Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_J1      do_str_głównej      do_J3      
J 2:1 Καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ γάμος ἐγένετο ἐν Κανὰ τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἦν μήτηρ τοῦ Ἰησοῦ ἐκεῖ·                            
J 2:1 *kai\ tE=| E(me/ra| tE=| tri/tE| ga/mos e)ge/neto e)n *kana\ tE=s *galilai/as, kai\ E)=n E( mE/tEr tou= *)iEsou= e)kei=:
J 2:1 kai tE hEmera tE tritE gamos egeneto en kana tEs galilaias, kai En hE mEtEr tu iEsu ekei:
J 2:1 c--------- ra----dsf- n-----dsf- ra----dsf- a-----dsf- n-----nsm- v-3ami-s-- p--------- n-----dsf- ra----gsf- n-----gsf- c--------- v-3iai-s-- ra----nsf- n-----nsf- ra----gsm- n-----gsm- d---------
J 2:1 G2532 G3588 G2250 G3588 G5154 G1062 G1096 G1722 G2580 G3588 G1056 G2532 G2258 G3588 G3384 G3588 G2424 G1563
J 2:1 Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa.
J 2:1
J 2:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 2:1
J 2:1  trzeci  dzień  był  małżeństwo  w  Kanie  Galilei  i  Matka  Jezus  był  tam
J 2:1 G5154 G2250 G1096 G1062 G1722 G2580 G1056 G2532 G3384 G2424 G2258 G1563
J 2:2 ἐκλήθη δὲ καὶ Ἰησοῦς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς τὸν γάμον.                                        
J 2:2 e)klE/TE de\ kai\ o( *)iEsou=s kai\ oi( maTEtai\ au)tou= ei)s to\n ga/mon.
J 2:2 eklETE de kai ho iEsus kai hoi maTEtai autu eis ton gamon.
J 2:2 v-3api-s-- c--------- d--------- ra----nsm- n-----nsm- c--------- ra----npm- n-----npm- rp----gsm- p--------- ra----asm- n-----asm-
J 2:2 G2564 G1161 G2532 G3588 G2424 G2532 G3588 G3101 G0846 G1519 G3588 G1062
J 2:2 Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. 
J 2:2
J 2:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 2:2
J 2:2 Był  również  Zwaan  Jezus  i  Studentów  Jego  w  małżeństwo
J 2:2 G2564 G2532 G2564 G2424 G2532 G3101 G0846 G1519 G1062
J 2:3 καὶ ὑστερήσαντος οἴνου λέγει μήτηρ τοῦ Ἰησοῦ πρὸς αὐτόν, Οἶνον οὐκ ἔχουσιν.                                      
J 2:3 kai\ u(sterE/santos oi)/nou le/gei E( mE/tEr tou= *)iEsou= pro\s au)to/n, *oi)=non ou)k e)/CHousin.
J 2:3 kai hysterEsantos oinu legei hE mEtEr tu iEsu pros auton, oinon uk eCHusin.
J 2:3 c--------- v--aapgsm- n-----gsm- v-3pai-s-- ra----nsf- n-----nsf- ra----gsm- n-----gsm- p--------- rp----asm- n-----asm- d--------- v-3pai-p--
J 2:3 G2532 G5302 G3631 G3004 G3588 G3384 G3588 G2424 G4314 G0846 G3631 G3756 G2192
J 2:3 A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: Nie mają już wina.
J 2:3
J 2:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 2:3
J 2:3  I  brak  błąd  Matka  Jezus  mówi  Go  błąd  nie  ich
J 2:3 G2532 G5302 G3631 G3384 G2424 G3004 G4314 G3631 G3756 G2192
J 2:4 [καὶ] λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς, Τί ἐμοὶ καὶ σοί, γύναι; οὔπω ἥκει ὥρα μου.                                  
J 2:4 [kai\] le/gei au)tE=| o( *)iEsou=s, *ti/ e)moi\ kai\ soi/, gu/nai; ou)/pO E(/kei E( O(/ra mou.
J 2:4 [kai] legei autE ho iEsus, ti emoi kai soi, gynai; upO hEkei hE hOra mu.
J 2:4 c--------- v-3pai-s-- rp----dsf- ra----nsm- n-----nsm- ri----nsn- rp----ds-- c--------- rp----ds-- n-----vsf- d--------- v-3pai-s-- ra----nsf- n-----nsf- rp----gs--
J 2:4 G2532 G3004 G0846 G3588 G2424 G5101 G1698 G2532 G4671 G1135 G3768 G2240 G3588 G5610 G3450
J 2:4 Jezus Jej odpowiedział: Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja?
J 2:4
J 2:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 2:4
J 2:4  Jezus  mówi  Jej  że  Mnie  i  ty, wy  Kobieta  nie  przyjść  h  Mój
J 2:4 G2424 G3004 G0846 G5101 G1698 G2532 G4671 G1135 G3768 G2240 G5610 G3450
J 2:5 λέγει μήτηρ αὐτοῦ τοῖς διακόνοις, τι ἂν λέγῃ ὑμῖν ποιήσατε.                                        
J 2:5 le/gei E( mE/tEr au)tou= toi=s diako/nois, *(/o ti a)\n le/gE| u(mi=n poiE/sate.
J 2:5 legei hE mEtEr autu tois diakonois, ho ti an legE hymin poiEsate.
J 2:5 v-3pai-s-- ra----nsf- n-----nsf- rp----gsm- ra----dpm- n-----dpm- rr----asn- ri----asn- x--------- v-3pas-s-- rp----dp-- v-2aad-p--
J 2:5 G3004 G3588 G3384 G0846 G3588 G1249 G3739 G5100 G0302 G3004 G5213 G4160
J 2:5 Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie.
J 2:5
J 2:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 2:5
J 2:5  Matka  Jego  powiedział  pracowników  że  że  powiedzieć  ty, wy  zrobić
J 2:5 G3384 G0846 G3004 G1249 G0302 G3748 G3004 G5213 G4160
J 2:6 ἦσαν δὲ ἐκεῖ λίθιναι ὑδρίαι ἓξ κατὰ τὸν καθαρισμὸν τῶν Ἰουδαίων κείμεναι, χωροῦσαι ἀνὰ μετρητὰς δύο τρεῖς.                            
J 2:6 E)=san de\ e)kei= li/Tinai u(dri/ai e(\X kata\ to\n kaTarismo\n tO=n *)ioudai/On kei/menai, CHOrou=sai a)na\ metrEta\s du/o E)\ trei=s.
J 2:6 Esan de ekei liTinai hydriai heX kata ton kaTarismon tOn iudaiOn keimenai, CHOrusai ana metrEtas dyo E treis.
J 2:6 v-3iai-p-- c--------- d--------- a-----npf- n-----npf- a-----npf- p--------- ra----asm- n-----asm- ra----gpm- a-----gpm- v--pmpnpf- v--papnpf- d--------- n-----apm- a-----apm- c--------- a-----apm-
J 2:6 G2258 G1161 G1563 G3035 G5201 G1803 G2596 G3588 G2512 G3588 G2453 G2749 G5562 G0303 G3355 G1417 G2228 G5140
J 2:6 Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary.
J 2:6
J 2:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 2:6
J 2:6  To  zaś  tutaj  sześć  kamień  słoiki  stojący  na  Oczyszczenie  Juda  mieści się  2  lub  trzy  uzgodnienia
J 2:6 G2258 G1161 G1563 G1803 G3035 G5201 G2749 G2596 G2512 G2453 G5562 G1417 G2228 G5140 G3355
J 2:7 λέγει αὐτοῖς Ἰησοῦς, Γεμίσατε τὰς ὑδρίας ὕδατος. καὶ ἐγέμισαν αὐτὰς ἕως ἄνω.                                      
J 2:7 le/gei au)toi=s o( *)iEsou=s, *gemi/sate ta\s u(dri/as u(/datos. kai\ e)ge/misan au)ta\s e(/Os a)/nO.
J 2:7 legei autois ho iEsus, gemisate tas hydrias hydatos. kai egemisan autas heOs anO.
J 2:7 v-3pai-s-- rp----dpm- ra----nsm- n-----nsm- v-2aad-p-- ra----apf- n-----apf- n-----gsn- c--------- v-3aai-p-- rp----apf- p--------- d---------
J 2:7 G3004 G0846 G3588 G2424 G1072 G3588 G5201 G5204 G2532 G1072 G0846 G2193 G0507
J 2:7 Rzekł do nich Jezus: Napełnijcie stągwie wodą! I napełnili je aż po brzegi.
J 2:7
J 2:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 2:7
J 2:7  Jezus  mówi  ich  Wypełniać  statków  woda  I  wypełniony  ich  do  top
J 2:7 G2424 G3004 G0846 G1072 G5201 G5204 G2532 G1072 G0846 G2193 G0507
J 2:8 καὶ λέγει αὐτοῖς, Ἀντλήσατε νῦν καὶ φέρετε τῷ ἀρχιτρικλίνῳ· οἱ δὲ ἤνεγκαν.                                        
J 2:8 kai\ le/gei au)toi=s, *)antlE/sate nu=n kai\ fe/rete tO=| a)rCHitrikli/nO|: oi( de\ E)/negkan.
J 2:8 kai legei autois, antlEsate nyn kai ferete tO arCHitriklinO: hoi de EneNkan.
J 2:8 c--------- v-3pai-s-- rp----dpm- v-2aad-p-- d--------- c--------- v-2pad-p-- ra----dsm- n-----dsm- ra----npm- c--------- v-3aai-p--
J 2:8 G2532 G3004 G0846 G0501 G3568 G2532 G5342 G3588 G0755 G3588 G1161 G5342
J 2:8 Potem do nich powiedział: Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu! Oni zaś zanieśli.
J 2:8
J 2:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 2:8
J 2:8  I  mówi  ich  teraz  Narysować  i  zużycie  steward  I  poniesionej
J 2:8 G2532 G3004 G0846 G3568 G0501 G2532 G5342 G0755 G2532 G5342
J 2:9 ὡς δὲ ἐγεύσατο ἀρχιτρίκλινος τὸ ὕδωρ οἶνον γεγενημένον, καὶ οὐκ ᾔδει πόθεν ἐστίν, οἱ δὲ διάκονοι ᾔδεισαν οἱ ἠντληκότες τὸ ὕδωρ, φωνεῖ τὸν νυμφίον ἀρχιτρίκλινος          
J 2:9 O(s de\ e)geu/sato o( a)rCHitri/klinos to\ u(/dOr oi)=non gegenEme/non, kai\ ou)k E)/|dei po/Ten e)sti/n, oi( de\ dia/konoi E)/|deisan oi( E)ntlEko/tes to\ u(/dOr, fOnei= to\n numfi/on o( a)rCHitri/klinos
J 2:9 hOs de egeusato ho arCHitriklinos to hydOr oinon gegenEmenon, kai uk Edei poTen estin, hoi de diakonoi Edeisan hoi EntlEkotes to hydOr, fOnei ton nymfion ho arCHitriklinos
J 2:9 c--------- c--------- v-3ami-s-- ra----nsm- n-----nsm- ra----asn- n-----asn- n-----asm- v--xppasn- c--------- d--------- v-3yai-s-- d--------- v-3pai-s-- ra----npm- c--------- n-----npm- v-3yai-p-- ra----npm- v--xapnpm- ra----asn- n-----asn- v-3pai-s-- ra----asm- n-----asm- ra----nsm- n-----nsm-
J 2:9 G5613 G1161 G1089 G3588 G0755 G3588 G5204 G3631 G1096 G2532 G3756 G1492 G4159 G2076 G3588 G1161 G1249 G1492 G3588 G0501 G3588 G5204 G5455 G3588 G3566 G3588 G0755
J 2:9 A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem - nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli - przywołał pana młodego
J 2:9
J 2:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 2:9
J 2:9  Kiedy  zaś  kierownik  skosztował  woda  stał się  wino  i  nie  Wiedziałem  skąd  Wiedziałem  tylko  ministrów  zwrócił  woda  kierownik  powołanie  pan młody
J 2:9 G5613 G1161 G0755 G1089 G5204 G1096 G3631 G2532 G3756 G1492 G4159 G1492 G1161 G1249 G0501 G5204 G0755 G5455 G3566
J 2:10 καὶ λέγει αὐτῷ, Πᾶς ἄνθρωπος πρῶτον τὸν καλὸν οἶνον τίθησιν, καὶ ὅταν μεθυσθῶσιν τὸν ἐλάσσω· σὺ τετήρηκας τὸν καλὸν οἶνον ἕως ἄρτι.                    
J 2:10 kai\ le/gei au)tO=|, *pa=s a)/nTrOpos prO=ton to\n kalo\n oi)=non ti/TEsin, kai\ o(/tan meTusTO=sin to\n e)la/ssO: su\ tetE/rEkas to\n kalo\n oi)=non e(/Os a)/rti.
J 2:10 kai legei autO, pas anTrOpos prOton ton kalon oinon tiTEsin, kai hotan meTysTOsin ton elassO: sy tetErEkas ton kalon oinon heOs arti.
J 2:10 c--------- v-3pai-s-- rp----dsm- a-----nsm- n-----nsm- a-----asn- ra----asm- a-----asm- n-----asm- v-3pai-s-- c--------- c--------- v-3aps-p-- ra----asm- a-----asmc rp----ns-- v-2xai-s-- ra----asm- a-----asm- n-----asm- p--------- d---------
J 2:10 G2532 G3004 G0846 G3956 G0444 G4412 G3588 G2570 G3631 G5087 G2532 G3752 G3184 G3588 G1640 G4771 G5083 G3588 G2570 G3631 G2193 G0737
J 2:10 i powiedział do niego: Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory.
J 2:10
J 2:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 2:10
J 2:10  i  mówi  go  każdy  człowiek  daje  pierwszy  dobry  wino  i  kiedy  upić się  następnie  gorzej  ty, wy  dobry  wino  zapisanych  dotychczas  dotychczas
J 2:10 G2532 G3004 G0846 G3956 G0444 G5087 G4412 G2570 G3631 G2532 G3752 G3184 G5119 G1640 G4771 G2570 G3631 G5083 G0737 G2193
J 2:11 Ταύτην ἐποίησεν ἀρχὴν τῶν σημείων Ἰησοῦς ἐν Κανὰ τῆς Γαλιλαίας καὶ ἐφανέρωσεν τὴν δόξαν αὐτοῦ, καὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ.                  
J 2:11 *tau/tEn e)poi/Esen a)rCHE\n tO=n sEmei/On o( *)iEsou=s e)n *kana\ tE=s *galilai/as kai\ e)fane/rOsen tE\n do/Xan au)tou=, kai\ e)pi/steusan ei)s au)to\n oi( maTEtai\ au)tou=.
J 2:11 tautEn epoiEsen arCHEn tOn sEmeiOn ho iEsus en kana tEs galilaias kai efanerOsen tEn doXan autu, kai episteusan eis auton hoi maTEtai autu.
J 2:11 rd----asf- v-3aai-s-- n-----asf- ra----gpn- n-----gpn- ra----nsm- n-----nsm- p--------- n-----dsf- ra----gsf- n-----gsf- c--------- v-3aai-s-- ra----asf- n-----asf- rp----gsm- c--------- v-3aai-p-- p--------- rp----asm- ra----npm- n-----npm- rp----gsm-
J 2:11 G3778 G4160 G0746 G3588 G4592 G3588 G2424 G1722 G2580 G3588 G1056 G2532 G5319 G3588 G1391 G0846 G2532 G4100 G1519 G0846 G3588 G3101 G0846
J 2:11 Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.
J 2:11
J 2:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 2:11
J 2:11  Tak  umieścić  Jezus  początek  Cuda  w  Kanie  Galilei  i  ujawniły  chwała  Jego  i  Uważa  w  To  Studentów  Jego
J 2:11 G5026 G4160 G2424 G0746 G4592 G1722 G2580 G1056 G2532 G5319 G1391 G0846 G2532 G4100 G1519 G0846 G3101 G0846
J 2:12 Μετὰ τοῦτο κατέβη εἰς Καφαρναοὺμ αὐτὸς καὶ μήτηρ αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ [αὐτοῦ] καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ ἐκεῖ ἔμειναν οὐ πολλὰς ἡμέρας.                
J 2:12 *meta\ tou=to kate/bE ei)s *kafarnaou\m au)to\s kai\ E( mE/tEr au)tou= kai\ oi( a)delfoi\ [au)tou=] kai\ oi( maTEtai\ au)tou=, kai\ e)kei= e)/meinan ou) polla\s E(me/ras.
J 2:12 meta tuto katebE eis kafarnaum autos kai hE mEtEr autu kai hoi adelfoi [autu] kai hoi maTEtai autu, kai ekei emeinan u pollas hEmeras.
J 2:12 p--------- rd----asn- v-3aai-s-- p--------- n-----asf- rp----nsm- c--------- ra----nsf- n-----nsf- rp----gsm- c--------- ra----npm- n-----npm- rp----gsm- c--------- ra----npm- n-----npm- rp----gsm- c--------- d--------- v-3aai-p-- d--------- a-----apf- n-----apf-
J 2:12 G3326 G5124 G2597 G1519 G2584 G0846 G2532 G3588 G3384 G0846 G2532 G3588 G0080 G0846 G2532 G3588 G3101 G0846 G2532 G1563 G3306 G3756 G4183 G2250
J 2:12 Następnie On, Jego Matka, bracia i uczniowie Jego udali się do Kafarnaum, gdzie pozostali kilka dni.
J 2:12
J 2:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 2:12
J 2:12  Za  to  przyjść  w  Kafarnaum  Się  i  Matka  Jego  i  bracia  jego  i  Studentów  Jego  i  tam  wypalonego  mało  mało  dni
J 2:12 G3326 G5124 G2597 G1519 G2584 G0846 G2532 G3384 G0846 G2532 G0080 G0846 G2532 G3101 G0846 G2532 G1563 G3306 G3756 G4183 G2250
J 2:13 Καὶ ἐγγὺς ἦν τὸ πάσχα τῶν Ἰουδαίων, καὶ ἀνέβη εἰς Ἱεροσόλυμα Ἰησοῦς.                                      
J 2:13 *kai\ e)ggu\s E)=n to\ pa/sCHa tO=n *)ioudai/On, kai\ a)ne/bE ei)s *(ieroso/luma o( *)iEsou=s.
J 2:13 kai eNgys En to pasCHa tOn iudaiOn, kai anebE eis hierosolyma ho iEsus.
J 2:13 c--------- d--------- v-3iai-s-- ra----nsn- n-----nsn- ra----gpm- a-----gpm- c--------- v-3aai-s-- p--------- n-----apn- ra----nsm- n-----nsm-
J 2:13 G2532 G1451 G2258 G3588 G3957 G3588 G2453 G2532 G0305 G1519 G2414 G3588 G2424
J 2:13 Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy.
J 2:13
J 2:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 2:13
J 2:13  Zbliża się  Zbliża się  Wielkanoc  Żydowski  i  Jezus  przyjść  w  Jerozolima
J 2:13 G1451 G2258 G3957 G2453 G2532 G2424 G0305 G1519 G2414
J 2:14 καὶ εὗρεν ἐν τῷ ἱερῷ τοὺς πωλοῦντας βόας καὶ πρόβατα καὶ περιστερὰς καὶ τοὺς κερματιστὰς καθημένους,                                
J 2:14 kai\ eu(=ren e)n tO=| i(erO=| tou\s pOlou=ntas bo/as kai\ pro/bata kai\ peristera\s kai\ tou\s kermatista\s kaTEme/nous,
J 2:14 kai heuren en tO hierO tus pOluntas boas kai probata kai peristeras kai tus kermatistas kaTEmenus,
J 2:14 c--------- v-3aai-s-- p--------- ra----dsn- a-----dsn- ra----apm- v--papapm- n-----apm- c--------- n-----apn- c--------- n-----apf- c--------- ra----apm- n-----apm- v--pmpapm-
J 2:14 G2532 G2147 G1722 G3588 G2411 G3588 G4453 G1016 G2532 G4263 G2532 G4058 G2532 G3588 G2773 G2521
J 2:14 W świątyni napotkał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie.
J 2:14
J 2:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 2:14
J 2:14  i  znalezionych  w  Świątynia  sprzedany  wół  owca  i  gołębie  i  sob  Przemienniki  Pieniądze
J 2:14 G2532 G2147 G1722 G2411 G4453 G1016 G4263 G2532 G4058 G2532 G2521 G2773 G2773
J 2:15 καὶ ποιήσας φραγέλλιον ἐκ σχοινίων πάντας ἐξέβαλεν ἐκ τοῦ ἱεροῦ, τά τε πρόβατα καὶ τοὺς βόας, καὶ τῶν κολλυβιστῶν ἐξέχεεν τὸ κέρμα καὶ τὰς τραπέζας ἀνέτρεψεν,            
J 2:15 kai\ poiE/sas frage/llion e)k sCHoini/On pa/ntas e)Xe/balen e)k tou= i(erou=, ta/ te pro/bata kai\ tou\s bo/as, kai\ tO=n kollubistO=n e)Xe/CHeen to\ ke/rma kai\ ta\s trape/DZas a)ne/trePSen,
J 2:15 kai poiEsas fragellion ek sCHoiniOn pantas eXebalen ek tu hieru, ta te probata kai tus boas, kai tOn kollybistOn eXeCHeen to kerma kai tas trapeDZas anetrePSen,
J 2:15 c--------- v--aapnsm- n-----asn- p--------- n-----gpn- a-----apm- v-3aai-s-- p--------- ra----gsn- a-----gsn- ra----apn- c--------- n-----apn- c--------- ra----apm- n-----apm- c--------- ra----gpm- n-----gpm- v-3aai-s-- ra----asn- n-----asn- c--------- ra----apf- n-----apf- v-3aai-s--
J 2:15 G2532 G4160 G5416 G1537 G4979 G3956 G1544 G1537 G3588 G2411 G3588 G5037 G4263 G2532 G3588 G1016 G2532 G3588 G2855 G1632 G3588 G2772 G2532 G3588 G5132 G0396
J 2:15 Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał.
J 2:15
J 2:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 2:15
J 2:15  I  podejmowania  bat  z  Liny  pojechaliśmy  z  Świątynia  wszystko  i  owca  i  wół  i  pieniądze  Przemienniki  rozproszone  i  Stoły  zdenerwowany
J 2:15 G2532 G4160 G5416 G1537 G4979 G1544 G1537 G2411 G3956 G5037 G4263 G2532 G1016 G2532 G2772 G2855 G1632 G2532 G5132 G0390
J 2:16 καὶ τοῖς τὰς περιστερὰς πωλοῦσιν εἶπεν, Ἄρατε ταῦτα ἐντεῦθεν, μὴ ποιεῖτε τὸν οἶκον τοῦ πατρός μου οἶκον ἐμπορίου.                            
J 2:16 kai\ toi=s ta\s peristera\s pOlou=sin ei)=pen, *)/arate tau=ta e)nteu=Ten, mE\ poiei=te to\n oi)=kon tou= patro/s mou oi)=kon e)mpori/ou.
J 2:16 kai tois tas peristeras pOlusin eipen, arate tauta enteuTen, mE poieite ton oikon tu patros mu oikon emporiu.
J 2:16 c--------- ra----dpm- ra----apf- n-----apf- v--papdpm- v-3aai-s-- v-2aad-p-- rd----apn- d--------- d--------- v-2pad-p-- ra----asm- n-----asm- ra----gsm- n-----gsm- rp----gs-- n-----asm- n-----gsn-
J 2:16 G2532 G3588 G3588 G4058 G4453 G2036 G0142 G5023 G1782 G3361 G4160 G3588 G3624 G3588 G3962 G3450 G3624 G1712
J 2:16 Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: Weźcie to stąd, a z domu mego Ojca nie róbcie targowiska!
J 2:16
J 2:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 2:16
J 2:16  I  powiedział  sprzedaży  gołębie  Wziąć  to  stąd  do domu  Ojciec  Mój  nie  do  do domu  Handel
J 2:16 G2532 G2036 G4453 G4058 G0142 G5023 G1782 G3624 G3962 G3450 G3361 G4160 G3624 G1712
J 2:17 Ἐμνήσθησαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ὅτι γεγραμμένον ἐστίν, ζῆλος τοῦ οἴκου σου καταφάγεταί με.                                    
J 2:17 *)emnE/sTEsan oi( maTEtai\ au)tou= o(/ti gegramme/non e)sti/n, *(o DZE=los tou= oi)/kou sou katafa/getai/ me.
J 2:17 emnEsTEsan hoi maTEtai autu hoti gegrammenon estin, ho DZElos tu oiku su katafagetai me.
J 2:17 v-3api-p-- ra----npm- n-----npm- rp----gsm- c--------- v--xppnsn- v-3pai-s-- ra----nsm- n-----nsm- ra----gsm- n-----gsm- rp----gs-- v-3fmi-s-- rp----as--
J 2:17 G3415 G3588 G3101 G0846 G3754 G1125 G2076 G3588 G2205 G3588 G3624 G4675 G2719 G3165
J 2:17 Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie.
J 2:17
J 2:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 2:17
J 2:17  W  Sem  Studentów  Jego  pamiętać  że  napisany  napisany  zazdrość  do domu  Twój  zjedzony  Mnie
J 2:17 G1161 G1161 G3101 G0846 G3403 G3754 G1125 G2076 G2205 G3624 G4675 G2719 G3165
J 2:18 ἀπεκρίθησαν οὖν οἱ Ἰουδαῖοι καὶ εἶπαν αὐτῷ, Τί σημεῖον δεικνύεις ἡμῖν, ὅτι ταῦτα ποιεῖς;                                    
J 2:18 a)pekri/TEsan ou)=n oi( *)ioudai=oi kai\ ei)=pan au)tO=|, *ti/ sEmei=on deiknu/eis E(mi=n, o(/ti tau=ta poiei=s;
J 2:18 apekriTEsan un hoi iudaioi kai eipan autO, ti sEmeion deiknyeis hEmin, hoti tauta poieis;
J 2:18 v-3api-p-- c--------- ra----npm- a-----npm- c--------- v-3aai-p-- rp----dsm- ri----asn- n-----asn- v-2pai-s-- rp----dp-- c--------- rd----apn- v-2pai-s--
J 2:18 G0611 G3767 G3588 G2453 G2532 G2036 G0846 G5101 G4592 G1166 G2254 G3754 G5023 G4160
J 2:18 W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?
J 2:18
J 2:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 2:18
J 2:18  to  Judea  powiedział  jak  znak  okazać się  nas  że  tak  do
J 2:18 G3767 G2453 G2036 G5101 G4592 G1166 G2254 G3754 G5023 G4160
J 2:19 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Λύσατε τὸν ναὸν τοῦτον καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις ἐγερῶ αὐτόν.                                  
J 2:19 a)pekri/TE *)iEsou=s kai\ ei)=pen au)toi=s, *lu/sate to\n nao\n tou=ton kai\ e)n trisi\n E(me/rais e)gerO= au)to/n.
J 2:19 apekriTE iEsus kai eipen autois, lysate ton naon tuton kai en trisin hEmerais egerO auton.
J 2:19 v-3api-s-- n-----nsm- c--------- v-3aai-s-- rp----dpm- v-2aad-p-- ra----asm- n-----asm- rd----asm- c--------- p--------- a-----dpf- n-----dpf- v-1fai-s-- rp----asm-
J 2:19 G0611 G2424 G2532 G2036 G0846 G3089 G3588 G3485 G5126 G2532 G1722 G5140 G2250 G1453 G0846
J 2:19 Jezus dał im taką odpowiedź: Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo.
J 2:19
J 2:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 2:19
J 2:19  Jezus  powiedział  ich  w  odpowiedź  Zniszczyć  świątynia  to  i  w  trzy  Dzień  podnieść  jego
J 2:19 G2424 G2036 G0846 G0611 G0611 G3089 G3485 G5126 G2532 G1722 G5140 G2250 G1453 G0846
J 2:20 εἶπαν οὖν οἱ Ἰουδαῖοι, Τεσσεράκοντα καὶ ἓξ ἔτεσιν οἰκοδομήθη ναὸς οὗτος, καὶ σὺ ἐν τρισὶν ἡμέραις ἐγερεῖς αὐτόν;                          
J 2:20 ei)=pan ou)=n oi( *)ioudai=oi, *tessera/konta kai\ e(\X e)/tesin oi)kodomE/TE o( nao\s ou(=tos, kai\ su\ e)n trisi\n E(me/rais e)gerei=s au)to/n;
J 2:20 eipan un hoi iudaioi, tesserakonta kai heX etesin oikodomETE ho naos hutos, kai sy en trisin hEmerais egereis auton;
J 2:20 v-3aai-p-- c--------- ra----npm- a-----npm- a-----dpn- c--------- a-----dpn- n-----dpn- v-3api-s-- ra----nsm- n-----nsm- rd----nsm- c--------- rp----ns-- p--------- a-----dpf- n-----dpf- v-2fai-s-- rp----asm-
J 2:20 G2036 G3767 G3588 G2453 G5062 G2532 G1803 G2094 G3618 G3588 G3485 G3778 G2532 G4771 G1722 G5140 G2250 G1453 G0846
J 2:20 Powiedzieli do Niego Żydzi: Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?
J 2:20
J 2:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 2:20
J 2:20  to  powiedział  Judea  to  świątynia  wybudowany  czterdzieści  sześć  roku  i  ty, wy  w  trzy  Dzień  vozdvignesh  jego
J 2:20 G3767 G2036 G2453 G3778 G3485 G3618 G5062 G1803 G2094 G2532 G4771 G1722 G5140 G2250 G1453 G0846
J 2:21 ἐκεῖνος δὲ ἔλεγεν περὶ τοῦ ναοῦ τοῦ σώματος αὐτοῦ.                                              
J 2:21 e)kei=nos de\ e)/legen peri\ tou= naou= tou= sO/matos au)tou=.
J 2:21 ekeinos de elegen peri tu nau tu sOmatos autu.
J 2:21 rd----nsm- c--------- v-3iai-s-- p--------- ra----gsm- n-----gsm- ra----gsn- n-----gsn- rp----gsm-
J 2:21 G1565 G1161 G3004 G4012 G3588 G3485 G3588 G4983 G0846
J 2:21 On zaś mówił o świątyni swego ciała.
J 2:21
J 2:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 2:21
J 2:21 A  On  powiedział  o  Świątynia  ciało  Jego
J 2:21 G1161 G1565 G3004 G4012 G3485 G4983 G0846
J 2:22 ὅτε οὖν ἠγέρθη ἐκ νεκρῶν, ἐμνήσθησαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ὅτι τοῦτο ἔλεγεν, καὶ ἐπίστευσαν τῇ γραφῇ καὶ τῷ λόγῳ ὃν εἶπεν Ἰησοῦς.                  
J 2:22 o(/te ou)=n E)ge/rTE e)k nekrO=n, e)mnE/sTEsan oi( maTEtai\ au)tou= o(/ti tou=to e)/legen, kai\ e)pi/steusan tE=| grafE=| kai\ tO=| lo/gO| o(\n ei)=pen o( *)iEsou=s.
J 2:22 hote un EgerTE ek nekrOn, emnEsTEsan hoi maTEtai autu hoti tuto elegen, kai episteusan tE grafE kai tO logO hon eipen ho iEsus.
J 2:22 c--------- c--------- v-3api-s-- p--------- a-----gpm- v-3api-p-- ra----npm- n-----npm- rp----gsm- c--------- rd----asn- v-3iai-s-- c--------- v-3aai-p-- ra----dsf- n-----dsf- c--------- ra----dsm- n-----dsm- rr----asm- v-3aai-s-- ra----nsm- n-----nsm-
J 2:22 G3753 G3767 G1453 G1537 G3498 G3415 G3588 G3101 G0846 G3754 G5124 G3004 G2532 G4100 G3588 G1124 G2532 G3588 G3056 G3739 G2036 G3588 G2424
J 2:22 Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.
J 2:22
J 2:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 2:22
J 2:22  Kiedy  zaś  róża  z  martwy  Studentów  Jego  pamiętać  że  powiedział  to  i  wierzyć  Pismo  i  słowo  który  powiedział  Jezus
J 2:22 G3753 G3767 G1453 G1537 G3498 G3101 G0846 G3403 G3754 G3004 G5124 G2532 G4100 G1124 G2532 G3056 G3739 G2036 G2424
J 2:23 Ὡς δὲ ἦν ἐν τοῖς Ἱεροσολύμοις ἐν τῷ πάσχα ἐν τῇ ἑορτῇ, πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ, θεωροῦντες αὐτοῦ τὰ σημεῖα ἐποίει·                
J 2:23 *(Os de\ E)=n e)n toi=s *(ierosolu/mois e)n tO=| pa/sCHa e)n tE=| e(ortE=|, polloi\ e)pi/steusan ei)s to\ o)/noma au)tou=, TeOrou=ntes au)tou= ta\ sEmei=a a(\ e)poi/ei:
J 2:23 hOs de En en tois hierosolymois en tO pasCHa en tE heortE, polloi episteusan eis to onoma autu, TeOruntes autu ta sEmeia ha epoiei:
J 2:23 c--------- c--------- v-3iai-s-- p--------- ra----dpn- n-----dpn- p--------- ra----dsn- n-----dsn- p--------- ra----dsf- n-----dsf- a-----npm- v-3aai-p-- p--------- ra----asn- n-----asn- rp----gsm- v--papnpm- rp----gsm- ra----apn- n-----apn- rr----apn- v-3iai-s--
J 2:23 G5613 G1161 G2258 G1722 G3588 G2414 G1722 G3588 G3957 G1722 G3588 G1859 G4183 G4100 G1519 G3588 G3686 G0846 G2334 G0846 G3588 G4592 G3739 G4160
J 2:23 Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w imię Jego, widząc znaki, które czynił.
J 2:23
J 2:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 2:23
J 2:23  I  kiedy  był  w  Jerozolima  w  wakacje  Wielkanoc  wiele  widzenie  cuda  cuda  że  stworzony  Uważa  w  nazwa  Jego
J 2:23 G1161 G5613 G2258 G1722 G2414 G1722 G1859 G3957 G4183 G2334 G0846 G4592 G3739 G4160 G4100 G1519 G3686 G0846
J 2:24 αὐτὸς δὲ Ἰησοῦς οὐκ ἐπίστευεν αὐτὸν αὐτοῖς διὰ τὸ αὐτὸν γινώσκειν πάντας,                                        
J 2:24 au)to\s de\ *)iEsou=s ou)k e)pi/steuen au)to\n au)toi=s dia\ to\ au)to\n ginO/skein pa/ntas,
J 2:24 autos de iEsus uk episteuen auton autois dia to auton ginOskein pantas,
J 2:24 rp----nsm- c--------- n-----nsm- d--------- v-3iai-s-- rp----asm- rp----dpm- p--------- ra----asn- rp----asm- v--pan---- a-----apm-
J 2:24 G0846 G1161 G2424 G3756 G4100 G0846 G0846 G1223 G3588 G0846 G1097 G3956
J 2:24 Jezus natomiast nie zwierzał się im, bo wszystkich znał
J 2:24
J 2:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 2:24
J 2:24  Ale  Jezus  nie  powierzać  Się  ich  że  Wiedziałem  wszystko
J 2:24 G1161 G2424 G3756 G4100 G1438 G0846 G1223 G1097 G3956
J 2:25 καὶ ὅτι οὐ χρείαν εἶχεν ἵνα τις μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ ἀνθρώπου· αὐτὸς γὰρ ἐγίνωσκεν τί ἦν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ.                          
J 2:25 kai\ o(/ti ou) CHrei/an ei)=CHen i(/na tis marturE/sE| peri\ tou= a)nTrO/pou: au)to\s ga\r e)gi/nOsken ti/ E)=n e)n tO=| a)nTrO/pO|.
J 2:25 kai hoti u CHreian eiCHen hina tis martyrEsE peri tu anTrOpu: autos gar eginOsken ti En en tO anTrOpO.
J 2:25 c--------- c--------- d--------- n-----asf- v-3iai-s-- c--------- ri----nsm- v-3aas-s-- p--------- ra----gsm- n-----gsm- rp----nsm- c--------- v-3iai-s-- ri----nsn- v-3iai-s-- p--------- ra----dsm- n-----dsm-
J 2:25 G2532 G3754 G3756 G5532 G2192 G2443 G5100 G3140 G4012 G3588 G0444 G0846 G1063 G1097 G5101 G2258 G1722 G3588 G0444
J 2:25 i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co w człowieku się kryje.
J 2:25
J 2:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 2:25
J 2:25  i  nie  miał  potrzeb  że  kto  zeznał,  o  człowiek  dla  Się  Wiedziałem  że  w  człowiek
J 2:25 G2532 G3756 G2192 G5532 G2443 G5100 G3140 G4012 G0444 G1063 G0846 G1097 G5101 G1722 G0444
Copyright by Cezary Podolski