Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_J19      do_str_głównej      do_J21      
J 20:1 Τῇ δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων Μαρία Μαγδαληνὴ ἔρχεται πρωῒ σκοτίας ἔτι οὔσης εἰς τὸ μνημεῖον, καὶ βλέπει τὸν λίθον ἠρμένον ἐκ τοῦ μνημείου.                                                        
J 20:1 *tE=| de\ mia=| tO=n sabba/tOn *mari/a E( *magdalEnE\ e)/rCHetai prOi\+ skoti/as e)/ti ou)/sEs ei)s to\ mnEmei=on, kai\ ble/pei to\n li/Ton E)rme/non e)k tou= mnEmei/ou.
J 20:1 tE de mia tOn sabbatOn maria hE magdalEnE erCHetai prO+i skotias eti usEs eis to mnEmeion, kai blepei ton liTon Ermenon ek tu mnEmeiu.
J 20:1 ra----dsf- c--------- a-----dsf- ra----gpn- n-----gpn- n-----nsf- ra----nsf- n-----nsf- v-3pmi-s-- d--------- n-----gsf- d--------- v--papgsf- p--------- ra----asn- n-----asn- c--------- v-3pai-s-- ra----asm- n-----asm- v--xppasm- p--------- ra----gsn- n-----gsn-
J 20:1 G3588 G1161 G3391 G3588 G4521 G3137 G3588 G3094 G2064 G4404 G4653 G2089 G5607 G1519 G3588 G3419 G2532 G0991 G3588 G3037 G0142 G1537 G3588 G3419
J 20:1 A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu.
J 20:1
J 20:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 20:1
J 20:1  W  pierwszy  Tydzień  Maria  Magdalena  jest  do  trumna  wcześnie  kiedy  był  więcej  ciemny  i  widzi  kamień  walcowane  z  trumna
J 20:1 G1161 G3391 G4521 G3137 G3094 G2064 G1519 G3419 G4404 G5607 G5607 G2089 G4653 G2532 G0991 G3037 G0142 G1537 G3419
J 20:2 τρέχει οὖν καὶ ἔρχεται πρὸς Σίμωνα Πέτρον καὶ πρὸς τὸν ἄλλον μαθητὴν ὃν ἐφίλει Ἰησοῦς, καὶ λέγει αὐτοῖς, Ἦραν τὸν κύριον ἐκ τοῦ μνημείου, καὶ οὐκ οἴδαμεν ποῦ ἔθηκαν αὐτόν.                                          
J 20:2 tre/CHei ou)=n kai\ e)/rCHetai pro\s *si/mOna *pe/tron kai\ pro\s to\n a)/llon maTEtE\n o(\n e)fi/lei o( *)iEsou=s, kai\ le/gei au)toi=s, *)=Eran to\n ku/rion e)k tou= mnEmei/ou, kai\ ou)k oi)/damen pou= e)/TEkan au)to/n.
J 20:2 treCHei un kai erCHetai pros simOna petron kai pros ton allon maTEtEn hon efilei ho iEsus, kai legei autois, Eran ton kyrion ek tu mnEmeiu, kai uk oidamen pu eTEkan auton.
J 20:2 v-3pai-s-- c--------- c--------- v-3pmi-s-- p--------- n-----asm- n-----asm- c--------- p--------- ra----asm- a-----asm- n-----asm- rr----asm- v-3iai-s-- ra----nsm- n-----nsm- c--------- v-3pai-s-- rp----dpm- v-3aai-p-- ra----asm- n-----asm- p--------- ra----gsn- n-----gsn- c--------- d--------- v-1xai-p-- d--------- v-3aai-p-- rp----asm-
J 20:2 G5143 G3767 G2532 G2064 G4314 G4613 G4074 G2532 G4314 G3588 G0243 G3101 G3739 G5368 G3588 G2424 G2532 G3004 G0846 G0142 G3588 G2962 G1537 G3588 G3419 G2532 G3756 G1492 G4226 G5087 G0846
J 20:2 Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono.
J 20:2
J 20:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 20:2
J 20:2  Tak  działa  i  jest  do  Simon  Peter  i  do  inny  student  kogo  miłość  Jezus  i  mówi  ich  twierdził,  Władca  z  trumna  i  nie  wiedzieć  gdzie  umieścić  Jego
J 20:2 G3767 G5143 G2532 G2064 G4314 G4613 G4074 G2532 G4314 G0243 G3101 G3739 G5368 G2424 G2532 G3004 G0846 G0142 G2962 G1537 G3419 G2532 G3756 G1492 G4226 G5087 G0846
J 20:3 Ἐξῆλθεν οὖν Πέτρος καὶ ἄλλος μαθητής, καὶ ἤρχοντο εἰς τὸ μνημεῖον.                                                                              
J 20:3 *)eXE=lTen ou)=n o( *pe/tros kai\ o( a)/llos maTEtE/s, kai\ E)/rCHonto ei)s to\ mnEmei=on.
J 20:3 eXElTen un ho petros kai ho allos maTEtEs, kai ErCHonto eis to mnEmeion.
J 20:3 v-3aai-s-- c--------- ra----nsm- n-----nsm- c--------- ra----nsm- a-----nsm- n-----nsm- c--------- v-3imi-p-- p--------- ra----asn- n-----asn-
J 20:3 G1831 G3767 G3588 G4074 G2532 G3588 G0243 G3101 G2532 G2064 G1519 G3588 G3419
J 20:3 Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu.
J 20:3
J 20:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 20:3
J 20:3  Natychmiast  lewo  Peter  i  inny  uczeń  i  iść  do  trumna
J 20:3 G3767 G1831 G4074 G2532 G0243 G3101 G2532 G2064 G1519 G3419
J 20:4 ἔτρεχον δὲ οἱ δύο ὁμοῦ· καὶ ἄλλος μαθητὴς προέδραμεν τάχιον τοῦ Πέτρου καὶ ἦλθεν πρῶτος εἰς τὸ μνημεῖον,                                                                  
J 20:4 e)/treCHon de\ oi( du/o o(mou=: kai\ o( a)/llos maTEtE\s proe/dramen ta/CHion tou= *pe/trou kai\ E)=lTen prO=tos ei)s to\ mnEmei=on,
J 20:4 etreCHon de hoi dyo homu: kai ho allos maTEtEs proedramen taCHion tu petru kai ElTen prOtos eis to mnEmeion,
J 20:4 v-3iai-p-- c--------- ra----npm- a-----npm- d--------- c--------- ra----nsm- a-----nsm- n-----nsm- v-3aai-s-- a-----asnc ra----gsm- n-----gsm- c--------- v-3aai-s-- a-----nsm- p--------- ra----asn- n-----asn-
J 20:4 G5143 G1161 G3588 G1417 G3674 G2532 G3588 G0243 G3101 G4390 G5032 G3588 G4074 G2532 G2064 G4413 G1519 G3588 G3419
J 20:4 Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu.
J 20:4
J 20:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 20:4
J 20:4  prowadził  zarówno  razem  ale  inny  uczeń  prowadził  raczej  Peter  i  przyjść  do  trumna  pierwszy
J 20:4 G5143 G1417 G3674 G2532 G0243 G3101 G4390 G5032 G4074 G2532 G2064 G1519 G3419 G4413
J 20:5 καὶ παρακύψας βλέπει κείμενα τὰ ὀθόνια, οὐ μέντοι εἰσῆλθεν.                                                                                      
J 20:5 kai\ paraku/PSas ble/pei kei/mena ta\ o)To/nia, ou) me/ntoi ei)sE=lTen.
J 20:5 kai parakyPSas blepei keimena ta oTonia, u mentoi eisElTen.
J 20:5 c--------- v--aapnsm- v-3pai-s-- v--pmpapn- ra----apn- n-----apn- d--------- c--------- v-3aai-s--
J 20:5 G2532 G3879 G0991 G2749 G3588 G3608 G3756 G3305 G1525
J 20:5 A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka.
J 20:5
J 20:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 20:5
J 20:5  I  pochylony  widziałem  leżący  całun  ale  nie  wprowadzonych
J 20:5 G2532 G3879 G0991 G2749 G3608 G3305 G3756 G1525
J 20:6 ἔρχεται οὖν καὶ Σίμων Πέτρος ἀκολουθῶν αὐτῷ, καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸ μνημεῖον· καὶ θεωρεῖ τὰ ὀθόνια κείμενα,                                                                      
J 20:6 e)/rCHetai ou)=n kai\ *si/mOn *pe/tros a)kolouTO=n au)tO=|, kai\ ei)sE=lTen ei)s to\ mnEmei=on: kai\ TeOrei= ta\ o)To/nia kei/mena,
J 20:6 erCHetai un kai simOn petros akoluTOn autO, kai eisElTen eis to mnEmeion: kai TeOrei ta oTonia keimena,
J 20:6 v-3pmi-s-- c--------- d--------- n-----nsm- n-----nsm- v--papnsm- rp----dsm- c--------- v-3aai-s-- p--------- ra----asn- n-----asn- c--------- v-3pai-s-- ra----apn- n-----apn- v--pmpapn-
J 20:6 G2064 G3767 G2532 G4613 G4074 G0190 G0846 G2532 G1525 G1519 G3588 G3419 G2532 G2334 G3588 G3608 G2749
J 20:6 Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna
J 20:6
J 20:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 20:6
J 20:6  Za  go  jest  Simon  Peter  i  jest  w  trumna  i  widzi  kilka  całun  leżący
J 20:6 G0190 G0846 G2064 G4613 G4074 G2532 G1525 G1519 G3419 G2532 G2334 G3588 G3608 G2749
J 20:7 καὶ τὸ σουδάριον, ἦν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ, οὐ μετὰ τῶν ὀθονίων κείμενον ἀλλὰ χωρὶς ἐντετυλιγμένον εἰς ἕνα τόπον.                                                                
J 20:7 kai\ to\ souda/rion, o(\ E)=n e)pi\ tE=s kefalE=s au)tou=, ou) meta\ tO=n o)Toni/On kei/menon a)lla\ CHOri\s e)ntetuligme/non ei)s e(/na to/pon.
J 20:7 kai to sudarion, ho En epi tEs kefalEs autu, u meta tOn oToniOn keimenon alla CHOris entetyligmenon eis hena topon.
J 20:7 c--------- ra----asn- n-----asn- rr----nsn- v-3iai-s-- p--------- ra----gsf- n-----gsf- rp----gsm- d--------- p--------- ra----gpn- n-----gpn- v--pmpasn- c--------- d--------- v--xppasn- p--------- a-----asm- n-----asm-
J 20:7 G2532 G3588 G4676 G3739 G2258 G1909 G3588 G2776 G0846 G3756 G3326 G3588 G3608 G2749 G0235 G5565 G1794 G1519 G1520 G5117
J 20:7 oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwniętą na jednym miejscu.
J 20:7
J 20:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 20:7
J 20:7  i  Deski  który  był  w  Rozdział  Jego  nie  z  Tkaniny  leżący  ale  szczególnie  szczególnie  skręcony  w  miejsce
J 20:7 G2532 G4676 G3739 G2258 G1909 G2776 G0848 G3756 G3326 G3608 G2749 G0235 G1520 G5565 G1794 G1519 G5117
J 20:8 τότε οὖν εἰσῆλθεν καὶ ἄλλος μαθητὴς ἐλθὼν πρῶτος εἰς τὸ μνημεῖον, καὶ εἶδεν καὶ ἐπίστευσεν·                                                                      
J 20:8 to/te ou)=n ei)sE=lTen kai\ o( a)/llos maTEtE\s o( e)lTO\n prO=tos ei)s to\ mnEmei=on, kai\ ei)=den kai\ e)pi/steusen:
J 20:8 tote un eisElTen kai ho allos maTEtEs ho elTOn prOtos eis to mnEmeion, kai eiden kai episteusen:
J 20:8 d--------- c--------- v-3aai-s-- d--------- ra----nsm- a-----nsm- n-----nsm- ra----nsm- v--aapnsm- a-----nsm- p--------- ra----asn- n-----asn- c--------- v-3aai-s-- c--------- v-3aai-s--
J 20:8 G5119 G3767 G1525 G2532 G3588 G0243 G3101 G3588 G2064 G4413 G1519 G3588 G3419 G2532 G1492 G2532 G4100
J 20:8 Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył.
J 20:8
J 20:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 20:8
J 20:8  Następnie  Następnie  wprowadzonych  i  inny  uczeń  przed  przyjść  do  trumna  i  widziałem  i  Uważa
J 20:8 G3767 G5119 G1525 G2532 G0243 G3101 G4413 G2064 G1519 G3419 G2532 G1492 G2532 G4100
J 20:9 οὐδέπω γὰρ ᾔδεισαν τὴν γραφὴν ὅτι δεῖ αὐτὸν ἐκ νεκρῶν ἀναστῆναι.                                                                                  
J 20:9 ou)de/pO ga\r E)/|deisan tE\n grafE\n o(/ti dei= au)to\n e)k nekrO=n a)nastE=nai.
J 20:9 udepO gar Edeisan tEn grafEn hoti dei auton ek nekrOn anastEnai.
J 20:9 d--------- c--------- v-3yai-p-- ra----asf- n-----asf- d--------- v-3pai-s-- rp----asm- p--------- a-----gpm- v--aan----
J 20:9 G3764 G1063 G1492 G3588 G1124 G3754 G1163 G0846 G1537 G3498 G0450
J 20:9 Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, /które mówi/, że On ma powstać z martwych.
J 20:9
J 20:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 20:9
J 20:9  Dla  więcej  nie  Wiedziałem  Pismo  że  Go  powinien  wzrost  z  martwy
J 20:9 G1063 G3764 G3764 G1492 G1124 G3754 G0846 G1163 G0450 G1537 G3498
J 20:10 ἀπῆλθον οὖν πάλιν πρὸς αὐτοὺς οἱ μαθηταί.                                                                                          
J 20:10 a)pE=lTon ou)=n pa/lin pro\s au)tou\s oi( maTEtai/.
J 20:10 apElTon un palin pros autus hoi maTEtai.
J 20:10 v-3aai-p-- c--------- d--------- p--------- rp----apm- ra----npm- n-----npm-
J 20:10 G0565 G3767 G3825 G4314 G0846 G3588 G3101
J 20:10 Uczniowie zatem powrócili znowu do siebie.
J 20:10
J 20:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 20:10
J 20:10  Tak  Studentów  ponownie  zwróciło  do  się
J 20:10 G3767 G3101 G3825 G0565 G4314 G1438
J 20:11 Μαρία δὲ εἱστήκει πρὸς τῷ μνημείῳ ἔξω κλαίουσα. ὡς οὖν ἔκλαιεν παρέκυψεν εἰς τὸ μνημεῖον,                                                                          
J 20:11 *mari/a de\ ei(stE/kei pro\s tO=| mnEmei/O| e)/XO klai/ousa. O(s ou)=n e)/klaien pare/kuPSen ei)s to\ mnEmei=on,
J 20:11 maria de heistEkei pros tO mnEmeiO eXO klaiusa. hOs un eklaien parekyPSen eis to mnEmeion,
J 20:11 n-----nsf- c--------- v-3yai-s-- p--------- ra----dsn- n-----dsn- d--------- v--papnsf- c--------- c--------- v-3iai-s-- v-3aai-s-- p--------- ra----asn- n-----asn-
J 20:11 G3137 G1161 G2476 G4314 G3588 G3419 G1854 G2799 G5613 G3767 G2799 G3879 G1519 G3588 G3419
J 20:11 Maria Magdalena natomiast stała przed grobem płacząc. A kiedy /tak/ płakała, nachyliła się do grobu
J 20:11
J 20:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 20:11
J 20:11 A  Maria  był  w  w  trumna  płacz  I  kiedy  płacz  gięte  w  trumna
J 20:11 G1161 G3137 G2476 G1854 G4314 G3419 G2799 G3767 G5613 G2799 G3879 G1519 G3419
J 20:12 καὶ θεωρεῖ δύο ἀγγέλους ἐν λευκοῖς καθεζομένους, ἕνα πρὸς τῇ κεφαλῇ καὶ ἕνα πρὸς τοῖς ποσίν, ὅπου ἔκειτο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ.                                                            
J 20:12 kai\ TeOrei= du/o a)gge/lous e)n leukoi=s kaTeDZome/nous, e(/na pro\s tE=| kefalE=| kai\ e(/na pro\s toi=s posi/n, o(/pou e)/keito to\ sO=ma tou= *)iEsou=.
J 20:12 kai TeOrei dyo aNgelus en leukois kaTeDZomenus, hena pros tE kefalE kai hena pros tois posin, hopu ekeito to sOma tu iEsu.
J 20:12 c--------- v-3pai-s-- a-----apm- n-----apm- p--------- a-----dpn- v--pmpapm- a-----asm- p--------- ra----dsf- n-----dsf- c--------- a-----asm- p--------- ra----dpm- n-----dpm- d--------- v-3imi-s-- ra----nsn- n-----nsn- ra----gsm- n-----gsm-
J 20:12 G2532 G2334 G1417 G0032 G1722 G3022 G2516 G1520 G4314 G3588 G2776 G2532 G1520 G4314 G3588 G4228 G3699 G2749 G3588 G4983 G3588 G2424
J 20:12 i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa - jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg.
J 20:12
J 20:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 20:12
J 20:12  i  widzi  dwa  Anioły  w  biały  z siedzibą  jeden  w  Rozdział  i  inny  w  stóp  gdzie  lay  ciało  Jezus
J 20:12 G2532 G2334 G1417 G0032 G1722 G3022 G2516 G1520 G4314 G2776 G2532 G1520 G4314 G4228 G3699 G2749 G4983 G2424
J 20:13 καὶ λέγουσιν αὐτῇ ἐκεῖνοι, Γύναι, τί κλαίεις; λέγει αὐτοῖς ὅτι Ἦραν τὸν κύριόν μου, καὶ οὐκ οἶδα ποῦ ἔθηκαν αὐτόν.                                                                
J 20:13 kai\ le/gousin au)tE=| e)kei=noi, *gu/nai, ti/ klai/eis; le/gei au)toi=s o(/ti *)=Eran to\n ku/rio/n mou, kai\ ou)k oi)=da pou= e)/TEkan au)to/n.
J 20:13 kai legusin autE ekeinoi, gynai, ti klaieis; legei autois hoti Eran ton kyrion mu, kai uk oida pu eTEkan auton.
J 20:13 c--------- v-3pai-p-- rp----dsf- rd----npm- n-----vsf- ri----asn- v-2pai-s-- v-3pai-s-- rp----dpm- c--------- v-3aai-p-- ra----asm- n-----asm- rp----gs-- c--------- d--------- v-1xai-s-- d--------- v-3aai-p-- rp----asm-
J 20:13 G2532 G3004 G0846 G1565 G1135 G5101 G2799 G3004 G0846 G3754 G0142 G3588 G2962 G3450 G2532 G3756 G1492 G4226 G5087 G0846
J 20:13 I rzekli do niej: Niewiasto, czemu płaczesz? Odpowiedziała im: Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie Go położono.
J 20:13
J 20:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 20:13
J 20:13  I  one  mówią  jej  żona  że  płacz  Mówi  ich  twierdził,  Władca  mój  i  nie  wiedzieć  gdzie  umieścić  Jego
J 20:13 G2532 G1565 G3004 G0846 G1135 G5101 G2799 G3004 G0846 G0142 G2962 G3450 G2532 G3756 G1492 G4226 G5087 G0846
J 20:14 ταῦτα εἰποῦσα ἐστράφη εἰς τὰ ὀπίσω, καὶ θεωρεῖ τὸν Ἰησοῦν ἑστῶτα, καὶ οὐκ ᾔδει ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν.                                                                      
J 20:14 tau=ta ei)pou=sa e)stra/fE ei)s ta\ o)pi/sO, kai\ TeOrei= to\n *)iEsou=n e(stO=ta, kai\ ou)k E)/|dei o(/ti *)iEsou=s e)stin.
J 20:14 tauta eipusa estrafE eis ta opisO, kai TeOrei ton iEsun hestOta, kai uk Edei hoti iEsus estin.
J 20:14 rd----apn- v--aapnsf- v-3api-s-- p--------- ra----apn- d--------- c--------- v-3pai-s-- ra----asm- n-----asm- v--xapasm- c--------- d--------- v-3yai-s-- c--------- n-----nsm- v-3pai-s--
J 20:14 G5023 G2036 G4762 G1519 G3588 G3694 G2532 G2334 G3588 G2424 G2476 G2532 G3756 G1492 G3754 G2424 G2076
J 20:14 Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus.
J 20:14
J 20:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 20:14
J 20:14  O  te rzeczy  pytanie  z powrotem  i  widziałem  Jezus  stojący  ale  nie  dowiedziałem się  że  to  Jezus
J 20:14 G2036 G5023 G4762 G3694 G2532 G2334 G2424 G2476 G2532 G3756 G1492 G3754 G2076 G2424
J 20:15 λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς, Γύναι, τί κλαίεις; τίνα ζητεῖς; ἐκείνη δοκοῦσα ὅτι κηπουρός ἐστιν λέγει αὐτῷ, Κύριε, εἰ σὺ ἐβάστασας αὐτόν, εἰπέ μοι ποῦ ἔθηκας αὐτόν, κἀγὼ αὐτὸν ἀρῶ.                                              
J 20:15 le/gei au)tE=| *)iEsou=s, *gu/nai, ti/ klai/eis; ti/na DZEtei=s; e)kei/nE dokou=sa o(/ti o( kEpouro/s e)stin le/gei au)tO=|, *ku/rie, ei) su\ e)ba/stasas au)to/n, ei)pe/ moi pou= e)/TEkas au)to/n, ka)gO\ au)to\n a)rO=.
J 20:15 legei autE iEsus, gynai, ti klaieis; tina DZEteis; ekeinE dokusa hoti ho kEpuros estin legei autO, kyrie, ei sy ebastasas auton, eipe moi pu eTEkas auton, kagO auton arO.
J 20:15 v-3pai-s-- rp----dsf- n-----nsm- n-----vsf- ri----asn- v-2pai-s-- ri----asm- v-2pai-s-- rd----nsf- v--papnsf- c--------- ra----nsm- n-----nsm- v-3pai-s-- v-3pai-s-- rp----dsm- n-----vsm- c--------- rp----ns-- v-2aai-s-- rp----asm- v-2aad-s-- rp----ds-- d--------- v-2aai-s-- rp----asm- c--------- rp----asm- v-1fai-s--
J 20:15 G3004 G0846 G2424 G1135 G5101 G2799 G5101 G2212 G1565 G1380 G3754 G3588 G2780 G2076 G3004 G0846 G2962 G1487 G4771 G0941 G0846 G2036 G3427 G4226 G5087 G0846 G2504 G0846 G0142
J 20:15 Rzekł do niej Jezus: Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona zaś sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do Niego: Panie, jeśli ty Go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie Go położyłeś, a ja Go wezmę.
J 20:15
J 20:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 20:15
J 20:15  Jezus  mówi  jej  żona  że  płacz  kogo  średni  To  myślenia  że  to  ogrodnik  mówi  Go  Pan  jeśli  ty, wy  wykonane  Jego  powiedzieć  mnie  gdzie  umieścić  Jego  i  Ja  wziąć  Jego
J 20:15 G2424 G3004 G0846 G1135 G5101 G2799 G5101 G2212 G1565 G1380 G3754 G2076 G2780 G3004 G0846 G2962 G1487 G4771 G0941 G0846 G2036 G3427 G4226 G5087 G0846 G2504 G2504 G0142 G0846
J 20:16 λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς, Μαριάμ. στραφεῖσα ἐκείνη λέγει αὐτῷ Ἑβραϊστί, Ραββουνι {ὃ λέγεται Διδάσκαλε}.                                                                              
J 20:16 le/gei au)tE=| *)iEsou=s, *maria/m. strafei=sa e)kei/nE le/gei au)tO=| *(ebrai+sti/, *rabbouni {o(\ le/getai *dida/skale}.
J 20:16 legei autE iEsus, mariam. strafeisa ekeinE legei autO hebra+isti, rabbuni {ho legetai didaskale}.
J 20:16 v-3pai-s-- rp----dsf- n-----nsm- n-----vsf- v--appnsf- rd----nsf- v-3pai-s-- rp----dsm- d--------- n-----vsm- rr----nsn- v-3ppi-s-- n-----vsm-
J 20:16 G3004 G0846 G2424 G3137 G4762 G1565 G3004 G0846 G1447 G4462 G3739 G3004 G1320
J 20:16 Jezus rzekł do niej: Mario! A ona obróciwszy się powiedziała do Niego po hebrajsku: Rabbuni, to znaczy: Nauczycielu.
J 20:16
J 20:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 20:16
J 20:16  Jezus  mówi  jej  Maria  To  kontakt  mówi  Go  Ravvuni  że  tak  Nauczyciel
J 20:16 G2424 G3004 G0846 G3137 G1565 G4762 G3004 G0846 G4462 G3739 G3004 G1320
J 20:17 λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς, Μή μου ἅπτου, οὔπω γὰρ ἀναβέβηκα πρὸς τὸν πατέρα· πορεύου δὲ πρὸς τοὺς ἀδελφούς μου καὶ εἰπὲ αὐτοῖς, Ἀναβαίνω πρὸς τὸν πατέρα μου καὶ πατέρα ὑμῶν καὶ θεόν μου καὶ θεὸν ὑμῶν.                                  
J 20:17 le/gei au)tE=| *)iEsou=s, *mE/ mou a(/ptou, ou)/pO ga\r a)nabe/bEka pro\s to\n pate/ra: poreu/ou de\ pro\s tou\s a)delfou/s mou kai\ ei)pe\ au)toi=s, *)anabai/nO pro\s to\n pate/ra mou kai\ pate/ra u(mO=n kai\ Teo/n mou kai\ Teo\n u(mO=n.
J 20:17 legei autE iEsus, mE mu haptu, upO gar anabebEka pros ton patera: poreuu de pros tus adelfus mu kai eipe autois, anabainO pros ton patera mu kai patera hymOn kai Teon mu kai Teon hymOn.
J 20:17 v-3pai-s-- rp----dsf- n-----nsm- d--------- rp----gs-- v-2pmd-s-- d--------- c--------- v-1xai-s-- p--------- ra----asm- n-----asm- v-2pmd-s-- c--------- p--------- ra----apm- n-----apm- rp----gs-- c--------- v-2aad-s-- rp----dpm- v-1pai-s-- p--------- ra----asm- n-----asm- rp----gs-- c--------- n-----asm- rp----gp-- c--------- n-----asm- rp----gs-- c--------- n-----asm- rp----gp--
J 20:17 G3004 G0846 G2424 G3361 G3450 G0680 G3768 G1063 G0305 G4314 G3588 G3962 G4198 G1161 G4314 G3588 G0080 G3450 G2532 G2036 G0846 G0305 G4314 G3588 G3962 G3450 G2532 G3962 G5216 G2532 G2316 G3450 G2532 G2316 G5216
J 20:17 Rzekł do niej Jezus: Nie zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich bracii powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego.
J 20:17
J 20:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 20:17
J 20:17  Jezus  mówi  jej  nie  Kontakt  Mnie  dla  więcej  nie  wstąpił  do  Ojciec  Mój  i  Iść  do  bracia  Mój  i  powiedzieć  ich  wspiąć się  do  Ojciec  Mój  i  Ojciec  swój  i  Bóg  Mój  i  Bóg  swój
J 20:17 G2424 G3004 G0846 G3361 G0680 G3450 G1063 G3768 G3768 G0305 G4314 G3962 G3450 G1161 G4198 G4314 G0080 G3450 G2532 G2036 G0846 G0305 G4314 G3962 G3450 G2532 G3962 G5216 G2532 G2316 G3450 G2532 G2316 G5216
J 20:18 ἔρχεται Μαριὰμ Μαγδαληνὴ ἀγγέλλουσα τοῖς μαθηταῖς ὅτι Ἑώρακα τὸν κύριον, καὶ ταῦτα εἶπεν αὐτῇ.                                                                          
J 20:18 e)/rCHetai *maria\m E( *magdalEnE\ a)gge/llousa toi=s maTEtai=s o(/ti *(eO/raka to\n ku/rion, kai\ tau=ta ei)=pen au)tE=|.
J 20:18 erCHetai mariam hE magdalEnE aNgellusa tois maTEtais hoti heOraka ton kyrion, kai tauta eipen autE.
J 20:18 v-3pmi-s-- n-----nsf- ra----nsf- n-----nsf- v--papnsf- ra----dpm- n-----dpm- c--------- v-1xai-s-- ra----asm- n-----asm- c--------- rd----apn- v-3aai-s-- rp----dsf-
J 20:18 G2064 G3137 G3588 G3094 G0518 G3588 G3101 G3754 G1492 G3588 G2962 G2532 G5023 G2036 G0846
J 20:18 Poszła Maria Magdalena oznajmiając uczniom: Widziałam Pana i to mi powiedział.
J 20:18
J 20:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 20:18
J 20:18  Maria  Magdalena  jest  zapowiada  studentów  że  widziałem  Władca  i  to  powiedział  jej
J 20:18 G3137 G3094 G2064 G0518 G3101 G3754 G3708 G2962 G2532 G5023 G2036 G0846
J 20:19 Οὔσης οὖν ὀψίας τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τῇ μιᾷ σαββάτων, καὶ τῶν θυρῶν κεκλεισμένων ὅπου ἦσαν οἱ μαθηταὶ διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων, ἦλθεν Ἰησοῦς καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον καὶ λέγει αὐτοῖς, Εἰρήνη ὑμῖν.                                  
J 20:19 *ou)/sEs ou)=n o)PSi/as tE=| E(me/ra| e)kei/nE| tE=| mia=| sabba/tOn, kai\ tO=n TurO=n kekleisme/nOn o(/pou E)=san oi( maTEtai\ dia\ to\n fo/bon tO=n *)ioudai/On, E)=lTen o( *)iEsou=s kai\ e)/stE ei)s to\ me/son kai\ le/gei au)toi=s, *ei)rE/nE u(mi=n.
J 20:19 usEs un oPSias tE hEmera ekeinE tE mia sabbatOn, kai tOn TyrOn kekleismenOn hopu Esan hoi maTEtai dia ton fobon tOn iudaiOn, ElTen ho iEsus kai estE eis to meson kai legei autois, eirEnE hymin.
J 20:19 v--papgsf- c--------- a-----gsf- ra----dsf- n-----dsf- rd----dsf- ra----dsf- a-----dsf- n-----gpn- c--------- ra----gpf- n-----gpf- v--xppgpf- c--------- v-3iai-p-- ra----npm- n-----npm- p--------- ra----asm- n-----asm- ra----gpm- a-----gpm- v-3aai-s-- ra----nsm- n-----nsm- c--------- v-3aai-s-- p--------- ra----asn- a-----asn- c--------- v-3pai-s-- rp----dpm- n-----nsf- rp----dp--
J 20:19 G5607 G3767 G3798 G3588 G2250 G1565 G3588 G3391 G4521 G2532 G3588 G2374 G2808 G3699 G2258 G3588 G3101 G1223 G3588 G5401 G3588 G2453 G2064 G3588 G2424 G2532 G2476 G1519 G3588 G3319 G2532 G3004 G0846 G1515 G5213
J 20:19 Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam!
J 20:19
J 20:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 20:19
J 20:19  W  że  zaś  pierwszy  dzień  Tydzień  w nocy  kiedy  Drzwi  gdzie  będzie  Studentów  były  zamknięte  z  obawia się  Żydów  przyjść  Jezus  i  był  środek  środek  i  mówi  ich  świat  ty, wy
J 20:19 G1565 G1565 G1565 G3391 G2250 G4521 G3798 G2532 G2374 G3699 G4863 G3101 G2808 G2808 G1223 G5401 G2453 G2064 G2424 G2532 G2476 G1519 G3319 G2532 G3004 G0846 G1515 G5213
J 20:20 καὶ τοῦτο εἰπὼν ἔδειξεν τὰς χεῖρας καὶ τὴν πλευρὰν αὐτοῖς. ἐχάρησαν οὖν οἱ μαθηταὶ ἰδόντες τὸν κύριον.                                                                      
J 20:20 kai\ tou=to ei)pO\n e)/deiXen ta\s CHei=ras kai\ tE\n pleura\n au)toi=s. e)CHa/rEsan ou)=n oi( maTEtai\ i)do/ntes to\n ku/rion.
J 20:20 kai tuto eipOn edeiXen tas CHeiras kai tEn pleuran autois. eCHarEsan un hoi maTEtai idontes ton kyrion.
J 20:20 c--------- rd----asn- v--aapnsm- v-3aai-s-- ra----apf- n-----apf- c--------- ra----asf- n-----asf- rp----dpm- v-3api-p-- c--------- ra----npm- n-----npm- v--aapnpm- ra----asm- n-----asm-
J 20:20 G2532 G5124 G2036 G1166 G3588 G5495 G2532 G3588 G4125 G0846 G5463 G3767 G3588 G3101 G1492 G3588 G2962
J 20:20 A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana.
J 20:20
J 20:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 20:20
J 20:20  O  to  pokazał  ich  ręce  i  żeberka  Ich  Studentów  rad  widzenie  Władca
J 20:20 G2036 G5124 G1166 G0846 G5495 G2532 G4125 G0846 G3101 G5463 G1492 G2962
J 20:21 εἶπεν οὖν αὐτοῖς [ὁ Ἰησοῦς] πάλιν, Εἰρήνη ὑμῖν· καθὼς ἀπέσταλκέν με πατήρ, κἀγὼ πέμπω ὑμᾶς.                                                                        
J 20:21 ei)=pen ou)=n au)toi=s [o( *)iEsou=s] pa/lin, *ei)rE/nE u(mi=n: kaTO\s a)pe/stalke/n me o( patE/r, ka)gO\ pe/mpO u(ma=s.
J 20:21 eipen un autois [ho iEsus] palin, eirEnE hymin: kaTOs apestalken me ho patEr, kagO pempO hymas.
J 20:21 v-3aai-s-- c--------- rp----dpm- ra----nsm- n-----nsm- d--------- n-----nsf- rp----dp-- c--------- v-3xai-s-- rp----as-- ra----nsm- n-----nsm- d--------- v-1pai-s-- rp----ap--
J 20:21 G2036 G3767 G0846 G3588 G2424 G3825 G1515 G5213 G2531 G0649 G3165 G3588 G3962 G2504 G3992 G5209
J 20:21 A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam.
J 20:21
J 20:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 20:21
J 20:21  Jezus  zaś  powiedział  ich  ponownie  świat  ty, wy  jako  wysłane  Mnie  Ojciec  i  Ja  wysłać  ty, wy
J 20:21 G2424 G3767 G2036 G0846 G3825 G1515 G5213 G2531 G0649 G3165 G3962 G2504 G2504 G3992 G5209
J 20:22 καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐνεφύσησεν καὶ λέγει αὐτοῖς, Λάβετε πνεῦμα ἅγιον·                                                                                    
J 20:22 kai\ tou=to ei)pO\n e)nefu/sEsen kai\ le/gei au)toi=s, *la/bete pneu=ma a(/gion:
J 20:22 kai tuto eipOn enefysEsen kai legei autois, labete pneuma hagion:
J 20:22 c--------- rd----asn- v--aapnsm- v-3aai-s-- c--------- v-3pai-s-- rp----dpm- v-2aad-p-- n-----asn- a-----asn-
J 20:22 G2532 G5124 G2036 G1720 G2532 G3004 G0846 G2983 G4151 G0040
J 20:22 Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego!
J 20:22
J 20:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 20:22
J 20:22  O  to  wiał  i  mówi  ich  wziąć  Duch  Święty
J 20:22 G2036 G5124 G1720 G2532 G3004 G0846 G2983 G4151 G0040
J 20:23 ἄν τινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας ἀφέωνται αὐτοῖς, ἄν τινων κρατῆτε κεκράτηνται.                                                                                  
J 20:23 a)/n tinOn a)fE=te ta\s a(marti/as a)fe/Ontai au)toi=s, a)/n tinOn kratE=te kekra/tEntai.
J 20:23 an tinOn afEte tas hamartias afeOntai autois, an tinOn kratEte kekratEntai.
J 20:23 x--------- ri----gpm- v-2aas-p-- ra----apf- n-----apf- v-3xpi-p-- rp----dpm- x--------- ri----gpm- v-2pas-p-- v-3xpi-p--
J 20:23 G0302 G5100 G0863 G3588 G0266 G0863 G0846 G0302 G5100 G2902 G2902
J 20:23 Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.
J 20:23
J 20:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 20:23
J 20:23  Kogo  przepraszam  grzech  do  odpuszczone  com  urlop  będzie
J 20:23 G5100 G0863 G0266 G0846 G0863 G5100 G2902 G2902
J 20:24 Θωμᾶς δὲ εἷς ἐκ τῶν δώδεκα, λεγόμενος Δίδυμος, οὐκ ἦν μετ᾿ αὐτῶν ὅτε ἦλθεν Ἰησοῦς.                                                                        
J 20:24 *TOma=s de\ ei(=s e)k tO=n dO/deka, o( lego/menos *di/dumos, ou)k E)=n met' au)tO=n o(/te E)=lTen *)iEsou=s.
J 20:24 TOmas de heis ek tOn dOdeka, ho legomenos didymos, uk En met' autOn hote ElTen iEsus.
J 20:24 n-----nsm- c--------- a-----nsm- p--------- ra----gpm- a-----gpm- ra----nsm- v--pppnsm- n-----nsm- d--------- v-3iai-s-- p--------- rp----gpm- c--------- v-3aai-s-- n-----nsm-
J 20:24 G2381 G1161 G1520 G1537 G3588 G1427 G3588 G3004 G1324 G3756 G2258 G3326 G0846 G3753 G2064 G2424
J 20:24 Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus.
J 20:24
J 20:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 20:24
J 20:24  Tomasz  zaś  jeden  z  dwanaście  o nazwie  Bliźniak  nie  był  z  ich  kiedy  przyjść  Jezus
J 20:24 G2381 G1161 G1520 G1537 G1427 G3004 G1324 G3756 G2258 G3326 G0846 G3753 G2064 G2424
J 20:25 ἔλεγον οὖν αὐτῷ οἱ ἄλλοι μαθηταί, Ἑωράκαμεν τὸν κύριον. δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Ἐὰν μὴ ἴδω ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ τὸν τύπον τῶν ἥλων καὶ βάλω τὸν δάκτυλόν μου εἰς τὸν τύπον τῶν ἥλων καὶ βάλω μου τὴν χεῖρα εἰς τὴν πλευρὰν αὐτοῦ, οὐ μὴ πιστεύσω.            
J 20:25 e)/legon ou)=n au)tO=| oi( a)/lloi maTEtai/, *(eOra/kamen to\n ku/rion. o( de\ ei)=pen au)toi=s, *)ea\n mE\ i)/dO e)n tai=s CHersi\n au)tou= to\n tu/pon tO=n E(/lOn kai\ ba/lO to\n da/ktulo/n mou ei)s to\n tu/pon tO=n E(/lOn kai\ ba/lO mou tE\n CHei=ra ei)s tE\n pleura\n au)tou=, ou) mE\ pisteu/sO.
J 20:25 elegon un autO hoi alloi maTEtai, heOrakamen ton kyrion. ho de eipen autois, ean mE idO en tais CHersin autu ton typon tOn hElOn kai balO ton daktylon mu eis ton typon tOn hElOn kai balO mu tEn CHeira eis tEn pleuran autu, u mE pisteusO.
J 20:25 v-3iai-p-- c--------- rp----dsm- ra----npm- a-----npm- n-----npm- v-1xai-p-- ra----asm- n-----asm- ra----nsm- c--------- v-3aai-s-- rp----dpm- c--------- d--------- v-1aas-s-- p--------- ra----dpf- n-----dpf- rp----gsm- ra----asm- n-----asm- ra----gpm- n-----gpm- c--------- v-1aas-s-- ra----asm- n-----asm- rp----gs-- p--------- ra----asm- n-----asm- ra----gpm- n-----gpm- c--------- v-1aas-s-- rp----gs-- ra----asf- n-----asf- p--------- ra----asf- n-----asf- rp----gsm- d--------- d--------- v-1aas-s--
J 20:25 G3004 G3767 G0846 G3588 G0243 G3101 G3708 G3588 G2962 G3588 G1161 G2036 G0846 G1437 G3361 G1492 G1722 G3588 G5495 G0846 G3588 G5179 G3588 G2247 G2532 G0906 G3588 G1147 G3450 G1519 G3588 G5179 G3588 G2247 G2532 G0906 G3450 G3588 G5495 G1519 G3588 G4125 G0846 G3756 G3361 G4100
J 20:25 Inni więc uczniowie mówili do niego: Widzieliśmy Pana! Ale on rzekł do nich: Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę.
J 20:25
J 20:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 20:25
J 20:25  Innych  Studentów  powiedział  go  online  Władca  Ale  powiedział  ich  jeśli  nie  zobaczyć  w  ręce  Jego  rany  paznokcie  i  wprowadzi  Palec  mój  w  rany  paznokcie  i  wprowadzi  ręce  mój  w  żeberka  Jego  nie  wierzyć
J 20:25 G0243 G3101 G3004 G0846 G3708 G2962 G1161 G2036 G0846 G1437 G3361 G1492 G1722 G5495 G0846 G5179 G2247 G2532 G0906 G1147 G3450 G1519 G5179 G2247 G2532 G0906 G5495 G3450 G1519 G4125 G0846 G3364 G4100
J 20:26 Καὶ μεθ᾿ ἡμέρας ὀκτὼ πάλιν ἦσαν ἔσω οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ καὶ Θωμᾶς μετ᾿ αὐτῶν. ἔρχεται Ἰησοῦς τῶν θυρῶν κεκλεισμένων, καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον καὶ εἶπεν, Εἰρήνη ὑμῖν.                                              
J 20:26 *kai\ meT' E(me/ras o)ktO\ pa/lin E)=san e)/sO oi( maTEtai\ au)tou= kai\ *TOma=s met' au)tO=n. e)/rCHetai o( *)iEsou=s tO=n TurO=n kekleisme/nOn, kai\ e)/stE ei)s to\ me/son kai\ ei)=pen, *ei)rE/nE u(mi=n.
J 20:26 kai meT' Emeras oktO palin Esan esO hoi maTEtai autu kai TOmas met' autOn. erCHetai ho iEsus tOn TyrOn kekleismenOn, kai estE eis to meson kai eipen, eirEnE hymin.
J 20:26 c--------- p--------- n-----apf- a-----apf- d--------- v-3iai-p-- d--------- ra----npm- n-----npm- rp----gsm- c--------- n-----nsm- p--------- rp----gpm- v-3pmi-s-- ra----nsm- n-----nsm- ra----gpf- n-----gpf- v--xppgpf- c--------- v-3aai-s-- p--------- ra----asn- a-----asn- c--------- v-3aai-s-- n-----nsf- rp----dp--
J 20:26 G2532 G3326 G2250 G3638 G3825 G2258 G2080 G3588 G3101 G0846 G2532 G2381 G3326 G0846 G2064 G3588 G2424 G3588 G2374 G2808 G2532 G2476 G1519 G3588 G3319 G2532 G2036 G1515 G5213
J 20:26 A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz /domu/ i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: Pokój wam!
J 20:26
J 20:26 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej