Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

 

do_J5      do_str_głównej      do_J7      

 

 

J 6_1 J 6:1 Μετὰ ταῦτα ἀπῆλθεν Ἰησοῦς πέραν τῆς θαλάσσης τῆς Γαλιλαίας τῆς Τιβεριάδος.
  J 6:1 *meta\ tau=ta a)pE=lTen o( *)iEsou=s pe/ran tE=s Tala/ssEs tE=s *galilai/as tE=s *tiberia/dos.
  J 6:1 meta tauta apElTen ho iEsus peran tEs TalassEs tEs galilaias tEs tiberiados.
  J 6:1 p--------- rd----apn- v-3aai-s-- ra----nsm- n-----nsm- p--------- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsf- n-----gsf-
  J 6:1 G3326 G5023 G0565 G3588 G2424 G4008 G3588 G2281 G3588 G1056 G3588 G5085
  J 6:1 Potem Jezus udał się za Jezioro Galilejskie, czyli Tyberiadzkie.            
  J 6:1                        
  J 6:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej      
  J 6:1                        
  J 6:1  Za  to  iść  Jezus  w  Do  strona  Morze  Galilei  Tiberias    
  J 6:1 G3326 G5023 G0565 G2424 G4008 G4008 G4008 G2281 G1056 G5085    
                                                                                                     
J 6_2 J 6:2 ἠκολούθει δὲ αὐτῷ ὄχλος πολύς, ὅτι ἐθεώρουν τὰ σημεῖα ἐποίει ἐπὶ τῶν ἀσθενούντων.
  J 6:2 E)kolou/Tei de\ au)tO=| o)/CHlos polu/s, o(/ti e)TeO/roun ta\ sEmei=a a(\ e)poi/ei e)pi\ tO=n a)sTenou/ntOn.
  J 6:2 EkoluTei de autO oCHlos polys, hoti eTeOrun ta sEmeia ha epoiei epi tOn asTenuntOn.
  J 6:2 v-3iai-s-- c--------- rp----dsm- n-----nsm- a-----nsm- c--------- v-3iai-p-- ra----apn- n-----apn- rr----apn- v-3iai-s-- p--------- ra----gpm- v--papgpm-
  J 6:2 G0190 G1161 G0846 G3793 G4183 G3754 G2334 G3588 G4592 G3739 G4160 G1909 G3588 G0770
  J 6:2 Szedł za Nim wielki tłum, bo widziano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali.              
  J 6:2                            
  J 6:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej          
  J 6:2                            
  J 6:2  Go  po  wiele  Osoby  że  online  cuda  że  stworzony  przez  pacjentów      
  J 6:2 G0846 G0190 G4183 G3793 G3754 G3708 G4592 G3739 G4160 G1909 G0770      
                                                                                                     
J 6_3 J 6:3 ἀνῆλθεν δὲ εἰς τὸ ὄρος Ἰησοῦς, καὶ ἐκεῖ ἐκάθητο μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ.
  J 6:3 a)nE=lTen de\ ei)s to\ o)/ros *)iEsou=s, kai\ e)kei= e)ka/TEto meta\ tO=n maTEtO=n au)tou=.
  J 6:3 anElTen de eis to oros iEsus, kai ekei ekaTEto meta tOn maTEtOn autu.
  J 6:3 v-3aai-s-- c--------- p--------- ra----asn- n-----asn- n-----nsm- c--------- d--------- v-3imi-s-- p--------- ra----gpm- n-----gpm- rp----gsm-
  J 6:3 G0424 G1161 G1519 G3588 G3735 G2424 G2532 G1563 G2521 G3326 G3588 G3101 G0846
  J 6:3 Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami.                
  J 6:3                          
  J 6:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej        
  J 6:3                          
  J 6:3  Jezus  wstąpił  w  Góra  i  tam  sob  z  studentów  Z      
  J 6:3 G2424 G0424 G1519 G3735 G2532 G1563 G2521 G3326 G3101 G0846      
                                                                                                     

J 6_4 J 6:4 ἦν δὲ ἐγγὺς τὸ πάσχα, ἑορτὴ τῶν Ἰουδαίων.
  J 6:4 E)=n de\ e)ggu\s to\ pa/sCHa, E( e(ortE\ tO=n *)ioudai/On.
  J 6:4 En de eNgys to pasCHa, hE heortE tOn iudaiOn.
  J 6:4 v-3iai-s-- c--------- d--------- ra----nsn- n-----nsn- ra----nsf- n-----nsf- ra----gpm- a-----gpm-
  J 6:4 G2258 G1161 G1451 G3588 G3957 G3588 G1859 G3588 G2453
  J 6:4 A zbliżało się święto żydowskie, Pascha.          
  J 6:4                  
  J 6:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
  J 6:4                  
  J 6:4  Zbliża się  Zbliża się  taki sam  Wielkanoc  wakacje  Żydowski      
  J 6:4 G1451 G2258 G1161 G3957 G1859 G2453      
                                                                                                     

J 6_5 J 6:5 ἐπάρας οὖν τοὺς ὀφθαλμοὺς Ἰησοῦς καὶ θεασάμενος ὅτι πολὺς ὄχλος ἔρχεται πρὸς αὐτὸν λέγει πρὸς Φίλιππον, Πόθεν ἀγοράσωμεν ἄρτους ἵνα φάγωσιν οὗτοι;
  J 6:5 e)pa/ras ou)=n tou\s o)fTalmou\s o( *)iEsou=s kai\ Teasa/menos o(/ti polu\s o)/CHlos e)/rCHetai pro\s au)to\n le/gei pro\s *fi/lippon, *po/Ten a)gora/sOmen a)/rtous i(/na fa/gOsin ou(=toi;
  J 6:5 eparas un tus ofTalmus ho iEsus kai Teasamenos hoti polys oCHlos erCHetai pros auton legei pros filippon, poTen agorasOmen artus hina fagOsin hutoi;
  J 6:5 v--aapnsm- c--------- ra----apm- n-----apm- ra----nsm- n-----nsm- c--------- v--ampnsm- c--------- a-----nsm- n-----nsm- v-3pmi-s-- p--------- rp----asm- v-3pai-s-- p--------- n-----asm- d--------- v-1aas-p-- n-----apm- c--------- v-3aas-p-- rd----npm-
  J 6:5 G1869 G3767 G3588 G3788 G3588 G2424 G2532 G2300 G3754 G4183 G3793 G2064 G4314 G0846 G3004 G4314 G5376 G4159 G0059 G0740 G2443 G5315 G3778
  J 6:5 Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą do Niego, rzekł do Filipa: Skąd kupimy chleba, aby oni się posilili?                        
  J 6:5                                              
  J 6:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej                            
  J 6:5                                              
  J 6:5  Jezus  zniesione  oczy  i  widzenie  widzenie  wiele  Osoby  jest  do  Go  mówi  Philip  gdzie  kupować  chlebów  że  ich  karmić        
  J 6:5 G2424 G1869 G3788 G2532 G2300 G3754 G4183 G3793 G2064 G4314 G0846 G3004 G5376 G4159 G0059 G0740 G2443 G3778 G5315        
                                                                                                     

J 6_6 J 6:6 τοῦτο δὲ ἔλεγεν πειράζων αὐτόν, αὐτὸς γὰρ ᾔδει τί ἔμελλεν ποιεῖν.
  J 6:6 tou=to de\ e)/legen peira/DZOn au)to/n, au)to\s ga\r E)/|dei ti/ e)/mellen poiei=n.
  J 6:6 tuto de elegen peiraDZOn auton, autos gar Edei ti emellen poiein.
  J 6:6 rd----asn- c--------- v-3iai-s-- v--papnsm- rp----asm- rp----nsm- c--------- v-3yai-s-- ri----asn- v-3iai-s-- v--pan----
  J 6:6 G5124 G1161 G3004 G3985 G0846 G0846 G1063 G1492 G5101 G3195 G4160
  J 6:6 A mówił to wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co miał czynić.          
  J 6:6                      
  J 6:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej    
  J 6:6                      
  J 6:6  Głos zabrał  taki sam  to  badania  jego  dla  Się  Wiedziałem  że  jak  do
  J 6:6 G3004 G1161 G5124 G3985 G0846 G1063 G0846 G1492 G5101 G3195 G4160
                                                                                                     

J 6_7 J 6:7 ἀπεκρίθη αὐτῷ [ὁ] Φίλιππος, Διακοσίων δηναρίων ἄρτοι οὐκ ἀρκοῦσιν αὐτοῖς ἵνα ἕκαστος βραχύ [τι] λάβῃ.
  J 6:7 a)pekri/TE au)tO=| [o(] *fi/lippos, *diakosi/On dEnari/On a)/rtoi ou)k a)rkou=sin au)toi=s i(/na e(/kastos braCHu/ [ti] la/bE|.
  J 6:7 apekriTE autO [ho] filippos, diakosiOn dEnariOn artoi uk arkusin autois hina hekastos braCHy [ti] labE.
  J 6:7 v-3api-s-- rp----dsm- ra----nsm- n-----nsm- a-----gpn- n-----gpn- n-----npm- d--------- v-3pai-p-- rp----dpm- c--------- a-----nsm- a-----asn- ri----asn- v-3aas-s--
  J 6:7 G0611 G0846 G3588 G5376 G1250 G1220 G0740 G3756 G0714 G0846 G2443 G1538 G1024 G5100 G2983
  J 6:7 Odpowiedział Mu Filip: Za dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać.            
  J 6:7                              
  J 6:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej            
  J 6:7                              
  J 6:7  Philip  odpowiedzi  Go  ich  dwieście  pensów  nie  całkiem  będzie  kukurydza  że  każdy  z  ich  ale
  J 6:7 G5376 G0611 G0846 G0846 G1250 G1220 G3756 G0714 G0714 G0740 G2443 G1538 G0846 G0846 G2983
                                                                                                     

J 6_8 J 6:8 λέγει αὐτῷ εἷς ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, Ἀνδρέας ἀδελφὸς Σίμωνος Πέτρου,
  J 6:8 le/gei au)tO=| ei(=s e)k tO=n maTEtO=n au)tou=, *)andre/as o( a)delfo\s *si/mOnos *pe/trou,
  J 6:8 legei autO heis ek tOn maTEtOn autu, andreas ho adelfos simOnos petru,
  J 6:8 v-3pai-s-- rp----dsm- a-----nsm- p--------- ra----gpm- n-----gpm- rp----gsm- n-----nsm- ra----nsm- n-----nsm- n-----gsm- n-----gsm-
  J 6:8 G3004 G0846 G1520 G1537 G3588 G3101 G0846 G0406 G3588 G0080 G4613 G4074
  J 6:8 Jeden z uczniów Jego, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Niego:            
  J 6:8                        
  J 6:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej      
  J 6:8                        
  J 6:8  Jeden  z  studentów  Jego  Andrew  brat  Simone  Peter  mówi  Go    
  J 6:8 G1520 G1537 G3101 G0846 G0406 G0080 G4613 G4074 G3004 G0846    
                                                                                                     

J 6_9 J 6:9 Ἔστιν παιδάριον ὧδε ὃς ἔχει πέντε ἄρτους κριθίνους καὶ δύο ὀψάρια· ἀλλὰ ταῦτα τί ἐστιν εἰς τοσούτους;
  J 6:9 *)/estin paida/rion O(=de o(\s e)/CHei pe/nte a)/rtous kriTi/nous kai\ du/o o)PSa/ria: a)lla\ tau=ta ti/ e)stin ei)s tosou/tous;
  J 6:9 estin paidarion hOde hos eCHei pente artus kriTinus kai dyo oPSaria: alla tauta ti estin eis tosutus;
  J 6:9 v-3pai-s-- n-----nsn- d--------- rr----nsm- v-3pai-s-- a-----apm- n-----apm- a-----apm- c--------- a-----apn- n-----apn- c--------- rd----npn- ri----nsn- v-3pai-s-- p--------- rd----apm-
  J 6:9 G2076 G3808 G5602 G3739 G2192 G4002 G0740 G2916 G2532 G1417 G3795 G0235 G5023 G5101 G2076 G1519 G5118
  J 6:9 Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu?                
  J 6:9                                  
  J 6:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej                
  J 6:9                                  
  J 6:9  tutaj  jest  w  chłopiec  pięć  chlebów  jęczmień  i  2  ryba  ale  że  to  dla  taki  zestaw  
  J 6:9 G5602 G2192 G1520 G3808 G4002 G0740 G2916 G2532 G1417 G3795 G0235 G5101 G5023 G1519 G5118 G5118  
                                                                                                     

J 6_10 J 6:10 εἶπεν Ἰησοῦς, Ποιήσατε τοὺς ἀνθρώπους ἀναπεσεῖν. ἦν δὲ χόρτος πολὺς ἐν τῷ τόπῳ. ἀνέπεσαν οὖν οἱ ἄνδρες τὸν ἀριθμὸν ὡς πεντακισχίλιοι.
  J 6:10 ei)=pen o( *)iEsou=s, *poiE/sate tou\s a)nTrO/pous a)napesei=n. E)=n de\ CHo/rtos polu\s e)n tO=| to/pO|. a)ne/pesan ou)=n oi( a)/ndres to\n a)riTmo\n O(s pentakisCHi/lioi.
  J 6:10 eipen ho iEsus, poiEsate tus anTrOpus anapesein. En de CHortos polys en tO topO. anepesan un hoi andres ton ariTmon hOs pentakisCHilioi.
  J 6:10 v-3aai-s-- ra----nsm- n-----nsm- v-2aad-p-- ra----apm- n-----apm- v--aan---- v-3iai-s-- c--------- n-----nsm- a-----nsm- p--------- ra----dsm- n-----dsm- v-3aai-p-- c--------- ra----npm- n-----npm- ra----asm- n-----asm- d--------- a-----npm-
  J 6:10 G2036 G3588 G2424 G4160 G3588 G0444 G0377 G2258 G1161 G5528 G4183 G1722 G3588 G5117 G0377 G3767 G3588 G0435 G3588 G0706 G5613 G4000
  J 6:10 Jezus zatem rzekł: Każcie ludziom usiąść! A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy.                    
  J 6:10                                            
  J 6:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej                          
  J 6:10                                            
  J 6:10  Jezus  powiedział  Sprawiają, że  ich  usiąść  To  taki sam  w  objętość  miejsce  wiele  Zioła  Tak  usiadł  osoby  numer  o  pięć  tysiące      
  J 6:10 G2424 G2036 G4160 G0444 G0377 G2258 G1161 G1722 G3588 G5117 G4183 G5528 G3767 G0377 G0435 G0706 G5616 G4000 G4000      
                                                                                                     

J 6_11 J 6:11 ἔλαβεν οὖν τοὺς ἄρτους Ἰησοῦς καὶ εὐχαριστήσας διέδωκεν τοῖς ἀνακειμένοις, ὁμοίως καὶ ἐκ τῶν ὀψαρίων ὅσον ἤθελον.
  J 6:11 e)/laben ou)=n tou\s a)/rtous o( *)iEsou=s kai\ eu)CHaristE/sas die/dOken toi=s a)nakeime/nois, o(moi/Os kai\ e)k tO=n o)PSari/On o(/son E)/Telon.
  J 6:11 elaben un tus artus ho iEsus kai euCHaristEsas diedOken tois anakeimenois, homoiOs kai ek tOn oPSariOn hoson ETelon.
  J 6:11 v-3aai-s-- c--------- ra----apm- n-----apm- ra----nsm- n-----nsm- c--------- v--aapnsm- v-3aai-s-- ra----dpm- v--pmpdpm- d--------- c--------- p--------- ra----gpn- n-----gpn- rr----asn- v-3iai-p--
  J 6:11 G2983 G3767 G3588 G0740 G3588 G2424 G2532 G2168 G1239 G3588 G0345 G3668 G2532 G1537 G3588 G3795 G3745 G2309
  J 6:11 Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym; podobnie uczynił z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał.              
  J 6:11                                    
  J 6:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej                  
  J 6:11                                    
  J 6:11  Jezus  przy  chleb  i  brawo  dziękczynienie  rozproszonych  studentów  i  Studentów  z siedzibą  również  i  ryba  jak  jak    
  J 6:11 G2424 G2983 G0740 G2532 G2168 G2168 G1239 G3101 G1161 G3101 G0345 G3668 G2532 G3795 G3745 G2309    
                                                                                                     

J 6_12 J 6:12 ὡς δὲ ἐνεπλήσθησαν λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, Συναγάγετε τὰ περισσεύσαντα κλάσματα, ἵνα μή τι ἀπόληται.
  J 6:12 O(s de\ e)neplE/sTEsan le/gei toi=s maTEtai=s au)tou=, *sunaga/gete ta\ perisseu/santa kla/smata, i(/na mE/ ti a)po/lEtai.
  J 6:12 hOs de eneplEsTEsan legei tois maTEtais autu, synagagete ta perisseusanta klasmata, hina mE ti apolEtai.
  J 6:12 c--------- c--------- v-3api-p-- v-3pai-s-- ra----dpm- n-----dpm- rp----gsm- v-2aad-p-- ra----apn- v--aapapn- n-----apn- c--------- d--------- ri----nsn- v-3ams-s--
  J 6:12 G5613 G1161 G1705 G3004 G3588 G3101 G0846 G4863 G3588 G4052 G2801 G2443 G3361 G5100 G0622
  J 6:12 A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło.                
  J 6:12                              
  J 6:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej            
  J 6:12                              
  J 6:12  I  kiedy  wypełniony  powiedział  studentów  Jego  Gromadzić  pozostały  sztuk  że  nic  nic  lanie    
  J 6:12 G1161 G5613 G1705 G3004 G3101 G0846 G4863 G4052 G2801 G2443 G3363 G5100 G0622