Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_J7      do_str_głównej      do_J9      
J 8:1 Ἰησοῦς δὲ ἐπορεύθη εἰς τὸ Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν.                                                                                        
J 8:1 *)iEsou=s de\ e)poreu/TE ei)s to\ *)/oros tO=n *)elaiO=n.
J 8:1 iEsus de eporeuTE eis to oros tOn elaiOn.
J 8:1 n-----nsm- c--------- v-3api-s-- p--------- ra----asn- n-----asn- ra----gpf- n-----gpf-
J 8:1 G2424 G1161 G4198 G1519 G3588 G3735 G3588 G1636
J 8:1 Jezus natomiast udał się na Górę Oliwną,
J 8:1
J 8:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 8:1
J 8:1  Jezus  zaś  iść  w  Góra  Oliwki
J 8:1 G2424 G1161 G4198 G1519 G3735 G1636
J 8:2 Ὄρθρου δὲ πάλιν παρεγένετο εἰς τὸ ἱερόν, καὶ πᾶς λαὸς ἤρχετο πρὸς αὐτόν, καὶ καθίσας ἐδίδασκεν αὐτούς.                                                                    
J 8:2 *)/orTrou de\ pa/lin parege/neto ei)s to\ i(ero/n, kai\ pa=s o( lao\s E)/rCHeto pro\s au)to/n, kai\ kaTi/sas e)di/dasken au)tou/s.
J 8:2 orTru de palin paregeneto eis to hieron, kai pas ho laos ErCHeto pros auton, kai kaTisas edidasken autus.
J 8:2 n-----gsm- c--------- d--------- v-3ami-s-- p--------- ra----asn- a-----asn- c--------- a-----nsm- ra----nsm- n-----nsm- v-3imi-s-- p--------- rp----asm- c--------- v--aapnsm- v-3iai-s-- rp----apm-
J 8:2 G3722 G1161 G3825 G3854 G1519 G3588 G2411 G2532 G3956 G3588 G2992 G2064 G4314 G0846 G2532 G2523 G1321 G0846
J 8:2 ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On usiadłszy nauczał ich.
J 8:2
J 8:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 8:2
J 8:2 A  w godzinach porannych  ponownie  przyjść  w  świątynia  i  wszystko  osoby  był  do  Go  sob  uczy  ich
J 8:2 G1161 G3722 G3825 G3854 G1519 G2411 G2532 G3956 G2992 G2064 G4314 G0846 G2523 G1321 G0846
J 8:3 ἄγουσιν δὲ οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι γυναῖκα ἐπὶ μοιχείᾳ κατειλημμένην, καὶ στήσαντες αὐτὴν ἐν μέσῳ                                                                        
J 8:3 a)/gousin de\ oi( grammatei=s kai\ oi( *farisai=oi gunai=ka e)pi\ moiCHei/a| kateilEmme/nEn, kai\ stE/santes au)tE\n e)n me/sO|
J 8:3 agusin de hoi grammateis kai hoi farisaioi gynaika epi moiCHeia kateilEmmenEn, kai stEsantes autEn en mesO
J 8:3 v-3pai-p-- c--------- ra----npm- n-----npm- c--------- ra----npm- n-----npm- n-----asf- p--------- n-----dsf- v--xppasf- c--------- v--aapnpm- rp----asf- p--------- a-----dsn-
J 8:3 G0071 G1161 G3588 G1122 G2532 G3588 G5330 G1135 G1909 G3430 G2638 G2532 G2476 G0846 G1722 G3319
J 8:3 Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego:
J 8:3
J 8:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 8:3
J 8:3  Tutaj  Uczeni w Piśmie  i  Faryzeusze  doprowadziły  do  Go  kobieta  pożyczone  w  cudzołóstwo  i  wprowadzenie  jego  środek  środek
J 8:3 G1161 G1122 G2532 G5330 G0071 G4314 G0846 G1135 G2638 G1722 G3430 G2532 G2476 G0846 G1722 G3319
J 8:4 λέγουσιν αὐτῷ, Διδάσκαλε, αὕτη γυνὴ κατείληπται ἐπ᾿ αὐτοφώρῳ μοιχευομένη·                                                                                    
J 8:4 le/gousin au)tO=|, *dida/skale, au(/tE E( gunE\ katei/lEptai e)p' au)tofO/rO| moiCHeuome/nE:
J 8:4 legusin autO, didaskale, hautE hE gynE kateilEptai ep' autofOrO moiCHeuomenE:
J 8:4 v-3pai-p-- rp----dsm- n-----vsm- rd----nsf- ra----nsf- n-----nsf- v-3xpi-s-- p--------- a-----dsn- v--pppnsf-
J 8:4 G3004 G0846 G1320 G3778 G3588 G1135 G2638 G1909 G1888 G3431
J 8:4 Nauczycielu, tę kobietę dopiero pochwycono na cudzołóstwie.
J 8:4
J 8:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 8:4
J 8:4  powiedział  Go  Nauczyciel  to  kobieta  podjętych  w  cudzołóstwo
J 8:4 G3004 G0846 G1320 G3778 G1135 G2638 G1888 G3431
J 8:5 ἐν δὲ τῷ νόμῳ ἡμῖν Μωϋσῆς ἐνετείλατο τὰς τοιαύτας λιθάζειν· σὺ οὖν τί λέγεις;                                                                            
J 8:5 e)n de\ tO=| no/mO| E(mi=n *mOu+sE=s e)netei/lato ta\s toiau/tas liTa/DZein: su\ ou)=n ti/ le/geis;
J 8:5 en de tO nomO hEmin mO+ysEs eneteilato tas toiautas liTaDZein: sy un ti legeis;
J 8:5 p--------- c--------- ra----dsm- n-----dsm- rp----dp-- n-----nsm- v-3ami-s-- ra----apf- rd----apf- v--pan---- rp----ns-- c--------- ri----asn- v-2pai-s--
J 8:5 G1722 G1161 G3588 G3551 G2254 G3475 G1781 G3588 G5108 G3034 G4771 G3767 G5101 G3004
J 8:5 W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co mówisz?
J 8:5
J 8:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 8:5
J 8:5  i  Mojżesz  w  Prawo  rozkazał  nas  bić  taki  kamienie  ty, wy  że  powiedzieć
J 8:5 G1161 G3475 G1722 G3551 G1781 G2254 G3036 G5108 G3036 G4771 G5101 G3004
J 8:6 τοῦτο δὲ ἔλεγον πειράζοντες αὐτόν, ἵνα ἔχωσιν κατηγορεῖν αὐτοῦ. δὲ Ἰησοῦς κάτω κύψας τῷ δακτύλῳ κατέγραφεν εἰς τὴν γῆν.                                                                
J 8:6 tou=to de\ e)/legon peira/DZontes au)to/n, i(/na e)/CHOsin katEgorei=n au)tou=. o( de\ *)iEsou=s ka/tO ku/PSas tO=| daktu/lO| kate/grafen ei)s tE\n gE=n.
J 8:6 tuto de elegon peiraDZontes auton, hina eCHOsin katEgorein autu. ho de iEsus katO kyPSas tO daktylO kategrafen eis tEn gEn.
J 8:6 rd----asn- c--------- v-3iai-p-- v--papnpm- rp----asm- c--------- v-3pas-p-- v--pan---- rp----gsm- ra----nsm- c--------- n-----nsm- d--------- v--aapnsm- ra----dsm- n-----dsm- v-3iai-s-- p--------- ra----asf- n-----asf-
J 8:6 G5124 G1161 G3004 G3985 G0846 G2443 G2192 G2723 G0846 G3588 G1161 G2424 G2736 G2955 G3588 G1147 G1125 G1519 G3588 G1093
J 8:6 Mówili to wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus nachyliwszy się pisał palcem po ziemi.
J 8:6
J 8:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 8:6
J 8:6  Powiedział  zaś  to  kuszący  Jego  że  odnaleźć  opłat  Jego  Ale  Jezus  pochylony  niski  napisał  palec  w  ziemia  nie  płatniczych  uwaga
J 8:6 G3004 G1161 G5124 G3985 G0846 G2443 G2192 G2723 G0846 G1161 G2424 G2955 G2736 G1125 G1147 G1519 G1093 G3361 G4364 G4364
J 8:7 ὡς δὲ ἐπέμενον ἐρωτῶντες αὐτόν, ἀνέκυψεν καὶ εἶπεν αὐτοῖς, ἀναμάρτητος ὑμῶν πρῶτος ἐπ᾿ αὐτὴν βαλέτω λίθον·                                                                      
J 8:7 O(s de\ e)pe/menon e)rOtO=ntes au)to/n, a)ne/kuPSen kai\ ei)=pen au)toi=s, *(o a)nama/rtEtos u(mO=n prO=tos e)p' au)tE\n bale/tO li/Ton:
J 8:7 hOs de epemenon erOtOntes auton, anekyPSen kai eipen autois, ho anamartEtos hymOn prOtos ep' autEn baletO liTon:
J 8:7 c--------- c--------- v-3iai-p-- v--papnpm- rp----asm- v-3aai-s-- c--------- v-3aai-s-- rp----dpm- ra----nsm- a-----nsm- rp----gp-- a-----nsm- p--------- rp----asf- v-3aad-s-- n-----asm-
J 8:7 G5613 G1161 G1961 G2065 G0846 G0352 G2532 G2036 G0846 G3588 G0361 G5216 G4413 G1909 G0846 G0906 G3037
J 8:7 A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień.
J 8:7
J 8:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 8:7
J 8:7  Kiedy  zaś  w dalszym ciągu  zapytać  Jego  wstał  powiedział  ich  kto  z  ty, wy  bez  grzech  pierwszy  Oddanych  w  to  kamień
J 8:7 G5613 G1161 G1961 G2065 G0846 G0352 G2036 G0846 G3588 G5216 G5216 G0361 G0361 G4413 G0906 G1909 G0846 G3037
J 8:8 καὶ πάλιν κατακύψας ἔγραφεν εἰς τὴν γῆν.                                                                                          
J 8:8 kai\ pa/lin kataku/PSas e)/grafen ei)s tE\n gE=n.
J 8:8 kai palin katakyPSas egrafen eis tEn gEn.
J 8:8 c--------- d--------- v--aapnsm- v-3iai-s-- p--------- ra----asf- n-----asf-
J 8:8 G2532 G3825 G2736 G1125 G1519 G3588 G1093
J 8:8 I powtórnie nachyliwszy się pisał na ziemi.
J 8:8
J 8:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 8:8
J 8:8  I  ponownie  pochylony  niski  napisał  w  ziemia
J 8:8 G2532 G3825 G2955 G2736 G1125 G1519 G1093
J 8:9 οἱ δὲ ἀκούσαντες ἐξήρχοντο εἷς καθ᾿ εἷς ἀρξάμενοι ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων, καὶ κατελείφθη μόνος, καὶ γυνὴ ἐν μέσῳ οὖσα.                                                                
J 8:9 oi( de\ a)kou/santes e)XE/rCHonto ei(=s kaT' ei(=s a)rXa/menoi a)po\ tO=n presbute/rOn, kai\ katelei/fTE mo/nos, kai\ E( gunE\ e)n me/sO| ou)=sa.
J 8:9 hoi de akusantes eXErCHonto heis kaT' eis arXamenoi apo tOn presbyterOn, kai kateleifTE monos, kai hE gynE en mesO usa.
J 8:9 ra----npm- c--------- v--aapnpm- v-3imi-p-- a-----nsm- p--------- a-----nsm- v--ampnpm- p--------- ra----gpm- a-----gpmc c--------- v-3api-s-- a-----nsm- c--------- ra----nsf- n-----nsf- p--------- a-----dsn- v--papnsf-
J 8:9 G3588 G1161 G0191 G1831 G1520 G2596 G1520 G0756 G0575 G3588 G4245 G2532 G2641 G3441 G2532 G3588 G1135 G1722 G3319 G1487
J 8:9 Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta, stojąca na środku.
J 8:9
J 8:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 8:9
J 8:9  zaś  przesłuchanie  i  jest  skazany  sumienie  stal  iść  jeden  dla  inny  wyjścia  z  Senior  do  ostatnich  i  lewo  jeden  Jezus  i  kobieta  stojący  środek  środek
J 8:9 G1161 G0191 G2532 G1651 G1651 G4893 G1831 G1831 G1520 G2596 G1520 G0756 G0575 G4245 G2193 G2078 G2532 G2641 G3441 G2424 G2532 G1135 G2476 G1722 G3319
J 8:10 ἀνακύψας δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῇ, Γύναι, ποῦ εἰσιν; οὐδείς σε κατέκρινεν;                                                                                
J 8:10 a)naku/PSas de\ o( *)iEsou=s ei)=pen au)tE=|, *gu/nai, pou= ei)sin; ou)dei/s se kate/krinen;
J 8:10 anakyPSas de ho iEsus eipen autE, gynai, pu eisin; udeis se katekrinen;
J 8:10 v--aapnsm- c--------- ra----nsm- n-----nsm- v-3aai-s-- rp----dsf- n-----vsf- d--------- v-3pai-p-- a-----nsm- rp----as-- v-3aai-s--
J 8:10 G0352 G1161 G3588 G2424 G2036 G0846 G1135 G4226 G1526 G3762 G4571 G2632
J 8:10 Wówczas Jezus podniósłszy się rzekł do niej: Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił?
J 8:10
J 8:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 8:10
J 8:10  Jezus  wstał  i  widzenie  nikt  z wyjątkiem  kobiety  powiedział  jej  kobieta  gdzie  twój  prokuratorów  żaden  skazany  ty, wy
J 8:10 G2424 G0352 G2532 G2300 G3367 G4133 G1135 G2036 G0846 G1135 G4226 G4675 G2725 G3762 G2632 G4571
J 8:11 δὲ εἶπεν, Οὐδείς, κύριε. εἶπεν δὲ Ἰησοῦς, Οὐδὲ ἐγώ σε κατακρίνω· πορεύου, [καὶ] ἀπὸ τοῦ νῦν μηκέτι ἁμάρτανε.]]                                                                
J 8:11 E( de\ ei)=pen, *ou)dei/s, ku/rie. ei)=pen de\ o( *)iEsou=s, *ou)de\ e)gO/ se katakri/nO: poreu/ou, [kai\] a)po\ tou= nu=n mEke/ti a(ma/rtane.]]
J 8:11 hE de eipen, udeis, kyrie. eipen de ho iEsus, ude egO se katakrinO: poreuu, [kai] apo tu nyn mEketi hamartane.]]
J 8:11 ra----nsf- c--------- v-3aai-s-- a-----nsm- n-----vsm- v-3aai-s-- c--------- ra----nsm- n-----nsm- d--------- rp----ns-- rp----as-- v-1pai-s-- v-2pmd-s-- c--------- p--------- ra----gsm- d--------- d--------- v-2pad-s--
J 8:11 G3588 G1161 G2036 G3762 G2962 G2036 G1161 G3588 G2424 G3761 G1473 G4571 G2632 G4198 G2532 G0575 G3588 G3568 G3371 G0264
J 8:11 A ona odrzekła: Nikt, Panie! Rzekł do niej Jezus: I Ja ciebie nie potępiam. - Idź, a od tej chwili już nie grzesz.
J 8:11
J 8:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 8:11
J 8:11  odpowiedź  żaden  Władca  Jezus  powiedział  jej  i  Ja  nie  potępiać  ty, wy  Iść  i  odtąd  nie  Grzech
J 8:11 G2036 G3762 G2962 G2424 G2036 G0846 G3761 G1473 G3761 G2632 G4571 G4198 G2532 G3371 G3371 G0264
J 8:12 Πάλιν οὖν αὐτοῖς ἐλάλησεν Ἰησοῦς λέγων, Ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου· ἀκολουθῶν ἐμοὶ οὐ μὴ περιπατήσῃ ἐν τῇ σκοτίᾳ, ἀλλ᾿ ἕξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς.                                                
J 8:12 *pa/lin ou)=n au)toi=s e)la/lEsen o( *)iEsou=s le/gOn, *)egO/ ei)mi to\ fO=s tou= ko/smou: o( a)kolouTO=n e)moi\ ou) mE\ peripatE/sE| e)n tE=| skoti/a|, a)ll' e(/Xei to\ fO=s tE=s DZOE=s.
J 8:12 palin un autois elalEsen ho iEsus legOn, egO eimi to fOs tu kosmu: ho akoluTOn emoi u mE peripatEsE en tE skotia, all' eXei to fOs tEs DZOEs.
J 8:12 d--------- c--------- rp----dpm- v-3aai-s-- ra----nsm- n-----nsm- v--papnsm- rp----ns-- v-1pai-s-- ra----nsn- n-----nsn- ra----gsm- n-----gsm- ra----nsm- v--papnsm- rp----ds-- d--------- d--------- v-3aas-s-- p--------- ra----dsf- n-----dsf- c--------- v-3fai-s-- ra----asn- n-----asn- ra----gsf- n-----gsf-
J 8:12 G3825 G3767 G0846 G2980 G3588 G2424 G3004 G1473 G1510 G3588 G5457 G3588 G2889 G3588 G0190 G1698 G3756 G3361 G4043 G1722 G3588 G4653 G0235 G2192 G3588 G5457 G3588 G2222
J 8:12 A oto znów przemówił do nich Jezus tymi słowami: Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia.
J 8:12
J 8:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 8:12
J 8:12  Ponownie  powiedział  Jezus  powiedział  ich  Ja  światło  świat  kto  po  Mnie  nie  będzie  iść  w  ciemność  ale  będzie  mieć  światło  Życie
J 8:12 G3825 G2980 G2424 G3004 G0846 G1473 G5457 G2889 G0190 G0190 G1698 G3364 G4043 G4043 G1722 G4653 G0235 G2192 G2192 G5457 G2222
J 8:13 εἶπον οὖν αὐτῷ οἱ Φαρισαῖοι, Σὺ περὶ σεαυτοῦ μαρτυρεῖς· μαρτυρία σου οὐκ ἔστιν ἀληθής.                                                                          
J 8:13 ei)=pon ou)=n au)tO=| oi( *farisai=oi, *su\ peri\ seautou= marturei=s: E( marturi/a sou ou)k e)/stin a)lETE/s.
J 8:13 eipon un autO hoi farisaioi, sy peri seautu martyreis: hE martyria su uk estin alETEs.
J 8:13 v-3aai-p-- c--------- rp----dsm- ra----npm- n-----npm- rp----ns-- p--------- rp----gsm- v-2pai-s-- ra----nsf- n-----nsf- rp----gs-- d--------- v-3pai-s-- a-----nsf-
J 8:13 G2036 G3767 G0846 G3588 G5330 G4771 G4012 G4572 G3140 G3588 G3141 G4675 G3756 G2076 G0227
J 8:13 Rzekli do Niego faryzeusze: Ty sam o sobie wydajesz świadectwo. Świadectwo Twoje nie jest prawdziwe.
J 8:13
J 8:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 8:13
J 8:13  Następnie  Faryzeusze  powiedział  Go  ty, wy  Się  o  Się  svidetelstvuesh  świadectwo  Twój  nie  naprawdę
J 8:13 G3767 G5330 G2036 G0846 G4771 G4572 G4012 G4572 G3140 G3141 G4675 G3756 G0227
J 8:14 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Κἂν ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ ἐμαυτοῦ, ἀληθής ἐστιν μαρτυρία μου, ὅτι οἶδα πόθεν ἦλθον καὶ ποῦ ὑπάγω· ὑμεῖς δὲ οὐκ οἴδατε πόθεν ἔρχομαι ποῦ ὑπάγω.                                          
J 8:14 a)pekri/TE *)iEsou=s kai\ ei)=pen au)toi=s, *ka)\n e)gO\ marturO= peri\ e)mautou=, a)lETE/s e)stin E( marturi/a mou, o(/ti oi)=da po/Ten E)=lTon kai\ pou= u(pa/gO: u(mei=s de\ ou)k oi)/date po/Ten e)/rCHomai E)\ pou= u(pa/gO.
J 8:14 apekriTE iEsus kai eipen autois, kan egO martyrO peri emautu, alETEs estin hE martyria mu, hoti oida poTen ElTon kai pu hypagO: hymeis de uk oidate poTen erCHomai E pu hypagO.
J 8:14 v-3api-s-- n-----nsm- c--------- v-3aai-s-- rp----dpm- d--------- rp----ns-- v-1pas-s-- p--------- rp----gsm- a-----nsf- v-3pai-s-- ra----nsf- n-----nsf- rp----gs-- c--------- v-1xai-s-- d--------- v-1aai-s-- c--------- d--------- v-1pai-s-- rp----np-- c--------- d--------- v-2xai-p-- d--------- v-1pmi-s-- c--------- d--------- v-1pai-s--
J 8:14 G0611 G2424 G2532 G2036 G0846 G2579 G1473 G3140 G4012 G1683 G0227 G2076 G3588 G3141 G3450 G3754 G1492 G4159 G2064 G2532 G4226 G5217 G5210 G1161 G3756 G1492 G4159 G2064 G2228 G4226 G5217
J 8:14 W odpowiedzi rzekł do nich Jezus: Nawet jeżeli Ja sam o sobie wydaję świadectwo, świadectwo moje jest prawdziwe, bo wiem skąd przyszedłem i dokąd idę. Wy zaś nie wiecie, ani skąd przychodzę, ani dokąd idę.
J 8:14
J 8:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 8:14
J 8:14  Jezus  powiedział  ich  w  odpowiedź  jeśli  Ja  Się  o  Się  świadczyć  świadectwo  Mój  naprawdę  że  wiedzieć  skąd  przyjść  i  gdzie  iść  i  ty, wy  nie  wiedzieć  skąd  Ja  i  gdzie  iść
J 8:14 G2424 G2036 G0846 G0611 G0611 G2579 G1473 G1683 G4012 G1683 G3140 G3141 G3450 G0227 G3754 G1492 G4159 G2064 G2532 G4226 G5217 G1161 G5210 G3756 G1492 G4159 G2064 G2532 G4226 G5217
J 8:15 ὑμεῖς κατὰ τὴν σάρκα κρίνετε, ἐγὼ οὐ κρίνω οὐδένα.                                                                                      
J 8:15 u(mei=s kata\ tE\n sa/rka kri/nete, e)gO\ ou) kri/nO ou)de/na.
J 8:15 hymeis kata tEn sarka krinete, egO u krinO udena.
J 8:15 rp----np-- p--------- ra----asf- n-----asf- v-2pai-p-- rp----ns-- d--------- v-1pai-s-- a-----asm-
J 8:15 G5210 G2596 G3588 G4561 G2919 G1473 G3756 G2919 G3762
J 8:15 Wy wydajecie sąd według zasad tylko ludzkich. Ja nie sądzę nikogo.
J 8:15
J 8:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 8:15
J 8:15  ty, wy  sędzia  na  ciało  Ja  nie  sędzia  nikt
J 8:15 G5210 G2919 G2596 G4561 G1473 G3756 G2919 G3762
J 8:16 καὶ ἐὰν κρίνω δὲ ἐγώ, κρίσις ἐμὴ ἀληθινή ἐστιν, ὅτι μόνος οὐκ εἰμί, ἀλλ᾿ ἐγὼ καὶ πέμψας με πατήρ.                                                            
J 8:16 kai\ e)a\n kri/nO de\ e)gO/, E( kri/sis E( e)mE\ a)lETinE/ e)stin, o(/ti mo/nos ou)k ei)mi/, a)ll' e)gO\ kai\ o( pe/mPSas me patE/r.
J 8:16 kai ean krinO de egO, hE krisis hE emE alETinE estin, hoti monos uk eimi, all' egO kai ho pemPSas me patEr.
J 8:16 d--------- c--------- v-1pas-s-- c--------- rp----ns-- ra----nsf- n-----nsf- ra----nsf- a-----nsf- a-----nsf- v-3pai-s-- c--------- a-----nsm- d--------- v-1pai-s-- c--------- rp----ns-- c--------- ra----nsm- v--aapnsm- rp----as-- n-----nsm-
J 8:16 G2532 G1437 G2919 G1161 G1473 G3588 G2920 G3588 G1699 G0228 G2076 G3754 G3441 G3756 G1510 G0235 G1473 G2532 G3588 G3992 G3165 G3962
J 8:16 A jeśli nawet będę sądził, to sąd mój jest prawdziwy, ponieważ Ja nie jestem sam, lecz Ja i Ten, który Mnie posłał.
J 8:16
J 8:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 8:16
J 8:16 A  jeśli  i  sędzia  Ja  sąd  Mój  prawdziwy  że  Ja  nie  jeden  ale  Ja  i  Ojciec  wysłane  Mnie
J 8:16 G1161 G1437 G2532 G2919 G1473 G2920 G1699 G0227 G3754 G1510 G3756 G3441 G0235 G1473 G2532 G3962 G3992 G3165
J 8:17 καὶ ἐν τῷ νόμῳ δὲ τῷ ὑμετέρῳ γέγραπται ὅτι δύο ἀνθρώπων μαρτυρία ἀληθής ἐστιν.                                                                          
J 8:17 kai\ e)n tO=| no/mO| de\ tO=| u(mete/rO| ge/graptai o(/ti du/o a)nTrO/pOn E( marturi/a a)lETE/s e)stin.
J 8:17 kai en tO nomO de tO hymeterO gegraptai hoti dyo anTrOpOn hE martyria alETEs estin.
J 8:17 d--------- p--------- ra----dsm- n-----dsm- c--------- ra----dsm- a-----dsm- v-3xpi-s-- c--------- a-----gpm- n-----gpm- ra----nsf- n-----nsf- a-----nsf- v-3pai-s--
J 8:17 G2532 G1722 G3588 G3551 G1161 G3588 G5212 G1125 G3754 G1417 G0444 G3588 G3141 G0227 G2076
J 8:17 Także w waszym Prawie jest napisane, że świadectwo dwóch ludzi jest prawdziwe.
J 8:17
J 8:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 8:17
J 8:17 A  i  w  Prawo  swój  napisany  że  dwa  człowiek  świadectwo  naprawdę
J 8:17 G1161 G2532 G1722 G3551 G5212 G1125 G3754 G1417 G0444 G3141 G0227
J 8:18 ἐγώ εἰμι μαρτυρῶν περὶ ἐμαυτοῦ καὶ μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ πέμψας με πατήρ.                                                                            
J 8:18 e)gO/ ei)mi o( marturO=n peri\ e)mautou= kai\ marturei= peri\ e)mou= o( pe/mPSas me patE/r.
J 8:18 egO eimi ho martyrOn peri emautu kai martyrei peri emu ho pemPSas me patEr.
J 8:18 rp----ns-- v-1pai-s-- ra----nsm- v--papnsm- p--------- rp----gsm- c--------- v-3pai-s-- p--------- rp----gs-- ra----nsm- v--aapnsm- rp----as-- n-----nsm-
J 8:18 G1473 G1510 G3588 G3140 G4012 G1683 G2532 G3140 G4012 G1700 G3588 G3992 G3165 G3962
J 8:18 Oto Ja sam wydaję świadectwo o sobie samym oraz świadczy o Mnie Ojciec, który Mnie posłał.
J 8:18
J 8:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 8:18
J 8:18  Się  świadczyć  o  Się  i  Wystawy  o  Mnie  Ojciec  wysłane  Mnie
J 8:18 G1473 G3140 G4012 G1683 G2532 G3140 G4012 G1700 G3962 G3992 G3165
J 8:19 ἔλεγον οὖν αὐτῷ, Ποῦ ἐστιν πατήρ σου; ἀπεκρίθη Ἰησοῦς, Οὔτε ἐμὲ οἴδατε οὔτε τὸν πατέρα μου· εἰ ἐμὲ ᾔδειτε, καὶ τὸν πατέρα μου ἂν ᾔδειτε.                                                    
J 8:19 e)/legon ou)=n au)tO=|, *pou= e)stin o( patE/r sou; a)pekri/TE *)iEsou=s, *ou)/te e)me\ oi)/date ou)/te to\n pate/ra mou: ei) e)me\ E)/|deite, kai\ to\n pate/ra mou a)\n E)/|deite.
J 8:19 elegon un autO, pu estin ho patEr su; apekriTE iEsus, ute eme oidate ute ton patera mu: ei eme Edeite, kai ton patera mu an Edeite.
J 8:19 v-3iai-p-- c--------- rp----dsm- d--------- v-3pai-s-- ra----nsm- n-----nsm- rp----gs-- v-3api-s-- n-----nsm- c--------- rp----as-- v-2xai-p-- c--------- ra----asm- n-----asm- rp----gs-- c--------- rp----as-- v-2yai-p-- d--------- ra----asm- n-----asm- rp----gs-- x--------- v-2yai-p--
J 8:19 G3004 G3767 G0846 G4226 G2076 G3588 G3962 G4675 G0611 G2424 G3777 G1691 G1492 G3777 G3588 G3962 G3450 G1487 G1691 G1492 G2532 G3588 G3962 G3450 G0302 G1492
J 8:19 Na to powiedzieli Mu: Gdzie jest Twój Ojciec? Jezus odpowiedział: Nie znacie ani Mnie, ani Ojca mego. Gdybyście Mnie poznali, poznalibyście i Ojca mego.
J 8:19
J 8:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 8:19
J 8:19  Następnie  powiedział  Go  gdzie  Swój  Ojciec  Jezus  odpowiedzi  wiedzieć  ani  ani  Ojciec  Mój  jeśli  Wiedziałem  Mnie  że  Wiedziałem  i  Ojciec  Mój
J 8:19 G3767 G3004 G0846 G4226 G4675 G3962 G2424 G0611 G1492 G3777 G3777 G3962 G3450 G1487 G1492 G1691 G2532 G1492 G0302 G3962 G3450
J 8:20 Ταῦτα τὰ ῥήματα ἐλάλησεν ἐν τῷ γαζοφυλακίῳ διδάσκων ἐν τῷ ἱερῷ· καὶ οὐδεὶς ἐπίασεν αὐτόν, ὅτι οὔπω ἐληλύθει ὥρα αὐτοῦ.                                                              
J 8:20 *tau=ta ta\ r(E/mata e)la/lEsen e)n tO=| gaDZofulaki/O| dida/skOn e)n tO=| i(erO=|: kai\ ou)dei\s e)pi/asen au)to/n, o(/ti ou)/pO e)lElu/Tei E( O(/ra au)tou=.
J 8:20 tauta ta rEmata elalEsen en tO gaDZofylakiO didaskOn en tO hierO: kai udeis epiasen auton, hoti upO elElyTei hE hOra autu.
J 8:20 rd----apn- ra----apn- n-----apn- v-3aai-s-- p--------- ra----dsn- n-----dsn- v--papnsm- p--------- ra----dsn- a-----dsn- c--------- a-----nsm- v-3aai-s-- rp----asm- c--------- d--------- v-3yai-s-- ra----nsf- n-----nsf- rp----gsm-
J 8:20 G5023 G3588 G4487 G2980 G1722 G3588 G1049 G1321 G1722 G3588 G2411 G2532 G3762 G4084 G0846 G3754 G3768 G2064 G3588 G5610 G0846
J 8:20 Słowa te wypowiedział przy skarbcu, kiedy uczył w świątyni. Mimo to nikt Go nie pojmał, gdyż godzina Jego jeszcze nie nadeszła.
J 8:20
J 8:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 8:20
J 8:20  Seay  słowa  powiedział  Jezus  w  Skarbiec  uczy  w  Świątynia  i  żaden  miał  Jego  że  nie  przyjść  h  Jego
J 8:20 G5023 G4487 G2980 G2424 G1722 G1049 G1321 G1722 G2411 G2532 G3762 G4084 G0846 G3754 G3768 G2064 G5610 G0846
J 8:21 Εἶπεν οὖν πάλιν αὐτοῖς, Ἐγὼ ὑπάγω καὶ ζητήσετέ με, καὶ ἐν τῇ ἁμαρτίᾳ ὑμῶν ἀποθανεῖσθε· ὅπου ἐγὼ ὑπάγω ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν.                                                            
J 8:21 *ei)=pen ou)=n pa/lin au)toi=s, *)egO\ u(pa/gO kai\ DZEtE/sete/ me, kai\ e)n tE=| a(marti/a| u(mO=n a)poTanei=sTe: o(/pou e)gO\ u(pa/gO u(mei=s ou) du/nasTe e)lTei=n.
J 8:21 eipen un palin autois, egO hypagO kai DZEtEsete me, kai en tE hamartia hymOn apoTaneisTe: hopu egO hypagO hymeis u dynasTe elTein.
J 8:21 v-3aai-s-- c--------- d--------- rp----dpm- rp----ns-- v-1pai-s-- c--------- v-2fai-p-- rp----as-- c--------- p--------- ra----dsf- n-----dsf- rp----gp-- v-2fmi-p-- c--------- rp----ns-- v-1pai-s-- rp----np-- d--------- v-2pmi-p-- v--aan----
J 8:21 G2036 G3767 G3825 G0846 G1473 G5217 G2532 G2212 G3165 G2532 G1722 G3588 G0266 G5216 G0599 G3699 G1473 G5217 G5210 G3756 G1410 G2064
J 8:21 A oto znowu innym razem rzekł do nich: Ja odchodzę, a wy będziecie Mnie szukać i w grzechu swoim pomrzecie. Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie.
J 8:21
J 8:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 8:21
J 8:21  Ponownie  powiedział  ich  Jezus  Ja  odstąpić  i  będzie  poszukiwanie  Mnie  i  umierać  w  grzech  swój  Gdzie  Ja  iść  ty, wy  nie  może  przyjść
J 8:21 G3825 G2036 G0846 G2424 G1473 G5217 G2532 G2212 G2212 G3165 G2532 G0599 G1722 G0266 G5216 G3699 G1473 G5217 G5210 G3756 G1410 G2064
J 8:22 ἔλεγον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι, Μήτι ἀποκτενεῖ ἑαυτόν, ὅτι λέγει, Ὅπου ἐγὼ ὑπάγω ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν;                                                                        
J 8:22 e)/legon ou)=n oi( *)ioudai=oi, *mE/ti a)poktenei= e(auto/n, o(/ti le/gei, *(/opou e)gO\ u(pa/gO u(mei=s ou) du/nasTe e)lTei=n;
J 8:22 elegon un hoi iudaioi, mEti apoktenei heauton, hoti legei, hopu egO hypagO hymeis u dynasTe elTein;
J 8:22 v-3iai-p-- c--------- ra----npm- a-----npm- x--------- v-3fai-s-- rp----asm- c--------- v-3pai-s-- c--------- rp----ns-- v-1pai-s-- rp----np-- d--------- v-2pmi-p-- v--aan----
J 8:22 G3004 G3767 G3588 G2453 G3385 G0615 G1438 G3754 G3004 G3699 G1473 G5217 G5210 G3756 G1410 G2064
J 8:22 Rzekli więc do Niego Żydzi: Czyżby miał sam siebie zabić, skoro powiada: Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie?
J 8:22
J 8:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 8:22
J 8:22  Tutaj  Judea  powiedział  naprawdę  zabić  Się  Się  że  mówi  gdzie  Ja  iść  ty, wy  nie  może  przyjść
J 8:22 G3767 G2453 G3004 G3385 G0615 G1438 G1438 G3754 G3004 G3699 G1473 G5217 G5210 G3756 G1410 G2064
J 8:23 καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, Ὑμεῖς ἐκ τῶν κάτω ἐστέ, ἐγὼ ἐκ τῶν ἄνω εἰμί· ὑμεῖς ἐκ τούτου τοῦ κόσμου ἐστέ, ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου.                                                    
J 8:23 kai\ e)/legen au)toi=s, *(umei=s e)k tO=n ka/tO e)ste/, e)gO\ e)k tO=n a)/nO ei)mi/: u(mei=s e)k tou/tou tou= ko/smou e)ste/, e)gO\ ou)k ei)mi\ e)k tou= ko/smou tou/tou.
J 8:23 kai elegen autois, hymeis ek tOn katO este, egO ek tOn anO eimi: hymeis ek tutu tu kosmu este, egO uk eimi ek tu kosmu tutu.
J 8:23 c--------- v-3iai-s-- rp----dpm- rp----np-- p--------- ra----gpn- d--------- v-2pai-p-- rp----ns-- p--------- ra----gpn- d--------- v-1pai-s-- rp----np-- p--------- rd----gsm- ra----gsm- n-----gsm- v-2pai-p-- rp----ns-- d--------- v-1pai-s-- p--------- ra----gsm- n-----gsm- rd----gsm-
J 8:23 G2532 G3004 G0846 G5210 G1537 G3588 G2736 G2075 G1473 G1537 G3588 G0507 G1510 G5210 G1537 G5127 G3588 G2889 G2075 G1473 G3756 G1510 G1537 G3588 G2889 G5127
J 8:23 A On rzekł do nich: Wy jesteście z niskości, a Ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, Ja nie jestem z tego świata.
J 8:23
J 8:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 8:23
J 8:23  powiedział  ich  ty, wy  z  niższy  Ja  z  najwyższy  ty, wy  z  Świat  to  Ja  nie  z  to  Świat
J 8:23 G2036 G0846 G5210 G1537 G2736 G1473 G1537 G0507 G5210 G1537 G2889 G5127 G1473 G3756 G1537 G5127 G2889
J 8:24 εἶπον οὖν ὑμῖν ὅτι ἀποθανεῖσθε ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν· ἐὰν γὰρ μὴ πιστεύσητε ὅτι ἐγώ εἰμι, ἀποθανεῖσθε ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν.                                                              
J 8:24 ei)=pon ou)=n u(mi=n o(/ti a)poTanei=sTe e)n tai=s a(marti/ais u(mO=n: e)a\n ga\r mE\ pisteu/sEte o(/ti e)gO/ ei)mi, a)poTanei=sTe e)n tai=s a(marti/ais u(mO=n.
J 8:24 eipon un hymin hoti apoTaneisTe en tais hamartiais hymOn: ean gar mE pisteusEte hoti egO eimi, apoTaneisTe en tais hamartiais hymOn.
J 8:24 v-1aai-s-- c--------- rp----dp-- c--------- v-2fmi-p-- p--------- ra----dpf- n-----dpf- rp----gp-- c--------- c--------- d--------- v-2aas-p-- c--------- rp----ns-- v-1pai-s-- v-2fmi-p-- p--------- ra----dpf- n-----dpf- rp----gp--
J 8:24 G2036 G3767 G5213 G3754 G0599 G1722 G3588 G0266 G5216 G1437 G1063 G3361 G4100 G3754 G1473 G1510 G0599 G1722 G3588 G0266 G5216
J 8:24 Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Tak, jeżeli nie uwierzycie, że Ja jestem, pomrzecie w grzechach swoich.
J 8:24
J 8:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 8:24
J 8:24  Zatem  powiedział  ty, wy  że  umierać  w  grzech  swój  dla  jeśli  nie  ich zdaniem  że  to  Ja  umierać  w  grzech  swój
J 8:24 G3767 G2036 G5213 G3754 G0599 G1722 G0266 G5216 G1063 G3362 G3362 G4100 G3754 G1510 G1473 G0599 G1722 G0266 G5216
J 8:25 ἔλεγον οὖν αὐτῷ, Σὺ τίς εἶ; εἶπεν αὐτοῖς Ἰησοῦς, Τὴν ἀρχὴν τι καὶ λαλῶ ὑμῖν;                                                                      
J 8:25 e)/legon ou)=n au)tO=|, *su\ ti/s ei)=; ei)=pen au)toi=s o( *)iEsou=s, *tE\n a)rCHE\n o(/ ti kai\ lalO= u(mi=n;
J 8:25 elegon un autO, sy tis ei; eipen autois ho iEsus, tEn arCHEn ho ti kai lalO hymin;
J 8:25 v-3iai-p-- c--------- rp----dsm- rp----ns-- ri----nsm- v-2pai-s-- v-3aai-s-- rp----dpm- ra----nsm- n-----nsm- ra----asf- n-----asf- rr----asn- ri----asn- d--------- v-1pai-s-- rp----dp--
J 8:25 G3004 G3767 G0846 G4771 G5101 G1488 G2036 G0846 G3588 G2424 G3588 G0746 G3739 G5100 G2532 G2980 G5213
J 8:25 Powiedzieli do Niego: Kimże Ty jesteś? Odpowiedział im Jezus: Przede wszystkim po cóż jeszcze do was mówię?
J 8:25
J 8:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 8:25
J 8:25  Następnie  powiedział  Go  kto  ty, wy  Jezus  powiedział  ich  start  jako  i  powiedzieć  ty, wy
J 8:25 G3767 G3004 G0846 G5101 G4771 G2424 G2036 G0846 G0746 G3748 G2532 G2980 G5213
J 8:26 πολλὰ ἔχω περὶ ὑμῶν λαλεῖν καὶ κρίνειν· ἀλλ᾿ πέμψας με ἀληθής ἐστιν, κἀγὼ ἤκουσα παρ᾿ αὐτοῦ ταῦτα λαλῶ εἰς τὸν κόσμον.                                                          
J 8:26 polla\ e)/CHO peri\ u(mO=n lalei=n kai\ kri/nein: a)ll' o( pe/mPSas me a)lETE/s e)stin, ka)gO\ a(\ E)/kousa par' au)tou= tau=ta lalO= ei)s to\n ko/smon.
J 8:26 polla eCHO peri hymOn lalein kai krinein: all' o pemPSas me alETEs estin, kagO ha Ekusa par' autu tauta lalO eis ton kosmon.
J 8:26 a-----apn- v-1pai-s-- p--------- rp----gp-- v--pan---- c--------- v--pan---- c--------- ra----nsm- v--aapnsm- rp----as-- a-----nsm- v-3pai-s-- c--------- rr----apn- v-1aai-s-- p--------- rp----gsm- rd----apn- v-1pai-s-- p--------- ra----asm- n-----asm-
J 8:26 G4183 G2192 G4012 G5216 G2980 G2532 G2919 G0235