Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_J8      do_str_głównej      do_J10      
J 9:1 Καὶ παράγων εἶδεν ἄνθρωπον τυφλὸν ἐκ γενετῆς.                                                                    
J 9:1 *kai\ para/gOn ei)=den a)/nTrOpon tuflo\n e)k genetE=s.
J 9:1 kai paragOn eiden anTrOpon tyflon ek genetEs.
J 9:1 c--------- v--papnsm- v-3aai-s-- n-----asm- a-----asm- p--------- n-----gsf-
J 9:1 G2532 G3855 G1492 G0444 G5185 G1537 G1079
J 9:1 /Jezus/ przechodząc obok ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia.
J 9:1
J 9:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 9:1
J 9:1  I  przechodzącej  widziałem  Prawa  ślepy  z  Narodziny
J 9:1 G2532 G3855 G1492 G0444 G5185 G1537 G1079
J 9:2 καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες, Ῥαββί, τίς ἥμαρτεν, οὗτος οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ἵνα τυφλὸς γεννηθῇ;                                              
J 9:2 kai\ E)rO/tEsan au)to\n oi( maTEtai\ au)tou= le/gontes, *(rabbi/, ti/s E(/marten, ou(=tos E)\ oi( gonei=s au)tou=, i(/na tuflo\s gennETE=|;
J 9:2 kai ErOtEsan auton hoi maTEtai autu legontes, rabbi, tis hEmarten, hutos E hoi goneis autu, hina tyflos gennETE;
J 9:2 c--------- v-3aai-p-- rp----asm- ra----npm- n-----npm- rp----gsm- v--papnpm- n-----vsm- ri----nsm- v-3aai-s-- rd----nsm- c--------- ra----npm- n-----npm- rp----gsm- c--------- a-----nsm- v-3aps-s--
J 9:2 G2532 G2065 G0846 G3588 G3101 G0846 G3004 G4461 G5101 G0264 G3778 G2228 G3588 G1118 G0846 G2443 G5185 G1080
J 9:2 Uczniowie Jego zadali Mu pytanie: Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomym - on czy jego rodzice?
J 9:2
J 9:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 9:2
J 9:2  Studentów  Jego  pytanie  To  Rabin  kto  grzech  on  lub  rodzice  jego  że  urodzony  ślepy
J 9:2 G3101 G0846 G2065 G0846 G4461 G5101 G0264 G3778 G2228 G1118 G0846 G2443 G1080 G5185
J 9:3 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς, Οὔτε οὗτος ἥμαρτεν οὔτε οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ἀλλ᾿ ἵνα φανερωθῇ τὰ ἔργα τοῦ θεοῦ ἐν αὐτῷ.                                              
J 9:3 a)pekri/TE *)iEsou=s, *ou)/te ou(=tos E(/marten ou)/te oi( gonei=s au)tou=, a)ll' i(/na fanerOTE=| ta\ e)/rga tou= Teou= e)n au)tO=|.
J 9:3 apekriTE iEsus, ute hutos hEmarten ute hoi goneis autu, all' ina fanerOTE ta erga tu Teu en autO.
J 9:3 v-3api-s-- n-----nsm- c--------- rd----nsm- v-3aai-s-- c--------- ra----npm- n-----npm- rp----gsm- c--------- c--------- v-3aps-s-- ra----npn- n-----npn- ra----gsm- n-----gsm- p--------- rp----dsm-
J 9:3 G0611 G2424 G3777 G3778 G0264 G3777 G3588 G1118 G0846 G0235 G2443 G5319 G3588 G2041 G3588 G2316 G1722 G0846
J 9:3 Jezus odpowiedział: Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale /stało się tak/, aby się na nim objawiły sprawy Boże.
J 9:3
J 9:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 9:3
J 9:3  Jezus  odpowiedzi  grzech  ani  on  ani  rodzice  jego  ale  że  w  To  były  spraw  Bóg
J 9:3 G2424 G0611 G0264 G3777 G3778 G3777 G1118 G0846 G0235 G2443 G1722 G0846 G5319 G2041 G2316
J 9:4 ἡμᾶς δεῖ ἐργάζεσθαι τὰ ἔργα τοῦ πέμψαντός με ἕως ἡμέρα ἐστίν· ἔρχεται νὺξ ὅτε οὐδεὶς δύναται ἐργάζεσθαι.                                                
J 9:4 E(ma=s dei= e)rga/DZesTai ta\ e)/rga tou= pe/mPSanto/s me e(/Os E(me/ra e)sti/n: e)/rCHetai nu\X o(/te ou)dei\s du/natai e)rga/DZesTai.
J 9:4 hEmas dei ergaDZesTai ta erga tu pemPSantos me heOs hEmera estin: erCHetai nyX hote udeis dynatai ergaDZesTai.
J 9:4 rp----ap-- v-3pai-s-- v--pmn---- ra----apn- n-----apn- ra----gsm- v--aapgsm- rp----as-- c--------- n-----nsf- v-3pai-s-- v-3pmi-s-- n-----nsf- d--------- a-----nsm- v-3pmi-s-- v--pmn----
J 9:4 G2248 G1163 G2038 G3588 G2041 G3588 G3992 G3165 G2193 G2250 G2076 G2064 G3571 G3753 G3762 G1410 G2038
J 9:4 Potrzeba nam pełnić dzieła Tego, który Mnie posłał, dopóki jest dzień. Nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać.
J 9:4
J 9:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 9:4
J 9:4  Mnie  powinien  do  spraw  , Który wysłał  Mnie  do  jest  dzień  jest  noc  kiedy  żaden  może  do
J 9:4 G1691 G1163 G2038 G2041 G3992 G3165 G2193 G2076 G2250 G2064 G3571 G3753 G3762 G1410 G2038
J 9:5 ὅταν ἐν τῷ κόσμῳ ὦ, φῶς εἰμι τοῦ κόσμου.                                                                
J 9:5 o(/tan e)n tO=| ko/smO| O)=, fO=s ei)mi tou= ko/smou.
J 9:5 hotan en tO kosmO O, fOs eimi tu kosmu.
J 9:5 c--------- p--------- ra----dsm- n-----dsm- v-1pas-s-- n-----nsn- v-1pai-s-- ra----gsm- n-----gsm-
J 9:5 G3752 G1722 G3588 G2889 G5600 G5457 G1510 G3588 G2889
J 9:5 Jak długo jestem na świecie, jestem światłością świata.
J 9:5
J 9:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 9:5
J 9:5  Do  Ja  w  świat  Ja  światło  świat
J 9:5 G3752 G5600 G1722 G2889 G1510 G5457 G2889
J 9:6 ταῦτα εἰπὼν ἔπτυσεν χαμαὶ καὶ ἐποίησεν πηλὸν ἐκ τοῦ πτύσματος, καὶ ἐπέχρισεν αὐτοῦ τὸν πηλὸν ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς                                              
J 9:6 tau=ta ei)pO\n e)/ptusen CHamai\ kai\ e)poi/Esen pElo\n e)k tou= ptu/smatos, kai\ e)pe/CHrisen au)tou= to\n pElo\n e)pi\ tou\s o)fTalmou\s
J 9:6 tauta eipOn eptysen CHamai kai epoiEsen pElon ek tu ptysmatos, kai epeCHrisen autu ton pElon epi tus ofTalmus
J 9:6 rd----apn- v--aapnsm- v-3aai-s-- d--------- c--------- v-3aai-s-- n-----asm- p--------- ra----gsn- n-----gsn- c--------- v-3aai-s-- rp----gsm- ra----asm- n-----asm- p--------- ra----apm- n-----apm-
J 9:6 G5023 G2036 G4429 G5476 G2532 G4160 G4081 G1537 G3588 G4427 G2532 G2025 G0846 G3588 G4081 G1909 G3588 G3788
J 9:6 To powiedziawszy splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego,
J 9:6
J 9:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 9:6
J 9:6  O  to  klaps  ziemia  wykonane  glina  z  plwocina  i  namaszczony  namaszczony  gliny  oczy  ślepy
J 9:6 G2036 G5023 G4429 G5476 G4160 G4081 G1537 G4427 G2532 G1909 G2025 G4081 G3788 G5185
J 9:7 καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ὕπαγε νίψαι εἰς τὴν κολυμβήθραν τοῦ Σιλωάμ {ὃ ἑρμηνεύεται Ἀπεσταλμένος}. ἀπῆλθεν οὖν καὶ ἐνίψατο, καὶ ἦλθεν βλέπων.                                          
J 9:7 kai\ ei)=pen au)tO=|, *(/upage ni/PSai ei)s tE\n kolumbE/Tran tou= *silOa/m {o(\ e(rmEneu/etai *)apestalme/nos}. a)pE=lTen ou)=n kai\ e)ni/PSato, kai\ E)=lTen ble/pOn.
J 9:7 kai eipen autO, hypage niPSai eis tEn kolymbETran tu silOam {ho hermEneuetai apestalmenos}. apElTen un kai eniPSato, kai ElTen blepOn.
J 9:7 c--------- v-3aai-s-- rp----dsm- v-2pad-s-- v-2amd-s-- p--------- ra----asf- n-----asf- ra----gsm- n-----gsm- rr----nsn- v-3ppi-s-- v--xppnsm- v-3aai-s-- c--------- c--------- v-3ami-s-- c--------- v-3aai-s-- v--papnsm-
J 9:7 G2532 G2036 G0846 G5217 G3538 G1519 G3588 G2861 G3588 G4611 G3739 G2059 G0649 G0565 G3767 G2532 G3538 G2532 G2064 G0991
J 9:7 i rzekł do niego: Idź, obmyj się w sadzawce Siloam - co się tłumaczy: Posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił widząc.
J 9:7
J 9:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 9:7
J 9:7  i  powiedział  go  Iść  myć  w  Kąpielowy  Siloam  że  tak  wysłane  iść  i  przemywa  i  przyjść  widzenie
J 9:7 G2532 G2036 G0846 G5217 G3538 G1519 G2861 G4611 G3739 G2059 G0649 G0565 G2532 G3538 G2532 G2064 G0991
J 9:8 Οἱ οὖν γείτονες καὶ οἱ θεωροῦντες αὐτὸν τὸ πρότερον ὅτι προσαίτης ἦν ἔλεγον, Οὐχ οὗτός ἐστιν καθήμενος καὶ προσαιτῶν;                                          
J 9:8 *oi( ou)=n gei/tones kai\ oi( TeOrou=ntes au)to\n to\ pro/teron o(/ti prosai/tEs E)=n e)/legon, *ou)CH ou(=to/s e)stin o( kaTE/menos kai\ prosaitO=n;
J 9:8 hoi un geitones kai hoi TeOruntes auton to proteron hoti prosaitEs En elegon, uCH hutos estin ho kaTEmenos kai prosaitOn;
J 9:8 ra----npm- c--------- n-----npm- c--------- ra----npm- v--papnpm- rp----asm- ra----asn- a-----asnc c--------- n-----nsm- v-3iai-s-- v-3iai-p-- x--------- rd----nsm- v-3pai-s-- ra----nsm- v--pmpnsm- c--------- v--papnsm-
J 9:8 G3588 G3767 G1069 G2532 G3588 G2334 G0846 G3588 G4386 G3754 G5185 G2258 G3004 G3756 G3778 G2076 G3588 G2521 G2532 G4319
J 9:8 A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: Czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze?
J 9:8
J 9:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 9:8
J 9:8  Tutaj  Sąsiedzi  i  widział  przed  że  był  ślepy  powiedział  nie  że  to  który  sob  i  pytanie  jałmużna
J 9:8 G3767 G1069 G2532 G2334 G4386 G3754 G2258 G5185 G3004 G3756 G3778 G2076 G3588 G2521 G2532 G4319 G4319
J 9:9 ἄλλοι ἔλεγον ὅτι Οὗτός ἐστιν· ἄλλοι ἔλεγον, Οὐχί, ἀλλὰ ὅμοιος αὐτῷ ἐστιν. ἐκεῖνος ἔλεγεν ὅτι Ἐγώ εἰμι.                                                
J 9:9 a)/lloi e)/legon o(/ti *ou(=to/s e)stin: a)/lloi e)/legon, *ou)CHi/, a)lla\ o(/moios au)tO=| e)stin. e)kei=nos e)/legen o(/ti *)egO/ ei)mi.
J 9:9 alloi elegon hoti hutos estin: alloi elegon, uCHi, alla homoios autO estin. ekeinos elegen hoti egO eimi.
J 9:9 a-----npm- v-3iai-p-- c--------- rd----nsm- v-3pai-s-- a-----npm- v-3iai-p-- x--------- c--------- a-----nsm- rp----dsm- v-3pai-s-- rd----nsm- v-3iai-s-- c--------- rp----ns-- v-1pai-s--
J 9:9 G0243 G3004 G3754 G3778 G2076 G0243 G3004 G3780 G0235 G3664 G0846 G2076 G1565 G3004 G3754 G1473 G1510
J 9:9 Jedni twierdzili: Tak, to jest ten, a inni przeczyli: Nie, jest tylko do tamtego podobny. On zaś mówił: To ja jestem.
J 9:9
J 9:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 9:9
J 9:9  Inny  powiedział  to  on  i  inny  jak  to  On  powiedział  to  Ja
J 9:9 G0243 G3004 G3778 G2076 G1161 G0243 G3664 G0846 G1565 G3004 G1510 G1473
J 9:10 ἔλεγον οὖν αὐτῷ, Πῶς [οὖν] ἠνεῴχθησάν σου οἱ ὀφθαλμοί;                                                                
J 9:10 e)/legon ou)=n au)tO=|, *pO=s [ou)=n] E)neO/|CHTEsa/n sou oi( o)fTalmoi/;
J 9:10 elegon un autO, pOs [un] EneOCHTEsan su hoi ofTalmoi;
J 9:10 v-3iai-p-- c--------- rp----dsm- d--------- c--------- v-3api-p-- rp----gs-- ra----npm- n-----npm-
J 9:10 G3004 G3767 G0846 G4459 G3767 G0455 G4675 G3588 G3788
J 9:10 Mówili więc do niego: Jakżeż oczy ci się otwarły?
J 9:10
J 9:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 9:10
J 9:10  Następnie  pytanie  to  jako  otwarty  ty, wy  oczy
J 9:10 G3767 G3004 G0846 G4459 G0455 G4675 G3788
J 9:11 ἀπεκρίθη ἐκεῖνος, ἄνθρωπος λεγόμενος Ἰησοῦς πηλὸν ἐποίησεν καὶ ἐπέχρισέν μου τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ εἶπέν μοι ὅτι Ὕπαγε εἰς τὸν Σιλωὰμ καὶ νίψαι· ἀπελθὼν οὖν καὶ νιψάμενος ἀνέβλεψα.                        
J 9:11 a)pekri/TE e)kei=nos, *(o a)/nTrOpos o( lego/menos *)iEsou=s pElo\n e)poi/Esen kai\ e)pe/CHrise/n mou tou\s o)fTalmou\s kai\ ei)=pe/n moi o(/ti *(/upage ei)s to\n *silOa\m kai\ ni/PSai: a)pelTO\n ou)=n kai\ niPSa/menos a)ne/blePSa.
J 9:11 apekriTE ekeinos, ho anTrOpos ho legomenos iEsus pElon epoiEsen kai epeCHrisen mu tus ofTalmus kai eipen moi hoti hypage eis ton silOam kai niPSai: apelTOn un kai niPSamenos aneblePSa.
J 9:11 v-3api-s-- rd----nsm- ra----nsm- n-----nsm- ra----nsm- v--pppnsm- n-----nsm- n-----asm- v-3aai-s-- c--------- v-3aai-s-- rp----gs-- ra----apm- n-----apm- c--------- v-3aai-s-- rp----ds-- c--------- v-2pad-s-- p--------- ra----asm- n-----asm- c--------- v-2amd-s-- v--aapnsm- c--------- c--------- v--ampnsm- v-1aai-s--
J 9:11 G0611 G1565 G3588 G0444 G3588 G3004 G2424 G4081 G4160 G2532 G2025 G3450 G3588 G3788 G2532 G2036 G3427 G3754 G5217 G1519 G3588 G4611 G2532 G3538 G0565 G3767 G2532 G3538 G0308
J 9:11 On odpowiedział: Człowiek zwany Jezusem uczynił błoto, pomazał moje oczy i rzekł do mnie: Idź do sadzawki Siloam i obmyj się. Poszedłem więc, obmyłem się i przejrzałem.
J 9:11
J 9:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 9:11
J 9:11  On  powiedział  w  odpowiedź  Człowiek  o nazwie  Jezus  wykonane  glina  namaszczony  oczy  mój  i  powiedział  mnie  Iść  w  kąpiel  Siloam  i  myć  iść  przemywa  i  przejrzeć
J 9:11 G1565 G2036 G0611 G0611 G0444 G3004 G2424 G4160 G4081 G2025 G3788 G3450 G2532 G2036 G3427 G5217 G1519 G2861 G4611 G2532 G3538 G0565 G3538 G2532 G0308
J 9:12 καὶ εἶπαν αὐτῷ, Ποῦ ἐστιν ἐκεῖνος; λέγει, Οὐκ οἶδα.                                                                
J 9:12 kai\ ei)=pan au)tO=|, *pou= e)stin e)kei=nos; le/gei, *ou)k oi)=da.
J 9:12 kai eipan autO, pu estin ekeinos; legei, uk oida.
J 9:12 c--------- v-3aai-p-- rp----dsm- d--------- v-3pai-s-- rd----nsm- v-3pai-s-- d--------- v-1xai-s--
J 9:12 G2532 G2036 G0846 G4226 G2076 G1565 G3004 G3756 G1492
J 9:12 Rzekli do niego: Gdzież On jest? On odrzekł: Nie wiem.
J 9:12
J 9:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 9:12
J 9:12  Następnie  powiedział  go  gdzie  On  odpowiedzi  nie  wiedzieć
J 9:12 G3767 G2036 G0846 G4226 G1565 G3004 G3756 G1492
J 9:13 Ἄγουσιν αὐτὸν πρὸς τοὺς Φαρισαίους τόν ποτε τυφλόν.                                                                  
J 9:13 *)/agousin au)to\n pro\s tou\s *farisai/ous to/n pote tuflo/n.
J 9:13 agusin auton pros tus farisaius ton pote tyflon.
J 9:13 v-3pai-p-- rp----asm- p--------- ra----apm- n-----apm- ra----asm- d--------- a-----asm-
J 9:13 G0071 G0846 G4314 G3588 G5330 G3588 G4218 G5185
J 9:13 Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszów.
J 9:13
J 9:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 9:13
J 9:13  Zabrali  to  były  ślepy  do  Faryzeusze
J 9:13 G0071 G0846 G4218 G5185 G4314 G5330
J 9:14 ἦν δὲ σάββατον ἐν ἡμέρᾳ τὸν πηλὸν ἐποίησεν Ἰησοῦς καὶ ἀνέῳξεν αὐτοῦ τοὺς ὀφθαλμούς.                                                  
J 9:14 E)=n de\ sa/bbaton e)n E(=| E(me/ra| to\n pElo\n e)poi/Esen o( *)iEsou=s kai\ a)ne/O|Xen au)tou= tou\s o)fTalmou/s.
J 9:14 En de sabbaton en hE hEmera ton pElon epoiEsen ho iEsus kai aneOXen autu tus ofTalmus.
J 9:14 v-3iai-s-- c--------- n-----nsn- p--------- rr----dsf- n-----dsf- ra----asm- n-----asm- v-3aai-s-- ra----nsm- n-----nsm- c--------- v-3aai-s-- rp----gsm- ra----apm- n-----apm-
J 9:14 G2258 G1161 G4521 G1722 G3739 G2250 G3588 G4081 G4160 G3588 G2424 G2532 G0455 G0846 G3588 G3788
J 9:14 A tego dnia, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat.
J 9:14
J 9:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 9:14
J 9:14 A  był  Sobota  kiedy  Jezus  wykonane  glina  i  otwarty  go  oczy
J 9:14 G1161 G2258 G4521 G3753 G2424 G4160 G4081 G2532 G0455 G0846 G3788
J 9:15 πάλιν οὖν ἠρώτων αὐτὸν καὶ οἱ Φαρισαῖοι πῶς ἀνέβλεψεν. δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Πηλὸν ἐπέθηκέν μου ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμούς, καὶ ἐνιψάμην, καὶ βλέπω.                                    
J 9:15 pa/lin ou)=n E)rO/tOn au)to\n kai\ oi( *farisai=oi pO=s a)ne/blePSen. o( de\ ei)=pen au)toi=s, *pElo\n e)pe/TEke/n mou e)pi\ tou\s o)fTalmou/s, kai\ e)niPSa/mEn, kai\ ble/pO.
J 9:15 palin un ErOtOn auton kai hoi farisaioi pOs aneblePSen. ho de eipen autois, pElon epeTEken mu epi tus ofTalmus, kai eniPSamEn, kai blepO.
J 9:15 d--------- c--------- v-3iai-p-- rp----asm- d--------- ra----npm- n-----npm- d--------- v-3aai-s-- ra----nsm- c--------- v-3aai-s-- rp----dpm- n-----asm- v-3aai-s-- rp----gs-- p--------- ra----apm- n-----apm- c--------- v-1ami-s-- c--------- v-1pai-s--
J 9:15 G3825 G3767 G2065 G0846 G2532 G3588 G5330 G4459 G0308 G3588 G1161 G2036 G0846 G4081 G2007 G3450 G1909 G3588 G3788 G2532 G3538 G2532 G0991
J 9:15 I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich: Położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę.
J 9:15
J 9:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 9:15
J 9:15  Zwróciła się  jego  również  i  Faryzeusze  jako  przejrzeć  powiedział  ich  glina  umieścić  w  mój  oczy  i  przemywa  i  zobaczyć
J 9:15 G2065 G0846 G3825 G2532 G5330 G4459 G0308 G2036 G0846 G4081 G2007 G1909 G3450 G3788 G2532 G3538 G2532 G0991
J 9:16 ἔλεγον οὖν ἐκ τῶν Φαρισαίων τινές, Οὐκ ἔστιν οὗτος παρὰ θεοῦ ἄνθρωπος, ὅτι τὸ σάββατον οὐ τηρεῖ. ἄλλοι [δὲ] ἔλεγον, Πῶς δύναται ἄνθρωπος ἁμαρτωλὸς τοιαῦτα σημεῖα ποιεῖν; καὶ σχίσμα ἦν ἐν αὐτοῖς.                
J 9:16 e)/legon ou)=n e)k tO=n *farisai/On tine/s, *ou)k e)/stin ou(=tos para\ Teou= o( a)/nTrOpos, o(/ti to\ sa/bbaton ou) tErei=. a)/lloi [de\] e)/legon, *pO=s du/natai a)/nTrOpos a(martOlo\s toiau=ta sEmei=a poiei=n; kai\ sCHi/sma E)=n e)n au)toi=s.
J 9:16 elegon un ek tOn farisaiOn tines, uk estin hutos para Teu ho anTrOpos, hoti to sabbaton u tErei. alloi [de] elegon, pOs dynatai anTrOpos hamartOlos toiauta sEmeia poiein; kai sCHisma En en autois.
J 9:16 v-3iai-p-- c--------- p--------- ra----gpm- n-----gpm- ri----npm- d--------- v-3pai-s-- rd----nsm- p--------- n-----gsm- ra----nsm- n-----nsm- c--------- ra----asn- n-----asn- d--------- v-3pai-s-- a-----npm- c--------- v-3iai-p-- d--------- v-3pmi-s-- n-----nsm- a-----nsm- rd----apn- n-----apn- v--pan---- c--------- n-----nsn- v-3iai-s-- p--------- rp----dpm-
J 9:16 G3004 G3767 G1537 G3588 G5330 G5100 G3756 G2076 G3778 G3844 G2316 G3588 G0444 G3754 G3588 G4521 G3756 G5083 G0243 G1161 G3004 G4459 G1410 G0444 G0268 G5108 G4592 G4160 G2532 G4978 G2258 G1722 G0846
J 9:16 Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli: Człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu. Inni powiedzieli: Ale w jaki sposób człowiek grzeszny może czynić takie znaki? I powstało wśród nich rozdwojenie.
J 9:16
J 9:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 9:16
J 9:16  Następnie  kilka  z  Faryzeusze  powiedział  nie  z  Bóg  To  Człowiek  że  nie  sklepach  Sobota  Innych  powiedział  jako  może  człowiek  grzeszny  tworzyć  taki  cuda  I  był  między  ich  walka
J 9:16 G3767 G5100 G1537 G5330 G3004 G3756 G3844 G2316 G3778 G0444 G3754 G3756 G5083 G4521 G0243 G3004 G4459 G1410 G0444 G0268 G4160 G5108 G4592 G2532 G2258 G1722 G0846 G4978
J 9:17 λέγουσιν οὖν τῷ τυφλῷ πάλιν, Τί σὺ λέγεις περὶ αὐτοῦ, ὅτι ἠνέῳξέν σου τοὺς ὀφθαλμούς; δὲ εἶπεν ὅτι Προφήτης ἐστίν.                                        
J 9:17 le/gousin ou)=n tO=| tuflO=| pa/lin, *ti/ su\ le/geis peri\ au)tou=, o(/ti E)ne/O|Xe/n sou tou\s o)fTalmou/s; o( de\ ei)=pen o(/ti *profE/tEs e)sti/n.
J 9:17 legusin un tO tyflO palin, ti sy legeis peri autu, hoti EneOXen su tus ofTalmus; ho de eipen hoti profEtEs estin.
J 9:17 v-3pai-p-- c--------- ra----dsm- a-----dsm- d--------- ri----asn- rp----ns-- v-2pai-s-- p--------- rp----gsm- c--------- v-3aai-s-- rp----gs-- ra----apm- n-----apm- ra----nsm- c--------- v-3aai-s-- c--------- n-----nsm- v-3pai-s--
J 9:17 G3004 G3767 G3588 G5185 G3825 G5101 G4771 G3004 G4012 G0846 G3754 G0455 G4675 G3588 G3788 G3588 G1161 G2036 G3754 G4396 G2076
J 9:17 Ponownie więc zwrócili się do niewidomego: A ty, co o Nim myślisz w związku z tym, że ci otworzył oczy? Odpowiedział: To prorok.
J 9:17
J 9:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 9:17
J 9:17  Ponownie  mówią  ślepy  ty, wy  że  powiedzieć  o  Go  że  otwarty  ty, wy  oczy  powiedział  to  prorok
J 9:17 G3825 G3004 G5185 G4771 G5101 G3004 G4012 G0846 G3754 G0455 G4675 G3788 G2036 G2076 G4396
J 9:18 Οὐκ ἐπίστευσαν οὖν οἱ Ἰουδαῖοι περὶ αὐτοῦ ὅτι ἦν τυφλὸς καὶ ἀνέβλεψεν, ἕως ὅτου ἐφώνησαν τοὺς γονεῖς αὐτοῦ τοῦ ἀναβλέψαντος                                          
J 9:18 *ou)k e)pi/steusan ou)=n oi( *)ioudai=oi peri\ au)tou= o(/ti E)=n tuflo\s kai\ a)ne/blePSen, e(/Os o(/tou e)fO/nEsan tou\s gonei=s au)tou= tou= a)nable/PSantos
J 9:18 uk episteusan un hoi iudaioi peri autu hoti En tyflos kai aneblePSen, heOs hotu efOnEsan tus goneis autu tu anablePSantos
J 9:18 d--------- v-3aai-p-- c--------- ra----npm- a-----npm- p--------- rp----gsm- c--------- v-3iai-s-- a-----nsm- c--------- v-3aai-s-- p--------- rr----gsm- v-3aai-p-- ra----apm- n-----apm- rp----gsm- ra----gsm- v--aapgsm-
J 9:18 G3756 G4100 G3767 G3588 G2453 G4012 G0846 G3754 G2258 G5185 G2532 G0308 G2193 G3755 G5455 G3588 G1118 G0846 G3588 G0308
J 9:18 Jednakże Żydzi nie wierzyli, że był niewidomy i że przejrzał, tak że aż przywołali rodziców tego, który przejrzał,
J 9:18
J 9:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 9:18
J 9:18  Następnie  Judea  nie  wierzyć  że  był  ślepy  i  przejrzeć  do  nie  o nazwie  rodzice  to  niewidomych,
J 9:18 G3767 G2453 G3756 G4100 G3754 G2258 G5185 G2532 G0308 G2193 G3755 G5455 G1118 G0846 G0308
J 9:19 καὶ ἠρώτησαν αὐτοὺς λέγοντες, Οὗτός ἐστιν υἱὸς ὑμῶν, ὃν ὑμεῖς λέγετε ὅτι τυφλὸς ἐγεννήθη; πῶς οὖν βλέπει ἄρτι;                                            
J 9:19 kai\ E)rO/tEsan au)tou\s le/gontes, *ou(=to/s e)stin o( ui(o\s u(mO=n, o(\n u(mei=s le/gete o(/ti tuflo\s e)gennE/TE; pO=s ou)=n ble/pei a)/rti;
J 9:19 kai ErOtEsan autus legontes, hutos estin ho hyios hymOn, hon hymeis legete hoti tyflos egennETE; pOs un blepei arti;
J 9:19 c--------- v-3aai-p-- rp----apm- v--papnpm- rd----nsm- v-3pai-s-- ra----nsm- n-----nsm- rp----gp-- rr----asm- rp----np-- v-2pai-p-- c--------- a-----nsm- v-3api-s-- d--------- c--------- v-3pai-s-- d---------
J 9:19 G2532 G2065 G0846 G3004 G3778 G2076 G3588 G5207 G5216 G3739 G5210 G3004 G3754 G5185 G1080 G4459 G3767 G0991 G0737
J 9:19 i wypytywali się ich w słowach: Czy waszym synem jest ten, o którym twierdzicie, że się niewidomym urodził? W jaki to sposób teraz widzi?
J 9:19
J 9:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 9:19
J 9:19  i  pytanie  ich  to  to  syn  swój  gdzie  ty, wy  powiedzieć  że  urodzony  ślepy  jako  zaś  teraz  widzi
J 9:19 G2532 G2065 G0846 G2076 G3778 G5207 G5216 G3739 G5210 G3004 G3754 G1080 G5185 G4459 G3767 G0737 G0991
J 9:20 ἀπεκρίθησαν οὖν οἱ γονεῖς αὐτοῦ καὶ εἶπαν, Οἴδαμεν ὅτι οὗτός ἐστιν υἱὸς ἡμῶν καὶ ὅτι τυφλὸς ἐγεννήθη·                                              
J 9:20 a)pekri/TEsan ou)=n oi( gonei=s au)tou= kai\ ei)=pan, *oi)/damen o(/ti ou(=to/s e)stin o( ui(o\s E(mO=n kai\ o(/ti tuflo\s e)gennE/TE:
J 9:20 apekriTEsan un hoi goneis autu kai eipan, oidamen hoti hutos estin ho hyios hEmOn kai hoti tyflos egennETE:
J 9:20 v-3api-p-- c--------- ra----npm- n-----npm- rp----gsm- c--------- v-3aai-p-- v-1xai-p-- c--------- rd----nsm- v-3pai-s-- ra----nsm- n-----nsm- rp----gp-- c--------- c--------- a-----nsm- v-3api-s--
J 9:20 G0611 G3767 G3588 G1118 G0846 G2532 G2036 G1492 G3754 G3778 G2076 G3588 G5207 G2257 G2532 G3754 G5185 G1080
J 9:20 Rodzice zaś jego tak odpowiedzieli: Wiemy, że to jest nasz syn i że się urodził niewidomym.
J 9:20
J 9:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 9:20
J 9:20  Rodzice  jego  powiedział  ich  w  odpowiedź  wiedzieć  że  to  syn  nasz  i  że  urodzony  ślepy
J 9:20 G1118 G0846 G2036 G0846 G0611 G0611 G1492 G3754 G3778 G5207 G2257 G2532 G3754 G1080 G5185
J 9:21 πῶς δὲ νῦν βλέπει οὐκ οἴδαμεν, τίς ἤνοιξεν αὐτοῦ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἡμεῖς οὐκ οἴδαμεν· αὐτὸν ἐρωτήσατε, ἡλικίαν ἔχει, αὐτὸς περὶ ἑαυτοῦ λαλήσει.                                    
J 9:21 pO=s de\ nu=n ble/pei ou)k oi)/damen, E)\ ti/s E)/noiXen au)tou= tou\s o)fTalmou\s E(mei=s ou)k oi)/damen: au)to\n e)rOtE/sate, E(liki/an e)/CHei, au)to\s peri\ e(autou= lalE/sei.
J 9:21 pOs de nyn blepei uk oidamen, E tis EnoiXen autu tus ofTalmus hEmeis uk oidamen: auton erOtEsate, hElikian eCHei, autos peri heautu lalEsei.
J 9:21 d--------- c--------- d--------- v-3pai-s-- d--------- v-1xai-p-- c--------- ri----nsm- v-3aai-s-- rp----gsm- ra----apm- n-----apm- rp----np-- d--------- v-1xai-p-- rp----asm- v-2aad-p-- n-----asf- v-3pai-s-- rp----nsm- p--------- rp----gsm- v-3fai-s--
J 9:21 G4459 G1161 G3568 G0991 G3756 G1492 G2228 G5101 G0455 G0846 G3588 G3788 G2249 G3756 G1492 G0846 G2065 G2244 G2192 G0846 G4012 G1438 G2980
J 9:21 Nie wiemy, jak się to stało, że teraz widzi, nie wiemy także, kto mu otworzył oczy. Zapytajcie jego samego, ma swoje lata, niech mówi za siebie.
J 9:21
J 9:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 9:21
J 9:21  i  jako  teraz  widzi  nie  wiedzieć  lub  kto  otwarty  go  oczy  my  nie  wiedzieć  Się  popełnione  roku  Zapytać  się  o  się  powiedzieć
J 9:21 G1161 G4459 G3568 G0991 G3756 G1492 G2228 G5101 G0455 G0846 G3788 G2249 G3756 G1492 G0846 G2244 G2244 G2065 G0846 G4012 G1438 G2980
J 9:22 ταῦτα εἶπαν οἱ γονεῖς αὐτοῦ ὅτι ἐφοβοῦντο τοὺς Ἰουδαίους, ἤδη γὰρ συνετέθειντο οἱ Ἰουδαῖοι ἵνα ἐάν τις αὐτὸν ὁμολογήσῃ Χριστόν, ἀποσυνάγωγος γένηται.                                      
J 9:22 tau=ta ei)=pan oi( gonei=s au)tou= o(/ti e)fobou=nto tou\s *)ioudai/ous, E)/dE ga\r sunete/Teinto oi( *)ioudai=oi i(/na e)a/n tis au)to\n o(mologE/sE| *CHristo/n, a)posuna/gOgos ge/nEtai.
J 9:22 tauta eipan hoi goneis autu hoti efobunto tus iudaius, EdE gar syneteTeinto hoi iudaioi hina ean tis auton homologEsE CHriston, aposynagOgos genEtai.
J 9:22 rd----apn- v-3aai-p-- ra----npm- n-----npm- rp----gsm- c--------- v-3imi-p-- ra----apm- a-----apm- d--------- c--------- v-3ymi-p-- ra----npm- a-----npm- c--------- c--------- ri----nsm- rp----asm- v-3aas-s-- n-----asm- a-----nsm- v-3ams-s--
J 9:22 G5023 G2036 G3588 G1118 G0846 G3754 G5399 G3588 G2453 G2235 G1063 G4934 G3588 G2453 G2443 G1437 G5100 G0846 G3670 G5547 G0656 G1096
J 9:22 Tak powiedzieli jego rodzice, gdyż bali się Żydów. Żydzi bowiem już postanowili, że gdy ktoś uzna Jezusa za Mesjasza, zostanie wyłączony z synagogi.
J 9:22
J 9:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 9:22
J 9:22  Tak  spotkać  rodzice  jego  że  boi  Żydów  dla  Judea  spisek  już  że  kto  uznaje  Jego  Chrystus  zakaz  Synagoga
J 9:22 G5023 G2036 G1118 G0846 G3754 G5399 G2453 G1063 G2453 G4934 G2235 G2443 G5100 G3670 G0846 G5547 G1096 G0656
J 9:23 διὰ τοῦτο οἱ γονεῖς αὐτοῦ εἶπαν ὅτι Ἡλικίαν ἔχει, αὐτὸν ἐπερωτήσατε.                                                            
J 9:23 dia\ tou=to oi( gonei=s au)tou= ei)=pan o(/ti *(Eliki/an e)/CHei, au)to\n e)perOtE/sate.
J 9:23 dia tuto hoi goneis autu eipan hoti hElikian eCHei, auton eperOtEsate.
J 9:23 p--------- rd----asn- ra----npm- n-----npm- rp----gsm- v-3aai-p-- c--------- n-----asf- v-3pai-s-- rp----asm- v-2aad-p--
J 9:23 G1223 G5124 G3588 G1118 G0846 G2036 G3754 G2244 G2192 G0846 G1905
J 9:23 Oto dlaczego powiedzieli jego rodzice: Ma swoje lata, jego samego zapytajcie!
J 9:23
J 9:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 9:23
J 9:23  Zatem  że  rodzice  jego  powiedział  on  popełnione  roku  bardzo  Zapytać
J 9:23 G1223 G5124 G1118 G0846 G2036 G2192 G2244 G2244 G0846 G2065
J 9:24 Ἐφώνησαν οὖν τὸν ἄνθρωπον ἐκ δευτέρου ὃς ἦν τυφλὸς καὶ εἶπαν αὐτῷ, Δὸς δόξαν τῷ θεῷ· ἡμεῖς οἴδαμεν ὅτι οὗτος ἄνθρωπος ἁμαρτωλός ἐστιν.                                  
J 9:24 *)efO/nEsan ou)=n to\n a)/nTrOpon e)k deute/rou o(\s E)=n tuflo\s kai\ ei)=pan au)tO=|, *do\s do/Xan tO=| TeO=|: E(mei=s oi)/damen o(/ti ou(=tos o( a)/nTrOpos a(martOlo/s e)stin.
J 9:24 efOnEsan un ton anTrOpon ek deuteru hos En tyflos kai eipan autO, dos doXan tO TeO: hEmeis oidamen hoti hutos ho anTrOpos hamartOlos estin.
J 9:24 v-3aai-p-- c--------- ra----asm- n-----asm- p--------- a-----gsn- rr----nsm- v-3iai-s-- a-----nsm- c--------- v-3aai-p-- rp----dsm- v-2aad-s-- n-----asf- ra----dsm- n-----dsm- rp----np-- v-1xai-p-- c--------- rd----nsm- ra----nsm- n-----nsm- a-----nsm- v-3pai-s--
J 9:24 G5455 G3767 G3588 G0444 G1537 G1208 G3739 G2258 G5185 G2532 G2036 G0846 G1325 G1391 G3588 G2316 G2249 G1492 G3754 G3778 G3588 G0444 G0268 G2076
J 9:24 Znowu więc przywołali tego człowieka, który był niewidomy, i rzekli do niego: Daj chwałę Bogu. My wiemy, że człowiek ten jest grzesznikiem.
J 9:24
J 9:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 9:24
J 9:24  Tak  ponownie  ponownie  o nazwie  Prawa  który  był  ślepy  i  powiedział  go  Dać  chwała  Bóg  my  wiedzieć  że  Człowiek  Że  grzesznik
J 9:24 G3767 G1208 G1537 G5455 G0444 G3739 G2258 G5185 G2532 G2036 G0846 G1325 G1391 G2316 G2249 G1492 G3754 G0444 G3778 G0268
J 9:25 ἀπεκρίθη οὖν ἐκεῖνος, Εἰ ἁμαρτωλός ἐστιν οὐκ οἶδα· ἓν οἶδα, ὅτι τυφλὸς ὢν ἄρτι βλέπω.                                                    
J 9:25 a)pekri/TE ou)=n e)kei=nos, *ei) a(martOlo/s e)stin ou)k oi)=da: e(\n oi)=da, o(/ti tuflo\s O)\n a)/rti ble/pO.
J 9:25 apekriTE un ekeinos, ei hamartOlos estin uk oida: hen oida, hoti tyflos On arti blepO.
J 9:25 v-3api-s-- c--------- rd----nsm- x--------- a-----nsm- v-3pai-s-- d--------- v-1xai-s-- a-----asn- v-1xai-s-- d--------- a-----nsm- v--papnsm- d--------- v-1pai-s--
J 9:25 G0611 G3767 G1565 G1487 G0268 G2076 G3756 G1492 G1520 G1492 G3754 G5185 G5607 G0737 G0991
J 9:25 Na to odpowiedział: Czy On jest grzesznikiem, tego nie wiem. Jedno wiem: byłem niewidomy, a teraz widzę.
J 9:25
J 9:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 9:25
J 9:25  On  powiedział  w  odpowiedź  grzesznik  czy  On  nie  wiedzieć  jedno  wiedzieć  że  był  ślepy  teraz  zobaczyć
J 9:25 G1565 G2036 G0611 G0611 G0268 G1487 G2076 G3756 G1492 G1520 G1492 G3754 G5607 G5185 G0737 G0991
J 9:26 εἶπον οὖν αὐτῷ, Τί ἐποίησέν σοι; πῶς ἤνοιξέν σου τοὺς ὀφθαλμούς;                                                            
J 9:26 ei)=pon ou)=n au)tO=|, *ti/ e)poi/Ese/n soi; pO=s E)/noiXe/n sou tou\s o)fTalmou/s;
J 9:26 eipon un autO, ti epoiEsen soi; pOs EnoiXen su tus ofTalmus;
J 9:26 v-3aai-p-- c--------- rp----dsm- ri----asn- v-3aai-s-- rp----ds-- d--------- v-3aai-s-- rp----gs-- ra----apm- n-----apm-
J 9:26 G2036 G3767 G0846 G5101 G4160 G4671 G4459 G0455 G4675 G3588 G3788
J 9:26 Rzekli więc do niego: Cóż ci uczynił? W jaki sposób otworzył ci oczy?
J 9:26
J 9:26 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 9:26
J 9:26  Ponownie  pytanie  jego  że  wykonane  ciebie  jako  otwarty  twój  oczy
J 9:26 G3825 G2036 G0846 G5101 G4160 G4671 G4459 G0455 G4675 G3788
J 9:27 ἀπεκρίθη αὐτοῖς, Εἶπον ὑμῖν ἤδη καὶ οὐκ ἠκούσατε· τί πάλιν θέλετε ἀκούειν; μὴ καὶ ὑμεῖς θέλετε αὐτοῦ μαθηταὶ γενέσθαι;                                            
J 9:27 a)pekri/TE au)toi=s, *ei)=pon u(mi=n E)/dE kai\ ou)k E)kou/sate: ti/ pa/lin Te/lete a)kou/ein; mE\ kai\ u(mei=s Te/lete au)tou= maTEtai\ gene/sTai;
J 9:27 apekriTE autois, eipon hymin EdE kai uk Ekusate: ti palin Telete akuein; mE kai hymeis Telete autu maTEtai genesTai;
J 9:27 v-3api-s-- rp----dpm- v-1aai-s-- rp----dp-- d--------- c--------- d--------- v-2aai-p-- ri----asn- d--------- v-2pai-p-- v--pan---- x--------- d--------- rp----np-- v-2pai-p-- rp----gsm- n-----npm- v--amn----
J 9:27 G0611 G0846 G2036 G5213 G2235 G2532 G3756 G0191 G5101 G3825 G2309 G0191 G3361 G2532 G5210 G2309 G0846 G3101 G1096
J 9:27 Odpowiedział im: Już wam powiedziałem, a wyście mnie nie wysłuchali. Po co znowu chcecie słuchać? Czy i wy chcecie zostać Jego uczniami?
J 9:27
J 9:27 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 9:27
J 9:27  Odpowiedzialny  ich  już  powiedział  ty, wy  i  nie  słuchać  że  więcej  potrzeba  słyszeć  lub  i  ty, wy  potrzeba  zostać  Jego  studentów
J 9:27 G0611 G0846 G2235 G2036 G5213 G2532 G3756 G0191 G5101 G3825 G2309 G0191 G3361 G2532 G5210 G2309 G1096 G0846 G3101
J 9:28 καὶ ἐλοιδόρησαν αὐτὸν καὶ εἶπον, Σὺ μαθητὴς εἶ ἐκείνου, ἡμεῖς δὲ τοῦ Μωϋσέως ἐσμὲν μαθηταί·                                                    
J 9:28 kai\ e)loido/rEsan au)to\n kai\ ei)=pon, *su\ maTEtE\s ei)= e)kei/nou, E(mei=s de\ tou= *mOu+se/Os e)sme\n maTEtai/:
J 9:28 kai eloidorEsan auton kai eipon, sy maTEtEs ei ekeinu, hEmeis de tu mO+yseOs esmen maTEtai:
J 9:28 c--------- v-3aai-p-- rp----asm- c--------- v-3aai-p-- rp----ns-- n-----nsm- v-2pai-s-- rd----gsm- rp----np-- c--------- ra----gsm- n-----gsm- v-1pai-p-- n-----npm-
J 9:28 G2532 G3058 G0846 G2532 G2036 G4771 G3101 G1487 G1565 G2249 G1161 G3588 G3475 G2070 G3101
J 9:28 Wówczas go zelżyli i rzekli: Bądź ty sobie Jego uczniem, my jesteśmy uczniami Mojżesza.
J 9:28
J 9:28 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 9:28
J 9:28  zaś  drwił  jego  i  powiedział  ty, wy  uczeń  Jego  i  my  Mozaika  Studentów
J 9:28 G3767 G3058 G0846 G2532 G2036 G4771 G3101 G1565 G1161 G2249 G3475 G3101
J 9:29 ἡμεῖς οἴδαμεν ὅτι Μωϋσεῖ λελάληκεν θεός, τοῦτον δὲ οὐκ οἴδαμεν πόθεν ἐστίν.                                                        
J 9:29 E(mei=s oi)/damen o(/ti *mOu+sei= lela/lEken o( Teo/s, tou=ton de\ ou)k oi)/damen po/Ten e)sti/n.
J 9:29 hEmeis oidamen hoti mO+ysei lelalEken ho Teos, tuton de uk oidamen poTen estin.
J 9:29 rp----np-- v-1xai-p-- c--------- n-----dsm- v-3xai-s-- ra----nsm- n-----nsm- rd----asm- c--------- d--------- v-1xai-p-- d--------- v-3pai-s--
J 9:29 G2249 G1492 G3754 G3475 G2980 G3588 G2316 G5126 G1161 G3756 G1492 G4159 G2076
J 9:29 My wiemy, że Bóg przemówił do Mojżesza. Co do Niego zaś nie wiemy, skąd pochodzi.
J 9:29
J 9:29 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 9:29
J 9:29  My  wiedzieć  że  Mojżesz  powiedział  Bóg  Sego  zaś  nie  wiedzieć  skąd  On
J 9:29 G2249 G1492 G3754 G3475 G2980 G2316 G5126 G1161 G3756 G1492 G4159 G2076
J 9:30 ἀπεκρίθη ἄνθρωπος καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Ἐν τούτῳ γὰρ τὸ θαυμαστόν ἐστιν ὅτι ὑμεῖς οὐκ οἴδατε πόθεν ἐστίν, καὶ ἤνοιξέν μου τοὺς ὀφθαλμούς.                                    
J 9:30 a)pekri/TE o( a)/nTrOpos kai\ ei)=pen au)toi=s, *)en tou/tO| ga\r to\ Taumasto/n e)stin o(/ti u(mei=s ou)k oi)/date po/Ten e)sti/n, kai\ E)/noiXe/n mou tou\s o)fTalmou/s.
J 9:30 apekriTE ho anTrOpos kai eipen autois, en tutO gar to Taumaston estin hoti hymeis uk oidate poTen estin, kai EnoiXen mu tus ofTalmus.
J 9:30 v-3api-s-- ra----nsm- n-----nsm- c--------- v-3aai-s-- rp----dpm- p--------- rd----dsn- c--------- ra----nsn- a-----nsn- v-3pai-s-- d--------- rp----np-- d--------- v-2xai-p-- d--------- v-3pai-s-- c--------- v-3aai-s-- rp----gs-- ra----apm- n-----apm-
J 9:30 G0611 G3588 G0444 G2532 G2036 G0846 G1722 G5129 G1063 G3588 G2298 G2076 G3754 G5210 G3756 G1492 G4159 G2076 G2532 G0455 G3450 G3588 G3788
J 9:30 Na to odpowiedział im ów człowiek: W tym wszystkim to jest dziwne, że wy nie wiecie, skąd pochodzi, a mnie oczy otworzył.
J 9:30
J 9:30 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 9:30
J 9:30  Człowiek  powiedział  ich  w  odpowiedź  to  to  zaskakująco  że  ty, wy  nie  wiedzieć  skąd  On  i  otwarty  mnie  oczy
J 9:30 G0444 G2036 G0846 G0611 G0611 G1722 G5129 G2298 G3754 G5210 G3756 G1492 G4159 G2076 G2532 G0455 G3450 G3788
J 9:31 οἴδαμεν ὅτι ἁμαρτωλῶν θεὸς οὐκ ἀκούει, ἀλλ᾿ ἐάν τις θεοσεβὴς καὶ τὸ θέλημα αὐτοῦ ποιῇ τούτου ἀκούει.                                            
J 9:31 oi)/damen o(/ti a(martOlO=n o( Teo\s ou)k a)kou/ei, a)ll' e)a/n tis TeosebE\s E)=| kai\ to\ Te/lEma au)tou= poiE=| tou/tou a)kou/ei.
J 9:31 oidamen hoti hamartOlOn ho Teos uk akuei, all' ean tis TeosebEs E kai to TelEma autu poiE tutu akuei.
J 9:31 v-1xai-p-- c--------- a-----gpm- ra----nsm- n-----nsm- d--------- v-3pai-s-- c--------- c--------- ri----nsm- a-----nsm- v-3pas-s-- c--------- ra----asn- n-----asn-