Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

Opis poszczególnych wierszy   

 

do_Hbr13      do_str_głównej      do_Jk2      
Jk 1:1 Ἰάκωβος θεοῦ καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ δοῦλος ταῖς δώδεκα φυλαῖς ταῖς ἐν τῇ διασπορᾷ χαίρειν.                                              
Jk 1:1 *)ia/kObos Teou= kai\ kuri/ou *)iEsou= *CHristou= dou=los tai=s dO/deka fulai=s tai=s e)n tE=| diaspora=| CHai/rein.
Jk 1:1 iakObos Teu kai kyriu iEsu CHristu dulos tais dOdeka fylais tais en tE diaspora CHairein.
Jk 1:1 n-----nsm- n-----gsm- c--------- n-----gsm- n-----gsm- n-----gsm- n-----nsm- ra----dpf- a-----dpf- n-----dpf- ra----dpf- p--------- ra----dsf- n-----dsf- v--pan----
Jk 1:1 G2385 G2316 G2532 G2962 G2424 G5547 G1401 G3588 G1427 G5443 G3588 G1722 G3588 G1290 G5463
Jk 1:1 Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, śle pozdrowienie dwunastu pokoleniom w rozproszeniu.
Jk 1:1
Jk 1:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jk 1:1
Jk 1:1  Jakuba  niewolnik  Bóg  i  Władca  Jezus  Chrystus  dwanaście  plemiona  w  Rozpraszania  cieszyć
Jk 1:1 G2385 G1401 G2316 G2532 G2962 G2424 G5547 G1427 G5443 G1722 G1290 G5463
Jk 1:2 Πᾶσαν χαρὰν ἡγήσασθε, ἀδελφοί μου, ὅταν πειρασμοῖς περιπέσητε ποικίλοις,                                                          
Jk 1:2 *pa=san CHara\n E(gE/sasTe, a)delfoi/ mou, o(/tan peirasmoi=s peripe/sEte poiki/lois,
Jk 1:2 pasan CHaran hEgEsasTe, adelfoi mu, hotan peirasmois peripesEte poikilois,
Jk 1:2 a-----asf- n-----asf- v-2amd-p-- n-----vpm- rp----gs-- c--------- n-----dpm- v-2aas-p-- a-----dpm-
Jk 1:2 G3956 G5479 G2233 G0080 G3450 G3752 G3986 G4045 G4164
Jk 1:2 Za pełną radość poczytujcie to sobie, bracia moi, ilekroć spadają na was różne doświadczenia.
Jk 1:2
Jk 1:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jk 1:2
Jk 1:2  wielki  radość  wziąć  bracia  mój  dzielą się na  Różne  pokusa
Jk 1:2 G3956 G5479 G2233 G0080 G3450 G4045 G4164 G3986
Jk 1:3 γινώσκοντες ὅτι τὸ δοκίμιον ὑμῶν τῆς πίστεως κατεργάζεται ὑπομονήν·                                                          
Jk 1:3 ginO/skontes o(/ti to\ doki/mion u(mO=n tE=s pi/steOs katerga/DZetai u(pomonE/n:
Jk 1:3 ginOskontes hoti to dokimion hymOn tEs pisteOs katergaDZetai hypomonEn:
Jk 1:3 v--papnpm- c--------- ra----nsn- n-----nsn- rp----gp-- ra----gsf- n-----gsf- v-3pmi-s-- n-----asf-
Jk 1:3 G1097 G3754 G3588 G1383 G5216 G3588 G4102 G2716 G5281
Jk 1:3 Wiedzcie, że to, co wystawia waszą wiarę na próbę, rodzi wytrwałość.
Jk 1:3
Jk 1:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jk 1:3
Jk 1:3  wiedząc,  że  test  swój  Wiara  produkuje  cierpliwość
Jk 1:3 G1097 G3754 G1383 G5216 G4102 G2716 G5281
Jk 1:4 δὲ ὑπομονὴ ἔργον τέλειον ἐχέτω, ἵνα ἦτε τέλειοι καὶ ὁλόκληροι, ἐν μηδενὶ λειπόμενοι.                                                
Jk 1:4 E( de\ u(pomonE\ e)/rgon te/leion e)CHe/tO, i(/na E)=te te/leioi kai\ o(lo/klEroi, e)n mEdeni\ leipo/menoi.
Jk 1:4 hE de hypomonE ergon teleion eCHetO, hina Ete teleioi kai holoklEroi, en mEdeni leipomenoi.
Jk 1:4 ra----nsf- c--------- n-----nsf- n-----asn- a-----asn- v-3pad-s-- c--------- v-2pas-p-- a-----npm- c--------- a-----npm- p--------- a-----dsn- v--pmpnpm-
Jk 1:4 G3588 G1161 G5281 G2041 G5046 G2192 G2443 G5600 G5046 G2532 G3648 G1722 G3367 G3007
Jk 1:4 Wytrwałość zaś winna być dziełem doskonałym, abyście byli doskonali, nienaganni, w niczym nie wykazując braków.
Jk 1:4
Jk 1:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jk 1:4
Jk 1:4  cierpliwość  zaś  powinien  mieć  doskonały  działanie  że  były  doskonały  w  wszystko  Kompletność  bez  wszystko  brak
Jk 1:4 G5281 G1161 G2192 G2192 G5046 G2041 G2443 G5600 G5046 G3648 G3648 G3648 G3367 G3367 G3007
Jk 1:5 Εἰ δέ τις ὑμῶν λείπεται σοφίας, αἰτείτω παρὰ τοῦ διδόντος θεοῦ πᾶσιν ἁπλῶς καὶ μὴ ὀνειδίζοντος, καὶ δοθήσεται αὐτῷ.                                      
Jk 1:5 *ei) de/ tis u(mO=n lei/petai sofi/as, ai)tei/tO para\ tou= dido/ntos Teou= pa=sin a(plO=s kai\ mE\ o)neidi/DZontos, kai\ doTE/setai au)tO=|.
Jk 1:5 ei de tis hymOn leipetai sofias, aiteitO para tu didontos Teu pasin haplOs kai mE oneidiDZontos, kai doTEsetai autO.
Jk 1:5 c--------- c--------- ri----nsm- rp----gp-- v-3pmi-s-- n-----gsf- v-3pad-s-- p--------- ra----gsm- v--papgsm- n-----gsm- a-----dpm- d--------- c--------- d--------- v--papgsm- c--------- v-3fpi-s-- rp----dsm-
Jk 1:5 G1487 G1161 G5100 G5216 G3007 G4678 G0154 G3844 G3588 G1325 G2316 G3956 G0574 G2532 G3361 G3679 G2532 G1325 G0846
Jk 1:5 Jeśli zaś komuś z was brakuje mądrości, niech prosi o nią Boga, który daje wszystkim chętnie i nie wymawiając; a na pewno ją otrzyma.
Jk 1:5
Jk 1:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jk 1:5
Jk 1:5  Jeśli  zaś  kogo  ty, wy  brak  mądrość  Wniosków  w  Bóg  dawca  wszystko  tylko  i  bez  zarzuty  i  mieć  go
Jk 1:5 G1487 G1161 G5100 G5216 G3007 G4678 G0154 G3844 G2316 G1325 G3956 G0574 G2532 G3361 G3679 G2532 G1325 G0846
Jk 1:6 αἰτείτω δὲ ἐν πίστει, μηδὲν διακρινόμενος, γὰρ διακρινόμενος ἔοικεν κλύδωνι θαλάσσης ἀνεμιζομένῳ καὶ ῥιπιζομένῳ·                                              
Jk 1:6 ai)tei/tO de\ e)n pi/stei, mEde\n diakrino/menos, o( ga\r diakrino/menos e)/oiken klu/dOni Tala/ssEs a)nemiDZome/nO| kai\ r(ipiDZome/nO|:
Jk 1:6 aiteitO de en pistei, mEden diakrinomenos, ho gar diakrinomenos eoiken klydOni TalassEs anemiDZomenO kai ripiDZomenO:
Jk 1:6 v-3pad-s-- c--------- p--------- n-----dsf- a-----asn- v--pmpnsm- ra----nsm- c--------- v--pmpnsm- v-3xai-s-- n-----dsm- n-----gsf- v--pppdsm- c--------- v--pppdsm-
Jk 1:6 G0154 G1161 G1722 G4102 G3367 G1252 G3588 G1063 G1252 G1503 G2830 G2281 G0416 G2532 G4494
Jk 1:6 Niech zaś prosi z wiarą, a nie wątpi o niczym. Kto bowiem żywi wątpliwości, podobny jest do fali morskiej wzbudzonej wiatrem i miotanej to tu, to tam.
Jk 1:6
Jk 1:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jk 1:6
Jk 1:6  Ale  Wniosków  z  wiara  najmniej  wątpliwości  że  wątpliwy  podobny  morski  fala  wiatr  wyciąg  i  tossed
Jk 1:6 G1161 G0154 G1722 G4102 G3367 G1252 G1063 G1252 G1503 G2281 G2830 G0416 G0416 G2532 G4494
Jk 1:7 μὴ γὰρ οἰέσθω ἄνθρωπος ἐκεῖνος ὅτι λήμψεταί τι παρὰ τοῦ κυρίου,                                                    
Jk 1:7 mE\ ga\r oi)e/sTO o( a)/nTrOpos e)kei=nos o(/ti lE/mPSetai/ ti para\ tou= kuri/ou,
Jk 1:7 mE gar oiesTO ho anTrOpos ekeinos hoti lEmPSetai ti para tu kyriu,
Jk 1:7 d--------- c--------- v-3pmd-s-- ra----nsm- n-----nsm- rd----nsm- c--------- v-3fmi-s-- ri----asn- p--------- ra----gsm- n-----gsm-
Jk 1:7 G3361 G1063 G3633 G3588 G0444 G1565 G3754 G2983 G5100 G3844 G3588 G2962
Jk 1:7 Człowiek ten niech nie myśli, że otrzyma cokolwiek od Pana,
Jk 1:7
Jk 1:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jk 1:7
Jk 1:7  nie  myślenia  taki  człowiek  dostać  kilka  z  Władca
Jk 1:7 G3361 G3633 G1565 G0444 G2983 G5100 G3844 G2962
Jk 1:8 ἀνὴρ δίψυχος, ἀκατάστατος ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ.                                                            
Jk 1:8 a)nE\r di/PSuCHos, a)kata/statos e)n pa/sais tai=s o(doi=s au)tou=.
Jk 1:8 anEr diPSyCHos, akatastatos en pasais tais hodois autu.
Jk 1:8 n-----nsm- a-----nsm- a-----nsm- p--------- a-----dpf- ra----dpf- n-----dpf- rp----gsm-
Jk 1:8 G0435 G1374 G0182 G1722 G3956 G3588 G3598 G0846
Jk 1:8 bo jest mężem chwiejnym, niestałym we wszystkich swych drogach
Jk 1:8
Jk 1:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jk 1:8
Jk 1:8  Człowiek  z  chwiejni  myśli  nie  firma  w  wszystko  Nawigacja  ich
Jk 1:8 G0435 G1374 G1374 G1374 G0182 G0182 G1722 G3956 G3598 G0846
Jk 1:9 Καυχάσθω δὲ ἀδελφὸς ταπεινὸς ἐν τῷ ὕψει αὐτοῦ,                                                        
Jk 1:9 *kauCHa/sTO de\ o( a)delfo\s o( tapeino\s e)n tO=| u(/PSei au)tou=,
Jk 1:9 kauCHasTO de ho adelfos ho tapeinos en tO hyPSei autu,
Jk 1:9 v-3pmd-s-- c--------- ra----nsm- n-----nsm- ra----nsm- a-----nsm- p--------- ra----dsn- n-----dsn- rp----gsm-
Jk 1:9 G2744 G1161 G3588 G0080 G3588 G5011 G1722 G3588 G5311 G0846
Jk 1:9 Niech się zaś ubogi brat chlubi z wyniesienia swego,
Jk 1:9
Jk 1:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jk 1:9
Jk 1:9  chwała  brat  upokorzony  wysokość  jego
Jk 1:9 G2744 G0080 G5011 G5311 G0846
Jk 1:10 δὲ πλούσιος ἐν τῇ ταπεινώσει αὐτοῦ, ὅτι ὡς ἄνθος χόρτου παρελεύσεται.                                                    
Jk 1:10 o( de\ plou/sios e)n tE=| tapeinO/sei au)tou=, o(/ti O(s a)/nTos CHo/rtou pareleu/setai.
Jk 1:10 ho de plusios en tE tapeinOsei autu, hoti hOs anTos CHortu pareleusetai.
Jk 1:10 ra----nsm- c--------- a-----nsm- p--------- ra----dsf- n-----dsf- rp----gsm- c--------- c--------- n-----nsn- n-----gsm- v-3fmi-s--
Jk 1:10 G3588 G1161 G4145 G1722 G3588 G5014 G0846 G3754 G5613 G0438 G5528 G3928
Jk 1:10 bogaty natomiast ze swego poniżenia, bo przeminie niby kwiat polny.
Jk 1:10
Jk 1:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jk 1:10
Jk 1:10  i  bogaty  upokorzenie  jego  że  umieram  jako  kolor  trawa
Jk 1:10 G1161 G4145 G5014 G0846 G3754 G3928 G5613 G0438 G5528
Jk 1:11 ἀνέτειλεν γὰρ ἥλιος σὺν τῷ καύσωνι καὶ ἐξήρανεν τὸν χόρτον, καὶ τὸ ἄνθος αὐτοῦ ἐξέπεσεν καὶ εὐπρέπεια τοῦ προσώπου αὐτοῦ ἀπώλετο· οὕτως καὶ πλούσιος ἐν ταῖς πορείαις αὐτοῦ μαρανθήσεται.            
Jk 1:11 a)ne/teilen ga\r o( E(/lios su\n tO=| kau/sOni kai\ e)XE/ranen to\n CHo/rton, kai\ to\ a)/nTos au)tou= e)Xe/pesen kai\ E( eu)pre/peia tou= prosO/pou au)tou= a)pO/leto: ou(/tOs kai\ o( plou/sios e)n tai=s porei/ais au)tou= maranTE/setai.
Jk 1:11 aneteilen gar ho hElios syn tO kausOni kai eXEranen ton CHorton, kai to anTos autu eXepesen kai hE euprepeia tu prosOpu autu apOleto: hutOs kai ho plusios en tais poreiais autu maranTEsetai.
Jk 1:11 v-3aai-s-- c--------- ra----nsm- n-----nsm- p--------- ra----dsm- n-----dsm- c--------- v-3aai-s-- ra----asm- n-----asm- c--------- ra----nsn- n-----nsn- rp----gsm- v-3aai-s-- c--------- ra----nsf- n-----nsf- ra----gsn- n-----gsn- rp----gsn- v-3ami-s-- d--------- d--------- ra----nsm- a-----nsm- p--------- ra----dpf- n-----dpf- rp----gsm- v-3fpi-s--
Jk 1:11 G0393 G1063 G3588 G2246 G4862 G3588 G2742 G2532 G3583 G3588 G5528 G2532 G3588 G0438 G0846 G1601 G2532 G3588 G2143 G3588 G4383 G0846 G0622 G3779 G2532 G3588 G4145 G1722 G3588 G4197 G0846 G3133
Jk 1:11 Wzeszło bowiem palące słońce i wysuszyło łąkę, kwiat jej opadł, a piękny jej wygląd zginął. Tak też bogaty przeminie w swoich poczynaniach.
Jk 1:11
Jk 1:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jk 1:11
Jk 1:11  Wzrostu  słońce  jest  ciepło  i  usycha  trawa  kolor  jego  rzucić  znika  piękno  typ  jego  tak  fade  i  bogaty  w  Nawigacja  ich
Jk 1:11 G0393 G2246 G4862 G2742 G2532 G3583 G5528 G0438 G0846 G1601 G0622 G2143 G4383 G0846 G3779 G3133 G2532 G4145 G1722 G4197 G0846
Jk 1:12 Μακάριος ἀνὴρ ὃς ὑπομένει πειρασμόν, ὅτι δόκιμος γενόμενος λήμψεται τὸν στέφανον τῆς ζωῆς, ὃν ἐπηγγείλατο τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν.                                        
Jk 1:12 *maka/rios a)nE\r o(\s u(pome/nei peirasmo/n, o(/ti do/kimos geno/menos lE/mPSetai to\n ste/fanon tE=s DZOE=s, o(\n e)pEggei/lato toi=s a)gapO=sin au)to/n.
Jk 1:12 makarios anEr hos hypomenei peirasmon, hoti dokimos genomenos lEmPSetai ton stefanon tEs DZOEs, hon epENgeilato tois agapOsin auton.
Jk 1:12 a-----nsm- n-----nsm- rr----nsm- v-3pai-s-- n-----asm- c--------- a-----nsm- v--ampnsm- v-3fmi-s-- ra----asm- n-----asm- ra----gsf- n-----gsf- rr----asm- v-3ami-s-- ra----dpm- v--papdpm- rp----asm-
Jk 1:12 G3107 G0435 G3739 G5278 G3986 G3754 G1384 G1096 G2983 G3588 G4735 G3588 G2222 G3739 G1861 G3588 G0025 G0846
Jk 1:12 Błogosławiony mąż, który wytrwa w pokusie, gdy bowiem zostanie poddany próbie, otrzyma wieniec życia, obiecany przez Pana tym, którzy Go miłują.
Jk 1:12
Jk 1:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jk 1:12
Jk 1:12  Błogosławiony  człowiek  który  transferów  pokusa  że  były  przetestowany  będzie  korona  Życie  który  obiecał  Władca  kochający  Jego
Jk 1:12 G3107 G0435 G3739 G5278 G3986 G3754 G1096 G1384 G2983 G4735 G2222 G3739 G1861 G2962 G0025 G0846
Jk 1:13 μηδεὶς πειραζόμενος λεγέτω ὅτι Ἀπὸ θεοῦ πειράζομαι· γὰρ θεὸς ἀπείραστός ἐστιν κακῶν, πειράζει δὲ αὐτὸς οὐδένα.                                          
Jk 1:13 mEdei\s peiraDZo/menos lege/tO o(/ti *)apo\ Teou= peira/DZomai: o( ga\r Teo\s a)pei/rasto/s e)stin kakO=n, peira/DZei de\ au)to\s ou)de/na.
Jk 1:13 mEdeis peiraDZomenos legetO hoti apo Teu peiraDZomai: ho gar Teos apeirastos estin kakOn, peiraDZei de autos udena.
Jk 1:13 a-----nsm- v--pppnsm- v-3pad-s-- c--------- p--------- n-----gsm- v-1ppi-s-- ra----nsm- c--------- n-----nsm- a-----nsm- v-3pai-s-- a-----gpn- v-3pai-s-- c--------- rp----nsm- a-----asm-
Jk 1:13 G3367 G3985 G3004 G3754 G0575 G2316 G3985 G3588 G1063 G2316 G0551 G2076 G2556 G3985 G1161 G0846 G3762
Jk 1:13 Kto doznaje pokusy, niech nie mówi, że Bóg go kusi. Bóg bowiem ani nie podlega pokusie ku złemu, ani też nikogo nie kusi.
Jk 1:13
Jk 1:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jk 1:13
Jk 1:13  W  pokusa  żaden  Mówić  Bóg  kusi  że  Bóg  nie  kuszony  zło  i  nie  kusi  nikt
Jk 1:13 G3985 G3985 G3367 G3004 G2316 G3985 G1063 G2316 G0551 G0551 G2556 G1161 G1161 G3985 G3762
Jk 1:14 ἕκαστος δὲ πειράζεται ὑπὸ τῆς ἰδίας ἐπιθυμίας ἐξελκόμενος καὶ δελεαζόμενος·                                                        
Jk 1:14 e(/kastos de\ peira/DZetai u(po\ tE=s i)di/as e)piTumi/as e)Xelko/menos kai\ deleaDZo/menos:
Jk 1:14 hekastos de peiraDZetai hypo tEs idias epiTymias eXelkomenos kai deleaDZomenos:
Jk 1:14 a-----nsm- c--------- v-3ppi-s-- p--------- ra----gsf- a-----gsf- n-----gsf- v--pppnsm- c--------- v--pppnsm-
Jk 1:14 G1538 G1161 G3985 G5259 G3588 G2398 G1939 G1828 G2532 G1185
Jk 1:14 To własna pożądliwość wystawia każdego na pokusę i nęci..
Jk 1:14
Jk 1:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jk 1:14
Jk 1:14  ale  każdy  kuszony  przewożone  i  nakłanianych  przez jego  żądza
Jk 1:14 G1161 G1538 G3985 G1828 G2532 G1185 G2398 G1939
Jk 1:15 εἶτα ἐπιθυμία συλλαβοῦσα τίκτει ἁμαρτίαν, δὲ ἁμαρτία ἀποτελεσθεῖσα ἀποκύει θάνατον.                                                    
Jk 1:15 ei)=ta E( e)piTumi/a sullabou=sa ti/ktei a(marti/an, E( de\ a(marti/a a)potelesTei=sa a)poku/ei Ta/naton.
Jk 1:15 eita hE epiTymia syllabusa tiktei hamartian, hE de hamartia apotelesTeisa apokyei Tanaton.
Jk 1:15 d--------- ra----nsf- n-----nsf- v--aapnsf- v-3pai-s-- n-----asf- ra----nsf- c--------- n-----nsf- v--appnsf- v-3pai-s-- n-----asm-
Jk 1:15 G1534 G3588 G1939 G4815 G5088 G0266 G3588 G1161 G0266 G0658 G0616 G2288
Jk 1:15 Następnie pożądliwość, gdy pocznie, rodzi grzech, a skoro grzech dojrzeje, przynosi śmierć.
Jk 1:15
Jk 1:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jk 1:15
Jk 1:15  żądza  zaś  pojąć  tworzy  grzech  i  wykonane  grzech  tworzy  śmierć
Jk 1:15 G1939 G1534 G4815 G5088 G0266 G1161 G0658 G0266 G0616 G2288
Jk 1:16 Μὴ πλανᾶσθε, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί.                                                                  
Jk 1:16 *mE\ plana=sTe, a)delfoi/ mou a)gapEtoi/.
Jk 1:16 mE planasTe, adelfoi mu agapEtoi.
Jk 1:16 d--------- v-2ppd-p-- n-----vpm- rp----gs-- a-----vpm-
Jk 1:16 G3361 G4105 G0080 G3450 G0027
Jk 1:16 Nie dajcie się zwodzić, bracia moi umiłowani!
Jk 1:16
Jk 1:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jk 1:16
Jk 1:16  Nie  błądzić  bracia  mój  umiłowany
Jk 1:16 G3361 G4105 G0080 G3450 G0027
Jk 1:17 πᾶσα δόσις ἀγαθὴ καὶ πᾶν δώρημα τέλειον ἄνωθέν ἐστιν, καταβαῖνον ἀπὸ τοῦ πατρὸς τῶν φώτων, παρ᾿ οὐκ ἔνι παραλλαγὴ τροπῆς ἀποσκίασμα.                              
Jk 1:17 pa=sa do/sis a)gaTE\ kai\ pa=n dO/rEma te/leion a)/nOTe/n e)stin, katabai=non a)po\ tou= patro\s tO=n fO/tOn, par' O(=| ou)k e)/ni parallagE\ E)\ tropE=s a)poski/asma.
Jk 1:17 pasa dosis agaTE kai pan dOrEma teleion anOTen estin, katabainon apo tu patros tOn fOtOn, par' O uk eni parallagE E tropEs aposkiasma.
Jk 1:17 a-----nsf- n-----nsf- a-----nsf- c--------- a-----nsn- n-----nsn- a-----nsn- d--------- v-3pai-s-- v--papnsn- p--------- ra----gsm- n-----gsm- ra----gpn- n-----gpn- p--------- rr----dsm- d--------- v-3pai-s-- n-----nsf- c--------- n-----gsf- n-----nsn-
Jk 1:17 G3956 G1394 G0018 G2532 G3956 G1434 G5046 G0509 G2076 G2597 G0575 G3588 G3962 G3588 G5457 G3844 G3739 G3756 G1762 G3883 G2228 G5157 G0644
Jk 1:17 Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały zstępują z góry, od Ojca świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności.
Jk 1:17
Jk 1:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jk 1:17
Jk 1:17  Każdy  prezent  dobry  i  każdy  prezent  doskonały  zstępuje  przez  z  Ojciec  Światła  w  Kogo  nie  nie  zmiany  i  ani  cienie  zmiany
Jk 1:17 G3956 G1394 G0018 G2532 G3956 G1434 G5046 G2597 G0509 G0575 G3962 G5457 G3844 G3739 G1762 G3756 G3883 G2228 G2228 G0644 G5157
Jk 1:18 βουληθεὶς ἀπεκύησεν ἡμᾶς λόγῳ ἀληθείας, εἰς τὸ εἶναι ἡμᾶς ἀπαρχήν τινα τῶν αὐτοῦ κτισμάτων.                                                
Jk 1:18 boulETei\s a)peku/Esen E(ma=s lo/gO| a)lETei/as, ei)s to\ ei)=nai E(ma=s a)parCHE/n tina tO=n au)tou= ktisma/tOn.
Jk 1:18 bulETeis apekyEsen hEmas logO alETeias, eis to einai hEmas aparCHEn tina tOn autu ktismatOn.
Jk 1:18 v--appnsm- v-3aai-s-- rp----ap-- n-----dsm- n-----gsf- p--------- ra----asn- v--pan---- rp----ap-- n-----asf- ri----asf- ra----gpn- rp----gsm- n-----gpn-
Jk 1:18 G1014 G0616 G2248 G3056 G0225 G1519 G3588 G1511 G2248 G0536 G5100 G3588 G0846 G2938
Jk 1:18 Ze swej woli zrodził nas przez słowo prawdy, byśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń.
Jk 1:18
Jk 1:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jk 1:18
Jk 1:18  Własnych  spłodził  nas  krótko mówiąc  Prawda  że  nas  być  kilka  pierwiastek  Jego  stworzenia
Jk 1:18 G1014 G0616 G2248 G3056 G0225 G1519 G2248 G1511 G5100 G0536 G0846 G2938
Jk 1:19 Ἴστε, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί. ἔστω δὲ πᾶς ἄνθρωπος ταχὺς εἰς τὸ ἀκοῦσαι, βραδὺς εἰς τὸ λαλῆσαι, βραδὺς εἰς ὀργήν·                                      
Jk 1:19 *)/iste, a)delfoi/ mou a)gapEtoi/. e)/stO de\ pa=s a)/nTrOpos taCHu\s ei)s to\ a)kou=sai, bradu\s ei)s to\ lalE=sai, bradu\s ei)s o)rgE/n:
Jk 1:19 iste, adelfoi mu agapEtoi. estO de pas anTrOpos taCHys eis to akusai, bradys eis to lalEsai, bradys eis orgEn:
Jk 1:19 v-2xad-p-- n-----vpm- rp----gs-- a-----vpm- v-3pad-s-- c--------- a-----nsm- n-----nsm- a-----nsm- p--------- ra----asn- v--aan---- a-----nsm- p--------- ra----asn- v--aan---- a-----nsm- p--------- n-----asf-
Jk 1:19 G1492 G0080 G3450 G0027 G2077 G1161 G3956 G0444 G5036 G1519 G3588 G0191 G1021 G1519 G3588 G2980 G1021 G1519 G3709
Jk 1:19 Wiedzcie, bracia moi umiłowani: każdy człowiek winien być chętny do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu.
Jk 1:19
Jk 1:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jk 1:19
Jk 1:19  Tak  bracia  mój  umiłowany  każdy  człowiek  będzie  szybko  w  przesłuchanie  powolny  w  słowa  powolny  w  gniew
Jk 1:19 G5620 G0080 G3450 G0027 G3956 G0444 G2077 G5036 G1519 G0191 G1021 G1519 G2980 G1021 G1519 G3709
Jk 1:20 ὀργὴ γὰρ ἀνδρὸς δικαιοσύνην θεοῦ οὐκ ἐργάζεται.                                                              
Jk 1:20 o)rgE\ ga\r a)ndro\s dikaiosu/nEn Teou= ou)k e)rga/DZetai.
Jk 1:20 orgE gar andros dikaiosynEn Teu uk ergaDZetai.
Jk 1:20 n-----nsf- c--------- n-----gsm- n-----asf- n-----gsm- d--------- v-3pmi-s--
Jk 1:20 G3709 G1063 G0435 G1343 G2316 G3756 G2038
Jk 1:20 Gniew bowiem męża nie wykonuje sprawiedliwości Bożej.
Jk 1:20
Jk 1:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jk 1:20
Jk 1:20  dla  gniew  Prawa  nie  tworzy  prawda  Bóg
Jk 1:20 G1063 G3709 G0435 G3756 G2716 G1343 G2316
Jk 1:21 διὸ ἀποθέμενοι πᾶσαν ῥυπαρίαν καὶ περισσείαν κακίας ἐν πραΰτητι δέξασθε τὸν ἔμφυτον λόγον τὸν δυνάμενον σῶσαι τὰς ψυχὰς ὑμῶν.                                      
Jk 1:21 dio\ a)poTe/menoi pa=san r(upari/an kai\ perissei/an kaki/as e)n prau/+tEti de/XasTe to\n e)/mfuton lo/gon to\n duna/menon sO=sai ta\s PSuCHa\s u(mO=n.
Jk 1:21 dio apoTemenoi pasan ryparian kai perisseian kakias en pra+ytEti deXasTe ton emfyton logon ton dynamenon sOsai tas PSyCHas hymOn.
Jk 1:21 c--------- v--ampnpm- a-----asf- n-----asf- c--------- n-----asf- n-----gsf- p--------- n-----dsf- v-2amd-p-- ra----asm- a-----asm- n-----asm- ra----asm- v--pmpasm- v--aan---- ra----apf- n-----apf- rp----gp--
Jk 1:21 G1352 G0659 G3956 G4507 G2532 G4050 G2549 G1722 G4240 G1209 G3588 G1721 G3056 G3588 G1410 G4982 G3588 G5590 G5216
Jk 1:21 Odrzućcie przeto wszystko, co nieczyste, oraz cały bezmiar zła, a przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w was słowo, które ma moc zbawić dusze wasze.
Jk 1:21
Jk 1:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jk 1:21
Jk 1:21  Zatem  na bok  wszystko  gnój  i  saldo  gniew  w  łagodność  wziąć  wszczepionego  słowo  który jest w stanie  zaoszczędzić  swój  dusza
Jk 1:21 G1352 G0659 G3956 G4507 G2532 G4050 G2549 G1722 G4240 G1209 G1721 G3056 G1410 G4982 G5216 G5590
Jk 1:22 Γίνεσθε δὲ ποιηταὶ λόγου καὶ μὴ μόνον ἀκροαταὶ παραλογιζόμενοι ἑαυτούς.                                                        
Jk 1:22 *gi/nesTe de\ poiEtai\ lo/gou kai\ mE\ mo/non a)kroatai\ paralogiDZo/menoi e(autou/s.
Jk 1:22 ginesTe de poiEtai logu kai mE monon akroatai paralogiDZomenoi heautus.
Jk 1:22 v-2pmd-p-- c--------- n-----npm- n-----gsm- c--------- d--------- a-----asn- n-----npm- v--pmpnpm- rp----apm-
Jk 1:22 G1096 G1161 G4163 G3056 G2532 G3361 G3440 G0202 G3884 G1438
Jk 1:22 Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie.
Jk 1:22
Jk 1:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jk 1:22
Jk 1:22  Być  zaś  wykonawców  słowa  i  nie  słuchaczy  tylko  wprowadzanie w błąd  się  się
Jk 1:22 G1096 G1161 G4163 G3056 G2532 G3361 G0202 G3440 G3884 G1438 G1438
Jk 1:23 ὅτι εἴ τις ἀκροατὴς λόγου ἐστὶν καὶ οὐ ποιητής, οὗτος ἔοικεν ἀνδρὶ κατανοοῦντι τὸ πρόσωπον τῆς γενέσεως αὐτοῦ ἐν ἐσόπτρῳ·                                    
Jk 1:23 o(/ti ei)/ tis a)kroatE\s lo/gou e)sti\n kai\ ou) poiEtE/s, ou(=tos e)/oiken a)ndri\ katanoou=nti to\ pro/sOpon tE=s gene/seOs au)tou= e)n e)so/ptrO|:
Jk 1:23 hoti ei tis akroatEs logu estin kai u poiEtEs, hutos eoiken andri katanounti to prosOpon tEs geneseOs autu en esoptrO:
Jk 1:23 c--------- c--------- ri----nsm- n-----nsm- n-----gsm- v-3pai-s-- c--------- d--------- n-----nsm- rd----nsm- v-3xai-s-- n-----dsm- v--papdsm- ra----asn- n-----asn- ra----gsf- n-----gsf- rp----gsm- p--------- n-----dsn-
Jk 1:23 G3754 G1487 G5100 G0202 G3056 G2076 G2532 G3756 G4163 G3778 G1503 G0435 G2657 G3588 G4383 G3588 G1078 G0846 G1722 G2072
Jk 1:23 Jeżeli bowiem ktoś przysłuchuje się tylko słowu, a nie wypełnia go, podobny jest do człowieka oglądającego w lustrze swe naturalne odbicie.
Jk 1:23
Jk 1:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jk 1:23
Jk 1:23  Dla  kto  kto  Słuchanie  Słuchanie  słowo  i  nie  wykonuje  że  podobny  człowiek  przegląd  naturalny  osoba  jego  w  Lustro
Jk 1:23 G3754 G1487 G5100 G0202 G2076 G3056 G2532 G3756 G4163 G3778 G1503 G0435 G2657 G1078 G4383 G0846 G1722 G2072
Jk 1:24 κατενόησεν γὰρ ἑαυτὸν καὶ ἀπελήλυθεν καὶ εὐθέως ἐπελάθετο ὁποῖος ἦν.                                                        
Jk 1:24 kateno/Esen ga\r e(auto\n kai\ a)pelE/luTen kai\ eu)Te/Os e)pela/Teto o(poi=os E)=n.
Jk 1:24 katenoEsen gar heauton kai apelElyTen kai euTeOs epelaTeto hopoios En.
Jk 1:24 v-3aai-s-- c--------- rp----asm- c--------- v-3xai-s-- c--------- d--------- v-3ami-s-- ri----nsm- v-3iai-s--
Jk 1:24 G2657 G1063 G1438 G2532 G0565 G2532 G2112 G1950 G3697 G2258
Jk 1:24 Bo przyjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, jakim był.
Jk 1:24
Jk 1:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jk 1:24
Jk 1:24  spojrzał  się  od  i  natychmiast  zapomniałem  co  on
Jk 1:24 G2657 G1438 G0565 G2532 G2112 G1950 G3697 G2258
Jk 1:25 δὲ παρακύψας εἰς νόμον τέλειον τὸν τῆς ἐλευθερίας καὶ παραμείνας, οὐκ ἀκροατὴς ἐπιλησμονῆς γενόμενος ἀλλὰ ποιητὴς ἔργου, οὗτος μακάριος ἐν τῇ ποιήσει αὐτοῦ ἔσται.                          
Jk 1:25 o( de\ paraku/PSas ei)s no/mon te/leion to\n tE=s e)leuTeri/as kai\ paramei/nas, ou)k a)kroatE\s e)pilEsmonE=s geno/menos a)lla\ poiEtE\s e)/rgou, ou(=tos maka/rios e)n tE=| poiE/sei au)tou= e)/stai.
Jk 1:25 ho de parakyPSas eis nomon teleion ton tEs eleuTerias kai parameinas, uk akroatEs epilEsmonEs genomenos alla poiEtEs ergu, hutos makarios en tE poiEsei autu estai.
Jk 1:25 ra----nsm- c--------- v--aapnsm- p--------- n-----asm- a-----asm- ra----asm- ra----gsf- n-----gsf- c--------- v--aapnsm- d--------- n-----nsm- n-----gsf- v--ampnsm- c--------- n-----nsm- n-----gsn- rd----nsm- a-----nsm- p--------- ra----dsf- n-----dsf- rp----gsm- v-3fmi-s--
Jk 1:25 G3588 G1161 G3879 G1519 G3551 G5046 G3588 G3588 G1657 G2532 G3887 G3756 G0202 G1953 G1096 G0235 G4163 G2041 G3778 G3107 G1722 G3588 G4162 G0846 G2071
Jk 1:25 Kto zaś pilnie rozważa doskonałe Prawo, Prawo wolności, i wytrwa w nim, ten nie jest słuchaczem skłonnym do zapominania, ale wykonawcą dzieła; wypełniając je, otrzyma błogosławieństwo
Jk 1:25
Jk 1:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jk 1:25
Jk 1:25  Ale  kto  patrzy  w  prawo  doskonały  wolność  i  przestrzegać  że  jest  nie  słuchacz  zapominalski  ale  Wykonawczy  spraw  Błogosławiony  będzie  w  jego  Działanie
Jk 1:25 G1161 G3879 G3879 G1519 G3551 G5046 G1657 G2532 G3887 G3778 G1096 G3756 G0202 G1953 G0235 G4163 G2041 G3107 G2071 G1722 G0846 G4162
Jk 1:26 Εἴ τις δοκεῖ θρησκὸς εἶναι, μὴ χαλιναγωγῶν γλῶσσαν αὐτοῦ ἀλλὰ ἀπατῶν καρδίαν αὐτοῦ, τούτου μάταιος θρησκεία.                                          
Jk 1:26 *ei)/ tis dokei= TrEsko\s ei)=nai, mE\ CHalinagOgO=n glO=ssan au)tou= a)lla\ a)patO=n kardi/an au)tou=, tou/tou ma/taios E( TrEskei/a.
Jk 1:26 ei tis dokei TrEskos einai, mE CHalinagOgOn glOssan autu alla apatOn kardian autu, tutu mataios hE TrEskeia.
Jk 1:26 c--------- ri----nsm- v-3pai-s-- a-----nsm- v--pan---- d--------- v--papnsm- n-----asf- rp----gsm- c--------- v--papnsm- n-----asf- rp----gsm- rd----gsm- a-----nsf- ra----nsf- n-----nsf-
Jk 1:26 G1487 G5100 G1380 G2357 G1511 G3361 G5468 G1100 G0846 G0235 G0538 G2588 G0846 G5127 G3152 G3588 G2356
Jk 1:26 Jeżeli ktoś uważa się za człowieka religijnego, lecz łudząc serce swoje nie powściąga swego języka, to pobożność jego pozbawiona jest podstaw.
Jk 1:26
Jk 1:26 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jk 1:26
Jk 1:26  Jeśli  kto  ty, wy  myślenia  pobożny  nie  uprzęże  jego  Język  ale  oszukać  ich  serce  dodanie  pusty  pobożność
Jk 1:26 G1487 G5100 G5213 G1380 G2357 G3361 G5468 G0846 G1100 G0235 G0538 G0846 G2588 G5127 G3152 G2356
Jk 1:27 θρησκεία καθαρὰ καὶ ἀμίαντος παρὰ τῷ θεῷ καὶ πατρὶ αὕτη ἐστίν, ἐπισκέπτεσθαι ὀρφανοὺς καὶ χήρας ἐν τῇ θλίψει αὐτῶν, ἄσπιλον ἑαυτὸν τηρεῖν ἀπὸ τοῦ κόσμου.                          
Jk 1:27 TrEskei/a kaTara\ kai\ a)mi/antos para\ tO=| TeO=| kai\ patri\ au(/tE e)sti/n, e)piske/ptesTai o)rfanou\s kai\ CHE/ras e)n tE=| Tli/PSei au)tO=n, a)/spilon e(auto\n tErei=n a)po\ tou= ko/smou.
Jk 1:27 TrEskeia kaTara kai amiantos para tO TeO kai patri hautE estin, episkeptesTai orfanus kai CHEras en tE TliPSei autOn, aspilon heauton tErein apo tu kosmu.
Jk 1:27 n-----nsf- a-----nsf- c--------- a-----nsf- p--------- ra----dsm- n-----dsm- c--------- n-----dsm- rd----nsf- v-3pai-s-- v--pmn---- a-----apm- c--------- a-----apf- p--------- ra----dsf- n-----dsf- rp----gpm- a-----asm- rp----asm- v--pan---- p--------- ra----gsm- n-----gsm-
Jk 1:27 G2356 G2513 G2532 G0283 G3844 G3588 G2316 G2532 G3962 G3778 G2076 G1980 G3737 G2532 G5503 G1722 G3588 G2347 G0846 G0784 G1438 G5083 G0575 G3588 G2889
Jk 1:27 Religijność czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca wyraża się w opiece nad sierotami i wdowami w ich utrapieniach i w zachowaniu siebie samego nieskalanym od wpływów świata.
Jk 1:27
Jk 1:27 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jk 1:27
Jk 1:27  Netto  i  Nieskazitelny  pobożność  przed  Bóg  i  Ojciec  jest  że  opiekować się  Sierot  i  wdów  w  nieszczęście  sklep  się  czysty  z  Świat
Jk 1:27 G2513 G2532 G0283 G2356 G3844 G2316 G2532 G3962 G2076 G3778 G1980 G3737 G2532 G5503 G1722 G2347 G5083 G1438 G0784 G0575 G2889
Copyright by Cezary Podolski