Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_Jk1      do_str_głównej      do_Jk3      
Jk 2:1 Ἀδελφοί μου, μὴ ἐν προσωπολημψίαις ἔχετε τὴν πίστιν τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τῆς δόξης.                                    
Jk 2:1 *)adelfoi/ mou, mE\ e)n prosOpolEmPSi/ais e)/CHete tE\n pi/stin tou= kuri/ou E(mO=n *)iEsou= *CHristou= tE=s do/XEs.
Jk 2:1 adelfoi mu, mE en prosOpolEmPSiais eCHete tEn pistin tu kyriu hEmOn iEsu CHristu tEs doXEs.
Jk 2:1 n-----vpm- rp----gs-- d--------- p--------- n-----dpf- v-2pad-p-- ra----asf- n-----asf- ra----gsm- n-----gsm- rp----gp-- n-----gsm- n-----gsm- ra----gsf- n-----gsf-
Jk 2:1 G0080 G3450 G3361 G1722 G4382 G2192 G3588 G4102 G3588 G2962 G2257 G2424 G5547 G3588 G1391
Jk 2:1 Bracia moi, niech wiara wasza w Pana naszego Jezusa Chrystusa uwielbionego nie ma względu na osoby.
Jk 2:1
Jk 2:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jk 2:1
Jk 2:1  Bracia  mój  mieć  wiara  Jezus  Chrystus  nasz  Władca  Sława  nie  szukam  w  osoba
Jk 2:1 G0080 G3450 G2192 G4102 G2424 G5547 G2257 G2962 G1391 G3361 G4382 G4382 G4382
Jk 2:2 ἐὰν γὰρ εἰσέλθῃ εἰς συναγωγὴν ὑμῶν ἀνὴρ χρυσοδακτύλιος ἐν ἐσθῆτι λαμπρᾷ, εἰσέλθῃ δὲ καὶ πτωχὸς ἐν ῥυπαρᾷ ἐσθῆτι,                              
Jk 2:2 e)a\n ga\r ei)se/lTE| ei)s sunagOgE\n u(mO=n a)nE\r CHrusodaktu/lios e)n e)sTE=ti lampra=|, ei)se/lTE| de\ kai\ ptOCHo\s e)n r(upara=| e)sTE=ti,
Jk 2:2 ean gar eiselTE eis synagOgEn hymOn anEr CHrysodaktylios en esTEti lampra, eiselTE de kai ptOCHos en rypara esTEti,
Jk 2:2 c--------- c--------- v-3aas-s-- p--------- n-----asf- rp----gp-- n-----nsm- a-----nsm- p--------- n-----dsf- a-----dsf- v-3aas-s-- c--------- d--------- a-----nsm- p--------- a-----dsf- n-----dsf-
Jk 2:2 G1437 G1063 G1525 G1519 G4864 G5216 G0435 G5554 G1722 G2066 G2986 G1525 G1161 G2532 G4434 G1722 G4508 G2066
Jk 2:2 Bo gdyby przyszedł na wasze zgromadzenie człowiek przystrojony w złote pierścienie i bogatą szatę i przybył także człowiek ubogi w zabrudzonej szacie,
Jk 2:2
Jk 2:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jk 2:2
Jk 2:2  Dla  jeśli  w  spotkanie  swój  będzie  człowiek  złoto  pierścień  w  bogaty  Odzież  zaś  i  biedny  w  kusy  Odzież
Jk 2:2 G1063 G1437 G1519 G4864 G5216 G1525 G0435 G5554 G5554 G1722 G2986 G2066 G1161 G2532 G4434 G1722 G4508 G2066
Jk 2:3 ἐπιβλέψητε δὲ ἐπὶ τὸν φοροῦντα τὴν ἐσθῆτα τὴν λαμπρὰν καὶ εἴπητε, Σὺ κάθου ὧδε καλῶς, καὶ τῷ πτωχῷ εἴπητε, Σὺ στῆθι ἐκεῖ κάθου ὑπὸ τὸ ὑποπόδιόν μου,          
Jk 2:3 e)pible/PSEte de\ e)pi\ to\n forou=nta tE\n e)sTE=ta tE\n lampra\n kai\ ei)/pEte, *su\ ka/Tou O(=de kalO=s, kai\ tO=| ptOCHO=| ei)/pEte, *su\ stE=Ti e)kei= E)\ ka/Tou u(po\ to\ u(popo/dio/n mou,
Jk 2:3 epiblePSEte de epi ton forunta tEn esTEta tEn lampran kai eipEte, sy kaTu hOde kalOs, kai tO ptOCHO eipEte, sy stETi ekei E kaTu hypo to hypopodion mu,
Jk 2:3 v-2aas-p-- c--------- p--------- ra----asm- v--papasm- ra----asf- n-----asf- ra----asf- a-----asf- c--------- v-2aas-p-- rp----ns-- v-2pmd-s-- d--------- d--------- c--------- ra----dsm- a-----dsm- v-2aas-p-- rp----ns-- v-2aad-s-- d--------- c--------- v-2pmd-s-- p--------- ra----asn- n-----asn- rp----gs--
Jk 2:3 G1914 G1161 G1909 G3588 G5409 G3588 G2066 G3588 G2986 G2532 G2036 G4771 G2521 G5602 G2573 G2532 G3588 G4434 G2036 G4771 G2476 G1563 G2228 G2521 G5259 G3588 G5286 G3450
Jk 2:3 a wy spojrzycie na bogato odzianego i powiecie: Usiądź na zaszczytnym miejscu, do ubogiego zaś powiecie: Stań sobie tam albo usiądź u podnóżka mojego,
Jk 2:3
Jk 2:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jk 2:3
Jk 2:3  i  Mimo  w  ubrany  bogaty  odzież  powiedzieć  go  ty, wy  dobrze  dostać  tutaj  i  biedny  powiedzieć  ty, wy  Stoisko  tam  lub  siedzieć  tutaj  w  stóp  mój
Jk 2:3 G2532 G1914 G1909 G5409 G2986 G2066 G2036 G0846 G4771 G2573 G2521 G5602 G2532 G4434 G2036 G4771 G2476 G1563 G2228 G2521 G5602 G5259 G5286 G3450
Jk 2:4 οὐ διεκρίθητε ἐν ἑαυτοῖς καὶ ἐγένεσθε κριταὶ διαλογισμῶν πονηρῶν;                                                
Jk 2:4 ou) diekri/TEte e)n e(autoi=s kai\ e)ge/nesTe kritai\ dialogismO=n ponErO=n;
Jk 2:4 u diekriTEte en heautois kai egenesTe kritai dialogismOn ponErOn;
Jk 2:4 x--------- v-2api-p-- p--------- rp----dpm- c--------- v-2ami-p-- n-----npm- n-----gpm- a-----gpm-
Jk 2:4 G3756 G1252 G1722 G1438 G2532 G1096 G2923 G1261 G4190
Jk 2:4 to czy nie czynicie różnic między sobą i nie stajecie się sędziami przewrotnymi?
Jk 2:4
Jk 2:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jk 2:4
Jk 2:4  że  nie  stronniczość  w  się  i  zostać  sędziów  cienki  myśli
Jk 2:4 G2532 G3756 G1252 G1722 G1438 G2532 G1096 G2923 G4190 G1261
Jk 2:5 Ἀκούσατε, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί. οὐχ θεὸς ἐξελέξατο τοὺς πτωχοὺς τῷ κόσμῳ πλουσίους ἐν πίστει καὶ κληρονόμους τῆς βασιλείας ἧς ἐπηγγείλατο τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν;                  
Jk 2:5 *)akou/sate, a)delfoi/ mou a)gapEtoi/. ou)CH o( Teo\s e)Xele/Xato tou\s ptOCHou\s tO=| ko/smO| plousi/ous e)n pi/stei kai\ klErono/mous tE=s basilei/as E(=s e)pEggei/lato toi=s a)gapO=sin au)to/n;
Jk 2:5 akusate, adelfoi mu agapEtoi. uCH ho Teos eXeleXato tus ptOCHus tO kosmO plusius en pistei kai klEronomus tEs basileias hEs epENgeilato tois agapOsin auton;
Jk 2:5 v-2aad-p-- n-----vpm- rp----gs-- a-----vpm- x--------- ra----nsm- n-----nsm- v-3ami-s-- ra----apm- a-----apm- ra----dsm- n-----dsm- a-----apm- p--------- n-----dsf- c--------- n-----apm- ra----gsf- n-----gsf- rr----gsf- v-3ami-s-- ra----dpm- v--papdpm- rp----asm-
Jk 2:5 G0191 G0080 G3450 G0027 G3756 G3588 G2316 G1586 G3588 G4434 G3588 G2889 G4145 G1722 G4102 G2532 G2818 G3588 G0932 G3739 G1861 G3588 G0025 G0846
Jk 2:5 Posłuchajcie, bracia moi umiłowani! Czy Bóg nie wybrał ubogich tego świata na bogatych w wierze oraz na dziedziców królestwa przyobiecanego tym, którzy Go miłują?
Jk 2:5
Jk 2:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jk 2:5
Jk 2:5  Słuchać  bracia  mój  umiłowany  nie  Biedny  Świat  wybrany  Bóg  bogaty  wiara  wiara  i  spadkobierców  Królestwo  który  obiecał  kochający  Jego
Jk 2:5 G0191 G0080 G3450 G0027 G3756 G4434 G2889 G1586 G2316 G4145 G1722 G4102 G2532 G2818 G0932 G3739 G1861 G0025 G0846
Jk 2:6 ὑμεῖς δὲ ἠτιμάσατε τὸν πτωχόν. οὐχ οἱ πλούσιοι καταδυναστεύουσιν ὑμῶν, καὶ αὐτοὶ ἕλκουσιν ὑμᾶς εἰς κριτήρια;                                  
Jk 2:6 u(mei=s de\ E)tima/sate to\n ptOCHo/n. ou)CH oi( plou/sioi katadunasteu/ousin u(mO=n, kai\ au)toi\ e(/lkousin u(ma=s ei)s kritE/ria;
Jk 2:6 hymeis de Etimasate ton ptOCHon. uCH hoi plusioi katadynasteuusin hymOn, kai autoi helkusin hymas eis kritEria;
Jk 2:6 rp----np-- c--------- v-2aai-p-- ra----asm- a-----asm- x--------- ra----npm- a-----npm- v-3pai-p-- rp----gp-- c--------- rp----npm- v-3pai-p-- rp----ap-- p--------- n-----apn-
Jk 2:6 G5210 G1161 G0818 G3588 G4434 G3756 G3588 G4145 G2616 G5216 G2532 G0846 G1670 G5209 G1519 G2922
Jk 2:6 Wy zaś odmówiliście ubogiemu poszanowania. Czy to nie bogaci uciskają was bezwzględnie i nie oni ciągną was do sądów?
Jk 2:6
Jk 2:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jk 2:6
Jk 2:6 A  ty, wy  gardził  biedny  Nie  bogaty  uciskać  ty, wy  i  one  dotyczyć  ty, wy  w  Sądy
Jk 2:6 G1161 G5210 G0818 G4434 G3756 G4145 G2616 G5216 G2532 G0846 G1670 G5209 G1519 G2922
Jk 2:7 οὐκ αὐτοὶ βλασφημοῦσιν τὸ καλὸν ὄνομα τὸ ἐπικληθὲν ἐφ᾿ ὑμᾶς;                                              
Jk 2:7 ou)k au)toi\ blasfEmou=sin to\ kalo\n o)/noma to\ e)piklETe\n e)f' u(ma=s;
Jk 2:7 uk autoi blasfEmusin to kalon onoma to epiklETen ef' ymas;
Jk 2:7 x--------- rp----npm- v-3pai-p-- ra----asn- a-----asn- n-----asn- ra----asn- v--appasn- p--------- rp----ap--
Jk 2:7 G3756 G0846 G0987 G3588 G2570 G3686 G3588 G1941 G1909 G5209
Jk 2:7 Czy nie oni bluźnią zaszczytnemu Imieniu, które wypowiedziano nad wami?
Jk 2:7
Jk 2:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jk 2:7
Jk 2:7  Nie  bluźnić  dobry  nazwa  ty, wy  są nazywane
Jk 2:7 G3756 G0987 G2570 G3686 G5209 G1941
Jk 2:8 εἰ μέντοι νόμον τελεῖτε βασιλικὸν κατὰ τὴν γραφήν, Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν, καλῶς ποιεῖτε·                                  
Jk 2:8 ei) me/ntoi no/mon telei=te basiliko\n kata\ tE\n grafE/n, *)agapE/seis to\n plEsi/on sou O(s seauto/n, kalO=s poiei=te:
Jk 2:8 ei mentoi nomon teleite basilikon kata tEn grafEn, agapEseis ton plEsion su hOs seauton, kalOs poieite:
Jk 2:8 c--------- c--------- n-----asm- v-2pai-p-- a-----asm- p--------- ra----asf- n-----asf- v-2fai-s-- ra----asm- d--------- rp----gs-- c--------- rp----asm- d--------- v-2pai-p--
Jk 2:8 G1487 G3305 G3551 G5055 G0937 G2596 G3588 G1124 G0025 G3588 G4139 G4675 G5613 G4572 G2573 G4160
Jk 2:8 Jeśli przeto zgodnie z Pismem wypełniacie królewskie Prawo: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, dobrze czynicie.
Jk 2:8
Jk 2:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jk 2:8
Jk 2:8  Jeśli  prowadzą  prawo  królewski  na  Pismo  Miłość  spadek  twój  jako  się  bardzo  dobrze  robi
Jk 2:8 G1487 G5055 G3551 G0937 G2596 G1124 G0025 G4139 G4675 G5613 G4572 G4572 G2573 G4160
Jk 2:9 εἰ δὲ προσωπολημπτεῖτε, ἁμαρτίαν ἐργάζεσθε, ἐλεγχόμενοι ὑπὸ τοῦ νόμου ὡς παραβάται.                                            
Jk 2:9 ei) de\ prosOpolEmptei=te, a(marti/an e)rga/DZesTe, e)legCHo/menoi u(po\ tou= no/mou O(s paraba/tai.
Jk 2:9 ei de prosOpolEmpteite, hamartian ergaDZesTe, eleNCHomenoi hypo tu nomu hOs parabatai.
Jk 2:9 c--------- c--------- v-2pai-p-- n-----asf- v-2pmi-p-- v--pppnpm- p--------- ra----gsm- n-----gsm- c--------- n-----npm-
Jk 2:9 G1487 G1161 G4380 G0266 G2038 G1651 G5259 G3588 G3551 G5613 G3848
Jk 2:9 Jeżeli zaś kierujecie się względem na osobę, popełniacie grzech, i Prawo potępi was jako przestępców.
Jk 2:9
Jk 2:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jk 2:9
Jk 2:9  Ale  jeśli  robi  z  stronniczość  grzech  robi  przed  prawo  okazać się  przestępców  przestępców
Jk 2:9 G1161 G1487 G4380 G4380 G4380 G0266 G2038 G5259 G3551 G1651 G3848 G5613
Jk 2:10 ὅστις γὰρ ὅλον τὸν νόμον τηρήσῃ, πταίσῃ δὲ ἐν ἑνί, γέγονεν πάντων ἔνοχος.                                        
Jk 2:10 o(/stis ga\r o(/lon to\n no/mon tErE/sE|, ptai/sE| de\ e)n e(ni/, ge/gonen pa/ntOn e)/noCHos.
Jk 2:10 hostis gar holon ton nomon tErEsE, ptaisE de en heni, gegonen pantOn enoCHos.
Jk 2:10 rr----nsm- c--------- a-----asm- ra----asm- n-----asm- v-3aas-s-- v-3aas-s-- c--------- p--------- a-----dsn- v-3xai-s-- a-----gpn- a-----nsm-
Jk 2:10 G3748 G1063 G3650 G3588 G3551 G5083 G4417 G1161 G1722 G1520 G1096 G3956 G1777
Jk 2:10 Choćby ktoś przestrzegał całego Prawa, a przestąpiłby jedno tylko przykazanie, ponosi winę za wszystkie.
Jk 2:10
Jk 2:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jk 2:10
Jk 2:10  Kto  zgodności  wszystko  prawo  i  grzech  w  jeden  staje się  winny  wszystko
Jk 2:10 G3748 G5083 G3650 G3551 G1161 G4417 G1722 G1520 G1096 G1777 G3956
Jk 2:11 γὰρ εἰπών, Μὴ μοιχεύσῃς, εἶπεν καί, Μὴ φονεύσῃς· εἰ δὲ οὐ μοιχεύεις, φονεύεις δέ, γέγονας παραβάτης νόμου.                              
Jk 2:11 o( ga\r ei)pO/n, *mE\ moiCHeu/sE|s, ei)=pen kai/, *mE\ foneu/sE|s: ei) de\ ou) moiCHeu/eis, foneu/eis de/, ge/gonas paraba/tEs no/mou.
Jk 2:11 ho gar eipOn, mE moiCHeusEs, eipen kai, mE foneusEs: ei de u moiCHeueis, foneueis de, gegonas parabatEs nomu.
Jk 2:11 ra----nsm- c--------- v--aapnsm- d--------- v-2aas-s-- v-3aai-s-- d--------- d--------- v-2aas-s-- c--------- c--------- d--------- v-2pai-s-- v-2pai-s-- c--------- v-2xai-s-- n-----nsm- n-----gsm-
Jk 2:11 G3588 G1063 G2036 G3361 G3431 G2036 G2532 G3361 G5407 G1487 G1161 G3756 G3431 G5407 G1161 G1096 G3848 G3551
Jk 2:11 Ten bowiem, który powiedział: Nie cudzołóż, powiedział także: Nie zabijaj. Jeżeli więc nie popełniasz cudzołóstwa, jednak dopuszczasz się zabójstwa, jesteś przestępcą wobec Prawa.
Jk 2:11
Jk 2:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jk 2:11
Jk 2:11  Dla  Kto  powiedział  nie  cudzołóstwo  powiedział  i  nie  zabić  zatem  jeśli  nie  cudzołóstwo  ale  zabić  ty, wy  przestępca  Prawo
Jk 2:11 G1063 G2036 G2036 G3361 G3431 G2036 G2532 G3361 G5407 G1161 G1487 G3756 G3431 G1161 G5407 G1096 G3848 G3551
Jk 2:12 οὕτως λαλεῖτε καὶ οὕτως ποιεῖτε ὡς διὰ νόμου ἐλευθερίας μέλλοντες κρίνεσθαι.                                            
Jk 2:12 ou(/tOs lalei=te kai\ ou(/tOs poiei=te O(s dia\ no/mou e)leuTeri/as me/llontes kri/nesTai.
Jk 2:12 hutOs laleite kai hutOs poieite hOs dia nomu eleuTerias mellontes krinesTai.
Jk 2:12 d--------- v-2pad-p-- c--------- d--------- v-2pad-p-- c--------- p--------- n-----gsm- n-----gsf- v--papnpm- v--ppn----
Jk 2:12 G3779 G2980 G2532 G3779 G4160 G5613 G1223 G3551 G1657 G3195 G2919
Jk 2:12 Mówcie i czyńcie tak, jak ludzie, którzy będą sądzeni na podstawie Prawa wolności.
Jk 2:12
Jk 2:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jk 2:12
Jk 2:12  Tak  powiedzieć  i  tak  Postępować  jako  mieć  być  oceniane  na  prawo  wolność
Jk 2:12 G3779 G2980 G2532 G3779 G4160 G5613 G3195 G2919 G2919 G1223 G3551 G1657
Jk 2:13 γὰρ κρίσις ἀνέλεος τῷ μὴ ποιήσαντι ἔλεος· κατακαυχᾶται ἔλεος κρίσεως.                                            
Jk 2:13 E( ga\r kri/sis a)ne/leos tO=| mE\ poiE/santi e)/leos: katakauCHa=tai e)/leos kri/seOs.
Jk 2:13 hE gar krisis aneleos tO mE poiEsanti eleos: katakauCHatai eleos kriseOs.
Jk 2:13 ra----nsf- c--------- n-----nsf- a-----nsf- ra----dsm- d--------- v--aapdsm- n-----asn- v-3pmi-s-- n-----nsn- n-----gsf-
Jk 2:13 G3588 G1063 G2920 G0448 G3588 G3361 G4160 G1656 G2620 G1656 G2920
Jk 2:13 Będzie to bowiem sąd nieubłagany dla tego, który nie czynił miłosierdzia: miłosierdzie odnosi triumf nad sądem.
Jk 2:13
Jk 2:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jk 2:13
Jk 2:13  Dla  sąd  bez  łaska  nie  zbroje  łaska  miłosierdzie  Caruso  sąd
Jk 2:13 G1063 G2920 G0448 G0448 G3361 G4160 G1656 G1656 G2620 G2920
Jk 2:14 Τί τὸ ὄφελος, ἀδελφοί μου, ἐὰν πίστιν λέγῃ τις ἔχειν, ἔργα δὲ μὴ ἔχῃ; μὴ δύναται πίστις σῶσαι αὐτόν;                          
Jk 2:14 *ti/ to\ o)/felos, a)delfoi/ mou, e)a\n pi/stin le/gE| tis e)/CHein, e)/rga de\ mE\ e)/CHE|; mE\ du/natai E( pi/stis sO=sai au)to/n;
Jk 2:14 ti to ofelos, adelfoi mu, ean pistin legE tis eCHein, erga de mE eCHE; mE dynatai hE pistis sOsai auton;
Jk 2:14 ri----nsn- ra----nsn- n-----nsn- n-----vpm- rp----gs-- c--------- n-----asf- v-3pas-s-- ri----nsm- v--pan---- n-----apn- c--------- d--------- v-3pas-s-- x--------- v-3pmi-s-- ra----nsf- n-----nsf- v--aan---- rp----asm-
Jk 2:14 G5101 G3588 G3786 G0080 G3450 G1437 G4102 G3004 G5100 G2192 G2041 G1161 G3361 G2192 G3361 G1410 G3588 G4102 G4982 G0846
Jk 2:14 Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Czy /sama/ wiara zdoła go zbawić?
Jk 2:14
Jk 2:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jk 2:14
Jk 2:14  Że  stosowanie  bracia  mój  jeśli  kto  mówi  ma  wiara  i  Spraw  nie  ma  może  czy  to  wiara  zaoszczędzić  jego
Jk 2:14 G5101 G3786 G0080 G3450 G1437 G5100 G3004 G2192 G4102 G1161 G2041 G3361 G2192 G1410 G3361 G3588 G4102 G4982 G0846
Jk 2:15 ἐὰν ἀδελφὸς ἀδελφὴ γυμνοὶ ὑπάρχωσιν καὶ λειπόμενοι τῆς ἐφημέρου τροφῆς,                                            
Jk 2:15 e)a\n a)delfo\s E)\ a)delfE\ gumnoi\ u(pa/rCHOsin kai\ leipo/menoi tE=s e)fEme/rou trofE=s,
Jk 2:15 ean adelfos E adelfE gymnoi hyparCHOsin kai leipomenoi tEs efEmeru trofEs,
Jk 2:15 c--------- n-----nsm- c--------- n-----nsf- a-----npm- v-3pas-p-- c--------- v--pmpnpm- ra----gsf- a-----gsf- n-----gsf-
Jk 2:15 G1437 G0080 G2228 G0079 G1131 G5225 G2532 G3007 G3588 G2184 G5160
Jk 2:15 Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im codziennego chleba,
Jk 2:15
Jk 2:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jk 2:15
Jk 2:15  Jeśli  brat  lub  siostra  naga  i  nie  mieć  dzień  żywność
Jk 2:15 G1437 G0080 G2228 G0079 G1131 G2532 G3007 G3007 G2184 G5160
Jk 2:16 εἴπῃ δέ τις αὐτοῖς ἐξ ὑμῶν, Ὑπάγετε ἐν εἰρήνῃ, θερμαίνεσθε καὶ χορτάζεσθε, μὴ δῶτε δὲ αὐτοῖς τὰ ἐπιτήδεια τοῦ σώματος, τί τὸ ὄφελος;                    
Jk 2:16 ei)/pE| de/ tis au)toi=s e)X u(mO=n, *(upa/gete e)n ei)rE/nE|, Termai/nesTe kai\ CHorta/DZesTe, mE\ dO=te de\ au)toi=s ta\ e)pitE/deia tou= sO/matos, ti/ to\ o)/felos;
Jk 2:16 eipE de tis autois eX hymOn, hypagete en eirEnE, TermainesTe kai CHortaDZesTe, mE dOte de autois ta epitEdeia tu sOmatos, ti to ofelos;
Jk 2:16 v-3aas-s-- c--------- ri----nsm- rp----dpm- p--------- rp----gp-- v-2pad-p-- p--------- n-----dsf- v-2pmd-p-- c--------- v-2pmd-p-- d--------- v-2aas-p-- c--------- rp----dpm- ra----apn- a-----apn- ra----gsn- n-----gsn- ri----nsn- ra----nsn- n-----nsn-
Jk 2:16 G2036 G1161 G5100 G0846 G1537 G5216 G5217 G1722 G1515 G2328 G2532 G5526 G3361 G1325 G1161 G0846 G3588 G2006 G3588 G4983 G5101 G3588 G3786
Jk 2:16 a ktoś z was powie im: Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie do syta! - a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebują dla ciała - to na co się to przyda?
Jk 2:16
Jk 2:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jk 2:16
Jk 2:16  i  kilka  z  ty, wy  powiedzieć  ich  iść  z  świat  ocieplane  i  Jeść  ale  nie  będzie  ich  wymaganych  ciało  że  stosowanie
Jk 2:16 G1161 G5100 G1537 G5216 G2036 G0846 G5217 G1722 G1515 G2328 G2532 G5526 G1161 G3361 G1325 G0846 G2006 G4983 G5101 G3786
Jk 2:17 οὕτως καὶ πίστις, ἐὰν μὴ ἔχῃ ἔργα, νεκρά ἐστιν καθ᾿ ἑαυτήν.                                          
Jk 2:17 ou(/tOs kai\ E( pi/stis, e)a\n mE\ e)/CHE| e)/rga, nekra/ e)stin kaT' e(autE/n.
Jk 2:17 hutOs kai hE pistis, ean mE eCHE erga, nekra estin kaT' eautEn.
Jk 2:17 d--------- d--------- ra----nsf- n-----nsf- c--------- d--------- v-3pas-s-- n-----apn- a-----nsf- v-3pai-s-- p--------- rp----asf-
Jk 2:17 G3779 G2532 G3588 G4102 G1437 G3361 G2192 G2041 G3498 G2076 G2596 G1438
Jk 2:17 Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie.
Jk 2:17
Jk 2:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jk 2:17
Jk 2:17  Tak  i  wiara  jeśli  nie  ma  Spraw  martwy  się  na  się
Jk 2:17 G3779 G2532 G4102 G1437 G3361 G2192 G2041 G3498 G1438 G2596 G1438
Jk 2:18 Ἀλλ᾿ ἐρεῖ τις, Σὺ πίστιν ἔχεις κἀγὼ ἔργα ἔχω. δεῖξόν μοι τὴν πίστιν σου χωρὶς τῶν ἔργων, κἀγώ σοι δείξω ἐκ τῶν ἔργων μου τὴν πίστιν.              
Jk 2:18 *)all' e)rei= tis, *su\ pi/stin e)/CHeis ka)gO\ e)/rga e)/CHO. dei=Xo/n moi tE\n pi/stin sou CHOri\s tO=n e)/rgOn, ka)gO/ soi dei/XO e)k tO=n e)/rgOn mou tE\n pi/stin.
Jk 2:18 all' erei tis, sy pistin eCHeis kagO erga eCHO. deiXon moi tEn pistin su CHOris tOn ergOn, kagO soi deiXO ek tOn ergOn mu tEn pistin.
Jk 2:18 c--------- v-3fai-s-- ri----nsm- rp----ns-- n-----asf- v-2pai-s-- c--------- n-----apn- v-1pai-s-- v-2aad-s-- rp----ds-- ra----asf- n-----asf- rp----gs-- p--------- ra----gpn- n-----gpn- c--------- rp----ds-- v-1fai-s-- p--------- ra----gpn- n-----gpn- rp----gs-- ra----asf- n-----asf-
Jk 2:18 G0235 G2046 G5100 G4771 G4102 G2192 G2504 G2041 G2192 G1166 G3427 G3588 G4102 G4675 G5565 G3588 G2041 G2504 G4671 G1166 G1537 G3588 G2041 G3450 G3588 G4102
Jk 2:18 Ale może ktoś powiedzieć: Ty masz wiarę, a ja spełniam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, to ja ci pokażę wiarę ze swoich uczynków.
Jk 2:18
Jk 2:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jk 2:18
Jk 2:18  Ale  powiedzieć  kilka  ty, wy  mieć  wiara  i  Ja  mieć  spraw  show  mnie  wiara  swój  bez  Spraw  twój  i  Ja  show  ty, wy  wiara  mój  z  Spraw  mój
Jk 2:18 G0235 G2046 G5100 G4771 G2192 G4102 G2504 G2504 G2192 G2041 G1166 G3427 G4102 G4675 G1537 G2041 G4675 G2504 G2504 G1166 G4671 G4102 G3450 G1537 G2041 G3450
Jk 2:19 σὺ πιστεύεις ὅτι εἷς ἐστιν θεός; καλῶς ποιεῖς· καὶ τὰ δαιμόνια πιστεύουσιν καὶ φρίσσουσιν.                                    
Jk 2:19 su\ pisteu/eis o(/ti ei(=s e)stin o( Teo/s; kalO=s poiei=s: kai\ ta\ daimo/nia pisteu/ousin kai\ fri/ssousin.
Jk 2:19 sy pisteueis hoti heis estin ho Teos; kalOs poieis: kai ta daimonia pisteuusin kai frissusin.
Jk 2:19 rp----ns-- v-2pai-s-- c--------- a-----nsm- v-3pai-s-- ra----nsm- n-----nsm- d--------- v-2pai-s-- d--------- ra----npn- n-----npn- v-3pai-p-- c--------- v-3pai-p--
Jk 2:19 G4771 G4100 G3754 G1520 G2076 G3588 G2316 G2573 G4160 G2532 G3588 G1140 G4100 G2532 G5425
Jk 2:19 Wierzysz, że jest jeden Bóg? Słusznie czynisz - lecz także i złe duchy wierzą i drżą.
Jk 2:19
Jk 2:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jk 2:19
Jk 2:19  ty, wy  Wierzysz  że  Bóg  zjednoczony  dobrze  robi  i  demony  wierzyć  i  drżeć
Jk 2:19 G4771 G4100 G3754 G2316 G1520 G2573 G2532 G2532 G1140 G4100 G2532 G5425
Jk 2:20 θέλεις δὲ γνῶναι, ἄνθρωπε κενέ, ὅτι πίστις χωρὶς τῶν ἔργων ἀργή ἐστιν;                                      
Jk 2:20 Te/leis de\ gnO=nai, O)= a)/nTrOpe kene/, o(/ti E( pi/stis CHOri\s tO=n e)/rgOn a)rgE/ e)stin;
Jk 2:20 Teleis de gnOnai, O anTrOpe kene, hoti hE pistis CHOris tOn ergOn argE estin;
Jk 2:20 v-2pai-s-- c--------- v--aan---- i--------- n-----vsm- a-----vsm- c--------- ra----nsf- n-----nsf- p--------- ra----gpn- n-----gpn- a-----nsf- v-3pai-s--
Jk 2:20 G2309 G1161 G1097 G5599 G0444 G2756 G3754 G3588 G4102 G5565 G3588 G2041 G0692 G2076
Jk 2:20 Chcesz zaś zrozumieć, nierozumny człowieku, że wiara bez uczynków jest bezowocna?
Jk 2:20
Jk 2:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jk 2:20
Jk 2:20  Ale  potrzeba  wiedzieć  nieistotnych  człowiek  że  wiara  bez  Spraw  martwy
Jk 2:20 G1161 G2309 G1097 G2756 G0444 G3754 G4102 G5565 G2041 G3498
Jk 2:21 Ἀβραὰμ πατὴρ ἡμῶν οὐκ ἐξ ἔργων ἐδικαιώθη, ἀνενέγκας Ἰσαὰκ τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον;                                  
Jk 2:21 *)abraa\m o( patE\r E(mO=n ou)k e)X e)/rgOn e)dikaiO/TE, a)nene/gkas *)isaa\k to\n ui(o\n au)tou= e)pi\ to\ TusiastE/rion;
Jk 2:21 abraam ho patEr hEmOn uk eX ergOn edikaiOTE, aneneNkas isaak ton hyion autu epi to TysiastErion;
Jk 2:21 n-----nsm- ra----nsm- n-----nsm- rp----gp-- x--------- p--------- n-----gpn- v-3api-s-- v--aapnsm- n-----asm- ra----asm- n-----asm- rp----gsm- p--------- ra----asn- n-----asn-
Jk 2:21 G0011 G3588 G3962 G2257 G3756 G1537 G2041 G1344 G0399 G2464 G3588 G5207 G0846 G1909 G3588 G2379
Jk 2:21 Czy Abraham, ojciec nasz, nie z powodu uczynków został usprawiedliwiony, kiedy złożył syna Izaaka na ołtarzu ofiarnym?
Jk 2:21
Jk 2:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jk 2:21
Jk 2:21  Nie  spraw  spraw  uzasadnione  Abraham  ojciec  nasz  przypisanie  w  ołtarz  Isaac  syn  jego
Jk 2:21 G3756 G1537 G2041 G1344 G0011 G3962 G2257 G0399 G1909 G2379 G2464 G5207 G0846
Jk 2:22 βλέπεις ὅτι πίστις συνήργει τοῖς ἔργοις αὐτοῦ καὶ ἐκ τῶν ἔργων πίστις ἐτελειώθη,                                    
Jk 2:22 ble/peis o(/ti E( pi/stis sunE/rgei toi=s e)/rgois au)tou= kai\ e)k tO=n e)/rgOn E( pi/stis e)teleiO/TE,
Jk 2:22 blepeis hoti hE pistis synErgei tois ergois autu kai ek tOn ergOn hE pistis eteleiOTE,
Jk 2:22 v-2pai-s-- c--------- ra----nsf- n-----nsf- v-3iai-s-- ra----dpn- n-----dpn- rp----gsm- c--------- p--------- ra----gpn- n-----gpn- ra----nsf- n-----nsf- v-3api-s--
Jk 2:22 G0991 G3754 G3588 G4102 G4903 G3588 G2041 G0846 G2532 G1537 G3588 G2041 G3588 G4102 G5048
Jk 2:22 Widzisz, że wiara współdziała z jego uczynkami i przez uczynki stała się doskonała.
Jk 2:22
Jk 2:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jk 2:22
Jk 2:22  Zobaczyć  że  wiara  przyczyniły  Przypadków  jego  i  spraw  wiara  osiągnął  doskonałość
Jk 2:22 G0991 G3754 G4102 G4903 G2041 G0846 G2532 G2041 G4102 G5048 G5048
Jk 2:23 καὶ ἐπληρώθη γραφὴ λέγουσα, Ἐπίστευσεν δὲ Ἀβραὰμ τῷ θεῷ, καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην, καὶ φίλος θεοῦ ἐκλήθη.                          
Jk 2:23 kai\ e)plErO/TE E( grafE\ E( le/gousa, *)epi/steusen de\ *)abraa\m tO=| TeO=|, kai\ e)logi/sTE au)tO=| ei)s dikaiosu/nEn, kai\ fi/los Teou= e)klE/TE.
Jk 2:23 kai eplErOTE hE grafE hE legusa, episteusen de abraam tO TeO, kai elogisTE autO eis dikaiosynEn, kai filos Teu eklETE.
Jk 2:23 c--------- v-3api-s-- ra----nsf- n-----nsf- ra----nsf- v--papnsf- v-3aai-s-- c--------- n-----nsm- ra----dsm- n-----dsm- c--------- v-3api-s-- rp----dsm- p--------- n-----asf- c--------- a-----nsm- n-----gsm- v-3api-s--
Jk 2:23 G2532 G4137 G3588 G1124 G3588 G3004 G4100 G1161 G0011 G3588 G2316 G2532 G3049 G0846 G1519 G1343 G2532 G5384 G2316 G2564
Jk 2:23 I tak wypełniło się Pismo, które mówi: Uwierzył przeto Abraham Bogu i poczytano mu to za sprawiedliwość, i został nazwany przyjacielem Boga.
Jk 2:23
Jk 2:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jk 2:23
Jk 2:23  I  zwrócił się  słowo  Pismo  Uważa  Abraham  Bóg  i  kalkulacyjnych  go  w  sprawiedliwość  i  chrisen'd  inny  Bóg
Jk 2:23 G2532 G4137 G3004 G1124 G4100 G0011 G2316 G2532 G3049 G0846 G1519 G1343 G2532 G2564 G5384 G2316
Jk 2:24 ὁρᾶτε ὅτι ἐξ ἔργων δικαιοῦται ἄνθρωπος καὶ οὐκ ἐκ πίστεως μόνον.                                            
Jk 2:24 o(ra=te o(/ti e)X e)/rgOn dikaiou=tai a)/nTrOpos kai\ ou)k e)k pi/steOs mo/non.
Jk 2:24 horate hoti eX ergOn dikaiutai anTrOpos kai uk ek pisteOs monon.
Jk 2:24 v-2pai-p-- c--------- p--------- n-----gpn- v-3ppi-s-- n-----nsm- c--------- d--------- p--------- n-----gsf- a-----asn-
Jk 2:24 G3708 G3754 G1537 G2041 G1344 G0444 G2532 G3756 G1537 G4102 G3441
Jk 2:24 Widzicie, że człowiek dostępuje usprawiedliwienia na podstawie uczynków, a nie samej tylko wiary.
Jk 2:24
Jk 2:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jk 2:24
Jk 2:24  Zobaczyć  czy  że  człowiek  uzasadnione  spraw  spraw  i  nie  wiara  wiara  tylko
Jk 2:24 G3708 G5106 G3754 G0444 G1344 G1537 G2041 G2532 G3756 G1537 G4102 G3440
Jk 2:25 ὁμοίως δὲ καὶ Ῥαὰβ πόρνη οὐκ ἐξ ἔργων ἐδικαιώθη, ὑποδεξαμένη τοὺς ἀγγέλους καὶ ἑτέρᾳ ὁδῷ ἐκβαλοῦσα;                                
Jk 2:25 o(moi/Os de\ kai\ *(raa\b E( po/rnE ou)k e)X e)/rgOn e)dikaiO/TE, u(podeXame/nE tou\s a)gge/lous kai\ e(te/ra| o(dO=| e)kbalou=sa;
Jk 2:25 homoiOs de kai raab hE pornE uk eX ergOn edikaiOTE, hypodeXamenE tus aNgelus kai hetera hodO ekbalusa;
Jk 2:25 d--------- c--------- d--------- n-----nsf- ra----nsf- n-----nsf- x--------- p--------- n-----gpn- v-3api-s-- v--ampnsf- ra----apm- n-----apm- c--------- a-----dsf- n-----dsf- v--aapnsf-
Jk 2:25 G3668 G1161 G2532 G4460 G3588 G4204 G3756 G1537 G2041 G1344 G5264 G3588 G0032 G2532 G2087 G3598 G1544
Jk 2:25 Podobnie też nierządnica Rachab, która przyjęła wysłanników i inną drogą odprawiła ich, czy nie dostąpiła usprawiedliwienia za swoje uczynki?
Jk 2:25
Jk 2:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jk 2:25
Jk 2:25  Jak  i  Rahab  kurwa  nie  spraw  spraw  uzasadnione  O  szpiegów  i  zwolnienie  inny  za pomocą
Jk 2:25 G3668 G2532 G4460 G4204 G3756 G1537 G2041 G1344 G5264 G0032 G2532 G1544 G2087 G3598
Jk 2:26 ὥσπερ γὰρ τὸ σῶμα χωρὶς πνεύματος νεκρόν ἐστιν, οὕτως καὶ πίστις χωρὶς ἔργων νεκρά ἐστιν.                                  
Jk 2:26 O(/sper ga\r to\ sO=ma CHOri\s pneu/matos nekro/n e)stin, ou(/tOs kai\ E( pi/stis CHOri\s e)/rgOn nekra/ e)stin.
Jk 2:26 hOsper gar to sOma CHOris pneumatos nekron estin, hutOs kai hE pistis CHOris ergOn nekra estin.
Jk 2:26 c--------- c--------- ra----nsn- n-----nsn- p--------- n-----gsn- a-----nsn- v-3pai-s-- d--------- d--------- ra----nsf- n-----nsf- p--------- n-----gpn- a-----nsf- v-3pai-s--
Jk 2:26 G5618 G1063 G3588 G4983 G5565 G4151 G3498 G2076 G3779 G2532 G3588 G4102 G5565 G2041 G3498 G2076
Jk 2:26 Tak jak ciało bez ducha jest martwe, tak też jest martwa wiara bez uczynków.
Jk 2:26
Jk 2:26 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jk 2:26
Jk 2:26  Dla  jako  ciało  bez  duch  martwy  tak  i  wiara  bez  Spraw  martwy
Jk 2:26 G1063 G5618 G4983 G5565 G4151 G3498 G3779 G2532 G4102 G5565 G2041 G3498
Copyright by Cezary Podolski