Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_Jk2      do_str_głównej      do_Jk4      
Jk 3:1 Μὴ πολλοὶ διδάσκαλοι γίνεσθε, ἀδελφοί μου, εἰδότες ὅτι μεῖζον κρίμα λημψόμεθα.                                                    
Jk 3:1 *mE\ polloi\ dida/skaloi gi/nesTe, a)delfoi/ mou, ei)do/tes o(/ti mei=DZon kri/ma lEmPSo/meTa.
Jk 3:1 mE polloi didaskaloi ginesTe, adelfoi mu, eidotes hoti meiDZon krima lEmPSomeTa.
Jk 3:1 d--------- a-----npm- n-----npm- v-2pmd-p-- n-----vpm- rp----gs-- v--xapnpm- c--------- a-----asnc n-----asn- v-1fmi-p--
Jk 3:1 G3361 G4183 G1320 G1096 G0080 G3450 G1492 G3754 G3173 G2917 G2983
Jk 3:1 Niech zbyt wielu z was nie uchodzi za nauczycieli, moi bracia, bo wiecie, iż tym bardziej surowy czeka nas sąd.
Jk 3:1
Jk 3:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jk 3:1
Jk 3:1  Bracia  mój  nie  wiele  wy  nauczycieli  wiedząc,  że  otrzymuje  więcej  potępienie
Jk 3:1 G0080 G3450 G3361 G4183 G1096 G1320 G1492 G3754 G2983 G3187 G2917
Jk 3:2 πολλὰ γὰρ πταίομεν ἅπαντες. εἴ τις ἐν λόγῳ οὐ πταίει, οὗτος τέλειος ἀνήρ, δυνατὸς χαλιναγωγῆσαι καὶ ὅλον τὸ σῶμα.                                    
Jk 3:2 polla\ ga\r ptai/omen a(/pantes. ei)/ tis e)n lo/gO| ou) ptai/ei, ou(=tos te/leios a)nE/r, dunato\s CHalinagOgE=sai kai\ o(/lon to\ sO=ma.
Jk 3:2 polla gar ptaiomen hapantes. ei tis en logO u ptaiei, hutos teleios anEr, dynatos CHalinagOgEsai kai holon to sOma.
Jk 3:2 a-----apn- c--------- v-1pai-p-- a-----npm- c--------- ri----nsm- p--------- n-----dsm- d--------- v-3pai-s-- rd----nsm- a-----nsm- n-----nsm- a-----nsm- v--aan---- d--------- a-----asn- ra----asn- n-----asn-
Jk 3:2 G4183 G1063 G4417 G0537 G1487 G5100 G1722 G3056 G3756 G4417 G3778 G5046 G0435 G1415 G5468 G2532 G3650 G3588 G4983
Jk 3:2 Wszyscy bowiem często upadamy. Jeśli kto nie grzeszy mową, jest mężem doskonałym, zdolnym utrzymać w ryzach także całe ciało.
Jk 3:2
Jk 3:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jk 3:2
Jk 3:2  dla  wszystko  wiele  potknięcie się  Kto  Kto  nie  grzech  w  słowo  że  człowiek  doskonały  zdolny  ograniczenia  i  wszystko  ciało
Jk 3:2 G1063 G0537 G4183 G4417 G1487 G5100 G3756 G4417 G1722 G3056 G3778 G0435 G5046 G1415 G5468 G2532 G3650 G4983
Jk 3:3 εἰ δὲ τῶν ἵππων τοὺς χαλινοὺς εἰς τὰ στόματα βάλλομεν εἰς τὸ πείθεσθαι αὐτοὺς ἡμῖν, καὶ ὅλον τὸ σῶμα αὐτῶν μετάγομεν.                                
Jk 3:3 ei) de\ tO=n i(/ppOn tou\s CHalinou\s ei)s ta\ sto/mata ba/llomen ei)s to\ pei/TesTai au)tou\s E(mi=n, kai\ o(/lon to\ sO=ma au)tO=n meta/gomen.
Jk 3:3 ei de tOn hippOn tus CHalinus eis ta stomata ballomen eis to peiTesTai autus hEmin, kai holon to sOma autOn metagomen.
Jk 3:3 c--------- c--------- ra----gpm- n-----gpm- ra----apm- n-----apm- p--------- ra----apn- n-----apn- v-1pai-p-- p--------- ra----asn- v--ppn---- rp----apm- rp----dp-- d--------- a-----asn- ra----asn- n-----asn- rp----gpm- v-1pai-p--
Jk 3:3 G1487 G1161 G3588 G2462 G3588 G5469 G1519 G3588 G4750 G0906 G1519 G3588 G3982 G0846 G2254 G2532 G3650 G3588 G4983 G0846 G3329
Jk 3:3 Jeżeli przeto zakładamy koniom wędzidła do pysków, by nam były posłuszne, to kierujemy całym ich ciałem.
Jk 3:3
Jk 3:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jk 3:3
Jk 3:3  Tutaj  , który wiąże  nieco  w  usta  konie  że  one  przestrzegane  nas  i  Zarządzaj  wszystko  ciało  ich
Jk 3:3 G2400 G0906 G5469 G1519 G4750 G2462 G4314 G0846 G3982 G2254 G2532 G3329 G3650 G4983 G0846
Jk 3:4 ἰδοὺ καὶ τὰ πλοῖα, τηλικαῦτα ὄντα καὶ ὑπὸ ἀνέμων σκληρῶν ἐλαυνόμενα, μετάγεται ὑπὸ ἐλαχίστου πηδαλίου ὅπου ὁρμὴ τοῦ εὐθύνοντος βούλεται·                                
Jk 3:4 i)dou\ kai\ ta\ ploi=a, tElikau=ta o)/nta kai\ u(po\ a)ne/mOn sklErO=n e)launo/mena, meta/getai u(po\ e)laCHi/stou pEdali/ou o(/pou E( o(rmE\ tou= eu)Tu/nontos bou/letai:
Jk 3:4 idu kai ta ploia, tElikauta onta kai hypo anemOn sklErOn elaunomena, metagetai hypo elaCHistu pEdaliu hopu hE hormE tu euTynontos buletai:
Jk 3:4 x--------- d--------- ra----npn- n-----npn- rd----npn- v--papnpn- c--------- p--------- n-----gpm- a-----gpm- v--pppnpn- v-3ppi-s-- p--------- a-----gsns n-----gsn- c--------- ra----nsf- n-----nsf- ra----gsm- v--papgsm- v-3pmi-s--
Jk 3:4 G2400 G2532 G3588 G4143 G5082 G5607 G2532 G5259 G0417 G4642 G1643 G3329 G5259 G1646 G4079 G3699 G3588 G3730 G3588 G2116 G1014
Jk 3:4 Oto nawet okrętom, choć tak są potężne i tak silnymi wichrami miotane, niepozorny ster nadaje taki kierunek, jak odpowiada woli sternika.
Jk 3:4
Jk 3:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jk 3:4
Jk 3:4  Tutaj  i  statków  wielki  i  silny  wiatry  pośpiech  mały  jazdy  wysłane  gdzie  chce  pilot  pilot
Jk 3:4 G2400 G2532 G4143 G5082 G2532 G4642 G0417 G1643 G1646 G4079 G3329 G3699 G1014 G2116 G3730
Jk 3:5 οὕτως καὶ γλῶσσα μικρὸν μέλος ἐστὶν καὶ μεγάλα αὐχεῖ. Ἰδοὺ ἡλίκον πῦρ ἡλίκην ὕλην ἀνάπτει·                                          
Jk 3:5 ou(/tOs kai\ E( glO=ssa mikro\n me/los e)sti\n kai\ mega/la au)CHei=. *)idou\ E(li/kon pu=r E(li/kEn u(/lEn a)na/ptei:
Jk 3:5 hutOs kai hE glOssa mikron melos estin kai megala auCHei. idu hElikon pyr hElikEn hylEn anaptei:
Jk 3:5 d--------- d--------- ra----nsf- n-----nsf- a-----nsn- n-----nsn- v-3pai-s-- c--------- a-----apn- v-3pai-s-- x--------- ri----nsn- n-----nsn- ri----asf- n-----asf- v-3pai-s--
Jk 3:5 G3779 G2532 G3588 G1100 G3398 G3196 G2076 G2532 G3173 G3166 G2400 G2245 G4442 G2245 G5208 G0381
Jk 3:5 Tak samo język, mimo że jest małym organem, ma powód do wielkich przechwałek. Oto mały ogień, a jak wielki las podpala.
Jk 3:5
Jk 3:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jk 3:5
Jk 3:5  tak  i  język  mały  członek  ale  wiele  sprawia, że  Sprawdzenie  mały  ogień  wiele  substancja  światła
Jk 3:5 G3779 G2532 G1100 G3398 G3196 G2532 G3166 G3166 G2400 G3641 G4442 G2245 G5208 G0381
Jk 3:6 καὶ γλῶσσα πῦρ, κόσμος τῆς ἀδικίας, γλῶσσα καθίσταται ἐν τοῖς μέλεσιν ἡμῶν, σπιλοῦσα ὅλον τὸ σῶμα καὶ φλογίζουσα τὸν τροχὸν τῆς γενέσεως καὶ φλογιζομένη ὑπὸ τῆς γεέννης.            
Jk 3:6 kai\ E( glO=ssa pu=r, o( ko/smos tE=s a)diki/as, E( glO=ssa kaTi/statai e)n toi=s me/lesin E(mO=n, E( spilou=sa o(/lon to\ sO=ma kai\ flogi/DZousa to\n troCHo\n tE=s gene/seOs kai\ flogiDZome/nE u(po\ tE=s gee/nnEs.
Jk 3:6 kai hE glOssa pyr, ho kosmos tEs adikias, hE glOssa kaTistatai en tois melesin hEmOn, hE spilusa holon to sOma kai flogiDZusa ton troCHon tEs geneseOs kai flogiDZomenE hypo tEs geennEs.
Jk 3:6 c--------- ra----nsf- n-----nsf- n-----nsn- ra----nsm- n-----nsm- ra----gsf- n-----gsf- ra----nsf- n-----nsf- v-3ppi-s-- p--------- ra----dpn- n-----dpn- rp----gp-- ra----nsf- v--papnsf- a-----asn- ra----asn- n-----asn- c--------- v--papnsf- ra----asm- n-----asm- ra----gsf- n-----gsf- c--------- v--pppnsf- p--------- ra----gsf- n-----gsf-
Jk 3:6 G2532 G3588 G1100 G4442 G3588 G2889 G3588 G0093 G3588 G1100 G2525 G1722 G3588 G3196 G2257 G3588 G4695 G3650 G3588 G4983 G2532 G5394 G3588 G5164 G3588 G1078 G2532 G5394 G5259 G3588 G1067
Jk 3:6 Tak i język jest ogniem, sferą nieprawości. Język jest wśród wszystkich naszych członków tym, co bezcześci całe ciało i sam trawiony ogniem piekielnym rozpala krąg życia.
Jk 3:6
Jk 3:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jk 3:6
Jk 3:6  I  język  ogień  dekoracja  nieprawości  język  w  to  miejsce  między  Członek  nasz  Kartezjuszem  wszystko  ciało  i  zapalenie  okrąg  Życie  jest  zapalenie  z  Gehenna
Jk 3:6 G2532 G1100 G4442 G2889 G0093 G1100 G2525 G3779 G2525 G1722 G3196 G2257 G4695 G3650 G4983 G2532 G5394 G5164 G1078 G5394 G5394 G5259 G1067
Jk 3:7 πᾶσα γὰρ φύσις θηρίων τε καὶ πετεινῶν ἑρπετῶν τε καὶ ἐναλίων δαμάζεται καὶ δεδάμασται τῇ φύσει τῇ ἀνθρωπίνῃ·                                      
Jk 3:7 pa=sa ga\r fu/sis TEri/On te kai\ peteinO=n e(rpetO=n te kai\ e)nali/On dama/DZetai kai\ deda/mastai tE=| fu/sei tE=| a)nTrOpi/nE|:
Jk 3:7 pasa gar fysis TEriOn te kai peteinOn herpetOn te kai enaliOn damaDZetai kai dedamastai tE fysei tE anTrOpinE:
Jk 3:7 a-----nsf- c--------- n-----nsf- n-----gpn- c--------- c--------- a-----gpn- n-----gpn- c--------- c--------- a-----gpn- v-3ppi-s-- c--------- v-3xpi-s-- ra----dsf- n-----dsf- ra----dsf- a-----dsf-
Jk 3:7 G3956 G1063 G5449 G2342 G5037 G2532 G4071 G2062 G5037 G2532 G1724 G1150 G2532 G1150 G3588 G5449 G3588 G0442
Jk 3:7 Wszystkie bowiem gatunki zwierząt i ptaków, gadów i stworzeń morskich można ujarzmić i rzeczywiście ujarzmiła je natura ludzka.
Jk 3:7
Jk 3:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jk 3:7
Jk 3:7  Dla  wszystko  charakter  zwierząt  i  Ptaków  gady  i  Morski  Zwierząt  ujarzmiony  i  ujarzmiony  charakter  ludzki
Jk 3:7 G1063 G3956 G5449 G2342 G2532 G4071 G2062 G2532 G1724 G1724 G1150 G2532 G1150 G5449 G0442
Jk 3:8 τὴν δὲ γλῶσσαν οὐδεὶς δαμάσαι δύναται ἀνθρώπων· ἀκατάστατον κακόν, μεστὴ ἰοῦ θανατηφόρου.                                                  
Jk 3:8 tE\n de\ glO=ssan ou)dei\s dama/sai du/natai a)nTrO/pOn: a)kata/staton kako/n, mestE\ i)ou= TanatEfo/rou.
Jk 3:8 tEn de glOssan udeis damasai dynatai anTrOpOn: akatastaton kakon, mestE iu TanatEforu.
Jk 3:8 ra----asf- c--------- n-----asf- a-----nsm- v--aan---- v-3pmi-s-- n-----gpm- a-----nsn- a-----nsn- a-----nsf- n-----gsm- a-----gsm-
Jk 3:8 G3588 G1161 G1100 G3762 G1150 G1410 G0444 G0182 G2556 G3324 G2447 G2287
Jk 3:8 Języka natomiast nikt z ludzi nie potrafi okiełznać, to zło niestateczne, pełne zabójczego jadu.
Jk 3:8
Jk 3:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jk 3:8
Jk 3:8  i  język  oswojony  żaden  osoby  może  niepohamowany  zło  wykonany  śmiertelnie  trucizna
Jk 3:8 G1161 G1100 G1150 G3762 G0444 G1410 G0183 G2556 G3324 G2287 G2447
Jk 3:9 ἐν αὐτῇ εὐλογοῦμεν τὸν κύριον καὶ πατέρα, καὶ ἐν αὐτῇ καταρώμεθα τοὺς ἀνθρώπους τοὺς καθ᾿ ὁμοίωσιν θεοῦ γεγονότας·                                      
Jk 3:9 e)n au)tE=| eu)logou=men to\n ku/rion kai\ pate/ra, kai\ e)n au)tE=| katarO/meTa tou\s a)nTrO/pous tou\s kaT' o(moi/Osin Teou= gegono/tas:
Jk 3:9 en autE eulogumen ton kyrion kai patera, kai en autE katarOmeTa tus anTrOpus tus kaT' omoiOsin Teu gegonotas:
Jk 3:9 p--------- rp----dsf- v-1pai-p-- ra----asm- n-----asm- c--------- n-----asm- c--------- p--------- rp----dsf- v-1pmi-p-- ra----apm- n-----apm- ra----apm- p--------- n-----asf- n-----gsm- v--xapapm-
Jk 3:9 G1722 G0846 G2127 G3588 G2962 G2532 G3962 G2532 G1722 G0846 G2672 G3588 G0444 G3588 G2596 G3669 G2316 G1096
Jk 3:9 Przy jego pomocy wielbimy Boga i Ojca i nim przeklinamy ludzi, stworzonych na podobieństwo Boże.
Jk 3:9
Jk 3:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jk 3:9
Jk 3:9  Ich  błogosławić  Bóg  i  Ojciec  i  ich  przekleństwo  mężczyzn  Wykonawca  na  podobieństwo  Bóg
Jk 3:9 G0846 G2127 G2316 G2532 G3962 G2532 G0846 G2672 G0444 G1096 G2596 G3669 G2316
Jk 3:10 ἐκ τοῦ αὐτοῦ στόματος ἐξέρχεται εὐλογία καὶ κατάρα. οὐ χρή, ἀδελφοί μου, ταῦτα οὕτως γίνεσθαι.                                            
Jk 3:10 e)k tou= au)tou= sto/matos e)Xe/rCHetai eu)logi/a kai\ kata/ra. ou) CHrE/, a)delfoi/ mou, tau=ta ou(/tOs gi/nesTai.
Jk 3:10 ek tu autu stomatos eXerCHetai eulogia kai katara. u CHrE, adelfoi mu, tauta hutOs ginesTai.
Jk 3:10 p--------- ra----gsn- a-----gsn- n-----gsn- v-3pmi-s-- n-----nsf- c--------- n-----nsf- d--------- v-3pai-s-- n-----vpm- rp----gs-- rd----npn- d--------- v--pmn----
Jk 3:10 G1537 G3588 G0846 G4750 G1831 G2129 G2532 G2671 G3756 G5534 G0080 G3450 G5023 G3779 G1096
Jk 3:10 Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak być nie może, bracia moi.
Jk 3:10
Jk 3:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jk 3:10
Jk 3:10  Z  tych  zaś  usta  dochód  błogosławieństwo  i  przekleństwo  nie  powinien  bracia  mój  do  tak  być
Jk 3:10 G1537 G0846 G0846 G4750 G1831 G2129 G2532 G2671 G3756 G5534 G0080 G3450 G5023 G3779 G1096
Jk 3:11 μήτι πηγὴ ἐκ τῆς αὐτῆς ὀπῆς βρύει τὸ γλυκὺ καὶ τὸ πικρόν;                                                
Jk 3:11 mE/ti E( pEgE\ e)k tE=s au)tE=s o)pE=s bru/ei to\ gluku\ kai\ to\ pikro/n;
Jk 3:11 mEti hE pEgE ek tEs autEs opEs bryei to glyky kai to pikron;
Jk 3:11 x--------- ra----nsf- n-----nsf- p--------- ra----gsf- a-----gsf- n-----gsf- v-3pai-s-- ra----asn- a-----asn- c--------- ra----asn- a-----asn-
Jk 3:11 G3385 G3588 G4077 G1537 G3588 G0846 G3692 G1032 G3588 G1099 G2532 G3588 G4089
Jk 3:11 Czyż z tej samej szczeliny źródła wytryska woda słodka i gorzka?
Jk 3:11
Jk 3:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jk 3:11
Jk 3:11  Przepływy  czy  z  jeden  otwory  źródło  słodki  i  gorzki
Jk 3:11 G1032 G3385 G1537 G0846 G3692 G4077 G1099 G2532 G4089
Jk 3:12 μὴ δύναται, ἀδελφοί μου, συκῆ ἐλαίας ποιῆσαι ἄμπελος σῦκα; οὔτε ἁλυκὸν γλυκὺ ποιῆσαι ὕδωρ.                                            
Jk 3:12 mE\ du/natai, a)delfoi/ mou, sukE= e)lai/as poiE=sai E)\ a)/mpelos su=ka; ou)/te a(luko\n gluku\ poiE=sai u(/dOr.
Jk 3:12 mE dynatai, adelfoi mu, sykE elaias poiEsai E ampelos syka; ute halykon glyky poiEsai hydOr.
Jk 3:12 x--------- v-3pmi-s-- n-----vpm- rp----gs-- n-----nsf- n-----apf- v--aan---- c--------- n-----nsf- n-----apn- c--------- a-----nsn- a-----asn- v--aan---- n-----asn-
Jk 3:12 G3361 G1410 G0080 G3450 G4808 G1636 G4160 G2228 G0288 G4810 G3777 G0252 G1099 G4160 G5204
Jk 3:12 Czy może, bracia moi, drzewo figowe rodzić oliwki albo winna latorośl figi? Także słone źródło nie może wydać słodkiej wody.
Jk 3:12
Jk 3:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jk 3:12
Jk 3:12  Nie  może  bracia  mój  rys  przynieść  oliwki  lub  Moszcz  winorośl  figi  Również  źródło  nie  odpowietrznik  sól  i  słodki  woda
Jk 3:12 G3361 G1410 G0080 G3450 G4808 G4160 G1636 G2228 G0288 G0288 G4810 G3779 G4077 G3762 G4160 G0252 G2532 G1099 G5204
Jk 3:13 Τίς σοφὸς καὶ ἐπιστήμων ἐν ὑμῖν; δειξάτω ἐκ τῆς καλῆς ἀναστροφῆς τὰ ἔργα αὐτοῦ ἐν πραΰτητι σοφίας.                                        
Jk 3:13 *ti/s sofo\s kai\ e)pistE/mOn e)n u(mi=n; deiXa/tO e)k tE=s kalE=s a)nastrofE=s ta\ e)/rga au)tou= e)n prau/+tEti sofi/as.
Jk 3:13 tis sofos kai epistEmOn en hymin; deiXatO ek tEs kalEs anastrofEs ta erga autu en pra+ytEti sofias.
Jk 3:13 ri----nsm- a-----nsm- c--------- a-----nsm- p--------- rp----dp-- v-3aad-s-- p--------- ra----gsf- a-----gsf- n-----gsf- ra----apn- n-----apn- rp----gsm- p--------- n-----dsf- n-----gsf-
Jk 3:13 G5101 G4680 G2532 G1990 G1722 G5213 G1166 G1537 G3588 G2570 G0391 G3588 G2041 G0846 G1722 G4240 G4678
Jk 3:13 Kto spośród was jest mądry i rozsądny? Niech wykaże się w swoim nienagannym postępowaniu uczynkami dokonanymi z łagodnością właściwą mądrości.
Jk 3:13
Jk 3:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jk 3:13
Jk 3:13  Mądry  i  rozsądny  kto  z  ty, wy  okazać się  bardzo  sprawa  dobry  zachowanie  z  mądrze  łagodność
Jk 3:13 G4680 G2532 G1990 G5101 G1722 G5213 G1166 G0846 G2041 G2570 G0391 G1722 G4678 G4240
Jk 3:14 εἰ δὲ ζῆλον πικρὸν ἔχετε καὶ ἐριθείαν ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμῶν, μὴ κατακαυχᾶσθε καὶ ψεύδεσθε κατὰ τῆς ἀληθείας.                                      
Jk 3:14 ei) de\ DZE=lon pikro\n e)/CHete kai\ e)riTei/an e)n tE=| kardi/a| u(mO=n, mE\ katakauCHa=sTe kai\ PSeu/desTe kata\ tE=s a)lETei/as.
Jk 3:14 ei de DZElon pikron eCHete kai eriTeian en tE kardia hymOn, mE katakauCHasTe kai PSeudesTe kata tEs alETeias.
Jk 3:14 c--------- c--------- n-----asm- a-----asm- v-2pai-p-- c--------- n-----asf- p--------- ra----dsf- n-----dsf- rp----gp-- d--------- v-2pmd-p-- c--------- v-2pmd-p-- p--------- ra----gsf- n-----gsf-
Jk 3:14 G1487 G1161 G2205 G4089 G2192 G2532 G2052 G1722 G3588 G2588 G5216 G3361 G2620 G2532 G5574 G2596 G3588 G0225
Jk 3:14 Natomiast jeżeli żywicie w sercach waszych gorzką zazdrość i skłonność do kłótni, to nie przechwalajcie się i nie sprzeciwiajcie się kłamstwem prawdzie.
Jk 3:14
Jk 3:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jk 3:14
Jk 3:14  Ale  jeśli  w  swój  serce  mieć  gorzki  zazdrość  i  zły humor  nie  Chwała  i  kłamstwo  w  prawda
Jk 3:14 G1161 G1487 G1722 G5216 G2588 G2192 G4089 G2205 G2532 G2052 G3361 G2620 G2532 G5574 G2596 G0225
Jk 3:15 οὐκ ἔστιν αὕτη σοφία ἄνωθεν κατερχομένη, ἀλλὰ ἐπίγειος, ψυχική, δαιμονιώδης·                                                    
Jk 3:15 ou)k e)/stin au(/tE E( sofi/a a)/nOTen katerCHome/nE, a)lla\ e)pi/geios, PSuCHikE/, daimoniO/dEs:
Jk 3:15 uk estin hautE hE sofia anOTen katerCHomenE, alla epigeios, PSyCHikE, daimoniOdEs:
Jk 3:15 d--------- v-3pai-s-- rd----nsf- ra----nsf- n-----nsf- d--------- v--pmpnsf- c--------- a-----nsf- a-----nsf- a-----nsf-
Jk 3:15 G3756 G2076 G3778 G3588 G4678 G0509 G2718 G0235 G1919 G5591 G1141
Jk 3:15 Nie na tym polega zstępująca z góry mądrość, ale mądrość ziemska, zmysłowa i szatańska.
Jk 3:15
Jk 3:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jk 3:15
Jk 3:15  To  nie  jest  mądrość  w dół  przez  ale  ziemia  psychiczny  diabelski
Jk 3:15 G3778 G3756 G2076 G4678 G2718 G0509 G0235 G1919 G5591 G1141
Jk 3:16 ὅπου γὰρ ζῆλος καὶ ἐριθεία, ἐκεῖ ἀκαταστασία καὶ πᾶν φαῦλον πρᾶγμα.                                                    
Jk 3:16 o(/pou ga\r DZE=los kai\ e)riTei/a, e)kei= a)katastasi/a kai\ pa=n fau=lon pra=gma.
Jk 3:16 hopu gar DZElos kai eriTeia, ekei akatastasia kai pan faulon pragma.
Jk 3:16 c--------- c--------- n-----nsm- c--------- n-----nsf- d--------- n-----nsf- c--------- a-----nsn- a-----nsn- n-----nsn-
Jk 3:16 G3699 G1063 G2205 G2532 G2052 G1563 G0181 G2532 G3956 G5337 G4229
Jk 3:16 Gdzie bowiem zazdrość i żądza sporu, tam też bezład i wszelki występek.
Jk 3:16
Jk 3:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jk 3:16
Jk 3:16  dla  gdzie  zazdrość  i  zły humor  tam  zamieszanie  i  wszystko  cienki  cienki
Jk 3:16 G1063 G3699 G2205 G2532 G2052 G1563 G0181 G2532 G3956 G4229 G5337
Jk 3:17 δὲ ἄνωθεν σοφία πρῶτον μὲν ἁγνή ἐστιν, ἔπειτα εἰρηνική, ἐπιεικής, εὐπειθής, μεστὴ ἐλέους καὶ καρπῶν ἀγαθῶν, ἀδιάκριτος, ἀνυπόκριτος·                                    
Jk 3:17 E( de\ a)/nOTen sofi/a prO=ton me\n a(gnE/ e)stin, e)/peita ei)rEnikE/, e)pieikE/s, eu)peiTE/s, mestE\ e)le/ous kai\ karpO=n a)gaTO=n, a)dia/kritos, a)nupo/kritos:
Jk 3:17 hE de anOTen sofia prOton men hagnE estin, epeita eirEnikE, epieikEs, eupeiTEs, mestE eleus kai karpOn agaTOn, adiakritos, anypokritos:
Jk 3:17 ra----nsf- c--------- d--------- n-----nsf- a-----asn- c--------- a-----nsf- v-3pai-s-- d--------- a-----nsf- a-----nsf- a-----nsf- a-----nsf- n-----gsn- c--------- n-----gpm- a-----gpm- a-----nsf- a-----nsf-
Jk 3:17 G3588 G1161 G0509 G4678 G4412 G3303 G0053 G2076 G1899 G1516 G1933 G2138 G3324 G1656 G2532 G2590 G0018 G0087 G0505
Jk 3:17 Mądrość zaś /zstępująca/ z góry jest przede wszystkim czysta, dalej, skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy.
Jk 3:17
Jk 3:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jk 3:17
Jk 3:17  Ale  mądrość  przez  pierwszy  jasny  jasny  następnie  Myrna  skromny  posłuszny  pełny  Miłosierdzie  i  dobry  owoc  bezstronny  i  hipokryzja
Jk 3:17 G1161 G4678 G0509 G4412 G0053 G3303 G1899 G1516 G1933 G2138 G3324 G1656 G2532 G0018 G2590 G0087 G2532 G0505
Jk 3:18 καρπὸς δὲ δικαιοσύνης ἐν εἰρήνῃ σπείρεται τοῖς ποιοῦσιν εἰρήνην.                                                        
Jk 3:18 karpo\s de\ dikaiosu/nEs e)n ei)rE/nE| spei/retai toi=s poiou=sin ei)rE/nEn.
Jk 3:18 karpos de dikaiosynEs en eirEnE speiretai tois poiusin eirEnEn.
Jk 3:18 n-----nsm- c--------- n-----gsf- p--------- n-----dsf- v-3ppi-s-- ra----dpm- v--papdpm- n-----asf-
Jk 3:18 G2590 G1161 G1343 G1722 G1515 G4687 G3588 G4160 G1515
Jk 3:18 Owoc zaś sprawiedliwości sieją w pokoju ci, którzy zaprowadzają pokój.
Jk 3:18
Jk 3:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jk 3:18
Jk 3:18  Owoc  zaś  prawda  w  świat  obsianych  że  sklep  świat
Jk 3:18 G2590 G1161 G1343 G1722 G1515 G4687 G4160 G4160 G1515
Copyright by Cezary Podolski