Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_3J1      do_str_głównej      do_Ap1      
Jud 1:1 Ἰούδας Ἰησοῦ Χριστοῦ δοῦλος, ἀδελφὸς δὲ Ἰακώβου, τοῖς ἐν θεῷ πατρὶ ἠγαπημένοις καὶ Ἰησοῦ Χριστῷ τετηρημένοις κλητοῖς·                            
Jud 1:1 *)iou/das *)iEsou= *CHristou= dou=los, a)delfo\s de\ *)iakO/bou, toi=s e)n TeO=| patri\ E)gapEme/nois kai\ *)iEsou= *CHristO=| tetErEme/nois klEtoi=s:
Jud 1:1 iudas iEsu CHristu dulos, adelfos de iakObu, tois en TeO patri EgapEmenois kai iEsu CHristO tetErEmenois klEtois:
Jud 1:1 n-----nsm- n-----gsm- n-----gsm- n-----nsm- n-----nsm- c--------- n-----gsm- ra----dpm- p--------- n-----dsm- n-----dsm- v--xppdpm- c--------- n-----dsm- n-----dsm- v--xppdpm- a-----dpm-
Jud 1:1 G2455 G2424 G5547 G1401 G0080 G1161 G2385 G3588 G1722 G2316 G3962 G0025 G2532 G2424 G5547 G5083 G2822
Jud 1:1 Juda, sługa Jezusa Chrystusa, brat zaś Jakuba, do tych, którzy są powołani, umiłowani w Bogu Ojcu i zachowani dla Jezusa Chrystusa:
Jud 1:1
Jud 1:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jud 1:1
Jud 1:1  Judas  niewolnik  Chrystus  Jakuba  że  uświęcony  Bóg  Bóg  Ojciec  i  Zarezerwowany  Jezus  Chrystus
Jud 1:1 G2455 G1401 G5547 G2385 G0037 G0037 G1722 G2316 G3962 G2532 G5083 G2424 G5547
Jud 1:2 ἔλεος ὑμῖν καὶ εἰρήνη καὶ ἀγάπη πληθυνθείη.                                                
Jud 1:2 e)/leos u(mi=n kai\ ei)rE/nE kai\ a)ga/pE plETunTei/E.
Jud 1:2 eleos hymin kai eirEnE kai agapE plETynTeiE.
Jud 1:2 n-----nsn- rp----dp-- c--------- n-----nsf- c--------- n-----nsf- v-3apo-s--
Jud 1:2 G1656 G5213 G2532 G1515 G2532 G0026 G4129
Jud 1:2 miłosierdzie wam i pokój, i miłość niech będą udzielone obficie! 
Jud 1:2
Jud 1:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jud 1:2
Jud 1:2  miłosierdzie  ty, wy  i  świat  i  miłość  pomnożonej
Jud 1:2 G1656 G5213 G2532 G1515 G2532 G0026 G4129
Jud 1:3 Ἀγαπητοί, πᾶσαν σπουδὴν ποιούμενος γράφειν ὑμῖν περὶ τῆς κοινῆς ἡμῶν σωτηρίας ἀνάγκην ἔσχον γράψαι ὑμῖν παρακαλῶν ἐπαγωνίζεσθαι τῇ ἅπαξ παραδοθείσῃ τοῖς ἁγίοις πίστει.                
Jud 1:3 *)agapEtoi/, pa=san spoudE\n poiou/menos gra/fein u(mi=n peri\ tE=s koinE=s E(mO=n sOtEri/as a)na/gkEn e)/sCHon gra/PSai u(mi=n parakalO=n e)pagOni/DZesTai tE=| a(/paX paradoTei/sE| toi=s a(gi/ois pi/stei.
Jud 1:3 agapEtoi, pasan spudEn poiumenos grafein hymin peri tEs koinEs hEmOn sOtErias anaNkEn esCHon graPSai hymin parakalOn epagOniDZesTai tE hapaX paradoTeisE tois hagiois pistei.
Jud 1:3 a-----vpm- a-----asf- n-----asf- v--pmpnsm- v--pan---- rp----dp-- p--------- ra----gsf- a-----gsf- rp----gp-- n-----gsf- n-----asf- v-1aai-s-- v--aan---- rp----dp-- v--papnsm- v--pmn---- ra----dsf- d--------- v--appdsf- ra----dpm- a-----dpm- n-----dsf-
Jud 1:3 G0027 G3956 G4710 G4160 G1125 G5213 G4012 G3588 G2839 G2257 G4991 G0318 G2192 G1125 G5213 G3870 G1864 G3588 G0530 G3860 G3588 G0040 G4102
Jud 1:3 Umiłowani, wkładając całe staranie w pisanie wam o wspólnym naszym zbawieniu, uważam za potrzebne napisać do was, aby zachęcić do walki o wiarę raz tylko przekazaną świętym.
Jud 1:3
Jud 1:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jud 1:3
Jud 1:3  Umiłowany  o  wszystko  gorliwość  pisać  ty, wy  na  ogólny  zbawienie  Esteeming  prawo  pisać  monition  działać  wiara  raz  lojalny  święty
Jud 1:3 G0027 G4160 G3956 G4710 G1125 G5213 G4012 G2839 G4991 G2192 G0318 G1125 G3870 G1864 G4102 G0530 G3860 G0040
Jud 1:4 παρεισέδυσαν γάρ τινες ἄνθρωποι, οἱ πάλαι προγεγραμμένοι εἰς τοῦτο τὸ κρίμα, ἀσεβεῖς, τὴν τοῦ θεοῦ ἡμῶν χάριτα μετατιθέντες εἰς ἀσέλγειαν καὶ τὸν μόνον δεσπότην καὶ κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν ἀρνούμενοι.  
Jud 1:4 pareise/dusan ga/r tines a)/nTrOpoi, oi( pa/lai progegramme/noi ei)s tou=to to\ kri/ma, a)sebei=s, tE\n tou= Teou= E(mO=n CHa/rita metatiTe/ntes ei)s a)se/lgeian kai\ to\n mo/non despo/tEn kai\ ku/rion E(mO=n *)iEsou=n *CHristo\n a)rnou/menoi.
Jud 1:4 pareisedysan gar tines anTrOpoi, hoi palai progegrammenoi eis tuto to krima, asebeis, tEn tu Teu hEmOn CHarita metatiTentes eis aselgeian kai ton monon despotEn kai kyrion hEmOn iEsun CHriston arnumenoi.
Jud 1:4 v-3aai-p-- c--------- ri----npm- n-----npm- ra----npm- d--------- v--xppnpm- p--------- rd----asn- ra----asn- n-----asn- a-----npm- ra----asf- ra----gsm- n-----gsm- rp----gp-- n-----asf- v--papnpm- p--------- n-----asf- c--------- ra----asm- a-----asm- n-----asm- c--------- n-----asm- rp----gp-- n-----asm- n-----asm- v--pmpnpm-
Jud 1:4 G3921 G1063 G5100 G0444 G3588 G3819 G4270 G1519 G5124 G3588 G2917 G0765 G3588 G3588 G2316 G2257 G5485 G3346 G1519 G0766 G2532 G3588 G3441 G1203 G2532 G2962 G2257 G2424 G5547 G0720
Jud 1:4 Wkradli się bowiem pomiędzy was jacyś ludzie, którzy dawno już są zapisani na to potępienie, bezbożni, którzy łaskę Boga naszego zamieniają na rozpustę, a nawet wypierają się jedynego Władcy i Pana naszego Jezusa Chrystusa.
Jud 1:4
Jud 1:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jud 1:4
Jud 1:4  Dla  wkradł  kilka  osoby  dawniej  przeznaczone  do  do  potępienie  wicked  obracając  łaska  Bóg  nasz  w  rozpusta  i  odmowa  pojedynczy  Młoty  Bóg  i  Władca  nasz  Jezus  Chrystus
Jud 1:4 G1063 G3921 G5100 G0444 G3819 G4270 G1519 G5124 G2917 G0765 G3346 G5485 G2316 G2257 G1519 G0766 G2532 G0720 G3441 G1203 G2316 G2532 G2962 G2257 G2424 G5547
Jud 1:5 Ὑπομνῆσαι δὲ ὑμᾶς βούλομαι, εἰδότας [ὑμᾶς] πάντα, ὅτι [ὁ] κύριος ἅπαξ λαὸν ἐκ γῆς Αἰγύπτου σώσας τὸ δεύτερον τοὺς μὴ πιστεύσαντας ἀπώλεσεν,                  
Jud 1:5 *(upomnE=sai de\ u(ma=s bou/lomai, ei)do/tas [u(ma=s] pa/nta, o(/ti [o(] ku/rios a(/paX lao\n e)k gE=s *ai)gu/ptou sO/sas to\ deu/teron tou\s mE\ pisteu/santas a)pO/lesen,
Jud 1:5 hypomnEsai de hymas bulomai, eidotas [hymas] panta, hoti [ho] kyrios hapaX laon ek gEs aigyptu sOsas to deuteron tus mE pisteusantas apOlesen,
Jud 1:5 v--aan---- c--------- rp----ap-- v-1pmi-s-- v--xapapm- rp----ap-- a-----apn- c--------- ra----nsm- n-----nsm- d--------- n-----asm- p--------- n-----gsf- n-----gsf- v--aapnsm- ra----asn- a-----asn- ra----apm- d--------- v--aapapm- v-3aai-s--
Jud 1:5 G5279 G1161 G5209 G1014 G1492 G5209 G3956 G3754 G3588 G2962 G0530 G2992 G1537 G1093 G0125 G4982 G3588 G1208 G3588 G3361 G4100 G0622
Jud 1:5 Pragnę zaś, żebyście przypomnieli sobie, choć raz na zawsze wiecie już wszystko, że Pan, który wybawił naród z Egiptu, następnie wytracił tych, którzy nie uwierzyli;
Jud 1:5
Jud 1:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jud 1:5
Jud 1:5  potrzeba  wycofanie  ty, wy  już  wiedzę  to  że  Władca  oszczędny  osoby  z  Ziemia  Egipt  następnie  neverovavshih  neverovavshih  zniszczony
Jud 1:5 G1014 G5279 G5209 G0530 G1492 G5124 G3754 G2962 G4982 G2992 G1537 G1093 G0125 G1208 G3361 G4100 G0622
Jud 1:6 ἀγγέλους τε τοὺς μὴ τηρήσαντας τὴν ἑαυτῶν ἀρχὴν ἀλλὰ ἀπολιπόντας τὸ ἴδιον οἰκητήριον εἰς κρίσιν μεγάλης ἡμέρας δεσμοῖς ἀϊδίοις ὑπὸ ζόφον τετήρηκεν·                  
Jud 1:6 a)gge/lous te tou\s mE\ tErE/santas tE\n e(autO=n a)rCHE\n a)lla\ a)polipo/ntas to\ i)/dion oi)kEtE/rion ei)s kri/sin mega/lEs E(me/ras desmoi=s a)i+di/ois u(po\ DZo/fon tetE/rEken:
Jud 1:6 aNgelus te tus mE tErEsantas tEn heautOn arCHEn alla apolipontas to idion oikEtErion eis krisin megalEs hEmeras desmois a+idiois hypo DZofon tetErEken:
Jud 1:6 n-----apm- c--------- ra----apm- d--------- v--aapapm- ra----asf- rp----gpm- n-----asf- c--------- v--aapapm- ra----asn- a-----asn- n-----asn- p--------- n-----asf- a-----gsf- n-----gsf- n-----dpm- a-----dpm- p--------- n-----asm- v-3xai-s--
Jud 1:6 G0032 G5037 G3588 G3361 G5083 G3588 G1438 G0746 G0235 G0620 G3588 G2398 G3613 G1519 G2920 G3173 G2250 G1199 G0126 G5259 G2217 G5083
Jud 1:6 i aniołów, tych, którzy nie zachowali swojej godności, ale opuścili własne mieszkanie, spętanych wiekuistymi więzami zatrzymał w ciemnościach na sąd wielkiego dnia;
Jud 1:6
Jud 1:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jud 1:6
Jud 1:6  i  Anioły  nie  zakonserwowane  jego  wartość  ale  lewo  ich  obudowa  zgodności  wieczny  więzy  pod  ciemność  w  sąd  wielki  Dzień
Jud 1:6 G5037 G0032 G3361 G5083 G1438 G0746 G0235 G0620 G2398 G3613 G5083 G0126 G1199 G5259 G2217 G1519 G2920 G3173 G2250
Jud 1:7 ὡς Σόδομα καὶ Γόμορρα καὶ αἱ περὶ αὐτὰς πόλεις, τὸν ὅμοιον τρόπον τούτοις ἐκπορνεύσασαι καὶ ἀπελθοῦσαι ὀπίσω σαρκὸς ἑτέρας, πρόκεινται δεῖγμα πυρὸς αἰωνίου δίκην ὑπέχουσαι.            
Jud 1:7 O(s *so/doma kai\ *go/morra kai\ ai( peri\ au)ta\s po/leis, to\n o(/moion tro/pon tou/tois e)kporneu/sasai kai\ a)pelTou=sai o)pi/sO sarko\s e(te/ras, pro/keintai dei=gma puro\s ai)Oni/ou di/kEn u(pe/CHousai.
Jud 1:7 hOs sodoma kai gomorra kai hai peri autas poleis, ton homoion tropon tutois ekporneusasai kai apelTusai opisO sarkos heteras, prokeintai deigma pyros aiOniu dikEn hypeCHusai.
Jud 1:7 c--------- n-----npn- c--------- n-----nsf- c--------- ra----npf- p--------- rp----apf- n-----npf- ra----asm- a-----asm- n-----asm- rd----dpm- v--aapnpf- c--------- v--aapnpf- p--------- n-----gsf- a-----gsf- v-3pmi-p-- n-----asn- n-----gsn- a-----gsn- n-----asf- v--papnpf-
Jud 1:7 G5613 G4670 G2532 G1116 G2532 G3588 G4012 G0846 G4172 G3588 G3664 G5158 G5125 G1608 G2532 G0565 G3694 G4561 G2087 G4295 G1164 G4442 G0166 G1349 G5254
Jud 1:7 jak Sodoma i Gomora i w ich sąsiedztwie /położone/ miasta - w podobny sposób jak one oddawszy się rozpuście i pożądaniu cudzego ciała - stanowią przykład przez to, że ponoszą karę wiecznego ognia.
Jud 1:7
Jud 1:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jud 1:7
Jud 1:7  Jako  Sodom  i  Gomory  i  otaczający  otaczający  Miasto  jak  jak  ich  cudzołóstwo  i  pływających  dla  inoyu  ciało  poddaniu  Kara  ogień  wieczny  zestaw  przykład
Jud 1:7 G5613 G4670 G2532 G1116 G2532 G0846 G4012 G4172 G3664 G5158 G5125 G1608 G2532 G0565 G3694 G2087 G4561 G5254 G1349 G4442 G0166 G4295 G1164
Jud 1:8 Ὁμοίως μέντοι καὶ οὗτοι ἐνυπνιαζόμενοι σάρκα μὲν μιαίνουσιν, κυριότητα δὲ ἀθετοῦσιν, δόξας δὲ βλασφημοῦσιν.                                  
Jud 1:8 *(omoi/Os me/ntoi kai\ ou(=toi e)nupniaDZo/menoi sa/rka me\n miai/nousin, kurio/tEta de\ a)Tetou=sin, do/Xas de\ blasfEmou=sin.
Jud 1:8 homoiOs mentoi kai hutoi enypniaDZomenoi sarka men miainusin, kyriotEta de aTetusin, doXas de blasfEmusin.
Jud 1:8 d--------- c--------- d--------- rd----npm- v--pmpnpm- n-----asf- c--------- v-3pai-p-- n-----asf- c--------- v-3pai-p-- n-----apf- c--------- v-3pai-p--
Jud 1:8 G3668 G3305 G2532 G3778 G1797 G4561 G3303 G3392 G2963 G1161 G0114 G1391 G1161 G0987
Jud 1:8 Podobnie więc ci prorocy ze snów: ciała plugawią, Panowanie odrzucają i wypowiadają bluźnierstwa na Chwały.
Jud 1:8
Jud 1:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jud 1:8
Jud 1:8  tak  tak  dokładnie  dokładnie  i  Simi  marzycieli  że  sprofanować  ciało  odrzucać  przełożonych  i  źle mówić  wysoki  władze
Jud 1:8 G3305 G3668 G3305 G3668 G2532 G3778 G1797 G3392 G3392 G4561 G0114 G2963 G1161 G0987 G1391 G1391
Jud 1:9 δὲ Μιχαὴλ ἀρχάγγελος, ὅτε τῷ διαβόλῳ διακρινόμενος διελέγετο περὶ τοῦ Μωϋσέως σώματος, οὐκ ἐτόλμησεν κρίσιν ἐπενεγκεῖν βλασφημίας, ἀλλὰ εἶπεν, Ἐπιτιμήσαι σοι κύριος.              
Jud 1:9 o( de\ *miCHaE\l o( a)rCHa/ggelos, o(/te tO=| diabo/lO| diakrino/menos diele/geto peri\ tou= *mOu+se/Os sO/matos, ou)k e)to/lmEsen kri/sin e)penegkei=n blasfEmi/as, a)lla\ ei)=pen, *)epitimE/sai soi ku/rios.
Jud 1:9 ho de miCHaEl ho arCHaNgelos, hote tO diabolO diakrinomenos dielegeto peri tu mO+yseOs sOmatos, uk etolmEsen krisin epeneNkein blasfEmias, alla eipen, epitimEsai soi kyrios.
Jud 1:9 ra----nsm- c--------- n-----nsm- ra----nsm- n-----nsm- c--------- ra----dsm- a-----dsm- v--pmpnsm- v-3imi-s-- p--------- ra----gsn- n-----gsm- n-----gsn- d--------- v-3aai-s-- n-----asf- v--aan---- n-----gsf- c--------- v-3aai-s-- v-3aao-s-- rp----ds-- n-----nsm-
Jud 1:9 G3588 G1161 G3413 G3588 G0743 G3753 G3588 G1228 G1252 G1256 G4012 G3588 G3475 G4983 G3756 G5111 G2920 G2018 G0988 G0235 G2036 G2008 G4671 G2962
Jud 1:9 Gdy zaś archanioł Michał tocząc rozprawę z diabłem spierał się o ciało Mojżesza, nie odważył się rzucić wyroku bluźnierczego, ale powiedział: Pan niech cię skarci! 
Jud 1:9
Jud 1:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jud 1:9
Jud 1:9  Michael  Archanioł  kiedy  powiedział  Diabeł  twierdząc,  o  Mojżesz  Telewizja  nie  śmiały  wymawiać  obraźliwy  statków  ale  powiedział  zakaz  ty, wy  Władca
Jud 1:9 G3413 G0743 G3753 G1252 G1256 G1256 G4012 G3475 G4983 G3756 G5111 G2018 G0988 G2920 G0235 G2036 G2008 G4671 G2962
Jud 1:10 οὗτοι δὲ ὅσα μὲν οὐκ οἴδασιν βλασφημοῦσιν, ὅσα δὲ φυσικῶς ὡς τὰ ἄλογα ζῷα ἐπίστανται, ἐν τούτοις φθείρονται.                          
Jud 1:10 ou(=toi de\ o(/sa me\n ou)k oi)/dasin blasfEmou=sin, o(/sa de\ fusikO=s O(s ta\ a)/loga DZO=|a e)pi/stantai, e)n tou/tois fTei/rontai.
Jud 1:10 hutoi de hosa men uk oidasin blasfEmusin, hosa de fysikOs hOs ta aloga DZOa epistantai, en tutois fTeirontai.
Jud 1:10 rd----npm- c--------- rr----apn- c--------- d--------- v-3xai-p-- v-3pai-p-- rr----apn- c--------- d--------- c--------- ra----npn- a-----npn- n-----npn- v-3pmi-p-- p--------- rd----dpn- v-3ppi-p--
Jud 1:10 G3778 G1161 G3745 G3303 G3756 G1492 G0987 G3745 G1161 G5447 G5613 G3588 G0249 G2226 G1987 G1722 G5125 G5351
Jud 1:10 Ci zaś /temu/ bluźnią, czego nie znają; co zaś w przyrodzony sposób spostrzegają jak bezrozumne zwierzęta, to obracają ku własnemu zepsuciu.
Jud 1:10
Jud 1:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jud 1:10
Jud 1:10 A  te  źle mówić  co  nie  wiedzieć  że  zaś  na  charakter  jako  niemy  zwierząt  wiedzieć  tak  tak  zepsuty  się
Jud 1:10 G1161 G3778 G0987 G3745 G3756 G1492 G3745 G1161 G5447 G5447 G5613 G0249 G2226 G1987 G1722 G5125 G5351 G5351
Jud 1:11 οὐαὶ αὐτοῖς, ὅτι τῇ ὁδῷ τοῦ Κάϊν ἐπορεύθησαν, καὶ τῇ πλάνῃ τοῦ Βαλαὰμ μισθοῦ ἐξεχύθησαν, καὶ τῇ ἀντιλογίᾳ τοῦ Κόρε ἀπώλοντο.                    
Jud 1:11 ou)ai\ au)toi=s, o(/ti tE=| o(dO=| tou= *ka/i+n e)poreu/TEsan, kai\ tE=| pla/nE| tou= *balaa\m misTou= e)XeCHu/TEsan, kai\ tE=| a)ntilogi/a| tou= *ko/re a)pO/lonto.
Jud 1:11 uai autois, hoti tE hodO tu ka+in eporeuTEsan, kai tE planE tu balaam misTu eXeCHyTEsan, kai tE antilogia tu kore apOlonto.
Jud 1:11 x--------- rp----dpm- c--------- ra----dsf- n-----dsf- ra----gsm- n-----gsm- v-3api-p-- c--------- ra----dsf- n-----dsf- ra----gsm- n-----gsm- n-----gsm- v-3api-p-- c--------- ra----dsf- n-----dsf- ra----gsm- n-----gsm- v-3ami-p--
Jud 1:11 G3759 G0846 G3754 G3588 G3598 G3588 G2535 G4198 G2532 G3588 G4106 G3588 G0903 G3408 G1632 G2532 G3588 G0485 G3588 G2879 G0622
Jud 1:11 Biada im, bo poszli drogą Kaina i oszustwu Balaama za zapłatę się oddali, a w buncie Korego poginęli.
Jud 1:11
Jud 1:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jud 1:11
Jud 1:11  Żal  ich  iść  za pomocą  Kain  pobłażać  uwodzenie  łapówki  Balaam  i  wytrwałość  umierać  Koreas
Jud 1:11 G3759 G0846 G4198 G3598 G2535 G1632 G4106 G3408 G0903 G2532 G0485 G0622 G2879
Jud 1:12 οὗτοί εἰσιν οἱ ἐν ταῖς ἀγάπαις ὑμῶν σπιλάδες συνευωχούμενοι ἀφόβως, ἑαυτοὺς ποιμαίνοντες, νεφέλαι ἄνυδροι ὑπὸ ἀνέμων παραφερόμεναι, δένδρα φθινοπωρινὰ ἄκαρπα δὶς ἀποθανόντα ἐκριζωθέντα,                
Jud 1:12 ou(=toi/ ei)sin oi( e)n tai=s a)ga/pais u(mO=n spila/des suneuOCHou/menoi a)fo/bOs, e(autou\s poimai/nontes, nefe/lai a)/nudroi u(po\ a)ne/mOn parafero/menai, de/ndra fTinopOrina\ a)/karpa di\s a)poTano/nta e)kriDZOTe/nta,
Jud 1:12 hutoi eisin hoi en tais agapais hymOn spilades syneuOCHumenoi afobOs, heautus poimainontes, nefelai anydroi hypo anemOn paraferomenai, dendra fTinopOrina akarpa dis apoTanonta ekriDZOTenta,
Jud 1:12 rd----npm- v-3pai-p-- ra----npm- p--------- ra----dpf- n-----dpf- rp----gp-- n-----npf- v--pmpnpm- d--------- rp----apm- v--papnpm- n-----npf- a-----npf- p--------- n-----gpm- v--pppnpf- n-----npn- a-----npn- a-----npn- d--------- v--aapnpn- v--appnpn-
Jud 1:12 G3778 G1526 G3588 G1722 G3588 G0026 G5216 G4694 G4910 G0870 G1438 G4165 G3507 G0504 G5259 G0417 G3911 G1186 G5352 G0175 G1364 G0599 G1610
Jud 1:12 Ci właśnie na waszych agapach są zakałami, bez obawy oddają się rozpuście... samych siebie pasą... obłoki bez wody wiatrami unoszone... drzewa jesienne nie mające owocu, dwa razy uschłe, wykorzenione...
Jud 1:12
Jud 1:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jud 1:12
Jud 1:12  Tych praw  są  pokusa  w  swój  święta  miłość  uczta  ty, wy  bez  strach  spróchnicować  się  bezwodny  chmury  zdatny do noszenia  wiatr  jesień  Drzew  jałowy  dwa razy  martwy  niepohamowany
Jud 1:12 G3778 G1526 G4694 G1722 G5216 G0026 G0026 G4910 G5213 G0870 G0870 G4165 G1438 G0504 G3507 G4064 G0417 G5352 G1186 G0175 G1364 G0599 G1610
Jud 1:13 κύματα ἄγρια θαλάσσης ἐπαφρίζοντα τὰς ἑαυτῶν αἰσχύνας, ἀστέρες πλανῆται οἷς ζόφος τοῦ σκότους εἰς αἰῶνα τετήρηται.                            
Jud 1:13 ku/mata a)/gria Tala/ssEs e)pafri/DZonta ta\s e(autO=n ai)sCHu/nas, a)ste/res planE=tai oi(=s o( DZo/fos tou= sko/tous ei)s ai)O=na tetE/rEtai.
Jud 1:13 kymata agria TalassEs epafriDZonta tas heautOn aisCHynas, asteres planEtai hois ho DZofos tu skotus eis aiOna tetErEtai.
Jud 1:13 n-----npn- a-----npn- n-----gsf- v--papnpn- ra----apf- rp----gpn- n-----apf- n-----npm- a-----npm- rr----dpm- ra----nsm- n-----nsm- ra----gsn- n-----gsn- p--------- n-----asm- v-3xpi-s--
Jud 1:13 G2949 G0066 G2281 G1890 G3588 G1438 G0152 G0792 G4107 G3739 G3588 G2217 G3588 G4655 G1519 G0165 G5083
Jud 1:13 rozhukane bałwany morskie wypluwające swoją hańbę... gwiazdy zabłąkane, dla których nieprzeniknione ciemności na wieki przeznaczone...
Jud 1:13
Jud 1:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jud 1:13
Jud 1:13  okrutny  morski  fale  piany  wstyd  ich  Gwiazdki  wędrowny  który  czerń  ciemność  Ciemność  w  kiedykolwiek
Jud 1:13 G0066 G2281 G2949 G1890 G0152 G1438 G0792 G4107 G3739 G5083 G2217 G4655 G1519 G0165
Jud 1:14 Προεφήτευσεν δὲ καὶ τούτοις ἕβδομος ἀπὸ Ἀδὰμ Ἑνὼχ λέγων, Ἰδοὺ ἦλθεν κύριος ἐν ἁγίαις μυριάσιν αὐτοῦ,                              
Jud 1:14 *proefE/teusen de\ kai\ tou/tois e(/bdomos a)po\ *)ada\m *(enO\CH le/gOn, *)idou\ E)=lTen ku/rios e)n a(gi/ais muria/sin au)tou=,
Jud 1:14 proefEteusen de kai tutois hebdomos apo adam henOCH legOn, idu ElTen kyrios en hagiais myriasin autu,
Jud 1:14 v-3aai-s-- c--------- d--------- rd----dpm- a-----nsm- p--------- n-----gsm- n-----nsm- v--papnsm- x--------- v-3aai-s-- n-----nsm- p--------- a-----dpf- n-----dpf- rp----gsm-
Jud 1:14 G4395 G1161 G2532 G5125 G1442 G0575 G0076 G1802 G3004 G2400 G2064 G2962 G1722 G0040 G3461 G0846
Jud 1:14 Również o nich prorokował siódmy po Adamie /patriarcha/ Henoch, mówiąc: Oto przyszedł Pan z miriadami swoich świętych,
Jud 1:14
Jud 1:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jud 1:14
Jud 1:14  ich  prorokował  i  Enoch  siódmy  z  Adam  mówi  ce  jest  Władca  z  dziesięć tysięcy  Świętych  Jego
Jud 1:14 G5125 G4395 G1802 G1802 G1442 G0575 G0076 G3004 G2400 G2064 G2962 G1722 G3461 G0040 G0846
Jud 1:15 ποιῆσαι κρίσιν κατὰ πάντων καὶ ἐλέγξαι πᾶσαν ψυχὴν περὶ πάντων τῶν ἔργων ἀσεβείας αὐτῶν ὧν ἠσέβησαν καὶ περὶ πάντων τῶν σκληρῶν ὧν ἐλάλησαν κατ᾿ αὐτοῦ ἁμαρτωλοὶ ἀσεβεῖς.        
Jud 1:15 poiE=sai kri/sin kata\ pa/ntOn kai\ e)le/gXai pa=san PSuCHE\n peri\ pa/ntOn tO=n e)/rgOn a)sebei/as au)tO=n O(=n E)se/bEsan kai\ peri\ pa/ntOn tO=n sklErO=n O(=n e)la/lEsan kat' au)tou= a(martOloi\ a)sebei=s.
Jud 1:15 poiEsai krisin kata pantOn kai eleNXai pasan PSyCHEn peri pantOn tOn ergOn asebeias autOn hOn EsebEsan kai peri pantOn tOn sklErOn hOn elalEsan kat' autu hamartOloi asebeis.
Jud 1:15 v--aan---- n-----asf- p--------- a-----gpm- c--------- v--aan---- a-----asf- n-----asf- p--------- a-----gpn- ra----gpn- n-----gpn- n-----gsf- rp----gpm- rr----gpn- v-3aai-p-- c--------- p--------- a-----gpn- ra----gpn- a-----gpn- rr----gpn- v-3aai-p-- p--------- rp----gsm- a-----npm- a-----npm-
Jud 1:15 G4160 G2920 G2596 G3956 G2532 G1651 G3956 G5590 G4012 G3956 G3588 G2041 G0763 G0846 G3739 G0764 G2532 G4012 G3956 G3588 G4642 G3739 G2980 G2596 G0846 G0268 G0765
Jud 1:15 aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników za wszystkie bezbożne uczynki, przez które okazywała się ich bezbożność, i za wszystkie twarde słowa, które wypowiadali przeciwko Niemu grzesznicy bezbożni.
Jud 1:15
Jud 1:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jud 1:15
Jud 1:15  tworzyć  sąd  przez  wszystko  i  narazić  wszystko  ich  wicked  w  wszystko  spraw  że  wykonane  ich  niegodziwość  i  w  wszystko  Okrutny  że  wyraźny  w  To  wicked  grzeszników
Jud 1:15 G4160 G2920 G2596 G3956 G2532 G1827 G3956 G0846 G0765 G4012 G3956 G2041 G3739 G0764 G0846 G0763 G2532 G4012 G3956 G4642 G3739 G2980 G2596 G0846 G0765 G0268
Jud 1:16 Οὗτοί εἰσιν γογγυσταί, μεμψίμοιροι, κατὰ τὰς ἐπιθυμίας ἑαυτῶν πορευόμενοι, καὶ τὸ στόμα αὐτῶν λαλεῖ ὑπέρογκα, θαυμάζοντες πρόσωπα ὠφελείας χάριν.                        
Jud 1:16 *ou(=toi/ ei)sin goggustai/, memPSi/moiroi, kata\ ta\s e)piTumi/as e(autO=n poreuo/menoi, kai\ to\ sto/ma au)tO=n lalei= u(pe/rogka, Tauma/DZontes pro/sOpa O)felei/as CHa/rin.
Jud 1:16 hutoi eisin goNgystai, memPSimoiroi, kata tas epiTymias heautOn poreuomenoi, kai to stoma autOn lalei hyperoNka, TaumaDZontes prosOpa Ofeleias CHarin.
Jud 1:16 rd----npm- v-3pai-p-- n-----npm- a-----npm- p--------- ra----apf- n-----apf- rp----gpm- v--pmpnpm- c--------- ra----nsn- n-----nsn- rp----gpm- v-3pai-s-- a-----apn- v--papnpm- n-----apn- n-----gsf- p---------
Jud 1:16 G3778 G1526 G1113 G3202 G2596 G3588 G1939 G1438 G4198 G2532 G3588 G4750 G0846 G2980 G5246 G2296 G4383 G5622 G5484
Jud 1:16 Ci zawsze narzekają i są niezadowoleni ze swego losu, /choć/ postępują według swoich żądz. Usta ich głoszą słowa wyniosłe i dla korzyści mają wzgląd na osoby.
Jud 1:16
Jud 1:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jud 1:16
Jud 1:16  To  ropotniki  nic  nie  Zadowoleni  nadchodzący  na  jego  żądza  usta  ich  wymawiać  zawyżone  mieć  mieć  odniesieniu do osób  odniesieniu do osób  dla  chciwość
Jud 1:16 G3778 G1113 G3202 G3202 G3202 G4198 G2596 G0846 G1939 G4750 G0846 G2980 G5246 G2296 G4383 G2296 G4383 G5484 G5622
Jud 1:17 Ὑμεῖς δέ, ἀγαπητοί, μνήσθητε τῶν ῥημάτων τῶν προειρημένων ὑπὸ τῶν ἀποστόλων τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ·                              
Jud 1:17 *(umei=s de/, a)gapEtoi/, mnE/sTEte tO=n r(Ema/tOn tO=n proeirEme/nOn u(po\ tO=n a)posto/lOn tou= kuri/ou E(mO=n *)iEsou= *CHristou=:
Jud 1:17 hymeis de, agapEtoi, mnEsTEte tOn rEmatOn tOn proeirEmenOn hypo tOn apostolOn tu kyriu hEmOn iEsu CHristu:
Jud 1:17 rp----np-- c--------- a-----vpm- v-2apd-p-- ra----gpn- n-----gpn- ra----gpn- v--xppgpn- p--------- ra----gpm- n-----gpm- ra----gsm- n-----gsm- rp----gp-- n-----gsm- n-----gsm-
Jud 1:17 G5210 G1161 G0027 G3415 G3588 G4487 G3588 G4280 G5259 G3588 G0652 G3588 G2962 G2257 G2424 G5547
Jud 1:17 Wy zaś, umiłowani, przypomnijcie sobie te słowa, które były zapowiedziane przez Apostołów Pana naszego Jezusa Chrystusa,
Jud 1:17
Jud 1:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jud 1:17
Jud 1:17  Ale  ty, wy  umiłowany  pamiętać  przewidywane  Apostołowie  Władca  nasz  Jezus  Chrystus
Jud 1:17 G1161 G5210 G0027 G3403 G4280 G0652 G2962 G2257 G2424 G5547
Jud 1:18 ὅτι ἔλεγον ὑμῖν [ὅτι] Ἐπ᾿ ἐσχάτου [τοῦ] χρόνου ἔσονται ἐμπαῖκται κατὰ τὰς ἑαυτῶν ἐπιθυμίας πορευόμενοι τῶν ἀσεβειῶν.                            
Jud 1:18 o(/ti e)/legon u(mi=n [o(/ti] *)ep' e)sCHa/tou [tou=] CHro/nou e)/sontai e)mpai=ktai kata\ ta\s e(autO=n e)piTumi/as poreuo/menoi tO=n a)sebeiO=n.
Jud 1:18 hoti elegon hymin [hoti] ep' esCHatu [tu] CHronu esontai empaiktai kata tas heautOn epiTymias poreuomenoi tOn asebeiOn.
Jud 1:18 c--------- v-3iai-p-- rp----dp-- c--------- p--------- a-----gsm- ra----gsm- n-----gsm- v-3fmi-p-- n-----npm- p--------- ra----apf- rp----gpm- n-----apf- v--pmpnpm- ra----gpf- n-----gpf-
Jud 1:18 G3754 G3004 G5213 G3754 G1909 G2078 G3588 G5550 G2071 G1703 G2596 G3588 G1438 G1939 G4198 G3588 G0763
Jud 1:18 gdy mówili do was, że w ostatnich czasach pojawią się szydercy, którzy będą postępowali według własnych pożądliwości.
Jud 1:18
Jud 1:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jud 1:18
Jud 1:18  powiedział  ty, wy  że  w  Niedawno  czas  pojawić się  szyderców  nadchodzący  na  jego  wicked  żądza
Jud 1:18 G3004 G5213 G3754 G1722 G2078 G5550 G2071 G1703 G4198 G2596 G1438 G0763 G1939
Jud 1:19 Οὗτοί εἰσιν οἱ ἀποδιορίζοντες, ψυχικοί, πνεῦμα μὴ ἔχοντες.                                              
Jud 1:19 *ou(=toi/ ei)sin oi( a)podiori/DZontes, PSuCHikoi/, pneu=ma mE\ e)/CHontes.
Jud 1:19 hutoi eisin hoi apodioriDZontes, PSyCHikoi, pneuma mE eCHontes.
Jud 1:19 rd----npm- v-3pai-p-- ra----npm- v--papnpm- a-----npm- n-----asn- d--------- v--papnpm-
Jud 1:19 G3778 G1526 G3588 G0592 G5591 G4151 G3361 G2192
Jud 1:19 Oni to powodują podziały, /a sami/ są cieleśni /i/ Ducha nie mają.
Jud 1:19
Jud 1:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jud 1:19
Jud 1:19  To  oddzielenie  umysłowy  nie  mieć  duch
Jud 1:19 G3778 G0592 G5591 G3361 G2192 G4151
Jud 1:20 ὑμεῖς δέ, ἀγαπητοί, ἐποικοδομοῦντες ἑαυτοὺς τῇ ἁγιωτάτῃ ὑμῶν πίστει, ἐν πνεύματι ἁγίῳ προσευχόμενοι,                                    
Jud 1:20 u(mei=s de/, a)gapEtoi/, e)poikodomou=ntes e(autou\s tE=| a(giOta/tE| u(mO=n pi/stei, e)n pneu/mati a(gi/O| proseuCHo/menoi,
Jud 1:20 hymeis de, agapEtoi, epoikodomuntes heautus tE hagiOtatE hymOn pistei, en pneumati hagiO proseuCHomenoi,
Jud 1:20 rp----np-- c--------- a-----vpm- v--papnpm- rp----apm- ra----dsf- a-----dsfs rp----gp-- n-----dsf- p--------- n-----dsn- a-----dsn- v--pmpnpm-
Jud 1:20 G5210 G1161 G0027 G2026 G1438 G3588 G0040 G5216 G4102 G1722 G4151 G0040 G4336
Jud 1:20 Wy zaś, umiłowani, budując samych siebie, na fundamencie waszej najświętszej wiary, w Duchu Świętym się módlcie
Jud 1:20
Jud 1:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jud 1:20
Jud 1:20 A  ty, wy  umiłowany  Przemawiając do  się  Święty  Wiara  swój  modląc  Duch  Duch  Święty
Jud 1:20 G1161 G5210 G0027 G2026 G1438 G0040 G4102 G5216 G4336 G1722 G4151 G0040
Jud 1:21 ἑαυτοὺς ἐν ἀγάπῃ θεοῦ τηρήσατε, προσδεχόμενοι τὸ ἔλεος τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς ζωὴν αἰώνιον.                              
Jud 1:21 e(autou\s e)n a)ga/pE| Teou= tErE/sate, prosdeCHo/menoi to\ e)/leos tou= kuri/ou E(mO=n *)iEsou= *CHristou= ei)s DZOE\n ai)O/nion.
Jud 1:21 heautus en agapE Teu tErEsate, prosdeCHomenoi to eleos tu kyriu hEmOn iEsu CHristu eis DZOEn aiOnion.
Jud 1:21 rp----apm- p--------- n-----dsf- n-----gsm- v-2aad-p-- v--pmpnpm- ra----asn- n-----asn- ra----gsm- n-----gsm- rp----gp-- n-----gsm- n-----gsm- p--------- n-----asf- a-----asf-
Jud 1:21 G1438 G1722 G0026 G2316 G5083 G4327 G3588 G1656 G3588 G2962 G2257 G2424 G5547 G1519 G2222 G0166
Jud 1:21 i w miłości Bożej strzeżcie samych siebie, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa, /które wiedzie/ ku życiu wiecznemu.
Jud 1:21
Jud 1:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jud 1:21
Jud 1:21  zaoszczędzić  się  w  miłość  Bóg  czekanie  łaska  Władca  nasz  Jezus  Chrystus  dla  wieczny  Życie
Jud 1:21 G5083 G1438 G1722 G0026 G2316 G4327 G1656 G2962 G2257 G2424 G5547 G1519 G0166 G2222
Jud 1:22 καὶ οὓς μὲν ἐλεᾶτε διακρινομένους,                                                    
Jud 1:22 kai\ ou(\s me\n e)lea=te diakrinome/nous,
Jud 1:22 kai hus men eleate diakrinomenus,
Jud 1:22 c--------- rr----apm- c--------- v-2pad-p-- v--pmpapm-
Jud 1:22 G2532 G3739 G3303 G1653 G1252
Jud 1:22 Dla jednych miejcie litość, dla tych, którzy mają wątpliwości:
Jud 1:22
Jud 1:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jud 1:22
Jud 1:22  I  jeden  jeden  Być  współczucie  z  uwagę
Jud 1:22 G2532 G3303 G3739 G1653 G1653 G1252 G1252
Jud 1:23 οὓς δὲ σῴζετε ἐκ πυρὸς ἁρπάζοντες, οὓς δὲ ἐλεᾶτε ἐν φόβῳ, μισοῦντες καὶ τὸν ἀπὸ τῆς σαρκὸς ἐσπιλωμένον χιτῶνα.                        
Jud 1:23 ou(\s de\ sO/|DZete e)k puro\s a(rpa/DZontes, ou(\s de\ e)lea=te e)n fo/bO|, misou=ntes kai\ to\n a)po\ tE=s sarko\s e)spilOme/non CHitO=na.
Jud 1:23 hus de sODZete ek pyros harpaDZontes, hus de eleate en fobO, misuntes kai ton apo tEs sarkos espilOmenon CHitOna.
Jud 1:23 rr----apm- c--------- v-2pad-p-- p--------- n-----gsn- v--papnpm- rr----apm- c--------- v-2pad-p-- p--------- n-----dsm- v--papnpm- d--------- ra----asm- p--------- ra----gsf- n-----gsf- v--xppasm- n-----asm-
Jud 1:23 G3739 G1161 G4982 G1537 G4442 G0726 G3739 G1161 G1653 G1722 G5401 G3404 G2532 G3588 G0575 G3588 G4561 G4695 G5509
Jud 1:23 ratujcie /ich/, wyrywając z ognia, dla drugich zaś miejcie litość z obawą, mając w nienawiści nawet chiton zbrukany przez ciało.
Jud 1:23
Jud 1:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jud 1:23
Jud 1:23  i  inny  strach  strach  zaoszczędzić  je  z  ogień  ganić  zaś  z  strach  gardził  nawet  odzieży  który  zhańbiony  ciało  ciało
Jud 1:23 G1161 G3739 G1722 G5401 G4982 G0726 G1537 G4442 G1651 G1161 G1722 G5401 G3404 G2532 G5509 G4695 G4695 G0575 G4561
Jud 1:24 Τῷ δὲ δυναμένῳ φυλάξαι ὑμᾶς ἀπταίστους καὶ στῆσαι κατενώπιον τῆς δόξης αὐτοῦ ἀμώμους ἐν ἀγαλλιάσει,                                
Jud 1:24 *tO=| de\ duname/nO| fula/Xai u(ma=s a)ptai/stous kai\ stE=sai katenO/pion tE=s do/XEs au)tou= a)mO/mous e)n a)gallia/sei,
Jud 1:24 tO de dynamenO fylaXai hymas aptaistus kai stEsai katenOpion tEs doXEs autu amOmus en agalliasei,
Jud 1:24 ra----dsm- c--------- v--pmpdsm- v--aan---- rp----ap-- a-----apm- c--------- v--aan---- p--------- ra----gsf- n-----gsf- rp----gsm- a-----apm- p--------- n-----dsf-
Jud 1:24 G3588 G1161 G1410 G5442 G5209 G0679 G2532 G2476 G2714 G3588 G1391 G0846 G0299 G1722 G0020
Jud 1:24 Temu zaś, który może was ustrzec od upadku i stawić nienagannymi i rozradowanymi wobec swej chwały,
Jud 1:24
Jud 1:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jud 1:24
Jud 1:24  Który jest w stanie  zaś  przestrzegać  ty, wy  spadek  i  umieścić  przed  chwała  Własne  dziewiczy  w  radość
Jud 1:24 G1410 G1161 G5442 G5209 G0679 G2532 G2476 G2714 G1391 G0846 G0299 G1722 G0020
Jud 1:25 μόνῳ θεῷ σωτῆρι ἡμῶν διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν δόξα μεγαλωσύνη κράτος καὶ ἐξουσία πρὸ παντὸς τοῦ αἰῶνος καὶ νῦν καὶ εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας· ἀμήν.        
Jud 1:25 mo/nO| TeO=| sOtE=ri E(mO=n dia\ *)iEsou= *CHristou= tou= kuri/ou E(mO=n do/Xa megalOsu/nE kra/tos kai\ e)Xousi/a pro\ panto\s tou= ai)O=nos kai\ nu=n kai\ ei)s pa/ntas tou\s ai)O=nas: a)mE/n.
Jud 1:25 monO TeO sOtEri hEmOn dia iEsu CHristu tu kyriu hEmOn doXa megalOsynE kratos kai eXusia pro pantos tu aiOnos kai nyn kai eis pantas tus aiOnas: amEn.
Jud 1:25 a-----dsm- n-----dsm- n-----dsm- rp----gp-- p--------- n-----gsm- n-----gsm- ra----gsm- n-----gsm- rp----gp-- n-----nsf- n-----nsf- n-----nsn- c--------- n-----nsf- p--------- a-----gsm- ra----gsm- n-----gsm- c--------- d--------- c--------- p--------- a-----apm- ra----apm- n-----apm- x---------
Jud 1:25 G3441 G2316 G4990 G2257 G1223 G2424 G5547 G3588 G2962 G2257 G1391 G3172 G2904 G2532 G1849 G4253 G3956 G3588 G0165 G2532 G3568 G2532 G1519 G3956 G3588 G0165 G0281
Jud 1:25 jedynemu Bogu, Zbawcy naszemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, chwała, majestat, moc i władza przed wszystkimi wiekami i teraz, i na wszystkie wieki! Amen.
Jud 1:25
Jud 1:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Jud 1:25
Jud 1:25  Pojedynczy  Mądry  Bóg  Zbawiciel  nasz  chwała  i  wielkość  siła  i  moc  przed  wszystko  Wieku  teraz  i  w  wszystko  kiedykolwiek  Amen
Jud 1:25 G3441 G4680 G2316 G4990 G2257 G1391 G2532 G3172 G2904 G2532 G1849 G4253 G3956 G0165 G3568 G2532 G1519 G3956 G0165 G0281
Copyright by Cezary Podolski