Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_Flp4      do_str_głównej      do_Kol2      
Kol 1:1 Παῦλος ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ διὰ θελήματος θεοῦ καὶ Τιμόθεος ἀδελφὸς                                                            
Kol 1:1 *pau=los a)po/stolos *CHristou= *)iEsou= dia\ TelE/matos Teou= kai\ *timo/Teos o( a)delfo\s
Kol 1:1 paulos apostolos CHristu iEsu dia TelEmatos Teu kai timoTeos ho adelfos
Kol 1:1 n-----nsm- n-----nsm- n-----gsm- n-----gsm- p--------- n-----gsn- n-----gsm- c--------- n-----nsm- ra----nsm- n-----nsm-
Kol 1:1 G3972 G0652 G5547 G2424 G1223 G2307 G2316 G2532 G5095 G3588 G0080
Kol 1:1 Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa, i Tymoteusz, brat,
Kol 1:1
Kol 1:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Kol 1:1
Kol 1:1  Paul  będzie  będzie  Pobożny  Apostoł  Jezus  Chrystus  i  Tymotka  brat
Kol 1:1 G3972 G1223 G2307 G2316 G0652 G2424 G5547 G2532 G5095 G0080
Kol 1:2 τοῖς ἐν Κολοσσαῖς ἁγίοις καὶ πιστοῖς ἀδελφοῖς ἐν Χριστῷ· χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν.                                                
Kol 1:2 toi=s e)n *kolossai=s a(gi/ois kai\ pistoi=s a)delfoi=s e)n *CHristO=|: CHa/ris u(mi=n kai\ ei)rE/nE a)po\ Teou= patro\s E(mO=n.
Kol 1:2 tois en kolossais hagiois kai pistois adelfois en CHristO: CHaris hymin kai eirEnE apo Teu patros hEmOn.
Kol 1:2 ra----dpm- p--------- n-----dpf- a-----dpm- c--------- a-----dpm- n-----dpm- p--------- n-----dsm- n-----nsf- rp----dp-- c--------- n-----nsf- p--------- n-----gsm- n-----gsm- rp----gp--
Kol 1:2 G3588 G1722 G2857 G0040 G2532 G4103 G0080 G1722 G5547 G5485 G5213 G2532 G1515 G0575 G2316 G3962 G2257
Kol 1:2 do świętych i wiernych w Chrystusie braci w Kolosach: łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego! 
Kol 1:2
Kol 1:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Kol 1:2
Kol 1:2  w  Colosse  święty  i  prawdziwy  bracia  w  Chrystus
Kol 1:2 G1722 G2857 G0040 G2532 G4103 G0080 G1722 G5547
Kol 1:3 Εὐχαριστοῦμεν τῷ θεῷ πατρὶ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ πάντοτε περὶ ὑμῶν προσευχόμενοι,                                                        
Kol 1:3 *eu)CHaristou=men tO=| TeO=| patri\ tou= kuri/ou E(mO=n *)iEsou= *CHristou= pa/ntote peri\ u(mO=n proseuCHo/menoi,
Kol 1:3 euCHaristumen tO TeO patri tu kyriu hEmOn iEsu CHristu pantote peri hymOn proseuCHomenoi,
Kol 1:3 v-1pai-p-- ra----dsm- n-----dsm- n-----dsm- ra----gsm- n-----gsm- rp----gp-- n-----gsm- n-----gsm- d--------- p--------- rp----gp-- v--pmpnpm-
Kol 1:3 G2168 G3588 G2316 G3962 G3588 G2962 G2257 G2424 G5547 G3842 G4012 G5216 G4336
Kol 1:3 Dzięki czynimy Bogu, Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa, zawsze, ilekroć modlimy się za was -
Kol 1:3
Kol 1:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Kol 1:3
Kol 1:3  łaska  ty, wy  i  świat  z  Bóg  Ojciec  nasz  i  Władca  Jezus  Chrystus  Podziękować  Bóg  i  Ojciec  Władca  nasz  Jezus  Chrystus  zawsze  modląc  o  ty, wy
Kol 1:3 G5485 G5213 G2532 G1515 G0575 G2316 G3962 G2257 G5547 G2962 G2424 G5547 G2168 G2316 G2532 G3962 G2962 G2257 G2424 G5547 G3842 G4336 G4012 G5216
Kol 1:4 ἀκούσαντες τὴν πίστιν ὑμῶν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ καὶ τὴν ἀγάπην ἣν ἔχετε εἰς πάντας τοὺς ἁγίους                                                  
Kol 1:4 a)kou/santes tE\n pi/stin u(mO=n e)n *CHristO=| *)iEsou= kai\ tE\n a)ga/pEn E(\n e)/CHete ei)s pa/ntas tou\s a(gi/ous
Kol 1:4 akusantes tEn pistin hymOn en CHristO iEsu kai tEn agapEn hEn eCHete eis pantas tus hagius
Kol 1:4 v--aapnpm- ra----asf- n-----asf- rp----gp-- p--------- n-----dsm- n-----dsm- c--------- ra----asf- n-----asf- rr----asf- v-2pai-p-- p--------- a-----apm- ra----apm- a-----apm-
Kol 1:4 G0191 G3588 G4102 G5216 G1722 G5547 G2424 G2532 G3588 G0026 G3739 G2192 G1519 G3956 G3588 G0040
Kol 1:4 odkąd usłyszeliśmy o waszej wierze w Chrystusie Jezusie i o waszej miłości, jaką żywicie dla wszystkich świętych -
Kol 1:4
Kol 1:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Kol 1:4
Kol 1:4  przesłuchanie  Wiara  swój  w  Chrystus  Jezus  i  miłość  do  wszystko  święty
Kol 1:4 G0191 G4102 G5216 G1722 G5547 G2424 G2532 G0026 G1519 G3956 G0040
Kol 1:5 διὰ τὴν ἐλπίδα τὴν ἀποκειμένην ὑμῖν ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἣν προηκούσατε ἐν τῷ λόγῳ τῆς ἀληθείας τοῦ εὐαγγελίου                                              
Kol 1:5 dia\ tE\n e)lpi/da tE\n a)pokeime/nEn u(mi=n e)n toi=s ou)ranoi=s, E(\n proEkou/sate e)n tO=| lo/gO| tE=s a)lETei/as tou= eu)aggeli/ou
Kol 1:5 dia tEn elpida tEn apokeimenEn hymin en tois uranois, hEn proEkusate en tO logO tEs alETeias tu euaNgeliu
Kol 1:5 p--------- ra----asf- n-----asf- ra----asf- v--pmpasf- rp----dp-- p--------- ra----dpm- n-----dpm- rr----asf- v-2aai-p-- p--------- ra----dsm- n-----dsm- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsn- n-----gsn-
Kol 1:5 G1223 G3588 G1680 G3588 G0606 G5213 G1722 G3588 G3772 G3739 G4257 G1722 G3588 G3056 G3588 G0225 G3588 G2098
Kol 1:5 z powodu nadziei /nagrody/ odłożonej dla was w niebie. O niej to już przedtem usłyszeliście dzięki głoszeniu prawdy - Ewangelii,
Kol 1:5
Kol 1:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Kol 1:5
Kol 1:5  w  nadzieja  przygotowane do  ty, wy  w  niebo  niż  przed  słyszałem  w  prawdziwy  słowo  ewangelia
Kol 1:5 G1223 G1680 G0606 G5213 G1722 G3772 G3739 G4257 G4257 G1722 G0225 G3056 G2098
Kol 1:6 τοῦ παρόντος εἰς ὑμᾶς, καθὼς καὶ ἐν παντὶ τῷ κόσμῳ ἐστὶν καρποφορούμενον καὶ αὐξανόμενον καθὼς καὶ ἐν ὑμῖν, ἀφ᾿ ἧς ἡμέρας ἠκούσατε καὶ ἐπέγνωτε τὴν χάριν τοῦ θεοῦ ἐν ἀληθείᾳ·                      
Kol 1:6 tou= paro/ntos ei)s u(ma=s, kaTO\s kai\ e)n panti\ tO=| ko/smO| e)sti\n karpoforou/menon kai\ au)Xano/menon kaTO\s kai\ e)n u(mi=n, a)f' E(=s E(me/ras E)kou/sate kai\ e)pe/gnOte tE\n CHa/rin tou= Teou= e)n a)lETei/a|:
Kol 1:6 tu parontos eis hymas, kaTOs kai en panti tO kosmO estin karpoforumenon kai auXanomenon kaTOs kai en hymin, af' Es hEmeras Ekusate kai epegnOte tEn CHarin tu Teu en alETeia:
Kol 1:6 ra----gsn- v--papgsn- p--------- rp----ap-- c--------- d--------- p--------- a-----dsm- ra----dsm- n-----dsm- v-3pai-s-- v--pmpnsn- c--------- v--pppnsn- c--------- d--------- p--------- rp----dp-- p--------- rr----gsf- n-----gsf- v-2aai-p-- c--------- v-2aai-p-- ra----asf- n-----asf- ra----gsm- n-----gsm- p--------- n-----dsf-
Kol 1:6 G3588 G3918 G1519 G5209 G2531 G2532 G1722 G3956 G3588 G2889 G2076 G2592 G2532 G0837 G2531 G2532 G1722 G5213 G0575 G3739 G2250 G0191 G2532 G1921 G3588 G5485 G3588 G2316 G1722 G0225
Kol 1:6 która do was dotarła. Podobnie jak jest na całym świecie, tak również i u was, owocuje ona i rośnie od dnia, w którym usłyszeliście i poznali łaskę Boga w /jej/ prawdzie
Kol 1:6
Kol 1:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Kol 1:6
Kol 1:6  który  trwa  w  ty, wy  jako  i  w  wszystko  świat  i  przynosi  przynosi  owoc  owoc  i  wzrost  jako  i  między  ty, wy  z  dodanie  Dzień  słyszałem  i  Nauczyliśmy  łaska  Bóg  w  prawda
Kol 1:6 G3918 G3918 G1519 G5209 G2531 G2532 G1722 G3956 G2889 G2532 G2076 G2592 G2076 G2592 G2532 G0837 G2531 G2532 G1722 G5213 G0575 G3739 G2250 G0191 G2532 G1921 G5485 G2316 G1722 G0225
Kol 1:7 καθὼς ἐμάθετε ἀπὸ Ἐπαφρᾶ τοῦ ἀγαπητοῦ συνδούλου ἡμῶν, ὅς ἐστιν πιστὸς ὑπὲρ ὑμῶν διάκονος τοῦ Χριστοῦ,                                                  
Kol 1:7 kaTO\s e)ma/Tete a)po\ *)epafra= tou= a)gapEtou= sundou/lou E(mO=n, o(/s e)stin pisto\s u(pe\r u(mO=n dia/konos tou= *CHristou=,
Kol 1:7 kaTOs emaTete apo epafra tu agapEtu syndulu hEmOn, hos estin pistos hyper hymOn diakonos tu CHristu,
Kol 1:7 c--------- v-2aai-p-- p--------- n-----gsm- ra----gsm- a-----gsm- n-----gsm- rp----gp-- rr----nsm- v-3pai-s-- a-----nsm- p--------- rp----gp-- n-----nsm- ra----gsm- n-----gsm-
Kol 1:7 G2531 G3129 G0575 G1889 G3588 G0027 G4889 G2257 G3739 G2076 G4103 G5228 G5216 G1249 G3588 G5547
Kol 1:7 według tego, jak nauczyliście się od umiłowanego współsługi naszego Epafrasa. Jest on wiernym sługą Chrystusa zastępującym nas;
Kol 1:7
Kol 1:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Kol 1:7
Kol 1:7  jako  i  dowiedziałem się  z  Epaphras  kochanek  Oficer  nasz  prawdziwy  dla  ty, wy  minister  Chrystus
Kol 1:7 G2531 G2532 G3129 G0575 G1889 G0027 G4889 G2257 G4103 G5228 G5216 G1249 G5547
Kol 1:8 καὶ δηλώσας ἡμῖν τὴν ὑμῶν ἀγάπην ἐν πνεύματι.                                                                
Kol 1:8 o( kai\ dElO/sas E(mi=n tE\n u(mO=n a)ga/pEn e)n pneu/mati.
Kol 1:8 ho kai dElOsas hEmin tEn hymOn agapEn en pneumati.
Kol 1:8 ra----nsm- d--------- v--aapnsm- rp----dp-- ra----asf- rp----gp-- n-----asf- p--------- n-----dsn-
Kol 1:8 G3588 G2532 G1213 G2254 G3588 G5216 G0026 G1722 G4151
Kol 1:8 on też nam ukazał waszą miłość w Duchu.
Kol 1:8
Kol 1:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Kol 1:8
Kol 1:8  który  i  Zaleca  nas  swój  miłość  w  duch
Kol 1:8 G1213 G2532 G1213 G2254 G5216 G0026 G1722 G4151
Kol 1:9 Διὰ τοῦτο καὶ ἡμεῖς, ἀφ᾿ ἧς ἡμέρας ἠκούσαμεν, οὐ παυόμεθα ὑπὲρ ὑμῶν προσευχόμενοι καὶ αἰτούμενοι ἵνα πληρωθῆτε τὴν ἐπίγνωσιν τοῦ θελήματος αὐτοῦ ἐν πάσῃ σοφίᾳ καὶ συνέσει πνευματικῇ,                          
Kol 1:9 *dia\ tou=to kai\ E(mei=s, a)f' E(=s E(me/ras E)kou/samen, ou) pauo/meTa u(pe\r u(mO=n proseuCHo/menoi kai\ ai)tou/menoi i(/na plErOTE=te tE\n e)pi/gnOsin tou= TelE/matos au)tou= e)n pa/sE| sofi/a| kai\ sune/sei pneumatikE=|,
Kol 1:9 dia tuto kai hEmeis, af' Es hEmeras Ekusamen, u pauomeTa hyper hymOn proseuCHomenoi kai aitumenoi hina plErOTEte tEn epignOsin tu TelEmatos autu en pasE sofia kai synesei pneumatikE,
Kol 1:9 p--------- rd----asn- d--------- rp----np-- p--------- rr----gsf- n-----gsf- v-1aai-p-- d--------- v-1pmi-p-- p--------- rp----gp-- v--pmpnpm- c--------- v--pmpnpm- c--------- v-2aps-p-- ra----asf- n-----asf- ra----gsn- n-----gsn- rp----gsm- p--------- a-----dsf- n-----dsf- c--------- n-----dsf- a-----dsf-
Kol 1:9 G1223 G5124 G2532 G2249 G0575 G3739 G2250 G0191 G3756 G3973 G5228 G5216 G4336 G2532 G0154 G2443 G4137 G3588 G1922 G3588 G2307 G0846 G1722 G3956 G4678 G2532 G4907 G4152
Kol 1:9 Przeto i my od dnia, w którym to usłyszeliśmy, nie przestajemy za was się modlić i prosić /Boga/, abyście doszli do pełnego poznania Jego woli, w całej mądrości i duchowym zrozumieniu,
Kol 1:9
Kol 1:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Kol 1:9
Kol 1:9  Zatem  Zatem  i  my  z  Dzień  jako  słyszałem  nie  stop  modlić się  o  ty, wy  i  żądanie  że  wykonywane  wiedza  będzie  Jego  w  wszystko  Mądrość  i  roztropność  duchowy
Kol 1:9 G1223 G5124 G2532 G2249 G0575 G2250 G3739 G0191 G3756 G3973 G4336 G5228 G5216 G2532 G0154 G2443 G4137 G1922 G2307 G0846 G1722 G3956 G4678 G2532 G4907 G4152
Kol 1:10 περιπατῆσαι ἀξίως τοῦ κυρίου εἰς πᾶσαν ἀρεσκείαν, ἐν παντὶ ἔργῳ ἀγαθῷ καρποφοροῦντες καὶ αὐξανόμενοι τῇ ἐπιγνώσει τοῦ θεοῦ,                                              
Kol 1:10 peripatE=sai a)Xi/Os tou= kuri/ou ei)s pa=san a)reskei/an, e)n panti\ e)/rgO| a)gaTO=| karpoforou=ntes kai\ au)Xano/menoi tE=| e)pignO/sei tou= Teou=,
Kol 1:10 peripatEsai aXiOs tu kyriu eis pasan areskeian, en panti ergO agaTO karpoforuntes kai auXanomenoi tE epignOsei tu Teu,
Kol 1:10 v--aan---- d--------- ra----gsm- n-----gsm- p--------- a-----asf- n-----asf- p--------- a-----dsn- n-----dsn- a-----dsn- v--papnpm- c--------- v--pppnpm- ra----dsf- n-----dsf- ra----gsm- n-----gsm-
Kol 1:10 G4043 G0516 G3588 G2962 G1519 G3956 G0699 G1722 G3956 G2041 G0018 G2592 G2532 G0837 G3588 G1922 G3588 G2316
Kol 1:10 abyście już postępowali w sposób godny Pana, w pełni Mu się podobając, wydając owoce wszelkich dobrych czynów i rosnąc przez głębsze poznanie Boga.
Kol 1:10
Kol 1:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Kol 1:10
Kol 1:10  otrzymane  godnie  Bóg  w  wszystko  przyjemny  wniesienie  owoc  w  każdy  sprawa  dobry  i  Rośnie  w  poznania  Bóg
Kol 1:10 G4043 G0516 G2962 G1519 G3956 G0699 G2592 G2592 G1722 G3956 G2041 G0018 G2532 G0837 G1519 G1922 G2316
Kol 1:11 ἐν πάσῃ δυνάμει δυναμούμενοι κατὰ τὸ κράτος τῆς δόξης αὐτοῦ εἰς πᾶσαν ὑπομονὴν καὶ μακροθυμίαν, μετὰ χαρᾶς                                                
Kol 1:11 e)n pa/sE| duna/mei dunamou/menoi kata\ to\ kra/tos tE=s do/XEs au)tou= ei)s pa=san u(pomonE\n kai\ makroTumi/an, meta\ CHara=s
Kol 1:11 en pasE dynamei dynamumenoi kata to kratos tEs doXEs autu eis pasan hypomonEn kai makroTymian, meta CHaras
Kol 1:11 p--------- a-----dsf- n-----dsf- v--pppnpm- p--------- ra----asn- n-----asn- ra----gsf- n-----gsf- rp----gsm- p--------- a-----asf- n-----asf- c--------- n-----asf- p--------- n-----gsf-
Kol 1:11 G1722 G3956 G1411 G1412 G2596 G3588 G2904 G3588 G1391 G0846 G1519 G3956 G5281 G2532 G3115 G3326 G5479
Kol 1:11 Niech moc Jego chwały w pełni was umacnia do /okazywania/ wszelkiego rodzaju cierpliwości i stałości.
Kol 1:11
Kol 1:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Kol 1:11
Kol 1:11  Wzmocniony  wszelkiego rodzaju  wszelkiego rodzaju  moc  na  moc  Sława  Jego  w  każdy  cierpliwość  i  hojność  z  radość
Kol 1:11 G1412 G1722 G3956 G1411 G2596 G2904 G1391 G0846 G1519 G3956 G5281 G2532 G3115 G3326 G5479
Kol 1:12 εὐχαριστοῦντες τῷ πατρὶ τῷ ἱκανώσαντι ὑμᾶς εἰς τὴν μερίδα τοῦ κλήρου τῶν ἁγίων ἐν τῷ φωτί·                                                  
Kol 1:12 eu)CHaristou=ntes tO=| patri\ tO=| i(kanO/santi u(ma=s ei)s tE\n meri/da tou= klE/rou tO=n a(gi/On e)n tO=| fOti/:
Kol 1:12 euCHaristuntes tO patri tO hikanOsanti hymas eis tEn merida tu klEru tOn hagiOn en tO fOti:
Kol 1:12 v--papnpm- ra----dsm- n-----dsm- ra----dsm- v--aapdsm- rp----ap-- p--------- ra----asf- n-----asf- ra----gsm- n-----gsm- ra----gpm- a-----gpm- p--------- ra----dsn- n-----dsn-
Kol 1:12 G2168 G3588 G3962 G3588 G2427 G5209 G1519 G3588 G3310 G3588 G2819 G3588 G0040 G1722 G3588 G5457
Kol 1:12 Z radością dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości.
Kol 1:12
Kol 1:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Kol 1:12
Kol 1:12  przez  Ojciec  że należne  nas  do  udział  Dziedzictwo  Świętych  w  światło
Kol 1:12 G2168 G3962 G2427 G2248 G1519 G3310 G2819 G0040 G1722 G5457
Kol 1:13 ὃς ἐρρύσατο ἡμᾶς ἐκ τῆς ἐξουσίας τοῦ σκότους καὶ μετέστησεν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ υἱοῦ τῆς ἀγάπης αὐτοῦ,                                              
Kol 1:13 o(\s e)rru/sato E(ma=s e)k tE=s e)Xousi/as tou= sko/tous kai\ mete/stEsen ei)s tE\n basilei/an tou= ui(ou= tE=s a)ga/pEs au)tou=,
Kol 1:13 hos errysato hEmas ek tEs eXusias tu skotus kai metestEsen eis tEn basileian tu hyiu tEs agapEs autu,
Kol 1:13 rr----nsm- v-3ami-s-- rp----ap-- p--------- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsn- n-----gsn- c--------- v-3aai-s-- p--------- ra----asf- n-----asf- ra----gsm- n-----gsm- ra----gsf- n-----gsf- rp----gsm-
Kol 1:13 G3739 G4506 G2248 G1537 G3588 G1849 G3588 G4655 G2532 G3179 G1519 G3588 G0932 G3588 G5207 G3588 G0026 G0846
Kol 1:13 On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna,
Kol 1:13
Kol 1:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Kol 1:13
Kol 1:13  umorzone  umorzone  nas  z  władze  Ciemność  i  który wprowadził  w  Królestwo  kochanek  Syn  Jego
Kol 1:13 G3739 G4506 G2248 G1537 G1849 G4655 G2532 G3179 G1519 G0932 G0026 G5207 G0846
Kol 1:14 ἐν ἔχομεν τὴν ἀπολύτρωσιν, τὴν ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν·                                                                
Kol 1:14 e)n O(=| e)/CHomen tE\n a)polu/trOsin, tE\n a)/fesin tO=n a(martiO=n:
Kol 1:14 en hO eCHomen tEn apolytrOsin, tEn afesin tOn hamartiOn:
Kol 1:14 p--------- rr----dsm- v-1pai-p-- ra----asf- n-----asf- ra----asf- n-----asf- ra----gpf- n-----gpf-
Kol 1:14 G1722 G3739 G2192 G3588 G0629 G3588 G0859 G3588 G0266
Kol 1:14 w którym mamy odkupienie - odpuszczenie grzechów.
Kol 1:14
Kol 1:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Kol 1:14
Kol 1:14  w  Kogo  mieć  odkupienie  Krew  Krew  Jego  przebaczenie  grzech
Kol 1:14 G1722 G3739 G2192 G0629 G0129 G1223 G0846 G0859 G0266
Kol 1:15 ὅς ἐστιν εἰκὼν τοῦ θεοῦ τοῦ ἀοράτου, πρωτότοκος πάσης κτίσεως,                                                              
Kol 1:15 o(/s e)stin ei)kO\n tou= Teou= tou= a)ora/tou, prOto/tokos pa/sEs kti/seOs,
Kol 1:15 hos estin eikOn tu Teu tu aoratu, prOtotokos pasEs ktiseOs,
Kol 1:15 rr----nsm- v-3pai-s-- n-----nsf- ra----gsm- n-----gsm- ra----gsm- a-----gsm- a-----nsm- a-----gsf- n-----gsf-
Kol 1:15 G3739 G2076 G1504 G3588 G2316 G3588 G0517 G4416 G3956 G2937
Kol 1:15 On jest obrazem Boga niewidzialnego - Pierworodnym wobec każdego stworzenia,
Kol 1:15
Kol 1:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Kol 1:15
Kol 1:15  Który  jest  obraz  Bóg  niewidzialny  urodzony  przed  wszystko  stworzenie
Kol 1:15 G3739 G2076 G1504 G2316 G0517 G4416 G4416 G3956 G2937
Kol 1:16 ὅτι ἐν αὐτῷ ἐκτίσθη τὰ πάντα ἐν τοῖς οὐρανοῖς καὶ ἐπὶ τῆς γῆς, τὰ ὁρατὰ καὶ τὰ ἀόρατα, εἴτε θρόνοι εἴτε κυριότητες εἴτε ἀρχαὶ εἴτε ἐξουσίαι· τὰ πάντα δι᾿ αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν ἔκτισται,              
Kol 1:16 o(/ti e)n au)tO=| e)kti/sTE ta\ pa/nta e)n toi=s ou)ranoi=s kai\ e)pi\ tE=s gE=s, ta\ o(rata\ kai\ ta\ a)o/rata, ei)/te Tro/noi ei)/te kurio/tEtes ei)/te a)rCHai\ ei)/te e)Xousi/ai: ta\ pa/nta di' au)tou= kai\ ei)s au)to\n e)/ktistai,
Kol 1:16 hoti en autO ektisTE ta panta en tois uranois kai epi tEs gEs, ta horata kai ta aorata, eite Tronoi eite kyriotEtes eite arCHai eite eXusiai: ta panta di' autu kai eis auton ektistai,
Kol 1:16 c--------- p--------- rp----dsm- v-3api-s-- ra----npn- a-----npn- p--------- ra----dpm- n-----dpm- c--------- p--------- ra----gsf- n-----gsf- ra----npn- a-----npn- c--------- ra----npn- a-----npn- c--------- n-----nsm- c--------- n-----npf- c--------- n-----npf- c--------- n-----npf- ra----npn- a-----npn- p--------- rp----gsm- c--------- p--------- rp----asm- v-3xpi-s--
Kol 1:16 G3754 G1722 G0846 G2936 G3588 G3956 G1722 G3588 G3772 G2532 G1909 G3588 G1093 G3588 G3707 G2532 G3588 G0517 G1535 G2362 G1535 G2963 G1535 G0746 G1535 G1849 G3588 G3956 G1223 G0846 G2532 G1519 G0846 G2936
Kol 1:16 bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone.
Kol 1:16
Kol 1:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Kol 1:16
Kol 1:16  dla  Ich  Ich  stworzony  wszystko  w  niebo  i  w  ziemia  widoczny  i  niewidzialny  trony  czy  dominacja  czy  przełożonych  czy  władze  czy  wszystko  Ich  Ich  i  dla  To  stworzony
Kol 1:16 G3754 G0846 G1722 G2936 G3956 G1722 G3772 G2532 G1909 G1093 G3707 G2532 G0517 G2362 G1535 G2963 G1535 G0746 G1535 G1849 G1535 G3956 G0846 G1223 G2532 G1519 G0846 G2936
Kol 1:17 καὶ αὐτός ἐστιν πρὸ πάντων καὶ τὰ πάντα ἐν αὐτῷ συνέστηκεν.                                                            
Kol 1:17 kai\ au)to/s e)stin pro\ pa/ntOn kai\ ta\ pa/nta e)n au)tO=| sune/stEken.
Kol 1:17 kai autos estin pro pantOn kai ta panta en autO synestEken.
Kol 1:17 c--------- rp----nsm- v-3pai-s-- p--------- a-----gpn- c--------- ra----npn- a-----npn- p--------- rp----dsm- v-3xai-s--
Kol 1:17 G2532 G0846 G2076 G4253 G3956 G2532 G3588 G3956 G1722 G0846 G4921
Kol 1:17 On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie.
Kol 1:17
Kol 1:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Kol 1:17
Kol 1:17  i  jest  przed  tylko  i  wszystko  Ich  Ich  jest
Kol 1:17 G2532 G2076 G4253 G3956 G2532 G3956 G0846 G1722 G4921
Kol 1:18 καὶ αὐτός ἐστιν κεφαλὴ τοῦ σώματος, τῆς ἐκκλησίας· ὅς ἐστιν ἀρχή, πρωτότοκος ἐκ τῶν νεκρῶν, ἵνα γένηται ἐν πᾶσιν αὐτὸς πρωτεύων,                                      
Kol 1:18 kai\ au)to/s e)stin E( kefalE\ tou= sO/matos, tE=s e)kklEsi/as: o(/s e)stin a)rCHE/, prOto/tokos e)k tO=n nekrO=n, i(/na ge/nEtai e)n pa=sin au)to\s prOteu/On,
Kol 1:18 kai autos estin hE kefalE tu sOmatos, tEs ekklEsias: hos estin arCHE, prOtotokos ek tOn nekrOn, hina genEtai en pasin autos prOteuOn,
Kol 1:18 c--------- rp----nsm- v-3pai-s-- ra----nsf- n-----nsf- ra----gsn- n-----gsn- ra----gsf- n-----gsf- rr----nsm- v-3pai-s-- n-----nsf- a-----nsm- p--------- ra----gpm- a-----gpm- c--------- v-3ams-s-- p--------- a-----dpn- rp----nsm- v--papnsm-
Kol 1:18 G2532 G0846 G2076 G3588 G2776 G3588 G4983 G3588 G1577 G3739 G2076 G0746 G4416 G1537 G3588 G3498 G2443 G1096 G1722 G3956 G0846 G4409
Kol 1:18 I On jest Głową Ciała - Kościoła. On jest Początkiem, Pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim.
Kol 1:18
Kol 1:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Kol 1:18
Kol 1:18  I  jest  głowa  ciało  Kościół  On  pierwiastek  pierworodny  z  martwy  tak  mieć  w  wszystko  mistrzostwo
Kol 1:18 G2532 G2076 G2776 G4983 G1577 G3739 G0746 G4416 G1537 G3498 G2443 G1096 G1722 G3956 G4409
Kol 1:19 ὅτι ἐν αὐτῷ εὐδόκησεν πᾶν τὸ πλήρωμα κατοικῆσαι                                                                  
Kol 1:19 o(/ti e)n au)tO=| eu)do/kEsen pa=n to\ plE/rOma katoikE=sai
Kol 1:19 hoti en autO eudokEsen pan to plErOma katoikEsai
Kol 1:19 c--------- p--------- rp----dsm- v-3aai-s-- a-----asn- ra----asn- n-----asn- v--aan----
Kol 1:19 G3754 G1722 G0846 G2106 G3956 G3588 G4138 G2730
Kol 1:19 Zechciał bowiem /Bóg/, aby w Nim zamieszkała cała Pełnia,
Kol 1:19
Kol 1:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Kol 1:19
Kol 1:19  przyjemny  był  że  w  Go  żył  każdy  kompletność
Kol 1:19 G2106 G2106 G3754 G1722 G0846 G2730 G3956 G4138
Kol 1:20 καὶ δι᾿ αὐτοῦ ἀποκαταλλάξαι τὰ πάντα εἰς αὐτόν, εἰρηνοποιήσας διὰ τοῦ αἵματος τοῦ σταυροῦ αὐτοῦ, [δι᾿ αὐτοῦ] εἴτε τὰ ἐπὶ τῆς γῆς εἴτε τὰ ἐν τοῖς οὐρανοῖς.                            
Kol 1:20 kai\ di' au)tou= a)pokatalla/Xai ta\ pa/nta ei)s au)to/n, ei)rEnopoiE/sas dia\ tou= ai(/matos tou= staurou= au)tou=, [di' au)tou=] ei)/te ta\ e)pi\ tE=s gE=s ei)/te ta\ e)n toi=s ou)ranoi=s.
Kol 1:20 kai di' autu apokatallaXai ta panta eis auton, eirEnopoiEsas dia tu haimatos tu stauru autu, [di' autu] eite ta epi tEs gEs eite ta en tois uranois.
Kol 1:20 c--------- p--------- rp----gsm- v--aan---- ra----apn- a-----apn- p--------- rp----asm- v--aapnsm- p--------- ra----gsn- n-----gsn- ra----gsm- n-----gsm- rp----gsm- p--------- rp----gsm- c--------- ra----apn- p--------- ra----gsf- n-----gsf- c--------- ra----apn- p--------- ra----dpm- n-----dpm-
Kol 1:20 G2532 G1223 G0846 G0604 G3588 G3956 G1519 G0846 G1517 G1223 G3588 G0129 G3588 G4716 G0846 G1223 G0846 G1535 G3588 G1909 G3588 G1093 G1535 G3588 G1722 G3588 G3772
Kol 1:20 i aby przez Niego znów pojednać wszystko z sobą: przez Niego - i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża.
Kol 1:20
Kol 1:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Kol 1:20
Kol 1:20  i  przez  Jego  pogodzić  z  Się  wszystko  zawarli pokój  przez  To  Krew  Krew  Krzyż  Jego  i  ziemski  ziemski  niebieski  niebieski
Kol 1:20 G2532 G1223 G0846 G0604 G1519 G0846 G3956 G1517 G1223 G0846 G0129 G1223 G4716 G0846 G1535 G1093 G1909 G1722 G3772
Kol 1:21 Καὶ ὑμᾶς ποτε ὄντας ἀπηλλοτριωμένους καὶ ἐχθροὺς τῇ διανοίᾳ ἐν τοῖς ἔργοις τοῖς πονηροῖς,                                                      
Kol 1:21 *kai\ u(ma=s pote o)/ntas a)pEllotriOme/nous kai\ e)CHTrou\s tE=| dianoi/a| e)n toi=s e)/rgois toi=s ponEroi=s,
Kol 1:21 kai hymas pote ontas apEllotriOmenus kai eCHTrus tE dianoia en tois ergois tois ponErois,
Kol 1:21 c--------- rp----ap-- d--------- v--papapm- v--xppapm- c--------- a-----apm- ra----dsf- n-----dsf- p--------- ra----dpn- n-----dpn- ra----dpn- a-----dpn-
Kol 1:21 G2532 G5209 G4218 G5607 G0526 G2532 G2190 G3588 G1271 G1722 G3588 G2041 G3588 G4190
Kol 1:21 I was, którzy byliście niegdyś obcymi /dla Boga/ i /Jego/ wrogami przez sposób myślenia i wasze złe czyny,
Kol 1:21
Kol 1:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Kol 1:21
Kol 1:21  I  ty, wy  dawny  raz  wyobcowany  i  wrogów  lokalizacja  do  zło  Przypadków
Kol 1:21 G2532 G5209 G5607 G4218 G0526 G2532 G2190 G1271 G1722 G4190 G2041
Kol 1:22 νυνὶ δὲ ἀποκατήλλαξεν ἐν τῷ σώματι τῆς σαρκὸς αὐτοῦ διὰ τοῦ θανάτου, παραστῆσαι ὑμᾶς ἁγίους καὶ ἀμώμους καὶ ἀνεγκλήτους κατενώπιον αὐτοῦ,                                        
Kol 1:22 nuni\ de\ a)pokatE/llaXen e)n tO=| sO/mati tE=s sarko\s au)tou= dia\ tou= Tana/tou, parastE=sai u(ma=s a(gi/ous kai\ a)mO/mous kai\ a)negklE/tous katenO/pion au)tou=,
Kol 1:22 nyni de apokatEllaXen en tO sOmati tEs sarkos autu dia tu Tanatu, parastEsai hymas hagius kai amOmus kai aneNklEtus katenOpion autu,
Kol 1:22 d--------- c--------- v-3aai-s-- p--------- ra----dsn- n-----dsn- ra----gsf- n-----gsf- rp----gsm- p--------- ra----gsm- n-----gsm- v--aan---- rp----ap-- a-----apm- c--------- a-----apm- c--------- a-----apm- p--------- rp----gsm-
Kol 1:22 G3570 G1161 G0604 G1722 G3588 G4983 G3588 G4561 G0846 G1223 G3588 G2288 G3936 G5209 G0040 G2532 G0299 G2532 G0410 G2714 G0846
Kol 1:22 teraz znów pojednał w doczesnym Jego ciele przez śmierć, by stawić was wobec siebie jako świętych i nieskalanych, i nienagannych,
Kol 1:22
Kol 1:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Kol 1:22
Kol 1:22  teraz  pogodzić  w  Telewizja  Ciało  Jego  śmierć  śmierć  przedstawia  ty, wy  Świętych  i  dziewiczy  i  nienaganny  przed  Się
Kol 1:22 G3570 G0604 G1722 G4983 G4561 G0846 G1223 G2288 G3936 G5209 G0040 G2532 G0299 G2532 G0410 G2714 G0846
Kol 1:23 εἴ γε ἐπιμένετε τῇ πίστει τεθεμελιωμένοι καὶ ἑδραῖοι καὶ μὴ μετακινούμενοι ἀπὸ τῆς ἐλπίδος τοῦ εὐαγγελίου οὗ ἠκούσατε, τοῦ κηρυχθέντος ἐν πάσῃ κτίσει τῇ ὑπὸ τὸν οὐρανόν, οὗ ἐγενόμην ἐγὼ Παῦλος διάκονος.                  
Kol 1:23 ei)/ ge e)pime/nete tE=| pi/stei teTemeliOme/noi kai\ e(drai=oi kai\ mE\ metakinou/menoi a)po\ tE=s e)lpi/dos tou= eu)aggeli/ou ou(= E)kou/sate, tou= kEruCHTe/ntos e)n pa/sE| kti/sei tE=| u(po\ to\n ou)rano/n, ou(= e)geno/mEn e)gO\ *pau=los dia/konos.
Kol 1:23 ei ge epimenete tE pistei teTemeliOmenoi kai hedraioi kai mE metakinumenoi apo tEs elpidos tu euaNgeliu hu Ekusate, tu kEryCHTentos en pasE ktisei tE hypo ton uranon, hu egenomEn egO paulos diakonos.
Kol 1:23 c--------- x--------- v-2pai-p-- ra----dsf- n-----dsf- v--xppnpm- c--------- a-----npm- c--------- d--------- v--pppnpm- p--------- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsn- n-----gsn- rr----gsn- v-2aai-p-- ra----gsn- v--appgsn- p--------- a-----dsf- n-----dsf- ra----dsf- p--------- ra----asm- n-----asm- rr----gsn- v-1ami-s-- rp----ns-- n-----nsm- n-----nsm-
Kol 1:23 G1487 G1065 G1961 G3588 G4102 G2311 G2532 G1476 G2532 G3361 G3334 G0575 G3588 G1680 G3588 G2098 G3739 G0191 G3588 G2784 G1722 G3956 G2937 G3588 G5259 G3588 G3772 G3739 G1096 G1473 G3972 G1249
Kol 1:23 bylebyście tylko trwali w wierze - ugruntowani i stateczni - a nie chwiejący się w nadziei /właściwej dla/ Ewangelii. Ją to posłyszeliście głoszoną wszelkiemu stworzeniu, które jest pod niebem - jej sługą stałem się ja, Paweł.
Kol 1:23
Kol 1:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Kol 1:23
Kol 1:23  jeśli  tylko  pobyt  firma  i  wierny  Wiara  i  nie  odeszła  z  Nadzieja  ewangelia  który  słyszałem  który  głosił  wszystko  stworzenie  niebo  niebo  kogo  Ja  Paul  został  minister
Kol 1:23 G1489 G1489 G1961 G2311 G2532 G1476 G4102 G2532 G3361 G3334 G0575 G1680 G2098 G3739 G0191 G2784 G2784 G3956 G2937 G3772 G5259 G3739 G1473 G3972 G1096 G1249
Kol 1:24 Νῦν χαίρω ἐν τοῖς παθήμασιν ὑπὲρ ὑμῶν, καὶ ἀνταναπληρῶ τὰ ὑστερήματα τῶν θλίψεων τοῦ Χριστοῦ ἐν τῇ σαρκί μου ὑπὲρ τοῦ σώματος αὐτοῦ, ἐστιν ἐκκλησία,                            
Kol 1:24 *nu=n CHai/rO e)n toi=s paTE/masin u(pe\r u(mO=n, kai\ a)ntanaplErO= ta\ u(sterE/mata tO=n Tli/PSeOn tou= *CHristou= e)n tE=| sarki/ mou u(pe\r tou= sO/matos au)tou=, o(/ e)stin E( e)kklEsi/a,
Kol 1:24 nyn CHairO en tois paTEmasin hyper hymOn, kai antanaplErO ta hysterEmata tOn TliPSeOn tu CHristu en tE sarki mu hyper tu sOmatos autu, ho estin hE ekklEsia,
Kol 1:24 d--------- v-1pai-s-- p--------- ra----dpn- n-----dpn- p--------- rp----gp-- c--------- v-1pai-s-- ra----apn- n-----apn- ra----gpf- n-----gpf- ra----gsm- n-----gsm- p--------- ra----dsf- n-----dsf- rp----gs-- p--------- ra----gsn- n-----gsn- rp----gsm- rr----nsn- v-3pai-s-- ra----nsf- n-----nsf-
Kol 1:24 G3568 G5463 G1722 G3588 G3804 G5228 G5216 G2532 G0466 G3588 G5303 G3588 G2347 G3588 G5547 G1722 G3588 G4561 G3450 G5228 G3588 G4983 G0846 G3739 G2076 G3588 G1577
Kol 1:24 Teraz raduję się w cierpieniach za was i ze swej strony w moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół.
Kol 1:24
Kol 1:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Kol 1:24
Kol 1:24  Teraz  cieszyć  w  cierpienie  mój  dla  ty, wy  i  wypełnienie  brak  w  ciało  mój  smutki  Chrystus  dla  Ciało  Jego  który  jest  Kościół
Kol 1:24 G3568 G5463 G1722 G3804 G3450 G5228 G5216 G2532 G0466 G5303 G1722 G4561 G3450 G2347 G5547 G5228 G4983 G0846 G3603 G2076 G1577
Kol 1:25 ἧς ἐγενόμην ἐγὼ διάκονος κατὰ τὴν οἰκονομίαν τοῦ θεοῦ τὴν δοθεῖσάν μοι εἰς ὑμᾶς πληρῶσαι τὸν λόγον τοῦ θεοῦ,                                            
Kol 1:25 E(=s e)geno/mEn e)gO\ dia/konos kata\ tE\n oi)konomi/an tou= Teou= tE\n doTei=sa/n moi ei)s u(ma=s plErO=sai to\n lo/gon tou= Teou=,
Kol 1:25 hEs egenomEn egO diakonos kata tEn oikonomian tu Teu tEn doTeisan moi eis hymas plErOsai ton logon tu Teu,
Kol 1:25 rr----gsf- v-1ami-s-- rp----ns-- n-----nsm- p--------- ra----asf- n-----asf- ra----gsm- n-----gsm- ra----asf- v--appasf- rp----ds-- p--------- rp----ap-- v--aan---- ra----asm- n-----asm- ra----gsm- n-----gsm-
Kol 1:25 G3739 G1096 G1473 G1249 G2596 G3588 G3622 G3588 G2316 G3588 G1325 G3427 G1519 G5209 G4137 G3588 G3056 G3588 G2316
Kol 1:25 Jego sługą stałem się według zleconego mi wobec was Bożego włodarstwa: mam wypełnić /posłannictwo głoszenia/ słowa Bożego.
Kol 1:25
Kol 1:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Kol 1:25
Kol 1:25  który  został  Ja  minister  na  dyspensa  Bóg  podaje się do  mnie  dla  ty, wy  wykonać  słowo  Bóg
Kol 1:25 G3739 G1096 G1473 G1249 G2596 G3622 G2316 G1325 G3427 G1519 G5209 G4137 G3056 G2316
Kol 1:26 τὸ μυστήριον τὸ ἀποκεκρυμμένον ἀπὸ τῶν αἰώνων καὶ ἀπὸ τῶν γενεῶν νῦν δὲ ἐφανερώθη τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ,                                                
Kol 1:26 to\ mustE/rion to\ a)pokekrumme/non a)po\ tO=n ai)O/nOn kai\ a)po\ tO=n geneO=n nu=n de\ e)fanerO/TE toi=s a(gi/ois au)tou=,
Kol 1:26 to mystErion to apokekrymmenon apo tOn aiOnOn kai apo tOn geneOn nyn de efanerOTE tois hagiois autu,
Kol 1:26 ra----asn- n-----asn- ra----asn- v--xppasn- p--------- ra----gpm- n-----gpm- c--------- p--------- ra----gpf- n-----gpf- d--------- c--------- v-3api-s-- ra----dpm- a-----dpm- rp----gsm-
Kol 1:26 G3588 G3466 G3588 G0613 G0575 G3588 G0165 G2532 G0575 G3588 G1074 G3568 G1161 G5319 G3588 G0040 G0846
Kol 1:26 Tajemnica ta, ukryta od wieków i pokoleń, teraz została objawiona Jego świętym,
Kol 1:26
Kol 1:26 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Kol 1:26
Kol 1:26  tajemnica  ukryty  z  Wieku  i  rodzajów  teraz  zaś  otwarte  święty  Jego
Kol 1:26 G3466 G0613 G0575 G0165 G2532 G1074 G3570 G1161 G5319 G0040 G0846
Kol 1:27 οἷς ἠθέλησεν θεὸς γνωρίσαι τί τὸ πλοῦτος τῆς δόξης τοῦ μυστηρίου τούτου ἐν τοῖς ἔθνεσιν, ἐστιν Χριστὸς ἐν ὑμῖν, ἐλπὶς τῆς δόξης·                                
Kol 1:27 oi(=s E)Te/lEsen o( Teo\s gnOri/sai ti/ to\ plou=tos tE=s do/XEs tou= mustEri/ou tou/tou e)n toi=s e)/Tnesin, o(/ e)stin *CHristo\s e)n u(mi=n, E( e)lpi\s tE=s do/XEs:
Kol 1:27 hois ETelEsen ho Teos gnOrisai ti to plutos tEs doXEs tu mystEriu tutu en tois eTnesin, ho estin CHristos en hymin, hE elpis tEs doXEs:
Kol 1:27 rr----dpm- v-3aai-s-- ra----nsm- n-----nsm- v--aan---- ri----nsn- ra----nsn- n-----nsn- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsn- n-----gsn- rd----gsn- p--------- ra----dpn- n-----dpn- rr----nsn- v-3pai-s-- n-----nsm- p--------- rp----dp-- ra----nsf- n-----nsf- ra----gsf- n-----gsf-
Kol 1:27 G3739 G2309 G3588 G2316 G1107 G5101 G3588 G4149 G3588 G1391 G3588 G3466 G5127 G1722 G3588 G1484 G3588 G2076 G5547 G1722 G5213 G3588 G1680 G3588 G1391
Kol 1:27 którym Bóg zechciał oznajmić, jak wielkie jest bogactwo chwały tej tajemnicy pośród pogan. Jest nią Chrystus pośród was - nadzieja chwały.
Kol 1:27
Kol 1:27 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Kol 1:27
Kol 1:27  Kogo  vouchsafed  Bóg  show jakieś  bogactwo  Sława  Zachowania tajemnicy  to  dla  Pogan  który  jest  Chrystus  w  ty, wy  nadzieja  Sława
Kol 1:27 G3739 G2309 G2316 G1107 G5101 G4149 G1391 G3466 G5127 G1722 G1484 G3739 G2076 G5547 G1722 G5213 G1680 G1391
Kol 1:28 ὃν ἡμεῖς καταγγέλλομεν νουθετοῦντες πάντα ἄνθρωπον καὶ διδάσκοντες πάντα ἄνθρωπον ἐν πάσῃ σοφίᾳ, ἵνα παραστήσωμεν πάντα ἄνθρωπον τέλειον ἐν Χριστῷ·                                          
Kol 1:28 o(\n E(mei=s katagge/llomen nouTetou=ntes pa/nta a)/nTrOpon kai\ dida/skontes pa/nta a)/nTrOpon e)n pa/sE| sofi/a|, i(/na parastE/sOmen pa/nta a)/nTrOpon te/leion e)n *CHristO=|:
Kol 1:28 hon hEmeis kataNgellomen nuTetuntes panta anTrOpon kai didaskontes panta anTrOpon en pasE sofia, hina parastEsOmen panta anTrOpon teleion en CHristO:
Kol 1:28 rr----asm- rp----np-- v-1pai-p-- v--papnpm- a-----asm- n-----asm- c--------- v--papnpm- a-----asm- n-----asm- p--------- a-----dsf- n-----dsf- c--------- v-1aas-p-- a-----asm- n-----asm- a-----asm- p--------- n-----dsm-
Kol 1:28 G3739 G2249 G2605 G3560 G3956 G0444 G2532 G1321 G3956 G0444 G1722 G3956 G4678 G2443 G3936 G3956 G0444 G5046 G1722 G5547
Kol 1:28 Jego to głosimy, upominając każdego człowieka i ucząc każdego człowieka z całą mądrością, aby każdego człowieka okazać doskonałym w Chrystusie.
Kol 1:28
Kol 1:28 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Kol 1:28
Kol 1:28  Kogo  my  głosić  upomnienia  wszystko  Prawa  i  nauczania  wszystko  Mądrość  że  przedstawia  wszystko  Prawa  doskonały  w  Chrystus  Jezus
Kol 1:28 G3739 G2249 G2605 G3560 G3956 G0444 G2532 G1321 G3956 G4678 G2443 G3936 G3956 G0444 G5046 G1722 G5547 G2424
Kol 1:29 εἰς καὶ κοπιῶ ἀγωνιζόμενος κατὰ τὴν ἐνέργειαν αὐτοῦ τὴν ἐνεργουμένην ἐν ἐμοὶ ἐν δυνάμει.                                                    
Kol 1:29 ei)s o(\ kai\ kopiO= a)gOniDZo/menos kata\ tE\n e)ne/rgeian au)tou= tE\n e)nergoume/nEn e)n e)moi\ e)n duna/mei.
Kol 1:29 eis ho kai kopiO agOniDZomenos kata tEn energeian autu tEn energumenEn en emoi en dynamei.
Kol 1:29 p--------- rr----asn- d--------- v-1pai-s-- v--pmpnsm- p--------- ra----asf- n-----asf- rp----gsm- ra----asf- v--pmpasf- p--------- rp----ds-- p--------- n-----dsf-
Kol 1:29 G1519 G3739 G2532 G2872 G0075 G2596 G3588 G1753 G0846 G3588 G1754 G1722 G1698 G1722 G1411
Kol 1:29 Po to właśnie się trudzę walcząc Jego mocą, która potężnie działa we mnie.
Kol 1:29
Kol 1:29 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Kol 1:29
Kol 1:29  dla  co  i  trud  stara się  moc  moc  Jego  działających w  w  mnie  silnie
Kol 1:29 G1519 G3739 G2532 G2872 G0075 G1753 G2596 G0846 G1754 G1722 G1698 G1411
Copyright by Cezary Podolski