Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_Kol1      do_str_głównej      do_Kol3      
Kol 2:1 Θέλω γὰρ ὑμᾶς εἰδέναι ἡλίκον ἀγῶνα ἔχω ὑπὲρ ὑμῶν καὶ τῶν ἐν Λαοδικείᾳ καὶ ὅσοι οὐχ ἑόρακαν τὸ πρόσωπόν μου ἐν σαρκί,                        
Kol 2:1 *Te/lO ga\r u(ma=s ei)de/nai E(li/kon a)gO=na e)/CHO u(pe\r u(mO=n kai\ tO=n e)n *laodikei/a| kai\ o(/soi ou)CH e(o/rakan to\ pro/sOpo/n mou e)n sarki/,
Kol 2:1 TelO gar hymas eidenai hElikon agOna eCHO hyper hymOn kai tOn en laodikeia kai hosoi uCH heorakan to prosOpon mu en sarki,
Kol 2:1 v-1pai-s-- c--------- rp----ap-- v--xan---- ri----asm- n-----asm- v-1pai-s-- p--------- rp----gp-- c--------- ra----gpm- p--------- n-----dsf- c--------- rr----npm- d--------- v-3xai-p-- ra----asn- n-----asn- rp----gs-- p--------- n-----dsf-
Kol 2:1 G2309 G1063 G5209 G1492 G2245 G0073 G2192 G5228 G5216 G2532 G3588 G1722 G2993 G2532 G3745 G3756 G1492 G3588 G4383 G3450 G1722 G4561
Kol 2:1 Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielką walkę toczę o was, o tych, którzy są w Laodycei, i o tych wszystkich, którzy nie widzieli mnie osobiście,
Kol 2:1
Kol 2:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Kol 2:1
Kol 2:1  Życzenie  ty, wy  Wiedziałem  co  wyczyn  mieć  dla  ty, wy  i  w  Laodycei  i  wszystko  kto  nie  online  osoba  mój  w  ciało
Kol 2:1 G2309 G5209 G1492 G2245 G0073 G2192 G4012 G5216 G2532 G1722 G2993 G2532 G3745 G3708 G3756 G3708 G4383 G3450 G1722 G4561
Kol 2:2 ἵνα παρακληθῶσιν αἱ καρδίαι αὐτῶν, συμβιβασθέντες ἐν ἀγάπῃ καὶ εἰς πᾶν πλοῦτος τῆς πληροφορίας τῆς συνέσεως, εἰς ἐπίγνωσιν τοῦ μυστηρίου τοῦ θεοῦ, Χριστοῦ,                      
Kol 2:2 i(/na paraklETO=sin ai( kardi/ai au)tO=n, sumbibasTe/ntes e)n a)ga/pE| kai\ ei)s pa=n plou=tos tE=s plErofori/as tE=s sune/seOs, ei)s e)pi/gnOsin tou= mustEri/ou tou= Teou=, *CHristou=,
Kol 2:2 hina paraklETOsin hai kardiai autOn, symbibasTentes en agapE kai eis pan plutos tEs plEroforias tEs syneseOs, eis epignOsin tu mystEriu tu Teu, CHristu,
Kol 2:2 c--------- v-3aps-p-- ra----npf- n-----npf- rp----gpm- v--appnpm- p--------- n-----dsf- c--------- p--------- a-----asn- n-----asn- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsf- n-----gsf- p--------- n-----asf- ra----gsn- n-----gsn- ra----gsm- n-----gsm- n-----gsm-
Kol 2:2 G2443 G3870 G3588 G2588 G0846 G4822 G1722 G0026 G2532 G1519 G3956 G4149 G3588 G4136 G3588 G4907 G1519 G1922 G3588 G3466 G3588 G2316 G5547
Kol 2:2 aby ich serca doznały pokrzepienia, aby zostali w miłości pouczeni, ku /osiągnięciu/ całego bogactwa pełni zrozumienia, ku głębszemu poznaniu tajemnicy Boga - /to jest/ Chrystusa.
Kol 2:2
Kol 2:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Kol 2:2
Kol 2:2  tak  pocieszał  serce  ich  Sprzężony  w  miłość  dla  wszystko  bogactwa  doskonały  zrozumienie  dla  wiedza  tajemnic  Bóg  i  Ojciec  i  Chrystus
Kol 2:2 G2443 G3870 G2588 G0846 G4822 G1722 G0026 G1519 G3956 G4149 G4136 G4907 G1519 G1922 G3466 G2316 G2532 G3962 G2532 G5547
Kol 2:3 ἐν εἰσιν πάντες οἱ θησαυροὶ τῆς σοφίας καὶ γνώσεως ἀπόκρυφοι.                                              
Kol 2:3 e)n O(=| ei)sin pa/ntes oi( TEsauroi\ tE=s sofi/as kai\ gnO/seOs a)po/krufoi.
Kol 2:3 en hO eisin pantes hoi TEsauroi tEs sofias kai gnOseOs apokryfoi.
Kol 2:3 p--------- rr----dsm- v-3pai-p-- a-----npm- ra----npm- n-----npm- ra----gsf- n-----gsf- c--------- n-----gsf- a-----npm-
Kol 2:3 G1722 G3739 G1526 G3956 G3588 G2344 G3588 G4678 G2532 G1108 G0614
Kol 2:3 W Nim wszystkie skarby mądrości i wiedzy są ukryte.
Kol 2:3
Kol 2:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Kol 2:3
Kol 2:3  w  Kogo  ukryty  wszystko  skarbów  Mądrość  i  Odniesienie
Kol 2:3 G1722 G3739 G0614 G3956 G2344 G4678 G2532 G1108
Kol 2:4 Τοῦτο λέγω ἵνα μηδεὶς ὑμᾶς παραλογίζηται ἐν πιθανολογίᾳ.                                                    
Kol 2:4 *tou=to le/gO i(/na mEdei\s u(ma=s paralogi/DZEtai e)n piTanologi/a|.
Kol 2:4 tuto legO hina mEdeis hymas paralogiDZEtai en piTanologia.
Kol 2:4 rd----asn- v-1pai-s-- c--------- a-----nsm- rp----ap-- v-3pms-s-- p--------- n-----dsf-
Kol 2:4 G5124 G3004 G2443 G3367 G5209 G3884 G1722 G4086
Kol 2:4 Mówię o tym, by was nikt nie zwodził pozornym dowodzeniem.
Kol 2:4
Kol 2:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Kol 2:4
Kol 2:4  To  powiedzieć  że  kilka  nie  oszukać  ty, wy  nęcący  nęcący  słowa  słowa
Kol 2:4 G5124 G3004 G2443 G5100 G3361 G3884 G5209 G1722 G4086 G1722 G4086
Kol 2:5 εἰ γὰρ καὶ τῇ σαρκὶ ἄπειμι, ἀλλὰ τῷ πνεύματι σὺν ὑμῖν εἰμι, χαίρων καὶ βλέπων ὑμῶν τὴν τάξιν καὶ τὸ στερέωμα τῆς εἰς Χριστὸν πίστεως ὑμῶν.                
Kol 2:5 ei) ga\r kai\ tE=| sarki\ a)/peimi, a)lla\ tO=| pneu/mati su\n u(mi=n ei)mi, CHai/rOn kai\ ble/pOn u(mO=n tE\n ta/Xin kai\ to\ stere/Oma tE=s ei)s *CHristo\n pi/steOs u(mO=n.
Kol 2:5 ei gar kai tE sarki apeimi, alla tO pneumati syn hymin eimi, CHairOn kai blepOn hymOn tEn taXin kai to stereOma tEs eis CHriston pisteOs hymOn.
Kol 2:5 c--------- c--------- d--------- ra----dsf- n-----dsf- v-1pai-s-- c--------- ra----dsn- n-----dsn- p--------- rp----dp-- v-1pai-s-- v--papnsm- c--------- v--papnsm- rp----gp-- ra----asf- n-----asf- c--------- ra----asn- n-----asn- ra----gsf- p--------- n-----asm- n-----gsf- rp----gp--
Kol 2:5 G1487 G1063 G2532 G3588 G4561 G0548 G0235 G3588 G4151 G4862 G5213 G1510 G5463 G2532 G0991 G5216 G3588 G5010 G2532 G3588 G4733 G3588 G1519 G5547 G4102 G5216
Kol 2:5 Choć bowiem ciałem jestem daleko, to jednak duchem jestem z wami, ciesząc się na widok waszego porządku i stałości wiary waszej w Chrystusa.
Kol 2:5
Kol 2:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Kol 2:5
Kol 2:5  dla  chociaż  i  nieobecny  ciało  ale  duch  am  z  ty, wy  radość  i  widzenie  swój  Wykonanie  i  twardość  Wiara  swój  w  Chrystus
Kol 2:5 G1063 G1499 G2532 G0548 G4561 G0235 G4151 G1510 G4862 G5213 G5463 G2532 G0991 G5216 G5010 G2532 G4733 G4102 G5216 G1519 G5547
Kol 2:6 Ὡς οὖν παρελάβετε τὸν Χριστὸν Ἰησοῦν τὸν κύριον, ἐν αὐτῷ περιπατεῖτε,                                              
Kol 2:6 *(Os ou)=n parela/bete to\n *CHristo\n *)iEsou=n to\n ku/rion, e)n au)tO=| peripatei=te,
Kol 2:6 hOs un parelabete ton CHriston iEsun ton kyrion, en autO peripateite,
Kol 2:6 c--------- c--------- v-2aai-p-- ra----asm- n-----asm- n-----asm- ra----asm- n-----asm- p--------- rp----dsm- v-2pad-p--
Kol 2:6 G5613 G3767 G3880 G3588 G5547 G2424 G3588 G2962 G1722 G0846 G4043
Kol 2:6 Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie:
Kol 2:6
Kol 2:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Kol 2:6
Kol 2:6  Zatem  jako  miał  Chrystus  Jezus  Władca  iść  w  Go
Kol 2:6 G3767 G5613 G3880 G5547 G2424 G2962 G4043 G1722 G0846
Kol 2:7 ἐρριζωμένοι καὶ ἐποικοδομούμενοι ἐν αὐτῷ καὶ βεβαιούμενοι τῇ πίστει καθὼς ἐδιδάχθητε, περισσεύοντες ἐν εὐχαριστίᾳ.                                        
Kol 2:7 e)rriDZOme/noi kai\ e)poikodomou/menoi e)n au)tO=| kai\ bebaiou/menoi tE=| pi/stei kaTO\s e)dida/CHTEte, perisseu/ontes e)n eu)CHaristi/a|.
Kol 2:7 erriDZOmenoi kai epoikodomumenoi en autO kai bebaiumenoi tE pistei kaTOs edidaCHTEte, perisseuontes en euCHaristia.
Kol 2:7 v--xppnpm- c--------- v--pppnpm- p--------- rp----dsm- c--------- v--pppnpm- ra----dsf- n-----dsf- c--------- v-2api-p-- v--papnpm- p--------- n-----dsf-
Kol 2:7 G4492 G2532 G2026 G1722 G0846 G2532 G0950 G3588 G4102 G2531 G1321 G4052 G1722 G2169
Kol 2:7 zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności.
Kol 2:7
Kol 2:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Kol 2:7
Kol 2:7  jest  Zakorzenione  i  zatwierdzony  w  Go  i  wzmocniony  w  Wiara  jako  uczy  bogaty  w  To  z  dziękczynienie
Kol 2:7 G4492 G4492 G2532 G2026 G1722 G0846 G2532 G0950 G1722 G4102 G2531 G1321 G4052 G1722 G0846 G1722 G2169
Kol 2:8 βλέπετε μή τις ὑμᾶς ἔσται συλαγωγῶν διὰ τῆς φιλοσοφίας καὶ κενῆς ἀπάτης κατὰ τὴν παράδοσιν τῶν ἀνθρώπων, κατὰ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου καὶ οὐ κατὰ Χριστόν·              
Kol 2:8 ble/pete mE/ tis u(ma=s e)/stai o( sulagOgO=n dia\ tE=s filosofi/as kai\ kenE=s a)pa/tEs kata\ tE\n para/dosin tO=n a)nTrO/pOn, kata\ ta\ stoiCHei=a tou= ko/smou kai\ ou) kata\ *CHristo/n:
Kol 2:8 blepete mE tis hymas estai ho sylagOgOn dia tEs filosofias kai kenEs apatEs kata tEn paradosin tOn anTrOpOn, kata ta stoiCHeia tu kosmu kai u kata CHriston:
Kol 2:8 v-2pad-p-- c--------- ri----nsm- rp----ap-- v-3fmi-s-- ra----nsm- v--papnsm- p--------- ra----gsf- n-----gsf- c--------- a-----gsf- n-----gsf- p--------- ra----asf- n-----asf- ra----gpm- n-----gpm- p--------- ra----apn- n-----apn- ra----gsm- n-----gsm- c--------- d--------- p--------- n-----asm-
Kol 2:8 G0991 G3361 G5100 G5209 G2071 G3588 G4812 G1223 G3588 G5385 G2532 G2756 G0539 G2596 G3588 G3862 G3588 G0444 G2596 G3588 G4747 G3588 G2889 G2532 G3756 G2596 G5547
Kol 2:8 Baczcie, aby kto was nie zagarnął w niewolę przez tę filozofię będącą czczym oszustwem, opartą na ludzkiej tylko tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie.
Kol 2:8
Kol 2:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Kol 2:8
Kol 2:8  Zobaczyć  kto  nie  zwrócił  zwrócił  ty, wy  księstwo  księstwo  i  pusty  oszustwo  na  legenda  ludzki  na  podstaw  Świat  i  nie  na  Chrystus
Kol 2:8 G0991 G5100 G3361 G2071 G4812 G5209 G1223 G5385 G2532 G2756 G0539 G2596 G3862 G0444 G2596 G4747 G2889 G2532 G3756 G2596 G5547
Kol 2:9 ὅτι ἐν αὐτῷ κατοικεῖ πᾶν τὸ πλήρωμα τῆς θεότητος σωματικῶς,                                                
Kol 2:9 o(/ti e)n au)tO=| katoikei= pa=n to\ plE/rOma tE=s Teo/tEtos sOmatikO=s,
Kol 2:9 hoti en autO katoikei pan to plErOma tEs TeotEtos sOmatikOs,
Kol 2:9 c--------- p--------- rp----dsm- v-3pai-s-- a-----nsn- ra----nsn- n-----nsn- ra----gsf- n-----gsf- d---------
Kol 2:9 G3754 G1722 G0846 G2730 G3956 G3588 G4138 G3588 G2320 G4985
Kol 2:9 W Nim bowiem mieszka cała Pełnia: Bóstwo, na sposób ciała,
Kol 2:9
Kol 2:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Kol 2:9
Kol 2:9  dla  w  Go  zamieszkują  wszystko  kompletność  Bóstwo  ciała
Kol 2:9 G3754 G1722 G0846 G2730 G3956 G4138 G2320 G4985
Kol 2:10 καὶ ἐστὲ ἐν αὐτῷ πεπληρωμένοι, ὅς ἐστιν κεφαλὴ πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας,                                          
Kol 2:10 kai\ e)ste\ e)n au)tO=| peplErOme/noi, o(/s e)stin E( kefalE\ pa/sEs a)rCHE=s kai\ e)Xousi/as,
Kol 2:10 kai este en autO peplErOmenoi, hos estin hE kefalE pasEs arCHEs kai eXusias,
Kol 2:10 c--------- v-2pai-p-- p--------- rp----dsm- v--xppnpm- rr----nsm- v-3pai-s-- ra----nsf- n-----nsf- a-----gsf- n-----gsf- c--------- n-----gsf-
Kol 2:10 G2532 G2075 G1722 G0846 G4137 G3739 G2076 G3588 G2776 G3956 G0746 G2532 G1849
Kol 2:10 bo zostaliście napełnieni w Nim, który jest Głową wszelkiej Zwierzchności i Władzy.
Kol 2:10
Kol 2:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Kol 2:10
Kol 2:10  i  mieć  kompletność  w  Go  Który  jest  głowa  wszystko  przełożonych  i  władze
Kol 2:10 G2532 G2075 G4137 G1722 G0846 G3739 G2076 G2776 G3956 G0746 G2532 G1849
Kol 2:11 ἐν καὶ περιετμήθητε περιτομῇ ἀχειροποιήτῳ ἐν τῇ ἀπεκδύσει τοῦ σώματος τῆς σαρκός, ἐν τῇ περιτομῇ τοῦ Χριστοῦ,                                
Kol 2:11 e)n O(=| kai\ perietmE/TEte peritomE=| a)CHeiropoiE/tO| e)n tE=| a)pekdu/sei tou= sO/matos tE=s sarko/s, e)n tE=| peritomE=| tou= *CHristou=,
Kol 2:11 en hO kai perietmETEte peritomE aCHeiropoiEtO en tE apekdysei tu sOmatos tEs sarkos, en tE peritomE tu CHristu,
Kol 2:11 p--------- rr----dsm- d--------- v-2api-p-- n-----dsf- a-----dsf- p--------- ra----dsf- n-----dsf- ra----gsn- n-----gsn- ra----gsf- n-----gsf- p--------- ra----dsf- n-----dsf- ra----gsm- n-----gsm-
Kol 2:11 G1722 G3739 G2532 G4059 G4061 G0886 G1722 G3588 G0555 G3588 G4983 G3588 G4561 G1722 G3588 G4061 G3588 G5547
Kol 2:11 I w Nim też otrzymaliście obrzezanie, nie z ręki ludzkiej, lecz Chrystusowe obrzezanie, polegające na zupełnym wyzuciu się z ciała grzesznego,
Kol 2:11
Kol 2:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Kol 2:11
Kol 2:11  W  Go  i  cięcie  obrzezanie  się bez rąk  odwlekania  odwlekania  grzech  ciało  ciało  obrzezanie  obrzezanie  Boże Narodzenie
Kol 2:11 G1722 G3739 G2532 G4059 G4061 G0886 G0555 G1722 G0266 G4983 G4561 G1722 G4061 G5547
Kol 2:12 συνταφέντες αὐτῷ ἐν τῷ βαπτισμῷ, ἐν καὶ συνηγέρθητε διὰ τῆς πίστεως τῆς ἐνεργείας τοῦ θεοῦ τοῦ ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ νεκρῶν·                          
Kol 2:12 suntafe/ntes au)tO=| e)n tO=| baptismO=|, e)n O(=| kai\ sunEge/rTEte dia\ tE=s pi/steOs tE=s e)nergei/as tou= Teou= tou= e)gei/rantos au)to\n e)k nekrO=n:
Kol 2:12 syntafentes autO en tO baptismO, en hO kai synEgerTEte dia tEs pisteOs tEs energeias tu Teu tu egeirantos auton ek nekrOn:
Kol 2:12 v--appnpm- rp----dsm- p--------- ra----dsm- n-----dsm- p--------- rr----dsm- d--------- v-2api-p-- p--------- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsm- n-----gsm- ra----gsm- v--aapgsm- rp----asm- p--------- a-----gpm-
Kol 2:12 G4916 G0846 G1722 G3588 G0909 G1722 G3739 G2532 G4891 G1223 G3588 G4102 G3588 G1753 G3588 G2316 G3588 G1453 G0846 G1537 G3498
Kol 2:12 jako razem z Nim pogrzebani w chrzcie, w którym też razem zostaliście wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który Go wskrzesił.
Kol 2:12
Kol 2:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Kol 2:12
Kol 2:12  były  pochowany  z  Go  w  Chrzest  w  Go  i  sovoskresli  wiara  wiara  siła  Bóg  Który  podniesiony  Jego  z  martwy
Kol 2:12 G4916 G4916 G4916 G0846 G1722 G0908 G1722 G3739 G2532 G4891 G1223 G4102 G1753 G2316 G1453 G1453 G0846 G1537 G3498
Kol 2:13 καὶ ὑμᾶς νεκροὺς ὄντας [ἐν] τοῖς παραπτώμασιν καὶ τῇ ἀκροβυστίᾳ τῆς σαρκὸς ὑμῶν, συνεζωοποίησεν ὑμᾶς σὺν αὐτῷ, χαρισάμενος ἡμῖν πάντα τὰ παραπτώματα,                        
Kol 2:13 kai\ u(ma=s nekrou\s o)/ntas [e)n] toi=s paraptO/masin kai\ tE=| a)krobusti/a| tE=s sarko\s u(mO=n, suneDZOopoi/Esen u(ma=s su\n au)tO=|, CHarisa/menos E(mi=n pa/nta ta\ paraptO/mata,
Kol 2:13 kai hymas nekrus ontas [en] tois paraptOmasin kai tE akrobystia tEs sarkos hymOn, syneDZOopoiEsen hymas syn autO, CHarisamenos hEmin panta ta paraptOmata,
Kol 2:13 c--------- rp----ap-- a-----apm- v--papapm- p--------- ra----dpn- n-----dpn- c--------- ra----dsf- n-----dsf- ra----gsf- n-----gsf- rp----gp-- v-3aai-s-- rp----ap-- p--------- rp----dsm- v--ampnsm- rp----dp-- a-----apn- ra----apn- n-----apn-
Kol 2:13 G2532 G5209 G3498 G5607 G1722 G3588 G3900 G2532 G3588 G0203 G3588 G4561 G5216 G4806 G5209 G4862 G0846 G5483 G2254 G3956 G3588 G3900
Kol 2:13 I was, umarłych na skutek występków i nieobrzezania waszego /grzesznego/ ciała, razem z Nim przywrócił do życia. Darował nam wszystkie występki,
Kol 2:13
Kol 2:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Kol 2:13
Kol 2:13  i  ty, wy  że  były  martwy  w  grzech  nieobrzezany  ciało  swój  reaktywowana  razem  z  Go  wyrozumiały  nas  wszystko  grzech
Kol 2:13 G2532 G5209 G5607 G5607 G3498 G1722 G3900 G0203 G4561 G5216 G4806 G4806 G4862 G0846 G5483 G2254 G3956 G3900
Kol 2:14 ἐξαλείψας τὸ καθ᾿ ἡμῶν χειρόγραφον τοῖς δόγμασιν ἦν ὑπεναντίον ἡμῖν, καὶ αὐτὸ ἦρκεν ἐκ τοῦ μέσου προσηλώσας αὐτὸ τῷ σταυρῷ·                          
Kol 2:14 e)Xalei/PSas to\ kaT' E(mO=n CHeiro/grafon toi=s do/gmasin o(\ E)=n u(penanti/on E(mi=n, kai\ au)to\ E)=rken e)k tou= me/sou prosElO/sas au)to\ tO=| staurO=|:
Kol 2:14 eXaleiPSas to kaT' EmOn CHeirografon tois dogmasin ho En hypenantion hEmin, kai auto Erken ek tu mesu prosElOsas auto tO staurO:
Kol 2:14 v--aapnsm- ra----asn- p--------- rp----gp-- n-----asn- ra----dpn- n-----dpn- rr----nsn- v-3iai-s-- a-----nsn- rp----dp-- c--------- rp----asn- v-3xai-s-- p--------- ra----gsn- a-----gsn- v--aapnsm- rp----asn- ra----dsm- n-----dsm-
Kol 2:14 G1813 G3588 G2596 G2257 G5498 G3588 G1378 G3739 G2258 G5227 G2254 G2532 G0846 G0142 G1537 G3588 G3319 G4338 G0846 G3588 G4716
Kol 2:14 skreślił zapis dłużny obciążający nas nakazami. To właśnie, co było naszym przeciwnikiem, usunął z drogi, przygwoździwszy do krzyża.
Kol 2:14
Kol 2:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Kol 2:14
Kol 2:14  zagłady  nauczanie  o  nas  pismo  który  był  v.  nas  i  miał  jego  z  Środowisko  byczy  krzyż
Kol 2:14 G1813 G1378 G2596 G2257 G5498 G3739 G2258 G5227 G2254 G2532 G0142 G0846 G1537 G3319 G4338 G4716
Kol 2:15 ἀπεκδυσάμενος τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς ἐξουσίας ἐδειγμάτισεν ἐν παρρησίᾳ, θριαμβεύσας αὐτοὺς ἐν αὐτῷ.                                          
Kol 2:15 a)pekdusa/menos ta\s a)rCHa\s kai\ ta\s e)Xousi/as e)deigma/tisen e)n parrEsi/a|, Triambeu/sas au)tou\s e)n au)tO=|.
Kol 2:15 apekdysamenos tas arCHas kai tas eXusias edeigmatisen en parrEsia, Triambeusas autus en autO.
Kol 2:15 v--ampnsm- ra----apf- n-----apf- c--------- ra----apf- n-----apf- v-3aai-s-- p--------- n-----dsf- v--aapnsm- rp----apm- p--------- rp----dsm-
Kol 2:15 G0554 G3588 G0746 G2532 G3588 G1849 G1165 G1722 G3954 G2358 G0846 G1722 G0846
Kol 2:15 Po rozbrojeniu Zwierzchności i Władz, jawnie wystawił /je/ na widowisko, powiódłszy je dzięki Niemu w triumfie.
Kol 2:15
Kol 2:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Kol 2:15
Kol 2:15  odjęcie  siła  księstw  i  władze  bezapelacyjnie  bezapelacyjnie  poddane  wstyd  tryumfować  przez  ich  Się
Kol 2:15 G0554 G0554 G0746 G2532 G1849 G1722 G3954 G1165 G1165 G2358 G2358 G0846 G0846
Kol 2:16 Μὴ οὖν τις ὑμᾶς κρινέτω ἐν βρώσει καὶ ἐν πόσει ἐν μέρει ἑορτῆς νεομηνίας σαββάτων,                                
Kol 2:16 *mE\ ou)=n tis u(ma=s krine/tO e)n brO/sei kai\ e)n po/sei E)\ e)n me/rei e(ortE=s E)\ neomEni/as E)\ sabba/tOn,
Kol 2:16 mE un tis hymas krinetO en brOsei kai en posei E en merei heortEs E neomEnias E sabbatOn,
Kol 2:16 d--------- c--------- ri----nsm- rp----ap-- v-3pad-s-- p--------- n-----dsf- c--------- p--------- n-----dsf- c--------- p--------- n-----dsn- n-----gsf- c--------- n-----gsf- c--------- n-----gpn-
Kol 2:16 G3361 G3767 G5100 G5209 G2919 G1722 G1035 G2532 G1722 G4213 G2228 G1722 G3313 G1859 G2228 G3561 G2228 G4521
Kol 2:16 Niechaj więc nikt o was nie wydaje sądu co do jedzenia i picia bądź w sprawie święta czy nowiu, czy szabatu.
Kol 2:16
Kol 2:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Kol 2:16
Kol 2:16  Tak  żaden  potępia  ty, wy  dla  żywność  lub  pić  lub  dla  kilka  wakacje  lub  księżyc w nowiu  lub  Sobota
Kol 2:16 G3767 G3361 G2919 G5209 G1722 G1035 G2228 G4213 G2228 G1722 G3313 G1859 G2228 G3561 G2228 G4521
Kol 2:17 ἐστιν σκιὰ τῶν μελλόντων, τὸ δὲ σῶμα τοῦ Χριστοῦ.                                                
Kol 2:17 a(/ e)stin skia\ tO=n mello/ntOn, to\ de\ sO=ma tou= *CHristou=.
Kol 2:17 ha estin skia tOn mellontOn, to de sOma tu CHristu.
Kol 2:17 rr----npn- v-3pai-s-- n-----nsf- ra----gpn- v--papgpn- ra----nsn- c--------- n-----nsn- ra----gsm- n-----gsm-
Kol 2:17 G3739 G2076 G4639 G3588 G3195 G3588 G1161 G4983 G3588 G5547
Kol 2:17 Są to tylko cienie spraw przyszłych, a rzeczywistość należy do Chrystusa.
Kol 2:17
Kol 2:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Kol 2:17
Kol 2:17  to  jest  cień  Przyszłość  i  ciało  Chrystus
Kol 2:17 G3739 G2076 G4639 G3195 G1161 G4983 G5547
Kol 2:18 μηδεὶς ὑμᾶς καταβραβευέτω θέλων ἐν ταπεινοφροσύνῃ καὶ θρησκείᾳ τῶν ἀγγέλων, ἑόρακεν ἐμβατεύων, εἰκῇ φυσιούμενος ὑπὸ τοῦ νοὸς τῆς σαρκὸς αὐτοῦ,                          
Kol 2:18 mEdei\s u(ma=s katabrabeue/tO Te/lOn e)n tapeinofrosu/nE| kai\ TrEskei/a| tO=n a)gge/lOn, a(\ e(o/raken e)mbateu/On, ei)kE=| fusiou/menos u(po\ tou= noo\s tE=s sarko\s au)tou=,
Kol 2:18 mEdeis hymas katabrabeuetO TelOn en tapeinofrosynE kai TrEskeia tOn aNgelOn, ha heoraken embateuOn, eikE fysiumenos hypo tu noos tEs sarkos autu,
Kol 2:18 a-----nsm- rp----ap-- v-3pad-s-- v--papnsm- p--------- n-----dsf- c--------- n-----dsf- ra----gpm- n-----gpm- rr----apn- v-3xai-s-- v--papnsm- d--------- v--pppnsm- p--------- ra----gsm- n-----gsm- ra----gsf- n-----gsf- rp----gsm-
Kol 2:18 G3367 G5209 G2603 G2309 G1722 G5012 G2532 G2356 G3588 G0032 G3739 G1492 G1687 G1500 G5448 G5259 G3588 G3563 G3588 G4561 G0846
Kol 2:18 Niechaj was nikt nie odsądza od nagrody, zamiłowany w uniżaniu siebie i przesadnej czci aniołów, zgłębiając to, co ujrzał. Taki, nadęty bez powodu zmysłowym swym sposobem myślenia,
Kol 2:18
Kol 2:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Kol 2:18
Kol 2:18  Żaden  oszukać  ty, wy  dobrowolnego  pokora  pokora  i  ministerstwo  Anioły  inwazji  co  nie  online  lekkomyślnie  nadęty  cielesnych  jego  umysł
Kol 2:18 G3367 G2603 G5209 G2309 G1722 G5012 G2532 G2356 G0032 G1687 G3739 G3361 G3708 G1500 G5448 G4561 G0846 G3563
Kol 2:19 καὶ οὐ κρατῶν τὴν κεφαλήν, ἐξ οὗ πᾶν τὸ σῶμα διὰ τῶν ἁφῶν καὶ συνδέσμων ἐπιχορηγούμενον καὶ συμβιβαζόμενον αὔξει τὴν αὔξησιν τοῦ θεοῦ.                      
Kol 2:19 kai\ ou) kratO=n tE\n kefalE/n, e)X ou(= pa=n to\ sO=ma dia\ tO=n a(fO=n kai\ sunde/smOn e)piCHorEgou/menon kai\ sumbibaDZo/menon au)/Xei tE\n au)/XEsin tou= Teou=.
Kol 2:19 kai u kratOn tEn kefalEn, eX hu pan to sOma dia tOn hafOn kai syndesmOn epiCHorEgumenon kai symbibaDZomenon auXei tEn auXEsin tu Teu.
Kol 2:19 c--------- d--------- v--papnsm- ra----asf- n-----asf- p--------- rr----gsm- a-----nsn- ra----nsn- n-----nsn- p--------- ra----gpf- n-----gpf- c--------- n-----gpm- v--pppnsn- c--------- v--pppnsn- v-3pai-s-- ra----asf- n-----asf- ra----gsm- n-----gsm-
Kol 2:19 G2532 G3756 G2902 G3588 G2776 G1537 G3739 G3956 G3588 G4983 G1223 G3588 G0860 G2532 G4886 G2023 G2532 G4822 G0837 G3588 G0838 G3588 G2316
Kol 2:19 nie trzyma się mocno Głowy - /Tego/, z którego całe Ciało, zaopatrywane i utrzymywane w całości dzięki wiążącym połączeniom członków, rośnie Bożym wzrostem.
Kol 2:19
Kol 2:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Kol 2:19
Kol 2:19  i  nie  gospodarstwa  Rozdział  z  który  wszystko  ciało  pociągów  pociągów  i  więzy  jest  stawów  i  dzianina razem  rośnie  wiek  Bóg
Kol 2:19 G2532 G3756 G2902 G2776 G1537 G3739 G3956 G4983 G0860 G1223 G2532 G4886 G2023 G2023 G2532 G4822 G0837 G0838 G2316
Kol 2:20 Εἰ ἀπεθάνετε σὺν Χριστῷ ἀπὸ τῶν στοιχείων τοῦ κόσμου, τί ὡς ζῶντες ἐν κόσμῳ δογματίζεσθε,                                      
Kol 2:20 *ei) a)peTa/nete su\n *CHristO=| a)po\ tO=n stoiCHei/On tou= ko/smou, ti/ O(s DZO=ntes e)n ko/smO| dogmati/DZesTe,
Kol 2:20 ei apeTanete syn CHristO apo tOn stoiCHeiOn tu kosmu, ti hOs DZOntes en kosmO dogmatiDZesTe,
Kol 2:20 c--------- v-2aai-p-- p--------- n-----dsm- p--------- ra----gpn- n-----gpn- ra----gsm- n-----gsm- ri----asn- c--------- v--papnpm- p--------- n-----dsm- v-2ppi-p--
Kol 2:20 G1487 G0599 G4862 G5547 G0575 G3588 G4747 G3588 G2889 G5101 G5613 G2198 G1722 G2889 G1379
Kol 2:20 Jeśli razem z Chrystusem umarliście dla żywiołów świata, dlaczego - jak gdyby żyjąc /jeszcze/ w świecie - dajecie sobie narzucać nakazy:
Kol 2:20
Kol 2:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Kol 2:20
Kol 2:20  Tak  jeśli  z  Chrystus  zmarły  dla  Pierwiastkowy  Świat  co  jako  Życie  w  świat  pojąć  zamówień
Kol 2:20 G3767 G1487 G4862 G5547 G0599 G0575 G4747 G2889 G5101 G5613 G2198 G1722 G2889 G1379 G1379
Kol 2:21 Μὴ ἅψῃ μηδὲ γεύσῃ μηδὲ θίγῃς,                                                        
Kol 2:21 *mE\ a(/PSE| mEde\ geu/sE| mEde\ Ti/gE|s,
Kol 2:21 mE haPSE mEde geusE mEde TigEs,
Kol 2:21 d--------- v-2ams-s-- c--------- v-2ams-s-- c--------- v-2aas-s--
Kol 2:21 G3361 G0680 G3366 G1089 G3366 G2345
Kol 2:21 Nie bierz ani nie kosztuj, ani nie dotykaj ... ,!
Kol 2:21
Kol 2:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Kol 2:21
Kol 2:21  nie  Kontakt  nie  Jeść  nie  dotknął
Kol 2:21 G3361 G0680 G3366 G1089 G3366 G2345
Kol 2:22 ἐστιν πάντα εἰς φθορὰν τῇ ἀποχρήσει, κατὰ τὰ ἐντάλματα καὶ διδασκαλίας τῶν ἀνθρώπων;                                        
Kol 2:22 a(/ e)stin pa/nta ei)s fTora\n tE=| a)poCHrE/sei, kata\ ta\ e)nta/lmata kai\ didaskali/as tO=n a)nTrO/pOn;
Kol 2:22 ha estin panta eis fToran tE apoCHrEsei, kata ta entalmata kai didaskalias tOn anTrOpOn;
Kol 2:22 rr----npn- v-3pai-s-- a-----npn- p--------- n-----asf- ra----dsf- n-----dsf- p--------- ra----apn- n-----apn- c--------- n-----apf- ra----gpm- n-----gpm-
Kol 2:22 G3739 G2076 G3956 G1519 G5356 G3588 G0671 G2596 G3588 G1778 G2532 G1319 G3588 G0444
Kol 2:22 A przecież wszystko to są rzeczy /przeznaczone/ do zniszczenia przez spożycie - /przepisy/ według nakazów i nauk ludzkich.
Kol 2:22
Kol 2:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Kol 2:22
Kol 2:22  że  wszystko  zginąć  zginąć  zginąć  stosowanie  na  przykazań  i  nauczanie  ludzki
Kol 2:22 G3739 G3956 G1519 G2076 G5356 G0671 G2596 G1778 G2532 G1319 G0444
Kol 2:23 ἅτινά ἐστιν λόγον μὲν ἔχοντα σοφίας ἐν ἐθελοθρησκίᾳ καὶ ταπεινοφροσύνῃ [καὶ] ἀφειδίᾳ σώματος, οὐκ ἐν τιμῇ τινι πρὸς πλησμονὴν τῆς σαρκός.                          
Kol 2:23 a(/tina/ e)stin lo/gon me\n e)/CHonta sofi/as e)n e)TeloTrEski/a| kai\ tapeinofrosu/nE| [kai\] a)feidi/a| sO/matos, ou)k e)n timE=| tini pro\s plEsmonE\n tE=s sarko/s.
Kol 2:23 hatina estin logon men eCHonta sofias en eTeloTrEskia kai tapeinofrosynE [kai] afeidia sOmatos, uk en timE tini pros plEsmonEn tEs sarkos.
Kol 2:23 rr----npn- v-3pai-s-- n-----asm- x--------- v--papnpn- n-----gsf- p--------- n-----dsf- c--------- n-----dsf- c--------- n-----dsf- n-----gsn- d--------- p--------- n-----dsf- ri----dsf- p--------- n-----asf- ra----gsf- n-----gsf-
Kol 2:23 G3748 G2076 G3056 G3303 G2192 G4678 G1722 G1479 G2532 G5012 G2532 G0857 G4983 G3756 G1722 G5092 G5100 G4314 G4140 G3588 G4561
Kol 2:23 Przepisy te mają pozór mądrości dzięki kultowi własnego pomysłu, uniżaniu siebie i nieoszczędzaniu ciała, nie dzięki okazywaniu jakiejś wyrozumiałości dla zaspokojenia ciała /grzesznego/.
Kol 2:23
Kol 2:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Kol 2:23
Kol 2:23  To  ma  ma  tylko  widok  mądrość  w  Nieuprawnionym  ministerstwo  pokora  i  zaniedbując  ciało  w  kilka  zaniedbanie  zaniedbanie  o  nasycenie  ciało
Kol 2:23 G3748 G2076 G2192 G3303 G3056 G4678 G1722 G1479 G1479 G5012 G2532 G0857 G4983 G1722 G5100 G3756 G5092 G4314 G4140 G4561
Copyright by Cezary Podolski