Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_Kol3      do_str_głównej      do_1Tes1      
Kol 4:1 Οἱ κύριοι, τὸ δίκαιον καὶ τὴν ἰσότητα τοῖς δούλοις παρέχεσθε, εἰδότες ὅτι καὶ ὑμεῖς ἔχετε κύριον ἐν οὐρανῷ.                            
Kol 4:1 *oi( ku/rioi, to\ di/kaion kai\ tE\n i)so/tEta toi=s dou/lois pare/CHesTe, ei)do/tes o(/ti kai\ u(mei=s e)/CHete ku/rion e)n ou)ranO=|.
Kol 4:1 hoi kyrioi, to dikaion kai tEn isotEta tois dulois pareCHesTe, eidotes hoti kai hymeis eCHete kyrion en uranO.
Kol 4:1 ra----vpm- n-----vpm- ra----asn- a-----asn- c--------- ra----asf- n-----asf- ra----dpm- n-----dpm- v-2pmd-p-- v--xapnpm- c--------- d--------- rp----np-- v-2pai-p-- n-----asm- p--------- n-----dsm-
Kol 4:1 G3588 G2962 G3588 G1342 G2532 G3588 G2471 G3588 G1401 G3930 G1492 G3754 G2532 G5210 G2192 G2962 G1722 G3772
Kol 4:1 Panowie, oddawajcie niewolnikom to, co sprawiedliwe i słuszne, świadomi tego, że i wy macie Pana w niebie.
Kol 4:1
Kol 4:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Kol 4:1
Kol 4:1  Władca  leczenia  niewolników  hołd  i  sprawiedliwy  wiedząc,  że  i  ty, wy  mieć  Władca  w  niebo
Kol 4:1 G2962 G3930 G1401 G2471 G2532 G1342 G1492 G3754 G2532 G5210 G2192 G2962 G1722 G3772
Kol 4:2 Τῇ προσευχῇ προσκαρτερεῖτε, γρηγοροῦντες ἐν αὐτῇ ἐν εὐχαριστίᾳ,                                                
Kol 4:2 *tE=| proseuCHE=| proskarterei=te, grEgorou=ntes e)n au)tE=| e)n eu)CHaristi/a|,
Kol 4:2 tE proseuCHE proskartereite, grEgoruntes en autE en euCHaristia,
Kol 4:2 ra----dsf- n-----dsf- v-2pad-p-- v--papnpm- p--------- rp----dsf- p--------- n-----dsf-
Kol 4:2 G3588 G4335 G4342 G1127 G1722 G0846 G1722 G2169
Kol 4:2 Trwajcie gorliwie na modlitwie, czuwając na niej wśród dziękczynienia.
Kol 4:2
Kol 4:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Kol 4:2
Kol 4:2  Być  stały  Modlitwa  obudzić  w  To  z  dziękczynienie
Kol 4:2 G4342 G4342 G4335 G1127 G1722 G0846 G1722 G2169
Kol 4:3 προσευχόμενοι ἅμα καὶ περὶ ἡμῶν, ἵνα θεὸς ἀνοίξῃ ἡμῖν θύραν τοῦ λόγου, λαλῆσαι τὸ μυστήριον τοῦ Χριστοῦ, δι᾿ καὶ δέδεμαι,                    
Kol 4:3 proseuCHo/menoi a(/ma kai\ peri\ E(mO=n, i(/na o( Teo\s a)noi/XE| E(mi=n Tu/ran tou= lo/gou, lalE=sai to\ mustE/rion tou= *CHristou=, di' o(\ kai\ de/demai,
Kol 4:3 proseuCHomenoi hama kai peri hEmOn, hina ho Teos anoiXE hEmin Tyran tu logu, lalEsai to mystErion tu CHristu, di' o kai dedemai,
Kol 4:3 v--pmpnpm- d--------- d--------- p--------- rp----gp-- c--------- ra----nsm- n-----nsm- v-3aas-s-- rp----dp-- n-----asf- ra----gsm- n-----gsm- v--aan---- ra----asn- n-----asn- ra----gsm- n-----gsm- p--------- rr----asn- d--------- v-1xpi-s--
Kol 4:3 G4336 G0260 G2532 G4012 G2257 G2443 G3588 G2316 G0455 G2254 G2374 G3588 G3056 G2980 G3588 G3466 G3588 G5547 G1223 G3739 G2532 G1210
Kol 4:3 Módlcie się jednocześnie i za nas, aby Bóg otworzył nam podwoje /dla/ słowa, dla wypowiedzenia tajemnicy - Chrystusa, za co też jestem do tej pory więźniem,
Kol 4:3
Kol 4:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Kol 4:3
Kol 4:3  Modlić się  również  i  o  nas  że  Bóg  otwarty  nas  drzwi  słowa  odźwierny  tajemnica  Chrystus  dla  który  i  w  więzy
Kol 4:3 G4336 G0260 G2532 G4012 G2257 G2443 G2316 G0455 G2254 G2374 G3056 G2980 G3466 G5547 G1223 G3739 G2532 G1210 G1210
Kol 4:4 ἵνα φανερώσω αὐτὸ ὡς δεῖ με λαλῆσαι.                                                  
Kol 4:4 i(/na fanerO/sO au)to\ O(s dei= me lalE=sai.
Kol 4:4 hina fanerOsO auto hOs dei me lalEsai.
Kol 4:4 c--------- v-1aas-s-- rp----asn- c--------- v-3pai-s-- rp----as-- v--aan----
Kol 4:4 G2443 G5319 G0846 G5613 G1163 G3165 G2980
Kol 4:4 abym ją obwieścił tak, jak winienem /ją/ wypowiedzieć.
Kol 4:4
Kol 4:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Kol 4:4
Kol 4:4  tak  otwarty  jego  jako  powinien  mnie  odźwierny
Kol 4:4 G2443 G5319 G0846 G5613 G1163 G3165 G2980
Kol 4:5 Ἐν σοφίᾳ περιπατεῖτε πρὸς τοὺς ἔξω, τὸν καιρὸν ἐξαγοραζόμενοι.                                              
Kol 4:5 *)en sofi/a| peripatei=te pro\s tou\s e)/XO, to\n kairo\n e)XagoraDZo/menoi.
Kol 4:5 en sofia peripateite pros tus eXO, ton kairon eXagoraDZomenoi.
Kol 4:5 p--------- n-----dsf- v-2pad-p-- p--------- ra----apm- d--------- ra----asm- n-----asm- v--pmpnpm-
Kol 4:5 G1722 G4678 G4043 G4314 G3588 G1854 G3588 G2540 G1805
Kol 4:5 Wobec obcych postępujcie mądrze, wyzyskując każdą chwilę sposobną.
Kol 4:5
Kol 4:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Kol 4:5
Kol 4:5  Co  zewnętrzny  dawać sobie radę  dyskretnie  dyskretnie  za pomocą  czas
Kol 4:5 G4314 G1854 G4043 G1722 G4678 G1805 G2540
Kol 4:6 λόγος ὑμῶν πάντοτε ἐν χάριτι, ἅλατι ἠρτυμένος, εἰδέναι πῶς δεῖ ὑμᾶς ἑνὶ ἑκάστῳ ἀποκρίνεσθαι.                                  
Kol 4:6 o( lo/gos u(mO=n pa/ntote e)n CHa/riti, a(/lati E)rtume/nos, ei)de/nai pO=s dei= u(ma=s e(ni\ e(ka/stO| a)pokri/nesTai.
Kol 4:6 ho logos hymOn pantote en CHariti, halati Ertymenos, eidenai pOs dei hymas heni hekastO apokrinesTai.
Kol 4:6 ra----nsm- n-----nsm- rp----gp-- d--------- p--------- n-----dsf- n-----dsn- v--xppnsm- v--xan---- d--------- v-3pai-s-- rp----ap-- a-----dsm- a-----dsm- v--pmn----
Kol 4:6 G3588 G3056 G5216 G3842 G1722 G5485 G0217 G0741 G1492 G4459 G1163 G5209 G1520 G1538 G0611
Kol 4:6 Mowa wasza, zawsze miła, niech będzie zaprawiona solą, tak byście wiedzieli, jak należy każdemu odpowiadać.
Kol 4:6
Kol 4:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Kol 4:6
Kol 4:6  Słowo  swój  zawsze  z  łaska  zaprawiony  sól  Wiedziałem  jako  odpowiedź  odpowiedź  każdy  każdy
Kol 4:6 G3056 G5216 G3842 G1722 G5485 G0741 G0217 G1492 G4459 G0611 G1163 G1520 G1538
Kol 4:7 Τὰ κατ᾿ ἐμὲ πάντα γνωρίσει ὑμῖν Τυχικὸς ἀγαπητὸς ἀδελφὸς καὶ πιστὸς διάκονος καὶ σύνδουλος ἐν κυρίῳ,                              
Kol 4:7 *ta\ kat' e)me\ pa/nta gnOri/sei u(mi=n *tuCHiko\s o( a)gapEto\s a)delfo\s kai\ pisto\s dia/konos kai\ su/ndoulos e)n kuri/O|,
Kol 4:7 ta kat' eme panta gnOrisei hymin tyCHikos ho agapEtos adelfos kai pistos diakonos kai syndulos en kyriO,
Kol 4:7 ra----apn- p--------- rp----as-- a-----apn- v-3fai-s-- rp----dp-- n-----nsm- ra----nsm- a-----nsm- n-----nsm- c--------- a-----nsm- n-----nsm- c--------- n-----nsm- p--------- n-----dsm-
Kol 4:7 G3588 G2596 G1691 G3956 G1107 G5213 G5190 G3588 G0027 G0080 G2532 G4103 G1249 G2532 G4889 G1722 G2962
Kol 4:7 Wszystko o mnie oznajmi wam Tychik, umiłowany brat, wierny sługa i współpracownik w Panu.
Kol 4:7
Kol 4:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Kol 4:7
Kol 4:7  O  mnie  wszystko  powiedzieć  ty, wy  Tychik  umiłowany  brat  i  prawdziwy  sługa  i  pracownik  w  Władca
Kol 4:7 G2596 G1691 G3956 G1107 G5213 G5190 G0027 G0080 G2532 G4103 G1249 G2532 G4889 G1722 G2962
Kol 4:8 ὃν ἔπεμψα πρὸς ὑμᾶς εἰς αὐτὸ τοῦτο, ἵνα γνῶτε τὰ περὶ ἡμῶν καὶ παρακαλέσῃ τὰς καρδίας ὑμῶν,                              
Kol 4:8 o(\n e)/pemPSa pro\s u(ma=s ei)s au)to\ tou=to, i(/na gnO=te ta\ peri\ E(mO=n kai\ parakale/sE| ta\s kardi/as u(mO=n,
Kol 4:8 hon epemPSa pros hymas eis auto tuto, hina gnOte ta peri hEmOn kai parakalesE tas kardias hymOn,
Kol 4:8 rr----asm- v-1aai-s-- p--------- rp----ap-- p--------- a-----asn- rd----asn- c--------- v-2aas-p-- ra----apn- p--------- rp----gp-- c--------- v-3pas-s-- ra----apf- n-----apf- rp----gp--
Kol 4:8 G3739 G3992 G4314 G5209 G1519 G0846 G5124 G2443 G1097 G3588 G4012 G2257 G2532 G3870 G3588 G2588 G5216
Kol 4:8 Wysyłam go do was właśnie po to, żebyście wy wiedzieli o naszych sprawach, a on żeby pokrzepił wasze serca -
Kol 4:8
Kol 4:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Kol 4:8
Kol 4:8  kogo  dla  dodanie  dodanie  wysłane  do  ty, wy  że  dowiedziałem się  o  swój  i  pocieszał  serce  swój
Kol 4:8 G3739 G1519 G0846 G5124 G3992 G4314 G5209 G2443 G1097 G4012 G5216 G2532 G3870 G2588 G5216
Kol 4:9 σὺν Ὀνησίμῳ τῷ πιστῷ καὶ ἀγαπητῷ ἀδελφῷ, ὅς ἐστιν ἐξ ὑμῶν· πάντα ὑμῖν γνωρίσουσιν τὰ ὧδε.                                
Kol 4:9 su\n *)onEsi/mO| tO=| pistO=| kai\ a)gapEtO=| a)delfO=|, o(/s e)stin e)X u(mO=n: pa/nta u(mi=n gnOri/sousin ta\ O(=de.
Kol 4:9 syn onEsimO tO pistO kai agapEtO adelfO, hos estin eX hymOn: panta hymin gnOrisusin ta hOde.
Kol 4:9 p--------- n-----dsm- ra----dsm- a-----dsm- c--------- a-----dsm- n-----dsm- rr----nsm- v-3pai-s-- p--------- rp----gp-- a-----apn- rp----dp-- v-3fai-p-- ra----apn- d---------
Kol 4:9 G4862 G3682 G3588 G4103 G2532 G0027 G0080 G3739 G2076 G1537 G5216 G3956 G5213 G1107 G3588 G5602
Kol 4:9 wraz z Onezymem, wiernym i umiłowanym bratem, który jest spośród was: wszystko, co jest tutaj, wam oznajmią.
Kol 4:9
Kol 4:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Kol 4:9
Kol 4:9  z  Onesimus  prawdziwy  i  kochanek  brat  który  z  ty, wy  powiedzieć  ty, wy  wszystko  zrobić tutaj
Kol 4:9 G4862 G3682 G4103 G2532 G0027 G0080 G3739 G1537 G5216 G1107 G5213 G3956 G5602
Kol 4:10 Ἀσπάζεται ὑμᾶς Ἀρίσταρχος συναιχμάλωτός μου, καὶ Μᾶρκος ἀνεψιὸς Βαρναβᾶ {περὶ οὗ ἐλάβετε ἐντολάς, ἐὰν ἔλθῃ πρὸς ὑμᾶς δέξασθε αὐτόν},                      
Kol 4:10 *)aspa/DZetai u(ma=s *)ari/starCHos o( sunaiCHma/lOto/s mou, kai\ *ma=rkos o( a)nePSio\s *barnaba= {peri\ ou(= e)la/bete e)ntola/s, e)a\n e)/lTE| pro\s u(ma=s de/XasTe au)to/n},
Kol 4:10 aspaDZetai hymas aristarCHos ho synaiCHmalOtos mu, kai markos ho anePSios barnaba {peri hu elabete entolas, ean elTE pros hymas deXasTe auton},
Kol 4:10 v-3pmi-s-- rp----ap-- n-----nsm- ra----nsm- n-----nsm- rp----gs-- c--------- n-----nsm- ra----nsm- n-----nsm- n-----gsm- p--------- rr----gsm- v-2aai-p-- n-----apf- c--------- v-3aas-s-- p--------- rp----ap-- v-2amd-p-- rp----asm-
Kol 4:10 G0782 G5209 G0708 G3588 G4869 G3450 G2532 G3138 G3588 G0431 G0921 G4012 G3739 G2983 G1785 G1437 G2064 G4314 G5209 G1209 G0846
Kol 4:10 Pozdrawia was Arystarch, mój współwięzień, i Marek, kuzyn Barnaby, co do którego otrzymaliście zlecenia: Przyjmijcie go, jeśli do was przybędzie -
Kol 4:10
Kol 4:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Kol 4:10
Kol 4:10  Z zadowoleniem przyjmuje  ty, wy  Aristarch  więzień  razem  z  Ja  i  Znak  bratanek  Barnaba  o  gdzie  otrzymane  zamówień  jeśli  przyjść  do  ty, wy  wziąć  jego
Kol 4:10 G0782 G5209 G0708 G4869 G4869 G4869 G3450 G2532 G3138 G0431 G0921 G4012 G3739 G2983 G1785 G1437 G2064 G4314 G5209 G1209 G0846
Kol 4:11 καὶ Ἰησοῦς λεγόμενος Ἰοῦστος, οἱ ὄντες ἐκ περιτομῆς οὗτοι μόνοι συνεργοὶ εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ, οἵτινες ἐγενήθησάν μοι παρηγορία.                      
Kol 4:11 kai\ *)iEsou=s o( lego/menos *)iou=stos, oi( o)/ntes e)k peritomE=s ou(=toi mo/noi sunergoi\ ei)s tE\n basilei/an tou= Teou=, oi(/tines e)genE/TEsa/n moi parEgori/a.
Kol 4:11 kai iEsus ho legomenos iustos, hoi ontes ek peritomEs hutoi monoi synergoi eis tEn basileian tu Teu, hoitines egenETEsan moi parEgoria.
Kol 4:11 c--------- n-----nsm- ra----nsm- v--pppnsm- n-----nsm- ra----npm- v--papnpm- p--------- n-----gsf- rd----npm- a-----npm- a-----npm- p--------- ra----asf- n-----asf- ra----gsm- n-----gsm- rr----npm- v-3api-p-- rp----ds-- n-----nsf-
Kol 4:11 G2532 G2424 G3588 G3004 G2459 G3588 G5607 G1537 G4061 G3778 G3441 G4904 G1519 G3588 G0932 G3588 G2316 G3748 G1096 G3427 G3931
Kol 4:11 i Jezus, zwany Justusem. Ci, będąc z Żydów, są jedynymi współpracownikami dla królestwa Bożego, którzy stali się dla mnie pociechą.
Kol 4:11
Kol 4:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Kol 4:11
Kol 4:11  również  Jezus  Judas  Justus  zarówno  z  obrzezanie  One  tylko  personel  dla  Królestwo  Bóg  dawny  dawny  mnie  rozkosz
Kol 4:11 G2532 G2424 G3004 G2459 G5607 G1537 G4061 G3778 G3441 G4904 G1519 G0932 G2316 G1096 G3748 G3427 G3931
Kol 4:12 ἀσπάζεται ὑμᾶς Ἐπαφρᾶς ἐξ ὑμῶν, δοῦλος Χριστοῦ [Ἰησοῦ], πάντοτε ἀγωνιζόμενος ὑπὲρ ὑμῶν ἐν ταῖς προσευχαῖς, ἵνα σταθῆτε τέλειοι καὶ πεπληροφορημένοι ἐν παντὶ θελήματι τοῦ θεοῦ.            
Kol 4:12 a)spa/DZetai u(ma=s *)epafra=s o( e)X u(mO=n, dou=los *CHristou= [*)iEsou=], pa/ntote a)gOniDZo/menos u(pe\r u(mO=n e)n tai=s proseuCHai=s, i(/na staTE=te te/leioi kai\ peplEroforEme/noi e)n panti\ TelE/mati tou= Teou=.
Kol 4:12 aspaDZetai hymas epafras ho eX hymOn, dulos CHristu [iEsu], pantote agOniDZomenos hyper hymOn en tais proseuCHais, hina staTEte teleioi kai peplEroforEmenoi en panti TelEmati tu Teu.
Kol 4:12 v-3pmi-s-- rp----ap-- n-----nsm- ra----nsm- p--------- rp----gp-- n-----nsm- n-----gsm- n-----gsm- d--------- v--pmpnsm- p--------- rp----gp-- p--------- ra----dpf- n-----dpf- d--------- v-2aps-p-- a-----npm- c--------- v--xppnpm- p--------- a-----dsn- n-----dsn- ra----gsm- n-----gsm-
Kol 4:12 G0782 G5209 G1889 G3588 G1537 G5216 G1401 G5547 G2424 G3842 G0075 G5228 G5216 G1722 G3588 G4335 G2443 G2476 G5046 G2532 G4135 G1722 G3956 G2307 G3588 G2316
Kol 4:12 Pozdrawia was rodak wasz Epafras, sługa Chrystusa Jezusa zawsze walczący za was w modlitwach o to, abyście stali mocno, doskonali w pełnieniu każdej woli Bożej.
Kol 4:12
Kol 4:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Kol 4:12
Kol 4:12  Z zadowoleniem przyjmuje  ty, wy  Epaphras  swój  niewolnik  Chrystus  zawsze  pracujących gorąco  dla  ty, wy  w  Modły  że  może stać  doskonały  i  wykonywane  wszystko  wszystko  wszystko  Bóg
Kol 4:12 G0782 G5209 G1889 G5216 G1401 G5547 G3842 G0075 G5228 G5216 G1722 G4335 G2443 G2476 G5046 G2532 G4137 G1722 G3956 G2307 G2316
Kol 4:13 μαρτυρῶ γὰρ αὐτῷ ὅτι ἔχει πολὺν πόνον ὑπὲρ ὑμῶν καὶ τῶν ἐν Λαοδικείᾳ καὶ τῶν ἐν Ἱεραπόλει.                              
Kol 4:13 marturO= ga\r au)tO=| o(/ti e)/CHei polu\n po/non u(pe\r u(mO=n kai\ tO=n e)n *laodikei/a| kai\ tO=n e)n *(ierapo/lei.
Kol 4:13 martyrO gar autO hoti eCHei polyn ponon hyper hymOn kai tOn en laodikeia kai tOn en hierapolei.
Kol 4:13 v-1pai-s-- c--------- rp----dsm- c--------- v-3pai-s-- a-----asm- n-----asm- p--------- rp----gp-- c--------- ra----gpm- p--------- n-----dsf- c--------- ra----gpm- p--------- n-----dsf-
Kol 4:13 G3140 G1063 G0846 G3754 G2192 G4183 G4192 G5228 G5216 G2532 G3588 G1722 G2993 G2532 G3588 G1722 G2404
Kol 4:13 Świadczę o nim, że usilnie się troszczy o was oraz o tych, którzy są w Laodycei i w Hierapolis.
Kol 4:13
Kol 4:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Kol 4:13
Kol 4:13  Świadczyć  To  że  ma  wielki  zazdrość  opieka  o  ty, wy  i  w  Laodycei  i  Je w Hierapolis
Kol 4:13 G3140 G0846 G3754 G2192 G4183 G2205 G4192 G5228 G5216 G2532 G1722 G2993 G2532 G2404
Kol 4:14 ἀσπάζεται ὑμᾶς Λουκᾶς ἰατρὸς ἀγαπητὸς καὶ Δημᾶς.                                              
Kol 4:14 a)spa/DZetai u(ma=s *louka=s o( i)atro\s o( a)gapEto\s kai\ *dEma=s.
Kol 4:14 aspaDZetai hymas lukas ho iatros ho agapEtos kai dEmas.
Kol 4:14 v-3pmi-s-- rp----ap-- n-----nsm- ra----nsm- n-----nsm- ra----nsm- a-----nsm- c--------- n-----nsm-
Kol 4:14 G0782 G5209 G3065 G3588 G2395 G3588 G0027 G2532 G1214
Kol 4:14 Pozdrawia was Łukasz, umiłowany lekarz, i Demas.
Kol 4:14
Kol 4:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Kol 4:14
Kol 4:14  Z zadowoleniem przyjmuje  ty, wy  Luke  lekarz  umiłowany  i  Dimas
Kol 4:14 G0782 G5209 G3065 G2395 G0027 G2532 G1214
Kol 4:15 Ἀσπάσασθε τοὺς ἐν Λαοδικείᾳ ἀδελφοὺς καὶ Νύμφαν καὶ τὴν κατ᾿ οἶκον αὐτῆς ἐκκλησίαν.                                      
Kol 4:15 *)aspa/sasTe tou\s e)n *laodikei/a| a)delfou\s kai\ *nu/mfan kai\ tE\n kat' oi)=kon au)tE=s e)kklEsi/an.
Kol 4:15 aspasasTe tus en laodikeia adelfus kai nymfan kai tEn kat' oikon autEs ekklEsian.
Kol 4:15 v-2amd-p-- ra----apm- p--------- n-----dsf- n-----apm- c--------- n-----asf- c--------- ra----asf- p--------- n-----asm- rp----gsf- n-----asf-
Kol 4:15 G0782 G3588 G1722 G2993 G0080 G2532 G3564 G2532 G3588 G2596 G3624 G0846 G1577
Kol 4:15 Pozdrówcie braci w Laodycei, zarówno Nimfasa, jak i Kościół /gromadzący/ się w jego domu.
Kol 4:15
Kol 4:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Kol 4:15
Kol 4:15  Pozdrawiać  bracia  w  Laodycei  i  Nimfasa  i  do domu  do domu  kościół  jego
Kol 4:15 G0782 G0080 G1722 G2993 G2532 G3564 G2532 G2596 G3624 G1577 G0846
Kol 4:16 καὶ ὅταν ἀναγνωσθῇ παρ᾿ ὑμῖν ἐπιστολή, ποιήσατε ἵνα καὶ ἐν τῇ Λαοδικέων ἐκκλησίᾳ ἀναγνωσθῇ, καὶ τὴν ἐκ Λαοδικείας ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀναγνῶτε.                  
Kol 4:16 kai\ o(/tan a)nagnOsTE=| par' u(mi=n E( e)pistolE/, poiE/sate i(/na kai\ e)n tE=| *laodike/On e)kklEsi/a| a)nagnOsTE=|, kai\ tE\n e)k *laodikei/as i(/na kai\ u(mei=s a)nagnO=te.
Kol 4:16 kai hotan anagnOsTE par' ymin hE epistolE, poiEsate hina kai en tE laodikeOn ekklEsia anagnOsTE, kai tEn ek laodikeias hina kai hymeis anagnOte.
Kol 4:16 c--------- c--------- v-3aps-s-- p--------- rp----dp-- ra----nsf- n-----nsf- v-2aad-p-- c--------- d--------- p--------- ra----dsf- n-----gpm- n-----dsf- v-3aps-s-- c--------- ra----asf- p--------- n-----gsf- c--------- d--------- rp----np-- v-2aas-p--
Kol 4:16 G2532 G3752 G0314 G3844 G5213 G3588 G1992 G4160 G2443 G2532 G1722 G3588 G2994 G1577 G0314 G2532 G3588 G1537 G2993 G2443 G2532 G5210 G0314
Kol 4:16 A skoro list zostanie u was odczytany, postarajcie się, by odczytano go też w Kościele w Laodycei, a wy żebyście też przeczytali list z Laodycei.
Kol 4:16
Kol 4:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Kol 4:16
Kol 4:16  Kiedy  to  wiadomość  Czytać  będzie  w  ty, wy  wydawania poleceń  że  był  Czytać  i  w  Laodycei  Kościół  i  że  z  Laodycei  czytać  i  ty, wy
Kol 4:16 G3752 G3588 G1992 G0314 G0314 G3844 G5213 G4160 G2443 G0314 G0314 G2532 G1722 G2994 G1577 G2532 G2443 G1537 G2993 G0314 G2532 G5210
Kol 4:17 καὶ εἴπατε Ἀρχίππῳ, Βλέπε τὴν διακονίαν ἣν παρέλαβες ἐν κυρίῳ, ἵνα αὐτὴν πληροῖς.                                      
Kol 4:17 kai\ ei)/pate *)arCHi/ppO|, *ble/pe tE\n diakoni/an E(\n pare/labes e)n kuri/O|, i(/na au)tE\n plEroi=s.
Kol 4:17 kai eipate arCHippO, blepe tEn diakonian hEn parelabes en kyriO, hina autEn plErois.
Kol 4:17 c--------- v-2aad-p-- n-----dsm- v-2pad-s-- ra----asf- n-----asf- rr----asf- v-2aai-s-- p--------- n-----dsm- c--------- rp----asf- v-2pas-s--
Kol 4:17 G2532 G2036 G0751 G0991 G3588 G1248 G3739 G3880 G1722 G2962 G2443 G0846 G4137
Kol 4:17 Powiedzcie zaś Archipowi: Uważaj, abyś wypełnił posługę, którą wziąłeś od Pana.
Kol 4:17
Kol 4:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Kol 4:17
Kol 4:17  Powiedzieć  Archipa  wygląd  że  wykonać  serwis  który  miał  w  Władca
Kol 4:17 G2036 G0751 G0991 G2443 G4137 G1248 G3739 G3880 G1722 G2962
Kol 4:18 ἀσπασμὸς τῇ ἐμῇ χειρὶ Παύλου. μνημονεύετέ μου τῶν δεσμῶν. χάρις μεθ᾿ ὑμῶν.                                    
Kol 4:18 *(o a)spasmo\s tE=| e)mE=| CHeiri\ *pau/lou. mnEmoneu/ete/ mou tO=n desmO=n. E( CHa/ris meT' u(mO=n.
Kol 4:18 ho aspasmos tE emE CHeiri paulu. mnEmoneuete mu tOn desmOn. hE CHaris meT' ymOn.
Kol 4:18 ra----nsm- n-----nsm- ra----dsf- a-----dsf- n-----dsf- n-----gsm- v-2pad-p-- rp----gs-- ra----gpm- n-----gpm- ra----nsf- n-----nsf- p--------- rp----gp--
Kol 4:18 G3588 G0783 G3588 G1699 G5495 G3972 G3421 G3450 G3588 G1199 G3588 G5485 G3326 G5216
Kol 4:18 Pozdrowienie ręką moją - Pawła: Pamiętajcie o moich kajdanach! Łaska /niech będzie/ z wami!
Kol 4:18
Kol 4:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Kol 4:18
Kol 4:18  Powitanie  mój  ręka  Pavlova  Pamiętać  mój  więzi  Łaska  z  ty, wy  Amen
Kol 4:18 G0783 G1699 G5495 G3972 G3421 G3450 G1199 G5485 G3326 G5216 G0281
Copyright by Cezary Podolski