Wysuchaj caego rozdziau (mp3) wysuchaj caego rozdziau (mp3)
 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Kp  13,1 וַיְדַבֵּר יהוה אֶל־מֹשֶׁה וְאֶל־אַהֲרֹן לֵאמֹר׃                                        
Kp  13,1 wa je daB Ber jhwh(a do naj) el - mo sze we el - a ha ron le mor                                        
Kp  13,1 waydaBBr yhwh(dny) el-mè we|l-ahrn lmr                                        
Kp  13,1 Dalej powiedzia Pan do Mojesza i Aarona:                                              
Kp  13,2 אָדָם כִּי־יִהְיֶה בְעוֹר־בְּשָׂרוֹ שְׂאֵת אוֹ־סַפַּחַת אוֹ בַהֶרֶת וְהָיָה בְעוֹר־בְּשָׂרוֹ לְנֶגַע צָרָעַת וְהוּבָא אֶל־אַהֲרֹן הַכֹּהֵן אוֹ אֶל־אַחַד מִבָּנָיו הַכֹּהֲנִים׃              
Kp  13,2 a dam Ki - jih je we or - Be sa ro se et o - saP Pa Hat o wa he ret we ha ja we or - Be sa ro le ne ga ca ra at we hu wa el - a ha ron haK Ko hen o el - a Had miB Ba naw haK Ko ha nim              
Kp  13,2 dm K|-yihyè b`r-BSr St |-saPPaºHat baheºret why b`r-BSr lneºga` crº`at whûb el-ahrn haKKhn el-aHad miBBnyw haKKhnm              
Kp  13,2 Jeeli u kogo na skrze ciaa pojawi si nabrzmienie albo wysypka, albo biaa plama, ktra na skrze jego ciaa jest oznak trdu, to przyprowadz go do kapana Aarona albo do jednego z jego synw kapanw.                                
Kp  13,3 וְרָאָה הַכֹּהֵן אֶת־הַנֶּגַע בְּעוֹר־הַבָּשָׂר וְשֵׂעָר בַּנֶּגַע הָפַךְ לָבָן וּמַרְאֵה הַנֶּגַע עָמֹק מֵעוֹר בְּשָׂרוֹ נֶגַע צָרַעַת הוּא וְרָאָהוּ הַכֹּהֵן וְטִמֵּא אֹתוֹ׃          
Kp  13,3 we ra a haK Ko hen et - han ne ga Be or - haB Ba sar we se ar Ban ne ga ha fach la wan u ma re han ne ga a moq me or Be sa ro ne ga ca ra at hu we ra a hu haK Ko hen we tim me o to          
Kp  13,3 wr haKKhn et-hanneºga` B`|r-haBBSr wS`r Banneºga` hpak lbn ûmar hanneºga` `mq m`r BSr neºga` craº`at wrºhû haKKhn wimm t          
Kp  13,3 Kapan obejrzy chore miejsce na skrze ciaa: jeeli wosy na chorym miejscu stay si biae i jeeli znak zdaje si by wklnity w stosunku do skry ciaa, jest to plaga trdu. Kapan stwierdzi to i uzna czowieka za nieczystego.                              
Kp  13,4 וְאִם־בַּהֶרֶת לְבָנָה הִוא בְּעוֹר בְּשָׂרוֹ וְעָמֹק אֵין־מַרְאֶהָ מִן־הָעוֹר וּשְׂעָרָה לֹא־הָפַךְ לָבָן וְהִסְגִּיר הַכֹּהֵן אֶת־הַנֶּגַע שִׁבְעַת יָמִים׃                  
Kp  13,4 we im - Ba he ret le wa na hiw Be or Be sa ro we a moq en - ma re ha min - ha or u se a ra lo - ha fach la wan we his Gir haK Ko hen et - han ne ga szi wat ja mim                  
Kp  13,4 wim-Baheret lbn hiw B`r BSr w`mq ên-mareºh min-h`r ûS`r l-hpak lbn whisGr haKKhn et-hanneºga` ib`at ymm                  
Kp  13,4 Jeeli jednak plama na skrze jego ciaa jest biaa, ale nie zdaje si by wklnita w stosunku do skry i wosy nie pobielay, to kapan odosobni chorego na siedem dni.                                     
Kp  13,5 וְרָאָהוּ הַכֹּהֵן בַּיּוֹם הַשְּׁבִיעִי וְהִנֵּה הַנֶּגַע עָמַד בְּעֵינָיו לֹא־פָשָׂה הַנֶּגַע בָּעוֹר וְהִסְגִּירוֹ הַכֹּהֵן שִׁבְעַת יָמִים שֵׁנִית׃                  
Kp  13,5 we ra a hu haK Ko hen Baj jom hasz sze wi i we hin ne han ne ga a mad Be e naw lo - fa sa han ne ga Ba or we his Gi ro haK Ko hen szi wat ja mim sze nit                  
Kp  13,5 wrºhû haKKhn Bayym hab` whinn hanneºga` `mad B`ênyw l|-pS hanneºga` B`r whisGr haKKhn ib`at ymm nt                  
Kp  13,5 Sidmego dnia kapan go obejrzy. Jeeli kapan stwierdzi, e plama nie powiksza si, nie rozszerza si na skrze, to odosobni go znowu na siedem dni.                                    
Kp  13,6 וְרָאָה הַכֹּהֵן אֹתוֹ בַּיּוֹם הַשְּׁבִיעִי שֵׁנִית וְהִנֵּה כֵּהָה הַנֶּגַע וְלֹא־פָשָׂה הַנֶּגַע בָּעוֹר וְטִהֲרוֹ הַכֹּהֵן מִסְפַּחַת הִיא וְכִבֶּס בְּגָדָיו וְטָהֵר׃            
Kp  13,6 we ra a haK Ko hen o to Baj jom hasz sze wi i sze nit we hin ne Ke ha han ne ga we lo - fa sa han ne ga Ba or we ti ha ro haK Ko hen mis Pa Hat hi we chiB Bes Be ga daw we ta her            
Kp  13,6 wr haKKhn t Bayym hab` nt whinn Kh hanneºga` wl-pS hanneºga` B`r wihr haKKhn misPaºHat h wkiBBes Bgdyw whr            
Kp  13,6 Potem, sidmego dnia, kapan znowu go obejrzy. Jeeli plama staa si matowa i nie rozszerzya si na skrze, to kapan uzna go za czystego. To bya zwyka wysypka. Wypierze ubranie i bdzie czysty.                                
Kp  13,7 וְאִם־פָּשֹׂה תִפְשֶׂה הַמִּסְפַּחַת בָּעוֹר אַחֲרֵי הֵרָאֹתוֹ אֶל־הַכֹּהֵן לְטָהֳרָתוֹ וְנִרְאָה שֵׁנִית אֶל־הַכֹּהֵן׃                            
Kp  13,7 we im - Pa so tif se ham mis Pa Hat Ba or a Ha re he ra o to el - haK Ko hen le to h ra to we ni ra sze nit el - haK Ko hen                            
Kp  13,7 wim-PSò tipSè hammisPaºHat B`r aHrê hrt el-haKKhn lohrt wnir nt el-haKKhn                            
Kp  13,7 Jeeli jednak wysypka rozszerzya si na skrze po stawieniu si chorego przed kapanem w celu oczyszczenia, w takim razie stawi si on przed kapanem po raz drugi.                                    
Kp  13,8 וְרָאָה הַכֹּהֵן וְהִנֵּה פָּשְׂתָה הַמִּסְפַּחַת בָּעוֹר וְטִמְּאוֹ הַכֹּהֵן צָרַעַת הִוא׃                              
Kp  13,8 we ra a haK Ko hen we hin ne Pas ta ham mis Pa Hat Ba or we tim me o haK Ko hen ca ra at hiw P                            
Kp  13,8 wr haKKhn whinn PSt hammisPaºHat B`r wimm haKKhn craº`at hiw P                            
Kp  13,8 Kapan obejrzy go. Jeeli stwierdzi, e wysypka rozszerzya si na skrze, uzna go za nieczystego: jest to trd.                                        
Kp  13,9 נֶגַע צָרַעַת כִּי תִהְיֶה בְּאָדָם וְהוּבָא אֶל־הַכֹּהֵן׃                                    
Kp  13,9 ne ga ca ra at Ki tih je Be a dam we hu wa el - haK Ko hen                                    
Kp  13,9 neºga` craº`at K tihyè Bdm whûb el-haKKhn                                    
Kp  13,9 Jeeli ukae si na kim trd, przyprowadz go do kapana.                                            
Kp  13,10 וְרָאָה הַכֹּהֵן וְהִנֵּה שְׂאֵת־לְבָנָה בָּעוֹר וְהִיא הָפְכָה שֵׂעָר לָבָן וּמִחְיַת בָּשָׂר חַי בַּשְׂאֵת׃                        
Kp  13,10 we ra a haK Ko hen we hin ne se et - le wa na Ba or we hi haf cha se ar la wan u miH jat Ba sar Haj Ba se et                        
Kp  13,10 wr haKKhn whinn St-lbn B`r wh hpk S`r lbn ûmi|Hyat BSr Hay BaSt                        
Kp  13,10 Kiedy kapan obejrzy go i stwierdzi, e na skrze jego jest biae nabrzmienie, poronite biaym wosem, i ywe miso na tym nabrzmieniu,                                      
Kp  13,11 צָרַעַת נוֹשֶׁנֶת הִוא בְּעוֹר בְּשָׂרוֹ וְטִמְּאוֹ הַכֹּהֵן לֹא יַסְגִּרֶנּוּ כִּי טָמֵא הוּא׃                          
Kp  13,11 ca ra at no sze net hiw Be or Be sa ro we tim me o haK Ko hen lo jas Gi ren nu Ki ta me hu                          
Kp  13,11 craº`at neºnet hiw B`r BSr wimm haKKhn l yasGìreºnnû K m                          
Kp  13,11 to znaczy, e na skrze ciaa jego jest trd zastarzay. Kapan uzna go za nieczystego. Nie odosobni go, bo on jest nieczysty.                                        
Kp  13,12 וְאִם־פָּרוֹחַ תִּפְרַח הַצָּרַעַת בָּעוֹר וְכִסְּתָה הַצָּרַעַת אֵת כָּל־עוֹר הַנֶּגַע מֵרֹאשׁוֹ וְעַד־רַגְלָיו לְכָל־מַרְאֵה עֵינֵי הַכֹּהֵן׃                      
Kp  13,12 we im - Pa ro aH Tif raH hac ca ra at Ba or we chis se ta hac ca ra at et Kol - or han ne ga me ro szo we ad - rag law le chol - ma re e ne haK Ko hen                      
Kp  13,12 wim-PrªH TipraH haccraº`at B`r wkisst haccraº`at t Kol-`r hanneºga` mr w`ad-raglyw lkol-mar `ênê haKKhn                      
Kp  13,12 Jeeli za trd mocno kwitnie na skrze i okrywa ca skr od stp do gowy, gdziekolwiek spojrz oczy kapana,                                        
Kp  13,13 וְרָאָה הַכֹּהֵן וְהִנֵּה כִסְּתָה הַצָּרַעַת אֶת־כָּל־בְּשָׂרוֹ וְטִהַר אֶת־הַנָּגַע כֻּלּוֹ הָפַךְ לָבָן טָהוֹר הוּא׃                        
Kp  13,13 we ra a haK Ko hen we hin ne chis se ta hac ca ra at et - Kol - Be sa ro we ti har et - han na ga Kul lo ha fach la wan ta hor hu                        
Kp  13,13 wr haKKhn whinn kisst haccraº`at et-Kol-BSr wihar et-hannºga` Kull hpak lbn hr                        
Kp  13,13 i kapan stwierdzi, e trd okrywa cae ciao tamtego, w takim razie uzna go za czystego - cay sta si biay, a wic jest czysty.                                        
Kp  13,14 וּבְיוֹם הֵרָאוֹת בּוֹ בָּשָׂר חַי יִטְמָא׃                                      
Kp  13,14 u we jom he ra ot Bo Ba sar Haj jit ma                                      
Kp  13,14 ûbym hrt B BSr Hay yim                                      
Kp  13,14 Jednak w dniu, w ktrym si ukae na nim ywe miso, bdzie nieczysty.                                            
Kp  13,15 וְרָאָה הַכֹּהֵן אֶת־הַבָּשָׂר הַחַי וְטִמְּאוֹ הַבָּשָׂר הַחַי טָמֵא הוּא צָרַעַת הוּא׃                            
Kp  13,15 we ra a haK Ko hen et - haB Ba sar ha Haj we tim me o haB Ba sar ha Haj ta me hu ca ra at hu                            
Kp  13,15 wr haKKhn et-haBBSr haHay wimm haBBSr haHay m craº`at                            
Kp  13,15 Kapan zobaczy ywe miso i uzna go za nieczystego - ywe miso jest nieczyste, to jest trd.                                          
Kp  13,16 אוֹ כִי יָשׁוּב הַבָּשָׂר הַחַי וְנֶהְפַּךְ לְלָבָן וּבָא אֶל־הַכֹּהֵן׃                                
Kp  13,16 o chi ja szuw haB Ba sar ha Haj we neh Pach le la wan u wa el - haK Ko hen                                
Kp  13,16 k yûb haBBSr haHay wnehPak llbn ûb el-haKKhn                                
Kp  13,16 Jeeli jednak ywe miso stanie si znowu biae, to chory przyjdzie do kapana.                                          
Kp  13,17 וְרָאָהוּ הַכֹּהֵן וְהִנֵּה נֶהְפַּךְ הַנֶּגַע לְלָבָן וְטִהַר הַכֹּהֵן אֶת־הַנֶּגַע טָהוֹר הוּא׃                            
Kp  13,17 we ra a hu haK Ko hen we hin ne neh Pach han ne ga le la wan we ti har haK Ko hen et - han ne ga ta hor hu P                          
Kp  13,17 wrºhû haKKhn whinn nehPak hanneºga` llbn wihar haKKhn et-hanneºga` hr P                          
Kp  13,17 Kapan go obejrzy i stwierdzi, e znaki stay si biae, i uzna go za czystego. Jest on czysty.                                          
Kp  13,18 וּבָשָׂר כִּי־יִהְיֶה בוֹ־בְעֹרוֹ שְׁחִין וְנִרְפָּא׃                                        
Kp  13,18 u wa sar Ki - jih je wo - we o ro sze Hin we nir Pa                                        
Kp  13,18 ûbSr K|-yihyè b|-b`r Hn wnirP                                        
Kp  13,18 Jeeli na czyim ciele na skrze pojawi si wrzd i zostanie uleczony,                                            
Kp  13,19 וְהָיָה בִּמְקוֹם הַשְּׁחִין שְׂאֵת לְבָנָה אוֹ בַהֶרֶת לְבָנָה אֲדַמְדָּמֶת וְנִרְאָה אֶל־הַכֹּהֵן׃                            
Kp  13,19 we ha ja Bim qom hasz sze Hin se et le wa na o wa he ret le wa na a dam Da met we ni ra el - haK Ko hen                            
Kp  13,19 why Bimqm haHn St lbn baheºret lbn damDºmet wnir el-haKKhn                            
Kp  13,19 ale na miejscu wrzodu bdzie biae nabrzmienie albo plama biaoczerwonawa, to ukae si kapanowi.                                        
Kp  13,20 וְרָאָה הַכֹּהֵן וְהִנֵּה מַרְאֶהָ שָׁפָל מִן־הָעוֹר וּשְׂעָרָהּ הָפַךְ לָבָן וְטִמְּאוֹ הַכֹּהֵן נֶגַע־צָרַעַת הִוא בַּשְּׁחִין פָּרָחָה׃                    
Kp  13,20 we ra a haK Ko hen we hin ne ma re ha sza fal min - ha or u se a ra ha fach la wan we tim me o haK Ko hen ne ga - ca ra at hiw Basz sze Hin Pa ra Ha                    
Kp  13,20 wr haKKhn whinn mareºh pl min-h`r ûS`rh hpak lbn wimm haKKhn ne|ga`-craº`at hiw BaHn PrºH                    
Kp  13,20 Kapan obejrzy go. Jeeli stwierdzi, e ta plama jest jak gdyby wklnita w stosunku do otaczajcej skry i e wosy na niej stay si biae - uzna go za nieczystego. To jest plaga trdu, ktra zakwita na wrzodzie.                                
Kp  13,21 וְאִם יִרְאֶנָּה הַכֹּהֵן וְהִנֵּה אֵין־בָּהּ שֵׂעָר לָבָן וּשְׁפָלָה אֵינֶנָּה מִן־הָעוֹר וְהִיא כֵהָה וְהִסְגִּירוֹ הַכֹּהֵן שִׁבְעַת יָמִים׃                  
Kp  13,21 we im ji ren na haK Ko hen we hin ne en - Ba se ar la wan u sze fa la e nen na min - ha or we hi che ha we his Gi ro haK Ko hen szi wat ja mim                  
Kp  13,21 wìm yireºnn haKKhn whinn ê|n-B S`r lbn ûpl êneºnn min-h`r wh kh whisGr haKKhn ib`at ymm                  
Kp  13,21 Jeeli jednak kapan stwierdzi, e tam nie ma biaych wosw i e ta plama nie jest wklnita w stosunku do otaczjcej skry, i e ona jest matowa, to kapan odosobni go na siedem dni.                                  
Kp  13,22 וְאִם־פָּשֹׂה תִפְשֶׂה בָּעוֹר וְטִמֵּא הַכֹּהֵן אֹתוֹ נֶגַע הִוא׃                                  
Kp  13,22 we im - Pa so tif se Ba or we tim me haK Ko hen o to ne ga hiw                                  
Kp  13,22 wim-PSò tipSè B`r wimm haKKhn t neºga` hiw                                  
Kp  13,22 Jeeli ona rzeczywicie rozszerzy si na skrze, to kapan uzna go za nieczystego. Jest to plaga trdu.                                        
Kp  13,23 וְאִם־תַּחְתֶּיהָ תַּעֲמֹד הַבַּהֶרֶת לֹא פָשָׂתָה צָרֶבֶת הַשְּׁחִין הִוא וְטִהֲרוֹ הַכֹּהֵן׃                              
Kp  13,23 we im - TaH Te ha Ta a mod haB Ba he ret lo fa sa ta ca re wet hasz sze Hin hiw we ti ha ro haK Ko hen s                            
Kp  13,23 wim-TaHTʺh Ta`md haBBaheºret l pSºt creºbet haHn hiw wihr haKKhn s                            
Kp  13,23 Jeeli jednak ta plama pozostanie bez zmiany i nie rozszerzy si, jest to blizna po wrzodzie - kapan uzna go za czystego.                                        
Kp  13,24 אוֹ בָשָׂר כִּי־יִהְיֶה בְעֹרוֹ מִכְוַת־אֵשׁ וְהָיְתָה מִחְיַת הַמִּכְוָה בַּהֶרֶת לְבָנָה אֲדַמְדֶּמֶת אוֹ לְבָנָה׃                        
Kp  13,24 o wa sar Ki - jih je we o ro mich wat - esz we haj ta miH jat ham mich wa Ba he ret le wa na a dam De met o le wa na                        
Kp  13,24 bSr K|-yihyè b`r mikwat- w|hyt mi|Hyat hammikw Baheºret lbn damDeºmet lbn                        
Kp  13,24 Jeeli kto ma na swej skrze oparzelizn i jeeli na tej oparzeliznie uformuje si plama czerwonawa lub biaa,                                        
Kp  13,25 וְרָאָה אֹתָהּ הַכֹּהֵן וְהִנֵּה נֶהְפַּךְ שֵׂעָר לָבָן בַּבַּהֶרֶת וּמַרְאֶהָ עָמֹק מִן־הָעוֹר צָרַעַת הִוא בַּמִּכְוָה פָּרָחָה וְטִמֵּא אֹתוֹ הַכֹּהֵן נֶגַע צָרַעַת הִוא׃        
Kp  13,25 we ra a o ta haK Ko hen we hin ne neh Pach se ar la wan BaB Ba he ret u ma re ha a moq min - ha or ca ra at hiw Bam mich wa Pa ra Ha we tim me o to haK Ko hen ne ga ca ra at hiw        
Kp  13,25 wr th haKKhn whinn nehPak S`r lbn BaBBaheºret ûmareºh `mq min-h`r craº`at hiw Bammikw PrºH wimm t haKKhn neºga` craº`at hiw        
Kp  13,25 to kapan go obejrzy. Jeeli stwierdzi, e wosy na plamie pobielay i e wydaje si ona wklnita w stosunku do otaczajcej skry, jest to trd, ktry zakwit na oparzelinie. Kapan uzna go za nieczystego. Jest to plaga trdu.                                
Kp  13,26 וְאִם יִרְאֶנָּה הַכֹּהֵן וְהִנֵּה אֵין־בַּבַּהֶרֶת שֵׂעָר לָבָן וּשְׁפָלָה אֵינֶנָּה מִן־הָעוֹר וְהִוא כֵהָה וְהִסְגִּירוֹ הַכֹּהֵן שִׁבְעַת יָמִים׃                  
Kp  13,26 we im ji ren na haK Ko hen we hin ne en - BaB Be he ret se ar la wan u sze fa la e nen na min - ha or we hiw che ha we his Gi ro haK Ko hen szi wat ja mim                  
Kp  13,26 wìm yireºnn haKKhn whinn ê|n-BaBBeheºret S`r lbn ûpl êneºnn min-h`r whiw kh whisGr haKKhn ib`at ymm                  
Kp  13,26 Jeeli jednak kapan stwierdzi, e nie ma na plamie biaych wosw i e nie jest ona wklnita w stosunku do otaczajcej skry, i e jest matowa, to kapan odosobni go na siedem dni.                                  
Kp  13,27 וְרָאָהוּ הַכֹּהֵן בַּיּוֹם הַשְּׁבִיעִי אִם־פָּשֹׂה תִפְשֶׂה בָּעוֹר וְטִמֵּא הַכֹּהֵן אֹתוֹ נֶגַע צָרַעַת הִוא׃                        
Kp  13,27 we ra a hu haK Ko hen Baj jom hasz sze wi i im - Pa so tif se Ba or we tim me haK Ko hen o to ne ga ca ra at hiw                        
Kp  13,27 wrºhû haKKhn Bayym hab` im-PSò tipSè B`r wimm haKKhn t neºga` craº`at hiw                        
Kp  13,27 Sidmego dnia kapan go obejrzy. Jeeli plama rzeczywicie rozszerzya si na skrze, to kapan uzna go za nieczystego. To jest plaga trdu.                                      
Kp  13,28 וְאִם־תַּחְתֶּיהָ תַעֲמֹד הַבַּהֶרֶת לֹא־פָשְׂתָה בָעוֹר וְהִוא כֵהָה שְׂאֵת הַמִּכְוָה הִוא וְטִהֲרוֹ הַכֹּהֵן כִּי־צָרֶבֶת הַמִּכְוָה הִוא׃                    
Kp  13,28 we im - TaH TE ha ta a mod haB Ba he ret lo - fas ta wa or we hiw che ha se et ham mich wa hiw we ti ha ro haK Ko hen Ki - ca re wet ham mich wa hiw P                  
Kp  13,28 wim-TaHTÊh ta`md haBBaheºret l-pSt b`r whiw kh St hammikw hiw wi|hr haKKhn K|-creºbet hammikw hiw P                  
Kp  13,28 Jeeli jednak plama pozostanie bez zmiany, nie rozszerzy si na skrze, ale stanie si matowa, jest to tylko blizna po oparzeniu. Kapan uzna go za czystego, bo to jest blizna po oparzeniu.                                  
Kp  13,29 וְאִישׁ אוֹ אִשָּׁה כִּי־יִהְיֶה בוֹ נָגַע בְּרֹאשׁ אוֹ בְזָקָן׃                                
Kp  13,29 we isz o isz sza Ki - jih je wo na ga Be rosz o we za qan                                
Kp  13,29 w i K|-yihyè b nºga` Br bzqn                                
Kp  13,29 Jeeli na gowie lub brodzie mczyzny albo kobiety bdzie chore miejsce,                                            
Kp  13,30 וְרָאָה הַכֹּהֵן אֶת־הַנֶּגַע וְהִנֵּה מַרְאֵהוּ עָמֹק מִן־הָעוֹר וּבוֹ שֵׂעָר צָהֹב דָּק וְטִמֵּא אֹתוֹ הַכֹּהֵן נֶתֶק הוּא צָרַעַת הָרֹאשׁ אוֹ הַזָּקָן הוּא׃        
Kp  13,30 we ra a haK Ko hen et - han ne ga we hin ne ma re hu a moq min - ha or u wo se ar ca how Daq we tim me o to haK Ko hen ne teq hu ca ra at ha rosz o haz za qan hu        
Kp  13,30 wr haKKhn et-hanneºga` whinn marºhû `mq min-h`r ûb S`r chb Dq wimm t haKKhn neºteq craº`at hr hazzqn        
Kp  13,30 kapan obejrzy to miejsce. Jeeli stwierdzi, e ono jest wklnite w stosunku do otaczajcej skry i e wosy na nim stay si te i cienkie, to kapan uzna go za nieczystego. Jest to grzybica, to jest trd gowy lub brody.                                
Kp  13,31 וְכִי־יִרְאֶה הַכֹּהֵן אֶת־נֶגַע הַנֶּתֶק וְהִנֵּה אֵין־מַרְאֵהוּ עָמֹק מִן־הָעוֹר וְשֵׂעָר שָׁחֹר אֵין בּוֹ וְהִסְגִּיר הַכֹּהֵן אֶת־נֶגַע הַנֶּתֶק שִׁבְעַת יָמִים׃              
Kp  13,31 we chi - ji re haK Ko hen et - ne ga han ne teq we hin ne en - ma re hu a moq min - ha or we se ar sza Hor en Bo we his Gir haK Ko hen et - ne ga han ne teq szi wat ja mim              
Kp  13,31 wk|-yirè haKKhn et-neºga` hanneºteq whinn ên-marºhû `mq min-h`r wS`r Hr ên B whisGr haKKhn et-neºga` hanneºteq ib`at ymm              
Kp  13,31 Jeeli za kapan, ogldajc miejsce zdradzajce objawy grzybicy, stwierdzi, e nie jest ono wklnite w stosunku do otaczajcej skry, lecz nie ma na nim czarnych wosw, to kapan odosobni podejrzanego o grzybic na siedem dni.                              
Kp  13,32 וְרָאָה הַכֹּהֵן אֶת־הַנֶּגַע בַּיּוֹם הַשְּׁבִיעִי וְהִנֵּה לֹא־פָשָׂה הַנֶּתֶק וְלֹא־הָיָה בוֹ שֵׂעָר צָהֹב וּמַרְאֵה הַנֶּתֶק אֵין עָמֹק מִן־הָעוֹר׃                
Kp  13,32 we ra a haK Ko hen et - han ne ga Baj jom hasz sze wi i we hin ne lo - fa sa han ne teq we lo - ha ja wo se ar ca how u ma re han ne teq en a moq min - ha or                
Kp  13,32 wr haKKhn et-hannega` Bayym hab` whinn l-pS hanneºteq wl-hºy b S`r chb ûmar hanneºteq ên `mq min-h`r                
Kp  13,32 Potem, sidmego dnia, kapan obejrzy chorego. Jeeli stwierdzi, e grzybica nie rozszerzya si, e nie ma na niej tych wosw i e chore miejsce nie jest wklnite w stosunku do otaczajcej skry,                                
Kp  13,33 וְהִתְגַּלָּח וְאֶת־הַנֶּתֶק לֹא יְגַלֵּחַ וְהִסְגִּיר הַכֹּהֵן אֶת־הַנֶּתֶק שִׁבְעַת יָמִים שֵׁנִית׃                              
Kp  13,33 we hit Gal laH we et - han ne teq lo je gal le aH we his Gir haK Ko hen et - han ne teq szi wat ja mim sze nit                              
Kp  13,33 whìºtGallH wet-hanneºteq l ygallªH whisGr haKKhn et-hanneºteq ib`at ymm nt                              
Kp  13,33 to chory ogoli si, ale nie ogoli miejsca zdradzajcego objawy grzybicy. Potem kapan znowu odosobni czowieka podejrzanego o grzybic na siedem dni.                                    
Kp  13,34 וְרָאָה הַכֹּהֵן אֶת־הַנֶּתֶק בַּיּוֹם הַשְּׁבִיעִי וְהִנֵּה לֹא־פָשָׂה הַנֶּתֶק בָּעוֹר וּמַרְאֵהוּ אֵינֶנּוּ עָמֹק מִן־הָעוֹר וְטִהַר אֹתוֹ הַכֹּהֵן וְכִבֶּס בְּגָדָיו וְטָהֵר׃