1Krn:13:1 καὶ ἐβουλεύσατο Δαυιδ μετὰ τῶν χιλιάρχων καὶ τῶν ἑκατοντάρχων, παντὶ ἡγουμένῳ,
1Krn:13:1 And David took counsel with the captains of thousands and captains of hundreds, even with every commander. (1 Chronicles 13:1 Brenton)
1Krn:13:1 Dawid naradzał się z tysiącznikami i setnikami i ze wszystkimi zwierzchnikami, (1 Krn 13:1 BT_4)
1Krn:13:1 Καὶ ἐβουλεύσατο Δαυιδ μετὰ τῶν χιλιάρχων καὶ τῶν ἑκατοντάρχων, παντὶ ἡγουμένῳ,
1Krn:13:1 καί βουλεύω (βουλευ-, βουλευ·σ-, βουλευ·σ-, -, βεβουλευ-, -) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ μετά ὁ ἡ τό χιλί·αρχος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό ἑκατοντ·άρχης and -χος, -ου, ὁ (See also κεντυρίων) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἡγέομαι (ηγ(ε)-, -, ηγη·σ-, -, ηγη-, -)
1Krn:13:1 I też, nawet, mianowicie Do ??? David Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Tysiącznik [prowadzący tysiąc żołnierzy] I też, nawet, mianowicie Centurion Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By uważać
1Krn:13:1 *kai\ e)bouleu/sato *dauid meta\ tO=n CHilia/rCHOn kai\ tO=n e(katonta/rCHOn, panti\ E(goume/nO|,
1Krn:13:1 kai ebuleusato dauid meta tOn CHiliarCHOn kai tOn hekatontarCHOn, panti hEgumenO,
1Krn:13:1 C VAI_AMI3S N_NSM P RA_GPM N2_GPM C RA_GPM N2_GPM A3_DSM V2_PMPDSM
1Krn:13:1 and also, even, namely to ??? David after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the chiliarch [leader of a thousand soldiers] and also, even, namely the centurion every all, each, every, the whole of to deem
1Krn:13:1 and he/she/it-was-???-ed David (indecl) after (+acc), with (+gen) the (gen) chiliarchs (gen) and the (gen) centurions (gen) every (dat) while being-DEEM-ed (dat)
1Krn:13:1 1Krn_13:1_1 1Krn_13:1_2 1Krn_13:1_3 1Krn_13:1_4 1Krn_13:1_5 1Krn_13:1_6 1Krn_13:1_7 1Krn_13:1_8 1Krn_13:1_9 1Krn_13:1_10 1Krn_13:1_11
1Krn:13:1 x x x x x x x x x x x
1Krn:13:2 καὶ εἶπεν Δαυιδ τῇ πάσῃ ἐκκλησίᾳ Ισραηλ Εἰ ἐφ’ ὑμῖν ἀγαθὸν καὶ παρὰ κυρίου θεοῦ ἡμῶν εὐοδωθῇ, ἀποστείλωμεν πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς ἡμῶν τοὺς ὑπολελειμμένους ἐν πάσῃ γῇ Ισραηλ, καὶ μετ’ αὐτῶν οἱ ἱερεῖς οἱ Λευῖται ἐν πόλεσιν κατασχέσεως αὐτῶν, καὶ συναχθήσονται πρὸς ἡμᾶς,
1Krn:13:2 And David said to the whole congregation of Israel, If it seem good to you, and it should be prospered by the Lord our God, let us send to our brethren that are left in all the land of Israel, and let the priests the Levites who are with them in the cities of their possession come, and let them be gathered to us. (1 Chronicles 13:2 Brenton)
1Krn:13:2 potem rzekł do całego zgromadzenia Izraela: «Jeśli się to wam podoba i jeśli będzie to po myśli Pana, Boga naszego, roześlijmy szybko wieść do pozostałych braci naszych we wszystkich ziemiach Izraela, do kapłanów i lewitów, którzy są z nimi w ich posiadłościach miejskich. Niechaj się tu zgromadzą, (1 Krn 13:2 BT_4)
1Krn:13:2 καὶ εἶπεν Δαυιδ τῇ πάσῃ ἐκκλησίᾳ Ισραηλ Εἰ ἐφ’ ὑμῖν ἀγαθὸν καὶ παρὰ κυρίου θεοῦ ἡμῶν εὐοδωθῇ, ἀποστείλωμεν πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς ἡμῶν τοὺς ὑπολελειμμένους ἐν πάσῃ γῇ Ισραηλ, καὶ μετ’ αὐτῶν οἱ ἱερεῖς οἱ Λευῖται ἐν πόλεσιν κατασχέσεως αὐτῶν, καὶ συναχθήσονται πρὸς ἡμᾶς,
1Krn:13:2 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ἐκ·κλησία, -ας, ἡ Ἰσραήλ, ὁ εἰ ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) καί παρά κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εὐ·οδόω (ευ+οδ(ο)-/ευοδ(ο)-, ευ+οδω·σ-, ευ+οδω·σ-/ευοδω·σ-, ευοδω·κ-, -, ευ+οδω·θ-/ευοδω·θ-) ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) πρός ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ὑπο·λείπω (υπο+λειπ-, υπο+λειψ-, υπο+λιπ·[σ]- or 2nd υπο+λιπ-, -, υπο+λελειπ-, υπο+λειφ·θ-) ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Ἰσραήλ, ὁ καί μετά αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ ἐν πόλις, -εως, ἡ κατά·σχεσις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
1Krn:13:2 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj David Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Zgromadzenia zgromadzenie, zbierając się, zebranie, kościół Izrael Jeżeli Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. I też, nawet, mianowicie fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ja By prosperować dosłownie: By mieć dobra podróż; symbolicznie: By prosperować, by doznawać powodzenia zamawiać Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Brat Ja By pozostawać (zostawiany samego -z tyłu, reszta, rezerwował {odpoczynek {resztę} z}) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Ziemi/ziemia Izrael I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Duchowny Lewita W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto Posiadanie konfiskują, powstrzymując się, mobilizują, chwytane chwilowo podczas wyniku roszczenia prawnego, miejsce/oddają się do rąk kuratora; rozdzielaj się, usuwaj On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By zbierać się razem Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja
1Krn:13:2 kai\ ei)=pen *dauid tE=| pa/sE| e)kklEsi/a| *israEl *ei) e)f’ u(mi=n a)gaTo\n kai\ para\ kuri/ou Teou= E(mO=n eu)odOTE=|, a)postei/lOmen pro\s tou\s a)delfou\s E(mO=n tou\s u(poleleimme/nous e)n pa/sE| gE=| *israEl, kai\ met’ au)tO=n oi( i(erei=s oi( *leui=tai e)n po/lesin katasCHe/seOs au)tO=n, kai\ sunaCHTE/sontai pro\s E(ma=s,
1Krn:13:2 kai eipen dauid tE pasE ekklEsia israEl ei ef’ hymin agaTon kai para kyriu Teu hEmOn euodOTE, aposteilOmen pros tus adelfus hEmOn tus hypoleleimmenus en pasE gE israEl, kai met’ autOn hoi hiereis hoi leuitai en polesin katasCHeseOs autOn, kai synaCHTEsontai pros hEmas,
1Krn:13:2 C VBI_AAI3S N_NSM RA_DSF A1S_DSF N1A_DSF N_GSM C P RP_DP A1_ASM C P N2_GSM N2_GSM RP_GP VC_APS3S VA_AAS1P P RA_APM N2_APM RP_GP RA_APM VP_XMPAPM P A1S_DSF N1_DSF N_GSM C P RD_GPM RA_NPM N3V_NPM RA_NPM N1M_NPM P N3I_DPF N3I_GSF RD_GPM C VQ_FPI3P P RP_AP
1Krn:13:2 and also, even, namely to say/tell David the every all, each, every, the whole of; to sprinkle assembly assembly, gathering, congregation, church Israel if upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you good inherently good, i.e. God-wrought. and also, even, namely frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. god [see theology] I to prosper literally: to have a good journey; metaphorically: to prosper, to succeed to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send toward (+acc,+gen,+dat) the brother I the to Remain (left-alone -behind, remnant, reserved {the rest of}) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle earth/land Israel and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same the priest the Levite in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among city possession sequestrate, holding back, commandeer, seized temporarily pending the outcome of a legal claim, place/surrender into hands of trustee; separate, remove he/she/it/same and also, even, namely to gather together toward (+acc,+gen,+dat) I
1Krn:13:2 and he/she/it-SAY/TELL-ed David (indecl) the (dat) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed assembly (dat) Israel (indecl) if upon/over (+acc,+gen,+dat) you(pl) (dat) good ([Adj] acc, nom|acc|voc) and frοm beside (+acc,+gen,+dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) god (gen) us (gen) he/she/it-should-be-PROSPER-ed we-should-ORDER FORTH toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) brothers (acc) us (gen) the (acc) having-been-REMAIN-ed (acc) in/among/by (+dat) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed earth/land (dat) Israel (indecl) and after (+acc), with (+gen) them/same (gen) the (nom) priests (acc, nom|voc) the (nom) Levites (nom|voc) in/among/by (+dat) cities (dat) possession (gen) them/same (gen) and they-will-be-GATHER TOGETHER-ed toward (+acc,+gen,+dat) us (acc)
1Krn:13:2 1Krn_13:2_1 1Krn_13:2_2 1Krn_13:2_3 1Krn_13:2_4 1Krn_13:2_5 1Krn_13:2_6 1Krn_13:2_7 1Krn_13:2_8 1Krn_13:2_9 1Krn_13:2_10 1Krn_13:2_11 1Krn_13:2_12 1Krn_13:2_13 1Krn_13:2_14 1Krn_13:2_15 1Krn_13:2_16 1Krn_13:2_17 1Krn_13:2_18 1Krn_13:2_19 1Krn_13:2_20 1Krn_13:2_21 1Krn_13:2_22 1Krn_13:2_23 1Krn_13:2_24 1Krn_13:2_25 1Krn_13:2_26 1Krn_13:2_27 1Krn_13:2_28 1Krn_13:2_29 1Krn_13:2_30 1Krn_13:2_31 1Krn_13:2_32 1Krn_13:2_33 1Krn_13:2_34 1Krn_13:2_35 1Krn_13:2_36 1Krn_13:2_37 1Krn_13:2_38 1Krn_13:2_39 1Krn_13:2_40 1Krn_13:2_41 1Krn_13:2_42 1Krn_13:2_43
1Krn:13:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:13:3 καὶ μετενέγκωμεν τὴν κιβωτὸν τοῦ θεοῦ ἡμῶν πρὸς ἡμᾶς· ὅτι οὐκ ἐζήτησαν αὐτὴν ἀφ’ ἡμερῶν Σαουλ.
1Krn:13:3 And let us bring over to us the ark of our God; for men have not enquired at it since the days of Saul. (1 Chronicles 13:3 Brenton)
1Krn:13:3 abyśmy sprowadzili do nas Arkę Boga naszego, bośmy się o nią nie troszczyli w czasach Saula». (1 Krn 13:3 BT_4)
1Krn:13:3 καὶ μετενέγκωμεν τὴν κιβωτὸν τοῦ θεοῦ ἡμῶν πρὸς ἡμᾶς· ὅτι οὐκ ἐζήτησαν αὐτὴν ἀφ’ ἡμερῶν Σαουλ.
1Krn:13:3 καί   ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό ἡμέρα, -ας -ἡ Σαούλ, ὁ
1Krn:13:3 I też, nawet, mianowicie Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Bóg  Ja Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By szukać On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dzień Saul
1Krn:13:3 kai\ metene/gkOmen tE\n kibOto\n tou= Teou= E(mO=n pro\s E(ma=s· o(/ti ou)k e)DZE/tEsan au)tE\n a)f’ E(merO=n *saoul.
1Krn:13:3 kai metenenkOmen tEn kibOton tu Teu hEmOn pros hEmas· hoti uk eDZEtEsan autEn af’ hEmerOn saul.
1Krn:13:3 C VA_AAS1P RA_ASF N2_ASF RA_GSM N2_GSM RP_GP P RP_AP C D VAI_AAI3P RD_ASF P N1A_GPF N_GSM
1Krn:13:3 and also, even, namely ć the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] the god [see theology] I toward (+acc,+gen,+dat) I because/that οὐχ before rough breathing to seek he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing day Saul
1Krn:13:3 and   the (acc) ark (acc) the (gen) god (gen) us (gen) toward (+acc,+gen,+dat) us (acc) because/that not they-SEEK-ed her/it/same (acc) away from (+gen) days (gen) Saul (indecl)
1Krn:13:3 1Krn_13:3_1 1Krn_13:3_2 1Krn_13:3_3 1Krn_13:3_4 1Krn_13:3_5 1Krn_13:3_6 1Krn_13:3_7 1Krn_13:3_8 1Krn_13:3_9 1Krn_13:3_10 1Krn_13:3_11 1Krn_13:3_12 1Krn_13:3_13 1Krn_13:3_14 1Krn_13:3_15 1Krn_13:3_16
1Krn:13:3 x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:13:4 καὶ εἶπεν πᾶσα ἡ ἐκκλησία τοῦ ποιῆσαι οὕτως, ὅτι εὐθὴς ὁ λόγος ἐν ὀφθαλμοῖς παντὸς τοῦ λαοῦ.
1Krn:13:4 And all the congregation said that they would do thus; for the saying was right in the eyes of all the people. (1 Chronicles 13:4 Brenton)
1Krn:13:4 I odpowiedziało całe zgromadzenie, że tak należy uczynić, albowiem ta rzecz wydała się słuszną w oczach całego ludu. (1 Krn 13:4 BT_4)
1Krn:13:4 καὶ εἶπεν πᾶσα ἐκκλησία τοῦ ποιῆσαι οὕτως, ὅτι εὐθὴς λόγος ἐν ὀφθαλμοῖς παντὸς τοῦ λαοῦ.
1Krn:13:4 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἐκ·κλησία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) οὕτως/οὕτω ὅτι εὐ·θής -ές [LXX], gen. sg. -οῦς ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ἐν ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ
1Krn:13:4 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Zgromadzenia zgromadzenie, zbierając się, zebranie, kościół By czynić/rób thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Ponieważ/tamto Prosto Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oko Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie
1Krn:13:4 kai\ ei)=pen pa=sa E( e)kklEsi/a tou= poiE=sai ou(/tOs, o(/ti eu)TE\s o( lo/gos e)n o)fTalmoi=s panto\s tou= laou=.
1Krn:13:4 kai eipen pasa hE ekklEsia tu poiEsai hutOs, hoti euTEs ho logos en ofTalmois pantos tu lau.
1Krn:13:4 C VBI_AAI3S A1S_NSF RA_NSF N1A_NSF RA_GSN VA_AAN D C A3H_NSM RA_NSM N2_NSM P N2_DPM A3_GSM RA_GSM N2_GSM
1Krn:13:4 and also, even, namely to say/tell every all, each, every, the whole of the assembly assembly, gathering, congregation, church the to do/make thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] because/that straight the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among eye every all, each, every, the whole of the people
1Krn:13:4 and he/she/it-SAY/TELL-ed every (nom|voc) the (nom) assembly (nom|voc) the (gen) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) thusly/like this because/that straight ([Adj] nom) the (nom) word (nom) in/among/by (+dat) eyes (dat) every (gen) the (gen) people (gen)
1Krn:13:4 1Krn_13:4_1 1Krn_13:4_2 1Krn_13:4_3 1Krn_13:4_4 1Krn_13:4_5 1Krn_13:4_6 1Krn_13:4_7 1Krn_13:4_8 1Krn_13:4_9 1Krn_13:4_10 1Krn_13:4_11 1Krn_13:4_12 1Krn_13:4_13 1Krn_13:4_14 1Krn_13:4_15 1Krn_13:4_16 1Krn_13:4_17
1Krn:13:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:13:5 καὶ ἐξεκκλησίασεν Δαυιδ τὸν πάντα Ισραηλ ἀπὸ ὁρίων Αἰγύπτου καὶ ἕως εἰσόδου Ημαθ τοῦ εἰσενέγκαι τὴν κιβωτὸν τοῦ θεοῦ ἐκ πόλεως Ιαριμ.
1Krn:13:5 So David assembled all Israel, from the borders of Egypt even to the entering in of Hemath, to bring in the ark of God from the city of Jarim. (1 Chronicles 13:5 Brenton)
1Krn:13:5 Zebrał więc Dawid cały lud Izraela od Szichoru egipskiego aż do Wejścia do Chamat, aby sprowadzić Arkę Bożą z Kiriat-Jearim. (1 Krn 13:5 BT_4)
1Krn:13:5 καὶ ἐξεκκλησίασεν Δαυιδ τὸν πάντα Ισραηλ ἀπὸ ὁρίων Αἰγύπτου καὶ ἕως εἰσόδου Ημαθ τοῦ εἰσενέγκαι τὴν κιβωτὸν τοῦ θεοῦ ἐκ πόλεως Ιαριμ.
1Krn:13:5 καί   Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός Ἰσραήλ, ὁ ἀπό ὅριον, -ου, τό; ὁρίζω (οριζ-, ορι(ε)·[σ]-, ορι·σ-, -, ωρισ-, ορισ·θ-) Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω εἴσ·οδος, -ου, ἡ   ὁ ἡ τό εἰσ·φέρω (εισ+φερ-, εισ+οι·σ-, εισ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εισ+ενεγκ-, -, εισ+ενηνεγκ-, εισ+ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐκ πόλις, -εως, ἡ  
1Krn:13:5 I też, nawet, mianowicie David Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Izrael Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Granica; by wyświęcać/znak {ocenę} precz Egipt [kraj z] I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Wejście {Pozycja} By przynosić w {By wnosić} przynoś w {wnoś}, ??µ?? Archil.l.c. Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Bóg  Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Miasto
1Krn:13:5 kai\ e)XekklEsi/asen *dauid to\n pa/nta *israEl a)po\ o(ri/On *ai)gu/ptou kai\ e(/Os ei)so/dou *EmaT tou= ei)sene/gkai tE\n kibOto\n tou= Teou= e)k po/leOs *iarim.
1Krn:13:5 kai eXekklEsiasen dauid ton panta israEl apo horiOn aigyptu kai heOs eisodu EmaT tu eisenenkai tEn kibOton tu Teu ek poleOs iarim.
1Krn:13:5 C VAI_AAI3S N_NSM RA_ASM A3_ASM N_ASM P N2N_GPN N2_GSF C P N2_GSF N_GSM RA_GSN VA_AAN RA_ASF N2_ASF RA_GSM N2_GSM P N3I_GSF N_GSM
1Krn:13:5 and also, even, namely ć David the every all, each, every, the whole of Israel from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing boundary; to ordain/mark off Egypt [country of] and also, even, namely until; dawn entry ć the to bring in bring in, τῖμον Archil.l.c. the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] the god [see theology] out of (+gen) ἐξ before vowels city ć
1Krn:13:5 and   David (indecl) the (acc) all (nom|acc|voc), every (acc) Israel (indecl) away from (+gen) boundaries (gen); going-to-ORDAIN/MARK (fut ptcp) (nom) Egypt (gen) and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) entry (gen)   the (gen) to-BRING IN, be-you(sg)-BRING IN-ed!, he/she/it-happens-to-BRING IN (opt) the (acc) ark (acc) the (gen) god (gen) out of (+gen) city (gen)  
1Krn:13:5 1Krn_13:5_1 1Krn_13:5_2 1Krn_13:5_3 1Krn_13:5_4 1Krn_13:5_5 1Krn_13:5_6 1Krn_13:5_7 1Krn_13:5_8 1Krn_13:5_9 1Krn_13:5_10 1Krn_13:5_11 1Krn_13:5_12 1Krn_13:5_13 1Krn_13:5_14 1Krn_13:5_15 1Krn_13:5_16 1Krn_13:5_17 1Krn_13:5_18 1Krn_13:5_19 1Krn_13:5_20 1Krn_13:5_21 1Krn_13:5_22
1Krn:13:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:13:6 καὶ ἀνήγαγεν αὐτὴν Δαυιδ, καὶ πᾶς Ισραηλ ἀνέβη εἰς πόλιν Δαυιδ, ἣ ἦν τοῦ Ιουδα, τοῦ ἀναγαγεῖν ἐκεῖθεν τὴν κιβωτὸν τοῦ θεοῦ κυρίου καθημένου ἐπὶ χερουβιν, οὗ ἐπεκλήθη ὄνομα αὐτοῦ.
1Krn:13:6 And David brought it up: and all Israel went up to the city of David, which belonged to Juda, to bring up thence the ark of the Lord God who sits between the cherubim, whose name is called on it. (1 Chronicles 13:6 Brenton)
1Krn:13:6 Potem Dawid i cały Izrael udali się do Baali, ku Kiriat-Jearim, które jest w Judzie, aby sprowadzić stamtąd Arkę Boga, który nosi imię: Pan spoczywający na cherubach. (1 Krn 13:6 BT_4)
1Krn:13:6 καὶ ἀνήγαγεν αὐτὴν Δαυιδ, καὶ πᾶς Ισραηλ ἀνέβη εἰς πόλιν Δαυιδ, ἦν τοῦ Ιουδα, τοῦ ἀναγαγεῖν ἐκεῖθεν τὴν κιβωτὸν τοῦ θεοῦ κυρίου καθημένου ἐπὶ χερουβιν, οὗ ἐπεκλήθη ὄνομα αὐτοῦ.
1Krn:13:6 καί ἀν·άγω (αν+αγ-, αν+αξ-, 2nd αν+αγαγ-, -, -, αν+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός Ἰσραήλ, ὁ ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) εἰς[1] πόλις, -εως, ἡ Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἀν·άγω (αν+αγ-, αν+αξ-, 2nd αν+αγαγ-, -, -, αν+αχ·θ-) ἐκεῖ·θεν ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -) ἐπί Χερουβ, pl. Χερουβίν v.l. -βίμ, τό and ὁ οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-) ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό
1Krn:13:6 I też, nawet, mianowicie By prowadzić On/ona/to/to samo David I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Izrael By podnosić Do (+przyspieszenie) Miasto David Kto/, który/, który By być Judasz/Juda By prowadzić Stamtąd Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Bóg  Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By siedzieć Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Cherubini Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By odwiedzać Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo
1Krn:13:6 kai\ a)nE/gagen au)tE\n *dauid, kai\ pa=s *israEl a)ne/bE ei)s po/lin *dauid, E(\ E)=n tou= *iouda, tou= a)nagagei=n e)kei=Ten tE\n kibOto\n tou= Teou= kuri/ou kaTEme/nou e)pi\ CHeroubin, ou(= e)peklE/TE o)/noma au)tou=.
1Krn:13:6 kai anEgagen autEn dauid, kai pas israEl anebE eis polin dauid, hE En tu iuda, tu anagagein ekeiTen tEn kibOton tu Teu kyriu kaTEmenu epi CHerubin, hu epeklETE onoma autu.
1Krn:13:6 C VBI_AAI3S RD_ASF N_NSM C A3_NSM N_NSM VZI_AAI3S P N3I_ASF N_GSM RR_NSF V9_IAI3S RA_GSM N_GSM RA_GSN VB_AAN D RA_ASF N2_ASF RA_GSM N2_GSM N2_GSM V5_PMPGSM P N_APN RR_GSM VCI_API3S N3M_ASN RD_GSM
1Krn:13:6 and also, even, namely to lead up he/she/it/same David and also, even, namely every all, each, every, the whole of Israel to ascend into (+acc) city David who/whom/which to be the Judas/Judah the to lead up from there the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] the god [see theology] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to sit upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing cherubim where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to call upon name with regard to he/she/it/same
1Krn:13:6 and he/she/it-LEAD-ed-UP her/it/same (acc) David (indecl) and every (nom|voc) Israel (indecl) he/she/it-ASCEND-ed into (+acc) city (acc) David (indecl) who/whom/which (nom) he/she/it-was the (gen) Judas/Judah (gen, voc) the (gen) to-LEAD-UP from there the (acc) ark (acc) the (gen) god (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) while being-SIT-ed (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) cherubim (indecl) where; who/whom/which (gen) he/she/it-was-CALL-ed-UPON name (nom|acc|voc) him/it/same (gen)
1Krn:13:6 1Krn_13:6_1 1Krn_13:6_2 1Krn_13:6_3 1Krn_13:6_4 1Krn_13:6_5 1Krn_13:6_6 1Krn_13:6_7 1Krn_13:6_8 1Krn_13:6_9 1Krn_13:6_10 1Krn_13:6_11 1Krn_13:6_12 1Krn_13:6_13 1Krn_13:6_14 1Krn_13:6_15 1Krn_13:6_16 1Krn_13:6_17 1Krn_13:6_18 1Krn_13:6_19 1Krn_13:6_20 1Krn_13:6_21 1Krn_13:6_22 1Krn_13:6_23 1Krn_13:6_24 1Krn_13:6_25 1Krn_13:6_26 1Krn_13:6_27 1Krn_13:6_28 1Krn_13:6_29 1Krn_13:6_30
1Krn:13:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:13:7 καὶ ἐπέθηκαν τὴν κιβωτὸν τοῦ θεοῦ ἐπὶ ἅμαξαν καινὴν ἐξ οἴκου Αμιναδαβ, καὶ Οζα καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ ἦγον τὴν ἅμαξαν.
1Krn:13:7 And they set the ark of God on a new waggon brought out of the house of Aminadab: and Oza and his brethren drove the waggon. (1 Chronicles 13:7 Brenton)
1Krn:13:7 Umieszczono Arkę Bożą na nowym wozie i wywieziono z domu Abinadaba, a Uzza i Achio prowadzili wóz. (1 Krn 13:7 BT_4)
1Krn:13:7 καὶ ἐπέθηκαν τὴν κιβωτὸν τοῦ θεοῦ ἐπὶ ἅμαξαν καινὴν ἐξ οἴκου Αμιναδαβ, καὶ Οζα καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ ἦγον τὴν ἅμαξαν.
1Krn:13:7 καί ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐπί   καινός -ή -όν ἐκ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) Ἀμιναδάβ, ὁ καί   καί ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) ὁ ἡ τό  
1Krn:13:7 I też, nawet, mianowicie By umieszczać dalej Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Bóg  Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Nowy Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Dom; by mieszkać Amminadab I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Brat On/ona/to/to samo By prowadzić
1Krn:13:7 kai\ e)pe/TEkan tE\n kibOto\n tou= Teou= e)pi\ a(/maXan kainE\n e)X oi)/kou *aminadab, kai\ *oDZa kai\ oi( a)delfoi\ au)tou= E)=gon tE\n a(/maXan.
1Krn:13:7 kai epeTEkan tEn kibOton tu Teu epi hamaXan kainEn eX oiku aminadab, kai oDZa kai hoi adelfoi autu Egon tEn hamaXan.
1Krn:13:7 C VAI_AAI3P RA_ASF N2_ASF RA_GSM N2_GSM P N1S_ASF A1_ASF P N2_GSM N_GSM C N_NSM C RA_NPM N2_NPM RD_GSM V1I_IAI3P RA_ASF N1S_ASF
1Krn:13:7 and also, even, namely to place on the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] the god [see theology] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć new out of (+gen) ἐξ before vowels house; to dwell Amminadab and also, even, namely ć and also, even, namely the brother he/she/it/same to lead the ć
1Krn:13:7 and they-PLACE ON-ed the (acc) ark (acc) the (gen) god (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat)   new ([Adj] acc) out of (+gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! Amminadab (indecl) and   and the (nom) brothers (nom|voc) him/it/same (gen) I-was-LEAD-ing, they-were-LEAD-ing the (acc)  
1Krn:13:7 1Krn_13:7_1 1Krn_13:7_2 1Krn_13:7_3 1Krn_13:7_4 1Krn_13:7_5 1Krn_13:7_6 1Krn_13:7_7 1Krn_13:7_8 1Krn_13:7_9 1Krn_13:7_10 1Krn_13:7_11 1Krn_13:7_12 1Krn_13:7_13 1Krn_13:7_14 1Krn_13:7_15 1Krn_13:7_16 1Krn_13:7_17 1Krn_13:7_18 1Krn_13:7_19 1Krn_13:7_20 1Krn_13:7_21
1Krn:13:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:13:8 καὶ Δαυιδ καὶ πᾶς Ισραηλ παίζοντες ἐναντίον τοῦ θεοῦ ἐν πάσῃ δυνάμει καὶ ἐν ψαλτῳδοῖς καὶ ἐν κινύραις καὶ ἐν νάβλαις, ἐν τυμπάνοις καὶ ἐν κυμβάλοις καὶ ἐν σάλπιγξιν.
1Krn:13:8 And David and all Israel were playing before the Lord with all their might, and that together with singers, and with harps, and with lutes, with timbrels, and with cymbals, and with trumpets. (1 Chronicles 13:8 Brenton)
1Krn:13:8 Dawid zaś i cały Izrael tańczyli z całej siły przed Bogiem, przy dźwiękach pieśni, cytr, harf, lutni, bębnów, cymbałów i trąb. (1 Krn 13:8 BT_4)
1Krn:13:8 καὶ Δαυιδ καὶ πᾶς Ισραηλ παίζοντες ἐναντίον τοῦ θεοῦ ἐν πάσῃ δυνάμει καὶ ἐν ψαλτῳδοῖς καὶ ἐν κινύραις καὶ ἐν νάβλαις, ἐν τυμπάνοις καὶ ἐν κυμβάλοις καὶ ἐν σάλπιγξιν.
1Krn:13:8 καί Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός Ἰσραήλ, ὁ παίζω (παιζ-, παιξ-, παιξ-, -, -, -) ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) δύναμις, -εως, ἡ καί ἐν   καί ἐν   καί ἐν   ἐν   καί ἐν κύμβαλον, -ου, τό καί ἐν σάλπιγξ, -ιγγός, ἡ
1Krn:13:8 I też, nawet, mianowicie David I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Izrael By bawić się Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Bóg  W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Zdolność I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Talerz I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Trąbka
1Krn:13:8 kai\ *dauid kai\ pa=s *israEl pai/DZontes e)nanti/on tou= Teou= e)n pa/sE| duna/mei kai\ e)n PSaltO|doi=s kai\ e)n kinu/rais kai\ e)n na/blais, e)n tumpa/nois kai\ e)n kumba/lois kai\ e)n sa/lpigXin.
1Krn:13:8 kai dauid kai pas israEl paiDZontes enantion tu Teu en pasE dynamei kai en PSaltOdois kai en kinyrais kai en nablais, en tympanois kai en kymbalois kai en salpinXin.
1Krn:13:8 C N_NSM C A3_NSM N_NSM V1_PAPNPM P RA_GSM N2_GSM P A1S_DSF N3I_DSF C P A1B_DPM C P N1A_DPF C P N1A_DPF P N2N_DPN C P N2N_DPN C P N3G_DPF
1Krn:13:8 and also, even, namely David and also, even, namely every all, each, every, the whole of Israel to play in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, the god [see theology] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle ability and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among cymbal and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among trumpet
1Krn:13:8 and David (indecl) and every (nom|voc) Israel (indecl) while PLAY-ing (nom|voc) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) god (gen) in/among/by (+dat) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed ability (dat) and in/among/by (+dat)   and in/among/by (+dat)   and in/among/by (+dat)   in/among/by (+dat)   and in/among/by (+dat) cymbals (dat) and in/among/by (+dat) trumpets (dat)
1Krn:13:8 1Krn_13:8_1 1Krn_13:8_2 1Krn_13:8_3 1Krn_13:8_4 1Krn_13:8_5 1Krn_13:8_6 1Krn_13:8_7 1Krn_13:8_8 1Krn_13:8_9 1Krn_13:8_10 1Krn_13:8_11 1Krn_13:8_12 1Krn_13:8_13 1Krn_13:8_14 1Krn_13:8_15 1Krn_13:8_16 1Krn_13:8_17 1Krn_13:8_18 1Krn_13:8_19 1Krn_13:8_20 1Krn_13:8_21 1Krn_13:8_22 1Krn_13:8_23 1Krn_13:8_24 1Krn_13:8_25 1Krn_13:8_26 1Krn_13:8_27 1Krn_13:8_28 1Krn_13:8_29
1Krn:13:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:13:9 καὶ ἤλθοσαν ἕως τῆς ἅλωνος, καὶ ἐξέτεινεν Οζα τὴν χεῖρα αὐτοῦ τοῦ κατασχεῖν τὴν κιβωτόν, ὅτι ἐξέκλινεν αὐτὴν ὁ μόσχος.
1Krn:13:9 And they came as far as the threshing-floor: and Oza put forth his hand to hold the ark, because the bullock moved it from its place. (1 Chronicles 13:9 Brenton)
1Krn:13:9 Gdy przybyli na klepisko Kidona, Uzza wyciągnął rękę, aby podtrzymać Arkę, ponieważ woły szarpnęły. (1 Krn 13:9 BT_4)
1Krn:13:9 καὶ ἤλθοσαν ἕως τῆς ἅλωνος, καὶ ἐξέτεινεν Οζα τὴν χεῖρα αὐτοῦ τοῦ κατασχεῖν τὴν κιβωτόν, ὅτι ἐξέκλινεν αὐτὴν μόσχος.
1Krn:13:9 καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό ἅλων, -ωνος, ἡ καί ἐκ·τείνω (εκ+τειν-, εκ+τεν(ε)·[σ]-, εκ+τειν·[σ]-, εκ+τετα·κ-, εκ+τετα-, εκ+τα·θ-)   ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό κατ·έχω (κατ+εχ-, καθ+εξ-, 2nd κατα+σχ-, -, -, κατα+σχε·θ-) ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ ὅτι ἐκ·κλίνω (εκ+κλιν-, εκ+κλιν(ε)·[σ]-, εκ+κλιν·[σ]-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό μόσχος, -ου, ὁ
1Krn:13:9 I też, nawet, mianowicie By przychodzić Aż; świtaj Młócąca zboże podłoga I też, nawet, mianowicie By rozszerzać się Ręka On/ona/to/to samo By trzymać się mocno {szybko} chwytaj, trzymaj się mocno {szybko}, powstrzymuj się, powstrzymuj, opanowuj, posiadaj, zajmuj, zyskuj posiadanie z, bądź pana z Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Ponieważ/tamto By cofać się/unikaj On/ona/to/to samo Cielęcia/wół
1Krn:13:9 kai\ E)/lTosan e(/Os tE=s a(/lOnos, kai\ e)Xe/teinen *oDZa tE\n CHei=ra au)tou= tou= katasCHei=n tE\n kibOto/n, o(/ti e)Xe/klinen au)tE\n o( mo/sCHos.
1Krn:13:9 kai ElTosan heOs tEs halOnos, kai eXeteinen oDZa tEn CHeira autu tu katasCHein tEn kibOton, hoti eXeklinen autEn ho mosCHos.
1Krn:13:9 C VBI_AAI3P P RA_GSF N3W_GSF C VAI_AAI3S N_NSM RA_ASF N3_ASF RD_GSM RA_GSN VB_AAN RA_ASF N2_ASF C V1I_IAI3S RD_ASF RA_NSM N2_NSM
1Krn:13:9 and also, even, namely to come until; dawn the threshing floor and also, even, namely to extend ć the hand he/she/it/same the to hold fast seize, hold fast, hold back, restrain, bridle, possess, occupy, gain possession of, be master of the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] because/that to recoil/avoid he/she/it/same the calf/ox
1Krn:13:9 and they-COME-ed until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) threshing floor (gen) and he/she/it-was-EXTEND-ing, he/she/it-EXTEND-ed   the (acc) hand (acc) him/it/same (gen) the (gen) to-HOLD FAST the (acc) ark (acc) because/that he/she/it-was-RECOIL/AVOID-ing, he/she/it-RECOIL/AVOID-ed her/it/same (acc) the (nom) calf/ox (nom)
1Krn:13:9 1Krn_13:9_1 1Krn_13:9_2 1Krn_13:9_3 1Krn_13:9_4 1Krn_13:9_5 1Krn_13:9_6 1Krn_13:9_7 1Krn_13:9_8 1Krn_13:9_9 1Krn_13:9_10 1Krn_13:9_11 1Krn_13:9_12 1Krn_13:9_13 1Krn_13:9_14 1Krn_13:9_15 1Krn_13:9_16 1Krn_13:9_17 1Krn_13:9_18 1Krn_13:9_19 1Krn_13:9_20
1Krn:13:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:13:10 καὶ ἐθυμώθη ὀργῇ κύριος ἐπὶ Οζα καὶ ἐπάταξεν αὐτὸν ἐκεῖ διὰ τὸ ἐκτεῖναι τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ τὴν κιβωτόν, καὶ ἀπέθανεν ἐκεῖ ἀπέναντι τοῦ θεοῦ.
1Krn:13:10 And the Lord was very angry with Oza, and smote him there, because of his stretching forth his hand upon the ark: and he died there before God. (1 Chronicles 13:10 Brenton)
1Krn:13:10 Gniew Boży zapłonął przeciwko Uzzie i poraził go za to, że dotknął ręką Arki, i umarł tam przed Bogiem. (1 Krn 13:10 BT_4)
1Krn:13:10 καὶ ἐθυμώθη ὀργῇ κύριος ἐπὶ Οζα καὶ ἐπάταξεν αὐτὸν ἐκεῖ διὰ τὸ ἐκτεῖναι τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ τὴν κιβωτόν, καὶ ἀπέθανεν ἐκεῖ ἀπέναντι τοῦ θεοῦ.
1Krn:13:10 καί θυμόω (θυμ(ο)-, -, θυμω·σ-, -, -, θυμω·θ-) ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπί   καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκεῖ διά ὁ ἡ τό ἐκ·τείνω (εκ+τειν-, εκ+τεν(ε)·[σ]-, εκ+τειν·[σ]-, εκ+τετα·κ-, εκ+τετα-, εκ+τα·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ἐκεῖ ἀπ·έν·αντι ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
1Krn:13:10 I też, nawet, mianowicie By rozgniewać Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie By uderzać On/ona/to/to samo Tam Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) By rozszerzać się Ręka On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] I też, nawet, mianowicie By umierać Tam Przeciwległy {Przeciwny}/w obecności z (+informacja) Bóg 
1Krn:13:10 kai\ e)TumO/TE o)rgE=| ku/rios e)pi\ *oDZa kai\ e)pa/taXen au)to\n e)kei= dia\ to\ e)ktei=nai tE\n CHei=ra au)tou= e)pi\ tE\n kibOto/n, kai\ a)pe/Tanen e)kei= a)pe/nanti tou= Teou=.
1Krn:13:10 kai eTymOTE orgE kyrios epi oDZa kai epataXen auton ekei dia to ekteinai tEn CHeira autu epi tEn kibOton, kai apeTanen ekei apenanti tu Teu.
1Krn:13:10 C VCI_API3S N1_DSF N2_NSM P N_ASM C VAI_AAI3S RD_ASM D P RA_ASN VA_AAN RA_ASF N3_ASF RD_GSM P RA_ASF N2_ASF C VBI_AAI3S D D RA_GSM N2_GSM
1Krn:13:10 and also, even, namely to anger wrath fume, anger, rage lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć and also, even, namely to smite he/she/it/same there because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the to extend the hand he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] and also, even, namely to die there opposite/in the presence of (+gen) the god [see theology]
1Krn:13:10 and he/she/it-was-ANGER-ed wrath (dat) lord (nom); a lord ([Adj] nom) upon/over (+acc,+gen,+dat)   and he/she/it-SMITE-ed him/it/same (acc) there because of (+acc), through (+gen) the (nom|acc) to-EXTEND, be-you(sg)-EXTEND-ed!, he/she/it-happens-to-EXTEND (opt) the (acc) hand (acc) him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) ark (acc) and he/she/it-DIE-ed there opposite/in the presence of (+gen) the (gen) god (gen)
1Krn:13:10 1Krn_13:10_1 1Krn_13:10_2 1Krn_13:10_3 1Krn_13:10_4 1Krn_13:10_5 1Krn_13:10_6 1Krn_13:10_7 1Krn_13:10_8 1Krn_13:10_9 1Krn_13:10_10 1Krn_13:10_11 1Krn_13:10_12 1Krn_13:10_13 1Krn_13:10_14 1Krn_13:10_15 1Krn_13:10_16 1Krn_13:10_17 1Krn_13:10_18 1Krn_13:10_19 1Krn_13:10_20 1Krn_13:10_21 1Krn_13:10_22 1Krn_13:10_23 1Krn_13:10_24 1Krn_13:10_25
1Krn:13:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:13:11 καὶ ἠθύμησεν Δαυιδ ὅτι διέκοψεν κύριος διακοπὴν ἐν Οζα, καὶ ἐκάλεσεν τὸν τόπον ἐκεῖνον Διακοπὴ Οζα ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης.
1Krn:13:11 And David was dispirited, because the Lord had made a breach on Oza: and he called that place the Breach of Oza until this day. (1 Chronicles 13:11 Brenton)
1Krn:13:11 A Dawid strapił się, dlatego że Pan dotknął takim ciosem Uzzę i nazwał to miejsce Peres-Uzza, tak jest po dzień dzisiejszy. (1 Krn 13:11 BT_4)
1Krn:13:11 καὶ ἠθύμησεν Δαυιδ ὅτι διέκοψεν κύριος διακοπὴν ἐν Οζα, καὶ ἐκάλεσεν τὸν τόπον ἐκεῖνον Διακοπὴ Οζα ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης.
1Krn:13:11 καί ἀ·θυμέω (αθυμ(ε)-, -, αθυμη·σ-, -, -, -) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὅτι   κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]   ἐν   καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ ἐκεῖνος -η -ο     ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο
1Krn:13:11 I też, nawet, mianowicie By zniechęcać David Ponieważ/tamto Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie By nazywać rozmowę Miejsce Tamto Aż; świtaj Dzień To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
1Krn:13:11 kai\ E)Tu/mEsen *dauid o(/ti die/koPSen ku/rios diakopE\n e)n *oDZa, kai\ e)ka/lesen to\n to/pon e)kei=non *diakopE\ *oDZa e(/Os tE=s E(me/ras tau/tEs.
1Krn:13:11 kai ETymEsen dauid hoti diekoPSen kyrios diakopEn en oDZa, kai ekalesen ton topon ekeinon diakopE oDZa heOs tEs hEmeras tautEs.
1Krn:13:11 C VAI_AAI3S N_NSM C VAI_AAI3S N2_NSM N1_ASF P N_DSM C VAI_AAI3S RA_ASM N2_ASM RD_ASM N1A_NSF N_GSM P RA_GSF N1A_GSF RD_GSF
1Krn:13:11 and also, even, namely to dispirit David because/that ć lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely to call call the place that ć ć until; dawn the day this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
1Krn:13:11 and he/she/it-DISPIRIT-ed David (indecl) because/that   lord (nom); a lord ([Adj] nom)   in/among/by (+dat)   and he/she/it-CALL-ed the (acc) place (acc) that (acc)     until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) day (gen), days (acc) this (gen)
1Krn:13:11 1Krn_13:11_1 1Krn_13:11_2 1Krn_13:11_3 1Krn_13:11_4 1Krn_13:11_5 1Krn_13:11_6 1Krn_13:11_7 1Krn_13:11_8 1Krn_13:11_9 1Krn_13:11_10 1Krn_13:11_11 1Krn_13:11_12 1Krn_13:11_13 1Krn_13:11_14 1Krn_13:11_15 1Krn_13:11_16 1Krn_13:11_17 1Krn_13:11_18 1Krn_13:11_19 1Krn_13:11_20
1Krn:13:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:13:12 καὶ ἐφοβήθη Δαυιδ τὸν θεὸν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ λέγων Πῶς εἰσοίσω πρὸς ἐμαυτὸν τὴν κιβωτὸν τοῦ θεοῦ;
1Krn:13:12 And David feared God that day, saying, How shall I bring the ark of God in to myself? (1 Chronicles 13:12 Brenton)
1Krn:13:12 I uląkł się Dawid Boga w owym dniu, mówiąc: «Jak wprowadzę do siebie Arkę Bożą?» (1 Krn 13:12 BT_4)
1Krn:13:12 καὶ ἐφοβήθη Δαυιδ τὸν θεὸν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ λέγων Πῶς εἰσοίσω πρὸς ἐμαυτὸν τὴν κιβωτὸν τοῦ θεοῦ;
1Krn:13:12 καί φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πῶς[1] εἰσ·φέρω (εισ+φερ-, εισ+οι·σ-, εισ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εισ+ενεγκ-, -, εισ+ενηνεγκ-, εισ+ενεχ·θ-) πρός ἐμ·αυτοῦ -ῆς -οῦ ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
1Krn:13:12 I też, nawet, mianowicie By bać się David Bóg  W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto By mówić/opowiadaj Jak By przynosić w {By wnosić} przynoś w {wnoś}, ??µ?? Archil.l.c. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Siebie Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Bóg 
1Krn:13:12 kai\ e)fobE/TE *dauid to\n Teo\n e)n tE=| E(me/ra| e)kei/nE| le/gOn *pO=s ei)soi/sO pro\s e)mauto\n tE\n kibOto\n tou= Teou=;
1Krn:13:12 kai efobETE dauid ton Teon en tE hEmera ekeinE legOn pOs eisoisO pros emauton tEn kibOton tu Teu;
1Krn:13:12 C VCI_API3S N_NSM RA_ASM N2_ASM P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF V1_PAPNSM D VF_FAI1S P RD_ASM RA_ASF N2_ASF RA_GSM N2_GSM
1Krn:13:12 and also, even, namely to fear David the god [see theology] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that to say/tell how to bring in bring in, τῖμον Archil.l.c. toward (+acc,+gen,+dat) myself the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] the god [see theology]
1Krn:13:12 and he/she/it-was-FEAR-ed David (indecl) the (acc) god (acc) in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) that (dat) while SAY/TELL-ing (nom) how I-will-BRING IN toward (+acc,+gen,+dat) myself (acc) the (acc) ark (acc) the (gen) god (gen)
1Krn:13:12 1Krn_13:12_1 1Krn_13:12_2 1Krn_13:12_3 1Krn_13:12_4 1Krn_13:12_5 1Krn_13:12_6 1Krn_13:12_7 1Krn_13:12_8 1Krn_13:12_9 1Krn_13:12_10 1Krn_13:12_11 1Krn_13:12_12 1Krn_13:12_13 1Krn_13:12_14 1Krn_13:12_15 1Krn_13:12_16 1Krn_13:12_17 1Krn_13:12_18
1Krn:13:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:13:13 καὶ οὐκ ἀπέστρεψεν Δαυιδ τὴν κιβωτὸν πρὸς ἑαυτὸν εἰς πόλιν Δαυιδ καὶ ἐξέκλινεν αὐτὴν εἰς οἶκον Αβεδδαρα τοῦ Γεθθαίου.
1Krn:13:13 So David brought not the ark home to himself into the city of David, but he turned it aside into the house of Abeddara the Gethite. (1 Chronicles 13:13 Brenton)
1Krn:13:13 I nie skierował Dawid Arki do siebie, do Miasta Dawidowego, lecz sprowadził ją do domu Obed-Edoma z Gat. (1 Krn 13:13 BT_4)
1Krn:13:13 καὶ οὐκ ἀπέστρεψεν Δαυιδ τὴν κιβωτὸν πρὸς ἑαυτὸν εἰς πόλιν Δαυιδ καὶ ἐξέκλινεν αὐτὴν εἰς οἶκον Αβεδδαρα τοῦ Γεθθαίου.
1Krn:13:13 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ πρός ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ εἰς[1] πόλις, -εως, ἡ Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί ἐκ·κλίνω (εκ+κλιν-, εκ+κλιν(ε)·[σ]-, εκ+κλιν·[σ]-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία)   ὁ ἡ τό  
1Krn:13:13 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By odwracać się od David Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Samo /nasz /twój /siebie Do (+przyspieszenie) Miasto David I też, nawet, mianowicie By cofać się/unikaj On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Dom
1Krn:13:13 kai\ ou)k a)pe/strePSen *dauid tE\n kibOto\n pro\s e(auto\n ei)s po/lin *dauid kai\ e)Xe/klinen au)tE\n ei)s oi)=kon *abeddara tou= *geTTai/ou.
1Krn:13:13 kai uk apestrePSen dauid tEn kibOton pros heauton eis polin dauid kai eXeklinen autEn eis oikon abeddara tu geTTaiu.
1Krn:13:13 C D VAI_AAI3S N_NSM RA_ASF N2_ASF P RD_ASM P N3I_ASF N_GSM C V1I_IAI3S RD_ASF P N2_ASM N_GSM RA_GSM N2_GSM
1Krn:13:13 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to turn away from David the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] toward (+acc,+gen,+dat) self /our-/your-/themselves into (+acc) city David and also, even, namely to recoil/avoid he/she/it/same into (+acc) house ć the ć
1Krn:13:13 and not he/she/it-TURN-ed-AWAY-FROM David (indecl) the (acc) ark (acc) toward (+acc,+gen,+dat) self (acc) into (+acc) city (acc) David (indecl) and he/she/it-was-RECOIL/AVOID-ing, he/she/it-RECOIL/AVOID-ed her/it/same (acc) into (+acc) house (acc)   the (gen)  
1Krn:13:13 1Krn_13:13_1 1Krn_13:13_2 1Krn_13:13_3 1Krn_13:13_4 1Krn_13:13_5 1Krn_13:13_6 1Krn_13:13_7 1Krn_13:13_8 1Krn_13:13_9 1Krn_13:13_10 1Krn_13:13_11 1Krn_13:13_12 1Krn_13:13_13 1Krn_13:13_14 1Krn_13:13_15 1Krn_13:13_16 1Krn_13:13_17 1Krn_13:13_18 1Krn_13:13_19
1Krn:13:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:13:14 καὶ ἐκάθισεν ἡ κιβωτὸς τοῦ θεοῦ ἐν οἴκῳ Αβεδδαρα τρεῖς μῆνας· καὶ εὐλόγησεν ὁ θεὸς Αβεδδαραμ καὶ πάντα τὰ αὐτοῦ.
1Krn:13:14 And the ark of God abode in the house of Abeddara three months: and God blessed Abeddara and all that he had. (1 Chronicles 13:14 Brenton)
1Krn:13:14 I Arka Boża pozostawała w domu Obed-Edoma przez trzy miesiące. A Pan błogosławił domowi Obed-Edoma i wszystkiemu, co miał. (1 Krn 13:14 BT_4)
1Krn:13:14 καὶ ἐκάθισεν κιβωτὸς τοῦ θεοῦ ἐν οἴκῳ Αβεδδαρα τρεῖς μῆνας· καὶ εὐλόγησεν θεὸς Αβεδδαραμ καὶ πάντα τὰ αὐτοῦ.
1Krn:13:14 καί καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία)   τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν μήν[2], μηνός, ὁ καί εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ   καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό
1Krn:13:14 I też, nawet, mianowicie By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Bóg  W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Trzy Miesiąc I też, nawet, mianowicie By błogosławić Bóg  I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z On/ona/to/to samo
1Krn:13:14 kai\ e)ka/Tisen E( kibOto\s tou= Teou= e)n oi)/kO| *abeddara trei=s mE=nas· kai\ eu)lo/gEsen o( Teo\s *abeddaram kai\ pa/nta ta\ au)tou=.
1Krn:13:14 kai ekaTisen hE kibOtos tu Teu en oikO abeddara treis mEnas· kai eulogEsen ho Teos abeddaram kai panta ta autu.
1Krn:13:14 C VAI_AAI3S RA_NSF N2_NSF RA_GSM N2_GSM P N2_DSM N_GSM A3_APM N3_APM C VA_AAI3S RA_NSM N2_NSM N_ASM C A3_APN RA_APN RD_GSM
1Krn:13:14 and also, even, namely to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] the god [see theology] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house ć three month and also, even, namely to bless the god [see theology] ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of the he/she/it/same
1Krn:13:14 and he/she/it-SIT DOWN-ed the (nom) ark (nom) the (gen) god (gen) in/among/by (+dat) house (dat)   three (acc, nom) months (acc) and he/she/it-BLESS-ed the (nom) god (nom)   and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) him/it/same (gen)
1Krn:13:14 1Krn_13:14_1 1Krn_13:14_2 1Krn_13:14_3 1Krn_13:14_4 1Krn_13:14_5 1Krn_13:14_6 1Krn_13:14_7 1Krn_13:14_8 1Krn_13:14_9 1Krn_13:14_10 1Krn_13:14_11 1Krn_13:14_12 1Krn_13:14_13 1Krn_13:14_14 1Krn_13:14_15 1Krn_13:14_16 1Krn_13:14_17 1Krn_13:14_18 1Krn_13:14_19 1Krn_13:14_20
1Krn:13:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x