1Mch:1:1 καὶ ἐγένετο μετὰ τὸ πατάξαι Ἀλέξανδρον τὸν Φιλίππου Μακεδόνα, ὃς ἐξῆλθεν ἐκ γῆς Χεττιιμ, καὶ ἐπάταξεν τὸν Δαρεῖον βασιλέα Περσῶν καὶ Μήδων καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ αὐτοῦ, πρότερον ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα.
1Mch:1:1 And it happened, after that Alexander son of Philip, the Macedonian, who came out of the land of Chettiim, had smitten Darius king of the Persians and Medes, that he reigned in his stead, the first over Greece, (1 Maccabees 1:1 Brenton)
1Mch:1:1 Aleksander, syn Filipa Macedońskiego, wyruszył z kraju Kittim i po zwycięskich walkach pokonał Dariusza, króla Persów i Medów, i w jego miejsce objął panowanie najpierw nad Helladą. (1 Mch 1:1 BT_4)
1Mch:1:1 Καὶ ἐγένετο μετὰ τὸ πατάξαι Ἀλέξανδρον τὸν Φιλίππου Μακεδόνα, ὃς ἐξῆλθεν ἐκ γῆς Χεττιιμ, καὶ ἐπάταξεν τὸν Δαρεῖον βασιλέα Περσῶν καὶ Μήδων καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ αὐτοῦ, πρότερον ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα.
1Mch:1:1 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) μετά ὁ ἡ τό πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) Ἀλέξ·ανδρος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό Φίλιππος, -ου, ὁ Μακεδών, -όνος, ὁ ὅς ἥ ὅ ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ   καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό   βασιλεύς, -έως, ὁ   καί Μῆδος, -ου, ὁ καί βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) ἀντί αὐτός αὐτή αὐτό πρό·τερος -α -ον (Comp. of πρῶτος) ἐπί ὁ ἡ τό Ἑλλά[δ]ς, -άδος, ἡ
1Mch:1:1 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym By uderzać Alexander [obrońcy/obrońca (?????) Ludzi] Philip Macedoński Kto/, który/, który By wychodzić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie By uderzać Król I też, nawet, mianowicie Med [mieszkaniec Medii] I też, nawet, mianowicie By panować Przeciw (+informacja) On/ona/to/to samo Wcześniej Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Grecja
1Mch:1:1 *kai\ e)ge/neto meta\ to\ pata/Xai *)ale/Xandron to\n *fili/ppou *makedo/na, o(\s e)XE=lTen e)k gE=s *CHettiim, kai\ e)pa/taXen to\n *darei=on basile/a *persO=n kai\ *mE/dOn kai\ e)basi/leusen a)nt au)tou=, pro/teron e)pi\ tE\n *e(lla/da.
1Mch:1:1 kai egeneto meta to pataXai aleXandron ton filippu makedona, hos eXElTen ek gEs CHettiim, kai epataXen ton dareion basilea persOn kai mEdOn kai ebasileusen ant autu, proteron epi tEn ellada.
1Mch:1:1 C VBI_AMI3S P RA_ASN VA_AAN N2_ASM RA_ASM N2_GSM N3N_ASM RR_NSM VBI_AAI3S P N1_GSF N_GPM C VAI_AAI3S RA_ASM N2_ASM N3V_ASM N1M_GPM C N1M_GPM C VAI_AAI3S P RD_GSM D P RA_ASF N3D_ASF
1Mch:1:1 and also, even, namely to become become, happen after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the to smite Alexander [defender/protector (ἀλέξω) of men] the Philip Macedonian who/whom/which to come out out of (+gen) ἐξ before vowels earth/land ć and also, even, namely to smite the ć king ć and also, even, namely Mede [inhabitant of Media] and also, even, namely to reign against (+gen) he/she/it/same earlier upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the Greece
1Mch:1:1 and he/she/it-was-BECOME-ed after (+acc), with (+gen) the (nom|acc) to-SMITE, be-you(sg)-SMITE-ed!, he/she/it-happens-to-SMITE (opt) Alexander (acc) the (acc) Philip (gen) Macedonian (acc) who/whom/which (nom) he/she/it-COME-ed-OUT out of (+gen) earth/land (gen)   and he/she/it-SMITE-ed the (acc)   king (acc)   and Medes (gen) and he/she/it-REIGN-ed against (+gen) him/it/same (gen) earlier ([Adj] acc, nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) Greece (acc)
1Mch:1:1 1Mch_1:1_1 1Mch_1:1_2 1Mch_1:1_3 1Mch_1:1_4 1Mch_1:1_5 1Mch_1:1_6 1Mch_1:1_7 1Mch_1:1_8 1Mch_1:1_9 1Mch_1:1_10 1Mch_1:1_11 1Mch_1:1_12 1Mch_1:1_13 1Mch_1:1_14 1Mch_1:1_15 1Mch_1:1_16 1Mch_1:1_17 1Mch_1:1_18 1Mch_1:1_19 1Mch_1:1_20 1Mch_1:1_21 1Mch_1:1_22 1Mch_1:1_23 1Mch_1:1_24 1Mch_1:1_25 1Mch_1:1_26 1Mch_1:1_27 1Mch_1:1_28 1Mch_1:1_29 1Mch_1:1_30
1Mch:1:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:1:2 καὶ συνεστήσατο πολέμους πολλοὺς καὶ ἐκράτησεν ὀχυρωμάτων καὶ ἔσφαξεν βασιλεῖς τῆς γῆς·
1Mch:1:2 And made many wars, and won many strong holds, and slew the kings of the earth, (1 Maccabees 1:2 Brenton)
1Mch:1:2 Prowadził on wiele wojen: zdobył wiele umocnionych miejscowości i wytracił królów rządzących na swych ziemiach. (1 Mch 1:2 BT_4)
1Mch:1:2 καὶ συνεστήσατο πολέμους πολλοὺς καὶ ἐκράτησεν ὀχυρωμάτων καὶ ἔσφαξεν βασιλεῖς τῆς γῆς·
1Mch:1:2 καί συν·ίστημι (ath. συν+ιστ(α)-/ath. συν+ιστ(η)-, συν+στη·σ-, συν+στη·σ- or 2nd ath. συν+στ(η)-/ath. συν+στ(α)-, συν+εστη·κ-/συν+εστ(α)·[κ]-, -, συν+στα·θ-) πόλεμος, -ου, ὁ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ καί κρατέω (κρατ(ε)-, κρατη·σ-, κρατη·σ-, κεκρατη·κ-, κεκρατη-, κρατη·θ-) ὀχύρωμα[τ], -ατος, τό καί σφάζω (σφαζ-, σφαξ-, σφαξ-, -, εσφαγ-, σφαγ·[θ]-) βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
1Mch:1:2 I też, nawet, mianowicie By stać z L. cohaerere, od co -- 'razem' + haerere 'by tkwić {by trzymać się}'. Wojna [zobacz polemiczny] Dużo I też, nawet, mianowicie By chwytać/rzucenie się by brać uchwyt z, by być potężne, by chwytać, nieść, nieść, zatrzymywać Okopu wał, wał ochronny, solidność, fortyfikacja, vallasion, wał, lichtarzyk, forteca, forteca I też, nawet, mianowicie By zabijać rzeźnika, zabijać, masakra, ubój Król Ziemi/ziemia
1Mch:1:2 kai\ sunestE/sato pole/mous pollou\s kai\ e)kra/tEsen o)CHurOma/tOn kai\ e)/sfaXen basilei=s tE=s gE=s·
1Mch:1:2 kai synestEsato polemus pollus kai ekratEsen oCHyrOmatOn kai esfaXen basileis tEs gEs·
1Mch:1:2 C VAI_AMI3S N2_APM A1_APM C VAI_AAI3S N3M_GPN C VAI_AAI3S N3V_APM RA_GSF N1_GSF
1Mch:1:2 and also, even, namely to stand with L. cohaerere, from co- 'together' + haerere 'to stick'. war [see polemic] much and also, even, namely to seize/grab hold to take hold of, to be powerful, to seize, bear, carry, detain entrenchment rampart, bulwark, fastness, fortification, vallasion, rampart, sconce, stronghold, fortress and also, even, namely to slay butcher, kill, massacre, slaughter king the earth/land
1Mch:1:2 and he/she/it-was-STand WITH-ed wars (acc) many (acc) and he/she/it-SEIZE/GRAB-ed-HOLD entrenchments (gen) and he/she/it-SLAY-ed kings (acc, nom|voc) the (gen) earth/land (gen)
1Mch:1:2 1Mch_1:2_1 1Mch_1:2_2 1Mch_1:2_3 1Mch_1:2_4 1Mch_1:2_5 1Mch_1:2_6 1Mch_1:2_7 1Mch_1:2_8 1Mch_1:2_9 1Mch_1:2_10 1Mch_1:2_11 1Mch_1:2_12
1Mch:1:2 x x x x x x x x x x x x
1Mch:1:3 καὶ διῆλθεν ἕως ἄκρων τῆς γῆς καὶ ἔλαβεν σκῦλα πλήθους ἐθνῶν. καὶ ἡσύχασεν ἡ γῆ ἐνώπιον αὐτοῦ, καὶ ὑψώθη, καὶ ἐπήρθη ἡ καρδία αὐτοῦ.
1Mch:1:3 And went through to the ends of the earth, and took spoils of many nations, insomuch that the earth was quiet before him; whereupon he was exalted and his heart was lifted up. (1 Maccabees 1:3 Brenton)
1Mch:1:3 Przeszedł on aż na krańce świata, a nabrał łupów od wielu narodów. Cała ziemia przed nim zamilkła, jego zaś serce wbiło się w pychę. (1 Mch 1:3 BT_4)
1Mch:1:3 καὶ διῆλθεν ἕως ἄκρων τῆς γῆς καὶ ἔλαβεν σκῦλα πλήθους ἐθνῶν. καὶ ἡσύχασεν γῆ ἐνώπιον αὐτοῦ, καὶ ὑψώθη, καὶ ἐπήρθη καρδία αὐτοῦ.
1Mch:1:3 καί δι·έρχομαι (δι+ερχ-, δι+ελευ·σ-, διελθ·[σ]- or 2nd δι+ελθ-, δι+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἄκρον, -ου, τό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) σκῦλον, -ου, τό πλῆθο·ς, -ους, τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη καί ἡσυχάζω (ησυχαζ-, ησυχα·σ-, ησυχα·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό καί ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) καί ἐπ·αίρω (επ+αιρ-, -, επ+αρ·[σ]-, -, επ+ηρ-, επ+αρ·θ-) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
1Mch:1:3 I też, nawet, mianowicie By przechodzić zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} na wskroś Aż; świtaj Najdalszy obszaru/wierzchołek Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Łup Los (mnóstwo ) Naród [zobacz etniczny] I też, nawet, mianowicie By uspokajać się ize Ziemi/ziemia W obecności z (+informacja); ??? On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By podnosić/ustalony wysoko I też, nawet, mianowicie By podnosić Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo
1Mch:1:3 kai\ diE=lTen e(/Os a)/krOn tE=s gE=s kai\ e)/laben sku=la plE/Tous e)TnO=n. kai\ E(su/CHasen E( gE= e)nO/pion au)tou=, kai\ u(PSO/TE, kai\ e)pE/rTE E( kardi/a au)tou=.
1Mch:1:3 kai diElTen heOs akrOn tEs gEs kai elaben skyla plETus eTnOn. kai hEsyCHasen hE gE enOpion autu, kai hyPSOTE, kai epErTE hE kardia autu.
1Mch:1:3 C VBI_AAI3S D A1A_GPM RA_GSF N1_GSF C VBI_AAI3S N2N_APN N3E_GSN N3E_GPN C VAI_AAI3S RA_NSF N1_NSF P RD_GSM C VCI_API3S C VCI_API3S RA_NSF N1A_NSF RD_GSM
1Mch:1:3 and also, even, namely to go through pass through until; dawn furthest extent/apex the earth/land and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand spoil lot (multitude ) nation [see ethnic] and also, even, namely to quiet-ize the earth/land in the presence of (+gen); ??? he/she/it/same and also, even, namely to elevate/set high and also, even, namely to raise the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same
1Mch:1:3 and he/she/it-GO THROUGH-ed until; dawn (nom|voc), dawns (acc) furthest extents/apexes (gen) the (gen) earth/land (gen) and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed spoils (nom|acc|voc) lot (gen) nations (gen) and he/she/it-QUIET-IZE-ed the (nom) earth/land (nom|voc) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) and he/she/it-was-ELEVATE/SET-ed-HIGH and he/she/it-was-RAISE-ed the (nom) heart (nom|voc) him/it/same (gen)
1Mch:1:3 1Mch_1:3_1 1Mch_1:3_2 1Mch_1:3_3 1Mch_1:3_4 1Mch_1:3_5 1Mch_1:3_6 1Mch_1:3_7 1Mch_1:3_8 1Mch_1:3_9 1Mch_1:3_10 1Mch_1:3_11 1Mch_1:3_12 1Mch_1:3_13 1Mch_1:3_14 1Mch_1:3_15 1Mch_1:3_16 1Mch_1:3_17 1Mch_1:3_18 1Mch_1:3_19 1Mch_1:3_20 1Mch_1:3_21 1Mch_1:3_22 1Mch_1:3_23 1Mch_1:3_24
1Mch:1:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:1:4 καὶ συνῆξεν δύναμιν ἰσχυρὰν σφόδρα καὶ ἦρξεν χωρῶν ἐθνῶν καὶ τυράννων, καὶ ἐγένοντο αὐτῷ εἰς φόρον.
1Mch:1:4 And he gathered a mighty strong host and ruled over countries, and nations, and kings, who became tributaries unto him. (1 Maccabees 1:4 Brenton)
1Mch:1:4 Zebrał bowiem bardzo liczne wojsko i rządził państwami, narodami i ich władcami tak, że płacili mu daniny. (1 Mch 1:4 BT_4)
1Mch:1:4 καὶ συνῆξεν δύναμιν ἰσχυρὰν σφόδρα καὶ ἦρξεν χωρῶν ἐθνῶν καὶ τυράννων, καὶ ἐγένοντο αὐτῷ εἰς φόρον.
1Mch:1:4 καί συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) δύναμις, -εως, ἡ ἰσχυρός -ά -όν σφόδρα καί ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) χῶρος, -οῦ, ὁ; χώρα, -ας, ἡ; χωρέω (χωρ(ε)-, -, χωρη·σ-, -, -, -) ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη καί τύραννος[1], -ου, ὁ [LXX] καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] φόρος, -ου, ὁ; φόρον, -ου, τό
1Mch:1:4 I też, nawet, mianowicie By zbierać się razem Zdolność Potężny silny, potężny, silny, Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony I też, nawet, mianowicie By zaczynać się Północno-zachodnia też * okolica (cl?Mnie), ziemia, kraj; królestwo okolicy (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat}; by kierować się {by robić dla} do pokoju przyjmuj; trzymaj się, zawieraj; (intrans.) bądź pokój Naród [zobacz etniczny] I też, nawet, mianowicie Tyran I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Podatek (przymusowa praca, podatek, danina, (ładunek na dół, narzucają)); Poddany (przymusowa praca, podatek, danina, (ładunek na dół, narzucają))
1Mch:1:4 kai\ sunE=Xen du/namin i)sCHura\n sfo/dra kai\ E)=rXen CHOrO=n e)TnO=n kai\ tura/nnOn, kai\ e)ge/nonto au)tO=| ei)s fo/ron.
1Mch:1:4 kai synEXen dynamin isCHyran sfodra kai ErXen CHOrOn eTnOn kai tyrannOn, kai egenonto autO eis foron.
1Mch:1:4 C VAI_AAI3S N3I_ASF A1A_ASF D C VAI_AAI3S N1A_GPF N3E_GPN C N2_GPM C VBI_AMI3P RD_DSM P N2_ASM
1Mch:1:4 and also, even, namely to gather together ability mighty forceful, powerful, strong, vehement, intense, keen, inveighingly, eager and also, even, namely to begin northwest also * region (clίme), land, country; region realm (clίme); land, country, territory, tract; to make room for accept; hold, contain; (intrans.) be room nation [see ethnic] and also, even, namely tyrant and also, even, namely to become become, happen he/she/it/same into (+acc) Tax (forced labor, tax, tribute, (load down, impose)); Tributary (forced labor, tax, tribute, (load down, impose))
1Mch:1:4 and he/she/it-GATHER TOGETHER-ed ability (acc) mighty ([Adj] acc) vehement, and he/she/it-BEGIN-ed northwests (gen); regions (gen); while MAKE-ing-ROOM-FOR (nom) nations (gen) and tyrants (gen) and they-were-BECOME-ed him/it/same (dat) into (+acc) Tax (acc); Tributary (nom|acc|voc)
1Mch:1:4 1Mch_1:4_1 1Mch_1:4_2 1Mch_1:4_3 1Mch_1:4_4 1Mch_1:4_5 1Mch_1:4_6 1Mch_1:4_7 1Mch_1:4_8 1Mch_1:4_9 1Mch_1:4_10 1Mch_1:4_11 1Mch_1:4_12 1Mch_1:4_13 1Mch_1:4_14 1Mch_1:4_15 1Mch_1:4_16
1Mch:1:4 x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:1:5 καὶ μετὰ ταῦτα ἔπεσεν ἐπὶ τὴν κοίτην καὶ ἔγνω ὅτι ἀποθνῄσκει.
1Mch:1:5 And after these things he fell sick, and perceived that he should die. (1 Maccabees 1:5 Brenton)
1Mch:1:5 Potem jednak padł na łoże i uświadomił sobie, że będzie musiał umrzeć. (1 Mch 1:5 BT_4)
1Mch:1:5 καὶ μετὰ ταῦτα ἔπεσεν ἐπὶ τὴν κοίτην καὶ ἔγνω ὅτι ἀποθνῄσκει.
1Mch:1:5 καί μετά οὗτος αὕτη τοῦτο πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό κοίτη, -ης, ἡ καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -)
1Mch:1:5 I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Łóżko [zobacz spółkowanie] I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto By umierać
1Mch:1:5 kai\ meta\ tau=ta e)/pesen e)pi\ tE\n koi/tEn kai\ e)/gnO o(/ti a)poTnE/|skei.
1Mch:1:5 kai meta tauta epesen epi tEn koitEn kai egnO hoti apoTnEskei.
1Mch:1:5 C P RD_APN VAI_AAI3S P RA_ASF N1_ASF C VZI_AAI3S C V1_PAI3S
1Mch:1:5 and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the bed [see coitus] and also, even, namely to know i.e. recognize. because/that to die
1Mch:1:5 and after (+acc), with (+gen) these (nom|acc) he/she/it-FALL-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) bed (acc) and he/she/it-KNOW-ed because/that he/she/it-is-DIE-ing, you(sg)-are-being-DIE-ed (classical)
1Mch:1:5 1Mch_1:5_1 1Mch_1:5_2 1Mch_1:5_3 1Mch_1:5_4 1Mch_1:5_5 1Mch_1:5_6 1Mch_1:5_7 1Mch_1:5_8 1Mch_1:5_9 1Mch_1:5_10 1Mch_1:5_11
1Mch:1:5 x x x x x x x x x x x
1Mch:1:6 καὶ ἐκάλεσεν τοὺς παῖδας αὐτοῦ τοὺς ἐνδόξους τοὺς συνεκτρόφους αὐτοῦ ἐκ νεότητος καὶ διεῖλεν αὐτοῖς τὴν βασιλείαν αὐτοῦ ἔτι αὐτοῦ ζῶντος.
1Mch:1:6 Wherefore he called his servants, such as were honourable, and had been brought up with him from his youth, and parted his kingdom among them, while he was yet alive. (1 Maccabees 1:6 Brenton)
1Mch:1:6 Przywołał więc najdostojniejszych swoich wodzów, tych, którzy od młodości z nim razem byli wychowani, i jeszcze za życia rozdzielił swoje królestwo pomiędzy nich. (1 Mch 1:6 BT_4)
1Mch:1:6 καὶ ἐκάλεσεν τοὺς παῖδας αὐτοῦ τοὺς ἐνδόξους τοὺς συνεκτρόφους αὐτοῦ ἐκ νεότητος καὶ διεῖλεν αὐτοῖς τὴν βασιλείαν αὐτοῦ ἔτι αὐτοῦ ζῶντος.
1Mch:1:6 καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἔν·δοξος -ον ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ νεότη[τ]ς, -ητος, ἡ καί δι·αιρέω (δι+αιρ(ε)-, δι+ελ(ε)·[σ]-, δι+ελ·[σ]- or 2nd δι+ελ-, -, δι+ῃρη-, δι+αιρε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἔτι αὐτός αὐτή αὐτό ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -)
1Mch:1:6 I też, nawet, mianowicie By nazywać rozmowę Dziecka/służący On/ona/to/to samo Sławny sławny, sławny On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Młodzież [zobacz neofitę] I też, nawet, mianowicie By dzielić się (przydziel, rozdzielaj się, rozdzielaj) On/ona/to/to samo Królestwo On/ona/to/to samo Jeszcze/jeszcze On/ona/to/to samo Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???)
1Mch:1:6 kai\ e)ka/lesen tou\s pai=das au)tou= tou\s e)ndo/Xous tou\s sunektro/fous au)tou= e)k neo/tEtos kai\ diei=len au)toi=s tE\n basilei/an au)tou= e)/ti au)tou= DZO=ntos.
1Mch:1:6 kai ekalesen tus paidas autu tus endoXus tus synektrofus autu ek neotEtos kai dieilen autois tEn basileian autu eti autu DZOntos.
1Mch:1:6 C VAI_AAI3S RA_APM N3D_APM RD_GSM RA_APM A1B_APM RA_APM A1B_APM RD_GSM P N3T_GSF C VBI_AAI3S RD_DPM RA_ASF N1A_ASF RD_GSM D RD_GSM V3_PAPGSM
1Mch:1:6 and also, even, namely to call call the child/servant he/she/it/same the glorious illustrious, renowned the ć he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels youth [see neophyte] and also, even, namely to divide (apportion, separate, distribute) he/she/it/same the kingdom he/she/it/same yet/still he/she/it/same to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω)
1Mch:1:6 and he/she/it-CALL-ed the (acc) children/servants (acc) him/it/same (gen) the (acc) glorious ([Adj] acc) the (acc)   him/it/same (gen) out of (+gen) youth (gen) and he/she/it-DIVIDE-ed them/same (dat) the (acc) kingdom (acc) him/it/same (gen) yet/still him/it/same (gen) while EXISTS-ing (gen)
1Mch:1:6 1Mch_1:6_1 1Mch_1:6_2 1Mch_1:6_3 1Mch_1:6_4 1Mch_1:6_5 1Mch_1:6_6 1Mch_1:6_7 1Mch_1:6_8 1Mch_1:6_9 1Mch_1:6_10 1Mch_1:6_11 1Mch_1:6_12 1Mch_1:6_13 1Mch_1:6_14 1Mch_1:6_15 1Mch_1:6_16 1Mch_1:6_17 1Mch_1:6_18 1Mch_1:6_19 1Mch_1:6_20 1Mch_1:6_21
1Mch:1:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:1:7 καὶ ἐβασίλευσεν Ἀλέξανδρος ἔτη δώδεκα καὶ ἀπέθανεν.
1Mch:1:7 So Alexander reigned twelve years, and then died. (1 Maccabees 1:7 Brenton)
1Mch:1:7 Aleksander zmarł po dwunastoletnim panowaniu, (1 Mch 1:7 BT_4)
1Mch:1:7 καὶ ἐβασίλευσεν Ἀλέξανδρος ἔτη δώδεκα καὶ ἀπέθανεν.
1Mch:1:7 καί βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) Ἀλέξ·ανδρος, -ου, ὁ ἔτο·ς, -ους, τό δώ·δεκα/δεκα·δύο καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -)
1Mch:1:7 I też, nawet, mianowicie By panować Alexander [obrońcy/obrońca (?????) Ludzi] Rok Dwanaście I też, nawet, mianowicie By umierać
1Mch:1:7 kai\ e)basi/leusen *)ale/Xandros e)/tE dO/deka kai\ a)pe/Tanen.
1Mch:1:7 kai ebasileusen aleXandros etE dOdeka kai apeTanen.
1Mch:1:7 C VAI_AAI3S N2_NSM N3E_APN M C VBI_AAI3S
1Mch:1:7 and also, even, namely to reign Alexander [defender/protector (ἀλέξω) of men] year twelve and also, even, namely to die
1Mch:1:7 and he/she/it-REIGN-ed Alexander (nom) years (nom|acc|voc) twelve and he/she/it-DIE-ed
1Mch:1:7 1Mch_1:7_1 1Mch_1:7_2 1Mch_1:7_3 1Mch_1:7_4 1Mch_1:7_5 1Mch_1:7_6 1Mch_1:7_7
1Mch:1:7 x x x x x x x
1Mch:1:8 καὶ ἐπεκράτησαν οἱ παῖδες αὐτοῦ, ἕκαστος ἐν τῷ τόπῳ αὐτοῦ.
1Mch:1:8 And his servants bare rule every one in his place. (1 Maccabees 1:8 Brenton)
1Mch:1:8 a jego wodzowie objęli władzę, każdy nad swoim działem. (1 Mch 1:8 BT_4)
1Mch:1:8 καὶ ἐπεκράτησαν οἱ παῖδες αὐτοῦ, ἕκαστος ἐν τῷ τόπῳ αὐτοῦ.
1Mch:1:8 καί   ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἕκαστος -η -ον ἐν ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
1Mch:1:8 I też, nawet, mianowicie Dziecka/służący On/ona/to/to samo Każdy W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miejsce On/ona/to/to samo
1Mch:1:8 kai\ e)pekra/tEsan oi( pai=des au)tou=, e(/kastos e)n tO=| to/pO| au)tou=.
1Mch:1:8 kai epekratEsan hoi paides autu, hekastos en tO topO autu.
1Mch:1:8 C VAI_AAI3P RA_NPM N3D_NPM RD_GSM A1_NSM P RA_DSM N2_DSM RD_GSM
1Mch:1:8 and also, even, namely ć the child/servant he/she/it/same each in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the place he/she/it/same
1Mch:1:8 and   the (nom) children/servants (nom|voc) him/it/same (gen) each (of two) (nom) in/among/by (+dat) the (dat) place (dat) him/it/same (gen)
1Mch:1:8 1Mch_1:8_1 1Mch_1:8_2 1Mch_1:8_3 1Mch_1:8_4 1Mch_1:8_5 1Mch_1:8_6 1Mch_1:8_7 1Mch_1:8_8 1Mch_1:8_9 1Mch_1:8_10
1Mch:1:8 x x x x x x x x x x
1Mch:1:9 καὶ ἐπέθεντο πάντες διαδήματα μετὰ τὸ ἀποθανεῖν αὐτὸν καὶ οἱ υἱοὶ αὐτῶν ὀπίσω αὐτῶν ἔτη πολλὰ καὶ ἐπλήθυναν κακὰ ἐν τῇ γῇ.
1Mch:1:9 And after his death they all put crowns upon themselves; so did their sons after them many years: and evils were multiplied in the earth. (1 Maccabees 1:9 Brenton)
1Mch:1:9 Po jego śmierci wszyscy włożyli sobie na głowy diademy królewskie - po nich zaś ich synowie przez wiele lat - i dokonali wiele złego na ziemi. (1 Mch 1:9 BT_4)
1Mch:1:9 καὶ ἐπέθεντο πάντες διαδήματα μετὰ τὸ ἀποθανεῖν αὐτὸν καὶ οἱ υἱοὶ αὐτῶν ὀπίσω αὐτῶν ἔτη πολλὰ καὶ ἐπλήθυναν κακὰ ἐν τῇ γῇ.
1Mch:1:9 καί ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός διά·δημα[τ], -ατος, τό μετά ὁ ἡ τό ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό ὀπίσω αὐτός αὐτή αὐτό ἔτο·ς, -ους, τό πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ καί πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) ἐν ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
1Mch:1:9 I też, nawet, mianowicie By umieszczać dalej Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Diadem Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym By umierać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Syn On/ona/to/to samo Z tyłu w tył, z tyłu, potem On/ona/to/to samo Rok Dużo I też, nawet, mianowicie By wzrastać/mnóż się Niegodziwie by czynić źle W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia
1Mch:1:9 kai\ e)pe/Tento pa/ntes diadE/mata meta\ to\ a)poTanei=n au)to\n kai\ oi( ui(oi\ au)tO=n o)pi/sO au)tO=n e)/tE polla\ kai\ e)plE/Tunan kaka\ e)n tE=| gE=|.
1Mch:1:9 kai epeTento pantes diadEmata meta to apoTanein auton kai hoi hyioi autOn opisO autOn etE polla kai eplETynan kaka en tE gE.
1Mch:1:9 C VEI_AMI3P A3_NPM N3M_APN P RA_ASN VB_AAN RD_ASM C RA_NPM N2_NPM RD_GPM P RD_GPM N3E_APN A1_APN C VAI_AAI3P A1_APN P RA_DSF N1_DSF
1Mch:1:9 and also, even, namely to place on every all, each, every, the whole of diadem after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the to die he/she/it/same and also, even, namely the son he/she/it/same behind back, behind, after he/she/it/same year much and also, even, namely to increase/multiply wickedly to do evil in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the earth/land
1Mch:1:9 and they-were-PLACE ON-ed all (nom|voc) diadems (nom|acc|voc) after (+acc), with (+gen) the (nom|acc) to-will-DIE, to-DIE him/it/same (acc) and the (nom) sons (nom|voc) them/same (gen) behind them/same (gen) years (nom|acc|voc) many (nom|acc) and they-INCREASE/MULTIPLY-ed wickedly ([Adj] nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) earth/land (dat)
1Mch:1:9 1Mch_1:9_1 1Mch_1:9_2 1Mch_1:9_3 1Mch_1:9_4 1Mch_1:9_5 1Mch_1:9_6 1Mch_1:9_7 1Mch_1:9_8 1Mch_1:9_9 1Mch_1:9_10 1Mch_1:9_11 1Mch_1:9_12 1Mch_1:9_13 1Mch_1:9_14 1Mch_1:9_15 1Mch_1:9_16 1Mch_1:9_17 1Mch_1:9_18 1Mch_1:9_19 1Mch_1:9_20 1Mch_1:9_21 1Mch_1:9_22
1Mch:1:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:1:10 καὶ ἐξῆλθεν ἐξ αὐτῶν ῥίζα ἁμαρτωλὸς Ἀντίοχος Ἐπιφανὴς υἱὸς Ἀντιόχου τοῦ βασιλέως, ὃς ἦν ὅμηρα ἐν Ῥώμῃ· καὶ ἐβασίλευσεν ἐν ἔτει ἑκατοστῷ καὶ τριακοστῷ καὶ ἑβδόμῳ βασιλείας Ἑλλήνων.
1Mch:1:10 And there came out of them a wicked root Antiochus surnamed Epiphanes, son of Antiochus the king, who had been an hostage at Rome, and he reigned in the hundred and thirty and seventh year of the kingdom of the Greeks. (1 Maccabees 1:10 Brenton)
1Mch:1:10 Spomiędzy nich wyszedł korzeń wszelkiego grzechu - Antioch Epifanes, syn króla Antiocha. Przebywał on w Rzymie jako zakładnik, zaczął panować w sto trzydziestym siódmym roku panowania greckiego. (1 Mch 1:10 BT_4)
1Mch:1:10 καὶ ἐξῆλθεν ἐξ αὐτῶν ῥίζα ἁμαρτωλὸς Ἀντίοχος Ἐπιφανὴς υἱὸς Ἀντιόχου τοῦ βασιλέως, ὃς ἦν ὅμηρα ἐν Ῥώμῃ· καὶ ἐβασίλευσεν ἐν ἔτει ἑκατοστῷ καὶ τριακοστῷ καὶ ἑβδόμῳ βασιλείας Ἑλλήνων.
1Mch:1:10 καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό ῥίζα, -ης, ἡ ἁ·μαρτωλός -όν   ἐπι·φανής -ές υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   ἐν Ῥώμη, -ης, ἡ καί βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) ἐν ἔτο·ς, -ους, τό   καί   καί ἕβδομος -η -ον βασιλεία, -ας, ἡ Ἕλλην, -ηνος, ὁ
1Mch:1:10 I też, nawet, mianowicie By wychodzić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo Korzeń Grzeszny W pełnym widoku {zamiarze} Syn Król Kto/, który/, który By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Rzym I też, nawet, mianowicie By panować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Rok I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Siódmy Królestwo Grecki
1Mch:1:10 kai\ e)XE=lTen e)X au)tO=n r(i/DZa a(martOlo\s *)anti/oCHos *)epifanE\s ui(o\s *)antio/CHou tou= basile/Os, o(\s E)=n o(/mEra e)n *(rO/mE|· kai\ e)basi/leusen e)n e)/tei e(katostO=| kai\ triakostO=| kai\ e(bdo/mO| basilei/as *e(llE/nOn.
1Mch:1:10 kai eXElTen eX autOn riDZa hamartOlos antioCHos epifanEs hyios antioCHu tu basileOs, hos En homEra en rOmE· kai ebasileusen en etei hekatostO kai triakostO kai hebdomO basileias ellEnOn.
1Mch:1:10 C VBI_AAI3S P RD_GPM N1_NSF A1B_NSF N2_NSM N1M_NSM N2_NSM N2_GSM RA_GSM N3V_GSM RR_NSM V9_IAI3S A1B_NPN P N1_DSF C VAI_AAI3S P N3E_DSN A1_DSN C A1_DSN C A1_DSN N1A_GSF N3N_GPM
1Mch:1:10 and also, even, namely to come out out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same root sinful ć in full view son ć the king who/whom/which to be ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Rome and also, even, namely to reign in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among year ć and also, even, namely ć and also, even, namely seventh kingdom Greek
1Mch:1:10 and he/she/it-COME-ed-OUT out of (+gen) them/same (gen) root (nom|voc) sinful ([Adj] nom)   in full view ([Adj] nom) son (nom)   the (gen) king (gen) who/whom/which (nom) he/she/it-was   in/among/by (+dat) Rome (dat) and he/she/it-REIGN-ed in/among/by (+dat) year (dat)   and   and seventh (dat) kingdom (gen), kingdoms (acc) Greeks (gen)
1Mch:1:10 1Mch_1:10_1 1Mch_1:10_2 1Mch_1:10_3 1Mch_1:10_4 1Mch_1:10_5 1Mch_1:10_6 1Mch_1:10_7 1Mch_1:10_8 1Mch_1:10_9 1Mch_1:10_10 1Mch_1:10_11 1Mch_1:10_12 1Mch_1:10_13 1Mch_1:10_14 1Mch_1:10_15 1Mch_1:10_16 1Mch_1:10_17 1Mch_1:10_18 1Mch_1:10_19 1Mch_1:10_20 1Mch_1:10_21 1Mch_1:10_22 1Mch_1:10_23 1Mch_1:10_24 1Mch_1:10_25 1Mch_1:10_26 1Mch_1:10_27 1Mch_1:10_28
1Mch:1:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:1:11 Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐξῆλθον ἐξ Ισραηλ υἱοὶ παράνομοι καὶ ἀνέπεισαν πολλοὺς λέγοντες Πορευθῶμεν καὶ διαθώμεθα διαθήκην μετὰ τῶν ἐθνῶν τῶν κύκλῳ ἡμῶν, ὅτι ἀφ’ ἧς ἐχωρίσθημεν ἀπ’ αὐτῶν, εὗρεν ἡμᾶς κακὰ πολλά.
1Mch:1:11 In those days went there out of Israel wicked men, who persuaded many, saying, Let us go and make a covenant with the heathen that are round about us: for since we departed from them we have had much sorrow. (1 Maccabees 1:11 Brenton)
1Mch:1:11 W tym to czasie wystąpili spośród Izraela synowie wiarołomni, którzy podburzyli wielu ludzi, mówiąc: «Pójdźmy zawrzeć przymierze z narodami, które mieszkają wokoło nas. Wiele złego bowiem spotkało nas od tego czasu, kiedyśmy się od nich oddalili». (1 Mch 1:11 BT_4)
1Mch:1:11 Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐξῆλθον ἐξ Ισραηλ υἱοὶ παράνομοι καὶ ἀνέπεισαν πολλοὺς λέγοντες Πορευθῶμεν καὶ διαθώμεθα διαθήκην μετὰ τῶν ἐθνῶν τῶν κύκλῳ ἡμῶν, ὅτι ἀφ’ ἧς ἐχωρίσθημεν ἀπ’ αὐτῶν, εὗρεν ἡμᾶς κακὰ πολλά.
1Mch:1:11 ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκ Ἰσραήλ, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί παρα·νομέω/παρ·α·νομέω (παρα+νομ(ε)-/παρ+ανομ(ε)-, -, παρα+νομη·σ-/παρ+ανομη·σ-, -, -, -) καί ἀνα·πείθω (ανα+πειθ-, -, ανα+πει[θ]·σ-, -, -, -) πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί δια·τίθημι (ath. δια+τιθ(ε)-, δια+θη·σ-, δια+θη·κ- or 2nd ath. δια+θ(ε)-, -, -, -) δια·θήκη, -ης, ἡ μετά ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὁ ἡ τό κύκλῳ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι ἀπό ὅς ἥ ὅ χωρίζω (χωριζ-, χωρι·σ-, χωρι·σ-, -, κεχωρισ-, χωρισ·θ-) ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ
1Mch:1:11 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto By wychodzić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Izrael Syn By być na zewnątrz prawa I też, nawet, mianowicie By nakłaniać Dużo By mówić/opowiadaj By iść I też, nawet, mianowicie By robić konwencję Konwencja Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Naród [zobacz etniczny] W kole Ja Ponieważ/tamto Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kto/, który/, który By rozdzielać się oddzielaj, urywaj się, rozdzielany Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By znajdować Ja Niegodziwie by czynić źle Dużo
1Mch:1:11 *)en tai=s E(me/rais e)kei/nais e)XE=lTon e)X *israEl ui(oi\ para/nomoi kai\ a)ne/peisan pollou\s le/gontes *poreuTO=men kai\ diaTO/meTa diaTE/kEn meta\ tO=n e)TnO=n tO=n ku/klO| E(mO=n, o(/ti a)f’ E(=s e)CHOri/sTEmen a)p’ au)tO=n, eu(=ren E(ma=s kaka\ polla/.
1Mch:1:11 en tais hEmerais ekeinais eXElTon eX israEl hyioi paranomoi kai anepeisan pollus legontes poreuTOmen kai diaTOmeTa diaTEkEn meta tOn eTnOn tOn kyklO hEmOn, hoti af’ hEs eCHOrisTEmen ap’ autOn, heuren hEmas kaka polla.
1Mch:1:11 P RA_DPF N1A_DPF RD_DPF VBI_AAI3P P N_GSM N2_NPM A1B_NPM C VAI_AAI3P A1_APM V1_PAPNPM VA_APS1P C VE_AMS1P N1_ASF P RA_GPN N3E_GPN RA_GPN N2_DSM RP_GP C P RR_GSF VSI_API1P P RD_GPM VB_AAI3S RP_AP A1_APN A1_APN
1Mch:1:11 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that to come out out of (+gen) ἐξ before vowels Israel son to be outside the law and also, even, namely to prevail on much to say/tell to go and also, even, namely to make covenant covenant after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the nation [see ethnic] the in a circle I because/that from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing who/whom/which to separate sequester, sever, split from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same to find I wickedly to do evil much
1Mch:1:11 in/among/by (+dat) the (dat) days (dat) those (dat) I-COME-ed-OUT, they-COME-ed-OUT out of (+gen) Israel (indecl) sons (nom|voc) he/she/it-happens-to-be-BE-ing-OUTSIDE-THE-LAW (opt) and they-PREVAIL-ed-ON many (acc) while SAY/TELL-ing (nom|voc) we-should-be-GO-ed and we-should-be-MAKE COVENANT-ed covenant (acc) after (+acc), with (+gen) the (gen) nations (gen) the (gen) in a circle us (gen) because/that away from (+gen) who/whom/which (gen) we-were-SEPARATE-ed away from (+gen) them/same (gen) he/she/it-FIND-ed us (acc) wickedly ([Adj] nom|acc|voc) many (nom|acc)
1Mch:1:11 1Mch_1:11_1 1Mch_1:11_2 1Mch_1:11_3 1Mch_1:11_4 1Mch_1:11_5 1Mch_1:11_6 1Mch_1:11_7 1Mch_1:11_8 1Mch_1:11_9 1Mch_1:11_10 1Mch_1:11_11 1Mch_1:11_12 1Mch_1:11_13 1Mch_1:11_14 1Mch_1:11_15 1Mch_1:11_16 1Mch_1:11_17 1Mch_1:11_18 1Mch_1:11_19 1Mch_1:11_20 1Mch_1:11_21 1Mch_1:11_22 1Mch_1:11_23 1Mch_1:11_24 1Mch_1:11_25 1Mch_1:11_26 1Mch_1:11_27 1Mch_1:11_28 1Mch_1:11_29 1Mch_1:11_30 1Mch_1:11_31 1Mch_1:11_32 1Mch_1:11_33
1Mch:1:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:1:12 καὶ ἠγαθύνθη ὁ λόγος ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτῶν,
1Mch:1:12 So this device pleased them well. (1 Maccabees 1:12 Brenton)
1Mch:1:12 Słowa te w ich mniemaniu uchodziły za dobre. (1 Mch 1:12 BT_4)
1Mch:1:12 καὶ ἠγαθύνθη λόγος ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτῶν,
1Mch:1:12 καί ἀγαθύνω [LXX] (αγαθυν-, -, αγαθυν·[σ]-, -, -, αγαθυν·θ-) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ἐν ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
1Mch:1:12 I też, nawet, mianowicie Do ??? Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oko On/ona/to/to samo
1Mch:1:12 kai\ E)gaTu/nTE o( lo/gos e)n o)fTalmoi=s au)tO=n,
1Mch:1:12 kai EgaTynTE ho logos en ofTalmois autOn,
1Mch:1:12 C VCI_API3S RA_NSM N2_NSM P N2_DPM RD_GPM
1Mch:1:12 and also, even, namely to ??? the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among eye he/she/it/same
1Mch:1:12 and he/she/it-was-???-ed the (nom) word (nom) in/among/by (+dat) eyes (dat) them/same (gen)
1Mch:1:12 1Mch_1:12_1 1Mch_1:12_2 1Mch_1:12_3 1Mch_1:12_4 1Mch_1:12_5 1Mch_1:12_6 1Mch_1:12_7
1Mch:1:12 x x x x x x x
1Mch:1:13 καὶ προεθυμήθησάν τινες ἀπὸ τοῦ λαοῦ καὶ ἐπορεύθησαν πρὸς τὸν βασιλέα, καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν ποιῆσαι τὰ δικαιώματα τῶν ἐθνῶν.
1Mch:1:13 Then certain of the people were so forward herein, that they went to the king, who gave them licence to do after the ordinances of the heathen: (1 Maccabees 1:13 Brenton)
1Mch:1:13 Niektórzy zaś spomiędzy ludu zapalili się do tej sprawy i udali się do króla, a on dał im władzę, żeby wprowadzili pogańskie obyczaje. (1 Mch 1:13 BT_4)
1Mch:1:13 καὶ προεθυμήθησάν τινες ἀπὸ τοῦ λαοῦ καὶ ἐπορεύθησαν πρὸς τὸν βασιλέα, καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν ποιῆσαι τὰ δικαιώματα τῶν ἐθνῶν.
1Mch:1:13 καί   τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ ἀπό ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) πρός ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐξ·ουσία, -ας, ἡ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό δικαίωμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη
1Mch:1:13 I też, nawet, mianowicie Jakiś/jakikolwiek Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ludzie I też, nawet, mianowicie By iść Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo Władzy kontrola, władca, siła, poruszają się, wolność pozwalana przez pokój, pozwolenie {licencję} By czynić/rób ??? Naród [zobacz etniczny]
1Mch:1:13 kai\ proeTumE/TEsa/n tines a)po\ tou= laou= kai\ e)poreu/TEsan pro\s to\n basile/a, kai\ e)/dOken au)toi=s e)Xousi/an poiE=sai ta\ dikaiO/mata tO=n e)TnO=n.
1Mch:1:13 kai proeTymETEsan tines apo tu lau kai eporeuTEsan pros ton basilea, kai edOken autois eXusian poiEsai ta dikaiOmata tOn eTnOn.
1Mch:1:13 C VCI_API3P RI_NPM P RA_GSM N2_GSM C VCI_API3P P RA_ASM N3V_ASM C VAI_AAI3S RD_DPM N1A_ASF VA_AAN RA_APN N3M_APN RA_GPN N3E_GPN
1Mch:1:13 and also, even, namely ć some/any from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the people and also, even, namely to go toward (+acc,+gen,+dat) the king and also, even, namely to give he/she/it/same authority control, ruler, power, sway, freedom permitted by peace, licence to do/make the ??? the nation [see ethnic]
1Mch:1:13 and   some/any (nom) away from (+gen) the (gen) people (gen) and they-were-GO-ed toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) king (acc) and he/she/it-GIVE-ed them/same (dat) authority (acc) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) the (nom|acc) ???s (nom|acc|voc) the (gen) nations (gen)
1Mch:1:13 1Mch_1:13_1 1Mch_1:13_2 1Mch_1:13_3 1Mch_1:13_4 1Mch_1:13_5 1Mch_1:13_6 1Mch_1:13_7 1Mch_1:13_8 1Mch_1:13_9 1Mch_1:13_10 1Mch_1:13_11 1Mch_1:13_12 1Mch_1:13_13 1Mch_1:13_14 1Mch_1:13_15 1Mch_1:13_16 1Mch_1:13_17 1Mch_1:13_18 1Mch_1:13_19 1Mch_1:13_20
1Mch:1:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:1:14 καὶ ᾠκοδόμησαν γυμνάσιον ἐν Ιεροσολύμοις κατὰ τὰ νόμιμα τῶν ἐθνῶν
1Mch:1:14 Whereupon they built a place of exercise at Jerusalem according to the customs of the heathen: (1 Maccabees 1:14 Brenton)
1Mch:1:14 W Jerozolimie więc wybudowali gimnazjum według pogańskich zwyczajów. (1 Mch 1:14 BT_4)
1Mch:1:14 καὶ ᾠκοδόμησαν γυμνάσιον ἐν Ιεροσολύμοις κατὰ τὰ νόμιμα τῶν ἐθνῶν
1Mch:1:14 καί οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-)   ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. κατά ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη
1Mch:1:14 I też, nawet, mianowicie By budować/buduj moralnie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Naród [zobacz etniczny]
1Mch:1:14 kai\ O)|kodo/mEsan gumna/sion e)n *ierosolu/mois kata\ ta\ no/mima tO=n e)TnO=n
1Mch:1:14 kai OkodomEsan gymnasion en ierosolymois kata ta nomima tOn eTnOn
1Mch:1:14 C VAI_AAI3P N2N_ASN P N2_DPM P RA_APN A1_APN RA_GPN N3E_GPN
1Mch:1:14 and also, even, namely to build/edify ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the ć the nation [see ethnic]
1Mch:1:14 and they-BUILD/EDIFY-ed   in/among/by (+dat) Jerusalem (dat) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc)   the (gen) nations (gen)
1Mch:1:14 1Mch_1:14_1 1Mch_1:14_2 1Mch_1:14_3 1Mch_1:14_4 1Mch_1:14_5 1Mch_1:14_6 1Mch_1:14_7 1Mch_1:14_8 1Mch_1:14_9 1Mch_1:14_10
1Mch:1:14 x x x x x x x x x x
1Mch:1:15 καὶ ἐποίησαν ἑαυτοῖς ἀκροβυστίας καὶ ἀπέστησαν ἀπὸ διαθήκης ἁγίας καὶ ἐζευγίσθησαν τοῖς ἔθνεσιν καὶ ἐπράθησαν τοῦ ποιῆσαι τὸ πονηρόν.
1Mch:1:15 And made themselves uncircumcised, and forsook the holy covenant, and joined themselves to the heathen, and were sold to do mischief. (1 Maccabees 1:15 Brenton)
1Mch:1:15 Pozbyli się też znaku obrzezania i odpadli od świętego przymierza. Sprzęgli się też z poganami i zaprzedali się im, aby robić to, co złe. (1 Mch 1:15 BT_4)
1Mch:1:15 καὶ ἐποίησαν ἑαυτοῖς ἀκροβυστίας καὶ ἀπέστησαν ἀπὸ διαθήκης ἁγίας καὶ ἐζευγίσθησαν τοῖς ἔθνεσιν καὶ ἐπράθησαν τοῦ ποιῆσαι τὸ πονηρόν.
1Mch:1:15 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ἀκρο·βυστία, -ας, ἡ καί ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) ἀπό δια·θήκη, -ης, ἡ ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) καί   ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη καί πιπράσκω (πιπρασκ-, -, -, πεπρα·κ-, πεπρα-, πρα·θ-) ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό πονηρός -ά -όν
1Mch:1:15 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Samo /nasz /twój /siebie Napletek napletek; zwykle, państwo mienia napletka: Nieobrzezanie I też, nawet, mianowicie By uwalniać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Konwencja Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) I też, nawet, mianowicie Naród [zobacz etniczny] I też, nawet, mianowicie By sprzedawać się By czynić/rób Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ?????
1Mch:1:15 kai\ e)poi/Esan e(autoi=s a)krobusti/as kai\ a)pe/stEsan a)po\ diaTE/kEs a(gi/as kai\ e)DZeugi/sTEsan toi=s e)/Tnesin kai\ e)pra/TEsan tou= poiE=sai to\ ponEro/n.
1Mch:1:15 kai epoiEsan heautois akrobystias kai apestEsan apo diaTEkEs hagias kai eDZeugisTEsan tois eTnesin kai epraTEsan tu poiEsai to ponEron.
1Mch:1:15 C VAI_AAI3P RD_DPM N1A_GSF C VHI_AAI3P P N1_GSF A1A_GSF C VCI_API3P RA_DPN N3E_DPN C VCI_API3P RA_GSN VA_AAN RA_ASN A1A_ASN
1Mch:1:15 and also, even, namely to do/make self /our-/your-/themselves foreskin The foreskin; usually, the state of having the foreskin: uncircumcision and also, even, namely to disengage from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing covenant dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) and also, even, namely ć the nation [see ethnic] and also, even, namely to sell the to do/make the wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος
1Mch:1:15 and they-DO/MAKE-ed selves (dat) foreskin (gen), foreskins (acc) and they-DISENGAGE-ed away from (+gen) covenant (gen) holy ([Adj] acc, gen) and   the (dat) nations (dat) and they-were-SELL-ed the (gen) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) the (nom|acc) wicked ([Adj] acc, nom|acc|voc)
1Mch:1:15 1Mch_1:15_1 1Mch_1:15_2 1Mch_1:15_3 1Mch_1:15_4 1Mch_1:15_5 1Mch_1:15_6 1Mch_1:15_7 1Mch_1:15_8 1Mch_1:15_9 1Mch_1:15_10 1Mch_1:15_11 1Mch_1:15_12 1Mch_1:15_13 1Mch_1:15_14 1Mch_1:15_15 1Mch_1:15_16 1Mch_1:15_17 1Mch_1:15_18 1Mch_1:15_19
1Mch:1:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:1:16 καὶ ἡτοιμάσθη ἡ βασιλεία ἐνώπιον Ἀντιόχου, καὶ ὑπέλαβεν βασιλεῦσαι γῆς Αἰγύπτου, ὅπως βασιλεύσῃ ἐπὶ τὰς δύο βασιλείας.
1Mch:1:16 Now when the kingdom was established before Antiochus, he thought to reign over Egypt that he might have the dominion of two realms. (1 Maccabees 1:16 Brenton)
1Mch:1:16 Kiedy Antioch opanował królestwo, uznał, że może rozciągnąć swoją władzę na ziemię egipską i że w ten sposób będzie królem nad dwoma państwami. (1 Mch 1:16 BT_4)
1Mch:1:16 Καὶ ἡτοιμάσθη βασιλεία ἐνώπιον Ἀντιόχου, καὶ ὑπέλαβεν βασιλεῦσαι γῆς Αἰγύπτου, ὅπως βασιλεύσῃ ἐπὶ τὰς δύο βασιλείας.
1Mch:1:16 καί ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ; βασίλειος -ον ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX]   καί ὑπο·λαμβάνω (υπο+λαμβαν-, -, 2nd υπο+λαβ-, υπο+ειληφ·[κ]-, -, -) βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ ὅπως βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) ἐπί ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο βασιλεία, -ας, ἡ
1Mch:1:16 I też, nawet, mianowicie Do gotowy Królestwo; królewski W obecności z (+informacja); ??? I też, nawet, mianowicie By zaprzyjaźniać się By panować Ziemi/ziemia Egipt [kraj z] Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. By panować Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dwa Królestwo
1Mch:1:16 *kai\ E(toima/sTE E( basilei/a e)nO/pion *)antio/CHou, kai\ u(pe/laben basileu=sai gE=s *ai)gu/ptou, o(/pOs basileu/sE| e)pi\ ta\s du/o basilei/as.
1Mch:1:16 kai hEtoimasTE hE basileia enOpion antioCHu, kai hypelaben basileusai gEs aigyptu, hopOs basileusE epi tas dyo basileias.
1Mch:1:16 C VCI_API3S RA_NSF N1A_NSF P N2_GSM C VBI_AAI3S VA_AAN N1_GSF N2_GSF C VA_AAS3S P RA_APF M N1A_GSF
1Mch:1:16 and also, even, namely to ready the kingdom; royal in the presence of (+gen); ??? ć and also, even, namely to take up to reign earth/land Egypt [country of] so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. to reign upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the two kingdom
1Mch:1:16 and he/she/it-was-READY-ed the (nom) kingdom (nom|voc); royal ([Adj] nom|acc|voc) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc)   and he/she/it-TAKE UP-ed to-REIGN, be-you(sg)-REIGN-ed!, he/she/it-happens-to-REIGN (opt) earth/land (gen) Egypt (gen) this is how you(sg)-will-be-REIGN-ed, he/she/it-should-REIGN, you(sg)-should-be-REIGN-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) two (nom, acc, gen) kingdom (gen), kingdoms (acc)
1Mch:1:16 1Mch_1:16_1 1Mch_1:16_2 1Mch_1:16_3 1Mch_1:16_4 1Mch_1:16_5 1Mch_1:16_6 1Mch_1:16_7 1Mch_1:16_8 1Mch_1:16_9 1Mch_1:16_10 1Mch_1:16_11 1Mch_1:16_12 1Mch_1:16_13 1Mch_1:16_14 1Mch_1:16_15 1Mch_1:16_16 1Mch_1:16_17
1Mch:1:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:1:17 καὶ εἰσῆλθεν εἰς Αἴγυπτον ἐν ὄχλῳ βαρεῖ, ἐν ἅρμασιν καὶ ἐλέφασιν καὶ ἐν ἱππεῦσιν καὶ ἐν στόλῳ μεγάλῳ
1Mch:1:17 Wherefore he entered into Egypt with a great multitude, with chariots, and elephants, and horsemen, and a great navy, (1 Maccabees 1:17 Brenton)
1Mch:1:17 Wkroczył więc do Egiptu z wielkim wojskiem i rydwanami, słoniami, konnicą i silną flotą (1 Mch 1:17 BT_4)
1Mch:1:17 καὶ εἰσῆλθεν εἰς Αἴγυπτον ἐν ὄχλῳ βαρεῖ, ἐν ἅρμασιν καὶ ἐλέφασιν καὶ ἐν ἱππεῦσιν καὶ ἐν στόλῳ μεγάλῳ
1Mch:1:17 καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] Αἴγυπτος, -ου, ἡ ἐν ὄχλος, -ου, ὁ βάρο·ς, -ους, τό; βαρύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως; βαρέω (βαρ(ε)-, -, -, -, βεβαρη-, βαρη·θ-) ἐν ἅρμα[τ], -ατος, τό καί   καί ἐν ἱππεύς, -έως, ὁ καί ἐν   μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α
1Mch:1:17 I też, nawet, mianowicie By wchodzić Do (+przyspieszenie) Egipt [kraj z] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Tłum Ciężar [zobacz barometryczny]; ciężko; by obarczać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wóz I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jeździec I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wielki
1Mch:1:17 kai\ ei)sE=lTen ei)s *ai)/gupton e)n o)/CHlO| barei=, e)n a(/rmasin kai\ e)le/fasin kai\ e)n i(ppeu=sin kai\ e)n sto/lO| mega/lO|
1Mch:1:17 kai eisElTen eis aigypton en oCHlO barei, en harmasin kai elefasin kai en hippeusin kai en stolO megalO
1Mch:1:17 C VBI_AAI3S P N2_ASF P N2_DSM A3U_DSM P N3M_DPN C N3T_DPM C P N3V_DPM C P N2_DSM A1_DSM
1Mch:1:17 and also, even, namely to enter into (+acc) Egypt [country of] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among crowd burden [see barometric]; heavy; to burden in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among chariot and also, even, namely ć and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among horseman and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć great
1Mch:1:17 and he/she/it-ENTER-ed into (+acc) Egypt (acc) in/among/by (+dat) crowd (dat) burden (dat); heavy ([Adj] dat); he/she/it-is-BURDEN-ing, you(sg)-are-being-BURDEN-ed (classical), be-you(sg)-BURDEN-ing! in/among/by (+dat) chariots (dat) and   and in/among/by (+dat) horsemans (dat) and in/among/by (+dat)   great ([Adj] dat)
1Mch:1:17 1Mch_1:17_1 1Mch_1:17_2 1Mch_1:17_3 1Mch_1:17_4 1Mch_1:17_5 1Mch_1:17_6 1Mch_1:17_7 1Mch_1:17_8 1Mch_1:17_9 1Mch_1:17_10 1Mch_1:17_11 1Mch_1:17_12 1Mch_1:17_13 1Mch_1:17_14 1Mch_1:17_15 1Mch_1:17_16 1Mch_1:17_17 1Mch_1:17_18
1Mch:1:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:1:18 καὶ συνεστήσατο πόλεμον πρὸς Πτολεμαῖον βασιλέα Αἰγύπτου· καὶ ἐνετράπη Πτολεμαῖος ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ καὶ ἔφυγεν, καὶ ἔπεσον τραυματίαι πολλοί.
1Mch:1:18 And made war against Ptolemee king of Egypt: but Ptolemee was afraid of him, and fled; and many were wounded to death. (1 Maccabees 1:18 Brenton)
1Mch:1:18 i prowadził wojnę przeciwko Ptolemeuszowi, królowi Egiptu. Ptolemeusz wycofał się przed nim i uciekł, a padło wielu zabitych. (1 Mch 1:18 BT_4)
1Mch:1:18 καὶ συνεστήσατο πόλεμον πρὸς Πτολεμαῖον βασιλέα Αἰγύπτου· καὶ ἐνετράπη Πτολεμαῖος ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ καὶ ἔφυγεν, καὶ ἔπεσον τραυματίαι πολλοί.
1Mch:1:18 καί συν·ίστημι (ath. συν+ιστ(α)-/ath. συν+ιστ(η)-, συν+στη·σ-, συν+στη·σ- or 2nd ath. συν+στ(η)-/ath. συν+στ(α)-, συν+εστη·κ-/συν+εστ(α)·[κ]-, -, συν+στα·θ-) πόλεμος, -ου, ὁ πρός   βασιλεύς, -έως, ὁ Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί ἐν·τρέπω (εν+τρεπ-, -, -, -, εν+τετραπ-, εν+τραπ·[θ]-)   ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) καί πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -)   πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ
1Mch:1:18 I też, nawet, mianowicie By stać z L. cohaerere, od co -- 'razem' + haerere 'by tkwić {by trzymać się}'. Wojna [zobacz polemiczny] Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król Egipt [kraj z] I też, nawet, mianowicie By wstydzić się wstydził się Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By uciekać I też, nawet, mianowicie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Dużo
1Mch:1:18 kai\ sunestE/sato po/lemon pro\s *ptolemai=on basile/a *ai)gu/ptou· kai\ e)netra/pE *ptolemai=os a)po\ prosO/pou au)tou= kai\ e)/fugen, kai\ e)/peson traumati/ai polloi/.
1Mch:1:18 kai synestEsato polemon pros ptolemaion basilea aigyptu· kai enetrapE ptolemaios apo prosOpu autu kai efygen, kai epeson traumatiai polloi.
1Mch:1:18 C VAI_AMI3S N2_ASM P N2_ASM N3V_ASM N2_GSF C VDI_API3S N2_NSM P N2N_GSN RD_GSM C VBI_AAI3S C VBI_AAI3P N1T_NPM A1_NPM
1Mch:1:18 and also, even, namely to stand with L. cohaerere, from co- 'together' + haerere 'to stick'. war [see polemic] toward (+acc,+gen,+dat) ć king Egypt [country of] and also, even, namely to shame shamed ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face he/she/it/same and also, even, namely to flee and also, even, namely to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. ć much
1Mch:1:18 and he/she/it-was-STand WITH-ed war (acc) toward (+acc,+gen,+dat)   king (acc) Egypt (gen) and he/she/it-was-SHAME-ed   away from (+gen) face (gen) him/it/same (gen) and he/she/it-FLEE-ed and I-FALL-ed, they-FALL-ed   many (nom)
1Mch:1:18 1Mch_1:18_1 1Mch_1:18_2 1Mch_1:18_3 1Mch_1:18_4 1Mch_1:18_5 1Mch_1:18_6 1Mch_1:18_7 1Mch_1:18_8 1Mch_1:18_9 1Mch_1:18_10 1Mch_1:18_11 1Mch_1:18_12 1Mch_1:18_13 1Mch_1:18_14 1Mch_1:18_15 1Mch_1:18_16 1Mch_1:18_17 1Mch_1:18_18 1Mch_1:18_19
1Mch:1:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:1:19 καὶ κατελάβοντο τὰς πόλεις τὰς ὀχυρὰς ἐν γῇ Αἰγύπτῳ, καὶ ἔλαβεν τὰ σκῦλα γῆς Αἰγύπτου.
1Mch:1:19 Thus they got the strong cities in the land of Egypt and he took the spoils thereof. (1 Maccabees 1:19 Brenton)
1Mch:1:19 W Egipcie zdobyli obronne miasta, i zabrał Antioch łupy zdobyte w ziemi egipskiej. (1 Mch 1:19 BT_4)
1Mch:1:19 καὶ κατελάβοντο τὰς πόλεις τὰς ὀχυρὰς ἐν γῇ Αἰγύπτῳ, καὶ ἔλαβεν τὰ σκῦλα γῆς Αἰγύπτου.
1Mch:1:19 καί κατα·λαμβάνω (κατα+λαμβαν-, κατα+λημψ-/κατα+ληψ-, 2nd κατα+λαβ-, κατ+ειληφ·[κ]-, κατ+ειληβ-, κατα+λημφ·θ-/κατα+ληφ·θ-) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό   ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό σκῦλον, -ου, τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ
1Mch:1:19 I też, nawet, mianowicie By rozumieć rozumiej, chwytaj z umysłem, więzień, potępiaj, przeświadczenie, chwytaj, doganiaj, Miasto W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Egipt [kraj z] I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Łup Ziemi/ziemia Egipt [kraj z]
1Mch:1:19 kai\ katela/bonto ta\s po/leis ta\s o)CHura\s e)n gE=| *ai)gu/ptO|, kai\ e)/laben ta\ sku=la gE=s *ai)gu/ptou.
1Mch:1:19 kai katelabonto tas poleis tas oCHyras en gE aigyptO, kai elaben ta skyla gEs aigyptu.
1Mch:1:19 C VBI_AMI3P RA_APF N3I_APF RA_APF A1A_APF P N1_DSF N2_DSF C VBI_AAI3S RA_APN N2N_APN N1_GSF N2_GSF
1Mch:1:19 and also, even, namely to comprehend understand, seize with the mind, convict, condemn, conviction, catch, overtake, the city the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land Egypt [country of] and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the spoil earth/land Egypt [country of]
1Mch:1:19 and they-were-COMPREHEND-ed the (acc) cities (acc, nom|voc) the (acc)   in/among/by (+dat) earth/land (dat) Egypt (dat) and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed the (nom|acc) spoils (nom|acc|voc) earth/land (gen) Egypt (gen)
1Mch:1:19 1Mch_1:19_1 1Mch_1:19_2 1Mch_1:19_3 1Mch_1:19_4 1Mch_1:19_5 1Mch_1:19_6 1Mch_1:19_7 1Mch_1:19_8 1Mch_1:19_9 1Mch_1:19_10 1Mch_1:19_11 1Mch_1:19_12 1Mch_1:19_13 1Mch_1:19_14 1Mch_1:19_15
1Mch:1:19 x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:1:20 καὶ ἐπέστρεψεν Ἀντίοχος μετὰ τὸ πατάξαι Αἴγυπτον ἐν τῷ ἑκατοστῷ καὶ τεσσαρακοστῷ καὶ τρίτῳ ἔτει καὶ ἀνέβη ἐπὶ Ισραηλ καὶ ἀνέβη εἰς Ιεροσόλυμα ἐν ὄχλῳ βαρεῖ.
1Mch:1:20 And after that Antiochus had smitten Egypt, he returned again in the hundred forty and third year, and went up against Israel and Jerusalem with a great multitude, (1 Maccabees 1:20 Brenton)
1Mch:1:20 Po zwycięstwie nad Egiptem w sto czterdziestym trzecim roku Antioch wycofał się i z wielkim wojskiem wyruszył przeciw Izraelowi i przeciwko Jerozolimie. (1 Mch 1:20 BT_4)
1Mch:1:20 καὶ ἐπέστρεψεν Ἀντίοχος μετὰ τὸ πατάξαι Αἴγυπτον ἐν τῷ ἑκατοστῷ καὶ τεσσαρακοστῷ καὶ τρίτῳ ἔτει καὶ ἀνέβη ἐπὶ Ισραηλ καὶ ἀνέβη εἰς Ιεροσόλυμα ἐν ὄχλῳ βαρεῖ.
1Mch:1:20 καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-)   μετά ὁ ἡ τό πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) Αἴγυπτος, -ου, ἡ ἐν ὁ ἡ τό   καί   καί τρίτος -η -ον ἔτο·ς, -ους, τό καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἐπί Ἰσραήλ, ὁ καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) εἰς[1] Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ἐν ὄχλος, -ου, ὁ βάρο·ς, -ους, τό; βαρύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως; βαρέω (βαρ(ε)-, -, -, -, βεβαρη-, βαρη·θ-)
1Mch:1:20 I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym By uderzać Egipt [kraj z] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Trzeci Rok I też, nawet, mianowicie By podnosić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Izrael I też, nawet, mianowicie By podnosić Do (+przyspieszenie) Jerozolima [miasto z] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Tłum Ciężar [zobacz barometryczny]; ciężko; by obarczać
1Mch:1:20 kai\ e)pe/strePSen *)anti/oCHos meta\ to\ pata/Xai *ai)/gupton e)n tO=| e(katostO=| kai\ tessarakostO=| kai\ tri/tO| e)/tei kai\ a)ne/bE e)pi\ *israEl kai\ a)ne/bE ei)s *ieroso/luma e)n o)/CHlO| barei=.
1Mch:1:20 kai epestrePSen antioCHos meta to pataXai aigypton en tO hekatostO kai tessarakostO kai tritO etei kai anebE epi israEl kai anebE eis ierosolyma en oCHlO barei.
1Mch:1:20 C VAI_AAI3S N2_NSM P RA_ASN VA_AAN N2_ASF P RA_DSN A1_DSN C A1_DSN C A1_DSN N3E_DSN C VZI_AAI3S P N_ASM C VZI_AAI3S P N_AS P N2_DSM A3U_DSM
1Mch:1:20 and also, even, namely to turn around ć after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the to smite Egypt [country of] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć and also, even, namely ć and also, even, namely third year and also, even, namely to ascend upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Israel and also, even, namely to ascend into (+acc) Jerusalem [city of] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among crowd burden [see barometric]; heavy; to burden
1Mch:1:20 and he/she/it-TURN-ed-AROUND   after (+acc), with (+gen) the (nom|acc) to-SMITE, be-you(sg)-SMITE-ed!, he/she/it-happens-to-SMITE (opt) Egypt (acc) in/among/by (+dat) the (dat)   and   and third (dat) year (dat) and he/she/it-ASCEND-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) Israel (indecl) and he/she/it-ASCEND-ed into (+acc) Jerusalem (nom|acc|voc), Jerusalem (nom|voc) in/among/by (+dat) crowd (dat) burden (dat); heavy ([Adj] dat); he/she/it-is-BURDEN-ing, you(sg)-are-being-BURDEN-ed (classical), be-you(sg)-BURDEN-ing!
1Mch:1:20 1Mch_1:20_1 1Mch_1:20_2 1Mch_1:20_3 1Mch_1:20_4 1Mch_1:20_5 1Mch_1:20_6 1Mch_1:20_7 1Mch_1:20_8 1Mch_1:20_9 1Mch_1:20_10 1Mch_1:20_11 1Mch_1:20_12 1Mch_1:20_13 1Mch_1:20_14 1Mch_1:20_15 1Mch_1:20_16 1Mch_1:20_17 1Mch_1:20_18 1Mch_1:20_19 1Mch_1:20_20 1Mch_1:20_21 1Mch_1:20_22 1Mch_1:20_23 1Mch_1:20_24 1Mch_1:20_25 1Mch_1:20_26
1Mch:1:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:1:21 καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸ ἁγίασμα ἐν ὑπερηφανίᾳ καὶ ἔλαβεν τὸ θυσιαστήριον τὸ χρυσοῦν καὶ τὴν λυχνίαν τοῦ φωτὸς καὶ πάντα τὰ σκεύη αὐτῆς
1Mch:1:21 And entered proudly into the sanctuary, and took away the golden altar, and the candlestick of light, and all the vessels thereof, (1 Maccabees 1:21 Brenton)
1Mch:1:21 W swojej pysze wtargnął do świątyni i zabrał złoty ołtarz i świecznik razem z tym wszystkim, co do niego należało, (1 Mch 1:21 BT_4)
1Mch:1:21 καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸ ἁγίασμα ἐν ὑπερηφανίᾳ καὶ ἔλαβεν τὸ θυσιαστήριον τὸ χρυσοῦν καὶ τὴν λυχνίαν τοῦ φωτὸς καὶ πάντα τὰ σκεύη αὐτῆς
1Mch:1:21 καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό   ἐν ὑπερηφανία, -ας, ἡ καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό ὁ ἡ τό χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν; χρυσόω (χρυσ(ο)-, χρυσω·σ-, χρυσω·σ-, -, κεχρυσω-, -) καί ὁ ἡ τό λυχνία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό φῶ[τ]ς, -ωτός, τό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
1Mch:1:21 I też, nawet, mianowicie By wchodzić Do (+przyspieszenie) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Duma I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. Złoty/złoty; by złocić I też, nawet, mianowicie lampstand Lekki {Jasny} I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie On/ona/to/to samo
1Mch:1:21 kai\ ei)sE=lTen ei)s to\ a(gi/asma e)n u(perEfani/a| kai\ e)/laben to\ TusiastE/rion to\ CHrusou=n kai\ tE\n luCHni/an tou= fOto\s kai\ pa/nta ta\ skeu/E au)tE=s
1Mch:1:21 kai eisElTen eis to hagiasma en hyperEfania kai elaben to TysiastErion to CHrysun kai tEn lyCHnian tu fOtos kai panta ta skeuE autEs
1Mch:1:21 C VBI_AAI3S P RA_ASN N3M_ASN P N1A_DSF C VBI_AAI3S RA_ASN N2N_ASN RA_ASN A1C_ASN C RA_ASF N1A_ASF RA_GSN N3T_GSN C A3_APN RA_APN N1_APN RD_GSF
1Mch:1:21 and also, even, namely to enter into (+acc) the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among pride and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. the gold/golden; to gild and also, even, namely the lampstand the light and also, even, namely every all, each, every, the whole of the vessel; vessel hardware, utensils, implement he/she/it/same
1Mch:1:21 and he/she/it-ENTER-ed into (+acc) the (nom|acc)   in/among/by (+dat) pride (dat) and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed the (nom|acc) sanctuary (nom|acc|voc) the (nom|acc) gold/golden ([Adj] acc, nom|acc|voc); to-be-GILD-ing, while GILD-ing (nom|acc|voc, voc) and the (acc) lampstand (acc) the (gen) light (gen) and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) her/it/same (gen)
1Mch:1:21 1Mch_1:21_1 1Mch_1:21_2 1Mch_1:21_3 1Mch_1:21_4 1Mch_1:21_5 1Mch_1:21_6 1Mch_1:21_7 1Mch_1:21_8 1Mch_1:21_9 1Mch_1:21_10 1Mch_1:21_11 1Mch_1:21_12 1Mch_1:21_13 1Mch_1:21_14 1Mch_1:21_15 1Mch_1:21_16 1Mch_1:21_17 1Mch_1:21_18 1Mch_1:21_19 1Mch_1:21_20 1Mch_1:21_21 1Mch_1:21_22 1Mch_1:21_23
1Mch:1:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:1:22 καὶ τὴν τράπεζαν τῆς προθέσεως καὶ τὰ σπονδεῖα καὶ τὰς φιάλας καὶ τὰς θυίσκας τὰς χρυσᾶς καὶ τὸ καταπέτασμα καὶ τοὺς στεφάνους καὶ τὸν κόσμον τὸν χρυσοῦν τὸν κατὰ πρόσωπον τοῦ ναοῦ καὶ ἐλέπισεν πάντα·
1Mch:1:22 And the table of the shewbread, and the pouring vessels, and the vials. and the censers of gold, and the veil, and the crown, and the golden ornaments that were before the temple, all which he pulled off. (1 Maccabees 1:22 Brenton)
1Mch:1:22 stół pokładny, naczynia do ofiar płynnych, czasze, złote kadzielnice, zasłonę, wieńce, złote ozdoby świątynnej fasady - i wszystko połamał. (1 Mch 1:22 BT_4)
1Mch:1:22 καὶ τὴν τράπεζαν τῆς προθέσεως καὶ τὰ σπονδεῖα καὶ τὰς φιάλας καὶ τὰς θυίσκας τὰς χρυσᾶς καὶ τὸ καταπέτασμα καὶ τοὺς στεφάνους καὶ τὸν κόσμον τὸν χρυσοῦν τὸν κατὰ πρόσωπον τοῦ ναοῦ καὶ ἐλέπισεν πάντα·
1Mch:1:22 καί ὁ ἡ τό τράπεζα, -ης, ἡ ὁ ἡ τό πρό·θεσις, -εως, ἡ καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό φιάλη, -ης, ἡ καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν καί ὁ ἡ τό κατα·πέτασμα[τ], -ατος, τό καί ὁ ἡ τό στέφανος[1], -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό κόσμος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν; χρυσόω (χρυσ(ο)-, χρυσω·σ-, χρυσω·σ-, -, κεχρυσω-, -) ὁ ἡ τό κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό ναός, -οῦ, ὁ (cf. ἱερόν) καί   πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
1Mch:1:22 I też, nawet, mianowicie Stołowy Obecności/cel I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Miska I też, nawet, mianowicie Złoty/złoty I też, nawet, mianowicie Zasłona I też, nawet, mianowicie Wieniec I też, nawet, mianowicie Świat (wieczny świat) materialne królestwo Złoty/złoty; by złocić W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz Świątynia {Skroń} I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z
1Mch:1:22 kai\ tE\n tra/peDZan tE=s proTe/seOs kai\ ta\ spondei=a kai\ ta\s fia/las kai\ ta\s Tui/skas ta\s CHrusa=s kai\ to\ katape/tasma kai\ tou\s stefa/nous kai\ to\n ko/smon to\n CHrusou=n to\n kata\ pro/sOpon tou= naou= kai\ e)le/pisen pa/nta·
1Mch:1:22 kai tEn trapeDZan tEs proTeseOs kai ta spondeia kai tas fialas kai tas Tyiskas tas CHrysas kai to katapetasma kai tus stefanus kai ton kosmon ton CHrysun ton kata prosOpon tu nau kai elepisen panta·
1Mch:1:22 C RA_ASF N1S_ASF RA_GSF N3I_GSF C RA_APN N2N_APN C RA_APF N1_APF C RA_APF N1_APF RA_APF A1C_APF C RA_ASN N3M_ASN C RA_APM N2_APM C RA_ASM N2_ASM RA_ASM A1C_ASM RA_ASM P N2N_ASN RA_GSM N2_GSM C VAI_AAI3S A3_APN
1Mch:1:22 and also, even, namely the table the presence/purpose and also, even, namely the ć and also, even, namely the bowl and also, even, namely the ć the gold/golden and also, even, namely the curtain and also, even, namely the wreath and also, even, namely the world (secular world) material realm the gold/golden; to gild the down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face the temple and also, even, namely ć every all, each, every, the whole of
1Mch:1:22 and the (acc) table (acc) the (gen) presence/purpose (gen) and the (nom|acc)   and the (acc) bowls (acc) and the (acc)   the (acc) gold/golden ([Adj] acc) and the (nom|acc) curtain (nom|acc|voc) and the (acc) wreaths (acc) and the (acc) world (acc) the (acc) gold/golden ([Adj] acc, nom|acc|voc); to-be-GILD-ing, while GILD-ing (nom|acc|voc, voc) the (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc) the (gen) temple (gen) and   all (nom|acc|voc), every (acc)
1Mch:1:22 1Mch_1:22_1 1Mch_1:22_2 1Mch_1:22_3 1Mch_1:22_4 1Mch_1:22_5 1Mch_1:22_6 1Mch_1:22_7 1Mch_1:22_8 1Mch_1:22_9 1Mch_1:22_10 1Mch_1:22_11 1Mch_1:22_12 1Mch_1:22_13 1Mch_1:22_14 1Mch_1:22_15 1Mch_1:22_16 1Mch_1:22_17 1Mch_1:22_18 1Mch_1:22_19 1Mch_1:22_20 1Mch_1:22_21 1Mch_1:22_22 1Mch_1:22_23 1Mch_1:22_24 1Mch_1:22_25 1Mch_1:22_26 1Mch_1:22_27 1Mch_1:22_28 1Mch_1:22_29 1Mch_1:22_30 1Mch_1:22_31 1Mch_1:22_32 1Mch_1:22_33 1Mch_1:22_34 1Mch_1:22_35
1Mch:1:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:1:23 καὶ ἔλαβεν τὸ ἀργύριον καὶ τὸ χρυσίον καὶ τὰ σκεύη τὰ ἐπιθυμητὰ καὶ ἔλαβεν τοὺς θησαυροὺς τοὺς ἀποκρύφους, οὓς εὗρεν·
1Mch:1:23 He took also the silver and the gold, and the precious vessels: also he took the hidden treasures which he found. (1 Maccabees 1:23 Brenton)
1Mch:1:23 Zabrał srebro, złoto i kosztowne naczynia; zabrał też ukryte skarby, które odnalazł. (1 Mch 1:23 BT_4)
1Mch:1:23 καὶ ἔλαβεν τὸ ἀργύριον καὶ τὸ χρυσίον καὶ τὰ σκεύη τὰ ἐπιθυμητὰ καὶ ἔλαβεν τοὺς θησαυροὺς τοὺς ἀποκρύφους, οὓς εὗρεν·
1Mch:1:23 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) καί ὁ ἡ τό χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) καί ὁ ἡ τό σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἐπι·θυμητής, -οῦ, ὁ; ἐπι·θυμητός -η -ον [LXX] καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό θησαυρός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἀπό·κρυφος -ον ὅς ἥ ὅ εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-)
1Mch:1:23 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Kawałek srebra I też, nawet, mianowicie Kawałek złota I też, nawet, mianowicie Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie Życzący sobie to jest silny jeden: Jeden doganiany w chciwej namiętności; desireable to jest, godny bycia pożądany potem I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Skarb Ukrywany się Kto/, który/, który By znajdować
1Mch:1:23 kai\ e)/laben to\ a)rgu/rion kai\ to\ CHrusi/on kai\ ta\ skeu/E ta\ e)piTumEta\ kai\ e)/laben tou\s TEsaurou\s tou\s a)pokru/fous, ou(\s eu(=ren·
1Mch:1:23 kai elaben to argyrion kai to CHrysion kai ta skeuE ta epiTymEta kai elaben tus TEsaurus tus apokryfus, hus heuren·
1Mch:1:23 C VBI_AAI3S RA_ASN N2N_ASN C RA_ASN N2N_ASN C RA_APN N1_APN RA_APN A1_APN C VBI_AAI3S RA_APM N2_APM RA_APM A1B_APM RR_APM VB_AAI3S
1Mch:1:23 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the piece of silver and also, even, namely the piece of gold and also, even, namely the vessel; vessel hardware, utensils, implement the desirer i.e. lusty one: one caught up in covetous passion; desireable i.e., worthy of being lusted after and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the treasure the hidden who/whom/which to find
1Mch:1:23 and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed the (nom|acc) piece of silver (nom|acc|voc) and the (nom|acc) piece of gold (nom|acc|voc) and the (nom|acc) vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) the (nom|acc) desirer (voc); desireable ([Adj] nom|acc|voc) and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed the (acc) treasures (acc) the (acc) hidden ([Adj] acc) who/whom/which (acc) he/she/it-FIND-ed
1Mch:1:23 1Mch_1:23_1 1Mch_1:23_2 1Mch_1:23_3 1Mch_1:23_4 1Mch_1:23_5 1Mch_1:23_6 1Mch_1:23_7 1Mch_1:23_8 1Mch_1:23_9 1Mch_1:23_10 1Mch_1:23_11 1Mch_1:23_12 1Mch_1:23_13 1Mch_1:23_14 1Mch_1:23_15 1Mch_1:23_16 1Mch_1:23_17 1Mch_1:23_18 1Mch_1:23_19 1Mch_1:23_20
1Mch:1:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:1:24 καὶ λαβὼν πάντα ἀπῆλθεν εἰς τὴν γῆν αὐτοῦ. καὶ ἐποίησεν φονοκτονίαν καὶ ἐλάλησεν ὑπερηφανίαν μεγάλην.
1Mch:1:24 And when he had taken all away, he went into his own land, having made a great massacre, and spoken very proudly. (1 Maccabees 1:24 Brenton)
1Mch:1:24 Zabrawszy to wszystko, odszedł do swojego kraju, a w Jerozolimie uczynił rzeź i przemawiał z ogromną pychą. (1 Mch 1:24 BT_4)
1Mch:1:24 καὶ λαβὼν πάντα ἀπῆλθεν εἰς τὴν γῆν αὐτοῦ. καὶ ἐποίησεν φονοκτονίαν καὶ ἐλάλησεν ὑπερηφανίαν μεγάλην.
1Mch:1:24 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ αὐτός αὐτή αὐτό καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)   καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ὑπερηφανία, -ας, ἡ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α
1Mch:1:24 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By odchodzić Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By czynić/rób I też, nawet, mianowicie By mówić Duma Wielki
1Mch:1:24 kai\ labO\n pa/nta a)pE=lTen ei)s tE\n gE=n au)tou=. kai\ e)poi/Esen fonoktoni/an kai\ e)la/lEsen u(perEfani/an mega/lEn.
1Mch:1:24 kai labOn panta apElTen eis tEn gEn autu. kai epoiEsen fonoktonian kai elalEsen hyperEfanian megalEn.
1Mch:1:24 C VB_AAPNSM A3_APN VBI_AAI3S P RA_ASF N1_ASF RD_GSM C VAI_AAI3S N1A_ASF C VAI_AAI3S N1A_ASF A1_ASF
1Mch:1:24 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand every all, each, every, the whole of to depart into (+acc) the earth/land he/she/it/same and also, even, namely to do/make ć and also, even, namely to speak pride great
1Mch:1:24 and upon TAKE HOLD OF-ing (nom) all (nom|acc|voc), every (acc) he/she/it-DEPART-ed into (+acc) the (acc) earth/land (acc) him/it/same (gen) and he/she/it-DO/MAKE-ed   and he/she/it-SPEAK-ed pride (acc) great ([Adj] acc)
1Mch:1:24 1Mch_1:24_1 1Mch_1:24_2 1Mch_1:24_3 1Mch_1:24_4 1Mch_1:24_5 1Mch_1:24_6 1Mch_1:24_7 1Mch_1:24_8 1Mch_1:24_9 1Mch_1:24_10 1Mch_1:24_11 1Mch_1:24_12 1Mch_1:24_13 1Mch_1:24_14 1Mch_1:24_15
1Mch:1:24 x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:1:25 καὶ ἐγένετο πένθος μέγα ἐπὶ Ισραηλ ἐν παντὶ τόπῳ αὐτῶν.
1Mch:1:25 Therefore there was a great mourning in Israel, in every place where they were; (1 Maccabees 1:25 Brenton)
1Mch:1:25 Na Izraela zaś spadła głęboka żałoba po wszystkich ich siedzibach; (1 Mch 1:25 BT_4)
1Mch:1:25 καὶ ἐγένετο πένθος μέγα ἐπὶ Ισραηλ ἐν παντὶ τόπῳ αὐτῶν.
1Mch:1:25 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) πένθο·ς, -ους, τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ἐπί Ἰσραήλ, ὁ ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός τόπος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
1Mch:1:25 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Smutek Wielki Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Izrael W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Miejsce On/ona/to/to samo
1Mch:1:25 kai\ e)ge/neto pe/nTos me/ga e)pi\ *israEl e)n panti\ to/pO| au)tO=n.
1Mch:1:25 kai egeneto penTos mega epi israEl en panti topO autOn.
1Mch:1:25 C VBI_AMI3S N3E_ASN A1P_ASN P N_ASM P A3_DSM N2_DSM RD_GPM
1Mch:1:25 and also, even, namely to become become, happen grief great upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Israel in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of place he/she/it/same
1Mch:1:25 and he/she/it-was-BECOME-ed grief (nom|acc|voc) great ([Adj] nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) Israel (indecl) in/among/by (+dat) every (dat) place (dat) them/same (gen)
1Mch:1:25 1Mch_1:25_1 1Mch_1:25_2 1Mch_1:25_3 1Mch_1:25_4 1Mch_1:25_5 1Mch_1:25_6 1Mch_1:25_7 1Mch_1:25_8 1Mch_1:25_9 1Mch_1:25_10
1Mch:1:25 x x x x x x x x x x
1Mch:1:26 καὶ ἐστέναξαν ἄρχοντες καὶ πρεσβύτεροι, παρθένοι καὶ νεανίσκοι ἠσθένησαν, καὶ τὸ κάλλος τῶν γυναικῶν ἠλλοιώθη.
1Mch:1:26 So that the princes and elders mourned, the virgins and young men were made feeble, and the beauty of women was changed. (1 Maccabees 1:26 Brenton)
1Mch:1:26 narzekali przełożeni i starsi, dziewczęta i młodzieńcy opadli z sił, a piękność niewiast zniknęła. (1 Mch 1:26 BT_4)
1Mch:1:26 καὶ ἐστέναξαν ἄρχοντες καὶ πρεσβύτεροι, παρθένοι καὶ νεανίσκοι ἠσθένησαν, καὶ τὸ κάλλος τῶν γυναικῶν ἠλλοιώθη.
1Mch:1:26 καί στενάζω (στεναζ-, στεναξ-, στεναξ-, -, -, -) ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) καί πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς) παρθένος, -ου, ἡ καί νεανίσκος, -ου, ὁ, voc. pl. νεανίσκοι ἀ·σθενέω (ασθεν(ε)-, ασθενη·σ-, ασθενη·σ-, ησθενη·κ-, -, -) καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ἀλλοιόω [LXX] (αλλοι(ο)-, αλλοιω·σ-, αλλοιω·σ-, -, ηλλοιω-, αλλοιω·θ-)
1Mch:1:26 I też, nawet, mianowicie By wzdychać/jęk Władca; by zaczynać się I też, nawet, mianowicie Starszy Dziewiczy I też, nawet, mianowicie Młody człowiek By chorować I też, nawet, mianowicie Kobiety/żona Do ???
1Mch:1:26 kai\ e)ste/naXan a)/rCHontes kai\ presbu/teroi, parTe/noi kai\ neani/skoi E)sTe/nEsan, kai\ to\ ka/llos tO=n gunaikO=n E)lloiO/TE.
1Mch:1:26 kai estenaXan arCHontes kai presbyteroi, parTenoi kai neaniskoi EsTenEsan, kai to kallos tOn gynaikOn ElloiOTE.
1Mch:1:26 C VAI_AAI3P N3_NPM C N2_NPM N2_NPF C N2_NPM VAI_AAI3P C RA_NSN N3E_NSN RA_GPF N3K_GPF VCI_API3S
1Mch:1:26 and also, even, namely to sigh/groan ruler; to begin and also, even, namely elder virgin and also, even, namely young man to ail and also, even, namely the ć the woman/wife to ???
1Mch:1:26 and they-SIGH/GROAN-ed rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) and elder ([Adj] nom|voc) virgins (nom|voc) and young men (nom|voc) they-AIL-ed and the (nom|acc)   the (gen) women/wives (gen) he/she/it-was-???-ed
1Mch:1:26 1Mch_1:26_1 1Mch_1:26_2 1Mch_1:26_3 1Mch_1:26_4 1Mch_1:26_5 1Mch_1:26_6 1Mch_1:26_7 1Mch_1:26_8 1Mch_1:26_9 1Mch_1:26_10 1Mch_1:26_11 1Mch_1:26_12 1Mch_1:26_13 1Mch_1:26_14 1Mch_1:26_15
1Mch:1:26 x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:1:27 πᾶς νυμφίος ἀνέλαβεν θρῆνον, καὶ καθημένη ἐν παστῷ ἐπένθει.
1Mch:1:27 Every bridegroom took up lamentation, and she that sat in the marriage chamber was in heaviness, (1 Maccabees 1:27 Brenton)
1Mch:1:27 Każdy małżonek począł lamentować, i płakała ta, która siedziała na małżeńskim łożu. (1 Mch 1:27 BT_4)
1Mch:1:27 πᾶς νυμφίος ἀνέλαβεν θρῆνον, καὶ καθημένη ἐν παστῷ ἐπένθει.
1Mch:1:27 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός νυμφίος, -ου, ὁ ἀνα·λαμβάνω (ανα+λαμβαν-, ανα+λημψ-, 2nd ανα+λαβ-, -, -, ανα+λημφ·θ-/ανα+ληφ·θ-) θρῆνος, -ου, ὁ καί κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -) ἐν   πενθέω (πενθ(ε)-, πενθη·σ-, πενθη·σ-, -, -, πενθη·θ-)
1Mch:1:27 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Stajenny By zaprzyjaźniać się zaprzyjaźniaj się, podnoś, zabieraj, bierz do swój samo, adoptuj, zagarniaj, bierz w robocie Lament I też, nawet, mianowicie By siedzieć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By smucić się
1Mch:1:27 pa=s numfi/os a)ne/laben TrE=non, kai\ kaTEme/nE e)n pastO=| e)pe/nTei.
1Mch:1:27 pas nymfios anelaben TrEnon, kai kaTEmenE en pastO epenTei.
1Mch:1:27 A3_NSM N2_NSM VBI_AAI3S N2_ASM C V5_PMPNSF P N2_DSM V2I_IAI3S
1Mch:1:27 every all, each, every, the whole of groom to take up take up, lift up, carry away, take to one's self, adopt, take along, take in hand lamentation and also, even, namely to sit in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć to grieve
1Mch:1:27 every (nom|voc) groom (nom) he/she/it-TAKE UP-ed lamentation (acc) and while being-SIT-ed (nom|voc) in/among/by (+dat)   he/she/it-was-GRIEVE-ing
1Mch:1:27 1Mch_1:27_1 1Mch_1:27_2 1Mch_1:27_3 1Mch_1:27_4 1Mch_1:27_5 1Mch_1:27_6 1Mch_1:27_7 1Mch_1:27_8 1Mch_1:27_9
1Mch:1:27 x x x x x x x x x
1Mch:1:28 καὶ ἐσείσθη ἡ γῆ ἐπὶ τοὺς κατοικοῦντας αὐτήν, καὶ πᾶς ὁ οἶκος Ιακωβ ἐνεδύσατο αἰσχύνην.
1Mch:1:28 The land also was moved for the inhabitants thereof, and all the house of Jacob was covered with confusion. (1 Maccabees 1:28 Brenton)
1Mch:1:28 Ziemia wzruszyła się nad tymi, którzy na niej mieszkali, a cały dom Jakuba okrył się wstydem. (1 Mch 1:28 BT_4)
1Mch:1:28 καὶ ἐσείσθη γῆ ἐπὶ τοὺς κατοικοῦντας αὐτήν, καὶ πᾶς οἶκος Ιακωβ ἐνεδύσατο αἰσχύνην.
1Mch:1:28 καί σείω (σει-, σει·σ-, σει·σ-, -, -, σεισ·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐπί ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Ἰακώβ, ὁ ἐν·δύω (εν+δυ-, εν+δυ·σ-, εν+δυ·σ-, εν+δεδυ·κ-, εν+δεδυ-, -) αἰσχύνη, -ης, ἡ
1Mch:1:28 I też, nawet, mianowicie By potrząsać drżeniem, słojem, poruszać się, fala Ziemi/ziemia Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Dom Jacob By ubierać ???
1Mch:1:28 kai\ e)sei/sTE E( gE= e)pi\ tou\s katoikou=ntas au)tE/n, kai\ pa=s o( oi)=kos *iakOb e)nedu/sato ai)sCHu/nEn.
1Mch:1:28 kai eseisTE hE gE epi tus katoikuntas autEn, kai pas ho oikos iakOb enedysato aisCHynEn.
1Mch:1:28 C VAI_AAI3S RA_NSF N1_NSF P RA_APM V2_PAPAPM RD_ASF C A3_NSM RA_NSM N2_NSM N_GSM VAI_AMI3S N1_ASF
1Mch:1:28 and also, even, namely to shake quake, jar, wag, wave the earth/land upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of the house Jacob to clothe ???
1Mch:1:28 and he/she/it-was-SHAKE-ed the (nom) earth/land (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (acc) her/it/same (acc) and every (nom|voc) the (nom) house (nom) Jacob (indecl) he/she/it-was-CLOTHE-ed ??? (acc)
1Mch:1:28 1Mch_1:28_1 1Mch_1:28_2 1Mch_1:28_3 1Mch_1:28_4 1Mch_1:28_5 1Mch_1:28_6 1Mch_1:28_7 1Mch_1:28_8 1Mch_1:28_9 1Mch_1:28_10 1Mch_1:28_11 1Mch_1:28_12 1Mch_1:28_13 1Mch_1:28_14 1Mch_1:28_15
1Mch:1:28 x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:1:29 Μετὰ δύο ἔτη ἡμερῶν ἀπέστειλεν ὁ βασιλεὺς ἄρχοντα φορολογίας εἰς τὰς πόλεις Ιουδα, καὶ ἦλθεν εἰς Ιερουσαλημ ἐν ὄχλῳ βαρεῖ.
1Mch:1:29 And after two years fully expired the king sent his chief collector of tribute unto the cities of Juda, who came unto Jerusalem with a great multitude, (1 Maccabees 1:29 Brenton)
1Mch:1:29 Po dwóch latach król posłał do miast judzkich przełożonego nad Mizyjczykami, a on przybył do Jerozolimy w otoczeniu licznego wojska. (1 Mch 1:29 BT_4)
1Mch:1:29 Μετὰ δύο ἔτη ἡμερῶν ἀπέστειλεν βασιλεὺς ἄρχοντα φορολογίας εἰς τὰς πόλεις Ιουδα, καὶ ἦλθεν εἰς Ιερουσαλημ ἐν ὄχλῳ βαρεῖ.
1Mch:1:29 μετά δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο ἔτο·ς, -ους, τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -)   εἰς[1] ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ἐν ὄχλος, -ου, ὁ βάρο·ς, -ους, τό; βαρύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως; βαρέω (βαρ(ε)-, -, -, -, βεβαρη-, βαρη·θ-)
1Mch:1:29 Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Dwa Rok Dzień zamawiać Król Władca; by zaczynać się Do (+przyspieszenie) Miasto Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie By przychodzić Do (+przyspieszenie) Jerozolima [miasto z] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Tłum Ciężar [zobacz barometryczny]; ciężko; by obarczać
1Mch:1:29 *meta\ du/o e)/tE E(merO=n a)pe/steilen o( basileu\s a)/rCHonta forologi/as ei)s ta\s po/leis *iouda, kai\ E)=lTen ei)s *ierousalEm e)n o)/CHlO| barei=.
1Mch:1:29 meta dyo etE hEmerOn apesteilen ho basileus arCHonta forologias eis tas poleis iuda, kai ElTen eis ierusalEm en oCHlO barei.
1Mch:1:29 P M N3E_APN N1A_GPF VAI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM N3_ASM N1A_GSF P RA_APF N3I_APF N_GSM C VBI_AAI3S P N_GSF P N2_DSM A3U_DSM
1Mch:1:29 after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing two year day to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send the king ruler; to begin ć into (+acc) the city Judas/Judah and also, even, namely to come into (+acc) Jerusalem [city of] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among crowd burden [see barometric]; heavy; to burden
1Mch:1:29 after (+acc), with (+gen) two (nom, acc, gen) years (nom|acc|voc) days (gen) he/she/it-ORDER FORTH-ed the (nom) king (nom) ruler (acc); while BEGIN-ing (acc, nom|acc|voc)   into (+acc) the (acc) cities (acc, nom|voc) Judas/Judah (gen, voc) and he/she/it-COME-ed into (+acc) Jerusalem (indecl) in/among/by (+dat) crowd (dat) burden (dat); heavy ([Adj] dat); he/she/it-is-BURDEN-ing, you(sg)-are-being-BURDEN-ed (classical), be-you(sg)-BURDEN-ing!
1Mch:1:29 1Mch_1:29_1 1Mch_1:29_2 1Mch_1:29_3 1Mch_1:29_4 1Mch_1:29_5 1Mch_1:29_6 1Mch_1:29_7 1Mch_1:29_8 1Mch_1:29_9 1Mch_1:29_10 1Mch_1:29_11 1Mch_1:29_12 1Mch_1:29_13 1Mch_1:29_14 1Mch_1:29_15 1Mch_1:29_16 1Mch_1:29_17 1Mch_1:29_18 1Mch_1:29_19 1Mch_1:29_20
1Mch:1:29 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:1:30 καὶ ἐλάλησεν αὐτοῖς λόγους εἰρηνικοὺς ἐν δόλῳ, καὶ ἐνεπίστευσαν αὐτῷ. καὶ ἐπέπεσεν ἐπὶ τὴν πόλιν ἐξάπινα καὶ ἐπάταξεν αὐτὴν πληγὴν μεγάλην καὶ ἀπώλεσεν λαὸν πολὺν ἐξ Ισραηλ.
1Mch:1:30 And spake peaceable words unto them, but all was deceit: for when they had given him credence, he fell suddenly upon the city, and smote it very sore, and destroyed much people of Israel. (1 Maccabees 1:30 Brenton)
1Mch:1:30 W zdradliwy sposób zapewniał ich o pokoju, a oni mu uwierzyli. Wtedy nagle napadł na miasto, zadał im wielką klęskę i spomiędzy Izraela zginęło wielu ludzi. (1 Mch 1:30 BT_4)
1Mch:1:30 καὶ ἐλάλησεν αὐτοῖς λόγους εἰρηνικοὺς ἐν δόλῳ, καὶ ἐνεπίστευσαν αὐτῷ. καὶ ἐπέπεσεν ἐπὶ τὴν πόλιν ἐξάπινα καὶ ἐπάταξεν αὐτὴν πληγὴν μεγάλην καὶ ἀπώλεσεν λαὸν πολὺν ἐξ Ισραηλ.
1Mch:1:30 καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό λόγος, -ου, ὁ εἰρηνικός -ή -όν ἐν δόλος, -ου, ὁ καί   αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐπι·πίπτω (επι+πιπτ-, επι+πεσ(ε)·[σ]-, επι+πεσ·[σ]- or 2nd επι+πεσ-, επι+πεπτω·κ-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ἐξάπινα καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό πληγή, -ῆς, ἡ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) λαός, -οῦ, ὁ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ἐκ Ἰσραήλ, ὁ
1Mch:1:30 I też, nawet, mianowicie By mówić On/ona/to/to samo Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Spokojny W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Podstępu zręczność, oszustwo, subtilty I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By spadać na Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Miasto Nagle nagle, ekscytuj, tryskaj {rumień się}, zapalaj się, trąć I też, nawet, mianowicie By uderzać On/ona/to/to samo Uderzaj/plagę Wielki I też, nawet, mianowicie By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Ludzie Dużo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Izrael
1Mch:1:30 kai\ e)la/lEsen au)toi=s lo/gous ei)rEnikou\s e)n do/lO|, kai\ e)nepi/steusan au)tO=|. kai\ e)pe/pesen e)pi\ tE\n po/lin e)Xa/pina kai\ e)pa/taXen au)tE\n plEgE\n mega/lEn kai\ a)pO/lesen lao\n polu\n e)X *israEl.
1Mch:1:30 kai elalEsen autois logus eirEnikus en dolO, kai enepisteusan autO. kai epepesen epi tEn polin eXapina kai epataXen autEn plEgEn megalEn kai apOlesen laon polyn eX israEl.
1Mch:1:30 C VAI_AAI3S RD_DPM N2_APM A1_APM P N2_DSM C VAI_AAI3P RD_DSM C VAI_AAI3S P RA_ASF N3I_ASF D C VAI_AAI3S RD_ASF N1_ASF A1_ASF C VAI_AAI3S N2_ASM A1P_ASM P N_GSM
1Mch:1:30 and also, even, namely to speak he/she/it/same word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. peaceful in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among guile craft, deceit, subtilty and also, even, namely ć he/she/it/same and also, even, namely to fall upon upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the city suddenly suddenly, excite, flush, kindle, smack and also, even, namely to smite he/she/it/same strike/plague great and also, even, namely to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing people much out of (+gen) ἐξ before vowels Israel
1Mch:1:30 and he/she/it-SPEAK-ed them/same (dat) words (acc) peaceful ([Adj] acc) in/among/by (+dat) guile (dat) and   him/it/same (dat) and he/she/it-FALL-ed-UPON upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) city (acc) suddenly and he/she/it-SMITE-ed her/it/same (acc) strike/plague (acc) great ([Adj] acc) and he/she/it-LOSE/DESTROY-ed people (acc) much (acc) out of (+gen) Israel (indecl)
1Mch:1:30 1Mch_1:30_1 1Mch_1:30_2 1Mch_1:30_3 1Mch_1:30_4 1Mch_1:30_5 1Mch_1:30_6 1Mch_1:30_7 1Mch_1:30_8 1Mch_1:30_9 1Mch_1:30_10 1Mch_1:30_11 1Mch_1:30_12 1Mch_1:30_13 1Mch_1:30_14 1Mch_1:30_15 1Mch_1:30_16 1Mch_1:30_17 1Mch_1:30_18 1Mch_1:30_19 1Mch_1:30_20 1Mch_1:30_21 1Mch_1:30_22 1Mch_1:30_23 1Mch_1:30_24 1Mch_1:30_25 1Mch_1:30_26 1Mch_1:30_27
1Mch:1:30 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:1:31 καὶ ἔλαβεν τὰ σκῦλα τῆς πόλεως καὶ ἐνέπρησεν αὐτὴν πυρὶ καὶ καθεῖλεν τοὺς οἴκους αὐτῆς καὶ τὰ τείχη κύκλῳ.
1Mch:1:31 And when he had taken the spoils of the city, he set it on fire, and pulled down the houses and walls thereof on every side. (1 Maccabees 1:31 Brenton)
1Mch:1:31 Zabrał łupy zdobyte w mieście, potem zaś miasto spalił, a domy jego i otaczające je mury porozwalał. (1 Mch 1:31 BT_4)
1Mch:1:31 καὶ ἔλαβεν τὰ σκῦλα τῆς πόλεως καὶ ἐνέπρησεν αὐτὴν πυρὶ καὶ καθεῖλεν τοὺς οἴκους αὐτῆς καὶ τὰ τείχη κύκλῳ.
1Mch:1:31 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό σκῦλον, -ου, τό ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ καί ἐμ·πίμπρημι (ath. εν+πιμπρ(α)-, εν+πρη·σ-, εν+πρη·σ-, -, -, εν+πρησ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πῦρ, -ρός, τό καί καθ·αιρέω (καθ+αιρ(ε)-, καθ+ελ(ε)·[σ]-, καθ+ελ·[σ]- or 2nd καθ+ελ-, -, καθ+ῃρη-, καθ+αιρε·θ-) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων κύκλῳ
1Mch:1:31 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Łup Miasto I też, nawet, mianowicie Do ??? On/ona/to/to samo Ogień I też, nawet, mianowicie By zdejmować czyść Dom On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ściana W kole
1Mch:1:31 kai\ e)/laben ta\ sku=la tE=s po/leOs kai\ e)ne/prEsen au)tE\n puri\ kai\ kaTei=len tou\s oi)/kous au)tE=s kai\ ta\ tei/CHE ku/klO|.
1Mch:1:31 kai elaben ta skyla tEs poleOs kai eneprEsen autEn pyri kai kaTeilen tus oikus autEs kai ta teiCHE kyklO.
1Mch:1:31 C VBI_AAI3S RA_APN N2N_APN RA_GSF N3I_GSF C VAI_AAI3S RD_ASF N3_DSN C VBI_AAI3S RA_APM N2_APM RD_GSF C RA_APN N3E_APN N2_DSM
1Mch:1:31 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the spoil the city and also, even, namely to ??? he/she/it/same fire and also, even, namely to take down purge the house he/she/it/same and also, even, namely the wall in a circle
1Mch:1:31 and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed the (nom|acc) spoils (nom|acc|voc) the (gen) city (gen) and he/she/it-???-ed her/it/same (acc) fire (dat) and he/she/it-TAKE-ed-DOWN the (acc) houses (acc) her/it/same (gen) and the (nom|acc) walls (nom|acc|voc) in a circle
1Mch:1:31 1Mch_1:31_1 1Mch_1:31_2 1Mch_1:31_3 1Mch_1:31_4 1Mch_1:31_5 1Mch_1:31_6 1Mch_1:31_7 1Mch_1:31_8 1Mch_1:31_9 1Mch_1:31_10 1Mch_1:31_11 1Mch_1:31_12 1Mch_1:31_13 1Mch_1:31_14 1Mch_1:31_15 1Mch_1:31_16 1Mch_1:31_17 1Mch_1:31_18 1Mch_1:31_19
1Mch:1:31 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:1:32 καὶ ᾐχμαλώτισαν τὰς γυναῖκας καὶ τὰ τέκνα, καὶ τὰ κτήνη ἐκληρονόμησαν.
1Mch:1:32 But the women and children took they captive, and possessed the cattle. (1 Maccabees 1:32 Brenton)
1Mch:1:32 Kobiety i dzieci wzięli do niewoli, bydło zaś sobie przywłaszczyli. (1 Mch 1:32 BT_4)
1Mch:1:32 καὶ ᾐχμαλώτισαν τὰς γυναῖκας καὶ τὰ τέκνα, καὶ τὰ κτήνη ἐκληρονόμησαν.
1Mch:1:32 καί αἰχμ·αλωτίζω (αιχμαλωτιζ-, αιχμαλωτι(ε)·[σ]-, αιχμαλωτι·σ-, ῃχμαλωτι·κ-, -, αιχμαλωτισ·θ-) ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι καί ὁ ἡ τό τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα καί ὁ ἡ τό κτῆνο·ς, -ους, τό κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -)
1Mch:1:32 I też, nawet, mianowicie By robić pojmany (bierz jako więźnia) Kobiety/żona I też, nawet, mianowicie Dziecko I też, nawet, mianowicie Zwierzęcy (zwierzę) By dziedziczyć
1Mch:1:32 kai\ E)|CHmalO/tisan ta\s gunai=kas kai\ ta\ te/kna, kai\ ta\ ktE/nE e)klErono/mEsan.
1Mch:1:32 kai ECHmalOtisan tas gynaikas kai ta tekna, kai ta ktEnE eklEronomEsan.
1Mch:1:32 C VAI_AAI3P RA_APF N3K_APF C RA_APN N2N_APN C RA_APN N3E_APN VAI_AAI3P
1Mch:1:32 and also, even, namely to make captive (take prisoner) the woman/wife and also, even, namely the child and also, even, namely the Animal (beast) to inherit
1Mch:1:32 and they-MAKE-ed-CAPTIVE the (acc) women/wives (acc) and the (nom|acc) children (nom|acc|voc) and the (nom|acc) Animals (nom|acc|voc) they-INHERIT-ed
1Mch:1:32 1Mch_1:32_1 1Mch_1:32_2 1Mch_1:32_3 1Mch_1:32_4 1Mch_1:32_5 1Mch_1:32_6 1Mch_1:32_7 1Mch_1:32_8 1Mch_1:32_9 1Mch_1:32_10 1Mch_1:32_11
1Mch:1:32 x x x x x x x x x x x
1Mch:1:33 καὶ ᾠκοδόμησαν τὴν πόλιν Δαυιδ τείχει μεγάλῳ καὶ ὀχυρῷ, πύργοις ὀχυροῖς, καὶ ἐγένετο αὐτοῖς εἰς ἄκραν.
1Mch:1:33 Then builded they the city of David with a great and strong wall, and with mighty towers, and made it a strong hold for them. (1 Maccabees 1:33 Brenton)
1Mch:1:33 Miasto Dawidowe otoczyli wysokim i mocnym murem i obronnymi wieżami, tak że stało się ono dla nich warownią. (1 Mch 1:33 BT_4)
1Mch:1:33 καὶ ᾠκοδόμησαν τὴν πόλιν Δαυιδ τείχει μεγάλῳ καὶ ὀχυρῷ, πύργοις ὀχυροῖς, καὶ ἐγένετο αὐτοῖς εἰς ἄκραν.
1Mch:1:33 καί οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί   πύργος, -ου, ὁ   καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1]  
1Mch:1:33 I też, nawet, mianowicie By budować/buduj moralnie Miasto David Ściana Wielki I też, nawet, mianowicie Wieża I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie)
1Mch:1:33 kai\ O)|kodo/mEsan tE\n po/lin *dauid tei/CHei mega/lO| kai\ o)CHurO=|, pu/rgois o)CHuroi=s, kai\ e)ge/neto au)toi=s ei)s a)/kran.
1Mch:1:33 kai OkodomEsan tEn polin dauid teiCHei megalO kai oCHyrO, pyrgois oCHyrois, kai egeneto autois eis akran.
1Mch:1:33 C VAI_AAI3P RA_ASF N3I_ASF N_GSM N3E_DSN A1_DSN C A1A_DSN N2_DPM A1A_DPM C VBI_AMI3S RD_DPM P N1A_ASF
1Mch:1:33 and also, even, namely to build/edify the city David wall great and also, even, namely ć tower ć and also, even, namely to become become, happen he/she/it/same into (+acc) ć
1Mch:1:33 and they-BUILD/EDIFY-ed the (acc) city (acc) David (indecl) wall (dat) great ([Adj] dat) and   towers (dat)   and he/she/it-was-BECOME-ed them/same (dat) into (+acc)  
1Mch:1:33 1Mch_1:33_1 1Mch_1:33_2 1Mch_1:33_3 1Mch_1:33_4 1Mch_1:33_5 1Mch_1:33_6 1Mch_1:33_7 1Mch_1:33_8 1Mch_1:33_9 1Mch_1:33_10 1Mch_1:33_11 1Mch_1:33_12 1Mch_1:33_13 1Mch_1:33_14 1Mch_1:33_15 1Mch_1:33_16
1Mch:1:33 x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:1:34 καὶ ἔθηκαν ἐκεῖ ἔθνος ἁμαρτωλόν, ἄνδρας παρανόμους, καὶ ἐνίσχυσαν ἐν αὐτῇ.
1Mch:1:34 And they put therein a sinful nation, wicked men, and fortified themselves therein. (1 Maccabees 1:34 Brenton)
1Mch:1:34 Tam osadzili grzeszny naród, ludzi wiarołomnych, a ci się tam obwarowali. (1 Mch 1:34 BT_4)
1Mch:1:34 καὶ ἔθηκαν ἐκεῖ ἔθνος ἁμαρτωλόν, ἄνδρας παρανόμους, καὶ ἐνίσχυσαν ἐν αὐτῇ.
1Mch:1:34 καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ἐκεῖ ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ἁ·μαρτωλός -όν ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ   καί ἐν·ισχύω (εν+ισχυ-, εν+ισχυ·σ-, εν+ισχυ·σ-, -, -, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό
1Mch:1:34 I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Tam Naród [zobacz etniczny] Grzeszny Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie By wzmacniać się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
1Mch:1:34 kai\ e)/TEkan e)kei= e)/Tnos a(martOlo/n, a)/ndras parano/mous, kai\ e)ni/sCHusan e)n au)tE=|.
1Mch:1:34 kai eTEkan ekei eTnos hamartOlon, andras paranomus, kai enisCHysan en autE.
1Mch:1:34 C VAI_AAI3P D N3E_ASN A1B_ASN N3_APM A1B_APM C VA_AAI3P P RD_DSF
1Mch:1:34 and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station there nation [see ethnic] sinful man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". ć and also, even, namely to strengthen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same
1Mch:1:34 and they-PLACE-ed there nation (nom|acc|voc) sinful ([Adj] acc, nom|acc|voc) men, husbands (acc)   and they-STRENGTHEN-ed, upon STRENGTHEN-ing (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) her/it/same (dat)
1Mch:1:34 1Mch_1:34_1 1Mch_1:34_2 1Mch_1:34_3 1Mch_1:34_4 1Mch_1:34_5 1Mch_1:34_6 1Mch_1:34_7 1Mch_1:34_8 1Mch_1:34_9 1Mch_1:34_10 1Mch_1:34_11
1Mch:1:34 x x x x x x x x x x x
1Mch:1:35 καὶ παρέθεντο ὅπλα καὶ τροφὴν καὶ συναγαγόντες τὰ σκῦλα Ιερουσαλημ ἀπέθεντο ἐκεῖ καὶ ἐγένοντο εἰς μεγάλην παγίδα.
1Mch:1:35 They stored it also with armour and victuals, and when they had gathered together the spoils of Jerusalem, they laid them up there, and so they became a sore snare: (1 Maccabees 1:35 Brenton)
1Mch:1:35 I nagromadzili sobie broni i żywności, i złożyli tam łupy zdobyte w Jerozolimie, i stali się groźną matnią. (1 Mch 1:35 BT_4)
1Mch:1:35 καὶ παρέθεντο ὅπλα καὶ τροφὴν καὶ συναγαγόντες τὰ σκῦλα Ιερουσαλημ ἀπέθεντο ἐκεῖ καὶ ἐγένοντο εἰς μεγάλην παγίδα.
1Mch:1:35 καί παρα·τίθημι (ath. παρα+τιθ(ε)-, παρα+θη·σ-, παρα+θη·κ- or 2nd ath. παρα+θ(ε)-, -, -, παρα+τε·θ-) ὅπλον, -ου, τό καί τροφή, -ῆς, ἡ καί συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) ὁ ἡ τό σκῦλον, -ου, τό Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ἀπο·τίθημι (-, απο+θη·σ-, απο+θη·κ- or 2nd ath. απο+θ(ε)-, -, -, -) ἐκεῖ καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) εἰς[1] μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α παγί[δ]ς, -ίδος, ἡ
1Mch:1:35 I też, nawet, mianowicie By ulegać {By przedkładać} dla rozważanie Narzędzie I też, nawet, mianowicie Żywność I też, nawet, mianowicie By zbierać się razem Łup Jerozolima [miasto z] By uprzątać unikać, uciekać Tam I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Do (+przyspieszenie) Wielki Pułapka {Trap}
1Mch:1:35 kai\ pare/Tento o(/pla kai\ trofE\n kai\ sunagago/ntes ta\ sku=la *ierousalEm a)pe/Tento e)kei= kai\ e)ge/nonto ei)s mega/lEn pagi/da.
1Mch:1:35 kai pareTento hopla kai trofEn kai synagagontes ta skyla ierusalEm apeTento ekei kai egenonto eis megalEn pagida.
1Mch:1:35 C VEI_AMI3P N2N_APN C N1_ASF C VB_AAPNPM RA_APN N2N_APN N_GSF VEI_AMI3P D C VBI_AMI3P P A1_ASF N3D_ASF
1Mch:1:35 and also, even, namely to submit for-consideration implement and also, even, namely food and also, even, namely to gather together the spoil Jerusalem [city of] to put away to avoid, escape there and also, even, namely to become become, happen into (+acc) great trap
1Mch:1:35 and they-were-SUBMIT-ed-FOR-CONSIDERATION implements (nom|acc|voc) and food (acc) and upon GATHER TOGETHER-ing (nom|voc) the (nom|acc) spoils (nom|acc|voc) Jerusalem (indecl) they-were-TO PUT AWAY-ed there and they-were-BECOME-ed into (+acc) great ([Adj] acc) trap (acc)
1Mch:1:35 1Mch_1:35_1 1Mch_1:35_2 1Mch_1:35_3 1Mch_1:35_4 1Mch_1:35_5 1Mch_1:35_6 1Mch_1:35_7 1Mch_1:35_8 1Mch_1:35_9 1Mch_1:35_10 1Mch_1:35_11 1Mch_1:35_12 1Mch_1:35_13 1Mch_1:35_14 1Mch_1:35_15 1Mch_1:35_16 1Mch_1:35_17
1Mch:1:35 x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:1:36 καὶ ἐγένετο εἰς ἔνεδρον τῷ ἁγιάσματι καὶ εἰς διάβολον πονηρὸν τῷ Ισραηλ διὰ παντός.
1Mch:1:36 For it was a place to lie in wait against the sanctuary, and an evil adversary to Israel. (1 Maccabees 1:36 Brenton)
1Mch:1:36 Zamek stał się dla świątyni zasadzką i złośliwym przeciwnikiem Izraela - bez przerwy. (1 Mch 1:36 BT_4)
1Mch:1:36 καὶ ἐγένετο εἰς ἔνεδρον τῷ ἁγιάσματι καὶ εἰς διάβολον πονηρὸν τῷ Ισραηλ διὰ παντός.
1Mch:1:36 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) εἰς[1] ἔν·εδρον, -ου, τό ὁ ἡ τό   καί εἰς[1] διά·βολος -ον πονηρός -ά -όν ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ διά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
1Mch:1:36 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Do (+przyspieszenie) Zasadzka I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Szatański Oszczerczy, bolesny, albo psujące się. Jeden , który zniesławienia, kaleczy, i psuje się (rzucanie albo siew na wskroś). Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? Izrael Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z
1Mch:1:36 kai\ e)ge/neto ei)s e)/nedron tO=| a(gia/smati kai\ ei)s dia/bolon ponEro\n tO=| *israEl dia\ panto/s.
1Mch:1:36 kai egeneto eis enedron tO hagiasmati kai eis diabolon ponEron tO israEl dia pantos.
1Mch:1:36 C VBI_AMI3S P N2_ASN RA_DSN N3M_DSN C P N2_ASM A1A_ASN RA_DSM N_DSM P A3_GSM
1Mch:1:36 and also, even, namely to become become, happen into (+acc) ambush the ć and also, even, namely into (+acc) diabolical Slanderous, hurtful, or corrupting. One who slanders, hurts, and corrupts (casting or sowing throughout). wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος the Israel because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) every all, each, every, the whole of
1Mch:1:36 and he/she/it-was-BECOME-ed into (+acc) ambush (nom|acc|voc) the (dat)   and into (+acc) diabolical ([Adj] acc, nom|acc|voc) wicked ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (dat) Israel (indecl) because of (+acc), through (+gen) every (gen)
1Mch:1:36 1Mch_1:36_1 1Mch_1:36_2 1Mch_1:36_3 1Mch_1:36_4 1Mch_1:36_5 1Mch_1:36_6 1Mch_1:36_7 1Mch_1:36_8 1Mch_1:36_9 1Mch_1:36_10 1Mch_1:36_11 1Mch_1:36_12 1Mch_1:36_13 1Mch_1:36_14
1Mch:1:36 x x x x x x x x x x x x x x
1Mch:1:37 καὶ ἐξέχεαν αἷμα ἀθῷον κύκλῳ τοῦ ἁγιάσματος καὶ ἐμόλυναν τὸ ἁγίασμα.
1Mch:1:37 Thus they shed innocent blood on every side of the sanctuary, and defiled it: (1 Maccabees 1:37 Brenton)
1Mch:1:37 Wokoło świątyni wylali krew niewinną i samą świątynię zbezcześcili. (1 Mch 1:37 BT_4)
1Mch:1:37 καὶ ἐξέχεαν αἷμα ἀθῷον κύκλῳ τοῦ ἁγιάσματος καὶ ἐμόλυναν τὸ ἁγίασμα.
1Mch:1:37 καί ἐκ·χέω/-χύν(ν)ω (εκ+χε-/εκ+χυνν-/εκ+χυν-, εκ+χε(ε)·[σ]-, εκ+χε·[σ]-, εκ+κεχυ·κ-, εκ+κεχυ-, εκ+χυ·θ-) αἷμα[τ], -ατος, τό ἀ·θῷος -ον κύκλῳ ὁ ἡ τό   καί μολύνω (μολυν-, -, μολυν·[σ]-, -, μεμολυν-, μολυν·θ-) ὁ ἡ τό  
1Mch:1:37 I też, nawet, mianowicie By wylewać się Krew Bez kary/usprawiedliwiał W kole I też, nawet, mianowicie By kalać
1Mch:1:37 kai\ e)Xe/CHean ai(=ma a)TO=|on ku/klO| tou= a(gia/smatos kai\ e)mo/lunan to\ a(gi/asma.