2Ezd:16:1 καὶ ἐγένετο καθὼς ἠκούσθη τῷ Σαναβαλλατ καὶ Τωβια καὶ τῷ Γησαμ τῷ Αραβι καὶ τοῖς καταλοίποις τῶν ἐχθρῶν ἡμῶν ὅτι ᾠκοδόμησα τὸ τεῖχος, καὶ οὐ κατελείφθη ἐν αὐτοῖς πνοή. ἕως τοῦ καιροῦ ἐκείνου θύρας οὐκ ἐπέστησα ἐν ταῖς πύλαις.
2Ezd:16:1 Now it came to pass, when Sanaballat, and Tobias, and Gesam the Arabian, and the rest of our enemies, heard that I had built the wall, and that there was no opening left therein; (but hitherto I had not set up the doors on the gates;) (Nehemiah 6:1 Brenton)
2Ezd:16:1 I oto, gdy do Sanballata, Tobiasza, Araba Geszema i do innych nieprzyjaciół naszych doszła wiadomość, że odbudowałem mur i że nie pozostał w nim wyłom - dotychczas tylko jeszcze wrót do bram nie wstawiłem - (Ne 6:1 BT_4)
2Ezd:16:1 Καὶ ἐγένετο καθὼς ἠκούσθη τῷ Σαναβαλλατ καὶ Τωβια καὶ τῷ Γησαμ τῷ Αραβι καὶ τοῖς καταλοίποις τῶν ἐχθρῶν ἡμῶν ὅτι ᾠκοδόμησα τὸ τεῖχος, καὶ οὐ κατελείφθη ἐν αὐτοῖς πνοή. ἕως τοῦ καιροῦ ἐκείνου θύρας οὐκ ἐπέστησα ἐν ταῖς πύλαις.
2Ezd:16:1 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) καθ·ώς ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό   καί   καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό Ἄραψ, -αβος, ὁ καί ὁ ἡ τό κατά·λοιπος -ον ὁ ἡ τό ἔχθρα, -ας, ἡ; ἐχθρός -ά -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ὁ ἡ τό τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό πνοή, -ῆς, ἡ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ἐκεῖνος -η -ο θύρα, -ας, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐφ·ίστημι (ath. εφ+ιστ(α)-/ath. εφ+ιστ(η)-, επι+στη·σ-, επι+στη·σ- or 2nd ath. επι+στ(η)-/ath. επι+στ(α)-, εφ+εστη·κ-/εφ+εστ(α)·[κ]-, εφ+εστα-, -) ἐν ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ
2Ezd:16:1 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] By słyszeć I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Arab I też, nawet, mianowicie Pozostawanie Wrogość; wrogi Ja Ponieważ/tamto By budować/buduj moralnie Ściana I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Porywu/oddech Aż; świtaj Okres czasu Tamto Drzwi brama ??? Przed przydechem mocnym By ulegać odroczeniu W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Brama
2Ezd:16:1 *kai\ e)ge/neto kaTO\s E)kou/sTE tO=| *sanaballat kai\ *tObia kai\ tO=| *gEsam tO=| *arabi kai\ toi=s kataloi/pois tO=n e)CHTrO=n E(mO=n o(/ti O)|kodo/mEsa to\ tei=CHos, kai\ ou) katelei/fTE e)n au)toi=s pnoE/. e(/Os tou= kairou= e)kei/nou Tu/ras ou)k e)pe/stEsa e)n tai=s pu/lais.
2Ezd:16:1 kai egeneto kaTOs EkusTE tO sanaballat kai tObia kai tO gEsam tO arabi kai tois kataloipois tOn eCHTrOn hEmOn hoti OkodomEsa to teiCHos, kai u kateleifTE en autois pnoE. heOs tu kairu ekeinu Tyras uk epestEsa en tais pylais.
2Ezd:16:1 C VBI_AMI3S D VCI_API3S RA_DSM N_DSM C N_DSM C RA_DSM N_DSM RA_DSM N_DSM C RA_DPM A1B_DPM RA_GPM N2_GPM RP_GP C VAI_AAI1S RA_ASN N3E_ASN C D VVI_API3S P RD_DPM N1_NSF P RA_GSM N2_GSM RD_GSM N1A_APF D VAI_AAI1S P RA_DPF N1_DPF
2Ezd:16:1 and also, even, namely to become become, happen as accordingly [according to how/in accordance with how] to hear the ć and also, even, namely ć and also, even, namely the ć the Arab and also, even, namely the remaining the enmity; hostile I because/that to build/edify the wall and also, even, namely οὐχ before rough breathing to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same gust/breath until; dawn the period of time that door gate οὐχ before rough breathing to stand over in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the gate
2Ezd:16:1 and he/she/it-was-BECOME-ed as accordingly he/she/it-was-HEAR-ed the (dat)   and   and the (dat)   the (dat) Arab (dat) and the (dat) remaining ([Adj] dat) the (gen) enmities (gen); hostile ([Adj] gen) us (gen) because/that I-BUILD/EDIFY-ed the (nom|acc) wall (nom|acc|voc) and not he/she/it-was-LEAVE-ed-BEHIND in/among/by (+dat) them/same (dat) gust/breath (nom|voc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) period of time (gen) that (gen) door (gen), doors (acc) not I-STand-ed-OVER in/among/by (+dat) the (dat) gates (dat)
2Ezd:16:1 2Ezd_16:1_1 2Ezd_16:1_2 2Ezd_16:1_3 2Ezd_16:1_4 2Ezd_16:1_5 2Ezd_16:1_6 2Ezd_16:1_7 2Ezd_16:1_8 2Ezd_16:1_9 2Ezd_16:1_10 2Ezd_16:1_11 2Ezd_16:1_12 2Ezd_16:1_13 2Ezd_16:1_14 2Ezd_16:1_15 2Ezd_16:1_16 2Ezd_16:1_17 2Ezd_16:1_18 2Ezd_16:1_19 2Ezd_16:1_20 2Ezd_16:1_21 2Ezd_16:1_22 2Ezd_16:1_23 2Ezd_16:1_24 2Ezd_16:1_25 2Ezd_16:1_26 2Ezd_16:1_27 2Ezd_16:1_28 2Ezd_16:1_29 2Ezd_16:1_30 2Ezd_16:1_31 2Ezd_16:1_32 2Ezd_16:1_33 2Ezd_16:1_34 2Ezd_16:1_35 2Ezd_16:1_36 2Ezd_16:1_37 2Ezd_16:1_38 2Ezd_16:1_39
2Ezd:16:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:16:2 καὶ ἀπέστειλεν Σαναβαλλατ καὶ Γησαμ πρός με λέγων Δεῦρο καὶ συναχθῶμεν ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἐν ταῖς κώμαις ἐν πεδίῳ Ωνω· καὶ αὐτοὶ λογιζόμενοι ποιῆσαί μοι πονηρίαν.
2Ezd:16:2 that Sanaballat and Gesam sent to me, saying, Come and let us meet together in the villages in the plain of Ono. But they were plotting to do me mischief. (Nehemiah 6:2 Brenton)
2Ezd:16:2 wtedy Sanballat i Geszem posłali do mnie następujące zaproszenie: «Pójdź na wspólne spotkanie do Hakkefirim w dolinie Ono». Lecz oni zamierzali mi krzywdę wyrządzić. (Ne 6:2 BT_4)
2Ezd:16:2 καὶ ἀπέστειλεν Σαναβαλλατ καὶ Γησαμ πρός με λέγων Δεῦρο καὶ συναχθῶμεν ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἐν ταῖς κώμαις ἐν πεδίῳ Ωνω· καὶ αὐτοὶ λογιζόμενοι ποιῆσαί μοι πονηρίαν.
2Ezd:16:2 καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-)   καί   πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δεῦρο καί συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό κώμη, -ης, ἡ ἐν   ὀνίνημι (-, ονη·σ-, 2nd ath. ον(α)-, -, -, ονασ·θ-) καί αὐτός αὐτή αὐτό λογίζομαι (λογιζ-, λογι(ε)·[σ]-, λογι·σ-, -, λελογισ-, λογισ·θ-) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πονηρία, -ας, ἡ
2Ezd:16:2 I też, nawet, mianowicie zamawiać I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja By mówić/opowiadaj Przychodź!/Tutaj i teraz I też, nawet, mianowicie By zbierać się razem Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By mieć korzyść z I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Logicznie by mówić ładunek {opłatę, oskarżenie}, liczyć, liczyć, rozważać, kończyć się {wnioskować} przez rozumowanie, logicznie mówi By czynić/rób Ja Bezeceństwo
2Ezd:16:2 kai\ a)pe/steilen *sanaballat kai\ *gEsam pro/s me le/gOn *deu=ro kai\ sunaCHTO=men e)pi\ to\ au)to\ e)n tai=s kO/mais e)n pedi/O| *OnO· kai\ au)toi\ logiDZo/menoi poiE=sai/ moi ponEri/an.
2Ezd:16:2 kai apesteilen sanaballat kai gEsam pros me legOn deuro kai synaCHTOmen epi to auto en tais kOmais en pediO OnO· kai autoi logiDZomenoi poiEsai moi ponErian.
2Ezd:16:2 C VAI_AAI3S N_NSM C N_NSM P RP_AS V1_PAPNSM I C VQ_APS1P P RA_ASN RD_ASN P RA_DPF N1_DPF P N2N_DSN N_GSM C RD_NPM V1_PMPNPM VA_AAN RP_DS N1A_ASF
2Ezd:16:2 and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send ć and also, even, namely ć toward (+acc,+gen,+dat) I to say/tell come!/here and now and also, even, namely to gather together upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the town in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć to have benefit of and also, even, namely he/she/it/same to logically speak charge, calculate, reckon, consider, conclude by reasoning, logically speaks to do/make I wickedness
2Ezd:16:2 and he/she/it-ORDER FORTH-ed   and   toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) while SAY/TELL-ing (nom) come!/here and now and we-should-be-GATHER TOGETHER-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) it/same (nom|acc) in/among/by (+dat) the (dat) towns (dat) in/among/by (+dat)   you(sg)-were-HAVE BENEFIT OF-ed and they/same (nom) while being-LOGICALLY SPEAK-ed (nom|voc) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) me (dat) wickedness (acc)
2Ezd:16:2 2Ezd_16:2_1 2Ezd_16:2_2 2Ezd_16:2_3 2Ezd_16:2_4 2Ezd_16:2_5 2Ezd_16:2_6 2Ezd_16:2_7 2Ezd_16:2_8 2Ezd_16:2_9 2Ezd_16:2_10 2Ezd_16:2_11 2Ezd_16:2_12 2Ezd_16:2_13 2Ezd_16:2_14 2Ezd_16:2_15 2Ezd_16:2_16 2Ezd_16:2_17 2Ezd_16:2_18 2Ezd_16:2_19 2Ezd_16:2_20 2Ezd_16:2_21 2Ezd_16:2_22 2Ezd_16:2_23 2Ezd_16:2_24 2Ezd_16:2_25 2Ezd_16:2_26
2Ezd:16:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:16:3 καὶ ἀπέστειλα ἐπ’ αὐτοὺς ἀγγέλους λέγων Ἔργον μέγα ἐγὼ ποιῶ καὶ οὐ δυνήσομαι καταβῆναι, μήποτε καταπαύσῃ τὸ ἔργον· ὡς ἂν τελειώσω αὐτό, καταβήσομαι πρὸς ὑμᾶς.
2Ezd:16:3 So I sent messengers to them, saying, I am doing a great work, and I shall not be able to come down, lest the work should cease: as soon as I shall have finished it, I will come down to you. (Nehemiah 6:3 Brenton)
2Ezd:16:3 Więc wyprawiłem do nich posłańców z taką odpowiedzią: «Wykonuję wielką pracę i nie mogę zejść. Albowiem stanęłaby ta praca, gdybym ją musiał opuścić, aby zejść do was». (Ne 6:3 BT_4)
2Ezd:16:3 καὶ ἀπέστειλα ἐπ’ αὐτοὺς ἀγγέλους λέγων Ἔργον μέγα ἐγὼ ποιῶ καὶ οὐ δυνήσομαι καταβῆναι, μήποτε καταπαύσῃ τὸ ἔργον· ὡς ἂν τελειώσω αὐτό, καταβήσομαι πρὸς ὑμᾶς.
2Ezd:16:3 καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ἄγγελος, -ου, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἔργον, -ου, τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) μήποτε (μή ποτέ) κατα·παύω (κατα+παυ-, κατα+παυ·σ-, κατα+παυ·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό ὡς ἄν τελειόω (τελει(ο)-, τελειω·σ-, τελειω·σ-, τετελειω·κ-, τετελειω-, τελειω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
2Ezd:16:3 I też, nawet, mianowicie zamawiać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) By mówić/opowiadaj Praca Wielki Ja By czynić/rób I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Do zdolnego By schodzić Nigdy Do ??? Praca Jak/jak Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By osiągać zakończenie On/ona/to/to samo By schodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty
2Ezd:16:3 kai\ a)pe/steila e)p’ au)tou\s a)gge/lous le/gOn *)/ergon me/ga e)gO\ poiO= kai\ ou) dunE/somai katabE=nai, mE/pote katapau/sE| to\ e)/rgon· O(s a)/n teleiO/sO au)to/, katabE/somai pro\s u(ma=s.
2Ezd:16:3 kai apesteila ep’ autus angelus legOn ergon mega egO poiO kai u dynEsomai katabEnai, mEpote katapausE to ergon· hOs an teleiOsO auto, katabEsomai pros hymas.
2Ezd:16:3 C VAI_AAI1S P RD_APM N2_APM V1_PAPNSM N2N_ASN A1_ASN RP_NS V2_PAI1S C D VF_FMI1S VZ_AAN D VA_AAS3S RA_NSN N2N_NSN C x VF_FAI1S RD_ASN VF2_FMI1S P RP_AP
2Ezd:16:3 and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) to say/tell work great I to do/make and also, even, namely οὐχ before rough breathing to able to go down never to ??? the work as/like ever (if ever) to reach completion he/she/it/same to go down toward (+acc,+gen,+dat) you
2Ezd:16:3 and I-ORDER FORTH-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) messengers/angels (acc) while SAY/TELL-ing (nom) work (nom|acc|voc) great ([Adj] nom|acc|voc) I (nom) I-am-DO/MAKE-ing, I-should-be-DO/MAKE-ing and not I-will-be-ABLE-ed to-GO DOWN never you(sg)-will-be-???-ed, he/she/it-should-???, you(sg)-should-be-???-ed the (nom|acc) work (nom|acc|voc) as/like ever I-will-REACH-COMPLETION, I-should-REACH-COMPLETION it/same (nom|acc) I-will-be-GO DOWN-ed toward (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc)
2Ezd:16:3 2Ezd_16:3_1 2Ezd_16:3_2 2Ezd_16:3_3 2Ezd_16:3_4 2Ezd_16:3_5 2Ezd_16:3_6 2Ezd_16:3_7 2Ezd_16:3_8 2Ezd_16:3_9 2Ezd_16:3_10 2Ezd_16:3_11 2Ezd_16:3_12 2Ezd_16:3_13 2Ezd_16:3_14 2Ezd_16:3_15 2Ezd_16:3_16 2Ezd_16:3_17 2Ezd_16:3_18 2Ezd_16:3_19 2Ezd_16:3_20 2Ezd_16:3_21 2Ezd_16:3_22 2Ezd_16:3_23 2Ezd_16:3_24 2Ezd_16:3_25
2Ezd:16:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:16:4 καὶ ἀπέστειλαν πρός με ὡς τὸ ῥῆμα τοῦτο, καὶ ἀπέστειλα αὐτοῖς κατὰ ταῦτα.
2Ezd:16:4 And they sent to me again to this effect; and I sent them word accordingly. (Nehemiah 6:4 Brenton)
2Ezd:16:4 Ale oni przysyłali do mnie z tym samym cztery razy, ja zaś odpowiadałem im tak samo. (Ne 6:4 BT_4)
2Ezd:16:4 καὶ ἀπέστειλαν πρός με ὡς τὸ ῥῆμα τοῦτο, καὶ ἀπέστειλα αὐτοῖς κατὰ ταῦτα.
2Ezd:16:4 καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὡς ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό οὗτος αὕτη τοῦτο καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό κατά οὗτος αὕτη τοῦτο
2Ezd:16:4 I też, nawet, mianowicie zamawiać Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja Jak/jak Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie zamawiać On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
2Ezd:16:4 kai\ a)pe/steilan pro/s me O(s to\ r(E=ma tou=to, kai\ a)pe/steila au)toi=s kata\ tau=ta.
2Ezd:16:4 kai apesteilan pros me hOs to rEma tuto, kai apesteila autois kata tauta.
2Ezd:16:4 C VAI_AAI3P P RP_AS C RA_ASN N3M_ASN RD_ASN C VAI_AAI1S RD_DPM P RD_APN
2Ezd:16:4 and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send toward (+acc,+gen,+dat) I as/like the declaration statement, utterance this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
2Ezd:16:4 and they-ORDER FORTH-ed toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) as/like the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) this (nom|acc) and I-ORDER FORTH-ed them/same (dat) down/according to/as per (+acc), against (+gen) these (nom|acc)
2Ezd:16:4 2Ezd_16:4_1 2Ezd_16:4_2 2Ezd_16:4_3 2Ezd_16:4_4 2Ezd_16:4_5 2Ezd_16:4_6 2Ezd_16:4_7 2Ezd_16:4_8 2Ezd_16:4_9 2Ezd_16:4_10 2Ezd_16:4_11 2Ezd_16:4_12 2Ezd_16:4_13
2Ezd:16:4 x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:16:5 καὶ ἀπέστειλεν πρός με Σαναβαλλατ τὸν παῖδα αὐτοῦ καὶ ἐπιστολὴν ἀνεῳγμένην ἐν χειρὶ αὐτοῦ.
2Ezd:16:5 Then Sanaballat sent his servant to me with an open letter in his hand. (Nehemiah 6:5 Brenton)
2Ezd:16:5 Wtedy Sanballat przysłał do mnie tak samo po raz piąty sługę swego z listem otwartym. (Ne 6:5 BT_4)
2Ezd:16:5 καὶ ἀπέστειλεν πρός με Σαναβαλλατ τὸν παῖδα αὐτοῦ καὶ ἐπιστολὴν ἀνεῳγμένην ἐν χειρὶ αὐτοῦ.
2Ezd:16:5 καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐπι·στολή, -ῆς, ἡ ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-) ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό
2Ezd:16:5 I też, nawet, mianowicie zamawiać Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja Dziecka/służący On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie List [list apostolski] By otwierać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka On/ona/to/to samo
2Ezd:16:5 kai\ a)pe/steilen pro/s me *sanaballat to\n pai=da au)tou= kai\ e)pistolE\n a)neO|gme/nEn e)n CHeiri\ au)tou=.
2Ezd:16:5 kai apesteilen pros me sanaballat ton paida autu kai epistolEn aneOgmenEn en CHeiri autu.
2Ezd:16:5 C VAI_AAI3S P RP_AS N_NSM RA_ASM N3D_ASM RD_GSM C N1_ASF VK_XMPASF P N3_DSF RD_GSM
2Ezd:16:5 and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send toward (+acc,+gen,+dat) I ć the child/servant he/she/it/same and also, even, namely letter [epistle] to open up in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand he/she/it/same
2Ezd:16:5 and he/she/it-ORDER FORTH-ed toward (+acc,+gen,+dat) me (acc)   the (acc) child/servant (acc) him/it/same (gen) and letter (acc) having-been-OPEN-ed-UP (acc) in/among/by (+dat) hand (dat) him/it/same (gen)
2Ezd:16:5 2Ezd_16:5_1 2Ezd_16:5_2 2Ezd_16:5_3 2Ezd_16:5_4 2Ezd_16:5_5 2Ezd_16:5_6 2Ezd_16:5_7 2Ezd_16:5_8 2Ezd_16:5_9 2Ezd_16:5_10 2Ezd_16:5_11 2Ezd_16:5_12 2Ezd_16:5_13 2Ezd_16:5_14
2Ezd:16:5 x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:16:6 καὶ ἦν γεγραμμένον ἐν αὐτῇ Ἐν ἔθνεσιν ἠκούσθη ὅτι σὺ καὶ οἱ Ιουδαῖοι λογίζεσθε ἀποστατῆσαι, διὰ τοῦτο σὺ οἰκοδομεῖς τὸ τεῖχος, καὶ σὺ γίνῃ αὐτοῖς εἰς βασιλέα·
2Ezd:16:6 And in it was written, It has been reported among the Gentiles that thou and the Jews are planning to revolt: therefore thou art building the wall, and thou wilt be a king to them. (Nehemiah 6:6 Brenton)
2Ezd:16:6 W nim napisano: «Wśród pogan - jak Gaszmu donosi - krąży taka pogłoska: Ty i Żydzi zamierzacie zbuntować się; dlatego ty odbudowujesz ten mur; ty miałbyś zostać ich królem; oraz pogłoska, (Ne 6:6 BT_4)
2Ezd:16:6 καὶ ἦν γεγραμμένον ἐν αὐτῇ Ἐν ἔθνεσιν ἠκούσθη ὅτι σὺ καὶ οἱ Ιουδαῖοι λογίζεσθε ἀποστατῆσαι, διὰ τοῦτο σὺ οἰκοδομεῖς τὸ τεῖχος, καὶ σὺ γίνῃ αὐτοῖς εἰς βασιλέα·
2Ezd:16:6 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὅτι σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό Ἰουδαῖος -αία -ον λογίζομαι (λογιζ-, λογι(ε)·[σ]-, λογι·σ-, -, λελογισ-, λογισ·θ-) ἀπο·στατέω [LXX] (απο+στατ(ε)-, απο+στατη·σ-, απο+στατη·σ-, -, -, -) διά οὗτος αὕτη τοῦτο σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ὁ ἡ τό τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] βασιλεύς, -έως, ὁ
2Ezd:16:6 I też, nawet, mianowicie By być By pisać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Naród [zobacz etniczny] By słyszeć Ponieważ/tamto Ty I też, nawet, mianowicie Żydowski Logicznie by mówić ładunek {opłatę, oskarżenie}, liczyć, liczyć, rozważać, kończyć się {wnioskować} przez rozumowanie, logicznie mówi Do w tył precz Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ty By budować/buduj moralnie Ściana I też, nawet, mianowicie Ty By stawać się stawaj się, zdarzaj się On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Król
2Ezd:16:6 kai\ E)=n gegramme/non e)n au)tE=| *)en e)/Tnesin E)kou/sTE o(/ti su\ kai\ oi( *ioudai=oi logi/DZesTe a)postatE=sai, dia\ tou=to su\ oi)kodomei=s to\ tei=CHos, kai\ su\ gi/nE| au)toi=s ei)s basile/a·
2Ezd:16:6 kai En gegrammenon en autE en eTnesin EkusTE hoti sy kai hoi iudaioi logiDZesTe apostatEsai, dia tuto sy oikodomeis to teiCHos, kai sy ginE autois eis basilea·
2Ezd:16:6 C V9_IAI3S VP_XMPNSN P RD_DSF P N3E_DPN VCI_API3S C RP_NS C RA_NPM N2_NPM V1_PMI2P VA_AAN P RD_ASN RP_NS V2_PAI2S RA_ASN N3E_ASN C RP_NS V1_PMI2S RD_DPM P N3V_ASM
2Ezd:16:6 and also, even, namely to be to write in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among nation [see ethnic] to hear because/that you and also, even, namely the Jewish to logically speak charge, calculate, reckon, consider, conclude by reasoning, logically speaks to back off because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] you to build/edify the wall and also, even, namely you to become become, happen he/she/it/same into (+acc) king
2Ezd:16:6 and he/she/it-was having-been-WRITE-ed (acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) her/it/same (dat) in/among/by (+dat) nations (dat) he/she/it-was-HEAR-ed because/that you(sg) (nom) and the (nom) Jewish ([Adj] nom|voc) you(pl)-are-being-LOGICALLY SPEAK-ed, be-you(pl)-being-LOGICALLY SPEAK-ed! to-BACK-OFF, be-you(sg)-BACK-ed-OFF!, he/she/it-happens-to-BACK-OFF (opt) because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) you(sg) (nom) you(sg)-are-BUILD/EDIFY-ing the (nom|acc) wall (nom|acc|voc) and you(sg) (nom) you(sg)-are-being-BECOME-ed, you(sg)-should-be-being-BECOME-ed them/same (dat) into (+acc) king (acc)
2Ezd:16:6 2Ezd_16:6_1 2Ezd_16:6_2 2Ezd_16:6_3 2Ezd_16:6_4 2Ezd_16:6_5 2Ezd_16:6_6 2Ezd_16:6_7 2Ezd_16:6_8 2Ezd_16:6_9 2Ezd_16:6_10 2Ezd_16:6_11 2Ezd_16:6_12 2Ezd_16:6_13 2Ezd_16:6_14 2Ezd_16:6_15 2Ezd_16:6_16 2Ezd_16:6_17 2Ezd_16:6_18 2Ezd_16:6_19 2Ezd_16:6_20 2Ezd_16:6_21 2Ezd_16:6_22 2Ezd_16:6_23 2Ezd_16:6_24 2Ezd_16:6_25 2Ezd_16:6_26 2Ezd_16:6_27
2Ezd:16:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:16:7 καὶ πρὸς τούτοις προφήτας ἔστησας σεαυτῷ, ἵνα καθίσῃς ἐν Ιερουσαλημ εἰς βασιλέα ἐν Ιουδα· καὶ νῦν ἀπαγγελήσονται τῷ βασιλεῖ οἱ λόγοι οὗτοι· καὶ νῦν δεῦρο βουλευσώμεθα ἐπὶ τὸ αὐτό.
2Ezd:16:7 And moreover thou has appointed prophets to thyself, that thou mightest dwell in Jerusalem as a king over Juda: and now these words will be reported to the king. Now then, come, let us take counsel together. (Nehemiah 6:7 Brenton)
2Ezd:16:7 że nawet zamówiłeś proroków, aby ogłosili o tobie w Jerozolimie: Król jest w Judzie. Oczywiście dowie się o tym król. Toteż przyjdź na wspólną naradę!» (Ne 6:7 BT_4)
2Ezd:16:7 καὶ πρὸς τούτοις προφήτας ἔστησας σεαυτῷ, ἵνα καθίσῃς ἐν Ιερουσαλημ εἰς βασιλέα ἐν Ιουδα· καὶ νῦν ἀπαγγελήσονται τῷ βασιλεῖ οἱ λόγοι οὗτοι· καὶ νῦν δεῦρο βουλευσώμεθα ἐπὶ τὸ αὐτό.
2Ezd:16:7 καί πρός οὗτος αὕτη τοῦτο προφήτης, -ου, ὁ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ ἵνα καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. εἰς[1] βασιλεύς, -έως, ὁ ἐν Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί νῦν ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο καί νῦν δεῦρο βουλεύω (βουλευ-, βουλευ·σ-, βουλευ·σ-, -, βεβουλευ-, -) ἐπί ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό
2Ezd:16:7 I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Prorok By powodować stać Siebie żeby / ażeby / bo By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] Do (+przyspieszenie) Król W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie Teraz By informować – informować albo opowiadać. Król Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Teraz Przychodź!/Tutaj i teraz Do ??? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
2Ezd:16:7 kai\ pro\s tou/tois profE/tas e)/stEsas seautO=|, i(/na kaTi/sE|s e)n *ierousalEm ei)s basile/a e)n *iouda· kai\ nu=n a)paggelE/sontai tO=| basilei= oi( lo/goi ou(=toi· kai\ nu=n deu=ro bouleusO/meTa e)pi\ to\ au)to/.
2Ezd:16:7 kai pros tutois profEtas estEsas seautO, hina kaTisEs en ierusalEm eis basilea en iuda· kai nyn apangelEsontai tO basilei hoi logoi hutoi· kai nyn deuro buleusOmeTa epi to auto.
2Ezd:16:7 C P RD_DPM N1M_APM VAI_AAI2S RD_DSM C VA_AAS2S P N_DSF P N3V_ASM P N_DSM C D VD_FPI3P RA_DSM N3V_DSM RA_NPM N2_NPM RD_NPM C D I VA_AMS1P P RA_ASN RD_ASN
2Ezd:16:7 and also, even, namely toward (+acc,+gen,+dat) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] prophet to cause to stand yourself so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] into (+acc) king in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Judas/Judah and also, even, namely now to report – to report or tell. the king the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely now come!/here and now to ??? upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the he/she/it/same
2Ezd:16:7 and toward (+acc,+gen,+dat) these (dat) prophets (acc) you(sg)-CAUSE-ed-TO-STand yourself (dat) so that / in order to /because you(sg)-should-SIT DOWN in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) into (+acc) king (acc) in/among/by (+dat) Judas/Judah (gen, voc) and now they-will-be-DELIVER A MESSAGE-ed the (dat) king (dat) the (nom) words (nom|voc) these (nom) and now come!/here and now we-should-be-???-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) it/same (nom|acc)
2Ezd:16:7 2Ezd_16:7_1 2Ezd_16:7_2 2Ezd_16:7_3 2Ezd_16:7_4 2Ezd_16:7_5 2Ezd_16:7_6 2Ezd_16:7_7 2Ezd_16:7_8 2Ezd_16:7_9 2Ezd_16:7_10 2Ezd_16:7_11 2Ezd_16:7_12 2Ezd_16:7_13 2Ezd_16:7_14 2Ezd_16:7_15 2Ezd_16:7_16 2Ezd_16:7_17 2Ezd_16:7_18 2Ezd_16:7_19 2Ezd_16:7_20 2Ezd_16:7_21 2Ezd_16:7_22 2Ezd_16:7_23 2Ezd_16:7_24 2Ezd_16:7_25 2Ezd_16:7_26 2Ezd_16:7_27 2Ezd_16:7_28 2Ezd_16:7_29
2Ezd:16:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:16:8 καὶ ἀπέστειλα πρὸς αὐτὸν λέγων Οὐκ ἐγενήθη ὡς οἱ λόγοι οὗτοι, οὓς σὺ λέγεις, ὅτι ἀπὸ καρδίας σου σὺ ψεύδῃ αὐτούς.
2Ezd:16:8 And I sent to him, saying, It has not happened according to these words, even as thou sayest, for thou framest them falsely out of thy heart. (Nehemiah 6:8 Brenton)
2Ezd:16:8 Lecz ja odesłałem mu taką odpowiedź: «Nie działo się tak, jak ty powiadasz, lecz sam sobie to wymyśliłeś». (Ne 6:8 BT_4)
2Ezd:16:8 καὶ ἀπέστειλα πρὸς αὐτὸν λέγων Οὐκ ἐγενήθη ὡς οἱ λόγοι οὗτοι, οὓς σὺ λέγεις, ὅτι ἀπὸ καρδίας σου σὺ ψεύδῃ αὐτούς.
2Ezd:16:8 καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὡς ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ὅς ἥ ὅ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὅτι ἀπό καρδία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ψεύδομαι (ψευδ-, ψευ[δ]·σ-, ψευ[δ]·σ-, -, εψευδ-, ψευδ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
2Ezd:16:8 I też, nawet, mianowicie zamawiać Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj ??? Przed przydechem mocnym By stawać się stawaj się, zdarzaj się Jak/jak Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Kto/, który/, który Ty By mówić/opowiadaj Ponieważ/tamto Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ty; twój/twój(sg) Ty By leżeć {By kłamać} zwodniczy, nieuczciwy; fałszywie, nieprawdziwy On/ona/to/to samo
2Ezd:16:8 kai\ a)pe/steila pro\s au)to\n le/gOn *ou)k e)genE/TE O(s oi( lo/goi ou(=toi, ou(\s su\ le/geis, o(/ti a)po\ kardi/as sou su\ PSeu/dE| au)tou/s.
2Ezd:16:8 kai apesteila pros auton legOn uk egenETE hOs hoi logoi hutoi, hus sy legeis, hoti apo kardias su sy PSeudE autus.
2Ezd:16:8 C VAI_AAI1S P RD_ASM V1_PAPNSM D VCI_API3S C RA_NPM N2_NPM RD_NPM RR_APM RP_NS V1_PAI2S C P N1A_GSF RP_GS RP_NS V1_PMI2S RD_APM
2Ezd:16:8 and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same to say/tell οὐχ before rough breathing to become become, happen as/like the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] who/whom/which you to say/tell because/that from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) you; your/yours(sg) you to lie deceptive, dishonest; false, untrue he/she/it/same
2Ezd:16:8 and I-ORDER FORTH-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) while SAY/TELL-ing (nom) not he/she/it-was-BECOME-ed as/like the (nom) words (nom|voc) these (nom) who/whom/which (acc) you(sg) (nom) you(sg)-are-SAY/TELL-ing because/that away from (+gen) heart (gen), hearts (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) you(sg) (nom) you(sg)-are-being-LIE-ed, you(sg)-should-be-being-LIE-ed them/same (acc)
2Ezd:16:8 2Ezd_16:8_1 2Ezd_16:8_2 2Ezd_16:8_3 2Ezd_16:8_4 2Ezd_16:8_5 2Ezd_16:8_6 2Ezd_16:8_7 2Ezd_16:8_8 2Ezd_16:8_9 2Ezd_16:8_10 2Ezd_16:8_11 2Ezd_16:8_12 2Ezd_16:8_13 2Ezd_16:8_14 2Ezd_16:8_15 2Ezd_16:8_16 2Ezd_16:8_17 2Ezd_16:8_18 2Ezd_16:8_19 2Ezd_16:8_20 2Ezd_16:8_21
2Ezd:16:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:16:9 ὅτι πάντες φοβερίζουσιν ἡμᾶς λέγοντες Ἐκλυθήσονται αἱ χεῖρες αὐτῶν ἀπὸ τοῦ ἔργου τούτου, καὶ οὐ ποιηθήσεται· καὶ νῦν ἐκραταίωσα τὰς χεῖράς μου.
2Ezd:16:9 For all were trying to alarm us, saying, Their hands shall be weakened from this work, and it shall not be done. Now therefore I have strengthened my hands. (Nehemiah 6:9 Brenton)
2Ezd:16:9 Oni wszyscy bowiem nas straszyli, bo myśleli o nas: «Oni zniechęcą się do tej roboty, tak że ona nie zostanie wykonana». A teraz, Boże, dodaj mi odwagi! (Ne 6:9 BT_4)
2Ezd:16:9 ὅτι πάντες φοβερίζουσιν ἡμᾶς λέγοντες Ἐκλυθήσονται αἱ χεῖρες αὐτῶν ἀπὸ τοῦ ἔργου τούτου, καὶ οὐ ποιηθήσεται· καὶ νῦν ἐκραταίωσα τὰς χεῖράς μου.
2Ezd:16:9 ὅτι πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐκ·λύω (εκ+λυ-, εκ+λυ·σ-, εκ+λυ·σ-, εκ+λελυ·κ-, εκ+λελυ-, εκ+λυ·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό οὗτος αὕτη τοῦτο καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί νῦν κραταιόω (κραται(ο)-, κραταιω·σ-, κραταιω·σ-, -, κεκραταιω-, κραταιω·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
2Ezd:16:9 Ponieważ/tamto Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ja By mówić/opowiadaj By zaniechać (bądź słaby) Ręka On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Praca To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By czynić/rób I też, nawet, mianowicie Teraz By stawać się silnym Ręka Ja
2Ezd:16:9 o(/ti pa/ntes foberi/DZousin E(ma=s le/gontes *)ekluTE/sontai ai( CHei=res au)tO=n a)po\ tou= e)/rgou tou/tou, kai\ ou) poiETE/setai· kai\ nu=n e)kratai/Osa ta\s CHei=ra/s mou.
2Ezd:16:9 hoti pantes foberiDZusin hEmas legontes eklyTEsontai hai CHeires autOn apo tu ergu tutu, kai u poiETEsetai· kai nyn ekrataiOsa tas CHeiras mu.
2Ezd:16:9 C A3_NPM V1_PAI3P RP_AP V1_PAPNPM VC_FPI3P RA_NPF N3_NPF RD_GPM P RA_GSN N2N_GSN RD_GSN C D VC_FPI3S C D VAI_AAI1S RA_APF N3_APF RP_GS
2Ezd:16:9 because/that every all, each, every, the whole of ć I to say/tell to give up (be faint) the hand he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the work this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely οὐχ before rough breathing to do/make and also, even, namely now to become strong the hand I
2Ezd:16:9 because/that all (nom|voc)   us (acc) while SAY/TELL-ing (nom|voc) they-will-be-GIVE-ed-UP the (nom) hands (nom|voc) them/same (gen) away from (+gen) the (gen) work (gen) this (gen) and not he/she/it-will-be-DO/MAKE-ed and now I-BECOME STRONG-ed the (acc) hands (acc) me (gen)
2Ezd:16:9 2Ezd_16:9_1 2Ezd_16:9_2 2Ezd_16:9_3 2Ezd_16:9_4 2Ezd_16:9_5 2Ezd_16:9_6 2Ezd_16:9_7 2Ezd_16:9_8 2Ezd_16:9_9 2Ezd_16:9_10 2Ezd_16:9_11 2Ezd_16:9_12 2Ezd_16:9_13 2Ezd_16:9_14 2Ezd_16:9_15 2Ezd_16:9_16 2Ezd_16:9_17 2Ezd_16:9_18 2Ezd_16:9_19 2Ezd_16:9_20 2Ezd_16:9_21 2Ezd_16:9_22
2Ezd:16:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:16:10 καὶ ἐγὼ εἰσῆλθον εἰς οἶκον Σεμει υἱοῦ Δαλαια υἱοῦ Μεηταβηλ – καὶ αὐτὸς συνεχόμενος – , καὶ εἶπεν Συναχθῶμεν εἰς οἶκον τοῦ θεοῦ ἐν μέσῳ αὐτοῦ καὶ κλείσωμεν τὰς θύρας αὐτοῦ, ὅτι ἔρχονται νυκτὸς φονεῦσαί σε.
2Ezd:16:10 And I came into the house of Semei the son of Dalaia the Son of Metabeel, and he was shut up; and he said, Let us assemble together in the house of God, in the midst of it, and let us shut the doors of it; for they are coming by night to slay thee. (Nehemiah 6:10 Brenton)
2Ezd:16:10 Potem udałem się do mieszkania Szemajasza, syna Delajasza, syna Mechetabela; miał on bowiem jakąś przeszkodę. Ten mi powiedział: «Idźmy razem do domu Bożego - do wnętrza świątyni, i zamknijmy wrota świątyni. Ktoś chce bowiem przyjść, by cię zabić; i to tej nocy chce ktoś przyjść, by cię zabić». (Ne 6:10 BT_4)
2Ezd:16:10 Καὶ ἐγὼ εἰσῆλθον εἰς οἶκον Σεμει υἱοῦ Δαλαια υἱοῦ Μεηταβηλ καὶ αὐτὸς συνεχόμενος , καὶ εἶπεν Συναχθῶμεν εἰς οἶκον τοῦ θεοῦ ἐν μέσῳ αὐτοῦ καὶ κλείσωμεν τὰς θύρας αὐτοῦ, ὅτι ἔρχονται νυκτὸς φονεῦσαί σε.
2Ezd:16:10 καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Σεμεΐν v.l. -μεΐ, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί     καί αὐτός αὐτή αὐτό συν·έχω (συν+εχ-, συν+εξ-, 2nd συν+σχ-, -, -, συν+σχε·θ-/συν+εχ·θ-)     καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) εἰς[1] οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐν μέσος -η -ον αὐτός αὐτή αὐτό καί κλείω (κλει-, κλει·σ-, κλει·σ-, κεκλει·κ-, κεκλεισ-, κλεισ·θ-) ὁ ἡ τό θύρα, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) νύξ, -υκτός, ἡ φονεύω (φονευ-, φονευ·σ-, φονευ·σ-, πεφονευ·κ-, πεφονευ-, φονευ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
2Ezd:16:10 I też, nawet, mianowicie Ja By wchodzić Do (+przyspieszenie) Dom Semein Syn Syn   I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By zmuszać {By ograniczać}     I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By zbierać się razem Do (+przyspieszenie) Dom Bóg  W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By zamykać się Drzwi brama On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto By przychodzić Noc By mordować Ty; twój/twój(sg)
2Ezd:16:10 *kai\ e)gO\ ei)sE=lTon ei)s oi)=kon *semei ui(ou= *dalaia ui(ou= *meEtabEl kai\ au)to\s suneCHo/menos , kai\ ei)=pen *sunaCHTO=men ei)s oi)=kon tou= Teou= e)n me/sO| au)tou= kai\ klei/sOmen ta\s Tu/ras au)tou=, o(/ti e)/rCHontai nukto\s foneu=sai/ se.
2Ezd:16:10 kai egO eisElTon eis oikon semei hyiu dalaia hyiu meEtabEl kai autos syneCHomenos , kai eipen synaCHTOmen eis oikon tu Teu en mesO autu kai kleisOmen tas Tyras autu, hoti erCHontai nyktos foneusai se.
2Ezd:16:10 C RP_NS VBI_AAI3P P N2_ASM N_GSM N2_GSM N_GSM N2_GSM N_GSM C RD_NSM V1_PMPNSM , C VBI_AAI3S VQ_APS1P P N2_ASM RA_GSM N2_GSM P A1_DSM RD_GSM C VA_AAS1P RA_APF N1A_APF RD_GSM C V1_PMI3P N3_GSF VA_AAN RP_AS
2Ezd:16:10 and also, even, namely I to enter into (+acc) house Semein son ć son ć   and also, even, namely he/she/it/same to constrain     and also, even, namely to say/tell to gather together into (+acc) house the god [see theology] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle he/she/it/same and also, even, namely to shut the door gate he/she/it/same because/that to come night to murder you; your/yours(sg)
2Ezd:16:10 and I (nom) I-ENTER-ed, they-ENTER-ed into (+acc) house (acc) Semein (indecl) son (gen)   son (gen)     and he/it/same (nom) while being-CONSTRAIN-ed (nom)     and he/she/it-SAY/TELL-ed we-should-be-GATHER TOGETHER-ed into (+acc) house (acc) the (gen) god (gen) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) him/it/same (gen) and we-should-SHUT the (acc) door (gen), doors (acc) him/it/same (gen) because/that they-are-being-COME-ed night (gen) to-MURDER, be-you(sg)-MURDER-ed!, he/she/it-happens-to-MURDER (opt) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
2Ezd:16:10 2Ezd_16:10_1 2Ezd_16:10_2 2Ezd_16:10_3 2Ezd_16:10_4 2Ezd_16:10_5 2Ezd_16:10_6 2Ezd_16:10_7 2Ezd_16:10_8 2Ezd_16:10_9 2Ezd_16:10_10 2Ezd_16:10_11 2Ezd_16:10_12 2Ezd_16:10_13 2Ezd_16:10_14 2Ezd_16:10_15 2Ezd_16:10_16 2Ezd_16:10_17 2Ezd_16:10_18 2Ezd_16:10_19 2Ezd_16:10_20 2Ezd_16:10_21 2Ezd_16:10_22 2Ezd_16:10_23 2Ezd_16:10_24 2Ezd_16:10_25 2Ezd_16:10_26 2Ezd_16:10_27 2Ezd_16:10_28 2Ezd_16:10_29 2Ezd_16:10_30 2Ezd_16:10_31 2Ezd_16:10_32 2Ezd_16:10_33 2Ezd_16:10_34 2Ezd_16:10_35 2Ezd_16:10_36
2Ezd:16:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:16:11 καὶ εἶπα Τίς ἐστιν ὁ ἀνήρ, ὃς εἰσελεύσεται εἰς τὸν οἶκον καὶ ζήσεται;
2Ezd:16:11 And I said, Who is the man that shall enter into the house, that he may live? (Nehemiah 6:11 Brenton)
2Ezd:16:11 I odpowiedziałem: «Czy mąż mojej rangi będzie uciekał? Kto - podobny do mnie - wszedłszy do świątyni, pozostanie przy życiu? Nie wejdę». (Ne 6:11 BT_4)
2Ezd:16:11 καὶ εἶπα Τίς ἐστιν ἀνήρ, ὃς εἰσελεύσεται εἰς τὸν οἶκον καὶ ζήσεται;
2Ezd:16:11 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὅς ἥ ὅ εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) καί ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -)
2Ezd:16:11 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By być Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Kto/, który/, który By wchodzić Do (+przyspieszenie) Dom I też, nawet, mianowicie Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???)
2Ezd:16:11 kai\ ei)=pa *ti/s e)stin o( a)nE/r, o(\s ei)seleu/setai ei)s to\n oi)=kon kai\ DZE/setai;
2Ezd:16:11 kai eipa tis estin ho anEr, hos eiseleusetai eis ton oikon kai DZEsetai;
2Ezd:16:11 C VAI_AAI1S RI_NSM V9_PAI3S RA_NSM N3_NSM RR_NSM VF_FMI3S P RA_ASM N2_ASM C VF_FMI3S
2Ezd:16:11 and also, even, namely to say/tell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to be the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". who/whom/which to enter into (+acc) the house and also, even, namely to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω)
2Ezd:16:11 and I-SAY/TELL-ed who/what/why (nom) he/she/it-is the (nom) man, husband (nom) who/whom/which (nom) he/she/it-will-be-ENTER-ed into (+acc) the (acc) house (acc) and he/she/it-will-be-EXISTS-ed
2Ezd:16:11 2Ezd_16:11_1 2Ezd_16:11_2 2Ezd_16:11_3 2Ezd_16:11_4 2Ezd_16:11_5 2Ezd_16:11_6 2Ezd_16:11_7 2Ezd_16:11_8 2Ezd_16:11_9 2Ezd_16:11_10 2Ezd_16:11_11 2Ezd_16:11_12 2Ezd_16:11_13
2Ezd:16:11 x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:16:12 καὶ ἐπέγνων καὶ ἰδοὺ ὁ θεὸς οὐκ ἀπέστειλεν αὐτόν, ὅτι ἡ προφητεία λόγος κατ’ ἐμοῦ, καὶ Τωβιας καὶ Σαναβαλλατ ἐμισθώσαντο
2Ezd:16:12 And I observed, and, behold, God had not sent him, for the prophecy was a fable devised against me: (Nehemiah 6:12 Brenton)
2Ezd:16:12 Przeniknąłem bowiem: Nie Bóg go posłał, lecz on wypowiedział to proroctwo o mnie, ponieważ go przekupili Tobiasz wraz z Sanballatem. (Ne 6:12 BT_4)
2Ezd:16:12 καὶ ἐπέγνων καὶ ἰδοὺ θεὸς οὐκ ἀπέστειλεν αὐτόν, ὅτι προφητεία λόγος κατ’ ἐμοῦ, καὶ Τωβιας καὶ Σαναβαλλατ ἐμισθώσαντο
2Ezd:16:12 καί ἐπι·γινώσκω (επι+γινωσκ-, επι+γνω·σ-, 2nd ath. επι+γν(ω)-/ath. επι+γν(ο)-, επ+εγνω·κ-, -, επι+γνωσ·θ-) καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι ὁ ἡ τό προφητεία, -ας, ἡ λόγος, -ου, ὁ κατά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί   καί   μισθόω (μισθ(ο)-, -, μισθω·σ-, -, μεμισθω-, -)
2Ezd:16:12 I też, nawet, mianowicie By rozpoznawać wgląd, consciousnes I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Bóg  ??? Przed przydechem mocnym zamawiać On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto Prorokuj Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By najmować
2Ezd:16:12 kai\ e)pe/gnOn kai\ i)dou\ o( Teo\s ou)k a)pe/steilen au)to/n, o(/ti E( profEtei/a lo/gos kat’ e)mou=, kai\ *tObias kai\ *sanaballat e)misTO/santo
2Ezd:16:12 kai epegnOn kai idu ho Teos uk apesteilen auton, hoti hE profEteia logos kat’ emu, kai tObias kai sanaballat emisTOsanto
2Ezd:16:12 C VZI_AAI1S C I RA_NSM N2_NSM D VAI_AAI3S RD_ASM C RA_NSF N1A_NSF N2_NSM P RP_GS C N_NSM C N_NSM VAI_AMI3P
2Ezd:16:12 and also, even, namely to recognize insight, consciousnes and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the god [see theology] οὐχ before rough breathing to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send he/she/it/same because/that the prophesy word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing I; my/mine and also, even, namely ć and also, even, namely ć to hire
2Ezd:16:12 and I-RECOGNIZE-ed and be-you(sg)-SEE-ed! the (nom) god (nom) not he/she/it-ORDER FORTH-ed him/it/same (acc) because/that the (nom) prophesy (nom|voc) word (nom) down/according to/as per (+acc), against (+gen) me (gen); my/mine (gen) and   and   they-were-HIRE-ed
2Ezd:16:12 2Ezd_16:12_1 2Ezd_16:12_2 2Ezd_16:12_3 2Ezd_16:12_4 2Ezd_16:12_5 2Ezd_16:12_6 2Ezd_16:12_7 2Ezd_16:12_8 2Ezd_16:12_9 2Ezd_16:12_10 2Ezd_16:12_11 2Ezd_16:12_12 2Ezd_16:12_13 2Ezd_16:12_14 2Ezd_16:12_15 2Ezd_16:12_16 2Ezd_16:12_17 2Ezd_16:12_18 2Ezd_16:12_19 2Ezd_16:12_20
2Ezd:16:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:16:13 ἐπ’ ἐμὲ ὄχλον, ὅπως φοβηθῶ καὶ ποιήσω οὕτως καὶ ἁμάρτω καὶ γένωμαι αὐτοῖς εἰς ὄνομα πονηρόν, ὅπως ὀνειδίσωσίν με. –
2Ezd:16:13 and Tobias and Sanaballat had hired against me a multitude, that I might be frightened, and do this, and sin, and become to them an ill name, that they might reproach me. (Nehemiah 6:13 Brenton)
2Ezd:16:13 Po to został on przekupiony, abym się przeląkł i tak uczynił, i zgrzeszył. Miało im to posłużyć do zniesławienia mnie, aby mogli mnie lżyć. (Ne 6:13 BT_4)
2Ezd:16:13 ἐπ’ ἐμὲ ὄχλον, ὅπως φοβηθῶ καὶ ποιήσω οὕτως καὶ ἁμάρτω καὶ γένωμαι αὐτοῖς εἰς ὄνομα πονηρόν, ὅπως ὀνειδίσωσίν με.
2Ezd:16:13 ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ὄχλος, -ου, ὁ ὅπως φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) οὕτως/οὕτω καί ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὄνομα[τ], -ατος, τό πονηρός -ά -όν ὅπως ὀνειδίζω (ονειδιζ-, ονειδι(ε)·[σ]-/ονειδι·σ-, ονειδι·σ-, -, -, ονειδισ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς  
2Ezd:16:13 Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój Tłum Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. By bać się I też, nawet, mianowicie By czynić/rób thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] I też, nawet, mianowicie By grzeszyć I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Nazwisko {Imię} co do Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. By mówić lekceważąco [pogarda?] Ja  
2Ezd:16:13 e)p’ e)me\ o)/CHlon, o(/pOs fobETO= kai\ poiE/sO ou(/tOs kai\ a(ma/rtO kai\ ge/nOmai au)toi=s ei)s o)/noma ponEro/n, o(/pOs o)neidi/sOsi/n me.
2Ezd:16:13 ep’ eme oCHlon, hopOs fobETO kai poiEsO hutOs kai hamartO kai genOmai autois eis onoma ponEron, hopOs oneidisOsin me.
2Ezd:16:13 P RP_AS N2_ASM C VC_APS1S C VA_AAS1S D C VB_AAS1S C VB_AMS1S RD_DPM P N3M_ASN A1A_ASN C VA_AAS3P RP_AS
2Ezd:16:13 upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I; my/mine crowd so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. to fear and also, even, namely to do/make thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] and also, even, namely to sin and also, even, namely to become become, happen he/she/it/same into (+acc) name with regard to wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. to disparage [scorn?] I  
2Ezd:16:13 upon/over (+acc,+gen,+dat) me (acc); my/mine (voc) crowd (acc) this is how I-should-be-FEAR-ed and I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE thusly/like this and I-should-SIN and I-should-be-BECOME-ed them/same (dat) into (+acc) name (nom|acc|voc) wicked ([Adj] acc, nom|acc|voc) this is how they-should-DISPARAGE me (acc)  
2Ezd:16:13 2Ezd_16:13_1 2Ezd_16:13_2 2Ezd_16:13_3 2Ezd_16:13_4 2Ezd_16:13_5 2Ezd_16:13_6 2Ezd_16:13_7 2Ezd_16:13_8 2Ezd_16:13_9 2Ezd_16:13_10 2Ezd_16:13_11 2Ezd_16:13_12 2Ezd_16:13_13 2Ezd_16:13_14 2Ezd_16:13_15 2Ezd_16:13_16 2Ezd_16:13_17 2Ezd_16:13_18 2Ezd_16:13_19 2Ezd_16:13_20
2Ezd:16:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:16:14 μνήσθητι, ὁ θεός, τῷ Τωβια καὶ τῷ Σαναβαλλατ ὡς τὰ ποιήματα αὐτοῦ ταῦτα καὶ τῷ Νωαδια τῷ προφήτῃ καὶ τοῖς καταλοίποις τῶν προφητῶν, οἳ ἦσαν φοβερίζοντές με.
2Ezd:16:14 Remember, O God, Tobias and Sanaballat, according to these their deeds, and the prophetess Noadia, and the rest of the prophets who tried to alarm me. (Nehemiah 6:14 Brenton)
2Ezd:16:14 Nie zapomnij, Boże mój, Tobiaszowi i Sanballatowi tych uczynków ich, jak również prorokini Noadii i innym prorokom, którzy chcieli mnie przestraszyć. (Ne 6:14 BT_4)
2Ezd:16:14 μνήσθητι, θεός, τῷ Τωβια καὶ τῷ Σαναβαλλατ ὡς τὰ ποιήματα αὐτοῦ ταῦτα καὶ τῷ Νωαδια τῷ προφήτῃ καὶ τοῖς καταλοίποις τῶν προφητῶν, οἳ ἦσαν φοβερίζοντές με.
2Ezd:16:14 μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   ὡς ὁ ἡ τό ποίημα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό οὗτος αὕτη τοῦτο καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό κατά·λοιπος -ον ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
2Ezd:16:14 By pamiętać/stawaj się uważającym z Bóg  I też, nawet, mianowicie Jak/jak Praca On/ona/to/to samo To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Prorok I też, nawet, mianowicie Pozostawanie Prorok Kto/, który/, który By być Ja
2Ezd:16:14 mnE/sTEti, o( Teo/s, tO=| *tObia kai\ tO=| *sanaballat O(s ta\ poiE/mata au)tou= tau=ta kai\ tO=| *nOadia tO=| profE/tE| kai\ toi=s kataloi/pois tO=n profEtO=n, oi(\ E)=san foberi/DZonte/s me.
2Ezd:16:14 mnEsTEti, ho Teos, tO tObia kai tO sanaballat hOs ta poiEmata autu tauta kai tO nOadia tO profEtE kai tois kataloipois tOn profEtOn, hoi Esan foberiDZontes me.
2Ezd:16:14 VS_APD2S RA_NSM N2_VSM RA_DSM N_DSM C RA_DSM N_DSM C RA_APN N3M_APN RD_GSM RD_APN C RA_DSM N_DSM RA_DSM N1M_DSM C RA_DPM A1B_DPM RA_GPM N1M_GPM RR_NPM V9_IAI3P V1_PAPNPM RP_AS
2Ezd:16:14 to remember/become mindful of the god [see theology] the ć and also, even, namely the ć as/like the work he/she/it/same this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely the ć the prophet and also, even, namely the remaining the prophet who/whom/which to be ć I
2Ezd:16:14 be-you(sg)-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF! the (nom) god (nom) the (dat)   and the (dat)   as/like the (nom|acc) works (nom|acc|voc) him/it/same (gen) these (nom|acc) and the (dat)   the (dat) prophet (dat) and the (dat) remaining ([Adj] dat) the (gen) prophets (gen) who/whom/which (nom) they-were   me (acc)
2Ezd:16:14 2Ezd_16:14_1 2Ezd_16:14_2 2Ezd_16:14_3 2Ezd_16:14_4 2Ezd_16:14_5 2Ezd_16:14_6 2Ezd_16:14_7 2Ezd_16:14_8 2Ezd_16:14_9 2Ezd_16:14_10 2Ezd_16:14_11 2Ezd_16:14_12 2Ezd_16:14_13 2Ezd_16:14_14 2Ezd_16:14_15 2Ezd_16:14_16 2Ezd_16:14_17 2Ezd_16:14_18 2Ezd_16:14_19 2Ezd_16:14_20 2Ezd_16:14_21 2Ezd_16:14_22 2Ezd_16:14_23 2Ezd_16:14_24 2Ezd_16:14_25 2Ezd_16:14_26 2Ezd_16:14_27
2Ezd:16:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:16:15 καὶ ἐτελέσθη τὸ τεῖχος πέμπτῃ καὶ εἰκάδι τοῦ Ελουλ εἰς πεντήκοντα καὶ δύο ἡμέρας.
2Ezd:16:15 So the wall was finished on the twenty-fifth day of the month Elul, in fifty-two days. (Nehemiah 6:15 Brenton)
2Ezd:16:15 I mur został wykończony dwudziestego piątego dnia miesiąca Elul, po pięćdziesięciu dwóch dniach. (Ne 6:15 BT_4)
2Ezd:16:15 Καὶ ἐτελέσθη τὸ τεῖχος πέμπτῃ καὶ εἰκάδι τοῦ Ελουλ εἰς πεντήκοντα καὶ δύο ἡμέρας.
2Ezd:16:15 καί τελέω (τελ(ε)-, τελε·σ-, τελε·σ-, τετελε·κ-, τετελεσ-, τελεσ·θ-) ὁ ἡ τό τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων πέμπτος -η -ον καί   ὁ ἡ τό   εἰς[1] πεντή·κοντα καί δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο ἡμέρα, -ας -ἡ
2Ezd:16:15 I też, nawet, mianowicie By kończyć koniec Ściana Piąty I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Pięćdziesiąt I też, nawet, mianowicie Dwa Dzień
2Ezd:16:15 *kai\ e)tele/sTE to\ tei=CHos pe/mptE| kai\ ei)ka/di tou= *eloul ei)s pentE/konta kai\ du/o E(me/ras.
2Ezd:16:15 kai etelesTE to teiCHos pemptE kai eikadi tu elul eis pentEkonta kai dyo hEmeras.
2Ezd:16:15 C VSI_API3S RA_NSN N3E_NSN A1_DSF C N3D_DSF RA_GSM N_GSM P M C M N1A_APF
2Ezd:16:15 and also, even, namely to end finish the wall fifth and also, even, namely ć the ć into (+acc) fifty and also, even, namely two day
2Ezd:16:15 and he/she/it-was-END-ed the (nom|acc) wall (nom|acc|voc) fifth (dat) and   the (gen)   into (+acc) fifty and two (nom, acc, gen) day (gen), days (acc)
2Ezd:16:15 2Ezd_16:15_1 2Ezd_16:15_2 2Ezd_16:15_3 2Ezd_16:15_4 2Ezd_16:15_5 2Ezd_16:15_6 2Ezd_16:15_7 2Ezd_16:15_8 2Ezd_16:15_9 2Ezd_16:15_10 2Ezd_16:15_11 2Ezd_16:15_12 2Ezd_16:15_13 2Ezd_16:15_14
2Ezd:16:15 x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:16:16 καὶ ἐγένετο ἡνίκα ἤκουσαν πάντες οἱ ἐχθροὶ ἡμῶν, καὶ ἐφοβήθησαν πάντα τὰ ἔθνη τὰ κύκλῳ ἡμῶν, καὶ ἐπέπεσεν φόβος σφόδρα ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτῶν, καὶ ἔγνωσαν ὅτι παρὰ τοῦ θεοῦ ἡμῶν ἐγενήθη τελειωθῆναι τὸ ἔργον τοῦτο. –
2Ezd:16:16 And it came to pass, when all our enemies heard of it, that all the nations round about us feared, and great alarm fell upon them, and they knew that it was of our God that this work should be finished. (Nehemiah 6:16 Brenton)
2Ezd:16:16 Gdy to usłyszeli wszyscy nieprzyjaciele nasi i gdy wszyscy nasi sąsiedzi pogańscy to ujrzeli, wydało się im to czymś bardzo dziwnym i zrozumieli, że dzieło to zostało wykonane przez naszego Boga. (Ne 6:16 BT_4)
2Ezd:16:16 καὶ ἐγένετο ἡνίκα ἤκουσαν πάντες οἱ ἐχθροὶ ἡμῶν, καὶ ἐφοβήθησαν πάντα τὰ ἔθνη τὰ κύκλῳ ἡμῶν, καὶ ἐπέπεσεν φόβος σφόδρα ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτῶν, καὶ ἔγνωσαν ὅτι παρὰ τοῦ θεοῦ ἡμῶν ἐγενήθη τελειωθῆναι τὸ ἔργον τοῦτο.
2Ezd:16:16 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἡνίκα ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὁ ἡ τό κύκλῳ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐπι·πίπτω (επι+πιπτ-, επι+πεσ(ε)·[σ]-, επι+πεσ·[σ]- or 2nd επι+πεσ-, επι+πεπτω·κ-, -, -) φόβος, -ου, ὁ σφόδρα ἐν ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι παρά ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) τελειόω (τελει(ο)-, τελειω·σ-, τελειω·σ-, τετελειω·κ-, τετελειω-, τελειω·θ-) ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό οὗτος αὕτη τοῦτο  
2Ezd:16:16 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Kiedy By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Wrogi Ja I też, nawet, mianowicie By bać się Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naród [zobacz etniczny] W kole Ja I też, nawet, mianowicie By spadać na Obawa [zobacz fobię] Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oko On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Bóg  Ja By stawać się stawaj się, zdarzaj się By osiągać zakończenie Praca To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]  
2Ezd:16:16 kai\ e)ge/neto E(ni/ka E)/kousan pa/ntes oi( e)CHTroi\ E(mO=n, kai\ e)fobE/TEsan pa/nta ta\ e)/TnE ta\ ku/klO| E(mO=n, kai\ e)pe/pesen fo/bos sfo/dra e)n o)fTalmoi=s au)tO=n, kai\ e)/gnOsan o(/ti para\ tou= Teou= E(mO=n e)genE/TE teleiOTE=nai to\ e)/rgon tou=to.
2Ezd:16:16 kai egeneto hEnika Ekusan pantes hoi eCHTroi hEmOn, kai efobETEsan panta ta eTnE ta kyklO hEmOn, kai epepesen fobos sfodra en ofTalmois autOn, kai egnOsan hoti para tu Teu hEmOn egenETE teleiOTEnai to ergon tuto.
2Ezd:16:16 C VBI_AMI3S D VAI_AAI3P A3_NPM RA_NPM N2_NPM RP_GP C VCI_API3P A3_NSN RA_NPN N3E_NPN RA_NPN N2_DSM RP_GP C VAI_AAI3S N2_NSM D P N2_DPM RD_GPM C VZI_AAI3P C P RA_GSM N2_GSM RP_GP VCI_API3S VC_APN RA_ASN N2N_ASN RD_ASN
2Ezd:16:16 and also, even, namely to become become, happen when to have come I have come. I have arrived.; to hear every all, each, every, the whole of the hostile I and also, even, namely to fear every all, each, every, the whole of the nation [see ethnic] the in a circle I and also, even, namely to fall upon fear [see phobia] vehement, intense, keen, inveighingly, eager in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among eye he/she/it/same and also, even, namely to know i.e. recognize. because/that frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the god [see theology] I to become become, happen to reach completion the work this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]  
2Ezd:16:16 and he/she/it-was-BECOME-ed when while HAVE COME-ing (acc); they-HEAR-ed all (nom|voc) the (nom) hostile ([Adj] nom|voc) us (gen) and they-were-FEAR-ed all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) nations (nom|acc|voc) the (nom|acc) in a circle us (gen) and he/she/it-FALL-ed-UPON fear (nom) vehement, in/among/by (+dat) eyes (dat) them/same (gen) and they-KNOW-ed because/that frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (gen) god (gen) us (gen) he/she/it-was-BECOME-ed to-be-REACH-ed-COMPLETION the (nom|acc) work (nom|acc|voc) this (nom|acc)  
2Ezd:16:16 2Ezd_16:16_1 2Ezd_16:16_2 2Ezd_16:16_3 2Ezd_16:16_4 2Ezd_16:16_5 2Ezd_16:16_6 2Ezd_16:16_7 2Ezd_16:16_8 2Ezd_16:16_9 2Ezd_16:16_10 2Ezd_16:16_11 2Ezd_16:16_12 2Ezd_16:16_13 2Ezd_16:16_14 2Ezd_16:16_15 2Ezd_16:16_16 2Ezd_16:16_17 2Ezd_16:16_18 2Ezd_16:16_19 2Ezd_16:16_20 2Ezd_16:16_21 2Ezd_16:16_22 2Ezd_16:16_23 2Ezd_16:16_24 2Ezd_16:16_25 2Ezd_16:16_26 2Ezd_16:16_27 2Ezd_16:16_28 2Ezd_16:16_29 2Ezd_16:16_30 2Ezd_16:16_31 2Ezd_16:16_32 2Ezd_16:16_33 2Ezd_16:16_34 2Ezd_16:16_35 2Ezd_16:16_36
2Ezd:16:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:16:17 καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἀπὸ πολλῶν ἐντίμων Ιουδα ἐπιστολαὶ ἐπορεύοντο πρὸς Τωβιαν, καὶ αἱ Τωβια ἤρχοντο πρὸς αὐτούς,
2Ezd:16:17 And in those days letters came to Tobias from many nobles of Juda, and those of Tobias came to them. (Nehemiah 6:17 Brenton)
2Ezd:16:17 Prócz tego w owych dniach możni żydowscy często wysyłali listy do Tobiasza, a także listy Tobiasza przychodziły do nich; (Ne 6:17 BT_4)
2Ezd:16:17 καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἀπὸ πολλῶν ἐντίμων Ιουδα ἐπιστολαὶ ἐπορεύοντο πρὸς Τωβιαν, καὶ αἱ Τωβια ἤρχοντο πρὸς αὐτούς,
2Ezd:16:17 καί ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο ἀπό πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ἔν·τιμος -ον Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ἐπι·στολή, -ῆς, ἡ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) πρός   καί ὁ ἡ τό   ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -); ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) πρός αὐτός αὐτή αὐτό
2Ezd:16:17 I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dużo Pionowo godny szacunku, sprawiedliwy, naprawdę, honorowy Judasz/Juda List [list apostolski] By iść Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) I też, nawet, mianowicie By przychodzić; by zaczynać się Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo
2Ezd:16:17 kai\ e)n tai=s E(me/rais e)kei/nais a)po\ pollO=n e)nti/mOn *iouda e)pistolai\ e)poreu/onto pro\s *tObian, kai\ ai( *tObia E)/rCHonto pro\s au)tou/s,
2Ezd:16:17 kai en tais hEmerais ekeinais apo pollOn entimOn iuda epistolai eporeuonto pros tObian, kai hai tObia ErCHonto pros autus,
2Ezd:16:17 C P RA_DPF N1A_DPF RD_DPF P A1_GPM A1B_GPM N_GSM N1_NPF V1I_IMI3P P N_ASM C RA_NPF N_GSM V1I_IMI3P P RD_APM
2Ezd:16:17 and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing much upright respectable, equitable, honest, honorable Judas/Judah letter [epistle] to go toward (+acc,+gen,+dat) ć and also, even, namely the ć to come; to begin toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same
2Ezd:16:17 and in/among/by (+dat) the (dat) days (dat) those (dat) away from (+gen) many (gen) upright ([Adj] gen) Judas/Judah (gen, voc) letters (nom|voc) they-were-being-GO-ed toward (+acc,+gen,+dat)   and the (nom)   they-were-being-COME-ed; they-were-being-BEGIN-ed toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc)
2Ezd:16:17 2Ezd_16:17_1 2Ezd_16:17_2 2Ezd_16:17_3 2Ezd_16:17_4 2Ezd_16:17_5 2Ezd_16:17_6 2Ezd_16:17_7 2Ezd_16:17_8 2Ezd_16:17_9 2Ezd_16:17_10 2Ezd_16:17_11 2Ezd_16:17_12 2Ezd_16:17_13 2Ezd_16:17_14 2Ezd_16:17_15 2Ezd_16:17_16 2Ezd_16:17_17 2Ezd_16:17_18 2Ezd_16:17_19
2Ezd:16:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:16:18 ὅτι πολλοὶ ἐν Ιουδα ἔνορκοι ἦσαν αὐτῷ, ὅτι γαμβρὸς ἦν τοῦ Σεχενια υἱοῦ Ηραε, καὶ Ιωαναν υἱὸς αὐτοῦ ἔλαβεν τὴν θυγατέρα Μεσουλαμ υἱοῦ Βαραχια εἰς γυναῖκα.
2Ezd:16:18 For many in Juda were bound to him by oath, because he was son-in-law of Sechenias the son of Herae; and Jonan his son had taken the daughter of Mesulam the son of Barachia to wife. (Nehemiah 6:18 Brenton)
2Ezd:16:18 albowiem wielu w Judzie było z nim związanych przysięgą, gdyż był on zięciem Szekaniasza, syna Aracha, a syn jego Jochanan poślubił córkę Meszullama, syna Berekiasza. (Ne 6:18 BT_4)
2Ezd:16:18 ὅτι πολλοὶ ἐν Ιουδα ἔνορκοι ἦσαν αὐτῷ, ὅτι γαμβρὸς ἦν τοῦ Σεχενια υἱοῦ Ηραε, καὶ Ιωαναν υἱὸς αὐτοῦ ἔλαβεν τὴν θυγατέρα Μεσουλαμ υἱοῦ Βαραχια εἰς γυναῖκα.
2Ezd:16:18 ὅτι πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ἐν Ἰούδας, -α and -ου, ὁ   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   καί Ἰωάν(ν)α, -ας, ἡ; Ἰωανάν, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Βαραχίας, -ου, ὁ εἰς[1] γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι
2Ezd:16:18 Ponieważ/tamto Dużo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Judasz/Juda By być On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto By być Syn I też, nawet, mianowicie Joanna; Joanan Syn On/ona/to/to samo By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Córka Syn Barachiasz Do (+przyspieszenie) Kobiety/żona
2Ezd:16:18 o(/ti polloi\ e)n *iouda e)/norkoi E)=san au)tO=|, o(/ti gambro\s E)=n tou= *seCHenia ui(ou= *Erae, kai\ *iOanan ui(o\s au)tou= e)/laben tE\n Tugate/ra *mesoulam ui(ou= *baraCHia ei)s gunai=ka.
2Ezd:16:18 hoti polloi en iuda enorkoi Esan autO, hoti gambros En tu seCHenia hyiu Erae, kai iOanan hyios autu elaben tEn Tygatera mesulam hyiu baraCHia eis gynaika.
2Ezd:16:18 C A1_NPM P N_DSM A1B_NPM V9_IAI3P RD_DSM C N2_NSM V9_IAI3S RA_GSM N_GSM N2_GSM N_GSM C N_GSM N2_NSM RD_GSM VBI_AAI3S RA_ASF N3_ASF N_GSM N2_GSM N_GSM P N3K_ASF
2Ezd:16:18 because/that much in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Judas/Judah ć to be he/she/it/same because/that ć to be the ć son ć and also, even, namely Joanna; Joanan son he/she/it/same to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the daughter ć son Barachiah into (+acc) woman/wife
2Ezd:16:18 because/that many (nom) in/among/by (+dat) Judas/Judah (gen, voc)   they-were him/it/same (dat) because/that   he/she/it-was the (gen)   son (gen)   and Joanna (acc); Joanan (indecl) son (nom) him/it/same (gen) he/she/it-TAKE HOLD OF-ed the (acc) daughter (acc)   son (gen) Barachiah (voc) into (+acc) woman/wife (acc)
2Ezd:16:18 2Ezd_16:18_1 2Ezd_16:18_2 2Ezd_16:18_3 2Ezd_16:18_4 2Ezd_16:18_5 2Ezd_16:18_6 2Ezd_16:18_7 2Ezd_16:18_8 2Ezd_16:18_9 2Ezd_16:18_10 2Ezd_16:18_11 2Ezd_16:18_12 2Ezd_16:18_13 2Ezd_16:18_14 2Ezd_16:18_15 2Ezd_16:18_16 2Ezd_16:18_17 2Ezd_16:18_18 2Ezd_16:18_19 2Ezd_16:18_20 2Ezd_16:18_21 2Ezd_16:18_22 2Ezd_16:18_23 2Ezd_16:18_24 2Ezd_16:18_25 2Ezd_16:18_26
2Ezd:16:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:16:19 καὶ τοὺς λόγους αὐτοῦ ἦσαν λέγοντες πρός με καὶ λόγους μου ἦσαν ἐκφέροντες αὐτῷ, καὶ ἐπιστολὰς ἀπέστειλεν Τωβιας φοβερίσαι με.
2Ezd:16:19 And they reported his words to me, and carried out my words to him: and Tobias sent letters to terrify me. (Nehemiah 6:19 Brenton)
2Ezd:16:19 Również dobre wieści o nim mnie opowiadano, a wypowiedzi moje jemu donoszono. I listy wysyłał Tobiasz, aby mię zastraszyć. (Ne 6:19 BT_4)
2Ezd:16:19 καὶ τοὺς λόγους αὐτοῦ ἦσαν λέγοντες πρός με καὶ λόγους μου ἦσαν ἐκφέροντες αὐτῷ, καὶ ἐπιστολὰς ἀπέστειλεν Τωβιας φοβερίσαι με.
2Ezd:16:19 καί ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί λόγος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐκ·φέρω (εκ+φερ-, εξ+οι·σ-, εξ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εξ+ενεγκ-, -, -, εξ+ενεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐπι·στολή, -ῆς, ἡ ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-)     ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
2Ezd:16:19 I też, nawet, mianowicie Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. On/ona/to/to samo By być By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja I też, nawet, mianowicie Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Ja By być By wykonywać ródź On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie List [list apostolski] zamawiać Ja
2Ezd:16:19 kai\ tou\s lo/gous au)tou= E)=san le/gontes pro/s me kai\ lo/gous mou E)=san e)kfe/rontes au)tO=|, kai\ e)pistola\s a)pe/steilen *tObias foberi/sai me.
2Ezd:16:19 kai tus logus autu Esan legontes pros me kai logus mu Esan ekferontes autO, kai epistolas apesteilen tObias foberisai me.
2Ezd:16:19 C RA_APM N2_APM RD_GSM V9_IAI3P V1_PAPNPM P RP_AS C N2_APM RP_GS V9_IAI3P V1_PAPNPM RD_DSM C N1_APF VAI_AAI3S N_NSM VA_AAN RP_AS
2Ezd:16:19 and also, even, namely the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. he/she/it/same to be to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) I and also, even, namely word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. I to be to carry out bring forth he/she/it/same and also, even, namely letter [epistle] to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send ć ć I
2Ezd:16:19 and the (acc) words (acc) him/it/same (gen) they-were while SAY/TELL-ing (nom|voc) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) and words (acc) me (gen) they-were while CARRY OUT-ing (nom|voc) him/it/same (dat) and letters (acc) he/she/it-ORDER FORTH-ed     me (acc)
2Ezd:16:19 2Ezd_16:19_1 2Ezd_16:19_2 2Ezd_16:19_3 2Ezd_16:19_4 2Ezd_16:19_5 2Ezd_16:19_6 2Ezd_16:19_7 2Ezd_16:19_8 2Ezd_16:19_9 2Ezd_16:19_10 2Ezd_16:19_11 2Ezd_16:19_12 2Ezd_16:19_13 2Ezd_16:19_14 2Ezd_16:19_15 2Ezd_16:19_16 2Ezd_16:19_17 2Ezd_16:19_18 2Ezd_16:19_19 2Ezd_16:19_20
2Ezd:16:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x