2Krl:20:1 καὶ ἐκεῖ ἐπικαλούμενος υἱὸς παράνομος καὶ ὄνομα αὐτῷ Σαβεε υἱὸς Βοχορι ἀνὴρ ὁ Ιεμενι καὶ ἐσάλπισεν ἐν τῇ κερατίνῃ καὶ εἶπεν Οὐκ ἔστιν ἡμῖν μερὶς ἐν Δαυιδ οὐδὲ κληρονομία ἡμῖν ἐν τῷ υἱῷ Ιεσσαι· ἀνὴρ εἰς τὰ σκηνώματά σου, Ισραηλ.
2Krl:20:1 And there was a transgressor so called there, and his name was Sabee, a Benjamite, the son of Bochori: and he blew the trumpet, and said, We have no portion in David, neither have we any inheritance in the son of Jessae: to thy tents, O Israel, every one. (2 Samuel 20:1 Brenton)
2Krl:20:1 Znalazł się tam przypadkiem pewien niegodziwiec, któremu było na imię Szeba, syn Bikriego, Beniaminita. Zatrąbił on w róg i krzyknął: «Nie mamy działu wspólnego z Dawidem ani dziedzictwa z synem Jessego. O, Izraelu: Niech każdy idzie do swego namiotu!» (2 Sm 20:1 BT_4)
2Krl:20:1 Καὶ ἐκεῖ ἐπικαλούμενος υἱὸς παράνομος καὶ ὄνομα αὐτῷ Σαβεε υἱὸς Βοχορι ἀνὴρ Ιεμενι καὶ ἐσάλπισεν ἐν τῇ κερατίνῃ καὶ εἶπεν Οὐκ ἔστιν ἡμῖν μερὶς ἐν Δαυιδ οὐδὲ κληρονομία ἡμῖν ἐν τῷ υἱῷ Ιεσσαι· ἀνὴρ εἰς τὰ σκηνώματά σου, Ισραηλ.
2Krl:20:1 καί ἐκεῖ ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   καί ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό   καί σαλπίζω (σαλπιζ-, σαλπι(ε)·[σ]-/σαλπι·σ-, σαλπι·σ-, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό   καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μερί[δ]ς, -ίδος, ἡ ἐν Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ οὐδέ (οὐ δέ) κληρο·νομία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰεσσαί, ὁ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ εἰς[1] ὁ ἡ τό σκήνωμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν Ἰσραήλ, ὁ
2Krl:20:1 I też, nawet, mianowicie Tam By odwiedzać Syn I też, nawet, mianowicie Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo Syn Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie By grać na trąbce W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj ??? Przed przydechem mocnym By być Ja Część W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród David ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Dziedzictwo Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Syn Jesse Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Do (+przyspieszenie) Mieszkanie, zamieszkiwanie Ty; twój/twój(sg) Izrael
2Krl:20:1 *kai\ e)kei= e)pikalou/menos ui(o\s para/nomos kai\ o)/noma au)tO=| *sabee ui(o\s *boCHori a)nE\r o( *iemeni kai\ e)sa/lpisen e)n tE=| kerati/nE| kai\ ei)=pen *ou)k e)/stin E(mi=n meri\s e)n *dauid ou)de\ klEronomi/a E(mi=n e)n tO=| ui(O=| *iessai· a)nE\r ei)s ta\ skEnO/mata/ sou, *israEl.
2Krl:20:1 kai ekei epikalumenos hyios paranomos kai onoma autO sabee hyios boCHori anEr ho iemeni kai esalpisen en tE keratinE kai eipen uk estin hEmin meris en dauid ude klEronomia hEmin en tO hyiO iessai· anEr eis ta skEnOmata su, israEl.
2Krl:20:1 C D V2_PMPNSM N2_NSM A1B_NSM C N3M_NSN RD_DSM N_NSM N2_NSM N_GSM N3_NSM RA_NSM N_NSM C VAI_AAI3S P RA_DSF N1_DSF C VBI_AAI3S D V9_PAI3S RP_DP N3D_NSF P N_DSM C N1A_NSF RP_DP P RA_DSM N2_DSM N_GSM N3_NSM P RA_APN N3M_APN RP_GS N_VSM
2Krl:20:1 and also, even, namely there to call upon son ć and also, even, namely name with regard to he/she/it/same ć son ć man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the ć and also, even, namely to trumpet in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć and also, even, namely to say/tell οὐχ before rough breathing to be I part in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among David οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) inheritance I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the son Jesse man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". into (+acc) the lodging, habitation you; your/yours(sg) Israel
2Krl:20:1 and there while being-CALL-ed-UPON (nom) son (nom)   and name (nom|acc|voc) him/it/same (dat)   son (nom)   man, husband (nom) the (nom)   and he/she/it-TRUMPET-ed in/among/by (+dat) the (dat)   and he/she/it-SAY/TELL-ed not he/she/it-is us (dat) ??? (nom) in/among/by (+dat) David (indecl) neither/nor inheritance (nom|voc) us (dat) in/among/by (+dat) the (dat) son (dat) Jesse (indecl) man, husband (nom) into (+acc) the (nom|acc) lodging, habitations (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) Israel (indecl)
2Krl:20:1 2Krl_20:1_1 2Krl_20:1_2 2Krl_20:1_3 2Krl_20:1_4 2Krl_20:1_5 2Krl_20:1_6 2Krl_20:1_7 2Krl_20:1_8 2Krl_20:1_9 2Krl_20:1_10 2Krl_20:1_11 2Krl_20:1_12 2Krl_20:1_13 2Krl_20:1_14 2Krl_20:1_15 2Krl_20:1_16 2Krl_20:1_17 2Krl_20:1_18 2Krl_20:1_19 2Krl_20:1_20 2Krl_20:1_21 2Krl_20:1_22 2Krl_20:1_23 2Krl_20:1_24 2Krl_20:1_25 2Krl_20:1_26 2Krl_20:1_27 2Krl_20:1_28 2Krl_20:1_29 2Krl_20:1_30 2Krl_20:1_31 2Krl_20:1_32 2Krl_20:1_33 2Krl_20:1_34 2Krl_20:1_35 2Krl_20:1_36 2Krl_20:1_37 2Krl_20:1_38 2Krl_20:1_39 2Krl_20:1_40
2Krl:20:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:20:2 καὶ ἀνέβη πᾶς ἀνὴρ Ισραηλ ἀπὸ ὄπισθεν Δαυιδ ὀπίσω Σαβεε υἱοῦ Βοχορι, καὶ ἀνὴρ Ιουδα ἐκολλήθη τῷ βασιλεῖ αὐτῶν ἀπὸ τοῦ Ιορδάνου καὶ ἕως Ιερουσαλημ.
2Krl:20:2 And all the men of Israel went up from following David after Sabee the son of Bochori: but the men of Juda adhered to their king, from Jordan even to Jerusalem. (2 Samuel 20:2 Brenton)
2Krl:20:2 Wtedy wszyscy ludzie z Izraela odstąpili Dawida i poszli za Szebą, synem Bikriego. Ludzie jednak z Judy od Jordanu aż do Jerozolimy stali wiernie przy swoim królu. (2 Sm 20:2 BT_4)
2Krl:20:2 καὶ ἀνέβη πᾶς ἀνὴρ Ισραηλ ἀπὸ ὄπισθεν Δαυιδ ὀπίσω Σαβεε υἱοῦ Βοχορι, καὶ ἀνὴρ Ιουδα ἐκολλήθη τῷ βασιλεῖ αὐτῶν ἀπὸ τοῦ Ιορδάνου καὶ ἕως Ιερουσαλημ.
2Krl:20:2 καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ Ἰσραήλ, ὁ ἀπό ὄπισ·θεν Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὀπίσω   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   καί ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ κολλάω (κολλ(α)-, -, κολλη·σ-, κεκολλη·κ-, κεκολλη-, κολλη·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
2Krl:20:2 I też, nawet, mianowicie By podnosić Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Izrael Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Od z tyłu David Z tyłu w tył, z tyłu, potem Syn I też, nawet, mianowicie Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Judasz/Juda By łączyć się klej, cement, łączyć, budować, ściągnięty, łączyć się mocno {szybko} razem Król On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jordan [rzeka z] I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Jerozolima [miasto z]
2Krl:20:2 kai\ a)ne/bE pa=s a)nE\r *israEl a)po\ o)/pisTen *dauid o)pi/sO *sabee ui(ou= *boCHori, kai\ a)nE\r *iouda e)kollE/TE tO=| basilei= au)tO=n a)po\ tou= *iorda/nou kai\ e(/Os *ierousalEm.
2Krl:20:2 kai anebE pas anEr israEl apo opisTen dauid opisO sabee hyiu boCHori, kai anEr iuda ekollETE tO basilei autOn apo tu iordanu kai heOs ierusalEm.
2Krl:20:2 C VZI_AAI3S A3_NSM N3_NSM N_GSM P D N_GSM D N_GSM N2_GSM N_GSM C N3_NSM N_GSM VCI_API3S RA_DSM N3V_DSM RD_GPM P RA_GSM N1M_GSM C C N_GSF
2Krl:20:2 and also, even, namely to ascend every all, each, every, the whole of man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". Israel from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing from behind David behind back, behind, after ć son ć and also, even, namely man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". Judas/Judah to join glue, cement, unite, build, contracted, join fast together the king he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the Jordan [river of] and also, even, namely until; dawn Jerusalem [city of]
2Krl:20:2 and he/she/it-ASCEND-ed every (nom|voc) man, husband (nom) Israel (indecl) away from (+gen) from behind David (indecl) behind   son (gen)   and man, husband (nom) Judas/Judah (gen, voc) he/she/it-was-JOIN-ed the (dat) king (dat) them/same (gen) away from (+gen) the (gen) Jordan (gen) and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) Jerusalem (indecl)
2Krl:20:2 2Krl_20:2_1 2Krl_20:2_2 2Krl_20:2_3 2Krl_20:2_4 2Krl_20:2_5 2Krl_20:2_6 2Krl_20:2_7 2Krl_20:2_8 2Krl_20:2_9 2Krl_20:2_10 2Krl_20:2_11 2Krl_20:2_12 2Krl_20:2_13 2Krl_20:2_14 2Krl_20:2_15 2Krl_20:2_16 2Krl_20:2_17 2Krl_20:2_18 2Krl_20:2_19 2Krl_20:2_20 2Krl_20:2_21 2Krl_20:2_22 2Krl_20:2_23 2Krl_20:2_24 2Krl_20:2_25
2Krl:20:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:20:3 καὶ εἰσῆλθεν Δαυιδ εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ εἰς Ιερουσαλημ, καὶ ἔλαβεν ὁ βασιλεὺς τὰς δέκα γυναῖκας τὰς παλλακὰς αὐτοῦ, ἃς ἀφῆκεν φυλάσσειν τὸν οἶκον, καὶ ἔδωκεν αὐτὰς ἐν οἴκῳ φυλακῆς καὶ διέθρεψεν αὐτὰς καὶ πρὸς αὐτὰς οὐκ εἰσῆλθεν, καὶ ἦσαν συνεχόμεναι ἕως ἡμέρας θανάτου αὐτῶν, χῆραι ζῶσαι. –
2Krl:20:3 And David went into his house at Jerusalem: and the king took the ten women his concubines, whom he had left to keep the house, and he put them in a place of custody, and maintained them, and went not in to them; and they were kept living as widows, till the day of their death. (2 Samuel 20:3 Brenton)
2Krl:20:3 Dawid przybył do domu w Jerozolimie. Dziesięć swych nałożnic, które zostawił celem pilnowania pałacu, kazał niezwłocznie przeprowadzić do domu będącego pod strażą. Tam otoczył je opieką, lecz więcej się do nich nie zbliżał. Żyły tak oddzielone aż do dnia swej śmierci - jakby wdowy za życia. (2 Sm 20:3 BT_4)
2Krl:20:3 καὶ εἰσῆλθεν Δαυιδ εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ εἰς Ιερουσαλημ, καὶ ἔλαβεν βασιλεὺς τὰς δέκα γυναῖκας τὰς παλλακὰς αὐτοῦ, ἃς ἀφῆκεν φυλάσσειν τὸν οἶκον, καὶ ἔδωκεν αὐτὰς ἐν οἴκῳ φυλακῆς καὶ διέθρεψεν αὐτὰς καὶ πρὸς αὐτὰς οὐκ εἰσῆλθεν, καὶ ἦσαν συνεχόμεναι ἕως ἡμέρας θανάτου αὐτῶν, χῆραι ζῶσαι.
2Krl:20:3 καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό δέκα γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ ἀφ·ίημι (ath. αφ+ι(ε)-, αφ+η·σ-, αφ+η·κ- or 2nd ath. αφ+(ε)-, -, αφ+ει-/αφ+εω-, αφ+ε·θ-); ἀφ·ήκω [EXTRA] (αφ+ηκ-, -, -, -, -, -) φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) φυλακή, -ῆς, ἡ καί   αὐτός αὐτή αὐτό καί πρός αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) συν·έχω (συν+εχ-, συν+εξ-, 2nd συν+σχ-, -, -, συν+σχε·θ-/συν+εχ·θ-) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἡμέρα, -ας -ἡ θάνατος, -ου, ὁ; θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό χήρα, -ας, ἡ ζώννυμι/ζωννύω (ζωννυ-, ζω·σ-, ζω·σ-, -, εζωσ-, -); ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -)  
2Krl:20:3 I też, nawet, mianowicie By wchodzić David Do (+przyspieszenie) Dom On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Król Dziesięć Kobiety/żona On/ona/to/to samo Kto/, który/, który By pozwalać iść z; by porzucać porzucaj, opuszczaj, opuszczał {lewy} By zabezpieczać się Dom I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Więzienie zabezpieczają się I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By wchodzić I też, nawet, mianowicie By być By zmuszać {By ograniczać} Aż; świtaj Dzień Śmierć; by zgładzać On/ona/to/to samo Wdowa Do ???; do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???)  
2Krl:20:3 kai\ ei)sE=lTen *dauid ei)s to\n oi)=kon au)tou= ei)s *ierousalEm, kai\ e)/laben o( basileu\s ta\s de/ka gunai=kas ta\s pallaka\s au)tou=, a(/s a)fE=ken fula/ssein to\n oi)=kon, kai\ e)/dOken au)ta\s e)n oi)/kO| fulakE=s kai\ die/TrePSen au)ta\s kai\ pro\s au)ta\s ou)k ei)sE=lTen, kai\ E)=san suneCHo/menai e(/Os E(me/ras Tana/tou au)tO=n, CHE=rai DZO=sai.
2Krl:20:3 kai eisElTen dauid eis ton oikon autu eis ierusalEm, kai elaben ho basileus tas deka gynaikas tas pallakas autu, has afEken fylassein ton oikon, kai edOken autas en oikO fylakEs kai dieTrePSen autas kai pros autas uk eisElTen, kai Esan syneCHomenai heOs hEmeras Tanatu autOn, CHErai DZOsai.
2Krl:20:3 C VBI_AAI3S N_NSM P RA_ASM N2_ASM RD_GSM P N_ASF C VBI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM RA_APF M N3K_APF RA_APF N1_APF RD_GSM RR_APF VAI_AAI3S V1_PAN RA_ASM N2_ASM C VAI_AAI3S RD_APF P N2_DSM N1_GSF C VAI_AAI3S RD_APF C P RD_APF D VBI_AAI3S C V9_IAI3P V1_PMPNPF C N1A_GSF N2_GSM RD_GPF N1A_NPF V3_PAPNPF
2Krl:20:3 and also, even, namely to enter David into (+acc) the house he/she/it/same into (+acc) Jerusalem [city of] and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the king the ten woman/wife the ć he/she/it/same who/whom/which to let go of; to abandon forsake, leave, left to guard the house and also, even, namely to give he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house prison guard and also, even, namely ć he/she/it/same and also, even, namely toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same οὐχ before rough breathing to enter and also, even, namely to be to constrain until; dawn day death; to put to death he/she/it/same widow to ???; to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω)  
2Krl:20:3 and he/she/it-ENTER-ed David (indecl) into (+acc) the (acc) house (acc) him/it/same (gen) into (+acc) Jerusalem (indecl) and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed the (nom) king (nom) the (acc) ten women/wives (acc) the (acc)   him/it/same (gen) who/whom/which (acc) he/she/it-LET-ed-GO-OF; he/she/it-was-ABandON-ing to-be-GUARD-ing the (acc) house (acc) and he/she/it-GIVE-ed them/same (acc) in/among/by (+dat) house (dat) prison (gen) and   them/same (acc) and toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) not he/she/it-ENTER-ed and they-were while being-CONSTRAIN-ed (nom|voc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) day (gen), days (acc) death (gen); be-you(sg)-PUT-ing-TO-DEATH!, be-you(sg)-being-PUT-ed-TO-DEATH! them/same (gen) widows (nom|voc) to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt); while EXISTS-ing (nom|voc)  
2Krl:20:3 2Krl_20:3_1 2Krl_20:3_2 2Krl_20:3_3 2Krl_20:3_4 2Krl_20:3_5 2Krl_20:3_6 2Krl_20:3_7 2Krl_20:3_8 2Krl_20:3_9 2Krl_20:3_10 2Krl_20:3_11 2Krl_20:3_12 2Krl_20:3_13 2Krl_20:3_14 2Krl_20:3_15 2Krl_20:3_16 2Krl_20:3_17 2Krl_20:3_18 2Krl_20:3_19 2Krl_20:3_20 2Krl_20:3_21 2Krl_20:3_22 2Krl_20:3_23 2Krl_20:3_24 2Krl_20:3_25 2Krl_20:3_26 2Krl_20:3_27 2Krl_20:3_28 2Krl_20:3_29 2Krl_20:3_30 2Krl_20:3_31 2Krl_20:3_32 2Krl_20:3_33 2Krl_20:3_34 2Krl_20:3_35 2Krl_20:3_36 2Krl_20:3_37 2Krl_20:3_38 2Krl_20:3_39 2Krl_20:3_40 2Krl_20:3_41 2Krl_20:3_42 2Krl_20:3_43 2Krl_20:3_44 2Krl_20:3_45 2Krl_20:3_46 2Krl_20:3_47 2Krl_20:3_48
2Krl:20:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:20:4 καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς πρὸς Αμεσσαι Βόησόν μοι τὸν ἄνδρα Ιουδα τρεῖς ἡμέρας, σὺ δὲ αὐτοῦ στῆθι.
2Krl:20:4 And the king said to Amessai, Call to me the men of Juda for three days, and do thou be present here. (2 Samuel 20:4 Brenton)
2Krl:20:4 Pewnego razu odezwał się król do Amasy: «Zwołaj do mnie ludzi z Judy w ciągu trzech dni, a potem stawisz się tutaj». (2 Sm 20:4 BT_4)
2Krl:20:4 καὶ εἶπεν βασιλεὺς πρὸς Αμεσσαι Βόησόν μοι τὸν ἄνδρα Ιουδα τρεῖς ἡμέρας, σὺ δὲ αὐτοῦ στῆθι.
2Krl:20:4 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ πρός   βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν ἡμέρα, -ας -ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δέ αὐτός αὐτή αὐτό ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-)
2Krl:20:4 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Król Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) By ryczeć Ja Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Judasz/Juda Trzy Dzień Ty zaś On/ona/to/to samo By powodować stać
2Krl:20:4 kai\ ei)=pen o( basileu\s pro\s *amessai *bo/Eso/n moi to\n a)/ndra *iouda trei=s E(me/ras, su\ de\ au)tou= stE=Ti.
2Krl:20:4 kai eipen ho basileus pros amessai boEson moi ton andra iuda treis hEmeras, sy de autu stETi.
2Krl:20:4 C VBI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM P N_ASM VA_AAD2S RP_DS RA_ASM N3_ASM N_GSM M_APF N1A_APF RP_NS x RD_GSM VH_AAD2S
2Krl:20:4 and also, even, namely to say/tell the king toward (+acc,+gen,+dat) ć to bellow I the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". Judas/Judah three day you δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same to cause to stand
2Krl:20:4 and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) king (nom) toward (+acc,+gen,+dat)   do-BELLOW-you(sg)!, going-to-BELLOW (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) me (dat) the (acc) man, husband (acc) Judas/Judah (gen, voc) three (acc, nom) day (gen), days (acc) you(sg) (nom) Yet him/it/same (gen) do-CAUSE-you(sg)-TO-STand!
2Krl:20:4 2Krl_20:4_1 2Krl_20:4_2 2Krl_20:4_3 2Krl_20:4_4 2Krl_20:4_5 2Krl_20:4_6 2Krl_20:4_7 2Krl_20:4_8 2Krl_20:4_9 2Krl_20:4_10 2Krl_20:4_11 2Krl_20:4_12 2Krl_20:4_13 2Krl_20:4_14 2Krl_20:4_15 2Krl_20:4_16 2Krl_20:4_17
2Krl:20:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:20:5 καὶ ἐπορεύθη Αμεσσαι τοῦ βοῆσαι τὸν Ιουδαν καὶ ἐχρόνισεν ἀπὸ τοῦ καιροῦ, οὗ ἐτάξατο αὐτῷ Δαυιδ.
2Krl:20:5 And Amessai went to call Juda, and delayed beyond the time which David appointed him. (2 Samuel 20:5 Brenton)
2Krl:20:5 Amasa udał się w celu zwołania pokolenia Judy, przedłużał jednak swój pobyt poza czas wyznaczony. (2 Sm 20:5 BT_4)
2Krl:20:5 καὶ ἐπορεύθη Αμεσσαι τοῦ βοῆσαι τὸν Ιουδαν καὶ ἐχρόνισεν ἀπὸ τοῦ καιροῦ, οὗ ἐτάξατο αὐτῷ Δαυιδ.
2Krl:20:5 καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-)   ὁ ἡ τό βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) ὁ ἡ τό Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί χρονίζω (χρονιζ-, χρονι(ε)·[σ]-/χρονι·σ-, χρονι·σ-, κεχρονι·κ-, -, -) ἀπό ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ τάσσω/τάττω (τασσ-/ταττ-, ταξ-, ταξ-, τεταχ·[κ]-, τετασσ-, ταχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ
2Krl:20:5 I też, nawet, mianowicie By iść By ryczeć Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie By ociągać się Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Okres czasu Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By rozkazywać {By zamawiać} kategorię, stopień, klasę, uporządkowywać, ład On/ona/to/to samo David
2Krl:20:5 kai\ e)poreu/TE *amessai tou= boE=sai to\n *ioudan kai\ e)CHro/nisen a)po\ tou= kairou=, ou(= e)ta/Xato au)tO=| *dauid.
2Krl:20:5 kai eporeuTE amessai tu boEsai ton iudan kai eCHronisen apo tu kairu, hu etaXato autO dauid.
2Krl:20:5 C VCI_API3S N_NSM RA_GSN VA_AAN RA_ASM N1T_ASM C VAI_AAI3S P RA_GSM N2_GSM RR_GSM VAI_AMI3S RD_DSM N_NSM
2Krl:20:5 and also, even, namely to go ć the to bellow the Judas/Judah and also, even, namely to linger from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the period of time where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to order category, grade, class, trim, orderliness he/she/it/same David
2Krl:20:5 and he/she/it-was-GO-ed   the (gen) to-BELLOW, be-you(sg)-BELLOW-ed!, he/she/it-happens-to-BELLOW (opt) the (acc) Judas/Judah (acc) and he/she/it-LINGER-ed away from (+gen) the (gen) period of time (gen) where; who/whom/which (gen) he/she/it-was-ORDER-ed him/it/same (dat) David (indecl)
2Krl:20:5 2Krl_20:5_1 2Krl_20:5_2 2Krl_20:5_3 2Krl_20:5_4 2Krl_20:5_5 2Krl_20:5_6 2Krl_20:5_7 2Krl_20:5_8 2Krl_20:5_9 2Krl_20:5_10 2Krl_20:5_11 2Krl_20:5_12 2Krl_20:5_13 2Krl_20:5_14 2Krl_20:5_15 2Krl_20:5_16
2Krl:20:5 x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:20:6 καὶ εἶπεν Δαυιδ πρὸς Αβεσσα Νῦν κακοποιήσει ἡμᾶς Σαβεε υἱὸς Βοχορι ὑπὲρ Αβεσσαλωμ, καὶ νῦν σὺ λαβὲ μετὰ σεαυτοῦ τοὺς παῖδας τοῦ κυρίου σου καὶ καταδίωξον ὀπίσω αὐτοῦ, μήποτε ἑαυτῷ εὕρῃ πόλεις ὀχυρὰς καὶ σκιάσει τοὺς ὀφθαλμοὺς ἡμῶν.
2Krl:20:6 And David said to Amessai, Now shall Sabee the son of Bochori do us more harm than Abessalom: now then take thou with thee the servants of thy lord, and follow after him, lest he find for himself strong cities, so will he blind our eyes. (2 Samuel 20:6 Brenton)
2Krl:20:6 Dawid powiedział Abiszajowi: «Szeba, syn Bikriego, będzie dla nas o wiele gorszy niż Absalom. Zbierz zaraz sługi swojego pana i puść się za nim w pogoń, aby nie znalazł sobie jakich miast warownych i nie zniknął nam z oczu». (2 Sm 20:6 BT_4)
2Krl:20:6 καὶ εἶπεν Δαυιδ πρὸς Αβεσσα Νῦν κακοποιήσει ἡμᾶς Σαβεε υἱὸς Βοχορι ὑπὲρ Αβεσσαλωμ, καὶ νῦν σὺ λαβὲ μετὰ σεαυτοῦ τοὺς παῖδας τοῦ κυρίου σου καὶ καταδίωξον ὀπίσω αὐτοῦ, μήποτε ἑαυτῷ εὕρῃ πόλεις ὀχυρὰς καὶ σκιάσει τοὺς ὀφθαλμοὺς ἡμῶν.
2Krl:20:6 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ πρός   νῦν κακο·ποιέω (κακοποι(ε)-, κακοποιη·σ-, κακοποιη·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ὑπέρ   καί νῦν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) μετά σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί κατα·διώκω (κατα+διωκ-, κατα+διωξ-, κατα+διωξ-, -, -, κατα+διωχ·θ-) ὀπίσω αὐτός αὐτή αὐτό μήποτε (μή ποτέ) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) πόλις, -εως, ἡ   καί   ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
2Krl:20:6 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj David Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Teraz By maltretować młot drewniany Ja Syn Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) I też, nawet, mianowicie Teraz Ty By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Siebie Dziecka/służący Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By ścigać potem ścigaj, badaj dla, wstępuj na drogę sądową Z tyłu w tył, z tyłu, potem On/ona/to/to samo Nigdy Samo /nasz /twój /siebie By znajdować Miasto I też, nawet, mianowicie Oko Ja
2Krl:20:6 kai\ ei)=pen *dauid pro\s *abessa *nu=n kakopoiE/sei E(ma=s *sabee ui(o\s *boCHori u(pe\r *abessalOm, kai\ nu=n su\ labe\ meta\ seautou= tou\s pai=das tou= kuri/ou sou kai\ katadi/OXon o)pi/sO au)tou=, mE/pote e(autO=| eu(/rE| po/leis o)CHura\s kai\ skia/sei tou\s o)fTalmou\s E(mO=n.
2Krl:20:6 kai eipen dauid pros abessa nyn kakopoiEsei hEmas sabee hyios boCHori hyper abessalOm, kai nyn sy labe meta seautu tus paidas tu kyriu su kai katadiOXon opisO autu, mEpote heautO heurE poleis oCHyras kai skiasei tus ofTalmus hEmOn.
2Krl:20:6 C VBI_AAI3S N_NSM P N_ASM D VF_FAI3S RP_AP N_NSM N2_NSM N_GSM P N_ASM C D RP_NS VB_AAD2S P RD_GSM RA_APM N3D_APM RA_GSM N2_GSM RP_GS C VA_AAD2S D RD_GSM D RD_DSM VB_AAS3S N3I_APF A1A_APF C VF_FAI3S RA_APM N2_APM RP_GP
2Krl:20:6 and also, even, namely to say/tell David toward (+acc,+gen,+dat) ć now to maltreat maul I ć son ć above (+acc), on behalf of (+gen) ć and also, even, namely now you to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing yourself the child/servant the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. you; your/yours(sg) and also, even, namely to chase after chase, search for, prosecute behind back, behind, after he/she/it/same never self /our-/your-/themselves to find city ć and also, even, namely ć the eye I
2Krl:20:6 and he/she/it-SAY/TELL-ed David (indecl) toward (+acc,+gen,+dat)   now he/she/it-will-MALTREAT, you(sg)-will-be-MALTREAT-ed (classical) us (acc)   son (nom)   above (+acc), on behalf of (+gen)   and now you(sg) (nom) do-TAKE HOLD OF-you(sg)! after (+acc), with (+gen) yourself (gen) the (acc) children/servants (acc) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and do-CHASE-you(sg)-AFTER!, going-to-CHASE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) behind him/it/same (gen) never self (dat) he/she/it-should-FIND, you(sg)-should-be-FIND-ed cities (acc, nom|voc)   and   the (acc) eyes (acc) us (gen)
2Krl:20:6 2Krl_20:6_1 2Krl_20:6_2 2Krl_20:6_3 2Krl_20:6_4 2Krl_20:6_5 2Krl_20:6_6 2Krl_20:6_7 2Krl_20:6_8 2Krl_20:6_9 2Krl_20:6_10 2Krl_20:6_11 2Krl_20:6_12 2Krl_20:6_13 2Krl_20:6_14 2Krl_20:6_15 2Krl_20:6_16 2Krl_20:6_17 2Krl_20:6_18 2Krl_20:6_19 2Krl_20:6_20 2Krl_20:6_21 2Krl_20:6_22 2Krl_20:6_23 2Krl_20:6_24 2Krl_20:6_25 2Krl_20:6_26 2Krl_20:6_27 2Krl_20:6_28 2Krl_20:6_29 2Krl_20:6_30 2Krl_20:6_31 2Krl_20:6_32 2Krl_20:6_33 2Krl_20:6_34 2Krl_20:6_35 2Krl_20:6_36 2Krl_20:6_37 2Krl_20:6_38
2Krl:20:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:20:7 καὶ ἐξῆλθον ὀπίσω αὐτοῦ οἱ ἄνδρες Ιωαβ καὶ ὁ χερεθθι καὶ ὁ φελεθθι καὶ πάντες οἱ δυνατοὶ καὶ ἐξῆλθαν ἐξ Ιερουσαλημ διῶξαι ὀπίσω Σαβεε υἱοῦ Βοχορι. –
2Krl:20:7 And there went out after him Amessai and the men of Joab, and the Cherethites, and the Phelethites, and all the mighty men: and they went out from Jerusalem to pursue after Sabee the son of Bochori. (2 Samuel 20:7 Brenton)
2Krl:20:7 Ludzie Joaba wyruszyli więc za nim wraz z Keretytami, Peletytami i wszystkimi bohaterami. Ciągnęli z Jerozolimy, by ścigać Szebę, syna Bikriego. (2 Sm 20:7 BT_4)
2Krl:20:7 καὶ ἐξῆλθον ὀπίσω αὐτοῦ οἱ ἄνδρες Ιωαβ καὶ χερεθθι καὶ φελεθθι καὶ πάντες οἱ δυνατοὶ καὶ ἐξῆλθαν ἐξ Ιερουσαλημ διῶξαι ὀπίσω Σαβεε υἱοῦ Βοχορι.
2Krl:20:7 καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὀπίσω αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ   καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό δυνατός -ή -όν; δυνατέω (δυνατ(ε)-, -, -, -, -, -) καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκ Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. διώκω (διωκ-, διωξ-, διωξ-, -, δεδιωκ-, διωχ·θ-) ὀπίσω   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί    
2Krl:20:7 I też, nawet, mianowicie By wychodzić Z tyłu w tył, z tyłu, potem On/ona/to/to samo Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Zdolny; by być efektywny I też, nawet, mianowicie By wychodzić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Jerozolima [miasto z] By wstępować na drogę sądową/ścigaj wstępuj na drogę sądową: Kładziony na próbę Z tyłu w tył, z tyłu, potem Syn  
2Krl:20:7 kai\ e)XE=lTon o)pi/sO au)tou= oi( a)/ndres *iOab kai\ o( CHereTTi kai\ o( feleTTi kai\ pa/ntes oi( dunatoi\ kai\ e)XE=lTan e)X *ierousalEm diO=Xai o)pi/sO *sabee ui(ou= *boCHori.
2Krl:20:7 kai eXElTon opisO autu hoi andres iOab kai ho CHereTTi kai ho feleTTi kai pantes hoi dynatoi kai eXElTan eX ierusalEm diOXai opisO sabee hyiu boCHori.
2Krl:20:7 C VBI_AAI3P D RD_GSM RA_NPM N3_NPM N_GSM C RA_NSM N_NSM C RA_NSM N_NSM C A3_NPM RA_NPM A1_NPM C VBI_AAI3P P N_GSF VA_AAN D N_GSM N2_GSM N_GSM
2Krl:20:7 and also, even, namely to come out behind back, behind, after he/she/it/same the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". ć and also, even, namely the ć and also, even, namely the ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of the capable; to be effective and also, even, namely to come out out of (+gen) ἐξ before vowels Jerusalem [city of] to prosecute/pursue prosecute: put on trial behind back, behind, after ć son ć  
2Krl:20:7 and I-COME-ed-OUT, they-COME-ed-OUT behind him/it/same (gen) the (nom) men, husbands (nom|voc)   and the (nom)   and the (nom)   and all (nom|voc) the (nom) capable ([Adj] nom|voc); he/she/it-happens-to-be-BE-ing-EFFECTIVE (opt) and they-COME-ed-OUT out of (+gen) Jerusalem (indecl) to-PROSECUTE/PURSUE, be-you(sg)-PROSECUTE/PURSUE-ed!, he/she/it-happens-to-PROSECUTE/PURSUE (opt) behind   son (gen)    
2Krl:20:7 2Krl_20:7_1 2Krl_20:7_2 2Krl_20:7_3 2Krl_20:7_4 2Krl_20:7_5 2Krl_20:7_6 2Krl_20:7_7 2Krl_20:7_8 2Krl_20:7_9 2Krl_20:7_10 2Krl_20:7_11 2Krl_20:7_12 2Krl_20:7_13 2Krl_20:7_14 2Krl_20:7_15 2Krl_20:7_16 2Krl_20:7_17 2Krl_20:7_18 2Krl_20:7_19 2Krl_20:7_20 2Krl_20:7_21 2Krl_20:7_22 2Krl_20:7_23 2Krl_20:7_24 2Krl_20:7_25 2Krl_20:7_26 2Krl_20:7_27
2Krl:20:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:20:8 καὶ αὐτοὶ παρὰ τῷ λίθῳ τῷ μεγάλῳ τῷ ἐν Γαβαων, καὶ Αμεσσαι εἰσῆλθεν ἔμπροσθεν αὐτῶν. καὶ Ιωαβ περιεζωσμένος μανδύαν τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ καὶ ἐπ’ αὐτῷ περιεζωσμένος μάχαιραν ἐζευγμένην ἐπὶ τῆς ὀσφύος αὐτοῦ ἐν κολεῷ αὐτῆς, καὶ ἡ μάχαιρα ἐξῆλθεν καὶ ἔπεσεν.
2Krl:20:8 And they were by the great stone that is in Gabaon: and Amessai went in before them: and Joab had upon him a military cloak over his apparel, and over it he was girded with a dagger fastened upon his loins in its scabbard: and the dagger came out, it even came out and fell. (2 Samuel 20:8 Brenton)
2Krl:20:8 Znajdowali się właśnie obok wielkiego kamienia, który jest w Gibeonie, gdy spotkał ich Amasa. Joab ubrany był w zbroję, na którą przepasał miecz, przypięty w swojej pochwie do bioder; wysunął się on i wypadł. (2 Sm 20:8 BT_4)
2Krl:20:8 καὶ αὐτοὶ παρὰ τῷ λίθῳ τῷ μεγάλῳ τῷ ἐν Γαβαων, καὶ Αμεσσαι εἰσῆλθεν ἔμπροσθεν αὐτῶν. καὶ Ιωαβ περιεζωσμένος μανδύαν τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ καὶ ἐπ’ αὐτῷ περιεζωσμένος μάχαιραν ἐζευγμένην ἐπὶ τῆς ὀσφύος αὐτοῦ ἐν κολεῷ αὐτῆς, καὶ μάχαιρα ἐξῆλθεν καὶ ἔπεσεν.
2Krl:20:8 καί αὐτός αὐτή αὐτό παρά ὁ ἡ τό λίθος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ὁ ἡ τό ἐν   καί   εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἔμ·προσ·θεν/-θε αὐτός αὐτή αὐτό καί   περι·ζώννυμι/-ζωννύω (ath. περι+ζωννυ-/περι+ζωννυ-, περι+ζω·σ-, περι+ζω·σ-, -, περι+εζωσ-, -)   ὁ ἡ τό ἔν·δυμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό περι·ζώννυμι/-ζωννύω (ath. περι+ζωννυ-/περι+ζωννυ-, περι+ζω·σ-, περι+ζω·σ-, -, περι+εζωσ-, -) μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία)   ἐπί ὁ ἡ τό ὀσφῦς, -ύος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν   αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) καί πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -)
2Krl:20:8 I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Kamień Wielki W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie By wchodzić Przedtem/w przodzie z On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do okrążanego jak gdybyś z uździenicą uździenicy , niech opasuje, opasuj, otaczaj, engird, otaczaj, opasuj, opaska, spódnica, osadzaj pas {strefę} Szata klerykalna {urzędnicza} część garderoby (specjalnie jeden używany podczas religijnej ceremonii) część garderoby, odzież, zwyczaj, odzież On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Do okrążanego jak gdybyś z uździenicą uździenicy , niech opasuje, opasuj, otaczaj, engird, otaczaj, opasuj, opaska, spódnica, osadzaj pas {strefę} Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????” Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Polędwica On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????” By wychodzić I też, nawet, mianowicie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko.
2Krl:20:8 kai\ au)toi\ para\ tO=| li/TO| tO=| mega/lO| tO=| e)n *gabaOn, kai\ *amessai ei)sE=lTen e)/mprosTen au)tO=n. kai\ *iOab perieDZOsme/nos mandu/an to\ e)/nduma au)tou= kai\ e)p’ au)tO=| perieDZOsme/nos ma/CHairan e)DZeugme/nEn e)pi\ tE=s o)sfu/os au)tou= e)n koleO=| au)tE=s, kai\ E( ma/CHaira e)XE=lTen kai\ e)/pesen.
2Krl:20:8 kai autoi para tO liTO tO megalO tO en gabaOn, kai amessai eisElTen emprosTen autOn. kai iOab perieDZOsmenos mandyan to endyma autu kai ep’ autO perieDZOsmenos maCHairan eDZeugmenEn epi tEs osfyos autu en koleO autEs, kai hE maCHaira eXElTen kai epesen.
2Krl:20:8 C RD_NPM P RA_DSM N2_DSM RA_DSM A1_DSM RA_DSM P N_GS C N_NSM VBI_AAI3S P RD_GPM C N_NSM VM_XPPNSM N1T_ASM RA_ASN N3M_ASN RD_GSM C P RD_DSN VM_XPPNSM N1A_ASF VMI_XPPASF P RA_GSF N3U_GSF RD_GSM P N2_DSM RD_GSF C RA_NSF N1A_NSF VBI_AAI3S C VAI_AAI3S
2Krl:20:8 and also, even, namely he/she/it/same frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the stone the great the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely ć to enter before/in front of he/she/it/same and also, even, namely ć to encircled as if with a halter halter, begird, belt, surround, engird, encompass, belt, cincture, skirt, embed zone ć the vestment clerical garment (especially one worn during a religious ceremony) garment, habiliment, habit, raiment he/she/it/same and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same to encircled as if with a halter halter, begird, belt, surround, engird, encompass, belt, cincture, skirt, embed zone sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the loin he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć he/she/it/same and also, even, namely the sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” to come out and also, even, namely to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low.
2Krl:20:8 and they/same (nom) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (dat) stone (dat) the (dat) great ([Adj] dat) the (dat) in/among/by (+dat)   and   he/she/it-ENTER-ed before/in front of them/same (gen) and   having-been-ENCIRCLED AS IF WITH A HALTER-ed (nom)   the (nom|acc) vestment (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (dat) having-been-ENCIRCLED AS IF WITH A HALTER-ed (nom) sacrificial knife (acc)   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) loin (gen) him/it/same (gen) in/among/by (+dat)   her/it/same (gen) and the (nom) sacrificial knife (nom|voc) he/she/it-COME-ed-OUT and he/she/it-FALL-ed
2Krl:20:8 2Krl_20:8_1 2Krl_20:8_2 2Krl_20:8_3 2Krl_20:8_4 2Krl_20:8_5 2Krl_20:8_6 2Krl_20:8_7 2Krl_20:8_8 2Krl_20:8_9 2Krl_20:8_10 2Krl_20:8_11 2Krl_20:8_12 2Krl_20:8_13 2Krl_20:8_14 2Krl_20:8_15 2Krl_20:8_16 2Krl_20:8_17 2Krl_20:8_18 2Krl_20:8_19 2Krl_20:8_20 2Krl_20:8_21 2Krl_20:8_22 2Krl_20:8_23 2Krl_20:8_24 2Krl_20:8_25 2Krl_20:8_26 2Krl_20:8_27 2Krl_20:8_28 2Krl_20:8_29 2Krl_20:8_30 2Krl_20:8_31 2Krl_20:8_32 2Krl_20:8_33 2Krl_20:8_34 2Krl_20:8_35 2Krl_20:8_36 2Krl_20:8_37 2Krl_20:8_38 2Krl_20:8_39 2Krl_20:8_40 2Krl_20:8_41
2Krl:20:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:20:9 καὶ εἶπεν Ιωαβ τῷ Αμεσσαι Εἰ ὑγιαίνεις σύ, ἀδελφέ; καὶ ἐκράτησεν ἡ χεὶρ ἡ δεξιὰ Ιωαβ τοῦ πώγωνος Αμεσσαι τοῦ καταφιλῆσαι αὐτόν·
2Krl:20:9 And Joab said to Amessai, Art thou in health, my brother? and the right hand of Joab took hold of the beard of Amessai to kiss him. (2 Samuel 20:9 Brenton)
2Krl:20:9 Joab przemówił do Amasy: «Jak zdrowie, mój bracie?» Joab ujął przy tym Amasę prawą ręką za brodę, aby go ucałować. (2 Sm 20:9 BT_4)
2Krl:20:9 καὶ εἶπεν Ιωαβ τῷ Αμεσσαι Εἰ ὑγιαίνεις σύ, ἀδελφέ; καὶ ἐκράτησεν χεὶρ δεξιὰ Ιωαβ τοῦ πώγωνος Αμεσσαι τοῦ καταφιλῆσαι αὐτόν·
2Krl:20:9 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   ὁ ἡ τό   εἰ ὑγιαίνω (υγιαιν-, -, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί καί κρατέω (κρατ(ε)-, κρατη·σ-, κρατη·σ-, κεκρατη·κ-, κεκρατη-, κρατη·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὁ ἡ τό δεξιός -ά -όν   ὁ ἡ τό     ὁ ἡ τό κατα·φιλέω (κατα+φιλ(ε)-, κατα+φιλη·σ-, κατα+φιλη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
2Krl:20:9 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Jeżeli By być zdrowy Ty Brat I też, nawet, mianowicie By chwytać/rzucenie się by brać uchwyt z, by być potężne, by chwytać, nieść, nieść, zatrzymywać Ręka W prawo By całować pieszczotę, zakochany pocałunek On/ona/to/to samo
2Krl:20:9 kai\ ei)=pen *iOab tO=| *amessai *ei) u(giai/neis su/, a)delfe/; kai\ e)kra/tEsen E( CHei\r E( deXia\ *iOab tou= pO/gOnos *amessai tou= katafilE=sai au)to/n·
2Krl:20:9 kai eipen iOab tO amessai ei hygiaineis sy, adelfe; kai ekratEsen hE CHeir hE deXia iOab tu pOgOnos amessai tu katafilEsai auton·
2Krl:20:9 C VBI_AAI3S N_NSM RA_DSM N_DSM C V1_PAI2S RP_NS N2_VSM C VAI_AAI3S RA_NSF N3_NSF RA_NSF A1A_APN N_GSM RA_GSM N3W_GSM N_GSM RA_GSN VA_AAN RD_ASM
2Krl:20:9 and also, even, namely to say/tell ć the ć if to be healthy you brother and also, even, namely to seize/grab hold to take hold of, to be powerful, to seize, bear, carry, detain the hand the right ć the ć ć the to kiss caress, amorous kiss he/she/it/same
2Krl:20:9 and he/she/it-SAY/TELL-ed   the (dat)   if you(sg)-are-BE-ing-HEALTHY you(sg) (nom) brother (voc) and he/she/it-SEIZE/GRAB-ed-HOLD the (nom) hand (nom|voc) the (nom) right ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc)   the (gen)     the (gen) to-KISS, be-you(sg)-KISS-ed!, he/she/it-happens-to-KISS (opt) him/it/same (acc)
2Krl:20:9 2Krl_20:9_1 2Krl_20:9_2 2Krl_20:9_3 2Krl_20:9_4 2Krl_20:9_5 2Krl_20:9_6 2Krl_20:9_7 2Krl_20:9_8 2Krl_20:9_9 2Krl_20:9_10 2Krl_20:9_11 2Krl_20:9_12 2Krl_20:9_13 2Krl_20:9_14 2Krl_20:9_15 2Krl_20:9_16 2Krl_20:9_17 2Krl_20:9_18 2Krl_20:9_19 2Krl_20:9_20 2Krl_20:9_21 2Krl_20:9_22
2Krl:20:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:20:10 καὶ Αμεσσαι οὐκ ἐφυλάξατο τὴν μάχαιραν τὴν ἐν τῇ χειρὶ Ιωαβ, καὶ ἔπαισεν αὐτὸν ἐν αὐτῇ Ιωαβ εἰς τὴν ψόαν, καὶ ἐξεχύθη ἡ κοιλία αὐτοῦ εἰς τὴν γῆν, καὶ οὐκ ἐδευτέρωσεν αὐτῷ, καὶ ἀπέθανεν. καὶ Ιωαβ καὶ Αβεσσα ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ ἐδίωξεν ὀπίσω Σαβεε υἱοῦ Βοχορι·
2Krl:20:10 And Amessai observed not the dagger that was in the hand of Joab: and Joab smote him with it on the loins, and his bowels were shed out upon the ground, and he did not repeat the blow, and he died: and Joab and Abessai his brother pursued after Sabee the son of Bochori. (2 Samuel 20:10 Brenton)
2Krl:20:10 Amasa nie zwrócił jednak uwagi na miecz w drugiej ręce Joaba. Ten pchnął go nim w podbrzusze tak, że wnętrzności wylały się na ziemię. Drugiego ciosu nie potrzeba było zadawać, bo Amasa umarł. Joab i Abiszaj, brat jego, puścili się w pogoń za Szebą, synem Bikriego. (2 Sm 20:10 BT_4)
2Krl:20:10 καὶ Αμεσσαι οὐκ ἐφυλάξατο τὴν μάχαιραν τὴν ἐν τῇ χειρὶ Ιωαβ, καὶ ἔπαισεν αὐτὸν ἐν αὐτῇ Ιωαβ εἰς τὴν ψόαν, καὶ ἐξεχύθη κοιλία αὐτοῦ εἰς τὴν γῆν, καὶ οὐκ ἐδευτέρωσεν αὐτῷ, καὶ ἀπέθανεν. καὶ Ιωαβ καὶ Αβεσσα ἀδελφὸς αὐτοῦ ἐδίωξεν ὀπίσω Σαβεε υἱοῦ Βοχορι·
2Krl:20:10 καί   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁ ἡ τό μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν   καί παίω (παι-, παι·σ-, παι·σ-, πεπαι·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν αὐτός αὐτή αὐτό   εἰς[1] ὁ ἡ τό   καί ἐκ·χέω/-χύν(ν)ω (εκ+χε-/εκ+χυνν-/εκ+χυν-, εκ+χε(ε)·[σ]-, εκ+χε·[σ]-, εκ+κεχυ·κ-, εκ+κεχυ-, εκ+χυ·θ-) ὁ ἡ τό κοιλία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ   αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) καί   καί   ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό διώκω (διωκ-, διωξ-, διωξ-, -, δεδιωκ-, διωχ·θ-) ὀπίσω   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί  
2Krl:20:10 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By zabezpieczać się Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????” W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka I też, nawet, mianowicie Do ??? On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie By wylewać się Brzuch On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By umierać I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Brat On/ona/to/to samo By wstępować na drogę sądową/ścigaj wstępuj na drogę sądową: Kładziony na próbę Z tyłu w tył, z tyłu, potem Syn
2Krl:20:10 kai\ *amessai ou)k e)fula/Xato tE\n ma/CHairan tE\n e)n tE=| CHeiri\ *iOab, kai\ e)/paisen au)to\n e)n au)tE=| *iOab ei)s tE\n PSo/an, kai\ e)XeCHu/TE E( koili/a au)tou= ei)s tE\n gE=n, kai\ ou)k e)deute/rOsen au)tO=|, kai\ a)pe/Tanen. kai\ *iOab kai\ *abessa o( a)delfo\s au)tou= e)di/OXen o)pi/sO *sabee ui(ou= *boCHori·
2Krl:20:10 kai amessai uk efylaXato tEn maCHairan tEn en tE CHeiri iOab, kai epaisen auton en autE iOab eis tEn PSoan, kai eXeCHyTE hE koilia autu eis tEn gEn, kai uk edeuterOsen autO, kai apeTanen. kai iOab kai abessa ho adelfos autu ediOXen opisO sabee hyiu boCHori·
2Krl:20:10 C N_NSM D VAI_AMI3S RA_ASF N1A_ASF RA_ASF P RA_DSF N3_DSF N_GSM C VAI_AAI3S RD_ASM P RD_DSF N_NSM P RA_ASF N1A_ASF C VCI_API3S RA_NSF N1A_NSF RD_GSM P RA_ASF N1_ASF C D VAI_AAI3S RD_DSM C VBI_AAI3S C N_NSM C N_NSM RA_NSM N2_NSM RD_GSM VAI_AAI3S D N_GSM N2_GSM N_GSM
2Krl:20:10 and also, even, namely ć οὐχ before rough breathing to guard the sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the hand ć and also, even, namely to ??? he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same ć into (+acc) the ć and also, even, namely to pour out the belly he/she/it/same into (+acc) the earth/land and also, even, namely οὐχ before rough breathing ć he/she/it/same and also, even, namely to die and also, even, namely ć and also, even, namely ć the brother he/she/it/same to prosecute/pursue prosecute: put on trial behind back, behind, after ć son ć
2Krl:20:10 and   not he/she/it-was-GUARD-ed the (acc) sacrificial knife (acc) the (acc) in/among/by (+dat) the (dat) hand (dat)   and he/she/it-???-ed him/it/same (acc) in/among/by (+dat) her/it/same (dat)   into (+acc) the (acc)   and he/she/it-was-POUR-ed-OUT the (nom) belly (nom|voc) him/it/same (gen) into (+acc) the (acc) earth/land (acc) and not   him/it/same (dat) and he/she/it-DIE-ed and   and   the (nom) brother (nom) him/it/same (gen) he/she/it-PROSECUTE/PURSUE-ed behind   son (gen)  
2Krl:20:10 2Krl_20:10_1 2Krl_20:10_2 2Krl_20:10_3 2Krl_20:10_4 2Krl_20:10_5 2Krl_20:10_6 2Krl_20:10_7 2Krl_20:10_8 2Krl_20:10_9 2Krl_20:10_10 2Krl_20:10_11 2Krl_20:10_12 2Krl_20:10_13 2Krl_20:10_14 2Krl_20:10_15 2Krl_20:10_16 2Krl_20:10_17 2Krl_20:10_18 2Krl_20:10_19 2Krl_20:10_20 2Krl_20:10_21 2Krl_20:10_22 2Krl_20:10_23 2Krl_20:10_24 2Krl_20:10_25 2Krl_20:10_26 2Krl_20:10_27 2Krl_20:10_28 2Krl_20:10_29 2Krl_20:10_30 2Krl_20:10_31 2Krl_20:10_32 2Krl_20:10_33 2Krl_20:10_34 2Krl_20:10_35 2Krl_20:10_36 2Krl_20:10_37 2Krl_20:10_38 2Krl_20:10_39 2Krl_20:10_40 2Krl_20:10_41 2Krl_20:10_42 2Krl_20:10_43 2Krl_20:10_44 2Krl_20:10_45 2Krl_20:10_46
2Krl:20:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:20:11 καὶ ἀνὴρ ἔστη ἐπ’ αὐτὸν τῶν παιδαρίων Ιωαβ καὶ εἶπεν Τίς ὁ βουλόμενος Ιωαβ καὶ τίς τοῦ Δαυιδ, ὀπίσω Ιωαβ·
2Krl:20:11 And there stood over him one of the servants of Joab, and said, Who is he that is for Joab, and who is on the side of David following Joab? (2 Samuel 20:11 Brenton)
2Krl:20:11 Jeden z młodych ludzi Joaba zatrzymał się nad ciałem i wołał: «Kto miłuje Joaba i kto jest za Dawidem, niech idzie za Joabem». (2 Sm 20:11 BT_4)
2Krl:20:11 καὶ ἀνὴρ ἔστη ἐπ’ αὐτὸν τῶν παιδαρίων Ιωαβ καὶ εἶπεν Τίς βουλόμενος Ιωαβ καὶ τίς τοῦ Δαυιδ, ὀπίσω Ιωαβ·
2Krl:20:11 καί ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό παιδάριον, -ου, τό (Dimin. of παῖς; see also παιδίον)   καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁ ἡ τό βούλομαι (βουλ-, βουλη·σ-, -, -, -, βουλη·θ-)   καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὀπίσω  
2Krl:20:11 I też, nawet, mianowicie Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By powodować stać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Dziecka/młody niewolnik I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By planować/decyduj się/zamierzaj I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. David Z tyłu w tył, z tyłu, potem
2Krl:20:11 kai\ a)nE\r e)/stE e)p’ au)to\n tO=n paidari/On *iOab kai\ ei)=pen *ti/s o( boulo/menos *iOab kai\ ti/s tou= *dauid, o)pi/sO *iOab·
2Krl:20:11 kai anEr estE ep’ auton tOn paidariOn iOab kai eipen tis ho bulomenos iOab kai tis tu dauid, opisO iOab·
2Krl:20:11 C N3_NSM VHI_AAI3S P RD_ASM RA_GPN N2N_GPN N_GSM C VBI_AAI3S RI_NSM RA_NSM V1_PMPNSM N_ASM C RI_NSM RA_GSM N_GSM D N_GSM
2Krl:20:11 and also, even, namely man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". to cause to stand upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same the child/young slave ć and also, even, namely to say/tell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. the to plan/determine/intend ć and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. the David behind back, behind, after ć
2Krl:20:11 and man, husband (nom) he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) the (gen) children/young slaves (gen)   and he/she/it-SAY/TELL-ed who/what/why (nom) the (nom) while being-PLAN/DETERMINE/INTEND-ed (nom)   and who/what/why (nom) the (gen) David (indecl) behind  
2Krl:20:11 2Krl_20:11_1 2Krl_20:11_2 2Krl_20:11_3 2Krl_20:11_4 2Krl_20:11_5 2Krl_20:11_6 2Krl_20:11_7 2Krl_20:11_8 2Krl_20:11_9 2Krl_20:11_10 2Krl_20:11_11 2Krl_20:11_12 2Krl_20:11_13 2Krl_20:11_14 2Krl_20:11_15 2Krl_20:11_16 2Krl_20:11_17 2Krl_20:11_18 2Krl_20:11_19 2Krl_20:11_20
2Krl:20:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:20:12 καὶ Αμεσσαι πεφυρμένος ἐν τῷ αἵματι ἐν μέσῳ τῆς τρίβου, καὶ εἶδεν ὁ ἀνὴρ ὅτι εἱστήκει πᾶς ὁ λαός, καὶ ἀπέστρεψεν τὸν Αμεσσαι ἐκ τῆς τρίβου εἰς ἀγρὸν καὶ ἐπέρριψεν ἐπ’ αὐτὸν ἱμάτιον, καθότι εἶδεν πάντα τὸν ἐρχόμενον ἐπ’ αὐτὸν ἑστηκότα·
2Krl:20:12 And Amessai was weltering in blood in the midst of the way. And a man saw that all the people stood still; and he removed Amessai out of the path into a field, and he cast a garment upon him, because he saw every one that came to him standing still. (2 Samuel 20:12 Brenton)
2Krl:20:12 Amasa leżał zbroczony krwią pośrodku ruchliwej drogi. Człowiek ów zauważył, że przystaje cały lud. Odrzucił więc Amasę z drogi na pole i przykrył go płaszczem: zauważył bowiem, że każdy z przechodniów zatrzymywał się. (2 Sm 20:12 BT_4)
2Krl:20:12 καὶ Αμεσσαι πεφυρμένος ἐν τῷ αἵματι ἐν μέσῳ τῆς τρίβου, καὶ εἶδεν ἀνὴρ ὅτι εἱστήκει πᾶς λαός, καὶ ἀπέστρεψεν τὸν Αμεσσαι ἐκ τῆς τρίβου εἰς ἀγρὸν καὶ ἐπέρριψεν ἐπ’ αὐτὸν ἱμάτιον, καθότι εἶδεν πάντα τὸν ἐρχόμενον ἐπ’ αὐτὸν ἑστηκότα·
2Krl:20:12 καί     ἐν ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό ἐν μέσος -η -ον ὁ ἡ τό τρίβος, -ου, ἡ; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὅτι ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ καί ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό   ἐκ ὁ ἡ τό τρίβος, -ου, ἡ; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) εἰς[1] ἀγρός, -οῦ, ὁ καί ἐπι·ρρίπτω/-ρίπτω (-, επι+ρριψ-, επι+ρριψ-/επι+ριψ-, επι+ερριφ·[κ]-, -, επι+ρριφ·[θ]-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ἱμάτιον, -ου, τό καθότι ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-)
2Krl:20:12 I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Krew W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Ścieżka; by trzeć się używany, trzeć się I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Ponieważ/tamto By powodować stać Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie I też, nawet, mianowicie By odwracać się od Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ścieżka; by trzeć się używany, trzeć się Do (+przyspieszenie) Pole I też, nawet, mianowicie By rzucać rzut na Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Ubierająca część garderoby, płaszcz Jak By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By przychodzić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By powodować stać
2Krl:20:12 kai\ *amessai pefurme/nos e)n tO=| ai(/mati e)n me/sO| tE=s tri/bou, kai\ ei)=den o( a)nE\r o(/ti ei(stE/kei pa=s o( lao/s, kai\ a)pe/strePSen to\n *amessai e)k tE=s tri/bou ei)s a)gro\n kai\ e)pe/rriPSen e)p’ au)to\n i(ma/tion, kaTo/ti ei)=den pa/nta to\n e)rCHo/menon e)p’ au)to\n e(stEko/ta·
2Krl:20:12 kai amessai pefyrmenos en tO haimati en mesO tEs tribu, kai eiden ho anEr hoti heistEkei pas ho laos, kai apestrePSen ton amessai ek tEs tribu eis agron kai eperriPSen ep’ auton himation, kaToti eiden panta ton erCHomenon ep’ auton hestEkota·
2Krl:20:12 C N_NSM VM_XMPNSM P RA_DSN N3M_DSN P A1_DSN RA_GSF N2_GSF C VBI_AAI3S RA_NSM N3_NSM C VXI_YAI3S A3_NSM RA_NSM N2_NSM C VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM P RA_GSF N2_GSF P N2_ASM C VAI_AAI3S P RD_ASM N2N_ASN D VBI_AAI3S A3_ASM RA_ASM V1_PMPASM P RD_ASM VXI_XAPASM
2Krl:20:12 and also, even, namely ć ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the blood in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle the path; to rub worn, rub and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". because/that to cause to stand every all, each, every, the whole of the people and also, even, namely to turn away from the ć out of (+gen) ἐξ before vowels the path; to rub worn, rub into (+acc) field and also, even, namely to cast throw upon upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same clothing garment, cloak as to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), every all, each, every, the whole of the to come upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same to cause to stand
2Krl:20:12 and     in/among/by (+dat) the (dat) blood (dat) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) the (gen) path (gen); be-you(sg)-being-RUB-ed! and he/she/it-SEE-ed the (nom) man, husband (nom) because/that he/she/it-had-CAUSE-ed-TO-STand every (nom|voc) the (nom) people (nom) and he/she/it-TURN-ed-AWAY-FROM the (acc)   out of (+gen) the (gen) path (gen); be-you(sg)-being-RUB-ed! into (+acc) field (acc) and he/she/it-CAST-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) clothing (nom|acc|voc) as he/she/it-SEE-ed all (nom|acc|voc), every (acc) the (acc) while being-COME-ed (acc, nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) having CAUSE-ed-TO-STand (acc, nom|acc|voc)
2Krl:20:12 2Krl_20:12_1 2Krl_20:12_2 2Krl_20:12_3 2Krl_20:12_4 2Krl_20:12_5 2Krl_20:12_6 2Krl_20:12_7 2Krl_20:12_8 2Krl_20:12_9 2Krl_20:12_10 2Krl_20:12_11 2Krl_20:12_12 2Krl_20:12_13 2Krl_20:12_14 2Krl_20:12_15 2Krl_20:12_16 2Krl_20:12_17 2Krl_20:12_18 2Krl_20:12_19 2Krl_20:12_20 2Krl_20:12_21 2Krl_20:12_22 2Krl_20:12_23 2Krl_20:12_24 2Krl_20:12_25 2Krl_20:12_26 2Krl_20:12_27 2Krl_20:12_28 2Krl_20:12_29 2Krl_20:12_30 2Krl_20:12_31 2Krl_20:12_32 2Krl_20:12_33 2Krl_20:12_34 2Krl_20:12_35 2Krl_20:12_36 2Krl_20:12_37 2Krl_20:12_38 2Krl_20:12_39 2Krl_20:12_40 2Krl_20:12_41
2Krl:20:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:20:13 ἡνίκα δὲ ἔφθασεν ἐκ τῆς τρίβου, παρῆλθεν πᾶς ἀνὴρ Ισραηλ ὀπίσω Ιωαβ τοῦ διῶξαι ὀπίσω Σαβεε υἱοῦ Βοχορι. –
2Krl:20:13 And when he was quickly removed from the road, every man of Israel passed after Joab to pursue after Sabee the son of Bochori. (2 Samuel 20:13 Brenton)
2Krl:20:13 Po usunięciu go z drogi, wszyscy szli za Joabem, aby ścigać Szebę, syna Bikriego. (2 Sm 20:13 BT_4)
2Krl:20:13 ἡνίκα δὲ ἔφθασεν ἐκ τῆς τρίβου, παρῆλθεν πᾶς ἀνὴρ Ισραηλ ὀπίσω Ιωαβ τοῦ διῶξαι ὀπίσω Σαβεε υἱοῦ Βοχορι.
2Krl:20:13 ἡνίκα δέ φθάνω (φθαν-, -, φθα·σ-, εφθα·κ-, -, -) ἐκ ὁ ἡ τό τρίβος, -ου, ἡ; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) παρ·έρχομαι (παρ+ερχ-, παρ+ελευ·σ-, παρ+ελθ·[σ]- or 2nd παρ+ελθ-, παρ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ Ἰσραήλ, ὁ ὀπίσω   ὁ ἡ τό διώκω (διωκ-, διωξ-, διωξ-, -, δεδιωκ-, διωχ·θ-) ὀπίσω   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί    
2Krl:20:13 Kiedy zaś By iść przodem przybywać po pierwsze Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ścieżka; by trzeć się używany, trzeć się By mijać mijaj, obok, albo przeszły Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Izrael Z tyłu w tył, z tyłu, potem By wstępować na drogę sądową/ścigaj wstępuj na drogę sądową: Kładziony na próbę Z tyłu w tył, z tyłu, potem Syn  
2Krl:20:13 E(ni/ka de\ e)/fTasen e)k tE=s tri/bou, parE=lTen pa=s a)nE\r *israEl o)pi/sO *iOab tou= diO=Xai o)pi/sO *sabee ui(ou= *boCHori.
2Krl:20:13 hEnika de efTasen ek tEs tribu, parElTen pas anEr israEl opisO iOab tu diOXai opisO sabee hyiu boCHori.
2Krl:20:13 D x VAI_AAI3S P RA_GSF N2_GSF VBI_AAI3S A3_NSM N3_NSM N_GSM D N_GSM RA_GSN VA_AAN D N_GSM N2_GSM N_GSM
2Krl:20:13 when δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to precede to arrive first out of (+gen) ἐξ before vowels the path; to rub worn, rub to pass by go by, beside, or past every all, each, every, the whole of man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". Israel behind back, behind, after ć the to prosecute/pursue prosecute: put on trial behind back, behind, after ć son ć  
2Krl:20:13 when Yet he/she/it-PRECEDE-ed out of (+gen) the (gen) path (gen); be-you(sg)-being-RUB-ed! he/she/it-PASS BY-ed every (nom|voc) man, husband (nom) Israel (indecl) behind   the (gen) to-PROSECUTE/PURSUE, be-you(sg)-PROSECUTE/PURSUE-ed!, he/she/it-happens-to-PROSECUTE/PURSUE (opt) behind   son (gen)    
2Krl:20:13 2Krl_20:13_1 2Krl_20:13_2 2Krl_20:13_3 2Krl_20:13_4 2Krl_20:13_5 2Krl_20:13_6 2Krl_20:13_7 2Krl_20:13_8 2Krl_20:13_9 2Krl_20:13_10 2Krl_20:13_11 2Krl_20:13_12 2Krl_20:13_13 2Krl_20:13_14 2Krl_20:13_15 2Krl_20:13_16 2Krl_20:13_17 2Krl_20:13_18 2Krl_20:13_19
2Krl:20:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:20:14 καὶ διῆλθεν ἐν πάσαις φυλαῖς Ισραηλ εἰς Αβελ καὶ εἰς Βαιθμαχα καὶ πάντες ἐν Χαρρι, καὶ ἐξεκκλησιάσθησαν καὶ ἦλθον κατόπισθεν αὐτοῦ.
2Krl:20:14 And he went through all the tribes of Israel to Abel, and to Bethmacha; and all in Charri too were assembled, and followed after him. (2 Samuel 20:14 Brenton)
2Krl:20:14 Joab przeszedł przez ziemie wszystkich pokoleń izraelskich do Abel-Bet-Maaka. Zebrali się też wszyscy sprzymierzeńcy i poszli za nim. (2 Sm 20:14 BT_4)
2Krl:20:14 καὶ διῆλθεν ἐν πάσαις φυλαῖς Ισραηλ εἰς Αβελ καὶ εἰς Βαιθμαχα καὶ πάντες ἐν Χαρρι, καὶ ἐξεκκλησιάσθησαν καὶ ἦλθον κατόπισθεν αὐτοῦ.
2Krl:20:14 καί δι·έρχομαι (δι+ερχ-, δι+ελευ·σ-, διελθ·[σ]- or 2nd δι+ελθ-, δι+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) φυλή, -ῆς, ἡ Ἰσραήλ, ὁ εἰς[1] Ἅβελ, ὁ καί εἰς[1]   καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἐν   καί   καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -)   αὐτός αὐτή αὐτό
2Krl:20:14 I też, nawet, mianowicie By przechodzić zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} na wskroś W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Szczep Izrael Do (+przyspieszenie) Abel I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By przychodzić On/ona/to/to samo
2Krl:20:14 kai\ diE=lTen e)n pa/sais fulai=s *israEl ei)s *abel kai\ ei)s *baiTmaCHa kai\ pa/ntes e)n *CHarri, kai\ e)XekklEsia/sTEsan kai\ E)=lTon kato/pisTen au)tou=.
2Krl:20:14 kai diElTen en pasais fylais israEl eis abel kai eis baiTmaCHa kai pantes en CHarri, kai eXekklEsiasTEsan kai ElTon katopisTen autu.
2Krl:20:14 C VBI_AAI3S P A1S_DPF N1_DPF N_GSM P N_AS C P N_AS C A3_NPM P N_DS C VSI_API3P C VBI_AAI3P D RD_GSM
2Krl:20:14 and also, even, namely to go through pass through in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle tribe Israel into (+acc) Abel and also, even, namely into (+acc) ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely ć and also, even, namely to come ć he/she/it/same
2Krl:20:14 and he/she/it-GO THROUGH-ed in/among/by (+dat) all (dat); you(sg)-happen-to-SPRINKLE (opt) tribes (dat) Israel (indecl) into (+acc) Abel (indecl) and into (+acc)   and all (nom|voc) in/among/by (+dat)   and   and I-COME-ed, they-COME-ed   him/it/same (gen)
2Krl:20:14 2Krl_20:14_1 2Krl_20:14_2 2Krl_20:14_3 2Krl_20:14_4 2Krl_20:14_5 2Krl_20:14_6 2Krl_20:14_7 2Krl_20:14_8 2Krl_20:14_9 2Krl_20:14_10 2Krl_20:14_11 2Krl_20:14_12 2Krl_20:14_13 2Krl_20:14_14 2Krl_20:14_15 2Krl_20:14_16 2Krl_20:14_17 2Krl_20:14_18 2Krl_20:14_19 2Krl_20:14_20 2Krl_20:14_21
2Krl:20:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:20:15 καὶ παρεγενήθησαν καὶ ἐπολιόρκουν ἐπ’ αὐτὸν τὴν Αβελ καὶ τὴν Βαιθμαχα καὶ ἐξέχεαν πρόσχωμα πρὸς τὴν πόλιν, καὶ ἔστη ἐν τῷ προτειχίσματι, καὶ πᾶς ὁ λαὸς ὁ μετὰ Ιωαβ ἐνοοῦσαν καταβαλεῖν τὸ τεῖχος.
2Krl:20:15 And they came and besieged him in Abel and Phermacha: and they raised a mound against the city and it stood close to the wall; and all the people with Joab proposed to throw down the wall. (2 Samuel 20:15 Brenton)
2Krl:20:15 Przyszedłszy, oblegli Szebę w Abe-Bet-Maaka. Dokoła miasta zbudowali nasyp, wznoszący się na wysokość murów. Całe wojsko, które miał Joab przy sobie, przyłożyło się do prac, zmierzających do zniszczenia murów. (2 Sm 20:15 BT_4)
2Krl:20:15 καὶ παρεγενήθησαν καὶ ἐπολιόρκουν ἐπ’ αὐτὸν τὴν Αβελ καὶ τὴν Βαιθμαχα καὶ ἐξέχεαν πρόσχωμα πρὸς τὴν πόλιν, καὶ ἔστη ἐν τῷ προτειχίσματι, καὶ πᾶς λαὸς μετὰ Ιωαβ ἐνοοῦσαν καταβαλεῖν τὸ τεῖχος.
2Krl:20:15 καί παρα·γίνομαι (παρα+γιν-, παρα+γενη·σ-, 2nd παρα+γεν-, παρα+γεγον·[κ]-, -, παρα+γενη·θ-) καί   ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό Ἅβελ, ὁ καί ὁ ἡ τό   καί ἐκ·χέω/-χύν(ν)ω (εκ+χε-/εκ+χυνν-/εκ+χυν-, εκ+χε(ε)·[σ]-, εκ+χε·[σ]-, εκ+κεχυ·κ-, εκ+κεχυ-, εκ+χυ·θ-)   πρός ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐν ὁ ἡ τό   καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό μετά   νοέω (νο(ε)-, νοη·σ-, νοη·σ-, -, -, -) κατα·βάλλω (κατα+βαλλ-, κατα+βαλ(ε)·[σ]-, κατα+βαλ·[σ]- or 2nd κατα+βαλ-, κατα+βεβλη·κ-, κατα+βεβλη-, κατα+βλη·θ-) ὁ ἡ τό τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων
2Krl:20:15 I też, nawet, mianowicie By powstawać od przychodził do istnienia, by być pod ręką, by być obok, obok albo blisko I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Abel I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By wylewać się Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Miasto I też, nawet, mianowicie By powodować stać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym By spostrzegać wiedz Do ??? Ściana
2Krl:20:15 kai\ paregenE/TEsan kai\ e)polio/rkoun e)p’ au)to\n tE\n *abel kai\ tE\n *baiTmaCHa kai\ e)Xe/CHean pro/sCHOma pro\s tE\n po/lin, kai\ e)/stE e)n tO=| proteiCHi/smati, kai\ pa=s o( lao\s o( meta\ *iOab e)noou=san katabalei=n to\ tei=CHos.
2Krl:20:15 kai paregenETEsan kai epoliorkun ep’ auton tEn abel kai tEn baiTmaCHa kai eXeCHean prosCHOma pros tEn polin, kai estE en tO proteiCHismati, kai pas ho laos ho meta iOab enousan katabalein to teiCHos.
2Krl:20:15 C VCI_API3P C V2I_IAI3P P RD_ASM RA_ASF N_ASF C RA_ASF N_ASF C VAI_AAI3P N3M_ASN P RA_ASF N3I_ASF C VHI_AAI3S P RA_DSM N3M_DSN C A3_NSM RA_NSM N2_NSM RA_NSM P N_GSM VAI_AAI3P VF2_FAN RA_ASN N3E_ASN
2Krl:20:15 and also, even, namely to come into being from came into being, to be at hand, to be beside, by or near and also, even, namely ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same the Abel and also, even, namely the ć and also, even, namely to pour out ć toward (+acc,+gen,+dat) the city and also, even, namely to cause to stand in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of the people the after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing ć to discern know to ??? the wall
2Krl:20:15 and they-were-COME-ed-INTO-BEING and   upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) the (acc) Abel (indecl) and the (acc)   and they-POUR-ed-OUT   toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) city (acc) and he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand in/among/by (+dat) the (dat)   and every (nom|voc) the (nom) people (nom) the (nom) after (+acc), with (+gen)   they-were-DISCERN-ing to-will-???, to-??? the (nom|acc) wall (nom|acc|voc)
2Krl:20:15 2Krl_20:15_1 2Krl_20:15_2 2Krl_20:15_3 2Krl_20:15_4 2Krl_20:15_5 2Krl_20:15_6 2Krl_20:15_7 2Krl_20:15_8 2Krl_20:15_9 2Krl_20:15_10 2Krl_20:15_11 2Krl_20:15_12 2Krl_20:15_13 2Krl_20:15_14 2Krl_20:15_15 2Krl_20:15_16 2Krl_20:15_17 2Krl_20:15_18 2Krl_20:15_19 2Krl_20:15_20 2Krl_20:15_21 2Krl_20:15_22 2Krl_20:15_23 2Krl_20:15_24 2Krl_20:15_25 2Krl_20:15_26 2Krl_20:15_27 2Krl_20:15_28 2Krl_20:15_29 2Krl_20:15_30 2Krl_20:15_31 2Krl_20:15_32 2Krl_20:15_33
2Krl:20:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:20:16 καὶ ἐβόησεν γυνὴ σοφὴ ἐκ τοῦ τείχους καὶ εἶπεν Ἀκούσατε ἀκούσατε, εἴπατε δὴ πρὸς Ιωαβ Ἔγγισον ἕως ὧδε, καὶ λαλήσω πρὸς αὐτόν.
2Krl:20:16 And a wise woman cried from the wall, and said, Hear, hear; say, I pray ye, to Joab, Draw near hither, and I will speak to him. (2 Samuel 20:16 Brenton)
2Krl:20:16 Z miasta zawołała wtedy pewna mądra kobieta: «Słuchajcie! Słuchajcie! Powiedzcie, proszę, Joabowi: "Zbliż się tutaj, bo chcę z tobą pomówić"». (2 Sm 20:16 BT_4)
2Krl:20:16 καὶ ἐβόησεν γυνὴ σοφὴ ἐκ τοῦ τείχους καὶ εἶπεν Ἀκούσατε ἀκούσατε, εἴπατε δὴ πρὸς Ιωαβ Ἔγγισον ἕως ὧδε, καὶ λαλήσω πρὸς αὐτόν.
2Krl:20:16 καί βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι σοφός -ή -όν ἐκ ὁ ἡ τό τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δή πρός   ἐγγίζω (εγγιζ-, εγγι(ε)·[σ]-, εγγι·σ-, ηγγι·κ-, -, -) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὧδε καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό
2Krl:20:16 I też, nawet, mianowicie By ryczeć Kobiety/żona Mądry Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ściana I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By słyszeć By słyszeć By mówić/opowiadaj Naprawdę Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Do blisko (zbliżaj się, gróź, pod ręką, pobliski, przychodź blisko, (nadchodź)) Aż; świtaj Tutaj I też, nawet, mianowicie By mówić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo
2Krl:20:16 kai\ e)bo/Esen gunE\ sofE\ e)k tou= tei/CHous kai\ ei)=pen *)akou/sate a)kou/sate, ei)/pate dE\ pro\s *iOab *)/eggison e(/Os O(=de, kai\ lalE/sO pro\s au)to/n.
2Krl:20:16 kai eboEsen gynE sofE ek tu teiCHus kai eipen akusate akusate, eipate dE pros iOab engison heOs hOde, kai lalEsO pros auton.
2Krl:20:16 C VAI_AAI3S N3K_NSF A1_NSF P RA_GSN N3E_GSN C VBI_AAI3S VA_AAD2P VA_AAD2P VAI_AAD2P x P N_ASM VA_AAD2S C D C VF_FAI1S P RD_ASM
2Krl:20:16 and also, even, namely to bellow woman/wife wise out of (+gen) ἐξ before vowels the wall and also, even, namely to say/tell to hear to hear to say/tell indeed toward (+acc,+gen,+dat) ć to near (draw near, be imminent, at hand, nearby, come nigh, (approach)) until; dawn here and also, even, namely to speak toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same
2Krl:20:16 and he/she/it-BELLOW-ed woman/wife (nom) wise ([Adj] nom|voc) out of (+gen) the (gen) wall (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed do-HEAR-you(pl)! do-HEAR-you(pl)! you(pl)-SAY/TELL-ed, do-SAY/TELL-you(pl)! indeed toward (+acc,+gen,+dat)   do-NEAR-you(sg)! until; dawn (nom|voc), dawns (acc) here and I-will-SPEAK, I-should-SPEAK toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc)
2Krl:20:16 2Krl_20:16_1 2Krl_20:16_2 2Krl_20:16_3 2Krl_20:16_4 2Krl_20:16_5 2Krl_20:16_6 2Krl_20:16_7 2Krl_20:16_8 2Krl_20:16_9 2Krl_20:16_10 2Krl_20:16_11 2Krl_20:16_12 2Krl_20:16_13 2Krl_20:16_14 2Krl_20:16_15 2Krl_20:16_16 2Krl_20:16_17 2Krl_20:16_18 2Krl_20:16_19 2Krl_20:16_20 2Krl_20:16_21 2Krl_20:16_22
2Krl:20:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:20:17 καὶ προσήγγισεν πρὸς αὐτήν, καὶ εἶπεν ἡ γυνή Εἰ σὺ εἶ Ιωαβ; ὁ δὲ εἶπεν Ἐγώ. εἶπεν δὲ αὐτῷ Ἄκουσον τοὺς λόγους τῆς δούλης σου. καὶ εἶπεν Ιωαβ Ἀκούω ἐγώ εἰμι.
2Krl:20:17 And he drew nigh to her, and the woman said to him, Art thou Joab? and he said, I am. And she said to him, Hear the words of thy handmaid; and Joab said, I do hear. (2 Samuel 20:17 Brenton)
2Krl:20:17 Kiedy przybliżył się Joab, kobieta spytała: «Ty jesteś Joab?» Odpowiedział: «Tak, ja». Powiedziała wtedy do niego: «Posłuchaj słów służebnicy swojej». Odrzekł: «Słucham». (2 Sm 20:17 BT_4)
2Krl:20:17 καὶ προσήγγισεν πρὸς αὐτήν, καὶ εἶπεν γυνή Εἰ σὺ εἶ Ιωαβ; δὲ εἶπεν Ἐγώ. εἶπεν δὲ αὐτῷ Ἄκουσον τοὺς λόγους τῆς δούλης σου. καὶ εἶπεν Ιωαβ Ἀκούω ἐγώ εἰμι.
2Krl:20:17 καί προσ·εγγίζω (προσ+εγγιζ-, προσ+εγγι(ε)·[σ]-, προσ+εγγι·σ-, -, -, -) πρός αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι εἰ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   ὁ ἡ τό δέ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ αὐτός αὐτή αὐτό ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό δούλη, -ης, ἡ (cf. παιδίσκη); δοῦλος[1] -η -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
2Krl:20:17 I też, nawet, mianowicie By zbliżać się Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Kobiety/żona Jeżeli Ty By iść; by być zaś By mówić/opowiadaj Ja By mówić/opowiadaj zaś On/ona/to/to samo By słyszeć Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Haruj jak niewolnik dziewczyna; niewolniczy Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By słyszeć Ja By iść; by być
2Krl:20:17 kai\ prosE/ggisen pro\s au)tE/n, kai\ ei)=pen E( gunE/ *ei) su\ ei)= *iOab; o( de\ ei)=pen *)egO/. ei)=pen de\ au)tO=| *)/akouson tou\s lo/gous tE=s dou/lEs sou. kai\ ei)=pen *iOab *)akou/O e)gO/ ei)mi.
2Krl:20:17 kai prosEngisen pros autEn, kai eipen hE gynE ei sy ei iOab; ho de eipen egO. eipen de autO akuson tus logus tEs dulEs su. kai eipen iOab akuO egO eimi.
2Krl:20:17 C VAI_AAI3S P RD_ASF C VBI_AAI3S RA_NSF N3K_NSF C RP_NS V9_PAI2S N_NSM RA_NSM x VBI_AAI3S RP_NS VBI_AAI3S x RD_DSM VA_AAD2S RA_APM N2_APM RA_GSF N1_GSF RP_GS C VBI_AAI3S N_NSM V1_PAI1S RP_NS V9_PAI1S
2Krl:20:17 and also, even, namely to come near toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same and also, even, namely to say/tell the woman/wife if you to go; to be ć the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to say/tell I to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same to hear the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. the slave girl; servile you; your/yours(sg) and also, even, namely to say/tell ć to hear I to go; to be
2Krl:20:17 and he/she/it-COME-ed-NEAR toward (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc) and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) woman/wife (nom) if you(sg) (nom) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are   the (nom) Yet he/she/it-SAY/TELL-ed I (nom) he/she/it-SAY/TELL-ed Yet him/it/same (dat) do-HEAR-you(sg)!, going-to-HEAR (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (acc) words (acc) the (gen) slave girl (gen); servile ([Adj] gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed   I-am-HEAR-ing, I-should-be-HEAR-ing I (nom) I-am-GO-ing; I-am
2Krl:20:17 2Krl_20:17_1 2Krl_20:17_2 2Krl_20:17_3 2Krl_20:17_4 2Krl_20:17_5 2Krl_20:17_6 2Krl_20:17_7 2Krl_20:17_8 2Krl_20:17_9 2Krl_20:17_10 2Krl_20:17_11 2Krl_20:17_12 2Krl_20:17_13 2Krl_20:17_14 2Krl_20:17_15 2Krl_20:17_16 2Krl_20:17_17 2Krl_20:17_18 2Krl_20:17_19 2Krl_20:17_20 2Krl_20:17_21 2Krl_20:17_22 2Krl_20:17_23 2Krl_20:17_24 2Krl_20:17_25 2Krl_20:17_26 2Krl_20:17_27 2Krl_20:17_28 2Krl_20:17_29 2Krl_20:17_30 2Krl_20:17_31
2Krl:20:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:20:18 καὶ εἶπεν λέγουσα Λόγον ἐλάλησαν ἐν πρώτοις λέγοντες Ἠρωτημένος ἠρωτήθη ἐν τῇ Αβελ καὶ ἐν Δαν εἰ ἐξέλιπον ἃ ἔθεντο οἱ πιστοὶ τοῦ Ισραηλ, ἐρωτῶντες ἐπερωτήσουσιν ἐν Αβελ καὶ οὕτως εἰ ἐξέλιπον.
2Krl:20:18 And she spoke, saying, Of old time they said thus, Surely one was asked in Abel, and Dan, whether the faithful in Israel failed in what they purposed; they will surely ask in Abel, even in like manner, whether they have failed. (2 Samuel 20:18 Brenton)
2Krl:20:18 I mówiła dalej, co następuje: «Od najdawniejszych czasów zwykło się mówić w ten sposób: "Należy zapytać w Abel i tak niech załatwią! (2 Sm 20:18 BT_4)
2Krl:20:18 καὶ εἶπεν λέγουσα Λόγον ἐλάλησαν ἐν πρώτοις λέγοντες Ἠρωτημένος ἠρωτήθη ἐν τῇ Αβελ καὶ ἐν Δαν εἰ ἐξέλιπον ἔθεντο οἱ πιστοὶ τοῦ Ισραηλ, ἐρωτῶντες ἐπερωτήσουσιν ἐν Αβελ καὶ οὕτως εἰ ἐξέλιπον.
2Krl:20:18 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) λόγος, -ου, ὁ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ἐν πρῶτος -η -ον λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐρωτάω (ερωτ(α)-, ερωτη·σ-, ερωτη·σ-, -, ηρωτη-, ερωτη·θ-) ἐρωτάω (ερωτ(α)-, ερωτη·σ-, ερωτη·σ-, -, ηρωτη-, ερωτη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό Ἅβελ, ὁ καί ἐν   εἰ ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) ὅς ἥ ὅ τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ὁ ἡ τό πιστός -ή -όν; πιστόω (πιστ(ο)-, πιστω·σ-, πιστω·σ-, -, -, πιστω·θ-) ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ ἐρωτάω (ερωτ(α)-, ερωτη·σ-, ερωτη·σ-, -, ηρωτη-, ερωτη·θ-) ἐπ·ερωτάω (επ+ερωτ(α)-, επ+ερωτη·σ-, επ+ερωτη·σ-, -, -, επ+ερωτη·θ-) ἐν Ἅβελ, ὁ καί οὕτως/οὕτω εἰ ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -)
2Krl:20:18 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By mówić/opowiadaj Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. By mówić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Po pierwsze By mówić/opowiadaj By prosić {By pytać} zapytuj, pytanie dowiadują się,pytają, szukają By prosić {By pytać} zapytuj, pytanie dowiadują się,pytają, szukają W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Abel I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jeżeli By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany) Kto/, który/, który By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Wierny trusthworthy; by działać na wierze (pewność) Izrael By prosić {By pytać} zapytuj, pytanie dowiadują się,pytają, szukają By pytać się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Abel I też, nawet, mianowicie thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Jeżeli By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany)
2Krl:20:18 kai\ ei)=pen le/gousa *lo/gon e)la/lEsan e)n prO/tois le/gontes *)ErOtEme/nos E)rOtE/TE e)n tE=| *abel kai\ e)n *dan ei) e)Xe/lipon a(/ e)/Tento oi( pistoi\ tou= *israEl, e)rOtO=ntes e)perOtE/sousin e)n *abel kai\ ou(/tOs ei) e)Xe/lipon.
2Krl:20:18 kai eipen legusa logon elalEsan en prOtois legontes ErOtEmenos ErOtETE en tE abel kai en dan ei eXelipon ha eTento hoi pistoi tu israEl, erOtOntes eperOtEsusin en abel kai hutOs ei eXelipon.
2Krl:20:18 C VBI_AAI3S V1_PAPNSF N2_ASM VAI_AAI3P P A1_DPNS V1_PAPNPM VM_XPPNSM VCI_API3S P RA_DSF N_DSF C P N_DS C VBI_AAI3P RR_APN VEI_AMI3P RA_NPM A1_NPM RA_GSM N_GSM V3_PAPNPM VF_FAI3P P N_DSF C D C VBI_AAI3P
2Krl:20:18 and also, even, namely to say/tell to say/tell word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. to speak in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among first to say/tell to ask interrogate, question inquire,query, quest to ask interrogate, question inquire,query, quest in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the Abel and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć if to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) who/whom/which to place lay, put, set, situate, station the faithful trusthworthy; to act on faith (assurance) the Israel to ask interrogate, question inquire,query, quest to question in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Abel and also, even, namely thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] if to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out)
2Krl:20:18 and he/she/it-SAY/TELL-ed while SAY/TELL-ing (nom|voc) word (acc) they-SPEAK-ed in/among/by (+dat) first (dat) while SAY/TELL-ing (nom|voc) having-been-ASK-ed (nom) he/she/it-was-ASK-ed in/among/by (+dat) the (dat) Abel (indecl) and in/among/by (+dat)   if I-FAIL-ed, they-FAIL-ed who/whom/which (nom|acc) they-were-PLACE-ed the (nom) faithful ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-ACT-ing-ON-FAITH, you(sg)-are-being-ACT-ed-ON-FAITH, you(sg)-are-being-ACT-ed-ON-FAITH (classical), he/she/it-should-be-ACT-ing-ON-FAITH, you(sg)-should-be-being-ACT-ed-ON-FAITH, he/she/it-happens-to-be-ACT-ing-ON-FAITH (opt) the (gen) Israel (indecl) while ASK-ing (nom|voc) they-will-QUESTION, going-to-QUESTION (fut ptcp) (dat) in/among/by (+dat) Abel (indecl) and thusly/like this if I-FAIL-ed, they-FAIL-ed
2Krl:20:18 2Krl_20:18_1 2Krl_20:18_2 2Krl_20:18_3 2Krl_20:18_4 2Krl_20:18_5 2Krl_20:18_6 2Krl_20:18_7 2Krl_20:18_8 2Krl_20:18_9 2Krl_20:18_10 2Krl_20:18_11 2Krl_20:18_12 2Krl_20:18_13 2Krl_20:18_14 2Krl_20:18_15 2Krl_20:18_16 2Krl_20:18_17 2Krl_20:18_18 2Krl_20:18_19 2Krl_20:18_20 2Krl_20:18_21 2Krl_20:18_22 2Krl_20:18_23 2Krl_20:18_24 2Krl_20:18_25 2Krl_20:18_26 2Krl_20:18_27 2Krl_20:18_28 2Krl_20:18_29 2Krl_20:18_30 2Krl_20:18_31 2Krl_20:18_32
2Krl:20:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:20:19 ἐγώ εἰμι εἰρηνικὰ τῶν στηριγμάτων Ισραηλ, σὺ δὲ ζητεῖς θανατῶσαι πόλιν καὶ μητρόπολιν ἐν Ισραηλ· ἵνα τί καταποντίζεις κληρονομίαν κυρίου;
2Krl:20:19 I am a peaceable one of the strong ones in Israel; but thou seekest to destroy a city and a mother city in Israel: why dost thou seek to ruin the inheritance of the Lord? (2 Samuel 20:19 Brenton)
2Krl:20:19 Należę do najspokojniejszych i najwierniejszych w Izraelu". Ty chcesz zburzyć główne miasto izraelskie. Dlaczego zamierzasz zniszczyć dziedzictwo Pana?» (2 Sm 20:19 BT_4)
2Krl:20:19 ἐγώ εἰμι εἰρηνικὰ τῶν στηριγμάτων Ισραηλ, σὺ δὲ ζητεῖς θανατῶσαι πόλιν καὶ μητρόπολιν ἐν Ισραηλ· ἵνα τί καταποντίζεις κληρονομίαν κυρίου;
2Krl:20:19 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εἰρηνικός -ή -όν ὁ ἡ τό   Ἰσραήλ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δέ ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) πόλις, -εως, ἡ καί μητρό·πολις, -εως, ἡ ἐν Ἰσραήλ, ὁ ἵνα τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί κατα·ποντίζω (κατα+ποντιζ-, κατα+ποντι(ε)·[σ]-, κατα+ποντι·σ-, -, -, κατα+ποντισ·θ-) κληρο·νομία, -ας, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
2Krl:20:19 Ja By iść; by być Spokojny Izrael Ty zaś By szukać By zgładzać Miasto I też, nawet, mianowicie Miasto stołeczne [zobacz metropolię] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Izrael żeby / ażeby / bo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Do ??? Dziedzictwo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
2Krl:20:19 e)gO/ ei)mi ei)rEnika\ tO=n stErigma/tOn *israEl, su\ de\ DZEtei=s TanatO=sai po/lin kai\ mEtro/polin e)n *israEl· i(/na ti/ kataponti/DZeis klEronomi/an kuri/ou;
2Krl:20:19 egO eimi eirEnika tOn stErigmatOn israEl, sy de DZEteis TanatOsai polin kai mEtropolin en israEl· hina ti katapontiDZeis klEronomian kyriu;
2Krl:20:19 RP_NS V9_PAI1S A1_APN RA_GPN N3M_GPN N_GSM RP_NS x V2_PAI2S VA_AAN N3I_ASF D N3I_ASF P N_DSM C RI_NSN V1_PAI2S N1A_ASF N2_GSM
2Krl:20:19 I to go; to be peaceful the ć Israel you δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to seek to put to death city and also, even, namely capital city [see metropolis] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Israel so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to ??? inheritance lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
2Krl:20:19 I (nom) I-am-GO-ing; I-am peaceful ([Adj] nom|acc|voc) the (gen)   Israel (indecl) you(sg) (nom) Yet you(sg)-are-SEEK-ing to-PUT-TO-DEATH, be-you(sg)-PUT-ed-TO-DEATH!, he/she/it-happens-to-PUT-TO-DEATH (opt) city (acc) and capital city (acc) in/among/by (+dat) Israel (indecl) so that / in order to /because who/what/why (nom|acc) you(sg)-are-???-ing inheritance (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
2Krl:20:19 2Krl_20:19_1 2Krl_20:19_2 2Krl_20:19_3 2Krl_20:19_4 2Krl_20:19_5 2Krl_20:19_6 2Krl_20:19_7 2Krl_20:19_8 2Krl_20:19_9 2Krl_20:19_10 2Krl_20:19_11 2Krl_20:19_12 2Krl_20:19_13 2Krl_20:19_14 2Krl_20:19_15 2Krl_20:19_16 2Krl_20:19_17 2Krl_20:19_18 2Krl_20:19_19 2Krl_20:19_20
2Krl:20:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:20:20 καὶ ἀπεκρίθη Ιωαβ καὶ εἶπεν Ἵλεώς μοι ἵλεώς μοι, εἰ καταποντιῶ καὶ εἰ διαφθερῶ·
2Krl:20:20 And Joab answered and said, Far be it, far be it from me, that I should ruin or destroy. (2 Samuel 20:20 Brenton)
2Krl:20:20 Joab odrzekł: «O, dalekie, dalekie to ode mnie. Nie zamierzam ani burzyć, ani niszczyć. (2 Sm 20:20 BT_4)
2Krl:20:20 καὶ ἀπεκρίθη Ιωαβ καὶ εἶπεν Ἵλεώς μοι ἵλεώς μοι, εἰ καταποντιῶ καὶ εἰ διαφθερῶ·
2Krl:20:20 καί ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-)   καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἵλεως -ων ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἵλεως -ων ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰ κατα·ποντίζω (κατα+ποντιζ-, κατα+ποντι(ε)·[σ]-, κατα+ποντι·σ-, -, -, κατα+ποντισ·θ-) καί εἰ δια·φθείρω (δια+φθειρ-, δια+φθερ(ε)·[σ]-, δια+φθειρ·[σ]-, -, δι+εφθαρ-, δια+φθαρ·[θ]-)
2Krl:20:20 I też, nawet, mianowicie By odpowiadać I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Miłosierny łaskawy, niewolnik, chłop pańszczyźniany albo harują jak niewolnik, pomyślny Ja Miłosierny łaskawy, niewolnik, chłop pańszczyźniany albo harują jak niewolnik, pomyślny Ja Jeżeli Do ??? I też, nawet, mianowicie Jeżeli By rujnować
2Krl:20:20 kai\ a)pekri/TE *iOab kai\ ei)=pen *(/ileO/s moi i(/leO/s moi, ei) katapontiO= kai\ ei) diafTerO=·
2Krl:20:20 kai apekriTE iOab kai eipen hileOs moi hileOs moi, ei katapontiO kai ei diafTerO·
2Krl:20:20 C VCI_API3S N_NSM C VBI_AAI3S A1B_NSM RP_DS A1B_NSM RP_DS C VF_FAI1S C C VF2_FAI1S
2Krl:20:20 and also, even, namely to answer ć and also, even, namely to say/tell merciful gracious, helot, a serf or slave, propitious I merciful gracious, helot, a serf or slave, propitious I if to ??? and also, even, namely if to ruin
2Krl:20:20 and he/she/it-was-ANSWER-ed   and he/she/it-SAY/TELL-ed merciful ([Adj] acc, nom|voc) me (dat) merciful ([Adj] acc, nom|voc) me (dat) if I-will-??? and if I-will-RUIN
2Krl:20:20 2Krl_20:20_1 2Krl_20:20_2 2Krl_20:20_3 2Krl_20:20_4 2Krl_20:20_5 2Krl_20:20_6 2Krl_20:20_7 2Krl_20:20_8 2Krl_20:20_9 2Krl_20:20_10 2Krl_20:20_11 2Krl_20:20_12 2Krl_20:20_13 2Krl_20:20_14
2Krl:20:20 x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:20:21 οὐχ οὗτος ὁ λόγος, ὅτι ἀνὴρ ἐξ ὄρους Εφραιμ, Σαβεε υἱὸς Βοχορι ὄνομα αὐτοῦ, καὶ ἐπῆρεν τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ τὸν βασιλέα Δαυιδ· δότε αὐτόν μοι μόνον, καὶ ἀπελεύσομαι ἀπάνωθεν τῆς πόλεως. καὶ εἶπεν ἡ γυνὴ πρὸς Ιωαβ Ἰδοὺ ἡ κεφαλὴ αὐτοῦ ῥιφήσεται πρὸς σὲ διὰ τοῦ τείχους.
2Krl:20:21 Is not the case thus, that a man of mount Ephraim, Sabee, son of Bochori by name, has even lifted up his hand against king David? Give him only to me, and I will depart from the city. And the woman said to Joab, Behold, his head shall be thrown to thee over the wall. (2 Samuel 20:21 Brenton)
2Krl:20:21 Nie tak sprawa wygląda. Jednak człowiek pewien z góry Efraima, któremu na imię Szeba, syn Bikriego, podniósł rękę na króla Dawida. Oddajcie więc jego samego, a odstąpię od miasta». Kobieta odpowiedziała Joabowi: «Zaraz głowę jego wyrzucę ci przez mur». (2 Sm 20:21 BT_4)
2Krl:20:21 οὐχ οὗτος λόγος, ὅτι ἀνὴρ ἐξ ὄρους Εφραιμ, Σαβεε υἱὸς Βοχορι ὄνομα αὐτοῦ, καὶ ἐπῆρεν τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ τὸν βασιλέα Δαυιδ· δότε αὐτόν μοι μόνον, καὶ ἀπελεύσομαι ἀπάνωθεν τῆς πόλεως. καὶ εἶπεν γυνὴ πρὸς Ιωαβ Ἰδοὺ κεφαλὴ αὐτοῦ ῥιφήσεται πρὸς σὲ διὰ τοῦ τείχους.
2Krl:20:21 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ὅτι ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἐκ ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) Ἐφραίμ, ὁ   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐπ·αίρω (επ+αιρ-, -, επ+αρ·[σ]-, -, επ+ηρ-, επ+αρ·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μόνον (Adv. of μόνος); μόνος -η -ον καί ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -)   ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι πρός   ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ῥίπτω, ῥιπτέω (ριπτ(ε)-/ριπτ-, ριψ-, ριψ-, -, ερριπτ-/ρεριπτ-, ριφ·[θ]-) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν διά ὁ ἡ τό τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων
2Krl:20:21 ??? Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Ponieważ/tamto Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Wchodź Efraim Syn Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By podnosić Ręka On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Król David By dawać On/ona/to/to samo Ja Tylko; jedyny na boku, jedyny, tylko, tylko (zobacz ????µ???? G2651 na boku, jedynie, tylko, tylko) I też, nawet, mianowicie By odchodzić Miasto I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Kobiety/żona Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Głowa On/ona/to/to samo By podrzucać/rzut/spadają z łomotem Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Ściana
2Krl:20:21 ou)CH ou(=tos o( lo/gos, o(/ti a)nE\r e)X o)/rous *efraim, *sabee ui(o\s *boCHori o)/noma au)tou=, kai\ e)pE=ren tE\n CHei=ra au)tou= e)pi\ to\n basile/a *dauid· do/te au)to/n moi mo/non, kai\ a)peleu/somai a)pa/nOTen tE=s po/leOs. kai\ ei)=pen E( gunE\ pro\s *iOab *)idou\ E( kefalE\ au)tou= r(ifE/setai pro\s se\ dia\ tou= tei/CHous.
2Krl:20:21 uCH hutos ho logos, hoti anEr eX orus efraim, sabee hyios boCHori onoma autu, kai epEren tEn CHeira autu epi ton basilea dauid· dote auton moi monon, kai apeleusomai apanOTen tEs poleOs. kai eipen hE gynE pros iOab idu hE kefalE autu rifEsetai pros se dia tu teiCHus.
2Krl:20:21 D RD_NSM RA_NSM N2_NSM C N3_NSM P N3E_GSN N_GS N_NSM N2_NSM N_GSM N3M_NSN RD_GSM C VAI_AAI3S RA_ASF N3_ASF RD_GSM P RA_ASM N3V_ASM N_ASM VO_AAD2P RD_ASM RP_DS A1_ASM C VF_FMI1S D RA_GSF N3I_GSF C VBI_AAI3S RA_NSF N3K_NSF P N_ASM I RA_NSF N1_NSF RD_GSM VD_FPI3S P RP_AS P RA_GSN N3E_GSN
2Krl:20:21 οὐχ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. because/that man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". out of (+gen) ἐξ before vowels mount Ephraim ć son ć name with regard to he/she/it/same and also, even, namely to raise the hand he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the king David to give he/she/it/same I only; sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) and also, even, namely to depart ć the city and also, even, namely to say/tell the woman/wife toward (+acc,+gen,+dat) ć to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the head he/she/it/same to toss/fling/dump toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the wall
2Krl:20:21 not this (nom) the (nom) word (nom) because/that man, husband (nom) out of (+gen) mount (gen) Ephraim (indecl)   son (nom)   name (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and he/she/it-RAISE-ed the (acc) hand (acc) him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) king (acc) David (indecl) do-GIVE-you(pl)! him/it/same (acc) me (dat) only; sole ([Adj] acc, nom|acc|voc) and I-will-be-DEPART-ed   the (gen) city (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) woman/wife (nom) toward (+acc,+gen,+dat)   be-you(sg)-SEE-ed! the (nom) head (nom|voc) him/it/same (gen) he/she/it-will-be-TOSS/FLING/DUMP-ed toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) because of (+acc), through (+gen) the (gen) wall (gen)
2Krl:20:21 2Krl_20:21_1 2Krl_20:21_2 2Krl_20:21_3 2Krl_20:21_4 2Krl_20:21_5 2Krl_20:21_6 2Krl_20:21_7 2Krl_20:21_8 2Krl_20:21_9 2Krl_20:21_10 2Krl_20:21_11 2Krl_20:21_12 2Krl_20:21_13 2Krl_20:21_14 2Krl_20:21_15 2Krl_20:21_16 2Krl_20:21_17 2Krl_20:21_18 2Krl_20:21_19 2Krl_20:21_20 2Krl_20:21_21 2Krl_20:21_22 2Krl_20:21_23 2Krl_20:21_24 2Krl_20:21_25 2Krl_20:21_26 2Krl_20:21_27 2Krl_20:21_28 2Krl_20:21_29 2Krl_20:21_30 2Krl_20:21_31 2Krl_20:21_32 2Krl_20:21_33 2Krl_20:21_34 2Krl_20:21_35 2Krl_20:21_36 2Krl_20:21_37 2Krl_20:21_38 2Krl_20:21_39 2Krl_20:21_40 2Krl_20:21_41 2Krl_20:21_42 2Krl_20:21_43 2Krl_20:21_44 2Krl_20:21_45 2Krl_20:21_46 2Krl_20:21_47 2Krl_20:21_48
2Krl:20:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:20:22 καὶ εἰσῆλθεν ἡ γυνὴ πρὸς πάντα τὸν λαὸν καὶ ἐλάλησεν πρὸς πᾶσαν τὴν πόλιν ἐν τῇ σοφίᾳ αὐτῆς· καὶ ἀφεῖλεν τὴν κεφαλὴν Σαβεε υἱοῦ Βοχορι καὶ ἔβαλεν πρὸς Ιωαβ. καὶ ἐσάλπισεν ἐν κερατίνῃ, καὶ διεσπάρησαν ἀπὸ τῆς πόλεως ἀνὴρ εἰς τὰ σκηνώματα αὐτοῦ· καὶ Ιωαβ ἀπέστρεψεν εἰς Ιερουσαλημ πρὸς τὸν βασιλέα.
2Krl:20:22 And the woman went in to all the people, and she spoke to all the city in her wisdom; and they took off the head of Sabee the son of Bochori; and took it away and threw it to Joab: and he blew the trumpet, and the people separated from the city away from him, every man to his tent: and Joab returned to Jerusalem to the king. (2 Samuel 20:22 Brenton)
2Krl:20:22 Udała się więc mądra kobieta do całego ludu. Ścięto głowę Szeby, syna Bikriego, i rzucono ją Joabowi. On zaś kazał zagrać na rogu i odstąpiono od miasta. Każdy udał się do swego namiotu. Joab tymczasem wrócił do króla w Jerozolimie. (2 Sm 20:22 BT_4)
2Krl:20:22 καὶ εἰσῆλθεν γυνὴ πρὸς πάντα τὸν λαὸν καὶ ἐλάλησεν πρὸς πᾶσαν τὴν πόλιν ἐν τῇ σοφίᾳ αὐτῆς· καὶ ἀφεῖλεν τὴν κεφαλὴν Σαβεε υἱοῦ Βοχορι καὶ ἔβαλεν πρὸς Ιωαβ. καὶ ἐσάλπισεν ἐν κερατίνῃ, καὶ διεσπάρησαν ἀπὸ τῆς πόλεως ἀνὴρ εἰς τὰ σκηνώματα αὐτοῦ· καὶ Ιωαβ ἀπέστρεψεν εἰς Ιερουσαλημ πρὸς τὸν βασιλέα.
2Krl:20:22 καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι πρός πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ἐν ὁ ἡ τό σοφία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀφ·αιρέω (αφ+αιρ(ε)-, αφ+ελ(ε)·[σ]-, αφ+ελ·[σ]- or 2nd αφ+ελ-, αφ+ῃρη·κ-, αφ+ῃρη-, αφ+αιρε·θ-) ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   καί βάλλω (βαλλ-, βαλ(ε)·[σ]-, βαλ·[σ]- or 2nd βαλ-, βεβλη·κ-, βεβλη-, βλη·θ-) πρός   καί σαλπίζω (σαλπιζ-, σαλπι(ε)·[σ]-/σαλπι·σ-, σαλπι·σ-, -, -, -) ἐν   καί δια·σπείρω (δια+σπειρ-, δια+σπερ(ε)·[σ]-, δια+σπειρ·[σ]-, -, δι+εσπαρ-, δια+σπαρ·[θ]-) ἀπό ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ εἰς[1] ὁ ἡ τό σκήνωμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί   ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) εἰς[1] Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. πρός ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ
2Krl:20:22 I też, nawet, mianowicie By wchodzić Kobiety/żona Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie I też, nawet, mianowicie By mówić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Miasto W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By pozbawiać Głowa Syn I też, nawet, mianowicie By rzucać Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) I też, nawet, mianowicie By grać na trąbce W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie By rozpraszać się Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Miasto Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Do (+przyspieszenie) Mieszkanie, zamieszkiwanie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By odwracać się od Do (+przyspieszenie) Jerozolima [miasto z] Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król
2Krl:20:22 kai\ ei)sE=lTen E( gunE\ pro\s pa/nta to\n lao\n kai\ e)la/lEsen pro\s pa=san tE\n po/lin e)n tE=| sofi/a| au)tE=s· kai\ a)fei=len tE\n kefalE\n *sabee ui(ou= *boCHori kai\ e)/balen pro\s *iOab. kai\ e)sa/lpisen e)n kerati/nE|, kai\ diespa/rEsan a)po\ tE=s po/leOs a)nE\r ei)s ta\ skEnO/mata au)tou=· kai\ *iOab a)pe/strePSen ei)s *ierousalEm pro\s to\n basile/a.
2Krl:20:22 kai eisElTen hE gynE pros panta ton laon kai elalEsen pros pasan tEn polin en tE sofia autEs· kai afeilen tEn kefalEn sabee hyiu boCHori kai ebalen pros iOab. kai esalpisen en keratinE, kai diesparEsan apo tEs poleOs anEr eis ta skEnOmata autu· kai iOab apestrePSen eis ierusalEm pros ton basilea.
2Krl:20:22 C VBI_AAI3S RA_NSF N3K_NSF P A3_ASM RA_ASM N2_ASM C VAI_AAI3S P A1S_ASF RA_ASF N3I_ASF P RA_DSF N1A_DSF RD_GSF C VBI_AAI3S RA_ASF N1_ASF N_GSM N2_GSM N_GSM C VBI_AAI3S P N_ASM C VAI_AAI3S P N1_DSF C VDI_API3P P RA_GSF N3I_GSF N3_NSM P RA_APN N3M_APN RD_GSM C N_NSM VAI_AAI3S P N_ASF P RA_ASM N3V_ASM
2Krl:20:22 and also, even, namely to enter the woman/wife toward (+acc,+gen,+dat) every all, each, every, the whole of the people and also, even, namely to speak toward (+acc,+gen,+dat) every all, each, every, the whole of; to sprinkle the city in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] he/she/it/same and also, even, namely to deprive the head ć son ć and also, even, namely to throw toward (+acc,+gen,+dat) ć and also, even, namely to trumpet in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely to scatter from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the city man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". into (+acc) the lodging, habitation he/she/it/same and also, even, namely ć to turn away from into (+acc) Jerusalem [city of] toward (+acc,+gen,+dat) the king
2Krl:20:22 and he/she/it-ENTER-ed the (nom) woman/wife (nom) toward (+acc,+gen,+dat) all (nom|acc|voc), every (acc) the (acc) people (acc) and he/she/it-SPEAK-ed toward (+acc,+gen,+dat) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) city (acc) in/among/by (+dat) the (dat) sapience (dat) her/it/same (gen) and he/she/it-DEPRIVE-ed the (acc) head (acc)   son (gen)   and he/she/it-THROW-ed toward (+acc,+gen,+dat)   and he/she/it-TRUMPET-ed in/among/by (+dat)   and they-were-SCATTER-ed away from (+gen) the (gen) city (gen) man, husband (nom) into (+acc) the (nom|acc) lodging, habitations (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and   he/she/it-TURN-ed-AWAY-FROM into (+acc) Jerusalem (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) king (acc)
2Krl:20:22 2Krl_20:22_1 2Krl_20:22_2 2Krl_20:22_3 2Krl_20:22_4 2Krl_20:22_5 2Krl_20:22_6 2Krl_20:22_7 2Krl_20:22_8 2Krl_20:22_9 2Krl_20:22_10 2Krl_20:22_11 2Krl_20:22_12 2Krl_20:22_13 2Krl_20:22_14 2Krl_20:22_15 2Krl_20:22_16 2Krl_20:22_17 2Krl_20:22_18 2Krl_20:22_19 2Krl_20:22_20 2Krl_20:22_21 2Krl_20:22_22 2Krl_20:22_23 2Krl_20:22_24 2Krl_20:22_25 2Krl_20:22_26 2Krl_20:22_27 2Krl_20:22_28 2Krl_20:22_29 2Krl_20:22_30 2Krl_20:22_31 2Krl_20:22_32 2Krl_20:22_33 2Krl_20:22_34 2Krl_20:22_35 2Krl_20:22_36 2Krl_20:22_37 2Krl_20:22_38 2Krl_20:22_39 2Krl_20:22_40 2Krl_20:22_41 2Krl_20:22_42 2Krl_20:22_43 2Krl_20:22_44 2Krl_20:22_45 2Krl_20:22_46 2Krl_20:22_47 2Krl_20:22_48 2Krl_20:22_49 2Krl_20:22_50 2Krl_20:22_51
2Krl:20:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:20:23 καὶ Ιωαβ πρὸς πάσῃ τῇ δυνάμει Ισραηλ, καὶ Βαναιας υἱὸς Ιωδαε ἐπὶ τοῦ χερεθθι καὶ ἐπὶ τοῦ φελεθθι,
2Krl:20:23 And Joab was over all the forces of Israel: and Banaias the son of Jodae was over the Cherethites and over the Phelethites. (2 Samuel 20:23 Brenton)
2Krl:20:23 Joab zamianowany został dowódcą całego wojska izraelskiego, Benajasz zaś, syn Jojady - dowódcą Keretytów i Peletytów. (2 Sm 20:23 BT_4)
2Krl:20:23 Καὶ Ιωαβ πρὸς πάσῃ τῇ δυνάμει Ισραηλ, καὶ Βαναιας υἱὸς Ιωδαε ἐπὶ τοῦ χερεθθι καὶ ἐπὶ τοῦ φελεθθι,
2Krl:20:23 καί   πρός πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ Ἰσραήλ, ὁ καί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ἐπί ὁ ἡ τό   καί ἐπί ὁ ἡ τό  
2Krl:20:23 I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Zdolność Izrael I też, nawet, mianowicie Syn Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym
2Krl:20:23 *kai\ *iOab pro\s pa/sE| tE=| duna/mei *israEl, kai\ *banaias ui(o\s *iOdae e)pi\ tou= CHereTTi kai\ e)pi\ tou= feleTTi,
2Krl:20:23 kai iOab pros pasE tE dynamei israEl, kai banaias hyios iOdae epi tu CHereTTi kai epi tu feleTTi,
2Krl:20:23 C N_NSM P A1S_DSF RA_DSF N3I_DSF N_GSM C N_NSM N2_NSM N_GSM P RA_GSM N_GSM C P RA_GSM N_GSM
2Krl:20:23 and also, even, namely ć toward (+acc,+gen,+dat) every all, each, every, the whole of; to sprinkle the ability Israel and also, even, namely ć son ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć
2Krl:20:23 and   toward (+acc,+gen,+dat) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed the (dat) ability (dat) Israel (indecl) and   son (nom)   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen)   and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen)  
2Krl:20:23 2Krl_20:23_1 2Krl_20:23_2 2Krl_20:23_3 2Krl_20:23_4 2Krl_20:23_5 2Krl_20:23_6 2Krl_20:23_7 2Krl_20:23_8 2Krl_20:23_9 2Krl_20:23_10 2Krl_20:23_11 2Krl_20:23_12 2Krl_20:23_13 2Krl_20:23_14 2Krl_20:23_15 2Krl_20:23_16 2Krl_20:23_17 2Krl_20:23_18
2Krl:20:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:20:24 καὶ Αδωνιραμ ἐπὶ τοῦ φόρου, καὶ Ιωσαφατ υἱὸς Αχιλουθ ἀναμιμνῄσκων,
2Krl:20:24 And Adoniram was over the tribute: and Josaphath the son of Achiluth was recorder. (2 Samuel 20:24 Brenton)
2Krl:20:24 Adoram został przełożonym robotników pracujących przymusowo, Jozafat, syn Achiluda, został pełnomocnikiem, (2 Sm 20:24 BT_4)
2Krl:20:24 καὶ Αδωνιραμ ἐπὶ τοῦ φόρου, καὶ Ιωσαφατ υἱὸς Αχιλουθ ἀναμιμνῄσκων,
2Krl:20:24 καί   ἐπί ὁ ἡ τό φόρος, -ου, ὁ; φόρον, -ου, τό; φορέω (φορ(ε)-, φορε·σ-, φορε·σ-, -, -, -) καί Ἰωσαφάτ, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ἀνα·μιμνῄσκω v.l. -μιμνή- (ανα+μιμνῃσκ-/ανα+μιμνησκ-, ανα+μνη·σ-, ανα+μνη·σ-, -, -, ανα+μνησ·θ-)
2Krl:20:24 I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Podatek (przymusowa praca, podatek, danina, (ładunek na dół, narzucają)); Poddany (przymusowa praca, podatek, danina, (ładunek na dół, narzucają)); by nosić {by niszczyć} sukienkę, szatę, ubierać się, płaszcz {pokrycie}, część garderoby, suknia I też, nawet, mianowicie Josaphat Syn By przypominać
2Krl:20:24 kai\ *adOniram e)pi\ tou= fo/rou, kai\ *iOsafat ui(o\s *aCHilouT a)namimnE/|skOn,
2Krl:20:24 kai adOniram epi tu foru, kai iOsafat hyios aCHiluT anamimnEskOn,
2Krl:20:24 C N_NSM P RA_GSM N2_GSM C N_NSM N2_NSM N_GSM V1_PAPNSM
2Krl:20:24 and also, even, namely ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the Tax (forced labor, tax, tribute, (load down, impose)); Tributary (forced labor, tax, tribute, (load down, impose)); to wear frock, robe, dress, coat, garment, gown and also, even, namely Josaphat son ć to remind
2Krl:20:24 and   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) Tax (gen); Tributary (gen); be-you(sg)-being-WEAR-ed! and Josaphat (indecl) son (nom)   while REMIND-ing (nom)
2Krl:20:24 2Krl_20:24_1 2Krl_20:24_2 2Krl_20:24_3 2Krl_20:24_4 2Krl_20:24_5 2Krl_20:24_6 2Krl_20:24_7 2Krl_20:24_8 2Krl_20:24_9 2Krl_20:24_10
2Krl:20:24 x x x x x x