2Krl:24:1 καὶ προσέθετο ὀργὴ κυρίου ἐκκαῆναι ἐν Ισραηλ, καὶ ἐπέσεισεν τὸν Δαυιδ ἐν αὐτοῖς λέγων Βάδιζε ἀρίθμησον τὸν Ισραηλ καὶ τὸν Ιουδα.
2Krl:24:1 And the Lord caused his anger to burn forth again in Israel, and Satan stirred up David against them, saying, Go, number Israel and Juda. (2 Samuel 24:1 Brenton)
2Krl:24:1 Jeszcze raz Pan zapłonął gniewem przeciw Izraelitom. Pobudził przeciw nim Dawida słowami: «Idź i policz Izraela i Judę». (2 Sm 24:1 BT_4)
2Krl:24:1 Καὶ προσέθετο ὀργὴ κυρίου ἐκκαῆναι ἐν Ισραηλ, καὶ ἐπέσεισεν τὸν Δαυιδ ἐν αὐτοῖς λέγων Βάδιζε ἀρίθμησον τὸν Ισραηλ καὶ τὸν Ιουδα.
2Krl:24:1 καί προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐκ·καίω (εκ+και-, εκ+καυ·σ-, εκ+καυ·σ-, -, εκ+κεκαυ-, εκ+καυ·θ-/εκ+κα·[θ]-) ἐν Ἰσραήλ, ὁ καί ἐπι·σείω [LXX] (επι+σει-, -, επι+σει·σ-, επι+σεσει·κ-, -, -) ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ἐν αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   ἀριθμέω (αριθμ(ε)-, αριθμη·σ-, αριθμη·σ-, -, ηριθμη-, αριθμη·θ-) ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ καί ὁ ἡ τό Ἰούδας, -α and -ου, ὁ
2Krl:24:1 I też, nawet, mianowicie By dodawać do Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By zapłonąć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Izrael I też, nawet, mianowicie Do ??? David W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj By liczyć się Izrael I też, nawet, mianowicie Judasz/Juda
2Krl:24:1 *kai\ prose/Teto o)rgE\ kuri/ou e)kkaE=nai e)n *israEl, kai\ e)pe/seisen to\n *dauid e)n au)toi=s le/gOn *ba/diDZe a)ri/TmEson to\n *israEl kai\ to\n *iouda.
2Krl:24:1 kai proseTeto orgE kyriu ekkaEnai en israEl, kai epeseisen ton dauid en autois legOn badiDZe ariTmEson ton israEl kai ton iuda.
2Krl:24:1 C VEI_AMI3S N1_NSF N2_GSM VD_APN P N_GSM C VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM P RD_DPM V1_PAPNSM V1_PAD2S VA_AAD2S RA_ASM N_ASM C RA_ASM N_ASM
2Krl:24:1 and also, even, namely to add to wrath fume, anger, rage lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to inflame in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Israel and also, even, namely to ??? the David in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same to say/tell ć to count the Israel and also, even, namely the Judas/Judah
2Krl:24:1 and he/she/it-was-ADD-ed-TO wrath (nom|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) to-be-INFLAME-ed in/among/by (+dat) Israel (indecl) and he/she/it-???-ed the (acc) David (indecl) in/among/by (+dat) them/same (dat) while SAY/TELL-ing (nom)   do-COUNT-you(sg)!, going-to-COUNT (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (acc) Israel (indecl) and the (acc) Judas/Judah (gen, voc)
2Krl:24:1 2Krl_24:1_1 2Krl_24:1_2 2Krl_24:1_3 2Krl_24:1_4 2Krl_24:1_5 2Krl_24:1_6 2Krl_24:1_7 2Krl_24:1_8 2Krl_24:1_9 2Krl_24:1_10 2Krl_24:1_11 2Krl_24:1_12 2Krl_24:1_13 2Krl_24:1_14 2Krl_24:1_15 2Krl_24:1_16 2Krl_24:1_17 2Krl_24:1_18 2Krl_24:1_19 2Krl_24:1_20 2Krl_24:1_21
2Krl:24:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:24:2 καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς πρὸς Ιωαβ ἄρχοντα τῆς ἰσχύος τὸν μετ’ αὐτοῦ Δίελθε δὴ πάσας φυλὰς Ισραηλ ἀπὸ Δαν καὶ ἕως Βηρσαβεε καὶ ἐπίσκεψαι τὸν λαόν, καὶ γνώσομαι τὸν ἀριθμὸν τοῦ λαοῦ.
2Krl:24:2 And the king said to Joab commander of the host, who was with him, Go now through all the tribes of Israel and Juda, from Dan even to Bersabee, and number the people, and I will know the number of the people. (2 Samuel 24:2 Brenton)
2Krl:24:2 Rzekł więc król do Joaba, dowódcy wojsk, który był z nim: «Przebiegnij wszystkie pokolenia Izraela od Dan do Beer-Szeby i policzcie ludzi, abym się dowiedział, jaka jest liczba narodu». (2 Sm 24:2 BT_4)
2Krl:24:2 καὶ εἶπεν βασιλεὺς πρὸς Ιωαβ ἄρχοντα τῆς ἰσχύος τὸν μετ’ αὐτοῦ Δίελθε δὴ πάσας φυλὰς Ισραηλ ἀπὸ Δαν καὶ ἕως Βηρσαβεε καὶ ἐπίσκεψαι τὸν λαόν, καὶ γνώσομαι τὸν ἀριθμὸν τοῦ λαοῦ.
2Krl:24:2 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ πρός   ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ ὁ ἡ τό μετά αὐτός αὐτή αὐτό δι·έρχομαι (δι+ερχ-, δι+ελευ·σ-, διελθ·[σ]- or 2nd δι+ελθ-, δι+εληλυθ·[κ]-, -, -) δή πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) φυλή, -ῆς, ἡ Ἰσραήλ, ὁ ἀπό   καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω Βηρσαβεε[2], ἡ [LXX]; Βηρσαβεε[1] [LXX] καί ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὁ ἡ τό ἀριθμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ
2Krl:24:2 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Król Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Władca; by zaczynać się Siła Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By przechodzić zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} na wskroś Naprawdę Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Szczep Izrael Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Bersabee/Bathsheba; Bersabee/Beersheba I też, nawet, mianowicie By bywać [zobacz sceptyczny] Ludzie I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny] Ludzie
2Krl:24:2 kai\ ei)=pen o( basileu\s pro\s *iOab a)/rCHonta tE=s i)sCHu/os to\n met’ au)tou= *di/elTe dE\ pa/sas fula\s *israEl a)po\ *dan kai\ e(/Os *bErsabee kai\ e)pi/skePSai to\n lao/n, kai\ gnO/somai to\n a)riTmo\n tou= laou=.
2Krl:24:2 kai eipen ho basileus pros iOab arCHonta tEs isCHyos ton met’ autu dielTe dE pasas fylas israEl apo dan kai heOs bErsabee kai episkePSai ton laon, kai gnOsomai ton ariTmon tu lau.
2Krl:24:2 C VBI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM P N_ASM N3W_ASM RA_GSF N3U_GSF RA_ASM P RD_GSM VB_AAD2S x A1S_APF N1_APF N_GSM P N_GSM C C N_GS C VA_AMD2S RA_ASM N2_ASM C VF_FMI1S RA_ASM N2_ASM RA_GSM N2_GSM
2Krl:24:2 and also, even, namely to say/tell the king toward (+acc,+gen,+dat) ć ruler; to begin the strength the after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same to go through pass through indeed every all, each, every, the whole of; to sprinkle tribe Israel from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć and also, even, namely until; dawn Bersabee/Bathsheba; Bersabee/Beersheba and also, even, namely to visit [see skeptical] the people and also, even, namely to know i.e. recognize. the number [see arithmetic] the people
2Krl:24:2 and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) king (nom) toward (+acc,+gen,+dat)   ruler (acc); while BEGIN-ing (acc, nom|acc|voc) the (gen) strength (gen) the (acc) after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) do-GO THROUGH-you(sg)! indeed all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) tribes (acc) Israel (indecl) away from (+gen)   and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) Bersabee/Bathsheba (indecl); Bersabee/Beersheba (indecl) and be-you(sg)-VISIT-ed! the (acc) people (acc) and I-will-be-KNOW-ed the (acc) number (acc) the (gen) people (gen)
2Krl:24:2 2Krl_24:2_1 2Krl_24:2_2 2Krl_24:2_3 2Krl_24:2_4 2Krl_24:2_5 2Krl_24:2_6 2Krl_24:2_7 2Krl_24:2_8 2Krl_24:2_9 2Krl_24:2_10 2Krl_24:2_11 2Krl_24:2_12 2Krl_24:2_13 2Krl_24:2_14 2Krl_24:2_15 2Krl_24:2_16 2Krl_24:2_17 2Krl_24:2_18 2Krl_24:2_19 2Krl_24:2_20 2Krl_24:2_21 2Krl_24:2_22 2Krl_24:2_23 2Krl_24:2_24 2Krl_24:2_25 2Krl_24:2_26 2Krl_24:2_27 2Krl_24:2_28 2Krl_24:2_29 2Krl_24:2_30 2Krl_24:2_31 2Krl_24:2_32
2Krl:24:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:24:3 καὶ εἶπεν Ιωαβ πρὸς τὸν βασιλέα καὶ προσθείη κύριος ὁ θεός σου πρὸς τὸν λαὸν ὥσπερ αὐτοὺς καὶ ὥσπερ αὐτοὺς ἑκατονταπλασίονα, καὶ ὀφθαλμοὶ τοῦ κυρίου μου τοῦ βασιλέως ὁρῶντες· καὶ ὁ κύριός μου ὁ βασιλεὺς ἵνα τί βούλεται ἐν τῷ λόγῳ τούτῳ;
2Krl:24:3 And Joab said to the king, Now may the Lord add to the people a hundred-fold as many as they are, and may the eyes of my lord the king see it: but why does my lord the king desire this thing? (2 Samuel 24:3 Brenton)
2Krl:24:3 Lecz Joab odpowiedział królowi: «Oby Pan, Bóg twój, dołożył jeszcze sto razy tyle do ludu, do tej liczby, która jest obecnie i którą widzą oczy mojego pana, króla. Dlaczego pan mój, król, tej rzeczy wymaga?» (2 Sm 24:3 BT_4)
2Krl:24:3 καὶ εἶπεν Ιωαβ πρὸς τὸν βασιλέα Καὶ προσθείη κύριος θεός σου πρὸς τὸν λαὸν ὥσπερ αὐτοὺς καὶ ὥσπερ αὐτοὺς ἑκατονταπλασίονα, καὶ ὀφθαλμοὶ τοῦ κυρίου μου τοῦ βασιλέως ὁρῶντες· καὶ κύριός μου βασιλεὺς ἵνα τί βούλεται ἐν τῷ λόγῳ τούτῳ;
2Krl:24:3 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   πρός ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πρός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὥσ·περ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὥσ·περ αὐτός αὐτή αὐτό ἑκατοντα·πλασίων -ον, gen. sg. -ονος καί ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) καί ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ἵνα τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί βούλομαι (βουλ-, βουλη·σ-, -, -, -, βουλη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο
2Krl:24:3 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król I też, nawet, mianowicie By dodawać do Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ludzie Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" On/ona/to/to samo Stokrotnie I też, nawet, mianowicie Oko Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ja Król By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I też, nawet, mianowicie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ja Król żeby / ażeby / bo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By planować/decyduj się/zamierzaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
2Krl:24:3 kai\ ei)=pen *iOab pro\s to\n basile/a *kai\ prosTei/E ku/rios o( Teo/s sou pro\s to\n lao\n O(/sper au)tou\s kai\ O(/sper au)tou\s e(katontaplasi/ona, kai\ o)fTalmoi\ tou= kuri/ou mou tou= basile/Os o(rO=ntes· kai\ o( ku/rio/s mou o( basileu\s i(/na ti/ bou/letai e)n tO=| lo/gO| tou/tO|;
2Krl:24:3 kai eipen iOab pros ton basilea kai prosTeiE kyrios ho Teos su pros ton laon hOsper autus kai hOsper autus hekatontaplasiona, kai ofTalmoi tu kyriu mu tu basileOs horOntes· kai ho kyrios mu ho basileus hina ti buletai en tO logO tutO;
2Krl:24:3 C VBI_AAI3S N_NSM P RA_ASM N3V_ASM D VE_AAO3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS P RA_ASM N2_ASM D RD_APM C D RD_APM A3N_ASM C N2_NPM RA_GSM N2_GSM RP_GS RA_GSM N3V_GSM V3_PAPNPM C RA_NSM N2_NSM RP_GS RA_NSM N3V_NSM C RI_NSN V1_PMI3S P RA_DSM N2_DSM RD_DSM
2Krl:24:3 and also, even, namely to say/tell ć toward (+acc,+gen,+dat) the king and also, even, namely to add to lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) toward (+acc,+gen,+dat) the people just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" he/she/it/same and also, even, namely just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" he/she/it/same hundredfold and also, even, namely eye the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I the king to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), and also, even, namely the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I the king so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to plan/determine/intend in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
2Krl:24:3 and he/she/it-SAY/TELL-ed   toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) king (acc) and he/she/it-happens-to-ADD-TO (opt) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) people (acc) just as them/same (acc) and just as them/same (acc) hundredfold (nom|acc|voc), hundredfold (acc) and eyes (nom|voc) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) me (gen) the (gen) king (gen) while SEE-ing (nom|voc) and the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) me (gen) the (nom) king (nom) so that / in order to /because who/what/why (nom|acc) he/she/it-is-being-PLAN/DETERMINE/INTEND-ed in/among/by (+dat) the (dat) word (dat) this (dat)
2Krl:24:3 2Krl_24:3_1 2Krl_24:3_2 2Krl_24:3_3 2Krl_24:3_4 2Krl_24:3_5 2Krl_24:3_6 2Krl_24:3_7 2Krl_24:3_8 2Krl_24:3_9 2Krl_24:3_10 2Krl_24:3_11 2Krl_24:3_12 2Krl_24:3_13 2Krl_24:3_14 2Krl_24:3_15 2Krl_24:3_16 2Krl_24:3_17 2Krl_24:3_18 2Krl_24:3_19 2Krl_24:3_20 2Krl_24:3_21 2Krl_24:3_22 2Krl_24:3_23 2Krl_24:3_24 2Krl_24:3_25 2Krl_24:3_26 2Krl_24:3_27 2Krl_24:3_28 2Krl_24:3_29 2Krl_24:3_30 2Krl_24:3_31 2Krl_24:3_32 2Krl_24:3_33 2Krl_24:3_34 2Krl_24:3_35 2Krl_24:3_36 2Krl_24:3_37 2Krl_24:3_38 2Krl_24:3_39 2Krl_24:3_40 2Krl_24:3_41 2Krl_24:3_42
2Krl:24:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:24:4 καὶ ὑπερίσχυσεν ὁ λόγος τοῦ βασιλέως πρὸς Ιωαβ καὶ εἰς τοὺς ἄρχοντας τῆς δυνάμεως. καὶ ἐξῆλθεν Ιωαβ καὶ οἱ ἄρχοντες τῆς ἰσχύος ἐνώπιον τοῦ βασιλέως ἐπισκέψασθαι τὸν λαὸν Ισραηλ.
2Krl:24:4 Nevertheless the word of the king prevailed against Joab an the captains of the host: And Joab and the captains of the host went out before the king to number the people of Israel. (2 Samuel 24:4 Brenton)
2Krl:24:4 Rozkaz królewski przemógł Joaba i przywódców wojska. Joab oddalił się wraz z dowódcami od króla, aby zliczyć ludność Izraela. (2 Sm 24:4 BT_4)
2Krl:24:4 καὶ ὑπερίσχυσεν λόγος τοῦ βασιλέως πρὸς Ιωαβ καὶ εἰς τοὺς ἄρχοντας τῆς δυνάμεως. καὶ ἐξῆλθεν Ιωαβ καὶ οἱ ἄρχοντες τῆς ἰσχύος ἐνώπιον τοῦ βασιλέως ἐπισκέψασθαι τὸν λαὸν Ισραηλ.
2Krl:24:4 καί   ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ πρός   καί εἰς[1] ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -)   καί ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ
2Krl:24:4 I też, nawet, mianowicie Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Król Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Władca; by zaczynać się Zdolność I też, nawet, mianowicie By wychodzić I też, nawet, mianowicie Władca; by zaczynać się Siła W obecności z (+informacja); ??? Król By bywać [zobacz sceptyczny] Ludzie Izrael
2Krl:24:4 kai\ u(peri/sCHusen o( lo/gos tou= basile/Os pro\s *iOab kai\ ei)s tou\s a)/rCHontas tE=s duna/meOs. kai\ e)XE=lTen *iOab kai\ oi( a)/rCHontes tE=s i)sCHu/os e)nO/pion tou= basile/Os e)piske/PSasTai to\n lao\n *israEl.
2Krl:24:4 kai hyperisChysen ho logos tu basileOs pros iOab kai eis tus arCHontas tEs dynameOs. kai eXElTen iOab kai hoi arCHontes tEs isCHyos enOpion tu basileOs episkePSasTai ton laon israEl.
2Krl:24:4 C VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RA_GSM N3V_GSM P N_ASM C P RA_APM N3W_APM RA_GSF N3I_GSF C VBI_AAI3S N_NSM C RA_NPM N3W_NPM RA_GSF N3U_GSF P RA_GSM N3V_GSM VA_AMN RA_ASM N2_ASM N_GSM
2Krl:24:4 and also, even, namely ć the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. the king toward (+acc,+gen,+dat) ć and also, even, namely into (+acc) the ruler; to begin the ability and also, even, namely to come out ć and also, even, namely the ruler; to begin the strength in the presence of (+gen); ??? the king to visit [see skeptical] the people Israel
2Krl:24:4 and   the (nom) word (nom) the (gen) king (gen) toward (+acc,+gen,+dat)   and into (+acc) the (acc) rulers (acc); while BEGIN-ing (acc) the (gen) ability (gen) and he/she/it-COME-ed-OUT   and the (nom) rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) the (gen) strength (gen) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) king (gen) to-be-VISIT-ed the (acc) people (acc) Israel (indecl)
2Krl:24:4 2Krl_24:4_1 2Krl_24:4_2 2Krl_24:4_3 2Krl_24:4_4 2Krl_24:4_5 2Krl_24:4_6 2Krl_24:4_7 2Krl_24:4_8 2Krl_24:4_9 2Krl_24:4_10 2Krl_24:4_11 2Krl_24:4_12 2Krl_24:4_13 2Krl_24:4_14 2Krl_24:4_15 2Krl_24:4_16 2Krl_24:4_17 2Krl_24:4_18 2Krl_24:4_19 2Krl_24:4_20 2Krl_24:4_21 2Krl_24:4_22 2Krl_24:4_23 2Krl_24:4_24 2Krl_24:4_25 2Krl_24:4_26 2Krl_24:4_27 2Krl_24:4_28 2Krl_24:4_29
2Krl:24:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:24:5 καὶ διέβησαν τὸν Ιορδάνην καὶ παρενέβαλον ἐν Αροηρ ἐκ δεξιῶν τῆς πόλεως τῆς ἐν μέσῳ τῆς φάραγγος Γαδ καὶ Ελιεζερ
2Krl:24:5 And they went over Jordan, and encamped in Aroer, on the right of the city which is in the midst of the valley of Gad and Eliezer. (2 Samuel 24:5 Brenton)
2Krl:24:5 Przeprawili się przez Jordan i zatrzymali się chwilowo w Aroerze, na południu od miasta, znajdującego się w środku doliny Gad w stronę Jazer, (2 Sm 24:5 BT_4)
2Krl:24:5 καὶ διέβησαν τὸν Ιορδάνην καὶ παρενέβαλον ἐν Αροηρ ἐκ δεξιῶν τῆς πόλεως τῆς ἐν μέσῳ τῆς φάραγγος Γαδ καὶ Ελιεζερ
2Krl:24:5 καί δια·βαίνω (δια+βαιν-, δια+βη·σ-, δια+βαιν·[σ]- or 2nd ath. δια+β(η)-/ath. δια+β(α)-, -, -, -) ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ καί παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) ἐν   ἐκ δεξιός -ά -όν ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό ἐν μέσος -η -ον ὁ ἡ τό φάραγξ, -αγγος, ἡ Γάδ, ὁ καί Ἐλιέζερ, ὁ
2Krl:24:5 I też, nawet, mianowicie By przechodzić Jordan [rzeka z] I też, nawet, mianowicie By stanąć obozem W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami W prawo Miasto W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni ??? Wałęsaj się I też, nawet, mianowicie Eliezer
2Krl:24:5 kai\ die/bEsan to\n *iorda/nEn kai\ parene/balon e)n *aroEr e)k deXiO=n tE=s po/leOs tE=s e)n me/sO| tE=s fa/raggos *gad kai\ *elieDZer
2Krl:24:5 kai diebEsan ton iordanEn kai parenebalon en aroEr ek deXiOn tEs poleOs tEs en mesO tEs farangos gad kai elieDZer
2Krl:24:5 C VZI_AAI3P RA_ASM N1M_ASM C VBI_AAI3P P N_DS P A1A_GPN RA_GSF N3I_GSF RA_GSF P A1_DSN RA_GSF N3G_GSF N_GSM C N_GSM
2Krl:24:5 and also, even, namely to cross over the Jordan [river of] and also, even, namely to encamp in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć out of (+gen) ἐξ before vowels right the city the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle the ??? Gad and also, even, namely Eliezer
2Krl:24:5 and they-CROSS-ed-OVER the (acc) Jordan (acc) and I-ENCAMP-ed, they-ENCAMP-ed in/among/by (+dat)   out of (+gen) right ([Adj] gen) the (gen) city (gen) the (gen) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) the (gen) ??? (gen) Gad (indecl) and Eliezer (indecl)
2Krl:24:5 2Krl_24:5_1 2Krl_24:5_2 2Krl_24:5_3 2Krl_24:5_4 2Krl_24:5_5 2Krl_24:5_6 2Krl_24:5_7 2Krl_24:5_8 2Krl_24:5_9 2Krl_24:5_10 2Krl_24:5_11 2Krl_24:5_12 2Krl_24:5_13 2Krl_24:5_14 2Krl_24:5_15 2Krl_24:5_16 2Krl_24:5_17 2Krl_24:5_18 2Krl_24:5_19 2Krl_24:5_20
2Krl:24:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:24:6 καὶ ἦλθον εἰς τὴν Γαλααδ καὶ εἰς γῆν Θαβασων, ἥ ἐστιν Αδασαι, καὶ παρεγένοντο εἰς Δανιδαν καὶ Ουδαν καὶ ἐκύκλωσαν εἰς Σιδῶνα
2Krl:24:6 And they came to Galaad, and into the land of Thabason, which is Adasai, and they came to Danidan and Udan, and compassed Sidon. (2 Samuel 24:6 Brenton)
2Krl:24:6 następnie przybyli do Gileadu, do krainy Chetytów do Kadesz, aż dotarli do Dan. I krążyli w okolicach Sydonu. (2 Sm 24:6 BT_4)
2Krl:24:6 καὶ ἦλθον εἰς τὴν Γαλααδ καὶ εἰς γῆν Θαβασων, ἐστιν Αδασαι, καὶ παρεγένοντο εἰς Δανιδαν καὶ Ουδαν καὶ ἐκύκλωσαν εἰς Σιδῶνα
2Krl:24:6 καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό   καί εἰς[1] γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ   ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   καί παρα·γίνομαι (παρα+γιν-, παρα+γενη·σ-, 2nd παρα+γεν-, παρα+γεγον·[κ]-, -, παρα+γενη·θ-) εἰς[1]   καί   καί κυκλόω (κυκλ(ο)-, κυκλω·σ-, κυκλω·σ-, -, -, κυκλω·θ-) εἰς[1] Σιδών, -ῶνος, ἡ
2Krl:24:6 I też, nawet, mianowicie By przychodzić Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia Kto/, który/, który By być I też, nawet, mianowicie By powstawać od przychodził do istnienia, by być pod ręką, by być obok, obok albo blisko Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By okrążać zbieraj się dookoła, otaczaj, związany do ?????? Koło Do (+przyspieszenie) Sydon [miasto z]
2Krl:24:6 kai\ E)=lTon ei)s tE\n *galaad kai\ ei)s gE=n *TabasOn, E(/ e)stin *adasai, kai\ parege/nonto ei)s *danidan kai\ *oudan kai\ e)ku/klOsan ei)s *sidO=na
2Krl:24:6 kai ElTon eis tEn galaad kai eis gEn TabasOn, hE estin adasai, kai paregenonto eis danidan kai udan kai ekyklOsan eis sidOna
2Krl:24:6 C VBI_AAI3P P RA_ASF N_ASF C P N1_ASF N_G RR_NSF V9_PAI3S N_N C VBI_AMI3P P N_AS C N_AS C VAI_AAI3P P N3_AS
2Krl:24:6 and also, even, namely to come into (+acc) the ć and also, even, namely into (+acc) earth/land ć who/whom/which to be ć and also, even, namely to come into being from came into being, to be at hand, to be beside, by or near into (+acc) ć and also, even, namely ć and also, even, namely to encircle gather around, surround, related to κύκλος circle into (+acc) Sidon [city of]
2Krl:24:6 and I-COME-ed, they-COME-ed into (+acc) the (acc)   and into (+acc) earth/land (acc)   who/whom/which (nom) he/she/it-is   and they-were-COME-ed-INTO-BEING into (+acc)   and   and they-ENCIRCLE-ed into (+acc) Sidon (acc)
2Krl:24:6 2Krl_24:6_1 2Krl_24:6_2 2Krl_24:6_3 2Krl_24:6_4 2Krl_24:6_5 2Krl_24:6_6 2Krl_24:6_7 2Krl_24:6_8 2Krl_24:6_9 2Krl_24:6_10 2Krl_24:6_11 2Krl_24:6_12 2Krl_24:6_13 2Krl_24:6_14 2Krl_24:6_15 2Krl_24:6_16 2Krl_24:6_17 2Krl_24:6_18 2Krl_24:6_19 2Krl_24:6_20 2Krl_24:6_21 2Krl_24:6_22
2Krl:24:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:24:7 καὶ ἦλθαν εἰς Μαψαρ Τύρου καὶ πάσας τὰς πόλεις τοῦ Ευαίου καὶ τοῦ Χαναναίου καὶ ἦλθαν κατὰ νότον Ιουδα εἰς Βηρσαβεε
2Krl:24:7 And they came to Mapsar of Tyre, and to all the cities of the Evite and the Chananite: and they came by the South of Juda to Bersabee. (2 Samuel 24:7 Brenton)
2Krl:24:7 Udali się potem do twierdzy Tyru, a później do wszystkich miast Chiwwitów i Kananejczyków. Potem skierowali się do Negebu judzkiego i do Beer-Szeby. (2 Sm 24:7 BT_4)
2Krl:24:7 καὶ ἦλθαν εἰς Μαψαρ Τύρου καὶ πάσας τὰς πόλεις τοῦ Ευαίου καὶ τοῦ Χαναναίου καὶ ἦλθαν κατὰ νότον Ιουδα εἰς Βηρσαβεε
2Krl:24:7 καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1]   Τύρος, -ου, ἡ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό Χαναναῖος -α -ον καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) κατά νότος, -ου, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ εἰς[1] Βηρσαβεε[2], ἡ [LXX]; Βηρσαβεε[1] [LXX]
2Krl:24:7 I też, nawet, mianowicie By przychodzić Do (+przyspieszenie) Tyr [miasto z] I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Miasto I też, nawet, mianowicie Kananeńczyk I też, nawet, mianowicie By przychodzić W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Na południe Judasz/Juda Do (+przyspieszenie) Bersabee/Bathsheba; Bersabee/Beersheba
2Krl:24:7 kai\ E)=lTan ei)s *maPSar *tu/rou kai\ pa/sas ta\s po/leis tou= *euai/ou kai\ tou= *CHananai/ou kai\ E)=lTan kata\ no/ton *iouda ei)s *bErsabee
2Krl:24:7 kai ElTan eis maPSar tyru kai pasas tas poleis tu euaiu kai tu CHananaiu kai ElTan kata noton iuda eis bErsabee
2Krl:24:7 C VBI_AAI3P P N_AS N2_GS C A1S_APF RA_APF N3I_APF RA_GSM N2_GSM C RA_GSM N2_GSM C VBI_AAI3P P N2_ASM N_GSM P N_AS
2Krl:24:7 and also, even, namely to come into (+acc) ć Tyre [city of] and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle the city the ć and also, even, namely the Canaanite and also, even, namely to come down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing south Judas/Judah into (+acc) Bersabee/Bathsheba; Bersabee/Beersheba
2Krl:24:7 and they-COME-ed into (+acc)   Tyre (gen) and all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) cities (acc, nom|voc) the (gen)   and the (gen) Canaanite ([Adj] gen) and they-COME-ed down/according to/as per (+acc), against (+gen) south (acc) Judas/Judah (gen, voc) into (+acc) Bersabee/Bathsheba (indecl); Bersabee/Beersheba (indecl)
2Krl:24:7 2Krl_24:7_1 2Krl_24:7_2 2Krl_24:7_3 2Krl_24:7_4 2Krl_24:7_5 2Krl_24:7_6 2Krl_24:7_7 2Krl_24:7_8 2Krl_24:7_9 2Krl_24:7_10 2Krl_24:7_11 2Krl_24:7_12 2Krl_24:7_13 2Krl_24:7_14 2Krl_24:7_15 2Krl_24:7_16 2Krl_24:7_17 2Krl_24:7_18 2Krl_24:7_19 2Krl_24:7_20 2Krl_24:7_21
2Krl:24:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:24:8 καὶ περιώδευσαν ἐν πάσῃ τῇ γῇ καὶ παρεγένοντο ἀπὸ τέλους ἐννέα μηνῶν καὶ εἴκοσι ἡμερῶν εἰς Ιερουσαλημ.
2Krl:24:8 And they compassed the whole land; and they arrived at Jerusalem at the end of nine months and twenty days. (2 Samuel 24:8 Brenton)
2Krl:24:8 Przebiegli w ten sposób cały kraj. Po dziewięciu miesiącach i dwudziestu dniach powrócili do Jerozolimy. (2 Sm 24:8 BT_4)
2Krl:24:8 καὶ περιώδευσαν ἐν πάσῃ τῇ γῇ καὶ παρεγένοντο ἀπὸ τέλους ἐννέα μηνῶν καὶ εἴκοσι ἡμερῶν εἰς Ιερουσαλημ.
2Krl:24:8 καί   ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί παρα·γίνομαι (παρα+γιν-, παρα+γενη·σ-, 2nd παρα+γεν-, παρα+γεγον·[κ]-, -, παρα+γενη·θ-) ἀπό τέλο·ς, -ους, τό ἐννέα μήν[2], μηνός, ὁ καί εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι ἡμέρα, -ας -ἡ εἰς[1] Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
2Krl:24:8 I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie By powstawać od przychodził do istnienia, by być pod ręką, by być obok, obok albo blisko Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Koniec (wypadek, spełnienie) Dziewięć Miesiąc I też, nawet, mianowicie Ikona; dwadzieścia Dzień Do (+przyspieszenie) Jerozolima [miasto z]
2Krl:24:8 kai\ periO/deusan e)n pa/sE| tE=| gE=| kai\ parege/nonto a)po\ te/lous e)nne/a mEnO=n kai\ ei)/kosi E(merO=n ei)s *ierousalEm.
2Krl:24:8 kai periOdeusan en pasE tE gE kai paregenonto apo telus ennea mEnOn kai eikosi hEmerOn eis ierusalEm.
2Krl:24:8 C VAI_AAI3P P A1S_DSF RA_DSF N1_DSF C VBI_AMI3P P N3E_GSN M N3_GPM C M N1A_GPF P N_ASF
2Krl:24:8 and also, even, namely ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle the earth/land and also, even, namely to come into being from came into being, to be at hand, to be beside, by or near from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing end (event, consummation) nine month and also, even, namely icon; twenty day into (+acc) Jerusalem [city of]
2Krl:24:8 and   in/among/by (+dat) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed the (dat) earth/land (dat) and they-were-COME-ed-INTO-BEING away from (+gen) end (gen) nine months (gen) and icons (dat); twenty days (gen) into (+acc) Jerusalem (indecl)
2Krl:24:8 2Krl_24:8_1 2Krl_24:8_2 2Krl_24:8_3 2Krl_24:8_4 2Krl_24:8_5 2Krl_24:8_6 2Krl_24:8_7 2Krl_24:8_8 2Krl_24:8_9 2Krl_24:8_10 2Krl_24:8_11 2Krl_24:8_12 2Krl_24:8_13 2Krl_24:8_14 2Krl_24:8_15 2Krl_24:8_16 2Krl_24:8_17
2Krl:24:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:24:9 καὶ ἔδωκεν Ιωαβ τὸν ἀριθμὸν τῆς ἐπισκέψεως τοῦ λαοῦ πρὸς τὸν βασιλέα, καὶ ἐγένετο Ισραηλ ὀκτακόσιαι χιλιάδες ἀνδρῶν δυνάμεως σπωμένων ῥομφαίαν καὶ ἀνὴρ Ιουδα πεντακόσιαι χιλιάδες ἀνδρῶν μαχητῶν.
2Krl:24:9 And Joab gave in the number of the census of the people to the king: and Israel consisted of eight hundred thousand men of might that drew sword; and the men of Juda, five hundred thousand fighting men. (2 Samuel 24:9 Brenton)
2Krl:24:9 Joab przekazał królowi liczbę spisanej ludności. Izrael liczył osiemset tysięcy wojowników dobywających miecza, Juda zaś - pięćset tysięcy ludzi. (2 Sm 24:9 BT_4)
2Krl:24:9 καὶ ἔδωκεν Ιωαβ τὸν ἀριθμὸν τῆς ἐπισκέψεως τοῦ λαοῦ πρὸς τὸν βασιλέα, καὶ ἐγένετο Ισραηλ ὀκτακόσιαι χιλιάδες ἀνδρῶν δυνάμεως σπωμένων ῥομφαίαν καὶ ἀνὴρ Ιουδα πεντακόσιαι χιλιάδες ἀνδρῶν μαχητῶν.
2Krl:24:9 καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-)   ὁ ἡ τό ἀριθμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἐπί·σκεψις, -εως, ἡ [LXX] ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ πρός ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) Ἰσραήλ, ὁ ὀκτα·κόσιοι -αι -α [LXX] χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ δύναμις, -εως, ἡ σπάω (σπ(α)-, σπα·σ-, σπα·σ-, -, εσπασ-, -) ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) καί ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ πεντα·κόσιοι -αι -α χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ  
2Krl:24:9 I też, nawet, mianowicie By dawać Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny] Inspekcji/badanie Ludzie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Izrael Osiemset Kilo [jednostka tysiąc] Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Zdolność Do ??? Szpada I też, nawet, mianowicie Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Judasz/Juda Pięćset Kilo [jednostka tysiąc] Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż".
2Krl:24:9 kai\ e)/dOken *iOab to\n a)riTmo\n tE=s e)piske/PSeOs tou= laou= pro\s to\n basile/a, kai\ e)ge/neto *israEl o)ktako/siai CHilia/des a)ndrO=n duna/meOs spOme/nOn r(omfai/an kai\ a)nE\r *iouda pentako/siai CHilia/des a)ndrO=n maCHEtO=n.
2Krl:24:9 kai edOken iOab ton ariTmon tEs episkePSeOs tu lau pros ton basilea, kai egeneto israEl oktakosiai CHiliades andrOn dynameOs spOmenOn romfaian kai anEr iuda pentakosiai CHiliades andrOn maCHEtOn.
2Krl:24:9 C VAI_AAI3S N_NSM RA_ASM N2_ASM RA_GSF N3I_GSF RA_GSM N2_GSM P RA_ASM N3V_ASM C VBI_AMI3S N_NSM A1A_NPF N3D_NPF N3_GPM N3I_GSF V3_PMPGPM N1A_ASF C N3_NSM N_GSM A1A_NPF N3D_NPF N3_GPM N1M_GPM
2Krl:24:9 and also, even, namely to give ć the number [see arithmetic] the visitation/inspection the people toward (+acc,+gen,+dat) the king and also, even, namely to become become, happen Israel eight hundred kilo [unit of one thousand] man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". ability to ??? sword and also, even, namely man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". Judas/Judah five hundred kilo [unit of one thousand] man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". ć
2Krl:24:9 and he/she/it-GIVE-ed   the (acc) number (acc) the (gen) visitation/inspection (gen) the (gen) people (gen) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) king (acc) and he/she/it-was-BECOME-ed Israel (indecl) eight hundred (nom|voc) kilos (nom|voc) men, husbands (gen) ability (gen) while being-???-ed (gen) sword (acc) and man, husband (nom) Judas/Judah (gen, voc) five hundred (nom|voc) kilos (nom|voc) men, husbands (gen)  
2Krl:24:9 2Krl_24:9_1 2Krl_24:9_2 2Krl_24:9_3 2Krl_24:9_4 2Krl_24:9_5 2Krl_24:9_6 2Krl_24:9_7 2Krl_24:9_8 2Krl_24:9_9 2Krl_24:9_10 2Krl_24:9_11 2Krl_24:9_12 2Krl_24:9_13 2Krl_24:9_14 2Krl_24:9_15 2Krl_24:9_16 2Krl_24:9_17 2Krl_24:9_18 2Krl_24:9_19 2Krl_24:9_20 2Krl_24:9_21 2Krl_24:9_22 2Krl_24:9_23 2Krl_24:9_24 2Krl_24:9_25 2Krl_24:9_26 2Krl_24:9_27 2Krl_24:9_28
2Krl:24:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:24:10 καὶ ἐπάταξεν καρδία Δαυιδ αὐτὸν μετὰ τὸ ἀριθμῆσαι τὸν λαόν, καὶ εἶπεν Δαυιδ πρὸς κύριον Ἥμαρτον σφόδρα ὃ ἐποίησα· νῦν, κύριε, παραβίβασον δὴ τὴν ἀνομίαν τοῦ δούλου σου, ὅτι ἐμωράνθην σφόδρα.
2Krl:24:10 And the heart of David smote him after he had numbered the people; and David said to the Lord, I have sinned grievously, O Lord, in what I have now done: remove, I pray thee, the iniquity of thy servant, for I have been exceedingly foolish. (2 Samuel 24:10 Brenton)
2Krl:24:10 Serce Dawida zadrżało, dlatego że zliczył lud. Dawid zwrócił się do Pana: «Bardzo zgrzeszyłem tym, czego dokonałem, lecz teraz, o Panie, daruj łaskawie winę swego sługi, bo postąpiłem bardzo nierozsądnie». (2 Sm 24:10 BT_4)
2Krl:24:10 Καὶ ἐπάταξεν καρδία Δαυιδ αὐτὸν μετὰ τὸ ἀριθμῆσαι τὸν λαόν, καὶ εἶπεν Δαυιδ πρὸς κύριον Ἥμαρτον σφόδρα ἐποίησα· νῦν, κύριε, παραβίβασον δὴ τὴν ἀνομίαν τοῦ δούλου σου, ὅτι ἐμωράνθην σφόδρα.
2Krl:24:10 καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) καρδία, -ας, ἡ Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό μετά ὁ ἡ τό ἀριθμέω (αριθμ(ε)-, αριθμη·σ-, αριθμη·σ-, -, ηριθμη-, αριθμη·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ πρός κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) σφόδρα ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) νῦν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παρα·βιβάζω [LXX] (παρα+βιβαζ-, -, παρα+βιβα·σ-, -, -, -) δή ὁ ἡ τό ἀ·νομία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον; δουλόω (δουλ(ο)-, δουλω·σ-, δουλω·σ-, -, δεδουλω-, δουλω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅτι μωραίνω (-, -, μωραν·[σ]-, -, -, μωραν·θ-) σφόδρα
2Krl:24:10 I też, nawet, mianowicie By uderzać Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) David On/ona/to/to samo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym By liczyć się Ludzie I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj David Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By grzeszyć Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony Kto/, który/, który By czynić/rób Teraz Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do ??? Naprawdę Bezprawie Haruj jak niewolnik; niewolniczy; by zniewolić Ty; twój/twój(sg) Ponieważ/tamto By robić głupi Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony
2Krl:24:10 *kai\ e)pa/taXen kardi/a *dauid au)to\n meta\ to\ a)riTmE=sai to\n lao/n, kai\ ei)=pen *dauid pro\s ku/rion *(/Emarton sfo/dra o(\ e)poi/Esa· nu=n, ku/rie, parabi/bason dE\ tE\n a)nomi/an tou= dou/lou sou, o(/ti e)mOra/nTEn sfo/dra.
2Krl:24:10 kai epataXen kardia dauid auton meta to ariTmEsai ton laon, kai eipen dauid pros kyrion hEmarton sfodra ho epoiEsa· nyn, kyrie, parabibason dE tEn anomian tu dulu su, hoti emOranTEn sfodra.
2Krl:24:10 C VAI_AAI3S N1A_NSF N_GSM RD_ASM P RA_ASN VA_AAN RA_ASM N2_ASM C VBI_AAI3S N_NSM P N2_ASM VBI_AAI1S D RR_ASN VAI_AAI1S D N2_VSM VA_AAD2S x RA_ASF N1A_ASF RA_GSM N2_GSM RP_GS C VCI_API1S D
2Krl:24:10 and also, even, namely to smite heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) David he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the to count the people and also, even, namely to say/tell David toward (+acc,+gen,+dat) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to sin vehement, intense, keen, inveighingly, eager who/whom/which to do/make now lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to ??? indeed the lawlessness the slave; servile; to enslave you; your/yours(sg) because/that to make foolish vehement, intense, keen, inveighingly, eager
2Krl:24:10 and he/she/it-SMITE-ed heart (nom|voc) David (indecl) him/it/same (acc) after (+acc), with (+gen) the (nom|acc) to-COUNT, be-you(sg)-COUNT-ed!, he/she/it-happens-to-COUNT (opt) the (acc) people (acc) and he/she/it-SAY/TELL-ed David (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) I-SIN-ed, they-SIN-ed vehement, who/whom/which (nom|acc) I-DO/MAKE-ed now lord (voc); a lord ([Adj] voc) do-???-you(sg)! indeed the (acc) lawlessness (acc) the (gen) slave (gen); servile ([Adj] gen); be-you(sg)-ENSLAVE-ing!, be-you(sg)-being-ENSLAVE-ed! you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) because/that I-was-MAKE-ed-FOOLISH vehement,
2Krl:24:10 2Krl_24:10_1 2Krl_24:10_2 2Krl_24:10_3 2Krl_24:10_4 2Krl_24:10_5 2Krl_24:10_6 2Krl_24:10_7 2Krl_24:10_8 2Krl_24:10_9 2Krl_24:10_10 2Krl_24:10_11 2Krl_24:10_12 2Krl_24:10_13 2Krl_24:10_14 2Krl_24:10_15 2Krl_24:10_16 2Krl_24:10_17 2Krl_24:10_18 2Krl_24:10_19 2Krl_24:10_20 2Krl_24:10_21 2Krl_24:10_22 2Krl_24:10_23 2Krl_24:10_24 2Krl_24:10_25 2Krl_24:10_26 2Krl_24:10_27 2Krl_24:10_28 2Krl_24:10_29 2Krl_24:10_30 2Krl_24:10_31
2Krl:24:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:24:11 καὶ ἀνέστη Δαυιδ τὸ πρωί. καὶ λόγος κυρίου ἐγένετο πρὸς Γαδ τὸν προφήτην τὸν ὁρῶντα Δαυιδ λέγων
2Krl:24:11 And David rose early in the morning, and the word of the Lord came to the prophet Gad, the seer, saying, Go, and speak to David, saying, (2 Samuel 24:11 Brenton)
2Krl:24:11 Gdy Dawid wstał nazajutrz rano, słowo Pańskie następującej treści zostało skierowane do proroka Gada, "Widzącego" Dawidowego: «Idź i oświadcz Dawidowi: (2 Sm 24:11 BT_4)
2Krl:24:11 καὶ ἀνέστη Δαυιδ τὸ πρωί. καὶ λόγος κυρίου ἐγένετο πρὸς Γαδ τὸν προφήτην τὸν ὁρῶντα Δαυιδ λέγων
2Krl:24:11 καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό πρωΐ καί λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) πρός Γάδ, ὁ ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
2Krl:24:11 I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych David Wcześnie I też, nawet, mianowicie Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By stawać się stawaj się, zdarzaj się Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Wałęsaj się Prorok By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), David By mówić/opowiadaj
2Krl:24:11 kai\ a)ne/stE *dauid to\ prOi/. kai\ lo/gos kuri/ou e)ge/neto pro\s *gad to\n profE/tEn to\n o(rO=nta *dauid le/gOn
2Krl:24:11 kai anestE dauid to prOi. kai logos kyriu egeneto pros gad ton profEtEn ton horOnta dauid legOn
2Krl:24:11 C VHI_AAI3S N_NSM RA_ASN D C N2_NSM N2_GSM VBI_AMI3S P N_ASM RA_ASM N1M_ASM RA_ASM V3_PAPASM N_GSM V1_PAPNSM
2Krl:24:11 and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect David the early and also, even, namely word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to become become, happen toward (+acc,+gen,+dat) Gad the prophet the to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), David to say/tell
2Krl:24:11 and he/she/it-STand-ed-UP David (indecl) the (nom|acc) early and word (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) he/she/it-was-BECOME-ed toward (+acc,+gen,+dat) Gad (indecl) the (acc) prophet (acc) the (acc) while SEE-ing (acc, nom|acc|voc) David (indecl) while SAY/TELL-ing (nom)
2Krl:24:11 2Krl_24:11_1 2Krl_24:11_2 2Krl_24:11_3 2Krl_24:11_4 2Krl_24:11_5 2Krl_24:11_6 2Krl_24:11_7 2Krl_24:11_8 2Krl_24:11_9 2Krl_24:11_10 2Krl_24:11_11 2Krl_24:11_12 2Krl_24:11_13 2Krl_24:11_14 2Krl_24:11_15 2Krl_24:11_16 2Krl_24:11_17
2Krl:24:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:24:12 Πορεύθητι καὶ λάλησον πρὸς Δαυιδ λέγων Τάδε λέγει κύριος Τρία ἐγώ εἰμι αἴρω ἐπὶ σέ, καὶ ἔκλεξαι σεαυτῷ ἓν ἐξ αὐτῶν, καὶ ποιήσω σοι.
2Krl:24:12 Thus saith the Lord, I bring one of three things upon thee: now choose thee one of them, and I will do it to thee. (2 Samuel 24:12 Brenton)
2Krl:24:12 To mówi Pan: Przedstawiam ci trzy możliwości. Wybierz sobie jedną z nich, a Ja ci to uczynię». (2 Sm 24:12 BT_4)
2Krl:24:12 Πορεύθητι καὶ λάλησον πρὸς Δαυιδ λέγων Τάδε λέγει κύριος Τρία ἐγώ εἰμι αἴρω ἐπὶ σέ, καὶ ἔκλεξαι σεαυτῷ ἓν ἐξ αὐτῶν, καὶ ποιήσω σοι.
2Krl:24:12 πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-); αἱρέω (αιρ(ε)-, αιρη·σ-, ελ·[σ]- or 2nd ελ-, -, -, -) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐκ·λέγομαι (εκ+λεγ-, εκ+λεξ-, εκ+λεξ-, -, εκ+λελεγ-, εκ+λεγ·[θ]-) σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
2Krl:24:12 By iść I też, nawet, mianowicie By mówić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) David By mówić/opowiadaj Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Trzy Ja By iść; by być By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą; by wybierać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By wybierać Siebie Jeden Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się
2Krl:24:12 *poreu/TEti kai\ la/lEson pro\s *dauid le/gOn *ta/de le/gei ku/rios *tri/a e)gO/ ei)mi ai)/rO e)pi\ se/, kai\ e)/kleXai seautO=| e(\n e)X au)tO=n, kai\ poiE/sO soi.
2Krl:24:12 poreuTEti kai lalEson pros dauid legOn tade legei kyrios tria egO eimi airO epi se, kai ekleXai seautO hen eX autOn, kai poiEsO soi.
2Krl:24:12 VC_APD2S C VF_FAPASN P N_ASM V1_PAPNSM RD_APN V1_PAI3S N2_NSM A3_APN RP_NS V9_PAI1S V1_PAI1S P RP_AS C VA_AMD2S RD_DSM A3_ASN P RD_GPN C VF_FAI1S RP_DS
2Krl:24:12 to go and also, even, namely to speak toward (+acc,+gen,+dat) David to say/tell such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. three I to go; to be to lift/pick up take up, tote, raise; to choose upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) and also, even, namely to select yourself one out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same and also, even, namely to do/make you; your/yours(sg); to rub worn, rub
2Krl:24:12 be-you(sg)-GO-ed! and do-SPEAK-you(sg)!, going-to-SPEAK (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) toward (+acc,+gen,+dat) David (indecl) while SAY/TELL-ing (nom) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) three (nom|acc) I (nom) I-am-GO-ing; I-am I-am-LIFT/PICK-ing-UP, I-should-be-LIFT/PICK-ing-UP; I-am-CHOOSE-ing, I-should-be-CHOOSE-ing upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and to-SELECT, be-you(sg)-SELECT-ed!, he/she/it-happens-to-SELECT (opt) yourself (dat) one (nom|acc) out of (+gen) them/same (gen) and I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
2Krl:24:12 2Krl_24:12_1 2Krl_24:12_2 2Krl_24:12_3 2Krl_24:12_4 2Krl_24:12_5 2Krl_24:12_6 2Krl_24:12_7 2Krl_24:12_8 2Krl_24:12_9 2Krl_24:12_10 2Krl_24:12_11 2Krl_24:12_12 2Krl_24:12_13 2Krl_24:12_14 2Krl_24:12_15 2Krl_24:12_16 2Krl_24:12_17 2Krl_24:12_18 2Krl_24:12_19 2Krl_24:12_20 2Krl_24:12_21 2Krl_24:12_22 2Krl_24:12_23 2Krl_24:12_24
2Krl:24:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:24:13 καὶ εἰσῆλθεν Γαδ πρὸς Δαυιδ καὶ ἀνήγγειλεν αὐτῷ καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἔκλεξαι σεαυτῷ γενέσθαι, εἰ ἔλθῃ σοι τρία ἔτη λιμὸς ἐν τῇ γῇ σου, ἢ τρεῖς μῆνας φεύγειν σε ἔμπροσθεν τῶν ἐχθρῶν σου καὶ ἔσονται διώκοντές σε, ἢ γενέσθαι τρεῖς ἡμέρας θάνατον ἐν τῇ γῇ σου· νῦν οὖν γνῶθι καὶ ἰδὲ τί ἀποκριθῶ τῷ ἀποστείλαντί με ῥῆμα.
2Krl:24:13 And Gad went in to David, and told him, and said to him, Choose one of these things to befall thee, whether there shall come upon thee for three years famine in thy land; or that thou shouldest flee three months before thine enemies, and they should pursue thee; or that there should be for three days mortality in thy land. Now then decide, and see what answer I shall return to him that sent me. (2 Samuel 24:13 Brenton)
2Krl:24:13 Gad udał się do Dawida i przekazał mu następujące oświadczenie: «Czy chcesz, by w tej ziemi nastało siedem lat głodu, czy wolisz przez trzy miesiące uciekać przed wrogiem, który cię będzie ścigał, czy też przyjść ma na twój kraj zaraza trwając trzy dni? Pomyśl i rozpatrz, co mam odpowiedzieć Temu, który mię posłał». (2 Sm 24:13 BT_4)
2Krl:24:13 καὶ εἰσῆλθεν Γαδ πρὸς Δαυιδ καὶ ἀνήγγειλεν αὐτῷ καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἔκλεξαι σεαυτῷ γενέσθαι, εἰ ἔλθῃ σοι τρία ἔτη λιμὸς ἐν τῇ γῇ σου, τρεῖς μῆνας φεύγειν σε ἔμπροσθεν τῶν ἐχθρῶν σου καὶ ἔσονται διώκοντές σε, γενέσθαι τρεῖς ἡμέρας θάνατον ἐν τῇ γῇ σου· νῦν οὖν γνῶθι καὶ ἰδὲ τί ἀποκριθῶ τῷ ἀποστείλαντί με ῥῆμα.
2Krl:24:13 καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) Γάδ, ὁ πρός Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ·λέγομαι (εκ+λεγ-, εκ+λεξ-, εκ+λεξ-, -, εκ+λελεγ-, εκ+λεγ·[θ]-) σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) εἰ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν ἔτο·ς, -ους, τό λιμός, -οῦ, ὁ and ἡ ἐν ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἤ[1] τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν μήν[2], μηνός, ὁ φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἔμ·προσ·θεν/-θε ὁ ἡ τό ἔχθρα, -ας, ἡ; ἐχθρός -ά -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) διώκω (διωκ-, διωξ-, διωξ-, -, δεδιωκ-, διωχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἤ[1] γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν ἡμέρα, -ας -ἡ θάνατος, -ου, ὁ ἐν ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν νῦν οὖν γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) ὁ ἡ τό ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ῥῆμα[τ], -ατος, τό
2Krl:24:13 I też, nawet, mianowicie By wchodzić Wałęsaj się Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) David I też, nawet, mianowicie By ogłaszać ogłaszaj, informuj On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo By wybierać Siebie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Jeżeli By przychodzić Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Trzy Rok Głodu głód W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Ty; twój/twój(sg) Albo Trzy Miesiąc By uciekać Ty; twój/twój(sg) Przedtem/w przodzie z Wrogość; wrogi Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By być By wstępować na drogę sądową/ścigaj wstępuj na drogę sądową: Kładziony na próbę Ty; twój/twój(sg) Albo By stawać się stawaj się, zdarzaj się Trzy Dzień Śmierć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Ty; twój/twój(sg) Teraz Dlatego/wtedy By wiedzieć to jest rozpoznaj. I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By odpowiadać zamawiać Ja Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie
2Krl:24:13 kai\ ei)sE=lTen *gad pro\s *dauid kai\ a)nE/ggeilen au)tO=| kai\ ei)=pen au)tO=| *)/ekleXai seautO=| gene/sTai, ei) e)/lTE| soi tri/a e)/tE limo\s e)n tE=| gE=| sou, E)\ trei=s mE=nas feu/gein se e)/mprosTen tO=n e)CHTrO=n sou kai\ e)/sontai diO/konte/s se, E)\ gene/sTai trei=s E(me/ras Ta/naton e)n tE=| gE=| sou· nu=n ou)=n gnO=Ti kai\ i)de\ ti/ a)pokriTO= tO=| a)postei/lanti/ me r(E=ma.
2Krl:24:13 kai eisElTen gad pros dauid kai anEngeilen autO kai eipen autO ekleXai seautO genesTai, ei elTE soi tria etE limos en tE gE su, E treis mEnas feugein se emprosTen tOn eCHTrOn su kai esontai diOkontes se, E genesTai treis hEmeras Tanaton en tE gE su· nyn un gnOTi kai ide ti apokriTO tO aposteilanti me rEma.
2Krl:24:13 C VBI_AAI3S N_NSM P N_ASM C VAI_AAI3S RD_DSM C VBI_AAI3S RD_DSM VA_AMD2S RD_DSM VB_AMN C VB_AAS3S RP_DS A3_APN N3E_APN N2_NSM P RA_DSF N1_DSF RP_GS C M_APM N3_APM V1_PAN RP_AS P RA_GPM A1A_GPM RP_GS C VF_FMI3P V1_PAPNPM RP_AS C VB_AMN M_APF N1A_APF N2_ASM P RA_DSF N1_DSF RP_GS D x VZ_AAD2S C VB_AAD2S RI_ASN VC_APS1S RA_DSM VA_AAPDSM RP_AS N3M_ASN
2Krl:24:13 and also, even, namely to enter Gad toward (+acc,+gen,+dat) David and also, even, namely to proclaim proclaim, report he/she/it/same and also, even, namely to say/tell he/she/it/same to select yourself to become become, happen if to come you; your/yours(sg); to rub worn, rub three year famine hunger in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the earth/land you; your/yours(sg) or three month to flee you; your/yours(sg) before/in front of the enmity; hostile you; your/yours(sg) and also, even, namely to be to prosecute/pursue prosecute: put on trial you; your/yours(sg) or to become become, happen three day death in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the earth/land you; your/yours(sg) now therefore/then to know i.e. recognize. and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to answer the to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send I declaration statement, utterance
2Krl:24:13 and he/she/it-ENTER-ed Gad (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) David (indecl) and he/she/it-PROCLAIM-ed him/it/same (dat) and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) to-SELECT, be-you(sg)-SELECT-ed!, he/she/it-happens-to-SELECT (opt) yourself (dat) to-be-BECOME-ed if he/she/it-should-COME you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) three (nom|acc) years (nom|acc|voc) famine (nom) in/among/by (+dat) the (dat) earth/land (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) or three (acc, nom) months (acc) to-be-FLEE-ing you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) before/in front of the (gen) enmities (gen); hostile ([Adj] gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and they-will-be while PROSECUTE/PURSUE-ing (nom|voc) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) or to-be-BECOME-ed three (acc, nom) day (gen), days (acc) death (acc) in/among/by (+dat) the (dat) earth/land (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) now therefore/then do-KNOW-you(sg)! and do-SEE-you(sg)! who/what/why (nom|acc) I-should-be-ANSWER-ed the (dat) upon ORDER FORTH-ing (dat) me (acc) declaration (nom|acc|voc)
2Krl:24:13 2Krl_24:13_1 2Krl_24:13_2 2Krl_24:13_3 2Krl_24:13_4 2Krl_24:13_5 2Krl_24:13_6 2Krl_24:13_7 2Krl_24:13_8 2Krl_24:13_9 2Krl_24:13_10 2Krl_24:13_11 2Krl_24:13_12 2Krl_24:13_13 2Krl_24:13_14 2Krl_24:13_15 2Krl_24:13_16 2Krl_24:13_17 2Krl_24:13_18 2Krl_24:13_19 2Krl_24:13_20 2Krl_24:13_21 2Krl_24:13_22 2Krl_24:13_23 2Krl_24:13_24 2Krl_24:13_25 2Krl_24:13_26 2Krl_24:13_27 2Krl_24:13_28 2Krl_24:13_29 2Krl_24:13_30 2Krl_24:13_31 2Krl_24:13_32 2Krl_24:13_33 2Krl_24:13_34 2Krl_24:13_35 2Krl_24:13_36 2Krl_24:13_37 2Krl_24:13_38 2Krl_24:13_39 2Krl_24:13_40 2Krl_24:13_41 2Krl_24:13_42 2Krl_24:13_43 2Krl_24:13_44 2Krl_24:13_45 2Krl_24:13_46 2Krl_24:13_47 2Krl_24:13_48 2Krl_24:13_49 2Krl_24:13_50 2Krl_24:13_51 2Krl_24:13_52 2Krl_24:13_53 2Krl_24:13_54 2Krl_24:13_55 2Krl_24:13_56 2Krl_24:13_57
2Krl:24:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:24:14 καὶ εἶπεν Δαυιδ πρὸς Γαδ Στενά μοι πάντοθεν σφόδρα ἐστίν· ἐμπεσοῦμαι δὴ ἐν χειρὶ κυρίου, ὅτι πολλοὶ οἱ οἰκτιρμοὶ αὐτοῦ σφόδρα, εἰς δὲ χεῖρας ἀνθρώπου οὐ μὴ ἐμπέσω· καὶ ἐξελέξατο ἑαυτῷ Δαυιδ τὸν θάνατον.
2Krl:24:14 And David said to Gad, On every side I am much straitened: let me fall now into the hands of the Lord, for his compassions are very many; and let me not fall into the hands of man. (2 Samuel 24:14 Brenton)
2Krl:24:14 Dawid odpowiedział Gadowi: «Jestem w wielkiej rozterce. Wpadnijmy raczej w ręce Pana, bo wielkie jest Jego miłosierdzie, ale w ręce człowieka niech nie wpadnę!» (2 Sm 24:14 BT_4)
2Krl:24:14 καὶ εἶπεν Δαυιδ πρὸς Γαδ Στενά μοι πάντοθεν σφόδρα ἐστίν· ἐμπεσοῦμαι δὴ ἐν χειρὶ κυρίου, ὅτι πολλοὶ οἱ οἰκτιρμοὶ αὐτοῦ σφόδρα, εἰς δὲ χεῖρας ἀνθρώπου οὐ μὴ ἐμπέσω· καὶ ἐξελέξατο ἑαυτῷ Δαυιδ τὸν θάνατον.
2Krl:24:14 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ πρός Γάδ, ὁ στενός -ή -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πάντο·θεν σφόδρα εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐμ·πίπτω (εν+πιπτ-, εν+πεσ(ε)·[σ]-, εν+πεσ·[σ]- or 2nd εν+πεσ-, εν+πεπτω·κ-, -, -) δή ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅτι πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ὁ ἡ τό οἰκτιρμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό σφόδρα εἰς[1] δέ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἄνθρωπος, -ου, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἐμ·πίπτω (εν+πιπτ-, εν+πεσ(ε)·[σ]-, εν+πεσ·[σ]- or 2nd εν+πεσ-, εν+πεπτω·κ-, -, -) καί ἐκ·λέγομαι (εκ+λεγ-, εκ+λεξ-, εκ+λεξ-, -, εκ+λελεγ-, εκ+λεγ·[θ]-) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό θάνατος, -ου, ὁ
2Krl:24:14 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj David Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Wałęsaj się Wąski blisko, kończący się {wnioskujący} czas, wąski, zwarcie, blisko, blisko Ja Od wszędzie Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony By być By spadać Naprawdę W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ponieważ/tamto Dużo Współczucia/litość {szkoda} On/ona/to/to samo Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony Do (+przyspieszenie) zaś Ręka Ludzki ??? Przed przydechem mocnym Nie By spadać I też, nawet, mianowicie By wybierać Samo /nasz /twój /siebie David Śmierć
2Krl:24:14 kai\ ei)=pen *dauid pro\s *gad *stena/ moi pa/ntoTen sfo/dra e)sti/n· e)mpesou=mai dE\ e)n CHeiri\ kuri/ou, o(/ti polloi\ oi( oi)ktirmoi\ au)tou= sfo/dra, ei)s de\ CHei=ras a)nTrO/pou ou) mE\ e)mpe/sO· kai\ e)Xele/Xato e(autO=| *dauid to\n Ta/naton.
2Krl:24:14 kai eipen dauid pros gad stena moi pantoTen sfodra estin· empesumai dE en CHeiri kyriu, hoti polloi hoi oiktirmoi autu sfodra, eis de CHeiras anTrOpu u mE empesO· kai eXeleXato heautO dauid ton Tanaton.
2Krl:24:14 C VBI_AAI3S N_NSM P N_ASM A1_NPN RP_DS D D V9_PAI3S VF_FMI1S x P N3_DSF N2_GSM C A1_NPM RA_NPM N2_NPM RD_GSM D P x N3_APF N2_GSM D D VF_FAI1S C VAI_AMI3S RD_DSM N_NSM RA_ASM N2_ASM
2Krl:24:14 and also, even, namely to say/tell David toward (+acc,+gen,+dat) Gad narrow close, the concluding time, strait, tight, near, nigh I from everywhere vehement, intense, keen, inveighingly, eager to be to fall indeed in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. because/that much the compassion/pity he/she/it/same vehement, intense, keen, inveighingly, eager into (+acc) δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] hand human οὐχ before rough breathing not to fall and also, even, namely to select self /our-/your-/themselves David the death
2Krl:24:14 and he/she/it-SAY/TELL-ed David (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) Gad (indecl) narrow ([Adj] nom|acc|voc) me (dat) from everywhere vehement, he/she/it-is I-will-be-FALL-ed indeed in/among/by (+dat) hand (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) because/that many (nom) the (nom) compassions/pities (nom|voc) him/it/same (gen) vehement, into (+acc) Yet hands (acc) human (gen) not not I-will-FALL, I-should-FALL and he/she/it-was-SELECT-ed self (dat) David (indecl) the (acc) death (acc)
2Krl:24:14 2Krl_24:14_1 2Krl_24:14_2 2Krl_24:14_3 2Krl_24:14_4 2Krl_24:14_5 2Krl_24:14_6 2Krl_24:14_7 2Krl_24:14_8 2Krl_24:14_9 2Krl_24:14_10 2Krl_24:14_11 2Krl_24:14_12 2Krl_24:14_13 2Krl_24:14_14 2Krl_24:14_15 2Krl_24:14_16 2Krl_24:14_17 2Krl_24:14_18 2Krl_24:14_19 2Krl_24:14_20 2Krl_24:14_21 2Krl_24:14_22 2Krl_24:14_23 2Krl_24:14_24 2Krl_24:14_25 2Krl_24:14_26 2Krl_24:14_27 2Krl_24:14_28 2Krl_24:14_29 2Krl_24:14_30 2Krl_24:14_31 2Krl_24:14_32 2Krl_24:14_33 2Krl_24:14_34
2Krl:24:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:24:15 καὶ ἡμέραι θερισμοῦ πυρῶν, καὶ ἔδωκεν κύριος ἐν Ισραηλ θάνατον ἀπὸ πρωίθεν ἕως ὥρας ἀρίστου, καὶ ἤρξατο ἡ θραῦσις ἐν τῷ λαῷ, καὶ ἀπέθανεν ἐκ τοῦ λαοῦ ἀπὸ Δαν καὶ ἕως Βηρσαβεε ἑβδομήκοντα χιλιάδες ἀνδρῶν.
2Krl:24:15 So David chose for himself the mortality: and they were the days of wheat-harvest; and the Lord sent a pestilence upon Israel from morning till noon, and the plague began among the people; and there died of the people from Dan even to Bersabee seventy thousand men. (2 Samuel 24:15 Brenton)
2Krl:24:15 Zesłał więc Pan na Izraela zarazę od rana do ustalonego czasu. Umarło wtedy z narodu od Dan do Beer-Szeby siedemdziesiąt tysięcy ludzi. (2 Sm 24:15 BT_4)
2Krl:24:15 καὶ ἡμέραι θερισμοῦ πυρῶν, καὶ ἔδωκεν κύριος ἐν Ισραηλ θάνατον ἀπὸ πρωίθεν ἕως ὥρας ἀρίστου, καὶ ἤρξατο θραῦσις ἐν τῷ λαῷ, καὶ ἀπέθανεν ἐκ τοῦ λαοῦ ἀπὸ Δαν καὶ ἕως Βηρσαβεε ἑβδομήκοντα χιλιάδες ἀνδρῶν.
2Krl:24:15 καί ἡμέρα, -ας -ἡ θερισμός, -οῦ, ὁ πυρά, -ᾶς, ἡ; πυρόω (πυρ(ο)-, πυρω·σ-, πυρω·σ-, -, πεπυρω-, πυρω·θ-) καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν Ἰσραήλ, ὁ θάνατος, -ου, ὁ ἀπό   ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὥρα, -ας, ἡ ἄριστον, -ου, τό; ἄριστος -η -ον [LXX] (Superl. of ἀγαθός) καί ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό   ἐν ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ἐκ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἀπό   καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω Βηρσαβεε[2], ἡ [LXX]; Βηρσαβεε[1] [LXX] ἑβδομή·κοντα χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ
2Krl:24:15 I też, nawet, mianowicie Dzień Żniwa Ogień; by palić się I też, nawet, mianowicie By dawać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Izrael Śmierć Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Aż; świtaj Godzina Śniadania/południa posiłek; najlepiej doskonały I też, nawet, mianowicie By zaczynać się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ludzie I też, nawet, mianowicie By umierać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ludzie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Bersabee/Bathsheba; Bersabee/Beersheba Siedemdziesiąt Kilo [jednostka tysiąc] Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż".
2Krl:24:15 kai\ E(me/rai Terismou= purO=n, kai\ e)/dOken ku/rios e)n *israEl Ta/naton a)po\ prOi/Ten e(/Os O(/ras a)ri/stou, kai\ E)/rXato E( Trau=sis e)n tO=| laO=|, kai\ a)pe/Tanen e)k tou= laou= a)po\ *dan kai\ e(/Os *bErsabee e(bdomE/konta CHilia/des a)ndrO=n.
2Krl:24:15 kai hEmerai Terismu pyrOn, kai edOken kyrios en israEl Tanaton apo prOiTen heOs hOras aristu, kai ErXato hE Trausis en tO laO, kai apeTanen ek tu lau apo dan kai heOs bErsabee hebdomEkonta CHiliades andrOn.
2Krl:24:15 C N1A_NPF N2_GSM N2_GPM C VAI_AAI3S N2_NSM P N_DSM N2_ASM P D C N1A_GSF N2N_GSN C VAI_AMI3S RA_NSF N3I_NSF P RA_DSM N2_DSM C VBI_AAI3S P RA_GSM N2_GSM P N_GSM C C N_GS M N3D_NPF N3_GPM
2Krl:24:15 and also, even, namely day harvest fire; to burn and also, even, namely to give lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Israel death from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć until; dawn hour breakfast/noon meal; best excellent and also, even, namely to begin the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the people and also, even, namely to die out of (+gen) ἐξ before vowels the people from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć and also, even, namely until; dawn Bersabee/Bathsheba; Bersabee/Beersheba seventy kilo [unit of one thousand] man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband".
2Krl:24:15 and days (nom|voc) harvest (gen) fires (gen); while BURN-ing (nom) and he/she/it-GIVE-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) in/among/by (+dat) Israel (indecl) death (acc) away from (+gen)   until; dawn (nom|voc), dawns (acc) hour (gen), hours (acc) breakfast/noon meal (gen); best ([Adj] gen) and he/she/it-was-BEGIN-ed the (nom)   in/among/by (+dat) the (dat) people (dat) and he/she/it-DIE-ed out of (+gen) the (gen) people (gen) away from (+gen)   and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) Bersabee/Bathsheba (indecl); Bersabee/Beersheba (indecl) seventy kilos (nom|voc) men, husbands (gen)
2Krl:24:15 2Krl_24:15_1 2Krl_24:15_2 2Krl_24:15_3 2Krl_24:15_4 2Krl_24:15_5 2Krl_24:15_6 2Krl_24:15_7 2Krl_24:15_8 2Krl_24:15_9 2Krl_24:15_10 2Krl_24:15_11 2Krl_24:15_12 2Krl_24:15_13 2Krl_24:15_14 2Krl_24:15_15 2Krl_24:15_16 2Krl_24:15_17 2Krl_24:15_18 2Krl_24:15_19 2Krl_24:15_20 2Krl_24:15_21 2Krl_24:15_22 2Krl_24:15_23 2Krl_24:15_24 2Krl_24:15_25 2Krl_24:15_26 2Krl_24:15_27 2Krl_24:15_28 2Krl_24:15_29 2Krl_24:15_30 2Krl_24:15_31 2Krl_24:15_32 2Krl_24:15_33 2Krl_24:15_34 2Krl_24:15_35
2Krl:24:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:24:16 καὶ ἐξέτεινεν ὁ ἄγγελος τοῦ θεοῦ τὴν χεῖρα αὐτοῦ εἰς Ιερουσαλημ τοῦ διαφθεῖραι αὐτήν, καὶ παρεκλήθη κύριος ἐπὶ τῇ κακίᾳ καὶ εἶπεν τῷ ἀγγέλῳ τῷ διαφθείροντι ἐν τῷ λαῷ Πολὺ νῦν, ἄνες τὴν χεῖρά σου· καὶ ὁ ἄγγελος κυρίου ἦν παρὰ τῷ ἅλῳ Ορνα τοῦ Ιεβουσαίου.
2Krl:24:16 And the angel of the Lord stretched out his hand against Jerusalem to destroy it, and the Lord repented of the evil, and said to the angel that destroyed the people, It is enough now, withhold thine hand. And the angel of the Lord was by the threshing-floor of Orna the Jebusite. (2 Samuel 24:16 Brenton)
2Krl:24:16 Anioł wyciągnął już rękę nad Jerozolimą, by ją wyniszczyć, wtedy Pan ulitował się nad nieszczęściem i rzekł do Anioła, niszczyciela ludności: «Wystarczy! Cofnij rękę!» Anioł Pański znajdował się obok klepiska Arauny Jebusyty. (2 Sm 24:16 BT_4)
2Krl:24:16 καὶ ἐξέτεινεν ἄγγελος τοῦ θεοῦ τὴν χεῖρα αὐτοῦ εἰς Ιερουσαλημ τοῦ διαφθεῖραι αὐτήν, καὶ παρεκλήθη κύριος ἐπὶ τῇ κακίᾳ καὶ εἶπεν τῷ ἀγγέλῳ τῷ διαφθείροντι ἐν τῷ λαῷ Πολὺ νῦν, ἄνες τὴν χεῖρά σου· καὶ ἄγγελος κυρίου ἦν παρὰ τῷ ἅλῳ Ορνα τοῦ Ιεβουσαίου.
2Krl:24:16 καί ἐκ·τείνω (εκ+τειν-, εκ+τεν(ε)·[σ]-, εκ+τειν·[σ]-, εκ+τετα·κ-, εκ+τετα-, εκ+τα·θ-) ὁ ἡ τό ἄγγελος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ὁ ἡ τό δια·φθείρω (δια+φθειρ-, δια+φθερ(ε)·[σ]-, δια+φθειρ·[σ]-, -, δι+εφθαρ-, δια+φθαρ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό καί παρα·καλέω (παρα+καλ(ε)-, παρα+καλε·σ-, παρα+καλε·σ-, -, παρα+κεκλη-, παρα+κλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπί ὁ ἡ τό κακία, -ας, ἡ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἄγγελος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό δια·φθείρω (δια+φθειρ-, δια+φθερ(ε)·[σ]-, δια+φθειρ·[σ]-, -, δι+εφθαρ-, δια+φθαρ·[θ]-) ἐν ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ νῦν ἀν·ίημι (ath. αν+ι(ε)-, αν+η·σ-, αν+η·κ- or 2nd ath. αν+(ε)-, -, αν+ει-, αν+ε·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό ἄγγελος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) παρά ὁ ἡ τό ἅλως, -ω, ἡ [LXX], acc. -ων and -ω; ἁλίσκομαι [LXX] (αλισκ-, αλω·σ-, 2nd ath. αλ(ω)-/ath. αλ(ο)-, ηλω·κ-/εαλω·κ-, -, -)   ὁ ἡ τό  
2Krl:24:16 I też, nawet, mianowicie By rozszerzać się Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Bóg  Ręka On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Jerozolima [miasto z] By rujnować On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wnosić petycję do petycji, pocieszać, błagać, proszę, wołać {telefonować}, posyłać po, wezwać, zapraszać, napominać, zachęcać, odwoływać się do, żałować, żałować, pocieszać, błagać, przemawiać, prosić, prosić {pytać} poważnie, prośba, wstawiać się u Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Źle źle, złośliwość I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) By rujnować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ludzie Dużo Teraz By pozwalać iść z Ręka Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By być fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Młócąca zboże podłoga; by chwytać
2Krl:24:16 kai\ e)Xe/teinen o( a)/ggelos tou= Teou= tE\n CHei=ra au)tou= ei)s *ierousalEm tou= diafTei=rai au)tE/n, kai\ pareklE/TE ku/rios e)pi\ tE=| kaki/a| kai\ ei)=pen tO=| a)gge/lO| tO=| diafTei/ronti e)n tO=| laO=| *polu\ nu=n, a)/nes tE\n CHei=ra/ sou· kai\ o( a)/ggelos kuri/ou E)=n para\ tO=| a(/lO| *orna tou= *iebousai/ou.
2Krl:24:16 kai eXeteinen ho angelos tu Teu tEn CHeira autu eis ierusalEm tu diafTeirai autEn, kai pareklETE kyrios epi tE kakia kai eipen tO angelO tO diafTeironti en tO laO poly nyn, anes tEn CHeira su· kai ho angelos kyriu En para tO halO orna tu iebusaiu.
2Krl:24:16 C VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RA_GSM N2_GSM RA_ASF N3_ASF RD_GSM P N_ASF RA_GSN VA_AAN RD_ASF C VCI_API3S N2_NSM P RA_DSF N1A_DSF C VBI_AAI3S RA_DSM N2_DSM RA_DSM V1_PAPDSM P RA_DSM N2_DSM A3_NSN D VB_AAD2S RA_ASF N3_ASF RP_GS C RA_NSM N2_NSM N2_GSM V9_IAI3S P RA_DSM N3_DSM N_GSM RA_GSM N2_GSM
2Krl:24:16 and also, even, namely to extend the agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) the god [see theology] the hand he/she/it/same into (+acc) Jerusalem [city of] the to ruin he/she/it/same and also, even, namely to petition petition, comfort, beseech, please, call, send for, summon, invite, exhort, encourage, appeal to, repent, regret, console, entreat, plead, beg, ask earnestly, request, plead with lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the evil evil, malice and also, even, namely to say/tell the agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) the to ruin in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the people much now to let go of the hand you; your/yours(sg) and also, even, namely the agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to be frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the threshing floor; to catch ć the ć
2Krl:24:16 and he/she/it-was-EXTEND-ing, he/she/it-EXTEND-ed the (nom) messenger/angel (nom) the (gen) god (gen) the (acc) hand (acc) him/it/same (gen) into (+acc) Jerusalem (indecl) the (gen) to-RUIN, be-you(sg)-RUIN-ed!, he/she/it-happens-to-RUIN (opt) her/it/same (acc) and he/she/it-was-PETITION-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) evil (dat) and he/she/it-SAY/TELL-ed the (dat) messenger/angel (dat) the (dat) while RUIN-ing (dat) in/among/by (+dat) the (dat) people (dat) much (nom|acc) now do-LET-you(sg)-GO-OF! the (acc) hand (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom) messenger/angel (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) he/she/it-was frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (dat) threshing floor (dat), threshing floors (nom|voc); he/she/it-should-CATCH   the (gen)  
2Krl:24:16 2Krl_24:16_1 2Krl_24:16_2 2Krl_24:16_3 2Krl_24:16_4 2Krl_24:16_5 2Krl_24:16_6 2Krl_24:16_7 2Krl_24:16_8 2Krl_24:16_9 2Krl_24:16_10 2Krl_24:16_11 2Krl_24:16_12 2Krl_24:16_13 2Krl_24:16_14 2Krl_24:16_15 2Krl_24:16_16 2Krl_24:16_17 2Krl_24:16_18 2Krl_24:16_19 2Krl_24:16_20 2Krl_24:16_21 2Krl_24:16_22 2Krl_24:16_23 2Krl_24:16_24 2Krl_24:16_25 2Krl_24:16_26 2Krl_24:16_27 2Krl_24:16_28 2Krl_24:16_29 2Krl_24:16_30 2Krl_24:16_31 2Krl_24:16_32 2Krl_24:16_33 2Krl_24:16_34 2Krl_24:16_35 2Krl_24:16_36 2Krl_24:16_37 2Krl_24:16_38 2Krl_24:16_39 2Krl_24:16_40 2Krl_24:16_41 2Krl_24:16_42 2Krl_24:16_43 2Krl_24:16_44 2Krl_24:16_45 2Krl_24:16_46
2Krl:24:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:24:17 καὶ εἶπεν Δαυιδ πρὸς κύριον ἐν τῷ ἰδεῖν αὐτὸν τὸν ἄγγελον τύπτοντα ἐν τῷ λαῷ καὶ εἶπεν Ἰδοὺ ἐγώ εἰμι ἠδίκησα καὶ ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ἐκακοποίησα, καὶ οὗτοι τὰ πρόβατα τί ἐποίησαν; γενέσθω δὴ ἡ χείρ σου ἐν ἐμοὶ καὶ ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ πατρός μου.
2Krl:24:17 And David spoke to the Lord when he saw the angel smiting the people, and he said, Behold, it is I that have done wrong, but these sheep what have they done? Let thy hand, I pray thee, be upon me, and upon my father's house. (2 Samuel 24:17 Brenton)
2Krl:24:17 Dawid widząc, że Anioł zabija lud, wołał do Pana: «To ja zgrzeszyłem, to ja zawiniłem, a te owce cóż uczyniły? Niech Twoja ręka obróci się raczej na mnie i na dom mego ojca!» (2 Sm 24:17 BT_4)
2Krl:24:17 καὶ εἶπεν Δαυιδ πρὸς κύριον ἐν τῷ ἰδεῖν αὐτὸν τὸν ἄγγελον τύπτοντα ἐν τῷ λαῷ καὶ εἶπεν Ἰδοὺ ἐγώ εἰμι ἠδίκησα καὶ ἐγώ εἰμι ποιμὴν ἐκακοποίησα, καὶ οὗτοι τὰ πρόβατα τί ἐποίησαν; γενέσθω δὴ χείρ σου ἐν ἐμοὶ καὶ ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ πατρός μου.
2Krl:24:17 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ πρός κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν ὁ ἡ τό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἄγγελος, -ου, ὁ τύπτω (τυπτ-, -, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀ·δικέω (αδικ(ε)-, αδικη·σ-, αδικη·σ-, ηδικη·κ-, ηδικη-, αδικη·θ-) καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ποιμήν, -ένος, ὁ κακο·ποιέω (κακοποι(ε)-, κακοποιη·σ-, κακοποιη·σ-, -, -, -) καί οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) δή ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί ἐν ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
2Krl:24:17 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj David Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), On/ona/to/to samo Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Do niech bije W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ludzie I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja By iść; by być Do szkody/popełniaj wykroczenie do I też, nawet, mianowicie Ja By iść; by być Pastuch By maltretować młot drewniany I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Owca (sheepfold) Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By czynić/rób By stawać się stawaj się, zdarzaj się Naprawdę Ręka Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ja; mój/mój I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Ojciec Ja
2Krl:24:17 kai\ ei)=pen *dauid pro\s ku/rion e)n tO=| i)dei=n au)to\n to\n a)/ggelon tu/ptonta e)n tO=| laO=| kai\ ei)=pen *)idou\ e)gO/ ei)mi E)di/kEsa kai\ e)gO/ ei)mi o( poimE\n e)kakopoi/Esa, kai\ ou(=toi ta\ pro/bata ti/ e)poi/Esan; gene/sTO dE\ E( CHei/r sou e)n e)moi\ kai\ e)n tO=| oi)/kO| tou= patro/s mou.
2Krl:24:17 kai eipen dauid pros kyrion en tO idein auton ton angelon typtonta en tO laO kai eipen idu egO eimi EdikEsa kai egO eimi ho poimEn ekakopoiEsa, kai hutoi ta probata ti epoiEsan; genesTO dE hE CHeir su en emoi kai en tO oikO tu patros mu.
2Krl:24:17 C VBI_AAI3S N_NSM P N2_ASM P RA_DSN VB_AAN RD_ASM RA_ASM N2_ASM V1_PAPASM P RA_DSM N2_DSM C VBI_AAI3S I RP_NS V9_PAI1S VAI_AAI1S C RP_NS V9_PAI1S RA_NSM N3_NSM VAI_AAI1S C RD_NPM RA_NPN N2N_NPN RI_ASN VAI_AAI3P VB_AMD3S x RA_NSF N3_NSF RP_GS P RP_DS C P RA_DSM N2_DSM RA_GSM N3_GSM RP_GS
2Krl:24:17 and also, even, namely to say/tell David toward (+acc,+gen,+dat) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), he/she/it/same the agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) to beat in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the people and also, even, namely to say/tell to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I to go; to be to harm/do wrong to and also, even, namely I to go; to be the shepherd to maltreat maul and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the sheep (sheepfold) who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to do/make to become become, happen indeed the hand you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among I; my/mine and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the house the father I
2Krl:24:17 and he/she/it-SAY/TELL-ed David (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) to-SEE him/it/same (acc) the (acc) messenger/angel (acc) while BEAT-ing (acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) people (dat) and he/she/it-SAY/TELL-ed be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) I-am-GO-ing; I-am I-WRONG-ed and I (nom) I-am-GO-ing; I-am the (nom) shepherd (nom|voc) I-MALTREAT-ed and these (nom) the (nom|acc) sheep (nom|acc|voc) who/what/why (nom|acc) they-DO/MAKE-ed let-him/her/it-be-BECOME-ed! indeed the (nom) hand (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) me (dat); my/mine (nom|voc) and in/among/by (+dat) the (dat) house (dat) the (gen) father (gen) me (gen)
2Krl:24:17 2Krl_24:17_1 2Krl_24:17_2 2Krl_24:17_3 2Krl_24:17_4 2Krl_24:17_5 2Krl_24:17_6 2Krl_24:17_7 2Krl_24:17_8 2Krl_24:17_9 2Krl_24:17_10 2Krl_24:17_11 2Krl_24:17_12 2Krl_24:17_13 2Krl_24:17_14 2Krl_24:17_15 2Krl_24:17_16 2Krl_24:17_17 2Krl_24:17_18 2Krl_24:17_19 2Krl_24:17_20 2Krl_24:17_21 2Krl_24:17_22 2Krl_24:17_23 2Krl_24:17_24 2Krl_24:17_25 2Krl_24:17_26 2Krl_24:17_27 2Krl_24:17_28 2Krl_24:17_29 2Krl_24:17_30 2Krl_24:17_31 2Krl_24:17_32 2Krl_24:17_33 2Krl_24:17_34 2Krl_24:17_35 2Krl_24:17_36 2Krl_24:17_37 2Krl_24:17_38 2Krl_24:17_39 2Krl_24:17_40 2Krl_24:17_41 2Krl_24:17_42 2Krl_24:17_43 2Krl_24:17_44 2Krl_24:17_45 2Krl_24:17_46 2Krl_24:17_47
2Krl:24:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:24:18 καὶ ἦλθεν Γαδ πρὸς Δαυιδ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἀνάβηθι καὶ στῆσον τῷ κυρίῳ θυσιαστήριον ἐν τῷ ἅλωνι Ορνα τοῦ Ιεβουσαίου.
2Krl:24:18 And Gad came to David in that day, and said to him, Go up, and set up to the Lord and altar in the threshing-floor of Orna the Jebusite. (2 Samuel 24:18 Brenton)
2Krl:24:18 Gad przybył w tym dniu do Dawida i powiedział do niego: «Wyjdź, wznieś ołtarz Panu na klepisku Arauny Jebusyty!» (2 Sm 24:18 BT_4)
2Krl:24:18 καὶ ἦλθεν Γαδ πρὸς Δαυιδ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἀνάβηθι καὶ στῆσον τῷ κυρίῳ θυσιαστήριον ἐν τῷ ἅλωνι Ορνα τοῦ Ιεβουσαίου.
2Krl:24:18 καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) Γάδ, ὁ πρός Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θυσιαστήριον, -ου, τό ἐν ὁ ἡ τό ἅλων, -ωνος, ἡ   ὁ ἡ τό  
2Krl:24:18 I też, nawet, mianowicie By przychodzić Wałęsaj się Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) David W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo By podnosić I też, nawet, mianowicie By powodować stać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Młócąca zboże podłoga
2Krl:24:18 kai\ E)=lTen *gad pro\s *dauid e)n tE=| E(me/ra| e)kei/nE| kai\ ei)=pen au)tO=| *)ana/bETi kai\ stE=son tO=| kuri/O| TusiastE/rion e)n tO=| a(/lOni *orna tou= *iebousai/ou.
2Krl:24:18 kai ElTen gad pros dauid en tE hEmera ekeinE kai eipen autO anabETi kai stEson tO kyriO TysiastErion en tO halOni orna tu iebusaiu.
2Krl:24:18 C VBI_AAI3S N_NSM P N_ASM P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF C VBI_AAI3S RD_DSM VZ_AAD2S C VA_AAD2S RA_DSM N2_DSM N2N_ASN P RA_DSM N3W_DSM N_GSM RA_GSM N2_GSM
2Krl:24:18 and also, even, namely to come Gad toward (+acc,+gen,+dat) David in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that and also, even, namely to say/tell he/she/it/same to ascend and also, even, namely to cause to stand the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the threshing floor ć the ć
2Krl:24:18 and he/she/it-COME-ed Gad (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) David (indecl) in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) that (dat) and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) do-ASCEND-you(sg)! and do-CAUSE-you(sg)-TO-STand!, going-to-CAUSE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) sanctuary (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) threshing floor (dat)   the (gen)  
2Krl:24:18 2Krl_24:18_1 2Krl_24:18_2 2Krl_24:18_3 2Krl_24:18_4 2Krl_24:18_5 2Krl_24:18_6 2Krl_24:18_7 2Krl_24:18_8 2Krl_24:18_9 2Krl_24:18_10 2Krl_24:18_11 2Krl_24:18_12 2Krl_24:18_13 2Krl_24:18_14 2Krl_24:18_15 2Krl_24:18_16 2Krl_24:18_17 2Krl_24:18_18 2Krl_24:18_19 2Krl_24:18_20 2Krl_24:18_21 2Krl_24:18_22 2Krl_24:18_23 2Krl_24:18_24
2Krl:24:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:24:19 καὶ ἀνέβη Δαυιδ κατὰ τὸν λόγον Γαδ, καθ’ ὃν τρόπον ἐνετείλατο αὐτῷ κύριος.
2Krl:24:19 And David went up according to the word of Gad, as the Lord commanded him. (2 Samuel 24:19 Brenton)
2Krl:24:19 Dawid więc wyszedł na słowo Gada, jak nakazał Pan. (2 Sm 24:19 BT_4)
2Krl:24:19 καὶ ἀνέβη Δαυιδ κατὰ τὸν λόγον Γαδ, καθ’ ὃν τρόπον ἐνετείλατο αὐτῷ κύριος.
2Krl:24:19 καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ κατά ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ Γάδ, ὁ κατά ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρόπος, -ου, ὁ ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
2Krl:24:19 I też, nawet, mianowicie By podnosić David W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Wałęsaj się W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Kto/, który/, który; by być Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie By zalecać rozkaz On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
2Krl:24:19 kai\ a)ne/bE *dauid kata\ to\n lo/gon *gad, kaT’ o(\n tro/pon e)netei/lato au)tO=| ku/rios.
2Krl:24:19 kai anebE dauid kata ton logon gad, kaT’ hon tropon eneteilato autO kyrios.
2Krl:24:19 C VZI_AAI3S N_NSM P RA_ASM N2_ASM N_GSM P RR_ASM N2_ASM VAI_AMI3S RD_DSM N2_NSM
2Krl:24:19 and also, even, namely to ascend David down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. Gad down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing who/whom/which; to be manner way, means, method,attitude to enjoin command he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
2Krl:24:19 and he/she/it-ASCEND-ed David (indecl) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) word (acc) Gad (indecl) down/according to/as per (+acc), against (+gen) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) manner (acc) he/she/it-was-ENJOIN-ed him/it/same (dat) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
2Krl:24:19 2Krl_24:19_1 2Krl_24:19_2 2Krl_24:19_3 2Krl_24:19_4 2Krl_24:19_5 2Krl_24:19_6 2Krl_24:19_7 2Krl_24:19_8 2Krl_24:19_9 2Krl_24:19_10 2Krl_24:19_11 2Krl_24:19_12 2Krl_24:19_13
2Krl:24:19 x x x x x x x x x x x x x
2Krl:24:20 καὶ διέκυψεν Ορνα καὶ εἶδεν τὸν βασιλέα καὶ τοὺς παῖδας αὐτοῦ παραπορευομένους ἐπάνω αὐτοῦ, καὶ ἐξῆλθεν Ορνα καὶ προσεκύνησεν τῷ βασιλεῖ ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ ἐπὶ τὴν γῆν.
2Krl:24:20 And Orna looked out, and saw the king and his servants coming on before him: and Orna went forth, and did obeisance to the king with his face to the earth. (2 Samuel 24:20 Brenton)
2Krl:24:20 Arauna spojrzał i zobaczył króla i jego sługi, jak się zbliżali ku niemu. Arauna wyszedł naprzeciw i oddał pokłon twarzą do ziemi przed królem. (2 Sm 24:20 BT_4)
2Krl:24:20 καὶ διέκυψεν Ορνα καὶ εἶδεν τὸν βασιλέα καὶ τοὺς παῖδας αὐτοῦ παραπορευομένους ἐπάνω αὐτοῦ, καὶ ἐξῆλθεν Ορνα καὶ προσεκύνησεν τῷ βασιλεῖ ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ ἐπὶ τὴν γῆν.
2Krl:24:20 καί     καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ αὐτός αὐτή αὐτό παρα·πορεύομαι (παρα+πορευ-, παρα+πορευ·σ-, παρα+πορευ·σ-, -, -, παρα+πορευ·θ-) ἐπ·άνω αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -)   καί προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ἐπί πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
2Krl:24:20 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Król I też, nawet, mianowicie Dziecka/służący On/ona/to/to samo Do ??? Wyższy przedtem, na górze On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wychodzić I też, nawet, mianowicie By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie Król Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia
2Krl:24:20 kai\ die/kuPSen *orna kai\ ei)=den to\n basile/a kai\ tou\s pai=das au)tou= paraporeuome/nous e)pa/nO au)tou=, kai\ e)XE=lTen *orna kai\ proseku/nEsen tO=| basilei= e)pi\ pro/sOpon au)tou= e)pi\ tE\n gE=n.
2Krl:24:20 kai diekyPSen orna kai eiden ton basilea kai tus paidas autu paraporeuomenus epanO autu, kai eXElTen orna kai prosekynEsen tO basilei epi prosOpon autu epi tEn gEn.
2Krl:24:20 C VAI_AAI3S N_NSM C VBI_AAI3S RA_ASM N3V_ASM C RA_APM N3D_APM RD_GSM V1_PMPAPM D RD_GSM C VBI_AAI3S N_NSM C VAI_AAI3S RA_DSM N3V_DSM P N2N_ASN RD_GSM P RA_ASF N1_ASF
2Krl:24:20 and also, even, namely ć ć and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the king and also, even, namely the child/servant he/she/it/same to ??? upper before, overhead he/she/it/same and also, even, namely to come out ć and also, even, namely to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself the king upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing face he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land
2Krl:24:20 and     and he/she/it-SEE-ed the (acc) king (acc) and the (acc) children/servants (acc) him/it/same (gen) while being-???-ed (acc) upper him/it/same (gen) and he/she/it-COME-ed-OUT   and he/she/it-WORSHIP/MAKE-ed-OBEISANCE the (dat) king (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) face (nom|acc|voc) him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) earth/land (acc)
2Krl:24:20 2Krl_24:20_1 2Krl_24:20_2 2Krl_24:20_3 2Krl_24:20_4 2Krl_24:20_5 2Krl_24:20_6 2Krl_24:20_7 2Krl_24:20_8 2Krl_24:20_9 2Krl_24:20_10 2Krl_24:20_11 2Krl_24:20_12 2Krl_24:20_13 2Krl_24:20_14 2Krl_24:20_15 2Krl_24:20_16 2Krl_24:20_17 2Krl_24:20_18 2Krl_24:20_19 2Krl_24:20_20 2Krl_24:20_21 2Krl_24:20_22 2Krl_24:20_23 2Krl_24:20_24 2Krl_24:20_25 2Krl_24:20_26 2Krl_24:20_27
2Krl:24:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:24:21 καὶ εἶπεν Ορνα Τί ὅτι ἦλθεν ὁ κύριός μου ὁ βασιλεὺς πρὸς τὸν δοῦλον αὐτοῦ; καὶ εἶπεν Δαυιδ Κτήσασθαι παρὰ σοῦ τὸν ἅλωνα τοῦ οἰκοδομῆσαι θυσιαστήριον τῷ κυρίῳ, καὶ συσχεθῇ ἡ θραῦσις ἐπάνω τοῦ λαοῦ.
2Krl:24:21 And Orna said, Why has my lord the king come to his servant? and David said, To buy of thee the threshing-floor, in order to build an altar to the Lord that the plague may be restrained from off the people. (2 Samuel 24:21 Brenton)
2Krl:24:21 Arauna rzekł: «Po co przychodzi pan mój, król, do swego sługi?» Dawid odpowiedział: «Nabyć od ciebie klepisko, zbudować ołtarz Panu, aby powstrzymać zarazę grasującą wśród ludu». (2 Sm 24:21 BT_4)
2Krl:24:21 καὶ εἶπεν Ορνα Τί ὅτι ἦλθεν κύριός μου βασιλεὺς πρὸς τὸν δοῦλον αὐτοῦ; καὶ εἶπεν Δαυιδ Κτήσασθαι παρὰ σοῦ τὸν ἅλωνα τοῦ οἰκοδομῆσαι θυσιαστήριον τῷ κυρίῳ, καὶ συσχεθῇ θραῦσις ἐπάνω τοῦ λαοῦ.
2Krl:24:21 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὅτι ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ πρός ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ κτάομαι (κτ(α)-, κτη·σ-, κτη·σ-, -, κεκτη-, κτη·θ-) παρά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ἅλων, -ωνος, ἡ ὁ ἡ τό οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) θυσιαστήριον, -ου, τό ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί συν·έχω (συν+εχ-, συν+εξ-, 2nd συν+σχ-, -, -, συν+σχε·θ-/συν+εχ·θ-) ὁ ἡ τό   ἐπ·άνω ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ
2Krl:24:21 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ponieważ/tamto By przychodzić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ja Król Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Haruj jak niewolnik; niewolniczy On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj David By posiadać ???????? ???µ? ????µ?? ????? Posiadłość; posiadaj; własność {domena} i własność są mówione być współzależne warunki fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Ty; twój/twój(sg) Młócąca zboże podłoga By budować/buduj moralnie Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By zmuszać {By ograniczać} Wyższy przedtem, na górze Ludzie
2Krl:24:21 kai\ ei)=pen *orna *ti/ o(/ti E)=lTen o( ku/rio/s mou o( basileu\s pro\s to\n dou=lon au)tou=; kai\ ei)=pen *dauid *ktE/sasTai para\ sou= to\n a(/lOna tou= oi)kodomE=sai TusiastE/rion tO=| kuri/O|, kai\ susCHeTE=| E( Trau=sis e)pa/nO tou= laou=.
2Krl:24:21 kai eipen orna ti hoti ElTen ho kyrios mu ho basileus pros ton dulon autu; kai eipen dauid ktEsasTai para su ton halOna tu oikodomEsai TysiastErion tO kyriO, kai sysCHeTE hE Trausis epanO tu lau.
2Krl:24:21 C VBI_AAI3S N_NSM RI_NSN C VBI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RP_GS RA_NSM N3V_NSM P RA_ASM N2_ASM RD_GSM C VBI_AAI3S N_NSM VA_AMN P RP_GS RA_ASM N3W_ASM RA_GSN VA_AAN N2N_ASN RA_DSM N2_DSM C VC_APS3S RA_NSF N3I_NSF D RA_GSM N2_GSM
2Krl:24:21 and also, even, namely to say/tell ć who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. because/that to come the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I the king toward (+acc,+gen,+dat) the slave; servile he/she/it/same and also, even, namely to say/tell David to possess κτησησθε κτῶμα κτάομαι κτήση temporality; possess; domain and property are said to be correlative terms frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together you; your/yours(sg) the threshing floor the to build/edify sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to constrain the ć upper before, overhead the people
2Krl:24:21 and he/she/it-SAY/TELL-ed   who/what/why (nom|acc) because/that he/she/it-COME-ed the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) me (gen) the (nom) king (nom) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) slave (acc); servile ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed David (indecl) to-be-POSSESS-ed frοm beside (+acc,+gen,+dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (acc) threshing floor (acc) the (gen) to-BUILD/EDIFY, be-you(sg)-BUILD/EDIFY-ed!, he/she/it-happens-to-BUILD/EDIFY (opt) sanctuary (nom|acc|voc) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) and he/she/it-should-be-CONSTRAIN-ed the (nom)   upper the (gen) people (gen)
2Krl:24:21 2Krl_24:21_1 2Krl_24:21_2 2Krl_24:21_3 2Krl_24:21_4 2Krl_24:21_5 2Krl_24:21_6 2Krl_24:21_7 2Krl_24:21_8 2Krl_24:21_9 2Krl_24:21_10 2Krl_24:21_11 2Krl_24:21_12 2Krl_24:21_13 2Krl_24:21_14 2Krl_24:21_15 2Krl_24:21_16 2Krl_24:21_17 2Krl_24:21_18 2Krl_24:21_19 2Krl_24:21_20 2Krl_24:21_21 2Krl_24:21_22 2Krl_24:21_23 2Krl_24:21_24 2Krl_24:21_25 2Krl_24:21_26 2Krl_24:21_27 2Krl_24:21_28 2Krl_24:21_29 2Krl_24:21_30 2Krl_24:21_31 2Krl_24:21_32 2Krl_24:21_33 2Krl_24:21_34 2Krl_24:21_35
2Krl:24:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:24:22 καὶ εἶπεν Ορνα πρὸς Δαυιδ Λαβέτω καὶ ἀνενεγκέτω ὁ κύριός μου ὁ βασιλεὺς τῷ κυρίῳ τὸ ἀγαθὸν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ· ἰδοὺ οἱ βόες εἰς ὁλοκαύτωμα, καὶ οἱ τροχοὶ καὶ τὰ σκεύη τῶν βοῶν εἰς ξύλα.
2Krl:24:22 And Orna said to David, Let my lord the king take and offer to the Lord that which is good in his eyes: behold, here are oxen for a whole-burnt-offering, and the wheels and furniture of the oxen for wood. (2 Samuel 24:22 Brenton)
2Krl:24:22 Arauna odpowiedział Dawidowi: «Pan mój, król, może wziąć je i złożyć ofiarę ze wszystkiego, co wyda mu się słuszne: oto woły na całopalenie, sanie młockarskie i jarzmo z wołów jako drwa. (2 Sm 24:22 BT_4)
2Krl:24:22 καὶ εἶπεν Ορνα πρὸς Δαυιδ Λαβέτω καὶ ἀνενεγκέτω κύριός μου βασιλεὺς τῷ κυρίῳ τὸ ἀγαθὸν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ· ἰδοὺ οἱ βόες εἰς ὁλοκαύτωμα, καὶ οἱ τροχοὶ καὶ τὰ σκεύη τῶν βοῶν εἰς ξύλα.
2Krl:24:22 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   πρός Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) καί ἀνα·φέρω (ανα+φερ-, αν+οι·σ-, αν+ενεγκ·[σ]- or 2nd αν+ενεγκ-, αν+ενηνοχ·[κ]-, αν+ενηνεγκ-, αν+ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ἐν ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό βοῦς, βοός, ὁ; Βόες and Βόος v.l. Βόοζ, ὁ εἰς[1] ὁλο·καύτωμα[τ], -ατος, τό καί ὁ ἡ τό τροχός, -οῦ, ὁ καί ὁ ἡ τό σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό βοῦς, βοός, ὁ; βοή, -ῆς, ἡ; βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) εἰς[1] ξύλον, -ου, τό
2Krl:24:22 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) David By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć I też, nawet, mianowicie By wychowywać {By podnosić} wab, cytuj, wspominaj, źle cytuj, odnoś się, wiąż się {opowiadaj}, informuj, wyrażaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ja Król Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oko On/ona/to/to samo By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Wół; Boaz Do (+przyspieszenie) Ofiara spalana [zobacz holokaust] I też, nawet, mianowicie Koło I też, nawet, mianowicie Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie Wół; krzyk {aukcja}; by ryczeć Do (+przyspieszenie) Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się.
2Krl:24:22 kai\ ei)=pen *orna pro\s *dauid *labe/tO kai\ a)nenegke/tO o( ku/rio/s mou o( basileu\s tO=| kuri/O| to\ a)gaTo\n e)n o)fTalmoi=s au)tou=· i)dou\ oi( bo/es ei)s o(lokau/tOma, kai\ oi( troCHoi\ kai\ ta\ skeu/E tO=n boO=n ei)s Xu/la.
2Krl:24:22 kai eipen orna pros dauid labetO kai anenenketO ho kyrios mu ho basileus tO kyriO to agaTon en ofTalmois autu· idu hoi boes eis holokautOma, kai hoi troCHoi kai ta skeuE tOn boOn eis Xyla.
2Krl:24:22 C VBI_AAI3S N_NSM P N_ASM VB_AAD3S C VB_AAD3S RA_NSM N2_NSM RP_GS RA_NSM N3V_NSM RA_DSM N2_DSM RA_ASN A1_ASN P N2_DPM RD_GSM I RA_NPM N3_NPM P N3M_ASN C RA_NPM N2_NPM C RA_NPN N3E_NPN RA_GPM N3_GPM P N2N_APN
2Krl:24:22 and also, even, namely to say/tell ć toward (+acc,+gen,+dat) David to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand and also, even, namely to bring up allure, cite, mention, misquote, refer, relate, report, state the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I the king the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the good inherently good, i.e. God-wrought. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among eye he/she/it/same to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the ox; Boaz into (+acc) burnt offering [see holocaust] and also, even, namely the wheel and also, even, namely the vessel; vessel hardware, utensils, implement the ox; outcry; to bellow into (+acc) tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross.
2Krl:24:22 and he/she/it-SAY/TELL-ed   toward (+acc,+gen,+dat) David (indecl) let-him/her/it-TAKE HOLD OF! and let-him/her/it-BRING UP! the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) me (gen) the (nom) king (nom) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) the (nom|acc) good ([Adj] acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) eyes (dat) him/it/same (gen) be-you(sg)-SEE-ed! the (nom) oxen (nom|voc); Boaz (indecl) into (+acc) burnt offering (nom|acc|voc) and the (nom) wheels (nom|voc) and the (nom|acc) vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) the (gen) oxen (gen); outcries (gen); while BELLOW-ing (nom, nom|acc|voc, voc) into (+acc) trees/wooden things (nom|acc|voc)
2Krl:24:22 2Krl_24:22_1 2Krl_24:22_2 2Krl_24:22_3 2Krl_24:22_4 2Krl_24:22_5 2Krl_24:22_6 2Krl_24:22_7 2Krl_24:22_8 2Krl_24:22_9 2Krl_24:22_10 2Krl_24:22_11 2Krl_24:22_12 2Krl_24:22_13 2Krl_24:22_14 2Krl_24:22_15 2Krl_24:22_16 2Krl_24:22_17 2Krl_24:22_18 2Krl_24:22_19 2Krl_24:22_20 2Krl_24:22_21 2Krl_24:22_22 2Krl_24:22_23 2Krl_24:22_24 2Krl_24:22_25 2Krl_24:22_26 2Krl_24:22_27 2Krl_24:22_28 2Krl_24:22_29 2Krl_24:22_30 2Krl_24:22_31 2Krl_24:22_32 2Krl_24:22_33 2Krl_24:22_34 2Krl_24:22_35
2Krl:24:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:24:23 τὰ πάντα ἔδωκεν Ορνα τῷ βασιλεῖ, καὶ εἶπεν Ορνα πρὸς τὸν βασιλέα Κύριος ὁ θεός σου εὐλογήσαι σε.
2Krl:24:23 Orna gave all to the king: and Orna said to the king, The Lord thy God bless thee. (2 Samuel 24:23 Brenton)
2Krl:24:23 Wszystko to, o królu, Arauna oddaje królowi». Arauna, powiedział jeszcze do króla: «Pan, Bóg twój, niechaj ma w tobie upodobanie». (2 Sm 24:23 BT_4)
2Krl:24:23 τὰ πάντα ἔδωκεν Ορνα τῷ βασιλεῖ, καὶ εἶπεν Ορνα πρὸς τὸν βασιλέα Κύριος θεός σου εὐλογήσαι σε.
2Krl:24:23 ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-)   ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ε&#