2Krl:7:1 καὶ ἐγένετο ὅτε ἐκάθισεν ὁ βασιλεὺς ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ καὶ κύριος κατεκληρονόμησεν αὐτὸν κύκλῳ ἀπὸ πάντων τῶν ἐχθρῶν αὐτοῦ τῶν κύκλῳ,
2Krl:7:1 And it came to pass when the king sat in his house, and the Lord had given him an inheritance on every side free from all his enemies round about him; (2 Samuel 7:1 Brenton)
2Krl:7:1 Gdy król zamieszkał w swoim domu, a Pan poskromił wokoło wszystkich jego wrogów, (2 Sm 7:1 BT_4)
2Krl:7:1 Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐκάθισεν βασιλεὺς ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ καὶ κύριος κατεκληρονόμησεν αὐτὸν κύκλῳ ἀπὸ πάντων τῶν ἐχθρῶν αὐτοῦ τῶν κύκλῳ,
2Krl:7:1 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὅτε καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ἐν ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) αὐτός αὐτή αὐτό καί κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κατα·κληρο·νομέω (κατα+κληρονομ(ε)-, κατα+κληρονομη·σ-, κατα+κληρονομη·σ-, -, -, κατα+κληρονομη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κύκλῳ ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔχθρα, -ας, ἡ; ἐχθρός -ά -όν αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό κύκλῳ
2Krl:7:1 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Kiedy By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź Król W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By przenosić tytuł On/ona/to/to samo W kole Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Wrogość; wrogi On/ona/to/to samo W kole
2Krl:7:1 *kai\ e)ge/neto o(/te e)ka/Tisen o( basileu\s e)n tO=| oi)/kO| au)tou= kai\ ku/rios kateklErono/mEsen au)to\n ku/klO| a)po\ pa/ntOn tO=n e)CHTrO=n au)tou= tO=n ku/klO|,
2Krl:7:1 kai egeneto hote ekaTisen ho basileus en tO oikO autu kai kyrios kateklEronomEsen auton kyklO apo pantOn tOn eCHTrOn autu tOn kyklO,
2Krl:7:1 C VBI_AMI3S D VAI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM P RA_DSM N2_DSM RD_GSM C N2_NSM VAI_AAI3S RD_ASM N2_DSM P A3_GPM RA_GPM N2_GPM RD_GSM RA_GPM N2_DSM
2Krl:7:1 and also, even, namely to become become, happen when to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge the king in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the house he/she/it/same and also, even, namely lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to transfer title he/she/it/same in a circle from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the enmity; hostile he/she/it/same the in a circle
2Krl:7:1 and he/she/it-was-BECOME-ed when he/she/it-SIT DOWN-ed the (nom) king (nom) in/among/by (+dat) the (dat) house (dat) him/it/same (gen) and lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-TRANSFER-ed-TITLE him/it/same (acc) in a circle away from (+gen) all (gen) the (gen) enmities (gen); hostile ([Adj] gen) him/it/same (gen) the (gen) in a circle
2Krl:7:1 2Krl_7:1_1 2Krl_7:1_2 2Krl_7:1_3 2Krl_7:1_4 2Krl_7:1_5 2Krl_7:1_6 2Krl_7:1_7 2Krl_7:1_8 2Krl_7:1_9 2Krl_7:1_10 2Krl_7:1_11 2Krl_7:1_12 2Krl_7:1_13 2Krl_7:1_14 2Krl_7:1_15 2Krl_7:1_16 2Krl_7:1_17 2Krl_7:1_18 2Krl_7:1_19 2Krl_7:1_20 2Krl_7:1_21 2Krl_7:1_22
2Krl:7:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:7:2 καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς πρὸς Ναθαν τὸν προφήτην Ἰδοὺ δὴ ἐγὼ κατοικῶ ἐν οἴκῳ κεδρίνῳ, καὶ ἡ κιβωτὸς τοῦ θεοῦ κάθηται ἐν μέσῳ τῆς σκηνῆς.
2Krl:7:2 that the king said to Nathan the prophet, Behold now, I live in a house of cedar, and the ark of the Lord dwells in the midst of a tent. (2 Samuel 7:2 Brenton)
2Krl:7:2 rzekł król do proroka Natana: «Spójrz, ja mieszkam w pałacu cedrowym, a Arka Boża mieszka w namiocie». (2 Sm 7:2 BT_4)
2Krl:7:2 καὶ εἶπεν βασιλεὺς πρὸς Ναθαν τὸν προφήτην Ἰδοὺ δὴ ἐγὼ κατοικῶ ἐν οἴκῳ κεδρίνῳ, καὶ κιβωτὸς τοῦ θεοῦ κάθηται ἐν μέσῳ τῆς σκηνῆς.
2Krl:7:2 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ πρός Ναθάν, ὁ (s.-θάμ) ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) δή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία)   καί ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -); καθ·ίημι (ath. καθ+ι(ε)-, καθ+η·σ-, καθ+η·κ- or 2nd ath. καθ+(ε)-, -, -, -) ἐν μέσος -η -ον ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος)
2Krl:7:2 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Król Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Nathan Prorok By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Naprawdę Ja By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom I też, nawet, mianowicie Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Bóg  By siedzieć; by umieszczać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan
2Krl:7:2 kai\ ei)=pen o( basileu\s pro\s *naTan to\n profE/tEn *)idou\ dE\ e)gO\ katoikO= e)n oi)/kO| kedri/nO|, kai\ E( kibOto\s tou= Teou= ka/TEtai e)n me/sO| tE=s skEnE=s.
2Krl:7:2 kai eipen ho basileus pros naTan ton profEtEn idu dE egO katoikO en oikO kedrinO, kai hE kibOtos tu Teu kaTEtai en mesO tEs skEnEs.
2Krl:7:2 C VBI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM P N_ASM RA_ASM N1M_ASM I x RP_NS V2_PAI1S P N2_DSM A1_DSM C RA_NSF N2_NSF RA_GSM N2_GSM V5_PMI3S P A1_DSM RA_GSF N1_GSF
2Krl:7:2 and also, even, namely to say/tell the king toward (+acc,+gen,+dat) Nathan the prophet to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), indeed I to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house ć and also, even, namely the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] the god [see theology] to sit; to set in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth
2Krl:7:2 and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) king (nom) toward (+acc,+gen,+dat) Nathan (indecl) the (acc) prophet (acc) be-you(sg)-SEE-ed! indeed I (nom) I-am-RESIDE/SETTLE-ing-DOWN, I-should-be-RESIDE/SETTLE-ing-DOWN in/among/by (+dat) house (dat)   and the (nom) ark (nom) the (gen) god (gen) he/she/it-is-being-SIT-ed, he/she/it-should-be-being-SIT-ed; he/she/it-should-be-SET-ed in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) the (gen) tent (gen)
2Krl:7:2 2Krl_7:2_1 2Krl_7:2_2 2Krl_7:2_3 2Krl_7:2_4 2Krl_7:2_5 2Krl_7:2_6 2Krl_7:2_7 2Krl_7:2_8 2Krl_7:2_9 2Krl_7:2_10 2Krl_7:2_11 2Krl_7:2_12 2Krl_7:2_13 2Krl_7:2_14 2Krl_7:2_15 2Krl_7:2_16 2Krl_7:2_17 2Krl_7:2_18 2Krl_7:2_19 2Krl_7:2_20 2Krl_7:2_21 2Krl_7:2_22 2Krl_7:2_23 2Krl_7:2_24 2Krl_7:2_25
2Krl:7:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:7:3 καὶ εἶπεν Ναθαν πρὸς τὸν βασιλέα Πάντα, ὅσα ἂν ἐν τῇ καρδίᾳ σου, βάδιζε καὶ ποίει, ὅτι κύριος μετὰ σοῦ. –
2Krl:7:3 And Nathan said to the king, Go and do all that is in thine heart, for the Lord is with thee. (2 Samuel 7:3 Brenton)
2Krl:7:3 Natan powiedział do króla: «Uczyń wszystko, co zamierzasz w sercu, gdyż Pan jest z tobą». (2 Sm 7:3 BT_4)
2Krl:7:3 καὶ εἶπεν Ναθαν πρὸς τὸν βασιλέα Πάντα, ὅσα ἂν ἐν τῇ καρδίᾳ σου, βάδιζε καὶ ποίει, ὅτι κύριος μετὰ σοῦ.
2Krl:7:3 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ναθάν, ὁ (s.-θάμ) πρός ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον ἄν ἐν ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν   καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὅτι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν  
2Krl:7:3 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Nathan Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Ponieważ/tamto Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg)  
2Krl:7:3 kai\ ei)=pen *naTan pro\s to\n basile/a *pa/nta, o(/sa a)/n e)n tE=| kardi/a| sou, ba/diDZe kai\ poi/ei, o(/ti ku/rios meta\ sou=.
2Krl:7:3 kai eipen naTan pros ton basilea panta, hosa an en tE kardia su, badiDZe kai poiei, hoti kyrios meta su.
2Krl:7:3 C VBI_AAI3S N_NSM P RA_ASM N3V_ASM A3_APN A1_APN x P RA_DSF N1A_DSF RP_GS V1_PAD2S C V2_PAD2S C N2_NSM P RP_GS
2Krl:7:3 and also, even, namely to say/tell Nathan toward (+acc,+gen,+dat) the king every all, each, every, the whole of as much/many as ever (if ever) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) you; your/yours(sg) ć and also, even, namely to do/make because/that lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg)  
2Krl:7:3 and he/she/it-SAY/TELL-ed Nathan (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) king (acc) all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) ever in/among/by (+dat) the (dat) heart (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)   and he/she/it-is-DO/MAKE-ing, you(sg)-are-being-DO/MAKE-ed (classical), be-you(sg)-DO/MAKE-ing! because/that lord (nom); a lord ([Adj] nom) after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)  
2Krl:7:3 2Krl_7:3_1 2Krl_7:3_2 2Krl_7:3_3 2Krl_7:3_4 2Krl_7:3_5 2Krl_7:3_6 2Krl_7:3_7 2Krl_7:3_8 2Krl_7:3_9 2Krl_7:3_10 2Krl_7:3_11 2Krl_7:3_12 2Krl_7:3_13 2Krl_7:3_14 2Krl_7:3_15 2Krl_7:3_16 2Krl_7:3_17 2Krl_7:3_18 2Krl_7:3_19 2Krl_7:3_20 2Krl_7:3_21
2Krl:7:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:7:4 καὶ ἐγένετο τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ καὶ ἐγένετο ῥῆμα κυρίου πρὸς Ναθαν λέγων
2Krl:7:4 And it came to pass in that night, that the word of the Lord came to Nathan, saying, (2 Samuel 7:4 Brenton)
2Krl:7:4 Lecz tej samej nocy Pan skierował do Natana następujące słowa: (2 Sm 7:4 BT_4)
2Krl:7:4 καὶ ἐγένετο τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ καὶ ἐγένετο ῥῆμα κυρίου πρὸς Ναθαν λέγων
2Krl:7:4 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό νύξ, -υκτός, ἡ ἐκεῖνος -η -ο καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ῥῆμα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Ναθάν, ὁ (s.-θάμ) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
2Krl:7:4 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Noc Tamto I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Nathan By mówić/opowiadaj
2Krl:7:4 kai\ e)ge/neto tE=| nukti\ e)kei/nE| kai\ e)ge/neto r(E=ma kuri/ou pro\s *naTan le/gOn
2Krl:7:4 kai egeneto tE nykti ekeinE kai egeneto rEma kyriu pros naTan legOn
2Krl:7:4 C VBI_AMI3S RA_DSF N3_DSF RD_DSF C VBI_AMI3S N3M_NSN N2_GSM P N_ASM V1_PAPNSM
2Krl:7:4 and also, even, namely to become become, happen the night that and also, even, namely to become become, happen declaration statement, utterance lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Nathan to say/tell
2Krl:7:4 and he/she/it-was-BECOME-ed the (dat) night (dat) that (dat) and he/she/it-was-BECOME-ed declaration (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) toward (+acc,+gen,+dat) Nathan (indecl) while SAY/TELL-ing (nom)
2Krl:7:4 2Krl_7:4_1 2Krl_7:4_2 2Krl_7:4_3 2Krl_7:4_4 2Krl_7:4_5 2Krl_7:4_6 2Krl_7:4_7 2Krl_7:4_8 2Krl_7:4_9 2Krl_7:4_10 2Krl_7:4_11 2Krl_7:4_12
2Krl:7:4 x x x x x x x x x x x x
2Krl:7:5 Πορεύου καὶ εἰπὸν πρὸς τὸν δοῦλόν μου Δαυιδ Τάδε λέγει κύριος Οὐ σὺ οἰκοδομήσεις μοι οἶκον τοῦ κατοικῆσαί με·
2Krl:7:5 Go, and say to my servant David, Thus says the Lord, Thou shalt not build me a house for me to dwell in. (2 Samuel 7:5 Brenton)
2Krl:7:5 «Idź i powiedz mojemu słudze, Dawidowi: To mówi Pan: Czy ty zbudujesz Mi dom na mieszkanie? (2 Sm 7:5 BT_4)
2Krl:7:5 Πορεύου καὶ εἰπὸν πρὸς τὸν δοῦλόν μου Δαυιδ Τάδε λέγει κύριος Οὐ σὺ οἰκοδομήσεις μοι οἶκον τοῦ κατοικῆσαί με·
2Krl:7:5 πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] οὐ[2]/οὐκ/οὐχ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
2Krl:7:5 By iść I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Haruj jak niewolnik; niewolniczy Ja David Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. ??? Przed przydechem mocnym Ty By budować/buduj moralnie Ja Dom By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Ja
2Krl:7:5 *poreu/ou kai\ ei)po\n pro\s to\n dou=lo/n mou *dauid *ta/de le/gei ku/rios *ou) su\ oi)kodomE/seis moi oi)=kon tou= katoikE=sai/ me·
2Krl:7:5 poreuu kai eipon pros ton dulon mu dauid tade legei kyrios u sy oikodomEseis moi oikon tu katoikEsai me·
2Krl:7:5 V1_PMD2S C VBI_AAD2S P RA_ASM N2_ASM RP_GS N_ASM RD_ASN V1_PAI3S N2_NSM D RP_NS VF_FAI2S RP_DS N2_ASM RA_GSN VA_AAN RP_AS
2Krl:7:5 to go and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) the slave; servile I David such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. οὐχ before rough breathing you to build/edify I house the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) I
2Krl:7:5 be-you(sg)-being-GO-ed! and do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) slave (acc); servile ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen) David (indecl) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) not you(sg) (nom) you(sg)-will-BUILD/EDIFY me (dat) house (acc) the (gen) to-RESIDE/SETTLE-DOWN, be-you(sg)-RESIDE/SETTLE-ed-DOWN!, he/she/it-happens-to-RESIDE/SETTLE-DOWN (opt) me (acc)
2Krl:7:5 2Krl_7:5_1 2Krl_7:5_2 2Krl_7:5_3 2Krl_7:5_4 2Krl_7:5_5 2Krl_7:5_6 2Krl_7:5_7 2Krl_7:5_8 2Krl_7:5_9 2Krl_7:5_10 2Krl_7:5_11 2Krl_7:5_12 2Krl_7:5_13 2Krl_7:5_14 2Krl_7:5_15 2Krl_7:5_16 2Krl_7:5_17 2Krl_7:5_18 2Krl_7:5_19
2Krl:7:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:7:6 ὅτι οὐ κατῴκηκα ἐν οἴκῳ ἀφ’ ἧς ἡμέρας ἀνήγαγον ἐξ Αἰγύπτου τοὺς υἱοὺς Ισραηλ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης καὶ ἤμην ἐμπεριπατῶν ἐν καταλύματι καὶ ἐν σκηνῇ.
2Krl:7:6 For I have not dwelt in a house from the day that I brought up the children of Israel out of Egypt to this day, but I have been walking in a lodge and in a tent, (2 Samuel 7:6 Brenton)
2Krl:7:6 Nie mieszkałem bowiem w domu od dnia, w którym wywiodłem z Egiptu synów Izraela, aż do dziś dnia. Przebywałem w namiocie albo przybytku. (2 Sm 7:6 BT_4)
2Krl:7:6 ὅτι οὐ κατῴκηκα ἐν οἴκῳ ἀφ’ ἧς ἡμέρας ἀνήγαγον ἐξ Αἰγύπτου τοὺς υἱοὺς Ισραηλ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης καὶ ἤμην ἐμπεριπατῶν ἐν καταλύματι καὶ ἐν σκηνῇ.
2Krl:7:6 ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ἀπό ὅς ἥ ὅ ἡμέρα, -ας -ἡ ἀν·άγω (αν+αγ-, αν+αξ-, 2nd αν+αγαγ-, -, -, αν+αχ·θ-) ἐκ Αἴγυπτος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐμ·περι·πατέω (εμπερι+πατ(ε)-, εμπερι+πατη·σ-, εμπερι+πατη·σ-/εν+περι+πατη·σ-, -, -, -) ἐν κατά·λυμα[τ], -ατος, τό καί ἐν σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος)
2Krl:7:6 Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kto/, który/, który Dzień By prowadzić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Egipt [kraj z] Syn Izrael Aż; świtaj Dzień To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie By być Do ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Przystosowanie, archaiczna łożnica; mieszkanie; teologiczna podstawa 'by tłumaczyć przez przystosowanie' I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan
2Krl:7:6 o(/ti ou) katO/|kEka e)n oi)/kO| a)f’ E(=s E(me/ras a)nE/gagon e)X *ai)gu/ptou tou\s ui(ou\s *israEl e(/Os tE=s E(me/ras tau/tEs kai\ E)/mEn e)mperipatO=n e)n katalu/mati kai\ e)n skEnE=|.
2Krl:7:6 hoti u katOkEka en oikO af’ hEs hEmeras anEgagon eX aigyptu tus hyius israEl heOs tEs hEmeras tautEs kai EmEn emperipatOn en katalymati kai en skEnE.
2Krl:7:6 C D VX_XAI1S P N2_DSM P RR_GSF N1A_GSF VBI_AAI1S P N2_GSM RA_APM N2_APM N_GSM C RA_GSF N1A_GSF RD_GSF C V9_IAI1S V2_PAPNSM P N3M_DSN C P N1_DSF
2Krl:7:6 because/that οὐχ before rough breathing to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing who/whom/which day to lead up out of (+gen) ἐξ before vowels Egypt [country of] the son Israel until; dawn the day this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to be to ??? in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among accommodation, archaic bedchamber; lodging; theological principle ‘to translate by accommodation’ and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth
2Krl:7:6 because/that not I-have-RESIDE/SETTLE-ed-DOWN in/among/by (+dat) house (dat) away from (+gen) who/whom/which (gen) day (gen), days (acc) I-LEAD-ed-UP, they-LEAD-ed-UP out of (+gen) Egypt (gen) the (acc) sons (acc) Israel (indecl) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) day (gen), days (acc) this (gen) and I-was-being while ???-ing (nom) in/among/by (+dat) accommodation, (dat) and in/among/by (+dat) tent (dat)
2Krl:7:6 2Krl_7:6_1 2Krl_7:6_2 2Krl_7:6_3 2Krl_7:6_4 2Krl_7:6_5 2Krl_7:6_6 2Krl_7:6_7 2Krl_7:6_8 2Krl_7:6_9 2Krl_7:6_10 2Krl_7:6_11 2Krl_7:6_12 2Krl_7:6_13 2Krl_7:6_14 2Krl_7:6_15 2Krl_7:6_16 2Krl_7:6_17 2Krl_7:6_18 2Krl_7:6_19 2Krl_7:6_20 2Krl_7:6_21 2Krl_7:6_22 2Krl_7:6_23 2Krl_7:6_24 2Krl_7:6_25 2Krl_7:6_26
2Krl:7:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:7:7 ἐν πᾶσιν, οἷς διῆλθον ἐν παντὶ Ισραηλ, εἰ λαλῶν ἐλάλησα πρὸς μίαν φυλὴν τοῦ Ισραηλ, ᾧ ἐνετειλάμην ποιμαίνειν τὸν λαόν μου Ισραηλ, λέγων Τί ὅτι οὐκ ᾠκοδομήκατέ μοι οἶκον κέδρινον;
2Krl:7:7 wheresoever I went with all Israel. Have I ever spoken to any of the tribes of Israel, which I commanded to tend my people Israel, saying, Why have ye not built me a house of Cedar? (2 Samuel 7:7 Brenton)
2Krl:7:7 Przez czas, gdy wędrowałem z całym Izraelem, czy choćby do jednego z sędziów izraelskich, którym nakazałem paść mój lud, Izraela, przemówiłem kiedykolwiek słowami: Dlaczego nie zbudowaliście Mi domu cedrowego? (2 Sm 7:7 BT_4)
2Krl:7:7 ἐν πᾶσιν, οἷς διῆλθον ἐν παντὶ Ισραηλ, εἰ λαλῶν ἐλάλησα πρὸς μίαν φυλὴν τοῦ Ισραηλ, ἐνετειλάμην ποιμαίνειν τὸν λαόν μου Ισραηλ, λέγων Τί ὅτι οὐκ ᾠκοδομήκατέ μοι οἶκον κέδρινον;
2Krl:7:7 ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅς ἥ ὅ δι·έρχομαι (δι+ερχ-, δι+ελευ·σ-, διελθ·[σ]- or 2nd δι+ελθ-, δι+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός Ἰσραήλ, ὁ εἰ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός φυλή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ ὅς ἥ ὅ ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) ποιμαίνω (ποιμαιν-, ποιμαν(ε)·[σ]-, ποιμαν·[σ]-, -, -, ποιμαν·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς Ἰσραήλ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία)  
2Krl:7:7 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kto/, który/, który By przechodzić zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} na wskroś W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Izrael Jeżeli By mówić By mówić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Jeden Szczep Izrael Kto/, który/, który By zalecać rozkaz By paść Ludzie Ja Izrael By mówić/opowiadaj Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By budować/buduj moralnie Ja Dom
2Krl:7:7 e)n pa=sin, oi(=s diE=lTon e)n panti\ *israEl, ei) lalO=n e)la/lEsa pro\s mi/an fulE\n tou= *israEl, O(=| e)neteila/mEn poimai/nein to\n lao/n mou *israEl, le/gOn *ti/ o(/ti ou)k O)|kodomE/kate/ moi oi)=kon ke/drinon;
2Krl:7:7 en pasin, hois diElTon en panti israEl, ei lalOn elalEsa pros mian fylEn tu israEl, hO eneteilamEn poimainein ton laon mu israEl, legOn ti hoti uk OkodomEkate moi oikon kedrinon;
2Krl:7:7 P A3_DPM RR_DPM VBI_AAI3P P A3_DSM N_GSM C V2_PAPNSM VAI_AAI1S P A1A_ASF N1_ASF RA_GSM N_GSM RR_DSM VAI_AMI1S V1_PAN RA_ASM N2_ASM RP_GS N_ASM V1_PAPNSM RI_ASN C D VX_XAI2P RP_DS N2_ASM A1_ASM
2Krl:7:7 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of who/whom/which to go through pass through in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of Israel if to speak to speak toward (+acc,+gen,+dat) one tribe the Israel who/whom/which to enjoin command to shepherd the people I Israel to say/tell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. because/that οὐχ before rough breathing to build/edify I house ć
2Krl:7:7 in/among/by (+dat) all (dat) who/whom/which (dat) I-GO THROUGH-ed, they-GO THROUGH-ed in/among/by (+dat) every (dat) Israel (indecl) if while SPEAK-ing (nom) I-SPEAK-ed toward (+acc,+gen,+dat) one (acc) tribe (acc) the (gen) Israel (indecl) who/whom/which (dat) I-was-ENJOIN-ed to-be-SHEPHERD-ing the (acc) people (acc) me (gen) Israel (indecl) while SAY/TELL-ing (nom) who/what/why (nom|acc) because/that not you(pl)-have-BUILD/EDIFY-ed me (dat) house (acc)  
2Krl:7:7 2Krl_7:7_1 2Krl_7:7_2 2Krl_7:7_3 2Krl_7:7_4 2Krl_7:7_5 2Krl_7:7_6 2Krl_7:7_7 2Krl_7:7_8 2Krl_7:7_9 2Krl_7:7_10 2Krl_7:7_11 2Krl_7:7_12 2Krl_7:7_13 2Krl_7:7_14 2Krl_7:7_15 2Krl_7:7_16 2Krl_7:7_17 2Krl_7:7_18 2Krl_7:7_19 2Krl_7:7_20 2Krl_7:7_21 2Krl_7:7_22 2Krl_7:7_23 2Krl_7:7_24 2Krl_7:7_25 2Krl_7:7_26 2Krl_7:7_27 2Krl_7:7_28 2Krl_7:7_29 2Krl_7:7_30
2Krl:7:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:7:8 καὶ νῦν τάδε ἐρεῖς τῷ δούλῳ μου Δαυιδ Τάδε λέγει κύριος παντοκράτωρ Ἔλαβόν σε ἐκ τῆς μάνδρας τῶν προβάτων τοῦ εἶναί σε εἰς ἡγούμενον ἐπὶ τὸν λαόν μου ἐπὶ τὸν Ισραηλ
2Krl:7:8 And now thus shalt thou say to my servant David, Thus says the Lord Almighty, I took thee from the sheep-cote, that thou shouldest be a prince over my people, over Israel. (2 Samuel 7:8 Brenton)
2Krl:7:8 A teraz przemówisz do sługi mojego, Dawida: To mówi Pan Zastępów: Zabrałem cię z pastwiska spośród owiec, abyś był władcą nad ludem moim, nad Izraelem. (2 Sm 7:8 BT_4)
2Krl:7:8 καὶ νῦν τάδε ἐρεῖς τῷ δούλῳ μου Δαυιδ Τάδε λέγει κύριος παντοκράτωρ Ἔλαβόν σε ἐκ τῆς μάνδρας τῶν προβάτων τοῦ εἶναί σε εἰς ἡγούμενον ἐπὶ τὸν λαόν μου ἐπὶ τὸν Ισραηλ
2Krl:7:8 καί νῦν ὅ·δε ἥ·δε τό·δε ἔρι[δ]ς, -ιδος, ἡ, acc. sg. ἔρι[δ]ν and ἔριδα, nom. pl. ἔριδες and ἔρεις, acc. pl. ἔρεις; λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐκ ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) ὁ ἡ τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] ἡγέομαι (ηγ(ε)-, -, ηγη·σ-, -, ηγη-, -) ἐπί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ
2Krl:7:8 I też, nawet, mianowicie Teraz Takie rzeczy [przedimek określony + ??] Konflikt; by mówić/opowiadaj Haruj jak niewolnik; niewolniczy Ja David Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Ty; twój/twój(sg) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Owca (sheepfold) By być Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) By uważać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ludzie Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Izrael
2Krl:7:8 kai\ nu=n ta/de e)rei=s tO=| dou/lO| mou *dauid *ta/de le/gei ku/rios pantokra/tOr *)/elabo/n se e)k tE=s ma/ndras tO=n proba/tOn tou= ei)=nai/ se ei)s E(gou/menon e)pi\ to\n lao/n mou e)pi\ to\n *israEl
2Krl:7:8 kai nyn tade ereis tO dulO mu dauid tade legei kyrios pantokratOr elabon se ek tEs mandras tOn probatOn tu einai se eis hEgumenon epi ton laon mu epi ton israEl
2Krl:7:8 C D RD_APN VF2_FAI2S RA_DSM N2_DSM RP_GS N_DSM RD_APN V1_PAI3S N2_NSM N3R_NSM VBI_AAI1S RP_AS P RA_GSF N1A_GSF RA_GPN N2N_GPN RA_GSN V9_PAN RP_AS P V2_PMPASM P RA_ASM N2_ASM RP_GS P RA_ASM N_ASM
2Krl:7:8 and also, even, namely now such things [definite article + δέ] strife; to say/tell the slave; servile I David such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Almighty ruler of all going before all to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand you; your/yours(sg) out of (+gen) ἐξ before vowels the ć the sheep (sheepfold) the to be you; your/yours(sg) into (+acc) to deem upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the people I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the Israel
2Krl:7:8 and now these (nom|acc) strifes (acc, nom|voc); you(sg)-will-SAY/TELL the (dat) slave (dat); servile ([Adj] dat) me (gen) David (indecl) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) Almighty ruler of all (nom) I-TAKE HOLD OF-ed, they-TAKE HOLD OF-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) out of (+gen) the (gen)   the (gen) sheep (gen) the (gen) to-be you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) into (+acc) while being-DEEM-ed (acc, nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) people (acc) me (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) Israel (indecl)
2Krl:7:8 2Krl_7:8_1 2Krl_7:8_2 2Krl_7:8_3 2Krl_7:8_4 2Krl_7:8_5 2Krl_7:8_6 2Krl_7:8_7 2Krl_7:8_8 2Krl_7:8_9 2Krl_7:8_10 2Krl_7:8_11 2Krl_7:8_12 2Krl_7:8_13 2Krl_7:8_14 2Krl_7:8_15 2Krl_7:8_16 2Krl_7:8_17 2Krl_7:8_18 2Krl_7:8_19 2Krl_7:8_20 2Krl_7:8_21 2Krl_7:8_22 2Krl_7:8_23 2Krl_7:8_24 2Krl_7:8_25 2Krl_7:8_26 2Krl_7:8_27 2Krl_7:8_28 2Krl_7:8_29 2Krl_7:8_30 2Krl_7:8_31
2Krl:7:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:7:9 καὶ ἤμην μετὰ σοῦ ἐν πᾶσιν, οἷς ἐπορεύου, καὶ ἐξωλέθρευσα πάντας τοὺς ἐχθρούς σου ἀπὸ προσώπου σου καὶ ἐποίησά σε ὀνομαστὸν κατὰ τὸ ὄνομα τῶν μεγάλων τῶν ἐπὶ τῆς γῆς.
2Krl:7:9 And I was with thee wheresoever thou wentest, and I destroyed all thine enemies before thee, and I made thee renowned according to the renown of the great ones on the earth. (2 Samuel 7:9 Brenton)
2Krl:7:9 I byłem z tobą wszędzie, dokąd się udałeś, wytraciłem przed tobą wszystkich twoich nieprzyjaciół. Dam ci sławę największych ludzi na ziemi. (2 Sm 7:9 BT_4)
2Krl:7:9 καὶ ἤμην μετὰ σοῦ ἐν πᾶσιν, οἷς ἐπορεύου, καὶ ἐξωλέθρευσα πάντας τοὺς ἐχθρούς σου ἀπὸ προσώπου σου καὶ ἐποίησά σε ὀνομαστὸν κατὰ τὸ ὄνομα τῶν μεγάλων τῶν ἐπὶ τῆς γῆς.
2Krl:7:9 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅς ἥ ὅ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν   κατά ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ὁ ἡ τό ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
2Krl:7:9 I też, nawet, mianowicie By być Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kto/, który/, który By iść I też, nawet, mianowicie By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Wrogi Ty; twój/twój(sg) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Ty; twój/twój(sg) W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Nazwisko {Imię} co do Wielki Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia
2Krl:7:9 kai\ E)/mEn meta\ sou= e)n pa=sin, oi(=s e)poreu/ou, kai\ e)XOle/Treusa pa/ntas tou\s e)CHTrou/s sou a)po\ prosO/pou sou kai\ e)poi/Esa/ se o)nomasto\n kata\ to\ o)/noma tO=n mega/lOn tO=n e)pi\ tE=s gE=s.
2Krl:7:9 kai EmEn meta su en pasin, hois eporeuu, kai eXOleTreusa pantas tus eCHTrus su apo prosOpu su kai epoiEsa se onomaston kata to onoma tOn megalOn tOn epi tEs gEs.
2Krl:7:9 C V9_IAI1S P RP_GS P A3_DPM RR_DPM V1I_IMI2S C VAI_AAI1S A3_APM RA_APM N2_APM RP_GS P N2N_GSN RP_GS C VAI_AAI1S RP_AS A1_ASM P RA_ASN N3M_ASN RA_GPM A1_GPM RA_GPM P RA_GSF N1_GSF
2Krl:7:9 and also, even, namely to be after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of who/whom/which to go and also, even, namely to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination every all, each, every, the whole of the hostile you; your/yours(sg) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face you; your/yours(sg) and also, even, namely to do/make you; your/yours(sg) ć down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the name with regard to the great the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land
2Krl:7:9 and I-was-being after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) all (dat) who/whom/which (dat) you(sg)-were-being-GO-ed and I-DESTROY UTTERLY-ed all (acc) the (acc) hostile ([Adj] acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) away from (+gen) face (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and I-DO/MAKE-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)   down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) the (gen) great ([Adj] gen) the (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen)
2Krl:7:9 2Krl_7:9_1 2Krl_7:9_2 2Krl_7:9_3 2Krl_7:9_4 2Krl_7:9_5 2Krl_7:9_6 2Krl_7:9_7 2Krl_7:9_8 2Krl_7:9_9 2Krl_7:9_10 2Krl_7:9_11 2Krl_7:9_12 2Krl_7:9_13 2Krl_7:9_14 2Krl_7:9_15 2Krl_7:9_16 2Krl_7:9_17 2Krl_7:9_18 2Krl_7:9_19 2Krl_7:9_20 2Krl_7:9_21 2Krl_7:9_22 2Krl_7:9_23 2Krl_7:9_24 2Krl_7:9_25 2Krl_7:9_26 2Krl_7:9_27 2Krl_7:9_28 2Krl_7:9_29 2Krl_7:9_30
2Krl:7:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:7:10 καὶ θήσομαι τόπον τῷ λαῷ μου τῷ Ισραηλ καὶ καταφυτεύσω αὐτόν, καὶ κατασκηνώσει καθ’ ἑαυτὸν καὶ οὐ μεριμνήσει οὐκέτι, καὶ οὐ προσθήσει υἱὸς ἀδικίας τοῦ ταπεινῶσαι αὐτὸν καθὼς ἀπ’ ἀρχῆς
2Krl:7:10 And I will appoint a place for my people Israel, and will plant them, and they shall dwell by themselves, and shall be no more distressed; and the son of iniquity shall no more afflict them, as he has done from the beginning, (2 Samuel 7:10 Brenton)
2Krl:7:10 Wyznaczę miejsce mojemu ludowi, Izraelowi, i osadzę go tam, i będzie mieszkał na swoim miejscu, a nie poruszy się więcej, a ludzie nikczemni nie będą go już uciskać jak dawniej. (2 Sm 7:10 BT_4)
2Krl:7:10 καὶ θήσομαι τόπον τῷ λαῷ μου τῷ Ισραηλ καὶ καταφυτεύσω αὐτόν, καὶ κατασκηνώσει καθ’ ἑαυτὸν καὶ οὐ μεριμνήσει οὐκέτι, καὶ οὐ προσθήσει υἱὸς ἀδικίας τοῦ ταπεινῶσαι αὐτὸν καθὼς ἀπ’ ἀρχῆς
2Krl:7:10 καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) τόπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ καί   αὐτός αὐτή αὐτό καί κατα·σκήνωσις, -εως, ἡ; κατα·σκηνόω (κατα+σκην(ο)-, κατα+σκηνω·σ-, κατα+σκηνω·σ-, -, -, -) κατά ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μεριμνάω (μεριμν(α)-, μεριμνη·σ-, μεριμνη·σ-, -, -, -) οὐκέτι (οὐκ ἔτι) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἀ·δικία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καθ·ώς ἀπό ἀρχή, -ῆς, ἡ
2Krl:7:10 I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Miejsce Ludzie Ja Izrael I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Osiedlanie się {Decydowanie się}; by osiedlać się {by decydować się} W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Samo /nasz /twój /siebie I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być niespokojny Już nie I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By dodawać do Syn Zły uczynki Do niżej On/ona/to/to samo Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Początek
2Krl:7:10 kai\ TE/somai to/pon tO=| laO=| mou tO=| *israEl kai\ katafuteu/sO au)to/n, kai\ kataskEnO/sei kaT’ e(auto\n kai\ ou) merimnE/sei ou)ke/ti, kai\ ou) prosTE/sei ui(o\s a)diki/as tou= tapeinO=sai au)to\n kaTO\s a)p’ a)rCHE=s
2Krl:7:10 kai TEsomai topon tO laO mu tO israEl kai katafyteusO auton, kai kataskEnOsei kaT’ heauton kai u merimnEsei uketi, kai u prosTEsei hyios adikias tu tapeinOsai auton kaTOs ap’ arCHEs
2Krl:7:10 C VF_FMI1S N2_ASM RA_DSM N2_DSM RP_GS RA_DSM N_DSM C VA_AAS1S RD_ASM C VF_FAI3S P RD_ASM C D VF_FAI3S D C D VF_FAI3S N2_NSM N1A_GSF RA_GSN VA_AAN RD_ASM D P N1_GSF
2Krl:7:10 and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station place the people I the Israel and also, even, namely ć he/she/it/same and also, even, namely settling; to settle down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing self /our-/your-/themselves and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be anxious no longer and also, even, namely οὐχ before rough breathing to add to son wrongdoing the to lower he/she/it/same as accordingly [according to how/in accordance with how] from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing beginning
2Krl:7:10 and I-will-be-PLACE-ed place (acc) the (dat) people (dat) me (gen) the (dat) Israel (indecl) and   him/it/same (acc) and settling (dat); he/she/it-will-SETTLE, you(sg)-will-be-SETTLE-ed (classical) down/according to/as per (+acc), against (+gen) self (acc) and not he/she/it-will-BE ANXIOUS, you(sg)-will-be-BE ANXIOUS-ed (classical) no longer and not he/she/it-will-ADD-TO, you(sg)-will-be-ADD-ed-TO (classical) son (nom) wrongdoing (gen), wrongdoings (acc) the (gen) to-LOWER, be-you(sg)-LOWER-ed!, he/she/it-happens-to-LOWER (opt) him/it/same (acc) as accordingly away from (+gen) beginning (gen)
2Krl:7:10 2Krl_7:10_1 2Krl_7:10_2 2Krl_7:10_3 2Krl_7:10_4 2Krl_7:10_5 2Krl_7:10_6 2Krl_7:10_7 2Krl_7:10_8 2Krl_7:10_9 2Krl_7:10_10 2Krl_7:10_11 2Krl_7:10_12 2Krl_7:10_13 2Krl_7:10_14 2Krl_7:10_15 2Krl_7:10_16 2Krl_7:10_17 2Krl_7:10_18 2Krl_7:10_19 2Krl_7:10_20 2Krl_7:10_21 2Krl_7:10_22 2Krl_7:10_23 2Krl_7:10_24 2Krl_7:10_25 2Krl_7:10_26 2Krl_7:10_27 2Krl_7:10_28 2Krl_7:10_29 2Krl_7:10_30
2Krl:7:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:7:11 ἀπὸ τῶν ἡμερῶν, ὧν ἔταξα κριτὰς ἐπὶ τὸν λαόν μου Ισραηλ, καὶ ἀναπαύσω σε ἀπὸ πάντων τῶν ἐχθρῶν σου, καὶ ἀπαγγελεῖ σοι κύριος ὅτι οἶκον οἰκοδομήσεις αὐτῷ.
2Krl:7:11 from the days when I appointed judges over my people Israel: and I will give thee rest from all thine enemies, and the Lord will tell thee that thou shalt build a house to him. (2 Samuel 7:11 Brenton)
2Krl:7:11 Od czasu kiedy ustanowiłem sędziów nad ludem moim izraelskim, obdarzyłem cię pokojem ze wszystkimi wrogami. Tobie też Pan zapowiedział, że ci zbuduje dom. (2 Sm 7:11 BT_4)
2Krl:7:11 ἀπὸ τῶν ἡμερῶν, ὧν ἔταξα κριτὰς ἐπὶ τὸν λαόν μου Ισραηλ, καὶ ἀναπαύσω σε ἀπὸ πάντων τῶν ἐχθρῶν σου, καὶ ἀπαγγελεῖ σοι κύριος ὅτι οἶκον οἰκοδομήσεις αὐτῷ.
2Krl:7:11 ἀπό ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὅς ἥ ὅ τάσσω/τάττω (τασσ-/ταττ-, ταξ-, ταξ-, τεταχ·[κ]-, τετασσ-, ταχ·θ-) κριτής, -οῦ, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς Ἰσραήλ, ὁ καί ἀνα·παύω (ανα+παυ-, ανα+παυ·σ-, ανα+παυ·σ-, -, ανα+πεπαυ-, ανα+παυ·θ-/ανα+πα·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔχθρα, -ας, ἡ; ἐχθρός -ά -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅτι οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
2Krl:7:11 Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dzień Kto/, który/, który By rozkazywać {By zamawiać} kategorię, stopień, klasę, uporządkowywać, ład Sądź [zobacz krytyka] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ludzie Ja Izrael I też, nawet, mianowicie By odświeżać się powracaj do życia Ty; twój/twój(sg) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Wrogość; wrogi Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By informować – informować albo opowiadać. Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ponieważ/tamto Dom By budować/buduj moralnie On/ona/to/to samo
2Krl:7:11 a)po\ tO=n E(merO=n, O(=n e)/taXa krita\s e)pi\ to\n lao/n mou *israEl, kai\ a)napau/sO se a)po\ pa/ntOn tO=n e)CHTrO=n sou, kai\ a)paggelei= soi ku/rios o(/ti oi)=kon oi)kodomE/seis au)tO=|.
2Krl:7:11 apo tOn hEmerOn, hOn etaXa kritas epi ton laon mu israEl, kai anapausO se apo pantOn tOn eCHTrOn su, kai apangelei soi kyrios hoti oikon oikodomEseis autO.
2Krl:7:11 P RA_GPF N1A_GPF RR_GPF VAI_AAI1S N1M_APM P RA_ASM N2_ASM RP_GS N_ASM C VA_AAS1S RP_AS P A3_GPM RA_GPM N2_GPM RP_GS C VF2_FAI3S RP_DS N2_NSM C N2_ASM VF_FAI2S RD_DSM
2Krl:7:11 from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the day who/whom/which to order category, grade, class, trim, orderliness judge [see critic] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the people I Israel and also, even, namely to refresh revive you; your/yours(sg) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the enmity; hostile you; your/yours(sg) and also, even, namely to report – to report or tell. you; your/yours(sg); to rub worn, rub lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. because/that house to build/edify he/she/it/same
2Krl:7:11 away from (+gen) the (gen) days (gen) who/whom/which (gen) I-ORDER-ed judges (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) people (acc) me (gen) Israel (indecl) and I-will-REFRESH, I-should-REFRESH you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) away from (+gen) all (gen) the (gen) enmities (gen); hostile ([Adj] gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and he/she/it-will-DELIVER A MESSAGE, you(sg)-will-be-DELIVER A MESSAGE-ed (classical) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) lord (nom); a lord ([Adj] nom) because/that house (acc) you(sg)-will-BUILD/EDIFY him/it/same (dat)
2Krl:7:11 2Krl_7:11_1 2Krl_7:11_2 2Krl_7:11_3 2Krl_7:11_4 2Krl_7:11_5 2Krl_7:11_6 2Krl_7:11_7 2Krl_7:11_8 2Krl_7:11_9 2Krl_7:11_10 2Krl_7:11_11 2Krl_7:11_12 2Krl_7:11_13 2Krl_7:11_14 2Krl_7:11_15 2Krl_7:11_16 2Krl_7:11_17 2Krl_7:11_18 2Krl_7:11_19 2Krl_7:11_20 2Krl_7:11_21 2Krl_7:11_22 2Krl_7:11_23 2Krl_7:11_24 2Krl_7:11_25 2Krl_7:11_26 2Krl_7:11_27
2Krl:7:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:7:12 καὶ ἔσται ἐὰν πληρωθῶσιν αἱ ἡμέραι σου καὶ κοιμηθήσῃ μετὰ τῶν πατέρων σου, καὶ ἀναστήσω τὸ σπέρμα σου μετὰ σέ, ὃς ἔσται ἐκ τῆς κοιλίας σου, καὶ ἑτοιμάσω τὴν βασιλείαν αὐτοῦ·
2Krl:7:12 And it shall come to pass when thy days shall have been fulfilled, and thou shalt sleep with thy fathers, that I will raise up thy seed after thee, even thine own issue, and I will establish his kingdom. (2 Samuel 7:12 Brenton)
2Krl:7:12 Kiedy wypełnią się twoje dni i spoczniesz obok swych przodków, wtedy wzbudzę po tobie potomka twojego, który wyjdzie z twoich wnętrzności, i utwierdzę jego królestwo. (2 Sm 7:12 BT_4)
2Krl:7:12 καὶ ἔσται ἐὰν πληρωθῶσιν αἱ ἡμέραι σου καὶ κοιμηθήσῃ μετὰ τῶν πατέρων σου, καὶ ἀναστήσω τὸ σπέρμα σου μετὰ σέ, ὃς ἔσται ἐκ τῆς κοιλίας σου, καὶ ἑτοιμάσω τὴν βασιλείαν αὐτοῦ·
2Krl:7:12 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐάν (εἰ ἄν) πληρόω (πληρ(ο)-, πληρω·σ-, πληρω·σ-, πεπληρω·κ-, πεπληρω-, πληρω·θ-) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-) μετά ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐκ ὁ ἡ τό κοιλία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
2Krl:7:12 I też, nawet, mianowicie By być Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By napełniać pełność, spełniać Dzień Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By dawać wytchnienie/snowi Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ojciec Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) Ty; twój/twój(sg) Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Kto/, który/, który By być Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Brzuch Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Do gotowy Królestwo On/ona/to/to samo
2Krl:7:12 kai\ e)/stai e)a\n plErOTO=sin ai( E(me/rai sou kai\ koimETE/sE| meta\ tO=n pate/rOn sou, kai\ a)nastE/sO to\ spe/rma sou meta\ se/, o(\s e)/stai e)k tE=s koili/as sou, kai\ e(toima/sO tE\n basilei/an au)tou=·
2Krl:7:12 kai estai ean plErOTOsin hai hEmerai su kai koimETEsE meta tOn paterOn su, kai anastEsO to sperma su meta se, hos estai ek tEs koilias su, kai hetoimasO tEn basileian autu·
2Krl:7:12 C VF_FMI3S C VC_APS3P RA_NPF N1A_NPF RP_GS C VC_FPI2S P RA_GPM N3_GPM RP_GS C VF_FAI1S RA_ASN N3M_ASN RP_GS P RP_AS RR_NSM VF_FMI3S P RA_GSF N1A_GSF RP_GS C VF_FAI1S RA_ASF N1A_ASF RD_GSM
2Krl:7:12 and also, even, namely to be if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to fill fill, fulfill the day you; your/yours(sg) and also, even, namely to repose/sleep after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the father you; your/yours(sg) and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) you; your/yours(sg) after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) who/whom/which to be out of (+gen) ἐξ before vowels the belly you; your/yours(sg) and also, even, namely to ready the kingdom he/she/it/same
2Krl:7:12 and he/she/it-will-be if-ever they-should-be-FILL-ed the (nom) days (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and you(sg)-will-be-REPOSE/SLEEP-ed after (+acc), with (+gen) the (gen) fathers (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and I-will-STand-UP, I-should-STand-UP the (nom|acc) seed (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) after (+acc), with (+gen) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) who/whom/which (nom) he/she/it-will-be out of (+gen) the (gen) belly (gen), bellies (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and I-will-READY, I-should-READY the (acc) kingdom (acc) him/it/same (gen)
2Krl:7:12 2Krl_7:12_1 2Krl_7:12_2 2Krl_7:12_3 2Krl_7:12_4 2Krl_7:12_5 2Krl_7:12_6 2Krl_7:12_7 2Krl_7:12_8 2Krl_7:12_9 2Krl_7:12_10 2Krl_7:12_11 2Krl_7:12_12 2Krl_7:12_13 2Krl_7:12_14 2Krl_7:12_15 2Krl_7:12_16 2Krl_7:12_17 2Krl_7:12_18 2Krl_7:12_19 2Krl_7:12_20 2Krl_7:12_21 2Krl_7:12_22 2Krl_7:12_23 2Krl_7:12_24 2Krl_7:12_25 2Krl_7:12_26 2Krl_7:12_27 2Krl_7:12_28 2Krl_7:12_29 2Krl_7:12_30 2Krl_7:12_31
2Krl:7:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:7:13 αὐτὸς οἰκοδομήσει μοι οἶκον τῷ ὀνόματί μου, καὶ ἀνορθώσω τὸν θρόνον αὐτοῦ ἕως εἰς τὸν αἰῶνα.
2Krl:7:13 He shall build for me a house to my name, and I will set up his throne even for ever. (2 Samuel 7:13 Brenton)
2Krl:7:13 On zbuduje dom imieniu memu, a Ja utwierdzę tron jego królestwa na wieki. (2 Sm 7:13 BT_4)
2Krl:7:13 αὐτὸς οἰκοδομήσει μοι οἶκον τῷ ὀνόματί μου, καὶ ἀνορθώσω τὸν θρόνον αὐτοῦ ἕως εἰς τὸν αἰῶνα.
2Krl:7:13 αὐτός αὐτή αὐτό οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἀν·ορθόω (αν+ορθ(ο)-, αν+ορθω·σ-, αν+ορθω·σ-, -, αν+ωρθω-, αν+ορθω·θ-) ὁ ἡ τό θρόνος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ
2Krl:7:13 On/ona/to/to samo By budować/buduj moralnie Ja Dom Nazwisko {Imię} co do Ja I też, nawet, mianowicie By kłaść z powrotem w górze Tron On/ona/to/to samo Aż; świtaj Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
2Krl:7:13 au)to\s oi)kodomE/sei moi oi)=kon tO=| o)no/mati/ mou, kai\ a)norTO/sO to\n Tro/non au)tou= e(/Os ei)s to\n ai)O=na.
2Krl:7:13 autos oikodomEsei moi oikon tO onomati mu, kai anorTOsO ton Tronon autu heOs eis ton aiOna.
2Krl:7:13 RD_NSM VF_FAI3S RP_DS N2_ASM RA_DSN N3M_DSN RP_GS C VF_FAI1S RA_ASM N2_ASM RD_GSM C P RA_ASM N3W_ASM
2Krl:7:13 he/she/it/same to build/edify I house the name with regard to I and also, even, namely to put back up the throne he/she/it/same until; dawn into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
2Krl:7:13 he/it/same (nom) he/she/it-will-BUILD/EDIFY, you(sg)-will-be-BUILD/EDIFY-ed (classical) me (dat) house (acc) the (dat) name (dat) me (gen) and I-will-PUT-BACK-UP, I-should-PUT-BACK-UP the (acc) throne (acc) him/it/same (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) into (+acc) the (acc) eon (acc)
2Krl:7:13 2Krl_7:13_1 2Krl_7:13_2 2Krl_7:13_3 2Krl_7:13_4 2Krl_7:13_5 2Krl_7:13_6 2Krl_7:13_7 2Krl_7:13_8 2Krl_7:13_9 2Krl_7:13_10 2Krl_7:13_11 2Krl_7:13_12 2Krl_7:13_13 2Krl_7:13_14 2Krl_7:13_15 2Krl_7:13_16
2Krl:7:13 x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:7:14 ἐγὼ ἔσομαι αὐτῷ εἰς πατέρα, καὶ αὐτὸς ἔσται μοι εἰς υἱόν· καὶ ἐὰν ἔλθῃ ἡ ἀδικία αὐτοῦ, καὶ ἐλέγξω αὐτὸν ἐν ῥάβδῳ ἀνδρῶν καὶ ἐν ἁφαῖς υἱῶν ἀνθρώπων·
2Krl:7:14 I will be to him a father, and he shall be to me a son. And when he happens to transgress, then will I chasten him with the rod of men, and with the stripes of the sons of men. (2 Samuel 7:14 Brenton)
2Krl:7:14 Ja będę mu ojcem, a on będzie Mi synem, a jeżeli zawini, będę go karcił rózgą ludzi i ciosami synów ludzkich. (2 Sm 7:14 BT_4)
2Krl:7:14 ἐγὼ ἔσομαι αὐτῷ εἰς πατέρα, καὶ αὐτὸς ἔσται μοι εἰς υἱόν· καὶ ἐὰν ἔλθῃ ἀδικία αὐτοῦ, καὶ ἐλέγξω αὐτὸν ἐν ῥάβδῳ ἀνδρῶν καὶ ἐν ἁφαῖς υἱῶν ἀνθρώπων·
2Krl:7:14 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες καί αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί καί ἐάν (εἰ ἄν) ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό ἀ·δικία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐλέγχω (ελεγχ-, ελεγξ-, ελεγξ-, -, -, ελεγχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ῥάβδος, -ου, ἡ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ καί ἐν ἁφή, -ῆς, ἡ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄνθρωπος, -ου, ὁ
2Krl:7:14 Ja By być On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Ojciec I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By być Ja Do (+przyspieszenie) Syn I też, nawet, mianowicie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By przychodzić Zły uczynki On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By ganić gań, upominaj, utrzymuj w karności, skazuj, wystawiaj, bądź widocznym być winny On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Haczykowaty obsadź personelem sheperd's zaczepiał personel, laskę, pręt, trzonek {szyb}, personel, berło, królewską batutę, odbijaj, stłucz, bij rózgą, rygluj, sztaba, batuta, hak, pałka gumowa, krawędź Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wiązadło (związek, LXX plaga, zakażanie) Syn Ludzki
2Krl:7:14 e)gO\ e)/somai au)tO=| ei)s pate/ra, kai\ au)to\s e)/stai moi ei)s ui(o/n· kai\ e)a\n e)/lTE| E( a)diki/a au)tou=, kai\ e)le/gXO au)to\n e)n r(a/bdO| a)ndrO=n kai\ e)n a(fai=s ui(O=n a)nTrO/pOn·
2Krl:7:14 egO esomai autO eis patera, kai autos estai moi eis hyion· kai ean elTE hE adikia autu, kai elenXO auton en rabdO andrOn kai en hafais hyiOn anTrOpOn·
2Krl:7:14 RP_NS VF_FMI1S RD_DSM P N3_ASM C RD_NSM VF_FMI3S RP_DS P N2_ASM C C VB_AAS3S RA_NSF N1A_NSF RD_GSM C VF_FAI1S RD_ASM P N2_DSF N3_GPM C P N1_DPF N2_GPM N2_GPM
2Krl:7:14 I to be he/she/it/same into (+acc) father and also, even, namely he/she/it/same to be I into (+acc) son and also, even, namely if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to come the wrongdoing he/she/it/same and also, even, namely to reprove reprove, rebuke, discipline, convict, expose, show to be guilty he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hooked staff a sheperd's hooked staff, walking stick, rod, shaft, staff, scepter, royal baton, bandy, drub, ferule, bar, ingot, baton, crook, truncheon, verge man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ligament (connection, LXX plague, infection) son human
2Krl:7:14 I (nom) I-will-be him/it/same (dat) into (+acc) father (acc) and he/it/same (nom) he/she/it-will-be me (dat) into (+acc) son (acc) and if-ever he/she/it-should-COME the (nom) wrongdoing (nom|voc) him/it/same (gen) and I-will-REPROVE, I-should-REPROVE him/it/same (acc) in/among/by (+dat) hooked staff (dat) men, husbands (gen) and in/among/by (+dat) ligaments (dat) sons (gen) humans (gen)
2Krl:7:14 2Krl_7:14_1 2Krl_7:14_2 2Krl_7:14_3 2Krl_7:14_4 2Krl_7:14_5 2Krl_7:14_6 2Krl_7:14_7 2Krl_7:14_8 2Krl_7:14_9 2Krl_7:14_10 2Krl_7:14_11 2Krl_7:14_12 2Krl_7:14_13 2Krl_7:14_14 2Krl_7:14_15 2Krl_7:14_16 2Krl_7:14_17 2Krl_7:14_18 2Krl_7:14_19 2Krl_7:14_20 2Krl_7:14_21 2Krl_7:14_22 2Krl_7:14_23 2Krl_7:14_24 2Krl_7:14_25 2Krl_7:14_26 2Krl_7:14_27 2Krl_7:14_28
2Krl:7:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:7:15 τὸ δὲ ἔλεός μου οὐκ ἀποστήσω ἀπ’ αὐτοῦ, καθὼς ἀπέστησα ἀφ’ ὧν ἀπέστησα ἐκ προσώπου μου.
2Krl:7:15 But my mercy I will not take from him, as I took it from those whom I removed from my presence. (2 Samuel 7:15 Brenton)
2Krl:7:15 Lecz nie cofnę od niego mojej życzliwości, jak ją cofnąłem od Saula, twego poprzednika, którego opuściłem. (2 Sm 7:15 BT_4)
2Krl:7:15 τὸ δὲ ἔλεός μου οὐκ ἀποστήσω ἀπ’ αὐτοῦ, καθὼς ἀπέστησα ἀφ’ ὧν ἀπέστησα ἐκ προσώπου μου.
2Krl:7:15 ὁ ἡ τό δέ ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό καθ·ώς ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) ἀπό ὅς ἥ ὅ ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) ἐκ πρόσ·ωπον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
2Krl:7:15 zaś Litość Ja ??? Przed przydechem mocnym By uwalniać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] By uwalniać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kto/, który/, który By uwalniać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Twarz Ja
2Krl:7:15 to\ de\ e)/leo/s mou ou)k a)postE/sO a)p’ au)tou=, kaTO\s a)pe/stEsa a)f’ O(=n a)pe/stEsa e)k prosO/pou mou.
2Krl:7:15 to de eleos mu uk apostEsO ap’ autu, kaTOs apestEsa af’ hOn apestEsa ek prosOpu mu.
2Krl:7:15 RA_ASN C N3_ASN RP_GS D VA_AAS1S P RD_GSM D VAI_AAI1S P RR_GPM VAI_AAI1S P N2N_GSN RP_GS
2Krl:7:15 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] mercy I οὐχ before rough breathing to disengage from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same as accordingly [according to how/in accordance with how] to disengage from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing who/whom/which to disengage out of (+gen) ἐξ before vowels face I
2Krl:7:15 the (nom|acc) Yet mercy (nom, nom|acc|voc) me (gen) not I-will-DISENGAGE, I-should-DISENGAGE away from (+gen) him/it/same (gen) as accordingly I-DISENGAGE-ed away from (+gen) who/whom/which (gen) I-DISENGAGE-ed out of (+gen) face (gen) me (gen)
2Krl:7:15 2Krl_7:15_1 2Krl_7:15_2 2Krl_7:15_3 2Krl_7:15_4 2Krl_7:15_5 2Krl_7:15_6 2Krl_7:15_7 2Krl_7:15_8 2Krl_7:15_9 2Krl_7:15_10 2Krl_7:15_11 2Krl_7:15_12 2Krl_7:15_13 2Krl_7:15_14 2Krl_7:15_15 2Krl_7:15_16
2Krl:7:15 x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:7:16 καὶ πιστωθήσεται ὁ οἶκος αὐτοῦ καὶ ἡ βασιλεία αὐτοῦ ἕως αἰῶνος ἐνώπιον ἐμοῦ, καὶ ὁ θρόνος αὐτοῦ ἔσται ἀνωρθωμένος εἰς τὸν αἰῶνα.
2Krl:7:16 And his house shall be made sure, and his kingdom for ever before me, and his throne shall be set up for ever. (2 Samuel 7:16 Brenton)
2Krl:7:16 Przede Mną dom twój i twoje królestwo będzie trwać na wieki. Twój tron będzie utwierdzony na wieki». (2 Sm 7:16 BT_4)
2Krl:7:16 καὶ πιστωθήσεται οἶκος αὐτοῦ καὶ βασιλεία αὐτοῦ ἕως αἰῶνος ἐνώπιον ἐμοῦ, καὶ θρόνος αὐτοῦ ἔσται ἀνωρθωμένος εἰς τὸν αἰῶνα.
2Krl:7:16 καί πιστόω (πιστ(ο)-, πιστω·σ-, πιστω·σ-, -, -, πιστω·θ-) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ; βασίλειος -ον αὐτός αὐτή αὐτό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω αἰών, -ῶνος, ὁ ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί ὁ ἡ τό θρόνος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀν·ορθόω (αν+ορθ(ο)-, αν+ορθω·σ-, αν+ορθω·σ-, -, αν+ωρθω-, αν+ορθω·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ
2Krl:7:16 I też, nawet, mianowicie By działać na wierze (pewność) Dom On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Królestwo; królewski On/ona/to/to samo Aż; świtaj Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze W obecności z (+informacja); ??? Ja; mój/mój I też, nawet, mianowicie Tron On/ona/to/to samo By być By kłaść z powrotem w górze Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
2Krl:7:16 kai\ pistOTE/setai o( oi)=kos au)tou= kai\ E( basilei/a au)tou= e(/Os ai)O=nos e)nO/pion e)mou=, kai\ o( Tro/nos au)tou= e)/stai a)nOrTOme/nos ei)s to\n ai)O=na.
2Krl:7:16 kai pistOTEsetai ho oikos autu kai hE basileia autu heOs aiOnos enOpion emu, kai ho Tronos autu estai anOrTOmenos eis ton aiOna.
2Krl:7:16 C VC_FPI3S RA_NSM N2_NSM RD_GSM C RA_NSF N1A_NSF RD_GSM C N3W_GSM P RP_GS C RA_NSM N2_NSM RD_GSM VF_FMI3S V4_PMPNSM P RA_ASM N3W_ASM
2Krl:7:16 and also, even, namely to act on faith (assurance) the house he/she/it/same and also, even, namely the kingdom; royal he/she/it/same until; dawn eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever in the presence of (+gen); ??? I; my/mine and also, even, namely the throne he/she/it/same to be to put back up into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
2Krl:7:16 and he/she/it-will-be-ACT-ed-ON-FAITH the (nom) house (nom) him/it/same (gen) and the (nom) kingdom (nom|voc); royal ([Adj] nom|acc|voc) him/it/same (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) eon (gen) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen); my/mine (gen) and the (nom) throne (nom) him/it/same (gen) he/she/it-will-be having-been-PUT-ed-BACK-UP (nom) into (+acc) the (acc) eon (acc)
2Krl:7:16 2Krl_7:16_1 2Krl_7:16_2 2Krl_7:16_3 2Krl_7:16_4 2Krl_7:16_5 2Krl_7:16_6 2Krl_7:16_7 2Krl_7:16_8 2Krl_7:16_9 2Krl_7:16_10 2Krl_7:16_11 2Krl_7:16_12 2Krl_7:16_13 2Krl_7:16_14 2Krl_7:16_15 2Krl_7:16_16 2Krl_7:16_17 2Krl_7:16_18 2Krl_7:16_19 2Krl_7:16_20 2Krl_7:16_21 2Krl_7:16_22
2Krl:7:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:7:17 κατὰ πάντας τοὺς λόγους τούτους καὶ κατὰ πᾶσαν τὴν ὅρασιν ταύτην, οὕτως ἐλάλησεν Ναθαν πρὸς Δαυιδ. –
2Krl:7:17 According to all these words, and according to all this vision, so Nathan spoke to David. (2 Samuel 7:17 Brenton)
2Krl:7:17 Zgodnie z tymi wszystkimi słowami i zgodnie z tym całym widzeniem przemówił Natan do Dawida. (2 Sm 7:17 BT_4)
2Krl:7:17 κατὰ πάντας τοὺς λόγους τούτους καὶ κατὰ πᾶσαν τὴν ὅρασιν ταύτην, οὕτως ἐλάλησεν Ναθαν πρὸς Δαυιδ.
2Krl:7:17 κατά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο καί κατά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ὅρασις, -εως, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο οὕτως/οὕτω λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) Ναθάν, ὁ (s.-θάμ) πρός Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ  
2Krl:7:17 W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Wizja {Wyobrażenie} To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić Nathan Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) David  
2Krl:7:17 kata\ pa/ntas tou\s lo/gous tou/tous kai\ kata\ pa=san tE\n o(/rasin tau/tEn, ou(/tOs e)la/lEsen *naTan pro\s *dauid.
2Krl:7:17 kata pantas tus logus tutus kai kata pasan tEn horasin tautEn, hutOs elalEsen naTan pros dauid.
2Krl:7:17 P A3_APM RA_APM N2_APM RD_APM C P A1S_ASF RA_ASF N3I_ASF RD_ASF D VAI_AAI3S N_NSM P N_ASM
2Krl:7:17 down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of; to sprinkle the vision this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to speak Nathan toward (+acc,+gen,+dat) David  
2Krl:7:17 down/according to/as per (+acc), against (+gen) all (acc) the (acc) words (acc) these (acc) and down/according to/as per (+acc), against (+gen) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) vision (acc) this (acc) thusly/like this he/she/it-SPEAK-ed Nathan (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) David (indecl)  
2Krl:7:17 2Krl_7:17_1 2Krl_7:17_2 2Krl_7:17_3 2Krl_7:17_4 2Krl_7:17_5 2Krl_7:17_6 2Krl_7:17_7 2Krl_7:17_8 2Krl_7:17_9 2Krl_7:17_10 2Krl_7:17_11 2Krl_7:17_12 2Krl_7:17_13 2Krl_7:17_14 2Krl_7:17_15 2Krl_7:17_16 2Krl_7:17_17
2Krl:7:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:7:18 καὶ εἰσῆλθεν ὁ βασιλεὺς Δαυιδ καὶ ἐκάθισεν ἐνώπιον κυρίου καὶ εἶπεν Τίς εἰμι ἐγώ, κύριέ μου κύριε, καὶ τίς ὁ οἶκός μου, ὅτι ἠγάπηκάς με ἕως τούτων;
2Krl:7:18 And king David came in, and sat before the Lord, and said, Who am I, O Lord, my Lord, and what is my house, that thou hast loved me hitherto? (2 Samuel 7:18 Brenton)
2Krl:7:18 Poszedł więc król Dawid i usiadłszy przed Panem mówił: «Kimże ja jestem, Panie mój, Boże, i czym jest mój ród, że doprowadziłeś mię aż dotąd? (2 Sm 7:18 BT_4)
2Krl:7:18 καὶ εἰσῆλθεν βασιλεὺς Δαυιδ καὶ ἐκάθισεν ἐνώπιον κυρίου καὶ εἶπεν Τίς εἰμι ἐγώ, κύριέ μου κύριε, καὶ τίς οἶκός μου, ὅτι ἠγάπηκάς με ἕως τούτων;
2Krl:7:18 καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω οὗτος αὕτη τοῦτο
2Krl:7:18 I też, nawet, mianowicie By wchodzić Król David I też, nawet, mianowicie By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź W obecności z (+informacja); ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By iść; by być Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Dom Ja Ponieważ/tamto By kochać Ja Aż; świtaj To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
2Krl:7:18 kai\ ei)sE=lTen o( basileu\s *dauid kai\ e)ka/Tisen e)nO/pion kuri/ou kai\ ei)=pen *ti/s ei)mi e)gO/, ku/rie/ mou ku/rie, kai\ ti/s o( oi)=ko/s mou, o(/ti E)ga/pEka/s me e(/Os tou/tOn;
2Krl:7:18 kai eisElTen ho basileus dauid kai ekaTisen enOpion kyriu kai eipen tis eimi egO, kyrie mu kyrie, kai tis ho oikos mu, hoti EgapEkas me heOs tutOn;
2Krl:7:18 C VBI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM N_NSM C VAI_AAI3S P N2_GSM C VBI_AAI3S RI_NSM V9_PAI1S RP_NS N2_VSM RP_GS N2_VSM C RI_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS C VX_XAI2S RP_AS C RD_GPM
2Krl:7:18 and also, even, namely to enter the king David and also, even, namely to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge in the presence of (+gen); ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to say/tell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to go; to be I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. the house I because/that to love I until; dawn this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
2Krl:7:18 and he/she/it-ENTER-ed the (nom) king (nom) David (indecl) and he/she/it-SIT DOWN-ed in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed who/what/why (nom) I-am-GO-ing; I-am I (nom) lord (voc); a lord ([Adj] voc) me (gen) lord (voc); a lord ([Adj] voc) and who/what/why (nom) the (nom) house (nom) me (gen) because/that you(sg)-have-LOVE-ed me (acc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) these (gen)
2Krl:7:18 2Krl_7:18_1 2Krl_7:18_2 2Krl_7:18_3 2Krl_7:18_4 2Krl_7:18_5 2Krl_7:18_6 2Krl_7:18_7 2Krl_7:18_8 2Krl_7:18_9 2Krl_7:18_10 2Krl_7:18_11 2Krl_7:18_12 2Krl_7:18_13 2Krl_7:18_14 2Krl_7:18_15 2Krl_7:18_16 2Krl_7:18_17 2Krl_7:18_18 2Krl_7:18_19 2Krl_7:18_20 2Krl_7:18_21 2Krl_7:18_22 2Krl_7:18_23 2Krl_7:18_24 2Krl_7:18_25 2Krl_7:18_26 2Krl_7:18_27
2Krl:7:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:7:19 καὶ κατεσμικρύνθη μικρὸν ἐνώπιόν σου, κύριέ μου κύριε, καὶ ἐλάλησας ὑπὲρ τοῦ οἴκου τοῦ δούλου σου εἰς μακράν· οὗτος δὲ ὁ νόμος τοῦ ἀνθρώπου, κύριέ μου κύριε.
2Krl:7:19 Whereas I was very little before thee, O Lord, my Lord, yet thou spokest concerning the house of thy servant for a long time to to come. And is this the law of man, O Lord, my Lord? (2 Samuel 7:19 Brenton)
2Krl:7:19 Ale to było jeszcze za mało w Twoich oczach, Panie mój, Boże, bo dałeś zapowiedź tyczącą domu sługi swego na daleką przyszłość, do końca ludzkich pokoleń, Panie mój, Boże. (2 Sm 7:19 BT_4)
2Krl:7:19 καὶ κατεσμικρύνθη μικρὸν ἐνώπιόν σου, κύριέ μου κύριε, καὶ ἐλάλησας ὑπὲρ τοῦ οἴκου τοῦ δούλου σου εἰς μακράν· οὗτος δὲ νόμος τοῦ ἀνθρώπου, κύριέ μου κύριε.
2Krl:7:19 καί   μικρός -ά -όν ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ὑπέρ ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον; δουλόω (δουλ(ο)-, δουλω·σ-, δουλω·σ-, -, δεδουλω-, δουλω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] μακράν; μακρός -ά -όν οὗτος αὕτη τοῦτο δέ ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
2Krl:7:19 I też, nawet, mianowicie Mały [zobacz micro] W obecności z (+informacja); ??? Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By mówić Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Dom; by mieszkać Haruj jak niewolnik; niewolniczy; by zniewolić Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Daleko; daleko [zobacz makro] To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] zaś Prawo Ludzki Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
2Krl:7:19 kai\ katesmikru/nTE mikro\n e)nO/pio/n sou, ku/rie/ mou ku/rie, kai\ e)la/lEsas u(pe\r tou= oi)/kou tou= dou/lou sou ei)s makra/n· ou(=tos de\ o( no/mos tou= a)nTrO/pou, ku/rie/ mou ku/rie.
2Krl:7:19 kai katesmikrynTE mikron enOpion su, kyrie mu kyrie, kai elalEsas hyper tu oiku tu dulu su eis makran· hutos de ho nomos tu anTrOpu, kyrie mu kyrie.
2Krl:7:19 C VCI_API3S A1A_ASM P RP_GS N2_VSM RP_GS N2_VSM C VAI_AAI2S P RA_GSM N2_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GS P A1A_ASF RD_NSM C RA_NSM N2_NSM RA_GSM N2_GSM N2_VSM RP_GS N2_VSM
2Krl:7:19 and also, even, namely ć small [see micro] in the presence of (+gen); ??? you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to speak above (+acc), on behalf of (+gen) the house; to dwell the slave; servile; to enslave you; your/yours(sg) into (+acc) far; far [see macro] this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the law the human lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
2Krl:7:19 and   small ([Adj] acc, nom|acc|voc) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) lord (voc); a lord ([Adj] voc) me (gen) lord (voc); a lord ([Adj] voc) and you(sg)-SPEAK-ed above (+acc), on behalf of (+gen) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! the (gen) slave (gen); servile ([Adj] gen); be-you(sg)-ENSLAVE-ing!, be-you(sg)-being-ENSLAVE-ed! you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) into (+acc) far; far ([Adj] acc) this (nom) Yet the (nom) law (nom) the (gen) human (gen) lord (voc); a lord ([Adj] voc) me (gen) lord (voc); a lord ([Adj] voc)
2Krl:7:19 2Krl_7:19_1 2Krl_7:19_2 2Krl_7:19_3 2Krl_7:19_4 2Krl_7:19_5 2Krl_7:19_6 2Krl_7:19_7 2Krl_7:19_8 2Krl_7:19_9 2Krl_7:19_10 2Krl_7:19_11 2Krl_7:19_12 2Krl_7:19_13 2Krl_7:19_14 2Krl_7:19_15 2Krl_7:19_16 2Krl_7:19_17 2Krl_7:19_18 2Krl_7:19_19 2Krl_7:19_20 2Krl_7:19_21 2Krl_7:19_22 2Krl_7:19_23 2Krl_7:19_24 2Krl_7:19_25 2Krl_7:19_26 2Krl_7:19_27
2Krl:7:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:7:20 καὶ τί προσθήσει Δαυιδ ἔτι τοῦ λαλῆσαι πρὸς σέ; καὶ νῦν σὺ οἶδας τὸν δοῦλόν σου, κύριέ μου κύριε.
2Krl:7:20 And what shall David yet say to thee? and now thou knowest thy servant, O Lord, my Lord. (2 Samuel 7:20 Brenton)
2Krl:7:20 Cóż więcej może powiedzieć do Ciebie Dawid? Ty sam znasz swego sługę, Panie mój, Boże. (2 Sm 7:20 BT_4)
2Krl:7:20 καὶ τί προσθήσει Δαυιδ ἔτι τοῦ λαλῆσαι πρὸς σέ; καὶ νῦν σὺ οἶδας τὸν δοῦλόν σου, κύριέ μου κύριε.
2Krl:7:20 καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ἔτι ὁ ἡ τό λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί νῦν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
2Krl:7:20 I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By dodawać do David Jeszcze/jeszcze By mówić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Teraz Ty By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Haruj jak niewolnik; niewolniczy Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
2Krl:7:20 kai\ ti/ prosTE/sei *dauid e)/ti tou= lalE=sai pro\s se/; kai\ nu=n su\ oi)=das to\n dou=lo/n sou, ku/rie/ mou ku/rie.
2Krl:7:20 kai ti prosTEsei dauid eti tu lalEsai pros se; kai nyn sy oidas ton dulon su, kyrie mu kyrie.
2Krl:7:20 C RI_ASN VF_FAI3S N_NSM D RA_GSN VA_AAN P RP_AS C D RP_NS VX_XAI2S RA_ASM N2_ASM RP_GS N2_VSM RP_GS N2_VSM
2Krl:7:20 and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to add to David yet/still the to speak toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) and also, even, namely now you to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with the slave; servile you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
2Krl:7:20 and who/what/why (nom|acc) he/she/it-will-ADD-TO, you(sg)-will-be-ADD-ed-TO (classical) David (indecl) yet/still the (gen) to-SPEAK, be-you(sg)-SPEAK-ed!, he/she/it-happens-to-SPEAK (opt) toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and now you(sg) (nom) you(sg)-have-PERCEIVE-ed the (acc) slave (acc); servile ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) lord (voc); a lord ([Adj] voc) me (gen) lord (voc); a lord ([Adj] voc)
2Krl:7:20 2Krl_7:20_1 2Krl_7:20_2 2Krl_7:20_3 2Krl_7:20_4 2Krl_7:20_5 2Krl_7:20_6 2Krl_7:20_7 2Krl_7:20_8 2Krl_7:20_9 2Krl_7:20_10 2Krl_7:20_11 2Krl_7:20_12 2Krl_7:20_13 2Krl_7:20_14 2Krl_7:20_15 2Krl_7:20_16 2Krl_7:20_17 2Krl_7:20_18 2Krl_7:20_19
2Krl:7:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:7:21 διὰ τὸν λόγον σου πεποίηκας καὶ κατὰ τὴν καρδίαν σου ἐποίησας πᾶσαν τὴν μεγαλωσύνην ταύτην γνωρίσαι τῷ δούλῳ σου
2Krl:7:21 And thou hast wrought for thy servant's sake, and according to thy heart thou hast wrought all this greatness, to make it known to thy servant, (2 Samuel 7:21 Brenton)
2Krl:7:21 Przez wzgląd na Twoje słowo i życzenie Twego serca uczyniłeś całe to wielkie dzieło, aby pouczyć swego sługę. (2 Sm 7:21 BT_4)
2Krl:7:21 διὰ τὸν λόγον σου πεποίηκας καὶ κατὰ τὴν καρδίαν σου ἐποίησας πᾶσαν τὴν μεγαλωσύνην ταύτην γνωρίσαι τῷ δούλῳ σου
2Krl:7:21 διά ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί κατά ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό μεγαλω·σύνη, -ης, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο γνωρίζω (γνωριζ-, γνωρι(ε)·[σ]-/γνωρι·σ-, γνωρι·σ-, -, εγνωρισ-, γνωρισ·θ-) ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
2Krl:7:21 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Ty; twój/twój(sg) By czynić/rób I też, nawet, mianowicie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ty; twój/twój(sg) By czynić/rób Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Wielkość To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By robić znany Haruj jak niewolnik; niewolniczy Ty; twój/twój(sg)
2Krl:7:21 dia\ to\n lo/gon sou pepoi/Ekas kai\ kata\ tE\n kardi/an sou e)poi/Esas pa=san tE\n megalOsu/nEn tau/tEn gnOri/sai tO=| dou/lO| sou
2Krl:7:21 dia ton logon su pepoiEkas kai kata tEn kardian su epoiEsas pasan tEn megalOsynEn tautEn gnOrisai tO dulO su
2Krl:7:21 P RA_ASM N2_ASM RP_GS VX_XAI2S C P RA_ASF N1A_ASF RP_GS VAI_AAI2S A1S_ASF RA_ASF N1_ASF RD_ASF VA_AAN RA_DSM N2_DSM RP_GS
2Krl:7:21 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. you; your/yours(sg) to do/make and also, even, namely down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) you; your/yours(sg) to do/make every all, each, every, the whole of; to sprinkle the greatness this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to make known the slave; servile you; your/yours(sg)
2Krl:7:21 because of (+acc), through (+gen) the (acc) word (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) you(sg)-have-DO/MAKE-ed and down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) heart (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) you(sg)-DO/MAKE-ed every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) greatness (acc) this (acc) to-MAKE-KNOWN, be-you(sg)-MAKE-ed-KNOWN!, he/she/it-happens-to-MAKE-KNOWN (opt) the (dat) slave (dat); servile ([Adj] dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
2Krl:7:21 2Krl_7:21_1 2Krl_7:21_2 2Krl_7:21_3 2Krl_7:21_4 2Krl_7:21_5 2Krl_7:21_6 2Krl_7:21_7 2Krl_7:21_8 2Krl_7:21_9 2Krl_7:21_10 2Krl_7:21_11 2Krl_7:21_12 2Krl_7:21_13 2Krl_7:21_14 2Krl_7:21_15 2Krl_7:21_16 2Krl_7:21_17 2Krl_7:21_18 2Krl_7:21_19
2Krl:7:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:7:22 ἕνεκεν τοῦ μεγαλῦναί σε, κύριέ μου κύριε, ὅτι οὐκ ἔστιν ὡς σὺ καὶ οὐκ ἔστιν θεὸς πλὴν σοῦ ἐν πᾶσιν, οἷς ἠκούσαμεν ἐν τοῖς ὠσὶν ἡμῶν.
2Krl:7:22 that he may magnify thee, O my Lord; for there is no one like thee, and there is no God, but thou among all of whom we have heard with our ears. (2 Samuel 7:22 Brenton)
2Krl:7:22 Przeto wielki jesteś, o Panie, Boże, nie ma nikogo podobnego Tobie, i nie ma Boga oprócz Ciebie, według tego wszystkiego, co usłyszeliśmy na własne uszy. (2 Sm 7:22 BT_4)
2Krl:7:22 ἕνεκεν τοῦ μεγαλῦναί σε, κύριέ μου κύριε, ὅτι οὐκ ἔστιν ὡς σὺ καὶ οὐκ ἔστιν θεὸς πλὴν σοῦ ἐν πᾶσιν, οἷς ἠκούσαμεν ἐν τοῖς ὠσὶν ἡμῶν.
2Krl:7:22 ἕνεκα/ἕνεκεν/εἵνεκεν ὁ ἡ τό μεγαλύνω (μεγαλυν-, -, μεγαλυν·[σ]-, -, μεμεγαλυν-, μεγαλυν·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὡς σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) θεός, -οῦ, ὁ πλήν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅς ἥ ὅ ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό οὖς, ὠτός, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
2Krl:7:22 Z powodu dla, dla By powiększać/chwałę Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By być Jak/jak Ty I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Bóg  Z wyjątkiem Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kto/, który/, który By słyszeć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ucho Ja
2Krl:7:22 e(/neken tou= megalu=nai/ se, ku/rie/ mou ku/rie, o(/ti ou)k e)/stin O(s su\ kai\ ou)k e)/stin Teo\s plE\n sou= e)n pa=sin, oi(=s E)kou/samen e)n toi=s O)si\n E(mO=n.
2Krl:7:22 heneken tu megalynai se, kyrie mu kyrie, hoti uk estin hOs sy kai uk estin Teos plEn su en pasin, hois Ekusamen en tois Osin hEmOn.
2Krl:7:22 P RA_GSN VA_AAN RP_AS N2_VSM RP_GS N2_VSM C D V9_PAI3S C RP_NS C D V9_PAI3S N2_NSM D RP_GS P A3_DPM RR_DPM VAI_AAI1P P RA_DPN N3T_DPN RP_GP
2Krl:7:22 owing to for, for the sake of the to magnify/laud you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. because/that οὐχ before rough breathing to be as/like you and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be god [see theology] except you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of who/whom/which to hear in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ear I
2Krl:7:22 owing to the (gen) to-MAGNIFY/LAUD, be-you(sg)-MAGNIFY/LAUD-ed!, he/she/it-happens-to-MAGNIFY/LAUD (opt) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) lord (voc); a lord ([Adj] voc) me (gen) lord (voc); a lord ([Adj] voc) because/that not he/she/it-is as/like you(sg) (nom) and not he/she/it-is god (nom) except you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) all (dat) who/whom/which (dat) we-HEAR-ed in/among/by (+dat) the (dat) ears (dat) us (gen)
2Krl:7:22 2Krl_7:22_1 2Krl_7:22_2 2Krl_7:22_3 2Krl_7:22_4 2Krl_7:22_5 2Krl_7:22_6 2Krl_7:22_7 2Krl_7:22_8 2Krl_7:22_9 2Krl_7:22_10 2Krl_7:22_11 2Krl_7:22_12 2Krl_7:22_13 2Krl_7:22_14 2Krl_7:22_15 2Krl_7:22_16 2Krl_7:22_17 2Krl_7:22_18 2Krl_7:22_19 2Krl_7:22_20 2Krl_7:22_21 2Krl_7:22_22 2Krl_7:22_23 2Krl_7:22_24 2Krl_7:22_25 2Krl_7:22_26
2Krl:7:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:7:23 καὶ τίς ὡς ὁ λαός σου Ισραηλ ἔθνος ἄλλο ἐν τῇ γῇ; ὡς ὡδήγησεν αὐτὸν ὁ θεὸς τοῦ λυτρώσασθαι αὐτῷ λαὸν τοῦ θέσθαι σε ὄνομα τοῦ ποιῆσαι μεγαλωσύνην καὶ ἐπιφάνειαν τοῦ ἐκβαλεῖν σε ἐκ προσώπου τοῦ λαοῦ σου, οὗ ἐλυτρώσω σεαυτῷ ἐξ Αἰγύπτου, ἔθνη καὶ σκηνώματα.
2Krl:7:23 And what other nation in the earth is as thy people Israel? whereas God was his guide, to redeem for himself a people to make thee a name, to do mightily and nobly, so that thou shouldest cast out nations an their tabernacles from the presence of thy people, whom thou didst redeem for thyself out of Egypt? (2 Samuel 7:23 Brenton)
2Krl:7:23 I kto jest jak lud Twój, jak Izrael? Czyż jest choć jeden naród na ziemi, którego bóg poszedłby go wybawić jako swój lud aby zapewnić mu sławę, dla którego dokonywałby wielkich i straszliwych dzieł, wypędzając przed swym ludem narody i bóstwa? (2 Sm 7:23 BT_4)
2Krl:7:23 καὶ τίς ὡς λαός σου Ισραηλ ἔθνος ἄλλο ἐν τῇ γῇ; ὡς ὡδήγησεν αὐτὸν θεὸς τοῦ λυτρώσασθαι αὐτῷ λαὸν τοῦ θέσθαι σε ὄνομα τοῦ ποιῆσαι μεγαλωσύνην καὶ ἐπιφάνειαν τοῦ ἐκβαλεῖν σε ἐκ προσώπου τοῦ λαοῦ σου, οὗ ἐλυτρώσω σεαυτῷ ἐξ Αἰγύπτου, ἔθνη καὶ σκηνώματα.
2Krl:7:23 καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὡς ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν Ἰσραήλ, ὁ ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ἄλλος -η -ο (cf. ἕτερος) ἐν ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὡς ὁδ·ηγέω (οδηγ(ε)-, οδηγη·σ-, οδηγη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό λυτρόω (λυτρ(ο)-, λυτρω·σ-, λυτρω·σ-, -, λελυτρω-, λυτρω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) μεγαλω·σύνη, -ης, ἡ καί ἐπι·φάνεια, -ας, ἡ; ἐπι·φαίνω (επι+φαιν-, επι+φαν(ε)·[σ]-, επι+φαν·[σ]-, -, -, επι+φαν·[θ]-) ὁ ἡ τό ἐκ·βάλλω (εκ+βαλλ-, εκ+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd εκ+βαλ-, εκ+βεβλη·κ-, εκ+βεβλη-, εκ+βλη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐκ πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ λυτρόω (λυτρ(ο)-, λυτρω·σ-, λυτρω·σ-, -, λελυτρω-, λυτρω·θ-) σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ ἐκ Αἴγυπτος, -ου, ἡ ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη καί σκήνωμα[τ], -ατος, τό
2Krl:7:23 I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Jak/jak Ludzie Ty; twój/twój(sg) Izrael Naród [zobacz etniczny] Inny W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Jak/jak By kierować On/ona/to/to samo Bóg  By wykupywać być wypuszczany, na zapłacie okupu On/ona/to/to samo Ludzie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Ty; twój/twój(sg) Nazwisko {Imię} co do By czynić/rób Wielkość I też, nawet, mianowicie Zjawienie się {Wygląd} [święto Trzech Króli]; by być widocznym By rozpraszać/ekstrakt Ty; twój/twój(sg) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Twarz Ludzie Ty; twój/twój(sg) Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By wykupywać być wypuszczany, na zapłacie okupu Siebie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Egipt [kraj z] Naród [zobacz etniczny] I też, nawet, mianowicie Mieszkanie, zamieszkiwanie
2Krl:7:23 kai\ ti/s O(s o( lao/s sou *israEl e)/Tnos a)/llo e)n tE=| gE=|; O(s O(dE/gEsen au)to\n o( Teo\s tou= lutrO/sasTai au)tO=| lao\n tou= Te/sTai se o)/noma tou= poiE=sai megalOsu/nEn kai\ e)pifa/neian tou= e)kbalei=n se e)k prosO/pou tou= laou= sou, ou(= e)lutrO/sO seautO=| e)X *ai)gu/ptou, e)/TnE kai\ skEnO/mata.
2Krl:7:23 kai tis hOs ho laos su israEl eTnos allo en tE gE; hOs hOdEgEsen auton ho Teos tu lytrOsasTai autO laon tu TesTai se onoma tu poiEsai megalOsynEn kai epifaneian tu ekbalein se ek prosOpu tu lau su, hu elytrOsO seautO eX aigyptu, eTnE kai skEnOmata.
2Krl:7:23 C RI_NSM C RA_NSM N2_NSM RP_GS N_NSM N3E_NSN RD_NSN P RA_DSF N1_DSF C VAI_AAI3S RD_ASM RA_NSM N2_NSM RA_GSM VA_AMN RD_DSM N2_ASM RA_GSN VE_AMN RP_AS N3M_ASN RA_GSN VA_AAN N1_ASF C N1A_ASF RA_GSN VF2_FAN RP_AS P N2N_GSN RA_GSM N2_GSM RP_GS RR_GSM VAI_AMI2S RD_DSM P N2_GSM N3E_APN C N3M_APN
2Krl:7:23 and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. as/like the people you; your/yours(sg) Israel nation [see ethnic] other in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the earth/land as/like to guide he/she/it/same the god [see theology] the to redeem to be released, upon payment of ransom he/she/it/same people the to place lay, put, set, situate, station you; your/yours(sg) name with regard to the to do/make greatness and also, even, namely appearance [epiphany]; to show the to disperse/extract you; your/yours(sg) out of (+gen) ἐξ before vowels face the people you; your/yours(sg) where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to redeem to be released, upon payment of ransom yourself out of (+gen) ἐξ before vowels Egypt [country of] nation [see ethnic] and also, even, namely lodging, habitation
2Krl:7:23 and who/what/why (nom) as/like the (nom) people (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) Israel (indecl) nation (nom|acc|voc) other (nom|acc) in/among/by (+dat) the (dat) earth/land (dat) as/like he/she/it-GUIDE-ed him/it/same (acc) the (nom) god (nom) the (gen) to-be-REDEEM-ed him/it/same (dat) people (acc) the (gen) to-be-PLACE-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) name (nom|acc|voc) the (gen) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) greatness (acc) and appearance (acc); they-happen-to-SHOW (classical opt) the (gen) to-will-DISPERSE/EXTRACT, to-DISPERSE/EXTRACT you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) out of (+gen) face (gen) the (gen) people (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) where; who/whom/which (gen) you(sg)-were-REDEEM-ed yourself (dat) out of (+gen) Egypt (gen) nations (nom|acc|voc) and lodging, habitations (nom|acc|voc)
2Krl:7:23 2Krl_7:23_1 2Krl_7:23_2 2Krl_7:23_3 2Krl_7:23_4 2Krl_7:23_5 2Krl_7:23_6 2Krl_7:23_7 2Krl_7:23_8 2Krl_7:23_9 2Krl_7:23_10 2Krl_7:23_11 2Krl_7:23_12 2Krl_7:23_13 2Krl_7:23_14 2Krl_7:23_15 2Krl_7:23_16 2Krl_7:23_17 2Krl_7:23_18 2Krl_7:23_19 2Krl_7:23_20 2Krl_7:23_21 2Krl_7:23_22 2Krl_7:23_23 2Krl_7:23_24 2Krl_7:23_25 2Krl_7:23_26 2Krl_7:23_27 2Krl_7:23_28 2Krl_7:23_29 2Krl_7:23_30 2Krl_7:23_31 2Krl_7:23_32 2Krl_7:23_33 2Krl_7:23_34 2Krl_7:23_35 2Krl_7:23_36 2Krl_7:23_37 2Krl_7:23_38 2Krl_7:23_39 2Krl_7:23_40 2Krl_7:23_41 2Krl_7:23_42 2Krl_7:23_43 2Krl_7:23_44 2Krl_7:23_45 2Krl_7:23_46
2Krl:7:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:7:24 καὶ ἡτοίμασας σεαυτῷ τὸν λαόν σου Ισραηλ λαὸν ἕως αἰῶνος, καὶ σύ, κύριε, ἐγένου αὐτοῖς εἰς θεόν.
2Krl:7:24 And thou has prepared for thyself thy people Israel to be a people for ever, and thou, Lord, art become their God. (2 Samuel 7:24 Brenton)
2Krl:7:24 Ustaliłeś dla siebie swój lud izraelski, aby był dla Ciebie ludem na wieki, a Ty, o Panie, stałeś się dla niego Bogiem. (2 Sm 7:24 BT_4)
2Krl:7:24 καὶ ἡτοίμασας σεαυτῷ τὸν λαόν σου Ισραηλ λαὸν ἕως αἰῶνος, καὶ σύ, κύριε, ἐγένου αὐτοῖς εἰς θεόν.
2Krl:7:24 καί ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-) σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν Ἰσραήλ, ὁ λαός, -οῦ, ὁ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω αἰών, -ῶνος, ὁ καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] θεός, -οῦ, ὁ
2Krl:7:24 I też, nawet, mianowicie Do gotowy Siebie Ludzie Ty; twój/twój(sg) Izrael Ludzie Aż; świtaj Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze I też, nawet, mianowicie Ty Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By stawać się stawaj się, zdarzaj się On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Bóg 
2Krl:7:24 kai\ E(toi/masas seautO=| to\n lao/n sou *israEl lao\n e(/Os ai)O=nos, kai\ su/, ku/rie, e)ge/nou au)toi=s ei)s Teo/n.
2Krl:7:24 kai hEtoimasas seautO ton laon su israEl laon heOs aiOnos, kai sy, kyrie, egenu autois eis Teon.
2Krl:7:24 C VAI_AAI2S RD_DSM RA_ASM N2_ASM RP_GS N_ASM N2_ASM C N3W_GSM C RP_NS N2_VSM VBI_AMI2S RD_DPM P N2_ASM
2Krl:7:24 and also, even, namely to ready yourself the people you; your/yours(sg) Israel people until; dawn eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever and also, even, namely you lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to become become, happen he/she/it/same into (+acc) god [see theology]
2Krl:7:24 and you(sg)-READY-ed yourself (dat) the (acc) people (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) Israel (indecl) people (acc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) eon (gen) and you(sg) (nom) lord (voc); a lord ([Adj] voc) you(sg)-were-BECOME-ed them/same (dat) into (+acc) god (acc)
2Krl:7:24 2Krl_7:24_1 2Krl_7:24_2 2Krl_7:24_3 2Krl_7:24_4 2Krl_7:24_5 2Krl_7:24_6 2Krl_7:24_7 2Krl_7:24_8 2Krl_7:24_9 2Krl_7:24_10 2Krl_7:24_11 2Krl_7:24_12 2Krl_7:24_13 2Krl_7:24_14 2Krl_7:24_15 2Krl_7:24_16 2Krl_7:24_17
2Krl:7:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:7:25 καὶ νῦν, κύριέ μου κύριε, τὸ ῥῆμα, ὃ ἐλάλησας περὶ τοῦ δούλου σου καὶ τοῦ οἴκου αὐτοῦ, πίστωσον ἕως αἰῶνος, κύριε παντοκράτωρ θεὲ τοῦ Ισραηλ· καὶ νῦν καθὼς ἐλάλησας,
2Krl:7:25 And now, O my Lord, the Almighty Lord God of Israel, confirm the word for ever which thou hast spoken concerning thy servant and his house: and now as thou hast said, (2 Samuel 7:25 Brenton)
2Krl:7:25 Teraz więc, o Panie, Boże, niech trwa na wieki słowo, któreś wyrzekł o słudze swoim i jego domu, i czyń, jak powiedziałeś, (2 Sm 7:25 BT_4)
2Krl:7:25 καὶ νῦν, κύριέ μου κύριε, τὸ ῥῆμα, ἐλάλησας περὶ τοῦ δούλου σου καὶ τοῦ οἴκου αὐτοῦ, πίστωσον ἕως αἰῶνος, κύριε παντοκράτωρ θεὲ τοῦ Ισραηλ· καὶ νῦν καθὼς ἐλάλησας,
2Krl:7:25 καί νῦν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό ὅς ἥ ὅ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) περί ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον; δουλόω (δουλ(ο)-, δουλω·σ-, δουλω·σ-, -, δεδουλω-, δουλω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πιστόω (πιστ(ο)-, πιστω·σ-, πιστω·σ-, -, -, πιστω·θ-) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω αἰών, -ῶνος, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ καί νῦν καθ·ώς λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-)
2Krl:7:25 I też, nawet, mianowicie Teraz Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Kto/, który/, który By mówić Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Haruj jak niewolnik; niewolniczy; by zniewolić Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Dom; by mieszkać On/ona/to/to samo By działać na wierze (pewność) Aż; świtaj Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim Bóg  Izrael I też, nawet, mianowicie Teraz Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] By mówić
2Krl:7:25 kai\ nu=n, ku/rie/ mou ku/rie, to\ r(E=ma, o(\ e)la/lEsas peri\ tou= dou/lou sou kai\ tou= oi)/kou au)tou=, pi/stOson e(/Os ai)O=nos, ku/rie pantokra/tOr Tee\ tou= *israEl· kai\ nu=n kaTO\s e)la/lEsas,
2Krl:7:25 kai nyn, kyrie mu kyrie, to rEma, ho elalEsas peri tu dulu su kai tu oiku autu, pistOson heOs aiOnos, kyrie pantokratOr Tee tu israEl· kai nyn kaTOs elalEsas,
2Krl:7:25 C D N2_VSM RP_GS N2_VSM RA_ASN N3M_ASN RR_NSN VAI_AAI2S P RA_GSM N2_GSM RP_GS C RA_GSM N2_GSM RD_GSM VA_AAD2S C N3W_GSM N2_VSM N3R_NSM N2_VSM RA_GSM N_GSM C D D VAI_AAI2S
2Krl:7:25 and also, even, namely now lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the declaration statement, utterance who/whom/which to speak about (+acc,+gen) the slave; servile; to enslave you; your/yours(sg) and also, even, namely the house; to dwell he/she/it/same to act on faith (assurance) until; dawn eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Almighty ruler of all going before all god [see theology] the Israel and also, even, namely now as accordingly [according to how/in accordance with how] to speak
2Krl:7:25 and now lord (voc); a lord ([Adj] voc) me (gen) lord (voc); a lord ([Adj] voc) the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) you(sg)-SPEAK-ed about (+acc,+gen) the (gen) slave (gen); servile ([Adj] gen); be-you(sg)-ENSLAVE-ing!, be-you(sg)-being-ENSLAVE-ed! you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! him/it/same (gen) do-ACT-you(sg)-ON-FAITH!, going-to-ACT (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) eon (gen) lord (voc); a lord ([Adj] voc) Almighty ruler of all (nom) god (voc) the (gen) Israel (indecl) and now as accordingly you(sg)-SPEAK-ed
2Krl:7:25 2Krl_7:25_1 2Krl_7:25_2 2Krl_7:25_3 2Krl_7:25_4 2Krl_7:25_5 2Krl_7:25_6 2Krl_7:25_7 2Krl_7:25_8 2Krl_7:25_9 2Krl_7:25_10 2Krl_7:25_11 2Krl_7:25_12 2Krl_7:25_13 2Krl_7:25_14 2Krl_7:25_15 2Krl_7:25_16 2Krl_7:25_17 2Krl_7:25_18 2Krl_7:25_19 2Krl_7:25_20 2Krl_7:25_21 2Krl_7:25_22 2Krl_7:25_23 2Krl_7:25_24 2Krl_7:25_25 2Krl_7:25_26 2Krl_7:25_27 2Krl_7:25_28 2Krl_7:25_29
2Krl:7:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:7:26 μεγαλυνθείη τὸ ὄνομά σου ἕως αἰῶνος.
2Krl:7:26 Let thy name be magnified for ever. (2 Samuel 7:26 Brenton)
2Krl:7:26 ażeby na wieki wielbione było imię Twe słowami: Pan Zastępów jest Bogiem Izraela. A dom twego sługi, Dawida, niech będzie trwały przed Tobą. (2 Sm 7:26 BT_4)
2Krl:7:26 μεγαλυνθείη τὸ ὄνομά σου ἕως αἰῶνος.
2Krl:7:26 μεγαλύνω (μεγαλυν-, -, μεγαλυν·[σ]-, -, μεμεγαλυν-, μεγαλυν·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω αἰών, -ῶνος, ὁ
2Krl:7:26 By powiększać/chwałę Nazwisko {Imię} co do Ty; twój/twój(sg) Aż; świtaj Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
2Krl:7:26 megalunTei/E to\ o)/noma/ sou e(/Os ai)O=nos.
2Krl:7:26 megalynTeiE to onoma su heOs aiOnos.
2Krl:7:26 VC_APO3S RA_NSN N3M_NSN RP_GS C N3W_GSM
2Krl:7:26 to magnify/laud the name with regard to you; your/yours(sg) until; dawn eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
2Krl:7:26 he/she/it-happens-to-be-MAGNIFY/LAUD-ed (opt) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) eon (gen)
2Krl:7:26 2Krl_7:26_1 2Krl_7:26_2 2Krl_7:26_3 2Krl_7:26_4 2Krl_7:26_5 2Krl_7:26_6
2Krl:7:26 x x x x x x
2Krl:7:27 κύριε παντοκράτωρ θεὸς Ισραηλ, ἀπεκάλυψας τὸ ὠτίον τοῦ δούλου σου λέγων Οἶκον οἰκοδομήσω σοι· διὰ τοῦτο εὗρεν ὁ δοῦλός σου τὴν καρδίαν ἑαυτοῦ τοῦ προσεύξασθαι πρὸς σὲ τὴν προσευχὴν ταύτην.
2Krl:7:27 Almighty Lord God of Israel, thou hast uncovered the ear of thy servant, saying, I will build thee a house: therefore thy servant has found in his heart to pray this prayer to thee. (2 Samuel 7:27 Brenton)
2Krl:7:27 Tyś bowiem, o Panie Zastępów, Boże Izraela, objawił swemu słudze, mówiąc: Zbuduję ci dom. Stąd to sługa Twój ośmiela się zwrócić do Ciebie z tą modlitwą. (2 Sm 7:27 BT_4)
2Krl:7:27 κύριε παντοκράτωρ θεὸς Ισραηλ, ἀπεκάλυψας τὸ ὠτίον τοῦ δούλου σου λέγων Οἶκον οἰκοδομήσω σοι· διὰ τοῦτο εὗρεν δοῦλός σου τὴν καρδίαν ἑαυτοῦ τοῦ προσεύξασθαι πρὸς σὲ τὴν προσευχὴν ταύτην.
2Krl:7:27 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ ἀπο·καλύπτω (απο+καλυπτ-, απο+καλυψ-, απο+καλυψ-, -, απο+κεκαλυπτ-, απο+καλυφ·θ-) ὁ ἡ τό ὠτίον, -ου, τό (Dimin. of οὖς) ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον; δουλόω (δουλ(ο)-, δουλω·σ-, δουλω·σ-, -, δεδουλω-, δουλω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) διά οὗτος αὕτη τοῦτο εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ὁ ἡ τό προσ·εύχομαι (προσ+ευχ-, προσ+ευξ-, προσ+ευξ-, -, -, -) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό προσ·ευχή, -ῆς, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο
2Krl:7:27 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim Bóg  Izrael By odkrywać się/objawiaj Ucho Haruj jak niewolnik; niewolniczy; by zniewolić Ty; twój/twój(sg) By mówić/opowiadaj Dom By budować/buduj moralnie Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By znajdować Haruj jak niewolnik; niewolniczy Ty; twój/twój(sg) Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Samo /nasz /twój /siebie By modlić się się Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) Modlitwa To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
2Krl:7:27 ku/rie pantokra/tOr Teo\s *israEl, a)peka/luPSas to\ O)ti/on tou= dou/lou sou le/gOn *oi)=kon oi)kodomE/sO soi· dia\ tou=to eu(=ren o( dou=lo/s sou tE\n kardi/an e(autou= tou= proseu/XasTai pro\s se\ tE\n proseuCHE\n tau/tEn.
2Krl:7:27 kyrie pantokratOr Teos israEl, apekalyPSas to Otion tu dulu su legOn oikon oikodomEsO soi· dia tuto heuren ho dulos su tEn kardian heautu tu proseuXasTai pros se tEn proseuCHEn tautEn.
2Krl:7:27 N2_VSM N3R_NSM N2_NSM N_GSM VAI_AAI2S RA_ASN N2N_ASN RA_GSM N2_GSM RP_GS V1_PAPNSM N2_ASM VF_FAI1S RP_DS P RD_ASN VB_AAI3S RA_NSM N2_NSM RP_GS RA_ASF N1A_ASF RD_GSM RA_GSN VA_AMN P RP_AS RA_ASF N1_ASF RD_ASF
2Krl:7:27 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Almighty ruler of all going before all god [see theology] Israel to uncover/reveal the ear the slave; servile; to enslave you; your/yours(sg) to say/tell house to build/edify you; your/yours(sg); to rub worn, rub because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to find the slave; servile you; your/yours(sg) the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) self /our-/your-/themselves the to pray toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) the prayer this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
2Krl:7:27 lord (voc); a lord ([Adj] voc) Almighty ruler of all (nom) god (nom) Israel (indecl) you(sg)-UNCOVER/REVEAL-ed the (nom|acc) ear (nom|acc|voc) the (gen) slave (gen); servile ([Adj] gen); be-you(sg)-ENSLAVE-ing!, be-you(sg)-being-ENSLAVE-ed! you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) while SAY/TELL-ing (nom) house (acc) I-will-BUILD/EDIFY, I-should-BUILD/EDIFY you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) he/she/it-FIND-ed the (nom) slave (nom); servile ([Adj] nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (acc) heart (acc) self (gen) the (gen) to-be-PRAY-ed toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) the (acc) prayer (acc) this (acc)
2Krl:7:27 2Krl_7:27_1 2Krl_7:27_2 2Krl_7:27_3 2Krl_7:27_4 2Krl_7:27_5 2Krl_7:27_6 2Krl_7:27_7 2Krl_7:27_8 2Krl_7:27_9 2Krl_7:27_10 2Krl_7:27_11 2Krl_7:27_12 2Krl_7:27_13 2Krl_7:27_14 2Krl_7:27_15 2Krl_7:27_16 2Krl_7:27_17 2Krl_7:27_18 2Krl_7:27_19 2Krl_7:27_20 2Krl_7:27_21 2Krl_7:27_22 2Krl_7:27_23 2Krl_7:27_24 2Krl_7:27_25 2Krl_7:27_26 2Krl_7:27_27 2Krl_7:27_28 2Krl_7:27_29 2Krl_7:27_30