2Krl:8:1 καὶ ἐγένετο μετὰ ταῦτα καὶ ἐπάταξεν Δαυιδ τοὺς ἀλλοφύλους καὶ ἐτροπώσατο αὐτούς· καὶ ἔλαβεν Δαυιδ τὴν ἀφωρισμένην ἐκ χειρὸς τῶν ἀλλοφύλων.
2Krl:8:1 And it came to pass after this, that David smote the Philistines, and put them to flight, and David took the tribute from out of the hand of the Philistines. (2 Samuel 8:1 Brenton)
2Krl:8:1 Po tych wydarzeniach Dawid pobił Filistynów i zmusił ich do uległości. Odebrał też z rąk Filistynów Gat. (2 Sm 8:1 BT_4)
2Krl:8:1 Καὶ ἐγένετο μετὰ ταῦτα καὶ ἐπάταξεν Δαυιδ τοὺς ἀλλοφύλους καὶ ἐτροπώσατο αὐτούς· καὶ ἔλαβεν Δαυιδ τὴν ἀφωρισμένην ἐκ χειρὸς τῶν ἀλλοφύλων.
2Krl:8:1 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) μετά οὗτος αὕτη τοῦτο καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον καί   αὐτός αὐτή αὐτό καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό ἀφ·ορίζω (αφ+οριζ-, αφ+ορι(ε)·[σ]-/αφ+ορι·σ-, αφ+ορι·σ-, -, αφ+ωρισ-, αφ+ορισ·θ-) ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον
2Krl:8:1 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie By uderzać David Obcy I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć David By wykląć ustalony na boku, wyklinać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka Obcy
2Krl:8:1 *kai\ e)ge/neto meta\ tau=ta kai\ e)pa/taXen *dauid tou\s a)llofu/lous kai\ e)tropO/sato au)tou/s· kai\ e)/laben *dauid tE\n a)fOrisme/nEn e)k CHeiro\s tO=n a)llofu/lOn.
2Krl:8:1 kai egeneto meta tauta kai epataXen dauid tus allofylus kai etropOsato autus· kai elaben dauid tEn afOrismenEn ek CHeiros tOn allofylOn.
2Krl:8:1 C VBI_AMI3S P RD_APN C VAI_AAI3S N_NSM RA_APM A1B_APM C VAI_AMI3S RD_APM C VBI_AAI3S N_NSM RA_ASF VT_XMPASF P N3_GSF RA_GPM A1B_GPM
2Krl:8:1 and also, even, namely to become become, happen after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to smite David the foreign and also, even, namely ć he/she/it/same and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand David the to excommunicate set apart, unchurch out of (+gen) ἐξ before vowels hand the foreign
2Krl:8:1 and he/she/it-was-BECOME-ed after (+acc), with (+gen) these (nom|acc) and he/she/it-SMITE-ed David (indecl) the (acc) foreign ([Adj] acc) and   them/same (acc) and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed David (indecl) the (acc) having-been-EXCOMMUNICATE-ed (acc) out of (+gen) hand (gen) the (gen) foreign ([Adj] gen)
2Krl:8:1 2Krl_8:1_1 2Krl_8:1_2 2Krl_8:1_3 2Krl_8:1_4 2Krl_8:1_5 2Krl_8:1_6 2Krl_8:1_7 2Krl_8:1_8 2Krl_8:1_9 2Krl_8:1_10 2Krl_8:1_11 2Krl_8:1_12 2Krl_8:1_13 2Krl_8:1_14 2Krl_8:1_15 2Krl_8:1_16 2Krl_8:1_17 2Krl_8:1_18 2Krl_8:1_19 2Krl_8:1_20 2Krl_8:1_21
2Krl:8:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:8:2 καὶ ἐπάταξεν Δαυιδ τὴν Μωαβ καὶ διεμέτρησεν αὐτοὺς ἐν σχοινίοις κοιμίσας αὐτοὺς ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ ἐγένετο τὰ δύο σχοινίσματα τοῦ θανατῶσαι, καὶ τὰ δύο σχοινίσματα ἐζώγρησεν, καὶ ἐγένετο Μωαβ τῷ Δαυιδ εἰς δούλους φέροντας ξένια.
2Krl:8:2 And David smote Moab, and measured them out with lines, having laid them down on the ground: and there were two lines for slaying, and two lines he kept alive: and Moab became servants to David, yielding tribute. (2 Samuel 8:2 Brenton)
2Krl:8:2 Potem pobił Moabitów i zmierzył ich sznurem, rozkazawszy im położyć się na ziemi. Wymierzył dwa sznury tych, co mieli być zabici, a długość jednego sznura dla tych, którzy mieli pozostać przy życiu. Tak Moabici stali się niewolnikami Dawida płacącymi daninę. (2 Sm 8:2 BT_4)
2Krl:8:2 καὶ ἐπάταξεν Δαυιδ τὴν Μωαβ καὶ διεμέτρησεν αὐτοὺς ἐν σχοινίοις κοιμίσας αὐτοὺς ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ ἐγένετο τὰ δύο σχοινίσματα τοῦ θανατῶσαι, καὶ τὰ δύο σχοινίσματα ἐζώγρησεν, καὶ ἐγένετο Μωαβ τῷ Δαυιδ εἰς δούλους φέροντας ξένια.
2Krl:8:2 καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό   καί   αὐτός αὐτή αὐτό ἐν σχοινίον, -ου, τό κοιμίζω [LXX] (κοιμιζ-, -, κοιμι·σ-, -, κεκοιμισ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο   ὁ ἡ τό θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) καί ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο   ζω·γρέω (ζωγρ(ε)-, ζωγρη·σ-, ζωγρη·σ-, -, εζωγρη-, -) καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)   ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ εἰς[1] δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) ξενία, -ας, ἡ
2Krl:8:2 I też, nawet, mianowicie By uderzać David I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Lin powróz, sznur, uździenica, linia, pęta Do ??? On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Dwa By zgładzać I też, nawet, mianowicie Dwa Zbywający {Oszczędzać}/zdobycz żywa I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się David Do (+przyspieszenie) Haruj jak niewolnik; niewolniczy By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Mieszkający miejsca pokój gościnny
2Krl:8:2 kai\ e)pa/taXen *dauid tE\n *mOab kai\ dieme/trEsen au)tou\s e)n sCHoini/ois koimi/sas au)tou\s e)pi\ tE\n gE=n, kai\ e)ge/neto ta\ du/o sCHoini/smata tou= TanatO=sai, kai\ ta\ du/o sCHoini/smata e)DZO/grEsen, kai\ e)ge/neto *mOab tO=| *dauid ei)s dou/lous fe/rontas Xe/nia.
2Krl:8:2 kai epataXen dauid tEn mOab kai diemetrEsen autus en sCHoiniois koimisas autus epi tEn gEn, kai egeneto ta dyo sCHoinismata tu TanatOsai, kai ta dyo sCHoinismata eDZOgrEsen, kai egeneto mOab tO dauid eis dulus ferontas Xenia.
2Krl:8:2 C VAI_AAI3S N_NSM RA_ASF N_AS C VAI_AAI3S RD_APM P N2N_DPN VA_AAPNSM RD_APM P RA_ASF N1_ASF C VBI_AMI3S RA_NPN M_NDN N3M_NPN RA_GSN VA_AAN C RA_APN M_ADN N3M_APN VAI_AAI3S C VBI_AMI3S N_NP RA_DSM N_DSM P N2_APM V1_PAPAPM N2N_APN
2Krl:8:2 and also, even, namely to smite David the ć and also, even, namely ć he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among cordage cord, rope, halter, line, tether to ??? he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land and also, even, namely to become become, happen the two ć the to put to death and also, even, namely the two ć to spare/capture alive and also, even, namely to become become, happen ć the David into (+acc) slave; servile to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth lodging place guest room
2Krl:8:2 and he/she/it-SMITE-ed David (indecl) the (acc)   and   them/same (acc) in/among/by (+dat) ropes (dat) upon ???-ing (nom|voc) them/same (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) earth/land (acc) and he/she/it-was-BECOME-ed the (nom|acc) two (nom, acc, gen)   the (gen) to-PUT-TO-DEATH, be-you(sg)-PUT-ed-TO-DEATH!, he/she/it-happens-to-PUT-TO-DEATH (opt) and the (nom|acc) two (nom, acc, gen)   he/she/it-CAPTURE-ed-ALIVE and he/she/it-was-BECOME-ed   the (dat) David (indecl) into (+acc) slaves (acc); servile ([Adj] acc) while BRING-ing (acc) lodging place (nom|voc)
2Krl:8:2 2Krl_8:2_1 2Krl_8:2_2 2Krl_8:2_3 2Krl_8:2_4 2Krl_8:2_5 2Krl_8:2_6 2Krl_8:2_7 2Krl_8:2_8 2Krl_8:2_9 2Krl_8:2_10 2Krl_8:2_11 2Krl_8:2_12 2Krl_8:2_13 2Krl_8:2_14 2Krl_8:2_15 2Krl_8:2_16 2Krl_8:2_17 2Krl_8:2_18 2Krl_8:2_19 2Krl_8:2_20 2Krl_8:2_21 2Krl_8:2_22 2Krl_8:2_23 2Krl_8:2_24 2Krl_8:2_25 2Krl_8:2_26 2Krl_8:2_27 2Krl_8:2_28 2Krl_8:2_29 2Krl_8:2_30 2Krl_8:2_31 2Krl_8:2_32 2Krl_8:2_33 2Krl_8:2_34 2Krl_8:2_35 2Krl_8:2_36
2Krl:8:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:8:3 καὶ ἐπάταξεν Δαυιδ τὸν Αδρααζαρ υἱὸν Ρααβ βασιλέα Σουβα πορευομένου αὐτοῦ ἐπιστῆσαι τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ποταμὸν Εὐφράτην.
2Krl:8:3 And David smote Adraazar the son of Raab king of Suba, as he went to extend his power to the river Euphrates. (2 Samuel 8:3 Brenton)
2Krl:8:3 Dawid pobił też Hadazera, syna Rechoba, króla Soby, kiedy ten wyprawił się, aby przywrócić swą władzę nad Rzeką. (2 Sm 8:3 BT_4)
2Krl:8:3 καὶ ἐπάταξεν Δαυιδ τὸν Αδρααζαρ υἱὸν Ρααβ βασιλέα Σουβα πορευομένου αὐτοῦ ἐπιστῆσαι τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ποταμὸν Εὐφράτην.
2Krl:8:3 καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ῥαάβ, ἡ βασιλεύς, -έως, ὁ   πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐφ·ίστημι (ath. εφ+ιστ(α)-/ath. εφ+ιστ(η)-, επι+στη·σ-, επι+στη·σ- or 2nd ath. επι+στ(η)-/ath. επι+στ(α)-, εφ+εστη·κ-/εφ+εστ(α)·[κ]-, εφ+εστα-, -) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό ποταμός, -οῦ, ὁ Εὐφράτης, -οῦ, ὁ
2Krl:8:3 I też, nawet, mianowicie By uderzać David Syn Rahab Król By iść On/ona/to/to samo By ulegać odroczeniu Ręka On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Rzeka Eufrat
2Krl:8:3 kai\ e)pa/taXen *dauid to\n *adraaDZar ui(o\n *raab basile/a *souba poreuome/nou au)tou= e)pistE=sai tE\n CHei=ra au)tou= e)pi\ to\n potamo\n *eu)fra/tEn.
2Krl:8:3 kai epataXen dauid ton adraaDZar hyion raab basilea suba poreuomenu autu epistEsai tEn CHeira autu epi ton potamon eufratEn.
2Krl:8:3 C VAI_AAI3S N_NSM RA_ASM N_ASM N2_ASM N_GSM N3V_ASM N_GS V1_PMPGSM RD_GSM VA_AAN RA_ASF N3_ASF RD_GSM P RA_ASM N2_ASM N_AS
2Krl:8:3 and also, even, namely to smite David the ć son Rahab king ć to go he/she/it/same to stand over the hand he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the river Euphrates
2Krl:8:3 and he/she/it-SMITE-ed David (indecl) the (acc)   son (acc) Rahab (indecl) king (acc)   while being-GO-ed (gen) him/it/same (gen) to-STand-OVER, be-you(sg)-STand-ed-OVER!, he/she/it-happens-to-STand-OVER (opt) the (acc) hand (acc) him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) river (acc) Euphrates (acc)
2Krl:8:3 2Krl_8:3_1 2Krl_8:3_2 2Krl_8:3_3 2Krl_8:3_4 2Krl_8:3_5 2Krl_8:3_6 2Krl_8:3_7 2Krl_8:3_8 2Krl_8:3_9 2Krl_8:3_10 2Krl_8:3_11 2Krl_8:3_12 2Krl_8:3_13 2Krl_8:3_14 2Krl_8:3_15 2Krl_8:3_16 2Krl_8:3_17 2Krl_8:3_18 2Krl_8:3_19
2Krl:8:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:8:4 καὶ προκατελάβετο Δαυιδ τῶν αὐτοῦ χίλια ἅρματα καὶ ἑπτὰ χιλιάδας ἱππέων καὶ εἴκοσι χιλιάδας ἀνδρῶν πεζῶν, καὶ παρέλυσεν Δαυιδ πάντα τὰ ἅρματα καὶ ὑπελίπετο ἐξ αὐτῶν ἑκατὸν ἅρματα.
2Krl:8:4 And David took a thousand of his chariots, and seven thousand horsemen, and twenty thousand footmen: and David houghed all his chariot horses, and he reserved to himself a hundred chariots. (2 Samuel 8:4 Brenton)
2Krl:8:4 Wziął mu też Dawid tysiąc siedemset konnicy i dwadzieścia tysięcy piechoty. Poprzecinał ścięgna skokowe wszystkich koni zaprzęgowych, zostawiając z nich tylko sto zaprzęgów. (2 Sm 8:4 BT_4)
2Krl:8:4 καὶ προκατελάβετο Δαυιδ τῶν αὐτοῦ χίλια ἅρματα καὶ ἑπτὰ χιλιάδας ἱππέων καὶ εἴκοσι χιλιάδας ἀνδρῶν πεζῶν, καὶ παρέλυσεν Δαυιδ πάντα τὰ ἅρματα καὶ ὑπελίπετο ἐξ αὐτῶν ἑκατὸν ἅρματα.
2Krl:8:4 καί   Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό χίλιοι -αι -α ἅρμα[τ], -ατος, τό καί ἑπτά χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ ἱππεύς, -έως, ὁ καί εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ πεζός -ή -όν καί παρα·λύω (παρα+λυ-, παρα+λυ·σ-, παρα+λυ·σ-, -, παρα+λελυ-, παρα+λυ·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἅρμα[τ], -ατος, τό καί ὑπο·λείπω (υπο+λειπ-, υπο+λειψ-, υπο+λιπ·[σ]- or 2nd υπο+λιπ-, -, υπο+λελειπ-, υπο+λειφ·θ-) ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό ἑκατόν ἅρμα[τ], -ατος, τό
2Krl:8:4 I też, nawet, mianowicie David On/ona/to/to samo Tysiąc Wóz I też, nawet, mianowicie Siedem Kilo [jednostka tysiąc] Jeździec I też, nawet, mianowicie Ikona; dwadzieścia Kilo [jednostka tysiąc] Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Chodzenie lądem I też, nawet, mianowicie By paraliżować David Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Wóz I też, nawet, mianowicie By pozostawać (zostawiany samego -z tyłu, reszta, rezerwował {odpoczynek {resztę} z}) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo Sto Wóz
2Krl:8:4 kai\ prokatela/beto *dauid tO=n au)tou= CHi/lia a(/rmata kai\ e(pta\ CHilia/das i(ppe/On kai\ ei)/kosi CHilia/das a)ndrO=n peDZO=n, kai\ pare/lusen *dauid pa/nta ta\ a(/rmata kai\ u(peli/peto e)X au)tO=n e(kato\n a(/rmata.
2Krl:8:4 kai prokatelabeto dauid tOn autu CHilia harmata kai hepta CHiliadas hippeOn kai eikosi CHiliadas andrOn peDZOn, kai parelysen dauid panta ta harmata kai hypelipeto eX autOn hekaton harmata.
2Krl:8:4 C VBI_AMI3S N_NSM RA_GPM RD_GSM A1A_APN N3M_APN C M N3D_APF N3V_GPM C M N3D_APF N3_GPM A1_GPM C VAI_AAI3S N_NSM A3_APN RA_APN N3M_APN C VBI_AMI3S P RD_GPM M N3M_APN
2Krl:8:4 and also, even, namely ć David the he/she/it/same thousand chariot and also, even, namely seven kilo [unit of one thousand] horseman and also, even, namely icon; twenty kilo [unit of one thousand] man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". going by land and also, even, namely to paralyze David every all, each, every, the whole of the chariot and also, even, namely to Remain (left-alone -behind, remnant, reserved {the rest of}) out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same hundred chariot
2Krl:8:4 and   David (indecl) the (gen) him/it/same (gen) thousand (nom|acc|voc), thousand (nom|voc) chariots (nom|acc|voc) and seven kilos (acc) horsemans (gen) and icons (dat); twenty kilos (acc) men, husbands (gen) going by land ([Adj] gen) and he/she/it-PARALYZE-ed David (indecl) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) chariots (nom|acc|voc) and he/she/it-was-REMAIN-ed out of (+gen) them/same (gen) hundred chariots (nom|acc|voc)
2Krl:8:4 2Krl_8:4_1 2Krl_8:4_2 2Krl_8:4_3 2Krl_8:4_4 2Krl_8:4_5 2Krl_8:4_6 2Krl_8:4_7 2Krl_8:4_8 2Krl_8:4_9 2Krl_8:4_10 2Krl_8:4_11 2Krl_8:4_12 2Krl_8:4_13 2Krl_8:4_14 2Krl_8:4_15 2Krl_8:4_16 2Krl_8:4_17 2Krl_8:4_18 2Krl_8:4_19 2Krl_8:4_20 2Krl_8:4_21 2Krl_8:4_22 2Krl_8:4_23 2Krl_8:4_24 2Krl_8:4_25 2Krl_8:4_26 2Krl_8:4_27 2Krl_8:4_28
2Krl:8:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:8:5 καὶ παραγίνεται Συρία Δαμασκοῦ βοηθῆσαι τῷ Αδρααζαρ βασιλεῖ Σουβα, καὶ ἐπάταξεν Δαυιδ ἐν τῷ Σύρῳ εἴκοσι δύο χιλιάδας ἀνδρῶν.
2Krl:8:5 And Syria of Damascus comes to help Adraazar king of Suba, and David smote twenty-two thousand men belonging to the Syrian. (2 Samuel 8:5 Brenton)
2Krl:8:5 Kiedy Aramejczycy z Damaszku przybyli na odsiecz królowi Soby, Hadadezerowi, Dawid pobił dwadzieścia dwa tysiące ludzi spośród Aramejczyków. (2 Sm 8:5 BT_4)
2Krl:8:5 καὶ παραγίνεται Συρία Δαμασκοῦ βοηθῆσαι τῷ Αδρααζαρ βασιλεῖ Σουβα, καὶ ἐπάταξεν Δαυιδ ἐν τῷ Σύρῳ εἴκοσι δύο χιλιάδας ἀνδρῶν.
2Krl:8:5 καί παρα·γίνομαι (παρα+γιν-, παρα+γενη·σ-, 2nd παρα+γεν-, παρα+γεγον·[κ]-, -, παρα+γενη·θ-) Συρία, -ας, ἡ Δαμασκός, -οῦ, ὁ βοηθέω (βοηθ(ε)-, βοηθη·σ-, βοηθη·σ-, -, βεβοηθη-, βοηθη·θ-) ὁ ἡ τό   βασιλεύς, -έως, ὁ   καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό Σύρος, -ου, ὁ εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ
2Krl:8:5 I też, nawet, mianowicie By powstawać od przychodził do istnienia, by być pod ręką, by być obok, obok albo blisko Syria [Rzymska prowincja z] Damaszek By pomagać Król I też, nawet, mianowicie By uderzać David W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Syryjski [mieszkaniec Syrii] Ikona; dwadzieścia Dwa Kilo [jednostka tysiąc] Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż".
2Krl:8:5 kai\ paragi/netai *suri/a *damaskou= boETE=sai tO=| *adraaDZar basilei= *souba, kai\ e)pa/taXen *dauid e)n tO=| *su/rO| ei)/kosi du/o CHilia/das a)ndrO=n.
2Krl:8:5 kai paraginetai syria damasku boETEsai tO adraaDZar basilei suba, kai epataXen dauid en tO syrO eikosi dyo CHiliadas andrOn.
2Krl:8:5 C V1_PMI3S N1A_NPM N2_GSF VA_AAN RA_DSM N_DSM N3V_DSM N_GS C VAI_AAI3S N_NSM P RA_DSM N2_DSM M M_ADF N3D_APF N3_GPM
2Krl:8:5 and also, even, namely to come into being from came into being, to be at hand, to be beside, by or near Syria [Roman province of] Damascus to help the ć king ć and also, even, namely to smite David in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the Syrian [inhabitant of Syria] icon; twenty two kilo [unit of one thousand] man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband".
2Krl:8:5 and he/she/it-is-being-COME-ed-INTO-BEING Syria (nom|voc) Damascus (gen) to-HELP, be-you(sg)-HELP-ed!, he/she/it-happens-to-HELP (opt) the (dat)   king (dat)   and he/she/it-SMITE-ed David (indecl) in/among/by (+dat) the (dat) Syrian (dat) icons (dat); twenty two (nom, acc, gen) kilos (acc) men, husbands (gen)
2Krl:8:5 2Krl_8:5_1 2Krl_8:5_2 2Krl_8:5_3 2Krl_8:5_4 2Krl_8:5_5 2Krl_8:5_6 2Krl_8:5_7 2Krl_8:5_8 2Krl_8:5_9 2Krl_8:5_10 2Krl_8:5_11 2Krl_8:5_12 2Krl_8:5_13 2Krl_8:5_14 2Krl_8:5_15 2Krl_8:5_16 2Krl_8:5_17 2Krl_8:5_18 2Krl_8:5_19
2Krl:8:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:8:6 καὶ ἔθετο Δαυιδ φρουρὰν ἐν Συρίᾳ τῇ κατὰ Δαμασκόν, καὶ ἐγένετο ὁ Σύρος τῷ Δαυιδ εἰς δούλους φέροντας ξένια. καὶ ἔσωσεν κύριος τὸν Δαυιδ ἐν πᾶσιν, οἷς ἐπορεύετο. –
2Krl:8:6 And David placed a garrison in Syria near Damascus, and the Syrians became servants and tributaries to David: and the Lord preserved David whithersoever he went. (2 Samuel 8:6 Brenton)
2Krl:8:6 Potem umieścił Dawid załogi w Aramie damasceńskim, Aramejczycy zaś stali się niewolnikami Dawida, płacącymi daninę. Tak Pan udzielał Dawidowi pomocy we wszystkim, co ten zamierzył. (2 Sm 8:6 BT_4)
2Krl:8:6 καὶ ἔθετο Δαυιδ φρουρὰν ἐν Συρίᾳ τῇ κατὰ Δαμασκόν, καὶ ἐγένετο Σύρος τῷ Δαυιδ εἰς δούλους φέροντας ξένια. καὶ ἔσωσεν κύριος τὸν Δαυιδ ἐν πᾶσιν, οἷς ἐπορεύετο.
2Krl:8:6 καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ   ἐν Συρία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό κατά Δαμασκός, -οῦ, ὁ καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό Σύρος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ εἰς[1] δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) ξενία, -ας, ἡ καί σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅς ἥ ὅ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-)  
2Krl:8:6 I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj David W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Syria [Rzymska prowincja z] W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Damaszek I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Syryjski [mieszkaniec Syrii] David Do (+przyspieszenie) Haruj jak niewolnik; niewolniczy By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Mieszkający miejsca pokój gościnny I też, nawet, mianowicie By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. David W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kto/, który/, który By iść  
2Krl:8:6 kai\ e)/Teto *dauid froura\n e)n *suri/a| tE=| kata\ *damasko/n, kai\ e)ge/neto o( *su/ros tO=| *dauid ei)s dou/lous fe/rontas Xe/nia. kai\ e)/sOsen ku/rios to\n *dauid e)n pa=sin, oi(=s e)poreu/eto.
2Krl:8:6 kai eTeto dauid fruran en syria tE kata damaskon, kai egeneto ho syros tO dauid eis dulus ferontas Xenia. kai esOsen kyrios ton dauid en pasin, hois eporeueto.
2Krl:8:6 C VEI_AMI3S N_NSM N1A_ASF P N1A_DSM RA_DSF P N2_ASF C VBI_AMI3S RA_NSM N2_NSM RA_DSM N_DSM P N2_APM V1_PAPAPM N2N_APN C VAI_AAI3S N2_NSM RA_ASM N_ASM P A3_DPM RR_DPM V1I_IMI3S
2Krl:8:6 and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station David ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Syria [Roman province of] the down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing Damascus and also, even, namely to become become, happen the Syrian [inhabitant of Syria] the David into (+acc) slave; servile to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth lodging place guest room and also, even, namely to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the David in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of who/whom/which to go  
2Krl:8:6 and he/she/it-was-PLACE-ed David (indecl)   in/among/by (+dat) Syria (dat) the (dat) down/according to/as per (+acc), against (+gen) Damascus (acc) and he/she/it-was-BECOME-ed the (nom) Syrian (nom) the (dat) David (indecl) into (+acc) slaves (acc); servile ([Adj] acc) while BRING-ing (acc) lodging place (nom|voc) and he/she/it-SAVE-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (acc) David (indecl) in/among/by (+dat) all (dat) who/whom/which (dat) he/she/it-was-being-GO-ed  
2Krl:8:6 2Krl_8:6_1 2Krl_8:6_2 2Krl_8:6_3 2Krl_8:6_4 2Krl_8:6_5 2Krl_8:6_6 2Krl_8:6_7 2Krl_8:6_8 2Krl_8:6_9 2Krl_8:6_10 2Krl_8:6_11 2Krl_8:6_12 2Krl_8:6_13 2Krl_8:6_14 2Krl_8:6_15 2Krl_8:6_16 2Krl_8:6_17 2Krl_8:6_18 2Krl_8:6_19 2Krl_8:6_20 2Krl_8:6_21 2Krl_8:6_22 2Krl_8:6_23 2Krl_8:6_24 2Krl_8:6_25 2Krl_8:6_26 2Krl_8:6_27 2Krl_8:6_28 2Krl_8:6_29
2Krl:8:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:8:7 καὶ ἔλαβεν Δαυιδ τοὺς χλιδῶνας τοὺς χρυσοῦς, οἳ ἦσαν ἐπὶ τῶν παίδων τῶν Αδρααζαρ βασιλέως Σουβα, καὶ ἤνεγκεν αὐτὰ εἰς Ιερουσαλημ· καὶ ἔλαβεν αὐτὰ Σουσακιμ βασιλεὺς Αἰγύπτου ἐν τῷ ἀναβῆναι αὐτὸν εἰς Ιερουσαλημ ἐν ἡμέραις Ροβοαμ υἱοῦ Σολομῶντος.
2Krl:8:7 And David took the golden bracelets which were on the servants of Adraazar king of Suba, and brought them to Jerusalem. And Susakim king of Egypt took them, when he went up to Jerusalem in the days of Roboam son of Solomon. (2 Samuel 8:7 Brenton)
2Krl:8:7 Dawid zabrał też złote uzbrojenie, jakie mieli słudzy Hadadezera, i przeniósł je do Jerozolimy. (2 Sm 8:7 BT_4)
2Krl:8:7 καὶ ἔλαβεν Δαυιδ τοὺς χλιδῶνας τοὺς χρυσοῦς, οἳ ἦσαν ἐπὶ τῶν παίδων τῶν Αδρααζαρ βασιλέως Σουβα, καὶ ἤνεγκεν αὐτὰ εἰς Ιερουσαλημ· καὶ ἔλαβεν αὐτὰ Σουσακιμ βασιλεὺς Αἰγύπτου ἐν τῷ ἀναβῆναι αὐτὸν εἰς Ιερουσαλημ ἐν ἡμέραις Ροβοαμ υἱοῦ Σολομῶντος.
2Krl:8:7 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ ὁ ἡ τό   βασιλεύς, -έως, ὁ   καί φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό   βασιλεύς, -έως, ὁ Αἴγυπτος, -ου, ἡ ἐν ὁ ἡ τό ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ Ῥοβοάμ, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ
2Krl:8:7 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć David Złoty/złoty Kto/, który/, który By być Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dziecka/służący Król I też, nawet, mianowicie By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć On/ona/to/to samo Król Egipt [kraj z] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By podnosić On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Jerozolima [miasto z] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Rehoboam Syn Salomon
2Krl:8:7 kai\ e)/laben *dauid tou\s CHlidO=nas tou\s CHrusou=s, oi(\ E)=san e)pi\ tO=n pai/dOn tO=n *adraaDZar basile/Os *souba, kai\ E)/negken au)ta\ ei)s *ierousalEm· kai\ e)/laben au)ta\ *sousakim basileu\s *ai)gu/ptou e)n tO=| a)nabE=nai au)to\n ei)s *ierousalEm e)n E(me/rais *roboam ui(ou= *solomO=ntos.
2Krl:8:7 kai elaben dauid tus CHlidOnas tus CHrysus, hoi Esan epi tOn paidOn tOn adraaDZar basileOs suba, kai Enenken auta eis ierusalEm· kai elaben auta susakim basileus aigyptu en tO anabEnai auton eis ierusalEm en hEmerais roboam hyiu solomOntos.
2Krl:8:7 C VBI_AAI3S N_NSM RA_APM N3N_APM RA_APM A1C_NSM RR_NPM V9_IAI3P P RA_GPM N3D_GPM RA_GPM N_GSM N3V_GSM N_GSM C VAI_AAI3S RD_APN P N_ASM C VBI_AAI3S RD_APN N_NSM N3V_NSM N2_GSM P RA_DSN VB_AAN RD_ASM P N_ASM P N1A_DPF N_GSM N2_GSM N_GSM
2Krl:8:7 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand David the ć the gold/golden who/whom/which to be upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the child/servant the ć king ć and also, even, namely to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth he/she/it/same into (+acc) Jerusalem [city of] and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand he/she/it/same ć king Egypt [country of] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to ascend he/she/it/same into (+acc) Jerusalem [city of] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day Rehoboam son Solomon
2Krl:8:7 and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed David (indecl) the (acc)   the (acc) gold/golden ([Adj] acc, nom|voc) who/whom/which (nom) they-were upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) children/servants (gen) the (gen)   king (gen)   and he/she/it-BRING-ed they/them/same (nom|acc) into (+acc) Jerusalem (indecl) and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed they/them/same (nom|acc)   king (nom) Egypt (gen) in/among/by (+dat) the (dat) to-ASCEND him/it/same (acc) into (+acc) Jerusalem (indecl) in/among/by (+dat) days (dat) Rehoboam (indecl) son (gen) Solomon (gen)
2Krl:8:7 2Krl_8:7_1 2Krl_8:7_2 2Krl_8:7_3 2Krl_8:7_4 2Krl_8:7_5 2Krl_8:7_6 2Krl_8:7_7 2Krl_8:7_8 2Krl_8:7_9 2Krl_8:7_10 2Krl_8:7_11 2Krl_8:7_12 2Krl_8:7_13 2Krl_8:7_14 2Krl_8:7_15 2Krl_8:7_16 2Krl_8:7_17 2Krl_8:7_18 2Krl_8:7_19 2Krl_8:7_20 2Krl_8:7_21 2Krl_8:7_22 2Krl_8:7_23 2Krl_8:7_24 2Krl_8:7_25 2Krl_8:7_26 2Krl_8:7_27 2Krl_8:7_28 2Krl_8:7_29 2Krl_8:7_30 2Krl_8:7_31 2Krl_8:7_32 2Krl_8:7_33 2Krl_8:7_34 2Krl_8:7_35 2Krl_8:7_36 2Krl_8:7_37 2Krl_8:7_38
2Krl:8:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:8:8 καὶ ἐκ τῆς Μασβακ ἐκ τῶν ἐκλεκτῶν πόλεων τοῦ Αδρααζαρ ἔλαβεν ὁ βασιλεὺς Δαυιδ χαλκὸν πολὺν σφόδρα· ἐν αὐτῷ ἐποίησεν Σαλωμων τὴν θάλασσαν τὴν χαλκῆν καὶ τοὺς στύλους καὶ τοὺς λουτῆρας καὶ πάντα τὰ σκεύη. –
2Krl:8:8 And king David took from Metebac, and from the choice cities of Adraazar, very much brass: with that Solomon made the brazen sea, and the pillars, and the lavers, and all the furniture. (2 Samuel 8:8 Brenton)
2Krl:8:8 A z miast Hadadezera, Tebach i Berotaj, zabrał król Dawid również wielką ilość brązu. (2 Sm 8:8 BT_4)
2Krl:8:8 καὶ ἐκ τῆς Μασβακ ἐκ τῶν ἐκλεκτῶν πόλεων τοῦ Αδρααζαρ ἔλαβεν βασιλεὺς Δαυιδ χαλκὸν πολὺν σφόδρα· ἐν αὐτῷ ἐποίησεν Σαλωμων τὴν θάλασσαν τὴν χαλκῆν καὶ τοὺς στύλους καὶ τοὺς λουτῆρας καὶ πάντα τὰ σκεύη.
2Krl:8:8 καί ἐκ ὁ ἡ τό   ἐκ ὁ ἡ τό ἐκ·λεκτός -ή -όν πόλις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό   λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ χαλκός, -οῦ, ὁ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ σφόδρα ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ ὁ ἡ τό χαλκοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. χάλκεος καί ὁ ἡ τό στῦλος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό λουτήρ, -ῆρος, ὁ [LXX] καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ  
2Krl:8:8 I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Wybierany [zobacz eklektyczny] Miasto By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Król David Miedź albo brąz Dużo Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo By czynić/rób Salomon Morze Miedź albo brąz I też, nawet, mianowicie Filar I też, nawet, mianowicie Miska {Basen} I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie  
2Krl:8:8 kai\ e)k tE=s *masbak e)k tO=n e)klektO=n po/leOn tou= *adraaDZar e)/laben o( basileu\s *dauid CHalko\n polu\n sfo/dra· e)n au)tO=| e)poi/Esen *salOmOn tE\n Ta/lassan tE\n CHalkE=n kai\ tou\s stu/lous kai\ tou\s loutE=ras kai\ pa/nta ta\ skeu/E.
2Krl:8:8 kai ek tEs masbak ek tOn eklektOn poleOn tu adraaDZar elaben ho basileus dauid CHalkon polyn sfodra· en autO epoiEsen salOmOn tEn Talassan tEn CHalkEn kai tus stylus kai tus lutEras kai panta ta skeuE.
2Krl:8:8 C P RA_GSF N_GSF P RA_GPF A1_GPF N3I_GPF RA_GSM N_GSM VBI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM N_NSM N2_ASM A1P_ASM D P RD_DSM VAI_AAI3S N_NSM RA_ASF N1S_ASF RA_ASF A1C_ASF C RA_APM N2_APM C RA_APM N3_APM C A3_APN RA_APN N3E_APN
2Krl:8:8 and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels the ć out of (+gen) ἐξ before vowels the selected [see eclectic] city the ć to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the king David copper or bronze much vehement, intense, keen, inveighingly, eager in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same to do/make Solomon the sea the copper or bronze and also, even, namely the pillar and also, even, namely the basin and also, even, namely every all, each, every, the whole of the vessel; vessel hardware, utensils, implement  
2Krl:8:8 and out of (+gen) the (gen)   out of (+gen) the (gen) selected ([Adj] gen) cities (gen) the (gen)   he/she/it-TAKE HOLD OF-ed the (nom) king (nom) David (indecl) copper or bronze (acc) much (acc) vehement, in/among/by (+dat) him/it/same (dat) he/she/it-DO/MAKE-ed Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) the (acc) sea (acc) the (acc) copper or bronze ([Adj] acc) and the (acc) pillars (acc) and the (acc) basins (acc) and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc)  
2Krl:8:8 2Krl_8:8_1 2Krl_8:8_2 2Krl_8:8_3 2Krl_8:8_4 2Krl_8:8_5 2Krl_8:8_6 2Krl_8:8_7 2Krl_8:8_8 2Krl_8:8_9 2Krl_8:8_10 2Krl_8:8_11 2Krl_8:8_12 2Krl_8:8_13 2Krl_8:8_14 2Krl_8:8_15 2Krl_8:8_16 2Krl_8:8_17 2Krl_8:8_18 2Krl_8:8_19 2Krl_8:8_20 2Krl_8:8_21 2Krl_8:8_22 2Krl_8:8_23 2Krl_8:8_24 2Krl_8:8_25 2Krl_8:8_26 2Krl_8:8_27 2Krl_8:8_28 2Krl_8:8_29 2Krl_8:8_30 2Krl_8:8_31 2Krl_8:8_32 2Krl_8:8_33 2Krl_8:8_34 2Krl_8:8_35 2Krl_8:8_36
2Krl:8:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:8:9 καὶ ἤκουσεν Θοου ὁ βασιλεὺς Ημαθ ὅτι ἐπάταξεν Δαυιδ πᾶσαν τὴν δύναμιν Αδρααζαρ,
2Krl:8:9 And Thou the king of Hemath heard that David had smitten all the host of Adraazar. (2 Samuel 8:9 Brenton)
2Krl:8:9 Gdy usłyszał Tou, król Chamat, że Dawid rozbił całe wojsko Hadadezera, (2 Sm 8:9 BT_4)
2Krl:8:9 καὶ ἤκουσεν Θοου βασιλεὺς Ημαθ ὅτι ἐπάταξεν Δαυιδ πᾶσαν τὴν δύναμιν Αδρααζαρ,
2Krl:8:9 καί ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-)   ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ   ὅτι πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ  
2Krl:8:9 I też, nawet, mianowicie By słyszeć Król Ponieważ/tamto By uderzać David Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Zdolność
2Krl:8:9 kai\ E)/kousen *Toou o( basileu\s *EmaT o(/ti e)pa/taXen *dauid pa=san tE\n du/namin *adraaDZar,
2Krl:8:9 kai Ekusen Tou ho basileus EmaT hoti epataXen dauid pasan tEn dynamin adraaDZar,
2Krl:8:9 C VAI_AAI3S N_NSM RA_NSM N3V_NSM N_GS C VAI_AAI3S N_NSM A1S_ASF RA_ASF N3I_ASF N_GSM
2Krl:8:9 and also, even, namely to hear ć the king ć because/that to smite David every all, each, every, the whole of; to sprinkle the ability ć
2Krl:8:9 and he/she/it-HEAR-ed   the (nom) king (nom)   because/that he/she/it-SMITE-ed David (indecl) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) ability (acc)  
2Krl:8:9 2Krl_8:9_1 2Krl_8:9_2 2Krl_8:9_3 2Krl_8:9_4 2Krl_8:9_5 2Krl_8:9_6 2Krl_8:9_7 2Krl_8:9_8 2Krl_8:9_9 2Krl_8:9_10 2Krl_8:9_11 2Krl_8:9_12 2Krl_8:9_13
2Krl:8:9 x x x x x x x x x x x x x
2Krl:8:10 καὶ ἀπέστειλεν Θοου Ιεδδουραν τὸν υἱὸν αὐτοῦ πρὸς βασιλέα Δαυιδ ἐρωτῆσαι αὐτὸν τὰ εἰς εἰρήνην καὶ εὐλογῆσαι αὐτὸν ὑπὲρ οὗ ἐπολέμησεν τὸν Αδρααζαρ καὶ ἐπάταξεν αὐτόν, ὅτι ἀντικείμενος ἦν τῷ Αδρααζαρ, καὶ ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ ἦσαν σκεύη ἀργυρᾶ καὶ σκεύη χρυσᾶ καὶ σκεύη χαλκᾶ.
2Krl:8:10 And Thou sent Jedduram his son to king David, to ask him of his welfare, and to congratulate him on his fighting against Adraazar and smiting him, for he was an enemy to Adraazar: and in his hands were vessels of silver, and vessels of gold, and vessels of brass. (2 Samuel 8:10 Brenton)
2Krl:8:10 posłał syna swego Hadorama do króla Dawida, aby go pozdrowić i powinszować mu, że walcząc z Hadadezerem, pokonał go, bo Hadadezer był w wojnie z Tou. Hadoram przywiózł też przedmioty ze srebra, ze złota i brązu. (2 Sm 8:10 BT_4)
2Krl:8:10 καὶ ἀπέστειλεν Θοου Ιεδδουραν τὸν υἱὸν αὐτοῦ πρὸς βασιλέα Δαυιδ ἐρωτῆσαι αὐτὸν τὰ εἰς εἰρήνην καὶ εὐλογῆσαι αὐτὸν ὑπὲρ οὗ ἐπολέμησεν τὸν Αδρααζαρ καὶ ἐπάταξεν αὐτόν, ὅτι ἀντικείμενος ἦν τῷ Αδρααζαρ, καὶ ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ ἦσαν σκεύη ἀργυρᾶ καὶ σκεύη χρυσᾶ καὶ σκεύη χαλκᾶ.
2Krl:8:10 καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-)     ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό πρός βασιλεύς, -έως, ὁ Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ἐρωτάω (ερωτ(α)-, ερωτη·σ-, ερωτη·σ-, -, ηρωτη-, ερωτη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό εἰς[1] εἰρήνη, -ης, ἡ καί εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὑπέρ οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) ὁ ἡ τό   καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι ἀντί·κει·μαι (ath. αντι+κει-, -, -, -, -, -) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό   καί ἐν ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ ἀργυροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. ἀργύρεος καί σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν καί σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ χαλκοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. χάλκεος
2Krl:8:10 I też, nawet, mianowicie zamawiać Syn On/ona/to/to samo Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król David By prosić {By pytać} zapytuj, pytanie dowiadują się,pytają, szukają On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Pokój I też, nawet, mianowicie By błogosławić On/ona/to/to samo Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By walczyć z wojną I też, nawet, mianowicie By uderzać On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto By leżeć {By kłamać} przeciwległy {przeciwny} By być I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka On/ona/to/to samo By być Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie Srebrny I też, nawet, mianowicie Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie Złoty/złoty I też, nawet, mianowicie Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie Miedź albo brąz
2Krl:8:10 kai\ a)pe/steilen *Toou *ieddouran to\n ui(o\n au)tou= pro\s basile/a *dauid e)rOtE=sai au)to\n ta\ ei)s ei)rE/nEn kai\ eu)logE=sai au)to\n u(pe\r ou(= e)pole/mEsen to\n *adraaDZar kai\ e)pa/taXen au)to/n, o(/ti a)ntikei/menos E)=n tO=| *adraaDZar, kai\ e)n tai=s CHersi\n au)tou= E)=san skeu/E a)rgura= kai\ skeu/E Hrusa= kai\ skeu/E CHalka=.
2Krl:8:10 kai apesteilen Tou iedduran ton hyion autu pros basilea dauid erOtEsai auton ta eis eirEnEn kai eulogEsai auton hyper hu epolemEsen ton adraaDZar kai epataXen auton, hoti antikeimenos En tO adraaDZar, kai en tais CHersin autu Esan skeuE argyra kai skeuE Hrysa kai skeuE CHalka.
2Krl:8:10 C VAI_AAI3S N_NSM N_ASM RA_ASM N2_ASM RD_GSM P N3V_ASM N_ASM VA_AAN RD_ASM RA_APN P N1_ASF C VA_AAN RD_ASM P RR_GSM VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM C VAI_AAI3S RD_ASM C V5_PMPNSM V9_IAI3S RA_DSM N_DSM C P RA_DPF N3_DPF RD_GSM V9_IAI3P N3E_APN A1C_APN C N3E_APN A1C_APN C N3E_APN A1C_APN
2Krl:8:10 and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send ć ć the son he/she/it/same toward (+acc,+gen,+dat) king David to ask interrogate, question inquire,query, quest he/she/it/same the into (+acc) peace and also, even, namely to bless he/she/it/same above (+acc), on behalf of (+gen) where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to fight war the ć and also, even, namely to smite he/she/it/same because/that to lie opposite to be the ć and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the hand he/she/it/same to be vessel; vessel hardware, utensils, implement silver and also, even, namely vessel; vessel hardware, utensils, implement gold/golden and also, even, namely vessel; vessel hardware, utensils, implement copper or bronze
2Krl:8:10 and he/she/it-ORDER FORTH-ed     the (acc) son (acc) him/it/same (gen) toward (+acc,+gen,+dat) king (acc) David (indecl) to-ASK, be-you(sg)-ASK-ed!, he/she/it-happens-to-ASK (opt) him/it/same (acc) the (nom|acc) into (+acc) peace (acc) and to-BLESS, be-you(sg)-BLESS-ed!, you(sg)-have-been-BLESS-ed, he/she/it-happens-to-BLESS (opt) him/it/same (acc) above (+acc), on behalf of (+gen) where; who/whom/which (gen) he/she/it-FIGHT-ed the (acc)   and he/she/it-SMITE-ed him/it/same (acc) because/that while being-LIE-ed-OPPOSITE (nom) he/she/it-was the (dat)   and in/among/by (+dat) the (dat) hands (dat) him/it/same (gen) they-were vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) silver ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) and vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) gold/golden ([Adj] nom|acc|voc) and vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) copper or bronze ([Adj] nom|acc|voc)
2Krl:8:10 2Krl_8:10_1 2Krl_8:10_2 2Krl_8:10_3 2Krl_8:10_4 2Krl_8:10_5 2Krl_8:10_6 2Krl_8:10_7 2Krl_8:10_8 2Krl_8:10_9 2Krl_8:10_10 2Krl_8:10_11 2Krl_8:10_12 2Krl_8:10_13 2Krl_8:10_14 2Krl_8:10_15 2Krl_8:10_16 2Krl_8:10_17 2Krl_8:10_18 2Krl_8:10_19 2Krl_8:10_20 2Krl_8:10_21 2Krl_8:10_22 2Krl_8:10_23 2Krl_8:10_24 2Krl_8:10_25 2Krl_8:10_26 2Krl_8:10_27 2Krl_8:10_28 2Krl_8:10_29 2Krl_8:10_30 2Krl_8:10_31 2Krl_8:10_32 2Krl_8:10_33 2Krl_8:10_34 2Krl_8:10_35 2Krl_8:10_36 2Krl_8:10_37 2Krl_8:10_38 2Krl_8:10_39 2Krl_8:10_40 2Krl_8:10_41 2Krl_8:10_42 2Krl_8:10_43 2Krl_8:10_44 2Krl_8:10_45
2Krl:8:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:8:11 καὶ ταῦτα ἡγίασεν ὁ βασιλεὺς Δαυιδ τῷ κυρίῳ μετὰ τοῦ ἀργυρίου καὶ μετὰ τοῦ χρυσίου, οὗ ἡγίασεν ἐκ πασῶν τῶν πόλεων, ὧν κατεδυνάστευσεν,
2Krl:8:11 And these king David consecrated to the Lord, with the silver and with the gold which he consecrated out of all the cities which he conquered, (2 Samuel 8:11 Brenton)
2Krl:8:11 Król Dawid poświęcił je również Panu wraz ze srebrem i złotem, które pobrał ze wszystkich podbitych narodów: (2 Sm 8:11 BT_4)
2Krl:8:11 καὶ ταῦτα ἡγίασεν βασιλεὺς Δαυιδ τῷ κυρίῳ μετὰ τοῦ ἀργυρίου καὶ μετὰ τοῦ χρυσίου, οὗ ἡγίασεν ἐκ πασῶν τῶν πόλεων, ὧν κατεδυνάστευσεν,
2Krl:8:11 καί οὗτος αὕτη τοῦτο ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μετά ὁ ἡ τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) καί μετά ὁ ἡ τό χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) ἐκ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ὅς ἥ ὅ κατα·δυναστεύω (κατα+δυναστευ-, κατα+δυναστευ·σ-, κατα+δυναστευ·σ-, -, κατα+δεδυναστευ-, κατα+δυναστευ·θ-)
2Krl:8:11 I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym Król David Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Kawałek srebra I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Kawałek złota Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Miasto Kto/, który/, który By eksploatować
2Krl:8:11 kai\ tau=ta E(gi/asen o( basileu\s *dauid tO=| kuri/O| meta\ tou= a)rguri/ou kai\ meta\ tou= CHrusi/ou, ou(= E(gi/asen e)k pasO=n tO=n po/leOn, O(=n kateduna/steusen,
2Krl:8:11 kai tauta hEgiasen ho basileus dauid tO kyriO meta tu argyriu kai meta tu CHrysiu, hu hEgiasen ek pasOn tOn poleOn, hOn katedynasteusen,
2Krl:8:11 C RD_APN VAI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM N_NSM RA_DSM N2_DSM P RA_GSN N2N_GSN C P RA_GSN N2N_GSN RR_GSN VAI_AAI3S P A1S_GPF RA_GPF N3I_GPF RR_GPF VAI_AAI3S
2Krl:8:11 and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to consecrate sanctify, hallow, become holy the king David the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the piece of silver and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the piece of gold where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to consecrate sanctify, hallow, become holy out of (+gen) ἐξ before vowels every all, each, every, the whole of the city who/whom/which to exploit
2Krl:8:11 and these (nom|acc) he/she/it-CONSECRATE-ed the (nom) king (nom) David (indecl) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) after (+acc), with (+gen) the (gen) piece of silver (gen) and after (+acc), with (+gen) the (gen) piece of gold (gen) where; who/whom/which (gen) he/she/it-CONSECRATE-ed out of (+gen) all (gen) the (gen) cities (gen) who/whom/which (gen) he/she/it-EXPLOIT-ed
2Krl:8:11 2Krl_8:11_1 2Krl_8:11_2 2Krl_8:11_3 2Krl_8:11_4 2Krl_8:11_5 2Krl_8:11_6 2Krl_8:11_7 2Krl_8:11_8 2Krl_8:11_9 2Krl_8:11_10 2Krl_8:11_11 2Krl_8:11_12 2Krl_8:11_13 2Krl_8:11_14 2Krl_8:11_15 2Krl_8:11_16 2Krl_8:11_17 2Krl_8:11_18 2Krl_8:11_19 2Krl_8:11_20 2Krl_8:11_21 2Krl_8:11_22 2Krl_8:11_23
2Krl:8:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:8:12 ἐκ τῆς Ιδουμαίας καὶ ἐκ τῆς γῆς Μωαβ καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Αμμων καὶ ἐκ τῶν ἀλλοφύλων καὶ ἐξ Αμαληκ καὶ ἐκ τῶν σκύλων Αδρααζαρ υἱοῦ Ρααβ βασιλέως Σουβα. –
2Krl:8:12 out of Idumea, and out of Moab, and from the children of Ammon, and from the Philistines, and from Amalec, and from the spoils of Adraazar son of Raab king of Suba. (2 Samuel 8:12 Brenton)
2Krl:8:12 z Edomu, Moabu, od Ammonitów, Filistynów, Amalekitów, wraz z łupami pochodzącymi od Hadadezera, syna Rechoba, króla Soby. (2 Sm 8:12 BT_4)
2Krl:8:12 ἐκ τῆς Ιδουμαίας καὶ ἐκ τῆς γῆς Μωαβ καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Αμμων καὶ ἐκ τῶν ἀλλοφύλων καὶ ἐξ Αμαληκ καὶ ἐκ τῶν σκύλων Αδρααζαρ υἱοῦ Ρααβ βασιλέως Σουβα.
2Krl:8:12 ἐκ ὁ ἡ τό Ἰδουμαία, -ας, ἡ καί ἐκ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ   καί ἐκ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄμμος, -ου, ἡ καί ἐκ ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον καί ἐκ   καί ἐκ ὁ ἡ τό σκῦλον, -ου, τό   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ῥαάβ, ἡ βασιλεύς, -έως, ὁ    
2Krl:8:12 Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Idumea [okręg z] I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Syn Piasek I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Obcy I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Łup Syn Rahab Król  
2Krl:8:12 e)k tE=s *idoumai/as kai\ e)k tE=s gE=s *mOab kai\ e)k tO=n ui(O=n *ammOn kai\ e)k tO=n a)llofu/lOn kai\ e)X *amalEk kai\ e)k tO=n sku/lOn *adraaDZar ui(ou= *raab basile/Os *souba.
2Krl:8:12 ek tEs idumaias kai ek tEs gEs mOab kai ek tOn hyiOn ammOn kai ek tOn allofylOn kai eX amalEk kai ek tOn skylOn adraaDZar hyiu raab basileOs suba.
2Krl:8:12 P RA_GSF N1A_GSF C P RA_GSF N1_GSF N_GSM C P RA_GPM N2_GPM N_GSM C P RA_GPM A1B_GPM C P N_GSM C P RA_GPN N2N_GPN N_GSM N2_GSM N_GSM N3V_GSM N_GSM
2Krl:8:12 out of (+gen) ἐξ before vowels the Idumea [district of] and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels the earth/land ć and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels the son sand and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels the foreign and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels ć and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels the spoil ć son Rahab king ć  
2Krl:8:12 out of (+gen) the (gen) Idumea (gen) and out of (+gen) the (gen) earth/land (gen)   and out of (+gen) the (gen) sons (gen) sands (gen) and out of (+gen) the (gen) foreign ([Adj] gen) and out of (+gen)   and out of (+gen) the (gen) spoils (gen)   son (gen) Rahab (indecl) king (gen)    
2Krl:8:12 2Krl_8:12_1 2Krl_8:12_2 2Krl_8:12_3 2Krl_8:12_4 2Krl_8:12_5 2Krl_8:12_6 2Krl_8:12_7 2Krl_8:12_8 2Krl_8:12_9 2Krl_8:12_10 2Krl_8:12_11 2Krl_8:12_12 2Krl_8:12_13 2Krl_8:12_14 2Krl_8:12_15 2Krl_8:12_16 2Krl_8:12_17 2Krl_8:12_18 2Krl_8:12_19 2Krl_8:12_20 2Krl_8:12_21 2Krl_8:12_22 2Krl_8:12_23 2Krl_8:12_24 2Krl_8:12_25 2Krl_8:12_26 2Krl_8:12_27 2Krl_8:12_28 2Krl_8:12_29 2Krl_8:12_30
2Krl:8:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:8:13 καὶ ἐποίησεν Δαυιδ ὄνομα· καὶ ἐν τῷ ἀνακάμπτειν αὐτὸν ἐπάταξεν τὴν Ιδουμαίαν ἐν Γαιμελε εἰς ὀκτωκαίδεκα χιλιάδας.
2Krl:8:13 And David made himself a name: and when he returned he smote Idumea in Gebelem to the number of eighteen thousand. (2 Samuel 8:13 Brenton)
2Krl:8:13 Imię Dawida stało się sławne. Powracając zaś pobił osiemnaście tysięcy Edomitów w Dolinie Soli. (2 Sm 8:13 BT_4)
2Krl:8:13 καὶ ἐποίησεν Δαυιδ ὄνομα· καὶ ἐν τῷ ἀνακάμπτειν αὐτὸν ἐπάταξεν τὴν Ιδουμαίαν ἐν Γαιμελε εἰς ὀκτωκαίδεκα χιλιάδας.
2Krl:8:13 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὄνομα[τ], -ατος, τό καί ἐν ὁ ἡ τό ἀνα·κάμπτω (ανα+καμπτ-, ανα+καμψ-, ανα+καμψ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό Ἰδουμαία, -ας, ἡ ἐν   εἰς[1] δεκα·οκτώ/ὀκτω·καί·δεκα χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ
2Krl:8:13 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób David Nazwisko {Imię} co do I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By wracać On/ona/to/to samo By uderzać Idumea [okręg z] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Do (+przyspieszenie) Osiemnaście Kilo [jednostka tysiąc]
2Krl:8:13 kai\ e)poi/Esen *dauid o)/noma· kai\ e)n tO=| a)naka/mptein au)to\n e)pa/taXen tE\n *idoumai/an e)n *gaimele ei)s o)ktOkai/deka CHilia/das.
2Krl:8:13 kai epoiEsen dauid onoma· kai en tO anakamptein auton epataXen tEn idumaian en gaimele eis oktOkaideka CHiliadas.
2Krl:8:13 C VAI_AAI3S N_NSM N3M_ASN C P RA_DSN V1_PAN RD_ASM VAI_AAI3S RA_ASF N1A_ASF P N_DS P M N3D_APF
2Krl:8:13 and also, even, namely to do/make David name with regard to and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to return he/she/it/same to smite the Idumea [district of] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć into (+acc) eighteen kilo [unit of one thousand]
2Krl:8:13 and he/she/it-DO/MAKE-ed David (indecl) name (nom|acc|voc) and in/among/by (+dat) the (dat) to-be-RETURN-ing him/it/same (acc) he/she/it-SMITE-ed the (acc) Idumea (acc) in/among/by (+dat)   into (+acc) eighteen kilos (acc)
2Krl:8:13 2Krl_8:13_1 2Krl_8:13_2 2Krl_8:13_3 2Krl_8:13_4 2Krl_8:13_5 2Krl_8:13_6 2Krl_8:13_7 2Krl_8:13_8 2Krl_8:13_9 2Krl_8:13_10 2Krl_8:13_11 2Krl_8:13_12 2Krl_8:13_13 2Krl_8:13_14 2Krl_8:13_15 2Krl_8:13_16 2Krl_8:13_17
2Krl:8:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:8:14 καὶ ἔθετο ἐν τῇ Ιδουμαίᾳ φρουράν, ἐν πάσῃ τῇ Ιδουμαίᾳ, καὶ ἐγένοντο πάντες οἱ Ιδουμαῖοι δοῦλοι τῷ βασιλεῖ. καὶ ἔσωσεν κύριος τὸν Δαυιδ ἐν πᾶσιν, οἷς ἐπορεύετο.
2Krl:8:14 And he set garrisons in Idumea, even in all Idumea: and all the Idumeans were servants to the king. And the Lord preserved David wherever he went. (2 Samuel 8:14 Brenton)
2Krl:8:14 I w Edomie pozostawił załogi. Wszyscy więc Edomici stali się niewolnikami Dawida: Pan udzielał Dawidowi pomocy we wszystkim, co ten zamierzył. (2 Sm 8:14 BT_4)
2Krl:8:14 καὶ ἔθετο ἐν τῇ Ιδουμαίᾳ φρουράν, ἐν πάσῃ τῇ Ιδουμαίᾳ, καὶ ἐγένοντο πάντες οἱ Ιδουμαῖοι δοῦλοι τῷ βασιλεῖ. καὶ ἔσωσεν κύριος τὸν Δαυιδ ἐν πᾶσιν, οἷς ἐπορεύετο.
2Krl:8:14 καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ἐν ὁ ἡ τό Ἰδουμαία, -ας, ἡ   ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό Ἰδουμαία, -ας, ἡ καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό   δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον; δουλόω (δουλ(ο)-, δουλω·σ-, δουλω·σ-, -, δεδουλω-, δουλω·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅς ἥ ὅ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-)
2Krl:8:14 I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Idumea [okręg z] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Idumea [okręg z] I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Haruj jak niewolnik; niewolniczy; by zniewolić Król I też, nawet, mianowicie By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. David W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kto/, który/, który By iść
2Krl:8:14 kai\ e)/Teto e)n tE=| *idoumai/a| froura/n, e)n pa/sE| tE=| *idoumai/a|, kai\ e)ge/nonto pa/ntes oi( *idoumai=oi dou=loi tO=| basilei=. kai\ e)/sOsen ku/rios to\n *dauid e)n pa=sin, oi(=s e)poreu/eto.
2Krl:8:14 kai eTeto en tE idumaia fruran, en pasE tE idumaia, kai egenonto pantes hoi idumaioi duloi tO basilei. kai esOsen kyrios ton dauid en pasin, hois eporeueto.
2Krl:8:14 C VEI_AMI3S P RA_DSF N1A_DSF N1A_ASF P A1S_DSF RA_DSF N1A_DSF C VBI_AMI3P A3_NPM RA_NPM N2_NPM N2_NPM RA_DSM N3V_DSM C VAI_AAI3S N2_NSM RA_ASM N_ASM P A3_DPM RR_DPM V1I_IMI3S
2Krl:8:14 and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the Idumea [district of] ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle the Idumea [district of] and also, even, namely to become become, happen every all, each, every, the whole of the ć slave; servile; to enslave the king and also, even, namely to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the David in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of who/whom/which to go
2Krl:8:14 and he/she/it-was-PLACE-ed in/among/by (+dat) the (dat) Idumea (dat)   in/among/by (+dat) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed the (dat) Idumea (dat) and they-were-BECOME-ed all (nom|voc) the (nom)   slaves (nom|voc); servile ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-ENSLAVE-ing, you(sg)-are-being-ENSLAVE-ed, you(sg)-are-being-ENSLAVE-ed (classical), he/she/it-should-be-ENSLAVE-ing, you(sg)-should-be-being-ENSLAVE-ed, he/she/it-happens-to-be-ENSLAVE-ing (opt) the (dat) king (dat) and he/she/it-SAVE-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (acc) David (indecl) in/among/by (+dat) all (dat) who/whom/which (dat) he/she/it-was-being-GO-ed
2Krl:8:14 2Krl_8:14_1 2Krl_8:14_2 2Krl_8:14_3 2Krl_8:14_4 2Krl_8:14_5 2Krl_8:14_6 2Krl_8:14_7 2Krl_8:14_8 2Krl_8:14_9 2Krl_8:14_10 2Krl_8:14_11 2Krl_8:14_12 2Krl_8:14_13 2Krl_8:14_14 2Krl_8:14_15 2Krl_8:14_16 2Krl_8:14_17 2Krl_8:14_18 2Krl_8:14_19 2Krl_8:14_20 2Krl_8:14_21 2Krl_8:14_22 2Krl_8:14_23 2Krl_8:14_24 2Krl_8:14_25 2Krl_8:14_26 2Krl_8:14_27
2Krl:8:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:8:15 καὶ ἐβασίλευσεν Δαυιδ ἐπὶ Ισραηλ, καὶ ἦν Δαυιδ ποιῶν κρίμα καὶ δικαιοσύνην ἐπὶ πάντα τὸν λαὸν αὐτοῦ.
2Krl:8:15 And David reigned over all Israel: and David wrought judgment and justice over all his people. (2 Samuel 8:15 Brenton)
2Krl:8:15 Dawid panował nad całym Izraelem, wykonując sąd i sprawiedliwość nad całym swoim ludem. (2 Sm 8:15 BT_4)
2Krl:8:15 Καὶ ἐβασίλευσεν Δαυιδ ἐπὶ Ισραηλ, καὶ ἦν Δαυιδ ποιῶν κρίμα καὶ δικαιοσύνην ἐπὶ πάντα τὸν λαὸν αὐτοῦ.
2Krl:8:15 καί βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ἐπί Ἰσραήλ, ὁ καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ποῖος -α -ον; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κρίμα[τ], -ατος, τό καί δικαιο·σύνη, -ης, ἡ ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
2Krl:8:15 I też, nawet, mianowicie By panować David Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Izrael I też, nawet, mianowicie By być David Jaki rodzaj; by czynić/rób Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie I też, nawet, mianowicie Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie On/ona/to/to samo
2Krl:8:15 *kai\ e)basi/leusen *dauid e)pi\ *israEl, kai\ E)=n *dauid poiO=n kri/ma kai\ dikaiosu/nEn e)pi\ pa/nta to\n lao\n au)tou=.
2Krl:8:15 kai ebasileusen dauid epi israEl, kai En dauid poiOn krima kai dikaiosynEn epi panta ton laon autu.
2Krl:8:15 C VAI_AAI3S N_NSM P N_GSM C V9_IAI3S N_NSM V2_PAPNSM N3M_ASN C N1_ASF P A3_ASM RA_ASM N2_ASM RD_GSM
2Krl:8:15 and also, even, namely to reign David upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Israel and also, even, namely to be David what kind; to do/make sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation and also, even, namely righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the people he/she/it/same
2Krl:8:15 and he/she/it-REIGN-ed David (indecl) upon/over (+acc,+gen,+dat) Israel (indecl) and he/she/it-was David (indecl) what kind (gen); while DO/MAKE-ing (nom) sentence (nom|acc|voc) and righteousness (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) all (nom|acc|voc), every (acc) the (acc) people (acc) him/it/same (gen)
2Krl:8:15 2Krl_8:15_1 2Krl_8:15_2 2Krl_8:15_3 2Krl_8:15_4 2Krl_8:15_5 2Krl_8:15_6 2Krl_8:15_7 2Krl_8:15_8 2Krl_8:15_9 2Krl_8:15_10 2Krl_8:15_11 2Krl_8:15_12 2Krl_8:15_13 2Krl_8:15_14 2Krl_8:15_15 2Krl_8:15_16 2Krl_8:15_17
2Krl:8:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:8:16 καὶ Ιωαβ υἱὸς Σαρουιας ἐπὶ τῆς στρατιᾶς, καὶ Ιωσαφατ υἱὸς Αχια ἐπὶ τῶν ὑπομνημάτων,
2Krl:8:16 And Joab the son of Saruia was over the host; and Josaphat the son of Achilud was keeper of the records. (2 Samuel 8:16 Brenton)
2Krl:8:16 Joab, syn Serui, był dowódcą wojska, Joszafat zaś, syn Achiluda, był pełnomocnikiem, (2 Sm 8:16 BT_4)
2Krl:8:16 καὶ Ιωαβ υἱὸς Σαρουιας ἐπὶ τῆς στρατιᾶς, καὶ Ιωσαφατ υἱὸς Αχια ἐπὶ τῶν ὑπομνημάτων,
2Krl:8:16 καί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ἐπί ὁ ἡ τό στρατιά, -ᾶς, ἡ (cf. στρατηγός) καί Ἰωσαφάτ, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ἐπί ὁ ἡ τό  
2Krl:8:16 I też, nawet, mianowicie Syn Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Armia I też, nawet, mianowicie Josaphat Syn Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym
2Krl:8:16 kai\ *iOab ui(o\s *sarouias e)pi\ tE=s stratia=s, kai\ *iOsafat ui(o\s *aCHia e)pi\ tO=n u(pomnEma/tOn,
2Krl:8:16 kai iOab hyios saruias epi tEs stratias, kai iOsafat hyios aCHia epi tOn hypomnEmatOn,
2Krl:8:16 C N_NSM N2_NSM N_GSM P RA_GSF N1A_GSF C N_NSM N2_NSM N_GSM P RA_GPN N3M_GPN
2Krl:8:16 and also, even, namely ć son ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the army and also, even, namely Josaphat son ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć
2Krl:8:16 and   son (nom)   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) army (gen), armies (acc) and Josaphat (indecl) son (nom)   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen)  
2Krl:8:16 2Krl_8:16_1 2Krl_8:16_2 2Krl_8:16_3 2Krl_8:16_4 2Krl_8:16_5 2Krl_8:16_6 2Krl_8:16_7 2Krl_8:16_8 2Krl_8:16_9 2Krl_8:16_10 2Krl_8:16_11 2Krl_8:16_12 2Krl_8:16_13 2Krl_8:16_14
2Krl:8:16 x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:8:17 καὶ Σαδδουκ υἱὸς Αχιτωβ καὶ Αχιμελεχ υἱὸς Αβιαθαρ ἱερεῖς, καὶ Ασα ὁ γραμματεύς,
2Krl:8:17 And Sadoc the son of Achitob, and Achimelech son of Abiathar, were priests; and Sasa was the scribe, (2 Samuel 8:17 Brenton)
2Krl:8:17 Sadok, syn Achituba, i Abiatar, syn Achimeleka, byli kapłanami, Serejasz zaś był pisarzem. (2 Sm 8:17 BT_4)
2Krl:8:17 καὶ Σαδδουκ υἱὸς Αχιτωβ καὶ Αχιμελεχ υἱὸς Αβιαθαρ ἱερεῖς, καὶ Ασα γραμματεύς,
2Krl:8:17 καί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   καί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἀβιαθάρ, ὁ ἱερεύς, -έως, ὁ καί Ἀσάφ v.l. Ἀσά, ὁ ὁ ἡ τό γραμματεύς, -έως, ὁ, voc. pl. γραμματεῖς
2Krl:8:17 I też, nawet, mianowicie Syn I też, nawet, mianowicie Syn Abiatar Duchowny I też, nawet, mianowicie Asa(pH) Skryba
2Krl:8:17 kai\ *saddouk ui(o\s *aCHitOb kai\ *aCHimeleCH ui(o\s *abiaTar i(erei=s, kai\ *asa o( grammateu/s,
2Krl:8:17 kai sadduk hyios aCHitOb kai aCHimeleCH hyios abiaTar hiereis, kai asa ho grammateus,
2Krl:8:17 C N_NSM N2_NSM N_GSM C N_NSM N2_NSM N_GSM N3V_NPM C N_NSM RA_NSM N3V_NSM
2Krl:8:17 and also, even, namely ć son ć and also, even, namely ć son Abiathar priest and also, even, namely Asa(ph) the scribe
2Krl:8:17 and   son (nom)   and   son (nom) Abiathar (indecl) priests (acc, nom|voc) and Asa(ph) (indecl) the (nom) scribe (nom)
2Krl:8:17 2Krl_8:17_1 2Krl_8:17_2 2Krl_8:17_3 2Krl_8:17_4 2Krl_8:17_5 2Krl_8:17_6 2Krl_8:17_7 2Krl_8:17_8 2Krl_8:17_9 2Krl_8:17_10 2Krl_8:17_11 2Krl_8:17_12 2Krl_8:17_13
2Krl:8:17 x x x x x x x x x x x x x
2Krl:8:18 καὶ Βαναιας υἱὸς Ιωδαε σύμβουλος, καὶ ὁ χελεθθι καὶ ὁ φελεττι· καὶ υἱοὶ Δαυιδ αὐλάρχαι ἦσαν.
2Krl:8:18 and Banaeas son of Jodae was councillor, and the Chelethite and the Phelethite, and the sons of David, were princes of the court. (2 Samuel 8:18 Brenton)
2Krl:8:18 Benajasz, syn Jojady, sprawował dowództwo nad Keretytami i Peletytami, a synowie Dawida byli kapłanami. (2 Sm 8:18 BT_4)
2Krl:8:18 καὶ Βαναιας υἱὸς Ιωδαε σύμβουλος, καὶ χελεθθι καὶ φελεττι· καὶ υἱοὶ Δαυιδ αὐλάρχαι ἦσαν.
2Krl:8:18 καί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   σύμ·βουλος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   καί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
2Krl:8:18 I też, nawet, mianowicie Syn Doradca I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Syn David By być
2Krl:8:18 kai\ *banaias ui(o\s *iOdae su/mboulos, kai\ o( CHeleTTi kai\ o( feletti· kai\ ui(oi\ *dauid au)la/rCHai E)=san.
2Krl:8:18 kai banaias hyios iOdae symbulos, kai ho CHeleTTi kai ho feletti· kai hyioi dauid aularCHai Esan.
2Krl:8:18 C N_NSM N2_NSM N_GS N2_NSM C RA_NSM N_NSM C RA_NSM N_NSM C N2_NPM N_GSM N1M_NPM V9_IAI3P
2Krl:8:18 and also, even, namely ć son ć adviser and also, even, namely the ć and also, even, namely the ć and also, even, namely son David ć to be
2Krl:8:18 and   son (nom)   adviser (nom) and the (nom)   and the (nom)   and sons (nom|voc) David (indecl)   they-were
2Krl:8:18 2Krl_8:18_1 2Krl_8:18_2 2Krl_8:18_3 2Krl_8:18_4 2Krl_8:18_5 2Krl_8:18_6 2Krl_8:18_7 2Krl_8:18_8 2Krl_8:18_9 2Krl_8:18_10 2Krl_8:18_11 2Krl_8:18_12 2Krl_8:18_13 2Krl_8:18_14 2Krl_8:18_15 2Krl_8:18_16
2Krl:8:18 x x x x x x x x x x x x x x x x