2Mch:1:1 Τοῖς ἀδελφοῖς τοῖς κατ’ Αἴγυπτον Ιουδαίοις χαίρειν οἱ ἀδελφοὶ οἱ ἐν Ιεροσολύμοις Ιουδαῖοι καὶ οἱ ἐν τῇ χώρᾳ τῆς Ιουδαίας εἰρήνην ἀγαθήν·
2Mch:1:1 The brethren, the Jews that be at Jerusalem and in the land of Judea, wish unto the brethren, the Jews that are throughout Egypt health and peace: (2 Maccabees 1:1 Brenton)
2Mch:1:1 «Braciom Żydom w Egipcie przesyłają pozdrowienie bracia Żydzi z Jerozolimy, a ci, którzy mieszkają w krainie judzkiej, życzą pokoju i dobra. (2 Mch 1:1 BT_4)
2Mch:1:1 Τοῖς ἀδελφοῖς τοῖς κατ’ Αἴγυπτον Ιουδαίοις χαίρειν οἱ ἀδελφοὶ οἱ ἐν Ιεροσολύμοις Ιουδαῖοι καὶ οἱ ἐν τῇ χώρᾳ τῆς Ιουδαίας εἰρήνην ἀγαθήν·
2Mch:1:1 ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί ὁ ἡ τό κατά Αἴγυπτος, -ου, ἡ Ἰουδαῖος -αία -ον χαίρω (χαιρ-, χαρ(ε)·[σ]-, -, -, -, χαρ·[θ]-) ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί ὁ ἡ τό ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. Ἰουδαῖος -αία -ον καί ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό χώρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό Ἰουδαία, -ας, ἡ; Ἰουδαῖος -αία -ον εἰρήνη, -ης, ἡ ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός)
2Mch:1:1 Brat W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Egipt [kraj z] Żydowski By radować pozdrowienie, pozdrowienie Brat W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] Żydowski I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat} Judea [okolica z]; żydowski Pokój Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował.
2Mch:1:1 *toi=s a)delfoi=s toi=s kat’ *ai)/gupton *ioudai/ois CHai/rein oi( a)delfoi\ oi( e)n *ierosolu/mois *ioudai=oi kai\ oi( e)n tE=| CHO/ra| tE=s *ioudai/as ei)rE/nEn a)gaTE/n·
2Mch:1:1 tois adelfois tois kat’ aigypton iudaiois CHairein hoi adelfoi hoi en ierosolymois iudaioi kai hoi en tE CHOra tEs iudaias eirEnEn agaTEn·
2Mch:1:1 RA_DPM N2_DPM RA_DPM P N2_ASF N2_DPM V1_PAN RA_NPM N2_NPM RA_NPM P N3M_DPM N2_NPM C RA_NPM P RA_DSF N1A_DSF RA_GSF N1A_GSF N1_ASF A1_ASF
2Mch:1:1 the brother the down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing Egypt [country of] Jewish to rejoice salute, salutation the brother the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] Jewish and also, even, namely the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the region realm (clίme); land, country, territory, tract the Judea [region of]; Jewish peace good inherently good, i.e. God-wrought.
2Mch:1:1 the (dat) brothers (dat) the (dat) down/according to/as per (+acc), against (+gen) Egypt (acc) Jewish ([Adj] dat) to-be-REJOICE-ing the (nom) brothers (nom|voc) the (nom) in/among/by (+dat) Jerusalem (dat) Jewish ([Adj] nom|voc) and the (nom) in/among/by (+dat) the (dat) region (dat) the (gen) Judea (gen); Jewish ([Adj] acc, gen) peace (acc) good ([Adj] acc)
2Mch:1:1 2Mch_1:1_1 2Mch_1:1_2 2Mch_1:1_3 2Mch_1:1_4 2Mch_1:1_5 2Mch_1:1_6 2Mch_1:1_7 2Mch_1:1_8 2Mch_1:1_9 2Mch_1:1_10 2Mch_1:1_11 2Mch_1:1_12 2Mch_1:1_13 2Mch_1:1_14 2Mch_1:1_15 2Mch_1:1_16 2Mch_1:1_17 2Mch_1:1_18 2Mch_1:1_19 2Mch_1:1_20 2Mch_1:1_21 2Mch_1:1_22
2Mch:1:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:1:2 καὶ ἀγαθοποιήσαι ὑμῖν ὁ θεὸς καὶ μνησθείη τῆς διαθήκης αὐτοῦ τῆς πρὸς Αβρααμ καὶ Ισαακ καὶ Ιακωβ τῶν δούλων αὐτοῦ τῶν πιστῶν·
2Mch:1:2 God be gracious unto you, and remember his covenant that he made with Abraham, Isaac, and Jacob, his faithful servants; (2 Maccabees 1:2 Brenton)
2Mch:1:2 Niech Bóg udziela wam dobra i niech pamięta o przymierzu swoim, zawartym z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem, wiernymi swoimi sługami; (2 Mch 1:2 BT_4)
2Mch:1:2 καὶ ἀγαθοποιήσαι ὑμῖν θεὸς καὶ μνησθείη τῆς διαθήκης αὐτοῦ τῆς πρὸς Αβρααμ καὶ Ισαακ καὶ Ιακωβ τῶν δούλων αὐτοῦ τῶν πιστῶν·
2Mch:1:2 καί ἀγαθο·ποιέω (αγαθοποι(ε)-, αγαθοποιη·σ-, αγαθοποιη·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) ὁ ἡ τό δια·θήκη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πρός Ἀβραάμ, ὁ καί Ἰσαάκ, ὁ καί Ἰακώβ, ὁ ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δούλη, -ης, ἡ (cf. παιδίσκη); δοῦλος[1] -η -ον; δουλόω (δουλ(ο)-, δουλω·σ-, δουλω·σ-, -, δεδουλω-, δουλω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πιστός -ή -όν; πιστόω (πιστ(ο)-, πιστω·σ-, πιστω·σ-, -, -, πιστω·θ-)
2Mch:1:2 I też, nawet, mianowicie By robić dobry hacer kolejki nadziemnej well-to-do, Ty Bóg  I też, nawet, mianowicie By pamiętać/stawaj się uważającym z Konwencja On/ona/to/to samo Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Abraham I też, nawet, mianowicie Izaak I też, nawet, mianowicie Jacob Haruj jak niewolnik; haruj jak niewolnik dziewczyna; niewolniczy; by zniewolić On/ona/to/to samo Wierny trusthworthy; by działać na wierze (pewność)
2Mch:1:2 kai\ a)gaTopoiE/sai u(mi=n o( Teo\s kai\ mnEsTei/E tE=s diaTE/kEs au)tou= tE=s pro\s *abraam kai\ *isaak kai\ *iakOb tO=n dou/lOn au)tou= tO=n pistO=n·
2Mch:1:2 kai agaTopoiEsai hymin ho Teos kai mnEsTeiE tEs diaTEkEs autu tEs pros abraam kai isaak kai iakOb tOn dulOn autu tOn pistOn·
2Mch:1:2 C VA_AAN RP_DP RA_NSM N2_NSM C VS_APO3S RA_GSF N1_GSF RD_GSM RA_GSF P N_ASM C N_ASM C N_ASM RA_GPM N2_GPM RD_GSM RA_GPM A1_GPM
2Mch:1:2 and also, even, namely to do good hacer el bien, you the god [see theology] and also, even, namely to remember/become mindful of the covenant he/she/it/same the toward (+acc,+gen,+dat) Abraham and also, even, namely Isaac and also, even, namely Jacob the slave; slave girl; servile; to enslave he/she/it/same the faithful trusthworthy; to act on faith (assurance)
2Mch:1:2 and to-DO-GOOD, be-you(sg)-DO-ed-GOOD!, he/she/it-happens-to-DO-GOOD (opt) you(pl) (dat) the (nom) god (nom) and he/she/it-happens-to-be-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF (opt) the (gen) covenant (gen) him/it/same (gen) the (gen) toward (+acc,+gen,+dat) Abraham (indecl) and Isaac (indecl) and Jacob (indecl) the (gen) slaves (gen); slave girls (gen); servile ([Adj] gen); while ENSLAVE-ing (nom) him/it/same (gen) the (gen) faithful ([Adj] gen); while ACT-ing-ON-FAITH (nom)
2Mch:1:2 2Mch_1:2_1 2Mch_1:2_2 2Mch_1:2_3 2Mch_1:2_4 2Mch_1:2_5 2Mch_1:2_6 2Mch_1:2_7 2Mch_1:2_8 2Mch_1:2_9 2Mch_1:2_10 2Mch_1:2_11 2Mch_1:2_12 2Mch_1:2_13 2Mch_1:2_14 2Mch_1:2_15 2Mch_1:2_16 2Mch_1:2_17 2Mch_1:2_18 2Mch_1:2_19 2Mch_1:2_20 2Mch_1:2_21 2Mch_1:2_22
2Mch:1:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:1:3 καὶ δῴη ὑμῖν καρδίαν πᾶσιν εἰς τὸ σέβεσθαι αὐτὸν καὶ ποιεῖν αὐτοῦ τὰ θελήματα καρδίᾳ μεγάλῃ καὶ ψυχῇ βουλομένῃ·
2Mch:1:3 And give you all an heart to serve him, and to do his will, with a good courage and a willing mind; (2 Maccabees 1:3 Brenton)
2Mch:1:3 niech da wam wszystkim serce, abyście czcili Go i wykonywali Jego wolę sercem wielkim i duszą ochotną; (2 Mch 1:3 BT_4)
2Mch:1:3 καὶ δῴη ὑμῖν καρδίαν πᾶσιν εἰς τὸ σέβεσθαι αὐτὸν καὶ ποιεῖν αὐτοῦ τὰ θελήματα καρδίᾳ μεγάλῃ καὶ ψυχῇ βουλομένῃ·
2Mch:1:3 καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καρδία, -ας, ἡ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός εἰς[1] ὁ ἡ τό σέβω (σεβ-, -, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό θέλημα[τ], -ατος, τό καρδία, -ας, ἡ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή; ψύχω (ψυχ-, ψυξ-, ψυξ-, -, -, ψυγ·[θ]-) βούλομαι (βουλ-, βουλη·σ-, -, -, -, βουλη·θ-)
2Mch:1:3 I też, nawet, mianowicie By dawać Ty Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Do (+przyspieszenie) By czcić zwlekaj {miej wzgląd} do, poważaj, On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By czynić/rób On/ona/to/to samo Zażyczy sobie, będzie, zapragniesz Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Wielki I też, nawet, mianowicie Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby; by ochładzać się By planować/decyduj się/zamierzaj
2Mch:1:3 kai\ dO/|E u(mi=n kardi/an pa=sin ei)s to\ se/besTai au)to\n kai\ poiei=n au)tou= ta\ TelE/mata kardi/a| mega/lE| kai\ PSuCHE=| boulome/nE|·
2Mch:1:3 kai dOE hymin kardian pasin eis to sebesTai auton kai poiein autu ta TelEmata kardia megalE kai PSyCHE bulomenE·
2Mch:1:3 C VO_AAO3S RP_DP N1A_ASF A3_DPM P RA_ASN V1_PMN RD_ASM C V2_PAN RD_GSM RA_APN N3M_APN N1A_DSF A1_DSF C N1_DSF V1_PMPDSF
2Mch:1:3 and also, even, namely to give you heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) every all, each, every, the whole of into (+acc) the to revere defer to, respect, he/she/it/same and also, even, namely to do/make he/she/it/same the will desire, will, wish heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) great and also, even, namely life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person; to cool to plan/determine/intend
2Mch:1:3 and he/she/it-happens-to-GIVE (opt) you(pl) (dat) heart (acc) all (dat) into (+acc) the (nom|acc) to-be-being-REVERE-ed him/it/same (acc) and to-be-DO/MAKE-ing him/it/same (gen) the (nom|acc) wills (nom|acc|voc) heart (dat) great ([Adj] dat) and life (dat); you(sg)-are-being-COOL-ed, he/she/it-should-be-COOL-ing, you(sg)-should-be-being-COOL-ed while being-PLAN/DETERMINE/INTEND-ed (dat)
2Mch:1:3 2Mch_1:3_1 2Mch_1:3_2 2Mch_1:3_3 2Mch_1:3_4 2Mch_1:3_5 2Mch_1:3_6 2Mch_1:3_7 2Mch_1:3_8 2Mch_1:3_9 2Mch_1:3_10 2Mch_1:3_11 2Mch_1:3_12 2Mch_1:3_13 2Mch_1:3_14 2Mch_1:3_15 2Mch_1:3_16 2Mch_1:3_17 2Mch_1:3_18 2Mch_1:3_19
2Mch:1:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:1:4 καὶ διανοίξαι τὴν καρδίαν ὑμῶν ἐν τῷ νόμῳ αὐτοῦ καὶ ἐν τοῖς προστάγμασιν καὶ εἰρήνην ποιήσαι
2Mch:1:4 And open your hearts in his law and commandments, and send you peace, (2 Maccabees 1:4 Brenton)
2Mch:1:4 niech otworzy wasze serce dla swojego Prawa i dla przykazań, a niech sprawi pokój! (2 Mch 1:4 BT_4)
2Mch:1:4 καὶ διανοίξαι τὴν καρδίαν ὑμῶν ἐν τῷ νόμῳ αὐτοῦ καὶ ἐν τοῖς προστάγμασιν καὶ εἰρήνην ποιήσαι
2Mch:1:4 καί δι·αν·οίγω (δι+ανοιγ-, δι+ανοιξ-, δι+ανοιξ-, -, δι+ηνοιγ-, δι+ανοιχ·θ-) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐν ὁ ἡ τό   καί εἰρήνη, -ης, ἡ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
2Mch:1:4 I też, nawet, mianowicie By otwierać wszystek  droga {sposób} Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Prawo On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie Pokój By czynić/rób
2Mch:1:4 kai\ dianoi/Xai tE\n kardi/an u(mO=n e)n tO=| no/mO| au)tou= kai\ e)n toi=s prosta/gmasin kai\ ei)rE/nEn poiE/sai
2Mch:1:4 kai dianoiXai tEn kardian hymOn en tO nomO autu kai en tois prostagmasin kai eirEnEn poiEsai
2Mch:1:4 C VA_AAN RA_ASF N1A_ASF RP_GP P RA_DSM N2_DSM RD_GSM C P RA_DPN N3M_DPN C N1_ASF VA_AAN
2Mch:1:4 and also, even, namely to open up-all-the-way the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) you in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the law he/she/it/same and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć and also, even, namely peace to do/make
2Mch:1:4 and to-OPEN-UP-ALL-THE-WAY, be-you(sg)-OPEN-ed-UP-ALL-THE-WAY!, he/she/it-happens-to-OPEN-UP-ALL-THE-WAY (opt) the (acc) heart (acc) you(pl) (gen) in/among/by (+dat) the (dat) law (dat) him/it/same (gen) and in/among/by (+dat) the (dat)   and peace (acc) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt)
2Mch:1:4 2Mch_1:4_1 2Mch_1:4_2 2Mch_1:4_3 2Mch_1:4_4 2Mch_1:4_5 2Mch_1:4_6 2Mch_1:4_7 2Mch_1:4_8 2Mch_1:4_9 2Mch_1:4_10 2Mch_1:4_11 2Mch_1:4_12 2Mch_1:4_13 2Mch_1:4_14 2Mch_1:4_15 2Mch_1:4_16
2Mch:1:4 x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:1:5 καὶ ἐπακούσαι ὑμῶν τῶν δεήσεων καὶ καταλλαγείη ὑμῖν καὶ μὴ ὑμᾶς ἐγκαταλίποι ἐν καιρῷ πονηρῷ.
2Mch:1:5 And hear your prayers, and be at one with you, and never forsake you in time of trouble. (2 Maccabees 1:5 Brenton)
2Mch:1:5 Niech wysłucha waszych modlitw, niech da się wam przejednać i niech was nie opuści w złym czasie! (2 Mch 1:5 BT_4)
2Mch:1:5 καὶ ἐπακούσαι ὑμῶν τῶν δεήσεων καὶ καταλλαγείη ὑμῖν καὶ μὴ ὑμᾶς ἐγκαταλίποι ἐν καιρῷ πονηρῷ.
2Mch:1:5 καί ἐπ·ακούω (επ+ακου-, επ+ακου·σ-, επ+ακου·σ-, επ+ακηκο·[κ]-, -, επ+ακουσ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό δέησις, -εως, ἡ καί κατ·αλλάσσω (κατ+αλλασσ-, -, κατ+αλλαξ-, -, -, κατ+αλλαγ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί μή σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) ἐν καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) πονηρός -ά -όν
2Mch:1:5 I też, nawet, mianowicie By słyszeć Ty Obrona I też, nawet, mianowicie By godzić zmianę od wrogości do przyjaźni; pieniędzy: By zamieniać Ty I też, nawet, mianowicie Nie Ty By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okres czasu Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ?????
2Mch:1:5 kai\ e)pakou/sai u(mO=n tO=n deE/seOn kai\ katallagei/E u(mi=n kai\ mE\ u(ma=s e)gkatali/poi e)n kairO=| ponErO=|.
2Mch:1:5 kai epakusai hymOn tOn deEseOn kai katallageiE hymin kai mE hymas enkatalipoi en kairO ponErO.
2Mch:1:5 C VA_AAN RP_GP RA_GPF N3I_GPF C VA_AAO3S RP_DP C D RP_AP VB_AAO3S P N2_DSM A1A_DSM
2Mch:1:5 and also, even, namely to hear you the plea and also, even, namely to Reconcile change from enmity to friendship; of money: to exchange you and also, even, namely not you to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among period of time wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος
2Mch:1:5 and to-HEAR, be-you(sg)-HEAR-ed!, he/she/it-happens-to-HEAR (opt) you(pl) (gen) the (gen) pleas (gen) and he/she/it-happens-to-be-RECONCILE-ed (opt) you(pl) (dat) and not you(pl) (acc) he/she/it-happens-to-GIVE UP (opt) in/among/by (+dat) period of time (dat) wicked ([Adj] dat)
2Mch:1:5 2Mch_1:5_1 2Mch_1:5_2 2Mch_1:5_3 2Mch_1:5_4 2Mch_1:5_5 2Mch_1:5_6 2Mch_1:5_7 2Mch_1:5_8 2Mch_1:5_9 2Mch_1:5_10 2Mch_1:5_11 2Mch_1:5_12 2Mch_1:5_13 2Mch_1:5_14 2Mch_1:5_15
2Mch:1:5 x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:1:6 καὶ νῦν ὧδέ ἐσμεν προσευχόμενοι περὶ ὑμῶν.
2Mch:1:6 And now we be here praying for you. (2 Maccabees 1:6 Brenton)
2Mch:1:6 Oto teraz tutaj modlimy się za was. (2 Mch 1:6 BT_4)
2Mch:1:6 καὶ νῦν ὧδέ ἐσμεν προσευχόμενοι περὶ ὑμῶν.
2Mch:1:6 καί νῦν ὧδε εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) προσ·εύχομαι (προσ+ευχ-, προσ+ευξ-, προσ+ευξ-, -, -, -) περί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
2Mch:1:6 I też, nawet, mianowicie Teraz Tutaj By być By modlić się się Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Ty
2Mch:1:6 kai\ nu=n O(=de/ e)smen proseuCHo/menoi peri\ u(mO=n.
2Mch:1:6 kai nyn hOde esmen proseuCHomenoi peri hymOn.
2Mch:1:6 C D D V9_PAI1P V1_PMPNPM P RP_GP
2Mch:1:6 and also, even, namely now here to be to pray about (+acc,+gen) you
2Mch:1:6 and now here we-are while being-PRAY-ed (nom|voc) about (+acc,+gen) you(pl) (gen)
2Mch:1:6 2Mch_1:6_1 2Mch_1:6_2 2Mch_1:6_3 2Mch_1:6_4 2Mch_1:6_5 2Mch_1:6_6 2Mch_1:6_7
2Mch:1:6 x x x x x x x
2Mch:1:7 βασιλεύοντος Δημητρίου ἔτους ἑκατοστοῦ ἑξηκοστοῦ ἐνάτου ἡμεῖς οἱ Ιουδαῖοι γεγράφαμεν ὑμῖν ἐν τῇ θλίψει καὶ ἐν τῇ ἀκμῇ τῇ ἐπελθούσῃ ἡμῖν ἐν τοῖς ἔτεσιν τούτοις ἀφ’ οὗ ἀπέστη Ἰάσων καὶ οἱ μετ’ αὐτοῦ ἀπὸ τῆς ἁγίας γῆς καὶ τῆς βασιλείας
2Mch:1:7 What time as Demetrius reigned, in the hundred threescore and ninth year, we the Jews wrote unto you in the extremity of trouble that came upon us in those years, from the time that Jason and his company revolted from the holy land and kingdom, (2 Maccabees 1:7 Brenton)
2Mch:1:7 Za panowania Demetriusza, w roku sto sześćdziesiątym dziewiątym, my, Żydzi, napisaliśmy do was: W najsroższym utrapieniu, jakie spadło na nas w latach, kiedy Jazon i jego zwolennicy zdradzili Ziemię Świętą i królestwo, (2 Mch 1:7 BT_4)
2Mch:1:7 βασιλεύοντος Δημητρίου ἔτους ἑκατοστοῦ ἑξηκοστοῦ ἐνάτου ἡμεῖς οἱ Ιουδαῖοι γεγράφαμεν ὑμῖν ἐν τῇ θλίψει καὶ ἐν τῇ ἀκμῇ τῇ ἐπελθούσῃ ἡμῖν ἐν τοῖς ἔτεσιν τούτοις ἀφ’ οὗ ἀπέστη Ἰάσων καὶ οἱ μετ’ αὐτοῦ ἀπὸ τῆς ἁγίας γῆς καὶ τῆς βασιλείας
2Mch:1:7 βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) Δημήτριος, -ου, ὁ ἔτο·ς, -ους, τό     ἔνατος -η -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό Ἰουδαῖος -αία -ον γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν ὁ ἡ τό θλῖψις, -εως, ἡ; θλίβω (θλιβ-, θλιψ-, θλιψ-, -, τεθλιβ-, θλιβ·[θ]-) καί ἐν ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἐπ·έρχομαι (επ+ερχ-, επ+ελευ·σ-, επ+ελθ·[σ]- or 2nd επ+ελθ-, επ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ὁ ἡ τό ἔτο·ς, -ους, τό οὗτος αὕτη τοῦτο ἀπό οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) Ἰάσων, -ονος and -ωνος, ὁ καί ὁ ἡ τό μετά αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ
2Mch:1:7 By panować Demetriusz Rok Dziewiąty Ja Żydowski By pisać Ty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ściskająca się niepomyślność, próba {proces}, kłopocz się, trudność; by trapić osieroć, martw, ściskaj, dotykaj, smutek I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Do zbliżanie siebie Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Rok To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By uwalniać Jazon I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Królestwo
2Mch:1:7 basileu/ontos *dEmEtri/ou e)/tous e(katostou= e(XEkostou= e)na/tou E(mei=s oi( *ioudai=oi gegra/famen u(mi=n e)n tE=| Tli/PSei kai\ e)n tE=| a)kmE=| tE=| e)pelTou/sE| E(mi=n e)n toi=s e)/tesin tou/tois a)f’ ou(= a)pe/stE *)ia/sOn kai\ oi( met’ au)tou= a)po\ tE=s a(gi/as gE=s kai\ tE=s basilei/as
2Mch:1:7 basileuontos dEmEtriu etus hekatostu heXEkostu enatu hEmeis hoi iudaioi gegrafamen hymin en tE TliPSei kai en tE akmE tE epelTusE hEmin en tois etesin tutois af’ hu apestE iasOn kai hoi met’ autu apo tEs hagias gEs kai tEs basileias
2Mch:1:7 V1_PAPGSM N2_GSM N3E_GSN A1_GSN A1_GSN A1_GSN RP_NP RA_NPM N2_NPM VX_XAI1P RP_DP P RA_DSF N3I_DSF C P RA_DSF N1_DSF RA_DSF VB_AAPDSF RP_DP P RA_DPN N3E_DPN RD_DPN P RR_GSM VHI_AAI3S N3W_NSM C RA_NPM P RD_GSM P RA_GSF A1A_GSF N1_GSF C RA_GSF N1A_GSF
2Mch:1:7 to reign Demetrius year ć ć ninth I the Jewish to write you in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the squeezing adversity, trial, trouble, difficulty; to distress bereave, chagrin, compress, afflict, grief and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć the to oncoming I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the year this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to disengage Jason and also, even, namely the after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) earth/land and also, even, namely the kingdom
2Mch:1:7 while REIGN-ing (gen) Demetrius (gen) year (gen)     ninth ([Adj] gen) we (nom) the (nom) Jewish ([Adj] nom|voc) we-have-WRITE-ed you(pl) (dat) in/among/by (+dat) the (dat) squeezing (dat); he/she/it-will-DISTRESS, you(sg)-will-be-DISTRESS-ed (classical) and in/among/by (+dat) the (dat)   the (dat) upon ONCOMING-ing (dat) us (dat) in/among/by (+dat) the (dat) years (dat) these (dat) away from (+gen) where; who/whom/which (gen) he/she/it-DISENGAGE-ed Jason (nom, voc) and the (nom) after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) away from (+gen) the (gen) holy ([Adj] acc, gen) earth/land (gen) and the (gen) kingdom (gen), kingdoms (acc)
2Mch:1:7 2Mch_1:7_1 2Mch_1:7_2 2Mch_1:7_3 2Mch_1:7_4 2Mch_1:7_5 2Mch_1:7_6 2Mch_1:7_7 2Mch_1:7_8 2Mch_1:7_9 2Mch_1:7_10 2Mch_1:7_11 2Mch_1:7_12 2Mch_1:7_13 2Mch_1:7_14 2Mch_1:7_15 2Mch_1:7_16 2Mch_1:7_17 2Mch_1:7_18 2Mch_1:7_19 2Mch_1:7_20 2Mch_1:7_21 2Mch_1:7_22 2Mch_1:7_23 2Mch_1:7_24 2Mch_1:7_25 2Mch_1:7_26 2Mch_1:7_27 2Mch_1:7_28 2Mch_1:7_29 2Mch_1:7_30 2Mch_1:7_31 2Mch_1:7_32 2Mch_1:7_33 2Mch_1:7_34 2Mch_1:7_35 2Mch_1:7_36 2Mch_1:7_37 2Mch_1:7_38 2Mch_1:7_39 2Mch_1:7_40
2Mch:1:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:1:8 καὶ ἐνεπύρισαν τὸν πυλῶνα καὶ ἐξέχεαν αἷμα ἀθῶον· καὶ ἐδεήθημεν τοῦ κυρίου καὶ εἰσηκούσθημεν καὶ προσηνέγκαμεν θυσίαν καὶ σεμίδαλιν καὶ ἐξήψαμεν τοὺς λύχνους καὶ προεθήκαμεν τοὺς ἄρτους.
2Mch:1:8 And burned the porch, and shed innocent blood: then we prayed unto the Lord, and were heard; we offered also sacrifices and fine flour, and lighted the lamps, and set forth the loaves. (2 Maccabees 1:8 Brenton)
2Mch:1:8 kiedy podpalono bramę i wylano krew niewinną, my modliliśmy się do Pana i zostaliśmy wysłuchani. Złożyliśmy ofiarę krwawą i ofiarę z najczystszej mąki, zapaliliśmy lampy i położyliśmy chleby. (2 Mch 1:8 BT_4)
2Mch:1:8 καὶ ἐνεπύρισαν τὸν πυλῶνα καὶ ἐξέχεαν αἷμα ἀθῶον· καὶ ἐδεήθημεν τοῦ κυρίου καὶ εἰσηκούσθημεν καὶ προσηνέγκαμεν θυσίαν καὶ σεμίδαλιν καὶ ἐξήψαμεν τοὺς λύχνους καὶ προεθήκαμεν τοὺς ἄρτους.
2Mch:1:8 καί ἐμ·πυρίζω [LXX] (εν+πυριζ-, εν+πυρι(ε)·[σ]-, εν+πυρι·σ-, -, εν+πεπυρισ-, εν+πυρισ·θ-) ὁ ἡ τό πυλών, -ῶνος, ὁ (cf. πύλη) καί ἐκ·χέω/-χύν(ν)ω (εκ+χε-/εκ+χυνν-/εκ+χυν-, εκ+χε(ε)·[σ]-, εκ+χε·[σ]-, εκ+κεχυ·κ-, εκ+κεχυ-, εκ+χυ·θ-) αἷμα[τ], -ατος, τό   καί δέομαι (δε-/δ(ε)-, -, -, -, δεδεη-, δεη·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) καί προσ·φέρω (προσ+φερ-, προσ+οι·σ-, προσ+ενεγκ·[σ]- or 2nd προσ+ενεγκ-, προσ+ενηνοχ·[κ]-, -, προσ+ενεχ·θ-) θυσία, -ας, ἡ καί σεμίδαλις, -εως, ἡ καί   ὁ ἡ τό λύχνος, -ου, ὁ (cf. λαμπάς and φανός) καί προ·τίθημι (-, προ+θη·σ-, προ+θη·κ- or 2nd ath. προ+θ(ε)-, -, προ+τεθει-, προ+τε·θ-) ὁ ἡ τό ἄρτος, -ου, ὁ
2Mch:1:8 I też, nawet, mianowicie By palić się Brama I też, nawet, mianowicie By wylewać się Krew I też, nawet, mianowicie By potrzebować/wymagać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) I też, nawet, mianowicie By przedstawiać Ofiara gnębią, poświęcają I też, nawet, mianowicie Najwyższej jakości mąka I też, nawet, mianowicie Lampa I też, nawet, mianowicie By wysuwać Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne.
2Mch:1:8 kai\ e)nepu/risan to\n pulO=na kai\ e)Xe/CHean ai(=ma a)TO=on· kai\ e)deE/TEmen tou= kuri/ou kai\ ei)sEkou/sTEmen kai\ prosEne/gkamen Tusi/an kai\ semi/dalin kai\ e)XE/PSamen tou\s lu/CHnous kai\ proeTE/kamen tou\s a)/rtous.
2Mch:1:8 kai enepyrisan ton pylOna kai eXeCHean haima aTOon· kai edeETEmen tu kyriu kai eisEkusTEmen kai prosEnenkamen Tysian kai semidalin kai eXEPSamen tus lyCHnus kai proeTEkamen tus artus.
2Mch:1:8 C VXI_XAI3P RA_ASM N3W_ASM C VAI_AAI3P N3M_ASN A1B_ASN C VCI_API1P RA_GSM N2_GSM C VCI_API1P C VAI_AAI1P N1A_ASF C N3I_ASF C VAI_AAI1P RA_APM N2_APM C VAI_AAI1P RA_APM N2_APM
2Mch:1:8 and also, even, namely to burn the gate and also, even, namely to pour out blood ć and also, even, namely to need/require the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to heard (being heard, listen into, hearken) and also, even, namely to present sacrifice victimize, immolate and also, even, namely best quality flour and also, even, namely ć the lamp and also, even, namely to put forward the bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory.
2Mch:1:8 and they-???-ed the (acc) gate (acc) and they-POUR-ed-OUT blood (nom|acc|voc)   and we-were-NEED/REQUIRE-ed the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and we-were-HEARD-ed and we-PRESENT-ed sacrifice (acc) and best quality flour (acc) and   the (acc) lamps (acc) and we-PUT-ed-FORWARD the (acc) [loaves of] bread (acc)
2Mch:1:8 2Mch_1:8_1 2Mch_1:8_2 2Mch_1:8_3 2Mch_1:8_4 2Mch_1:8_5 2Mch_1:8_6 2Mch_1:8_7 2Mch_1:8_8 2Mch_1:8_9 2Mch_1:8_10 2Mch_1:8_11 2Mch_1:8_12 2Mch_1:8_13 2Mch_1:8_14 2Mch_1:8_15 2Mch_1:8_16 2Mch_1:8_17 2Mch_1:8_18 2Mch_1:8_19 2Mch_1:8_20 2Mch_1:8_21 2Mch_1:8_22 2Mch_1:8_23 2Mch_1:8_24 2Mch_1:8_25 2Mch_1:8_26 2Mch_1:8_27
2Mch:1:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:1:9 καὶ νῦν ἵνα ἄγητε τὰς ἡμέρας τῆς σκηνοπηγίας τοῦ Χασελευ μηνός. ἔτους ἑκατοστοῦ ὀγδοηκοστοῦ καὶ ὀγδόου.
2Mch:1:9 And now see that ye keep the feast of tabernacles in the month Casleu. (2 Maccabees 1:9 Brenton)
2Mch:1:9 Teraz zaś piszemy, abyście obchodzili Święto Namiotów miesiąca Kislew. Dan w roku sto osiemdziesiątym ósmym». (2 Mch 1:9 BT_4)
2Mch:1:9 καὶ νῦν ἵνα ἄγητε τὰς ἡμέρας τῆς σκηνοπηγίας τοῦ Χασελευ μηνός. ἔτους ἑκατοστοῦ ὀγδοηκοστοῦ καὶ ὀγδόου.
2Mch:1:9 καί νῦν ἵνα ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό σκηνο·πηγία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό   μήν[2], μηνός, ὁ ἔτο·ς, -ους, τό     καί ὄγδοος -η -ον
2Mch:1:9 I też, nawet, mianowicie Teraz żeby / ażeby / bo By prowadzić Dzień Namiotu upadanie Miesiąc Rok I też, nawet, mianowicie Ósmy
2Mch:1:9 kai\ nu=n i(/na a)/gEte ta\s E(me/ras tE=s skEnopEgi/as tou= *CHaseleu mEno/s. e)/tous e(katostou= o)gdoEkostou= kai\ o)gdo/ou.
2Mch:1:9 kai nyn hina agEte tas hEmeras tEs skEnopEgias tu CHaseleu mEnos. etus hekatostu ogdoEkostu kai ogdou.
2Mch:1:9 C D C V1_PAS2P RA_APF N1A_APF RA_GSF N1A_GSF RA_GSM N_GSM N3_GSM N3E_GSN A1_GSN A1_GSN C A1_GSN
2Mch:1:9 and also, even, namely now so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to lead the day the tent-pitching the ć month year ć ć and also, even, namely eighth
2Mch:1:9 and now so that / in order to /because you(pl)-should-be-LEAD-ing the (acc) day (gen), days (acc) the (gen) tent-pitching (gen), tent-pitchings (acc) the (gen)   month (gen) year (gen)     and eighth (gen)
2Mch:1:9 2Mch_1:9_1 2Mch_1:9_2 2Mch_1:9_3 2Mch_1:9_4 2Mch_1:9_5 2Mch_1:9_6 2Mch_1:9_7 2Mch_1:9_8 2Mch_1:9_9 2Mch_1:9_10 2Mch_1:9_11 2Mch_1:9_12 2Mch_1:9_13 2Mch_1:9_14 2Mch_1:9_15 2Mch_1:9_16
2Mch:1:9 x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:1:10 Οἱ ἐν Ιεροσολύμοις καὶ οἱ ἐν τῇ Ιουδαίᾳ καὶ ἡ γερουσία καὶ Ιουδας Ἀριστοβούλῳ διδασκάλῳ Πτολεμαίου τοῦ βασιλέως, ὄντι δὲ ἀπὸ τοῦ τῶν χριστῶν ἱερέων γένους, καὶ τοῖς ἐν Αἰγύπτῳ Ιουδαίοις χαίρειν καὶ ὑγιαίνειν.
2Mch:1:10 In the hundred fourscore and eighth year, the people that were at Jerusalem and in Judea, and the council, and Judas, sent greeting and health unto Aristobulus, king Ptolemeus' master, who was of the stock of the anointed priests, and to the Jews that were in Egypt: (2 Maccabees 1:10 Brenton)
2Mch:1:10 «Mieszkańcy Jerozolimy i mieszkańcy Judei, starszyzna i Juda Arystobulowi, nauczycielowi króla Ptolemeusza, pochodzącemu z rodu namaszczonych kapłanów, i Żydom mieszkającym w Egipcie - życzą radości i zdrowia. (2 Mch 1:10 BT_4)
2Mch:1:10 Οἱ ἐν Ιεροσολύμοις καὶ οἱ ἐν τῇ Ιουδαίᾳ καὶ γερουσία καὶ Ιουδας Ἀριστοβούλῳ διδασκάλῳ Πτολεμαίου τοῦ βασιλέως, ὄντι δὲ ἀπὸ τοῦ τῶν χριστῶν ἱερέων γένους, καὶ τοῖς ἐν Αἰγύπτῳ Ιουδαίοις χαίρειν καὶ ὑγιαίνειν.
2Mch:1:10 ὁ ἡ τό ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό Ἰουδαία, -ας, ἡ; Ἰουδαῖος -αία -ον καί ὁ ἡ τό γερ·ουσία, -ας, ἡ καί Ἰούδας, -α and -ου, ὁ Ἀριστό·βουλος, -ου, ὁ διδάσκαλος, -ου, ὁ   ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δέ ἀπό ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό Χριστός, -οῦ, ὁ, voc. Χριστέ ἱερεύς, -έως, ὁ γένο·ς, -ους, τό καί ὁ ἡ τό ἐν Αἴγυπτος, -ου, ἡ Ἰουδαῖος -αία -ον χαίρω (χαιρ-, χαρ(ε)·[σ]-, -, -, -, χαρ·[θ]-) καί ὑγιαίνω (υγιαιν-, -, -, -, -, -)
2Mch:1:10 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Judea [okolica z]; żydowski I też, nawet, mianowicie Rada ludzi starszych I też, nawet, mianowicie Judasz/Juda Arystobulos Nauczyciel Król By być zaś Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Chrystus zapalał się. 'namaszczany' Duchowny Rasy {Wyścigu} rasa {wyścig}, klasa, uprzejmy I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Egipt [kraj z] Żydowski By radować pozdrowienie, pozdrowienie I też, nawet, mianowicie By być zdrowy
2Mch:1:10 *oi( e)n *ierosolu/mois kai\ oi( e)n tE=| *ioudai/a| kai\ E( gerousi/a kai\ *ioudas *)aristobou/lO| didaska/lO| *ptolemai/ou tou= basile/Os, o)/nti de\ a)po\ tou= tO=n CHristO=n i(ere/On ge/nous, kai\ toi=s e)n *ai)gu/ptO| *ioudai/ois CHai/rein kai\ u(giai/nein.
2Mch:1:10 hoi en ierosolymois kai hoi en tE iudaia kai hE gerusia kai iudas aristobulO didaskalO ptolemaiu tu basileOs, onti de apo tu tOn CHristOn hiereOn genus, kai tois en aigyptO iudaiois CHairein kai hygiainein.
2Mch:1:10 RA_NPM P N3M_DPM C RA_NPM P RA_DSF N1A_DSF C RA_NSF N1A_NSF C N1T_NSM N2_DSM N2_DSM N2_GSM RA_GSM N3V_GSM V9_PAPDSM x P RA_GSN RA_GPM A1_GPM N3V_GPM N3E_GSN C RA_DPM P N2_DSF N2_DPM V1_PAN C V1_PAN
2Mch:1:10 the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] and also, even, namely the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the Judea [region of]; Jewish and also, even, namely the council of elders and also, even, namely Judas/Judah Aristobulus teacher ć the king to be δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the the Christ lit. 'anointed' priest race race, class, kind and also, even, namely the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Egypt [country of] Jewish to rejoice salute, salutation and also, even, namely to be healthy
2Mch:1:10 the (nom) in/among/by (+dat) Jerusalem (dat) and the (nom) in/among/by (+dat) the (dat) Judea (dat); Jewish ([Adj] dat) and the (nom) council of elders (nom|voc) and Judas/Judah (nom) Aristobulus (dat) teacher (dat)   the (gen) king (gen) while being (dat) Yet away from (+gen) the (gen) the (gen) Christs (gen) priests (gen) race (gen) and the (dat) in/among/by (+dat) Egypt (dat) Jewish ([Adj] dat) to-be-REJOICE-ing and to-be-BE-ing-HEALTHY
2Mch:1:10 2Mch_1:10_1 2Mch_1:10_2 2Mch_1:10_3 2Mch_1:10_4 2Mch_1:10_5 2Mch_1:10_6 2Mch_1:10_7 2Mch_1:10_8 2Mch_1:10_9 2Mch_1:10_10 2Mch_1:10_11 2Mch_1:10_12 2Mch_1:10_13 2Mch_1:10_14 2Mch_1:10_15 2Mch_1:10_16 2Mch_1:10_17 2Mch_1:10_18 2Mch_1:10_19 2Mch_1:10_20 2Mch_1:10_21 2Mch_1:10_22 2Mch_1:10_23 2Mch_1:10_24 2Mch_1:10_25 2Mch_1:10_26 2Mch_1:10_27 2Mch_1:10_28 2Mch_1:10_29 2Mch_1:10_30 2Mch_1:10_31 2Mch_1:10_32 2Mch_1:10_33 2Mch_1:10_34
2Mch:1:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:1:11 ἐκ μεγάλων κινδύνων ὑπὸ τοῦ θεοῦ σεσῳσμένοι μεγάλως εὐχαριστοῦμεν αὐτῷ ὡς ἂν πρὸς βασιλέα παρατασσόμενοι·
2Mch:1:11 Insomuch as God hath delivered us from great perils, we thank him highly, as having been in battle against a king. (2 Maccabees 1:11 Brenton)
2Mch:1:11 Wybawieni przez Boga z wielkich niebezpieczeństw, gorąco Mu dziękujemy, jako sprzymierzeni przeciwko królowi. (2 Mch 1:11 BT_4)
2Mch:1:11 ἐκ μεγάλων κινδύνων ὑπὸ τοῦ θεοῦ σεσῳσμένοι μεγάλως εὐχαριστοῦμεν αὐτῷ ὡς ἂν πρὸς βασιλέα παρατασσόμενοι·
2Mch:1:11 ἐκ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α κίνδυνος, -ου, ὁ ὑπό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) μεγάλως εὐ·χαριστέω (ευχαριστ(ε)-, -, ευχαριστη·σ-, -, -, ευχαριστη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὡς ἄν πρός βασιλεύς, -έως, ὁ παρα·τάσσω [LXX] (παρα+τασσ-, παρα+ταξ-, παρα+ταξ-, -, παρα+τετασσ-, -)
2Mch:1:11 Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Wielki Niebezpieczeństwo Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Bóg  By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Wielce By dziękować proszę, proszę; '? Modl się ciebie', dzięki On/ona/to/to samo Jak/jak Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król By mobilizować się
2Mch:1:11 e)k mega/lOn kindu/nOn u(po\ tou= Teou= sesO|sme/noi mega/lOs eu)CHaristou=men au)tO=| O(s a)/n pro\s basile/a paratasso/menoi·
2Mch:1:11 ek megalOn kindynOn hypo tu Teu sesOsmenoi megalOs euCHaristumen autO hOs an pros basilea paratassomenoi·
2Mch:1:11 P A1_GPM N2_GPM P RA_GSM N2_GSM VM_XMPNPM D V2_PAI1P RD_DSM x x P N3V_ASM V1_PMPNPM
2Mch:1:11 out of (+gen) ἐξ before vowels great danger under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the god [see theology] to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save greatly to thank please, prithee; ‘Ι pray thee’, thanks he/she/it/same as/like ever (if ever) toward (+acc,+gen,+dat) king to mobilize
2Mch:1:11 out of (+gen) great ([Adj] gen) dangers (gen) under (+acc), by (+gen) the (gen) god (gen) having-been-SAVE-ed (nom|voc) greatly we-are-THANK-ing, we-were-THANK-ing him/it/same (dat) as/like ever toward (+acc,+gen,+dat) king (acc) while being-MOBILIZE-ed (nom|voc)
2Mch:1:11 2Mch_1:11_1 2Mch_1:11_2 2Mch_1:11_3 2Mch_1:11_4 2Mch_1:11_5 2Mch_1:11_6 2Mch_1:11_7 2Mch_1:11_8 2Mch_1:11_9 2Mch_1:11_10 2Mch_1:11_11 2Mch_1:11_12 2Mch_1:11_13 2Mch_1:11_14 2Mch_1:11_15
2Mch:1:11 x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:1:12 αὐτὸς γὰρ ἐξέβρασεν τοὺς παραταξαμένους ἐν τῇ ἁγίᾳ πόλει.
2Mch:1:12 For he cast them out that fought within the holy city. (2 Maccabees 1:12 Brenton)
2Mch:1:12 On sam bowiem wypędził tych, którzy gotowi byli do walki przeciwko Świętemu Miastu. (2 Mch 1:12 BT_4)
2Mch:1:12 αὐτὸς γὰρ ἐξέβρασεν τοὺς παραταξαμένους ἐν τῇ ἁγίᾳ πόλει.
2Mch:1:12 αὐτός αὐτή αὐτό γάρ   ὁ ἡ τό παρα·τάσσω [LXX] (παρα+τασσ-, παρα+ταξ-, παρα+ταξ-, -, παρα+τετασσ-, -) ἐν ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) πόλις, -εως, ἡ
2Mch:1:12 On/ona/to/to samo Dla odtąd, jak By mobilizować się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Miasto
2Mch:1:12 au)to\s ga\r e)Xe/brasen tou\s parataXame/nous e)n tE=| a(gi/a| po/lei.
2Mch:1:12 autos gar eXebrasen tus parataXamenus en tE hagia polei.
2Mch:1:12 RD_NSM x VAI_AAI3S RA_APM VA_AMPAPM P RA_DSF A1A_DSF N3I_DSF
2Mch:1:12 he/she/it/same for since, as ć the to mobilize in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) city
2Mch:1:12 he/it/same (nom) for   the (acc) upon being-MOBILIZE-ed (acc) in/among/by (+dat) the (dat) holy ([Adj] dat) city (dat)
2Mch:1:12 2Mch_1:12_1 2Mch_1:12_2 2Mch_1:12_3 2Mch_1:12_4 2Mch_1:12_5 2Mch_1:12_6 2Mch_1:12_7 2Mch_1:12_8 2Mch_1:12_9
2Mch:1:12 x x x x x x x x x
2Mch:1:13 εἰς τὴν Περσίδα γενόμενος γὰρ ὁ ἡγεμὼν καὶ ἡ περὶ αὐτὸν ἀνυπόστατος δοκοῦσα εἶναι δύναμις κατεκόπησαν ἐν τῷ τῆς Ναναίας ἱερῷ, παραλογισμῷ χρησαμένων τῶν περὶ τὴν Ναναίαν ἱερέων.
2Mch:1:13 For when the leader was come into Persia, and the army with him that seemed invincible, they were slain in the temple of Nanea by the deceit of Nanea's priests. (2 Maccabees 1:13 Brenton)
2Mch:1:13 Kiedy bowiem wódz udał się do Persji, a z nim razem niezwyciężone - jak się wydawało - wojsko, zostali oni pokonani w świątyni bogini Nanai dzięki podstępowi, do którego się uciekli kapłani Nanai. (2 Mch 1:13 BT_4)
2Mch:1:13 εἰς τὴν Περσίδα γενόμενος γὰρ ἡγεμὼν καὶ περὶ αὐτὸν ἀνυπόστατος δοκοῦσα εἶναι δύναμις κατεκόπησαν ἐν τῷ τῆς Ναναίας ἱερῷ, παραλογισμῷ χρησαμένων τῶν περὶ τὴν Ναναίαν ἱερέων.
2Mch:1:13 εἰς[1] ὁ ἡ τό Περσί[δ]ς, -ίδος, ἡ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) γάρ ὁ ἡ τό ἡγεμών, -όνος, ὁ καί ὁ ἡ τό περί αὐτός αὐτή αὐτό   δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δύναμις, -εως, ἡ κατα·κόπτω (κατα+κοπτ-, κατα+κοψ-, κατα+κοψ-, -, κατα+κεκοπτ-, κατα+κοπ·[θ]-) ἐν ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό   ἱερόν, -οῦ, τό (cf. ναός); ἱερός -ά -όν (cf. ἅγιος and ὅσιος)   χράομαι (χρ(η)-/χρ(α)-, χρη·σ-, χρη·σ-, -, κεχρη-, χρησ·θ-) ὁ ἡ τό περί ὁ ἡ τό   ἱερεύς, -έως, ὁ
2Mch:1:13 Do (+przyspieszenie) Persis By stawać się stawaj się, zdarzaj się Dla odtąd, jak Gubernator [zobacz Hegemon] I też, nawet, mianowicie Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) On/ona/to/to samo By oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do By być Zdolność Do cięcia wióra, leń się, wtrącaj się {tnij w} kawałki, tnij na drobne kawałki, masakra, rzeźnik W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Sanktuarium; święty ??: Imiesłów bierny archaicznego raroga 'poświęcają', od OFr. sacrer, od L. sacrare, od sacer, sacr, 'święty' By używać/wielkiej przyjemności (zysk, radzą się) Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Duchowny
2Mch:1:13 ei)s tE\n *persi/da geno/menos ga\r o( E(gemO\n kai\ E( peri\ au)to\n a)nupo/statos dokou=sa ei)=nai du/namis kateko/pEsan e)n tO=| tE=s *nanai/as i(erO=|, paralogismO=| CHrEsame/nOn tO=n peri\ tE\n *nanai/an i(ere/On.
2Mch:1:13 eis tEn persida genomenos gar ho hEgemOn kai hE peri auton anypostatos dokusa einai dynamis katekopEsan en tO tEs nanaias hierO, paralogismO CHrEsamenOn tOn peri tEn nanaian hiereOn.
2Mch:1:13 P RA_ASF N3D_ASF VB_AMPNSM x RA_NSM N3N_NSM C RA_NSF P RD_ASM A1B_NSM V2_PAPNSF V9_PAN N3I_NSF VAI_AAI3P P RA_DSN RA_GSF N1A_GSF N2N_DSN N2_DSM VA_AMPGPM RA_GPM P RA_ASF N1A_ASF N3V_GPM
2Mch:1:13 into (+acc) the Persis to become become, happen for since, as the governor [see hegemon] and also, even, namely the about (+acc,+gen) he/she/it/same ć to expect to seem, to please, to seem good to to be ability to slashing chip, skive, cut in pieces, cut up, massacre, butcher in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the the ć sanctuary; sacred ΜΕ: past participle of archaic sacre ‘consecrate’, from OFr. sacrer, from L. sacrare, from sacer, sacr, ‘holy’ ć to use/treat (profit, advise) the about (+acc,+gen) the ć priest
2Mch:1:13 into (+acc) the (acc) Persis (acc) upon being-BECOME-ed (nom) for the (nom) governor (nom|voc) and the (nom) about (+acc,+gen) him/it/same (acc)   while GLORY-ing (nom|voc) to-be ability (nom) they-were-SLASHING-ed in/among/by (+dat) the (dat) the (gen)   sanctuary (dat); sacred ([Adj] dat)   upon being-USE/TREAT-ed (gen) the (gen) about (+acc,+gen) the (acc)   priests (gen)
2Mch:1:13 2Mch_1:13_1 2Mch_1:13_2 2Mch_1:13_3 2Mch_1:13_4 2Mch_1:13_5 2Mch_1:13_6 2Mch_1:13_7 2Mch_1:13_8 2Mch_1:13_9 2Mch_1:13_10 2Mch_1:13_11 2Mch_1:13_12 2Mch_1:13_13 2Mch_1:13_14 2Mch_1:13_15 2Mch_1:13_16 2Mch_1:13_17 2Mch_1:13_18 2Mch_1:13_19 2Mch_1:13_20 2Mch_1:13_21 2Mch_1:13_22 2Mch_1:13_23 2Mch_1:13_24 2Mch_1:13_25 2Mch_1:13_26 2Mch_1:13_27 2Mch_1:13_28
2Mch:1:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:1:14 ὡς γὰρ συνοικήσων αὐτῇ παρεγένετο εἰς τὸν τόπον ὅ τε Ἀντίοχος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ φίλοι χάριν τοῦ λαβεῖν τὰ χρήματα πλείονα εἰς φερνῆς λόγον
2Mch:1:14 For Antiochus, as though he would marry her, came into the place, and his friends that were with him, to receive money in name of a dowry. (2 Maccabees 1:14 Brenton)
2Mch:1:14 Albowiem gdy przybył na miejsce sam Antioch, a razem z nim jego przyjaciele, aby pod pozorem zaślubin z nią zabrać wielkie skarby jako posag (2 Mch 1:14 BT_4)
2Mch:1:14 ὡς γὰρ συνοικήσων αὐτῇ παρεγένετο εἰς τὸν τόπον τε Ἀντίοχος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ φίλοι χάριν τοῦ λαβεῖν τὰ χρήματα πλείονα εἰς φερνῆς λόγον
2Mch:1:14 ὡς γάρ συν·οικέω (συν+οικ(ε)-, συν+οικη·σ-, συν+οικη·σ-, συν+ῳκη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό παρα·γίνομαι (παρα+γιν-, παρα+γενη·σ-, 2nd παρα+γεν-, παρα+γεγον·[κ]-, -, παρα+γενη·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ τέ   καί ὁ ἡ τό σύν αὐτός αὐτή αὐτό φίλος -η -ον; φιλέω (φιλ(ε)-, φιλη·σ-, φιλη·σ-, πεφιλη·κ-, -, -) χάριν; χάρι[τ]ς, -ιτος, ἡ, acc. χάρι[τ]ν and χάριτα ὁ ἡ τό λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό χρῆμα[τ], -ατος, τό πλείων -ον and πλέων -ον, gen. sg. -ονος (Comp. of πολύς) εἰς[1]   λόγος, -ου, ὁ
2Mch:1:14 Jak/jak Dla odtąd, jak By żyć z On/ona/to/to samo By powstawać od przychodził do istnienia, by być pod ręką, by być obok, obok albo blisko Do (+przyspieszenie) Miejsce Kto/, który/, który I [umieszczona z tyłu współrzędna] I też, nawet, mianowicie Razem z/włączając (+dat) On/ona/to/to samo Przyjaciela towarzysz; by całować całus, wargę, stykać się Dla [przyspieszenie. z ????? Używany przysłówkowo] praca domowa. dla; względów {przysług}/wdzięk {łaskawość} [zobacz miłosierdzie] By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Znaczy {Ma na myśli} (bogactwo, potrzeba, {czas wiązał się {opowiadał}, wystawiają?}) Więcej Do (+przyspieszenie) Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje.
2Mch:1:14 O(s ga\r sunoikE/sOn au)tE=| parege/neto ei)s to\n to/pon o(/ te *)anti/oCHos kai\ oi( su\n au)tO=| fi/loi CHa/rin tou= labei=n ta\ CHrE/mata plei/ona ei)s fernE=s lo/gon
2Mch:1:14 hOs gar synoikEsOn autE paregeneto eis ton topon ho te antioCHos kai hoi syn autO filoi CHarin tu labein ta CHrEmata pleiona eis fernEs logon
2Mch:1:14 C x VF_FAPNSM RD_DSF VBI_AMI3S P RA_ASM N2_ASM RR_NSM x N2_NSM C RA_NPM P RD_DSM A1_NPM N3_ASF RA_GSN VB_AAN RA_APN N3M_APN A3C_ASM P N1_GSF N2_ASM
2Mch:1:14 as/like for since, as to live with he/she/it/same to come into being from came into being, to be at hand, to be beside, by or near into (+acc) the place who/whom/which and [postpositive coordinate] ć and also, even, namely the together with/including (+dat) he/she/it/same friend companion; to kiss buss, lip, osculate for the sake of [acc. of χάρις used adverbially] prep. for; favor/grace [see charity] the to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the means (wealth, necessities, {time related, expose?}) more into (+acc) ć word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates.
2Mch:1:14 as/like for going-to-LIVE (fut ptcp) (nom) her/it/same (dat) he/she/it-was-COME-ed-INTO-BEING into (+acc) the (acc) place (acc) who/whom/which (nom|acc) and [postpositive coordinate]   and the (nom) together with/including (+dat) him/it/same (dat) friend ([Adj] nom|voc); he/she/it-happens-to-be-KISS-ing (opt) for; grace (acc) the (gen) to-TAKE HOLD OF the (nom|acc) meanses (nom|acc|voc) more (nom|acc|voc), more (acc) into (+acc)   word (acc)
2Mch:1:14 2Mch_1:14_1 2Mch_1:14_2 2Mch_1:14_3 2Mch_1:14_4 2Mch_1:14_5 2Mch_1:14_6 2Mch_1:14_7 2Mch_1:14_8 2Mch_1:14_9 2Mch_1:14_10 2Mch_1:14_11 2Mch_1:14_12 2Mch_1:14_13 2Mch_1:14_14 2Mch_1:14_15 2Mch_1:14_16 2Mch_1:14_17 2Mch_1:14_18 2Mch_1:14_19 2Mch_1:14_20 2Mch_1:14_21 2Mch_1:14_22 2Mch_1:14_23 2Mch_1:14_24 2Mch_1:14_25
2Mch:1:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:1:15 καὶ προθέντων αὐτὰ τῶν ἱερέων τοῦ Ναναίου κἀκείνου προσελθόντος μετ’ ὀλίγων εἰς τὸν περίβολον τοῦ τεμένους, συγκλείσαντες τὸ ἱερόν, ὡς εἰσῆλθεν Ἀντίοχος,
2Mch:1:15 Which when the priests of Nanea had set forth, and he was entered with a small company into the compass of the temple, they shut the temple as soon as Antiochus was come in: (2 Maccabees 1:15 Brenton)
2Mch:1:15 i kiedy kapłani świątyni Nanai je wyłożyli, a on wszedł z kilkoma w obręb świątyni, zamknęli przybytek, skoro tylko wszedł Antioch, (2 Mch 1:15 BT_4)
2Mch:1:15 καὶ προθέντων αὐτὰ τῶν ἱερέων τοῦ Ναναίου κἀκείνου προσελθόντος μετ’ ὀλίγων εἰς τὸν περίβολον τοῦ τεμένους, συγκλείσαντες τὸ ἱερόν, ὡς εἰσῆλθεν Ἀντίοχος,
2Mch:1:15 καί προ·τίθημι (-, προ+θη·σ-, προ+θη·κ- or 2nd ath. προ+θ(ε)-, -, προ+τεθει-, προ+τε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό   κἀκεῖνος -η -ο (καὶ ἐκεῖνος) προσ·έρχομαι (προσ+ερχ-, προσ+ελευ·σ-, προσ+ελθ·[σ]- or 2nd προσ+ελθ-, προσ+εληλυθ·[κ]-, -, -) μετά ὀλίγος -η -ον εἰς[1] ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό   συγ·κλείω (συν+κλει-, συν+κλει·σ-, συν+κλει·σ-, συν+κεκλει·κ-, συν+κεκλεισ-, συν+κλεισ·θ-) ὁ ἡ τό ἱερόν, -οῦ, τό (cf. ναός); ἱερός -ά -όν (cf. ἅγιος and ὅσιος) ὡς εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -)  
2Mch:1:15 I też, nawet, mianowicie By wysuwać On/ona/to/to samo Duchowny I/też tamto By nadchodzić Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Mało [zobacz oligarchię] Do (+przyspieszenie) By gromadzić niech zamyka się z, skręcaj w bok z głównej drogi, blisko na dół, pokrywaj wszędzie {skończony} Sanktuarium; święty ??: Imiesłów bierny archaicznego raroga 'poświęcają', od OFr. sacrer, od L. sacrare, od sacer, sacr, 'święty' Jak/jak By wchodzić
2Mch:1:15 kai\ proTe/ntOn au)ta\ tO=n i(ere/On tou= *nanai/ou ka)kei/nou proselTo/ntos met’ o)li/gOn ei)s to\n peri/bolon tou= teme/nous, sugklei/santes to\ i(ero/n, O(s ei)sE=lTen *)anti/oCHos,
2Mch:1:15 kai proTentOn auta tOn hiereOn tu nanaiu kakeinu proselTontos met’ oligOn eis ton peribolon tu temenus, synkleisantes to hieron, hOs eisElTen antioCHos,
2Mch:1:15 C VE_AAPGPM RD_APN RA_GPM N3V_GPM RA_GSM N2_GSM C+RDGSM VB_AAPGSM P A1_GPM P RA_ASM N2_ASM RA_GSN N3E_GSN VA_AAPNPM RA_ASN N2N_ASN C VBI_AAI3S N2_NSM
2Mch:1:15 and also, even, namely to put forward he/she/it/same the priest the ć and/also that to approach after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing little [see oligarchy] into (+acc) the ć the ć to lump together shut with, turn off, close down, cover over the sanctuary; sacred ΜΕ: past participle of archaic sacre ‘consecrate’, from OFr. sacrer, from L. sacrare, from sacer, sacr, ‘holy’ as/like to enter ć
2Mch:1:15 and let-them-PUT-FORWARD! (classical), upon PUT-ing-FORWARD (gen) they/them/same (nom|acc) the (gen) priests (gen) the (gen)   and/also that (gen) upon APPROACH-ing (gen) after (+acc), with (+gen) few (gen) into (+acc) the (acc)   the (gen)   upon CLOSED-ing (nom|voc) the (nom|acc) sanctuary (nom|acc|voc); sacred ([Adj] acc, nom|acc|voc) as/like he/she/it-ENTER-ed  
2Mch:1:15 2Mch_1:15_1 2Mch_1:15_2 2Mch_1:15_3 2Mch_1:15_4 2Mch_1:15_5 2Mch_1:15_6 2Mch_1:15_7 2Mch_1:15_8 2Mch_1:15_9 2Mch_1:15_10 2Mch_1:15_11 2Mch_1:15_12 2Mch_1:15_13 2Mch_1:15_14 2Mch_1:15_15 2Mch_1:15_16 2Mch_1:15_17 2Mch_1:15_18 2Mch_1:15_19 2Mch_1:15_20 2Mch_1:15_21 2Mch_1:15_22
2Mch:1:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:1:16 ἀνοίξαντες τὴν τοῦ φατνώματος κρυπτὴν θύραν βάλλοντες πέτρους συνεκεραύνωσαν τὸν ἡγεμόνα καὶ μέλη ποιήσαντες καὶ τὰς κεφαλὰς ἀφελόντες τοῖς ἔξω παρέρριψαν.
2Mch:1:16 And opening a privy door of the roof, they threw stones like thunderbolts, and struck down the captain, hewed them in pieces, smote off their heads and cast them to those that were without. (2 Maccabees 1:16 Brenton)
2Mch:1:16 a otworzyli tajemne drzwi w suficie i zabili wodza, zrzucając na niego kamienie. Potem pocięli ich na kawałki, a głowy odcięli i wyrzucili tym, którzy byli na zewnątrz. (2 Mch 1:16 BT_4)
2Mch:1:16 ἀνοίξαντες τὴν τοῦ φατνώματος κρυπτὴν θύραν βάλλοντες πέτρους συνεκεραύνωσαν τὸν ἡγεμόνα καὶ μέλη ποιήσαντες καὶ τὰς κεφαλὰς ἀφελόντες τοῖς ἔξω παρέρριψαν.
2Mch:1:16 ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-) ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό   κρύπτη, -ης, ἡ; κρυπτός -ή -όν θύρα, -ας, ἡ βάλλω (βαλλ-, βαλ(ε)·[σ]-, βαλ·[σ]- or 2nd βαλ-, βεβλη·κ-, βεβλη-, βλη·θ-)     ὁ ἡ τό ἡγεμών, -όνος, ὁ καί μέλο·ς, -ους, τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ ἀφ·αιρέω (αφ+αιρ(ε)-, αφ+ελ(ε)·[σ]-, αφ+ελ·[σ]- or 2nd αφ+ελ-, αφ+ῃρη·κ-, αφ+ῃρη-, αφ+αιρε·θ-) ὁ ἡ τό ἔξω; ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-); ἔξ·εστιν a.k.a. ἔξ·ειμι[2] fr. εἰμί[1] (ath. εξ+(εσ)-/εξ+(εσ)-, -, -, -, -, -)  
2Mch:1:16 By otwierać Krypta; tajny Drzwi brama By rzucać Gubernator [zobacz Hegemon] I też, nawet, mianowicie Członek By czynić/rób I też, nawet, mianowicie Głowa By pozbawiać Zewnątrz; by mieć; by być pozwalany
2Mch:1:16 a)noi/Xantes tE\n tou= fatnO/matos kruptE\n Tu/ran ba/llontes pe/trous sunekerau/nOsan to\n E(gemo/na kai\ me/lE poiE/santes kai\ ta\s kefala\s a)felo/ntes toi=s e)/XO pare/rriPSan.
2Mch:1:16 anoiXantes tEn tu fatnOmatos kryptEn Tyran ballontes petrus synekeraunOsan ton hEgemona kai melE poiEsantes kai tas kefalas afelontes tois eXO parerriPSan.
2Mch:1:16 VA_AAPNPM RA_ASF RA_GSN N3M_GSN A1_ASF N1A_ASF V1_PAPNPM N2_APM VAI_AAI3P RA_ASM N3N_ASM C N3E_APN VA_AAPNPM C RA_APF N1_APF VB_AAPNPM RA_DPM D VAI_AAI3P
2Mch:1:16 to open up the the ć crypt; secret door gate to throw ć ć the governor [see hegemon] and also, even, namely member to do/make and also, even, namely the head to deprive the outside; to have; to be permitted ć
2Mch:1:16 upon OPEN-ing-UP (nom|voc) the (acc) the (gen)   crypt (acc); secret ([Adj] acc) door (acc) while THROW-ing (nom|voc)     the (acc) governor (acc) and members (nom|acc|voc) upon DO/MAKE-ing (nom|voc) and the (acc) heads (acc) upon DEPRIVE-ing (nom|voc) the (dat) outside; I-will-HAVE; I-should-be-BE-ing-PERMITTED  
2Mch:1:16 2Mch_1:16_1 2Mch_1:16_2 2Mch_1:16_3 2Mch_1:16_4 2Mch_1:16_5 2Mch_1:16_6 2Mch_1:16_7 2Mch_1:16_8 2Mch_1:16_9 2Mch_1:16_10 2Mch_1:16_11 2Mch_1:16_12 2Mch_1:16_13 2Mch_1:16_14 2Mch_1:16_15 2Mch_1:16_16 2Mch_1:16_17 2Mch_1:16_18 2Mch_1:16_19 2Mch_1:16_20 2Mch_1:16_21
2Mch:1:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:1:17 κατὰ πάντα εὐλογητὸς ἡμῶν ὁ θεός, ὃς παρέδωκεν τοὺς ἀσεβήσαντας.
2Mch:1:17 Blessed be our God in all things, who hath delivered up the ungodly. (2 Maccabees 1:17 Brenton)
2Mch:1:17 Za wszystko niech będzie błogosławiony nasz Bóg, który wydał na śmierć tych, co się dopuścili bezbożności. (2 Mch 1:17 BT_4)
2Mch:1:17 κατὰ πάντα εὐλογητὸς ἡμῶν θεός, ὃς παρέδωκεν τοὺς ἀσεβήσαντας.
2Mch:1:17 κατά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός εὐ·λογητός -ή -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὅς ἥ ὅ παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) ὁ ἡ τό ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -)
2Mch:1:17 W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Błogosławiony Ja Bóg  Kto/, który/, który By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę By być bezbożny popełniaj świętokradztwo
2Mch:1:17 kata\ pa/nta eu)logEto\s E(mO=n o( Teo/s, o(\s pare/dOken tou\s a)sebE/santas.
2Mch:1:17 kata panta eulogEtos hEmOn ho Teos, hos paredOken tus asebEsantas.
2Mch:1:17 P A3_APN A1_NSM RP_GP RA_NSM N2_NSM RR_NSM VAI_AAI3S RA_APM VA_AAPAPM
2Mch:1:17 down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of blessed I the god [see theology] who/whom/which to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine the to be impious commit sacrilege
2Mch:1:17 down/according to/as per (+acc), against (+gen) all (nom|acc|voc), every (acc) blessed ([Adj] nom) us (gen) the (nom) god (nom) who/whom/which (nom) he/she/it-Hand OVER-ed the (acc) upon BE IMPIOUS-ing--COMMIT-SACRILEGE (acc)
2Mch:1:17 2Mch_1:17_1 2Mch_1:17_2 2Mch_1:17_3 2Mch_1:17_4 2Mch_1:17_5 2Mch_1:17_6 2Mch_1:17_7 2Mch_1:17_8 2Mch_1:17_9 2Mch_1:17_10
2Mch:1:17 x x x x x x x x x x
2Mch:1:18 μέλλοντες ἄγειν ἐν τῷ Χασελευ πέμπτῃ καὶ εἰκάδι τὸν καθαρισμὸν τοῦ ἱεροῦ δέον ἡγησάμεθα διασαφῆσαι ὑμῖν, ἵνα καὶ αὐτοὶ ἄγητε σκηνοπηγίας καὶ τοῦ πυρός, ὅτε Νεεμιας ὁ οἰκοδομήσας τό τε ἱερὸν καὶ τὸ θυσιαστήριον ἀνήνεγκεν θυσίας.
2Mch:1:18 Therefore whereas we are now purposed to keep the purification of the temple upon the five and twentieth day of the month Casleu, we thought it necessary to certify you thereof, that ye also might keep it, as the feast of the tabernacles, and of the fire, which was given us when Neemias offered sacrifice, after that he had builded the temple and the altar. (2 Maccabees 1:18 Brenton)
2Mch:1:18 Mając obchodzić Oczyszczenie świątyni dwudziestego piątego Kislew, uważaliśmy, że trzeba wam o tym donieść, abyście wy także obchodzili Święto Namiotów i ognia na pamiątkę tego, jak Nehemiasz odbudował świątynię i ołtarz, a potem złożył ofiary. (2 Mch 1:18 BT_4)
2Mch:1:18 μέλλοντες ἄγειν ἐν τῷ Χασελευ πέμπτῃ καὶ εἰκάδι τὸν καθαρισμὸν τοῦ ἱεροῦ δέον ἡγησάμεθα διασαφῆσαι ὑμῖν, ἵνα καὶ αὐτοὶ ἄγητε σκηνοπηγίας καὶ τοῦ πυρός, ὅτε Νεεμιας οἰκοδομήσας τό τε ἱερὸν καὶ τὸ θυσιαστήριον ἀνήνεγκεν θυσίας.
2Mch:1:18 μέλλω (μελλ-, μελλη·σ-, -, -, -, -) ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό   πέμπτος -η -ον καί   ὁ ἡ τό καθαρισμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἱερόν, -οῦ, τό (cf. ναός); ἱερός -ά -όν (cf. ἅγιος and ὅσιος) δέω (δε-/δ(ε)-, δη·σ-, δη·σ-, δεδε·κ-, δεδε-, δε·θ-) ἡγέομαι (ηγ(ε)-, -, ηγη·σ-, -, ηγη-, -) δια·σαφέω (δια+σαφ(ε)-, -, δια+σαφη·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἵνα καί αὐτός αὐτή αὐτό ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) σκηνο·πηγία, -ας, ἡ καί ὁ ἡ τό πῦρ, -ρός, τό ὅτε   ὁ ἡ τό οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ὁ ἡ τό τέ ἱερόν, -οῦ, τό (cf. ναός); ἱερός -ά -όν (cf. ἅγιος and ὅσιος) καί ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό ἀνα·φέρω (ανα+φερ-, αν+οι·σ-, αν+ενεγκ·[σ]- or 2nd αν+ενεγκ-, αν+ενηνοχ·[κ]-, αν+ενηνεγκ-, αν+ενεχ·θ-) θυσία, -ας, ἡ
2Mch:1:18 By mieć dookoła być przeznaczony By prowadzić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Piąty I też, nawet, mianowicie Oczyszczanie Sanktuarium; święty ??: Imiesłów bierny archaicznego raroga 'poświęcają', od OFr. sacrer, od L. sacrare, od sacer, sacr, 'święty' By wiązać By uważać By udzielać wyjaśnienia jasno oświadczaj, jasno Ty żeby / ażeby / bo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By prowadzić Namiotu upadanie I też, nawet, mianowicie Ogień Kiedy By budować/buduj moralnie I [umieszczona z tyłu współrzędna] Sanktuarium; święty ??: Imiesłów bierny archaicznego raroga 'poświęcają', od OFr. sacrer, od L. sacrare, od sacer, sacr, 'święty' I też, nawet, mianowicie Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. By wychowywać {By podnosić} wab, cytuj, wspominaj, źle cytuj, odnoś się, wiąż się {opowiadaj}, informuj, wyrażaj Ofiara gnębią, poświęcają
2Mch:1:18 me/llontes a)/gein e)n tO=| *CHaseleu pe/mptE| kai\ ei)ka/di to\n kaTarismo\n tou= i(erou= de/on E(gEsa/meTa diasafE=sai u(mi=n, i(/na kai\ au)toi\ a)/gEte skEnopEgi/as kai\ tou= puro/s, o(/te *neemias o( oi)kodomE/sas to/ te i(ero\n kai\ to\ TusiastE/rion a)nE/negken Tusi/as.
2Mch:1:18 mellontes agein en tO CHaseleu pemptE kai eikadi ton kaTarismon tu hieru deon hEgEsameTa diasafEsai hymin, hina kai autoi agEte skEnopEgias kai tu pyros, hote neemias ho oikodomEsas to te hieron kai to TysiastErion anEnenken Tysias.
2Mch:1:18 V1_PAPNPM V1_PAN P RA_DSM N_DSM A1_DSF C N3D_DSF RA_ASM N2_ASM RA_GSN N2N_GSN V2_PAPASN VAI_AMI1P VA_AAN RP_DP C C RD_NPM V1_PAS2P N1A_GSF C RA_GSN N3_GSN D N1T_NSM RA_NSM VA_AAPNSM RA_ASN x N2N_ASN C RA_ASN N2N_ASN VAI_AAI3S N1A_APF
2Mch:1:18 to am about to be destined to lead in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć fifth and also, even, namely ć the purification the sanctuary; sacred ΜΕ: past participle of archaic sacre ‘consecrate’, from OFr. sacrer, from L. sacrare, from sacer, sacr, ‘holy’ to bind to deem to explain clearly declare, plainly you so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell and also, even, namely he/she/it/same to lead tent-pitching and also, even, namely the fire when ć the to build/edify the and [postpositive coordinate] sanctuary; sacred ΜΕ: past participle of archaic sacre ‘consecrate’, from OFr. sacrer, from L. sacrare, from sacer, sacr, ‘holy’ and also, even, namely the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. to bring up allure, cite, mention, misquote, refer, relate, report, state sacrifice victimize, immolate
2Mch:1:18 while ABOUT-ing (nom|voc) to-be-LEAD-ing in/among/by (+dat) the (dat)   fifth (dat) and   the (acc) purification (acc) the (gen) sanctuary (gen); sacred ([Adj] gen) while BIND-ing (nom|acc|voc, voc) we-were-DEEM-ed to-EXPLAIN, be-you(sg)-EXPLAIN-ed!, he/she/it-happens-to-EXPLAIN (opt) you(pl) (dat) so that / in order to /because and they/same (nom) you(pl)-should-be-LEAD-ing tent-pitching (gen), tent-pitchings (acc) and the (gen) fire (gen) when   the (nom) upon BUILD/EDIFY-ing (nom|voc) the (nom|acc) and [postpositive coordinate] sanctuary (nom|acc|voc); sacred ([Adj] acc, nom|acc|voc) and the (nom|acc) sanctuary (nom|acc|voc) he/she/it-BRING UP-ed sacrifice (gen), sacrificial (acc)
2Mch:1:18 2Mch_1:18_1 2Mch_1:18_2 2Mch_1:18_3 2Mch_1:18_4 2Mch_1:18_5 2Mch_1:18_6 2Mch_1:18_7 2Mch_1:18_8 2Mch_1:18_9 2Mch_1:18_10 2Mch_1:18_11 2Mch_1:18_12 2Mch_1:18_13 2Mch_1:18_14 2Mch_1:18_15 2Mch_1:18_16 2Mch_1:18_17 2Mch_1:18_18 2Mch_1:18_19 2Mch_1:18_20 2Mch_1:18_21 2Mch_1:18_22 2Mch_1:18_23 2Mch_1:18_24 2Mch_1:18_25 2Mch_1:18_26 2Mch_1:18_27 2Mch_1:18_28 2Mch_1:18_29 2Mch_1:18_30 2Mch_1:18_31 2Mch_1:18_32 2Mch_1:18_33 2Mch_1:18_34 2Mch_1:18_35 2Mch_1:18_36
2Mch:1:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:1:19 καὶ γὰρ ὅτε εἰς τὴν Περσικὴν ἤγοντο ἡμῶν οἱ πατέρες, οἱ τότε εὐσεβεῖς ἱερεῖς λαβόντες ἀπὸ τοῦ πυρὸς τοῦ θυσιαστηρίου λαθραίως κατέκρυψαν ἐν κοιλώματι φρέατος τάξιν ἔχοντος ἄνυδρον, ἐν ᾧ κατησφαλίσαντο ὥστε πᾶσιν ἄγνωστον εἶναι τὸν τόπον.
2Mch:1:19 For when our fathers were led into Persia, the priests that were then devout took the fire of the altar privily, and hid it in an hollow place of a pit without water, where they kept it sure, so that the place was unknown to all men. (2 Maccabees 1:19 Brenton)
2Mch:1:19 Gdy bowiem do ziemi perskiej byli uprowadzeni nasi ojcowie, ówcześni pobożni kapłani wzięli ogień z ołtarza i potajemnie skryli go w zagłębieniu wyschłej studni. Tam zabezpieczyli go tak, że miejsce nikomu nie było znane. (2 Mch 1:19 BT_4)
2Mch:1:19 καὶ γὰρ ὅτε εἰς τὴν Περσικὴν ἤγοντο ἡμῶν οἱ πατέρες, οἱ τότε εὐσεβεῖς ἱερεῖς λαβόντες ἀπὸ τοῦ πυρὸς τοῦ θυσιαστηρίου λαθραίως κατέκρυψαν ἐν κοιλώματι φρέατος τάξιν ἔχοντος ἄνυδρον, ἐν κατησφαλίσαντο ὥστε πᾶσιν ἄγνωστον εἶναι τὸν τόπον.
2Mch:1:19 καί γάρ ὅτε εἰς[1] ὁ ἡ τό   ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ὁ ἡ τό τότε εὐ·σεβής -ές; εὐ·σεβέω (ευσεβ(ε)-, ευσεβη·σ-, ευσεβη·σ-, -, -, -) ἱερεύς, -έως, ὁ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἀπό ὁ ἡ τό πῦρ, -ρός, τό ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό   κατα·κρύπτω [LXX] (-, κατα+κρυψ-, κατα+κρυψ-, -, κατα+κεκρυπτ-, κατα+κρυβ·[θ]-) ἐν   φρέαρ, φρέατος, τό τάξις, -εως, ἡ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ἄν·υδρος -ον ἐν ὅς ἥ ὅ κατ·ασφαλίζομαι [LXX] (-, -, κατ+ασφαλι·σ-, -, κατ+ησφαλισ-, -) ὥστε πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἄ·γνωστος -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ
2Mch:1:19 I też, nawet, mianowicie Dla odtąd, jak Kiedy Do (+przyspieszenie) By prowadzić Ja Ojciec Wtedy Pobożny; by czcić Duchowny By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ogień Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. Do ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dobrze/dół Zamówienie {Rozkaz} By mieć Suchy W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który Do ??? Tak tamto Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Nieznany By być Miejsce
2Mch:1:19 kai\ ga\r o(/te ei)s tE\n *persikE\n E)/gonto E(mO=n oi( pate/res, oi( to/te eu)sebei=s i(erei=s labo/ntes a)po\ tou= puro\s tou= TusiastEri/ou laTrai/Os kate/kruPSan e)n koilO/mati fre/atos ta/Xin e)/CHontos a)/nudron, e)n O(=| katEsfali/santo O(/ste pa=sin a)/gnOston ei)=nai to\n to/pon.
2Mch:1:19 kai gar hote eis tEn persikEn Egonto hEmOn hoi pateres, hoi tote eusebeis hiereis labontes apo tu pyros tu TysiastEriu laTraiOs katekryPSan en koilOmati freatos taXin eCHontos anydron, en hO katEsfalisanto hOste pasin agnOston einai ton topon.
2Mch:1:19 C x D P RA_ASF N1_ASF V1I_IMI3P RP_GP RA_NPM N3_NPM RA_NPM D A3H_NPM N3V_NPM VB_AAPNPM P RA_GSN N3_GSN RA_GSN N2N_GSN D VAI_AAI3P P N3M_DSN N3T_GSN N3I_ASF V1_PAPGSM A1B_ASN P RR_DSN VAI_AMI3P C A3_DPM A1B_APM V9_PAN RA_ASM N2_ASM
2Mch:1:19 and also, even, namely for since, as when into (+acc) the ć to lead I the father the then devout; to revere priest to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the fire the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. ć to ??? in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć well/pit order to have dry in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which to ??? so that every all, each, every, the whole of unknown to be the place
2Mch:1:19 and for when into (+acc) the (acc)   they-were-being-LEAD-ed us (gen) the (nom) fathers (nom|voc) the (nom) then devout ([Adj] acc, nom|voc); you(sg)-are-REVERE-ing, you(sg)-were-REVERE-ing priests (acc, nom|voc) upon TAKE HOLD OF-ing (nom|voc) away from (+gen) the (gen) fire (gen) the (gen) sanctuary (gen)   they-???-ed in/among/by (+dat)   well/pit (gen) order (acc) while HAVE-ing (gen) dry ([Adj] acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) they-were-???-ed so that all (dat) unknown ([Adj] acc, nom|acc|voc) to-be the (acc) place (acc)
2Mch:1:19 2Mch_1:19_1 2Mch_1:19_2 2Mch_1:19_3 2Mch_1:19_4 2Mch_1:19_5 2Mch_1:19_6 2Mch_1:19_7 2Mch_1:19_8 2Mch_1:19_9 2Mch_1:19_10 2Mch_1:19_11 2Mch_1:19_12 2Mch_1:19_13 2Mch_1:19_14 2Mch_1:19_15 2Mch_1:19_16 2Mch_1:19_17 2Mch_1:19_18 2Mch_1:19_19 2Mch_1:19_20 2Mch_1:19_21 2Mch_1:19_22 2Mch_1:19_23 2Mch_1:19_24 2Mch_1:19_25 2Mch_1:19_26 2Mch_1:19_27 2Mch_1:19_28 2Mch_1:19_29 2Mch_1:19_30 2Mch_1:19_31 2Mch_1:19_32 2Mch_1:19_33 2Mch_1:19_34 2Mch_1:19_35 2Mch_1:19_36 2Mch_1:19_37
2Mch:1:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:1:20 διελθόντων δὲ ἐτῶν ἱκανῶν, ὅτε ἔδοξεν τῷ θεῷ, ἀποσταλεὶς Νεεμιας ὑπὸ τοῦ βασιλέως τῆς Περσίδος τοὺς ἐκγόνους τῶν ἱερέων τῶν ἀποκρυψάντων ἔπεμψεν ἐπὶ τὸ πῦρ· ὡς δὲ διεσάφησαν ἡμῖν μὴ εὑρηκέναι πῦρ, ἀλλὰ ὕδωρ παχύ, ἐκέλευσεν αὐτοὺς ἀποβάψαντας φέρειν.
2Mch:1:20 Now after many years, when it pleased God, Neemias, being sent from the king of Persia, did send of the posterity of those priests that had hid it to the fire: but when they told us they found no fire, but thick water; (2 Maccabees 1:20 Brenton)
2Mch:1:20 Po upływie wielu lat, gdy spodobało się Bogu, Nehemiasz, który był przysłany przez króla perskiego, posłał po ogień potomków tych kapłanów, którzy go ukryli. Jak oni opowiedzieli nam, nie znaleźli ognia, ale tylko gęstą wodę. Rozkazał więc, aby nabrali jej i przynieśli. (2 Mch 1:20 BT_4)
2Mch:1:20 διελθόντων δὲ ἐτῶν ἱκανῶν, ὅτε ἔδοξεν τῷ θεῷ, ἀποσταλεὶς Νεεμιας ὑπὸ τοῦ βασιλέως τῆς Περσίδος τοὺς ἐκγόνους τῶν ἱερέων τῶν ἀποκρυψάντων ἔπεμψεν ἐπὶ τὸ πῦρ· ὡς δὲ διεσάφησαν ἡμῖν μὴ εὑρηκέναι πῦρ, ἀλλὰ ὕδωρ παχύ, ἐκέλευσεν αὐτοὺς ἀποβάψαντας φέρειν.
2Mch:1:20 δι·έρχομαι (δι+ερχ-, δι+ελευ·σ-, διελθ·[σ]- or 2nd δι+ελθ-, δι+εληλυθ·[κ]-, -, -) δέ ἔτο·ς, -ους, τό ἱκανός -ή -όν; ἱκανόω (ικαν(ο)-, -, ικανω·σ-, -, -, ικανω·θ-) ὅτε δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-)   ὑπό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό Περσί[δ]ς, -ίδος, ἡ ὁ ἡ τό ἔκ·γονος -ον ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό ἀπο·κρύπτω (απο+κρυπτ-, -, απο+κρυψ-, -, απο+κεκρυπτ-, απο+κρυβ·[θ]-) πέμπω (πεμπ-, πεμψ-, πεμψ-, πεπομφ·[κ]-, -, πεμφ·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό πῦρ, -ρός, τό ὡς δέ δια·σαφέω (δια+σαφ(ε)-, -, δια+σαφη·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μή εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) πῦρ, -ρός, τό ἀλλά ὕδωρ, ὕδατος, τό παχύς -εῖα -ύ [LXX], gen. sg. -έος and -έως κελεύω (κελευ-, -, κελευ·σ-, -, -, κελευσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό   φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-)
2Mch:1:20 By przechodzić zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} na wskroś zaś Rok Obszerny; by wystarczać Kiedy By oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do Bóg  zamawiać Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Król Persis Wnuki Duchowny By ukrywać się By posyłać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ogień Jak/jak zaś By udzielać wyjaśnienia jasno oświadczaj, jasno Ja Nie By znajdować Ogień Ale Woda Dzielny gruby płyn By rozkazywać to jest, zachęcać przez słowo. On/ona/to/to samo By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą
2Mch:1:20 dielTo/ntOn de\ e)tO=n i(kanO=n, o(/te e)/doXen tO=| TeO=|, a)postalei\s *neemias u(po\ tou= basile/Os tE=s *persi/dos tou\s e)kgo/nous tO=n i(ere/On tO=n a)pokruPSa/ntOn e)/pemPSen e)pi\ to\ pu=r· O(s de\ diesa/fEsan E(mi=n mE\ eu(rEke/nai pu=r, a)lla\ u(/dOr paCHu/, e)ke/leusen au)tou\s a)poba/PSantas fe/rein.
2Mch:1:20 dielTontOn de etOn hikanOn, hote edoXen tO TeO, apostaleis neemias hypo tu basileOs tEs persidos tus ekgonus tOn hiereOn tOn apokryPSantOn epemPSen epi to pyr· hOs de diesafEsan hEmin mE heurEkenai pyr, alla hydOr paCHy, ekeleusen autus apobaPSantas ferein.
2Mch:1:20 VB_AAPGPM x N3E_GPN A1_GPN D VAI_AAI3S RA_DSM N2_DSM VD_APPNSM N1T_NSM P RA_GSM N3V_GSM RA_GSF N3D_GSF RA_APM A1B_APM RA_GPM N3V_GPM RA_GPM VA_AAPGPM VAI_AAI3S P RA_ASN N3_ASN C x VAI_AAI3P RP_DP D VX_XAN N3_ASN C N3_ASN N3U_ASN VAI_AAI3S RD_APM VA_AAPAPM V1_PAN
2Mch:1:20 to go through pass through δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] year ample; to suffice when to expect to seem, to please, to seem good to the god [see theology] to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send ć under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the king the Persis the grandchildren the priest the to hide to send upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the fire as/like δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to explain clearly declare, plainly I not to find fire but water stout thick liquid to command i.e., urge on by word. he/she/it/same ć to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth
2Mch:1:20 let-them-GO THROUGH! (classical), upon GO THROUGH-ing (gen) Yet years (gen) ample ([Adj] gen); while SUFFICE-ing (nom) when he/she/it-GLORY-ed the (dat) god (dat) upon being-ORDER FORTH-ed (nom|voc)   under (+acc), by (+gen) the (gen) king (gen) the (gen) Persis (gen) the (acc) grandchildren ([Adj] acc) the (gen) priests (gen) the (gen) let-them-HIDE! (classical), upon HIDE-ing (gen) he/she/it-SEND-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) fire (nom|acc|voc) as/like Yet they-EXPLAIN-ed us (dat) not to-have-FIND-ed fire (nom|acc|voc) but water (nom|acc|voc) stout ([Adj] nom|acc|voc, voc) he/she/it-COMMand-ed them/same (acc)   to-be-BRING-ing
2Mch:1:20 2Mch_1:20_1 2Mch_1:20_2 2Mch_1:20_3 2Mch_1:20_4 2Mch_1:20_5 2Mch_1:20_6 2Mch_1:20_7 2Mch_1:20_8 2Mch_1:20_9 2Mch_1:20_10 2Mch_1:20_11 2Mch_1:20_12 2Mch_1:20_13 2Mch_1:20_14 2Mch_1:20_15 2Mch_1:20_16 2Mch_1:20_17 2Mch_1:20_18 2Mch_1:20_19 2Mch_1:20_20 2Mch_1:20_21 2Mch_1:20_22 2Mch_1:20_23 2Mch_1:20_24 2Mch_1:20_25 2Mch_1:20_26 2Mch_1:20_27 2Mch_1:20_28 2Mch_1:20_29 2Mch_1:20_30 2Mch_1:20_31 2Mch_1:20_32 2Mch_1:20_33 2Mch_1:20_34 2Mch_1:20_35 2Mch_1:20_36 2Mch_1:20_37 2Mch_1:20_38 2Mch_1:20_39
2Mch:1:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:1:21 ὡς δὲ ἀνηνέχθη τὰ τῶν θυσιῶν, ἐκέλευσεν τοὺς ἱερεῖς Νεεμιας ἐπιρρᾶναι τῷ ὕδατι τά τε ξύλα καὶ τὰ ἐπικείμενα.
2Mch:1:21 Then commanded he them to draw it up, and to bring it; and when the sacrifices were laid on, Neemias commanded the priests to sprinkle the wood and the things laid thereupon with the water. (2 Maccabees 1:21 Brenton)
2Mch:1:21 Gdy zaś było przygotowane wszystko do ofiar, Nehemiasz rozkazał kapłanom, aby polali tą wodą zarówno drzewo, jak i to, co było na nim położone, (2 Mch 1:21 BT_4)
2Mch:1:21 ὡς δὲ ἀνηνέχθη τὰ τῶν θυσιῶν, ἐκέλευσεν τοὺς ἱερεῖς Νεεμιας ἐπιρρᾶναι τῷ ὕδατι τά τε ξύλα καὶ τὰ ἐπικείμενα.
2Mch:1:21 ὡς δέ ἀνα·φέρω (ανα+φερ-, αν+οι·σ-, αν+ενεγκ·[σ]- or 2nd αν+ενεγκ-, αν+ενηνοχ·[κ]-, αν+ενηνεγκ-, αν+ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό θυσία, -ας, ἡ κελεύω (κελευ-, -, κελευ·σ-, -, -, κελευσ·θ-) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ     ὁ ἡ τό ὕδωρ, ὕδατος, τό ὁ ἡ τό τέ ξύλον, -ου, τό καί ὁ ἡ τό ἐπί·κει·μαι (ath. επι+κει-, -, -, -, -, -)
2Mch:1:21 Jak/jak zaś By wychowywać {By podnosić} wab, cytuj, wspominaj, źle cytuj, odnoś się, wiąż się {opowiadaj}, informuj, wyrażaj Ofiara gnębią, poświęcają By rozkazywać to jest, zachęcać przez słowo. Duchowny Woda I [umieszczona z tyłu współrzędna] Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. I też, nawet, mianowicie By leżeć {By kłamać} na narzucanym, błagaj na, proś na, błagaj, błagaj, błagaj, przemawiaj
2Mch:1:21 O(s de\ a)nEne/CHTE ta\ tO=n TusiO=n, e)ke/leusen tou\s i(erei=s *neemias e)pirra=nai tO=| u(/dati ta/ te Xu/la kai\ ta\ e)pikei/mena.
2Mch:1:21 hOs de anEneCHTE ta tOn TysiOn, ekeleusen tus hiereis neemias epirranai tO hydati ta te Xyla kai ta epikeimena.
2Mch:1:21 C x VQI_API3S RA_APN RA_GPF N1A_GPF VAI_AAI3S RA_APM N3V_APM N1T_NSM VA_AAN RA_DSN N3T_DSN RA_APN x N2N_APN C RA_APN V5_PMPAPN
2Mch:1:21 as/like δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to bring up allure, cite, mention, misquote, refer, relate, report, state the the sacrifice victimize, immolate to command i.e., urge on by word. the priest ć ć the water the and [postpositive coordinate] tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. and also, even, namely the to lie upon imposed, implore upon, beg upon, beseech, entreat, petition, plead
2Mch:1:21 as/like Yet he/she/it-was-BRING UP-ed the (nom|acc) the (gen) sacrificial (gen) he/she/it-COMMand-ed the (acc) priests (acc, nom|voc)     the (dat) water (dat) the (nom|acc) and [postpositive coordinate] trees/wooden things (nom|acc|voc) and the (nom|acc) while being-LIE-ed-UPON (nom|acc|voc)
2Mch:1:21 2Mch_1:21_1 2Mch_1:21_2 2Mch_1:21_3 2Mch_1:21_4 2Mch_1:21_5 2Mch_1:21_6 2Mch_1:21_7 2Mch_1:21_8 2Mch_1:21_9 2Mch_1:21_10 2Mch_1:21_11 2Mch_1:21_12 2Mch_1:21_13 2Mch_1:21_14 2Mch_1:21_15 2Mch_1:21_16 2Mch_1:21_17 2Mch_1:21_18 2Mch_1:21_19
2Mch:1:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:1:22 ὡς δὲ ἐγένετο τοῦτο καὶ χρόνος διῆλθεν ὅ τε ἥλιος ἀνέλαμψεν πρότερον ἐπινεφὴς ὤν, ἀνήφθη πυρὰ μεγάλη ὥστε θαυμάσαι πάντας.
2Mch:1:22 When this was done, and the time came that the sun shone, which afore was hid in the cloud, there was a great fire kindled, so that every man marvelled. (2 Maccabees 1:22 Brenton)
2Mch:1:22 a kiedy to wykonali i po upływie pewnego czasu zaświeciło słońce, które przedtem było za chmurami, zapłonął ogień tak wielki, że dziwili się wszyscy. (2 Mch 1:22 BT_4)
2Mch:1:22 ὡς δὲ ἐγένετο τοῦτο καὶ χρόνος διῆλθεν τε ἥλιος ἀνέλαμψεν πρότερον ἐπινεφὴς ὤν, ἀνήφθη πυρὰ μεγάλη ὥστε θαυμάσαι πάντας.
2Mch:1:22 ὡς δέ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο καί χρόνος, -ου, ὁ (cf. καιρός) δι·έρχομαι (δι+ερχ-, δι+ελευ·σ-, διελθ·[σ]- or 2nd δι+ελθ-, δι+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὅς ἥ ὅ τέ ἥλιος, -ου, ὁ   πρό·τερος -α -ον (Comp. of πρῶτος)   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀν·άπτω (αν+απτ-, αν+αψ-, αν+αψ-, -, -, αν+αφ·θ-) πυρά, -ᾶς, ἡ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ὥστε θαυμάζω (θαυμαζ-, θαυμα·σ-, θαυμα·σ-, τεθαυμα·κ-, τεθαυμασ-, θαυμασ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
2Mch:1:22 Jak/jak zaś By stawać się stawaj się, zdarzaj się To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Wybieraj chwilę – wyraźny czas (wyszczególniany czas) albo przeciąg czasu (chwila). By przechodzić zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} na wskroś Kto/, który/, który I [umieszczona z tyłu współrzędna] Słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja Wcześniej By być By zapalać się Ogień Wielki Tak tamto By być zaskakiwany są podziwiany przy Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z
2Mch:1:22 O(s de\ e)ge/neto tou=to kai\ CHro/nos diE=lTen o(/ te E(/lios a)ne/lamPSen pro/teron e)pinefE\s O)/n, a)nE/fTE pura\ mega/lE O(/ste Tauma/sai pa/ntas.
2Mch:1:22 hOs de egeneto tuto kai CHronos diElTen ho te hElios anelamPSen proteron epinefEs On, anEfTE pyra megalE hOste Taumasai pantas.
2Mch:1:22 C x VBI_AMI3S RD_ASN C N2_NSM VBI_AAI3S RR_NSM x N2_NSM VAI_AAI3S D N1M_NSM V9_PAPNSM VAI_API3S N1A_NSF A1_NSF C VA_AAN A3_APM
2Mch:1:22 as/like δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to become become, happen this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely time – a specific time (specified time) or space of time (a while). to go through pass through who/whom/which and [postpositive coordinate] sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry ć earlier ć to be to kindle fire great so that to be surprised be marvelled at every all, each, every, the whole of
2Mch:1:22 as/like Yet he/she/it-was-BECOME-ed this (nom|acc) and time (nom) he/she/it-GO THROUGH-ed who/whom/which (nom|acc) and [postpositive coordinate] sun (nom)   earlier ([Adj] acc, nom|acc|voc)   while being (nom) he/she/it-was-KINDLE-ed fire (nom|voc) great ([Adj] nom|voc) so that to-BE SURPRISED, be-you(sg)-BE SURPRISED-ed!, he/she/it-happens-to-BE SURPRISED (opt) all (acc)
2Mch:1:22 2Mch_1:22_1 2Mch_1:22_2 2Mch_1:22_3 2Mch_1:22_4 2Mch_1:22_5 2Mch_1:22_6 2Mch_1:22_7 2Mch_1:22_8 2Mch_1:22_9 2Mch_1:22_10 2Mch_1:22_11 2Mch_1:22_12 2Mch_1:22_13 2Mch_1:22_14 2Mch_1:22_15 2Mch_1:22_16 2Mch_1:22_17 2Mch_1:22_18 2Mch_1:22_19 2Mch_1:22_20
2Mch:1:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:1:23 προσευχὴν δὲ ἐποιήσαντο οἱ ἱερεῖς δαπανωμένης τῆς θυσίας, οἵ τε ἱερεῖς καὶ πάντες, καταρχομένου Ιωναθου, τῶν δὲ λοιπῶν ἐπιφωνούντων ὡς Νεεμιου·
2Mch:1:23 And the priests made a prayer whilst the sacrifice was consuming, I say, both the priests, and all the rest, Jonathan beginning, and the rest answering thereunto, as Neemias did. (2 Maccabees 1:23 Brenton)
2Mch:1:23 Podczas spalania się ofiary modlili się kapłani, a wraz z kapłanami wszyscy. Rozpoczynał Jonatan, wszyscy zaś odpowiadali razem z Nehemiaszem. (2 Mch 1:23 BT_4)
2Mch:1:23 προσευχὴν δὲ ἐποιήσαντο οἱ ἱερεῖς δαπανωμένης τῆς θυσίας, οἵ τε ἱερεῖς καὶ πάντες, καταρχομένου Ιωναθου, τῶν δὲ λοιπῶν ἐπιφωνούντων ὡς Νεεμιου·
2Mch:1:23 προσ·ευχή, -ῆς, ἡ δέ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ δαπανάω (δαπαν(α)-, δαπανη·σ-, δαπανη·σ-, -, δεδαπανη-, δαπανη·θ-) ὁ ἡ τό θυσία, -ας, ἡ ὅς ἥ ὅ τέ ἱερεύς, -έως, ὁ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός     ὁ ἡ τό δέ λοιπός -ή -όν ἐπι·φωνέω (επι+φων(ε)-, -, επι+φωνη·σ-, -, -, -) ὡς  
2Mch:1:23 Modlitwa zaś By czynić/rób Duchowny By opróżniać Ofiara gnębią, poświęcają Kto/, który/, który I [umieszczona z tyłu współrzędna] Duchowny I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z zaś Pozostawanie dobrze wtedy, s?, Teraz, odpoczynek {reszta} By krzyczeć Jak/jak
2Mch:1:23 proseuCHE\n de\ e)poiE/santo oi( i(erei=s dapanOme/nEs tE=s Tusi/as, oi(/ te i(erei=s kai\ pa/ntes, katarCHome/nou *iOnaTou, tO=n de\ loipO=n e)pifOnou/ntOn O(s *neemiou·
2Mch:1:23 proseuCHEn de epoiEsanto hoi hiereis dapanOmenEs tEs Tysias, hoi te hiereis kai pantes, katarCHomenu iOnaTu, tOn de loipOn epifOnuntOn hOs neemiu·
2Mch:1:23 N1_ASF x VAI_AMI3P RA_NPM N3V_NPM V3_PMPGSF RA_GSF N1A_GSF RR_NPM x N3V_NPM C A3_NPM V1_PMPGSM N1T_GSM RA_GPM x A1_GPM V2_PAPGPM C N1T_GSM
2Mch:1:23 prayer δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to do/make the priest to deplete the sacrifice victimize, immolate who/whom/which and [postpositive coordinate] priest and also, even, namely every all, each, every, the whole of ć ć the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] remaining well then, sο, now, the rest to shout as/like ć
2Mch:1:23 prayer (acc) Yet they-were-DO/MAKE-ed the (nom) priests (acc, nom|voc) while being-DEPLETE-ed (gen) the (gen) sacrifice (gen), sacrificial (acc) who/whom/which (nom) and [postpositive coordinate] priests (acc, nom|voc) and all (nom|voc)     the (gen) Yet remaining ([Adj] gen) let-them-be-SHOUT-ing! (classical), while SHOUT-ing (gen) as/like  
2Mch:1:23 2Mch_1:23_1 2Mch_1:23_2 2Mch_1:23_3 2Mch_1:23_4 2Mch_1:23_5 2Mch_1:23_6 2Mch_1:23_7 2Mch_1:23_8 2Mch_1:23_9 2Mch_1:23_10 2Mch_1:23_11 2Mch_1:23_12 2Mch_1:23_13 2Mch_1:23_14 2Mch_1:23_15 2Mch_1:23_16 2Mch_1:23_17 2Mch_1:23_18 2Mch_1:23_19 2Mch_1:23_20 2Mch_1:23_21
2Mch:1:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:1:24 ἦν δὲ ἡ προσευχὴ τὸν τρόπον ἔχουσα τοῦτον Κύριε κύριε ὁ θεός, ὁ πάντων κτίστης, ὁ φοβερὸς καὶ ἰσχυρὸς καὶ δίκαιος καὶ ἐλεήμων, ὁ μόνος βασιλεὺς καὶ χρηστός,
2Mch:1:24 And the prayer was after this manner; O Lord, Lord God, Creator of all things, who art fearful and strong, and righteous, and merciful, and the only and gracious King, (2 Maccabees 1:24 Brenton)
2Mch:1:24 Modlitwa zaś brzmiała w ten sposób: "Panie, Panie Boże, Stwórco wszystkiego, straszliwy i mocny, sprawiedliwy i miłosierny, jedyny Królu i Dobroczyńco, (2 Mch 1:24 BT_4)
2Mch:1:24 ἦν δὲ προσευχὴ τὸν τρόπον ἔχουσα τοῦτον Κύριε κύριε θεός, πάντων κτίστης, φοβερὸς καὶ ἰσχυρὸς καὶ δίκαιος καὶ ἐλεήμων, μόνος βασιλεὺς καὶ χρηστός,
2Mch:1:24 εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δέ ὁ ἡ τό προσ·ευχή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό τρόπος, -ου, ὁ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός κτίστης, -ου, ὁ ὁ ἡ τό φοβερός -ά -όν καί ἰσχυρός -ά -όν καί δίκαιος -αία -ον καί ἐλεήμων -ον, gen. sg. -ονος ὁ ἡ τό μόνος -η -ον βασιλεύς, -έως, ὁ καί χρηστός -ή -όν
2Mch:1:24 By być zaś Modlitwa Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie By mieć To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Twórca Przestraszanie (przerażanie) I też, nawet, mianowicie Potężny silny, potężny, silny, I też, nawet, mianowicie Właśnie prawy, właśnie I też, nawet, mianowicie Miłosierny Jedyny na boku, jedyny, tylko, tylko (zobacz ????µ???? G2651 na boku, jedynie, tylko, tylko) Król I też, nawet, mianowicie Wspaniałomyślny
2Mch:1:24 E)=n de\ E( proseuCHE\ to\n tro/pon e)/CHousa tou=ton *ku/rie ku/rie o( Teo/s, o( pa/ntOn kti/stEs, o( fobero\s kai\ i)sCHuro\s kai\ di/kaios kai\ e)leE/mOn, o( mo/nos basileu\s kai\ CHrEsto/s,
2Mch:1:24 En de hE proseuCHE ton tropon eCHusa tuton kyrie kyrie ho Teos, ho pantOn ktistEs, ho foberos kai isCHyros kai dikaios kai eleEmOn, ho monos basileus kai CHrEstos,
2Mch:1:24 V9_IAI3S x RA_NSF N1_NSF RA_ASM N2_ASM V1_PAPNSF RD_ASM N2_VSM N2_VSM RA_NSM N2_NSM RA_NSM A3_GPM N1M_NSM RA_NSM A1A_NSM C A1A_NSM C A1A_NSM C A3N_NSM RA_NSM A1_NSM N3V_NSM C A1_NSM
2Mch:1:24 to be δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the prayer the manner way, means, method,attitude to have this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] the every all, each, every, the whole of creator the frightening (terrifying) and also, even, namely mighty forceful, powerful, strong, and also, even, namely just righteous, just and also, even, namely merciful the sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) king and also, even, namely magnanimous
2Mch:1:24 he/she/it-was Yet the (nom) prayer (nom|voc) the (acc) manner (acc) while HAVE-ing (nom|voc) this (acc) lord (voc); a lord ([Adj] voc) lord (voc); a lord ([Adj] voc) the (nom) god (nom) the (nom) all (gen) creator (nom) the (nom) frightening ([Adj] nom) and mighty ([Adj] nom) and just ([Adj] nom) and merciful ([Adj] nom) the (nom) sole ([Adj] nom) king (nom) and magnanimous ([Adj] nom)
2Mch:1:24 2Mch_1:24_1 2Mch_1:24_2 2Mch_1:24_3 2Mch_1:24_4 2Mch_1:24_5 2Mch_1:24_6 2Mch_1:24_7 2Mch_1:24_8 2Mch_1:24_9 2Mch_1:24_10 2Mch_1:24_11 2Mch_1:24_12 2Mch_1:24_13 2Mch_1:24_14 2Mch_1:24_15 2Mch_1:24_16 2Mch_1:24_17 2Mch_1:24_18 2Mch_1:24_19 2Mch_1:24_20 2Mch_1:24_21 2Mch_1:24_22 2Mch_1:24_23 2Mch_1:24_24 2Mch_1:24_25 2Mch_1:24_26 2Mch_1:24_27 2Mch_1:24_28
2Mch:1:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:1:25 ὁ μόνος χορηγός, ὁ μόνος δίκαιος καὶ παντοκράτωρ καὶ αἰώνιος, ὁ διασῴζων τὸν Ισραηλ ἐκ παντὸς κακοῦ, ὁ ποιήσας τοὺς πατέρας ἐκλεκτοὺς καὶ ἁγιάσας αὐτούς,
2Mch:1:25 The only giver of all things, the only just, almighty, and everlasting, thou that deliverest Israel from all trouble, and didst choose the fathers, and sanctify them: (2 Maccabees 1:25 Brenton)
2Mch:1:25 jedyny Rozdawco dóbr, jedynie sprawiedliwy, wszechmocny i wieczny, który wybawiasz Izraela ze wszystkiego zła, który ojców naszych uczyniłeś wybranymi i który uświęciłeś ich, (2 Mch 1:25 BT_4)
2Mch:1:25 μόνος χορηγός, μόνος δίκαιος καὶ παντοκράτωρ καὶ αἰώνιος, διασῴζων τὸν Ισραηλ ἐκ παντὸς κακοῦ, ποιήσας τοὺς πατέρας ἐκλεκτοὺς καὶ ἁγιάσας αὐτούς,
2Mch:1:25 ὁ ἡ τό μόνος -η -ον   ὁ ἡ τό μόνος -η -ον δίκαιος -αία -ον καί παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ καί αἰώνιος -ία -ον ὁ ἡ τό δια·σῴζω (δια+σῳζ-, δια+σω·σ-, δια+σω·σ-, -, δια+σεσω-/δια+σεσῳσ-, δια+σω·θ-) ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ ἐκ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός κακός -ή -όν (cf. φαῦλος); κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-) ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐκ·λεκτός -ή -όν καί ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
2Mch:1:25 Jedyny na boku, jedyny, tylko, tylko (zobacz ????µ???? G2651 na boku, jedynie, tylko, tylko) Jedyny na boku, jedyny, tylko, tylko (zobacz ????µ???? G2651 na boku, jedynie, tylko, tylko) Właśnie prawy, właśnie I też, nawet, mianowicie Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim I też, nawet, mianowicie aeonian aeonian; nie sprecyzowany albo wieczny; nie koniecznie wieczny albo trwały Do chronionego Izrael Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Niegodziwie by czynić źle; by robić rzeczy trudne dla By czynić/rób Ojciec Wybierany [zobacz eklektyczny] I też, nawet, mianowicie By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym On/ona/to/to samo
2Mch:1:25 o( mo/nos CHorEgo/s, o( mo/nos di/kaios kai\ pantokra/tOr kai\ ai)O/nios, o( diasO/|DZOn to\n *israEl e)k panto\s kakou=, o( poiE/sas tou\s pate/ras e)klektou\s kai\ a(gia/sas au)tou/s,
2Mch:1:25 ho monos CHorEgos, ho monos dikaios kai pantokratOr kai aiOnios, ho diasODZOn ton israEl ek pantos kaku, ho poiEsas tus pateras eklektus kai hagiasas autus,
2Mch:1:25 RA_NSM A1_NSM N2_NSM RA_NSM A1_NSM A1A_NSM C N3R_NSM C A1B_NSM RA_NSM V1_PAPNSM RA_ASM N_ASM P A3_GSM A1_GSM RA_NSM VA_AAPNSM RA_APM N3_APM A1_APM C VA_AAPNSM RD_APM
2Mch:1:25 the sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) ć the sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) just righteous, just and also, even, namely Almighty ruler of all going before all and also, even, namely aeonian aeonian; indefinite or perpetual; not necessarily eternal or permanent the to preserved the Israel out of (+gen) ἐξ before vowels every all, each, every, the whole of wickedly to do evil; to make things difficult for the to do/make the father selected [see eclectic] and also, even, namely to consecrate sanctify, hallow, become holy he/she/it/same
2Mch:1:25 the (nom) sole ([Adj] nom)   the (nom) sole ([Adj] nom) just ([Adj] nom) and Almighty ruler of all (nom) and aeonian ([Adj] nom) the (nom) while PRESERVED-ing (nom) the (acc) Israel (indecl) out of (+gen) every (gen) wickedly ([Adj] gen); be-you(sg)-MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR!, be-you(sg)-being-MAKE-ed-THINGS-DIFFICULT-FOR! the (nom) upon DO/MAKE-ing (nom|voc) the (acc) fathers (acc) selected ([Adj] acc) and upon CONSECRATE-ing (nom|voc) them/same (acc)
2Mch:1:25 2Mch_1:25_1 2Mch_1:25_2 2Mch_1:25_3 2Mch_1:25_4 2Mch_1:25_5 2Mch_1:25_6 2Mch_1:25_7 2Mch_1:25_8 2Mch_1:25_9 2Mch_1:25_10 2Mch_1:25_11 2Mch_1:25_12 2Mch_1:25_13 2Mch_1:25_14 2Mch_1:25_15 2Mch_1:25_16 2Mch_1:25_17 2Mch_1:25_18 2Mch_1:25_19 2Mch_1:25_20 2Mch_1:25_21 2Mch_1:25_22 2Mch_1:25_23 2Mch_1:25_24 2Mch_1:25_25
2Mch:1:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:1:26 πρόσδεξαι τὴν θυσίαν ὑπὲρ παντὸς τοῦ λαοῦ σου Ισραηλ καὶ διαφύλαξον τὴν μερίδα σου καὶ καθαγίασον.
2Mch:1:26 Receive the sacrifice for thy whole people Israel, and preserve thine own portion, and sanctify it. (2 Maccabees 1:26 Brenton)
2Mch:1:26 przyjmij ofiarę za cały naród Twój izraelski, ustrzeż swój dział i uświęć! (2 Mch 1:26 BT_4)
2Mch:1:26 πρόσδεξαι τὴν θυσίαν ὑπὲρ παντὸς τοῦ λαοῦ σου Ισραηλ καὶ διαφύλαξον τὴν μερίδα σου καὶ καθαγίασον.
2Mch:1:26 προσ·δέχομαι (προσ+δεχ-, προσ+δεξ-, προσ+δεξ-, -, -, προσ+δεχ·θ-) ὁ ἡ τό θυσία, -ας, ἡ ὑπέρ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν Ἰσραήλ, ὁ καί δια·φυλάσσω/-φυλάττω (δια+φυλασσ-/δια+φυλαττ-, δια+φυλαξ-, δια+φυλαξ-, -, δια+πεφυλασσ-, δια+φυλαχ·θ-) ὁ ἡ τό μερί[δ]ς, -ίδος, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί καθ·αγιάζω [LXX] (-, καθ+αγια·σ-, καθ+αγια·σ-, -, καθ+ηγιασ-, καθ+αγιασ·θ-)
2Mch:1:26 By przyjmować przyjmuj korzystnie, przyjmuj Ofiara gnębią, poświęcają Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie Ty; twój/twój(sg) Izrael I też, nawet, mianowicie By chronić ochraniacz, by konserwować Część Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Do ???
2Mch:1:26 pro/sdeXai tE\n Tusi/an u(pe\r panto\s tou= laou= sou *israEl kai\ diafu/laXon tE\n meri/da sou kai\ kaTagi/ason.
2Mch:1:26 prosdeXai tEn Tysian hyper pantos tu lau su israEl kai diafylaXon tEn merida su kai kaTagiason.
2Mch:1:26 VA_AMD2S RA_ASF N1A_ASF P A3_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GS N_GSM C VA_AAD2S RA_ASF N3D_ASF RP_GS C VA_AAD2S
2Mch:1:26 to accept receive favourably, accept the sacrifice victimize, immolate above (+acc), on behalf of (+gen) every all, each, every, the whole of the people you; your/yours(sg) Israel and also, even, namely to guard preserver, to conserve the part you; your/yours(sg) and also, even, namely to ???
2Mch:1:26 be-you(sg)-ACCEPT-ed! the (acc) sacrifice (acc) above (+acc), on behalf of (+gen) every (gen) the (gen) people (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) Israel (indecl) and do-GUARD-you(sg)!, going-to-GUARD (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (acc) ??? (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and do-???-you(sg)!, going-to-??? (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc)
2Mch:1:26 2Mch_1:26_1 2Mch_1:26_2 2Mch_1:26_3 2Mch_1:26_4 2Mch_1:26_5 2Mch_1:26_6 2Mch_1:26_7 2Mch_1:26_8 2Mch_1:26_9 2Mch_1:26_10 2Mch_1:26_11 2Mch_1:26_12 2Mch_1:26_13 2Mch_1:26_14 2Mch_1:26_15 2Mch_1:26_16
2Mch:1:26 x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:1:27 ἐπισυνάγαγε τὴν διασπορὰν ἡμῶν, ἐλευθέρωσον τοὺς δουλεύοντας ἐν τοῖς ἔθνεσιν, τοὺς ἐξουθενημένους καὶ βδελυκτοὺς ἔπιδε, καὶ γνώτωσαν τὰ ἔθνη ὅτι σὺ εἶ ὁ θεὸς ἡμῶν.
2Mch:1:27 Gather those together that are scattered from us, deliver them that serve among the heathen, look upon them that are despised and abhorred, and let the heathen know that thou art our God. (2 Maccabees 1:27 Brenton)
2Mch:1:27 Sprowadź rozproszonych spomiędzy nas! Uwolnij tych, którzy są w niewoli u pogan. Na wyśmiewanych i wzgardzonych spojrzyj łaskawie, aby poganie poznali, że Ty jesteś Bogiem naszym. (2 Mch 1:27 BT_4)
2Mch:1:27 ἐπισυνάγαγε τὴν διασπορὰν ἡμῶν, ἐλευθέρωσον τοὺς δουλεύοντας ἐν τοῖς ἔθνεσιν, τοὺς ἐξουθενημένους καὶ βδελυκτοὺς ἔπιδε, καὶ γνώτωσαν τὰ ἔθνη ὅτι σὺ εἶ θεὸς ἡμῶν.
2Mch:1:27 ἐπι·συν·άγω (επισυν+αγ-, επισυν+αξ-, επισυν+αξ- or 2nd επισυν+αγαγ-, -, επισυν+ηγ-, επισυν+αχ·θ-) ὁ ἡ τό δια·σπορά, -ᾶς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐλευθερόω (ελευθερ(ο)-, ελευθερω·σ-, ελευθερω·σ-, -, -, ελευθερω·θ-) ὁ ἡ τό δουλεύω (δουλευ-, δουλευ·σ-, δουλευ·σ-, δεδουλευ·κ-, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὁ ἡ τό ἐξ·ουθενέω/-νόω (εξ+ουθεν(ε)-, εξ+ουθενη·σ-/εξ+ουθενω·σ-, εξ+ουθενη·σ-/εξ+ουθενω·σ-, εξ+ουθενη·κ-, εξ+ουθενη-, εξ+ουθενη·θ-/εξ+ουθενω·θ-) καί βδελυκτός -ή -όν ἐφ·οράω a.k.a. ἐπ·εῖδον (εφ+ορ(α)-, επ+οψ-, 2nd επ+ιδ-, -, -, -) καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὅτι σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
2Mch:1:27 Do ??? diaspora Ja By uwalniać By być posłusznym być niewolnik, zasiadać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Naród [zobacz etniczny] By gardzić to jest, by unieważniać i odrzucać: Czynna uparta odmowa by przyjmować. I też, nawet, mianowicie ??? By wyglądać na I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Naród [zobacz etniczny] Ponieważ/tamto Ty By iść; by być Bóg  Ja
2Mch:1:27 e)pisuna/gage tE\n diaspora\n E(mO=n, e)leuTe/rOson tou\s douleu/ontas e)n toi=s e)/Tnesin, tou\s e)XouTenEme/nous kai\ bdeluktou\s e)/pide, kai\ gnO/tOsan ta\ e)/TnE o(/ti su\ ei)= o( Teo\s E(mO=n.
2Mch:1:27 episynagage tEn diasporan hEmOn, eleuTerOson tus duleuontas en tois eTnesin, tus eXuTenEmenus kai bdelyktus epide, kai gnOtOsan ta eTnE hoti sy ei ho Teos hEmOn.
2Mch:1:27 VB_AAD2S RA_ASF N1A_ASF RP_GP VA_AAD2S RA_APM V1_PAPAPM P RA_DPN N3E_DPN RA_APM V2_PMPAPM C A1_APM VA_AAD2S C VZ_AAD3P RA_NPN N3E_NPN C RP_NS V9_PAI2S RA_NSM N2_NSM RP_GP
2Mch:1:27 to ??? the diaspora I to liberate the to obey to be a slave, serve in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the nation [see ethnic] the to scorn i.e., to invalidate and reject: an active self-willed refusal to accept. and also, even, namely ??? to look upon and also, even, namely to know i.e. recognize. the nation [see ethnic] because/that you to go; to be the god [see theology] I
2Mch:1:27 do-???-you(sg)! the (acc) diaspora (acc) us (gen) do-LIBERATE-you(sg)!, going-to-LIBERATE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (acc) while OBEY-ing (acc) in/among/by (+dat) the (dat) nations (dat) the (acc) having-been-SCORN-ed (acc) and ??? ([Adj] acc) do-LOOK-you(sg)-UPON! and let-them-KNOW! the (nom|acc) nations (nom|acc|voc) because/that you(sg) (nom) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are the (nom) god (nom) us (gen)
2Mch:1:27 2Mch_1:27_1 2Mch_1:27_2 2Mch_1:27_3 2Mch_1:27_4 2Mch_1:27_5 2Mch_1:27_6 2Mch_1:27_7 2Mch_1:27_8 2Mch_1:27_9 2Mch_1:27_10 2Mch_1:27_11 2Mch_1:27_12 2Mch_1:27_13 2Mch_1:27_14 2Mch_1:27_15 2Mch_1:27_16 2Mch_1:27_17 2Mch_1:27_18 2Mch_1:27_19 2Mch_1:27_20 2Mch_1:27_21 2Mch_1:27_22 2Mch_1:27_23 2Mch_1:27_24 2Mch_1:27_25
2Mch:1:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:1:28 βασάνισον τοὺς καταδυναστεύοντας καὶ ἐξυβρίζοντας ἐν ὑπερηφανίᾳ.
2Mch:1:28 Punish them that oppress us, and with pride do us wrong. (2 Maccabees 1:28 Brenton)
2Mch:1:28 Ukarz tych, którzy uciskają nas i w pysze swojej nas znieważają. (2 Mch 1:28 BT_4)
2Mch:1:28 βασάνισον τοὺς καταδυναστεύοντας καὶ ἐξυβρίζοντας ἐν ὑπερηφανίᾳ.
2Mch:1:28 βασανίζω (βασανιζ-, βασανι(ε)·[σ]-/βασανι·σ-, βασανι·σ-, -, -, βασανισ·θ-) ὁ ἡ τό κατα·δυναστεύω (κατα+δυναστευ-, κατα+δυναστευ·σ-, κατα+δυναστευ·σ-, -, κατα+δεδυναστευ-, κατα+δυναστευ·θ-) καί   ἐν ὑπερηφανία, -ας, ἡ
2Mch:1:28 By zamęczać badaj dokładnie, bierz w ogień krzyżowych pytań By eksploatować I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Duma
2Mch:1:28 basa/nison tou\s katadunasteu/ontas kai\ e)Xubri/DZontas e)n u(perEfani/a|.
2Mch:1:28 basanison tus katadynasteuontas kai eXybriDZontas en hyperEfania.
2Mch:1:28 VA_AAD2S RA_APM V1_PAPAPM C V1_PAPAPM P N1A_DSF
2Mch:1:28 to torment examine closely, cross-question the to exploit and also, even, namely ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among pride
2Mch:1:28 do-TORMENT-you(sg)!, going-to-TORMENT (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (acc) while EXPLOIT-ing (acc) and   in/among/by (+dat) pride (dat)
2Mch:1:28 2Mch_1:28_1 2Mch_1:28_2 2Mch_1:28_3 2Mch_1:28_4 2Mch_1:28_5 2Mch_1:28_6 2Mch_1:28_7
2Mch:1:28 x x x x x x x
2Mch:1:29 καταφύτευσον τὸν λαόν σου εἰς τὸν τόπον τὸν ἅγιόν σου, καθὼς εἶπεν Μωϋσῆς.
2Mch:1:29 Plant thy people again in thy holy place, as Moses hath spoken. (2 Maccabees 1:29 Brenton)
2Mch:1:29 Zaszczep lud Twój na Twoim świętym miejscu, jak powiedział Mojżesz". (2 Mch 1:29 BT_4)
2Mch:1:29 καταφύτευσον τὸν λαόν σου εἰς τὸν τόπον τὸν ἅγιόν σου, καθὼς εἶπεν Μωϋσῆς.
2Mch:1:29   ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καθ·ώς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ
2Mch:1:29 Ludzie Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Miejsce Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Ty; twój/twój(sg) Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] By mówić/opowiadaj Mojżesz
2Mch:1:29 katafu/teuson to\n lao/n sou ei)s to\n to/pon to\n a(/gio/n sou, kaTO\s ei)=pen *mou+sE=s.
2Mch:1:29 katafyteuson ton laon su eis ton topon ton hagion su, kaTOs eipen mo+ysEs.
2Mch:1:29 VA_AAD2S RA_ASM N2_ASM RP_GS P RA_ASM N2_ASM RA_ASM A1A_ASM RP_GS D VBI_AAI3S N1M_NSM
2Mch:1:29 ć the people you; your/yours(sg) into (+acc) the place the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) you; your/yours(sg) as accordingly [according to how/in accordance with how] to say/tell Moses
2Mch:1:29   the (acc) people (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) into (+acc) the (acc) place (acc) the (acc) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) as accordingly he/she/it-SAY/TELL-ed Moses (nom)
2Mch:1:29 2Mch_1:29_1 2Mch_1:29_2 2Mch_1:29_3 2Mch_1:29_4 2Mch_1:29_5 2Mch_1:29_6 2Mch_1:29_7 2Mch_1:29_8 2Mch_1:29_9 2Mch_1:29_10 2Mch_1:29_11 2Mch_1:29_12 2Mch_1:29_13
2Mch:1:29 x x x x x x x x x x x x x
2Mch:1:30 Οἱ δὲ ἱερεῖς ἐπέψαλλον τοὺς ὕμνους.
2Mch:1:30 And the priests sung psalms of thanksgiving. (2 Maccabees 1:30 Brenton)
2Mch:1:30 Kapłani intonowali hymny. (2 Mch 1:30 BT_4)
2Mch:1:30 Οἱ δὲ ἱερεῖς ἐπέψαλλον τοὺς ὕμνους.
2Mch:1:30 ὁ ἡ τό δέ ἱερεύς, -έως, ὁ   ὁ ἡ τό ὕμνος, -ου, ὁ
2Mch:1:30 zaś Duchowny Hymn
2Mch:1:30 *oi( de\ i(erei=s e)pe/PSallon tou\s u(/mnous.
2Mch:1:30 hoi de hiereis epePSallon tus hymnus.
2Mch:1:30 RA_NPM x N3V_NPM V1I_IAI3P RA_APM N2_APM
2Mch:1:30 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] priest ć the hymn
2Mch:1:30 the (nom) Yet priests (acc, nom|voc)   the (acc) hymns (acc)
2Mch:1:30 2Mch_1:30_1 2Mch_1:30_2 2Mch_1:30_3 2Mch_1:30_4 2Mch_1:30_5 2Mch_1:30_6
2Mch:1:30 x x x x x x
2Mch:1:31 καθὼς δὲ ἀνηλώθη τὰ τῆς θυσίας, καὶ τὸ περιλειπόμενον ὕδωρ ὁ Νεεμιας ἐκέλευσεν λίθους μείζονας καταχεῖν.
2Mch:1:31 Now when the sacrifice was consumed, Neemias commanded the water that was left to be poured on the great stones. (2 Maccabees 1:31 Brenton)
2Mch:1:31 Gdy spłonęło to, co złożono w ofierze, kazał Nehemiasz pozostałą wodę wylać na wielkie kamienie. (2 Mch 1:31 BT_4)
2Mch:1:31 καθὼς δὲ ἀνηλώθη τὰ τῆς θυσίας, καὶ τὸ περιλειπόμενον ὕδωρ Νεεμιας ἐκέλευσεν λίθους μείζονας καταχεῖν.
2Mch:1:31 καθ·ώς δέ ἀν·αλίσκω/-αλόω (αν+αλισκ-/αν+αλ(ο)-, αν+αλω·σ-, αν+αλω·σ-, -, αν+ηλω-, αν+αλω·θ-) ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό θυσία, -ας, ἡ καί ὁ ἡ τό περι·λείπομαι (περι+λειπ-, -, -, -, περι+λελειπ-, -) ὕδωρ, ὕδατος, τό ὁ ἡ τό   κελεύω (κελευ-, -, κελευ·σ-, -, -, κελευσ·θ-) λίθος, -ου, ὁ μείζων -ον, gen. sg. -ονος (Comp. of μέγας)  
2Mch:1:31 Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] zaś By zużywać się Ofiara gnębią, poświęcają I też, nawet, mianowicie Do pozostałości Woda By rozkazywać to jest, zachęcać przez słowo. Kamień Większy
2Mch:1:31 kaTO\s de\ a)nElO/TE ta\ tE=s Tusi/as, kai\ to\ perileipo/menon u(/dOr o( *neemias e)ke/leusen li/Tous mei/DZonas kataCHei=n.
2Mch:1:31 kaTOs de anElOTE ta tEs Tysias, kai to perileipomenon hydOr ho neemias ekeleusen liTus meiDZonas kataCHein.
2Mch:1:31 D x VCI_API3S RA_APN RA_GSF N1A_GSF C RA_ASN V1_PMPASN N3_ASN RA_NSM N1T_NSM VAI_AAI3S N2_APM A3C_APM V1_PAN
2Mch:1:31 as accordingly [according to how/in accordance with how] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to consume the the sacrifice victimize, immolate and also, even, namely the to leftovers water the ć to command i.e., urge on by word. stone greater ć
2Mch:1:31 as accordingly Yet he/she/it-was-CONSUME-ed the (nom|acc) the (gen) sacrifice (gen), sacrificial (acc) and the (nom|acc) while being-???-ed (acc, nom|acc|voc) water (nom|acc|voc) the (nom)   he/she/it-COMMand-ed stones (acc) greater ([Adj] acc)  
2Mch:1:31 2Mch_1:31_1 2Mch_1:31_2 2Mch_1:31_3 2Mch_1:31_4 2Mch_1:31_5 2Mch_1:31_6 2Mch_1:31_7 2Mch_1:31_8 2Mch_1:31_9 2Mch_1:31_10 2Mch_1:31_11 2Mch_1:31_12 2Mch_1:31_13 2Mch_1:31_14 2Mch_1:31_15 2Mch_1:31_16
2Mch:1:31 x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:1:32 ὡς δὲ τοῦτο ἐγενήθη, φλὸξ ἀνήφθη· τοῦ δὲ ἀπὸ τοῦ θυσιαστηρίου ἀντιλάμψαντος φωτὸς ἐδαπανήθη.
2Mch:1:32 When this was done, there was kindled a flame: but it was consumed by the light that shined from the altar. (2 Maccabees 1:32 Brenton)
2Mch:1:32 Gdy zaś to wykonano, wybuchnął płomień, który jednak pochłonięty został przez ogień z ołtarza. (2 Mch 1:32 BT_4)
2Mch:1:32 ὡς δὲ τοῦτο ἐγενήθη, φλὸξ ἀνήφθη· τοῦ δὲ ἀπὸ τοῦ θυσιαστηρίου ἀντιλάμψαντος φωτὸς ἐδαπανήθη.
2Mch:1:32 ὡς δέ οὗτος αὕτη τοῦτο γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) φλόξ, -ογός, ἡ ἀν·άπτω (αν+απτ-, αν+αψ-, αν+αψ-, -, -, αν+αφ·θ-) ὁ ἡ τό δέ ἀπό ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό   φῶ[τ]ς, -ωτός, τό δαπανάω (δαπαν(α)-, δαπανη·σ-, δαπανη·σ-, -, δεδαπανη-, δαπανη·θ-)
2Mch:1:32 Jak/jak zaś To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By stawać się stawaj się, zdarzaj się Płomień By zapalać się zaś Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. Lekki {Jasny} By opróżniać