2Mch:14:1 Μετὰ δὲ τριετῆ χρόνον προσέπεσεν τοῖς περὶ τὸν Ιουδαν Δημήτριον τὸν τοῦ Σελεύκου διὰ τοῦ κατὰ Τρίπολιν λιμένος εἰσπλεύσαντα μετὰ πλήθους ἰσχυροῦ καὶ στόλου
2Mch:14:1 After three years was Judas informed, that Demetrius the son of Seleucus, having entered by the haven of Tripolis with a great power and navy, (2 Maccabees 14:1 Brenton)
2Mch:14:1 Po upływie trzech lat doszła do otoczenia Judy wiadomość, że Demetriusz, syn Seleukosa, wylądował z silnym wojskiem i flotą w porcie Tripolis, (2 Mch 14:1 BT_4)
2Mch:14:1 Μετὰ δὲ τριετῆ χρόνον προσέπεσεν τοῖς περὶ τὸν Ιουδαν Δημήτριον τὸν τοῦ Σελεύκου διὰ τοῦ κατὰ Τρίπολιν λιμένος εἰσπλεύσαντα μετὰ πλήθους ἰσχυροῦ καὶ στόλου
2Mch:14:1 μετά δέ   χρόνος, -ου, ὁ (cf. καιρός) προσ·πίπτω (προσ+πιπτ-, προσ+πεσ(ε)·[σ]-, προσ+πεσ·[σ]- or 2nd προσ+πεσ-, -, -, -) ὁ ἡ τό περί ὁ ἡ τό Ἰούδας, -α and -ου, ὁ Δημήτριος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό   διά ὁ ἡ τό κατά   λιμήν, -ένος, ὁ   μετά πλῆθο·ς, -ους, τό ἰσχυρός -ά -όν καί  
2Mch:14:1 Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym zaś Wybieraj chwilę – wyraźny czas (wyszczególniany czas) albo przeciąg czasu (chwila). By powalić/spadek {jesień} przedtem Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Judasz/Juda Demetriusz Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Port Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Los (mnóstwo ) Potężny silny, potężny, silny, I też, nawet, mianowicie
2Mch:14:1 *meta\ de\ trietE= CHro/non prose/pesen toi=s peri\ to\n *ioudan *dEmE/trion to\n tou= *seleu/kou dia\ tou= kata\ *tri/polin lime/nos ei)spleu/santa meta\ plE/Tous i)sCHurou= kai\ sto/lou
2Mch:14:1 meta de trietE CHronon prosepesen tois peri ton iudan dEmEtrion ton tu seleuku dia tu kata tripolin limenos eispleusanta meta plETus isCHyru kai stolu
2Mch:14:1 P x N1M_ASM N2_ASM VAI_AAI3S RA_DPM P RA_ASM N1T_ASM N2_ASM RA_ASM RA_GSM N2_GSM P RA_GSM P N3I_ASF N3_GSM VA_AAPASM P N3E_GSN A1A_GSN C N2_GSM
2Mch:14:1 after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć time – a specific time (specified time) or space of time (a while). to prostrate/fall before the about (+acc,+gen) the Judas/Judah Demetrius the the ć because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing ć harbor ć after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing lot (multitude ) mighty forceful, powerful, strong, and also, even, namely ć
2Mch:14:1 after (+acc), with (+gen) Yet   time (acc) he/she/it-PROSTRATE/FALL-ed-BEFORE the (dat) about (+acc,+gen) the (acc) Judas/Judah (acc) Demetrius (acc) the (acc) the (gen)   because of (+acc), through (+gen) the (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen)   harbor (gen)   after (+acc), with (+gen) lot (gen) mighty ([Adj] gen) and  
2Mch:14:1 2Mch_14:1_1 2Mch_14:1_2 2Mch_14:1_3 2Mch_14:1_4 2Mch_14:1_5 2Mch_14:1_6 2Mch_14:1_7 2Mch_14:1_8 2Mch_14:1_9 2Mch_14:1_10 2Mch_14:1_11 2Mch_14:1_12 2Mch_14:1_13 2Mch_14:1_14 2Mch_14:1_15 2Mch_14:1_16 2Mch_14:1_17 2Mch_14:1_18 2Mch_14:1_19 2Mch_14:1_20 2Mch_14:1_21 2Mch_14:1_22 2Mch_14:1_23 2Mch_14:1_24
2Mch:14:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:14:2 κεκρατηκέναι τῆς χώρας ἐπανελόμενον Ἀντίοχον καὶ τὸν τούτου ἐπίτροπον Λυσίαν.
2Mch:14:2 Had taken the country, and killed Antiochus, and Lysias his protector. (2 Maccabees 14:2 Brenton)
2Mch:14:2 opanował kraj i zamordował Antiocha i jego opiekuna Lizjasza. (2 Mch 14:2 BT_4)
2Mch:14:2 κεκρατηκέναι τῆς χώρας ἐπανελόμενον Ἀντίοχον καὶ τὸν τούτου ἐπίτροπον Λυσίαν.
2Mch:14:2 κρατέω (κρατ(ε)-, κρατη·σ-, κρατη·σ-, κεκρατη·κ-, κεκρατη-, κρατη·θ-) ὁ ἡ τό χώρα, -ας, ἡ     καί ὁ ἡ τό οὗτος αὕτη τοῦτο ἐπί·τροπος, -ου, ὁ Λυσίας, -ου, ὁ
2Mch:14:2 By chwytać/rzucenie się by brać uchwyt z, by być potężne, by chwytać, nieść, nieść, zatrzymywać Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat} I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Dyrektor Lizjasz
2Mch:14:2 kekratEke/nai tE=s CHO/ras e)panelo/menon *)anti/oCHon kai\ to\n tou/tou e)pi/tropon *lusi/an.
2Mch:14:2 kekratEkenai tEs CHOras epanelomenon antioCHon kai ton tutu epitropon lysian.
2Mch:14:2 VX_XAN RA_GSF N1A_GSF VB_AMPASM N2_ASM C RA_ASM RD_GSM N2_ASM N1T_ASM
2Mch:14:2 to seize/grab hold to take hold of, to be powerful, to seize, bear, carry, detain the region realm (clίme); land, country, territory, tract ć ć and also, even, namely the this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] manager Lysias
2Mch:14:2 to-have-SEIZE/GRAB-ed-HOLD the (gen) region (gen), regions (acc)     and the (acc) this (gen) manager (acc) Lysias (acc)
2Mch:14:2 2Mch_14:2_1 2Mch_14:2_2 2Mch_14:2_3 2Mch_14:2_4 2Mch_14:2_5 2Mch_14:2_6 2Mch_14:2_7 2Mch_14:2_8 2Mch_14:2_9 2Mch_14:2_10
2Mch:14:2 x x x x x x x x x x
2Mch:14:3 Ἄλκιμος δέ τις προγεγονὼς ἀρχιερεύς, ἑκουσίως δὲ μεμολυσμένος ἐν τοῖς τῆς ἀμειξίας χρόνοις, συννοήσας ὅτι καθ’ ὁντιναοῦν τρόπον οὐκ ἔστιν αὐτῷ σωτηρία οὐδὲ πρὸς τὸ ἅγιον θυσιαστήριον ἔτι πρόσοδος,
2Mch:14:3 Now one Alcimus, who had been high priest, and had defiled himself wilfully in the times of their mingling with the Gentiles, seeing that by no means he could save himself, nor have any more access to the holy altar, (2 Maccabees 14:3 Brenton)
2Mch:14:3 Niejaki zaś Alkimos, który przedtem był arcykapłanem, ale sam dobrowolnie się zniesławił w czasach zamieszek, i wiedział, że w żaden sposób nie ma dla niego ratunku ani ponownego przystępu do świętego ołtarza, (2 Mch 14:3 BT_4)
2Mch:14:3 Ἄλκιμος δέ τις προγεγονὼς ἀρχιερεύς, ἑκουσίως δὲ μεμολυσμένος ἐν τοῖς τῆς ἀμειξίας χρόνοις, συννοήσας ὅτι καθ’ ὁντιναοῦν τρόπον οὐκ ἔστιν αὐτῷ σωτηρία οὐδὲ πρὸς τὸ ἅγιον θυσιαστήριον ἔτι πρόσοδος,
2Mch:14:3   δέ τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ προ·γίνομαι (-, -, -, προ+γεγον·[κ]-, -, -) ἀρχ·ιερεύς, -έως, ὁ ἑκουσίως δέ μολύνω (μολυν-, -, μολυν·[σ]-, -, μεμολυν-, μολυν·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό   χρόνος, -ου, ὁ (cf. καιρός) συν·νοέω [LXX] (συν+νο(ε)-, -, συν+νοη·σ-, -, -, -) ὅτι κατά   τρόπος, -ου, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό σωτηρία, -ας, ἡ; σωτήριος -ον οὐδέ (οὐ δέ) πρός ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) θυσιαστήριον, -ου, τό ἔτι  
2Mch:14:3 zaś Jakiś/jakikolwiek By zdarzać się wcześniej Arcykapłan Dobrowolnie zaś By kalać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wybieraj chwilę – wyraźny czas (wyszczególniany czas) albo przeciąg czasu (chwila). Do ??? Ponieważ/tamto W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie ??? Przed przydechem mocnym By być On/ona/to/to samo Zbawienia/wyzwolenie; oszczędność ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. Jeszcze/jeszcze
2Mch:14:3 *)/alkimos de/ tis progegonO\s a)rCHiereu/s, e(kousi/Os de\ memolusme/nos e)n toi=s tE=s a)meiXi/as CHro/nois, sunnoE/sas o(/ti kaT’ o(ntinaou=n tro/pon ou)k e)/stin au)tO=| sOtEri/a ou)de\ pro\s to\ a(/gion TusiastE/rion e)/ti pro/sodos,
2Mch:14:3 alkimos de tis progegonOs arCHiereus, hekusiOs de memolysmenos en tois tEs ameiXias CHronois, synnoEsas hoti kaT’ hontinaun tropon uk estin autO sOtEria ude pros to hagion TysiastErion eti prosodos,
2Mch:14:3 N2_NSM x RI_NSM VX_XAPNSM N3V_NSM D x VM_XMPNSM P RA_DPM RA_GSF N1A_GSF N2_DPM VA_AAPNSM C P D N2_ASM D V9_PAI3S RD_DSM N1A_NSF C P RA_ASN A1A_ASN N2N_ASN D N2_NSF
2Mch:14:3 ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] some/any to happen earlier archpriest voluntarily δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to defile in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the the ć time – a specific time (specified time) or space of time (a while). to ??? because/that down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing ć manner way, means, method,attitude οὐχ before rough breathing to be he/she/it/same salvation/deliverance; saving οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) toward (+acc,+gen,+dat) the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. yet/still ć
2Mch:14:3   Yet some/any (nom) having HAPPEN-ed-EARLIER (nom) archpriest (nom) voluntarily Yet having-been-DEFILE-ed (nom) in/among/by (+dat) the (dat) the (gen)   times (dat) upon ???-ing (nom|voc) because/that down/according to/as per (+acc), against (+gen)   manner (acc) not he/she/it-is him/it/same (dat) salvation/deliverance (nom|voc); saving ([Adj] nom|acc|voc) neither/nor toward (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) sanctuary (nom|acc|voc) yet/still  
2Mch:14:3 2Mch_14:3_1 2Mch_14:3_2 2Mch_14:3_3 2Mch_14:3_4 2Mch_14:3_5 2Mch_14:3_6 2Mch_14:3_7 2Mch_14:3_8 2Mch_14:3_9 2Mch_14:3_10 2Mch_14:3_11 2Mch_14:3_12 2Mch_14:3_13 2Mch_14:3_14 2Mch_14:3_15 2Mch_14:3_16 2Mch_14:3_17 2Mch_14:3_18 2Mch_14:3_19 2Mch_14:3_20 2Mch_14:3_21 2Mch_14:3_22 2Mch_14:3_23 2Mch_14:3_24 2Mch_14:3_25 2Mch_14:3_26 2Mch_14:3_27 2Mch_14:3_28 2Mch_14:3_29
2Mch:14:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:14:4 ἧκεν πρὸς τὸν βασιλέα Δημήτριον ὡς πρώτῳ καὶ πεντηκοστῷ καὶ ἑκατοστῷ ἔτει προσάγων αὐτῷ στέφανον χρυσοῦν καὶ φοίνικα, πρὸς δὲ τούτοις τῶν νομιζομένων θαλλῶν τοῦ ἱεροῦ, καὶ τὴν ἡμέραν ἐκείνην ἡσυχίαν ἔσχεν.
2Mch:14:4 Came to king Demetrius in the hundred and one and fiftieth year, presenting unto him a crown of gold, and a palm, and also of the boughs which were used solemnly in the temple: and so that day he held his peace. (2 Maccabees 14:4 Brenton)
2Mch:14:4 udał się do króla w sto pięćdziesiątym pierwszym roku, przynosząc mu koronę złotą i palmę, ponadto zaś część tych gałęzi oliwnych, które są w użyciu w świątyni, i tego dnia nie uczynił nic więcej. (2 Mch 14:4 BT_4)
2Mch:14:4 ἧκεν πρὸς τὸν βασιλέα Δημήτριον ὡς πρώτῳ καὶ πεντηκοστῷ καὶ ἑκατοστῷ ἔτει προσάγων αὐτῷ στέφανον χρυσοῦν καὶ φοίνικα, πρὸς δὲ τούτοις τῶν νομιζομένων θαλλῶν τοῦ ἱεροῦ, καὶ τὴν ἡμέραν ἐκείνην ἡσυχίαν ἔσχεν.
2Mch:14:4 ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -) πρός ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Δημήτριος, -ου, ὁ ὡς πρῶτος -η -ον καί πεντη·κοστός -ή -όν καί   ἔτο·ς, -ους, τό προσ·άγω (προσ+αγ-, προσ+αξ-, 2nd προσ+αγαγ-, προσ+αγειοχ·[κ]-, -, προσ+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό στέφανος[1], -ου, ὁ; Στέφανος[2], -ου, ὁ χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν; χρυσόω (χρυσ(ο)-, χρυσω·σ-, χρυσω·σ-, -, κεχρυσω-, -) καί φοῖνιξ[2]/φοίνιξ[2], -ικος, ὁ [EXTRA]; φοῖνιξ[1]/φοίνιξ[1], -ικος, ὁ; Φοῖνιξ[3], -ικος, ὁ; Φοίνιξ[4], -ικος, ὁ [LXX]; φοινικοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. φοινίκεος [LXX] πρός δέ οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό νομίζω (νομιζ-, -, νομι·σ-, -, -, -)   ὁ ἡ τό ἱερόν, -οῦ, τό (cf. ναός); ἱερός -ά -όν (cf. ἅγιος and ὅσιος) καί ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο ἡσυχία, -ας, ἡ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-)
2Mch:14:4 By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król Demetriusz Jak/jak Po pierwsze I też, nawet, mianowicie Pięćdziesiąty I też, nawet, mianowicie Rok By prowadzić bliski On/ona/to/to samo Wieniec; wieniec wieńca (tylko) nie korona Złoty/złoty; by złocić I też, nawet, mianowicie Feniks; drzewo rodzaju Phoenix dactylifera; Phoinix albo Phoinikous [port morski z]; fenicki; purpurowy czerwony Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) zaś To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By przyjmować Sanktuarium; święty ??: Imiesłów bierny archaicznego raroga 'poświęcają', od OFr. sacrer, od L. sacrare, od sacer, sacr, 'święty' I też, nawet, mianowicie Dzień Tamto Spokojnie cisza, łagodnie, spokój, cisza, spokój, spokój {łatwość}, bycie niehałaśliwym By mieć
2Mch:14:4 E(=ken pro\s to\n basile/a *dEmE/trion O(s prO/tO| kai\ pentEkostO=| kai\ e(katostO=| e)/tei prosa/gOn au)tO=| ste/fanon CHrusou=n kai\ foi/nika, pro\s de\ tou/tois tO=n nomiDZome/nOn TallO=n tou= i(erou=, kai\ tE\n E(me/ran e)kei/nEn E(suCHi/an e)/sCHen.
2Mch:14:4 hEken pros ton basilea dEmEtrion hOs prOtO kai pentEkostO kai hekatostO etei prosagOn autO stefanon CHrysun kai foinika, pros de tutois tOn nomiDZomenOn TallOn tu hieru, kai tEn hEmeran ekeinEn hEsyCHian esCHen.
2Mch:14:4 VHI_AAI3S P RA_ASM N3V_ASM N2_ASM C A1_DSMS C A1_DSN C A1_DSN N3E_DSN V1_PAPNSM RD_DSM N2_ASM A1C_ASM C N3K_ASM P x RD_DPM RA_GPM V1_PMPGPM N3E_GPM RA_GSN N2N_GSN C RA_ASF N1A_ASF RD_ASF N1A_ASF VBI_AAI3S
2Mch:14:4 to have come I have come. I have arrived. toward (+acc,+gen,+dat) the king Demetrius as/like first and also, even, namely fiftieth and also, even, namely ć year to lead toward he/she/it/same wreath; wreath wreath (only) not crown gold/golden; to gild and also, even, namely phoenix; date palm; Phoinix or Phoinikous [seaport of]; Phoenician; purple-red toward (+acc,+gen,+dat) δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the to assume ć the sanctuary; sacred ΜΕ: past participle of archaic sacre ‘consecrate’, from OFr. sacrer, from L. sacrare, from sacer, sacr, ‘holy’ and also, even, namely the day that quietly stillness, gently, quiet, hush, calmness, ease, noiselessness to have
2Mch:14:4 he/she/it-has-HAVE COME-ed toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) king (acc) Demetrius (acc) as/like first (dat) and fiftieth (dat) and   year (dat) while LEAD-ing-TOWARD (nom) him/it/same (dat) wreath (acc); wreath (acc) gold/golden ([Adj] acc, nom|acc|voc); to-be-GILD-ing, while GILD-ing (nom|acc|voc, voc) and phoenix (acc); date palm (acc); Phoinix or Phoinikous (acc); Phoenician (acc); purple-red ([Adj] nom|acc|voc) toward (+acc,+gen,+dat) Yet these (dat) the (gen) while being-ASSUME-ed (gen)   the (gen) sanctuary (gen); sacred ([Adj] gen) and the (acc) day (acc) that (acc) quietly (acc) he/she/it-HAVE-ed
2Mch:14:4 2Mch_14:4_1 2Mch_14:4_2 2Mch_14:4_3 2Mch_14:4_4 2Mch_14:4_5 2Mch_14:4_6 2Mch_14:4_7 2Mch_14:4_8 2Mch_14:4_9 2Mch_14:4_10 2Mch_14:4_11 2Mch_14:4_12 2Mch_14:4_13 2Mch_14:4_14 2Mch_14:4_15 2Mch_14:4_16 2Mch_14:4_17 2Mch_14:4_18 2Mch_14:4_19 2Mch_14:4_20 2Mch_14:4_21 2Mch_14:4_22 2Mch_14:4_23 2Mch_14:4_24 2Mch_14:4_25 2Mch_14:4_26 2Mch_14:4_27 2Mch_14:4_28 2Mch_14:4_29 2Mch_14:4_30 2Mch_14:4_31 2Mch_14:4_32
2Mch:14:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:14:5 καιρὸν δὲ λαβὼν τῆς ἰδίας ἀνοίας συνεργὸν προσκληθεὶς εἰς συνέδριον ὑπὸ τοῦ Δημητρίου καὶ ἐπερωτηθείς, ἐν τίνι διαθέσει καὶ βουλῇ καθέστηκαν οἱ Ιουδαῖοι, πρὸς ταῦτα ἔφη
2Mch:14:5 Howbeit having gotten opportunity to further his foolish enterprise, and being called into counsel by Demetrius, and asked how the Jews stood affected, and what they intended, he answered thereunto: (2 Maccabees 14:5 Brenton)
2Mch:14:5 Znalazł jednak sposobność do okazania swej głupoty, kiedy go zawezwał Demetriusz na zebranie rady i zapytał, jakie nastroje i zamiary panują wśród Żydów. Na to odpowiedział: (2 Mch 14:5 BT_4)
2Mch:14:5 καιρὸν δὲ λαβὼν τῆς ἰδίας ἀνοίας συνεργὸν προσκληθεὶς εἰς συνέδριον ὑπὸ τοῦ Δημητρίου καὶ ἐπερωτηθείς, ἐν τίνι διαθέσει καὶ βουλῇ καθέστηκαν οἱ Ιουδαῖοι, πρὸς ταῦτα ἔφη
2Mch:14:5 καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) δέ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό ἴδιος -ία -ον ἄ·νοια, -ας, ἡ συν·εργός -όν προσ·καλέω (προσ+καλ(ε)-, προσ+καλε·σ-, προσ+καλε·σ-, -, προσ+κεκλη-, προσ+κλη·θ-) εἰς[1] συν·έδριον, -ου, τό ὑπό ὁ ἡ τό Δημήτριος, -ου, ὁ καί ἐπ·ερωτάω (επ+ερωτ(α)-, επ+ερωτη·σ-, επ+ερωτη·σ-, -, -, επ+ερωτη·θ-) ἐν τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί   καί βουλή, -ῆς, ἡ; βούλομαι (βουλ-, βουλη·σ-, -, -, -, βουλη·θ-) καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) ὁ ἡ τό Ἰουδαῖος -αία -ον πρός οὗτος αὕτη τοῦτο φημί (ath. φ(α)-/ath. φ(η)-, -, φη·σ-, -, -, -)
2Mch:14:5 Okres czasu zaś By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Własny prywatnie Głupota Pomaganie By wezwać Do (+przyspieszenie) Diety {Sejmu} zgromadzenie, konwencja; diety {sejmu} niższy dom: ZGROMADZENIE USTAWODAWCZE; rada, zgromadzenie Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Demetriusz I też, nawet, mianowicie By pytać się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. I też, nawet, mianowicie Planu/zamiar; by planować/decyduj się/zamierzaj By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały Żydowski Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By mówić
2Mch:14:5 kairo\n de\ labO\n tE=s i)di/as a)noi/as sunergo\n prosklETei\s ei)s sune/drion u(po\ tou= *dEmEtri/ou kai\ e)perOtETei/s, e)n ti/ni diaTe/sei kai\ boulE=| kaTe/stEkan oi( *ioudai=oi, pro\s tau=ta e)/fE
2Mch:14:5 kairon de labOn tEs idias anoias synergon prosklETeis eis synedrion hypo tu dEmEtriu kai eperOtETeis, en tini diaTesei kai bulE kaTestEkan hoi iudaioi, pros tauta efE
2Mch:14:5 N2_ASM x VB_AAPNSM RA_GSF A1A_GSF N1A_GSF A1B_ASM VC_APPNSM P N2N_ASN P RA_GSM N2_GSM C VC_APPNSM P RI_DSF N3I_DSF C N1_DSF VXI_XAI3P RA_NPM N2_NPM P RD_APN V6I_IAI3S
2Mch:14:5 period of time δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the own privately folly helping to summon into (+acc) diet assembly, convention; the diet's lower house: LEGISLATIVE ASSEMBLY; council, assembly under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the Demetrius and also, even, namely to question in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. ć and also, even, namely plan/intention; to plan/determine/intend to enable lay, render widowed the Jewish toward (+acc,+gen,+dat) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to say
2Mch:14:5 period of time (acc) Yet upon TAKE HOLD OF-ing (nom) the (gen) own (gen), own (acc) folly (gen), follies (acc) helping ([Adj] acc, nom|acc|voc) upon being-SUMMON-ed (nom|voc) into (+acc) diet (nom|acc|voc) under (+acc), by (+gen) the (gen) Demetrius (gen) and upon being-QUESTION-ed (nom|voc) in/among/by (+dat) who/what/why (dat)   and plan/intention (dat); you(sg)-are-being-PLAN/DETERMINE/INTEND-ed, you(sg)-should-be-being-PLAN/DETERMINE/INTEND-ed they-have-ENABLE-ed the (nom) Jewish ([Adj] nom|voc) toward (+acc,+gen,+dat) these (nom|acc) he/she/it-was-SAY-ing
2Mch:14:5 2Mch_14:5_1 2Mch_14:5_2 2Mch_14:5_3 2Mch_14:5_4 2Mch_14:5_5 2Mch_14:5_6 2Mch_14:5_7 2Mch_14:5_8 2Mch_14:5_9 2Mch_14:5_10 2Mch_14:5_11 2Mch_14:5_12 2Mch_14:5_13 2Mch_14:5_14 2Mch_14:5_15 2Mch_14:5_16 2Mch_14:5_17 2Mch_14:5_18 2Mch_14:5_19 2Mch_14:5_20 2Mch_14:5_21 2Mch_14:5_22 2Mch_14:5_23 2Mch_14:5_24 2Mch_14:5_25 2Mch_14:5_26
2Mch:14:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:14:6 Οἱ λεγόμενοι τῶν Ιουδαίων Ασιδαῖοι, ὧν ἀφηγεῖται Ιουδας ὁ Μακκαβαῖος, πολεμοτροφοῦσιν καὶ στασιάζουσιν οὐκ ἐῶντες τὴν βασιλείαν εὐσταθείας τυχεῖν.
2Mch:14:6 Those of the Jews that he called Assideans, whose captain is Judas Maccabeus, nourish war and are seditious, and will not let the rest be in peace. (2 Maccabees 14:6 Brenton)
2Mch:14:6 «Ci spomiędzy Żydów, którzy się zowią asydejczykami, którym przewodzi Juda Machabeusz, wzniecają wojnę i wywołują niepokój. Oni to nie dopuszczają do tego, aby królestwo zaznało pokoju. (2 Mch 14:6 BT_4)
2Mch:14:6 Οἱ λεγόμενοι τῶν Ιουδαίων Ασιδαῖοι, ὧν ἀφηγεῖται Ιουδας Μακκαβαῖος, πολεμοτροφοῦσιν καὶ στασιάζουσιν οὐκ ἐῶντες τὴν βασιλείαν εὐσταθείας τυχεῖν.
2Mch:14:6 ὁ ἡ τό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό Ἰουδαῖος -αία -ον   ὅς ἥ ὅ   Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ὁ ἡ τό     καί   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐάω (ε(α)-, εα·σ-, εα·σ-, -, -, εα·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ   τυγχάνω (τυγχαν-, τευξ-, τευξ- or 2nd τυχ-, τετυχ·[κ]-/τετευχ·[κ]-, -, -)
2Mch:14:6 By mówić/opowiadaj Żydowski Kto/, który/, który Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By pozwalać Królestwo By natykać się na
2Mch:14:6 *oi( lego/menoi tO=n *ioudai/On *asidai=oi, O(=n a)fEgei=tai *ioudas o( *makkabai=os, polemotrofou=sin kai\ stasia/DZousin ou)k e)O=ntes tE\n basilei/an eu)staTei/as tuCHei=n.
2Mch:14:6 hoi legomenoi tOn iudaiOn asidaioi, hOn afEgeitai iudas ho makkabaios, polemotrofusin kai stasiaDZusin uk eOntes tEn basileian eustaTeias tyCHein.
2Mch:14:6 RA_NPM V1_PMPNPM RA_GPM N2_GPM N2_NPM RR_GPM V2_PMI3S N1T_NSM RA_NSM N2_NSM V2_PAI3P C V1_PAI3P D V3_PAPNPM RA_ASF N1A_ASF N1A_GSF VB_AAN
2Mch:14:6 the to say/tell the Jewish ć who/whom/which ć Judas/Judah the ć ć and also, even, namely ć οὐχ before rough breathing to allow the kingdom ć to chance upon
2Mch:14:6 the (nom) while being-SAY/TELL-ed (nom|voc) the (gen) Jewish ([Adj] gen)   who/whom/which (gen)   Judas/Judah (nom) the (nom)     and   not while ALLOW-ing (nom|voc) the (acc) kingdom (acc)   to-CHANCE-UPON
2Mch:14:6 2Mch_14:6_1 2Mch_14:6_2 2Mch_14:6_3 2Mch_14:6_4 2Mch_14:6_5 2Mch_14:6_6 2Mch_14:6_7 2Mch_14:6_8 2Mch_14:6_9 2Mch_14:6_10 2Mch_14:6_11 2Mch_14:6_12 2Mch_14:6_13 2Mch_14:6_14 2Mch_14:6_15 2Mch_14:6_16 2Mch_14:6_17 2Mch_14:6_18 2Mch_14:6_19
2Mch:14:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:14:7 ὅθεν ἀφελόμενος τὴν προγονικὴν δόξαν [λέγω δὴ τὴν ἀρχιερωσύνην] δεῦρο νῦν ἐλήλυθα
2Mch:14:7 Therefore I, being deprived of mine ancestors' honour, I mean the high priesthood, am now come hither: (2 Maccabees 14:7 Brenton)
2Mch:14:7 Dlatego pozbawiony swojej dziedzicznej godności - mówię o arcykapłaństwie - tutaj właśnie przybywam, (2 Mch 14:7 BT_4)
2Mch:14:7 ὅθεν ἀφελόμενος τὴν προγονικὴν δόξαν [λέγω δὴ τὴν ἀρχιερωσύνην] δεῦρο νῦν ἐλήλυθα
2Mch:14:7 ὅ·θεν ἀφ·αιρέω (αφ+αιρ(ε)-, αφ+ελ(ε)·[σ]-, αφ+ελ·[σ]- or 2nd αφ+ελ-, αφ+ῃρη·κ-, αφ+ῃρη-, αφ+αιρε·θ-) ὁ ἡ τό   δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δή ὁ ἡ τό   δεῦρο νῦν ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -)
2Mch:14:7 Skąd By pozbawiać Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do By mówić/opowiadaj Naprawdę Przychodź!/Tutaj i teraz Teraz By przychodzić
2Mch:14:7 o(/Ten a)felo/menos tE\n progonikE\n do/Xan [le/gO dE\ tE\n a)rCHierOsu/nEn] deu=ro nu=n e)lE/luTa
2Mch:14:7 hoTen afelomenos tEn progonikEn doXan [legO dE tEn arCHierOsynEn] deuro nyn elElyTa
2Mch:14:7 D VB_AMPNSM RA_ASF A1_ASF N1S_ASF V1_PAI1S x RA_ASF N1_ASF D D VX_XAI1S
2Mch:14:7 from where to deprive the ć glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to to say/tell indeed the ć come!/here and now now to come
2Mch:14:7 from where upon being-DEPRIVE-ed (nom) the (acc)   glory/awesomeness (acc); upon GLORY-ing (nom|acc|voc) I-am-SAY/TELL-ing, I-should-be-SAY/TELL-ing indeed the (acc)   come!/here and now now I-have-COME-ed
2Mch:14:7 2Mch_14:7_1 2Mch_14:7_2 2Mch_14:7_3 2Mch_14:7_4 2Mch_14:7_5 2Mch_14:7_6 2Mch_14:7_7 2Mch_14:7_8 2Mch_14:7_9 2Mch_14:7_10 2Mch_14:7_11 2Mch_14:7_12
2Mch:14:7 x x x x x x x x x x x x
2Mch:14:8 πρῶτον μὲν ὑπὲρ τῶν ἀνηκόντων τῷ βασιλεῖ γνησίως φρονῶν, δεύτερον δὲ καὶ τῶν ἰδίων πολιτῶν στοχαζόμενος· τῇ μὲν γὰρ τῶν προειρημένων ἀλογιστίᾳ τὸ σύμπαν ἡμῶν γένος οὐ μικρῶς ἀκληρεῖ.
2Mch:14:8 First, verily for the unfeigned care I have of things pertaining to the king; and secondly, even for that I intend the good of mine own countrymen: for all our nation is in no small misery through the unadvised dealing of them aforesaid. (2 Maccabees 14:8 Brenton)
2Mch:14:8 najpierw, istotnie mając na uwadze sprawy króla, potem zaś w trosce również o obywateli. Zuchwałość bowiem wyżej wspomnianych niemało szkodzi całemu naszemu narodowi. (2 Mch 14:8 BT_4)
2Mch:14:8 πρῶτον μὲν ὑπὲρ τῶν ἀνηκόντων τῷ βασιλεῖ γνησίως φρονῶν, δεύτερον δὲ καὶ τῶν ἰδίων πολιτῶν στοχαζόμενος· τῇ μὲν γὰρ τῶν προειρημένων ἀλογιστίᾳ τὸ σύμπαν ἡμῶν γένος οὐ μικρῶς ἀκληρεῖ.
2Mch:14:8 πρώτον (Adv. of πρῶτος); πρῶτος -η -ον μέν ὑπέρ ὁ ἡ τό ἀν·ήκω (αν+ηκ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ γνησίως φρονέω (φρον(ε)-, φρονη·σ-, φρονη·σ-, -, -, -) δεύτερος -α -ον δέ καί ὁ ἡ τό ἴδιος -ία -ον πολίτης, -ου, ὁ   ὁ ἡ τό μέν γάρ ὁ ἡ τό προ·λέγω (προ+λεγ-, -, προ+ειπ·[σ]- or 2nd προ+ειπ-, προ+ειρη·κ-, προ+ειρη-, -)   ὁ ἡ τό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς γένο·ς, -ους, τό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ    
2Mch:14:8 Przedni; po pierwsze Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) By mieć zastosowanie {By zwracać się} Król Prawdziwie By myśleć budowę {ramę} (por. ????) Emocjonalne rozmieszczenie {skłonność} (czynnie zakładaj mindset jak ciebie pozwalaj się "by sądzić o" czymś, w przeciwieństwie do właśnie logiczny rozumowanie). Drugi zaś I też, nawet, mianowicie Własny prywatnie Obywatel Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) Dla odtąd, jak Do ??? Ja Rasy {Wyścigu} rasa {wyścig}, klasa, uprzejmy Nie; ??? Przed przydechem słabym; ??? Przed przydechem mocnym    
2Mch:14:8 prO=ton me\n u(pe\r tO=n a)nEko/ntOn tO=| basilei= gnEsi/Os fronO=n, deu/teron de\ kai\ tO=n i)di/On politO=n stoCHaDZo/menos· tE=| me\n ga\r tO=n proeirEme/nOn a)logisti/a| to\ su/mpan E(mO=n ge/nos ou) mikrO=s a)klErei=.
2Mch:14:8 prOton men hyper tOn anEkontOn tO basilei gnEsiOs fronOn, deuteron de kai tOn idiOn politOn stoCHaDZomenos· tE men gar tOn proeirEmenOn alogistia to sympan hEmOn genos u mikrOs aklErei.
2Mch:14:8 D x P RA_GPM V1_PAPGPM RA_DSM N3V_DSM D V2_PAPNSM A1A_ASM x C RA_GPM A1A_GPM N1_GPM V1_PMPNSM RA_DSF x x RA_GPM VM_XMPGPM N1A_DSF RA_NSN A3_NSN RP_GP N3E_NSN D D V2_PAI3S
2Mch:14:8 foremost; first indeed (yet, certainly, surely) above (+acc), on behalf of (+gen) the to apply the king genuinely to think frame (cf. φρην) an emotional disposition (actively establish a mindset of how you allow yourself to "feel" about something, as opposed to just logical reasoning). second δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] and also, even, namely the own privately citizen ć the indeed (yet, certainly, surely) for since, as the to ??? ć the ć I race race, class, kind not; οὐκ before smooth breathing; οὐχ before rough breathing    
2Mch:14:8 foremost; first (acc, nom|acc|voc) indeed above (+acc), on behalf of (+gen) the (gen) let-them-be-APPLY-ing! (classical), while APPLY-ing (gen) the (dat) king (dat) genuinely while THINK-ing (nom) second (acc, nom|acc|voc) Yet and the (gen) own (gen) citizens (gen)   the (dat) indeed for the (gen) having-been-???-ed (gen)   the (nom|acc)   us (gen) race (nom|acc|voc) not    
2Mch:14:8 2Mch_14:8_1 2Mch_14:8_2 2Mch_14:8_3 2Mch_14:8_4 2Mch_14:8_5 2Mch_14:8_6 2Mch_14:8_7 2Mch_14:8_8 2Mch_14:8_9 2Mch_14:8_10 2Mch_14:8_11 2Mch_14:8_12 2Mch_14:8_13 2Mch_14:8_14 2Mch_14:8_15 2Mch_14:8_16 2Mch_14:8_17 2Mch_14:8_18 2Mch_14:8_19 2Mch_14:8_20 2Mch_14:8_21 2Mch_14:8_22 2Mch_14:8_23 2Mch_14:8_24 2Mch_14:8_25 2Mch_14:8_26 2Mch_14:8_27 2Mch_14:8_28 2Mch_14:8_29
2Mch:14:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:14:9 ἕκαστα δὲ τούτων ἐπεγνωκὼς σύ, βασιλεῦ, καὶ τῆς χώρας καὶ τοῦ περιισταμένου γένους ἡμῶν προνοήθητι καθ’ ἣν ἔχεις πρὸς ἅπαντας εὐαπάντητον φιλανθρωπίαν.
2Mch:14:9 Wherefore, O king, seeing knowest all these things, be careful for the country, and our nation, which is pressed on every side, according to the clemency that thou readily shewest unto all. (2 Maccabees 14:9 Brenton)
2Mch:14:9 Kiedy więc każdą z tych spraw poznałeś ty, królu, zaopiekuj się krajem, naszym udręczonym narodem, z uprzedzającą swoją łaskawością, jaką wszystkim okazujesz. (2 Mch 14:9 BT_4)
2Mch:14:9 ἕκαστα δὲ τούτων ἐπεγνωκὼς σύ, βασιλεῦ, καὶ τῆς χώρας καὶ τοῦ περιισταμένου γένους ἡμῶν προνοήθητι καθ’ ἣν ἔχεις πρὸς ἅπαντας εὐαπάντητον φιλανθρωπίαν.
2Mch:14:9 ἕκαστος -η -ον δέ οὗτος αὕτη τοῦτο ἐπι·γινώσκω (επι+γινωσκ-, επι+γνω·σ-, 2nd ath. επι+γν(ω)-/ath. επι+γν(ο)-, επ+εγνω·κ-, -, επι+γνωσ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς βασιλεύς, -έως, ὁ καί ὁ ἡ τό χώρα, -ας, ἡ καί ὁ ἡ τό περι·ΐστημι (ath. περι+ιστ(α)-/ath. περι+ιστ(η)-, περι+στη·σ-, περι+στη·σ- or 2nd ath. περι+στ(η)-/ath. περι+στ(α)-, περι+εστη·κ-/περι+εστ(α)·[κ]-, -, -) γένο·ς, -ους, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς προ·νοέω (προ+νο(ε)-, -, προ+νοη·σ-, -, -, προ+νοη·θ-) κατά ὅς ἥ ὅ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) πρός ἅπα[ντ]ς ἅπασα ἅπαν[τ], gen. sg. ἅπαντος ἁπάσης ἅπαντος   φιλ·ανθρωπία, -ας, ἡ
2Mch:14:9 Każdy zaś To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By rozpoznawać wgląd, consciousnes Ty Król I też, nawet, mianowicie Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat} I też, nawet, mianowicie By stać dookoła Rasy {Wyścigu} rasa {wyścig}, klasa, uprzejmy Ja By kierować się {By robić dla} do dodatków {przydziałów} W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Kto/, który/, który By mieć Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Każdy Miłość ludzi [zobacz filantropię]
2Mch:14:9 e(/kasta de\ tou/tOn e)pegnOkO\s su/, basileu=, kai\ tE=s CHO/ras kai\ tou= periistame/nou ge/nous E(mO=n pronoE/TEti kaT’ E(\n e)/CHeis pro\s a(/pantas eu)apa/ntEton filanTrOpi/an.
2Mch:14:9 hekasta de tutOn epegnOkOs sy, basileu, kai tEs CHOras kai tu periistamenu genus hEmOn pronoETEti kaT’ hEn eCHeis pros hapantas euapantEton filanTrOpian.
2Mch:14:9 A1_APN x RD_GPN VX_XAPNSM RP_NS N3V_VSM C RA_GSF N1A_GSF C RA_GSN V6_PMPGSN N3E_GSN RP_GP VC_APD2S P RR_ASF V1_PAI2S P A3_APM A1B_ASF N1A_ASF
2Mch:14:9 each δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to recognize insight, consciousnes you king and also, even, namely the region realm (clίme); land, country, territory, tract and also, even, namely the to stand around race race, class, kind I to make allowances for down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing who/whom/which to have toward (+acc,+gen,+dat) every ć love of people [see philanthropy]
2Mch:14:9 each (of two) (nom|acc|voc) Yet these (gen) having RECOGNIZE-ed (nom) you(sg) (nom) king (voc) and the (gen) region (gen), regions (acc) and the (gen) while being-STand-ed-AROUND (gen) race (gen) us (gen) be-you(sg)-MAKE-ed-ALLOWANCES-FOR! down/according to/as per (+acc), against (+gen) who/whom/which (acc) you(sg)-are-HAVE-ing toward (+acc,+gen,+dat) all (acc)   love of people (acc)
2Mch:14:9 2Mch_14:9_1 2Mch_14:9_2 2Mch_14:9_3 2Mch_14:9_4 2Mch_14:9_5 2Mch_14:9_6 2Mch_14:9_7 2Mch_14:9_8 2Mch_14:9_9 2Mch_14:9_10 2Mch_14:9_11 2Mch_14:9_12 2Mch_14:9_13 2Mch_14:9_14 2Mch_14:9_15 2Mch_14:9_16 2Mch_14:9_17 2Mch_14:9_18 2Mch_14:9_19 2Mch_14:9_20 2Mch_14:9_21 2Mch_14:9_22
2Mch:14:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:14:10 ἄχρι γὰρ Ιουδας περίεστιν, ἀδύνατον εἰρήνης τυχεῖν τὰ πράγματα.
2Mch:14:10 For as long as Judas liveth, it is not possible that the state should be quiet. (2 Maccabees 14:10 Brenton)
2Mch:14:10 Jak długo bowiem Juda będzie istniał, sprawy publiczne nie mogą zaznać spokoju». (2 Mch 14:10 BT_4)
2Mch:14:10 ἄχρι γὰρ Ιουδας περίεστιν, ἀδύνατον εἰρήνης τυχεῖν τὰ πράγματα.
2Mch:14:10 ἄχρι/ἄχρις γάρ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ   ἀ·δύνατος -ον (cf. ἀνένδεκτος) εἰρήνη, -ης, ἡ τυγχάνω (τυγχαν-, τευξ-, τευξ- or 2nd τυχ-, τετυχ·[κ]-/τετευχ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό πρᾶγμα[τ], -ατος, τό
2Mch:14:10 Aż (+informacja) do; nawet do, o ile {aż}, do najwyższego, zupełnie [???? Przed samogłoskami i spółgłoski; ????? Przed samogłoskami tylko] Dla odtąd, jak Judasz/Juda Niemożliwy Pokój By natykać się na Sprawa [zobacz pragmatyczny]
2Mch:14:10 a)/CHri ga\r *ioudas peri/estin, a)du/naton ei)rE/nEs tuCHei=n ta\ pra/gmata.
2Mch:14:10 aCHri gar iudas periestin, adynaton eirEnEs tyCHein ta pragmata.
2Mch:14:10 P x N1T_NSM V9_PAI3S A1B_ASM N1_GSF VB_AAN RA_APN N3M_APN
2Mch:14:10 until (+gen) up to; even to, as far as, to the uttermost, utterly [ἄχρι before vowels and consonants; ἄχρις before vowels only] for since, as Judas/Judah ć impossible peace to chance upon the matter [see pragmatic]
2Mch:14:10 until (+gen) for Judas/Judah (nom)   impossible ([Adj] acc, nom|acc|voc) peace (gen) to-CHANCE-UPON the (nom|acc) matters (nom|acc|voc)
2Mch:14:10 2Mch_14:10_1 2Mch_14:10_2 2Mch_14:10_3 2Mch_14:10_4 2Mch_14:10_5 2Mch_14:10_6 2Mch_14:10_7 2Mch_14:10_8 2Mch_14:10_9
2Mch:14:10 x x x x x x x x x
2Mch:14:11 τοιούτων δὲ ῥηθέντων ὑπὸ τούτου θᾶττον οἱ λοιποὶ φίλοι δυσμενῶς ἔχοντες τὰ πρὸς τὸν Ιουδαν προσεπύρωσαν τὸν Δημήτριον.
2Mch:14:11 This was no sooner spoken of him, but others of the king's friends, being maliciously set against Judas, did more incense Demetrius. (2 Maccabees 14:11 Brenton)
2Mch:14:11 Kiedy on to powiedział, zaraz inni przyjaciele króla, którzy wrogo byli usposobieni do Judy, usiłowali podburzyć Demetriusza. (2 Mch 14:11 BT_4)
2Mch:14:11 τοιούτων δὲ ῥηθέντων ὑπὸ τούτου θᾶττον οἱ λοιποὶ φίλοι δυσμενῶς ἔχοντες τὰ πρὸς τὸν Ιουδαν προσεπύρωσαν τὸν Δημήτριον.
2Mch:14:11 τοι·οῦτος -αύτη -οῦτο(ν) δέ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὑπό οὗτος αὕτη τοῦτο τάχιον/θᾶττον (Comp. Adv. of ταχύς) ὁ ἡ τό λοιπός -ή -όν φίλος -η -ον; φιλέω (φιλ(ε)-, φιλη·σ-, φιλη·σ-, πεφιλη·κ-, -, -)   ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ὁ ἡ τό πρός ὁ ἡ τό Ἰούδας, -α and -ου, ὁ   ὁ ἡ τό Δημήτριος, -ου, ὁ
2Mch:14:11 Taki jak ten rodzaj taki, jak [????????] zaś By mówić/opowiadaj Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] quicklier Pozostawanie dobrze wtedy, s?, Teraz, odpoczynek {reszta} Przyjaciela towarzysz; by całować całus, wargę, stykać się By mieć Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Judasz/Juda Demetriusz
2Mch:14:11 toiou/tOn de\ r(ETe/ntOn u(po\ tou/tou Ta=tton oi( loipoi\ fi/loi dusmenO=s e)/CHontes ta\ pro\s to\n *ioudan prosepu/rOsan to\n *dEmE/trion.
2Mch:14:11 toiutOn de rETentOn hypo tutu Tatton hoi loipoi filoi dysmenOs eCHontes ta pros ton iudan prosepyrOsan ton dEmEtrion.
2Mch:14:11 A1_GPN x VC_APPGPM P RD_GSM A3C_ASNC RA_NPM A1_NPM A1_NPM D V1_PAPNPM RA_APN P RA_ASM N1T_ASM VAI_AAI3P RA_ASM N2_ASM
2Mch:14:11 such as this kind such, like [τοσαυτην] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to say/tell under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] quicklier the remaining well then, sο, now, the rest friend companion; to kiss buss, lip, osculate ć to have the toward (+acc,+gen,+dat) the Judas/Judah ć the Demetrius
2Mch:14:11 such as this kind (gen) Yet let-them-be-SAY/TELL-ed! (classical), upon being-SAY/TELL-ed (gen) under (+acc), by (+gen) this (gen) quicklier the (nom) remaining ([Adj] nom|voc) friend ([Adj] nom|voc); he/she/it-happens-to-be-KISS-ing (opt)   while HAVE-ing (nom|voc) the (nom|acc) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) Judas/Judah (acc)   the (acc) Demetrius (acc)
2Mch:14:11 2Mch_14:11_1 2Mch_14:11_2 2Mch_14:11_3 2Mch_14:11_4 2Mch_14:11_5 2Mch_14:11_6 2Mch_14:11_7 2Mch_14:11_8 2Mch_14:11_9 2Mch_14:11_10 2Mch_14:11_11 2Mch_14:11_12 2Mch_14:11_13 2Mch_14:11_14 2Mch_14:11_15 2Mch_14:11_16 2Mch_14:11_17 2Mch_14:11_18
2Mch:14:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:14:12 προχειρισάμενος δὲ εὐθέως Νικάνορα τὸν γενόμενον ἐλεφαντάρχην καὶ στρατηγὸν ἀναδείξας τῆς Ιουδαίας ἐξαπέστειλεν
2Mch:14:12 And forthwith calling Nicanor, who had been master of the elephants, and making him governor over Judea, he sent him forth, (2 Maccabees 14:12 Brenton)
2Mch:14:12 Natychmiast więc wybrał Nikanora, który był dowódcą nad słoniami, mianował go wodzem Judei i wysłał (2 Mch 14:12 BT_4)
2Mch:14:12 προχειρισάμενος δὲ εὐθέως Νικάνορα τὸν γενόμενον ἐλεφαντάρχην καὶ στρατηγὸν ἀναδείξας τῆς Ιουδαίας ἐξαπέστειλεν
2Mch:14:12 προ·χειρίζω (-, -, προ+χειρι·σ-, -, προ+κεχειρισ-, προ+χειρισ·θ-) δέ εὐ·θέως (cf. ἐξαυτῆς and παραχρῆμα); εὐ·θύς[1] -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως Νικάνωρ, -ορος, ὁ ὁ ἡ τό γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)   καί στρατ·ηγός, -οῦ, ὁ (cf. στρατιά) ἀνα·δείκνυμι (-, -, ανα+δειξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό Ἰουδαία, -ας, ἡ; Ἰουδαῖος -αία -ον ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-)
2Mch:14:12 Do ??? zaś Naraz {Zaraz} zupełnie; prosto Nikanor By stawać się stawaj się, zdarzaj się I też, nawet, mianowicie stategist Do ??? Judea [okolica z]; żydowski Do ???
2Mch:14:12 proCHeirisa/menos de\ eu)Te/Os *nika/nora to\n geno/menon e)lefanta/rCHEn kai\ stratEgo\n a)nadei/Xas tE=s *ioudai/as e)Xape/steilen
2Mch:14:12 proCHeirisamenos de euTeOs nikanora ton genomenon elefantarCHEn kai stratEgon anadeiXas tEs iudaias eXapesteilen
2Mch:14:12 VA_AMPNSM x D N3R_ASM RA_ASM VB_AMPASM N1M_ASM C N2_ASM VA_AAPNSM RA_GSF N1_GSF VAI_AAI3S
2Mch:14:12 to ??? δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] at once outright; straight Nicanor the to become become, happen ć and also, even, namely stategist to ??? the Judea [region of]; Jewish to ???
2Mch:14:12 upon being-???-ed (nom) Yet at once; straight ([Adj] gen) Nicanor (acc) the (acc) upon being-BECOME-ed (acc, nom|acc|voc)   and stategist (acc) upon ???-ing (nom|voc) the (gen) Judea (gen); Jewish ([Adj] acc, gen) he/she/it-???-ed
2Mch:14:12 2Mch_14:12_1 2Mch_14:12_2 2Mch_14:12_3 2Mch_14:12_4 2Mch_14:12_5 2Mch_14:12_6 2Mch_14:12_7 2Mch_14:12_8 2Mch_14:12_9 2Mch_14:12_10 2Mch_14:12_11 2Mch_14:12_12 2Mch_14:12_13
2Mch:14:12 x x x x x x x x x x x x x
2Mch:14:13 δοὺς ἐντολὰς αὐτὸν μὲν τὸν Ιουδαν ἐπανελέσθαι, τοὺς δὲ σὺν αὐτῷ σκορπίσαι, καταστῆσαι δὲ Ἄλκιμον ἀρχιερέα τοῦ μεγίστου ἱεροῦ.
2Mch:14:13 Commanding him to slay Judas, and to scatter them that were with him, and to make Alcimus high priest of the great temple. (2 Maccabees 14:13 Brenton)
2Mch:14:13 z rozkazami, żeby samego Judy się pozbył, a żołnierzy jego rozpędził, Alkimosa zaś ustanowił arcykapłanem największej świątyni. (2 Mch 14:13 BT_4)
2Mch:14:13 δοὺς ἐντολὰς αὐτὸν μὲν τὸν Ιουδαν ἐπανελέσθαι, τοὺς δὲ σὺν αὐτῷ σκορπίσαι, καταστῆσαι δὲ Ἄλκιμον ἀρχιερέα τοῦ μεγίστου ἱεροῦ.
2Mch:14:13 δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐντολή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό μέν ὁ ἡ τό Ἰούδας, -α and -ου, ὁ   ὁ ἡ τό δέ σύν αὐτός αὐτή αὐτό σκορπίζω (σκορπιζ-, σκορπι(ε)·[σ]-, σκορπι·σ-, -, εσκορπισ-, σκορπισ·θ-) καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) δέ   ἀρχ·ιερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό μέγιστος -η -ον (Superl. of μέγας) ἱερόν, -οῦ, τό (cf. ναός); ἱερός -ά -όν (cf. ἅγιος and ὅσιος)
2Mch:14:13 By dawać Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie On/ona/to/to samo Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) Judasz/Juda zaś Razem z/włączając (+dat) On/ona/to/to samo By rozpraszać się By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały zaś Arcykapłan Największy Sanktuarium; święty ??: Imiesłów bierny archaicznego raroga 'poświęcają', od OFr. sacrer, od L. sacrare, od sacer, sacr, 'święty'
2Mch:14:13 dou\s e)ntola\s au)to\n me\n to\n *ioudan e)panele/sTai, tou\s de\ su\n au)tO=| skorpi/sai, katastE=sai de\ *)/alkimon a)rCHiere/a tou= megi/stou i(erou=.
2Mch:14:13 dus entolas auton men ton iudan epanelesTai, tus de syn autO skorpisai, katastEsai de alkimon arCHierea tu megistu hieru.
2Mch:14:13 VO_AAPNSM N1A_APF RD_ASM x RA_ASM N1T_ASM VB_AMN RA_APM x P RD_DSM VA_AAN VA_AAN x N2_ASM N3V_ASM RA_GSN A1_GSNS N2N_GSN
2Mch:14:13 to give precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition he/she/it/same indeed (yet, certainly, surely) the Judas/Judah ć the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] together with/including (+dat) he/she/it/same to scatter to enable lay, render widowed δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć archpriest the greatest sanctuary; sacred ΜΕ: past participle of archaic sacre ‘consecrate’, from OFr. sacrer, from L. sacrare, from sacer, sacr, ‘holy’
2Mch:14:13 upon GIVE-ing (nom|voc) precepts (acc) him/it/same (acc) indeed the (acc) Judas/Judah (acc)   the (acc) Yet together with/including (+dat) him/it/same (dat) to-SCATTER, be-you(sg)-SCATTER-ed!, he/she/it-happens-to-SCATTER (opt) to-ENABLE, be-you(sg)-ENABLE-ed!, he/she/it-happens-to-ENABLE (opt) Yet   archpriest (acc) the (gen) greatest ([Adj] gen) sanctuary (gen); sacred ([Adj] gen)
2Mch:14:13 2Mch_14:13_1 2Mch_14:13_2 2Mch_14:13_3 2Mch_14:13_4 2Mch_14:13_5 2Mch_14:13_6 2Mch_14:13_7 2Mch_14:13_8 2Mch_14:13_9 2Mch_14:13_10 2Mch_14:13_11 2Mch_14:13_12 2Mch_14:13_13 2Mch_14:13_14 2Mch_14:13_15 2Mch_14:13_16 2Mch_14:13_17 2Mch_14:13_18 2Mch_14:13_19
2Mch:14:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:14:14 οἱ δὲ ἐπὶ τῆς Ιουδαίας πεφυγαδευκότες τὸν Ιουδαν ἔθνη συνέμισγον ἀγεληδὸν τῷ Νικάνορι τὰς τῶν Ιουδαίων ἀτυχίας καὶ συμφορὰς ἰδίας εὐημερίας δοκοῦντες ἔσεσθαι.
2Mch:14:14 Then the heathen, that had fled out of Judea from Judas, came to Nicanor by flocks, thinking the harm and calamities of the Jews to be their welfare. (2 Maccabees 14:14 Brenton)
2Mch:14:14 Pogańscy mieszkańcy Judei, którzy kiedyś uciekli przed Judą, złączyli się tłumnie z Nikanorem. Byli bowiem przekonani, że złe losy i nieszczęścia Żydów staną się ich własnym szczęściem. (2 Mch 14:14 BT_4)
2Mch:14:14 οἱ δὲ ἐπὶ τῆς Ιουδαίας πεφυγαδευκότες τὸν Ιουδαν ἔθνη συνέμισγον ἀγεληδὸν τῷ Νικάνορι τὰς τῶν Ιουδαίων ἀτυχίας καὶ συμφορὰς ἰδίας εὐημερίας δοκοῦντες ἔσεσθαι.
2Mch:14:14 ὁ ἡ τό δέ ἐπί ὁ ἡ τό Ἰουδαία, -ας, ἡ; Ἰουδαῖος -αία -ον   ὁ ἡ τό Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη     ὁ ἡ τό Νικάνωρ, -ορος, ὁ ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό Ἰουδαῖος -αία -ον   καί   ἴδιος -ία -ον   δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
2Mch:14:14 zaś Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Judea [okolica z]; żydowski Judasz/Juda Naród [zobacz etniczny] Nikanor Żydowski I też, nawet, mianowicie Własny prywatnie By oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do By być
2Mch:14:14 oi( de\ e)pi\ tE=s *ioudai/as pefugadeuko/tes to\n *ioudan e)/TnE sune/misgon a)gelEdo\n tO=| *nika/nori ta\s tO=n *ioudai/On a)tuCHi/as kai\ sumfora\s i)di/as eu)Emeri/as dokou=ntes e)/sesTai.
2Mch:14:14 hoi de epi tEs iudaias pefygadeukotes ton iudan eTnE synemisgon agelEdon tO nikanori tas tOn iudaiOn atyCHias kai symforas idias euEmerias dokuntes esesTai.
2Mch:14:14 RA_NPM x P RA_GSF N1A_GSF VX_XAPNPM RA_ASM N1T_ASM N3E_NPN V1I_IAI3P D RA_DSM N3R_DSM RA_APF RA_GPM N2_GPM N1A_APF C N1A_APF A1A_GSF N1A_APF V2_PAPNPM VF_FMN
2Mch:14:14 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the Judea [region of]; Jewish ć the Judas/Judah nation [see ethnic] ć ć the Nicanor the the Jewish ć and also, even, namely ć own privately ć to expect to seem, to please, to seem good to to be
2Mch:14:14 the (nom) Yet upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) Judea (gen); Jewish ([Adj] acc, gen)   the (acc) Judas/Judah (acc) nations (nom|acc|voc)     the (dat) Nicanor (dat) the (acc) the (gen) Jewish ([Adj] gen)   and   own (gen), own (acc)   while GLORY-ing (nom|voc) to-will-be
2Mch:14:14 2Mch_14:14_1 2Mch_14:14_2 2Mch_14:14_3 2Mch_14:14_4 2Mch_14:14_5 2Mch_14:14_6 2Mch_14:14_7 2Mch_14:14_8 2Mch_14:14_9 2Mch_14:14_10 2Mch_14:14_11 2Mch_14:14_12 2Mch_14:14_13 2Mch_14:14_14 2Mch_14:14_15 2Mch_14:14_16 2Mch_14:14_17 2Mch_14:14_18 2Mch_14:14_19 2Mch_14:14_20 2Mch_14:14_21 2Mch_14:14_22 2Mch_14:14_23
2Mch:14:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:14:15 Ἀκούσαντες δὲ τὴν τοῦ Νικάνορος ἔφοδον καὶ τὴν ἐπίθεσιν τῶν ἐθνῶν καταπασάμενοι γῆν ἐλιτάνευον τὸν ἄχρι αἰῶνος συστήσαντα τὸν αὑτοῦ λαόν, ἀεὶ δὲ μετ’ ἐπιφανείας ἀντιλαμβανόμενον τῆς ἑαυτοῦ μερίδος.
2Mch:14:15 Now when the Jews heard of Nicanor's coming, and that the heathen were up against them, they cast earth upon their heads, and made supplication to him that had established his people for ever, and who always helpeth his portion with manifestation of his presence. (2 Maccabees 14:15 Brenton)
2Mch:14:15 Kiedy Żydzi usłyszeli o wyruszeniu Nikanora i o dołączeniu się pogan, posypawszy się ziemią zanosili błagania do Tego, który swój naród osadził na wieki i zawsze w widoczny sposób brał w opiekę swój dział. (2 Mch 14:15 BT_4)
2Mch:14:15 Ἀκούσαντες δὲ τὴν τοῦ Νικάνορος ἔφοδον καὶ τὴν ἐπίθεσιν τῶν ἐθνῶν καταπασάμενοι γῆν ἐλιτάνευον τὸν ἄχρι αἰῶνος συστήσαντα τὸν αὑτοῦ λαόν, ἀεὶ δὲ μετ’ ἐπιφανείας ἀντιλαμβανόμενον τῆς ἑαυτοῦ μερίδος.
2Mch:14:15 ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) δέ ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό Νικάνωρ, -ορος, ὁ   καί ὁ ἡ τό ἐπί·θεσις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη κατα·πάσσω [LXX] (-, -, κατα+πα·σ-, -, -, -) γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ   ὁ ἡ τό ἄχρι/ἄχρις αἰών, -ῶνος, ὁ συν·ίστημι (ath. συν+ιστ(α)-/ath. συν+ιστ(η)-, συν+στη·σ-, συν+στη·σ- or 2nd ath. συν+στ(η)-/ath. συν+στ(α)-, συν+εστη·κ-/συν+εστ(α)·[κ]-, -, συν+στα·θ-) ὁ ἡ τό ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ λαός, -οῦ, ὁ ἀεί/αἰεί δέ μετά ἐπι·φάνεια, -ας, ἡ; ἐπι·φαίνω (επι+φαιν-, επι+φαν(ε)·[σ]-, επι+φαν·[σ]-, -, -, επι+φαν·[θ]-) ἀντι·λαμβάνω (αντι+λαμβαν-, αντι+λημψ-, 2nd αντι+λαβ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ μερί[δ]ς, -ίδος, ἡ
2Mch:14:15 By słyszeć zaś Nikanor I też, nawet, mianowicie Na rozmieszczenie Naród [zobacz etniczny] Do ??? Ziemi/ziemia Aż (+informacja) do; nawet do, o ile {aż}, do najwyższego, zupełnie [???? Przed samogłoskami i spółgłoski; ????? Przed samogłoskami tylko] Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze By stać z L. cohaerere, od co -- 'razem' + haerere 'by tkwić {by trzymać się}'. Samo /nasz /twój /siebie Ludzie Zawsze zaś Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Zjawienie się {Wygląd} [święto Trzech Króli]; by być widocznym By zbaczać bliski [anty biorą] Samo /nasz /twój /siebie Część
2Mch:14:15 *)akou/santes de\ tE\n tou= *nika/noros e)/fodon kai\ tE\n e)pi/Tesin tO=n e)TnO=n katapasa/menoi gE=n e)lita/neuon to\n a)/CHri ai)O=nos sustE/santa to\n au(tou= lao/n, a)ei\ de\ met’ e)pifanei/as a)ntilambano/menon tE=s e(autou= meri/dos.
2Mch:14:15 akusantes de tEn tu nikanoros efodon kai tEn epiTesin tOn eTnOn katapasamenoi gEn elitaneuon ton aCHri aiOnos systEsanta ton hautu laon, aei de met’ epifaneias antilambanomenon tEs heautu meridos.
2Mch:14:15 VA_AAPNPM x RA_ASF RA_GSM N3R_GSM N2_ASF C RA_ASF N3I_ASF RA_GPN N3E_GPN V1_PMPNPM N1_ASF V1I_IAI3P RA_ASM P N3W_GSM VA_AAPASM RA_ASM RD_GSM N2_ASM D x P N1A_GSF V1_PMPASM RA_GSF RD_GSM N3D_GSF
2Mch:14:15 to hear δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the the Nicanor ć and also, even, namely the upon-placement the nation [see ethnic] to ??? earth/land ć the until (+gen) up to; even to, as far as, to the uttermost, utterly [ἄχρι before vowels and consonants; ἄχρις before vowels only] eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever to stand with L. cohaerere, from co- 'together' + haerere 'to stick'. the self /our-/your-/themselves people always δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing appearance [epiphany]; to show to deflect toward [anti-take] the self /our-/your-/themselves part
2Mch:14:15 upon HEAR-ing (nom|voc) Yet the (acc) the (gen) Nicanor (gen)   and the (acc) upon-placement (acc) the (gen) nations (gen) upon being-???-ed (nom|voc) earth/land (acc)   the (acc) until (+gen) eon (gen) upon STand WITH-ing (acc, nom|acc|voc) the (acc) self (gen) people (acc) always Yet after (+acc), with (+gen) appearance (gen), appearances (acc); you(sg)-happen-to-SHOW (classical opt) while being-DEFLECT-ed-TOWARD (acc, nom|acc|voc) the (gen) self (gen) ??? (gen)
2Mch:14:15 2Mch_14:15_1 2Mch_14:15_2 2Mch_14:15_3 2Mch_14:15_4 2Mch_14:15_5 2Mch_14:15_6 2Mch_14:15_7 2Mch_14:15_8 2Mch_14:15_9 2Mch_14:15_10 2Mch_14:15_11 2Mch_14:15_12 2Mch_14:15_13 2Mch_14:15_14 2Mch_14:15_15 2Mch_14:15_16 2Mch_14:15_17 2Mch_14:15_18 2Mch_14:15_19 2Mch_14:15_20 2Mch_14:15_21 2Mch_14:15_22 2Mch_14:15_23 2Mch_14:15_24 2Mch_14:15_25 2Mch_14:15_26 2Mch_14:15_27 2Mch_14:15_28 2Mch_14:15_29
2Mch:14:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:14:16 προστάξαντος δὲ τοῦ ἡγουμένου ἐκεῖθεν εὐθέως ἀναζεύξας συμμίσγει αὐτοῖς ἐπὶ κώμην Δεσσαου.
2Mch:14:16 So at the commandment of the captain they removed straightways from thence, and came near unto them at the town of Dessau. (2 Maccabees 14:16 Brenton)
2Mch:14:16 Na rozkaz jednak dowódcy natychmiast stamtąd odeszli. Spotkali się z nimi we wsi Dessau. (2 Mch 14:16 BT_4)
2Mch:14:16 προστάξαντος δὲ τοῦ ἡγουμένου ἐκεῖθεν εὐθέως ἀναζεύξας συμμίσγει αὐτοῖς ἐπὶ κώμην Δεσσαου.
2Mch:14:16 προσ·τάσσω/-τάττω (προσ+τασσ-/προσ+ταττ-, προσ+ταξ-, προσ+ταξ-, προσ+τεταχ·[κ]-, προσ+τετασσ-, προσ+ταγ·[θ]-/προσ+ταχ·θ-) δέ ὁ ἡ τό ἡγέομαι (ηγ(ε)-, -, ηγη·σ-, -, ηγη-, -) ἐκεῖ·θεν εὐ·θέως (cf. ἐξαυτῆς and παραχρῆμα); εὐ·θύς[1] -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως     αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί κώμη, -ης, ἡ  
2Mch:14:16 By dawać dyrektywę zaś By uważać Stamtąd Naraz {Zaraz} zupełnie; prosto On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Miasto
2Mch:14:16 prosta/Xantos de\ tou= E(goume/nou e)kei=Ten eu)Te/Os a)naDZeu/Xas summi/sgei au)toi=s e)pi\ kO/mEn *dessaou.
2Mch:14:16 prostaXantos de tu hEgumenu ekeiTen euTeOs anaDZeuXas symmisgei autois epi kOmEn dessau.
2Mch:14:16 VA_AAPGSM x RA_GSM V2_PMPGSM D D VA_AAPNSM V1_PAI3S RD_DPM P N1_ASF N2_GSM
2Mch:14:16 to give a directive δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the to deem from there at once outright; straight ć ć he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing town ć
2Mch:14:16 upon GIVE-ing-A-DIRECTIVE (gen) Yet the (gen) while being-DEEM-ed (gen) from there at once; straight ([Adj] gen)     them/same (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) town (acc)  
2Mch:14:16 2Mch_14:16_1 2Mch_14:16_2 2Mch_14:16_3 2Mch_14:16_4 2Mch_14:16_5 2Mch_14:16_6 2Mch_14:16_7 2Mch_14:16_8 2Mch_14:16_9 2Mch_14:16_10 2Mch_14:16_11 2Mch_14:16_12
2Mch:14:16 x x x x x x x x x x x x
2Mch:14:17 Σιμων δὲ ὁ ἀδελφὸς Ιουδου συμβεβληκὼς ἦν τῷ Νικάνορι, βραδέως δὲ διὰ τὴν αἰφνίδιον τῶν ἀντιπάλων ἀφασίαν ἐπταικώς·
2Mch:14:17 Now Simon, Judas' brother, had joined battle with Nicanor, but was somewhat discomfited through the sudden silence of his enemies. (2 Maccabees 14:17 Brenton)
2Mch:14:17 Szymon, brat Judy, rozpoczął bitwę z Nikanorem, ale wskutek nagłego uderzenia nieprzyjaciół doznał chwilowej porażki. (2 Mch 14:17 BT_4)
2Mch:14:17 Σιμων δὲ ἀδελφὸς Ιουδου συμβεβληκὼς ἦν τῷ Νικάνορι, βραδέως δὲ διὰ τὴν αἰφνίδιον τῶν ἀντιπάλων ἀφασίαν ἐπταικώς·
2Mch:14:17 Σίμων, -ωνος, ὁ, voc. sg. Σίμων δέ ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί Ἰούδας, -α and -ου, ὁ συμ·βάλλω (συν+βαλλ-, -, 2nd συν+βαλ-, συν+βεβλη·κ-, συν+βεβλη-, συν+βλη·θ-) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό Νικάνωρ, -ορος, ὁ βραδέως [LXX]; βραδύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως δέ διά ὁ ἡ τό αἰφνίδιος -ον ὁ ἡ τό     πταίω (πται-, πται·σ-, πται·σ-, επται·κ-, -, -)
2Mch:14:17 Simon zaś Brat Judasz/Juda By zbiegać się razem bądź współpracownikiem, współpracuj, przyczyniaj się do By być Nikanor ???; powolny zaś Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Nagły By potykać się
2Mch:14:17 *simOn de\ o( a)delfo\s *ioudou sumbeblEkO\s E)=n tO=| *nika/nori, brade/Os de\ dia\ tE\n ai)fni/dion tO=n a)ntipa/lOn a)fasi/an e)ptaikO/s·
2Mch:14:17 simOn de ho adelfos iudu symbeblEkOs En tO nikanori, bradeOs de dia tEn aifnidion tOn antipalOn afasian eptaikOs·
2Mch:14:17 N3W_NSM x RA_NSM N2_NSM N1T_GSM VX_XAPNSM V9_IAI3S RA_DSM N3R_DSM D x P RA_ASF A1B_ASF RA_GPM A1B_GPM N1A_ASF VX_XAPNSM
2Mch:14:17 Simon δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the brother Judas/Judah to concur together contribute, cooperate, conduce to to be the Nicanor ???; slow δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the sudden the ć ć to stumble
2Mch:14:17 Simon (nom|voc) Yet the (nom) brother (nom) Judas/Judah (gen) having CONCUR TOGETHER-ed (nom) he/she/it-was the (dat) Nicanor (dat) ???; slow ([Adj] gen) Yet because of (+acc), through (+gen) the (acc) sudden ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen)     having STUMBLE-ed (nom)
2Mch:14:17 2Mch_14:17_1 2Mch_14:17_2 2Mch_14:17_3 2Mch_14:17_4 2Mch_14:17_5 2Mch_14:17_6 2Mch_14:17_7 2Mch_14:17_8 2Mch_14:17_9 2Mch_14:17_10 2Mch_14:17_11 2Mch_14:17_12 2Mch_14:17_13 2Mch_14:17_14 2Mch_14:17_15 2Mch_14:17_16 2Mch_14:17_17 2Mch_14:17_18
2Mch:14:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:14:18 ὅμως δὲ ἀκούων ὁ Νικάνωρ ἣν εἶχον οἱ περὶ τὸν Ιουδαν ἀνδραγαθίαν καὶ ἐν τοῖς περὶ τῆς πατρίδος ἀγῶσιν εὐψυχίαν, ὑπευλαβεῖτο τὴν κρίσιν δι’ αἱμάτων ποιήσασθαι.
2Mch:14:18 Nevertheless Nicanor, hearing of the manliness of them that were with Judas, and the courageousness that they had to fight for their country, durst not try the matter by the sword. (2 Maccabees 14:18 Brenton)
2Mch:14:18 Mimo to Nikanor, który słyszał o tym, jaka jest dzielność żołnierzy Judy i jaka ich zawziętość w zmaganiu o ojczyznę, czuł obawę przed krwawym rozstrzygnięciem. (2 Mch 14:18 BT_4)
2Mch:14:18 ὅμως δὲ ἀκούων Νικάνωρ ἣν εἶχον οἱ περὶ τὸν Ιουδαν ἀνδραγαθίαν καὶ ἐν τοῖς περὶ τῆς πατρίδος ἀγῶσιν εὐψυχίαν, ὑπευλαβεῖτο τὴν κρίσιν δι’ αἱμάτων ποιήσασθαι.
2Mch:14:18 ὅμως δέ ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό Νικάνωρ, -ορος, ὁ ὅς ἥ ὅ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ὁ ἡ τό περί ὁ ἡ τό Ἰούδας, -α and -ου, ὁ   καί ἐν ὁ ἡ τό περί ὁ ἡ τό πατρί[δ]ς, -ίδος, ἡ ἀγών, -ῶνος, ὁ; ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-)     ὁ ἡ τό κρίσις, -εως, ἡ διά αἷμα[τ], -ατος, τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
2Mch:14:18 Podobnie zaś By słyszeć Nikanor Kto/, który/, który By mieć Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Ojczyzna Walcz; by prowadzić Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Krew By czynić/rób
2Mch:14:18 o(/mOs de\ a)kou/On o( *nika/nOr E(\n ei)=CHon oi( peri\ to\n *ioudan a)ndragaTi/an kai\ e)n toi=s peri\ tE=s patri/dos a)gO=sin eu)PSuCHi/an, u(peulabei=to tE\n kri/sin di’ ai(ma/tOn poiE/sasTai.
2Mch:14:18 homOs de akuOn ho nikanOr hEn eiCHon hoi peri ton iudan andragaTian kai en tois peri tEs patridos agOsin euPSyCHian, hypeulabeito tEn krisin di’ haimatOn poiEsasTai.
2Mch:14:18 C x V1_PAPNSM RA_NSM N3R_NSM RR_ASF V1I_IAI3P RA_NPM P RA_ASM N1T_ASM N1A_ASF C P RA_DPM P RA_GSF N3D_GSF N3W_DPM N1A_ASF V1I_IAI3P RA_ASF N3I_ASF P N3M_GPN VA_AMN
2Mch:14:18 likewise δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to hear the Nicanor who/whom/which to have the about (+acc,+gen) the Judas/Judah ć and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the about (+acc,+gen) the fatherland struggle; to lead ć ć the judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) blood to do/make
2Mch:14:18 likewise Yet while HEAR-ing (nom) the (nom) Nicanor (nom) who/whom/which (acc) I-was-HAVE-ing, they-were-HAVE-ing the (nom) about (+acc,+gen) the (acc) Judas/Judah (acc)   and in/among/by (+dat) the (dat) about (+acc,+gen) the (gen) fatherland (gen) struggles (dat); they-should-be-LEAD-ing     the (acc) judgment (acc) because of (+acc), through (+gen) bloods (gen) to-be-DO/MAKE-ed
2Mch:14:18 2Mch_14:18_1 2Mch_14:18_2 2Mch_14:18_3 2Mch_14:18_4 2Mch_14:18_5 2Mch_14:18_6 2Mch_14:18_7 2Mch_14:18_8 2Mch_14:18_9 2Mch_14:18_10 2Mch_14:18_11 2Mch_14:18_12 2Mch_14:18_13 2Mch_14:18_14 2Mch_14:18_15 2Mch_14:18_16 2Mch_14:18_17 2Mch_14:18_18 2Mch_14:18_19 2Mch_14:18_20 2Mch_14:18_21 2Mch_14:18_22 2Mch_14:18_23 2Mch_14:18_24 2Mch_14:18_25 2Mch_14:18_26
2Mch:14:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:14:19 διόπερ ἔπεμψεν Ποσιδώνιον καὶ Θεόδοτον καὶ Ματταθιαν δοῦναι καὶ λαβεῖν δεξιάς.
2Mch:14:19 Wherefore he sent Posidonius, and Theodotus, and Mattathias, to make peace. (2 Maccabees 14:19 Brenton)
2Mch:14:19 Dlatego posłał Posidoniosa, Teodota i Matatiasza, aby podali i przyjęli prawicę. (2 Mch 14:19 BT_4)
2Mch:14:19 διόπερ ἔπεμψεν Ποσιδώνιον καὶ Θεόδοτον καὶ Ματταθιαν δοῦναι καὶ λαβεῖν δεξιάς.
2Mch:14:19 διό·περ πέμπω (πεμπ-, πεμψ-, πεμψ-, πεπομφ·[κ]-, -, πεμφ·θ-)   καί   καί Ματταθίας, -ου, ὁ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) δεξιός -ά -όν
2Mch:14:19 ??? By posyłać I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Matatiasz By dawać I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć W prawo
2Mch:14:19 dio/per e)/pemPSen *posidO/nion kai\ *Teo/doton kai\ *mattaTian dou=nai kai\ labei=n deXia/s.
2Mch:14:19 dioper epemPSen posidOnion kai Teodoton kai mattaTian dunai kai labein deXias.
2Mch:14:19 D VAI_AAI3S N2_ASM C N2_ASM C N1T_ASM VO_AAN C VB_AAN A1A_APF
2Mch:14:19 ??? to send ć and also, even, namely ć and also, even, namely Mattathias to give and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand right
2Mch:14:19 ??? he/she/it-SEND-ed   and   and Mattathias  (acc) to-GIVE and to-TAKE HOLD OF right ([Adj] acc, gen)
2Mch:14:19 2Mch_14:19_1 2Mch_14:19_2 2Mch_14:19_3 2Mch_14:19_4 2Mch_14:19_5 2Mch_14:19_6 2Mch_14:19_7 2Mch_14:19_8 2Mch_14:19_9 2Mch_14:19_10 2Mch_14:19_11
2Mch:14:19 x x x x x x x x x x x
2Mch:14:20 πλείονος δὲ γενομένης περὶ τούτων ἐπισκέψεως καὶ τοῦ ἡγουμένου τοῖς πλήθεσιν ἀνακοινωσαμένου καὶ φανείσης ὁμοψήφου γνώμης ἐπένευσαν ταῖς συνθήκαις.
2Mch:14:20 So when they had taken long advisement thereupon, and the captain had made the multitude acquainted therewith, and it appeared that they were all of one mind, they consented to the covenants, (2 Maccabees 14:20 Brenton)
2Mch:14:20 Po gruntownym rozważeniu warunków, dowódca ogłosił je wojskom. Kiedy zaś opinia okazała się jednomyślna, wyrazili na nie zgodę. (2 Mch 14:20 BT_4)
2Mch:14:20 πλείονος δὲ γενομένης περὶ τούτων ἐπισκέψεως καὶ τοῦ ἡγουμένου τοῖς πλήθεσιν ἀνακοινωσαμένου καὶ φανείσης ὁμοψήφου γνώμης ἐπένευσαν ταῖς συνθήκαις.
2Mch:14:20 πλείων -ον and πλέων -ον, gen. sg. -ονος (Comp. of πολύς) δέ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) περί οὗτος αὕτη τοῦτο ἐπί·σκεψις, -εως, ἡ [LXX] καί ὁ ἡ τό ἡγέομαι (ηγ(ε)-, -, ηγη·σ-, -, ηγη-, -) ὁ ἡ τό πλῆθο·ς, -ους, τό   καί φαίνω (φαιν-, φαν(ε)·[σ]-, φαν·[σ]-, -, -, φαν·[θ]-)   γνώμη, -ης, ἡ ἐπι·νεύω (επι+νευ-, -, επι+νευ·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό  
2Mch:14:20 Więcej zaś By stawać się stawaj się, zdarzaj się Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Inspekcji/badanie I też, nawet, mianowicie By uważać Los (mnóstwo ) I też, nawet, mianowicie By ukazywać się {By wydawać się} spojrzenie, były widocznym, równy, zdawaj się, bądź widocznym Wiedzy opierane określenie [zobacz gnomiczny] By kiwać porozumienie
2Mch:14:20 plei/onos de\ genome/nEs peri\ tou/tOn e)piske/PSeOs kai\ tou= E(goume/nou toi=s plE/Tesin a)nakoinOsame/nou kai\ fanei/sEs o(moPSE/fou gnO/mEs e)pe/neusan tai=s sunTE/kais.
2Mch:14:20 pleionos de genomenEs peri tutOn episkePSeOs kai tu hEgumenu tois plETesin anakoinOsamenu kai faneisEs homoPSEfu gnOmEs epeneusan tais synTEkais.
2Mch:14:20 A3C_GSM x VB_AMPGSF P RD_GPM N3I_GSF C RA_GSM V2_PMPGSM RA_DPM N3E_DPN VA_AMPGSM C VD_APPGSF A1B_GSF N1_GSF VAI_AAI3P RA_DPF N1_DPF
2Mch:14:20 more δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to become become, happen about (+acc,+gen) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] visitation/inspection and also, even, namely the to deem the lot (multitude ) ć and also, even, namely to appear look, shew, peer, seem, show ć knowledge-based determination [see gnomic] to nod agreement the ć
2Mch:14:20 more (gen) Yet upon being-BECOME-ed (gen) about (+acc,+gen) these (gen) visitation/inspection (gen) and the (gen) while being-DEEM-ed (gen) the (dat) lots (dat)   and upon being-APPEAR-ed (gen)   knowledge-based determination (gen) they-NOD-ed-AGREEMENT the (dat)  
2Mch:14:20 2Mch_14:20_1 2Mch_14:20_2 2Mch_14:20_3 2Mch_14:20_4 2Mch_14:20_5 2Mch_14:20_6 2Mch_14:20_7 2Mch_14:20_8 2Mch_14:20_9 2Mch_14:20_10 2Mch_14:20_11 2Mch_14:20_12 2Mch_14:20_13 2Mch_14:20_14 2Mch_14:20_15 2Mch_14:20_16 2Mch_14:20_17 2Mch_14:20_18 2Mch_14:20_19
2Mch:14:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:14:21 ἐτάξαντο δὲ ἡμέραν ἐν ᾗ κατ’ ἰδίαν ἥξουσιν εἰς τὸ αὐτό· καὶ προῆλθεν παρ’ ἑκάστου δίφραξ, ἔθεσαν δίφρους.
2Mch:14:21 And appointed a day to meet in together by themselves: and when the day came, and stools were set for either of them, (2 Maccabees 14:21 Brenton)
2Mch:14:21 Ustanowiono dzień, w którym spotkają się osobno wodzowie na jednym miejscu. Zbliżał się z każdej strony rydwan, ustawiono krzesła. (2 Mch 14:21 BT_4)
2Mch:14:21 ἐτάξαντο δὲ ἡμέραν ἐν κατ’ ἰδίαν ἥξουσιν εἰς τὸ αὐτό· καὶ προῆλθεν παρ’ ἑκάστου δίφραξ, ἔθεσαν δίφρους.
2Mch:14:21 τάσσω/τάττω (τασσ-/ταττ-, ταξ-, ταξ-, τεταχ·[κ]-, τετασσ-, ταχ·θ-) δέ ἡμέρα, -ας -ἡ ἐν ὅς ἥ ὅ κατά ἴδιος -ία -ον ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό καί προ·έρχομαι (προ+ερχ-, προ+ελευ·σ-, 2nd προ+ελθ-, -, -, -) παρά ἕκαστος -η -ον δίφραξ, -ακος, ἡ [LXX] τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-)  
2Mch:14:21 By rozkazywać {By zamawiać} kategorię, stopień, klasę, uporządkowywać, ład zaś Dzień W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Własny prywatnie By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem. Do (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do ??? fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Każdy ??? By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj
2Mch:14:21 e)ta/Xanto de\ E(me/ran e)n E(=| kat’ i)di/an E(/Xousin ei)s to\ au)to/· kai\ proE=lTen par’ e(ka/stou di/fraX, e)/Tesan di/frous.
2Mch:14:21 etaXanto de hEmeran en hE kat’ idian hEXusin eis to auto· kai proElTen par’ hekastu difraX, eTesan difrus.
2Mch:14:21 VAI_AMI3P x N1A_ASF P RR_DSF P A1A_ASF VF_FAI3P P RA_ASN RD_ASN C VBI_AAI3S P A1_GSM N3K_NSF VEI_API3P N2_APM
2Mch:14:21 to order category, grade, class, trim, orderliness δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] day in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing own privately to have come I have come. I have arrived. into (+acc) the he/she/it/same and also, even, namely to ??? frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together each ??? to place lay, put, set, situate, station ć
2Mch:14:21 they-were-ORDER-ed Yet day (acc) in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) down/according to/as per (+acc), against (+gen) own (acc) they-will-HAVE COME, going-to-HAVE COME (fut ptcp) (dat) into (+acc) the (nom|acc) it/same (nom|acc) and he/she/it-???-ed frοm beside (+acc,+gen,+dat) each (of two) (gen) ??? (nom|voc) they-PLACE-ed  
2Mch:14:21 2Mch_14:21_1 2Mch_14:21_2 2Mch_14:21_3 2Mch_14:21_4 2Mch_14:21_5 2Mch_14:21_6 2Mch_14:21_7 2Mch_14:21_8 2Mch_14:21_9 2Mch_14:21_10 2Mch_14:21_11 2Mch_14:21_12 2Mch_14:21_13 2Mch_14:21_14 2Mch_14:21_15 2Mch_14:21_16 2Mch_14:21_17 2Mch_14:21_18
2Mch:14:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:14:22 διέταξεν Ιουδας ἐνόπλους ἑτοίμους ἐν τοῖς ἐπικαίροις τόποις, μήποτε ἐκ τῶν πολεμίων αἰφνιδίως κακουργία γένηται· τὴν ἁρμόζουσαν ἐποιήσαντο κοινολογίαν.
2Mch:14:22 Judas placed armed men ready in convenient places, lest some treachery should be suddenly practised by the enemies: so they made a peaceable conference. (2 Maccabees 14:22 Brenton)
2Mch:14:22 Juda ustawił zbrojnych w dogodnych miejscach, aby byli gotowi na wypadek, gdyby ze strony nieprzyjaciół nagle urządzono napad. Zgodną jednak prowadzili rozmowę. (2 Mch 14:22 BT_4)
2Mch:14:22 διέταξεν Ιουδας ἐνόπλους ἑτοίμους ἐν τοῖς ἐπικαίροις τόποις, μήποτε ἐκ τῶν πολεμίων αἰφνιδίως κακουργία γένηται· τὴν ἁρμόζουσαν ἐποιήσαντο κοινολογίαν.
2Mch:14:22 δια·τάσσω (δια+τασσ-, δια+ταξ-, δια+ταξ-, δια+τεταχ·[κ]-, δια+τετασσ-, δια+ταγ·[θ]-/δια+ταχ·θ-) Ἰούδας, -α and -ου, ὁ   ἕτοιμος -η -ον ἐν ὁ ἡ τό   τόπος, -ου, ὁ μήποτε (μή ποτέ) ἐκ ὁ ἡ τό       γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό ἁρμόζω (αρμοζ-, αρμο·σ-, αρμο·σ-, -, ηρμοσ-, -) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)  
2Mch:14:22 By przepisywać dekret, zamówienie {rozkaz}, mianować albo wyświęcać Judasz/Juda Gotowy W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miejsce Nigdy Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami By stawać się stawaj się, zdarzaj się By łączyć się By czynić/rób
2Mch:14:22 die/taXen *ioudas e)no/plous e(toi/mous e)n toi=s e)pikai/rois to/pois, mE/pote e)k tO=n polemi/On ai)fnidi/Os kakourgi/a ge/nEtai· tE\n a(rmo/DZousan e)poiE/santo koinologi/an.
2Mch:14:22 dietaXen iudas enoplus hetoimus en tois epikairois topois, mEpote ek tOn polemiOn aifnidiOs kakurgia genEtai· tEn harmoDZusan epoiEsanto koinologian.
2Mch:14:22 VAI_AAI3S N1T_NSM N2_APM A1_APM P RA_DPM A1B_DPM N2_DPM D P RA_GPM A1A_GPM D N1A_NSF VB_AMS3S RA_ASF V1_PAPASF VAI_AMI3P N1A_ASF
2Mch:14:22 to prescribe decree, order, appoint or ordain Judas/Judah ć ready in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć place never out of (+gen) ἐξ before vowels the ć ć ć to become become, happen the to join to do/make ć
2Mch:14:22 he/she/it-PRESCRIBE-ed Judas/Judah (nom)   ready ([Adj] acc) in/among/by (+dat) the (dat)   places (dat) never out of (+gen) the (gen)       he/she/it-should-be-BECOME-ed the (acc) while JOIN-ing (acc) they-were-DO/MAKE-ed  
2Mch:14:22 2Mch_14:22_1 2Mch_14:22_2 2Mch_14:22_3 2Mch_14:22_4 2Mch_14:22_5 2Mch_14:22_6 2Mch_14:22_7 2Mch_14:22_8 2Mch_14:22_9 2Mch_14:22_10 2Mch_14:22_11 2Mch_14:22_12 2Mch_14:22_13 2Mch_14:22_14 2Mch_14:22_15 2Mch_14:22_16 2Mch_14:22_17 2Mch_14:22_18 2Mch_14:22_19
2Mch:14:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:14:23 διέτριβεν ὁ Νικάνωρ ἐν Ιεροσολύμοις καὶ ἔπραττεν οὐθὲν ἄτοπον, τοὺς δὲ συναχθέντας ἀγελαίους ὄχλους ἀπέλυσεν.
2Mch:14:23 Now Nicanor abode in Jerusalem, and did no hurt, but sent away the people that came flocking unto him. (2 Maccabees 14:23 Brenton)
2Mch:14:23 Nikanor przebywał w Jerozolimie i nie uczynił niczego niestosownego, oddalił nawet gromadzących się tłumnie przy nim ludzi. (2 Mch 14:23 BT_4)
2Mch:14:23 διέτριβεν Νικάνωρ ἐν Ιεροσολύμοις καὶ ἔπραττεν οὐθὲν ἄτοπον, τοὺς δὲ συναχθέντας ἀγελαίους ὄχλους ἀπέλυσεν.
2Mch:14:23 δια·τρίβω (δια+τριβ-, δια+τριψ-, δια+τριψ-, -, -, -) ὁ ἡ τό Νικάνωρ, -ορος, ὁ ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί πράσσω/πράττω (πρασσ-/πραττ-, πραξ-, πραξ-, πεπραχ·[κ]-, πεπρασσ-, πραχ·θ-) οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν ἄ·τοπος -ον ὁ ἡ τό δέ συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-)   ὄχλος, -ου, ὁ ἀπο·λύω (απο+λυ-, απο+λυ·σ-, απο+λυ·σ-, απο+λελυ·κ-, απο+λελυ-, απο+λυ·θ-)
2Mch:14:23 By pozostawać Nikanor W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie By działać Nie jeden (nic, nikt) Nie na miejscu zaś By zbierać się razem Tłum Do wolny
2Mch:14:23 die/triben o( *nika/nOr e)n *ierosolu/mois kai\ e)/pratten ou)Te\n a)/topon, tou\s de\ sunaCHTe/ntas a)gelai/ous o)/CHlous a)pe/lusen.
2Mch:14:23 dietriben ho nikanOr en ierosolymois kai epratten uTen atopon, tus de synaCHTentas agelaius oCHlus apelysen.
2Mch:14:23 V1I_IAI3S RA_NSM N3R_NSM P N3M_DPM C V1I_IAI3S RP_ASN A1B_ASN RA_APM x VQ_APPAPM A1A_APM N2_APM VAI_AAI3S
2Mch:14:23 to stay the Nicanor in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] and also, even, namely to act not one (nothing, no one) out of place the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to gather together ć crowd to free
2Mch:14:23 he/she/it-was-STAY-ing the (nom) Nicanor (nom) in/among/by (+dat) Jerusalem (dat) and he/she/it-was-ACT-ing not one (nom|acc) out of place ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (acc) Yet upon being-GATHER TOGETHER-ed (acc)   crowds (acc) he/she/it-FREE-ed
2Mch:14:23 2Mch_14:23_1 2Mch_14:23_2 2Mch_14:23_3 2Mch_14:23_4 2Mch_14:23_5 2Mch_14:23_6 2Mch_14:23_7 2Mch_14:23_8 2Mch_14:23_9 2Mch_14:23_10 2Mch_14:23_11 2Mch_14:23_12 2Mch_14:23_13 2Mch_14:23_14 2Mch_14:23_15
2Mch:14:23 x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:14:24 καὶ εἶχεν τὸν Ιουδαν διὰ παντὸς ἐν προσώπῳ, ψυχικῶς τῷ ἀνδρὶ προσεκέκλιτο.
2Mch:14:24 And he would not willingly have Judas out of his sight: for he love the man from his heart (2 Maccabees 14:24 Brenton)
2Mch:14:24 Miał dla Judy zawsze wielkie uznanie i w głębi serca był przychylny temu mężowi. (2 Mch 14:24 BT_4)
2Mch:14:24 καὶ εἶχεν τὸν Ιουδαν διὰ παντὸς ἐν προσώπῳ, ψυχικῶς τῷ ἀνδρὶ προσεκέκλιτο.
2Mch:14:24 καί ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ὁ ἡ τό Ἰούδας, -α and -ου, ὁ διά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἐν πρόσ·ωπον, -ου, τό   ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ προσ·κλίνω (-, -, -, -, προσ+κεκλι-, προσ+κλι·θ-)
2Mch:14:24 I też, nawet, mianowicie By mieć Judasz/Juda Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Twarz Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By łączyć się z
2Mch:14:24 kai\ ei)=CHen to\n *ioudan dia\ panto\s e)n prosO/pO|, PSuCHikO=s tO=| a)ndri\ proseke/klito.
2Mch:14:24 kai eiCHen ton iudan dia pantos en prosOpO, PSyCHikOs tO andri prosekeklito.
2Mch:14:24 C V1I_IAI3S RA_ASM N1T_ASM P A3_GSM P N2N_DSN D RA_DSM N3_DSM V1I_IAI3S
2Mch:14:24 and also, even, namely to have the Judas/Judah because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) every all, each, every, the whole of in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among face ć the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". to join with
2Mch:14:24 and he/she/it-was-HAVE-ing the (acc) Judas/Judah (acc) because of (+acc), through (+gen) every (gen) in/among/by (+dat) face (dat)   the (dat) man, husband (dat) he/she/it-had-been-JOIN-ed-WITH!
2Mch:14:24 2Mch_14:24_1 2Mch_14:24_2 2Mch_14:24_3 2Mch_14:24_4 2Mch_14:24_5 2Mch_14:24_6 2Mch_14:24_7 2Mch_14:24_8 2Mch_14:24_9 2Mch_14:24_10 2Mch_14:24_11 2Mch_14:24_12
2Mch:14:24 x x x x x x x x x x x x
2Mch:14:25 παρεκάλεσεν αὐτὸν γῆμαι καὶ παιδοποιήσασθαι· ἐγάμησεν, εὐστάθησεν, ἐκοινώνησεν βίου.
2Mch:14:25 He prayed him also to take a wife, and to beget children: so he married, was quiet, and took part of this life. (2 Maccabees 14:25 Brenton)
2Mch:14:25 Zachęcał go, aby się ożenił i miał dzieci. Ożenił się, dobrze mu się powodziło i zaznał radości życia. (2 Mch 14:25 BT_4)
2Mch:14:25 παρεκάλεσεν αὐτὸν γῆμαι καὶ παιδοποιήσασθαι· ἐγάμησεν, εὐστάθησεν, ἐκοινώνησεν βίου.
2Mch:14:25 παρα·καλέω (παρα+καλ(ε)-, παρα+καλε·σ-, παρα+καλε·σ-, -, παρα+κεκλη-, παρα+κλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό γαμέω (γαμ(ε)-, -, γαμη·σ-/γημ·[σ]-, γεγαμη·κ-, -, γαμη·θ-) καί   γαμέω (γαμ(ε)-, -, γαμη·σ-/γημ·[σ]-, γεγαμη·κ-, -, γαμη·θ-)   κοινωνέω (κοινων(ε)-, κοινωνη·σ-, κοινωνη·σ-, κεκοινωνη·κ-, -, -) βίος, -ου, ὁ; βιόω (βι(ο)-, βιω·σ-, βιω·σ-, -, -, -)
2Mch:14:25 By wnosić petycję do petycji, pocieszać, błagać, proszę, wołać {telefonować}, posyłać po, wezwać, zapraszać, napominać, zachęcać, odwoływać się do, żałować, żałować, pocieszać, błagać, przemawiać, prosić, prosić {pytać} poważnie, prośba, wstawiać się u On/ona/to/to samo By brać ślub I też, nawet, mianowicie By brać ślub By uczestniczyć Życie; by żyć
2Mch:14:25 pareka/lesen au)to\n gE=mai kai\ paidopoiE/sasTai· e)ga/mEsen, eu)sta/TEsen, e)koinO/nEsen bi/ou.
2Mch:14:25 parekalesen auton gEmai kai paidopoiEsasTai· egamEsen, eustaTEsen, ekoinOnEsen biu.
2Mch:14:25 VAI_AAI3S RD_ASM VA_AAN C VA_AMN VAI_AAI3S VA_AAI3S VAI_AAI3S N2_GSM
2Mch:14:25 to petition petition, comfort, beseech, please, call, send for, summon, invite, exhort, encourage, appeal to, repent, regret, console, entreat, plead, beg, ask earnestly, request, plead with he/she/it/same to marry and also, even, namely ć to marry ć to share life; to live
2Mch:14:25 he/she/it-PETITION-ed him/it/same (acc) to-MARRY, be-you(sg)-MARRY-ed!, he/she/it-happens-to-MARRY (opt) and   he/she/it-MARRY-ed   he/she/it-SHARE-ed life (gen); be-you(sg)-LIVE-ing!, be-you(sg)-being-LIVE-ed!
2Mch:14:25 2Mch_14:25_1 2Mch_14:25_2 2Mch_14:25_3 2Mch_14:25_4 2Mch_14:25_5 2Mch_14:25_6 2Mch_14:25_7 2Mch_14:25_8 2Mch_14:25_9
2Mch:14:25 x x x x x x x x x
2Mch:14:26 Ὁ δὲ Ἄλκιμος συνιδὼν τὴν πρὸς ἀλλήλους εὔνοιαν καὶ τὰς γενομένας συνθήκας λαβὼν ἧκεν πρὸς τὸν Δημήτριον καὶ ἔλεγεν τὸν Νικάνορα ἀλλότρια φρονεῖν τῶν πραγμάτων· τὸν γὰρ ἐπίβουλον τῆς βασιλείας Ιουδαν αὐτοῦ διάδοχον ἀναδεῖξαι.
2Mch:14:26 But Alcimus, perceiving the love that was betwixt them, and considering the covenants that were made, came to Demetrius, and told him that Nicanor was not well affected toward the state; for that he had ordained Judas, a traitor to his realm, to be the king's successor. (2 Maccabees 14:26 Brenton)
2Mch:14:26 Alkimos jednak widząc wzajemną ich przyjaźń, wziąwszy zawarte umowy, udał się do Demetriusza i oskarżył Nikanora o wrogie usposobienie wobec państwa, wroga bowiem jego królestwa, Judę, mianował go po nim następcą na stanowisku arcykapłana. (2 Mch 14:26 BT_4)
2Mch:14:26 δὲ Ἄλκιμος συνιδὼν τὴν πρὸς ἀλλήλους εὔνοιαν καὶ τὰς γενομένας συνθήκας λαβὼν ἧκεν πρὸς τὸν Δημήτριον καὶ ἔλεγεν τὸν Νικάνορα ἀλλότρια φρονεῖν τῶν πραγμάτων· τὸν γὰρ ἐπίβουλον τῆς βασιλείας Ιουδαν αὐτοῦ διάδοχον ἀναδεῖξαι.
2Mch:14:26 ὁ ἡ τό δέ   συν·οράω a.k.a. συν·εῖδον (συν+ορ(α)-, -, 2nd συν+ιδ-, -, -, -) ὁ ἡ τό πρός ἀλλήλων (gen. pl.) εὔ·νοια, -ας, ἡ καί ὁ ἡ τό γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)   λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -) πρός ὁ ἡ τό Δημήτριος, -ου, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό Νικάνωρ, -ορος, ὁ ἀλλότριος -ία -ον φρονέω (φρον(ε)-, φρονη·σ-, φρονη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό πρᾶγμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό γάρ   ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό διά·δοχος, -οῦ, ὁ and ἡ ἀνα·δείκνυμι (-, -, ανα+δειξ-, -, -, -)
2Mch:14:26 zaś Do ??? Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Jeden inny ??? I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Demetriusz I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Nikanor Innego/inni By myśleć budowę {ramę} (por. ????) Emocjonalne rozmieszczenie {skłonność} (czynnie zakładaj mindset jak ciebie pozwalaj się "by sądzić o" czymś, w przeciwieństwie do właśnie logiczny rozumowanie). Sprawa [zobacz pragmatyczny] Dla odtąd, jak Królestwo Judasz/Juda On/ona/to/to samo Następca doznają powodzenia Do ???
2Mch:14:26 *(o de\ *)/alkimos sunidO\n tE\n pro\s a)llE/lous eu)/noian kai\ ta\s genome/nas sunTE/kas labO\n E(=ken pro\s to\n *dEmE/trion kai\ e)/legen to\n *nika/nora a)llo/tria fronei=n tO=n pragma/tOn· to\n ga\r e)pi/boulon tE=s basilei/as *ioudan au)tou= dia/doCHon a)nadei=Xai.
2Mch:14:26 o de alkimos synidOn tEn pros allElus eunoian kai tas genomenas synTEkas labOn hEken pros ton dEmEtrion kai elegen ton nikanora allotria fronein tOn pragmatOn· ton gar epibulon tEs basileias iudan autu diadoCHon anadeiXai.
2Mch:14:26 RA_NSM x N2_NSM VB_AAPNSM RA_ASF P RD_APM N1A_ASF C RA_APF VB_AMPAPF N1_APF VB_AAPNSM VHI_AAI3S P RA_ASM N2_ASM C V1I_IAI3S RA_ASM N3R_ASM A1A_APN V2_PAN RA_GPN N3M_GPN RA_ASM x N2_ASM RA_GSF N1A_GSF N1T_ASM RD_GSM N2_ASM VA_AAN
2Mch:14:26 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć to ??? the toward (+acc,+gen,+dat) one another ??? and also, even, namely the to become become, happen ć to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand to have come I have come. I have arrived. toward (+acc,+gen,+dat) the Demetrius and also, even, namely to say/tell the Nicanor of another/others to think frame (cf. φρην) an emotional disposition (actively establish a mindset of how you allow yourself to "feel" about something, as opposed to just logical reasoning). the matter [see pragmatic] the for since, as ć the kingdom Judas/Judah he/she/it/same successor succeed to ???
2Mch:14:26 the (nom) Yet   upon ???-ing (nom) the (acc) toward (+acc,+gen,+dat) one another (acc) ??? (acc) and the (acc) upon being-BECOME-ed (acc)   upon TAKE HOLD OF-ing (nom) he/she/it-has-HAVE COME-ed toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) Demetrius (acc) and he/she/it-was-SAY/TELL-ing the (acc) Nicanor (acc) of another/others (nom|acc|voc), of another/others (nom|voc) to-be-THINK-ing the (gen) matters (gen) the (acc) for   the (gen) kingdom (gen), kingdoms (acc) Judas/Judah (acc) him/it/same (gen) successor (acc) to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt)
2Mch:14:26 2Mch_14:26_1 2Mch_14:26_2 2Mch_14:26_3 2Mch_14:26_4 2Mch_14:26_5 2Mch_14:26_6 2Mch_14:26_7 2Mch_14:26_8 2Mch_14:26_9 2Mch_14:26_10 2Mch_14:26_11 2Mch_14:26_12 2Mch_14:26_13 2Mch_14:26_14 2Mch_14:26_15 2Mch_14:26_16 2Mch_14:26_17 2Mch_14:26_18 2Mch_14:26_19 2Mch_14:26_20 2Mch_14:26_21 2Mch_14:26_22 2Mch_14:26_23 2Mch_14:26_24 2Mch_14:26_25 2Mch_14:26_26 2Mch_14:26_27 2Mch_14:26_28 2Mch_14:26_29 2Mch_14:26_30 2Mch_14:26_31 2Mch_14:26_32 2Mch_14:26_33 2Mch_14:26_34
2Mch:14:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:14:27 ὁ δὲ βασιλεὺς ἔκθυμος γενόμενος καὶ ταῖς τοῦ παμπονήρου διαβολαῖς ἐρεθισθεὶς ἔγραψεν Νικάνορι φάσκων ὑπὲρ μὲν τῶν συνθηκῶν βαρέως φέρειν, κελεύων δὲ τὸν Μακκαβαῖον δέσμιον ἐξαποστέλλειν εἰς Ἀντιόχειαν ταχέως.
2Mch:14:27 Then the king being in a rage, and provoked with the accusations of the most wicked man, wrote to Nicanor, signifying that he was much displeased with the covenants, and commanding him that he should send Maccabeus prisoner in all haste unto Antioch. (2 Maccabees 14:27 Brenton)
2Mch:14:27 Król zaś rozgniewał się, a podniecony oszczerstwami tego skończonego łotra, napisał do Nikanora, wyrażając niezadowolenie w sprawie umów i rozkazując, aby Machabeusza skutego natychmiast przesłał do Antiochii. (2 Mch 14:27 BT_4)
2Mch:14:27 δὲ βασιλεὺς ἔκθυμος γενόμενος καὶ ταῖς τοῦ παμπονήρου διαβολαῖς ἐρεθισθεὶς ἔγραψεν Νικάνορι φάσκων ὑπὲρ μὲν τῶν συνθηκῶν βαρέως φέρειν, κελεύων δὲ τὸν Μακκαβαῖον δέσμιον ἐξαποστέλλειν εἰς Ἀντιόχειαν ταχέως.
2Mch:14:27 ὁ ἡ τό δέ βασιλεύς, -έως, ὁ   γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) καί ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό     ἐρεθίζω (ερεθιζ-, -, ερεθι·σ-, -, -, ερεθισ·θ-) γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) Νικάνωρ, -ορος, ὁ φάσκω (φασκ-, -, -, -, -, -) ὑπέρ μέν ὁ ἡ τό   βαρέως; βαρύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) κελεύω (κελευ-, -, κελευ·σ-, -, -, κελευσ·θ-) δέ ὁ ἡ τό   δέσμιος[2], -ου, ὁ; δέσμιος[1] (-ία) -ον [LXX] ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) εἰς[1] Ἀντιόχεια, -ας, ἡ ταχέως (Adv. of ταχύς); ταχύς -εῖα -ύ, gen. -έος and -έως
2Mch:14:27 zaś Król By stawać się stawaj się, zdarzaj się I też, nawet, mianowicie By prowokować By pisać Nikanor Do ??? Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) Nudny {Tępy} (ciężko); ciężko By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą By rozkazywać to jest, zachęcać przez słowo. zaś Więzień; wiązany Do ??? Do (+przyspieszenie) Antiochia [miasto z] Szybko pobieżny, szybki, wyraźny {ekspresowy}, mocno {szybko}, pośpieszny, szybko; szybko pośpieszny, szybko, 'rzucaj głową naprzód' mocno {szybko}, ????. Strącaj
2Mch:14:27 o( de\ basileu\s e)/kTumos geno/menos kai\ tai=s tou= pamponE/rou diabolai=s e)reTisTei\s e)/graPSen *nika/nori fa/skOn u(pe\r me\n tO=n sunTEkO=n bare/Os fe/rein, keleu/On de\ to\n *makkabai=on de/smion e)Xaposte/llein ei)s *)antio/CHeian taCHe/Os.
2Mch:14:27 ho de basileus ekTymos genomenos kai tais tu pamponEru diabolais ereTisTeis egraPSen nikanori faskOn hyper men tOn synTEkOn bareOs ferein, keleuOn de ton makkabaion desmion eXapostellein eis antioCHeian taCHeOs.
2Mch:14:27 RA_NSM x N3V_NSM A1B_NSM VB_AMPNSM C RA_DPF RA_GSM A1B_GSM N1_DPF VA_APPNSM VAI_AAI3S N3R_DSM V1_PAPNSM P x RA_GPF N1_GPF D V1_PAN V1_PAPNSM x RA_ASM N2_ASM A1B_ASM V1_PAN P N1A_ASF D
2Mch:14:27 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] king ć to become become, happen and also, even, namely the the ć ć to provoke to write Nicanor to ??? above (+acc), on behalf of (+gen) indeed (yet, certainly, surely) the ć dull (heavily); heavy to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth to command i.e., urge on by word. δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the ć prisoner; bound to ??? into (+acc) Antioch [city of] quickly cursory, expeditious, express, fast, speedy, swift; quick speedy, swift, ‘throw headlong’ fast, επίθ. precipitate
2Mch:14:27 the (nom) Yet king (nom)   upon being-BECOME-ed (nom) and the (dat) the (gen)     upon being-PROVOKE-ed (nom|voc) he/she/it-WRITE-ed Nicanor (dat) while ???-ing (nom) above (+acc), on behalf of (+gen) indeed the (gen)   dull; heavy ([Adj] gen) to-be-BRING-ing while COMMand-ing (nom) Yet the (acc)   prisoner (acc); bound ([Adj] acc, nom|acc|voc) to-be-???-ing into (+acc) Antioch (acc) quickly; quick ([Adj] gen)
2Mch:14:27 2Mch_14:27_1 2Mch_14:27_2 2Mch_14:27_3 2Mch_14:27_4 2Mch_14:27_5 2Mch_14:27_6 2Mch_14:27_7 2Mch_14:27_8 2Mch_14:27_9 2Mch_14:27_10 2Mch_14:27_11 2Mch_14:27_12 2Mch_14:27_13 2Mch_14:27_14 2Mch_14:27_15 2Mch_14:27_16 2Mch_14:27_17 2Mch_14:27_18 2Mch_14:27_19 2Mch_14:27_20 2Mch_14:27_21 2Mch_14:27_22 2Mch_14:27_23 2Mch_14:27_24 2Mch_14:27_25 2Mch_14:27_26 2Mch_14:27_27 2Mch_14:27_28 2Mch_14:27_29
2Mch:14:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:14:28 προσπεσόντων δὲ τούτων τῷ Νικάνορι συνεκέχυτο καὶ δυσφόρως ἔφερεν, εἰ τὰ διεσταλμένα ἀθετήσει μηδὲν τἀνδρὸς ἠδικηκότος.
2Mch:14:28 When this came to Nicanor's hearing, he was much confounded in himself, and took it grievously that he should make void the articles which were agreed upon, the man being in no fault. (2 Maccabees 14:28 Brenton)
2Mch:14:28 Gdy wiadomość o tym doszła do Nikanora, ten bardzo się tym zmieszał, gdyż nie chciał unieważnić umowy z człowiekiem, który w niczym nie wykroczył przeciw sprawiedliwości. (2 Mch 14:28 BT_4)
2Mch:14:28 προσπεσόντων δὲ τούτων τῷ Νικάνορι συνεκέχυτο καὶ δυσφόρως ἔφερεν, εἰ τὰ διεσταλμένα ἀθετήσει μηδὲν τἀνδρὸς ἠδικηκότος.
2Mch:14:28 προσ·πίπτω (προσ+πιπτ-, προσ+πεσ(ε)·[σ]-, προσ+πεσ·[σ]- or 2nd προσ+πεσ-, -, -, -) δέ οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό Νικάνωρ, -ορος, ὁ συγ·χέω/-χύν(ν)ω (συν+χε-/συν+χυνν-/συν+χυν-, συν+χε(ε)·[σ]-, συν+χε·[σ]-, -, συν+κεχυ-, συν+χυ·θ-) καί   φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) εἰ ὁ ἡ τό δια·στέλλω (δια+στελλ-, δια+στελ(ε)·[σ]-, δια+στειλ·[σ]-, -, δι+εσταλ-, δια+σταλ·[θ]-) ἀ·θέτησις, -εως, ἡ; ἀ·θετέω (αθετ(ε)-, αθετη·σ-, αθετη·σ-, ηθετη·κ-, -, αθετη·θ-) μηδ·είς μηδε·μία μηδ·έν and μηθ·είς (μηθε·μία) μηθ·έν τἀνδρός (τοῦ ἀνδρός) [LXX] ἀ·δικέω (αδικ(ε)-, αδικη·σ-, αδικη·σ-, ηδικη·κ-, ηδικη-, αδικη·θ-)
2Mch:14:28 By powalić/spadek {jesień} przedtem zaś To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Nikanor By irytować I też, nawet, mianowicie By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Jeżeli Do ??? (Ograniczaj, izoluj, odmienny) Nieuznawanie; by wypierać się [unieważniaj, miej do czynienia zdradziecko, ignoruj, odrzucaj] Nie jeden Człowieka/mąż Do szkody/popełniaj wykroczenie do
2Mch:14:28 prospeso/ntOn de\ tou/tOn tO=| *nika/nori suneke/CHuto kai\ dusfo/rOs e)/feren, ei) ta\ diestalme/na a)TetE/sei mEde\n ta)ndro\s E)dikEko/tos.
2Mch:14:28 prospesontOn de tutOn tO nikanori synekeCHyto kai dysforOs eferen, ei ta diestalmena aTetEsei mEden tandros EdikEkotos.
2Mch:14:28 VB_AAPGPM x RD_GPN RA_DSM N3R_DSM VMI_YMI3S C D V1I_IAI3S C RA_APN VM_XMPAPN VF_FAI3S A3P_ASN RD+NGSM VX_XAPGSM
2Mch:14:28 to prostrate/fall before δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the Nicanor to rile and also, even, namely ć to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth if the to ??? (restrict, isolate, distinct) repudiation; to repudiate [nullify, deal treacherously, ignore, reject] not one the man/husband to harm/do wrong to
2Mch:14:28 let-them-PROSTRATE/FALL-BEFORE! (classical), upon PROSTRATE/FALL-ing-BEFORE (gen) Yet these (gen) the (dat) Nicanor (dat) he/she/it-had-been-RILE-ed! and   he/she/it-was-BRING-ing if the (nom|acc) having-been-???-ed (nom|acc|voc) repudiation (dat); he/she/it-will-REPUDIATE, you(sg)-will-be-REPUDIATE-ed (classical) not one (nom|acc) the man/husband (gen) having WRONG-ed (gen)
2Mch:14:28 2Mch_14:28_1 2Mch_14:28_2 2Mch_14:28_3 2Mch_14:28_4 2Mch_14:28_5 2Mch_14:28_6 2Mch_14:28_7 2Mch_14:28_8 2Mch_14:28_9 2Mch_14:28_10 2Mch_14:28_11 2Mch_14:28_12 2Mch_14:28_13 2Mch_14:28_14 2Mch_14:28_15 2Mch_14:28_16
2Mch:14:28 x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:14:29 ἐπεὶ δὲ τῷ βασιλεῖ ἀντιπράττειν οὐκ ἦν, εὔκαιρον ἐτήρει στρατηγήματι τοῦτ’ ἐπιτελέσαι.
2Mch:14:29 But because there was no dealing against the king, he watched his time to accomplish this thing by policy. (2 Maccabees 14:29 Brenton)
2Mch:14:29 Ponieważ jednak nie mógł się sprzeciwić królowi, szukał sposobności, aby wybiegiem zakończyć tę sprawę. (2 Mch 14:29 BT_4)
2Mch:14:29 ἐπεὶ δὲ τῷ βασιλεῖ ἀντιπράττειν οὐκ ἦν, εὔκαιρον ἐτήρει στρατηγήματι τοῦτ’ ἐπιτελέσαι.
2Mch:14:29 ἐπεί δέ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εὔ·καιρος -ον τηρέω (τηρ(ε)-, τηρη·σ-, τηρη·σ-, τετηρη·κ-, τετηρη-, τηρη·θ-)   οὗτος αὕτη τοῦτο ἐπι·τελέω (επι+τελ(ε)-, επι+τελε·σ-, επι+τελε·σ-, -, -, επι+τελεσ·θ-)
2Mch:14:29 Odtąd/inaczej [inaczej, np., zaś Król ??? Przed przydechem mocnym By być Właściwy/bardzo aktualny By utrzymywać się dotrzymuj, przestrzegaj {obserwuj}, utrzymuj zegarek wszędzie {skończony} To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By ogniskować się dalej dostawanie czyniony
2Mch:14:29 e)pei\ de\ tO=| basilei= a)ntipra/ttein ou)k E)=n, eu)/kairon e)tE/rei stratEgE/mati tou=t’ e)pitele/sai.
2Mch:14:29 epei de tO basilei antiprattein uk En, eukairon etErei stratEgEmati tut’ epitelesai.
2Mch:14:29 C x RA_DSM N3V_DSM V1_PAN D V9_IAI3S A1B_ASM V2I_IAI3S N3M_DSN RD_ASN VA_AAN
2Mch:14:29 since/otherwise [otherwise, e.g., δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the king ć οὐχ before rough breathing to be opportune/very timely to keep abide by, observe, keep watch over ć this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to focus on-getting-done
2Mch:14:29 since Yet the (dat) king (dat)   not he/she/it-was opportune/very timely ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-was-KEEP-ing   this (nom|acc) to-FOCUS-ON-GETTING-DONE, be-you(sg)-FOCUS-ed-ON-GETTING-DONE!, he/she/it-happens-to-FOCUS-ON-GETTING-DONE (opt)
2Mch:14:29 2Mch_14:29_1 2Mch_14:29_2 2Mch_14:29_3 2Mch_14:29_4 2Mch_14:29_5 2Mch_14:29_6 2Mch_14:29_7 2Mch_14:29_8 2Mch_14:29_9 2Mch_14:29_10 2Mch_14:29_11 2Mch_14:29_12
2Mch:14:29 x x x x x x x x x x x x
2Mch:14:30 ὁ δὲ Μακκαβαῖος αὐστηρότερον διεξαγαγόντα συνιδὼν τὸν Νικάνορα τὰ πρὸς αὐτὸν καὶ τὴν εἰθισμένην ἀπάντησιν ἀγροικότερον ἐσχηκότα νοήσας οὐκ ἀπὸ τοῦ βελτίστου τὴν αὐστηρίαν εἶναι συστρέψας οὐκ ὀλίγους τῶν περὶ αὐτὸν συνεκρύπτετο τὸν Νικάνορα.
2Mch:14:30 Notwithstanding, when Maccabeus saw that Nicanor began to be churlish unto him, and that he entreated him more roughly than he was wont, perceiving that such sour behaviour came not of good, he gathered together not a few of his men, and withdrew himself from Nicanor. (2 Maccabees 14:30 Brenton)
2Mch:14:30 Machabeusz ze swej strony zauważył, że Nikanor obchodził się z nim mniej przyjaźnie i że całe jego postępowanie stało się bardziej szorstkie. Był przekonany, że niczego bardzo dobrego nie należy się spodziewać po tym złym usposobieniu. Zebrał więc niemało swych żołnierzy i skrył się przed Nikanorem. (2 Mch 14:30 BT_4)
2Mch:14:30 δὲ Μακκαβαῖος αὐστηρότερον διεξαγαγόντα συνιδὼν τὸν Νικάνορα τὰ πρὸς αὐτὸν καὶ τὴν εἰθισμένην ἀπάντησιν ἀγροικότερον ἐσχηκότα νοήσας οὐκ ἀπὸ τοῦ βελτίστου τὴν αὐστηρίαν εἶναι συστρέψας οὐκ ὀλίγους τῶν περὶ αὐτὸν συνεκρύπτετο τὸν Νικάνορα.
2Mch:14:30 ὁ ἡ τό δέ   αὐστηρό·τερος -α -ον [LXX] (Comp. of αὐστηρός)   συν·οράω a.k.a. συν·εῖδον (συν+ορ(α)-, -, 2nd συν+ιδ-, -, -, -) ὁ ἡ τό Νικάνωρ, -ορος, ὁ ὁ ἡ τό πρός αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ἐθίζω (-, -, εθι·σ-, -, ειθισ-, -) ἀπ·άντησις, -εως, ἡ   ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) νοέω (νο(ε)-, νοη·σ-, νοη·σ-, -, -, -) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπό ὁ ἡ τό βέλτιστος -η -ον [LXX] (Superl. of ἀγαθός) ὁ ἡ τό   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) συ·στρέφω (συν+στρεφ-, -, συν+στρεψ-, -, συν+εστραφ-, συν+στραφ·[θ]-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὀλίγος -η -ον ὁ ἡ τό περί αὐτός αὐτή αὐτό συγ·κρύπτω [LXX] (συν+κρυπτ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό Νικάνωρ, -ορος, ὁ
2Mch:14:30 zaś Bardziej surowy Do ??? Nikanor Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do zwyczaju Spotykanie By mieć By spostrzegać wiedz ??? Przed przydechem mocnym Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Najlepiej By być Do zbieranego razem krzyw, skręcaj, kręć się, wić się, wykręcaj {wymuszaj} ??? Przed przydechem mocnym Mało [zobacz oligarchię] Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) On/ona/to/to samo Do ??? Nikanor
2Mch:14:30 o( de\ *makkabai=os au)stEro/teron dieXagago/nta sunidO\n to\n *nika/nora ta\ pro\s au)to\n kai\ tE\n ei)Tisme/nEn a)pa/ntEsin a)groiko/teron e)sCHEko/ta noE/sas ou)k a)po\ tou= belti/stou tE\n au)stEri/an ei)=nai sustre/PSas ou)k o)li/gous tO=n peri\ au)to\n sunekru/pteto to\n *nika/nora.
2Mch:14:30 ho de makkabaios austEroteron dieXagagonta synidOn ton nikanora ta pros auton kai tEn eiTismenEn apantEsin agroikoteron esCHEkota noEsas uk apo tu beltistu tEn austErian einai systrePSas uk oligus tOn peri auton synekrypteto ton nikanora.
2Mch:14:30 RA_NSM x N2_NSM A1A_ASMC VX_XAPASM VB_AAPNSM RA_ASM N3R_ASM RA_APN P RD_ASM C RA_ASF VT_XMPASF N3I_ASF A1B_ASMC VX_XAPASM VA_AAPNSM D P RA_GSM A1_GSMS RA_ASF N1A_ASF V9_PAN VA_AAPNSM D A1_APM RA_GPM P RD_ASM V1I_IMI3S RA_ASM N3R_ASM
2Mch:14:30 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć more austere ć to ??? the Nicanor the toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same and also, even, namely the to custom meeting ć to have to discern know οὐχ before rough breathing from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the best the ć to be to gathered together contort, intertwist, twirl, twine, wring οὐχ before rough breathing little [see oligarchy] the about (+acc,+gen) he/she/it/same to ??? the Nicanor
2Mch:14:30 the (nom) Yet   more austere ([Adj] acc, nom|acc|voc)   upon ???-ing (nom) the (acc) Nicanor (acc) the (nom|acc) toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) and the (acc) having-been-CUSTOM-ed (acc) meeting (acc)   having HAVE-ed (acc, nom|acc|voc) upon DISCERN-ing (nom|voc) not away from (+gen) the (gen) best ([Adj] gen) the (acc)   to-be upon GATHERED TOGETHER-ing (nom|voc) not few (acc) the (gen) about (+acc,+gen) him/it/same (acc) he/she/it-was-being-???-ed the (acc) Nicanor (acc)
2Mch:14:30 2Mch_14:30_1 2Mch_14:30_2 2Mch_14:30_3 2Mch_14:30_4 2Mch_14:30_5 2Mch_14:30_6 2Mch_14:30_7 2Mch_14:30_8 2Mch_14:30_9 2Mch_14:30_10 2Mch_14:30_11 2Mch_14:30_12 2Mch_14:30_13 2Mch_14:30_14 2Mch_14:30_15 2Mch_14:30_16 2Mch_14:30_17 2Mch_14:30_18 2Mch_14:30_19 2Mch_14:30_20 2Mch_14:30_21 2Mch_14:30_22 2Mch_14:30_23 2Mch_14:30_24 2Mch_14:30_25 2Mch_14:30_26 2Mch_14:30_27 2Mch_14:30_28 2Mch_14:30_29 2Mch_14:30_30 2Mch_14:30_31 2Mch_14:30_32 2Mch_14:30_33 2Mch_14:30_34
2Mch:14:30 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:14:31 συγγνοὺς δὲ ὁ ἕτερος ὅτι γενναίως ὑπὸ τοῦ ἀνδρὸς ἐστρατήγηται, παραγενόμενος ἐπὶ τὸ μέγιστον καὶ ἅγιον ἱερὸν τῶν ἱερέων τὰς καθηκούσας θυσίας προσαγόντων ἐκέλευσεν παραδιδόναι τὸν ἄνδρα.
2Mch:14:31 But the other, knowing that he was notably prevented by Judas' policy, came into the great and holy temple, and commanded the priests, that were offering their usual sacrifices, to deliver him the man. (2 Maccabees 14:31 Brenton)
2Mch:14:31 Kiedy zaś tamten dowiedział się, że w szlachetny sposób został przez tego męża wyprowadzony w pole, udał się do największej i czcigodnej świątyni wtedy, gdy kapłani składali ustanowione ofiary i kazał wydać sobie tego męża. (2 Mch 14:31 BT_4)
2Mch:14:31 συγγνοὺς δὲ ἕτερος ὅτι γενναίως ὑπὸ τοῦ ἀνδρὸς ἐστρατήγηται, παραγενόμενος ἐπὶ τὸ μέγιστον καὶ ἅγιον ἱερὸν τῶν ἱερέων τὰς καθηκούσας θυσίας προσαγόντων ἐκέλευσεν παραδιδόναι τὸν ἄνδρα.
2Mch:14:31   δέ ὁ ἡ τό ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) ὅτι   ὑπό ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ   παρα·γίνομαι (παρα+γιν-, παρα+γενη·σ-, 2nd παρα+γεν-, παρα+γεγον·[κ]-, -, παρα+γενη·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό μέγιστος -η -ον (Superl. of μέγας) καί ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ἱερόν, -οῦ, τό (cf. ναός); ἱερός -ά -όν (cf. ἅγιος and ὅσιος) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό καθ·ήκω (καθ+ηκ-, -, -, -, -, -) θυσία, -ας, ἡ προσ·άγω (προσ+αγ-, προσ+αξ-, 2nd προσ+αγαγ-, προσ+αγειοχ·[κ]-, -, προσ+αχ·θ-) κελεύω (κελευ-, -, κελευ·σ-, -, -, κελευσ·θ-) παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ
2Mch:14:31 zaś Inny Ponieważ/tamto Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By powstawać od przychodził do istnienia, by być pod ręką, by być obok, obok albo blisko Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Największy I też, nawet, mianowicie Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Sanktuarium; święty ??: Imiesłów bierny archaicznego raroga 'poświęcają', od OFr. sacrer, od L. sacrare, od sacer, sacr, 'święty' Duchowny By siedzieć/zasięg Ofiara gnębią, poświęcają By prowadzić bliski By rozkazywać to jest, zachęcać przez słowo. By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż".
2Mch:14:31 suggnou\s de\ o( e(/teros o(/ti gennai/Os u(po\ tou= a)ndro\s e)stratE/gEtai, parageno/menos e)pi\ to\ me/giston kai\ a(/gion i(ero\n tO=n i(ere/On ta\s kaTEkou/sas Tusi/as prosago/ntOn e)ke/leusen paradido/nai to\n a)/ndra.
2Mch:14:31 syngnus de ho heteros hoti gennaiOs hypo tu andros estratEgEtai, paragenomenos epi to megiston kai hagion hieron tOn hiereOn tas kaTEkusas Tysias prosagontOn ekeleusen paradidonai ton andra.
2Mch:14:31 VZ_AAPNSM x RA_NSM A1A_NSM C D P RA_GSM N3_GSM VX_XPI3S VB_AMPNSM P RA_ASN A1_ASNS C A1A_ASN N2N_ASN RA_GPM N3V_GPM RA_APF V1_PAPAPF N1A_APF V1_PAPGPM VAI_AAI3S V8_PAN RA_ASM N3_ASM
2Mch:14:31 ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the other because/that ć under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". ć to come into being from came into being, to be at hand, to be beside, by or near upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the greatest and also, even, namely dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) sanctuary; sacred ΜΕ: past participle of archaic sacre ‘consecrate’, from OFr. sacrer, from L. sacrare, from sacer, sacr, ‘holy’ the priest the to sit/reach sacrifice victimize, immolate to lead toward to command i.e., urge on by word. to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband".
2Mch:14:31   Yet the (nom) other (nom) because/that   under (+acc), by (+gen) the (gen) man, husband (gen)   upon being-COME-ed-INTO-BEING (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) greatest ([Adj] acc, nom|acc|voc) and holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) sanctuary (nom|acc|voc); sacred ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) priests (gen) the (acc) while SIT/REACH-ing (acc) sacrifice (gen), sacrificial (acc) let-them-be-LEAD-ing-TOWARD! (classical), while LEAD-ing-TOWARD (gen) he/she/it-COMMand-ed to-be-Hand OVER-ing the (acc) man, husband (acc)
2Mch:14:31 2Mch_14:31_1 2Mch_14:31_2 2Mch_14:31_3 2Mch_14:31_4 2Mch_14:31_5 2Mch_14:31_6 2Mch_14:31_7 2Mch_14:31_8 2Mch_14:31_9 2Mch_14:31_10 2Mch_14:31_11 2Mch_14:31_12 2Mch_14:31_13 2Mch_14:31_14 2Mch_14:31_15 2Mch_14:31_16 2Mch_14:31_17 2Mch_14:31_18 2Mch_14:31_19 2Mch_14:31_20 2Mch_14:31_21 2Mch_14:31_22 2Mch_14:31_23 2Mch_14:31_24 2Mch_14:31_25 2Mch_14:31_26 2Mch_14:31_27
2Mch:14:31 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:14:32 τῶν δὲ μεθ’ ὅρκων φασκόντων μὴ γινώσκειν ποῦ ποτ ἔστιν ὁ ζητούμενος,
2Mch:14:32 And when they sware that they could not tell where the man was whom he sought, (2 Maccabees 14:32 Brenton)
2Mch:14:32 Gdy zaś oni, składając przysięgi, oświadczyli, że nie wiedzą, gdzie może być poszukiwany, (2 Mch 14:32 BT_4)
2Mch:14:32 τῶν δὲ μεθ’ ὅρκων φασκόντων μὴ γινώσκειν ποῦ ποτ ἔστιν ζητούμενος,
2Mch:14:32 ὁ ἡ τό δέ μετά ὅρκος, -ου, ὁ φάσκω (φασκ-, -, -, -, -, -) μή γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ποῦ[1] ποτέ[2] εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-)
2Mch:14:32 zaś Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Przysięga Do ??? Nie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Gdzie Raz By być By szukać
2Mch:14:32 tO=n de\ meT’ o(/rkOn fasko/ntOn mE\ ginO/skein pou= pot e)/stin o( DZEtou/menos,
2Mch:14:32 tOn de meT’ horkOn faskontOn mE ginOskein pu pot estin ho DZEtumenos,
2Mch:14:32 RA_GPM x P N2_GPM V1_PAPGPM D V1_PAN D D V9_PAI3S RA_NSM V2_PMPNSM
2Mch:14:32 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing oath to ??? not to know i.e. recognize. where once to be the to seek
2Mch:14:32 the (gen) Yet after (+acc), with (+gen) oaths (gen) let-them-be-???-ing! (classical), while ???-ing (gen) not to-be-KNOW-ing where once he/she/it-is the (nom) while being-SEEK-ed (nom)
2Mch:14:32 2Mch_14:32_1 2Mch_14:32_2 2Mch_14:32_3 2Mch_14:32_4 2Mch_14:32_5 2Mch_14:32_6 2Mch_14:32_7 2Mch_14:32_8 2Mch_14:32_9 2Mch_14:32_10 2Mch_14:32_11 2Mch_14:32_12
2Mch:14:32 x x x x x x x x x x x x
2Mch:14:33 προτείνας τὴν δεξιὰν ἐπὶ τὸν νεὼ ταῦτ ὤμοσεν Ἐὰν μὴ δέσμιόν μοι τὸν Ιουδαν παραδῶτε, τόνδε τὸν τοῦ θεοῦ σηκὸν εἰς πεδίον ποιήσω καὶ τὸ θυσιαστήριον κατασκάψω καὶ ἱερὸν ἐνταῦθα τῷ Διονύσῳ ἐπιφανὲς ἀναστήσω.
2Mch:14:33 He stretched out his right hand toward the temple, and made an oath in this manner: If ye will not deliver me Judas as a prisoner, I will lay this temple of God even with the ground, and I will break down the altar, and erect a notable temple unto Bacchus. (2 Maccabees 14:33 Brenton)
2Mch:14:33 wyciągnąwszy prawicę w stronę przybytku zaprzysiągł: «Jeżeli nie wydacie mi Judy w kajdanach, zrównam z ziemią tę oto świątynię Bożą i zburzę ołtarz, a na tym miejscu wystawię wspaniałą świątynię Dionizosowi». (2 Mch 14:33 BT_4)
2Mch:14:33 προτείνας τὴν δεξιὰν ἐπὶ τὸν νεὼ ταῦτ ὤμοσεν Ἐὰν μὴ δέσμιόν μοι τὸν Ιουδαν παραδῶτε, τόνδε τὸν τοῦ θεοῦ σηκὸν εἰς πεδίον ποιήσω καὶ τὸ θυσιαστήριον κατασκάψω καὶ ἱερὸν ἐνταῦθα τῷ Διονύσῳ ἐπιφανὲς ἀναστήσω.
2Mch:14:33 προ·τείνω (προ+τειν-, -, προ+τειν·[σ]-, -, -, -) ὁ ἡ τό δεξιός -ά -όν ἐπί ὁ ἡ τό   οὗτος αὕτη τοῦτο ὀμνύω (ομνυ-, ομο·σ-, ομο·σ-, -, -, -) ἐάν (εἰ ἄν) μή δέσμιος[2], -ου, ὁ; δέσμιος[1] (-ία) -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό Ἰούδας, -α and -ου, ὁ παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) ὅ·δε ἥ·δε τό·δε ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ   εἰς[1]   ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό κατα·σκάπτω (κατα+σκαπτ-, κατα+σκαψ-, κατα+σκαψ-, -, κατ+εσκαπτ-, κατα+σκαφ·[θ]-) καί ἱερόν, -οῦ, τό (cf. ναός); ἱερός -ά -όν (cf. ἅγιος and ὅσιος)   ὁ ἡ τό   ἐπι·φανής -ές ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-)
2Mch:14:33 By wyciągać się W prawo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By przysięgać Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Nie Więzień; wiązany Ja Judasz/Juda By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę Takie rzeczy [przedimek określony + ??] Bóg  Do (+przyspieszenie) By czynić/rób I też, nawet, mianowicie Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. By niszczyć I też, nawet, mianowicie Sanktuarium; święty ??: Imiesłów bierny archaicznego raroga 'poświęcają', od OFr. sacrer, od L. sacrare, od sacer, sacr, 'święty' W pełnym widoku {zamiarze} By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych
2Mch:14:33 protei/nas tE\n deXia\n e)pi\ to\n neO\ tau=t O)/mosen *)ea\n mE\ de/smio/n moi to\n *ioudan paradO=te, to/nde to\n tou= Teou= sEko\n ei)s pedi/on poiE/sO kai\ to\ TusiastE/rion kataska/PSO kai\ i(ero\n e)ntau=Ta tO=| *dionu/sO| e)pifane\s a)nastE/sO.
2Mch:14:33 proteinas tEn deXian epi ton neO taut Omosen ean mE desmion moi ton iudan paradOte, tonde ton tu Teu sEkon eis pedion poiEsO kai to TysiastErion kataskaPSO kai hieron entauTa tO dionysO epifanes anastEsO.
2Mch:14:33 VA_AAPNSM RA_ASF A1A_ASF P RA_ASM N2_ASM RD_APN VAI_AAI3S C D A1B_ASM RP_DS RA_ASM N1T_ASM VO_AAS2P RD_ASM RA_ASM RA_GSM N2_GSM N2_ASM P N2N_ASN VA_AAS1S C RA_ASN N2N_ASN VF_FAI1S C N2N_ASN D RA_DSM N2_NSM A3H_ASN VA_AAS1S
2Mch:14:33 to stretch out the right upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to swear if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] not prisoner; bound I the Judas/Judah to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine such things [definite article + δέ] the the god [see theology] ć into (+acc) ć to do/make and also, even, namely the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. to destroy and also, even, namely sanctuary; sacred ΜΕ: past participle of archaic sacre ‘consecrate’, from OFr. sacrer, from L. sacrare, from sacer, sacr, ‘holy’ ć the ć in full view to stand up put up, raise, resurrect
2Mch:14:33 upon STRETCH-ing-OUT (nom|voc) the (acc) right ([Adj] acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc)   these (nom|acc) he/she/it-SWEAR-ed if-ever not prisoner (acc); bound ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (dat) the (acc) Judas/Judah (acc) you(pl)-should-Hand OVER such things (acc) the (acc) the (gen) god (gen)   into (+acc)   I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE and the (nom|acc) sanctuary (nom|acc|voc) I-will-DESTROY, I-should-DESTROY and sanctuary (nom|acc|voc); sacred ([Adj] acc, nom|acc|voc)   the (dat)   in full view ([Adj] nom|acc|voc, voc) I-will-STand-UP, I-should-STand-UP
2Mch:14:33 2Mch_14:33_1 2Mch_14:33_2 2Mch_14:33_3 2Mch_14:33_4 2Mch_14:33_5 2Mch_14:33_6 2Mch_14:33_7 2Mch_14:33_8 2Mch_14:33_9 2Mch_14:33_10 2Mch_14:33_11 2Mch_14:33_12 2Mch_14:33_13 2Mch_14:33_14 2Mch_14:33_15 2Mch_14:33_16 2Mch_14:33_17 2Mch_14:33_18 2Mch_14:33_19 2Mch_14:33_20 2Mch_14:33_21 2Mch_14:33_22 2Mch_14:33_23 2Mch_14:33_24 2Mch_14:33_25 2Mch_14:33_26 2Mch_14:33_27 2Mch_14:33_28 2Mch_14:33_29 2Mch_14:33_30 2Mch_14:33_31 2Mch_14:33_32 2Mch_14:33_33 2Mch_14:33_34
2Mch:14:33 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:14:34 τοσαῦτα δὲ εἰπὼν ἀπῆλθεν· οἱ δὲ ἱερεῖς προτείναντες τὰς χεῖρας εἰς τὸν οὐρανὸν ἐπεκαλοῦντο τὸν διὰ παντὸς ὑπέρμαχον τοῦ ἔθνους ἡμῶν ταῦτα λέγοντες
2Mch:14:34 After these words he departed. Then the priests lifted up their hands toward heaven, and besought him that was ever a defender of their nation, saying in this manner; (2 Maccabees 14:34 Brenton)
2Mch:14:34 To powiedziawszy odszedł. Kapłani zaś wyciągnęli ręce do nieba i wzywali Tego, który zawsze walczył w obronie swojego narodu. Tak się modlili: (2 Mch 14:34 BT_4)
2Mch:14:34 τοσαῦτα δὲ εἰπὼν ἀπῆλθεν· οἱ δὲ ἱερεῖς προτείναντες τὰς χεῖρας εἰς τὸν οὐρανὸν ἐπεκαλοῦντο τὸν διὰ παντὸς ὑπέρμαχον τοῦ ἔθνους ἡμῶν ταῦτα λέγοντες
2Mch:14:34 τοσ·οῦτος -αύτη -οῦτο(ν) δέ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό δέ ἱερεύς, -έως, ὁ προ·τείνω (προ+τειν-, -, προ+τειν·[σ]-, -, -, -) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν εἰς[1] ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-) ὁ ἡ τό διά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός   ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὗτος αὕτη τοῦτο λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
2Mch:14:34 Taki jak zaś By mówić/opowiadaj By odchodzić zaś Duchowny By wyciągać się Ręka Do (+przyspieszenie) Nieba/niebo By odwiedzać Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naród [zobacz etniczny] Ja To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By mówić/opowiadaj
2Mch:14:34 tosau=ta de\ ei)pO\n a)pE=lTen· oi( de\ i(erei=s protei/nantes ta\s CHei=ras ei)s to\n ou)rano\n e)pekalou=nto to\n dia\ panto\s u(pe/rmaCHon tou= e)/Tnous E(mO=n tau=ta le/gontes
2Mch:14:34 tosauta de eipOn apElTen· hoi de hiereis proteinantes tas CHeiras eis ton uranon epekalunto ton dia pantos hypermaCHon tu eTnus hEmOn tauta legontes
2Mch:14:34 RI_APN x VBI_AAPNSM VBI_AAI3S RA_NPM x N3V_NPM VA_AAPNPM RA_APF N3_APF P RA_ASM N2_ASM V2I_IMI3P RA_ASM P A3_GSM N2_ASM RA_GSN N3E_GSN RP_GP RD_APN V1_PAPNPM
2Mch:14:34 such as δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to say/tell to depart the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] priest to stretch out the hand into (+acc) the sky/heaven to call upon the because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) every all, each, every, the whole of ć the nation [see ethnic] I this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to say/tell
2Mch:14:34 so many (nom|acc) Yet upon SAY/TELL-ing (nom) he/she/it-DEPART-ed the (nom) Yet priests (acc, nom|voc) upon STRETCH-ing-OUT (nom|voc) the (acc) hands (acc) into (+acc) the (acc) sky/heaven (acc) they-were-being-CALL-ed-UPON the (acc) because of (+acc), through (+gen) every (gen)   the (gen) nation (gen) us (gen) these (nom|acc) while SAY/TELL-ing (nom|voc)
2Mch:14:34 2Mch_14:34_1 2Mch_14:34_2 2Mch_14:34_3 2Mch_14:34_4 2Mch_14:34_5 2Mch_14:34_6 2Mch_14:34_7 2Mch_14:34_8 2Mch_14:34_9 2Mch_14:34_10 2Mch_14:34_11 2Mch_14:34_12 2Mch_14:34_13 2Mch_14:34_14 2Mch_14:34_15 2Mch_14:34_16 2Mch_14:34_17 2Mch_14:34_18 2Mch_14:34_19 2Mch_14:34_20 2Mch_14:34_21 2Mch_14:34_22 2Mch_14:34_23
2Mch:14:34 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:14:35 Σὺ κύριε τῶν ὅλων ἀπροσδεὴς ὑπάρχων ηὐδόκησας ναὸν τῆς σῆς σκηνώσεως ἐν ἡμῖν γενέσθαι·
2Mch:14:35 Thou, O Lord of all things, who hast need of nothing, wast pleased that the temple of thine habitation should be among us: (2 Maccabees 14:35 Brenton)