2Mch:3:1 Τῆς ἁγίας πόλεως κατοικουμένης μετὰ πάσης εἰρήνης καὶ τῶν νόμων ὅτι κάλλιστα συντηρουμένων διὰ τὴν Ονιου τοῦ ἀρχιερέως εὐσέβειάν τε καὶ μισοπονηρίαν
2Mch:3:1 Now when the holy city was inhabited with all peace, and the laws were kept very well, because of the godliness of Onias the high priest, and his hatred of wickedness, (2 Maccabees 3:1 Brenton)
2Mch:3:1 Gdy w Świętym Mieście panował całkowity spokój, a Prawo najściślej zachowywano dzięki temu, że arcykapłan Oniasz był pobożny i nienawidził złego, (2 Mch 3:1 BT_4)
2Mch:3:1 Τῆς ἁγίας πόλεως κατοικουμένης μετὰ πάσης εἰρήνης καὶ τῶν νόμων ὅτι κάλλιστα συντηρουμένων διὰ τὴν Ονιου τοῦ ἀρχιερέως εὐσέβειάν τε καὶ μισοπονηρίαν
2Mch:3:1 ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) πόλις, -εως, ἡ κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) μετά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός εἰρήνη, -ης, ἡ καί ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ; νομή, -ῆς, ἡ ὅτι καλλίστος -η -ον [LXX] (Superl. of καλός) συν·τηρέω (συν+τηρ(ε)-, συν+τηρη·σ-, συν+τηρη·σ-, -, -, συν+τηρη·θ-) διά ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἀρχ·ιερεύς, -έως, ὁ εὐ·σέβεια, -ας, ἡ τέ καί  
2Mch:3:1 Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Miasto By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Pokój I też, nawet, mianowicie Prawo; pastwisko Ponieważ/tamto Najlepiej By oszczędzać od ochraniacz zniszczenia , oszczędza albo broni od zniszczenia, szkody albo chyl się ku upadkowi; istniej istniej, żyj; pobyt żywy Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Arcykapłan Pobożność I [umieszczona z tyłu współrzędna] I też, nawet, mianowicie
2Mch:3:1 *tE=s a(gi/as po/leOs katoikoume/nEs meta\ pa/sEs ei)rE/nEs kai\ tO=n no/mOn o(/ti ka/llista suntEroume/nOn dia\ tE\n *oniou tou= a)rCHiere/Os eu)se/beia/n te kai\ misoponEri/an
2Mch:3:1 tEs hagias poleOs katoikumenEs meta pasEs eirEnEs kai tOn nomOn hoti kallista syntErumenOn dia tEn oniu tu arCHiereOs eusebeian te kai misoponErian
2Mch:3:1 RA_GSF A1A_GSF N3I_GSF V2_PMPGSF P A1S_GSF N1_GSF C RA_GPM N2_GPM C A1_APNS V2_PMPGPM P RA_ASF N1T_GSM RA_GSM N3V_GSM N1A_ASF x C N1A_ASF
2Mch:3:1 the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) city to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of peace and also, even, namely the law; pasturage because/that best to save from destruction preserver, saves or defends from destruction, injury or decay; subsist exist, live; stay alive because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the ć the archpriest godliness and [postpositive coordinate] and also, even, namely ć
2Mch:3:1 the (gen) holy ([Adj] acc, gen) city (gen) while being-RESIDE/SETTLE-ed-DOWN (gen) after (+acc), with (+gen) every (gen) peace (gen) and the (gen) laws (gen); pasturages (gen) because/that best ([Adj] nom|acc|voc) while being-SAVE FROM DESTRUCTION-ed (gen) because of (+acc), through (+gen) the (acc)   the (gen) archpriest (gen) godliness (acc) and [postpositive coordinate] and  
2Mch:3:1 2Mch_3:1_1 2Mch_3:1_2 2Mch_3:1_3 2Mch_3:1_4 2Mch_3:1_5 2Mch_3:1_6 2Mch_3:1_7 2Mch_3:1_8 2Mch_3:1_9 2Mch_3:1_10 2Mch_3:1_11 2Mch_3:1_12 2Mch_3:1_13 2Mch_3:1_14 2Mch_3:1_15 2Mch_3:1_16 2Mch_3:1_17 2Mch_3:1_18 2Mch_3:1_19 2Mch_3:1_20 2Mch_3:1_21 2Mch_3:1_22
2Mch:3:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:3:2 συνέβαινεν καὶ αὐτοὺς τοὺς βασιλεῖς τιμᾶν τὸν τόπον καὶ τὸ ἱερὸν ἀποστολαῖς ταῖς κρατίσταις δοξάζειν
2Mch:3:2 It came to pass that even the kings themselves did honour the place, and magnify the temple with their best gifts; (2 Maccabees 3:2 Brenton)
2Mch:3:2 bywało, że nawet sami królowie okazywali szacunek temu miejscu, a świątynię czcili najwspanialszymi darami. (2 Mch 3:2 BT_4)
2Mch:3:2 συνέβαινεν καὶ αὐτοὺς τοὺς βασιλεῖς τιμᾶν τὸν τόπον καὶ τὸ ἱερὸν ἀποστολαῖς ταῖς κρατίσταις δοξάζειν
2Mch:3:2 συμ·βαίνω (συν+βαιν-, συν+βη·σ-, 2nd ath. συν+β(η)-/ath. συν+β(α)-, συν+βεβη·κ-, -, -) καί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ τιμάω (τιμ(α)-, τιμη·σ-, τιμη·σ-, -, τετιμη-, τιμη·θ-) ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό ἱερόν, -οῦ, τό (cf. ναός); ἱερός -ά -όν (cf. ἅγιος and ὅσιος) ἀπο·στολή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό κράτιστος -η -ον (Superl. of κρατύς) δοξάζω (δοξαζ-, δοξα·σ-, δοξα·σ-, -, δεδοξασ-, δοξασ·θ-)
2Mch:3:2 By zdarzać się zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} precz, zdarzać się, zdarzać się, zdarzać się I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Król By zaszczycać Miejsce I też, nawet, mianowicie Sanktuarium; święty ??: Imiesłów bierny archaicznego raroga 'poświęcają', od OFr. sacrer, od L. sacrare, od sacer, sacr, 'święty' Godność apostoła Najbardziej silny By chwalić/wychwalaj/chwałę
2Mch:3:2 sune/bainen kai\ au)tou\s tou\s basilei=s tima=n to\n to/pon kai\ to\ i(ero\n a)postolai=s tai=s krati/stais doXa/DZein
2Mch:3:2 synebainen kai autus tus basileis timan ton topon kai to hieron apostolais tais kratistais doXaDZein
2Mch:3:2 V1I_IAI3S C RD_APM RA_APM N3V_NPM V3_PAN RA_ASM N2_ASM C RA_ASN N2N_ASN N1_DPF RA_DPF A1_DPFS V1_PAN
2Mch:3:2 to happen pass off, occur, fortune, come about and also, even, namely he/she/it/same the king to honor the place and also, even, namely the sanctuary; sacred ΜΕ: past participle of archaic sacre ‘consecrate’, from OFr. sacrer, from L. sacrare, from sacer, sacr, ‘holy’ apostleship the strongest to glorify/extol/praise
2Mch:3:2 he/she/it-was-HAPPEN-ing and them/same (acc) the (acc) kings (acc, nom|voc) to-be-HONOR-ing the (acc) place (acc) and the (nom|acc) sanctuary (nom|acc|voc); sacred ([Adj] acc, nom|acc|voc) apostleships (dat) the (dat) strongest ([Adj] dat) to-be-GLORIFY/EXTOL/PRAISE-ing
2Mch:3:2 2Mch_3:2_1 2Mch_3:2_2 2Mch_3:2_3 2Mch_3:2_4 2Mch_3:2_5 2Mch_3:2_6 2Mch_3:2_7 2Mch_3:2_8 2Mch_3:2_9 2Mch_3:2_10 2Mch_3:2_11 2Mch_3:2_12 2Mch_3:2_13 2Mch_3:2_14 2Mch_3:2_15
2Mch:3:2 x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:3:3 ὥστε καὶ Σέλευκον τὸν τῆς Ἀσίας βασιλέα χορηγεῖν ἐκ τῶν ἰδίων προσόδων πάντα τὰ πρὸς τὰς λειτουργίας τῶν θυσιῶν ἐπιβάλλοντα δαπανήματα.
2Mch:3:3 Insomuch that Seleucus of Asia of his own revenues bare all the costs belonging to the service of the sacrifices. (2 Maccabees 3:3 Brenton)
2Mch:3:3 Nawet sam Seleukos, król Azji, z własnych dochodów pokrywał wszystkie wydatki, których wymagało składanie ofiar. (2 Mch 3:3 BT_4)
2Mch:3:3 ὥστε καὶ Σέλευκον τὸν τῆς Ἀσίας βασιλέα χορηγεῖν ἐκ τῶν ἰδίων προσόδων πάντα τὰ πρὸς τὰς λειτουργίας τῶν θυσιῶν ἐπιβάλλοντα δαπανήματα.
2Mch:3:3 ὥστε καί   ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό Ἀσία, -ας, ἡ βασιλεύς, -έως, ὁ χορ·ηγέω (χορηγ(ε)-, χορηγη·σ-, χορηγη·σ-, -, κεχορηγη-, χορηγη·θ-) ἐκ ὁ ἡ τό ἴδιος -ία -ον   πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό πρός ὁ ἡ τό λειτουργία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό θυσία, -ας, ἡ ἐπι·βάλλω (επι+βαλλ-, επι+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd επι+βαλ-, επι+βεβλη·κ-, -, επι+βλη·θ-)  
2Mch:3:3 Tak tamto I też, nawet, mianowicie Azja [Rzymska prowincja z] Król By zaopatrywać zabezpieczaj się, zaopatruj (od "opłacaj wydatki ?????" To jest, chór) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Własny prywatnie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pracy/biuro {urząd} [zobacz liturgię] Ofiara gnębią, poświęcają By kłaść swój rękę by kłaść na {by wdziewać} umyśle, narzucać, zadawać, wywierać, rzucać na
2Mch:3:3 O(/ste kai\ *se/leukon to\n tE=s *)asi/as basile/a CHorEgei=n e)k tO=n i)di/On proso/dOn pa/nta ta\ pro\s ta\s leitourgi/as tO=n TusiO=n e)piba/llonta dapanE/mata.
2Mch:3:3 hOste kai seleukon ton tEs asias basilea CHorEgein ek tOn idiOn prosodOn panta ta pros tas leiturgias tOn TysiOn epiballonta dapanEmata.
2Mch:3:3 C C N2_ASM RA_ASM RA_GSF N_GSM N3V_ASM V2_PAN P RA_GPM A1A_GPM N2_GPF A3_APN RA_APN P RA_APF N1A_APF RA_GPF N1A_GPF V1_PAPAPN N3M_APN
2Mch:3:3 so that and also, even, namely ć the the Asia [Roman province of] king to supply provide, supply (from "defray the expenses of a χορος" that is, chorus) out of (+gen) ἐξ before vowels the own privately ć every all, each, every, the whole of the toward (+acc,+gen,+dat) the job/office [see liturgy] the sacrifice victimize, immolate to put one's hand to put the mind on, impose, inflict, wreak, cast upon ć
2Mch:3:3 so that and   the (acc) the (gen) Asia (gen) king (acc) to-be-SUPPLY-ing out of (+gen) the (gen) own (gen)   all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) job/office (gen), jobs/offices (acc) the (gen) sacrificial (gen) while PUT ONE'S Hand TO-ing (acc, nom|acc|voc)  
2Mch:3:3 2Mch_3:3_1 2Mch_3:3_2 2Mch_3:3_3 2Mch_3:3_4 2Mch_3:3_5 2Mch_3:3_6 2Mch_3:3_7 2Mch_3:3_8 2Mch_3:3_9 2Mch_3:3_10 2Mch_3:3_11 2Mch_3:3_12 2Mch_3:3_13 2Mch_3:3_14 2Mch_3:3_15 2Mch_3:3_16 2Mch_3:3_17 2Mch_3:3_18 2Mch_3:3_19 2Mch_3:3_20 2Mch_3:3_21
2Mch:3:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:3:4 Σιμων δέ τις ἐκ τῆς Βενιαμιν φυλῆς προστάτης τοῦ ἱεροῦ καθεσταμένος διηνέχθη τῷ ἀρχιερεῖ περὶ τῆς κατὰ τὴν πόλιν ἀγορανομίας·
2Mch:3:4 But one Simon of the tribe of Benjamin, who was made governor of the temple, fell out with the high priest about disorder in the city. (2 Maccabees 3:4 Brenton)
2Mch:3:4 Pewien jednak Szymon z rodziny Bilgi, którego ustanowiono przełożonym świątyni, posprzeczał się z arcykapłanem o nadzór nad miejskim targowiskiem. (2 Mch 3:4 BT_4)
2Mch:3:4 Σιμων δέ τις ἐκ τῆς Βενιαμιν φυλῆς προστάτης τοῦ ἱεροῦ καθεσταμένος διηνέχθη τῷ ἀρχιερεῖ περὶ τῆς κατὰ τὴν πόλιν ἀγορανομίας·
2Mch:3:4 Σίμων, -ωνος, ὁ, voc. sg. Σίμων δέ τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ ἐκ ὁ ἡ τό Βενιαμ(ε)ίν, ὁ φυλή, -ῆς, ἡ προ·στάτης, -ου, ὁ [LXX] ὁ ἡ τό ἱερόν, -οῦ, τό (cf. ναός); ἱερός -ά -όν (cf. ἅγιος and ὅσιος) καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) δια·φέρω (δια+φερ-, δι+οι·σ-, δι+ενεγκ·[σ]-, -, δια+ενηνεγκ-, δια+ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἀρχ·ιερεύς, -έως, ὁ περί ὁ ἡ τό κατά ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ  
2Mch:3:4 Simon zaś Jakiś/jakikolwiek Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Beniamin Szczep ??? Sanktuarium; święty ??: Imiesłów bierny archaicznego raroga 'poświęcają', od OFr. sacrer, od L. sacrare, od sacer, sacr, 'święty' By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały By przewyższać/donośność na wskroś (przebieranie miarę, różny {inny}, wartościowy (nadmiar, przewyższają, celują)) Arcykapłan Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Miasto
2Mch:3:4 *simOn de/ tis e)k tE=s *beniamin fulE=s prosta/tEs tou= i(erou= kaTestame/nos diEne/CHTE tO=| a)rCHierei= peri\ tE=s kata\ tE\n po/lin a)goranomi/as·
2Mch:3:4 simOn de tis ek tEs beniamin fylEs prostatEs tu hieru kaTestamenos diEneCHTE tO arCHierei peri tEs kata tEn polin agoranomias·
2Mch:3:4 N3W_NSM x RI_NSM P RA_GSF N_GSM N1_GSF N1M_NSM RA_GSN N2N_GSN VM_XMPNSM VQI_API3S RA_DSM N3V_DSM P RA_GSF P RA_ASF N3I_ASF N1A_GSF
2Mch:3:4 Simon δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] some/any out of (+gen) ἐξ before vowels the Benjamin tribe ??? the sanctuary; sacred ΜΕ: past participle of archaic sacre ‘consecrate’, from OFr. sacrer, from L. sacrare, from sacer, sacr, ‘holy’ to enable lay, render widowed to surpass/carry through (exceeding, different, valuable (excess, surpass, excel)) the archpriest about (+acc,+gen) the down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the city ć
2Mch:3:4 Simon (nom|voc) Yet some/any (nom) out of (+gen) the (gen) Benjamin (indecl) tribe (gen) ??? (nom) the (gen) sanctuary (gen); sacred ([Adj] gen) having-been-ENABLE-ed (nom) he/she/it-was-SURPASS/CARRY-ed-THROUGH the (dat) archpriest (dat) about (+acc,+gen) the (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) city (acc)  
2Mch:3:4 2Mch_3:4_1 2Mch_3:4_2 2Mch_3:4_3 2Mch_3:4_4 2Mch_3:4_5 2Mch_3:4_6 2Mch_3:4_7 2Mch_3:4_8 2Mch_3:4_9 2Mch_3:4_10 2Mch_3:4_11 2Mch_3:4_12 2Mch_3:4_13 2Mch_3:4_14 2Mch_3:4_15 2Mch_3:4_16 2Mch_3:4_17 2Mch_3:4_18 2Mch_3:4_19 2Mch_3:4_20
2Mch:3:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:3:5 καὶ νικῆσαι τὸν Ονιαν μὴ δυνάμενος ἦλθεν πρὸς Ἀπολλώνιον Θαρσεου τὸν κατ’ ἐκεῖνον τὸν καιρὸν Κοίλης Συρίας καὶ Φοινίκης στρατηγὸν
2Mch:3:5 And when he could not overcome Onias, he gat him to Apollonius the son of Thraseas, who then was governor of Celosyria and Phenice, (2 Maccabees 3:5 Brenton)
2Mch:3:5 Nie mogąc zaś niczego dokonać przeciwko Oniaszowi, udał się do Apoloniusza z Tarsu, który w tym czasie był wodzem wojsk Celesyrii i Fenicji, (2 Mch 3:5 BT_4)
2Mch:3:5 καὶ νικῆσαι τὸν Ονιαν μὴ δυνάμενος ἦλθεν πρὸς Ἀπολλώνιον Θαρσεου τὸν κατ’ ἐκεῖνον τὸν καιρὸν Κοίλης Συρίας καὶ Φοινίκης στρατηγὸν
2Mch:3:5 καί νικάω (νικ(α)-, νικη·σ-, νικη·σ-, νενικη·κ-, νενικη-, νικη·θ-) ὁ ἡ τό   μή δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός     ὁ ἡ τό κατά ἐκεῖνος -η -ο ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος)   Συρία, -ας, ἡ καί Φοινίκη, -ης, ἡ; φοινικοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. φοινίκεος [LXX] στρατ·ηγός, -οῦ, ὁ (cf. στρατιά)
2Mch:3:5 I też, nawet, mianowicie By być zwycięski (wszędzie {skończony}) zdobywaj, zwyciężaj, zwyciężaj Nie Do zdolnego By przychodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Tamto Okres czasu Syria [Rzymska prowincja z] I też, nawet, mianowicie Fenicja; purpurowy czerwony stategist
2Mch:3:5 kai\ nikE=sai to\n *onian mE\ duna/menos E)=lTen pro\s *)apollO/nion *Tarseou to\n kat’ e)kei=non to\n kairo\n *koi/lEs *suri/as kai\ *foini/kEs stratEgo\n
2Mch:3:5 kai nikEsai ton onian mE dynamenos ElTen pros apollOnion Tarseu ton kat’ ekeinon ton kairon koilEs syrias kai foinikEs stratEgon
2Mch:3:5 C VA_AAN RA_ASM N1T_ASM D V6_PMPNSM VBI_AAI3S P N2_ASM N1T_GSM RA_ASM P RD_ASM RA_ASM N2_ASM N1_GSF N1A_GSF C N1_GSF N2_ASM
2Mch:3:5 and also, even, namely to be victorious (over) conquer, vanquish, prevail the ć not to able to come toward (+acc,+gen,+dat) ć ć the down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing that the period of time ć Syria [Roman province of] and also, even, namely Phoenicia; purple-red stategist
2Mch:3:5 and to-BE-VICTORIOUS-(OVER), be-you(sg)-BE-ed-VICTORIOUS-(OVER)!, he/she/it-happens-to-BE-VICTORIOUS-(OVER) (opt) the (acc)   not while being-ABLE-ed (nom) he/she/it-COME-ed toward (+acc,+gen,+dat)     the (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) that (acc) the (acc) period of time (acc)   Syria (gen) and Phoenicia (gen); purple-red ([Adj] gen) stategist (acc)
2Mch:3:5 2Mch_3:5_1 2Mch_3:5_2 2Mch_3:5_3 2Mch_3:5_4 2Mch_3:5_5 2Mch_3:5_6 2Mch_3:5_7 2Mch_3:5_8 2Mch_3:5_9 2Mch_3:5_10 2Mch_3:5_11 2Mch_3:5_12 2Mch_3:5_13 2Mch_3:5_14 2Mch_3:5_15 2Mch_3:5_16 2Mch_3:5_17 2Mch_3:5_18 2Mch_3:5_19 2Mch_3:5_20
2Mch:3:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:3:6 καὶ προσήγγειλεν περὶ τοῦ χρημάτων ἀμυθήτων γέμειν τὸ ἐν Ιεροσολύμοις γαζοφυλάκιον ὥστε τὸ πλῆθος τῶν διαφόρων ἀναρίθμητον εἶναι, καὶ μὴ προσήκειν αὐτὰ πρὸς τὸν τῶν θυσιῶν λόγον, εἶναι δὲ δυνατὸν ὑπὸ τὴν τοῦ βασιλέως ἐξουσίαν πεσεῖν ταῦτα.
2Mch:3:6 And told him that the treasury in Jerusalem was full of infinite sums of money, so that the multitude of their riches, which did not pertain to the account of the sacrifices, was innumerable, and that it was possible to bring all into the king's hand. (2 Maccabees 3:6 Brenton)
2Mch:3:6 i doniósł o tym, że skarbiec w Jerozolimie jest pełen nieopisanych bogactw, do tego stopnia, iż ilość pieniędzy jest tam nie do obliczenia i nie pozostaje w żadnym stosunku do wydatków, jakich wymaga składanie ofiar, i że jest możliwość, aby to wszystko przeszło pod królewską władzę. (2 Mch 3:6 BT_4)
2Mch:3:6 καὶ προσήγγειλεν περὶ τοῦ χρημάτων ἀμυθήτων γέμειν τὸ ἐν Ιεροσολύμοις γαζοφυλάκιον ὥστε τὸ πλῆθος τῶν διαφόρων ἀναρίθμητον εἶναι, καὶ μὴ προσήκειν αὐτὰ πρὸς τὸν τῶν θυσιῶν λόγον, εἶναι δὲ δυνατὸν ὑπὸ τὴν τοῦ βασιλέως ἐξουσίαν πεσεῖν ταῦτα.
2Mch:3:6 καί   περί ὁ ἡ τό χρῆμα[τ], -ατος, τό   γέμω (γεμ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. γαζο·φυλάκιον, -ου, τό ὥστε ὁ ἡ τό πλῆθο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό διά·φορος -ον ἀν·αρίθμητος -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί μή   αὐτός αὐτή αὐτό πρός ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό θυσία, -ας, ἡ λόγος, -ου, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δέ δυνατός -ή -όν ὑπό ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ἐξ·ουσία, -ας, ἡ πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) οὗτος αὕτη τοῦτο
2Mch:3:6 I też, nawet, mianowicie Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Znaczy {Ma na myśli} (bogactwo, potrzeba, {czas wiązał się {opowiadał}, wystawiają?}) By być pełny (pełny z) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] Skarbnica Tak tamto Los (mnóstwo ) Różniący się różny, doskonały, znakomity, znakomity Niezliczony By być I też, nawet, mianowicie Nie On/ona/to/to samo Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ofiara gnębią, poświęcają Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. By być zaś Zdolny Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Król Władzy kontrola, władca, siła, poruszają się, wolność pozwalana przez pokój, pozwolenie {licencję} By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
2Mch:3:6 kai\ prosE/ggeilen peri\ tou= CHrEma/tOn a)muTE/tOn ge/mein to\ e)n *ierosolu/mois gaDZofula/kion O(/ste to\ plE=Tos tO=n diafo/rOn a)nari/TmEton ei)=nai, kai\ mE\ prosE/kein au)ta\ pro\s to\n tO=n TusiO=n lo/gon, ei)=nai de\ dunato\n u(po\ tE\n tou= basile/Os e)Xousi/an pesei=n tau=ta.
2Mch:3:6 kai prosEngeilen peri tu CHrEmatOn amyTEtOn gemein to en ierosolymois gaDZofylakion hOste to plETos tOn diaforOn anariTmEton einai, kai mE prosEkein auta pros ton tOn TysiOn logon, einai de dynaton hypo tEn tu basileOs eXusian pesein tauta.
2Mch:3:6 C VAI_AAI3S P RA_GSM N3M_GPN A1B_GPN V1_PAN RA_ASN P N3M_DPM N2N_ASN C RA_NSN N3E_NSN RA_GPM A1B_GPM A1B_ASN V9_PAN C D V1_PAN RD_APN P RA_ASM RA_GPF N1A_GPF N2_ASM V9_PAN x A1_ASM P RA_ASF RA_GSM N3V_GSM N1A_ASF VB_AAN RD_APN
2Mch:3:6 and also, even, namely ć about (+acc,+gen) the means (wealth, necessities, {time related, expose?}) ć to be full (full of) the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] treasury so that the lot (multitude ) the differing various, excellent, distinguished, remarkable innumerable to be and also, even, namely not ć he/she/it/same toward (+acc,+gen,+dat) the the sacrifice victimize, immolate word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. to be δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] capable under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the the king authority control, ruler, power, sway, freedom permitted by peace, licence to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
2Mch:3:6 and   about (+acc,+gen) the (gen) meanses (gen)   to-be-BE-ing-FULL the (nom|acc) in/among/by (+dat) Jerusalem (dat) treasury (nom|acc|voc) so that the (nom|acc) lot (nom|acc|voc) the (gen) difference ([Adj] gen) innumerable ([Adj] acc, nom|acc|voc) to-be and not   they/them/same (nom|acc) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) the (gen) sacrificial (gen) word (acc) to-be Yet capable ([Adj] acc, nom|acc|voc) under (+acc), by (+gen) the (acc) the (gen) king (gen) authority (acc) to-will-FALL, to-FALL these (nom|acc)
2Mch:3:6 2Mch_3:6_1 2Mch_3:6_2 2Mch_3:6_3 2Mch_3:6_4 2Mch_3:6_5 2Mch_3:6_6 2Mch_3:6_7 2Mch_3:6_8 2Mch_3:6_9 2Mch_3:6_10 2Mch_3:6_11 2Mch_3:6_12 2Mch_3:6_13 2Mch_3:6_14 2Mch_3:6_15 2Mch_3:6_16 2Mch_3:6_17 2Mch_3:6_18 2Mch_3:6_19 2Mch_3:6_20 2Mch_3:6_21 2Mch_3:6_22 2Mch_3:6_23 2Mch_3:6_24 2Mch_3:6_25 2Mch_3:6_26 2Mch_3:6_27 2Mch_3:6_28 2Mch_3:6_29 2Mch_3:6_30 2Mch_3:6_31 2Mch_3:6_32 2Mch_3:6_33 2Mch_3:6_34 2Mch_3:6_35 2Mch_3:6_36 2Mch_3:6_37
2Mch:3:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:3:7 συμμείξας δὲ ὁ Ἀπολλώνιος τῷ βασιλεῖ περὶ τῶν μηνυθέντων αὐτῷ χρημάτων ἐνεφάνισεν· ὁ δὲ προχειρισάμενος Ἡλιόδωρον τὸν ἐπὶ τῶν πραγμάτων ἀπέστειλεν δοὺς ἐντολὰς τὴν τῶν προειρημένων χρημάτων ἐκκομιδὴν ποιήσασθαι.
2Mch:3:7 Now when Apollonius came to the king, and had shewed him of the money whereof he was told, the king chose out Heliodorus his treasurer, and sent him with a commandment to bring him the foresaid money. (2 Maccabees 3:7 Brenton)
2Mch:3:7 Apoloniusz zaś udał się do króla i wtajemniczył go w swoje wiadomości o skarbach. On zaś wybrał wielkorządcę Heliodora i posłał go dając mu rozkazy, jak ma postępować, aby wspomniane skarby zagarnąć. (2 Mch 3:7 BT_4)
2Mch:3:7 συμμείξας δὲ Ἀπολλώνιος τῷ βασιλεῖ περὶ τῶν μηνυθέντων αὐτῷ χρημάτων ἐνεφάνισεν· δὲ προχειρισάμενος Ἡλιόδωρον τὸν ἐπὶ τῶν πραγμάτων ἀπέστειλεν δοὺς ἐντολὰς τὴν τῶν προειρημένων χρημάτων ἐκκομιδὴν ποιήσασθαι.
2Mch:3:7   δέ ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ περί ὁ ἡ τό μηνύω (μηνυ-, μηνυ·σ-, μηνυ·σ-, -, -, μηνυ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό χρῆμα[τ], -ατος, τό ἐμ·φανίζω (εν+φανιζ-, εν+φανι·σ-, εν+φανι·σ-, -, -, εν+φανισ·θ-) ὁ ἡ τό δέ προ·χειρίζω (-, -, προ+χειρι·σ-, -, προ+κεχειρισ-, προ+χειρισ·θ-)   ὁ ἡ τό ἐπί ὁ ἡ τό πρᾶγμα[τ], -ατος, τό ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐντολή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό προ·λέγω (προ+λεγ-, -, προ+ειπ·[σ]- or 2nd προ+ειπ-, προ+ειρη·κ-, προ+ειρη-, -) χρῆμα[τ], -ατος, τό   ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
2Mch:3:7 zaś Król Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) By informować rób znany; oświadczaj On/ona/to/to samo Znaczy {Ma na myśli} (bogactwo, potrzeba, {czas wiązał się {opowiadał}, wystawiają?}) Do ??? zaś Do ??? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Sprawa [zobacz pragmatyczny] zamawiać By dawać Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie Do ??? Znaczy {Ma na myśli} (bogactwo, potrzeba, {czas wiązał się {opowiadał}, wystawiają?}) By czynić/rób
2Mch:3:7 summei/Xas de\ o( *)apollO/nios tO=| basilei= peri\ tO=n mEnuTe/ntOn au)tO=| CHrEma/tOn e)nefa/nisen· o( de\ proCHeirisa/menos *(Elio/dOron to\n e)pi\ tO=n pragma/tOn a)pe/steilen dou\s e)ntola\s tE\n tO=n proeirEme/nOn CHrEma/tOn e)kkomidE\n poiE/sasTai.
2Mch:3:7 symmeiXas de ho apollOnios tO basilei peri tOn mEnyTentOn autO CHrEmatOn enefanisen· ho de proCHeirisamenos hEliodOron ton epi tOn pragmatOn apesteilen dus entolas tEn tOn proeirEmenOn CHrEmatOn ekkomidEn poiEsasTai.
2Mch:3:7 VA_AAPNSM x RA_NSM N2_NSM RA_DSM N3V_DSM P RA_GPM VC_APPNSM RD_DSM N3M_GPN VAI_AAI3S RA_NSM x VA_AMPNSM N2_ASM RA_ASM P RA_GPN N3M_GPN VAI_AAI3S VO_AAPNSM N1_APF RA_ASF RA_GPM VM_XMPGPM N3M_GPN N1_ASF VA_AMN
2Mch:3:7 ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the ć the king about (+acc,+gen) the to inform make known; declare he/she/it/same means (wealth, necessities, {time related, expose?}) to ??? the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to ??? ć the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the matter [see pragmatic] to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send to give precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition the the to ??? means (wealth, necessities, {time related, expose?}) ć to do/make
2Mch:3:7   Yet the (nom)   the (dat) king (dat) about (+acc,+gen) the (gen) let-them-be-INFORM-ed! (classical), upon being-INFORM-ed (gen) him/it/same (dat) meanses (gen) he/she/it-???-ed the (nom) Yet upon being-???-ed (nom)   the (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) matters (gen) he/she/it-ORDER FORTH-ed upon GIVE-ing (nom|voc) precepts (acc) the (acc) the (gen) having-been-???-ed (gen) meanses (gen)   to-be-DO/MAKE-ed
2Mch:3:7 2Mch_3:7_1 2Mch_3:7_2 2Mch_3:7_3 2Mch_3:7_4 2Mch_3:7_5 2Mch_3:7_6 2Mch_3:7_7 2Mch_3:7_8 2Mch_3:7_9 2Mch_3:7_10 2Mch_3:7_11 2Mch_3:7_12 2Mch_3:7_13 2Mch_3:7_14 2Mch_3:7_15 2Mch_3:7_16 2Mch_3:7_17 2Mch_3:7_18 2Mch_3:7_19 2Mch_3:7_20 2Mch_3:7_21 2Mch_3:7_22 2Mch_3:7_23 2Mch_3:7_24 2Mch_3:7_25 2Mch_3:7_26 2Mch_3:7_27 2Mch_3:7_28 2Mch_3:7_29
2Mch:3:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:3:8 εὐθέως δὲ ὁ Ἡλιόδωρος ἐποιεῖτο τὴν πορείαν, τῇ μὲν ἐμφάσει ὡς τὰς κατὰ Κοίλην Συρίαν καὶ Φοινίκην πόλεις ἐφοδεῦσαι, τῷ πράγματι δὲ τὴν τοῦ βασιλέως πρόθεσιν ἐπιτελεῖν.
2Mch:3:8 So forthwith Heliodorus took his journey; under a colour of visiting the cities of Celosyria and Phenice, but indeed to fulfil the king's purpose. (2 Maccabees 3:8 Brenton)
2Mch:3:8 Heliodor zaś natychmiast udał się w podróż, na pozór aby odwiedzić miasta Celesyrii i Fenicji, w rzeczywistości zaś, aby wykonać zamiary króla. (2 Mch 3:8 BT_4)
2Mch:3:8 εὐθέως δὲ Ἡλιόδωρος ἐποιεῖτο τὴν πορείαν, τῇ μὲν ἐμφάσει ὡς τὰς κατὰ Κοίλην Συρίαν καὶ Φοινίκην πόλεις ἐφοδεῦσαι, τῷ πράγματι δὲ τὴν τοῦ βασιλέως πρόθεσιν ἐπιτελεῖν.
2Mch:3:8 εὐ·θέως (cf. ἐξαυτῆς and παραχρῆμα); εὐ·θύς[1] -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως δέ ὁ ἡ τό   ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό πορεία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό μέν   ὡς ὁ ἡ τό κατά   Συρία, -ας, ἡ καί Φοινίκη, -ης, ἡ; φοινικοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. φοινίκεος [LXX] πόλις, -εως, ἡ   ὁ ἡ τό πρᾶγμα[τ], -ατος, τό δέ ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ πρό·θεσις, -εως, ἡ ἐπι·τελέω (επι+τελ(ε)-, επι+τελε·σ-, επι+τελε·σ-, -, -, επι+τελεσ·θ-)
2Mch:3:8 Naraz {Zaraz} zupełnie; prosto zaś By czynić/rób Chodzenie Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) Jak/jak W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Syria [Rzymska prowincja z] I też, nawet, mianowicie Fenicja; purpurowy czerwony Miasto Sprawa [zobacz pragmatyczny] zaś Król Obecności/cel By ogniskować się dalej dostawanie czyniony
2Mch:3:8 eu)Te/Os de\ o( *(Elio/dOros e)poiei=to tE\n porei/an, tE=| me\n e)mfa/sei O(s ta\s kata\ *koi/lEn *suri/an kai\ *foini/kEn po/leis e)fodeu=sai, tO=| pra/gmati de\ tE\n tou= basile/Os pro/Tesin e)pitelei=n.
2Mch:3:8 euTeOs de ho hEliodOros epoieito tEn poreian, tE men emfasei hOs tas kata koilEn syrian kai foinikEn poleis efodeusai, tO pragmati de tEn tu basileOs proTesin epitelein.
2Mch:3:8 D x RA_NSM N2_NSM V2I_IMI3S RA_ASF N1A_ASF RA_DSF x N3I_DSF D RA_APF P N1_ASF N1A_ASF C N1_ASF N3I_APF VA_AAN RA_DSN N3M_DSN x RA_ASF RA_GSM N3V_GSM N3I_ASF V2_PAN
2Mch:3:8 at once outright; straight δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the ć to do/make the going the indeed (yet, certainly, surely) ć as/like the down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing ć Syria [Roman province of] and also, even, namely Phoenicia; purple-red city ć the matter [see pragmatic] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the the king presence/purpose to focus on-getting-done
2Mch:3:8 at once; straight ([Adj] gen) Yet the (nom)   he/she/it-was-being-DO/MAKE-ed the (acc) going (acc) the (dat) indeed   as/like the (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen)   Syria (acc) and Phoenicia (acc); purple-red ([Adj] acc) cities (acc, nom|voc)   the (dat) matter (dat) Yet the (acc) the (gen) king (gen) presence/purpose (acc) to-be-FOCUS-ing-ON-GETTING-DONE
2Mch:3:8 2Mch_3:8_1 2Mch_3:8_2 2Mch_3:8_3 2Mch_3:8_4 2Mch_3:8_5 2Mch_3:8_6 2Mch_3:8_7 2Mch_3:8_8 2Mch_3:8_9 2Mch_3:8_10 2Mch_3:8_11 2Mch_3:8_12 2Mch_3:8_13 2Mch_3:8_14 2Mch_3:8_15 2Mch_3:8_16 2Mch_3:8_17 2Mch_3:8_18 2Mch_3:8_19 2Mch_3:8_20 2Mch_3:8_21 2Mch_3:8_22 2Mch_3:8_23 2Mch_3:8_24 2Mch_3:8_25 2Mch_3:8_26 2Mch_3:8_27
2Mch:3:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:3:9 παραγενηθεὶς δὲ εἰς Ιεροσόλυμα καὶ φιλοφρόνως ὑπὸ τοῦ ἀρχιερέως τῆς πόλεως ἀποδεχθεὶς ἀνέθετο περὶ τοῦ γεγονότος ἐμφανισμοῦ, καὶ τίνος ἕνεκεν πάρεστιν διεσάφησεν· ἐπυνθάνετο δὲ εἰ ταῖς ἀληθείαις ταῦτα οὕτως ἔχοντα τυγχάνει.
2Mch:3:9 And when he was come to Jerusalem, and had been courteously received of the high priest of the city, he told him what intelligence was given of the money, and declared wherefore he came, and asked if these things were so indeed. (2 Maccabees 3:9 Brenton)
2Mch:3:9 Kiedy przybył do Jerozolimy i przyjaźnie został przyjęty przez arcykapłana i miasto, powiedział o doniesieniu, które zostało złożone, i wyjawił powód, dla którego przybył. Dopytywał się przy tym, czy w rzeczywistości jest tak właśnie. (2 Mch 3:9 BT_4)
2Mch:3:9 παραγενηθεὶς δὲ εἰς Ιεροσόλυμα καὶ φιλοφρόνως ὑπὸ τοῦ ἀρχιερέως τῆς πόλεως ἀποδεχθεὶς ἀνέθετο περὶ τοῦ γεγονότος ἐμφανισμοῦ, καὶ τίνος ἕνεκεν πάρεστιν διεσάφησεν· ἐπυνθάνετο δὲ εἰ ταῖς ἀληθείαις ταῦτα οὕτως ἔχοντα τυγχάνει.
2Mch:3:9 παρα·γίνομαι (παρα+γιν-, παρα+γενη·σ-, 2nd παρα+γεν-, παρα+γεγον·[κ]-, -, παρα+γενη·θ-) δέ εἰς[1] Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί φιλο·φρόνως ὑπό ὁ ἡ τό ἀρχ·ιερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ἀπο·δέχομαι (απο+δεχ-, -, απο+δεξ-, -, -, απο+δεχ·θ-) ἀνα·τίθημι (-, ανα+θη·σ-, ανα+θη·κ- or 2nd ath. ανα+θ(ε)-, -, -, ανα+τε·θ-) περί ὁ ἡ τό γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)   καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἕνεκα/ἕνεκεν/εἵνεκεν πάρ·ειμι[1] fr. εἰμί[1] (ath. παρ+(εσ)-/παρ+(εσ)-, παρ+εσ·[σ]-, -, -, -, -) δια·σαφέω (δια+σαφ(ε)-, -, δια+σαφη·σ-, -, -, -) πυνθάνομαι (πυνθαν-, -, 2nd πυθ-, -, -, -) δέ εἰ ὁ ἡ τό ἀ·λήθεια, -ας, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο οὕτως/οὕτω ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) τυγχάνω (τυγχαν-, τευξ-, τευξ- or 2nd τυχ-, τετυχ·[κ]-/τετευχ·[κ]-, -, -)
2Mch:3:9 By powstawać od przychodził do istnienia, by być pod ręką, by być obok, obok albo blisko zaś Do (+przyspieszenie) Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie ??? Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Arcykapłan Miasto By witać Do ??? Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) By stawać się stawaj się, zdarzaj się I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Z powodu dla, dla By być obecny/tutaj by być obecny, do przyszli By udzielać wyjaśnienia jasno oświadczaj, jasno By dowiadywać się zaś Jeżeli PRAWDA To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mieć By natykać się na
2Mch:3:9 paragenETei\s de\ ei)s *ieroso/luma kai\ filofro/nOs u(po\ tou= a)rCHiere/Os tE=s po/leOs a)podeCHTei\s a)ne/Teto peri\ tou= gegono/tos e)mfanismou=, kai\ ti/nos e(/neken pa/restin diesa/fEsen· e)punTa/neto de\ ei) tai=s a)lETei/ais tau=ta ou(/tOs e)/CHonta tugCHa/nei.
2Mch:3:9 paragenETeis de eis ierosolyma kai filofronOs hypo tu arCHiereOs tEs poleOs apodeCHTeis aneTeto peri tu gegonotos emfanismu, kai tinos heneken parestin diesafEsen· epynTaneto de ei tais alETeiais tauta hutOs eCHonta tynCHanei.
2Mch:3:9 VC_APPNSM x P N3M_ASM C D P RA_GSM N3V_GSM RA_GSF N3I_GSF VQ_APPNSM VEI_AMI3S P RA_GSM VX_XAPGSM A1A_GSM C RI_GSN P V9_PAI3S VAI_AAI3S V1I_IMI3S x C RA_DPF N1A_DPF RD_APN D V1_PAPAPN V1_PAI3S
2Mch:3:9 to come into being from came into being, to be at hand, to be beside, by or near δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] into (+acc) Jerusalem [city of] and also, even, namely ??? under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the archpriest the city to welcome to ??? about (+acc,+gen) the to become become, happen ć and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. owing to for, for the sake of to be present/here to be present, to have come to explain clearly declare, plainly to inquire δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] if the truth this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to have to chance upon
2Mch:3:9 upon being-COME-ed-INTO-BEING (nom|voc) Yet into (+acc) Jerusalem (nom|acc|voc), Jerusalem (nom|voc) and ??? under (+acc), by (+gen) the (gen) archpriest (gen) the (gen) city (gen) upon being-WELCOME-ed (nom|voc) he/she/it-was-???-ed about (+acc,+gen) the (gen) having BECOME-ed (gen)   and who/what/why (gen) owing to he/she/it-is-BE-ing-PRESENT/HERE he/she/it-EXPLAIN-ed he/she/it-was-being-INQUIRE-ed Yet if the (dat) truths (dat) these (nom|acc) thusly/like this while HAVE-ing (acc, nom|acc|voc) he/she/it-is-CHANCE-ing-UPON, you(sg)-are-being-CHANCE-ed-UPON (classical)
2Mch:3:9 2Mch_3:9_1 2Mch_3:9_2 2Mch_3:9_3 2Mch_3:9_4 2Mch_3:9_5 2Mch_3:9_6 2Mch_3:9_7 2Mch_3:9_8 2Mch_3:9_9 2Mch_3:9_10 2Mch_3:9_11 2Mch_3:9_12 2Mch_3:9_13 2Mch_3:9_14 2Mch_3:9_15 2Mch_3:9_16 2Mch_3:9_17 2Mch_3:9_18 2Mch_3:9_19 2Mch_3:9_20 2Mch_3:9_21 2Mch_3:9_22 2Mch_3:9_23 2Mch_3:9_24 2Mch_3:9_25 2Mch_3:9_26 2Mch_3:9_27 2Mch_3:9_28 2Mch_3:9_29 2Mch_3:9_30 2Mch_3:9_31
2Mch:3:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:3:10 τοῦ δὲ ἀρχιερέως ὑποδείξαντος παρακαταθήκας εἶναι χηρῶν τε καὶ ὀρφανῶν,
2Mch:3:10 Then the high priest told him that there was such money laid up for the relief of widows and fatherless children: (2 Maccabees 3:10 Brenton)
2Mch:3:10 Arcykapłan wyjaśnił mu wtedy, że są depozyty wdów i sierot, (2 Mch 3:10 BT_4)
2Mch:3:10 τοῦ δὲ ἀρχιερέως ὑποδείξαντος παρακαταθήκας εἶναι χηρῶν τε καὶ ὀρφανῶν,
2Mch:3:10 ὁ ἡ τό δέ ἀρχ·ιερεύς, -έως, ὁ ὑπο·δείκνυμι (-, υπο+δειξ-, υπο+δειξ-, -, -, -) παρα·κατα·θήκη, -ης, ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) χήρα, -ας, ἡ τέ καί ὀρφανός -ή -όν
2Mch:3:10 zaś Arcykapłana By robić znany wskazywać, oznajmiać, sugerować, być widocznym, okazywać się Deponuj się By być Wdowa I [umieszczona z tyłu współrzędna] I też, nawet, mianowicie Osierocony
2Mch:3:10 tou= de\ a)rCHiere/Os u(podei/Xantos parakataTE/kas ei)=nai CHErO=n te kai\ o)rfanO=n,
2Mch:3:10 tu de arCHiereOs hypodeiXantos parakataTEkas einai CHErOn te kai orfanOn,
2Mch:3:10 RA_GSM x N3V_GSM VA_AAPGSM VA_AAPNSM V9_PAN N1A_GPF x C A1_GPM
2Mch:3:10 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] archpriest to make known to indicate, intimate, suggest, show, prove deposit to be widow and [postpositive coordinate] and also, even, namely orphaned
2Mch:3:10 the (gen) Yet archpriest (gen) upon MAKE KNOWN-ing (gen) deposits (acc) to-be widows (gen) and [postpositive coordinate] and orphaned ([Adj] gen)
2Mch:3:10 2Mch_3:10_1 2Mch_3:10_2 2Mch_3:10_3 2Mch_3:10_4 2Mch_3:10_5 2Mch_3:10_6 2Mch_3:10_7 2Mch_3:10_8 2Mch_3:10_9 2Mch_3:10_10
2Mch:3:10 x x x x x x x x x x
2Mch:3:11 τινὰ δὲ καὶ Ὑρκανοῦ τοῦ Τωβιου σφόδρα ἀνδρὸς ἐν ὑπεροχῇ κειμένου – οὕτως ἦν διαβάλλων ὁ δυσσεβὴς Σιμων – , τὰ δὲ πάντα ἀργυρίου τετρακόσια τάλαντα, χρυσίου δὲ διακόσια·
2Mch:3:11 And that some of it belonged to Hircanus son of Tobias, a man of great dignity, and not as that wicked Simon had misinformed: the sum whereof in all was four hundred talents of silver, and two hundred of gold: (2 Maccabees 3:11 Brenton)
2Mch:3:11 część zaś jest własnością Hirkana, syna Tobiasza, męża zajmującego bardzo wysokie stanowisko. Sprawa zatem nie przedstawia się tak, jak to zmyślił bezbożny Szymon. Wszystkiego zaś jest w srebrze czterysta talentów, w złocie zaś dwieście. (2 Mch 3:11 BT_4)
2Mch:3:11 τινὰ δὲ καὶ Ὑρκανοῦ τοῦ Τωβιου σφόδρα ἀνδρὸς ἐν ὑπεροχῇ κειμένου οὕτως ἦν διαβάλλων δυσσεβὴς Σιμων , τὰ δὲ πάντα ἀργυρίου τετρακόσια τάλαντα, χρυσίου δὲ διακόσια·
2Mch:3:11 τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ δέ καί   ὁ ἡ τό   σφόδρα ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἐν ὑπερ·οχή, -ῆς, ἡ κεῖ·μαι (ath. κει-, -, -, -, -, -)   οὕτως/οὕτω εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δια·βάλλω (δια+βαλλ-, -, 2nd δια+βαλ-, -, -, δια+βλη·θ-) ὁ ἡ τό   Σίμων, -ωνος, ὁ, voc. sg. Σίμων     ὁ ἡ τό δέ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) τετρα·κόσιοι -αι -α τάλαντον, -ου, τό χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) δέ δια·κόσιοι -αι -α
2Mch:3:11 Jakiś/jakikolwiek zaś I też, nawet, mianowicie Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród ??? By leżeć   thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By być By twierdzić/bądź przeciw oskarżeniu (oskarżenie) Simon     zaś Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kawałek srebra Czterysta Talent [Grecka jednostka pieniężna wagi] Kawałek złota zaś Dwieście
2Mch:3:11 tina\ de\ kai\ *(urkanou= tou= *tObiou sfo/dra a)ndro\s e)n u(peroCHE=| keime/nou ou(/tOs E)=n diaba/llOn o( dussebE\s *simOn , ta\ de\ pa/nta a)rguri/ou tetrako/sia ta/lanta, CHrusi/ou de\ diako/sia·
2Mch:3:11 tina de kai yrkanu tu tObiu sfodra andros en hyperoCHE keimenu hutOs En diaballOn ho dyssebEs simOn , ta de panta argyriu tetrakosia talanta, CHrysiu de diakosia·
2Mch:3:11 RI_ASM x C N2_GSM RA_GSM N1T_GSM D N3_GSM P N1_DSF V5_PMPGSM D V9_IAI3S V1_PAPNSM RA_NSM A3H_NSM N3W_NSM , RA_APN x A3_APN N2N_GSN A1A_APN N2N_APN N2N_GSN x A1A_APN
2Mch:3:11 some/any δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] and also, even, namely ć the ć vehement, intense, keen, inveighingly, eager man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ??? to recline   thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to be to allege/make accusation against (accusation) the ć Simon     the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] every all, each, every, the whole of piece of silver four hundred talent [Greek monetary unit of weight] piece of gold δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] two hundred
2Mch:3:11 some/any (nom|acc), some/any (acc) Yet and   the (gen)   vehement, man, husband (gen) in/among/by (+dat) ??? (dat) while being-RECLINE-ed (gen)   thusly/like this he/she/it-was while ALLEGE/MAKE-ing-ACCUSATION-AGAINST (nom) the (nom)   Simon (nom|voc)     the (nom|acc) Yet all (nom|acc|voc), every (acc) piece of silver (gen) four hundred (nom|acc|voc) talents (nom|acc|voc) piece of gold (gen) Yet two hundred (nom|acc|voc)
2Mch:3:11 2Mch_3:11_1 2Mch_3:11_2 2Mch_3:11_3 2Mch_3:11_4 2Mch_3:11_5 2Mch_3:11_6 2Mch_3:11_7 2Mch_3:11_8 2Mch_3:11_9 2Mch_3:11_10 2Mch_3:11_11 2Mch_3:11_12 2Mch_3:11_13 2Mch_3:11_14 2Mch_3:11_15 2Mch_3:11_16 2Mch_3:11_17 2Mch_3:11_18 2Mch_3:11_19 2Mch_3:11_20 2Mch_3:11_21 2Mch_3:11_22 2Mch_3:11_23 2Mch_3:11_24 2Mch_3:11_25 2Mch_3:11_26 2Mch_3:11_27 2Mch_3:11_28 2Mch_3:11_29
2Mch:3:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:3:12 ἀδικηθῆναι δὲ τοὺς πεπιστευκότας τῇ τοῦ τόπου ἁγιωσύνῃ καὶ τῇ τοῦ τετιμημένου κατὰ τὸν σύμπαντα κόσμον ἱεροῦ σεμνότητι καὶ ἀσυλίᾳ παντελῶς ἀμήχανον εἶναι.
2Mch:3:12 And that it was altogether impossible that such wrongs should be done unto them, that had committed it to the holiness of the place, and to the majesty and inviolable sanctity of the temple, honoured over all the world. (2 Maccabees 3:12 Brenton)
2Mch:3:12 Byłoby zaś w ogóle niemożliwą rzeczą uczynić krzywdę tym, którzy zawierzyli świętości miejsca oraz powadze i azylowi świątyni szanowanej na całym świecie. (2 Mch 3:12 BT_4)
2Mch:3:12 ἀδικηθῆναι δὲ τοὺς πεπιστευκότας τῇ τοῦ τόπου ἁγιωσύνῃ καὶ τῇ τοῦ τετιμημένου κατὰ τὸν σύμπαντα κόσμον ἱεροῦ σεμνότητι καὶ ἀσυλίᾳ παντελῶς ἀμήχανον εἶναι.
2Mch:3:12 ἀ·δικέω (αδικ(ε)-, αδικη·σ-, αδικη·σ-, ηδικη·κ-, ηδικη-, αδικη·θ-) δέ ὁ ἡ τό πιστεύω (πιστευ-, πιστευ·σ-, πιστευ·σ-, πεπιστευ·κ-, πεπιστευ-, πιστευ·θ-) ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ ἁγιω·σύνη, -ης, ἡ καί ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό τιμάω (τιμ(α)-, τιμη·σ-, τιμη·σ-, -, τετιμη-, τιμη·θ-) κατά ὁ ἡ τό   κόσμος, -ου, ὁ ἱερόν, -οῦ, τό (cf. ναός); ἱερός -ά -όν (cf. ἅγιος and ὅσιος) σεμνότη[τ]ς, -ητος, ἡ καί       εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
2Mch:3:12 Do szkody/popełniaj wykroczenie do zaś By uważać/wierz/powierzaj [z] by być instrukcji/informacja przyjmująca [bliski] (uważaj [do], wierz); dawaj zarządzanie {kierownictwo} (powierzaj). PRZECHODŹ. być powierzany z Miejsce Świętość I też, nawet, mianowicie By zaszczycać W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Świat (wieczny świat) materialne królestwo Sanktuarium; święty ??: Imiesłów bierny archaicznego raroga 'poświęcają', od OFr. sacrer, od L. sacrare, od sacer, sacr, 'święty' Poważanie I też, nawet, mianowicie By być
2Mch:3:12 a)dikETE=nai de\ tou\s pepisteuko/tas tE=| tou= to/pou a(giOsu/nE| kai\ tE=| tou= tetimEme/nou kata\ to\n su/mpanta ko/smon i(erou= semno/tEti kai\ a)suli/a| pantelO=s a)mE/CHanon ei)=nai.
2Mch:3:12 adikETEnai de tus pepisteukotas tE tu topu hagiOsynE kai tE tu tetimEmenu kata ton sympanta kosmon hieru semnotEti kai asylia pantelOs amECHanon einai.
2Mch:3:12 VC_APN x RA_APM VX_XAPAPM RA_DSF RA_GSM N2_GSM A1_DSF C RA_DSF RA_GSM VX_XPPGSM P RA_ASM A3_ASM N2_ASM N2N_GSN N3T_DSF C N1A_DSF D A1B_ASM V9_PAN
2Mch:3:12 to harm/do wrong to δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the to heed/believe/entrust [with] to be instruction/information accepting [toward] (heed [to], believe); give management (entrust). PASS. to be entrusted with the the place holiness and also, even, namely the the to honor down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the ć world (secular world) material realm sanctuary; sacred ΜΕ: past participle of archaic sacre ‘consecrate’, from OFr. sacrer, from L. sacrare, from sacer, sacr, ‘holy’ respectfulness and also, even, namely ć ć ć to be
2Mch:3:12 to-be-WRONG-ed Yet the (acc) having BELIEVE/ENTRUST-ed-WITH (acc) the (dat) the (gen) place (gen) holiness (dat) and the (dat) the (gen) having-been-HONOR-ed (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc)   world (acc) sanctuary (gen); sacred ([Adj] gen) respectfulness (dat) and       to-be
2Mch:3:12 2Mch_3:12_1 2Mch_3:12_2 2Mch_3:12_3 2Mch_3:12_4 2Mch_3:12_5 2Mch_3:12_6 2Mch_3:12_7 2Mch_3:12_8 2Mch_3:12_9 2Mch_3:12_10 2Mch_3:12_11 2Mch_3:12_12 2Mch_3:12_13 2Mch_3:12_14 2Mch_3:12_15 2Mch_3:12_16 2Mch_3:12_17 2Mch_3:12_18 2Mch_3:12_19 2Mch_3:12_20 2Mch_3:12_21 2Mch_3:12_22 2Mch_3:12_23
2Mch:3:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:3:13 ὁ δὲ Ἡλιόδωρος, δι’ ἃς εἶχεν βασιλικὰς ἐντολάς, πάντως ἔλεγεν εἰς τὸ βασιλικὸν ἀναλημπτέα ταῦτα εἶναι.
2Mch:3:13 But Heliodorus, because of the king's commandment given him, said, That in any wise it must be brought into the king's treasury. (2 Maccabees 3:13 Brenton)
2Mch:3:13 Heliodor jednak powołał się na królewskie rozkazy i wyraźnie powiedział, że musi to być oddane do królewskiego skarbca. (2 Mch 3:13 BT_4)
2Mch:3:13 δὲ Ἡλιόδωρος, δι’ ἃς εἶχεν βασιλικὰς ἐντολάς, πάντως ἔλεγεν εἰς τὸ βασιλικὸν ἀναλημπτέα ταῦτα εἶναι.
2Mch:3:13 ὁ ἡ τό δέ   διά ὅς ἥ ὅ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) βασιλικός -ή -όν ἐντολή, -ῆς, ἡ πάντως λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό βασιλικός -ή -όν   οὗτος αὕτη τοῦτο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
2Mch:3:13 zaś Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Kto/, który/, który By mieć Królewski (króla, pan wielkiego rodu) Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie Niewątpliwie wszystkie drogi {sposoby}, oczywiście, w każdym razie, w każdym razie, w żadnym sposobie, w żaden sposób By mówić/opowiadaj Do (+przyspieszenie) Królewski (króla, pan wielkiego rodu) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By być
2Mch:3:13 o( de\ *(Elio/dOros, di’ a(/s ei)=CHen basilika\s e)ntola/s, pa/ntOs e)/legen ei)s to\ basiliko\n a)nalEmpte/a tau=ta ei)=nai.
2Mch:3:13 ho de hEliodOros, di’ has eiCHen basilikas entolas, pantOs elegen eis to basilikon analEmptea tauta einai.
2Mch:3:13 RA_NSM x N2_NSM P RR_APF V1I_IAI3S A1_APF N1_APF D V1I_IAI3S P RA_ASN A1_ASN A1_APN RD_APN V9_PAN
2Mch:3:13 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) who/whom/which to have the royal (king's, nobleman) precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition no doubt all ways, by all means, at all events, at any rate, in no wise, by no means to say/tell into (+acc) the the royal (king's, nobleman) ć this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to be
2Mch:3:13 the (nom) Yet   because of (+acc), through (+gen) who/whom/which (acc) he/she/it-was-HAVE-ing the royal ([Adj] acc) precepts (acc) no doubt he/she/it-was-SAY/TELL-ing into (+acc) the (nom|acc) the royal ([Adj] acc, nom|acc|voc)   these (nom|acc) to-be
2Mch:3:13 2Mch_3:13_1 2Mch_3:13_2 2Mch_3:13_3 2Mch_3:13_4 2Mch_3:13_5 2Mch_3:13_6 2Mch_3:13_7 2Mch_3:13_8 2Mch_3:13_9 2Mch_3:13_10 2Mch_3:13_11 2Mch_3:13_12 2Mch_3:13_13 2Mch_3:13_14 2Mch_3:13_15 2Mch_3:13_16
2Mch:3:13 x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:3:14 ταξάμενος δὲ ἡμέραν εἰσῄει τὴν περὶ τούτων ἐπίσκεψιν οἰκονομήσων· ἦν δὲ οὐ μικρὰ καθ’ ὅλην τὴν πόλιν ἀγωνία.
2Mch:3:14 So at the day which he appointed he entered in to order this matter: wherefore there was no small agony throughout the whole city. (2 Maccabees 3:14 Brenton)
2Mch:3:14 W wyznaczonym dniu wszedł, aby przygotować spis tych skarbów. Niemały zaś w całym mieście był niepokój. (2 Mch 3:14 BT_4)
2Mch:3:14 ταξάμενος δὲ ἡμέραν εἰσῄει τὴν περὶ τούτων ἐπίσκεψιν οἰκονομήσων· ἦν δὲ οὐ μικρὰ καθ’ ὅλην τὴν πόλιν ἀγωνία.
2Mch:3:14 τάσσω/τάττω (τασσ-/ταττ-, ταξ-, ταξ-, τεταχ·[κ]-, τετασσ-, ταχ·θ-) δέ ἡμέρα, -ας -ἡ εἴσ·ειμι fr. εἶμι[2] (ath. εισ+ι-/ath. εισ+ει-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό περί οὗτος αὕτη τοῦτο ἐπί·σκεψις, -εως, ἡ [LXX] οἰκο·νομέω (οικονομ(ε)-, οικονομη·σ-, οικονομη·σ-, -, -, -) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δέ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μικρός -ά -όν κατά ὅλος -η -ον ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ἀγωνία, -ας, ἡ
2Mch:3:14 By rozkazywać {By zamawiać} kategorię, stopień, klasę, uporządkowywać, ład zaś Dzień Do ??? Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Inspekcji/badanie By poradzić sobie By być zaś ??? Przed przydechem mocnym Mały [zobacz micro] W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Cały Miasto Agonia
2Mch:3:14 taXa/menos de\ E(me/ran ei)sE/|ei tE\n peri\ tou/tOn e)pi/skePSin oi)konomE/sOn· E)=n de\ ou) mikra\ kaT’ o(/lEn tE\n po/lin a)gOni/a.
2Mch:3:14 taXamenos de hEmeran eisEei tEn peri tutOn episkePSin oikonomEsOn· En de u mikra kaT’ holEn tEn polin agOnia.
2Mch:3:14 VA_AMPNSM x N1A_ASF VXI_XAI3S RA_ASF P RD_GPN N3I_ASF VF_FAPNSM V9_IAI3S x D A1A_APN P A1_ASF RA_ASF N3I_ASF N1A_NSF
2Mch:3:14 to order category, grade, class, trim, orderliness δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] day to ??? the about (+acc,+gen) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] visitation/inspection to manage to be δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] οὐχ before rough breathing small [see micro] down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing whole the city agony
2Mch:3:14 upon being-ORDER-ed (nom) Yet day (acc) he/she/it-was-???-ing the (acc) about (+acc,+gen) these (gen) visitation/inspection (acc) going-to-MANAGE (fut ptcp) (nom) he/she/it-was Yet not small ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) whole (acc) the (acc) city (acc) agony (nom|voc)
2Mch:3:14 2Mch_3:14_1 2Mch_3:14_2 2Mch_3:14_3 2Mch_3:14_4 2Mch_3:14_5 2Mch_3:14_6 2Mch_3:14_7 2Mch_3:14_8 2Mch_3:14_9 2Mch_3:14_10 2Mch_3:14_11 2Mch_3:14_12 2Mch_3:14_13 2Mch_3:14_14 2Mch_3:14_15 2Mch_3:14_16 2Mch_3:14_17 2Mch_3:14_18
2Mch:3:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:3:15 οἱ δὲ ἱερεῖς πρὸ τοῦ θυσιαστηρίου ἐν ταῖς ἱερατικαῖς στολαῖς ῥίψαντες ἑαυτοὺς ἐπεκαλοῦντο εἰς οὐρανὸν τὸν περὶ παρακαταθήκης νομοθετήσαντα τοῖς παρακαταθεμένοις ταῦτα σῶα διαφυλάξαι.
2Mch:3:15 But the priests, prostrating themselves before the altar in their priests' vestments, called unto heaven upon him that made a law concerning things given to he kept, that they should safely be preserved for such as had committed them to be kept. (2 Maccabees 3:15 Brenton)
2Mch:3:15 Kapłani upadłszy w kapłańskich szatach przed ołtarzem wołali do Nieba, do Tego, który ustanowił prawo o depozycie, aby te skarby nienaruszone zachował dla tych, którzy je złożyli w depozyt. (2 Mch 3:15 BT_4)
2Mch:3:15 οἱ δὲ ἱερεῖς πρὸ τοῦ θυσιαστηρίου ἐν ταῖς ἱερατικαῖς στολαῖς ῥίψαντες ἑαυτοὺς ἐπεκαλοῦντο εἰς οὐρανὸν τὸν περὶ παρακαταθήκης νομοθετήσαντα τοῖς παρακαταθεμένοις ταῦτα σῶα διαφυλάξαι.
2Mch:3:15 ὁ ἡ τό δέ ἱερεύς, -έως, ὁ πρό ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό ἐν ὁ ἡ τό   στολή, -ῆς, ἡ ῥίπτω, ῥιπτέω (ριπτ(ε)-/ριπτ-, ριψ-, ριψ-, -, ερριπτ-/ρεριπτ-, ριφ·[θ]-) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-) εἰς[1] οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ὁ ἡ τό περί παρα·κατα·θήκη, -ης, ἡ νομο·θετέω (νομοθετ(ε)-, νομοθετη·σ-, νομοθετη·σ-, -, νενομοθετη-, νομοθετη·θ-) ὁ ἡ τό παρα·κατα·τίθημι [LXX] (ath. παρακατα+τιθ(ε)-/ath. παρα+κατα+τιθ(ε)-, -, 2nd ath. παρακατα+θ(ε)-/ath. παρα+κατα+θ(ε)-, -, -, -) οὗτος αὕτη τοῦτο   δια·φυλάσσω/-φυλάττω (δια+φυλασσ-/δια+φυλαττ-, δια+φυλαξ-, δια+φυλαξ-, -, δια+πεφυλασσ-, δια+φυλαχ·θ-)
2Mch:3:15 zaś Duchowny Przedtem (+informacja) Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Szyku uniform, kostium, prośba By podrzucać/rzut/spadają z łomotem Samo /nasz /twój /siebie By odwiedzać Do (+przyspieszenie) Nieba/niebo Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Deponuj się By uchwalać ustawę Do ??? To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By chronić ochraniacz, by konserwować
2Mch:3:15 oi( de\ i(erei=s pro\ tou= TusiastEri/ou e)n tai=s i(eratikai=s stolai=s r(i/PSantes e(autou\s e)pekalou=nto ei)s ou)rano\n to\n peri\ parakataTE/kEs nomoTetE/santa toi=s parakataTeme/nois tau=ta sO=a diafula/Xai.
2Mch:3:15 hoi de hiereis pro tu TysiastEriu en tais hieratikais stolais riPSantes heautus epekalunto eis uranon ton peri parakataTEkEs nomoTetEsanta tois parakataTemenois tauta sOa diafylaXai.
2Mch:3:15 RA_NPM x N3V_NPM P RA_GSN N2N_GSN P RA_DPF A1_DPF N1_DPF VA_AAPNPM RD_APM V2I_IMI3P P N2_ASM RA_ASM P N1_GSF VA_AAPASM RA_DPM VE_AMPDPM RD_APN A1A_APN VA_AAN
2Mch:3:15 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] priest before (+gen) the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć array uniform, costume, suit to toss/fling/dump self /our-/your-/themselves to call upon into (+acc) sky/heaven the about (+acc,+gen) deposit to legislate the to ??? this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] ć to guard preserver, to conserve
2Mch:3:15 the (nom) Yet priests (acc, nom|voc) before (+gen) the (gen) sanctuary (gen) in/among/by (+dat) the (dat)   arraies (dat) upon TOSS/FLING/DUMP-ing (nom|voc) selves (acc) they-were-being-CALL-ed-UPON into (+acc) sky/heaven (acc) the (acc) about (+acc,+gen) deposit (gen) upon LEGISLATE-ing (acc, nom|acc|voc) the (dat) upon being-???-ed (dat) these (nom|acc)   to-GUARD, be-you(sg)-GUARD-ed!, he/she/it-happens-to-GUARD (opt)
2Mch:3:15 2Mch_3:15_1 2Mch_3:15_2 2Mch_3:15_3 2Mch_3:15_4 2Mch_3:15_5 2Mch_3:15_6 2Mch_3:15_7 2Mch_3:15_8 2Mch_3:15_9 2Mch_3:15_10 2Mch_3:15_11 2Mch_3:15_12 2Mch_3:15_13 2Mch_3:15_14 2Mch_3:15_15 2Mch_3:15_16 2Mch_3:15_17 2Mch_3:15_18 2Mch_3:15_19 2Mch_3:15_20 2Mch_3:15_21 2Mch_3:15_22 2Mch_3:15_23 2Mch_3:15_24
2Mch:3:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:3:16 ἦν δὲ ὁρῶντα τὴν τοῦ ἀρχιερέως ἰδέαν τιτρώσκεσθαι τὴν διάνοιαν· ἡ γὰρ ὄψις καὶ τὸ τῆς χρόας παρηλλαγμένον ἐνέφαινεν τὴν κατὰ ψυχὴν ἀγωνίαν·
2Mch:3:16 Then whoso had looked the high priest in the face, it would have wounded his heart: for his countenance and the changing of his colour declared the inward agony of his mind. (2 Maccabees 3:16 Brenton)
2Mch:3:16 Temu, kto spojrzał na oblicze arcykapłana, krajało się serce. Wygląd bowiem i zmiana jego cery zdradzały duchowe męczarnie. (2 Mch 3:16 BT_4)
2Mch:3:16 ἦν δὲ ὁρῶντα τὴν τοῦ ἀρχιερέως ἰδέαν τιτρώσκεσθαι τὴν διάνοιαν· γὰρ ὄψις καὶ τὸ τῆς χρόας παρηλλαγμένον ἐνέφαινεν τὴν κατὰ ψυχὴν ἀγωνίαν·
2Mch:3:16 εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δέ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό ἀρχ·ιερεύς, -έως, ὁ εἰδέα v.l. ἰδέα, -ας, ἡ   ὁ ἡ τό διά·νοια, -ας, ἡ ὁ ἡ τό γάρ ὄψις, -εως, ἡ καί ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό     ἐμ·φαίνω [LXX] (εν+φαιν-, -, -, -, -, εν+φαν·[θ]-) ὁ ἡ τό κατά ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἀγωνία, -ας, ἡ
2Mch:3:16 By być zaś By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Arcykapłan Zjawienie się {Wygląd} Poznania umysł, umysłowość, cel, plan Dla odtąd, jak Widok I też, nawet, mianowicie Do ??? W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Agonia
2Mch:3:16 E)=n de\ o(rO=nta tE\n tou= a)rCHiere/Os i)de/an titrO/skesTai tE\n dia/noian· E( ga\r o)/PSis kai\ to\ tE=s CHro/as parEllagme/non e)ne/fainen tE\n kata\ PSuCHE\n a)gOni/an·
2Mch:3:16 En de horOnta tEn tu arCHiereOs idean titrOskesTai tEn dianoian· hE gar oPSis kai to tEs CHroas parEllagmenon enefainen tEn kata PSyCHEn agOnian·
2Mch:3:16 V9_IAI3S x V3_PAPASM RA_ASF RA_GSM N3V_GSM N1A_ASF V1_PPN RA_ASF N1A_ASF RA_NSF x N3I_NSF C RA_ASN RA_GSF N1A_GSF VK_XMPASM V1I_IAI3S RA_ASF P N1_ASF N1A_ASF
2Mch:3:16 to be δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the the archpriest appearance ć the cognition intellect, mentality, purpose, plan the for since, as sight and also, even, namely the the ć ć to ??? the down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person agony
2Mch:3:16 he/she/it-was Yet while SEE-ing (acc, nom|acc|voc) the (acc) the (gen) archpriest (gen) appearance (acc)   the (acc) cognition (acc) the (nom) for sight (nom) and the (nom|acc) the (gen)     he/she/it-was-???-ing the (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) life (acc) agony (acc)
2Mch:3:16 2Mch_3:16_1 2Mch_3:16_2 2Mch_3:16_3 2Mch_3:16_4 2Mch_3:16_5 2Mch_3:16_6 2Mch_3:16_7 2Mch_3:16_8 2Mch_3:16_9 2Mch_3:16_10 2Mch_3:16_11 2Mch_3:16_12 2Mch_3:16_13 2Mch_3:16_14 2Mch_3:16_15 2Mch_3:16_16 2Mch_3:16_17 2Mch_3:16_18 2Mch_3:16_19 2Mch_3:16_20 2Mch_3:16_21 2Mch_3:16_22 2Mch_3:16_23
2Mch:3:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:3:17 περιεκέχυτο γὰρ περὶ τὸν ἄνδρα δέος τι καὶ φρικασμὸς σώματος, δι’ ὧν πρόδηλον ἐγίνετο τοῖς θεωροῦσιν τὸ κατὰ καρδίαν ἐνεστὸς ἄλγος.
2Mch:3:17 For the man was so compassed with fear and horror of the body, that it was manifest to them that looked upon him, what sorrow he had now in his heart. (2 Maccabees 3:17 Brenton)
2Mch:3:17 Męża tego bowiem opanowały strach i drżenie ciała, przez co ból będący w sercu był widoczny dla patrzących. (2 Mch 3:17 BT_4)
2Mch:3:17 περιεκέχυτο γὰρ περὶ τὸν ἄνδρα δέος τι καὶ φρικασμὸς σώματος, δι’ ὧν πρόδηλον ἐγίνετο τοῖς θεωροῦσιν τὸ κατὰ καρδίαν ἐνεστὸς ἄλγος.
2Mch:3:17 περι·χέω [LXX] (περι+χε-, -, -, -, περι+κεχυ-, περι+χυ·θ-) γάρ περί ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ δέο·ς, -ους, τό τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ καί   σῶμα[τ], -ατος, τό διά ὅς ἥ ὅ πρό·δηλος -ον γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό θεωρέω (θεωρ(ε)-, θεωρη·σ-, θεωρη·σ-, -, -, θεωρη·θ-) ὁ ἡ τό κατά καρδία, -ας, ἡ ἐν·ίστημι (ath. εν+ιστ(α)-/ath. εν+ιστ(η)-, εν+στη·σ-, 2nd ath. εν+στ(η)-/ath. εν+στ(α)-, εν+εστη·κ-/εν+εστ(α)·[κ]-, -, -)  
2Mch:3:17 Do ??? Dla odtąd, jak Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Obawa (strach, terror, strach, {cześć?}) Jakiś/jakikolwiek I też, nawet, mianowicie Ciało Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Kto/, który/, który Otwarty przedtem (jasno oczywisty) By stawać się stawaj się, zdarzaj się Do patrzanego na spostrzegaj, przyglądaj się, ziewaj, medytuj, rozważaj, sądź, przestrzegaj {obserwuj}, rozmyślaj, spostrzegaj W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) By ustalać do pozycji
2Mch:3:17 perieke/CHuto ga\r peri\ to\n a)/ndra de/os ti kai\ frikasmo\s sO/matos, di’ O(=n pro/dElon e)gi/neto toi=s TeOrou=sin to\ kata\ kardi/an e)nesto\s a)/lgos.
2Mch:3:17 periekeCHyto gar peri ton andra deos ti kai frikasmos sOmatos, di’ hOn prodElon egineto tois TeOrusin to kata kardian enestos algos.
2Mch:3:17 VMI_YMI3S x P RA_ASM N3_ASM N3E_NSN RI_ASN C N2_NSM N3M_GSN P RR_GPM A1B_NSN V1I_IMI3S RA_DPM V2_PAI3P RA_ASN P N1A_ASF VXI_XAPASN N3E_ASN
2Mch:3:17 to ??? for since, as about (+acc,+gen) the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". fear (dread, terror, awe, {reverence?}) some/any and also, even, namely ć body because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) who/whom/which open beforehand (clearly evident) to become become, happen the to looked at behold, gaze, gape, contemplate, consider, judge, observe, speculate, perceive the down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) to fix into position ć
2Mch:3:17 he/she/it-had-been-???-ed! for about (+acc,+gen) the (acc) man, husband (acc) fear (nom|acc|voc) some/any (nom|acc) and   body (gen) because of (+acc), through (+gen) who/whom/which (gen) open beforehand ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-was-being-BECOME-ed the (dat) they-are-LOOKED AT-ing, while LOOKED AT-ing (dat) the (nom|acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) heart (acc) having FIX-ed-INTO-POSITION (nom|acc|voc, voc)  
2Mch:3:17 2Mch_3:17_1 2Mch_3:17_2 2Mch_3:17_3 2Mch_3:17_4 2Mch_3:17_5 2Mch_3:17_6 2Mch_3:17_7 2Mch_3:17_8 2Mch_3:17_9 2Mch_3:17_10 2Mch_3:17_11 2Mch_3:17_12 2Mch_3:17_13 2Mch_3:17_14 2Mch_3:17_15 2Mch_3:17_16 2Mch_3:17_17 2Mch_3:17_18 2Mch_3:17_19 2Mch_3:17_20 2Mch_3:17_21
2Mch:3:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:3:18 ἔτι δὲ ἐκ τῶν οἰκιῶν ἀγεληδὸν ἐξεπήδων ἐπὶ πάνδημον ἱκετείαν διὰ τὸ μέλλειν εἰς καταφρόνησιν ἔρχεσθαι τὸν τόπον.
2Mch:3:18 Others ran flocking out of their houses to the general supplication, because the place was like to come into contempt. (2 Maccabees 3:18 Brenton)
2Mch:3:18 Ludzie gromadnie wychodzili z domów, by razem się modlić, gdyż miejsce święte miało być zhańbione. (2 Mch 3:18 BT_4)
2Mch:3:18 ἔτι δὲ ἐκ τῶν οἰκιῶν ἀγεληδὸν ἐξεπήδων ἐπὶ πάνδημον ἱκετείαν διὰ τὸ μέλλειν εἰς καταφρόνησιν ἔρχεσθαι τὸν τόπον.
2Mch:3:18 ἔτι δέ ἐκ ὁ ἡ τό οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος)   ἐκ·πηδάω (εκ+πηδ(α)-, εκ+πηδη·σ-, εκ+πηδη·σ-, εκ+πεπηδη·κ-, -, -) ἐπί     διά ὁ ἡ τό μέλλω (μελλ-, μελλη·σ-, -, -, -, -) εἰς[1]   ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ
2Mch:3:18 Jeszcze/jeszcze zaś Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Dom By gnać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) By mieć dookoła być przeznaczony Do (+przyspieszenie) By przychodzić Miejsce
2Mch:3:18 e)/ti de\ e)k tO=n oi)kiO=n a)gelEdo\n e)XepE/dOn e)pi\ pa/ndEmon i(ketei/an dia\ to\ me/llein ei)s katafro/nEsin e)/rCHesTai to\n to/pon.
2Mch:3:18 eti de ek tOn oikiOn agelEdon eXepEdOn epi pandEmon hiketeian dia to mellein eis katafronEsin erCHesTai ton topon.
2Mch:3:18 D x P RA_GPF N1A_GPF D V3I_IAI3P P A1B_ASF N1A_ASF P RA_ASN V1_PAN P N3I_ASF V1_PMN RA_ASM N2_ASM
2Mch:3:18 yet/still δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] out of (+gen) ἐξ before vowels the house ć to rush upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć ć because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the to am about to be destined into (+acc) ć to come the place
2Mch:3:18 yet/still Yet out of (+gen) the (gen) houses (gen)   I-was-RUSH-ing, they-were-RUSH-ing upon/over (+acc,+gen,+dat)     because of (+acc), through (+gen) the (nom|acc) to-be-ABOUT-ing into (+acc)   to-be-being-COME-ed the (acc) place (acc)
2Mch:3:18 2Mch_3:18_1 2Mch_3:18_2 2Mch_3:18_3 2Mch_3:18_4 2Mch_3:18_5 2Mch_3:18_6 2Mch_3:18_7 2Mch_3:18_8 2Mch_3:18_9 2Mch_3:18_10 2Mch_3:18_11 2Mch_3:18_12 2Mch_3:18_13 2Mch_3:18_14 2Mch_3:18_15 2Mch_3:18_16 2Mch_3:18_17 2Mch_3:18_18
2Mch:3:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:3:19 ὑπεζωσμέναι δὲ ὑπὸ τοὺς μαστοὺς αἱ γυναῖκες σάκκους κατὰ τὰς ὁδοὺς ἐπλήθυνον· αἱ δὲ κατάκλειστοι τῶν παρθένων, αἱ μὲν συνέτρεχον ἐπὶ τοὺς πυλῶνας, αἱ δὲ ἐπὶ τὰ τείχη, τινὲς δὲ διὰ τῶν θυρίδων διεξέκυπτον·
2Mch:3:19 And the women, girt with sackcloth under their breasts, abounded in the streets, and the virgins that were kept in ran, some to the gates, and some to the walls, and others looked out of the windows. (2 Maccabees 3:19 Brenton)
2Mch:3:19 Kobiety przepasane worami poniżej piersi zapełniły ulice. Zamknięte dotychczas dziewczęta jedne pobiegły do bram, inne na mury, inne wreszcie wychylały się przez okna. (2 Mch 3:19 BT_4)
2Mch:3:19 ὑπεζωσμέναι δὲ ὑπὸ τοὺς μαστοὺς αἱ γυναῖκες σάκκους κατὰ τὰς ὁδοὺς ἐπλήθυνον· αἱ δὲ κατάκλειστοι τῶν παρθένων, αἱ μὲν συνέτρεχον ἐπὶ τοὺς πυλῶνας, αἱ δὲ ἐπὶ τὰ τείχη, τινὲς δὲ διὰ τῶν θυρίδων διεξέκυπτον·
2Mch:3:19 ὑπο·ζώννυμι (ath. υπο+ζωννυ-, -, υπο+ζω·σ-, -, υπο+εζωσ-, -) δέ ὑπό ὁ ἡ τό μαστός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι σάκκος, -ου, ὁ κατά ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) ὁ ἡ τό δέ   ὁ ἡ τό παρθένος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό μέν συν·τρέχω (συν+τρεχ-, συν+δραμ(ε)·[σ]-, 2nd συν+δραμ-, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό πυλών, -ῶνος, ὁ (cf. πύλη) ὁ ἡ τό δέ ἐπί ὁ ἡ τό τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ δέ διά ὁ ἡ τό θυρί[δ]ς, -ίδος, ἡ  
2Mch:3:19 Do ??? zaś Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pierś Kobiety/żona Płótno workowe W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Drogi {Sposobu}/droga By wzrastać/mnóż się zaś Dziewiczy Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) By ulegać panice Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Brama zaś Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ściana Jakiś/jakikolwiek zaś Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Okno
2Mch:3:19 u(peDZOsme/nai de\ u(po\ tou\s mastou\s ai( gunai=kes sa/kkous kata\ ta\s o(dou\s e)plE/Tunon· ai( de\ kata/kleistoi tO=n parTe/nOn, ai( me\n sune/treCHon e)pi\ tou\s pulO=nas, ai( de\ e)pi\ ta\ tei/CHE, tine\s de\ dia\ tO=n Turi/dOn dieXe/kupton·
2Mch:3:19 hypeDZOsmenai de hypo tus mastus hai gynaikes sakkus kata tas hodus eplETynon· hai de katakleistoi tOn parTenOn, hai men synetreCHon epi tus pylOnas, hai de epi ta teiCHE, tines de dia tOn TyridOn dieXekypton·
2Mch:3:19 VA_AMPNPF x P RA_APM N2_APM RA_NPF N3K_NPF N2_APM P RA_APF N2_APF V1I_IAI3P RA_NPF x N2_NPM RA_GPF N2_GPF RA_NPF x V1I_IAI3P P RA_APM N3W_APM RA_NPF x P RA_APN N3E_APN RI_NPM x P RA_GPF N3D_GPF V1I_IAI3P
2Mch:3:19 to ??? δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the breast the woman/wife sackcloth down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the way/road to increase/multiply the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć the virgin the indeed (yet, certainly, surely) to stampede upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the gate the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the wall some/any δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the window ć
2Mch:3:19 having-been-???-ed (nom|voc) Yet under (+acc), by (+gen) the (acc) breasts (acc) the (nom) women/wives (nom|voc) sackcloths (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) ways/roads (acc) I-was-INCREASE/MULTIPLY-ing, they-were-INCREASE/MULTIPLY-ing the (nom) Yet   the (gen) virgins (gen) the (nom) indeed I-was-STAMPEDE-ing, they-were-STAMPEDE-ing upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) gates (acc) the (nom) Yet upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) walls (nom|acc|voc) some/any (nom) Yet because of (+acc), through (+gen) the (gen) windows (gen)  
2Mch:3:19 2Mch_3:19_1 2Mch_3:19_2 2Mch_3:19_3 2Mch_3:19_4 2Mch_3:19_5 2Mch_3:19_6 2Mch_3:19_7 2Mch_3:19_8 2Mch_3:19_9 2Mch_3:19_10 2Mch_3:19_11 2Mch_3:19_12 2Mch_3:19_13 2Mch_3:19_14 2Mch_3:19_15 2Mch_3:19_16 2Mch_3:19_17 2Mch_3:19_18 2Mch_3:19_19 2Mch_3:19_20 2Mch_3:19_21 2Mch_3:19_22 2Mch_3:19_23 2Mch_3:19_24 2Mch_3:19_25 2Mch_3:19_26 2Mch_3:19_27 2Mch_3:19_28 2Mch_3:19_29 2Mch_3:19_30 2Mch_3:19_31 2Mch_3:19_32 2Mch_3:19_33 2Mch_3:19_34
2Mch:3:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:3:20 πᾶσαι δὲ προτείνουσαι τὰς χεῖρας εἰς τὸν οὐρανὸν ἐποιοῦντο τὴν λιτανείαν·
2Mch:3:20 And all, holding their hands toward heaven, made supplication. (2 Maccabees 3:20 Brenton)
2Mch:3:20 Wszystkie zaś wyciągały ręce do nieba i zanosiły błagania. (2 Mch 3:20 BT_4)
2Mch:3:20 πᾶσαι δὲ προτείνουσαι τὰς χεῖρας εἰς τὸν οὐρανὸν ἐποιοῦντο τὴν λιτανείαν·
2Mch:3:20 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) δέ προ·τείνω (προ+τειν-, -, προ+τειν·[σ]-, -, -, -) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν εἰς[1] ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό  
2Mch:3:20 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić zaś By wyciągać się Ręka Do (+przyspieszenie) Nieba/niebo By czynić/rób
2Mch:3:20 pa=sai de\ protei/nousai ta\s CHei=ras ei)s to\n ou)rano\n e)poiou=nto tE\n litanei/an·
2Mch:3:20 pasai de proteinusai tas CHeiras eis ton uranon epoiunto tEn litaneian·
2Mch:3:20 A1S_NPF x V1_PAPNPF RA_APF N3_APF P RA_ASM N2_ASM V2I_IMI3P RA_ASF N1A_ASF
2Mch:3:20 every all, each, every, the whole of; to sprinkle δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to stretch out the hand into (+acc) the sky/heaven to do/make the ć
2Mch:3:20 all (nom|voc); to-SPRINKLE, be-you(sg)-SPRINKLE-ed!, he/she/it-happens-to-SPRINKLE (opt) Yet while STRETCH-ing-OUT (nom|voc) the (acc) hands (acc) into (+acc) the (acc) sky/heaven (acc) they-were-being-DO/MAKE-ed the (acc)  
2Mch:3:20 2Mch_3:20_1 2Mch_3:20_2 2Mch_3:20_3 2Mch_3:20_4 2Mch_3:20_5 2Mch_3:20_6 2Mch_3:20_7 2Mch_3:20_8 2Mch_3:20_9 2Mch_3:20_10 2Mch_3:20_11
2Mch:3:20 x x x x x x x x x x x
2Mch:3:21 ἐλεεῖν δ’ ἦν τὴν τοῦ πλήθους παμμιγῆ πρόπτωσιν τήν τε τοῦ μεγάλως ἀγωνιῶντος ἀρχιερέως προσδοκίαν.
2Mch:3:21 Then it would have pitied a man to see the falling down of the multitude of all sorts, and the fear of the high priest being in such an agony. (2 Maccabees 3:21 Brenton)
2Mch:3:21 Litość brała na widok tego, jak tłum między sobą pomieszany padał na kolana, a arcykapłan oczekiwał w wielkich męczarniach ducha. (2 Mch 3:21 BT_4)
2Mch:3:21 ἐλεεῖν δ’ ἦν τὴν τοῦ πλήθους παμμιγῆ πρόπτωσιν τήν τε τοῦ μεγάλως ἀγωνιῶντος ἀρχιερέως προσδοκίαν.
2Mch:3:21 ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-) δέ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό πλῆθο·ς, -ους, τό     ὁ ἡ τό τέ ὁ ἡ τό μεγάλως   ἀρχ·ιερεύς, -έως, ὁ προσ·δοκία, -ας, ἡ
2Mch:3:21 By okazać miłosierdzie zaś By być Los (mnóstwo ) I [umieszczona z tyłu współrzędna] Wielce Arcykapłan Oczekiwanie
2Mch:3:21 e)leei=n d’ E)=n tE\n tou= plE/Tous pammigE= pro/ptOsin tE/n te tou= mega/lOs a)gOniO=ntos a)rCHiere/Os prosdoki/an.
2Mch:3:21 eleein d’ En tEn tu plETus pammigE proptOsin tEn te tu megalOs agOniOntos arCHiereOs prosdokian.
2Mch:3:21 V2_PAN x V9_IAI3S RA_ASF RA_GSN N3E_GSN A3H_ASF N3I_ASF RA_ASF x RA_GSM D V3_PAPGSM N3V_GSM N1A_ASF
2Mch:3:21 to show mercy δ’ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to be the the lot (multitude ) ć ć the and [postpositive coordinate] the greatly ć archpriest expectation
2Mch:3:21 to-be-SHOW-ing-MERCY Yet he/she/it-was the (acc) the (gen) lot (gen)     the (acc) and [postpositive coordinate] the (gen) greatly   archpriest (gen) expectation (acc)
2Mch:3:21 2Mch_3:21_1 2Mch_3:21_2 2Mch_3:21_3 2Mch_3:21_4 2Mch_3:21_5 2Mch_3:21_6 2Mch_3:21_7 2Mch_3:21_8 2Mch_3:21_9 2Mch_3:21_10 2Mch_3:21_11 2Mch_3:21_12 2Mch_3:21_13 2Mch_3:21_14 2Mch_3:21_15
2Mch:3:21 x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:3:22 οἱ μὲν οὖν ἐπεκαλοῦντο τὸν παγκρατῆ κύριον τὰ πεπιστευμένα τοῖς πεπιστευκόσιν σῶα διαφυλάσσειν μετὰ πάσης ἀσφαλείας.
2Mch:3:22 They then called upon the Almighty Lord to keep the things committed of trust safe and sure for those that had committed them. (2 Maccabees 3:22 Brenton)
2Mch:3:22 Podczas gdy ci modlili się do wszechmocnego Pana, aby powierzone pieniądze zachował nienaruszone dla tych, którzy zawierzyli, (2 Mch 3:22 BT_4)
2Mch:3:22 οἱ μὲν οὖν ἐπεκαλοῦντο τὸν παγκρατῆ κύριον τὰ πεπιστευμένα τοῖς πεπιστευκόσιν σῶα διαφυλάσσειν μετὰ πάσης ἀσφαλείας.
2Mch:3:22 ὁ ἡ τό μέν οὖν ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-) ὁ ἡ τό   κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό πιστεύω (πιστευ-, πιστευ·σ-, πιστευ·σ-, πεπιστευ·κ-, πεπιστευ-, πιστευ·θ-) ὁ ἡ τό πιστεύω (πιστευ-, πιστευ·σ-, πιστευ·σ-, πεπιστευ·κ-, πεπιστευ-, πιστευ·θ-)   δια·φυλάσσω/-φυλάττω (δια+φυλασσ-/δια+φυλαττ-, δια+φυλαξ-, δια+φυλαξ-, -, δια+πεφυλασσ-, δια+φυλαχ·θ-) μετά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἀ·σφάλεια, -ας, ἡ
2Mch:3:22 Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) Dlatego/wtedy By odwiedzać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By uważać/wierz/powierzaj [z] by być instrukcji/informacja przyjmująca [bliski] (uważaj [do], wierz); dawaj zarządzanie {kierownictwo} (powierzaj). PRZECHODŹ. być powierzany z By uważać/wierz/powierzaj [z] by być instrukcji/informacja przyjmująca [bliski] (uważaj [do], wierz); dawaj zarządzanie {kierownictwo} (powierzaj). PRZECHODŹ. być powierzany z By chronić ochraniacz, by konserwować Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Bezpieczeństwo
2Mch:3:22 oi( me\n ou)=n e)pekalou=nto to\n pagkratE= ku/rion ta\ pepisteume/na toi=s pepisteuko/sin sO=a diafula/ssein meta\ pa/sEs a)sfalei/as.
2Mch:3:22 hoi men un epekalunto ton pankratE kyrion ta pepisteumena tois pepisteukosin sOa diafylassein meta pasEs asfaleias.
2Mch:3:22 RA_NPM x x V2I_IMI3P RA_ASM A3H_ASM N2_ASM RA_APN VM_XMPAPN RA_DPM VX_XAI3P A1A_APN V1_PAN P A1S_GSF N1A_GSF
2Mch:3:22 the indeed (yet, certainly, surely) therefore/then to call upon the ć lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the to heed/believe/entrust [with] to be instruction/information accepting [toward] (heed [to], believe); give management (entrust). PASS. to be entrusted with the to heed/believe/entrust [with] to be instruction/information accepting [toward] (heed [to], believe); give management (entrust). PASS. to be entrusted with ć to guard preserver, to conserve after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of security
2Mch:3:22 the (nom) indeed therefore/then they-were-being-CALL-ed-UPON the (acc)   lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (nom|acc) having-been-BELIEVE/ENTRUST-ed-WITH (nom|acc|voc) the (dat) having BELIEVE/ENTRUST-ed-WITH (dat)   to-be-GUARD-ing after (+acc), with (+gen) every (gen) security (gen), securities (acc)
2Mch:3:22 2Mch_3:22_1 2Mch_3:22_2 2Mch_3:22_3 2Mch_3:22_4 2Mch_3:22_5 2Mch_3:22_6 2Mch_3:22_7 2Mch_3:22_8 2Mch_3:22_9 2Mch_3:22_10 2Mch_3:22_11 2Mch_3:22_12 2Mch_3:22_13 2Mch_3:22_14 2Mch_3:22_15 2Mch_3:22_16
2Mch:3:22 x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:3:23 ὁ δὲ Ἡλιόδωρος τὸ διεγνωσμένον ἐπετέλει.
2Mch:3:23 Nevertheless Heliodorus executed that which was decreed. (2 Maccabees 3:23 Brenton)
2Mch:3:23 Heliodor przeprowadzał, co zostało postanowione. (2 Mch 3:23 BT_4)
2Mch:3:23 δὲ Ἡλιόδωρος τὸ διεγνωσμένον ἐπετέλει.
2Mch:3:23 ὁ ἡ τό δέ   ὁ ἡ τό δια·γινώσκω (δια+γινωσκ-, δια+γνω·σ-, 2nd ath. δια+γν(ω)-/ath. δια+γν(ο)-, δια+εγνω·κ-, δια+εγνωσ-, δια+γνωσ·θ-) ἐπι·τελέω (επι+τελ(ε)-, επι+τελε·σ-, επι+τελε·σ-, -, -, επι+τελεσ·θ-)
2Mch:3:23 zaś By diagnozować By ogniskować się dalej dostawanie czyniony
2Mch:3:23 o( de\ *(Elio/dOros to\ diegnOsme/non e)pete/lei.
2Mch:3:23 ho de hEliodOros to diegnOsmenon epetelei.
2Mch:3:23 RA_NSM x N2_NSM RA_ASN VT_XMPASM V2I_IAI3S
2Mch:3:23 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć the to diagnose to focus on-getting-done
2Mch:3:23 the (nom) Yet   the (nom|acc) having-been-DIAGNOSE-ed (acc, nom|acc|voc) he/she/it-was-FOCUS-ing-ON-GETTING-DONE
2Mch:3:23 2Mch_3:23_1 2Mch_3:23_2 2Mch_3:23_3 2Mch_3:23_4 2Mch_3:23_5 2Mch_3:23_6
2Mch:3:23 x x x x x x
2Mch:3:24 αὐτόθι δὲ αὐτοῦ σὺν τοῖς δορυφόροις κατὰ τὸ γαζοφυλάκιον ἤδη παρόντος ὁ τῶν πνευμάτων καὶ πάσης ἐξουσίας δυνάστης ἐπιφάνειαν μεγάλην ἐποίησεν ὥστε πάντας τοὺς κατατολμήσαντας συνελθεῖν καταπλαγέντας τὴν τοῦ θεοῦ δύναμιν εἰς ἔκλυσιν καὶ δειλίαν τραπῆναι·
2Mch:3:24 Now as he was there present himself with his guard about the treasury, the Lord of spirits, and the Prince of all power, caused a great apparition, so that all that presumed to come in with him were astonished at the power of God, and fainted, and were sore afraid. (2 Maccabees 3:24 Brenton)
2Mch:3:24 Jeszcze razem ze swoją strażą był on obok skarbca, kiedy Władający duchami i każdą potęgą dokonał wielkiego objawienia, do tego stopnia, że wszyscy, którzy odważyli się tam przyjść, uderzeni mocą Bożą padali bezsilni i strwożeni. (2 Mch 3:24 BT_4)
2Mch:3:24 αὐτόθι δὲ αὐτοῦ σὺν τοῖς δορυφόροις κατὰ τὸ γαζοφυλάκιον ἤδη παρόντος τῶν πνευμάτων καὶ πάσης ἐξουσίας δυνάστης ἐπιφάνειαν μεγάλην ἐποίησεν ὥστε πάντας τοὺς κατατολμήσαντας συνελθεῖν καταπλαγέντας τὴν τοῦ θεοῦ δύναμιν εἰς ἔκλυσιν καὶ δειλίαν τραπῆναι·
2Mch:3:24   δέ αὐτός αὐτή αὐτό σύν ὁ ἡ τό   κατά ὁ ἡ τό γαζο·φυλάκιον, -ου, τό ἤδη πάρ·ειμι[1] fr. εἰμί[1] (ath. παρ+(εσ)-/παρ+(εσ)-, παρ+εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό πνεῦμα[τ], -ατος, τό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἐξ·ουσία, -ας, ἡ δυνάστης, -ου, ὁ ἐπι·φάνεια, -ας, ἡ; ἐπι·φαίνω (επι+φαιν-, επι+φαν(ε)·[σ]-, επι+φαν·[σ]-, -, -, επι+φαν·[θ]-) μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὥστε πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό   συν·έρχομαι (συν+ερχ-, συν+ελευ·σ-, συν+ελθ·[σ]- or 2nd συν+ελθ-, συν+εληλυθ·[κ]-, -, -)   ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ δύναμις, -εως, ἡ εἰς[1]   καί δειλία, -ας, ἡ; δειλιάω (δειλι(α)-, δειλια·σ-, δειλια·σ-, -, -, -)  
2Mch:3:24 zaś On/ona/to/to samo Razem z/włączając (+dat) W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Skarbnica Już do teraz, do wtedy By być obecny/tutaj by być obecny, do przyszli Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Władzy kontrola, władca, siła, poruszają się, wolność pozwalana przez pokój, pozwolenie {licencję} Najwyższy Zjawienie się {Wygląd} [święto Trzech Króli]; by być widocznym Wielki By czynić/rób Tak tamto Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By zgadzać się razem pałkę razem, zbierał się, zbieraj się, spotykaj się, przychodź do wracaj do zdrowia Bóg  Zdolność Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie Tchórzostwa/nieśmiałość; by bać się obawiać się
2Mch:3:24 au)to/Ti de\ au)tou= su\n toi=s dorufo/rois kata\ to\ gaDZofula/kion E)/dE paro/ntos o( tO=n pneuma/tOn kai\ pa/sEs e)Xousi/as duna/stEs e)pifa/neian mega/lEn e)poi/Esen O(/ste pa/ntas tou\s katatolmE/santas sunelTei=n kataplage/ntas tE\n tou= Teou= du/namin ei)s e)/klusin kai\ deili/an trapE=nai·
2Mch:3:24 autoTi de autu syn tois doryforois kata to gaDZofylakion EdE parontos ho tOn pneumatOn kai pasEs eXusias dynastEs epifaneian megalEn epoiEsen hOste pantas tus katatolmEsantas synelTein kataplagentas tEn tu Teu dynamin eis eklysin kai deilian trapEnai·
2Mch:3:24 D x RD_GSM P RA_DPM N2_DPM P RA_ASN N2N_ASN D V9_PAPGSM RA_NSM RA_GPN N3M_GPN C A1S_GSF N1A_GSF N1M_NSM N1A_ASF A1_ASF VAI_AAI3S C A3_APM RA_APM VA_AAPAPM VB_AAN VD_APPAPM RA_ASF RA_GSM N2_GSM N3I_ASF P N3I_ASF C N1A_ASF VD_APN
2Mch:3:24 ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same together with/including (+dat) the ć down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the treasury already by now, by then to be present/here to be present, to have come the the spirit breath, spiritual utterance, wind and also, even, namely every all, each, every, the whole of authority control, ruler, power, sway, freedom permitted by peace, licence sovereign appearance [epiphany]; to show great to do/make so that every all, each, every, the whole of the ć to cohere stick together, congregated, convene, meet, come to recuperate ć the the god [see theology] ability into (+acc) ć and also, even, namely cowardice/timidity; to fear To be afraid ć
2Mch:3:24   Yet him/it/same (gen) together with/including (+dat) the (dat)   down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) treasury (nom|acc|voc) already while BE-ing-PRESENT/HERE (gen) the (nom) the (gen) spirits (gen) and every (gen) authority (gen), authorities (acc) sovereign (nom) appearance (acc); they-happen-to-SHOW (classical opt) great ([Adj] acc) he/she/it-DO/MAKE-ed so that all (acc) the (acc)   to-COHERE   the (acc) the (gen) god (gen) ability (acc) into (+acc)   and cowardice/timidity (acc); to-be-FEAR-ing  
2Mch:3:24 2Mch_3:24_1 2Mch_3:24_2 2Mch_3:24_3 2Mch_3:24_4 2Mch_3:24_5 2Mch_3:24_6 2Mch_3:24_7 2Mch_3:24_8 2Mch_3:24_9 2Mch_3:24_10 2Mch_3:24_11 2Mch_3:24_12 2Mch_3:24_13 2Mch_3:24_14 2Mch_3:24_15 2Mch_3:24_16 2Mch_3:24_17 2Mch_3:24_18 2Mch_3:24_19 2Mch_3:24_20 2Mch_3:24_21 2Mch_3:24_22 2Mch_3:24_23 2Mch_3:24_24 2Mch_3:24_25 2Mch_3:24_26 2Mch_3:24_27 2Mch_3:24_28 2Mch_3:24_29 2Mch_3:24_30 2Mch_3:24_31 2Mch_3:24_32 2Mch_3:24_33 2Mch_3:24_34 2Mch_3:24_35 2Mch_3:24_36
2Mch:3:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:3:25 ὤφθη γάρ τις ἵππος αὐτοῖς φοβερὸν ἔχων τὸν ἐπιβάτην καὶ καλλίστῃ σαγῇ διακεκοσμημένος, φερόμενος δὲ ῥύδην ἐνέσεισεν τῷ Ἡλιοδώρῳ τὰς ἐμπροσθίους ὁπλάς· ὁ δὲ ἐπικαθήμενος ἐφαίνετο χρυσῆν πανοπλίαν ἔχων.
2Mch:3:25 For there appeared unto them an horse with a terrible rider upon him, and adorned with a very fair covering, and he ran fiercely, and smote at Heliodorus with his forefeet, and it seemed that he that sat upon the horse had complete harness of gold. (2 Maccabees 3:25 Brenton)
2Mch:3:25 Ukazał się im bowiem jakiś koń przybrany najozdobniejszym czaprakiem, niosący na sobie strasznego jeźdźca. Koń rzuciwszy się gwałtownie, zawisł nad Heliodorem przednimi kopytami, a jeździec ukazał się w złotej zbroi. (2 Mch 3:25 BT_4)
2Mch:3:25 ὤφθη γάρ τις ἵππος αὐτοῖς φοβερὸν ἔχων τὸν ἐπιβάτην καὶ καλλίστῃ σαγῇ διακεκοσμημένος, φερόμενος δὲ ῥύδην ἐνέσεισεν τῷ Ἡλιοδώρῳ τὰς ἐμπροσθίους ὁπλάς· δὲ ἐπικαθήμενος ἐφαίνετο χρυσῆν πανοπλίαν ἔχων.
2Mch:3:25 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) γάρ τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ ἵππος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό φοβερός -ά -όν ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ὁ ἡ τό ἐπι·βάτης, -ου, ὁ [LXX] καί καλλίστος -η -ον [LXX] (Superl. of καλός)     φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) δέ   ἐν·σείω [LXX] (-, εν+σει·σ-, εν+σει·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό     ὁ ἡ τό δέ   φαίνω (φαιν-, φαν(ε)·[σ]-, φαν·[σ]-, -, -, φαν·[θ]-) χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν πανοπλία, -ας, ἡ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-)
2Mch:3:25 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Dla odtąd, jak Jakiś/jakikolwiek Koń On/ona/to/to samo Przestraszanie (przerażanie) By mieć ??? I też, nawet, mianowicie Najlepiej By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą zaś Do ??? zaś By ukazywać się {By wydawać się} spojrzenie, były widocznym, równy, zdawaj się, bądź widocznym Złoty/złoty Pełna zbroja By mieć
2Mch:3:25 O)/fTE ga/r tis i(/ppos au)toi=s fobero\n e)/CHOn to\n e)piba/tEn kai\ kalli/stE| sagE=| diakekosmEme/nos, fero/menos de\ r(u/dEn e)ne/seisen tO=| *(EliodO/rO| ta\s e)mprosTi/ous o(pla/s· o( de\ e)pikaTE/menos e)fai/neto CHrusE=n panopli/an e)/CHOn.
2Mch:3:25 OfTE gar tis hippos autois foberon eCHOn ton epibatEn kai kallistE sagE diakekosmEmenos, feromenos de rydEn eneseisen tO hEliodOrO tas emprosTius hoplas· ho de epikaTEmenos efaineto CHrysEn panoplian eCHOn.
2Mch:3:25 VVI_API3S x RI_NSM N2_NSM RD_DPM A1A_ASM V1_PAPNSM RA_ASM N1M_ASM C A1_DSFS N1_DSF VM_XMPNSM V1_PMPNSM x N1_ASF VAI_AAI3S RA_DSM N2_DSM RA_APF A1B_APF N1_APF RA_NSM x V5_PMPNSM V1I_IMI3S A1C_ASF N1A_ASF V1_PAPNSM
2Mch:3:25 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), for since, as some/any horse he/she/it/same frightening (terrifying) to have the ??? and also, even, namely best ć ć to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć to ??? the ć the ć ć the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć to appear look, shew, peer, seem, show gold/golden panoply to have
2Mch:3:25 he/she/it-was-SEE-ed for some/any (nom) horse (nom) them/same (dat) frightening ([Adj] acc, nom|acc|voc) while HAVE-ing (nom) the (acc) ??? (acc) and best ([Adj] dat)     while being-BRING-ed (nom) Yet   he/she/it-???-ed the (dat)   the (acc)     the (nom) Yet   he/she/it-was-being-APPEAR-ed gold/golden ([Adj] acc) panoply (acc) while HAVE-ing (nom)
2Mch:3:25 2Mch_3:25_1 2Mch_3:25_2 2Mch_3:25_3 2Mch_3:25_4 2Mch_3:25_5 2Mch_3:25_6 2Mch_3:25_7 2Mch_3:25_8 2Mch_3:25_9 2Mch_3:25_10 2Mch_3:25_11 2Mch_3:25_12 2Mch_3:25_13 2Mch_3:25_14 2Mch_3:25_15 2Mch_3:25_16 2Mch_3:25_17 2Mch_3:25_18 2Mch_3:25_19 2Mch_3:25_20 2Mch_3:25_21 2Mch_3:25_22 2Mch_3:25_23 2Mch_3:25_24 2Mch_3:25_25 2Mch_3:25_26 2Mch_3:25_27 2Mch_3:25_28 2Mch_3:25_29
2Mch:3:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:3:26 ἕτεροι δὲ δύο προσεφάνησαν αὐτῷ νεανίαι τῇ ῥώμῃ μὲν ἐκπρεπεῖς, κάλλιστοι δὲ τὴν δόξαν, διαπρεπεῖς δὲ τὴν περιβολήν, οἳ καὶ περιστάντες ἐξ ἑκατέρου μέρους ἐμαστίγουν αὐτὸν ἀδιαλείπτως πολλὰς ἐπιρριπτοῦντες αὐτῷ πληγάς.
2Mch:3:26 Moreover two other young men appeared before him, notable in strength, excellent in beauty, and comely in apparel, who stood by him on either side; and scourged him continually, and gave him many sore stripes. (2 Maccabees 3:26 Brenton)
2Mch:3:26 Ponadto ukazali się mu dwaj inni młodzieńcy o nadzwyczajnej sile, uderzającej piękności i w przepięknych szatach. Oni to stanęli z obydwóch stron i bez przerwy go biczowali, zadając mu wiele uderzeń. (2 Mch 3:26 BT_4)
2Mch:3:26 ἕτεροι δὲ δύο προσεφάνησαν αὐτῷ νεανίαι τῇ ῥώμῃ μὲν ἐκπρεπεῖς, κάλλιστοι δὲ τὴν δόξαν, διαπρεπεῖς δὲ τὴν περιβολήν, οἳ καὶ περιστάντες ἐξ ἑκατέρου μέρους ἐμαστίγουν αὐτὸν ἀδιαλείπτως πολλὰς ἐπιρριπτοῦντες αὐτῷ πληγάς.
2Mch:3:26 ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) δέ δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο προσ·φαίνω [LXX] (-, -, -, -, -, προσ+φαν·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό νεανίας, -ου, ὁ ὁ ἡ τό Ῥώμη, -ης, ἡ μέν   καλλίστος -η -ον [LXX] (Superl. of καλός) δέ ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -)   δέ ὁ ἡ τό   ὅς ἥ ὅ καί περι·ΐστημι (ath. περι+ιστ(α)-/ath. περι+ιστ(η)-, περι+στη·σ-, περι+στη·σ- or 2nd ath. περι+στ(η)-/ath. περι+στ(α)-, περι+εστη·κ-/περι+εστ(α)·[κ]-, -, -) ἐκ ἑκάτερος -α -ον [LXX] μέρο·ς, -ους, τό μαστιγόω (μαστιγ(ο)-, μαστιγω·σ-, μαστιγω·σ-, -, μεμαστιγω-, μαστιγω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀ·δια·λείπτως πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ   αὐτός αὐτή αὐτό πληγή, -ῆς, ἡ
2Mch:3:26 Inny zaś Dwa Do ??? On/ona/to/to samo Młody człowiek Rzym Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) Najlepiej zaś Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do zaś Kto/, który/, który I też, nawet, mianowicie By stać dookoła Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Każdy (dwu) Części/kawałka okolice By ukarać NAGANĘ, upominać, upominać, karać, besztać, ganić, ganić, ganić, łajać, rugać, zrugać, młócić On/ona/to/to samo Nie-przestawanie (bez przestawania, nieustannie) Dużo On/ona/to/to samo Uderzaj/plagę
2Mch:3:26 e(/teroi de\ du/o prosefa/nEsan au)tO=| neani/ai tE=| r(O/mE| me\n e)kprepei=s, ka/llistoi de\ tE\n do/Xan, diaprepei=s de\ tE\n peribolE/n, oi(\ kai\ perista/ntes e)X e(kate/rou me/rous e)masti/goun au)to\n a)dialei/ptOs polla\s e)pirriptou=ntes au)tO=| plEga/s.
2Mch:3:26 heteroi de dyo prosefanEsan autO neaniai tE rOmE men ekprepeis, kallistoi de tEn doXan, diaprepeis de tEn peribolEn, hoi kai peristantes eX hekateru merus emastigun auton adialeiptOs pollas epirriptuntes autO plEgas.
2Mch:3:26 A1A_NPM x M VDI_API3P RD_DSM N1T_NPM RA_DSF N1_DSF x V1_PAI2S A1_NPMS x RA_ASF N1S_ASF A3H_NPM x RA_ASF N1_ASF RR_NPM C VH_AAPNPM P A1A_GSN N3E_GSN V4I_IAI3P RD_ASM D A1_APF V2_PAPNPM RD_DSM N1_APF
2Mch:3:26 other δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] two to ??? he/she/it/same young man the Rome indeed (yet, certainly, surely) ć best δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the ć who/whom/which and also, even, namely to stand around out of (+gen) ἐξ before vowels each (of two) part/piece regions to castigate REPRIMand, rebuke, admonish, chastise, chide, upbraid, reprove, reproach, scold, berate, take to task, lambaste he/she/it/same Non-Ceasing (without ceasing, unceasingly) much ć he/she/it/same strike/plague
2Mch:3:26 other (nom) Yet two (nom, acc, gen) they-were-???-ed him/it/same (dat) young men (nom|voc) the (dat) Rome (dat) indeed   best ([Adj] nom|voc) Yet the (acc) glory/awesomeness (acc); upon GLORY-ing (nom|acc|voc)   Yet the (acc)   who/whom/which (nom) and upon STand-ing-AROUND (nom|voc) out of (+gen) each (of two) (gen) part/piece (gen) I-was-CASTIGATE-ing, they-were-CASTIGATE-ing him/it/same (acc) Non-Ceasing many (acc)   him/it/same (dat) strikes/plagues (acc)
2Mch:3:26 2Mch_3:26_1 2Mch_3:26_2 2Mch_3:26_3 2Mch_3:26_4 2Mch_3:26_5 2Mch_3:26_6 2Mch_3:26_7 2Mch_3:26_8 2Mch_3:26_9 2Mch_3:26_10 2Mch_3:26_11 2Mch_3:26_12 2Mch_3:26_13 2Mch_3:26_14 2Mch_3:26_15 2Mch_3:26_16 2Mch_3:26_17 2Mch_3:26_18 2Mch_3:26_19 2Mch_3:26_20 2Mch_3:26_21 2Mch_3:26_22 2Mch_3:26_23 2Mch_3:26_24 2Mch_3:26_25 2Mch_3:26_26 2Mch_3:26_27 2Mch_3:26_28 2Mch_3:26_29 2Mch_3:26_30 2Mch_3:26_31
2Mch:3:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:3:27 ἄφνω δὲ πεσόντα πρὸς τὴν γῆν καὶ πολλῷ σκότει περιχυθέντα συναρπάσαντες καὶ εἰς φορεῖον ἐνθέντες
2Mch:3:27 And Heliodorus fell suddenly unto the ground, and was compassed with great darkness: but they that were with him took him up, and put him into a litter. (2 Maccabees 3:27 Brenton)
2Mch:3:27 On zaś upadł zaraz na ziemię, a gęste ciemności go otoczyły. Zabrano go więc i włożono do lektyki. (2 Mch 3:27 BT_4)
2Mch:3:27 ἄφνω δὲ πεσόντα πρὸς τὴν γῆν καὶ πολλῷ σκότει περιχυθέντα συναρπάσαντες καὶ εἰς φορεῖον ἐνθέντες
2Mch:3:27 ἄφνω δέ πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) πρός ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ σκότο·ς, -ους, τό περι·χέω [LXX] (περι+χε-, -, -, -, περι+κεχυ-, περι+χυ·θ-) συν·αρπάζω (-, -, συν+αρπα·σ-, συν+ηρπα·κ-, -, συν+αρπασ·θ-) καί εἰς[1]    
2Mch:3:27 Nagle zaś By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Dużo Ciemności ciemność, ciemność Do ??? By oczarowywać; [zniewolony] podniecaj I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie)
2Mch:3:27 a)/fnO de\ peso/nta pro\s tE\n gE=n kai\ pollO=| sko/tei periCHuTe/nta sunarpa/santes kai\ ei)s forei=on e)nTe/ntes
2Mch:3:27 afnO de pesonta pros tEn gEn kai pollO skotei periCHyTenta synarpasantes kai eis foreion enTentes
2Mch:3:27 D x VF_FAPASM P RA_ASF N1_ASF C A1_DSM N3E_DSM VC_APPASM VA_AAPNPM C P N2N_ASN VE_AAPNPM
2Mch:3:27 suddenly δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. toward (+acc,+gen,+dat) the earth/land and also, even, namely much darkness gloom, darkness to ??? to enthral; [enslaved] elate and also, even, namely into (+acc) ć ć
2Mch:3:27 suddenly Yet upon FALL-ing (acc, nom|acc|voc) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) earth/land (acc) and much (dat) darkness (dat) upon being-???-ed (acc, nom|acc|voc) upon ENTHRAL; [ENSLAVED]-ing (nom|voc) and into (+acc)    
2Mch:3:27 2Mch_3:27_1 2Mch_3:27_2 2Mch_3:27_3 2Mch_3:27_4 2Mch_3:27_5 2Mch_3:27_6 2Mch_3:27_7 2Mch_3:27_8 2Mch_3:27_9 2Mch_3:27_10 2Mch_3:27_11 2Mch_3:27_12 2Mch_3:27_13 2Mch_3:27_14 2Mch_3:27_15
2Mch:3:27 x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:3:28 τὸν ἄρτι μετὰ πολλῆς παραδρομῆς καὶ πάσης δορυφορίας εἰς τὸ προειρημένον εἰσελθόντα γαζοφυλάκιον ἔφερον ἀβοήθητον ἑαυτῷ καθεστῶτα φανερῶς τὴν τοῦ θεοῦ δυναστείαν ἐπεγνωκότες.
2Mch:3:28 Thus him, that lately came with a great train and with all his guard into the said treasury, they carried out, being unable to help himself with his weapons: and manifestly they acknowledged the power of God. (2 Maccabees 3:28 Brenton)
2Mch:3:28 Tego, który dopiero co w licznym otoczeniu i z liczną strażą wszedł do skarbca, o którym była mowa poprzednio, niesiono, gdyż sam sobie nie mógł nic poradzić. Wyraźnie przy tym poznano Bożą moc. (2 Mch 3:28 BT_4)
2Mch:3:28 τὸν ἄρτι μετὰ πολλῆς παραδρομῆς καὶ πάσης δορυφορίας εἰς τὸ προειρημένον εἰσελθόντα γαζοφυλάκιον ἔφερον ἀβοήθητον ἑαυτῷ καθεστῶτα φανερῶς τὴν τοῦ θεοῦ δυναστείαν ἐπεγνωκότες.
2Mch:3:28 ὁ ἡ τό ἄρτι μετά πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ   καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός   εἰς[1] ὁ ἡ τό προ·λέγω (προ+λεγ-, -, προ+ειπ·[σ]- or 2nd προ+ειπ-, προ+ειρη·κ-, προ+ειρη-, -) εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) γαζο·φυλάκιον, -ου, τό φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-)   ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) φανερῶς ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ   ἐπι·γινώσκω (επι+γινωσκ-, επι+γνω·σ-, 2nd ath. επι+γν(ω)-/ath. επι+γν(ο)-, επ+εγνω·κ-, -, επι+γνωσ·θ-)
2Mch:3:28 W tej chwili Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Dużo I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Do (+przyspieszenie) Do ??? By wchodzić Skarbnica By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Samo /nasz /twój /siebie By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały Ewidentnie jasno Bóg  By rozpoznawać wgląd, consciousnes
2Mch:3:28 to\n a)/rti meta\ pollE=s paradromE=s kai\ pa/sEs dorufori/as ei)s to\ proeirEme/non ei)selTo/nta gaDZofula/kion e)/feron a)boE/TEton e(autO=| kaTestO=ta fanerO=s tE\n tou= Teou= dunastei/an e)pegnOko/tes.
2Mch:3:28 ton arti meta pollEs paradromEs kai pasEs doryforias eis to proeirEmenon eiselTonta gaDZofylakion eferon aboETEton heautO kaTestOta fanerOs tEn tu Teu dynasteian epegnOkotes.
2Mch:3:28 RA_ASM D P A1_GSF N1_GSF C A1S_GSF N1A_GSF P RA_ASN VM_XMPASN VB_AAPASN N2N_ASN V1I_IAI3P A1B_ASN RD_DSM VXI_XAPNPN D RA_ASF RA_GSM N2_GSM N1A_ASF VX_XAPNPM
2Mch:3:28 the just now after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing much ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of ć into (+acc) the to ??? to enter treasury to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth ć self /our-/your-/themselves to enable lay, render widowed evidently clearly the the god [see theology] ć to recognize insight, consciousnes
2Mch:3:28 the (acc) just now after (+acc), with (+gen) much (gen)   and every (gen)   into (+acc) the (nom|acc) having-been-???-ed (acc, nom|acc|voc) upon ENTER-ing (acc, nom|acc|voc) treasury (nom|acc|voc) I-was-BRING-ing, they-were-BRING-ing   self (dat) having ENABLE-ed (acc, nom|acc|voc) evidently the (acc) the (gen) god (gen)   having RECOGNIZE-ed (nom|voc)
2Mch:3:28 2Mch_3:28_1 2Mch_3:28_2 2Mch_3:28_3 2Mch_3:28_4 2Mch_3:28_5 2Mch_3:28_6 2Mch_3:28_7 2Mch_3:28_8 2Mch_3:28_9 2Mch_3:28_10 2Mch_3:28_11 2Mch_3:28_12 2Mch_3:28_13 2Mch_3:28_14 2Mch_3:28_15 2Mch_3:28_16 2Mch_3:28_17 2Mch_3:28_18 2Mch_3:28_19 2Mch_3:28_20 2Mch_3:28_21 2Mch_3:28_22 2Mch_3:28_23
2Mch:3:28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:3:29 καὶ ὁ μὲν διὰ τὴν θείαν ἐνέργειαν ἄφωνος καὶ πάσης ἐστερημένος ἐλπίδος καὶ σωτηρίας ἔρριπτο,
2Mch:3:29 For he by the hand of God was cast down, and lay speechless without all hope of life. (2 Maccabees 3:29 Brenton)
2Mch:3:29 Gdy więc on dzięki Bożemu działaniu leżał niemy oraz pozbawiony nadziei i ratunku, (2 Mch 3:29 BT_4)
2Mch:3:29 καὶ μὲν διὰ τὴν θείαν ἐνέργειαν ἄφωνος καὶ πάσης ἐστερημένος ἐλπίδος καὶ σωτηρίας ἔρριπτο,
2Mch:3:29 καί ὁ ἡ τό μέν διά ὁ ἡ τό θεῖος -α -ον ἐν·έργεια, -ας, ἡ ἄ·φωνος -ον καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός   ἐλπί[δ]ς, -ίδος, ἡ καί σωτηρία, -ας, ἡ ῥίπτω, ῥιπτέω (ριπτ(ε)-/ριπτ-, ριψ-, ριψ-, -, ερριπτ-/ρεριπτ-, ριφ·[θ]-)
2Mch:3:29 I też, nawet, mianowicie Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Boży Praca (działanie) Niemy charakter cichy, niemy I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Miej nadzieję/oczekiwanie I też, nawet, mianowicie Zbawienia/wyzwolenie By podrzucać/rzut/spadają z łomotem
2Mch:3:29 kai\ o( me\n dia\ tE\n Tei/an e)ne/rgeian a)/fOnos kai\ pa/sEs e)sterEme/nos e)lpi/dos kai\ sOtEri/as e)/rripto,
2Mch:3:29 kai ho men dia tEn Teian energeian afOnos kai pasEs esterEmenos elpidos kai sOtErias erripto,
2Mch:3:29 C RA_NSM x P RA_ASF A1A_ASF N1A_ASF A1B_NSM C A1S_GSF VM_XMPNSM N3D_GSF C N1A_GSF V1I_IAI3S
2Mch:3:29 and also, even, namely the indeed (yet, certainly, surely) because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the divine working (operation) speechlessness silent, dumb and also, even, namely every all, each, every, the whole of ć hope/expectation and also, even, namely salvation/deliverance to toss/fling/dump
2Mch:3:29 and the (nom) indeed because of (+acc), through (+gen) the (acc) divine ([Adj] acc) working (acc) speechlessness ([Adj] nom) and every (gen)   hope/expectation (gen) and salvation/deliverance (gen) he/she/it-had-been-TOSS/FLING/DUMP-ed!
2Mch:3:29 2Mch_3:29_1 2Mch_3:29_2 2Mch_3:29_3 2Mch_3:29_4 2Mch_3:29_5 2Mch_3:29_6 2Mch_3:29_7 2Mch_3:29_8 2Mch_3:29_9 2Mch_3:29_10 2Mch_3:29_11 2Mch_3:29_12 2Mch_3:29_13 2Mch_3:29_14 2Mch_3:29_15
2Mch:3:29 x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:3:30 οἱ δὲ τὸν κύριον εὐλόγουν τὸν παραδοξάζοντα τὸν ἑαυτοῦ τόπον, καὶ τὸ μικρῷ πρότερον δέους καὶ ταραχῆς γέμον ἱερὸν τοῦ παντοκράτορος ἐπιφανέντος κυρίου χαρᾶς καὶ εὐφροσύνης ἐπεπλήρωτο.
2Mch:3:30 But they praised the Lord, that had miraculously honoured his own place: for the temple; which a little afore was full of fear and trouble, when the Almighty Lord appeared, was filled with joy and gladness. (2 Maccabees 3:30 Brenton)
2Mch:3:30 tamci błogosławili Pana, który ponad oczekiwanie wsławił swoją świątynię. Świątynia zaś, która krótko przedtem był pełna przestrachu i przerażenia, napełniła się radością i szczęściem dzięki objawieniu się wszechmocnego Pana. (2 Mch 3:30 BT_4)
2Mch:3:30 οἱ δὲ τὸν κύριον εὐλόγουν τὸν παραδοξάζοντα τὸν ἑαυτοῦ τόπον, καὶ τὸ μικρῷ πρότερον δέους καὶ ταραχῆς γέμον ἱερὸν τοῦ παντοκράτορος ἐπιφανέντος κυρίου χαρᾶς καὶ εὐφροσύνης ἐπεπλήρωτο.
2Mch:3:30 ὁ ἡ τό δέ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ τόπος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό μικρός -ά -όν πρό·τερος -α -ον (Comp. of πρῶτος) δέο·ς, -ους, τό καί ταραχή, -ῆς, ἡ γέμω (γεμ-, -, -, -, -, -) ἱερόν, -οῦ, τό (cf. ναός); ἱερός -ά -όν (cf. ἅγιος and ὅσιος) ὁ ἡ τό παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ ἐπι·φαίνω (επι+φαιν-, επι+φαν(ε)·[σ]-, επι+φαν·[σ]-, -, -, επι+φαν·[θ]-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] χαρά, -ᾶς, ἡ καί εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ πληρόω (πληρ(ο)-, πληρω·σ-, πληρω·σ-, πεπληρω·κ-, πεπληρω-, πληρω·θ-)
2Mch:3:30 zaś Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By błogosławić Samo /nasz /twój /siebie Miejsce I też, nawet, mianowicie Mały [zobacz micro] Wcześniej Obawa (strach, terror, strach, {cześć?}) I też, nawet, mianowicie Zaniepokojenie poruszające, zgiełk, poruszenie, bunt By być pełny (pełny z) Sanktuarium; święty ??: Imiesłów bierny archaicznego raroga 'poświęcają', od OFr. sacrer, od L. sacrare, od sacer, sacr, 'święty' Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim By być widocznym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Radość I też, nawet, mianowicie Wesołość By napełniać pełność, spełniać
2Mch:3:30 oi( de\ to\n ku/rion eu)lo/goun to\n paradoXa/DZonta to\n e(autou= to/pon, kai\ to\ mikrO=| pro/teron de/ous kai\ taraCHE=s ge/mon i(ero\n tou= pantokra/toros e)pifane/ntos kuri/ou CHara=s kai\ eu)frosu/nEs e)peplE/rOto.
2Mch:3:30 hoi de ton kyrion eulogun ton paradoXaDZonta ton heautu topon, kai to mikrO proteron deus kai taraCHEs gemon hieron tu pantokratoros epifanentos kyriu CHaras kai eufrosynEs epeplErOto.
2Mch:3:30 RA_NPM x RA_ASM N2_ASM V2_IAI3P RA_ASM V1_PAPASM RA_ASM RD_GSM N2_ASM C RA_ASN A1A_DSM D N3E_GSN C N1_GSF V1_PAPASN N2N_ASN RA_GSM N3R_GSM VD_APPGSM N2_GSM N1A_GSF C N1_GSF V2I_IAI3S
2Mch:3:30 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to bless the ć the self /our-/your-/themselves place and also, even, namely the small [see micro] earlier fear (dread, terror, awe, {reverence?}) and also, even, namely disturbance stirring up, tumult, commotion, sedition to be full (full of) sanctuary; sacred ΜΕ: past participle of archaic sacre ‘consecrate’, from OFr. sacrer, from L. sacrare, from sacer, sacr, ‘holy’ the Almighty ruler of all going before all to show lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. joy and also, even, namely cheerfulness to fill fill, fulfill
2Mch:3:30 the (nom) Yet the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) I-was-BLESS-ing, they-were-BLESS-ing, while BLESS-ing (nom|acc|voc, voc) the (acc)   the (acc) self (gen) place (acc) and the (nom|acc) small ([Adj] dat) earlier ([Adj] acc, nom|acc|voc) fear (gen) and disturbance (gen) while BE-ing-FULL (nom|acc|voc, voc) sanctuary (nom|acc|voc); sacred ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) Almighty ruler of all (gen) upon being-SHOW-ed (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) joy (gen) and cheerfulness (gen) he/she/it-had-been-FILL-ed!
2Mch:3:30 2Mch_3:30_1 2Mch_3:30_2 2Mch_3:30_3 2Mch_3:30_4 2Mch_3:30_5 2Mch_3:30_6 2Mch_3:30_7 2Mch_3:30_8 2Mch_3:30_9 2Mch_3:30_10 2Mch_3:30_11 2Mch_3:30_12 2Mch_3:30_13 2Mch_3:30_14 2Mch_3:30_15 2Mch_3:30_16 2Mch_3:30_17 2Mch_3:30_18 2Mch_3:30_19 2Mch_3:30_20 2Mch_3:30_21 2Mch_3:30_22 2Mch_3:30_23 2Mch_3:30_24 2Mch_3:30_25 2Mch_3:30_26 2Mch_3:30_27
2Mch:3:30 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:3:31 ταχὺ δέ τινες τῶν τοῦ Ἡλιοδώρου συνήθων ἠξίουν τὸν Ονιαν ἐπικαλέσασθαι τὸν ὕψιστον καὶ τὸ ζῆν χαρίσασθαι τῷ παντελῶς ἐν ἐσχάτῃ πνοῇ κειμένῳ.
2Mch:3:31 Then straightways certain of Heliodorus' friends prayed Onias, that he would call upon the most High to grant him his life, who lay ready to give up the ghost. (2 Maccabees 3:31 Brenton)
2Mch:3:31 Niektórzy z przyjaciół Heliodora zaraz poprosili Oniasza, aby modlił się do Najwyższego, aby obdarzył życiem tego, który już wydawał naprawdę ostatnie tchnienie. (2 Mch 3:31 BT_4)
2Mch:3:31 ταχὺ δέ τινες τῶν τοῦ Ἡλιοδώρου συνήθων ἠξίουν τὸν Ονιαν ἐπικαλέσασθαι τὸν ὕψιστον καὶ τὸ ζῆν χαρίσασθαι τῷ παντελῶς ἐν ἐσχάτῃ πνοῇ κειμένῳ.
2Mch:3:31 ταχύ (Adv. of ταχύς); ταχύς -εῖα -ύ, gen. -έος and -έως δέ τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό     ἀξιόω (αξι(ο)-, αξιω·σ-, αξιω·σ-, -, ηξιω-, αξιω·θ-) ὁ ἡ τό   ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-) ὁ ἡ τό ὕψιστος -η -ον (Superl. of ὕψι) καί ὁ ἡ τό ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) χαρίζομαι (χαριζ-, χαρι·σ-, χαρι·σ-, -, κεχαρισ-, χαρισ·θ-) ὁ ἡ τό   ἐν ἔσχατος -η -ον πνοή, -ῆς, ἡ κεῖ·μαι (ath. κει-, -, -, -, -, -)
2Mch:3:31 Szybko; szybko pośpieszny, szybko, 'rzucaj głową naprzód' mocno {szybko}, ????. Strącaj zaś Jakiś/jakikolwiek By uważać godny By odwiedzać Najwyższy I też, nawet, mianowicie Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) By przyznawać (jak dar albo względy {przysługi}) daruj, przedstawiaj, obdarzaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ostatni Porywu/oddech By leżeć
2Mch:3:31 taCHu\ de/ tines tO=n tou= *(EliodO/rou sunE/TOn E)Xi/oun to\n *onian e)pikale/sasTai to\n u(/PSiston kai\ to\ DZE=n CHari/sasTai tO=| pantelO=s e)n e)sCHa/tE| pnoE=| keime/nO|.
2Mch:3:31 taCHy de tines tOn tu hEliodOru synETOn EXiun ton onian epikalesasTai ton hyPSiston kai to DZEn CHarisasTai tO pantelOs en esCHatE pnoE keimenO.
2Mch:3:31 A3U_ASN x RI_NPM RA_GPM RA_GSM N2_GSM A3H_GPM V4I_IAI3P RA_ASM N1T_ASM VA_AMN RA_ASM A1_ASM C RA_ASN V3_PAN VA_AMN RA_DSM D P A1_DSF N1_DSF V5_PMPDSM
2Mch:3:31 quickly; quick speedy, swift, ‘throw headlong’ fast, επίθ. precipitate δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] some/any the the ć ć to deem worthy the ć to call upon the highest and also, even, namely the to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) to grant (as a gift or favor) donate, present, endow the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among last gust/breath to recline
2Mch:3:31 quickly; quick ([Adj] nom|acc|voc, voc) Yet some/any (nom) the (gen) the (gen)     I-was-DEEM-ing-WORTHY, they-were-DEEM-ing-WORTHY the (acc)   to-be-CALL-ed-UPON the (acc) highest ([Adj] acc, nom|acc|voc) and the (nom|acc) to-be-EXISTS-ing to-be-GRANT-ed-(AS-A-GIFT-OR-FAVOR) the (dat)   in/among/by (+dat) last (dat) gust/breath (dat) while being-RECLINE-ed (dat)
2Mch:3:31 2Mch_3:31_1 2Mch_3:31_2 2Mch_3:31_3 2Mch_3:31_4 2Mch_3:31_5 2Mch_3:31_6 2Mch_3:31_7 2Mch_3:31_8 2Mch_3:31_9 2Mch_3:31_10 2Mch_3:31_11 2Mch_3:31_12 2Mch_3:31_13 2Mch_3:31_14 2Mch_3:31_15 2Mch_3:31_16 2Mch_3:31_17 2Mch_3:31_18 2Mch_3:31_19 2Mch_3:31_20 2Mch_3:31_21 2Mch_3:31_22 2Mch_3:31_23
2Mch:3:31 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Mch:3:32 ὕποπτος δὲ γενόμενος ὁ ἀρχιερεὺς μήποτε διάλημψιν ὁ βασιλεὺς σχῇ κακουργίαν τινὰ περὶ τὸν Ἡλιόδωρον ὑπὸ τῶν Ιουδαίων συντετελέσθαι προσήγαγεν θυσίαν ὑπὲρ τῆς τοῦ ἀνδρὸς σωτηρίας.
2Mch:3:32 So the high priest, suspecting lest the king should misconceive that some treachery had been done to Heliodorus by the Jews, offered a sacrifice for the health of the man. (2 Maccabees 3:32 Brenton)
2Mch:3:32 W obawie więc, aby król nie podejrzewał przypadkiem Żydów, że jakąś krzywdę uczynili Heliodorowi, arcykapłan złożył ofiarę za zdrowie tego męża. (2 Mch 3:32 BT_4)
2Mch:3:32 ὕποπτος δὲ γενόμενος ἀρχιερεὺς μήποτε διάλημψιν βασιλεὺς σχῇ κακουργίαν τινὰ περὶ τὸν Ἡλιόδωρον ὑπὸ τῶν Ιουδαίων συντετελέσθαι προσήγαγεν θυσίαν ὑπὲρ τῆς τοῦ ἀνδρὸς σωτηρίας.
2Mch:3:32   δέ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό ἀρχ·ιερεύς, -έως, ὁ μήποτε (μή ποτέ)   ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-)   τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ περί ὁ ἡ τό   ὑπό ὁ ἡ τό Ἰουδαῖος -αία -ον συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) προσ·άγω (προσ+αγ-, προσ+αξ-, 2nd προσ+αγαγ-, προσ+αγειοχ·[κ]-, -, προσ+αχ·θ-) θυσία, -ας, ἡ ὑπέρ ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ σωτηρία, -ας, ἡ
2Mch:3:32 zaś By stawać się stawaj się, zdarzaj się Arcykapłan Nigdy Król By mieć Jakiś/jakikolwiek Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Żydowski By uzupełniać By prowadzić bliski Ofiara gnębią, poświęcają Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Zbawienia/wyzwolenie
2Mch:3:32 u(/poptos de\ geno/menos o( a)rCHiereu\s mE/pote dia/lEmPSin o( basileu\s sCHE=| kakourgi/an tina\ peri\ to\n *(Elio/dOron u(po\ tO=n *ioudai/On suntetele/sTai prosE/gagen Tusi/an u(pe\r tE=s tou= a)ndro\s sOtEri/as.
2Mch:3:32 hypoptos de genomenos ho arCHiereus mEpote dialEmPSin ho basileus sCHE kakurgian tina peri ton hEliodOron hypo tOn iudaiOn syntetelesTai prosEgagen Tysian hyper tEs tu andros sOtErias.
2Mch:3:32 A1B_NSM x VB_AMPNSM RA_NSM N3V_NSM D N3I_ASF RA_NSM N3V_NSM VB_AAS3S N1A_ASF RI_ASM P RA_ASM N2_ASM P RA_GPM N2_GPM VM_XMN VBI_AAI3S N1A_ASF P RA_GSF RA_GSM N3_GSM N1A_GSF