Dn(LXX):10:1 Ἐν τῷ ἐνιαυτῷ τῷ πρώτῳ Κύρου τοῦ βασιλέως Περσῶν πρόσταγμα ἐδείχθη τῷ Δανιηλ, ὃς ἐπεκλήθη τὸ ὄνομα Βαλτασαρ, καὶ ἀληθὲς τὸ ὅραμα καὶ τὸ πρόσταγμα, καὶ τὸ πλῆθος τὸ ἰσχυρὸν διανοηθήσεται τὸ πρόσταγμα, καὶ διενοήθην αὐτὸ ἐν ὁράματι.
Dn(LXX):10:1 (World English Bible Daniel 10:1) In the third year of Cyrus king of Persia a thing was revealed to Daniel, whose name was called Belteshazzar; and the thing was true, even a great warfare: and he understood the thing, and had understanding of the vision.
Dn(LXX):10:1 W trzecim roku panowania króla perskiego, Cyrusa, Danielowi, któremu nadano imię Belteszassar, zostało objawione słowo, słowo niezawodne: wielka wojna. On przeniknął słowo i zrozumiał widzenie. (Daniel 10:1 BT_4)
Dn(LXX):10:1 Ἐν τῷ ἐνιαυτῷ τῷ πρώτῳ Κύρου τοῦ βασιλέως Περσῶν πρόσταγμα ἐδείχθη τῷ Δανιηλ, ὃς ἐπεκλήθη τὸ ὄνομα Βαλτασαρ, καὶ ἀληθὲς τὸ ὅραμα καὶ τὸ πρόσταγμα, καὶ τὸ πλῆθος τὸ ἰσχυρὸν διανοηθήσεται τὸ πρόσταγμα, καὶ διενοήθην αὐτὸ ἐν ὁράματι.
Dn(LXX):10:1 ἐν ὁ ἡ τό ἐνιαυτός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό πρῶτος -η -ον ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ δείκνυμι a.k.a. δεικνύω (ath. δεικνυ-, δειξ-, δειξ-, -, -, δειχ·θ-) ὁ ἡ τό Δανιήλ, ὁ ὅς ἥ ὅ ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό καί ἀ·ληθής -ες ὁ ἡ τό ὅραμα[τ], -ατος, τό καί ὁ ἡ τό καί ὁ ἡ τό πλῆθο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό ἰσχυρός -ά -όν δια·νοέομαι [LXX] (δια+νο(ε)-, -, -, -, δια+νενοη-, δια+νοη·θ-) ὁ ἡ τό καί δια·νοέομαι [LXX] (δια+νο(ε)-, -, -, -, δια+νενοη-, δια+νοη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὅραμα[τ], -ατος, τό
Dn(LXX):10:1 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Rok Po pierwsze Król By być widocznym Daniel Kto/, który/, który By odwiedzać Nazwisko {Imię} co do I też, nawet, mianowicie Prawdziwy/nieomylny Wizja {Wyobrażenie} I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Los (mnóstwo ) Potężny silny, potężny, silny, By zamierzać I też, nawet, mianowicie By zamierzać On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wizja {Wyobrażenie}
Dn(LXX):10:1 *)en tO=| e)niautO=| tO=| prO/tO| *ku/rou tou= basile/Os *persO=n pro/stagma e)dei/CHTE tO=| *daniEl, o(\s e)peklE/TE to\ o)/noma *baltasar, kai\ a)lETe\s to\ o(/rama kai\ to\ pro/stagma, kai\ to\ plE=Tos to\ i)sCHuro\n dianoETE/setai to\ pro/stagma, kai\ dienoE/TEn au)to\ e)n o(ra/mati.
Dn(LXX):10:1 en tO eniautO tO prOtO kyru tu basileOs persOn prostagma edeiCHTE tO daniEl, hos epeklETE to onoma baltasar, kai alETes to horama kai to prostagma, kai to plETos to isCHyron dianoETEsetai to prostagma, kai dienoETEn auto en horamati.
Dn(LXX):10:1 P RA_DSM N2_DSM RA_DSM A1_DSMS N2_GSM RA_GSM N3V_GSM N1M_GPM N3M_NSN VCI_API3S RA_DSM N_DSM RR_NSM VCI_API3S RA_NSN N3M_NSN N_NSM C A3H_NSN RA_NSN N3M_NSN C RA_NSN N3M_NSN C RA_NSN N3E_NSN RA_NSN A1A_NSN VC_FPI3S RA_ASN N3M_ASN C VCI_API1S RD_ASN P N3M_DSN
Dn(LXX):10:1 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the year the first ć the king ć ć to show the Daniel who/whom/which to call upon the name with regard to ć and also, even, namely true/unerring the vision and also, even, namely the ć and also, even, namely the lot (multitude ) the mighty forceful, powerful, strong, to purpose the ć and also, even, namely to purpose he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among vision
Dn(LXX):10:1 in/among/by (+dat) the (dat) year (dat) the (dat) first (dat) the (gen) king (gen) he/she/it-was-SHOW-ed the (dat) Daniel (indecl) who/whom/which (nom) he/she/it-was-CALL-ed-UPON the (nom|acc) name (nom|acc|voc) and true/unerring ([Adj] nom|acc|voc, voc) the (nom|acc) vision (nom|acc|voc) and the (nom|acc) and the (nom|acc) lot (nom|acc|voc) the (nom|acc) mighty ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-will-be-PURPOSE-ed the (nom|acc) and I-was-PURPOSE-ed it/same (nom|acc) in/among/by (+dat) vision (dat)
Dn(LXX):10:1 Dn(LXX)_10:1_1 Dn(LXX)_10:1_2 Dn(LXX)_10:1_3 Dn(LXX)_10:1_4 Dn(LXX)_10:1_5 Dn(LXX)_10:1_6 Dn(LXX)_10:1_7 Dn(LXX)_10:1_8 Dn(LXX)_10:1_9 Dn(LXX)_10:1_10 Dn(LXX)_10:1_11 Dn(LXX)_10:1_12 Dn(LXX)_10:1_13 Dn(LXX)_10:1_14 Dn(LXX)_10:1_15 Dn(LXX)_10:1_16 Dn(LXX)_10:1_17 Dn(LXX)_10:1_18 Dn(LXX)_10:1_19 Dn(LXX)_10:1_20 Dn(LXX)_10:1_21 Dn(LXX)_10:1_22 Dn(LXX)_10:1_23 Dn(LXX)_10:1_24 Dn(LXX)_10:1_25 Dn(LXX)_10:1_26 Dn(LXX)_10:1_27 Dn(LXX)_10:1_28 Dn(LXX)_10:1_29 Dn(LXX)_10:1_30 Dn(LXX)_10:1_31 Dn(LXX)_10:1_32 Dn(LXX)_10:1_33 Dn(LXX)_10:1_34 Dn(LXX)_10:1_35 Dn(LXX)_10:1_36 Dn(LXX)_10:1_37 Dn(LXX)_10:1_38
Dn(LXX):10:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):10:2 ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐγὼ Δανιηλ ἤμην πενθῶν τρεῖς ἑβδομάδας·
Dn(LXX):10:2 (World English Bible Daniel 10:2) In those days I, Daniel, was mourning three whole weeks.
Dn(LXX):10:2 W tamtych czasach spędziłem ja, Daniel, całe trzy tygodnie w smutku. (Daniel 10:2 BT_4)
Dn(LXX):10:2 ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐγὼ Δανιηλ ἤμην πενθῶν τρεῖς ἑβδομάδας·
Dn(LXX):10:2 ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς Δανιήλ, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πένθο·ς, -ους, τό; πενθέω (πενθ(ε)-, πενθη·σ-, πενθη·σ-, -, -, πενθη·θ-) τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν
Dn(LXX):10:2 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto Ja Daniel By być Smutek; by smucić się Trzy
Dn(LXX):10:2 e)n tai=s E(me/rais e)kei/nais e)gO\ *daniEl E)/mEn penTO=n trei=s e(bdoma/das·
Dn(LXX):10:2 en tais hEmerais ekeinais egO daniEl EmEn penTOn treis hebdomadas·
Dn(LXX):10:2 P RA_DPF N1A_DPF RD_DPF RP_NS N_NSM V9I_IMI1S V2_PAPNSM A3_APF N3D_APF
Dn(LXX):10:2 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that I Daniel to be grief; to grieve three ć
Dn(LXX):10:2 in/among/by (+dat) the (dat) days (dat) those (dat) I (nom) Daniel (indecl) I-was-being griefs (gen); while GRIEVE-ing (nom) three (acc, nom)
Dn(LXX):10:2 Dn(LXX)_10:2_1 Dn(LXX)_10:2_2 Dn(LXX)_10:2_3 Dn(LXX)_10:2_4 Dn(LXX)_10:2_5 Dn(LXX)_10:2_6 Dn(LXX)_10:2_7 Dn(LXX)_10:2_8 Dn(LXX)_10:2_9 Dn(LXX)_10:2_10
Dn(LXX):10:2 x x x x x x x x x x
Dn(LXX):10:3 ἄρτον ἐπιθυμιῶν οὐκ ἔφαγον, καὶ κρέας καὶ οἶνος οὐκ εἰσῆλθεν εἰς τὸ στόμα μου, ἔλαιον οὐκ ἠλειψάμην ἕως τοῦ συντελέσαι με τὰς τρεῖς ἑβδομάδας τῶν ἡμερῶν.
Dn(LXX):10:3 (World English Bible Daniel 10:3) I ate no pleasant bread, neither came flesh nor wine into my mouth, neither did I anoint myself at all, until three whole weeks were fulfilled.
Dn(LXX):10:3 Nie jadłem wybornych potraw, nie brałem do ust ani mięsa, ani wina, nie namaszczałem się też aż do końca trzech tygodni. (Daniel 10:3 BT_4)
Dn(LXX):10:3 ἄρτον ἐπιθυμιῶν οὐκ ἔφαγον, καὶ κρέας καὶ οἶνος οὐκ εἰσῆλθεν εἰς τὸ στόμα μου, ἔλαιον οὐκ ἠλειψάμην ἕως τοῦ συντελέσαι με τὰς τρεῖς ἑβδομάδας τῶν ἡμερῶν.
Dn(LXX):10:3 ἄρτος, -ου, ὁ ἐπι·θυμία, -ας, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) καί κρέας, κρέως, τό καί οἶνος, -ου, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἔλαιον, -ου, τό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀλείφω (αλειφ-, αλειψ-, αλειψ-, -, ηλειφ-, -) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ
Dn(LXX):10:3 Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. Życz sobie żądzy, apetytu, tęskniąc ??? Przed przydechem mocnym By jeść I też, nawet, mianowicie Mięso I też, nawet, mianowicie Wino ??? Przed przydechem mocnym By wchodzić Do (+przyspieszenie) Ust/żołądka por Ja Oliwa z oliwek ??? Przed przydechem mocnym By mazać Aż; świtaj By uzupełniać Ja Trzy Dzień
Dn(LXX):10:3 a)/rton e)piTumiO=n ou)k e)/fagon, kai\ kre/as kai\ oi)=nos ou)k ei)sE=lTen ei)s to\ sto/ma mou, e)/laion ou)k E)leiPSa/mEn e(/Os tou= suntele/sai me ta\s trei=s e(bdoma/das tO=n E(merO=n.
Dn(LXX):10:3 arton epiTymiOn uk efagon, kai kreas kai oinos uk eisElTen eis to stoma mu, elaion uk EleiPSamEn heOs tu syntelesai me tas treis hebdomadas tOn hEmerOn.
Dn(LXX):10:3 N2_ASM N1A_GPF D VBI_AAI1S C N3_NSN C N2_NSM D VBI_AAI3S P RA_ASN N3M_ASN RP_GS N2N_ASN D VAI_AMI1S P RA_GSN VA_AAN RP_AS RA_APF A3_APF N3D_APF RA_GPF N1A_GPF
Dn(LXX):10:3 bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. desire lust, appetite, yearning οὐχ before rough breathing to eat and also, even, namely meat and also, even, namely wine οὐχ before rough breathing to enter into (+acc) the mouth/maw stoma I olive oil οὐχ before rough breathing to smear until; dawn the to complete I the three ć the day
Dn(LXX):10:3 bread (acc) desires (gen) not I-EAT-ed, they-EAT-ed and meat (nom|acc|voc) and wine (nom) not he/she/it-ENTER-ed into (+acc) the (nom|acc) mouth/maw (nom|acc|voc) me (gen) olive oil (nom|acc|voc) not I-was-SMEAR-ed until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) to-COMPLETE, be-you(sg)-COMPLETE-ed!, he/she/it-happens-to-COMPLETE (opt) me (acc) the (acc) three (acc, nom) the (gen) days (gen)
Dn(LXX):10:3 Dn(LXX)_10:3_1 Dn(LXX)_10:3_2 Dn(LXX)_10:3_3 Dn(LXX)_10:3_4 Dn(LXX)_10:3_5 Dn(LXX)_10:3_6 Dn(LXX)_10:3_7 Dn(LXX)_10:3_8 Dn(LXX)_10:3_9 Dn(LXX)_10:3_10 Dn(LXX)_10:3_11 Dn(LXX)_10:3_12 Dn(LXX)_10:3_13 Dn(LXX)_10:3_14 Dn(LXX)_10:3_15 Dn(LXX)_10:3_16 Dn(LXX)_10:3_17 Dn(LXX)_10:3_18 Dn(LXX)_10:3_19 Dn(LXX)_10:3_20 Dn(LXX)_10:3_21 Dn(LXX)_10:3_22 Dn(LXX)_10:3_23 Dn(LXX)_10:3_24 Dn(LXX)_10:3_25 Dn(LXX)_10:3_26
Dn(LXX):10:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):10:4 καὶ ἐγένετο τῇ ἡμέρᾳ τῇ τετάρτῃ καὶ εἰκάδι τοῦ μηνὸς τοῦ πρώτου, καὶ ἐγὼ ἤμην ἐπὶ τοῦ χείλους τοῦ ποταμοῦ τοῦ μεγάλου, ὅς ἐστι Τίγρης,
Dn(LXX):10:4 (World English Bible Daniel 10:4) In the four and twentieth day of the first month, as I was by the side of the great river, which is Hiddekel,
Dn(LXX):10:4 Dnia dwudziestego czwartego pierwszego miesiąca, gdy znajdowałem się nad brzegiem Wielkiej Rzeki, to jest nad Tygrysem, (Daniel 10:4 BT_4)
Dn(LXX):10:4 καὶ ἐγένετο τῇ ἡμέρᾳ τῇ τετάρτῃ καὶ εἰκάδι τοῦ μηνὸς τοῦ πρώτου, καὶ ἐγὼ ἤμην ἐπὶ τοῦ χείλους τοῦ ποταμοῦ τοῦ μεγάλου, ὅς ἐστι Τίγρης,
Dn(LXX):10:4 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό τέταρτος -η -ον καί ὁ ἡ τό μήν[2], μηνός, ὁ ὁ ἡ τό πρῶτος -η -ον καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό χεῖλο·ς, -ους, τό, gen. pl. χειλέων ὁ ἡ τό ποταμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Dn(LXX):10:4 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Dzień Czwarty I też, nawet, mianowicie Miesiąc Po pierwsze I też, nawet, mianowicie Ja By być Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Warga Rzeka Wielki Kto/, który/, który By być
Dn(LXX):10:4 kai\ e)ge/neto tE=| E(me/ra| tE=| teta/rtE| kai\ ei)ka/di tou= mEno\s tou= prO/tou, kai\ e)gO\ E)/mEn e)pi\ tou= CHei/lous tou= potamou= tou= mega/lou, o(/s e)sti *ti/grEs,
Dn(LXX):10:4 kai egeneto tE hEmera tE tetartE kai eikadi tu mEnos tu prOtu, kai egO EmEn epi tu CHeilus tu potamu tu megalu, hos esti tigrEs,
Dn(LXX):10:4 C VBI_AMI3S RA_DSF N1A_DSF RA_DSF A1_DSF C N3D_DSF RA_GSM N3_GSM RA_GSM A1_GSMS C RP_NS V9I_IMI1S P RA_GSN N3E_GSN RA_GSM N2_GSM RA_GSM A1_GSM RR_NSM V9_PAI3S N_NS
Dn(LXX):10:4 and also, even, namely to become become, happen the day the fourth and also, even, namely ć the month the first and also, even, namely I to be upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the lip the river the great who/whom/which to be ć
Dn(LXX):10:4 and he/she/it-was-BECOME-ed the (dat) day (dat) the (dat) fourth (dat) and the (gen) month (gen) the (gen) first (gen) and I (nom) I-was-being upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) lip (gen) the (gen) river (gen) the (gen) great ([Adj] gen) who/whom/which (nom) he/she/it-is
Dn(LXX):10:4 Dn(LXX)_10:4_1 Dn(LXX)_10:4_2 Dn(LXX)_10:4_3 Dn(LXX)_10:4_4 Dn(LXX)_10:4_5 Dn(LXX)_10:4_6 Dn(LXX)_10:4_7 Dn(LXX)_10:4_8 Dn(LXX)_10:4_9 Dn(LXX)_10:4_10 Dn(LXX)_10:4_11 Dn(LXX)_10:4_12 Dn(LXX)_10:4_13 Dn(LXX)_10:4_14 Dn(LXX)_10:4_15 Dn(LXX)_10:4_16 Dn(LXX)_10:4_17 Dn(LXX)_10:4_18 Dn(LXX)_10:4_19 Dn(LXX)_10:4_20 Dn(LXX)_10:4_21 Dn(LXX)_10:4_22 Dn(LXX)_10:4_23 Dn(LXX)_10:4_24 Dn(LXX)_10:4_25
Dn(LXX):10:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):10:5 καὶ ἦρα τοὺς ὀφθαλμούς μου καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ ἄνθρωπος εἷς ἐνδεδυμένος βύσσινα καὶ τὴν ὀσφὺν περιεζωσμένος βυσσίνῳ, καὶ ἐκ μέσου αὐτοῦ φῶς,
Dn(LXX):10:5 (World English Bible Daniel 10:5) I lifted up my eyes, and looked, and behold, a man clothed in linen, whose thighs were adorned with pure gold of Uphaz:
Dn(LXX):10:5 podniosłem oczy i patrzałem: Oto stał pewien człowiek ubrany w lniane szaty, a jego biodra były przepasane czystym złotem, (Daniel 10:5 BT_4)
Dn(LXX):10:5 καὶ ἦρα τοὺς ὀφθαλμούς μου καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ ἄνθρωπος εἷς ἐνδεδυμένος βύσσινα καὶ τὴν ὀσφὺν περιεζωσμένος βυσσίνῳ, καὶ ἐκ μέσου αὐτοῦ φῶς,
Dn(LXX):10:5 καί ἐράω [LXX] (ερ(α)-, -, -, -, -, ερασ·θ-); αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἄνθρωπος, -ου, ὁ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἐν·δύω (εν+δυ-, εν+δυ·σ-, εν+δυ·σ-, εν+δεδυ·κ-, εν+δεδυ-, -) βύσσινος -η -ον καί ὁ ἡ τό ὀσφῦς, -ύος, ἡ περι·ζώννυμι/-ζωννύω (ath. περι+ζωννυ-/περι+ζωννυ-, περι+ζω·σ-, περι+ζω·σ-, -, περι+εζωσ-, -) βύσσινος -η -ον καί ἐκ μέσος -η -ον; μεσόω (μεσ(ο)-, -, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό φῶ[τ]ς, -ωτός, τό
Dn(LXX):10:5 I też, nawet, mianowicie By kochać; by podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Oko Ja I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ludzki Jeden By ubierać Zrobiony z świetnego płótna I też, nawet, mianowicie Polędwica Do okrążanego jak gdybyś z uździenicą uździenicy , niech opasuje, opasuj, otaczaj, engird, otaczaj, opasuj, opaska, spódnica, osadzaj pas {strefę} Zrobiony z świetnego płótna I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Średni; by być pół czyniony On/ona/to/to samo Lekki {Jasny}
Dn(LXX):10:5 kai\ E)=ra tou\s o)fTalmou/s mou kai\ ei)=don kai\ i)dou\ a)/nTrOpos ei(=s e)ndedume/nos bu/ssina kai\ tE\n o)sfu\n perieDZOsme/nos bussi/nO|, kai\ e)k me/sou au)tou= fO=s,
Dn(LXX):10:5 kai Era tus ofTalmus mu kai eidon kai idu anTrOpos heis endedymenos byssina kai tEn osfyn perieDZOsmenos byssinO, kai ek mesu autu fOs,
Dn(LXX):10:5 C VAI_AAI1S RA_APM N2_APM RP_GS C VBI_AAI1S C I N2_NSM A3_NSM VM_XPPNSM A1_APN C RA_ASF N3U_ASF VS_PPPNSM A1_DSM C P A1_GSM RD_GSM N3T_ASN
Dn(LXX):10:5 and also, even, namely to love; to lift/pick up take up, tote, raise the eye I and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), human one to clothe made of fine linen and also, even, namely the loin to encircled as if with a halter halter, begird, belt, surround, engird, encompass, belt, cincture, skirt, embed zone made of fine linen and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels middle; to be half done he/she/it/same light
Dn(LXX):10:5 and he/she/it-was-LOVE-ing; I-LIFT/PICK-ed-UP the (acc) eyes (acc) me (gen) and I-SEE-ed, they-SEE-ed and be-you(sg)-SEE-ed! human (nom) one (nom) having-been-CLOTHE-ed (nom) made of fine linen ([Adj] nom|acc|voc) and the (acc) loin (acc) having-been-ENCIRCLED AS IF WITH A HALTER-ed (nom) made of fine linen ([Adj] dat) and out of (+gen) middle ([Adj] gen); be-you(sg)-BE-ing-HALF-DONE!, be-you(sg)-being-BE-ed-HALF-DONE! him/it/same (gen) light (nom|acc|voc)
Dn(LXX):10:5 Dn(LXX)_10:5_1 Dn(LXX)_10:5_2 Dn(LXX)_10:5_3 Dn(LXX)_10:5_4 Dn(LXX)_10:5_5 Dn(LXX)_10:5_6 Dn(LXX)_10:5_7 Dn(LXX)_10:5_8 Dn(LXX)_10:5_9 Dn(LXX)_10:5_10 Dn(LXX)_10:5_11 Dn(LXX)_10:5_12 Dn(LXX)_10:5_13 Dn(LXX)_10:5_14 Dn(LXX)_10:5_15 Dn(LXX)_10:5_16 Dn(LXX)_10:5_17 Dn(LXX)_10:5_18 Dn(LXX)_10:5_19 Dn(LXX)_10:5_20 Dn(LXX)_10:5_21 Dn(LXX)_10:5_22 Dn(LXX)_10:5_23
Dn(LXX):10:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):10:6 καὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ ὡσεὶ θαρσις, καὶ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡσεὶ ὅρασις ἀστραπῆς, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ὡσεὶ λαμπάδες πυρός, καὶ οἱ βραχίονες αὐτοῦ καὶ οἱ πόδες ὡσεὶ χαλκὸς ἐξαστράπτων, καὶ φωνὴ λαλιᾶς αὐτοῦ ὡσεὶ φωνὴ θορύβου.
Dn(LXX):10:6 (World English Bible Daniel 10:6) his body also was like the beryl, and his face as the appearance of lightning, and his eyes as flaming torches, and his arms and his feet like burnished brass, and the voice of his words like the voice of a multitude.
Dn(LXX):10:6 a ciało zaś jego było podobne do tarsziszu, jego oblicze do blasku błyskawicy, oczy jego były jak pochodnie ogniste, jego ramiona i nogi jak błysk polerowanej miedzi, a jego głos jak głos tłumu. (Daniel 10:6 BT_4)
Dn(LXX):10:6 καὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ ὡσεὶ θαρσις, καὶ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡσεὶ ὅρασις ἀστραπῆς, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ὡσεὶ λαμπάδες πυρός, καὶ οἱ βραχίονες αὐτοῦ καὶ οἱ πόδες ὡσεὶ χαλκὸς ἐξαστράπτων, καὶ φωνὴ λαλιᾶς αὐτοῦ ὡσεὶ φωνὴ θορύβου.
Dn(LXX):10:6 καί ὁ ἡ τό σῶμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-) καί ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-) ὅρασις, -εως, ἡ ἀστραπή, -ῆς, ἡ καί ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-) λαμπά[δ]ς, -άδος, ἡ (cf. λύχνος and φανός) πῦρ, -ρός, τό καί ὁ ἡ τό βραχίων, -ονος, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-) χαλκός, -οῦ, ὁ ἐξ·αστράπτω (εξ+αστραπτ-, -, -, -, -, -) καί φωνή, -ῆς, ἡ λαλιά, -ᾶς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-) φωνή, -ῆς, ἡ θόρυβος, -ου, ὁ; θορυβέω (θορυβ(ε)-, -, θορυβη·σ-, -, τεθορυβη-, θορυβη·θ-)
Dn(LXX):10:6 I też, nawet, mianowicie Ciało On/ona/to/to samo Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się I też, nawet, mianowicie Twarz On/ona/to/to samo Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się Wizja {Wyobrażenie} Błyskawica I też, nawet, mianowicie Oko On/ona/to/to samo Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się Lampa Ogień I też, nawet, mianowicie Ręka {Broń} On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Stopa Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się Miedź albo brąz By błyskać rozjaśniaj się, błyskawica, migotaj I też, nawet, mianowicie Dźwięku/głos płacze Mowa On/ona/to/to samo Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się Dźwięku/głos płacze upr??r zgiełk, burda; by hałasować łoskot, stukot, hałas, miotanie się, bunt
Dn(LXX):10:6 kai\ to\ sO=ma au)tou= O(sei\ Tarsis, kai\ to\ pro/sOpon au)tou= O(sei\ o(/rasis a)strapE=s, kai\ oi( o)fTalmoi\ au)tou= O(sei\ lampa/des puro/s, kai\ oi( braCHi/ones au)tou= kai\ oi( po/des O(sei\ CHalko\s e)Xastra/ptOn, kai\ fOnE\ lalia=s au)tou= O(sei\ fOnE\ Toru/bou.
Dn(LXX):10:6 kai to sOma autu hOsei Tarsis, kai to prosOpon autu hOsei horasis astrapEs, kai hoi ofTalmoi autu hOsei lampades pyros, kai hoi braCHiones autu kai hoi podes hOsei CHalkos eXastraptOn, kai fOnE lalias autu hOsei fOnE Torybu.
Dn(LXX):10:6 C RA_NSN N3M_NSN RD_GSM D N_NS C RA_NSN N2N_NSN RD_GSM D N3I_NSF N1_GSF C RA_NPM N2_NPM RD_GSM D N3D_NPF N3_GSN C RA_NPM N3N_NPM RD_GSM C RA_NPM N3D_NPM D N2_NSM V1_PAPNSM C N1_NSF N1A_GSF RD_GSM D N1_NSF N2_GSM
Dn(LXX):10:6 and also, even, namely the body he/she/it/same like/approximately [as-if]; to push ć and also, even, namely the face he/she/it/same like/approximately [as-if]; to push vision lightning and also, even, namely the eye he/she/it/same like/approximately [as-if]; to push lamp fire and also, even, namely the arm he/she/it/same and also, even, namely the foot like/approximately [as-if]; to push copper or bronze to flash lighten, lightning, twinkle and also, even, namely sound/voice cries speech he/she/it/same like/approximately [as-if]; to push sound/voice cries uprοαr tumult, ruckus; to roister bluster, clatter, din, rampage, riot
Dn(LXX):10:6 and the (nom|acc) body (nom|acc|voc) him/it/same (gen) like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical) and the (nom|acc) face (nom|acc|voc) him/it/same (gen) like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical) vision (nom) lightning (gen) and the (nom) eyes (nom|voc) him/it/same (gen) like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical) lamps (nom|voc) fire (gen) and the (nom) arms (nom|voc) him/it/same (gen) and the (nom) feet (nom|voc) like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical) copper or bronze (nom) while FLASH-ing (nom) and sound/voice (nom|voc) speech (gen), speechs (acc) him/it/same (gen) like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical) sound/voice (nom|voc) uprοαr (gen); be-you(sg)-being-ROISTER-ed!
Dn(LXX):10:6 Dn(LXX)_10:6_1 Dn(LXX)_10:6_2 Dn(LXX)_10:6_3 Dn(LXX)_10:6_4 Dn(LXX)_10:6_5 Dn(LXX)_10:6_6 Dn(LXX)_10:6_7 Dn(LXX)_10:6_8 Dn(LXX)_10:6_9 Dn(LXX)_10:6_10 Dn(LXX)_10:6_11 Dn(LXX)_10:6_12 Dn(LXX)_10:6_13 Dn(LXX)_10:6_14 Dn(LXX)_10:6_15 Dn(LXX)_10:6_16 Dn(LXX)_10:6_17 Dn(LXX)_10:6_18 Dn(LXX)_10:6_19 Dn(LXX)_10:6_20 Dn(LXX)_10:6_21 Dn(LXX)_10:6_22 Dn(LXX)_10:6_23 Dn(LXX)_10:6_24 Dn(LXX)_10:6_25 Dn(LXX)_10:6_26 Dn(LXX)_10:6_27 Dn(LXX)_10:6_28 Dn(LXX)_10:6_29 Dn(LXX)_10:6_30 Dn(LXX)_10:6_31 Dn(LXX)_10:6_32 Dn(LXX)_10:6_33 Dn(LXX)_10:6_34 Dn(LXX)_10:6_35 Dn(LXX)_10:6_36 Dn(LXX)_10:6_37
Dn(LXX):10:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):10:7 καὶ εἶδον ἐγὼ Δανιηλ τὴν ὅρασιν τὴν μεγάλην ταύτην, καὶ οἱ ἄνθρωποι οἱ ὄντες μετ’ ἐμοῦ οὐκ εἴδοσαν τὴν ὅρασιν ταύτην, καὶ φόβος ἰσχυρὸς ἐπέπεσεν ἐπ’ αὐτούς, καὶ ἀπέδρασαν ἐν σπουδῇ·
Dn(LXX):10:7 (World English Bible Daniel 10:7) I, Daniel, alone saw the vision; for the men who were with me didn't see the vision; but a great quaking fell on them, and they fled to hide themselves.
Dn(LXX):10:7 Ja, Daniel, oglądałem tylko sam widzenie, a ludzie, którzy byli ze mną, nie oglądali widzenia, ogarnęło ich jednak wielkie przerażenie, tak że uciekli, by się ukryć. (Daniel 10:7 BT_4)
Dn(LXX):10:7 καὶ εἶδον ἐγὼ Δανιηλ τὴν ὅρασιν τὴν μεγάλην ταύτην, καὶ οἱ ἄνθρωποι οἱ ὄντες μετ’ ἐμοῦ οὐκ εἴδοσαν τὴν ὅρασιν ταύτην, καὶ φόβος ἰσχυρὸς ἐπέπεσεν ἐπ’ αὐτούς, καὶ ἀπέδρασαν ἐν σπουδῇ·
Dn(LXX):10:7 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς Δανιήλ, ὁ ὁ ἡ τό ὅρασις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α οὗτος αὕτη τοῦτο καί ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ὅρασις, -εως, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο καί φόβος, -ου, ὁ ἰσχυρός -ά -όν ἐπι·πίπτω (επι+πιπτ-, επι+πεσ(ε)·[σ]-, επι+πεσ·[σ]- or 2nd επι+πεσ-, επι+πεπτω·κ-, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐν σπουδή, -ῆς, ἡ
Dn(LXX):10:7 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja Daniel Wizja {Wyobrażenie} Wielki To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Ludzki By być Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój ??? Przed przydechem mocnym By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Wizja {Wyobrażenie} To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Obawa [zobacz fobię] Potężny silny, potężny, silny, By spadać na Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pilności/pośpiech
Dn(LXX):10:7 kai\ ei)=don e)gO\ *daniEl tE\n o(/rasin tE\n mega/lEn tau/tEn, kai\ oi( a)/nTrOpoi oi( o)/ntes met’ e)mou= ou)k ei)/dosan tE\n o(/rasin tau/tEn, kai\ fo/bos i)sCHuro\s e)pe/pesen e)p’ au)tou/s, kai\ a)pe/drasan e)n spoudE=|·
Dn(LXX):10:7 kai eidon egO daniEl tEn horasin tEn megalEn tautEn, kai hoi anTrOpoi hoi ontes met’ emu uk eidosan tEn horasin tautEn, kai fobos isCHyros epepesen ep’ autus, kai apedrasan en spudE·
Dn(LXX):10:7 C VBI_AAI1S RP_NS N_NSM RA_ASF N3I_ASF RA_ASF A1_ASF RD_ASF C RA_NPM N2_NPM RA_NPM V9_PAPNPM P RP_GS D VBI_AAI3P RA_ASF N3I_ASF RD_ASF C N2_NSM A1A_NSM VAI_AAI3S P RD_APM C VBI_AAI3P P N1_DSF
Dn(LXX):10:7 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I Daniel the vision the great this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely the human the to be after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I; my/mine οὐχ before rough breathing to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the vision this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely fear [see phobia] mighty forceful, powerful, strong, to fall upon upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among diligence/haste
Dn(LXX):10:7 and I-SEE-ed, they-SEE-ed I (nom) Daniel (indecl) the (acc) vision (acc) the (acc) great ([Adj] acc) this (acc) and the (nom) humans (nom|voc) the (nom) while being (nom|voc) after (+acc), with (+gen) me (gen); my/mine (gen) not they-SEE-ed the (acc) vision (acc) this (acc) and fear (nom) mighty ([Adj] nom) he/she/it-FALL-ed-UPON upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) and in/among/by (+dat) diligence/haste (dat)
Dn(LXX):10:7 Dn(LXX)_10:7_1 Dn(LXX)_10:7_2 Dn(LXX)_10:7_3 Dn(LXX)_10:7_4 Dn(LXX)_10:7_5 Dn(LXX)_10:7_6 Dn(LXX)_10:7_7 Dn(LXX)_10:7_8 Dn(LXX)_10:7_9 Dn(LXX)_10:7_10 Dn(LXX)_10:7_11 Dn(LXX)_10:7_12 Dn(LXX)_10:7_13 Dn(LXX)_10:7_14 Dn(LXX)_10:7_15 Dn(LXX)_10:7_16 Dn(LXX)_10:7_17 Dn(LXX)_10:7_18 Dn(LXX)_10:7_19 Dn(LXX)_10:7_20 Dn(LXX)_10:7_21 Dn(LXX)_10:7_22 Dn(LXX)_10:7_23 Dn(LXX)_10:7_24 Dn(LXX)_10:7_25 Dn(LXX)_10:7_26 Dn(LXX)_10:7_27 Dn(LXX)_10:7_28 Dn(LXX)_10:7_29 Dn(LXX)_10:7_30 Dn(LXX)_10:7_31
Dn(LXX):10:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):10:8 καὶ ἐγὼ κατελείφθην μόνος καὶ εἶδον τὴν ὅρασιν τὴν μεγάλην ταύτην, καὶ οὐκ ἐ[γ]κατελείφθη ἐν ἐμοὶ ἰσχύς, καὶ ἰδοὺ πνεῦμα ἐπεστράφη ἐπ’ ἐμὲ εἰς φθοράν, καὶ οὐ κατίσχυσα.
Dn(LXX):10:8 (World English Bible Daniel 10:8) So I was left alone, and saw this great vision, and there remained no strength in me; for my comeliness was turned in me into corruption, and I retained no strength.
Dn(LXX):10:8 Tylko ja sam pozostałem, by oglądać to wielkie widzenie, lecz nie miałem siły, zmieniłem się na twarzy, opuściła mnie moc. (Daniel 10:8 BT_4)
Dn(LXX):10:8 καὶ ἐγὼ κατελείφθην μόνος καὶ εἶδον τὴν ὅρασιν τὴν μεγάλην ταύτην, καὶ οὐκ ἐ[γ]κατελείφθη ἐν ἐμοὶ ἰσχύς, καὶ ἰδοὺ πνεῦμα ἐπεστράφη ἐπ’ ἐμὲ εἰς φθοράν, καὶ οὐ κατίσχυσα.
Dn(LXX):10:8 καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) μόνος -η -ον καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ὅρασις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α οὗτος αὕτη τοῦτο καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) ἐν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ἰσχύς, -ύος, ἡ καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) πνεῦμα[τ], -ατος, τό ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν εἰς[1] φθορά, -ᾶς, ἡ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κατ·ισχύω (κατ+ισχυ-, κατ+ισχυ·σ-, κατ+ισχυ·σ-, -, -, -)
Dn(LXX):10:8 I też, nawet, mianowicie Ja By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Jedyny na boku, jedyny, tylko, tylko (zobacz ????µ???? G2651 na boku, jedynie, tylko, tylko) I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Wizja {Wyobrażenie} Wielki To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ja; mój/mój Siła I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr By odwracać się dookoła Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój Do (+przyspieszenie) Zniszczenia zniszczenie; zepsucie; psucie się I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Do ???
Dn(LXX):10:8 kai\ e)gO\ katelei/fTEn mo/nos kai\ ei)=don tE\n o(/rasin tE\n mega/lEn tau/tEn, kai\ ou)k e)[g]katelei/fTE e)n e)moi\ i)sCHu/s, kai\ i)dou\ pneu=ma e)pestra/fE e)p’ e)me\ ei)s fTora/n, kai\ ou) kati/sCHusa.
Dn(LXX):10:8 kai egO kateleifTEn monos kai eidon tEn horasin tEn megalEn tautEn, kai uk e[g]kateleifTE en emoi isCHys, kai idu pneuma epestrafE ep’ eme eis fToran, kai u katisCHysa.
Dn(LXX):10:8 C RP_NS VVI_API1S A1_NSM C VBI_AAI1S RA_ASF N3I_ASF RA_ASF A1_ASF RD_ASF C D VVI_API3S P RP_DS N3_NSF C I N3M_ASN VDI_API3S P RP_AS P N1A_ASF C D VAI_AAI1S
Dn(LXX):10:8 and also, even, namely I to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the vision the great this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely οὐχ before rough breathing to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among I; my/mine strength and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), spirit breath, spiritual utterance, wind to turn around upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I; my/mine into (+acc) destruction destruction; deterioration; corruption and also, even, namely οὐχ before rough breathing to ???
Dn(LXX):10:8 and I (nom) I-was-LEAVE-ed-BEHIND sole ([Adj] nom) and I-SEE-ed, they-SEE-ed the (acc) vision (acc) the (acc) great ([Adj] acc) this (acc) and not he/she/it-was-GIVE UP-ed in/among/by (+dat) me (dat); my/mine (nom|voc) strength (nom) and be-you(sg)-SEE-ed! spirit (nom|acc|voc) he/she/it-was-TURN-ed-AROUND upon/over (+acc,+gen,+dat) me (acc); my/mine (voc) into (+acc) destruction (acc) and not I-???-ed
Dn(LXX):10:8 Dn(LXX)_10:8_1 Dn(LXX)_10:8_2 Dn(LXX)_10:8_3 Dn(LXX)_10:8_4 Dn(LXX)_10:8_5 Dn(LXX)_10:8_6 Dn(LXX)_10:8_7 Dn(LXX)_10:8_8 Dn(LXX)_10:8_9 Dn(LXX)_10:8_10 Dn(LXX)_10:8_11 Dn(LXX)_10:8_12 Dn(LXX)_10:8_13 Dn(LXX)_10:8_14 Dn(LXX)_10:8_15 Dn(LXX)_10:8_16 Dn(LXX)_10:8_17 Dn(LXX)_10:8_18 Dn(LXX)_10:8_19 Dn(LXX)_10:8_20 Dn(LXX)_10:8_21 Dn(LXX)_10:8_22 Dn(LXX)_10:8_23 Dn(LXX)_10:8_24 Dn(LXX)_10:8_25 Dn(LXX)_10:8_26 Dn(LXX)_10:8_27 Dn(LXX)_10:8_28
Dn(LXX):10:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):10:9 καὶ οὐκ ἤκουσα τὴν φωνὴν λαλιᾶς αὐτοῦ, ἐγὼ ἤμην πεπτωκὼς ἐπὶ πρόσωπόν μου ἐπὶ τὴν γῆν.
Dn(LXX):10:9 (World English Bible Daniel 10:9) Yet heard I the voice of his words; and when I heard the voice of his words, then was I fallen into a deep sleep on my face, with my face toward the ground.
Dn(LXX):10:9 Wtedy usłyszałem dźwięk jego słów, i na dźwięk jego słów upadłem oszołomiony twarzą ku ziemi. (Daniel 10:9 BT_4)
Dn(LXX):10:9 καὶ οὐκ ἤκουσα τὴν φωνὴν λαλιᾶς αὐτοῦ, ἐγὼ ἤμην πεπτωκὼς ἐπὶ πρόσωπόν μου ἐπὶ τὴν γῆν.
Dn(LXX):10:9 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ λαλιά, -ᾶς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ἐπί πρόσ·ωπον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Dn(LXX):10:9 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć Dźwięku/głos płacze Mowa On/ona/to/to samo Ja By być By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia
Dn(LXX):10:9 kai\ ou)k E)/kousa tE\n fOnE\n lalia=s au)tou=, e)gO\ E)/mEn peptOkO\s e)pi\ pro/sOpo/n mou e)pi\ tE\n gE=n.
Dn(LXX):10:9 kai uk Ekusa tEn fOnEn lalias autu, egO EmEn peptOkOs epi prosOpon mu epi tEn gEn.
Dn(LXX):10:9 C D VAI_AAI1S RA_ASF N1_ASF N1A_GSF RD_GSM RP_NS V9I_IMI1S VX_XAPNSM P N2N_ASN RP_GS P RA_ASF N1_ASF
Dn(LXX):10:9 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to have come I have come. I have arrived.; to hear the sound/voice cries speech he/she/it/same I to be to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing face I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land
Dn(LXX):10:9 and not while HAVE COME-ing (nom|voc); I-HEAR-ed the (acc) sound/voice (acc) speech (gen), speechs (acc) him/it/same (gen) I (nom) I-was-being having FALL-ed (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) face (nom|acc|voc) me (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) earth/land (acc)
Dn(LXX):10:9 Dn(LXX)_10:9_1 Dn(LXX)_10:9_2 Dn(LXX)_10:9_3 Dn(LXX)_10:9_4 Dn(LXX)_10:9_5 Dn(LXX)_10:9_6 Dn(LXX)_10:9_7 Dn(LXX)_10:9_8 Dn(LXX)_10:9_9 Dn(LXX)_10:9_10 Dn(LXX)_10:9_11 Dn(LXX)_10:9_12 Dn(LXX)_10:9_13 Dn(LXX)_10:9_14 Dn(LXX)_10:9_15 Dn(LXX)_10:9_16
Dn(LXX):10:9 x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):10:10 καὶ ἰδοὺ χεῖρα προσήγαγέ μοι καὶ ἤγειρέ με ἐπὶ τῶν γονάτων ἐπὶ τὰ ἴχνη τῶν ποδῶν μου.
Dn(LXX):10:10 (World English Bible Daniel 10:10) Behold, a hand touched me, which set me on my knees and on the palms of my hands.
Dn(LXX):10:10 Ale oto dotknęła mnie ręka i wprawiła w drżenie moje kolana i dłonie moich rąk. (Daniel 10:10 BT_4)
Dn(LXX):10:10 καὶ ἰδοὺ χεῖρα προσήγαγέ μοι καὶ ἤγειρέ με ἐπὶ τῶν γονάτων ἐπὶ τὰ ἴχνη τῶν ποδῶν μου.
Dn(LXX):10:10 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν προσ·άγω (προσ+αγ-, προσ+αξ-, 2nd προσ+αγαγ-, προσ+αγειοχ·[κ]-, -, προσ+αχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐγείρω (εγειρ-, εγερ(ε)·[σ]-, εγειρ·[σ]-, εγρηγορ·[κ]-, εγηγερ-, εγερ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί ὁ ἡ τό γόνυ, γόνατος, τό ἐπί ὁ ἡ τό ἴχνο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Dn(LXX):10:10 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ręka By prowadzić bliski Ja I też, nawet, mianowicie By podnosić się Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kolano Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ślad Stopa Ja
Dn(LXX):10:10 kai\ i)dou\ CHei=ra prosE/gage/ moi kai\ E)/geire/ me e)pi\ tO=n gona/tOn e)pi\ ta\ i)/CHnE tO=n podO=n mou.
Dn(LXX):10:10 kai idu CHeira prosEgage moi kai Egeire me epi tOn gonatOn epi ta iCHnE tOn podOn mu.
Dn(LXX):10:10 C I N3_ASF VBI_AAI3S RP_DS C V1I_IAI3S RP_AS P RA_GPN N3_GPN P RA_APN N3E_APN RA_GPM N3D_GPM RP_GS
Dn(LXX):10:10 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), hand to lead toward I and also, even, namely to rise I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the knee upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the footstep the foot I
Dn(LXX):10:10 and be-you(sg)-SEE-ed! hand (acc) he/she/it-LEAD-ed-TOWARD me (dat) and he/she/it-was-RISE-ing, he/she/it-RISE-ed me (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) knees (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) footsteps (nom|acc|voc) the (gen) feet (gen) me (gen)
Dn(LXX):10:10 Dn(LXX)_10:10_1 Dn(LXX)_10:10_2 Dn(LXX)_10:10_3 Dn(LXX)_10:10_4 Dn(LXX)_10:10_5 Dn(LXX)_10:10_6 Dn(LXX)_10:10_7 Dn(LXX)_10:10_8 Dn(LXX)_10:10_9 Dn(LXX)_10:10_10 Dn(LXX)_10:10_11 Dn(LXX)_10:10_12 Dn(LXX)_10:10_13 Dn(LXX)_10:10_14 Dn(LXX)_10:10_15 Dn(LXX)_10:10_16 Dn(LXX)_10:10_17
Dn(LXX):10:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):10:11 καὶ εἶπέν μοι Δανιηλ, ἄνθρωπος ἐλεεινὸς εἶ· διανοήθητι τοῖς προστάγμασιν, οἷς ἐγὼ λαλῶ ἐπὶ σέ, καὶ στῆθι ἐπὶ τοῦ τόπου σου, ἄρτι γὰρ ἀπεστάλην ἐπὶ σέ. καὶ ἐν τῷ λαλῆσαι αὐτὸν μετ’ ἐμοῦ τὸ πρόσταγμα τοῦτο ἔστην τρέμων.
Dn(LXX):10:11 (World English Bible Daniel 10:11) He said to me, Daniel, you man greatly beloved, understand the words that I speak to you, and stand upright; for am I now sent to you. When he had spoken this word to me, I stood trembling.
Dn(LXX):10:11 I rzekł do mnie: «Danielu, mężu umiłowany! Uważaj na słowa, które mówię, i wstań, ponieważ teraz wysłano mnie do ciebie». Gdy on mówił do mnie te słowa, drżąc powstałem. (Daniel 10:11 BT_4)
Dn(LXX):10:11 καὶ εἶπέν μοι Δανιηλ, ἄνθρωπος ἐλεεινὸς εἶ· διανοήθητι τοῖς προστάγμασιν, οἷς ἐγὼ λαλῶ ἐπὶ σέ, καὶ στῆθι ἐπὶ τοῦ τόπου σου, ἄρτι γὰρ ἀπεστάλην ἐπὶ σέ. καὶ ἐν τῷ λαλῆσαι αὐτὸν μετ’ ἐμοῦ τὸ πρόσταγμα τοῦτο ἔστην τρέμων.
Dn(LXX):10:11 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς Δανιήλ, ὁ ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἐλεεινός -ή -όν εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δια·νοέομαι [LXX] (δια+νο(ε)-, -, -, -, δια+νενοη-, δια+νοη·θ-) ὁ ἡ τό ὅς ἥ ὅ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἄρτι γάρ ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐν ὁ ἡ τό λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ὁ ἡ τό οὗτος αὕτη τοῦτο ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) τρέμω (τρεμ-, -, -, -, -, -)
Dn(LXX):10:11 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Ja Daniel Ludzki Żałosny By iść; by być By zamierzać Kto/, który/, który Ja By mówić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By powodować stać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Miejsce Ty; twój/twój(sg) W tej chwili Dla odtąd, jak zamawiać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By mówić On/ona/to/to samo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By powodować stać By drżeć drżenie, trząść się, drżeć
Dn(LXX):10:11 kai\ ei)=pe/n moi *daniEl, a)/nTrOpos e)leeino\s ei)=· dianoE/TEti toi=s prosta/gmasin, oi(=s e)gO\ lalO= e)pi\ se/, kai\ stE=Ti e)pi\ tou= to/pou sou, a)/rti ga\r a)pesta/lEn e)pi\ se/. kai\ e)n tO=| lalE=sai au)to\n met’ e)mou= to\ pro/stagma tou=to e)/stEn tre/mOn.
Dn(LXX):10:11 kai eipen moi daniEl, anTrOpos eleeinos ei· dianoETEti tois prostagmasin, hois egO lalO epi se, kai stETi epi tu topu su, arti gar apestalEn epi se. kai en tO lalEsai auton met’ emu to prostagma tuto estEn tremOn.
Dn(LXX):10:11 C VBI_AAI3S RP_DS N_NSM N2_NSM A1_NSM V9_PAI2S VC_APD2S RA_DPN N3M_DPN RR_DPN RP_NS V2_PAI1S P RP_AS C VH_AAD2S P RA_GSM N2_GSM RP_GS D x VDI_API1S P RP_AS C P RA_DSN VA_AAN RD_ASM P RP_GS RA_ASN N3M_ASN RD_ASN VHI_AAI1S V1_PAPNSM
Dn(LXX):10:11 and also, even, namely to say/tell I Daniel human pitiable to go; to be to purpose the ć who/whom/which I to speak upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) and also, even, namely to cause to stand upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the place you; your/yours(sg) just now for since, as to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to speak he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I; my/mine the ć this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to cause to stand to tremble tremble, quake, quiver
Dn(LXX):10:11 and he/she/it-SAY/TELL-ed me (dat) Daniel (indecl) human (nom) pitiable ([Adj] nom) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are be-you(sg)-PURPOSE-ed! the (dat) who/whom/which (dat) I (nom) I-am-SPEAK-ing, I-should-be-SPEAK-ing upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and do-CAUSE-you(sg)-TO-STand! upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) place (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) just now for I-was-ORDER FORTH-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and in/among/by (+dat) the (dat) to-SPEAK, be-you(sg)-SPEAK-ed!, he/she/it-happens-to-SPEAK (opt) him/it/same (acc) after (+acc), with (+gen) me (gen); my/mine (gen) the (nom|acc) this (nom|acc) I-CAUSE-ed-TO-STand while TREMBLE-ing (nom)
Dn(LXX):10:11 Dn(LXX)_10:11_1 Dn(LXX)_10:11_2 Dn(LXX)_10:11_3 Dn(LXX)_10:11_4 Dn(LXX)_10:11_5 Dn(LXX)_10:11_6 Dn(LXX)_10:11_7 Dn(LXX)_10:11_8 Dn(LXX)_10:11_9 Dn(LXX)_10:11_10 Dn(LXX)_10:11_11 Dn(LXX)_10:11_12 Dn(LXX)_10:11_13 Dn(LXX)_10:11_14 Dn(LXX)_10:11_15 Dn(LXX)_10:11_16 Dn(LXX)_10:11_17 Dn(LXX)_10:11_18 Dn(LXX)_10:11_19 Dn(LXX)_10:11_20 Dn(LXX)_10:11_21 Dn(LXX)_10:11_22 Dn(LXX)_10:11_23 Dn(LXX)_10:11_24 Dn(LXX)_10:11_25 Dn(LXX)_10:11_26 Dn(LXX)_10:11_27 Dn(LXX)_10:11_28 Dn(LXX)_10:11_29 Dn(LXX)_10:11_30 Dn(LXX)_10:11_31 Dn(LXX)_10:11_32 Dn(LXX)_10:11_33 Dn(LXX)_10:11_34 Dn(LXX)_10:11_35 Dn(LXX)_10:11_36 Dn(LXX)_10:11_37 Dn(LXX)_10:11_38
Dn(LXX):10:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):10:12 καὶ εἶπεν πρός με Μὴ φοβοῦ, Δανιηλ· ὅτι ἀπὸ τῆς ἡμέρας τῆς πρώτης, ἧς ἔδωκας τὸ πρόσωπόν σου διανοηθῆναι καὶ ταπεινωθῆναι ἐναντίον κυρίου τοῦ θεοῦ σου, εἰσηκούσθη τὸ ῥῆμά σου, καὶ ἐγὼ εἰσῆλθον [ἐν] τῷ ῥήματί σου.
Dn(LXX):10:12 (World English Bible Daniel 10:12) Then he said to me, Don't be afraid, Daniel; for from the first day that you set your heart to understand, and to humble yourself before your God, your words were heard: and I have come for your words' sake.
Dn(LXX):10:12 Powiedział więc do mnie: «Nie bój się, Danielu! Od pierwszego bowiem dnia, kiedy starałeś się usilnie zrozumieć i upokorzyć przed Bogiem, słowa twoje zostały wysłuchane; ja zaś przybyłem z powodu twoich słów. (Daniel 10:12 BT_4)
Dn(LXX):10:12 καὶ εἶπεν πρός με Μὴ φοβοῦ, Δανιηλ· ὅτι ἀπὸ τῆς ἡμέρας τῆς πρώτης, ἧς ἔδωκας τὸ πρόσωπόν σου διανοηθῆναι καὶ ταπεινωθῆναι ἐναντίον κυρίου τοῦ θεοῦ σου, εἰσηκούσθη τὸ ῥῆμά σου, καὶ ἐγὼ εἰσῆλθον [ἐν] τῷ ῥήματί σου.
Dn(LXX):10:12 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μή φόβος, -ου, ὁ; φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) Δανιήλ, ὁ ὅτι ἀπό ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό πρῶτος -η -ον ὅς ἥ ὅ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δια·νοέομαι [LXX] (δια+νο(ε)-, -, -, -, δια+νενοη-, δια+νοη·θ-) καί ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Dn(LXX):10:12 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja Nie Obawa [zobacz fobię]; by bać się Daniel Ponieważ/tamto Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dzień Po pierwsze Kto/, który/, który By dawać Twarz Ty; twój/twój(sg) By zamierzać I też, nawet, mianowicie Do niżej Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Ja By wchodzić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Ty; twój/twój(sg)
Dn(LXX):10:12 kai\ ei)=pen pro/s me *mE\ fobou=, *daniEl· o(/ti a)po\ tE=s E(me/ras tE=s prO/tEs, E(=s e)/dOkas to\ pro/sOpo/n sou dianoETE=nai kai\ tapeinOTE=nai e)nanti/on kuri/ou tou= Teou= sou, ei)sEkou/sTE to\ r(E=ma/ sou, kai\ e)gO\ ei)sE=lTon [e)n] tO=| r(E/mati/ sou.
Dn(LXX):10:12 kai eipen pros me mE fobu, daniEl· hoti apo tEs hEmeras tEs prOtEs, hEs edOkas to prosOpon su dianoETEnai kai tapeinOTEnai enantion kyriu tu Teu su, eisEkusTE to rEma su, kai egO eisElTon [en] tO rEmati su.
Dn(LXX):10:12 C VBI_AAI3S P RP_AS D V2_PMD2S N_VSM C P RA_GSF N1A_GSF RA_GSF A1_GSFS RR_GSF VAI_AAI2S RA_ASN N2N_ASN RP_GS VC_APN C VC_APN P N2_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GS VSI_API3S RA_NSN N3M_NSN RP_GS C RP_NS VBI_AAI1S P RA_DSN N3M_DSN RP_GS
Dn(LXX):10:12 and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) I not fear [see phobia]; to fear Daniel because/that from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the day the first who/whom/which to give the face you; your/yours(sg) to purpose and also, even, namely to lower in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) to heard (being heard, listen into, hearken) the declaration statement, utterance you; your/yours(sg) and also, even, namely I to enter in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the declaration statement, utterance you; your/yours(sg)
Dn(LXX):10:12 and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) not fear (gen); be-you(sg)-being-FEAR-ed! Daniel (indecl) because/that away from (+gen) the (gen) day (gen), days (acc) the (gen) first (gen) who/whom/which (gen) you(sg)-GIVE-ed the (nom|acc) face (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) to-be-PURPOSE-ed and to-be-LOWER-ed in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-was-HEARD-ed the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and I (nom) I-ENTER-ed, they-ENTER-ed in/among/by (+dat) the (dat) declaration (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Dn(LXX):10:12 Dn(LXX)_10:12_1 Dn(LXX)_10:12_2 Dn(LXX)_10:12_3 Dn(LXX)_10:12_4 Dn(LXX)_10:12_5 Dn(LXX)_10:12_6 Dn(LXX)_10:12_7 Dn(LXX)_10:12_8 Dn(LXX)_10:12_9 Dn(LXX)_10:12_10 Dn(LXX)_10:12_11 Dn(LXX)_10:12_12 Dn(LXX)_10:12_13 Dn(LXX)_10:12_14 Dn(LXX)_10:12_15 Dn(LXX)_10:12_16 Dn(LXX)_10:12_17 Dn(LXX)_10:12_18 Dn(LXX)_10:12_19 Dn(LXX)_10:12_20 Dn(LXX)_10:12_21 Dn(LXX)_10:12_22 Dn(LXX)_10:12_23 Dn(LXX)_10:12_24 Dn(LXX)_10:12_25 Dn(LXX)_10:12_26 Dn(LXX)_10:12_27 Dn(LXX)_10:12_28 Dn(LXX)_10:12_29 Dn(LXX)_10:12_30 Dn(LXX)_10:12_31 Dn(LXX)_10:12_32 Dn(LXX)_10:12_33 Dn(LXX)_10:12_34 Dn(LXX)_10:12_35 Dn(LXX)_10:12_36 Dn(LXX)_10:12_37
Dn(LXX):10:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):10:13 καὶ ὁ στρατηγὸς βασιλέως Περσῶν ἀνθειστήκει ἐναντίον μου εἴκοσι καὶ μίαν ἡμέραν, καὶ ἰδοὺ Μιχαηλ εἷς τῶν ἀρχόντων τῶν πρώτων ἐπῆλθε βοηθῆσαί μοι, καὶ αὐτὸν ἐκεῖ κατέλιπον μετὰ τοῦ στρατηγοῦ τοῦ βασιλέως Περσῶν.
Dn(LXX):10:13 (World English Bible Daniel 10:13) But the prince of the kingdom of Persia withstood me twenty-one days; but, behold, Michael, one of the chief princes, came to help me: and I remained there with the kings of Persia.
Dn(LXX):10:13 Lecz książę królestwa Persów sprzeciwiał mi się przez dwadzieścia jeden dni. Wtedy przybył mi z pomocą Michał, jeden z pierwszych książąt. Pozostawiłem go tam przy królach Persów. (Daniel 10:13 BT_4)
Dn(LXX):10:13 καὶ στρατηγὸς βασιλέως Περσῶν ἀνθειστήκει ἐναντίον μου εἴκοσι καὶ μίαν ἡμέραν, καὶ ἰδοὺ Μιχαηλ εἷς τῶν ἀρχόντων τῶν πρώτων ἐπῆλθε βοηθῆσαί μοι, καὶ αὐτὸν ἐκεῖ κατέλιπον μετὰ τοῦ στρατηγοῦ τοῦ βασιλέως Περσῶν.
Dn(LXX):10:13 καί ὁ ἡ τό στρατ·ηγός, -οῦ, ὁ (cf. στρατιά) βασιλεύς, -έως, ὁ ἀνθ·ίστημι (ath. ανθ+ιστ(α)-/ath. ανθ+ιστ(η)-, αντι+στη·σ-, 2nd ath. αντι+στ(η)-/ath. αντι+στ(α)-, ανθ+εστη·κ-, -, -) ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι καί εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἡμέρα, -ας -ἡ καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) Μιχαήλ, ὁ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό πρῶτος -η -ον ἐπ·έρχομαι (επ+ερχ-, επ+ελευ·σ-, επ+ελθ·[σ]- or 2nd επ+ελθ-, επ+εληλυθ·[κ]-, -, -) βοηθέω (βοηθ(ε)-, βοηθη·σ-, βοηθη·σ-, -, βεβοηθη-, βοηθη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί αὐτός αὐτή αὐτό ἐκεῖ κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) μετά ὁ ἡ τό στρατ·ηγός, -οῦ, ὁ (cf. στρατιά) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ
Dn(LXX):10:13 I też, nawet, mianowicie stategist Król By przeciwstawiać Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Ja Ikona; dwadzieścia I też, nawet, mianowicie Jeden Dzień I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Michael Jeden Władca; by zaczynać się Po pierwsze Do zbliżanie siebie By pomagać Ja I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Tam By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym stategist Król
Dn(LXX):10:13 kai\ o( stratEgo\s basile/Os *persO=n a)nTeistE/kei e)nanti/on mou ei)/kosi kai\ mi/an E(me/ran, kai\ i)dou\ *miCHaEl ei(=s tO=n a)rCHo/ntOn tO=n prO/tOn e)pE=lTe boETE=sai/ moi, kai\ au)to\n e)kei= kate/lipon meta\ tou= stratEgou= tou= basile/Os *persO=n.
Dn(LXX):10:13 kai ho stratEgos basileOs persOn anTeistEkei enantion mu eikosi kai mian hEmeran, kai idu miCHaEl heis tOn arCHontOn tOn prOtOn epElTe boETEsai moi, kai auton ekei katelipon meta tu stratEgu tu basileOs persOn.
Dn(LXX):10:13 C RA_NSM N2_NSM N3V_GSM N1M_GPM VXI_XAI3S P RP_GS M C A1A_ASF N1A_ASF C I N_NSM A3_NSM RA_GPM N3_GPM RA_GPM A1_GPMS VBI_AAI3S VA_AAN RP_DS C RD_ASM D VBI_AAI3P P RA_GSM N2_GSM RA_GSM N3V_GSM N1M_GPM
Dn(LXX):10:13 and also, even, namely the stategist king ć to oppose in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, I icon; twenty and also, even, namely one day and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Michael one the ruler; to begin the first to oncoming to help I and also, even, namely he/she/it/same there to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the stategist the king ć
Dn(LXX):10:13 and the (nom) stategist (nom) king (gen) he/she/it-had-OPPOSE-ed in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen) icons (dat); twenty and one (acc) day (acc) and be-you(sg)-SEE-ed! Michael (indecl) one (nom) the (gen) rulers (gen); let-them-be-BEGIN-ing! (classical), while BEGIN-ing (gen) the (gen) first (gen) he/she/it-ONCOMING-ed to-HELP, be-you(sg)-HELP-ed!, he/she/it-happens-to-HELP (opt) me (dat) and him/it/same (acc) there I-LEAVE-ed-BEHIND, they-LEAVE-ed-BEHIND after (+acc), with (+gen) the (gen) stategist (gen) the (gen) king (gen)
Dn(LXX):10:13 Dn(LXX)_10:13_1 Dn(LXX)_10:13_2 Dn(LXX)_10:13_3 Dn(LXX)_10:13_4 Dn(LXX)_10:13_5 Dn(LXX)_10:13_6 Dn(LXX)_10:13_7 Dn(LXX)_10:13_8 Dn(LXX)_10:13_9 Dn(LXX)_10:13_10 Dn(LXX)_10:13_11 Dn(LXX)_10:13_12 Dn(LXX)_10:13_13 Dn(LXX)_10:13_14 Dn(LXX)_10:13_15 Dn(LXX)_10:13_16 Dn(LXX)_10:13_17 Dn(LXX)_10:13_18 Dn(LXX)_10:13_19 Dn(LXX)_10:13_20 Dn(LXX)_10:13_21 Dn(LXX)_10:13_22 Dn(LXX)_10:13_23 Dn(LXX)_10:13_24 Dn(LXX)_10:13_25 Dn(LXX)_10:13_26 Dn(LXX)_10:13_27 Dn(LXX)_10:13_28 Dn(LXX)_10:13_29 Dn(LXX)_10:13_30 Dn(LXX)_10:13_31 Dn(LXX)_10:13_32 Dn(LXX)_10:13_33
Dn(LXX):10:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):10:14 καὶ εἶπέν μοι Ἦλθον ὑποδεῖξαί σοι τί ὑπαντήσεται τῷ λαῷ σου ἐπ’ ἐσχάτου τῶν ἡμερῶν, ἔτι γὰρ ὅρασις εἰς ἡμέρας.
Dn(LXX):10:14 (World English Bible Daniel 10:14) Now I have come to make you understand what shall happen to your people in the latter days; for the vision is yet for [many] days:
Dn(LXX):10:14 Przyszedłem, by udzielić ci zrozumienia tego, co spotka twój naród przy końcu dni; bo to widzenie odnosi się do tych dni». (Daniel 10:14 BT_4)
Dn(LXX):10:14 καὶ εἶπέν μοι Ἦλθον ὑποδεῖξαί σοι τί ὑπαντήσεται τῷ λαῷ σου ἐπ’ ἐσχάτου τῶν ἡμερῶν, ἔτι γὰρ ὅρασις εἰς ἡμέρας.
Dn(LXX):10:14 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ὑπο·δείκνυμι (-, υπο+δειξ-, υπο+δειξ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὑπ·αντάω (υπ+αντ(α)-, υπ+αντη·σ-, υπ+αντη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί ἔσχατος -η -ον ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἔτι γάρ ὅρασις, -εως, ἡ εἰς[1] ἡμέρα, -ας -ἡ
Dn(LXX):10:14 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Ja By przychodzić By robić znany wskazywać, oznajmiać, sugerować, być widocznym, okazywać się Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By spotykać się idź spotykać się Ludzie Ty; twój/twój(sg) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ostatni Dzień Jeszcze/jeszcze Dla odtąd, jak Wizja {Wyobrażenie} Do (+przyspieszenie) Dzień
Dn(LXX):10:14 kai\ ei)=pe/n moi *)=ElTon u(podei=Xai/ soi ti/ u(pantE/setai tO=| laO=| sou e)p’ e)sCHa/tou tO=n E(merO=n, e)/ti ga\r o(/rasis ei)s E(me/ras.
Dn(LXX):10:14 kai eipen moi ElTon hypodeiXai soi ti hypantEsetai tO laO su ep’ esCHatu tOn hEmerOn, eti gar horasis eis hEmeras.
Dn(LXX):10:14 C VBI_AAI3S RP_DS VBI_AAI1S VA_AAN RP_DS RI_NSN VF_FMI3S RA_DSM N2_DSM RP_GS P A1_GSM RA_GPF N1A_GPF D x N3I_NSF P N1A_APF
Dn(LXX):10:14 and also, even, namely to say/tell I to come to make known to indicate, intimate, suggest, show, prove you; your/yours(sg); to rub worn, rub who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to meet go to meet the people you; your/yours(sg) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing last the day yet/still for since, as vision into (+acc) day
Dn(LXX):10:14 and he/she/it-SAY/TELL-ed me (dat) I-COME-ed, they-COME-ed to-MAKE KNOWN, be-you(sg)-MAKE KNOWN-ed!, he/she/it-happens-to-MAKE KNOWN (opt) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) who/what/why (nom|acc) he/she/it-will-be-MEET-ed the (dat) people (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) last (gen) the (gen) days (gen) yet/still for vision (nom) into (+acc) day (gen), days (acc)
Dn(LXX):10:14 Dn(LXX)_10:14_1 Dn(LXX)_10:14_2 Dn(LXX)_10:14_3 Dn(LXX)_10:14_4 Dn(LXX)_10:14_5 Dn(LXX)_10:14_6 Dn(LXX)_10:14_7 Dn(LXX)_10:14_8 Dn(LXX)_10:14_9 Dn(LXX)_10:14_10 Dn(LXX)_10:14_11 Dn(LXX)_10:14_12 Dn(LXX)_10:14_13 Dn(LXX)_10:14_14 Dn(LXX)_10:14_15 Dn(LXX)_10:14_16 Dn(LXX)_10:14_17 Dn(LXX)_10:14_18 Dn(LXX)_10:14_19 Dn(LXX)_10:14_20
Dn(LXX):10:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):10:15 καὶ ἐν τῷ αὐτὸν λαλῆσαι μετ’ ἐμοῦ τὰ προστάγματα ταῦτα ἔδωκα τὸ πρόσωπόν μου ἐπὶ τὴν γῆν καὶ ἐσιώπησα.
Dn(LXX):10:15 (World English Bible Daniel 10:15) and when he had spoken to me according to these words, I set my face toward the ground, and was mute.
Dn(LXX):10:15 Gdy on jeszcze mówił do mnie te słowa, padłem twarzą ku ziemi i oniemiałem. (Daniel 10:15 BT_4)
Dn(LXX):10:15 καὶ ἐν τῷ αὐτὸν λαλῆσαι μετ’ ἐμοῦ τὰ προστάγματα ταῦτα ἔδωκα τὸ πρόσωπόν μου ἐπὶ τὴν γῆν καὶ ἐσιώπησα.
Dn(LXX):10:15 καί ἐν ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ὁ ἡ τό οὗτος αὕτη τοῦτο δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί σιωπάω (σιωπ(α)-, σιωπη·σ-, σιωπη·σ-, σεσιωπη·κ-, -, -)
Dn(LXX):10:15 I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo By mówić Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By dawać Twarz Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Do bezdźwięcznego
Dn(LXX):10:15 kai\ e)n tO=| au)to\n lalE=sai met’ e)mou= ta\ prosta/gmata tau=ta e)/dOka to\ pro/sOpo/n mou e)pi\ tE\n gE=n kai\ e)siO/pEsa.
Dn(LXX):10:15 kai en tO auton lalEsai met’ emu ta prostagmata tauta edOka to prosOpon mu epi tEn gEn kai esiOpEsa.
Dn(LXX):10:15 C P RA_DSN RD_ASM VA_AAN P RP_GS RA_APN N3M_APN RD_APN VAI_AAI1S RA_ASN N2N_ASN RP_GS P RA_ASF N1_ASF C VAI_AAI1S
Dn(LXX):10:15 and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the he/she/it/same to speak after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I; my/mine the ć this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to give the face I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land and also, even, namely to soundless
Dn(LXX):10:15 and in/among/by (+dat) the (dat) him/it/same (acc) to-SPEAK, be-you(sg)-SPEAK-ed!, he/she/it-happens-to-SPEAK (opt) after (+acc), with (+gen) me (gen); my/mine (gen) the (nom|acc) these (nom|acc) I-GIVE-ed the (nom|acc) face (nom|acc|voc) me (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) earth/land (acc) and I-SOUNDLESS-ed
Dn(LXX):10:15 Dn(LXX)_10:15_1 Dn(LXX)_10:15_2 Dn(LXX)_10:15_3 Dn(LXX)_10:15_4 Dn(LXX)_10:15_5 Dn(LXX)_10:15_6 Dn(LXX)_10:15_7 Dn(LXX)_10:15_8 Dn(LXX)_10:15_9 Dn(LXX)_10:15_10 Dn(LXX)_10:15_11 Dn(LXX)_10:15_12 Dn(LXX)_10:15_13 Dn(LXX)_10:15_14 Dn(LXX)_10:15_15 Dn(LXX)_10:15_16 Dn(LXX)_10:15_17 Dn(LXX)_10:15_18 Dn(LXX)_10:15_19
Dn(LXX):10:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):10:16 καὶ ἰδοὺ ὡς ὁμοίωσις χειρὸς ἀνθρώπου ἥψατό μου τῶν χειλέων· καὶ ἤνοιξα τὸ στόμα μου καὶ ἐλάλησα καὶ εἶπα τῷ ἑστηκότι ἀπέναντί μου Κύριε, καὶ ὡς ὅρασις ἀπεστράφη ἐπὶ τὸ πλευρόν μου ἐπ’ ἐμέ, καὶ οὐκ ἦν ἐν ἐμοὶ ἰσχύς·
Dn(LXX):10:16 (World English Bible Daniel 10:16) Behold, one in the likeness of the sons of men touched my lips: then I opened my mouth, and spoke and said to him who stood before me, my lord, by reason of the vision my sorrows are turned on me, and I retain no strength.
Dn(LXX):10:16 A oto jakby postać ludzka dotknęła moich warg. Otworzyłem więc usta i mówiłem do tego, który stał przede mną: «Panie mój, od tego widzenia ogarnęły mnie boleści i opadłem z sił. (Daniel 10:16 BT_4)
Dn(LXX):10:16 καὶ ἰδοὺ ὡς ὁμοίωσις χειρὸς ἀνθρώπου ἥψατό μου τῶν χειλέων· καὶ ἤνοιξα τὸ στόμα μου καὶ ἐλάλησα καὶ εἶπα τῷ ἑστηκότι ἀπέναντί μου Κύριε, καὶ ὡς ὅρασις ἀπεστράφη ἐπὶ τὸ πλευρόν μου ἐπ’ ἐμέ, καὶ οὐκ ἦν ἐν ἐμοὶ ἰσχύς·
Dn(LXX):10:16 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὡς ὁμοίωσις, -εως, ἡ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἅπτω (απτ-, αψ-, αψ-, -, ηπτ-, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό χεῖλο·ς, -ους, τό, gen. pl. χειλέων καί ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-) ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἀπ·έν·αντι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ὡς ὅρασις, -εως, ἡ ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ἐπί ὁ ἡ τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ἰσχύς, -ύος, ἡ
Dn(LXX):10:16 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Jak/jak Podobieństwa podobieństwo, porównanie Ręka Ludzki Do kładą ręce na ustalonym ogniu, stykają się Ja Warga I też, nawet, mianowicie By otwierać Ust/żołądka por Ja I też, nawet, mianowicie By mówić I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By powodować stać Przeciwległy {Przeciwny}/w obecności z (+informacja) Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Jak/jak Wizja {Wyobrażenie} By odwracać się od Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ja; mój/mój Siła
Dn(LXX):10:16 kai\ i)dou\ O(s o(moi/Osis CHeiro\s a)nTrO/pou E(/PSato/ mou tO=n CHeile/On· kai\ E)/noiXa to\ sto/ma mou kai\ e)la/lEsa kai\ ei)=pa tO=| e(stEko/ti a)pe/nanti/ mou *ku/rie, kai\ O(s o(/rasis a)pestra/fE e)pi\ to\ pleuro/n mou e)p’ e)me/, kai\ ou)k E)=n e)n e)moi\ i)sCHu/s·
Dn(LXX):10:16 kai idu hOs homoiOsis CHeiros anTrOpu hEPSato mu tOn CHeileOn· kai EnoiXa to stoma mu kai elalEsa kai eipa tO hestEkoti apenanti mu kyrie, kai hOs horasis apestrafE epi to pleuron mu ep’ eme, kai uk En en emoi isCHys·
Dn(LXX):10:16 C I C N3I_NSF N3_GSF N2_GSM VAI_AMI3S RP_GS RA_GPN N3E_GPN C VAI_AAI1S RA_ASN N3M_ASN RP_GS C VAI_AAI1S C VAI_AAI1S RA_DSM VXI_XAPDSM P RP_GS N2_VSM C C N3I_NSF VDI_API3S P RA_ASN N2N_ASN RP_GS P RP_AS C D V9I_IAI3S P RP_DS N3_NSF
Dn(LXX):10:16 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), as/like resemblance likeness, simile hand human to lay hands on set fire, touch I the lip and also, even, namely to open up the mouth/maw stoma I and also, even, namely to speak and also, even, namely to say/tell the to cause to stand opposite/in the presence of (+gen) I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely as/like vision to turn away from upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I; my/mine and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among I; my/mine strength
Dn(LXX):10:16 and be-you(sg)-SEE-ed! as/like resemblance (nom) hand (gen) human (gen) he/she/it-was-LAY HandS ON-ed me (gen) the (gen) lips (gen) and I-OPEN-ed-UP the (nom|acc) mouth/maw (nom|acc|voc) me (gen) and I-SPEAK-ed and I-SAY/TELL-ed the (dat) having CAUSE-ed-TO-STand (dat) opposite/in the presence of (+gen) me (gen) lord (voc); a lord ([Adj] voc) and as/like vision (nom) he/she/it-was-TURN-ed-AWAY-FROM upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) me (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) me (acc); my/mine (voc) and not he/she/it-was in/among/by (+dat) me (dat); my/mine (nom|voc) strength (nom)
Dn(LXX):10:16 Dn(LXX)_10:16_1 Dn(LXX)_10:16_2 Dn(LXX)_10:16_3 Dn(LXX)_10:16_4 Dn(LXX)_10:16_5 Dn(LXX)_10:16_6 Dn(LXX)_10:16_7 Dn(LXX)_10:16_8 Dn(LXX)_10:16_9 Dn(LXX)_10:16_10 Dn(LXX)_10:16_11 Dn(LXX)_10:16_12 Dn(LXX)_10:16_13 Dn(LXX)_10:16_14 Dn(LXX)_10:16_15 Dn(LXX)_10:16_16 Dn(LXX)_10:16_17 Dn(LXX)_10:16_18 Dn(LXX)_10:16_19 Dn(LXX)_10:16_20 Dn(LXX)_10:16_21 Dn(LXX)_10:16_22 Dn(LXX)_10:16_23 Dn(LXX)_10:16_24 Dn(LXX)_10:16_25 Dn(LXX)_10:16_26 Dn(LXX)_10:16_27 Dn(LXX)_10:16_28 Dn(LXX)_10:16_29 Dn(LXX)_10:16_30 Dn(LXX)_10:16_31 Dn(LXX)_10:16_32 Dn(LXX)_10:16_33 Dn(LXX)_10:16_34 Dn(LXX)_10:16_35 Dn(LXX)_10:16_36 Dn(LXX)_10:16_37 Dn(LXX)_10:16_38 Dn(LXX)_10:16_39 Dn(LXX)_10:16_40
Dn(LXX):10:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):10:17 καὶ πῶς δυνήσεται ὁ παῖς λαλῆσαι μετὰ τοῦ κυρίου αὐτοῦ; καὶ ἐγὼ ἠσθένησα, καὶ οὐκ ἔστιν ἐν ἐμοὶ ἰσχύς, καὶ πνεῦμα οὐ κατελείφθη ἐν ἐμοί.
Dn(LXX):10:17 (World English Bible Daniel 10:17) For how can the servant of this my lord talk with this my lord? for as for me, immediately there remained no strength in me, neither was there breath left in me.
Dn(LXX):10:17 Jakże więc może taki sługa mojego pana mówić tu z panem moim, skoro nie ma teraz siły i oddech we mnie ustaje?» (Daniel 10:17 BT_4)
Dn(LXX):10:17 καὶ πῶς δυνήσεται παῖς λαλῆσαι μετὰ τοῦ κυρίου αὐτοῦ; καὶ ἐγὼ ἠσθένησα, καὶ οὐκ ἔστιν ἐν ἐμοὶ ἰσχύς, καὶ πνεῦμα οὐ κατελείφθη ἐν ἐμοί.
Dn(LXX):10:17 καί πῶς[1] δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) μετά ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀ·σθενέω (ασθεν(ε)-, ασθενη·σ-, ασθενη·σ-, ησθενη·κ-, -, -) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ἰσχύς, -ύος, ἡ καί πνεῦμα[τ], -ατος, τό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) ἐν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν
Dn(LXX):10:17 I też, nawet, mianowicie Jak Do zdolnego Dziecka/służący By mówić Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ja By chorować I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ja; mój/mój Siła I też, nawet, mianowicie Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr ??? Przed przydechem mocnym By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ja; mój/mój
Dn(LXX):10:17 kai\ pO=s dunE/setai o( pai=s lalE=sai meta\ tou= kuri/ou au)tou=; kai\ e)gO\ E)sTe/nEsa, kai\ ou)k e)/stin e)n e)moi\ i)sCHu/s, kai\ pneu=ma ou) katelei/fTE e)n e)moi/.
Dn(LXX):10:17 kai pOs dynEsetai ho pais lalEsai meta tu kyriu autu; kai egO EsTenEsa, kai uk estin en emoi isCHys, kai pneuma u kateleifTE en emoi.
Dn(LXX):10:17 C D VF_FMI3S RA_NSM N3D_NSM VA_AAN P RA_GSM N2_GSM RD_GSM C RP_NS VAI_AAI1S C D V9_PAI3S P RP_DS N3_NSF C N3M_NSN D VVI_API3S P RP_DS
Dn(LXX):10:17 and also, even, namely how to able the child/servant to speak after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. he/she/it/same and also, even, namely I to ail and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among I; my/mine strength and also, even, namely spirit breath, spiritual utterance, wind οὐχ before rough breathing to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among I; my/mine
Dn(LXX):10:17 and how he/she/it-will-be-ABLE-ed the (nom) child/servant (nom) to-SPEAK, be-you(sg)-SPEAK-ed!, he/she/it-happens-to-SPEAK (opt) after (+acc), with (+gen) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) him/it/same (gen) and I (nom) I-AIL-ed and not he/she/it-is in/among/by (+dat) me (dat); my/mine (nom|voc) strength (nom) and spirit (nom|acc|voc) not he/she/it-was-LEAVE-ed-BEHIND in/among/by (+dat) me (dat); my/mine (nom|voc)
Dn(LXX):10:17 Dn(LXX)_10:17_1 Dn(LXX)_10:17_2 Dn(LXX)_10:17_3 Dn(LXX)_10:17_4 Dn(LXX)_10:17_5 Dn(LXX)_10:17_6 Dn(LXX)_10:17_7 Dn(LXX)_10:17_8 Dn(LXX)_10:17_9 Dn(LXX)_10:17_10 Dn(LXX)_10:17_11 Dn(LXX)_10:17_12 Dn(LXX)_10:17_13 Dn(LXX)_10:17_14 Dn(LXX)_10:17_15 Dn(LXX)_10:17_16 Dn(LXX)_10:17_17 Dn(LXX)_10:17_18 Dn(LXX)_10:17_19 Dn(LXX)_10:17_20 Dn(LXX)_10:17_21 Dn(LXX)_10:17_22 Dn(LXX)_10:17_23 Dn(LXX)_10:17_24 Dn(LXX)_10:17_25
Dn(LXX):10:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):10:18 καὶ προσέθηκε καὶ ἥψατό μου ὡς ὅρασις ἀνθρώπου καὶ κατίσχυσέ με
Dn(LXX):10:18 (World English Bible Daniel 10:18) Then there touched me again one like the appearance of a man, and he strengthened me.
Dn(LXX):10:18 Powtórnie dotknął mnie ten, który podobny był do człowieka, umacniając mnie. (Daniel 10:18 BT_4)
Dn(LXX):10:18 καὶ προσέθηκε καὶ ἥψατό μου ὡς ὅρασις ἀνθρώπου καὶ κατίσχυσέ με
Dn(LXX):10:18 καί προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) καί ἅπτω (απτ-, αψ-, αψ-, -, ηπτ-, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὡς ὅρασις, -εως, ἡ ἄνθρωπος, -ου, ὁ καί κατ·ισχύω (κατ+ισχυ-, κατ+ισχυ·σ-, κατ+ισχυ·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Dn(LXX):10:18 I też, nawet, mianowicie By dodawać do I też, nawet, mianowicie Do kładą ręce na ustalonym ogniu, stykają się Ja Jak/jak Wizja {Wyobrażenie} Ludzki I też, nawet, mianowicie Do ??? Ja
Dn(LXX):10:18 kai\ prose/TEke kai\ E(/PSato/ mou O(s o(/rasis a)nTrO/pou kai\ kati/sCHuse/ me
Dn(LXX):10:18 kai proseTEke kai hEPSato mu hOs horasis anTrOpu kai katisCHyse me
Dn(LXX):10:18 C VAI_AAI3S C VAI_AMI3S RP_GS C N3I_NSF N2_GSM C VAI_AAI3S RP_AS
Dn(LXX):10:18 and also, even, namely to add to and also, even, namely to lay hands on set fire, touch I as/like vision human and also, even, namely to ??? I
Dn(LXX):10:18 and he/she/it-ADD-ed-TO and he/she/it-was-LAY HandS ON-ed me (gen) as/like vision (nom) human (gen) and he/she/it-???-ed me (acc)
Dn(LXX):10:18 Dn(LXX)_10:18_1 Dn(LXX)_10:18_2 Dn(LXX)_10:18_3 Dn(LXX)_10:18_4 Dn(LXX)_10:18_5 Dn(LXX)_10:18_6 Dn(LXX)_10:18_7 Dn(LXX)_10:18_8 Dn(LXX)_10:18_9 Dn(LXX)_10:18_10 Dn(LXX)_10:18_11
Dn(LXX):10:18 x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):10:19 καὶ εἶπέ μοι Ἄνθρωπος ἐλεεινὸς εἶ, μὴ φοβοῦ, ὑγίαινε· ἀνδρίζου καὶ ἴσχυε. καὶ ἐν τῷ λαλῆσαι αὐτὸν μετ’ ἐμοῦ ἴσχυσα καὶ εἶπα Λαλησάτω ὁ κύριός μου, ὅτι ἐνίσχυσέ με.
Dn(LXX):10:19 (World English Bible Daniel 10:19) He said, |Greatly beloved man, don't be afraid: peace be to you, be strong, yes, be strong.| When he spoke to me, I was strengthened, and said, |Let my lord speak; for you have strengthened me.|
Dn(LXX):10:19 Potem powiedział: «Nie lękaj się, mężu umiłowany! Pokój tobie! Bądź pełen mocy!» Gdy on jeszcze rozmawiał ze mną, nabrałem sił, mówiąc: «Niech mój pan mówi, bo mnie wzmocniłeś». (Daniel 10:19 BT_4)
Dn(LXX):10:19 καὶ εἶπέ μοι Ἄνθρωπος ἐλεεινὸς εἶ, μὴ φοβοῦ, ὑγίαινε· ἀνδρίζου καὶ ἴσχυε. καὶ ἐν τῷ λαλῆσαι αὐτὸν μετ’ ἐμοῦ ἴσχυσα καὶ εἶπα Λαλησάτω κύριός μου, ὅτι ἐνίσχυσέ με.
Dn(LXX):10:19 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἐλεεινός -ή -όν εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μή φόβος, -ου, ὁ; φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ὑγιαίνω (υγιαιν-, -, -, -, -, -) ἀνδρίζομαι (ανδριζ-, ανδρι(ε)·[σ]-, ανδρι·σ-, -, -, -) καί ἰσχύω (ισχυ-, ισχυ·σ-, ισχυ·σ-, ισχυ·κ-, -, -) καί ἐν ὁ ἡ τό λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ἰσχύω (ισχυ-, ισχυ·σ-, ισχυ·σ-, ισχυ·κ-, -, -) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι ἐν·ισχύω (εν+ισχυ-, εν+ισχυ·σ-, εν+ισχυ·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Dn(LXX):10:19 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Ja Ludzki Żałosny By iść; by być Nie Obawa [zobacz fobię]; by bać się By być zdrowy Do człowieka {Obsadzać} w górze I też, nawet, mianowicie By mieć siła I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By mówić On/ona/to/to samo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój By mieć siła I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ja Ponieważ/tamto By wzmacniać się Ja
Dn(LXX):10:19 kai\ ei)=pe/ moi *)/anTrOpos e)leeino\s ei)=, mE\ fobou=, u(gi/aine· a)ndri/DZou kai\ i)/sCHue. kai\ e)n tO=| lalE=sai au)to\n met’ e)mou= i)/sCHusa kai\ ei)=pa *lalEsa/tO o( ku/rio/s mou, o(/ti e)ni/sCHuse/ me.
Dn(LXX):10:19 kai eipe moi anTrOpos eleeinos ei, mE fobu, hygiaine· andriDZu kai isCHye. kai en tO lalEsai auton met’ emu isCHysa kai eipa lalEsatO ho kyrios mu, hoti enisCHyse me.
Dn(LXX):10:19 C VBI_AAI3S RP_DS N2_NSM A1_NSM V9_PAI2S D V2_PMD2S V1_PAD2S V1_PMD2S C V1_PAD2S C P RA_DSN VA_AAN RD_ASM P RP_GS VAI_AAI1S C VAI_AAI1S VA_AAD3S RA_NSM N2_NSM RP_GS C VAI_AAI3S RP_AS
Dn(LXX):10:19 and also, even, namely to say/tell I human pitiable to go; to be not fear [see phobia]; to fear to be healthy to man up and also, even, namely to have strength and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to speak he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I; my/mine to have strength and also, even, namely to say/tell to speak the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I because/that to strengthen I
Dn(LXX):10:19 and he/she/it-SAY/TELL-ed, do-SAY/TELL-you(sg)! me (dat) human (nom) pitiable ([Adj] nom) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are not fear (gen); be-you(sg)-being-FEAR-ed! be-you(sg)-BE-ing-HEALTHY!, he/she/it-was-BE-ing-HEALTHY be-you(sg)-being-MAN-ed-UP! and be-you(sg)-HAVE-ing-STRENGTH!, he/she/it-was-HAVE-ing-STRENGTH and in/among/by (+dat) the (dat) to-SPEAK, be-you(sg)-SPEAK-ed!, he/she/it-happens-to-SPEAK (opt) him/it/same (acc) after (+acc), with (+gen) me (gen); my/mine (gen) I-HAVE-ed-STRENGTH and I-SAY/TELL-ed let-him/her/it-SPEAK! the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) me (gen) because/that he/she/it-STRENGTHEN-ed me (acc)
Dn(LXX):10:19 Dn(LXX)_10:19_1 Dn(LXX)_10:19_2 Dn(LXX)_10:19_3 Dn(LXX)_10:19_4 Dn(LXX)_10:19_5 Dn(LXX)_10:19_6 Dn(LXX)_10:19_7 Dn(LXX)_10:19_8 Dn(LXX)_10:19_9 Dn(LXX)_10:19_10 Dn(LXX)_10:19_11 Dn(LXX)_10:19_12 Dn(LXX)_10:19_13 Dn(LXX)_10:19_14 Dn(LXX)_10:19_15 Dn(LXX)_10:19_16 Dn(LXX)_10:19_17 Dn(LXX)_10:19_18 Dn(LXX)_10:19_19 Dn(LXX)_10:19_20 Dn(LXX)_10:19_21 Dn(LXX)_10:19_22 Dn(LXX)_10:19_23 Dn(LXX)_10:19_24 Dn(LXX)_10:19_25 Dn(LXX)_10:19_26 Dn(LXX)_10:19_27 Dn(LXX)_10:19_28 Dn(LXX)_10:19_29
Dn(LXX):10:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):10:20 καὶ εἶπεν πρός με Γινώσκεις τί ἦλθον πρὸς σέ; καὶ νῦν ἐπιστρέψω διαμάχεσθαι μετὰ τοῦ στρατηγοῦ βασιλέως τῶν Περσῶν· καὶ ἐγὼ ἐξεπορευόμην, καὶ ἰδοὺ στρατηγὸς Ἑλλήνων εἰσεπορεύετο.
Dn(LXX):10:20 (World English Bible Daniel 10:20) Then he said, |Do you know why I have come to you? Now I will return to fight with the prince of Persia. When I go forth, behold, the prince of Greece shall come.
Dn(LXX):10:20 2 Teraz muszę znów walczyć z księciem Persów, a gdy skończę, wówczas nadejdzie książę Jawanu. (Daniel 10:20 BT_4)
Dn(LXX):10:20 καὶ εἶπεν πρός με Γινώσκεις τί ἦλθον πρὸς σέ; καὶ νῦν ἐπιστρέψω διαμάχεσθαι μετὰ τοῦ στρατηγοῦ βασιλέως τῶν Περσῶν· καὶ ἐγὼ ἐξεπορευόμην, καὶ ἰδοὺ στρατηγὸς Ἑλλήνων εἰσεπορεύετο.
Dn(LXX):10:20 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί νῦν ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) δια·μάχομαι (δια+μαχ-, -, -, -, -, δια+μαχ·[θ]-) μετά ὁ ἡ τό στρατ·ηγός, -οῦ, ὁ (cf. στρατιά) βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -) καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) στρατ·ηγός, -οῦ, ὁ (cf. στρατιά) Ἕλλην, -ηνος, ὁ εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-)
Dn(LXX):10:20 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja By wiedzieć to jest rozpoznaj. Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By przychodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Teraz By odwracać się dookoła Do ??? Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym stategist Król I też, nawet, mianowicie Ja By wychodzić I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), stategist Grecki By wchodzić
Dn(LXX):10:20 kai\ ei)=pen pro/s me *ginO/skeis ti/ E)=lTon pro\s se/; kai\ nu=n e)pistre/PSO diama/CHesTai meta\ tou= stratEgou= basile/Os tO=n *persO=n· kai\ e)gO\ e)Xeporeuo/mEn, kai\ i)dou\ stratEgo\s *e(llE/nOn ei)seporeu/eto.
Dn(LXX):10:20 kai eipen pros me ginOskeis ti ElTon pros se; kai nyn epistrePSO diamaCHesTai meta tu stratEgu basileOs tOn persOn· kai egO eXeporeuomEn, kai idu stratEgos ellEnOn eiseporeueto.
Dn(LXX):10:20 C VBI_AAI3S P RP_AS V1_PAI2S RI_ASN VBI_AAI1S P RP_AS C D VF_FAI1S V1_PMN P RA_GSM N2_GSM N3V_GSM RA_GPM N1M_GPM C RP_NS V1I_IMI1S C I N2_NSM N_GPM V1I_IMI3S
Dn(LXX):10:20 and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) I to know i.e. recognize. who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to come toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) and also, even, namely now to turn around to ??? after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the stategist king the ć and also, even, namely I to go out and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), stategist Greek to enter
Dn(LXX):10:20 and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) you(sg)-are-KNOW-ing who/what/why (nom|acc) I-COME-ed, they-COME-ed toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and now I-will-TURN-AROUND, I-should-TURN-AROUND to-be-being-???-ed after (+acc), with (+gen) the (gen) stategist (gen) king (gen) the (gen) and I (nom) I-was-being-GO-ed-OUT and be-you(sg)-SEE-ed! stategist (nom) Greeks (gen) he/she/it-was-being-ENTER-ed
Dn(LXX):10:20 Dn(LXX)_10:20_1 Dn(LXX)_10:20_2 Dn(LXX)_10:20_3 Dn(LXX)_10:20_4 Dn(LXX)_10:20_5 Dn(LXX)_10:20_6 Dn(LXX)_10:20_7 Dn(LXX)_10:20_8 Dn(LXX)_10:20_9 Dn(LXX)_10:20_10 Dn(LXX)_10:20_11 Dn(LXX)_10:20_12 Dn(LXX)_10:20_13 Dn(LXX)_10:20_14 Dn(LXX)_10:20_15 Dn(LXX)_10:20_16 Dn(LXX)_10:20_17 Dn(LXX)_10:20_18 Dn(LXX)_10:20_19 Dn(LXX)_10:20_20 Dn(LXX)_10:20_21 Dn(LXX)_10:20_22 Dn(LXX)_10:20_23 Dn(LXX)_10:20_24 Dn(LXX)_10:20_25 Dn(LXX)_10:20_26 Dn(LXX)_10:20_27
Dn(LXX):10:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):10:21 καὶ μάλα ὑποδείξω σοι τὰ πρῶτα ἐν ἀπογραφῇ ἀληθείας, καὶ οὐθεὶς ἦν ὁ βοηθῶν μετ’ ἐμοῦ ὑπὲρ τούτων ἀλλ’ ἢ Μιχαηλ ὁ ἄγγελος·
Dn(LXX):10:21 (World English Bible Daniel 10:21) But I will tell you that which is inscribed in the writing of truth: and there is none who holds with me against these, but Michael your prince.|
Dn(LXX):10:21 2 Nikt zaś nie może mi skutecznie pomóc przeciw nim z wyjątkiem waszego księcia Michała, (Daniel 10:21 BT_4)
Dn(LXX):10:21 καὶ μάλα ὑποδείξω σοι τὰ πρῶτα ἐν ἀπογραφῇ ἀληθείας, καὶ οὐθεὶς ἦν βοηθῶν μετ’ ἐμοῦ ὑπὲρ τούτων ἀλλ’ Μιχαηλ ἄγγελος·
Dn(LXX):10:21 καί ὑπο·δείκνυμι (-, υπο+δειξ-, υπο+δειξ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὁ ἡ τό πρῶτος -η -ον ἐν ἀπο·γραφή, -ῆς, ἡ; ἀπο·γράφω (απο+γραφ-, -, απο+γραψ-, -, απο+γεγραφ-, απο+γραφ·[θ]-) ἀ·λήθεια, -ας, ἡ καί οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό βοηθός -όν; βοηθέω (βοηθ(ε)-, βοηθη·σ-, βοηθη·σ-, -, βεβοηθη-, βοηθη·θ-) μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ὑπέρ οὗτος αὕτη τοῦτο ἀλλά ἤ[1] Μιχαήλ, ὁ ὁ ἡ τό ἄγγελος, -ου, ὁ
Dn(LXX):10:21 I też, nawet, mianowicie By robić znany wskazywać, oznajmiać, sugerować, być widocznym, okazywać się Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Po pierwsze W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Spis działają rejestrowania, rejestrowania; by inwentaryzować PRAWDA I też, nawet, mianowicie Nie jeden (nic, nikt) By być Pomocny; by pomagać Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ale Albo Michael Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący)
Dn(LXX):10:21 kai\ ma/la u(podei/XO soi ta\ prO=ta e)n a)pografE=| a)lETei/as, kai\ ou)Tei\s E)=n o( boETO=n met’ e)mou= u(pe\r tou/tOn a)ll’ E)\ *miCHaEl o( a)/ggelos·
Dn(LXX):10:21 kai mala hypodeiXO soi ta prOta en apografE alETeias, kai uTeis En ho boETOn met’ emu hyper tutOn all’ E miCHaEl ho angelos·
Dn(LXX):10:21 C D VF_FAI1S RP_DS RA_APN A1_APNS P N1_DSF N1A_GSF C A3_NSM V9_IAI3S RA_NSM V2_PAPNSM P RP_GS P RD_GPN C C N_NSM RA_NSM N2_NSM
Dn(LXX):10:21 and also, even, namely ć to make known to indicate, intimate, suggest, show, prove you; your/yours(sg); to rub worn, rub the first in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among census act of registering, enrollment; to inventory truth and also, even, namely not one (nothing, no one) to be the helpful; to help after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I; my/mine above (+acc), on behalf of (+gen) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] but or Michael the agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader)
Dn(LXX):10:21 and I-will-MAKE KNOWN, I-should-MAKE KNOWN you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) the (nom|acc) first (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) census (dat); you(sg)-are-being-INVENTORY-ed, he/she/it-should-be-INVENTORY-ing, you(sg)-should-be-being-INVENTORY-ed, he/she/it-should-be-INVENTORY-ed truth (gen), truths (acc) and not one (nom) he/she/it-was the (nom) helpful ([Adj] gen); while HELP-ing (nom) after (+acc), with (+gen) me (gen); my/mine (gen) above (+acc), on behalf of (+gen) these (gen) but or Michael (indecl) the (nom) messenger/angel (nom)
Dn(LXX):10:21 Dn(LXX)_10:21_1 Dn(LXX)_10:21_2 Dn(LXX)_10:21_3 Dn(LXX)_10:21_4 Dn(LXX)_10:21_5 Dn(LXX)_10:21_6 Dn(LXX)_10:21_7 Dn(LXX)_10:21_8 Dn(LXX)_10:21_9 Dn(LXX)_10:21_10 Dn(LXX)_10:21_11 Dn(LXX)_10:21_12 Dn(LXX)_10:21_13 Dn(LXX)_10:21_14 Dn(LXX)_10:21_15 Dn(LXX)_10:21_16 Dn(LXX)_10:21_17 Dn(LXX)_10:21_18 Dn(LXX)_10:21_19 Dn(LXX)_10:21_20 Dn(LXX)_10:21_21 Dn(LXX)_10:21_22 Dn(LXX)_10:21_23
Dn(LXX):10:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x