Dn(LXX):11:1 καὶ ἐν τῷ ἐνιαυτῷ τῷ πρώτῳ Κύρου τοῦ βασιλέως εἶπέν μοι ἐνισχῦσαι καὶ ἀνδρίζεσθαι. –
Dn(LXX):11:1 (World English Bible Daniel 11:1) |As for me, in the first year of Darius the Mede, I stood up to confirm and strengthen him.
Dn(LXX):11:1 który stoi począwszy od pierwszego roku panowania Dariusza Meda jako wzmocnienie dla mnie i obrona. (Daniel 11:1 BT_4)
Dn(LXX):11:1 καὶ ἐν τῷ ἐνιαυτῷ τῷ πρώτῳ Κύρου τοῦ βασιλέως εἶπέν μοι ἐνισχῦσαι καὶ ἀνδρίζεσθαι.
Dn(LXX):11:1 καί ἐν ὁ ἡ τό ἐνιαυτός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό πρῶτος -η -ον ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν·ισχύω (εν+ισχυ-, εν+ισχυ·σ-, εν+ισχυ·σ-, -, -, -) καί ἀνδρίζομαι (ανδριζ-, ανδρι(ε)·[σ]-, ανδρι·σ-, -, -, -)
Dn(LXX):11:1 I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Rok Po pierwsze Król By mówić/opowiadaj Ja By wzmacniać się I też, nawet, mianowicie Do człowieka {Obsadzać} w górze
Dn(LXX):11:1 kai\ e)n tO=| e)niautO=| tO=| prO/tO| *ku/rou tou= basile/Os ei)=pe/n moi e)nisCHu=sai kai\ a)ndri/DZesTai.
Dn(LXX):11:1 kai en tO eniautO tO prOtO kyru tu basileOs eipen moi enisCHysai kai andriDZesTai.
Dn(LXX):11:1 C P RA_DSM N2_DSM RA_DSM A1_DSMS N2_GSM RA_GSM N3V_GSM VBI_AAI3S RP_DS VA_AAN C V1_PMN
Dn(LXX):11:1 and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the year the first ć the king to say/tell I to strengthen and also, even, namely to man up
Dn(LXX):11:1 and in/among/by (+dat) the (dat) year (dat) the (dat) first (dat) the (gen) king (gen) he/she/it-SAY/TELL-ed me (dat) to-STRENGTHEN, be-you(sg)-STRENGTHEN-ed!, he/she/it-happens-to-STRENGTHEN (opt) and to-be-being-MAN-ed-UP
Dn(LXX):11:1 Dn(LXX)_11:1_1 Dn(LXX)_11:1_2 Dn(LXX)_11:1_3 Dn(LXX)_11:1_4 Dn(LXX)_11:1_5 Dn(LXX)_11:1_6 Dn(LXX)_11:1_7 Dn(LXX)_11:1_8 Dn(LXX)_11:1_9 Dn(LXX)_11:1_10 Dn(LXX)_11:1_11 Dn(LXX)_11:1_12 Dn(LXX)_11:1_13 Dn(LXX)_11:1_14 Dn(LXX)_11:1_15
Dn(LXX):11:1 x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):11:2 καὶ νῦν ἦλθον τὴν ἀλήθειαν ὑποδεῖξαί σοι. ἰδοὺ τρεῖς βασιλεῖς ἀνθεστήκασιν ἐν τῇ Περσίδι, καὶ ὁ τέταρτος πλουτήσει πλοῦτον μέγαν παρὰ πάντας· καὶ ἐν τῷ κατισχῦσαι αὐτὸν ἐν τῷ πλούτῳ αὐτοῦ ἐπαναστήσεται παντὶ βασιλεῖ Ἑλλήνων.
Dn(LXX):11:2 (World English Bible Daniel 11:2) Now will I show you the truth. Behold, there shall stand up yet three kings in Persia; and the fourth shall be far richer than they all: and when he has grown strong through his riches, he shall stir up all against the realm of Greece.
Dn(LXX):11:2 Teraz oznajmię tobie prawdę. Powstanie jeszcze trzech królów w Persji, a czwarty zdobędzie większe bogactwa niż wszyscy. A gdy stanie się potężny z powodu swego bogactwa, poderwie wszystkich przeciw królestwu Jawanu. (Daniel 11:2 BT_4)
Dn(LXX):11:2 καὶ νῦν ἦλθον τὴν ἀλήθειαν ὑποδεῖξαί σοι. ἰδοὺ τρεῖς βασιλεῖς ἀνθεστήκασιν ἐν τῇ Περσίδι, καὶ τέταρτος πλουτήσει πλοῦτον μέγαν παρὰ πάντας· καὶ ἐν τῷ κατισχῦσαι αὐτὸν ἐν τῷ πλούτῳ αὐτοῦ ἐπαναστήσεται παντὶ βασιλεῖ Ἑλλήνων.
Dn(LXX):11:2 καί νῦν ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό ἀ·λήθεια, -ας, ἡ ὑπο·δείκνυμι (-, υπο+δειξ-, υπο+δειξ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν βασιλεύς, -έως, ὁ ἀνθ·ίστημι (ath. ανθ+ιστ(α)-/ath. ανθ+ιστ(η)-, αντι+στη·σ-, 2nd ath. αντι+στ(η)-/ath. αντι+στ(α)-, ανθ+εστη·κ-, -, -) ἐν ὁ ἡ τό Περσί[δ]ς, -ίδος, ἡ καί ὁ ἡ τό τέταρτος -η -ον πλουτέω (πλουτ(ε)-, πλουτη·σ-, πλουτη·σ-, πεπλουτη·κ-, -, -) πλοῦτος, -ου, ὁ and -ους, τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α παρά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός καί ἐν ὁ ἡ τό κατ·ισχύω (κατ+ισχυ-, κατ+ισχυ·σ-, κατ+ισχυ·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό πλοῦτος, -ου, ὁ and -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐπ·αν·ίστημι (ath. επαν+ιστ(α)-/ath. επαν+ιστ(η)-, επανα+στη·σ-, επανα+στη·σ- or 2nd ath. επανα+στ(η)-/ath. επανα+στ(α)-, επανα+εστη·κ-, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός βασιλεύς, -έως, ὁ Ἕλλην, -ηνος, ὁ
Dn(LXX):11:2 I też, nawet, mianowicie Teraz By przychodzić PRAWDA By robić znany wskazywać, oznajmiać, sugerować, być widocznym, okazywać się Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Trzy Król By przeciwstawiać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Persis I też, nawet, mianowicie Czwarty By wzbogacać być bogaty Bogactwa/obfitość Wielki fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Do ??? On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Bogactwa/obfitość On/ona/to/to samo By podnosić się/buntownika Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Król Grecki
Dn(LXX):11:2 kai\ nu=n E)=lTon tE\n a)lE/Teian u(podei=Xai/ soi. i)dou\ trei=s basilei=s a)nTestE/kasin e)n tE=| *persi/di, kai\ o( te/tartos ploutE/sei plou=ton me/gan para\ pa/ntas· kai\ e)n tO=| katisCHu=sai au)to\n e)n tO=| plou/tO| au)tou= e)panastE/setai panti\ basilei= *e(llE/nOn.
Dn(LXX):11:2 kai nyn ElTon tEn alETeian hypodeiXai soi. idu treis basileis anTestEkasin en tE persidi, kai ho tetartos plutEsei pluton megan para pantas· kai en tO katisCHysai auton en tO plutO autu epanastEsetai panti basilei ellEnOn.
Dn(LXX):11:2 C D VBI_AAI1S RA_ASF N1A_ASF VA_AAN RP_DS I A3_NPM N3V_NPM VXI_XAI3P P RA_DSF N3D_DSF C RA_NSM A1_NSM VF_FAI3S N2_ASM A1P_ASM P A3_APM C P RA_DSN VA_AAN RD_ASM P RA_DSM N2_DSM RD_GSM VF_FMI3S A3_DSM N3V_DSM N_GPM
Dn(LXX):11:2 and also, even, namely now to come the truth to make known to indicate, intimate, suggest, show, prove you; your/yours(sg); to rub worn, rub to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), three king to oppose in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the Persis and also, even, namely the fourth to enrich To be rich wealth/abundance great frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together every all, each, every, the whole of and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to ??? he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wealth/abundance he/she/it/same to uprise/rebel every all, each, every, the whole of king Greek
Dn(LXX):11:2 and now I-COME-ed, they-COME-ed the (acc) truth (acc) to-MAKE KNOWN, be-you(sg)-MAKE KNOWN-ed!, he/she/it-happens-to-MAKE KNOWN (opt) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) be-you(sg)-SEE-ed! three (acc, nom) kings (acc, nom|voc) they-have-OPPOSE-ed in/among/by (+dat) the (dat) Persis (dat) and the (nom) fourth (nom) he/she/it-will-ENRICH, you(sg)-will-be-ENRICH-ed (classical) wealth/abundance (acc) great ([Adj] acc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) all (acc) and in/among/by (+dat) the (dat) to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt) him/it/same (acc) in/among/by (+dat) the (dat) wealth/abundance (dat) him/it/same (gen) he/she/it-will-be-UPRISE/REBEL-ed every (dat) king (dat) Greeks (gen)
Dn(LXX):11:2 Dn(LXX)_11:2_1 Dn(LXX)_11:2_2 Dn(LXX)_11:2_3 Dn(LXX)_11:2_4 Dn(LXX)_11:2_5 Dn(LXX)_11:2_6 Dn(LXX)_11:2_7 Dn(LXX)_11:2_8 Dn(LXX)_11:2_9 Dn(LXX)_11:2_10 Dn(LXX)_11:2_11 Dn(LXX)_11:2_12 Dn(LXX)_11:2_13 Dn(LXX)_11:2_14 Dn(LXX)_11:2_15 Dn(LXX)_11:2_16 Dn(LXX)_11:2_17 Dn(LXX)_11:2_18 Dn(LXX)_11:2_19 Dn(LXX)_11:2_20 Dn(LXX)_11:2_21 Dn(LXX)_11:2_22 Dn(LXX)_11:2_23 Dn(LXX)_11:2_24 Dn(LXX)_11:2_25 Dn(LXX)_11:2_26 Dn(LXX)_11:2_27 Dn(LXX)_11:2_28 Dn(LXX)_11:2_29 Dn(LXX)_11:2_30 Dn(LXX)_11:2_31 Dn(LXX)_11:2_32 Dn(LXX)_11:2_33 Dn(LXX)_11:2_34 Dn(LXX)_11:2_35
Dn(LXX):11:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):11:3 καὶ στήσεται βασιλεὺς δυνατὸς καὶ κυριεύσει κυρ[ι]είας πολλῆς καὶ ποιήσει καθὼς ἂν βούληται.
Dn(LXX):11:3 (World English Bible Daniel 11:3) A mighty king shall stand up, who shall rule with great dominion, and do according to his will.
Dn(LXX):11:3 Wtedy wystąpi potężny król i będzie panował nad wielkim królestwem, postępując według swego upodobania. (Daniel 11:3 BT_4)
Dn(LXX):11:3 καὶ στήσεται βασιλεὺς δυνατὸς καὶ κυριεύσει κυρ[ι]είας πολλῆς καὶ ποιήσει καθὼς ἂν βούληται.
Dn(LXX):11:3 καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) βασιλεύς, -έως, ὁ δυνατός -ή -όν καί κυριεύω (κυριευ-, κυριευ·σ-, κυριευ·σ-, -, -, κυριευ·θ-) πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ καί ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καθ·ώς ἄν βούλομαι (βουλ-, βουλη·σ-, -, -, -, βουλη·θ-)
Dn(LXX):11:3 I też, nawet, mianowicie By powodować stać Król Zdolny I też, nawet, mianowicie By być pan z/ponad panującym, chwytać, zdobywać, podnosić do godności lorda albo opanowywać z, zyskiwać posiadanie z ??????? Natykaj się na Dużo I też, nawet, mianowicie Robienie/robienie; by czynić/rób Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By planować/decyduj się/zamierzaj
Dn(LXX):11:3 kai\ stE/setai basileu\s dunato\s kai\ kurieu/sei kur[i]ei/as pollE=s kai\ poiE/sei kaTO\s a)/n bou/lEtai.
Dn(LXX):11:3 kai stEsetai basileus dynatos kai kyrieusei kyr[i]eias pollEs kai poiEsei kaTOs an bulEtai.
Dn(LXX):11:3 C VF_FMI3S N3V_NSM A1_NSM C VF_FAI3S N1A_GSF A1_GSF C VF_FAI3S D x V1_PMS3S
Dn(LXX):11:3 and also, even, namely to cause to stand king capable and also, even, namely to be lord of/over dominant, seize, capture, lord or master of, gain possession of κυριέψω come upon ć much and also, even, namely doing/making; to do/make as accordingly [according to how/in accordance with how] ever (if ever) to plan/determine/intend
Dn(LXX):11:3 and he/she/it-will-be-CAUSE-ed-TO-STand king (nom) capable ([Adj] nom) and he/she/it-will-BE-LORD-OF/OVER, you(sg)-will-be-BE-ed-LORD-OF/OVER (classical) much (gen) and doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical) as accordingly ever he/she/it-should-be-being-PLAN/DETERMINE/INTEND-ed
Dn(LXX):11:3 Dn(LXX)_11:3_1 Dn(LXX)_11:3_2 Dn(LXX)_11:3_3 Dn(LXX)_11:3_4 Dn(LXX)_11:3_5 Dn(LXX)_11:3_6 Dn(LXX)_11:3_7 Dn(LXX)_11:3_8 Dn(LXX)_11:3_9 Dn(LXX)_11:3_10 Dn(LXX)_11:3_11 Dn(LXX)_11:3_12 Dn(LXX)_11:3_13
Dn(LXX):11:3 x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):11:4 καὶ ἐν τῷ ἀναστῆναι αὐτὸν συντριβήσεται ἡ βασιλεία αὐτοῦ καὶ μερισθήσεται εἰς τοὺς τέσσαρας ἀνέμους τοῦ οὐρανοῦ, οὐ κατὰ τὴν ἀλκὴν αὐτοῦ οὐδὲ κατὰ τὴν κυρ[ι]είαν αὐτοῦ, ἣν ἐδυνάστευσε, ὅτι ἀποσταθήσεται ἡ βασιλεία αὐτοῦ, καὶ ἑτέρους διδάξει ταῦτα.
Dn(LXX):11:4 (World English Bible Daniel 11:4) When he shall stand up, his kingdom shall be broken, and shall be divided toward the four winds of the sky, but not to his posterity, nor according to his dominion with which he ruled; for his kingdom shall be plucked up, even for others besides these.
Dn(LXX):11:4 Gdy tylko on wystąpi, jego państwo upadnie i zostanie podzielone na cztery wiatry nieba, jednak nie między jego potomków. Nie będą nim rządzić, tak jak on rządził, ponieważ jego królestwo zostanie zniszczone i przypadnie w udziale nie im, lecz innym. (Daniel 11:4 BT_4)
Dn(LXX):11:4 καὶ ἐν τῷ ἀναστῆναι αὐτὸν συντριβήσεται βασιλεία αὐτοῦ καὶ μερισθήσεται εἰς τοὺς τέσσαρας ἀνέμους τοῦ οὐρανοῦ, οὐ κατὰ τὴν ἀλκὴν αὐτοῦ οὐδὲ κατὰ τὴν κυρ[ι]είαν αὐτοῦ, ἣν ἐδυνάστευσε, ὅτι ἀποσταθήσεται βασιλεία αὐτοῦ, καὶ ἑτέρους διδάξει ταῦτα.
Dn(LXX):11:4 καί ἐν ὁ ἡ τό ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ; βασίλειος -ον αὐτός αὐτή αὐτό καί μερίζω (μεριζ-, μερι(ε)·[σ]-/μερι·σ-, μερι·σ-, -, μεμερισ-, μερισ·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν ἄνεμος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κατά ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό οὐδέ (οὐ δέ) κατά ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ ὅτι ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ; βασίλειος -ον αὐτός αὐτή αὐτό καί ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) διδάσκω (διδασκ-, διδαξ-, διδαξ-, δεδιδαχ·[κ]-, δεδιδακ-, διδαχ·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο
Dn(LXX):11:4 I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych On/ona/to/to samo By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) Królestwo; królewski On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By dzielić się bądź dzielony, przeznaczaj, wyznaczaj, przydziel, umieszczaj, urywaj się, odcinaj, porcja Do (+przyspieszenie) Cztery Wiatr Nieba/niebo ??? Przed przydechem mocnym W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Kto/, który/, który Ponieważ/tamto By uwalniać Królestwo; królewski On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Inny By uczyć To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Dn(LXX):11:4 kai\ e)n tO=| a)nastE=nai au)to\n suntribE/setai E( basilei/a au)tou= kai\ merisTE/setai ei)s tou\s te/ssaras a)ne/mous tou= ou)ranou=, ou) kata\ tE\n a)lkE\n au)tou= ou)de\ kata\ tE\n kur[i]ei/an au)tou=, E(\n e)duna/steuse, o(/ti a)postaTE/setai E( basilei/a au)tou=, kai\ e(te/rous dida/Xei tau=ta.
Dn(LXX):11:4 kai en tO anastEnai auton syntribEsetai hE basileia autu kai merisTEsetai eis tus tessaras anemus tu uranu, u kata tEn alkEn autu ude kata tEn kyr[i]eian autu, hEn edynasteuse, hoti apostaTEsetai hE basileia autu, kai heterus didaXei tauta.
Dn(LXX):11:4 C P RA_DSN VH_AAN RD_ASM VD_FPI3S RA_NSF N1A_NSF RD_GSM C VC_FPI3S P RA_APM A3_APM N2_APM RA_GSM N2_GSM D P RA_ASF N1_ASF RD_GSM C P RA_ASF N1A_ASF RD_GSM RR_ASF VAI_AAI3S C VC_FPI3S RA_NSF N1A_NSF RD_GSM C A1A_APM VF_FAI3S RD_APN
Dn(LXX):11:4 and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to stand up put up, raise, resurrect he/she/it/same to break to crush completely, break (in pieces) the kingdom; royal he/she/it/same and also, even, namely to divide be parted, allot, assign, apportion, allocate, sever, cut off, portion into (+acc) the four wind the sky/heaven οὐχ before rough breathing down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the ć he/she/it/same οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the ć he/she/it/same who/whom/which ć because/that to disengage the kingdom; royal he/she/it/same and also, even, namely other to teach this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Dn(LXX):11:4 and in/among/by (+dat) the (dat) to-STand-UP him/it/same (acc) he/she/it-will-be-BREAK-ed the (nom) kingdom (nom|voc); royal ([Adj] nom|acc|voc) him/it/same (gen) and he/she/it-will-be-DIVIDE-ed into (+acc) the (acc) four (acc) winds (acc) the (gen) sky/heaven (gen) not down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) him/it/same (gen) neither/nor down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) him/it/same (gen) who/whom/which (acc) because/that he/she/it-will-be-DISENGAGE-ed the (nom) kingdom (nom|voc); royal ([Adj] nom|acc|voc) him/it/same (gen) and other (acc) he/she/it-will-TEACH, you(sg)-will-be-TEACH-ed (classical) these (nom|acc)
Dn(LXX):11:4 Dn(LXX)_11:4_1 Dn(LXX)_11:4_2 Dn(LXX)_11:4_3 Dn(LXX)_11:4_4 Dn(LXX)_11:4_5 Dn(LXX)_11:4_6 Dn(LXX)_11:4_7 Dn(LXX)_11:4_8 Dn(LXX)_11:4_9 Dn(LXX)_11:4_10 Dn(LXX)_11:4_11 Dn(LXX)_11:4_12 Dn(LXX)_11:4_13 Dn(LXX)_11:4_14 Dn(LXX)_11:4_15 Dn(LXX)_11:4_16 Dn(LXX)_11:4_17 Dn(LXX)_11:4_18 Dn(LXX)_11:4_19 Dn(LXX)_11:4_20 Dn(LXX)_11:4_21 Dn(LXX)_11:4_22 Dn(LXX)_11:4_23 Dn(LXX)_11:4_24 Dn(LXX)_11:4_25 Dn(LXX)_11:4_26 Dn(LXX)_11:4_27 Dn(LXX)_11:4_28 Dn(LXX)_11:4_29 Dn(LXX)_11:4_30 Dn(LXX)_11:4_31 Dn(LXX)_11:4_32 Dn(LXX)_11:4_33 Dn(LXX)_11:4_34 Dn(LXX)_11:4_35 Dn(LXX)_11:4_36 Dn(LXX)_11:4_37 Dn(LXX)_11:4_38
Dn(LXX):11:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):11:5 καὶ ἐνισχύσει βασιλείαν Αἰγύπτου· καὶ εἷς ἐκ τῶν δυναστῶν κατισχύσει αὐτὸν καὶ δυναστεύσει· δυναστεία μεγάλη ἡ δυναστεία αὐτοῦ.
Dn(LXX):11:5 (World English Bible Daniel 11:5) The king of the south shall be strong, and [one] of his princes; and he shall be strong above him, and have dominion; his dominion shall be a great dominion.
Dn(LXX):11:5 A król z południa wzrośnie w potęgę, lecz jeden z jego książąt przewyższy go siłą i zapanuje nad państwem większym niż jego własne. (Daniel 11:5 BT_4)
Dn(LXX):11:5 καὶ ἐνισχύσει βασιλείαν Αἰγύπτου· καὶ εἷς ἐκ τῶν δυναστῶν κατισχύσει αὐτὸν καὶ δυναστεύσει· δυναστεία μεγάλη δυναστεία αὐτοῦ.
Dn(LXX):11:5 καί ἐν·ισχύω (εν+ισχυ-, εν+ισχυ·σ-, εν+ισχυ·σ-, -, -, -) βασιλεία, -ας, ἡ Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἐκ ὁ ἡ τό δυνάστης, -ου, ὁ κατ·ισχύω (κατ+ισχυ-, κατ+ισχυ·σ-, κατ+ισχυ·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό
Dn(LXX):11:5 I też, nawet, mianowicie By wzmacniać się Królestwo Egipt [kraj z] I też, nawet, mianowicie Jeden Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Najwyższy Do ??? On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Wielki On/ona/to/to samo
Dn(LXX):11:5 kai\ e)nisCHu/sei basilei/an *ai)gu/ptou· kai\ ei(=s e)k tO=n dunastO=n katisCHu/sei au)to\n kai\ dunasteu/sei· dunastei/a mega/lE E( dunastei/a au)tou=.
Dn(LXX):11:5 kai enisCHysei basileian aigyptu· kai heis ek tOn dynastOn katisCHysei auton kai dynasteusei· dynasteia megalE hE dynasteia autu.
Dn(LXX):11:5 C VF_FAI3S N1A_ASF N2_GSF C A3_NSM P RA_GPM N1M_GPM VF_FAI3S RD_ASM C VF_FAI3S N1A_NSF A1_NSF RA_NSF N1A_NSF RD_GSM
Dn(LXX):11:5 and also, even, namely to strengthen kingdom Egypt [country of] and also, even, namely one out of (+gen) ἐξ before vowels the sovereign to ??? he/she/it/same and also, even, namely ć ć great the ć he/she/it/same
Dn(LXX):11:5 and he/she/it-will-STRENGTHEN, you(sg)-will-be-STRENGTHEN-ed (classical) kingdom (acc) Egypt (gen) and one (nom) out of (+gen) the (gen) sovereigns (gen) he/she/it-will-???, you(sg)-will-be-???-ed (classical) him/it/same (acc) and great ([Adj] nom|voc) the (nom) him/it/same (gen)
Dn(LXX):11:5 Dn(LXX)_11:5_1 Dn(LXX)_11:5_2 Dn(LXX)_11:5_3 Dn(LXX)_11:5_4 Dn(LXX)_11:5_5 Dn(LXX)_11:5_6 Dn(LXX)_11:5_7 Dn(LXX)_11:5_8 Dn(LXX)_11:5_9 Dn(LXX)_11:5_10 Dn(LXX)_11:5_11 Dn(LXX)_11:5_12 Dn(LXX)_11:5_13 Dn(LXX)_11:5_14 Dn(LXX)_11:5_15 Dn(LXX)_11:5_16 Dn(LXX)_11:5_17 Dn(LXX)_11:5_18
Dn(LXX):11:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):11:6 καὶ εἰς συντέλειαν ἐνιαυτῶν ἄξει αὐτούς, καὶ εἰσελεύσεται βασιλεὺς Αἰγύπτου εἰς τὴν βασιλείαν τὴν βορρᾶ ποιήσασθαι συνθήκας· καὶ οὐ μὴ κατισχύσῃ, ὅτι ὁ βραχίων αὐτοῦ οὐ στήσει ἰσχύν, καὶ ὁ βραχίων αὐτοῦ ναρκήσει καὶ τῶν συμπορευομένων μετ’ αὐτοῦ, καὶ μενεῖ εἰς ὥρας.
Dn(LXX):11:6 (World English Bible Daniel 11:6) At the end of years they shall join themselves together; and the daughter of the king of the south shall come to the king of the north to make an agreement: but she shall not retain the strength of her arm; neither shall he stand, nor his arm; but she shall be given up, and those who brought her, and he who became the father of her, and he who strengthened her in those times.
Dn(LXX):11:6 Po kilku latach połączą się oni, i córka króla południa przybędzie do króla północy, by zaprowadzić zgodę. Lecz moc jego ramienia nie będzie trwała, a jego potomstwo nie utrzyma się. Zostaną wydani, ona, ci, którzy ją popierają, jej dziecko i ten, co się nim opiekuje. W owych czasach (Daniel 11:6 BT_4)
Dn(LXX):11:6 καὶ εἰς συντέλειαν ἐνιαυτῶν ἄξει αὐτούς, καὶ εἰσελεύσεται βασιλεὺς Αἰγύπτου εἰς τὴν βασιλείαν τὴν βορρᾶ ποιήσασθαι συνθήκας· καὶ οὐ μὴ κατισχύσῃ, ὅτι βραχίων αὐτοῦ οὐ στήσει ἰσχύν, καὶ βραχίων αὐτοῦ ναρκήσει καὶ τῶν συμπορευομένων μετ’ αὐτοῦ, καὶ μενεῖ εἰς ὥρας.
Dn(LXX):11:6 καί εἰς[1] συν·τέλεια, -ας, ἡ ἐνιαυτός, -οῦ, ὁ ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) βασιλεύς, -έως, ὁ Αἴγυπτος, -ου, ἡ εἰς[1] ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή κατ·ισχύω (κατ+ισχυ-, κατ+ισχυ·σ-, κατ+ισχυ·σ-, -, -, -) ὅτι ὁ ἡ τό βραχίων, -ονος, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἰσχύς, -ύος, ἡ καί ὁ ἡ τό βραχίων, -ονος, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό συμ·πορεύομαι (συν+πορευ-, συν+πορευ·σ-, συν+πορευ·σ-, -, -, συν+πορευ·θ-) μετά αὐτός αὐτή αὐτό καί μένω (μεν-, μεν(ε)·[σ]-, μειν·[σ]-, μεμενη·κ-, -, -) εἰς[1] ὥρα, -ας, ἡ
Dn(LXX):11:6 I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Zakończenie Rok By prowadzić On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wchodzić Król Egipt [kraj z] Do (+przyspieszenie) Królestwo Na północ By czynić/rób I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie Do ??? Ponieważ/tamto Ręka {Broń} On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By powodować stać Siła I też, nawet, mianowicie Ręka {Broń} On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do przychodził razem Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By pozostawać (mieszkaj) Do (+przyspieszenie) Godzina
Dn(LXX):11:6 kai\ ei)s sunte/leian e)niautO=n a)/Xei au)tou/s, kai\ ei)seleu/setai basileu\s *ai)gu/ptou ei)s tE\n basilei/an tE\n borra= poiE/sasTai sunTE/kas· kai\ ou) mE\ katisCHu/sE|, o(/ti o( braCHi/On au)tou= ou) stE/sei i)sCHu/n, kai\ o( braCHi/On au)tou= narkE/sei kai\ tO=n sumporeuome/nOn met’ au)tou=, kai\ menei= ei)s O(/ras.
Dn(LXX):11:6 kai eis synteleian eniautOn aXei autus, kai eiseleusetai basileus aigyptu eis tEn basileian tEn borra poiEsasTai synTEkas· kai u mE katisCHysE, hoti ho braCHiOn autu u stEsei isCHyn, kai ho braCHiOn autu narkEsei kai tOn symporeuomenOn met’ autu, kai menei eis hOras.
Dn(LXX):11:6 C P N1A_ASF N2_GPM VF_FAI3S RD_APM C VF_FMI3S N3V_NSM N2_GSF P RA_ASF N1A_ASF RA_ASF N1T_GSM VA_AMN N1_APF C D D VA_AAS3S C RA_NSM N3N_NSM RD_GSM D VF_FAI3S N3_ASF C RA_NSM N3N_NSM RD_GSM VF_FAI3S C RA_GPM V1_PMPGPM P RD_GSM C VF2_FAI3S P N1A_APF
Dn(LXX):11:6 and also, even, namely into (+acc) completion year to lead he/she/it/same and also, even, namely to enter king Egypt [country of] into (+acc) the kingdom the north to do/make ć and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to ??? because/that the arm he/she/it/same οὐχ before rough breathing to cause to stand strength and also, even, namely the arm he/she/it/same ć and also, even, namely the to came together after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to remain (dwell) into (+acc) hour
Dn(LXX):11:6 and into (+acc) completion (acc) years (gen) he/she/it-will-LEAD, you(sg)-will-be-LEAD-ed (classical) them/same (acc) and he/she/it-will-be-ENTER-ed king (nom) Egypt (gen) into (+acc) the (acc) kingdom (acc) the (acc) north (gen, voc) to-be-DO/MAKE-ed and not not you(sg)-will-be-???-ed, he/she/it-should-???, you(sg)-should-be-???-ed because/that the (nom) arm (nom) him/it/same (gen) not he/she/it-will-CAUSE-TO-STand, you(sg)-will-be-CAUSE-ed-TO-STand (classical) strength (acc) and the (nom) arm (nom) him/it/same (gen) and the (gen) while being-CAME TOGETHER-ed (gen) after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) and he/she/it-is-REMAIN-ing, you(sg)-are-being-REMAIN-ed (classical), he/she/it-will-REMAIN, you(sg)-will-be-REMAIN-ed (classical) into (+acc) hour (gen), hours (acc)
Dn(LXX):11:6 Dn(LXX)_11:6_1 Dn(LXX)_11:6_2 Dn(LXX)_11:6_3 Dn(LXX)_11:6_4 Dn(LXX)_11:6_5 Dn(LXX)_11:6_6 Dn(LXX)_11:6_7 Dn(LXX)_11:6_8 Dn(LXX)_11:6_9 Dn(LXX)_11:6_10 Dn(LXX)_11:6_11 Dn(LXX)_11:6_12 Dn(LXX)_11:6_13 Dn(LXX)_11:6_14 Dn(LXX)_11:6_15 Dn(LXX)_11:6_16 Dn(LXX)_11:6_17 Dn(LXX)_11:6_18 Dn(LXX)_11:6_19 Dn(LXX)_11:6_20 Dn(LXX)_11:6_21 Dn(LXX)_11:6_22 Dn(LXX)_11:6_23 Dn(LXX)_11:6_24 Dn(LXX)_11:6_25 Dn(LXX)_11:6_26 Dn(LXX)_11:6_27 Dn(LXX)_11:6_28 Dn(LXX)_11:6_29 Dn(LXX)_11:6_30 Dn(LXX)_11:6_31 Dn(LXX)_11:6_32 Dn(LXX)_11:6_33 Dn(LXX)_11:6_34 Dn(LXX)_11:6_35 Dn(LXX)_11:6_36 Dn(LXX)_11:6_37 Dn(LXX)_11:6_38 Dn(LXX)_11:6_39 Dn(LXX)_11:6_40 Dn(LXX)_11:6_41 Dn(LXX)_11:6_42
Dn(LXX):11:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):11:7 καὶ ἀναστήσεται φυτὸν ἐκ τῆς ῥίζης αὐτοῦ καθ’ ἑαυτόν, καὶ ἥξει ἐπὶ τὴν δύναμιν αὐτοῦ ἐν ἰσχύι αὐτοῦ βασιλεὺς βορρᾶ καὶ ποιήσει ταραχὴν καὶ κατισχύσει.
Dn(LXX):11:7 (World English Bible Daniel 11:7) But out of a shoot from her roots shall one stand up in his place, who shall come to the army, and shall enter into the fortress of the king of the north, and shall deal against them, and shall prevail.
Dn(LXX):11:7 powstanie na jego miejsce odrośl z jej korzenia i wyruszy przeciw wojsku, wkroczy do twierdzy króla północy, będzie rządził nimi i wzrośnie w potęgę. (Daniel 11:7 BT_4)
Dn(LXX):11:7 καὶ ἀναστήσεται φυτὸν ἐκ τῆς ῥίζης αὐτοῦ καθ’ ἑαυτόν, καὶ ἥξει ἐπὶ τὴν δύναμιν αὐτοῦ ἐν ἰσχύι αὐτοῦ βασιλεὺς βορρᾶ καὶ ποιήσει ταραχὴν καὶ κατισχύσει.
Dn(LXX):11:7 καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) ἐκ ὁ ἡ τό ῥίζα, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό κατά ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ καί ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ἰσχύς, -ύος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό βασιλεύς, -έως, ὁ βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ καί ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ταραχή, -ῆς, ἡ καί κατ·ισχύω (κατ+ισχυ-, κατ+ισχυ·σ-, κατ+ισχυ·σ-, -, -, -)
Dn(LXX):11:7 I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Korzeń On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Samo /nasz /twój /siebie I też, nawet, mianowicie By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by prowadzić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Zdolność On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Siła On/ona/to/to samo Król Na północ I też, nawet, mianowicie Robienie/robienie; by czynić/rób Zaniepokojenie poruszające, zgiełk, poruszenie, bunt I też, nawet, mianowicie Do ???
Dn(LXX):11:7 kai\ a)nastE/setai futo\n e)k tE=s r(i/DZEs au)tou= kaT’ e(auto/n, kai\ E(/Xei e)pi\ tE\n du/namin au)tou= e)n i)sCHu/i au)tou= basileu\s borra= kai\ poiE/sei taraCHE\n kai\ katisCHu/sei.
Dn(LXX):11:7 kai anastEsetai fyton ek tEs riDZEs autu kaT’ heauton, kai hEXei epi tEn dynamin autu en isCHyi autu basileus borra kai poiEsei taraCHEn kai katisCHysei.
Dn(LXX):11:7 C VF_FMI3S N2N_NSN P RA_GSF N1S_GSF RD_GSM P RD_ASM C VF_FAI3S P RA_ASF N3I_ASF RD_GSM P N3U_DSF RD_GSM N3V_NSM N1T_GSM C VF_FAI3S N1_ASF C VF_FAI3S
Dn(LXX):11:7 and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect ć out of (+gen) ἐξ before vowels the root he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing self /our-/your-/themselves and also, even, namely to have come I have come. I have arrived.; to lead upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ability he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among strength he/she/it/same king north and also, even, namely doing/making; to do/make disturbance stirring up, tumult, commotion, sedition and also, even, namely to ???
Dn(LXX):11:7 and he/she/it-will-be-STand-ed-UP out of (+gen) the (gen) root (gen) him/it/same (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) self (acc) and he/she/it-will-HAVE COME, you(sg)-will-be-HAVE COME-ed (classical); (fut perf) (classical) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) ability (acc) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) strength (dat) him/it/same (gen) king (nom) north (gen, voc) and doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical) disturbance (acc) and he/she/it-will-???, you(sg)-will-be-???-ed (classical)
Dn(LXX):11:7 Dn(LXX)_11:7_1 Dn(LXX)_11:7_2 Dn(LXX)_11:7_3 Dn(LXX)_11:7_4 Dn(LXX)_11:7_5 Dn(LXX)_11:7_6 Dn(LXX)_11:7_7 Dn(LXX)_11:7_8 Dn(LXX)_11:7_9 Dn(LXX)_11:7_10 Dn(LXX)_11:7_11 Dn(LXX)_11:7_12 Dn(LXX)_11:7_13 Dn(LXX)_11:7_14 Dn(LXX)_11:7_15 Dn(LXX)_11:7_16 Dn(LXX)_11:7_17 Dn(LXX)_11:7_18 Dn(LXX)_11:7_19 Dn(LXX)_11:7_20 Dn(LXX)_11:7_21 Dn(LXX)_11:7_22 Dn(LXX)_11:7_23 Dn(LXX)_11:7_24 Dn(LXX)_11:7_25
Dn(LXX):11:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):11:8 καὶ τοὺς θεοὺς αὐτῶν καταστρέψει μετὰ τῶν χωνευτῶν αὐτῶν καὶ τοὺς ὄχλους αὐτῶν μετὰ τῶν σκευῶν τῶν ἐπιθυμημάτων αὐτῶν, τὸ ἀργύριον καὶ τὸ χρυσίον, ἐν αἰχμαλωσίᾳ ἀποίσουσιν εἰς Αἴγυπτον· καὶ ἔσται ἔτος βασιλεῖ βορρᾶ.
Dn(LXX):11:8 (World English Bible Daniel 11:8) Also their gods, with their molten images, [and] with their goodly vessels of silver and of gold, shall he carry captive into Egypt; and he shall refrain some years from the king of the north.
Dn(LXX):11:8 Zabierze także do Egiptu ich bogów wraz z ich podobiznami, wraz z ich drogocennymi przedmiotami oraz srebro i złoto. Następnie odstąpi od króla północy na szereg lat. (Daniel 11:8 BT_4)
Dn(LXX):11:8 καὶ τοὺς θεοὺς αὐτῶν καταστρέψει μετὰ τῶν χωνευτῶν αὐτῶν καὶ τοὺς ὄχλους αὐτῶν μετὰ τῶν σκευῶν τῶν ἐπιθυμημάτων αὐτῶν, τὸ ἀργύριον καὶ τὸ χρυσίον, ἐν αἰχμαλωσίᾳ ἀποίσουσιν εἰς Αἴγυπτον· καὶ ἔσται ἔτος βασιλεῖ βορρᾶ.
Dn(LXX):11:8 καί ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό κατα·στρέφω (κατα+στρεφ-, κατα+στρεψ-, κατα+στρεψ-, -, κατ+εστραφ-, κατα+στραφ·[θ]-) μετά ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ὄχλος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό μετά ὁ ἡ τό σκεῦο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) καί ὁ ἡ τό χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) ἐν αἰχμ·αλωσία, -ας, ἡ ἀπο·φέρω (απο+φερ-, απ+οι·σ-, απ+ενεγκ·[σ]- or 2nd απ+ενεγκ-, -, απ+ενηνεγκ-, απ+ενεχ·θ-) εἰς[1] Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἔτο·ς, -ους, τό βασιλεύς, -έως, ὁ βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ
Dn(LXX):11:8 I też, nawet, mianowicie Bóg  On/ona/to/to samo Do ??? Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Tłum On/ona/to/to samo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Naczynie On/ona/to/to samo Kawałek srebra I też, nawet, mianowicie Kawałek złota W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jeńcy By zabierać poddawaj się odwdzięczać się Do (+przyspieszenie) Egipt [kraj z] I też, nawet, mianowicie By być Rok Król Na północ
Dn(LXX):11:8 kai\ tou\s Teou\s au)tO=n katastre/PSei meta\ tO=n CHOneutO=n au)tO=n kai\ tou\s o)/CHlous au)tO=n meta\ tO=n skeuO=n tO=n e)piTumEma/tOn au)tO=n, to\ a)rgu/rion kai\ to\ CHrusi/on, e)n ai)CHmalOsi/a| a)poi/sousin ei)s *ai)/gupton· kai\ e)/stai e)/tos basilei= borra=.
Dn(LXX):11:8 kai tus Teus autOn katastrePSei meta tOn CHOneutOn autOn kai tus oCHlus autOn meta tOn skeuOn tOn epiTymEmatOn autOn, to argyrion kai to CHrysion, en aiCHmalOsia apoisusin eis aigypton· kai estai etos basilei borra.
Dn(LXX):11:8 C RA_APM N2_APM RD_GPM VF_FAI3S P RA_GPM A1_GPM RD_GPM C RA_APM N2_APM RD_GPM P RA_GPN N3E_GPN RA_GPN N3M_GPN RD_GPM RA_ASN N2N_ASN C RA_ASN N2N_ASN P N1A_DSF VF_FAI3P P N2_ASF C VF_FMI3S N3E_ASN N3V_DSM N1T_GSM
Dn(LXX):11:8 and also, even, namely the god [see theology] he/she/it/same to ??? after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the ć he/she/it/same and also, even, namely the crowd he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the vessel the ć he/she/it/same the piece of silver and also, even, namely the piece of gold in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among captives to carry away yield to repay into (+acc) Egypt [country of] and also, even, namely to be year king north
Dn(LXX):11:8 and the (acc) gods (acc) them/same (gen) he/she/it-will-???, you(sg)-will-be-???-ed (classical) after (+acc), with (+gen) the (gen) them/same (gen) and the (acc) crowds (acc) them/same (gen) after (+acc), with (+gen) the (gen) vessels (gen) the (gen) them/same (gen) the (nom|acc) piece of silver (nom|acc|voc) and the (nom|acc) piece of gold (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) captives (dat) they-will-CARRY AWAY, going-to-CARRY AWAY (fut ptcp) (dat) into (+acc) Egypt (acc) and he/she/it-will-be year (nom|acc|voc) king (dat) north (gen, voc)
Dn(LXX):11:8 Dn(LXX)_11:8_1 Dn(LXX)_11:8_2 Dn(LXX)_11:8_3 Dn(LXX)_11:8_4 Dn(LXX)_11:8_5 Dn(LXX)_11:8_6 Dn(LXX)_11:8_7 Dn(LXX)_11:8_8 Dn(LXX)_11:8_9 Dn(LXX)_11:8_10 Dn(LXX)_11:8_11 Dn(LXX)_11:8_12 Dn(LXX)_11:8_13 Dn(LXX)_11:8_14 Dn(LXX)_11:8_15 Dn(LXX)_11:8_16 Dn(LXX)_11:8_17 Dn(LXX)_11:8_18 Dn(LXX)_11:8_19 Dn(LXX)_11:8_20 Dn(LXX)_11:8_21 Dn(LXX)_11:8_22 Dn(LXX)_11:8_23 Dn(LXX)_11:8_24 Dn(LXX)_11:8_25 Dn(LXX)_11:8_26 Dn(LXX)_11:8_27 Dn(LXX)_11:8_28 Dn(LXX)_11:8_29 Dn(LXX)_11:8_30 Dn(LXX)_11:8_31 Dn(LXX)_11:8_32 Dn(LXX)_11:8_33 Dn(LXX)_11:8_34
Dn(LXX):11:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):11:9 καὶ εἰσελεύσεται εἰς βασιλείαν Αἰγύπτου ἡμέρας· καὶ ἐπιστρέψει ἐπὶ τὴν γῆν αὐτοῦ
Dn(LXX):11:9 (World English Bible Daniel 11:9) He shall come into the realm of the king of the south, but he shall return into his own land.
Dn(LXX):11:9 Ten zaś wkroczy do państwa króla południa, lecz wróci do swego kraju. (Daniel 11:9 BT_4)
Dn(LXX):11:9 καὶ εἰσελεύσεται εἰς βασιλείαν Αἰγύπτου ἡμέρας· καὶ ἐπιστρέψει ἐπὶ τὴν γῆν αὐτοῦ
Dn(LXX):11:9 καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] βασιλεία, -ας, ἡ Αἴγυπτος, -ου, ἡ ἡμέρα, -ας -ἡ καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ αὐτός αὐτή αὐτό
Dn(LXX):11:9 I też, nawet, mianowicie By wchodzić Do (+przyspieszenie) Królestwo Egipt [kraj z] Dzień I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia On/ona/to/to samo
Dn(LXX):11:9 kai\ ei)seleu/setai ei)s basilei/an *ai)gu/ptou E(me/ras· kai\ e)pistre/PSei e)pi\ tE\n gE=n au)tou=
Dn(LXX):11:9 kai eiseleusetai eis basileian aigyptu hEmeras· kai epistrePSei epi tEn gEn autu
Dn(LXX):11:9 C VF_FMI3S P N1A_ASF N2_GSF N1A_APF C VF_FAI3S P RA_ASF N1_ASF RD_GSM
Dn(LXX):11:9 and also, even, namely to enter into (+acc) kingdom Egypt [country of] day and also, even, namely to turn around upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land he/she/it/same
Dn(LXX):11:9 and he/she/it-will-be-ENTER-ed into (+acc) kingdom (acc) Egypt (gen) day (gen), days (acc) and he/she/it-will-TURN-AROUND, you(sg)-will-be-TURN-ed-AROUND (classical) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) earth/land (acc) him/it/same (gen)
Dn(LXX):11:9 Dn(LXX)_11:9_1 Dn(LXX)_11:9_2 Dn(LXX)_11:9_3 Dn(LXX)_11:9_4 Dn(LXX)_11:9_5 Dn(LXX)_11:9_6 Dn(LXX)_11:9_7 Dn(LXX)_11:9_8 Dn(LXX)_11:9_9 Dn(LXX)_11:9_10 Dn(LXX)_11:9_11 Dn(LXX)_11:9_12
Dn(LXX):11:9 x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):11:10 καὶ ὁ υἱὸς αὐτοῦ. καὶ ἐρεθισθήσεται καὶ συνάξει συναγωγὴν ὄχλου πολλοῦ καὶ εἰσελεύσεται κατ’ αὐτὴν κατασύρων· παρελεύσεται καὶ ἐπιστρέψει καὶ παροξυνθήσεται ἐπὶ πολύ.
Dn(LXX):11:10 (World English Bible Daniel 11:10) His sons shall war, and shall assemble a multitude of great forces, which shall come on, and overflow, and pass through; and they shall return and war, even to his fortress.
Dn(LXX):11:10 Jego synowie uzbroją się i zgromadzą wielkie mnóstwo wojska. On zaś nadejdzie z siłą, zaleje i poczyni postępy; powstanie i dotrze aż do jego twierdzy. (Daniel 11:10 BT_4)
Dn(LXX):11:10 καὶ υἱὸς αὐτοῦ. καὶ ἐρεθισθήσεται καὶ συνάξει συναγωγὴν ὄχλου πολλοῦ καὶ εἰσελεύσεται κατ’ αὐτὴν κατασύρων· παρελεύσεται καὶ ἐπιστρέψει καὶ παροξυνθήσεται ἐπὶ πολύ.
Dn(LXX):11:10 καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐρεθίζω (ερεθιζ-, -, ερεθι·σ-, -, -, ερεθισ·θ-) καί συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) συν·αγωγή, -ῆς, ἡ ὄχλος, -ου, ὁ; ὀχλέω (οχλ(ε)-, -, -, -, -, οχλη·θ-) πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) κατά αὐτός αὐτή αὐτό κατα·σύρω (κατα+συρ-, -, κατα+συρ·[σ]-, -, -, -) παρ·έρχομαι (παρ+ερχ-, παρ+ελευ·σ-, παρ+ελθ·[σ]- or 2nd παρ+ελθ-, παρ+εληλυθ·[κ]-, -, -) καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) καί παρ·οξύνω (παρ+οξυν-, -, παρ+οξυν·[σ]-, -, -, παρ+οξυν·θ-) ἐπί πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ
Dn(LXX):11:10 I też, nawet, mianowicie Syn On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By prowokować I też, nawet, mianowicie By zbierać się razem Zebranie Tłum; by kłopotać się ?????? Dezorganizuj, sprawiaj kłopot, narażaj na niewygody, nawiedzaj, niepokój, drażnij, zgrzytaj dalej, wiedz, niepokój, martw, choruj, niepokój się, dokuczaj, zgrzytaj dalej, borsuk, niepokój, prześladuj, czesz {nękaj pytaniami}, kłopocz się, niepokój, ruszaj się, naprzykrzaj się, przepełniony Dużo I też, nawet, mianowicie By wchodzić W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By odciągać By mijać mijaj, obok, albo przeszły I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła I też, nawet, mianowicie By prowokować Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dużo
Dn(LXX):11:10 kai\ o( ui(o\s au)tou=. kai\ e)reTisTE/setai kai\ suna/Xei sunagOgE\n o)/CHlou pollou= kai\ ei)seleu/setai kat’ au)tE\n katasu/rOn· pareleu/setai kai\ e)pistre/PSei kai\ paroXunTE/setai e)pi\ polu/.
Dn(LXX):11:10 kai ho hyios autu. kai ereTisTEsetai kai synaXei synagOgEn oCHlu pollu kai eiseleusetai kat’ autEn katasyrOn· pareleusetai kai epistrePSei kai paroXynTEsetai epi poly.
Dn(LXX):11:10 C RA_NSM N2_NSM RD_GSM C VS_FPI3S C VF_FAI3S N1_ASF N2_GSM A1P_GSM C VF_FMI3S P RD_ASF V1_PAPNSM VF_FMI3S C VF_FAI3S C VC_FPI3S P A1P_ASN
Dn(LXX):11:10 and also, even, namely the son he/she/it/same and also, even, namely to provoke and also, even, namely to gather together gathering crowd; to trouble ενοχλώ derange, inconvenience, discommode, infest, disturb, irk, jar on, ken, pester, pother, ail, fret, annoy, grate on, badger, harass, bedevil, heckle, bother, incommode, move, importune, crowded much and also, even, namely to enter down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing he/she/it/same to drag away to pass by go by, beside, or past and also, even, namely to turn around and also, even, namely to provoke upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing much
Dn(LXX):11:10 and the (nom) son (nom) him/it/same (gen) and he/she/it-will-be-PROVOKE-ed and he/she/it-will-GATHER TOGETHER, you(sg)-will-be-GATHER TOGETHER-ed (classical) gathering (acc) crowd (gen); be-you(sg)-being-TROUBLE-ed! much (gen) and he/she/it-will-be-ENTER-ed down/according to/as per (+acc), against (+gen) her/it/same (acc) while DRAG-ing-AWAY (nom) he/she/it-will-be-PASS BY-ed and he/she/it-will-TURN-AROUND, you(sg)-will-be-TURN-ed-AROUND (classical) and he/she/it-will-be-PROVOKE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) much (nom|acc)
Dn(LXX):11:10 Dn(LXX)_11:10_1 Dn(LXX)_11:10_2 Dn(LXX)_11:10_3 Dn(LXX)_11:10_4 Dn(LXX)_11:10_5 Dn(LXX)_11:10_6 Dn(LXX)_11:10_7 Dn(LXX)_11:10_8 Dn(LXX)_11:10_9 Dn(LXX)_11:10_10 Dn(LXX)_11:10_11 Dn(LXX)_11:10_12 Dn(LXX)_11:10_13 Dn(LXX)_11:10_14 Dn(LXX)_11:10_15 Dn(LXX)_11:10_16 Dn(LXX)_11:10_17 Dn(LXX)_11:10_18 Dn(LXX)_11:10_19 Dn(LXX)_11:10_20 Dn(LXX)_11:10_21 Dn(LXX)_11:10_22 Dn(LXX)_11:10_23
Dn(LXX):11:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):11:11 καὶ ὀργισθήσεται βασιλεὺς Αἰγύπτου καὶ πολεμήσει μετὰ βασιλέως βορρᾶ, καὶ παραδοθήσεται ἡ συναγωγὴ εἰς τὰς χεῖρας αὐτοῦ·
Dn(LXX):11:11 (World English Bible Daniel 11:11) The king of the south shall be moved with anger, and shall come forth and fight with him, even with the king of the north; and he shall set forth a great multitude, and the multitude shall be given into his hand.
Dn(LXX):11:11 Król zaś południa zawrze gniewem i wyruszy, by walczyć z królem północy, który przeciwstawi mu wielkie mnóstwo; jednak mnóstwo to wpadnie w jego ręce. (Daniel 11:11 BT_4)
Dn(LXX):11:11 καὶ ὀργισθήσεται βασιλεὺς Αἰγύπτου καὶ πολεμήσει μετὰ βασιλέως βορρᾶ, καὶ παραδοθήσεται συναγωγὴ εἰς τὰς χεῖρας αὐτοῦ·
Dn(LXX):11:11 καί ὀργίζω (οργιζ-, -, -, -, -, οργισ·θ-) βασιλεύς, -έως, ὁ Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) μετά βασιλεύς, -έως, ὁ βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ καί παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) ὁ ἡ τό συν·αγωγή, -ῆς, ἡ εἰς[1] ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό
Dn(LXX):11:11 I też, nawet, mianowicie By robić zły Król Egipt [kraj z] I też, nawet, mianowicie By walczyć z wojną Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Król Na północ I też, nawet, mianowicie By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę Zebranie Do (+przyspieszenie) Ręka On/ona/to/to samo
Dn(LXX):11:11 kai\ o)rgisTE/setai basileu\s *ai)gu/ptou kai\ polemE/sei meta\ basile/Os borra=, kai\ paradoTE/setai E( sunagOgE\ ei)s ta\s CHei=ras au)tou=·
Dn(LXX):11:11 kai orgisTEsetai basileus aigyptu kai polemEsei meta basileOs borra, kai paradoTEsetai hE synagOgE eis tas CHeiras autu·
Dn(LXX):11:11 C VS_FPI3S N3V_NSM N2_GSF C VF_FAI3S P N3V_GSM N1T_GSM C VC_FPI3S RA_NSF N1_NSF P RA_APF N3_APF RD_GSM
Dn(LXX):11:11 and also, even, namely to make angry king Egypt [country of] and also, even, namely to fight war after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing king north and also, even, namely to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine the gathering into (+acc) the hand he/she/it/same
Dn(LXX):11:11 and he/she/it-will-be-MAKE-ed-ANGRY king (nom) Egypt (gen) and he/she/it-will-FIGHT, you(sg)-will-be-FIGHT-ed (classical) after (+acc), with (+gen) king (gen) north (gen, voc) and he/she/it-will-be-Hand OVER-ed the (nom) gathering (nom|voc) into (+acc) the (acc) hands (acc) him/it/same (gen)
Dn(LXX):11:11 Dn(LXX)_11:11_1 Dn(LXX)_11:11_2 Dn(LXX)_11:11_3 Dn(LXX)_11:11_4 Dn(LXX)_11:11_5 Dn(LXX)_11:11_6 Dn(LXX)_11:11_7 Dn(LXX)_11:11_8 Dn(LXX)_11:11_9 Dn(LXX)_11:11_10 Dn(LXX)_11:11_11 Dn(LXX)_11:11_12 Dn(LXX)_11:11_13 Dn(LXX)_11:11_14 Dn(LXX)_11:11_15 Dn(LXX)_11:11_16 Dn(LXX)_11:11_17
Dn(LXX):11:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):11:12 καὶ λήψεται τὴν συναγωγήν, καὶ ὑψωθήσεται ἡ καρδία αὐτοῦ, καὶ ταράξει πολλοὺς καὶ οὐ μὴ φοβηθῇ.
Dn(LXX):11:12 (World English Bible Daniel 11:12) The multitude shall be lifted up, and his heart shall be exalted; and he shall cast down tens of thousands, but he shall not prevail.
Dn(LXX):11:12 Mnóstwo to zostanie zniszczone, serce zaś króla pychą się uniesie. Powali dziesiątki tysięcy, lecz nie umocni się. (Daniel 11:12 BT_4)
Dn(LXX):11:12 καὶ λήψεται τὴν συναγωγήν, καὶ ὑψωθήσεται καρδία αὐτοῦ, καὶ ταράξει πολλοὺς καὶ οὐ μὴ φοβηθῇ.
Dn(LXX):11:12 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό συν·αγωγή, -ῆς, ἡ καί ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ταράσσω (ταρασσ-, ταραξ-, ταραξ-, -, τεταρασσ-, ταραχ·θ-) πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-)
Dn(LXX):11:12 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Zebranie I też, nawet, mianowicie By podnosić/ustalony wysoko Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By chwiać pesz, agituj, poruszaj, trzepocz skrzydłami, mieszaj, zgrzytaj, mieszaj, mieszaj, niepokój, mąć, rozczochraj się, wstrząsaj, ruszaj się Dużo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By bać się
Dn(LXX):11:12 kai\ lE/PSetai tE\n sunagOgE/n, kai\ u(PSOTE/setai E( kardi/a au)tou=, kai\ tara/Xei pollou\s kai\ ou) mE\ fobETE=|.
Dn(LXX):11:12 kai lEPSetai tEn synagOgEn, kai hyPSOTEsetai hE kardia autu, kai taraXei pollus kai u mE fobETE.
Dn(LXX):11:12 C VF_FMI3S RA_ASF N1_ASF C VC_FPI3S RA_NSF N1A_NSF RD_GSM C VF_FAI3S A1P_APM C D D VC_APS3S
Dn(LXX):11:12 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the gathering and also, even, namely to elevate/set high the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same and also, even, namely to unsettle abash, agitate, flurry, flutter, confound, jar, discompose, disconcert, disturb, roil, ruffle, shock, stir much and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to fear
Dn(LXX):11:12 and he/she/it-will-be-TAKE HOLD OF-ed the (acc) gathering (acc) and he/she/it-will-be-ELEVATE/SET-ed-HIGH the (nom) heart (nom|voc) him/it/same (gen) and he/she/it-will-UNSETTLE, you(sg)-will-be-UNSETTLE-ed (classical) many (acc) and not not he/she/it-should-be-FEAR-ed
Dn(LXX):11:12 Dn(LXX)_11:12_1 Dn(LXX)_11:12_2 Dn(LXX)_11:12_3 Dn(LXX)_11:12_4 Dn(LXX)_11:12_5 Dn(LXX)_11:12_6 Dn(LXX)_11:12_7 Dn(LXX)_11:12_8 Dn(LXX)_11:12_9 Dn(LXX)_11:12_10 Dn(LXX)_11:12_11 Dn(LXX)_11:12_12 Dn(LXX)_11:12_13 Dn(LXX)_11:12_14 Dn(LXX)_11:12_15 Dn(LXX)_11:12_16
Dn(LXX):11:12 x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):11:13 καὶ ἐπιστρέψει βασιλεὺς βορρᾶ καὶ συνάξει πόλεως συναγωγὴν μείζονα παρὰ τὴν πρώτην κατὰ συντέλειαν καιροῦ ἐνιαυτοῦ καὶ εἰσελεύσεται εἰς αὐτὴν ἐπ’ αὐτὸν ἐν ὄχλῳ πολλῷ καὶ ἐν χρήμασι πολλοῖς.
Dn(LXX):11:13 (World English Bible Daniel 11:13) The king of the north shall return, and shall set forth a multitude greater than the former; and he shall come on at the end of the times, [even of] years, with a great army and with much substance.
Dn(LXX):11:13 I znów powstanie król północy i wystawi większe mnóstwo niż poprzedni, i gdy nadejdzie kres czasów, wyruszy z mocą i wielkim wojskiem oraz taborem. (Daniel 11:13 BT_4)
Dn(LXX):11:13 καὶ ἐπιστρέψει βασιλεὺς βορρᾶ καὶ συνάξει πόλεως συναγωγὴν μείζονα παρὰ τὴν πρώτην κατὰ συντέλειαν καιροῦ ἐνιαυτοῦ καὶ εἰσελεύσεται εἰς αὐτὴν ἐπ’ αὐτὸν ἐν ὄχλῳ πολλῷ καὶ ἐν χρήμασι πολλοῖς.
Dn(LXX):11:13 καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) βασιλεύς, -έως, ὁ βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ καί συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) πόλις, -εως, ἡ συν·αγωγή, -ῆς, ἡ μείζων -ον, gen. sg. -ονος (Comp. of μέγας) παρά ὁ ἡ τό πρῶτος -η -ον κατά συν·τέλεια, -ας, ἡ καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ἐνιαυτός, -οῦ, ὁ καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὄχλος, -ου, ὁ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ καί ἐν χρῆμα[τ], -ατος, τό πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ
Dn(LXX):11:13 I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła Król Na północ I też, nawet, mianowicie By zbierać się razem Miasto Zebranie Większy fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Po pierwsze W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Zakończenie Okres czasu Rok I też, nawet, mianowicie By wchodzić Do (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Tłum Dużo I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Znaczy {Ma na myśli} (bogactwo, potrzeba, {czas wiązał się {opowiadał}, wystawiają?}) Dużo
Dn(LXX):11:13 kai\ e)pistre/PSei basileu\s borra= kai\ suna/Xei po/leOs sunagOgE\n mei/DZona para\ tE\n prO/tEn kata\ sunte/leian kairou= e)niautou= kai\ ei)seleu/setai ei)s au)tE\n e)p’ au)to\n e)n o)/CHlO| pollO=| kai\ e)n CHrE/masi polloi=s.
Dn(LXX):11:13 kai epistrePSei basileus borra kai synaXei poleOs synagOgEn meiDZona para tEn prOtEn kata synteleian kairu eniautu kai eiseleusetai eis autEn ep’ auton en oCHlO pollO kai en CHrEmasi pollois.
Dn(LXX):11:13 C VF_FAI3S N3V_NSM N1T_GSM C VF_FAI3S N3I_GSF N1_ASF A3C_ASFC P RA_ASF A1_ASFS P N1A_ASF N2_GSM N2_GSM C VF_FMI3S P RD_ASF P RD_ASM P N2_DSM A1P_DSM C P N3M_DPN A1P_DPN
Dn(LXX):11:13 and also, even, namely to turn around king north and also, even, namely to gather together city gathering greater frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the first down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing completion period of time year and also, even, namely to enter into (+acc) he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among crowd much and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among means (wealth, necessities, {time related, expose?}) much
Dn(LXX):11:13 and he/she/it-will-TURN-AROUND, you(sg)-will-be-TURN-ed-AROUND (classical) king (nom) north (gen, voc) and he/she/it-will-GATHER TOGETHER, you(sg)-will-be-GATHER TOGETHER-ed (classical) city (gen) gathering (acc) greater ([Adj] acc, nom|acc|voc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (acc) first (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) completion (acc) period of time (gen) year (gen) and he/she/it-will-be-ENTER-ed into (+acc) her/it/same (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) in/among/by (+dat) crowd (dat) much (dat) and in/among/by (+dat) meanses (dat) many (dat)
Dn(LXX):11:13 Dn(LXX)_11:13_1 Dn(LXX)_11:13_2 Dn(LXX)_11:13_3 Dn(LXX)_11:13_4 Dn(LXX)_11:13_5 Dn(LXX)_11:13_6 Dn(LXX)_11:13_7 Dn(LXX)_11:13_8 Dn(LXX)_11:13_9 Dn(LXX)_11:13_10 Dn(LXX)_11:13_11 Dn(LXX)_11:13_12 Dn(LXX)_11:13_13 Dn(LXX)_11:13_14 Dn(LXX)_11:13_15 Dn(LXX)_11:13_16 Dn(LXX)_11:13_17 Dn(LXX)_11:13_18 Dn(LXX)_11:13_19 Dn(LXX)_11:13_20 Dn(LXX)_11:13_21 Dn(LXX)_11:13_22 Dn(LXX)_11:13_23 Dn(LXX)_11:13_24 Dn(LXX)_11:13_25 Dn(LXX)_11:13_26 Dn(LXX)_11:13_27 Dn(LXX)_11:13_28 Dn(LXX)_11:13_29
Dn(LXX):11:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):11:14 καὶ ἐν τοῖς καιροῖς ἐκείνοις διάνοιαι ἀναστήσονται ἐπὶ τὸν βασιλέα Αἰγύπτου· καὶ ἀνοικοδομήσει τὰ πεπτωκότα τοῦ ἔθνους σου καὶ ἀναστήσεται εἰς τὸ ἀναστῆσαι τὴν προφητείαν, καὶ προσκόψουσι.
Dn(LXX):11:14 (World English Bible Daniel 11:14) In those times there shall many stand up against the king of the south: also the children of the violent among your people shall lift themselves up to establish the vision; but they shall fall.
Dn(LXX):11:14 W owych czasach wielu wystąpi przeciw królowi południa. Synowie zaś gwałtowników twego ludu powstaną, by wypełnić widzenie, ale upadną. (Daniel 11:14 BT_4)
Dn(LXX):11:14 καὶ ἐν τοῖς καιροῖς ἐκείνοις διάνοιαι ἀναστήσονται ἐπὶ τὸν βασιλέα Αἰγύπτου· καὶ ἀνοικοδομήσει τὰ πεπτωκότα τοῦ ἔθνους σου καὶ ἀναστήσεται εἰς τὸ ἀναστῆσαι τὴν προφητείαν, καὶ προσκόψουσι.
Dn(LXX):11:14 καί ἐν ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ἐκεῖνος -η -ο διά·νοια, -ας, ἡ ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί ἀν·οικο·δομέω (αν+οικοδομ(ε)-, αν+οικοδομη·σ-, αν+οικοδομη·σ-, -, -, αν+οικοδομη·θ-) ὁ ἡ τό πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) ὁ ἡ τό προφητεία, -ας, ἡ καί προσ·κόπτω (προσ+κοπτ-, προσ+κοψ-, προσ+κοψ-, -, -, -)
Dn(LXX):11:14 I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okres czasu Tamto Poznania umysł, umysłowość, cel, plan By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Król Egipt [kraj z] I też, nawet, mianowicie Do ??? By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Naród [zobacz etniczny] Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Do (+przyspieszenie) By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Prorokuj I też, nawet, mianowicie By potykać się
Dn(LXX):11:14 kai\ e)n toi=s kairoi=s e)kei/nois dia/noiai a)nastE/sontai e)pi\ to\n basile/a *ai)gu/ptou· kai\ a)noikodomE/sei ta\ peptOko/ta tou= e)/Tnous sou kai\ a)nastE/setai ei)s to\ a)nastE=sai tE\n profEtei/an, kai\ prosko/PSousi.
Dn(LXX):11:14 kai en tois kairois ekeinois dianoiai anastEsontai epi ton basilea aigyptu· kai anoikodomEsei ta peptOkota tu eTnus su kai anastEsetai eis to anastEsai tEn profEteian, kai proskoPSusi.
Dn(LXX):11:14 C P RA_DPM N2_DPM RD_DPM N1A_NPF VF_FMI3P P RA_ASM N3V_ASM N2_GSF C VF_FAI3S RA_APN VX_XAPAPN RA_GSN N3E_GSN RP_GS C VF_FMI3S P RA_ASN VA_AAN RA_ASF N1A_ASF C VF_FAI3P
Dn(LXX):11:14 and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the period of time that cognition intellect, mentality, purpose, plan to stand up put up, raise, resurrect upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the king Egypt [country of] and also, even, namely to ??? the to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. the nation [see ethnic] you; your/yours(sg) and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect into (+acc) the to stand up put up, raise, resurrect the prophesy and also, even, namely to stumble
Dn(LXX):11:14 and in/among/by (+dat) the (dat) periods of time (dat) those (dat) cognitions (nom|voc) they-will-be-STand-ed-UP upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) king (acc) Egypt (gen) and he/she/it-will-???, you(sg)-will-be-???-ed (classical) the (nom|acc) having FALL-ed (acc, nom|acc|voc) the (gen) nation (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and he/she/it-will-be-STand-ed-UP into (+acc) the (nom|acc) to-STand-UP, be-you(sg)-STand-ed-UP!, he/she/it-happens-to-STand-UP (opt) the (acc) prophesy (acc) and they-will-STUMBLE, going-to-STUMBLE (fut ptcp) (dat)
Dn(LXX):11:14 Dn(LXX)_11:14_1 Dn(LXX)_11:14_2 Dn(LXX)_11:14_3 Dn(LXX)_11:14_4 Dn(LXX)_11:14_5 Dn(LXX)_11:14_6 Dn(LXX)_11:14_7 Dn(LXX)_11:14_8 Dn(LXX)_11:14_9 Dn(LXX)_11:14_10 Dn(LXX)_11:14_11 Dn(LXX)_11:14_12 Dn(LXX)_11:14_13 Dn(LXX)_11:14_14 Dn(LXX)_11:14_15 Dn(LXX)_11:14_16 Dn(LXX)_11:14_17 Dn(LXX)_11:14_18 Dn(LXX)_11:14_19 Dn(LXX)_11:14_20 Dn(LXX)_11:14_21 Dn(LXX)_11:14_22 Dn(LXX)_11:14_23 Dn(LXX)_11:14_24 Dn(LXX)_11:14_25 Dn(LXX)_11:14_26 Dn(LXX)_11:14_27
Dn(LXX):11:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):11:15 καὶ ἐπελεύσεται βασιλεὺς βορρᾶ καὶ ἐπιστρέψει τὰ δόρατα αὐτοῦ καὶ λήψεται τὴν πόλιν τὴν ὀχυράν, καὶ οἱ βραχίονες βασιλέως Αἰγύπτου στήσονται μετὰ τῶν δυναστῶν αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἔσται αὐτῷ ἰσχὺς εἰς τὸ ἀντιστῆναι αὐτῷ.
Dn(LXX):11:15 (World English Bible Daniel 11:15) So the king of the north shall come, and cast up a mound, and take a well-fortified city: and the forces of the south shall not stand, neither his chosen people, neither shall there be any strength to stand.
Dn(LXX):11:15 A król północy nadciągnie i usypie wał, i zdobędzie warowne miasto. Siły zaś południa nie wytrzymają, a naród jego wybrany nie będzie miał siły, by stawić opór. (Daniel 11:15 BT_4)
Dn(LXX):11:15 καὶ ἐπελεύσεται βασιλεὺς βορρᾶ καὶ ἐπιστρέψει τὰ δόρατα αὐτοῦ καὶ λήψεται τὴν πόλιν τὴν ὀχυράν, καὶ οἱ βραχίονες βασιλέως Αἰγύπτου στήσονται μετὰ τῶν δυναστῶν αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἔσται αὐτῷ ἰσχὺς εἰς τὸ ἀντιστῆναι αὐτῷ.
Dn(LXX):11:15 καί ἐπ·έρχομαι (επ+ερχ-, επ+ελευ·σ-, επ+ελθ·[σ]- or 2nd επ+ελθ-, επ+εληλυθ·[κ]-, -, -) βασιλεύς, -έως, ὁ βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό δόρυ, δόρατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό καί ὁ ἡ τό βραχίων, -ονος, ὁ βασιλεύς, -έως, ὁ Αἴγυπτος, -ου, ἡ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) μετά ὁ ἡ τό δυνάστης, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἰσχύς, -ύος, ἡ εἰς[1] ὁ ἡ τό ἀνθ·ίστημι (ath. ανθ+ιστ(α)-/ath. ανθ+ιστ(η)-, αντι+στη·σ-, 2nd ath. αντι+στ(η)-/ath. αντι+στ(α)-, ανθ+εστη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Dn(LXX):11:15 I też, nawet, mianowicie Do zbliżanie siebie Król Na północ I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła Włócznia On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Miasto I też, nawet, mianowicie Ręka {Broń} Król Egipt [kraj z] By powodować stać Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Najwyższy On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być On/ona/to/to samo Siła Do (+przyspieszenie) By przeciwstawiać On/ona/to/to samo
Dn(LXX):11:15 kai\ e)peleu/setai basileu\s borra= kai\ e)pistre/PSei ta\ do/rata au)tou= kai\ lE/PSetai tE\n po/lin tE\n o)CHura/n, kai\ oi( braCHi/ones basile/Os *ai)gu/ptou stE/sontai meta\ tO=n dunastO=n au)tou=, kai\ ou)k e)/stai au)tO=| i)sCHu\s ei)s to\ a)ntistE=nai au)tO=|.
Dn(LXX):11:15 kai epeleusetai basileus borra kai epistrePSei ta dorata autu kai lEPSetai tEn polin tEn oCHyran, kai hoi braCHiones basileOs aigyptu stEsontai meta tOn dynastOn autu, kai uk estai autO isCHys eis to antistEnai autO.
Dn(LXX):11:15 C VF_FMI3S N3V_NSM N1T_GSM C VF_FAI3S RA_APN N3_APN RD_GSM C VF_FMI3S RA_ASF N3I_ASF RA_ASF A1A_ASF C RA_NPM N3N_NPM N3V_GSM N2_GSF VF_FMI3P P RA_GPM N1M_GPM RD_GSM C D VF_FMI3S RD_DSM N3_NSF P RA_ASN VH_AAN RD_DSM
Dn(LXX):11:15 and also, even, namely to oncoming king north and also, even, namely to turn around the spear he/she/it/same and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the city the ć and also, even, namely the arm king Egypt [country of] to cause to stand after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the sovereign he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be he/she/it/same strength into (+acc) the to oppose he/she/it/same
Dn(LXX):11:15 and he/she/it-will-be-ONCOMING-ed king (nom) north (gen, voc) and he/she/it-will-TURN-AROUND, you(sg)-will-be-TURN-ed-AROUND (classical) the (nom|acc) spears (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and he/she/it-will-be-TAKE HOLD OF-ed the (acc) city (acc) the (acc) and the (nom) arms (nom|voc) king (gen) Egypt (gen) they-will-be-CAUSE-ed-TO-STand after (+acc), with (+gen) the (gen) sovereigns (gen) him/it/same (gen) and not he/she/it-will-be him/it/same (dat) strength (nom) into (+acc) the (nom|acc) to-OPPOSE him/it/same (dat)
Dn(LXX):11:15 Dn(LXX)_11:15_1 Dn(LXX)_11:15_2 Dn(LXX)_11:15_3 Dn(LXX)_11:15_4 Dn(LXX)_11:15_5 Dn(LXX)_11:15_6 Dn(LXX)_11:15_7 Dn(LXX)_11:15_8 Dn(LXX)_11:15_9 Dn(LXX)_11:15_10 Dn(LXX)_11:15_11 Dn(LXX)_11:15_12 Dn(LXX)_11:15_13 Dn(LXX)_11:15_14 Dn(LXX)_11:15_15 Dn(LXX)_11:15_16 Dn(LXX)_11:15_17 Dn(LXX)_11:15_18 Dn(LXX)_11:15_19 Dn(LXX)_11:15_20 Dn(LXX)_11:15_21 Dn(LXX)_11:15_22 Dn(LXX)_11:15_23 Dn(LXX)_11:15_24 Dn(LXX)_11:15_25 Dn(LXX)_11:15_26 Dn(LXX)_11:15_27 Dn(LXX)_11:15_28 Dn(LXX)_11:15_29 Dn(LXX)_11:15_30 Dn(LXX)_11:15_31 Dn(LXX)_11:15_32 Dn(LXX)_11:15_33 Dn(LXX)_11:15_34
Dn(LXX):11:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):11:16 καὶ ποιήσει ὁ εἰσπορευόμενος ἐπ’ αὐτὸν κατὰ τὸ θέλημα αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἔσται ὁ ἀνθεστηκὼς ἐναντίον αὐτοῦ· καὶ στήσεται ἐν τῇ χώρᾳ, καὶ ἐπιτελεσθήσεται πάντα ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ.
Dn(LXX):11:16 (World English Bible Daniel 11:16) But he who comes against him shall do according to his own will, and none shall stand before him; and he shall stand in the glorious land, and in his hand shall be destruction.
Dn(LXX):11:16 Tego zaś, który wyjdzie przeciw niemu, traktować będzie według swej woli i nikt nie zdoła mu się przeciwstawić; utrzyma się we wspaniałym kraju, a ręka jego posieje spustoszenie. (Daniel 11:16 BT_4)
Dn(LXX):11:16 καὶ ποιήσει εἰσπορευόμενος ἐπ’ αὐτὸν κατὰ τὸ θέλημα αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἔσται ἀνθεστηκὼς ἐναντίον αὐτοῦ· καὶ στήσεται ἐν τῇ χώρᾳ, καὶ ἐπιτελεσθήσεται πάντα ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ.
Dn(LXX):11:16 καί ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό κατά ὁ ἡ τό θέλημα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἀνθ·ίστημι (ath. ανθ+ιστ(α)-/ath. ανθ+ιστ(η)-, αντι+στη·σ-, 2nd ath. αντι+στ(η)-/ath. αντι+στ(α)-, ανθ+εστη·κ-, -, -) ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον αὐτός αὐτή αὐτό καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐν ὁ ἡ τό χώρα, -ας, ἡ καί ἐπι·τελέω (επι+τελ(ε)-, επι+τελε·σ-, επι+τελε·σ-, -, -, επι+τελεσ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἐν ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό
Dn(LXX):11:16 I też, nawet, mianowicie Robienie/robienie; by czynić/rób By wchodzić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Zażyczy sobie, będzie, zapragniesz On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być By przeciwstawiać Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By powodować stać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat} I też, nawet, mianowicie By ogniskować się dalej dostawanie czyniony Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka On/ona/to/to samo
Dn(LXX):11:16 kai\ poiE/sei o( ei)sporeuo/menos e)p’ au)to\n kata\ to\ Te/lEma au)tou=, kai\ ou)k e)/stai o( a)nTestEkO\s e)nanti/on au)tou=· kai\ stE/setai e)n tE=| CHO/ra|, kai\ e)pitelesTE/setai pa/nta e)n tai=s CHersi\n au)tou=.
Dn(LXX):11:16 kai poiEsei ho eisporeuomenos ep’ auton kata to TelEma autu, kai uk estai ho anTestEkOs enantion autu· kai stEsetai en tE CHOra, kai epitelesTEsetai panta en tais CHersin autu.
Dn(LXX):11:16 C VF_FAI3S RA_NSM V1_PMPNSM P RD_ASM P RA_ASN N3M_ASN RD_GSM C D VF_FMI3S RA_NSM VXI_XAPNSM P RD_GSM C VF_FMI3S P RA_DSF N1A_DSF C VS_FPI3S A3_NSN P RA_DPF N3_DPF RD_GSM
Dn(LXX):11:16 and also, even, namely doing/making; to do/make the to enter upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the will desire, will, wish he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be the to oppose in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, he/she/it/same and also, even, namely to cause to stand in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the region realm (clίme); land, country, territory, tract and also, even, namely to focus on-getting-done every all, each, every, the whole of in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the hand he/she/it/same
Dn(LXX):11:16 and doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical) the (nom) while being-ENTER-ed (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) will (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and not he/she/it-will-be the (nom) having OPPOSE-ed (nom) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) and he/she/it-will-be-CAUSE-ed-TO-STand in/among/by (+dat) the (dat) region (dat) and he/she/it-will-be-FOCUS-ed-ON-GETTING-DONE all (nom|acc|voc), every (acc) in/among/by (+dat) the (dat) hands (dat) him/it/same (gen)
Dn(LXX):11:16 Dn(LXX)_11:16_1 Dn(LXX)_11:16_2 Dn(LXX)_11:16_3 Dn(LXX)_11:16_4 Dn(LXX)_11:16_5 Dn(LXX)_11:16_6 Dn(LXX)_11:16_7 Dn(LXX)_11:16_8 Dn(LXX)_11:16_9 Dn(LXX)_11:16_10 Dn(LXX)_11:16_11 Dn(LXX)_11:16_12 Dn(LXX)_11:16_13 Dn(LXX)_11:16_14 Dn(LXX)_11:16_15 Dn(LXX)_11:16_16 Dn(LXX)_11:16_17 Dn(LXX)_11:16_18 Dn(LXX)_11:16_19 Dn(LXX)_11:16_20 Dn(LXX)_11:16_21 Dn(LXX)_11:16_22 Dn(LXX)_11:16_23 Dn(LXX)_11:16_24 Dn(LXX)_11:16_25 Dn(LXX)_11:16_26 Dn(LXX)_11:16_27 Dn(LXX)_11:16_28 Dn(LXX)_11:16_29
Dn(LXX):11:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):11:17 καὶ δώσει τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἐπελθεῖν βίᾳ πᾶν τὸ ἔργον αὐτοῦ καὶ συνθήκας μετ’ αὐτοῦ ποιήσεται· καὶ θυγατέρα ἀνθρώπου δώσει αὐτῷ εἰς τὸ φθεῖραι αὐτήν, καὶ οὐ πείσεται καὶ οὐκ ἔσται.
Dn(LXX):11:17 (World English Bible Daniel 11:17) He shall set his face to come with the strength of his whole kingdom, and with him equitable conditions; and he shall perform them: and he shall give him the daughter of women, to corrupt her; but she shall not stand, neither be for him.
Dn(LXX):11:17 I będzie się usilnie starał zdobyć całe jego królestwo; potem uczyni z nim zgodę, dając mu jedną z kobiet, by je zniszczyć. Ale nie dokona tego ani mu się to nie uda. (Daniel 11:17 BT_4)
Dn(LXX):11:17 καὶ δώσει τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἐπελθεῖν βίᾳ πᾶν τὸ ἔργον αὐτοῦ καὶ συνθήκας μετ’ αὐτοῦ ποιήσεται· καὶ θυγατέρα ἀνθρώπου δώσει αὐτῷ εἰς τὸ φθεῖραι αὐτήν, καὶ οὐ πείσεται καὶ οὐκ ἔσται.
Dn(LXX):11:17 καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐπ·έρχομαι (επ+ερχ-, επ+ελευ·σ-, επ+ελθ·[σ]- or 2nd επ+ελθ-, επ+εληλυθ·[κ]-, -, -) βία, -ας, ἡ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί μετά αὐτός αὐτή αὐτό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ ἄνθρωπος, -ου, ὁ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό φθείρω (φθειρ-, φθερ(ε)·[σ]-, φθειρ·[σ]-, -, -, φθαρ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Dn(LXX):11:17 I też, nawet, mianowicie By dawać Twarz On/ona/to/to samo Do zbliżanie siebie Siła (gwałtowność) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Praca On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By czynić/rób I też, nawet, mianowicie Córka Ludzki By dawać On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) By psuć się On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być
Dn(LXX):11:17 kai\ dO/sei to\ pro/sOpon au)tou= e)pelTei=n bi/a| pa=n to\ e)/rgon au)tou= kai\ sunTE/kas met’ au)tou= poiE/setai· kai\ Tugate/ra a)nTrO/pou dO/sei au)tO=| ei)s to\ fTei=rai au)tE/n, kai\ ou) pei/setai kai\ ou)k e)/stai.
Dn(LXX):11:17 kai dOsei to prosOpon autu epelTein bia pan to ergon autu kai synTEkas met’ autu poiEsetai· kai Tygatera anTrOpu dOsei autO eis to fTeirai autEn, kai u peisetai kai uk estai.
Dn(LXX):11:17 C VF_FAI3S RA_ASN N2N_ASN RD_GSM VB_AAN N1A_DSF A3_ASN RA_ASN N2N_ASN RD_GSM C N1_APF P RD_GSM VF_FMI3S C N3_ASF N2_GSM VF_FAI3S RD_DSM P RA_ASN VA_AAN RD_ASF C D VF_FMI3S C D VF_FMI3S
Dn(LXX):11:17 and also, even, namely to give the face he/she/it/same to oncoming force (violence) every all, each, every, the whole of the work he/she/it/same and also, even, namely ć after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same to do/make and also, even, namely daughter human to give he/she/it/same into (+acc) the to corrupt he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be
Dn(LXX):11:17 and he/she/it-will-GIVE, you(sg)-will-be-GIVE-ed (classical) the (nom|acc) face (nom|acc|voc) him/it/same (gen) to-ONCOMING force (dat) every (nom|acc|voc) the (nom|acc) work (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) he/she/it-will-be-DO/MAKE-ed and daughter (acc) human (gen) he/she/it-will-GIVE, you(sg)-will-be-GIVE-ed (classical) him/it/same (dat) into (+acc) the (nom|acc) to-CORRUPT, be-you(sg)-CORRUPT-ed!, he/she/it-happens-to-CORRUPT (opt) her/it/same (acc) and not he/she/it-will-be-PERSUADE/CONVINCE-ed and not he/she/it-will-be
Dn(LXX):11:17 Dn(LXX)_11:17_1 Dn(LXX)_11:17_2 Dn(LXX)_11:17_3 Dn(LXX)_11:17_4 Dn(LXX)_11:17_5 Dn(LXX)_11:17_6 Dn(LXX)_11:17_7 Dn(LXX)_11:17_8 Dn(LXX)_11:17_9 Dn(LXX)_11:17_10 Dn(LXX)_11:17_11 Dn(LXX)_11:17_12 Dn(LXX)_11:17_13 Dn(LXX)_11:17_14 Dn(LXX)_11:17_15 Dn(LXX)_11:17_16 Dn(LXX)_11:17_17 Dn(LXX)_11:17_18 Dn(LXX)_11:17_19 Dn(LXX)_11:17_20 Dn(LXX)_11:17_21 Dn(LXX)_11:17_22 Dn(LXX)_11:17_23 Dn(LXX)_11:17_24 Dn(LXX)_11:17_25 Dn(LXX)_11:17_26 Dn(LXX)_11:17_27 Dn(LXX)_11:17_28 Dn(LXX)_11:17_29 Dn(LXX)_11:17_30 Dn(LXX)_11:17_31
Dn(LXX):11:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):11:18 καὶ δώσει τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἐπὶ τὴν θάλασσαν καὶ λήψεται πολλοὺς καὶ ἐπιστρέψει ὀργὴν ὀνειδισμοῦ αὐτῶν ἐν ὅρκῳ κατὰ τὸν ὀνειδισμὸν αὐτοῦ.
Dn(LXX):11:18 (World English Bible Daniel 11:18) After this shall he turn his face to the islands, and shall take many: but a prince shall cause the reproach offered by him to cease; yes, moreover, he shall cause his reproach to turn on him.
Dn(LXX):11:18 Zwróci więc swój wzrok ku wyspom i zdobędzie ich wiele. Ale pewien wódz położy kres zniewadze mu wyrządzonej, tak że tamten nie będzie mógł mu odpowiedzieć zniewagą. (Daniel 11:18 BT_4)
Dn(LXX):11:18 καὶ δώσει τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἐπὶ τὴν θάλασσαν καὶ λήψεται πολλοὺς καὶ ἐπιστρέψει ὀργὴν ὀνειδισμοῦ αὐτῶν ἐν ὅρκῳ κατὰ τὸν ὀνειδισμὸν αὐτοῦ.
Dn(LXX):11:18 καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) ὀνειδισμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὅρκος, -ου, ὁ κατά ὁ ἡ τό ὀνειδισμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Dn(LXX):11:18 I też, nawet, mianowicie By dawać Twarz On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Morze I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Dużo I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Obrażaj On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Przysięga W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Obrażaj On/ona/to/to samo
Dn(LXX):11:18 kai\ dO/sei to\ pro/sOpon au)tou= e)pi\ tE\n Ta/lassan kai\ lE/PSetai pollou\s kai\ e)pistre/PSei o)rgE\n o)neidismou= au)tO=n e)n o(/rkO| kata\ to\n o)neidismo\n au)tou=.
Dn(LXX):11:18 kai dOsei to prosOpon autu epi tEn Talassan kai lEPSetai pollus kai epistrePSei orgEn oneidismu autOn en horkO kata ton oneidismon autu.
Dn(LXX):11:18 C VF_FAI3S RA_ASN N2N_ASN RD_GSM P RA_ASF N1S_ASF C VF_FMI3S A1P_APM C VF_FAI3S N1_ASF N2_GSM RD_GPM P N2_DSM P RA_ASM N2_ASM RD_GSM
Dn(LXX):11:18 and also, even, namely to give the face he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the sea and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand much and also, even, namely to turn around wrath fume, anger, rage insult he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among oath down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the insult he/she/it/same
Dn(LXX):11:18 and he/she/it-will-GIVE, you(sg)-will-be-GIVE-ed (classical) the (nom|acc) face (nom|acc|voc) him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) sea (acc) and he/she/it-will-be-TAKE HOLD OF-ed many (acc) and he/she/it-will-TURN-AROUND, you(sg)-will-be-TURN-ed-AROUND (classical) wrath (acc) insult (gen) them/same (gen) in/among/by (+dat) oath (dat) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) insult (acc) him/it/same (gen)
Dn(LXX):11:18 Dn(LXX)_11:18_1 Dn(LXX)_11:18_2 Dn(LXX)_11:18_3 Dn(LXX)_11:18_4 Dn(LXX)_11:18_5 Dn(LXX)_11:18_6 Dn(LXX)_11:18_7 Dn(LXX)_11:18_8 Dn(LXX)_11:18_9 Dn(LXX)_11:18_10 Dn(LXX)_11:18_11 Dn(LXX)_11:18_12 Dn(LXX)_11:18_13 Dn(LXX)_11:18_14 Dn(LXX)_11:18_15 Dn(LXX)_11:18_16 Dn(LXX)_11:18_17 Dn(LXX)_11:18_18 Dn(LXX)_11:18_19 Dn(LXX)_11:18_20 Dn(LXX)_11:18_21 Dn(LXX)_11:18_22
Dn(LXX):11:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):11:19 ἐπιστρέψει τὸ πρόσωπον αὐτοῦ εἰς τὸ κατισχῦσαι τὴν χώραν αὐτοῦ καὶ προσκόψει καὶ πεσεῖται καὶ οὐχ εὑρεθήσεται.
Dn(LXX):11:19 (World English Bible Daniel 11:19) Then he shall turn his face toward the fortresses of his own land; but he shall stumble and fall, and shall not be found.
Dn(LXX):11:19 Zwróci swój wzrok ku twierdzom swego kraju; zachwieje się jednak, upadnie i zniknie zupełnie. (Daniel 11:19 BT_4)
Dn(LXX):11:19 ἐπιστρέψει τὸ πρόσωπον αὐτοῦ εἰς τὸ κατισχῦσαι τὴν χώραν αὐτοῦ καὶ προσκόψει καὶ πεσεῖται καὶ οὐχ εὑρεθήσεται.
Dn(LXX):11:19 ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό κατ·ισχύω (κατ+ισχυ-, κατ+ισχυ·σ-, κατ+ισχυ·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό χώρα, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί προσ·κόπτω (προσ+κοπτ-, προσ+κοψ-, προσ+κοψ-, -, -, -) καί πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-)
Dn(LXX):11:19 By odwracać się dookoła Twarz On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Do ??? Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat} On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By potykać się I też, nawet, mianowicie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By znajdować
Dn(LXX):11:19 e)pistre/PSei to\ pro/sOpon au)tou= ei)s to\ katisCHu=sai tE\n CHO/ran au)tou= kai\ prosko/PSei kai\ pesei=tai kai\ ou)CH eu(reTE/setai.
Dn(LXX):11:19 epistrePSei to prosOpon autu eis to katisCHysai tEn CHOran autu kai proskoPSei kai peseitai kai uCH heureTEsetai.
Dn(LXX):11:19 VF_FAI3S RA_ASN N2N_ASN RD_GSM P RA_ASN VA_AAN RA_ASF N1A_ASF RD_GSM C VF_FAI3S C VF2_FMI3S C D VC_FPI3S
Dn(LXX):11:19 to turn around the face he/she/it/same into (+acc) the to ??? the region realm (clίme); land, country, territory, tract he/she/it/same and also, even, namely to stumble and also, even, namely to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. and also, even, namely οὐχ before rough breathing to find
Dn(LXX):11:19 he/she/it-will-TURN-AROUND, you(sg)-will-be-TURN-ed-AROUND (classical) the (nom|acc) face (nom|acc|voc) him/it/same (gen) into (+acc) the (nom|acc) to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt) the (acc) region (acc) him/it/same (gen) and he/she/it-will-STUMBLE, you(sg)-will-be-STUMBLE-ed (classical) and he/she/it-will-be-FALL-ed and not he/she/it-will-be-FIND-ed
Dn(LXX):11:19 Dn(LXX)_11:19_1 Dn(LXX)_11:19_2 Dn(LXX)_11:19_3 Dn(LXX)_11:19_4 Dn(LXX)_11:19_5 Dn(LXX)_11:19_6 Dn(LXX)_11:19_7 Dn(LXX)_11:19_8 Dn(LXX)_11:19_9 Dn(LXX)_11:19_10 Dn(LXX)_11:19_11 Dn(LXX)_11:19_12 Dn(LXX)_11:19_13 Dn(LXX)_11:19_14 Dn(LXX)_11:19_15 Dn(LXX)_11:19_16 Dn(LXX)_11:19_17
Dn(LXX):11:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):11:20 καὶ ἀναστήσεται ἐκ τῆς ῥίζης αὐτοῦ φυτὸν βασιλείας εἰς ἀνάστασιν, ἀνὴρ τύπτων δόξαν βασιλέως· καὶ ἐν ἡμέραις ἐσχάταις συντριβήσεται καὶ οὐκ ἐν ὀργῇ οὐδὲ ἐν πολέμῳ.
Dn(LXX):11:20 (World English Bible Daniel 11:20) Then shall stand up in his place one who shall cause a tax collector to pass through the kingdom to maintain its glory; but within few days he shall be destroyed, neither in anger, nor in battle.
Dn(LXX):11:20 Na jego miejsce wystąpi ten, co pośle poborcę daniny do pięknego królestwa, ale po kilku dniach zostanie obalony, choć nie publicznie ani w wyniku wojny. (Daniel 11:20 BT_4)
Dn(LXX):11:20 καὶ ἀναστήσεται ἐκ τῆς ῥίζης αὐτοῦ φυτὸν βασιλείας εἰς ἀνάστασιν, ἀνὴρ τύπτων δόξαν βασιλέως· καὶ ἐν ἡμέραις ἐσχάταις συντριβήσεται καὶ οὐκ ἐν ὀργῇ οὐδὲ ἐν πολέμῳ.
Dn(LXX):11:20 καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) ἐκ ὁ ἡ τό ῥίζα, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό βασιλεία, -ας, ἡ εἰς[1] ἀνά·στασις, -εως, ἡ; ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ τύπτω (τυπτ-, -, -, -, -, -) δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) βασιλεύς, -έως, ὁ καί ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ ἔσχατος -η -ον συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐν ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) οὐδέ (οὐ δέ) ἐν πόλεμος, -ου, ὁ
Dn(LXX):11:20 I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Korzeń On/ona/to/to samo Królestwo Do (+przyspieszenie) Zmartwychwstanie; by stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Do niech bije Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do Król I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Ostatni By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wojna [zobacz polemiczny]
Dn(LXX):11:20 kai\ a)nastE/setai e)k tE=s r(i/DZEs au)tou= futo\n basilei/as ei)s a)na/stasin, a)nE\r tu/ptOn do/Xan basile/Os· kai\ e)n E(me/rais e)sCHa/tais suntribE/setai kai\ ou)k e)n o)rgE=| ou)de\ e)n pole/mO|.
Dn(LXX):11:20 kai anastEsetai ek tEs riDZEs autu fyton basileias eis anastasin, anEr typtOn doXan basileOs· kai en hEmerais esCHatais syntribEsetai kai uk en orgE ude en polemO.
Dn(LXX):11:20 C VF_FMI3S P RA_GSF N1S_GSF RD_GSM N2N_NSN N1A_GSF P N3I_ASF N3_NSM V1_PAPNSM N1S_ASF N3V_GSM C P N1A_DPF A1_DPF VD_FPI3S C D P N1_DSF C P N2_DSM
Dn(LXX):11:20 and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect out of (+gen) ἐξ before vowels the root he/she/it/same ć kingdom into (+acc) resurrection; to stand up put up, raise, resurrect man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". to beat glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to king and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day last to break to crush completely, break (in pieces) and also, even, namely οὐχ before rough breathing in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among wrath fume, anger, rage οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among war [see polemic]
Dn(LXX):11:20 and he/she/it-will-be-STand-ed-UP out of (+gen) the (gen) root (gen) him/it/same (gen) kingdom (gen), kingdoms (acc) into (+acc) resurrection (acc); upon STand-ing-UP (dat) man, husband (nom) while BEAT-ing (nom) glory/awesomeness (acc); upon GLORY-ing (nom|acc|voc) king (gen) and in/among/by (+dat) days (dat) last (dat) he/she/it-will-be-BREAK-ed and not in/among/by (+dat) wrath (dat) neither/nor in/among/by (+dat) war (dat)
Dn(LXX):11:20 Dn(LXX)_11:20_1 Dn(LXX)_11:20_2 Dn(LXX)_11:20_3 Dn(LXX)_11:20_4 Dn(LXX)_11:20_5 Dn(LXX)_11:20_6 Dn(LXX)_11:20_7 Dn(LXX)_11:20_8 Dn(LXX)_11:20_9 Dn(LXX)_11:20_10 Dn(LXX)_11:20_11 Dn(LXX)_11:20_12 Dn(LXX)_11:20_13 Dn(LXX)_11:20_14 Dn(LXX)_11:20_15 Dn(LXX)_11:20_16 Dn(LXX)_11:20_17 Dn(LXX)_11:20_18 Dn(LXX)_11:20_19 Dn(LXX)_11:20_20 Dn(LXX)_11:20_21 Dn(LXX)_11:20_22 Dn(LXX)_11:20_23 Dn(LXX)_11:20_24 Dn(LXX)_11:20_25 Dn(LXX)_11:20_26
Dn(LXX):11:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):11:21 καὶ ἀναστήσεται ἐπὶ τὸν τόπον αὐτοῦ εὐκαταφρόνητος, καὶ οὐ δοθήσεται ἐπ’ αὐτὸν δόξα βασιλέως· καὶ ἥξει ἐξάπινα, κατισχύσει βασιλεὺς ἐν κληροδοσίᾳ αὐτοῦ.
Dn(LXX):11:21 (World English Bible Daniel 11:21) In his place shall stand up a contemptible person, to whom they had not given the honor of the kingdom: but he shall come in time of security, and shall obtain the kingdom by flatteries.
Dn(LXX):11:21 Po nim zaś wystąpi ten, którym wzgardzono i nie dano mu królewskiej godności. Nadejdzie potajemnie i przez intrygi opanuje królestwo. (Daniel 11:21 BT_4)
Dn(LXX):11:21 καὶ ἀναστήσεται ἐπὶ τὸν τόπον αὐτοῦ εὐκαταφρόνητος, καὶ οὐ δοθήσεται ἐπ’ αὐτὸν δόξα βασιλέως· καὶ ἥξει ἐξάπινα, κατισχύσει βασιλεὺς ἐν κληροδοσίᾳ αὐτοῦ.
Dn(LXX):11:21 καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό δόξα, -ης, ἡ βασιλεύς, -έως, ὁ καί ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) ἐξάπινα κατ·ισχύω (κατ+ισχυ-, κατ+ισχυ·σ-, κατ+ισχυ·σ-, -, -, -) βασιλεύς, -έως, ὁ ἐν αὐτός αὐτή αὐτό
Dn(LXX):11:21 I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Miejsce On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By dawać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Sławy/wzbudzanie grozy Król I też, nawet, mianowicie By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by prowadzić Nagle nagle, ekscytuj, tryskaj {rumień się}, zapalaj się, trąć Do ??? Król W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
Dn(LXX):11:21 kai\ a)nastE/setai e)pi\ to\n to/pon au)tou= eu)katafro/nEtos, kai\ ou) doTE/setai e)p’ au)to\n do/Xa basile/Os· kai\ E(/Xei e)Xa/pina, katisCHu/sei basileu\s e)n klErodosi/a| au)tou=.
Dn(LXX):11:21 kai anastEsetai epi ton topon autu eukatafronEtos, kai u doTEsetai ep’ auton doXa basileOs· kai hEXei eXapina, katisCHysei basileus en klErodosia autu.
Dn(LXX):11:21 C VF_FMI3S P RA_ASM N2_ASM RD_GSM A1B_NSM C D VC_FPI3S P RD_ASM N1S_NSF N3V_GSM C VF_FAI3S D VF_FAI3S N3V_NSM P N1A_DSF RD_GSM
Dn(LXX):11:21 and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the place he/she/it/same ć and also, even, namely οὐχ before rough breathing to give upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same glory/awesomeness king and also, even, namely to have come I have come. I have arrived.; to lead suddenly suddenly, excite, flush, kindle, smack to ??? king in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć he/she/it/same
Dn(LXX):11:21 and he/she/it-will-be-STand-ed-UP upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) place (acc) him/it/same (gen) and not he/she/it-will-be-GIVE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) glory/awesomeness (nom|voc) king (gen) and he/she/it-will-HAVE COME, you(sg)-will-be-HAVE COME-ed (classical); (fut perf) (classical) suddenly he/she/it-will-???, you(sg)-will-be-???-ed (classical) king (nom) in/among/by (+dat) him/it/same (gen)
Dn(LXX):11:21 Dn(LXX)_11:21_1 Dn(LXX)_11:21_2 Dn(LXX)_11:21_3 Dn(LXX)_11:21_4 Dn(LXX)_11:21_5 Dn(LXX)_11:21_6 Dn(LXX)_11:21_7 Dn(LXX)_11:21_8 Dn(LXX)_11:21_9 Dn(LXX)_11:21_10 Dn(LXX)_11:21_11 Dn(LXX)_11:21_12 Dn(LXX)_11:21_13 Dn(LXX)_11:21_14 Dn(LXX)_11:21_15 Dn(LXX)_11:21_16 Dn(LXX)_11:21_17 Dn(LXX)_11:21_18 Dn(LXX)_11:21_19 Dn(LXX)_11:21_20 Dn(LXX)_11:21_21 Dn(LXX)_11:21_22
Dn(LXX):11:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):11:22 καὶ τοὺς βραχίονας τοὺς συντριβέντας συντρίψει ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ·
Dn(LXX):11:22 (World English Bible Daniel 11:22) The overwhelming forces shall be overwhelmed from before him, and shall be broken; yes, also the prince of the covenant.
Dn(LXX):11:22 Wojsko poniesie porażkę, a także i książę sprzymierzony. (Daniel 11:22 BT_4)
Dn(LXX):11:22 καὶ τοὺς βραχίονας τοὺς συντριβέντας συντρίψει ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ·
Dn(LXX):11:22 καί ὁ ἡ τό βραχίων, -ονος, ὁ ὁ ἡ τό συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Dn(LXX):11:22 I też, nawet, mianowicie Ręka {Broń} By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz On/ona/to/to samo
Dn(LXX):11:22 kai\ tou\s braCHi/onas tou\s suntribe/ntas suntri/PSei a)po\ prosO/pou au)tou=·
Dn(LXX):11:22 kai tus braCHionas tus syntribentas syntriPSei apo prosOpu autu·
Dn(LXX):11:22 C RA_APM N3N_APM RA_APM VD_APPAPM VF_FAI3S P N2N_GSN RD_GSM
Dn(LXX):11:22 and also, even, namely the arm the to break to crush completely, break (in pieces) to break to crush completely, break (in pieces) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face he/she/it/same
Dn(LXX):11:22 and the (acc) arms (acc) the (acc) upon being-BREAK-ed (acc) he/she/it-will-BREAK, you(sg)-will-be-BREAK-ed (classical) away from (+gen) face (gen) him/it/same (gen)
Dn(LXX):11:22 Dn(LXX)_11:22_1 Dn(LXX)_11:22_2 Dn(LXX)_11:22_3 Dn(LXX)_11:22_4 Dn(LXX)_11:22_5 Dn(LXX)_11:22_6 Dn(LXX)_11:22_7 Dn(LXX)_11:22_8 Dn(LXX)_11:22_9
Dn(LXX):11:22 x x x x x x x x x
Dn(LXX):11:23 καὶ μετὰ τῆς διαθήκης καὶ δήμου συνταγέντος μετ’ αὐτοῦ ποιήσει ψεῦδος καὶ ἐπὶ ἔθνος ἰσχυρὸν ἐν ὀλιγοστῷ ἔθνει.
Dn(LXX):11:23 (World English Bible Daniel 11:23) After the treaty made with him he shall work deceitfully; for he shall come up, and shall become strong, with a small people.
Dn(LXX):11:23 Od chwili zawarcia przymierza z nim będzie postępował zdradliwie, nadejdzie i okaże się silnym wśród garstki ludzi. (Daniel 11:23 BT_4)
Dn(LXX):11:23 καὶ μετὰ τῆς διαθήκης καὶ δήμου συνταγέντος μετ’ αὐτοῦ ποιήσει ψεῦδος καὶ ἐπὶ ἔθνος ἰσχυρὸν ἐν ὀλιγοστῷ ἔθνει.
Dn(LXX):11:23 καί μετά ὁ ἡ τό δια·θήκη, -ης, ἡ καί δῆμος, -ου, ὁ συν·τάσσω (συν+τασσ-, συν+ταξ-, συν+ταξ-, συν+τεταχ·[κ]-, συν+τετασσ-, συν+ταγ·[θ]-/συν+ταχ·θ-) μετά αὐτός αὐτή αὐτό ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ψεῦδο·ς, -ους, τό καί ἐπί ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ἰσχυρός -ά -όν ἐν ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη
Dn(LXX):11:23 I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Konwencja I też, nawet, mianowicie Zgromadzenia okręg, kraj, ziemia, parafia, mieszkańcy, Do ??? Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Robienie/robienie; by czynić/rób Leż {Kłam} kłamstwo, nieprawdę, fałszywą religię I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Naród [zobacz etniczny] Potężny silny, potężny, silny, W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Naród [zobacz etniczny]
Dn(LXX):11:23 kai\ meta\ tE=s diaTE/kEs kai\ dE/mou suntage/ntos met’ au)tou= poiE/sei PSeu=dos kai\ e)pi\ e)/Tnos i)sCHuro\n e)n o)ligostO=| e)/Tnei.
Dn(LXX):11:23 kai meta tEs diaTEkEs kai dEmu syntagentos met’ autu poiEsei PSeudos kai epi eTnos isCHyron en oligostO eTnei.
Dn(LXX):11:23 C P RA_GSF N1_GSF C N2_GSM VD_APPGSM P RD_GSM VF_FAI3S N3E_ASN C P N3E_ASN A1A_ASN P A1_DSN N3E_DSN
Dn(LXX):11:23 and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the covenant and also, even, namely assembly district, country, land, township, inhabitants, to ??? after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same doing/making; to do/make lie falsehood, untruth, false religion and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing nation [see ethnic] mighty forceful, powerful, strong, in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć nation [see ethnic]
Dn(LXX):11:23 and after (+acc), with (+gen) the (gen) covenant (gen) and assembly (gen) upon being-???-ed (gen) after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical) lie (nom|acc|voc) and upon/over (+acc,+gen,+dat) nation (nom|acc|voc) mighty ([Adj] acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) nation (dat)
Dn(LXX):11:23 Dn(LXX)_11:23_1 Dn(LXX)_11:23_2 Dn(LXX)_11:23_3 Dn(LXX)_11:23_4 Dn(LXX)_11:23_5 Dn(LXX)_11:23_6 Dn(LXX)_11:23_7 Dn(LXX)_11:23_8 Dn(LXX)_11:23_9 Dn(LXX)_11:23_10 Dn(LXX)_11:23_11 Dn(LXX)_11:23_12 Dn(LXX)_11:23_13 Dn(LXX)_11:23_14 Dn(LXX)_11:23_15 Dn(LXX)_11:23_16 Dn(LXX)_11:23_17 Dn(LXX)_11:23_18
Dn(LXX):11:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):11:24 ἐξάπινα ἐρημώσει πόλιν καὶ ποιήσει ὅσα οὐκ ἐποίησαν οἱ πατέρες αὐτοῦ οὐδὲ οἱ πατέρες τῶν πατέρων αὐτοῦ· προνομὴν καὶ σκῦλα καὶ χρήματα αὐτοῖς δώσει καὶ ἐπὶ τὴν πόλιν τὴν ἰσχυρὰν διανοηθήσεται, καὶ οἱ λογισμοὶ αὐτοῦ εἰς μάτην.
Dn(LXX):11:24 (World English Bible Daniel 11:24) In time of security shall he come even on the fattest places of the province; and he shall do that which his fathers have not done, nor his fathers' fathers; he shall scatter among them prey, and spoil, and substance: yes, he shall devise his devices against the strongholds, even for a time.
Dn(LXX):11:24 Niespodzianie wkroczy do najbogatszych krain i będzie czynił to, czego nie czynił jego ojciec ani przodkowie. Łupy, zdobycze i mienie rozdzieli między nich. Będzie obmyślał plany przeciw warowniom, ale do czasu. (Daniel 11:24 BT_4)
Dn(LXX):11:24 ἐξάπινα ἐρημώσει πόλιν καὶ ποιήσει ὅσα οὐκ ἐποίησαν οἱ πατέρες αὐτοῦ οὐδὲ οἱ πατέρες τῶν πατέρων αὐτοῦ· προνομὴν καὶ σκῦλα καὶ χρήματα αὐτοῖς δώσει καὶ ἐπὶ τὴν πόλιν τὴν ἰσχυρὰν διανοηθήσεται, καὶ οἱ λογισμοὶ αὐτοῦ εἰς μάτην.
Dn(LXX):11:24 ἐξάπινα ἐρήμωσις, -εως, ἡ; ἐρημόω (ερημ(ο)-, ερημω·σ-, ερημω·σ-, ηρημω·κ-, ηρημω-, ερημω·θ-) πόλις, -εως, ἡ καί ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὅσος -η -ον οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό οὐδέ (οὐ δέ) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό καί σκῦλον, -ου, τό καί χρῆμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) καί ἐπί ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό ἰσχυρός -ά -όν δια·νοέομαι [LXX] (δια+νο(ε)-, -, -, -, δια+νενοη-, δια+νοη·θ-) καί ὁ ἡ τό λογισμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] μάτην
Dn(LXX):11:24 Nagle nagle, ekscytuj, tryskaj {rumień się}, zapalaj się, trąć Spustoszenie; by leżeć odłogiem Miasto I też, nawet, mianowicie Robienie/robienie; by czynić/rób Tyleż/wiele jak ??? Przed przydechem mocnym By czynić/rób Ojciec On/ona/to/to samo ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Ojciec Ojciec On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Łup I też, nawet, mianowicie Znaczy {Ma na myśli} (bogactwo, potrzeba, {czas wiązał się {opowiadał}, wystawiają?}) On/ona/to/to samo By dawać I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Miasto Potężny silny, potężny, silny, By zamierzać I też, nawet, mianowicie Logika On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Na próżno
Dn(LXX):11:24 e)Xa/pina e)rEmO/sei po/lin kai\ poiE/sei o(/sa ou)k e)poi/Esan oi( pate/res au)tou= ou)de\ oi( pate/res tO=n pate/rOn au)tou=· pronomE\n kai\ sku=la kai\ CHrE/mata au)toi=s dO/sei kai\ e)pi\ tE\n po/lin tE\n i)sCHura\n dianoETE/setai, kai\ oi( logismoi\ au)tou= ei)s ma/tEn.
Dn(LXX):11:24 eXapina erEmOsei polin kai poiEsei hosa uk epoiEsan hoi pateres autu ude hoi pateres tOn paterOn autu· pronomEn kai skyla kai CHrEmata autois dOsei kai epi tEn polin tEn isCHyran dianoETEsetai, kai hoi logismoi autu eis matEn.
Dn(LXX):11:24 D VF_FAI3S N3I_ASF C VF_FAI3S A1_APN D VAI_AAI3P RA_NPM N3_NPM RD_GSM C RA_NPM N3_NPM RA_GPM N3_GPM RD_GSM N1_ASF C N2N_APN C N3M_APN RD_DPM VF_FAI3S C P RA_ASF N3I_ASF RA_ASF A1A_ASF VC_FPI3S C RA_NPM N2_NPM RD_GSM P D
Dn(LXX):11:24 suddenly suddenly, excite, flush, kindle, smack devastation; to lay waste city and also, even, namely doing/making; to do/make as much/many as οὐχ before rough breathing to do/make the father he/she/it/same οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) the father the father he/she/it/same ć and also, even, namely spoil and also, even, namely means (wealth, necessities, {time related, expose?}) he/she/it/same to give and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the city the mighty forceful, powerful, strong, to purpose and also, even, namely the logic he/she/it/same into (+acc) in vain
Dn(LXX):11:24 suddenly devastation (dat); he/she/it-will-LAY-WASTE, you(sg)-will-be-LAY-ed-WASTE (classical) city (acc) and doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical) as much/many as (nom|acc) not they-DO/MAKE-ed the (nom) fathers (nom|voc) him/it/same (gen) neither/nor the (nom) fathers (nom|voc) the (gen) fathers (gen) him/it/same (gen) and spoils (nom|acc|voc) and meanses (nom|acc|voc) them/same (dat) he/she/it-will-GIVE, you(sg)-will-be-GIVE-ed (classical) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) city (acc) the (acc) mighty ([Adj] acc) he/she/it-will-be-PURPOSE-ed and the (nom) logics (nom|voc) him/it/same (gen) into (+acc) in vain
Dn(LXX):11:24 Dn(LXX)_11:24_1 Dn(LXX)_11:24_2 Dn(LXX)_11:24_3 Dn(LXX)_11:24_4 Dn(LXX)_11:24_5 Dn(LXX)_11:24_6 Dn(LXX)_11:24_7 Dn(LXX)_11:24_8 Dn(LXX)_11:24_9 Dn(LXX)_11:24_10 Dn(LXX)_11:24_11 Dn(LXX)_11:24_12 Dn(LXX)_11:24_13 Dn(LXX)_11:24_14 Dn(LXX)_11:24_15 Dn(LXX)_11:24_16 Dn(LXX)_11:24_17 Dn(LXX)_11:24_18 Dn(LXX)_11:24_19 Dn(LXX)_11:24_20 Dn(LXX)_11:24_21 Dn(LXX)_11:24_22 Dn(LXX)_11:24_23 Dn(LXX)_11:24_24 Dn(LXX)_11:24_25 Dn(LXX)_11:24_26 Dn(LXX)_11:24_27 Dn(LXX)_11:24_28 Dn(LXX)_11:24_29 Dn(LXX)_11:24_30 Dn(LXX)_11:24_31 Dn(LXX)_11:24_32 Dn(LXX)_11:24_33 Dn(LXX)_11:24_34 Dn(LXX)_11:24_35 Dn(LXX)_11:24_36 Dn(LXX)_11:24_37
Dn(LXX):11:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):11:25 καὶ ἐγερθήσεται ἡ ἰσχὺς αὐτοῦ καὶ ἡ καρδία αὐτοῦ ἐπὶ τὸν βασιλέα Αἰγύπτου ἐν ὄχλῳ πολλῷ, καὶ ὁ βασιλεὺς Αἰγύπτου ἐρεθισθήσεται εἰς πόλεμον ἐν ὄχλῳ ἰσχυρῷ σφόδρα λίαν· καὶ οὐ στήσεται, ὅτι διανοηθήσεται ἐπ’ αὐτὸν διανοίᾳ·
Dn(LXX):11:25 (World English Bible Daniel 11:25) He shall stir up his power and his courage against the king of the south with a great army; and the king of the south shall war in battle with an exceeding great and mighty army; but he shall not stand; for they shall devise devices against him.
Dn(LXX):11:25 Będzie pobudzał swą siłę i serce przeciw królowi południa z wielką mocą. Król zaś południa będzie się zbroił na wojnę, zbierając wielkie i potężne wojsko, ale nie zazna powodzenia, ponieważ będą knuć złe zamysły przeciw niemu. (Daniel 11:25 BT_4)
Dn(LXX):11:25 καὶ ἐγερθήσεται ἰσχὺς αὐτοῦ καὶ καρδία αὐτοῦ ἐπὶ τὸν βασιλέα Αἰγύπτου ἐν ὄχλῳ πολλῷ, καὶ βασιλεὺς Αἰγύπτου ἐρεθισθήσεται εἰς πόλεμον ἐν ὄχλῳ ἰσχυρῷ σφόδρα λίαν· καὶ οὐ στήσεται, ὅτι διανοηθήσεται ἐπ’ αὐτὸν διανοίᾳ·
Dn(LXX):11:25 καί ἐγείρω (εγειρ-, εγερ(ε)·[σ]-, εγειρ·[σ]-, εγρηγορ·[κ]-, εγηγερ-, εγερ·θ-) ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Αἴγυπτος, -ου, ἡ ἐν ὄχλος, -ου, ὁ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ καί ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Αἴγυπτος, -ου, ἡ ἐρεθίζω (ερεθιζ-, -, ερεθι·σ-, -, -, ερεθισ·θ-) εἰς[1] πόλεμος, -ου, ὁ ἐν ὄχλος, -ου, ὁ ἰσχυρός -ά -όν σφόδρα λίαν καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ὅτι δια·νοέομαι [LXX] (δια+νο(ε)-, -, -, -, δια+νενοη-, δια+νοη·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό διά·νοια, -ας, ἡ
Dn(LXX):11:25 I też, nawet, mianowicie By podnosić się Siła On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Król Egipt [kraj z] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Tłum Dużo I też, nawet, mianowicie Król Egipt [kraj z] By prowokować Do (+przyspieszenie) Wojna [zobacz polemiczny] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Tłum Potężny silny, potężny, silny, Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony Bardzo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By powodować stać Ponieważ/tamto By zamierzać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Poznania umysł, umysłowość, cel, plan
Dn(LXX):11:25 kai\ e)gerTE/setai E( i)sCHu\s au)tou= kai\ E( kardi/a au)tou= e)pi\ to\n basile/a *ai)gu/ptou e)n o)/CHlO| pollO=|, kai\ o( basileu\s *ai)gu/ptou e)reTisTE/setai ei)s po/lemon e)n o)/CHlO| i)sCHurO=| sfo/dra li/an· kai\ ou) stE/setai, o(/ti dianoETE/setai e)p’ au)to\n dianoi/a|·
Dn(LXX):11:25 kai egerTEsetai hE isCHys autu kai hE kardia autu epi ton basilea aigyptu en oCHlO pollO, kai ho basileus aigyptu ereTisTEsetai eis polemon en oCHlO isCHyrO sfodra lian· kai u stEsetai, hoti dianoETEsetai ep’ auton dianoia·
Dn(LXX):11:25 C VC_FPI3S RA_NSF N3_NSF RD_GSM C RA_NSF N1A_NSF RD_GSM P RA_ASM N3V_ASM N2_GSF P N2_DSM A1P_DSM C RA_NSM N3V_NSM N2_GSF VS_FPI3S P N2_ASM P N2_DSM A1A_DSM D D C D VF_FMI3S C VC_FPI3S P RD_ASM N1A_DSF
Dn(LXX):11:25 and also, even, namely to rise the strength he/she/it/same and also, even, namely the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the king Egypt [country of] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among crowd much and also, even, namely the king Egypt [country of] to provoke into (+acc) war [see polemic] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among crowd mighty forceful, powerful, strong, vehement, intense, keen, inveighingly, eager very and also, even, namely οὐχ before rough breathing to cause to stand because/that to purpose upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same cognition intellect, mentality, purpose, plan
Dn(LXX):11:25 and he/she/it-will-be-RISE-ed the (nom) strength (nom) him/it/same (gen) and the (nom) heart (nom|voc) him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) king (acc) Egypt (gen) in/among/by (+dat) crowd (dat) much (dat) and the (nom) king (nom) Egypt (gen) he/she/it-will-be-PROVOKE-ed into (+acc) war (acc) in/among/by (+dat) crowd (dat) mighty ([Adj] dat) vehement, very and not he/she/it-will-be-CAUSE-ed-TO-STand because/that he/she/it-will-be-PURPOSE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) cognition (dat)
Dn(LXX):11:25 Dn(LXX)_11:25_1 Dn(LXX)_11:25_2 Dn(LXX)_11:25_3 Dn(LXX)_11:25_4 Dn(LXX)_11:25_5 Dn(LXX)_11:25_6 Dn(LXX)_11:25_7 Dn(LXX)_11:25_8 Dn(LXX)_11:25_9 Dn(LXX)_11:25_10 Dn(LXX)_11:25_11 Dn(LXX)_11:25_12 Dn(LXX)_11:25_13 Dn(LXX)_11:25_14 Dn(LXX)_11:25_15 Dn(LXX)_11:25_16 Dn(LXX)_11:25_17 Dn(LXX)_11:25_18 Dn(LXX)_11:25_19 Dn(LXX)_11:25_20 Dn(LXX)_11:25_21 Dn(LXX)_11:25_22 Dn(LXX)_11:25_23 Dn(LXX)_11:25_24 Dn(LXX)_11:25_25 Dn(LXX)_11:25_26 Dn(LXX)_11:25_27 Dn(LXX)_11:25_28 Dn(LXX)_11:25_29 Dn(LXX)_11:25_30 Dn(LXX)_11:25_31 Dn(LXX)_11:25_32 Dn(LXX)_11:25_33 Dn(LXX)_11:25_34 Dn(LXX)_11:25_35 Dn(LXX)_11:25_36
Dn(LXX):11:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):11:26 καὶ καταναλώσουσιν αὐτὸν μέριμναι αὐτοῦ καὶ ἀποστρέψουσιν αὐτόν, καὶ παρελεύσεται καὶ κατασυριεῖ, καὶ πεσοῦνται τραυματίαι πολλοί.
Dn(LXX):11:26 (World English Bible Daniel 11:26) Yes, they who eat of his dainties shall destroy him, and his army shall overflow; and many shall fall down slain.
Dn(LXX):11:26 Ci, którzy jedli z jego stołu, zmiażdżą go, wojsko zaś jego ulegnie rozproszeniu i wielu padnie zabitych. (Daniel 11:26 BT_4)
Dn(LXX):11:26 καὶ καταναλώσουσιν αὐτὸν μέριμναι αὐτοῦ καὶ ἀποστρέψουσιν αὐτόν, καὶ παρελεύσεται καὶ κατασυριεῖ, καὶ πεσοῦνται τραυματίαι πολλοί.
Dn(LXX):11:26 καί κατ·αν·αλίσκω (καταν+αλισκ-, καταν+αλω·σ-, καταν+αλω·σ-, -, -, καταν+αλω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό μέριμνα, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό καί παρ·έρχομαι (παρ+ερχ-, παρ+ελευ·σ-, παρ+ελθ·[σ]- or 2nd παρ+ελθ-, παρ+εληλυθ·[κ]-, -, -) καί κατα·συρίζω [LXX] (-, κατα+συρι(ε)·[σ]-, -, -, -, -) καί πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ
Dn(LXX):11:26 I też, nawet, mianowicie By zużywać się zupełnie niszcz; zużywaj On/ona/to/to samo Niepokój się On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By odwracać się od On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mijać mijaj, obok, albo przeszły I też, nawet, mianowicie Do ??? I też, nawet, mianowicie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Dużo
Dn(LXX):11:26 kai\ katanalO/sousin au)to\n me/rimnai au)tou= kai\ a)postre/PSousin au)to/n, kai\ pareleu/setai kai\ katasuriei=, kai\ pesou=ntai traumati/ai polloi/.
Dn(LXX):11:26 kai katanalOsusin auton merimnai autu kai apostrePSusin auton, kai pareleusetai kai katasyriei, kai pesuntai traumatiai polloi.
Dn(LXX):11:26 C VF_FAI3P RD_ASM N1A_NPF RD_GSM C VF_FAI3P RD_ASM C VF_FMI3S C VF2_FAI3S C VF2_FMI3P N1T_NPM A1P_NPM
Dn(LXX):11:26 and also, even, namely to consume utterly destroy; use up he/she/it/same worry he/she/it/same and also, even, namely to turn away from he/she/it/same and also, even, namely to pass by go by, beside, or past and also, even, namely to ??? and also, even, namely to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. ć much
Dn(LXX):11:26 and they-will-CONSUME UTTERLY, going-to-CONSUME UTTERLY (fut ptcp) (dat) him/it/same (acc) worries (nom|voc) him/it/same (gen) and they-will-TURN-AWAY-FROM, going-to-TURN (fut ptcp) (dat) him/it/same (acc) and he/she/it-will-be-PASS BY-ed and he/she/it-will-???, you(sg)-will-be-???-ed (classical) and they-will-be-FALL-ed many (nom)
Dn(LXX):11:26 Dn(LXX)_11:26_1 Dn(LXX)_11:26_2 Dn(LXX)_11:26_3 Dn(LXX)_11:26_4 Dn(LXX)_11:26_5 Dn(LXX)_11:26_6 Dn(LXX)_11:26_7 Dn(LXX)_11:26_8 Dn(LXX)_11:26_9 Dn(LXX)_11:26_10 Dn(LXX)_11:26_11 Dn(LXX)_11:26_12 Dn(LXX)_11:26_13 Dn(LXX)_11:26_14 Dn(LXX)_11:26_15 Dn(LXX)_11:26_16
Dn(LXX):11:26 x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):11:27 καὶ δύο βασιλεῖς μόνοι δειπνήσουσιν ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ ἐπὶ μιᾶς τραπέζης φάγονται καὶ ψευδολογήσουσι καὶ οὐκ εὐοδωθήσονται· ἔτι γὰρ συντέλεια εἰς καιρόν.
Dn(LXX):11:27 (World English Bible Daniel 11:27) As for both these kings, their hearts shall be to do mischief, and they shall speak lies at one table: but it shall not prosper; for yet the end shall be at the time appointed.
Dn(LXX):11:27 Obaj zaś królowie, mając serca skłonne ku złemu, przy jednym stole będą mówić kłamstwo, nie osiągną jednak nic, ponieważ nie nadszedł jeszcze kres ustalonego czasu. (Daniel 11:27 BT_4)
Dn(LXX):11:27 καὶ δύο βασιλεῖς μόνοι δειπνήσουσιν ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ ἐπὶ μιᾶς τραπέζης φάγονται καὶ ψευδολογήσουσι καὶ οὐκ εὐοδωθήσονται· ἔτι γὰρ συντέλεια εἰς καιρόν.
Dn(LXX):11:27 καί δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο βασιλεύς, -έως, ὁ μόνος -η -ον δειπνέω (δειπν(ε)-, δειπνη·σ-, δειπνη·σ-, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐπί εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός τράπεζα, -ης, ἡ ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) καί ψευδο·λογέω [LXX] (-, ψευδολογη·σ-, -, -, -, -) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εὐ·οδόω (ευ+οδ(ο)-/ευοδ(ο)-, ευ+οδω·σ-, ευ+οδω·σ-/ευοδω·σ-, ευοδω·κ-, -, ευ+οδω·θ-/ευοδω·θ-) ἔτι γάρ συν·τέλεια, -ας, ἡ εἰς[1] καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος)
Dn(LXX):11:27 I też, nawet, mianowicie Dwa Król Jedyny na boku, jedyny, tylko, tylko (zobacz ????µ???? G2651 na boku, jedynie, tylko, tylko) By jeść obiad Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jeden Stołowy By jeść I też, nawet, mianowicie By mówić fałszywie I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By prosperować dosłownie: By mieć dobra podróż; symbolicznie: By prosperować, by doznawać powodzenia Jeszcze/jeszcze Dla odtąd, jak Zakończenie Do (+przyspieszenie) Okres czasu
Dn(LXX):11:27 kai\ du/o basilei=s mo/noi deipnE/sousin e)pi\ to\ au)to\ kai\ e)pi\ mia=s trape/DZEs fa/gontai kai\ PSeudologE/sousi kai\ ou)k eu)odOTE/sontai· e)/ti ga\r sunte/leia ei)s kairo/n.
Dn(LXX):11:27 kai dyo basileis monoi deipnEsusin epi to auto kai epi mias trapeDZEs fagontai kai PSeudologEsusi kai uk euodOTEsontai· eti gar synteleia eis kairon.
Dn(LXX):11:27 C M N3V_NPM A1_NPM VF_FAI3P P RA_ASN RD_ASN C P A1A_GSF N1S_GSF VF_FMI3P C VF_FAI3P C D VC_FPI3P D x N1A_NSF P N2_ASM
Dn(LXX):11:27 and also, even, namely two king sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) to dine upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the he/she/it/same and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing one table to eat and also, even, namely to speak falsely and also, even, namely οὐχ before rough breathing to prosper literally: to have a good journey; metaphorically: to prosper, to succeed yet/still for since, as completion into (+acc) period of time
Dn(LXX):11:27 and two (nom, acc, gen) kings (acc, nom|voc) sole ([Adj] nom|voc) they-will-DINE, going-to-DINE (fut ptcp) (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) it/same (nom|acc) and upon/over (+acc,+gen,+dat) one (gen) table (gen) they-will-be-EAT-ed and they-will-SPEAK-FALSELY, going-to-SPEAK (fut ptcp) (dat) and not they-will-be-PROSPER-ed yet/still for completion (nom|voc) into (+acc) period of time (acc)
Dn(LXX):11:27 Dn(LXX)_11:27_1 Dn(LXX)_11:27_2 Dn(LXX)_11:27_3 Dn(LXX)_11:27_4 Dn(LXX)_11:27_5 Dn(LXX)_11:27_6 Dn(LXX)_11:27_7 Dn(LXX)_11:27_8 Dn(LXX)_11:27_9 Dn(LXX)_11:27_10 Dn(LXX)_11:27_11 Dn(LXX)_11:27_12 Dn(LXX)_11:27_13 Dn(LXX)_11:27_14 Dn(LXX)_11:27_15 Dn(LXX)_11:27_16 Dn(LXX)_11:27_17 Dn(LXX)_11:27_18 Dn(LXX)_11:27_19 Dn(LXX)_11:27_20 Dn(LXX)_11:27_21 Dn(LXX)_11:27_22 Dn(LXX)_11:27_23
Dn(LXX):11:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):11:28 καὶ ἐπιστρέψει εἰς τὴν χώραν αὐτοῦ ἐν χρήμασι πολλοῖς, καὶ ἡ καρδία αὐτοῦ ἐπὶ τὴν διαθήκην τοῦ ἁγίου· ποιήσει καὶ ἐπιστρέψει ἐπὶ τὴν χώραν αὐτοῦ
Dn(LXX):11:28 (World English Bible Daniel 11:28) Then shall he return into his land with great substance; and his heart [shall be] against the holy covenant; and he shall do [his pleasure], and return to his own land.
Dn(LXX):11:28 Powróci więc on do swego kraju z wielkim łupem, a jego serce będzie przeciwne świętemu przymierzu; będzie działał i wróci do swego kraju. (Daniel 11:28 BT_4)
Dn(LXX):11:28 καὶ ἐπιστρέψει εἰς τὴν χώραν αὐτοῦ ἐν χρήμασι πολλοῖς, καὶ καρδία αὐτοῦ ἐπὶ τὴν διαθήκην τοῦ ἁγίου· ποιήσει καὶ ἐπιστρέψει ἐπὶ τὴν χώραν αὐτοῦ
Dn(LXX):11:28 καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) εἰς[1] ὁ ἡ τό χώρα, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν χρῆμα[τ], -ατος, τό πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ καί ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό δια·θήκη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ἐπί ὁ ἡ τό χώρα, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Dn(LXX):11:28 I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła Do (+przyspieszenie) Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat} On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Znaczy {Ma na myśli} (bogactwo, potrzeba, {czas wiązał się {opowiadał}, wystawiają?}) Dużo I też, nawet, mianowicie Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Konwencja Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Robienie/robienie; by czynić/rób I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat} On/ona/to/to samo
Dn(LXX):11:28 kai\ e)pistre/PSei ei)s tE\n CHO/ran au)tou= e)n CHrE/masi polloi=s, kai\ E( kardi/a au)tou= e)pi\ tE\n diaTE/kEn tou= a(gi/ou· poiE/sei kai\ e)pistre/PSei e)pi\ tE\n CHO/ran au)tou=
Dn(LXX):11:28 kai epistrePSei eis tEn CHOran autu en CHrEmasi pollois, kai hE kardia autu epi tEn diaTEkEn tu hagiu· poiEsei kai epistrePSei epi tEn CHOran autu
Dn(LXX):11:28 C VF_FAI3S P RA_ASF N1A_ASF RD_GSM P N3M_DPN A1P_DPN C RA_NSF N1A_NSF RD_GSM P RA_ASF N1_ASF RA_GSM A1A_GSM VF_FAI3S C VF_FAI3S P RA_ASF N1A_ASF RD_GSM
Dn(LXX):11:28 and also, even, namely to turn around into (+acc) the region realm (clίme); land, country, territory, tract he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among means (wealth, necessities, {time related, expose?}) much and also, even, namely the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the covenant the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) doing/making; to do/make and also, even, namely to turn around upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the region realm (clίme); land, country, territory, tract he/she/it/same
Dn(LXX):11:28 and he/she/it-will-TURN-AROUND, you(sg)-will-be-TURN-ed-AROUND (classical) into (+acc) the (acc) region (acc) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) meanses (dat) many (dat) and the (nom) heart (nom|voc) him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) covenant (acc) the (gen) holy ([Adj] gen) doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical) and he/she/it-will-TURN-AROUND, you(sg)-will-be-TURN-ed-AROUND (classical) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) region (acc) him/it/same (gen)
Dn(LXX):11:28 Dn(LXX)_11:28_1 Dn(LXX)_11:28_2 Dn(LXX)_11:28_3 Dn(LXX)_11:28_4 Dn(LXX)_11:28_5 Dn(LXX)_11:28_6 Dn(LXX)_11:28_7 Dn(LXX)_11:28_8 Dn(LXX)_11:28_9 Dn(LXX)_11:28_10 Dn(LXX)_11:28_11 Dn(LXX)_11:28_12 Dn(LXX)_11:28_13 Dn(LXX)_11:28_14 Dn(LXX)_11:28_15 Dn(LXX)_11:28_16 Dn(LXX)_11:28_17 Dn(LXX)_11:28_18 Dn(LXX)_11:28_19 Dn(LXX)_11:28_20 Dn(LXX)_11:28_21 Dn(LXX)_11:28_22 Dn(LXX)_11:28_23 Dn(LXX)_11:28_24 Dn(LXX)_11:28_25
Dn(LXX):11:28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):11:29 εἰς καιρόν. καὶ εἰσελεύσεται εἰς Αἴγυπτον, καὶ οὐκ ἔσται ὡς ἡ πρώτη καὶ ἡ ἐσχάτη.
Dn(LXX):11:29 (World English Bible Daniel 11:29) At the time appointed he shall return, and come into the south; but it shall not be in the latter time as it was in the former.
Dn(LXX):11:29 Gdy nadejdzie czas, wkroczy znów do kraju południowego, lecz nie powiedzie mu się drugim razem, tak jak poprzednio. (Daniel 11:29 BT_4)
Dn(LXX):11:29 εἰς καιρόν. καὶ εἰσελεύσεται εἰς Αἴγυπτον, καὶ οὐκ ἔσται ὡς πρώτη καὶ ἐσχάτη.
Dn(LXX):11:29 εἰς[1] καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὡς ὁ ἡ τό πρῶτος -η -ον καί ὁ ἡ τό ἔσχατος -η -ον
Dn(LXX):11:29 Do (+przyspieszenie) Okres czasu I też, nawet, mianowicie By wchodzić Do (+przyspieszenie) Egipt [kraj z] I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Jak/jak Po pierwsze I też, nawet, mianowicie Ostatni
Dn(LXX):11:29 ei)s kairo/n. kai\ ei)seleu/setai ei)s *ai)/gupton, kai\ ou)k e)/stai O(s E( prO/tE kai\ E( e)sCHa/tE.
Dn(LXX):11:29 eis kairon. kai eiseleusetai eis aigypton, kai uk estai hOs hE prOtE kai hE esCHatE.
Dn(LXX):11:29 P N2_ASM C VF_FMI3S P N2_ASF C D VF_FMI3S C RA_NSF A1_NSFS C RA_NSF A1_NSF
Dn(LXX):11:29 into (+acc) period of time and also, even, namely to enter into (+acc) Egypt [country of] and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be as/like the first and also, even, namely the last
Dn(LXX):11:29 into (+acc) period of time (acc) and he/she/it-will-be-ENTER-ed into (+acc) Egypt (acc) and not he/she/it-will-be as/like the (nom) first (nom|voc) and the (nom) last (nom|voc)
Dn(LXX):11:29 Dn(LXX)_11:29_1 Dn(LXX)_11:29_2 Dn(LXX)_11:29_3 Dn(LXX)_11:29_4 Dn(LXX)_11:29_5 Dn(LXX)_11:29_6 Dn(LXX)_11:29_7 Dn(LXX)_11:29_8 Dn(LXX)_11:29_9 Dn(LXX)_11:29_10 Dn(LXX)_11:29_11 Dn(LXX)_11:29_12 Dn(LXX)_11:29_13 Dn(LXX)_11:29_14 Dn(LXX)_11:29_15
Dn(LXX):11:29 x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):11:30 καὶ ἥξουσι Ῥωμαῖοι καὶ ἐξώσουσιν αὐτὸν καὶ ἐμβριμήσονται αὐτῷ· καὶ ἐπιστρέψει καὶ ὀργισθήσεται ἐπὶ τὴν διαθήκην τοῦ ἁγίου· καὶ ποιήσει καὶ ἐπιστρέψει καὶ διανοηθήσεται ἐπ’ αὐτούς, ἀνθ’ ὧν ἐγκατέλιπον τὴν διαθήκην τοῦ ἁγίου.
Dn(LXX):11:30 (World English Bible Daniel 11:30) For ships of Kittim shall come against him; therefore he shall be grieved, and shall return, and have indignation against the holy covenant, and shall do [his pleasure]: he shall even return, and have regard to those who forsake the holy covenant.
Dn(LXX):11:30 Wystąpią przeciw niemu kittejskie okręty; popadnie w rozterkę i zawróci, pełen gniewu przeciw świętemu przymierzu. I znów zwróci uwagę na tych, co opuścili święte przymierze. (Daniel 11:30 BT_4)
Dn(LXX):11:30 καὶ ἥξουσι Ῥωμαῖοι καὶ ἐξώσουσιν αὐτὸν καὶ ἐμβριμήσονται αὐτῷ· καὶ ἐπιστρέψει καὶ ὀργισθήσεται ἐπὶ τὴν διαθήκην τοῦ ἁγίου· καὶ ποιήσει καὶ ἐπιστρέψει καὶ διανοηθήσεται ἐπ’ αὐτούς, ἀνθ’ ὧν ἐγκατέλιπον τὴν διαθήκην τοῦ ἁγίου.
Dn(LXX):11:30 καί ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -) Ῥωμαῖος -α -ον καί ἐξ·ωθέω (-, εξ+ω[θ]·σ-, εξ+ω[θ]·σ-, -, εξ+ωθ-, εξ+ωσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐμ·βριμάομαι (εν+βριμ(α)-, εν+βριμη·σ-, εν+βριμη·σ-, -, -, εν+βριμη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) καί ὀργίζω (οργιζ-, -, -, -, -, οργισ·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό δια·θήκη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) καί ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) καί δια·νοέομαι [LXX] (δια+νο(ε)-, -, -, -, δια+νενοη-, δια+νοη·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ἀντί ὅς ἥ ὅ ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) ὁ ἡ τό δια·θήκη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός)
Dn(LXX):11:30 I też, nawet, mianowicie By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem. Rzymski I też, nawet, mianowicie By wyganiać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By krytykować On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła I też, nawet, mianowicie By robić zły Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Konwencja Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) I też, nawet, mianowicie Robienie/robienie; by czynić/rób I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła I też, nawet, mianowicie By zamierzać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Przeciw (+informacja) Kto/, który/, który By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj Konwencja Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży)
Dn(LXX):11:30 kai\ E(/Xousi *(rOmai=oi kai\ e)XO/sousin au)to\n kai\ e)mbrimE/sontai au)tO=|· kai\ e)pistre/PSei kai\ o)rgisTE/setai e)pi\ tE\n diaTE/kEn tou= a(gi/ou· kai\ poiE/sei kai\ e)pistre/PSei kai\ dianoETE/setai e)p’ au)tou/s, a)nT’ O(=n e)gkate/lipon tE\n diaTE/kEn tou= a(gi/ou.
Dn(LXX):11:30 kai hEXusi rOmaioi kai eXOsusin auton kai embrimEsontai autO· kai epistrePSei kai orgisTEsetai epi tEn diaTEkEn tu hagiu· kai poiEsei kai epistrePSei kai dianoETEsetai ep’ autus, anT’ hOn enkatelipon tEn diaTEkEn tu hagiu.
Dn(LXX):11:30 C VF_FAI3P N2_NPM C VF_FAI3P RD_ASM C VF_FMI3P RD_DSM C VF_FAI3S C VS_FPI3S P RA_ASF N1_ASF RA_GSM A1A_GSM C VF_FAI3S C VF_FAI3S C VC_FPI3S P RD_APM P RR_GPM VBI_AAI3P RA_ASF N1_ASF RA_GSM A1A_GSM
Dn(LXX):11:30 and also, even, namely to have come I have come. I have arrived. Roman and also, even, namely to expel he/she/it/same and also, even, namely to censure he/she/it/same and also, even, namely to turn around and also, even, namely to make angry upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the covenant the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) and also, even, namely doing/making; to do/make and also, even, namely to turn around and also, even, namely to purpose upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same against (+gen) who/whom/which to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare the covenant the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine)
Dn(LXX):11:30 and they-will-HAVE COME, going-to-HAVE COME (fut ptcp) (dat) Roman ([Adj] nom|voc) and they-will-EXPEL, going-to-EXPEL (fut ptcp) (dat) him/it/same (acc) and they-will-be-CENSURE-ed him/it/same (dat) and he/she/it-will-TURN-AROUND, you(sg)-will-be-TURN-ed-AROUND (classical) and he/she/it-will-be-MAKE-ed-ANGRY upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) covenant (acc) the (gen) holy ([Adj] gen) and doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical) and he/she/it-will-TURN-AROUND, you(sg)-will-be-TURN-ed-AROUND (classical) and he/she/it-will-be-PURPOSE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) against (+gen) who/whom/which (gen) I-GIVE UP-ed, they-GIVE UP-ed the (acc) covenant (acc) the (gen) holy ([Adj] gen)
Dn(LXX):11:30 Dn(LXX)_11:30_1 Dn(LXX)_11:30_2 Dn(LXX)_11:30_3 Dn(LXX)_11:30_4 Dn(LXX)_11:30_5 Dn(LXX)_11:30_6 Dn(LXX)_11:30_7 Dn(LXX)_11:30_8 Dn(LXX)_11:30_9 Dn(LXX)_11:30_10 Dn(LXX)_11:30_11 Dn(LXX)_11:30_12 Dn(LXX)_11:30_13 Dn(LXX)_11:30_14 Dn(LXX)_11:30_15 Dn(LXX)_11:30_16 Dn(LXX)_11:30_17 Dn(LXX)_11:30_18 Dn(LXX)_11:30_19 Dn(LXX)_11:30_20 Dn(LXX)_11:30_21 Dn(LXX)_11:30_22 Dn(LXX)_11:30_23 Dn(LXX)_11:30_24 Dn(LXX)_11:30_25 Dn(LXX)_11:30_26 Dn(LXX)_11:30_27 Dn(LXX)_11:30_28 Dn(LXX)_11:30_29 Dn(LXX)_11:30_30 Dn(LXX)_11:30_31 Dn(LXX)_11:30_32 Dn(LXX)_11:30_33
Dn(LXX):11:30 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):11:31 καὶ βραχίονες παρ’ αὐτοῦ στήσονται καὶ μιανοῦσι τὸ ἅγιον τοῦ φόβου καὶ ἀποστήσουσι τὴν θυσίαν καὶ δώσουσι βδέλυγμα ἐρημώσεως.
Dn(LXX):11:31 (World English Bible Daniel 11:31) Forces shall stand on his part, and they shall profane the sanctuary, even the fortress, and shall take away the continual [burnt offering], and they shall set up the abomination that makes desolate.
Dn(LXX):11:31 Wojsko jego wystąpi, by zbezcześcić świątynię-twierdzę, wstrzymają stałą ofiarę i uczynią tam ohydę ziejącą pustką. (Daniel 11:31 BT_4)
Dn(LXX):11:31 καὶ βραχίονες παρ’ αὐτοῦ στήσονται καὶ μιανοῦσι τὸ ἅγιον τοῦ φόβου καὶ ἀποστήσουσι τὴν θυσίαν καὶ δώσουσι βδέλυγμα ἐρημώσεως.
Dn(LXX):11:31 καί βραχίων, -ονος, ὁ παρά αὐτός αὐτή αὐτό ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) καί μιαίνω (μιαιν-, μιαν(ε)·[σ]-, μιαν·[σ]-, -, μεμιαν-, μιαν·θ-) ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ὁ ἡ τό φόβος, -ου, ὁ; φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) καί ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) ὁ ἡ τό θυσία, -ας, ἡ καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) βδέλυγμα[τ], -ατος, τό ἐρήμωσις, -εως, ἡ
Dn(LXX):11:31 I też, nawet, mianowicie Ręka {Broń} fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem On/ona/to/to samo By powodować stać I też, nawet, mianowicie By zanieczyszczać Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Obawa [zobacz fobię]; by bać się I też, nawet, mianowicie By uwalniać Ofiara gnębią, poświęcają I też, nawet, mianowicie By dawać Wstręt Spustoszenie
Dn(LXX):11:31 kai\ braCHi/ones par’ au)tou= stE/sontai kai\ mianou=si to\ a(/gion tou= fo/bou kai\ a)postE/sousi tE\n Tusi/an kai\ dO/sousi bde/lugma e)rEmO/seOs.
Dn(LXX):11:31 kai braCHiones par’ autu stEsontai kai mianusi to hagion tu fobu kai apostEsusi tEn Tysian kai dOsusi bdelygma erEmOseOs.
Dn(LXX):11:31 C N3N_NPM P RD_GSM VF_FMI3P C VF2_FAI3P RA_ASN A1A_ASN RA_GSM N2_GSM C VF_FAI3P RA_ASF N1A_ASF C VF_FAI3P N3M_ASN N3I_GSF
Dn(LXX):11:31 and also, even, namely arm frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together he/she/it/same to cause to stand and also, even, namely to pollute the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) the fear [see phobia]; to fear and also, even, namely to disengage the sacrifice victimize, immolate and also, even, namely to give abomination devastation
Dn(LXX):11:31 and arms (nom|voc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) him/it/same (gen) they-will-be-CAUSE-ed-TO-STand and they-will-POLLUTE, going-to-POLLUTE (fut ptcp) (dat) the (nom|acc) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) fear (gen); be-you(sg)-being-FEAR-ed! and they-will-DISENGAGE, going-to-DISENGAGE (fut ptcp) (dat) the (acc) sacrifice (acc) and they-will-GIVE, going-to-GIVE (fut ptcp) (dat) abomination (nom|acc|voc) devastation (gen)
Dn(LXX):11:31 Dn(LXX)_11:31_1 Dn(LXX)_11:31_2 Dn(LXX)_11:31_3 Dn(LXX)_11:31_4 Dn(LXX)_11:31_5 Dn(LXX)_11:31_6 Dn(LXX)_11:31_7 Dn(LXX)_11:31_8 Dn(LXX)_11:31_9 Dn(LXX)_11:31_10 Dn(LXX)_11:31_11 Dn(LXX)_11:31_12 Dn(LXX)_11:31_13 Dn(LXX)_11:31_14 Dn(LXX)_11:31_15 Dn(LXX)_11:31_16 Dn(LXX)_11:31_17 Dn(LXX)_11:31_18 Dn(LXX)_11:31_19
Dn(LXX):11:31 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):11:32 καὶ ἐν ἁμαρτίαις διαθήκης μιανοῦσιν ἐν σκληρῷ λαῷ, καὶ ὁ δῆμος ὁ γινώσκων ταῦτα κατισχύσουσι καὶ ποιήσουσι.
Dn(LXX):11:32 (World English Bible Daniel 11:32) Such as do wickedly against the covenant shall he pervert by flatteries; but the people who know their God shall be strong, and do [exploits].
Dn(LXX):11:32 Tych zaś, co przestępują przymierze, nakłoni do przewrotności pochlebstwami; jednak ludzie, którzy znają swego Boga, wytrwają i będą działali. (Daniel 11:32 BT_4)
Dn(LXX):11:32 καὶ ἐν ἁμαρτίαις διαθήκης μιανοῦσιν ἐν σκληρῷ λαῷ, καὶ δῆμος γινώσκων ταῦτα κατισχύσουσι καὶ ποιήσουσι.
Dn(LXX):11:32 καί ἐν ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ δια·θήκη, -ης, ἡ μιαίνω (μιαιν-, μιαν(ε)·[σ]-, μιαν·[σ]-, -, μεμιαν-, μιαν·θ-) ἐν σκληρός -ά -όν λαός, -οῦ, ὁ καί ὁ ἡ τό δῆμος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο κατ·ισχύω (κατ+ισχυ-, κατ+ισχυ·σ-, κατ+ισχυ·σ-, -, -, -) καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
Dn(LXX):11:32 I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Konwencja By zanieczyszczać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Twardo {Ciężko} sztywny, sztywny Ludzie I też, nawet, mianowicie Zgromadzenia okręg, kraj, ziemia, parafia, mieszkańcy, By wiedzieć to jest rozpoznaj. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Do ??? I też, nawet, mianowicie By czynić/rób
Dn(LXX):11:32 kai\ e)n a(marti/ais diaTE/kEs mianou=sin e)n sklErO=| laO=|, kai\ o( dE=mos o( ginO/skOn tau=ta katisCHu/sousi kai\ poiE/sousi.
Dn(LXX):11:32 kai en hamartiais diaTEkEs mianusin en sklErO laO, kai ho dEmos ho ginOskOn tauta katisCHysusi kai poiEsusi.
Dn(LXX):11:32 C P N1A_DPF N1_GSF VF2_FAI3P P A1A_DSM N2_DSM C RA_NSM N2_NSM RA_NSM V1_PAPNSM RD_APN VF_FAI3P C VF_FAI3P
Dn(LXX):11:32 and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. covenant to pollute in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hard rigid, stiff people and also, even, namely the assembly district, country, land, township, inhabitants, the to know i.e. recognize. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to ??? and also, even, namely to do/make
Dn(LXX):11:32 and in/among/by (+dat) sins (dat) covenant (gen) they-will-POLLUTE, going-to-POLLUTE (fut ptcp) (dat) in/among/by (+dat) hard ([Adj] dat) people (dat) and the (nom) assembly (nom) the (nom) while KNOW-ing (nom) these (nom|acc) they-will-???, going-to-??? (fut ptcp) (dat) and they-will-DO/MAKE, going-to-DO/MAKE (fut ptcp) (dat)
Dn(LXX):11:32 Dn(LXX)_11:32_1 Dn(LXX)_11:32_2 Dn(LXX)_11:32_3 Dn(LXX)_11:32_4 Dn(LXX)_11:32_5 Dn(LXX)_11:32_6 Dn(LXX)_11:32_7 Dn(LXX)_11:32_8 Dn(LXX)_11:32_9 Dn(LXX)_11:32_10 Dn(LXX)_11:32_11 Dn(LXX)_11:32_12 Dn(LXX)_11:32_13 Dn(LXX)_11:32_14 Dn(LXX)_11:32_15 Dn(LXX)_11:32_16 Dn(LXX)_11:32_17
Dn(LXX):11:32 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):11:33 καὶ ἐννοούμενοι τοῦ ἔθνους συνήσουσιν εἰς πολλούς· καὶ προσκόψουσι ῥομφαίᾳ καὶ παλαιωθήσονται ἐν αὐτῇ καὶ ἐν αἰχμαλωσίᾳ καὶ ἐν προνομῇ ἡμερῶν κηλιδωθήσονται.
Dn(LXX):11:33 (World English Bible Daniel 11:33) Those who are wise among the people shall instruct many; yet they shall fall by the sword and by flame, by captivity and by spoil, [many] days.
Dn(LXX):11:33 Mędrcy spośród ludu pouczą wielu, polegną jednakże od miecza i ognia, w więzieniach i przez łupiestwa - do pewnego czasu. (Daniel 11:33 BT_4)
Dn(LXX):11:33 καὶ ἐννοούμενοι τοῦ ἔθνους συνήσουσιν εἰς πολλούς· καὶ προσκόψουσι ῥομφαίᾳ καὶ παλαιωθήσονται ἐν αὐτῇ καὶ ἐν αἰχμαλωσίᾳ καὶ ἐν προνομῇ ἡμερῶν κηλιδωθήσονται.
Dn(LXX):11:33 καί ἐν·νοέω [LXX] (εν+νο(ε)-, -, εν+νοη·σ-, -, -, εν+νοη·θ-) ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη συν·ίημι (ath. συν+ι(ε)-, συν+η·σ-, συν+η·κ- or 2nd ath. συν+(ε)-, -, -, -) εἰς[1] πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ καί προσ·κόπτω (προσ+κοπτ-, προσ+κοψ-, προσ+κοψ-, -, -, -) ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) καί παλαιόω (παλαι(ο)-, παλαιω·σ-, παλαιω·σ-, πεπαλαιω·κ-, πεπαλαιω-, παλαιω·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐν αἰχμ·αλωσία, -ας, ἡ καί ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ
Dn(LXX):11:33 I też, nawet, mianowicie By myśleć Naród [zobacz etniczny] By rozumieć Do (+przyspieszenie) Dużo I też, nawet, mianowicie By potykać się Szpada I też, nawet, mianowicie By robić stary W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jeńcy I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień
Dn(LXX):11:33 kai\ e)nnoou/menoi tou= e)/Tnous sunE/sousin ei)s pollou/s· kai\ prosko/PSousi r(omfai/a| kai\ palaiOTE/sontai e)n au)tE=| kai\ e)n ai)CHmalOsi/a| kai\ e)n pronomE=| E(merO=n kElidOTE/sontai.
Dn(LXX):11:33 kai ennoumenoi tu eTnus synEsusin eis pollus· kai proskoPSusi romfaia kai palaiOTEsontai en autE kai en aiCHmalOsia kai en pronomE hEmerOn kElidOTEsontai.
Dn(LXX):11:33 C V2_PMPNPM RA_GSN N3E_GSN VF_FAI3P P A1P_APM C VF_FAI3P N1A_DSF C VC_FPI3P P RD_DSF C P N1A_DSF C P N1_DSF N1A_GPF VC_FPI3P
Dn(LXX):11:33 and also, even, namely to think the nation [see ethnic] to understand into (+acc) much and also, even, namely to stumble sword and also, even, namely to make old in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among captives and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć day ć
Dn(LXX):11:33 and while being-???-ed (nom|voc) the (gen) nation (gen) they-will-UNDERSTand, going-to-UNDERSTand (fut ptcp) (dat) into (+acc) many (acc) and they-will-STUMBLE, going-to-STUMBLE (fut ptcp) (dat) sword (dat) and they-will-be-MAKE-ed-OLD in/among/by (+dat) her/it/same (dat) and in/among/by (+dat) captives (dat) and in/among/by (+dat) days (gen)
Dn(LXX):11:33 Dn(LXX)_11:33_1 Dn(LXX)_11:33_2 Dn(LXX)_11:33_3 Dn(LXX)_11:33_4 Dn(LXX)_11:33_5 Dn(LXX)_11:33_6 Dn(LXX)_11:33_7 Dn(LXX)_11:33_8 Dn(LXX)_11:33_9 Dn(LXX)_11:33_10 Dn(LXX)_11:33_11 Dn(LXX)_11:33_12 Dn(LXX)_11:33_13 Dn(LXX)_11:33_14 Dn(LXX)_11:33_15 Dn(LXX)_11:33_16 Dn(LXX)_11:33_17 Dn(LXX)_11:33_18 Dn(LXX)_11:33_19 Dn(LXX)_11:33_20 Dn(LXX)_11:33_21 Dn(LXX)_11:33_22
Dn(LXX):11:33 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):11:34 καὶ ὅταν συντρίβωνται, συνάξουσιν ἰσχὺν βραχεῖαν, καὶ ἐπισυναχθήσονται ἐπ’ αὐτοὺς πολλοὶ ἐπὶ πόλεως καὶ πολλοὶ ὡς ἐν κληροδοσίᾳ.
Dn(LXX):11:34 (World English Bible Daniel 11:34) Now when they shall fall, they shall be helped with a little help; but many shall join themselves to them with flatteries.
Dn(LXX):11:34 Gdy oni będą upadać, nieliczni pospieszą im z pomocą, a wielu przyłączy się do nich podstępnie. (Daniel 11:34 BT_4)
Dn(LXX):11:34 καὶ ὅταν συντρίβωνται, συνάξουσιν ἰσχὺν βραχεῖαν, καὶ ἐπισυναχθήσονται ἐπ’ αὐτοὺς πολλοὶ ἐπὶ πόλεως καὶ πολλοὶ ὡς ἐν κληροδοσίᾳ.
Dn(LXX):11:34 καί ὅταν (ὅτε ἄν) συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) ἰσχύς, -ύος, ἡ βραχύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως καί ἐπι·συν·άγω (επισυν+αγ-, επισυν+αξ-, επισυν+αξ- or 2nd επισυν+αγαγ-, -, επισυν+ηγ-, επισυν+αχ·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ἐπί πόλις, -εως, ἡ καί πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ὡς ἐν
Dn(LXX):11:34 I też, nawet, mianowicie Ilekroć By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) By zbierać się razem Siła Krótki I też, nawet, mianowicie Do ??? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Dużo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Miasto I też, nawet, mianowicie Dużo Jak/jak W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród
Dn(LXX):11:34 kai\ o(/tan suntri/bOntai, suna/Xousin i)sCHu\n braCHei=an, kai\ e)pisunaCHTE/sontai e)p’ au)tou\s polloi\ e)pi\ po/leOs kai\ polloi\ O(s e)n klErodosi/a|.
Dn(LXX):11:34 kai hotan syntribOntai, synaXusin isCHyn braCHeian, kai episynaCHTEsontai ep’ autus polloi epi poleOs kai polloi hOs en klErodosia.
Dn(LXX):11:34 C D V1_PMS3P VF_FAI3P N3_ASF A3U_ASF C VQ_FPI3P P RD_APM A1P_NPM P N3I_GSF C A1P_NPM C P N1A_DSF
Dn(LXX):11:34 and also, even, namely whenever to break to crush completely, break (in pieces) to gather together strength brief and also, even, namely to ??? upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same much upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing city and also, even, namely much as/like in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć
Dn(LXX):11:34 and whenever they-should-be-being-BREAK-ed they-will-GATHER TOGETHER, going-to-GATHER TOGETHER (fut ptcp) (dat) strength (acc) brief ([Adj] acc) and they-will-be-???-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) many (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) city (gen) and many (nom) as/like in/among/by (+dat)
Dn(LXX):11:34 Dn(LXX)_11:34_1 Dn(LXX)_11:34_2 Dn(LXX)_11:34_3 Dn(LXX)_11:34_4 Dn(LXX)_11:34_5 Dn(LXX)_11:34_6 Dn(LXX)_11:34_7 Dn(LXX)_11:34_8 Dn(LXX)_11:34_9 Dn(LXX)_11:34_10 Dn(LXX)_11:34_11 Dn(LXX)_11:34_12 Dn(LXX)_11:34_13 Dn(LXX)_11:34_14 Dn(LXX)_11:34_15 Dn(LXX)_11:34_16 Dn(LXX)_11:34_17 Dn(LXX)_11:34_18
Dn(LXX):11:34 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):11:35 καὶ ἐκ τῶν συνιέντων διανοηθήσονται εἰς τὸ καθαρίσαι ἑαυτοὺς καὶ εἰς τὸ ἐκλεγῆναι καὶ εἰς τὸ καθαρισθῆναι ἕως καιροῦ συντελείας· ἔτι γὰρ καιρὸς εἰς ὥρας.
Dn(LXX):11:35 (World English Bible Daniel 11:35) Some of those who are wise shall fall, to refine them, and to purify, and to make them white, even to the time of the end; because it is yet for the time appointed.
Dn(LXX):11:35 Spośród mędrców niektórzy upadną, by dokonało się wśród nich oczyszczenie, obmycie i wybielenie na czas ostateczny - jest bowiem jeszcze czas do kresu. (Daniel 11:35 BT_4)
Dn(LXX):11:35 καὶ ἐκ τῶν συνιέντων διανοηθήσονται εἰς τὸ καθαρίσαι ἑαυτοὺς καὶ εἰς τὸ ἐκλεγῆναι καὶ εἰς τὸ καθαρισθῆναι ἕως καιροῦ συντελείας· ἔτι γὰρ καιρὸς εἰς ὥρας.
Dn(LXX):11:35 καί ἐκ ὁ ἡ τό συν·ίημι (ath. συν+ι(ε)-, συν+η·σ-, συν+η·κ- or 2nd ath. συν+(ε)-, -, -, -) δια·νοέομαι [LXX] (δια+νο(ε)-, -, -, -, δια+νενοη-, δια+νοη·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό καθαρίζω (καθαριζ-, καθαρι(ε)·[σ]-/καθαρι·σ-, καθαρι·σ-, -, κεκαθαρισ-, καθαρισ·θ-) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ καί εἰς[1] ὁ ἡ τό ἐκ·λέγομαι (εκ+λεγ-, εκ+λεξ-, εκ+λεξ-, -, εκ+λελεγ-, εκ+λεγ·[θ]-) καί εἰς[1] ὁ ἡ τό καθαρίζω (καθαριζ-, καθαρι(ε)·[σ]-/καθαρι·σ-, καθαρι·σ-, -, κεκαθαρισ-, καθαρισ·θ-) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) συν·τέλεια, -ας, ἡ ἔτι γάρ καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) εἰς[1] ὥρα, -ας, ἡ
Dn(LXX):11:35 I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami By rozumieć By zamierzać Do (+przyspieszenie) By oczyszczać się oczyszczaj Samo /nasz /twój /siebie I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) By wybierać I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) By oczyszczać się oczyszczaj Aż; świtaj Okres czasu Zakończenie Jeszcze/jeszcze Dla odtąd, jak Okres czasu Do (+przyspieszenie) Godzina
Dn(LXX):11:35 kai\ e)k tO=n sunie/ntOn dianoETE/sontai ei)s to\ kaTari/sai e(autou\s kai\ ei)s to\ e)klegE=nai kai\ ei)s to\ kaTarisTE=nai e(/Os kairou= suntelei/as· e)/ti ga\r kairo\s ei)s O(/ras.
Dn(LXX):11:35 kai ek tOn synientOn dianoETEsontai eis to kaTarisai heautus kai eis to eklegEnai kai eis to kaTarisTEnai heOs kairu synteleias· eti gar kairos eis hOras.
Dn(LXX):11:35 C P RA_GPM V7_PAPGPM VC_FPI3P P RA_ASN VA_AAN RD_APM C P RA_ASN VD_APN C P RA_ASN VS_APN P N2_GSM N1A_GSF D x N2_NSM P N1A_APF
Dn(LXX):11:35 and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels the to understand to purpose into (+acc) the to purify cleanse self /our-/your-/themselves and also, even, namely into (+acc) the to select and also, even, namely into (+acc) the to purify cleanse until; dawn period of time completion yet/still for since, as period of time into (+acc) hour
Dn(LXX):11:35 and out of (+gen) the (gen) let-them-be-UNDERSTand-ing! (classical), while UNDERSTand-ing (gen) they-will-be-PURPOSE-ed into (+acc) the (nom|acc) to-PURIFIED, be-you(sg)-PURIFIED-ed!, he/she/it-happens-to-PURIFIED (opt) selves (acc) and into (+acc) the (nom|acc) to-be-SELECT-ed and into (+acc) the (nom|acc) to-be-PURIFIED-ed until; dawn (nom|voc), dawns (acc) period of time (gen) completion (gen), completions (acc) yet/still for period of time (nom) into (+acc) hour (gen), hours (acc)
Dn(LXX):11:35 Dn(LXX)_11:35_1 Dn(LXX)_11:35_2 Dn(LXX)_11:35_3 Dn(LXX)_11:35_4 Dn(LXX)_11:35_5 Dn(LXX)_11:35_6 Dn(LXX)_11:35_7 Dn(LXX)_11:35_8 Dn(LXX)_11:35_9 Dn(LXX)_11:35_10 Dn(LXX)_11:35_11 Dn(LXX)_11:35_12 Dn(LXX)_11:35_13 Dn(LXX)_11:35_14 Dn(LXX)_11:35_15 Dn(LXX)_11:35_16 Dn(LXX)_11:35_17 Dn(LXX)_11:35_18 Dn(LXX)_11:35_19 Dn(LXX)_11:35_20 Dn(LXX)_11:35_21 Dn(LXX)_11:35_22 Dn(LXX)_11:35_23 Dn(LXX)_11:35_24 Dn(LXX)_11:35_25
Dn(LXX):11:35 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(LXX):11:36 καὶ ποιήσει κατὰ τὸ θέλημα αὐτοῦ ὁ βασιλεὺς καὶ παροργισθήσεται καὶ ὑψωθήσεται ἐπὶ πάντα θεὸν καὶ ἐπὶ τὸν θεὸν τῶν θεῶν ἔξαλλα λαλήσει καὶ εὐοδωθήσεται, ἕως ἂν συντελεσθῇ ἡ ὀργή· εἰς αὐτὸν γὰρ συντέλεια γίνεται.
Dn(LXX):11:36 (World English Bible Daniel 11:36) The king shall do according to his will; and he shall exalt himself, and magnify himself above every god, and shall speak marvelous things against the God of gods; and he shall prosper until the indignation be accomplished; for that which is determined shall be done.
Dn(LXX):11:36 Król będzie działał według swego upodobania; uczyni się wyniosłym i będzie się wywyższał ponad wszystkich bogów. Przeciw Bogu będzie mówił rzeczy dziwne i dozna powodzenia aż się wypełni gniew, bowiem to, co zostało postanowione, dokona się. (Daniel 11:36 BT_4)
Dn(LXX):11:36 καὶ ποιήσει κατὰ τὸ θέλημα αὐτοῦ βασιλεὺς καὶ παροργισθήσεται καὶ ὑψωθήσεται ἐπὶ πάντα θεὸν καὶ ἐπὶ τὸν θεὸν τῶν θεῶν ἔξαλλα λαλήσει καὶ εὐοδωθήσεται, ἕως ἂν συντελεσθῇ ὀργή· εἰς αὐτὸν γὰρ συντέλεια γίνεται.
Dn(LXX):11:36 καί ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κατά ὁ ἡ τό θέλημα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί παρ·οργίζω (παρ+οργιζ-, παρ+οργι(ε)·[σ]-, παρ+οργι·σ-, -, παρ+ωργισ-, παρ+οργισ·θ-) καί ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός θεός, -οῦ, ὁ καί ἐπί ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ; θεά, -ᾶς, ἡ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) καί εὐ·οδόω (ευ+οδ(ο)-/ευοδ(ο)-, ευ+οδω·σ-, ευ+οδω·σ-/ευοδω·σ-, ευοδω·κ-, -, ευ+οδω·θ-/ευοδω·θ-) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἄν συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) ὁ ἡ τό ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) εἰς[1] αὐτός αὐτή αὐτό γάρ συν·τέλεια, -ας, ἡ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)
Dn(LXX):11:36 I też, nawet, mianowicie Robienie/robienie; by czynić/rób W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Zażyczy sobie, będzie, zapragniesz On/ona/to/to samo Król I też, nawet, mianowicie Do ??? I też, nawet, mianowicie By podnosić/ustalony wysoko Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Bóg  I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Bóg  Bóg ; bogini By mówić I też, nawet, mianowicie By prosperować dosłownie: By mieć dobra podróż; symbolicznie: By prosperować, by doznawać powodzenia Aż; świtaj Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By uzupełniać Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Do (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo Dla odtąd, jak Zakończenie By stawać się stawaj się, zdarzaj się
Dn(LXX):11:36 kai\ poiE/sei kata\ to\ Te/lEma au)tou= o( basileu\s kai\ parorgisTE/setai kai\ u(PSOTE/setai e)pi\ pa/nta Teo\n kai\ e)pi\ to\n Teo\n tO=n TeO=n e)/Xalla lalE/sei kai\ eu)odOTE/setai, e(/Os a)/n suntelesTE=| E( o)rgE/· ei)s au)to\n ga\r sunte/leia gi/netai.
Dn(LXX):11:36 kai poiEsei kata to TelEma autu ho basileus kai parorgisTEsetai kai hyPSOTEsetai epi panta Teon kai epi ton Teon tOn TeOn eXalla lalEsei kai euodOTEsetai, heOs an syntelesTE hE orgE· eis auton gar synteleia ginetai.
Dn(LXX):11:36 C VF_FAI3S P RA_ASN N3M_ASN RD_GSM RA_NSM N3V_NSM C VS_FPI3S C VC_FPI3S P A3_ASM