Ez:44:1 καὶ ἐπέστρεψέν με κατὰ τὴν ὁδὸν τῆς πύλης τῶν ἁγίων τῆς ἐξωτέρας τῆς βλεπούσης κατ’ ἀνατολάς, καὶ αὕτη ἦν κεκλεισμένη.
Ez:44:1 Then he brought me back by the way of the outer gate of the sanctuary that looks eastward; and it was shut. (Ezekiel 44:1 Brenton)
Ez:44:1 Potem zaprowadził mnie do zewnętrznej bramy przybytku, która skierowana jest na wschód; była jednakże zamknięta. (Ez 44:1 BT_4)
Ez:44:1 Καὶ ἐπέστρεψέν με κατὰ τὴν ὁδὸν τῆς πύλης τῶν ἁγίων τῆς ἐξωτέρας τῆς βλεπούσης κατ’ ἀνατολάς, καὶ αὕτη ἦν κεκλεισμένη.
Ez:44:1 καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κατά ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ὁ ἡ τό ἐξώ·τερος -α -ον (Comp. of ἔξω) ὁ ἡ τό βλέπω (βλεπ-, βλεψ-, βλεψ-, -, -, -) κατά ἀνατολή, -ῆς, ἡ καί οὗτος αὕτη τοῦτο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κλείω (κλει-, κλει·σ-, κλει·σ-, κεκλει·κ-, κεκλεισ-, κλεισ·θ-)
Ez:44:1 I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła Ja W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Drogi {Sposobu}/droga Brama Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Zewnętrzny By widzieć W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Na wschód [miejsce] - miejsce świtu słońca, na wschód (nawet bez słońca), źródło światła (prawdy źródło), strój. przychodzącego Mesjasza Yahweh I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By być By zamykać się
Ez:44:1 *kai\ e)pe/strePSe/n me kata\ tE\n o(do\n tE=s pu/lEs tO=n a(gi/On tE=s e)XOte/ras tE=s blepou/sEs kat’ a)natola/s, kai\ au(/tE E)=n kekleisme/nE.
Ez:44:1 kai epestrePSen me kata tEn hodon tEs pylEs tOn hagiOn tEs eXOteras tEs blepusEs kat’ anatolas, kai hautE En kekleismenE.
Ez:44:1 C VAI_AAI3S RP_AS P RA_ASF N2_ASF RA_GSF N1_GSF RA_GPM A1A_GPM RA_GSF A1A_GSF RA_GSF V1_PAPGSF P N1_APF C RD_NSF V9_IAI3S VT_XPPNSF
Ez:44:1 and also, even, namely to turn around I down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the way/road the gate the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) the outer the to see down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing east [place] - place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah of Yahweh and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to be to shut
Ez:44:1 and he/she/it-TURN-ed-AROUND me (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) way/road (acc) the (gen) gate (gen) the (gen) holy ([Adj] gen) the (gen) outer ([Adj] acc, gen) the (gen) while SEE-ing (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) risig of the east dawns (acc) and this (nom) he/she/it-was having-been-SHUT-ed (nom|voc)
Ez:44:1 Ez_44:1_1 Ez_44:1_2 Ez_44:1_3 Ez_44:1_4 Ez_44:1_5 Ez_44:1_6 Ez_44:1_7 Ez_44:1_8 Ez_44:1_9 Ez_44:1_10 Ez_44:1_11 Ez_44:1_12 Ez_44:1_13 Ez_44:1_14 Ez_44:1_15 Ez_44:1_16 Ez_44:1_17 Ez_44:1_18 Ez_44:1_19 Ez_44:1_20
Ez:44:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:44:2 καὶ εἶπεν κύριος πρός με Ἡ πύλη αὕτη κεκλεισμένη ἔσται, οὐκ ἀνοιχθήσεται, καὶ οὐδεὶς μὴ διέλθῃ δι’ αὐτῆς, ὅτι κύριος ὁ θεὸς τοῦ Ισραηλ εἰσελεύσεται δι’ αὐτῆς, καὶ ἔσται κεκλεισμένη·
Ez:44:2 And the Lord said to me, This gate shall be shut, it shall not be opened, and no one shall pass through it; for the Lord God of Israel shall enter by it, and it shall be shut. (Ezekiel 44:2 Brenton)
Ez:44:2 I rzekł do mnie Pan: «Ta brama ma być zamknięta. Nie powinno się jej otwierać i nikt nie powinien przez nią wchodzić, albowiem Pan, Bóg Izraela, wszedł przez nią. Dlatego winna ona być zamknięta. (Ez 44:2 BT_4)
Ez:44:2 καὶ εἶπεν κύριος πρός με πύλη αὕτη κεκλεισμένη ἔσται, οὐκ ἀνοιχθήσεται, καὶ οὐδεὶς μὴ διέλθῃ δι’ αὐτῆς, ὅτι κύριος θεὸς τοῦ Ισραηλ εἰσελεύσεται δι’ αὐτῆς, καὶ ἔσται κεκλεισμένη·
Ez:44:2 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο κλείω (κλει-, κλει·σ-, κλει·σ-, κεκλει·κ-, κεκλεισ-, κλεισ·θ-) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-) καί οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν μή δι·έρχομαι (δι+ερχ-, δι+ελευ·σ-, διελθ·[σ]- or 2nd δι+ελθ-, δι+εληλυθ·[κ]-, -, -) διά αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) διά αὐτός αὐτή αὐτό καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κλείω (κλει-, κλει·σ-, κλει·σ-, κεκλει·κ-, κεκλεισ-, κλεισ·θ-)
Ez:44:2 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja Brama To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By zamykać się By być ??? Przed przydechem mocnym By otwierać I też, nawet, mianowicie Nie jeden (nic, nikt) Nie By przechodzić zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} na wskroś Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Izrael By wchodzić Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By być By zamykać się
Ez:44:2 kai\ ei)=pen ku/rios pro/s me *(E pu/lE au(/tE kekleisme/nE e)/stai, ou)k a)noiCHTE/setai, kai\ ou)dei\s mE\ die/lTE| di’ au)tE=s, o(/ti ku/rios o( Teo\s tou= *israEl ei)seleu/setai di’ au)tE=s, kai\ e)/stai kekleisme/nE·
Ez:44:2 kai eipen kyrios pros me hE pylE hautE kekleismenE estai, uk anoiCHTEsetai, kai udeis mE dielTE di’ autEs, hoti kyrios ho Teos tu israEl eiseleusetai di’ autEs, kai estai kekleismenE·
Ez:44:2 C VBI_AAI3S N2_NSM P RP_AS RA_NSF N1_NSF RD_NSF VT_XPPNSF VF_FMI3S D VQ_FPI3S C A3_NSM D VB_AAS3S P RD_GSF C N2_NSM RA_NSM N2_NSM RA_GSM N_GSM VF_FMI3S P RD_GSF C VF_FMI3S VT_XPPNSF
Ez:44:2 and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) I the gate this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to shut to be οὐχ before rough breathing to open up and also, even, namely not one (nothing, no one) not to go through pass through because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) he/she/it/same because/that lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] the Israel to enter because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) he/she/it/same and also, even, namely to be to shut
Ez:44:2 and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) the (nom) gate (nom|voc) this (nom) having-been-SHUT-ed (nom|voc) he/she/it-will-be not he/she/it-will-be-OPEN-ed-UP and not one (nom) not he/she/it-should-GO THROUGH because of (+acc), through (+gen) her/it/same (gen) because/that lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) the (gen) Israel (indecl) he/she/it-will-be-ENTER-ed because of (+acc), through (+gen) her/it/same (gen) and he/she/it-will-be having-been-SHUT-ed (nom|voc)
Ez:44:2 Ez_44:2_1 Ez_44:2_2 Ez_44:2_3 Ez_44:2_4 Ez_44:2_5 Ez_44:2_6 Ez_44:2_7 Ez_44:2_8 Ez_44:2_9 Ez_44:2_10 Ez_44:2_11 Ez_44:2_12 Ez_44:2_13 Ez_44:2_14 Ez_44:2_15 Ez_44:2_16 Ez_44:2_17 Ez_44:2_18 Ez_44:2_19 Ez_44:2_20 Ez_44:2_21 Ez_44:2_22 Ez_44:2_23 Ez_44:2_24 Ez_44:2_25 Ez_44:2_26 Ez_44:2_27 Ez_44:2_28 Ez_44:2_29 Ez_44:2_30
Ez:44:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:44:3 διότι ὁ ἡγούμενος, οὗτος καθήσεται ἐν αὐτῇ τοῦ φαγεῖν ἄρτον ἐναντίον κυρίου· κατὰ τὴν ὁδὸν αιλαμ τῆς πύλης εἰσελεύσεται καὶ κατὰ τὴν ὁδὸν αὐτοῦ ἐξελεύσεται. –
Ez:44:3 For the prince, he shall sit in it, to eat bread before the Lord; he shall go in by the way of the porch of the gate, and shall go forth by the way of the same. (Ezekiel 44:3 Brenton)
Ez:44:3 Jedynie władca może w niej zasiadać do uczty przed obliczem Pana. Wchodzić jednak winien przez przedsionek przy bramie i tą samą drogą znowu wychodzić». (Ez 44:3 BT_4)
Ez:44:3 διότι ἡγούμενος, οὗτος καθήσεται ἐν αὐτῇ τοῦ φαγεῖν ἄρτον ἐναντίον κυρίου· κατὰ τὴν ὁδὸν αιλαμ τῆς πύλης εἰσελεύσεται καὶ κατὰ τὴν ὁδὸν αὐτοῦ ἐξελεύσεται.
Ez:44:3 δι·ότι ὁ ἡ τό ἡγέομαι (ηγ(ε)-, -, ηγη·σ-, -, ηγη-, -) οὗτος αὕτη τοῦτο κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -); καθ·ίημι (ath. καθ+ι(ε)-, καθ+η·σ-, καθ+η·κ- or 2nd ath. καθ+(ε)-, -, -, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ἄρτος, -ου, ὁ ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κατά ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) καί κατά ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -)
Ez:44:3 Z powodu tego: Tamto By uważać To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By siedzieć; by umieszczać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo By jeść Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Drogi {Sposobu}/droga Brama By wchodzić I też, nawet, mianowicie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Drogi {Sposobu}/droga On/ona/to/to samo By wychodzić
Ez:44:3 dio/ti o( E(gou/menos, ou(=tos kaTE/setai e)n au)tE=| tou= fagei=n a)/rton e)nanti/on kuri/ou· kata\ tE\n o(do\n ailam tE=s pu/lEs ei)seleu/setai kai\ kata\ tE\n o(do\n au)tou= e)Xeleu/setai.
Ez:44:3 dioti ho hEgumenos, hutos kaTEsetai en autE tu fagein arton enantion kyriu· kata tEn hodon ailam tEs pylEs eiseleusetai kai kata tEn hodon autu eXeleusetai.
Ez:44:3 C RA_NSM V2_PMPNSM RD_NSM VF_FMI3S P RD_DSF RA_GSN VB_AAN N2_ASM P N2_GSM P RA_ASF N2_ASF N_GSN RA_GSF N1_GSF VF_FMI3S C P RA_ASF N2_ASF RD_GSM VF_FMI3S
Ez:44:3 because of this: that the to deem this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to sit; to set in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same the to eat bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the way/road ć the gate to enter and also, even, namely down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the way/road he/she/it/same to come out
Ez:44:3 because of this: that the (nom) while being-DEEM-ed (nom) this (nom) he/she/it-will-be-SIT-ed; he/she/it-will-be-SET-ed in/among/by (+dat) her/it/same (dat) the (gen) to-will-EAT, to-EAT bread (acc) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) way/road (acc) the (gen) gate (gen) he/she/it-will-be-ENTER-ed and down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) way/road (acc) him/it/same (gen) he/she/it-will-be-COME-ed-OUT
Ez:44:3 Ez_44:3_1 Ez_44:3_2 Ez_44:3_3 Ez_44:3_4 Ez_44:3_5 Ez_44:3_6 Ez_44:3_7 Ez_44:3_8 Ez_44:3_9 Ez_44:3_10 Ez_44:3_11 Ez_44:3_12 Ez_44:3_13 Ez_44:3_14 Ez_44:3_15 Ez_44:3_16 Ez_44:3_17 Ez_44:3_18 Ez_44:3_19 Ez_44:3_20 Ez_44:3_21 Ez_44:3_22 Ez_44:3_23 Ez_44:3_24 Ez_44:3_25 Ez_44:3_26
Ez:44:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:44:4 καὶ εἰσήγαγέν με κατὰ τὴν ὁδὸν τῆς πύλης τῆς πρὸς βορρᾶν κατέναντι τοῦ οἴκου, καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ πλήρης δόξης ὁ οἶκος κυρίου, καὶ πίπτω ἐπὶ πρόσωπόν μου.
Ez:44:4 And he brought me in by the way of the gate that looks northward, in front of the house: and I looked, and, behold, the house was full of the glory of the Lord: and I fell upon my face. (Ezekiel 44:4 Brenton)
Ez:44:4 Następnie zaprowadził mnie przez bramę północną ku przedniej stronie świątyni i spojrzałem: oto chwała Pańska napełniła świątynię Pańską, i padłem na twarz. (Ez 44:4 BT_4)
Ez:44:4 καὶ εἰσήγαγέν με κατὰ τὴν ὁδὸν τῆς πύλης τῆς πρὸς βορρᾶν κατέναντι τοῦ οἴκου, καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ πλήρης δόξης οἶκος κυρίου, καὶ πίπτω ἐπὶ πρόσωπόν μου.
Ez:44:4 καί εἰσ·άγω (εισ+αγ-, εισ+αξ-, 2nd εισ+αγαγ-, εισ+αγειοχ·[κ]-, -, εισ+αχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κατά ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό πρός βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ κατ·έν·αντι ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) πλήρης -ες δόξα, -ης, ἡ ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ἐπί πρόσ·ωπον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ez:44:4 I też, nawet, mianowicie By prowadzić do Ja W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Drogi {Sposobu}/droga Brama Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Na północ Przeciwległy {Przeciwny}/w obecności z (+informacja) Dom; by mieszkać I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Pełny Sławy/wzbudzanie grozy Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Ja
Ez:44:4 kai\ ei)sE/gage/n me kata\ tE\n o(do\n tE=s pu/lEs tE=s pro\s borra=n kate/nanti tou= oi)/kou, kai\ ei)=don kai\ i)dou\ plE/rEs do/XEs o( oi)=kos kuri/ou, kai\ pi/ptO e)pi\ pro/sOpo/n mou.
Ez:44:4 kai eisEgagen me kata tEn hodon tEs pylEs tEs pros borran katenanti tu oiku, kai eidon kai idu plErEs doXEs ho oikos kyriu, kai piptO epi prosOpon mu.
Ez:44:4 C VBI_AAI3S RP_AS P RA_ASF N2_ASF RA_GSF N1_GSF RA_GSF P N1T_ASM D RA_GSM N2_GSM C VBI_AAI1S C I A3H_NSM N1S_GSF RA_NSM N2_NSM N2_GSM C V1_PAI1S P N2N_ASN RP_GS
Ez:44:4 and also, even, namely to lead into I down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the way/road the gate the toward (+acc,+gen,+dat) north opposite/in the presence of (+gen) the house; to dwell and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), full glory/awesomeness the house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing face I
Ez:44:4 and he/she/it-LEAD-ed-INTO me (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) way/road (acc) the (gen) gate (gen) the (gen) toward (+acc,+gen,+dat) north (acc) opposite/in the presence of (+gen) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! and I-SEE-ed, they-SEE-ed and be-you(sg)-SEE-ed! full ([Adj] nom) glory/awesomeness (gen) the (nom) house (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and I-am-FALL-ing, I-should-be-FALL-ing upon/over (+acc,+gen,+dat) face (nom|acc|voc) me (gen)
Ez:44:4 Ez_44:4_1 Ez_44:4_2 Ez_44:4_3 Ez_44:4_4 Ez_44:4_5 Ez_44:4_6 Ez_44:4_7 Ez_44:4_8 Ez_44:4_9 Ez_44:4_10 Ez_44:4_11 Ez_44:4_12 Ez_44:4_13 Ez_44:4_14 Ez_44:4_15 Ez_44:4_16 Ez_44:4_17 Ez_44:4_18 Ez_44:4_19 Ez_44:4_20 Ez_44:4_21 Ez_44:4_22 Ez_44:4_23 Ez_44:4_24 Ez_44:4_25 Ez_44:4_26 Ez_44:4_27 Ez_44:4_28
Ez:44:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:44:5 καὶ εἶπεν κύριος πρός με Υἱὲ ἀνθρώπου, τάξον εἰς τὴν καρδίαν σου καὶ ἰδὲ τοῖς ὀφθαλμοῖς σου καὶ τοῖς ὠσίν σου ἄκουε πάντα, ὅσα ἐγὼ λαλῶ μετὰ σοῦ, κατὰ πάντα τὰ προστάγματα οἴκου κυρίου καὶ κατὰ πάντα τὰ νόμιμα αὐτοῦ· καὶ τάξεις τὴν καρδίαν σου εἰς τὴν εἴσοδον τοῦ οἴκου κατὰ πάσας τὰς ἐξόδους αὐτοῦ ἐν πᾶσι τοῖς ἁγίοις.
Ez:44:5 And the Lord said to me, Son of man, attend with thine heart, and see with thine eyes, and hear with thine ears all that I say to thee, according to all the ordinances of the house of the Lord, and all the regulations thereof; and thou shalt attend well to the entrance of the house, according to all its outlets, in all the holy things. (Ezekiel 44:5 Brenton)
Ez:44:5 Wtedy rzekł Pan do mnie: «Synu człowieczy, uważaj dobrze, patrz i słuchaj uważnie wszystkiego, co ci chcę powiedzieć co do wszystkich ustaw i przepisów dotyczących świątyni Pańskiej i uważaj na wszystkie wejścia i wyjścia przybytku. (Ez 44:5 BT_4)
Ez:44:5 καὶ εἶπεν κύριος πρός με Υἱὲ ἀνθρώπου, τάξον εἰς τὴν καρδίαν σου καὶ ἰδὲ τοῖς ὀφθαλμοῖς σου καὶ τοῖς ὠσίν σου ἄκουε πάντα, ὅσα ἐγὼ λαλῶ μετὰ σοῦ, κατὰ πάντα τὰ προστάγματα οἴκου κυρίου καὶ κατὰ πάντα τὰ νόμιμα αὐτοῦ· καὶ τάξεις τὴν καρδίαν σου εἰς τὴν εἴσοδον τοῦ οἴκου κατὰ πάσας τὰς ἐξόδους αὐτοῦ ἐν πᾶσι τοῖς ἁγίοις.
Ez:44:5 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄνθρωπος, -ου, ὁ τάσσω/τάττω (τασσ-/ταττ-, ταξ-, ταξ-, τεταχ·[κ]-, τετασσ-, ταχ·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό οὖς, ὠτός, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κατά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί κατά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό καί τάξις, -εως, ἡ; τάσσω/τάττω (τασσ-/ταττ-, ταξ-, ταξ-, τεταχ·[κ]-, τετασσ-, ταχ·θ-) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] ὁ ἡ τό εἴσ·οδος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) κατά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἔξ·οδος, -ου, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός)
Ez:44:5 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja Syn Ludzki By rozkazywać {By zamawiać} kategorię, stopień, klasę, uporządkowywać, ład Do (+przyspieszenie) Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Oko Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Ucho Ty; twój/twój(sg) By słyszeć Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak Ja By mówić Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Dom; by mieszkać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Zamówienie {Rozkaz}; by rozkazywać {by zamawiać} kategorię, stopień, klasę, uporządkowywać, ład Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Wejście {Pozycja} Dom; by mieszkać W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Eksodus On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży)
Ez:44:5 kai\ ei)=pen ku/rios pro/s me *ui(e\ a)nTrO/pou, ta/Xon ei)s tE\n kardi/an sou kai\ i)de\ toi=s o)fTalmoi=s sou kai\ toi=s O)si/n sou a)/koue pa/nta, o(/sa e)gO\ lalO= meta\ sou=, kata\ pa/nta ta\ prosta/gmata oi)/kou kuri/ou kai\ kata\ pa/nta ta\ no/mima au)tou=· kai\ ta/Xeis tE\n kardi/an sou ei)s tE\n ei)/sodon tou= oi)/kou kata\ pa/sas ta\s e)Xo/dous au)tou= e)n pa=si toi=s a(gi/ois.
Ez:44:5 kai eipen kyrios pros me yie anTrOpu, taXon eis tEn kardian su kai ide tois ofTalmois su kai tois Osin su akue panta, hosa egO lalO meta su, kata panta ta prostagmata oiku kyriu kai kata panta ta nomima autu· kai taXeis tEn kardian su eis tEn eisodon tu oiku kata pasas tas eXodus autu en pasi tois hagiois.
Ez:44:5 C VBI_AAI3S N2_NSM P RP_AS N2_VSM N2_GSM VA_AAD2S P RA_ASF N1A_ASF RP_GS C VB_AAD2S RA_DPM N2_DPM RP_GS C RA_DPN N3T_DPN RP_GS V1_PAD2S A3_APN A1_APN RP_NS V2_PAI1S P RP_GS P A3_APN RA_APN N3M_APN N2_GSM N2_GSM C P A3_APN RA_APN A1_APN RD_GSM C VF_FAI2S RA_ASF N1A_ASF RP_GS P RA_ASF N2_ASF RA_GSM N2_GSM P A1S_APF RA_APF N2_APF RD_GSM P A3_DPM RA_DPM A1A_DPM
Ez:44:5 and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) I son human to order category, grade, class, trim, orderliness into (+acc) the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) you; your/yours(sg) and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the eye you; your/yours(sg) and also, even, namely the ear you; your/yours(sg) to hear every all, each, every, the whole of as much/many as I to speak after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the ć house; to dwell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the ć he/she/it/same and also, even, namely order; to order category, grade, class, trim, orderliness the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) you; your/yours(sg) into (+acc) the entry the house; to dwell down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of; to sprinkle the exodus he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine)
Ez:44:5 and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) son (voc) human (gen) do-ORDER-you(sg)!, going-to-ORDER (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) into (+acc) the (acc) heart (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and do-SEE-you(sg)! the (dat) eyes (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (dat) ears (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) be-you(sg)-HEAR-ing! all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) I (nom) I-am-SPEAK-ing, I-should-be-SPEAK-ing after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! lord (gen); a lord ([Adj] gen) and down/according to/as per (+acc), against (+gen) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) him/it/same (gen) and orders (acc, nom|voc); you(sg)-will-ORDER the (acc) heart (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) into (+acc) the (acc) entry (acc) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! down/according to/as per (+acc), against (+gen) all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) exoduses (acc) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) all (dat) the (dat) holy ([Adj] dat)
Ez:44:5 Ez_44:5_1 Ez_44:5_2 Ez_44:5_3 Ez_44:5_4 Ez_44:5_5 Ez_44:5_6 Ez_44:5_7 Ez_44:5_8 Ez_44:5_9 Ez_44:5_10 Ez_44:5_11 Ez_44:5_12 Ez_44:5_13 Ez_44:5_14 Ez_44:5_15 Ez_44:5_16 Ez_44:5_17 Ez_44:5_18 Ez_44:5_19 Ez_44:5_20 Ez_44:5_21 Ez_44:5_22 Ez_44:5_23 Ez_44:5_24 Ez_44:5_25 Ez_44:5_26 Ez_44:5_27 Ez_44:5_28 Ez_44:5_29 Ez_44:5_30 Ez_44:5_31 Ez_44:5_32 Ez_44:5_33 Ez_44:5_34 Ez_44:5_35 Ez_44:5_36 Ez_44:5_37 Ez_44:5_38 Ez_44:5_39 Ez_44:5_40 Ez_44:5_41 Ez_44:5_42 Ez_44:5_43 Ez_44:5_44 Ez_44:5_45 Ez_44:5_46 Ez_44:5_47 Ez_44:5_48 Ez_44:5_49 Ez_44:5_50 Ez_44:5_51 Ez_44:5_52 Ez_44:5_53 Ez_44:5_54 Ez_44:5_55 Ez_44:5_56 Ez_44:5_57 Ez_44:5_58 Ez_44:5_59
Ez:44:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:44:6 καὶ ἐρεῖς πρὸς τὸν οἶκον τὸν παραπικραίνοντα, πρὸς τὸν οἶκον τοῦ Ισραηλ Τάδε λέγει κύριος ὁ θεός Ἱκανούσθω ὑμῖν ἀπὸ πασῶν τῶν ἀνομιῶν ὑμῶν, οἶκος Ισραηλ,
Ez:44:6 And thou shalt say to the provoking house, even to the house of Israel, Thus saith the Lord God; Let it suffice you to have committed all your iniquities, O house of Israel! (Ezekiel 44:6 Brenton)
Ez:44:6 Mów do domu opornego, domu Izraela: Tak mówi Pan Bóg: Teraz jest dosyć wszystkich waszych okropności, domu Izraela! (Ez 44:6 BT_4)
Ez:44:6 καὶ ἐρεῖς πρὸς τὸν οἶκον τὸν παραπικραίνοντα, πρὸς τὸν οἶκον τοῦ Ισραηλ Τάδε λέγει κύριος θεός Ἱκανούσθω ὑμῖν ἀπὸ πασῶν τῶν ἀνομιῶν ὑμῶν, οἶκος Ισραηλ,
Ez:44:6 καί ἔρι[δ]ς, -ιδος, ἡ, acc. sg. ἔρι[δ]ν and ἔριδα, nom. pl. ἔριδες and ἔρεις, acc. pl. ἔρεις; λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό παρα·πικραίνω (παρα+πικραιν-, -, παρα+πικραν·[σ]-, -, -, -) πρός ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἱκανόω (ικαν(ο)-, -, ικανω·σ-, -, -, ικανω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἀ·νομία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Ἰσραήλ, ὁ
Ez:44:6 I też, nawet, mianowicie Konflikt; by mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Dom By rozgoryczać Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Dom Izrael Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  By wystarczać Ty Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Bezprawie Ty Dom Izrael
Ez:44:6 kai\ e)rei=s pro\s to\n oi)=kon to\n parapikrai/nonta, pro\s to\n oi)=kon tou= *israEl *ta/de le/gei ku/rios o( Teo/s *(ikanou/sTO u(mi=n a)po\ pasO=n tO=n a)nomiO=n u(mO=n, oi)=kos *israEl,
Ez:44:6 kai ereis pros ton oikon ton parapikrainonta, pros ton oikon tu israEl tade legei kyrios ho Teos ikanusTO hymin apo pasOn tOn anomiOn hymOn, oikos israEl,
Ez:44:6 C VF2_FAI2S P RA_ASM N2_ASM RA_ASM V1_PAPASM P RA_ASM N2_ASM RA_GSM N_GSM RD_APN V1_PAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM V4_PMD3S RP_DP P A1S_GPF RA_GPF N1A_GPF RP_GP N2_NSM N_GSM
Ez:44:6 and also, even, namely strife; to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) the house the to embitter toward (+acc,+gen,+dat) the house the Israel such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] to suffice you from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the lawlessness you house Israel
Ez:44:6 and strifes (acc, nom|voc); you(sg)-will-SAY/TELL toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) house (acc) the (acc) while EMBITTER-ing (acc, nom|acc|voc) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) house (acc) the (gen) Israel (indecl) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) let-him/her/it-be-being-SUFFICE-ed! you(pl) (dat) away from (+gen) all (gen) the (gen) lawlessnesss (gen) you(pl) (gen) house (nom) Israel (indecl)
Ez:44:6 Ez_44:6_1 Ez_44:6_2 Ez_44:6_3 Ez_44:6_4 Ez_44:6_5 Ez_44:6_6 Ez_44:6_7 Ez_44:6_8 Ez_44:6_9 Ez_44:6_10 Ez_44:6_11 Ez_44:6_12 Ez_44:6_13 Ez_44:6_14 Ez_44:6_15 Ez_44:6_16 Ez_44:6_17 Ez_44:6_18 Ez_44:6_19 Ez_44:6_20 Ez_44:6_21 Ez_44:6_22 Ez_44:6_23 Ez_44:6_24 Ez_44:6_25 Ez_44:6_26
Ez:44:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:44:7 τοῦ εἰσαγαγεῖν ὑμᾶς υἱοὺς ἀλλογενεῖς ἀπεριτμήτους καρδίᾳ καὶ ἀπεριτμήτους σαρκὶ τοῦ γίνεσθαι ἐν τοῖς ἁγίοις μου, καὶ ἐβεβήλουν αὐτὰ ἐν τῷ προσφέρειν ὑμᾶς ἄρτους, στέαρ καὶ αἷμα, καὶ παρεβαίνετε τὴν διαθήκην μου ἐν πάσαις ταῖς ἀνομίαις ὑμῶν
Ez:44:7 that ye have brought in aliens, uncircumcised in heart, and uncircumcised in flesh, to be in my sanctuary, and to profane it, when ye offered bread, flesh, and blood; and ye transgressed my covenant by all your iniquities; (Ezekiel 44:7 Brenton)
Ez:44:7 Wpuściliście bowiem obcych, nie obrzezanych na sercu i ciele, żeby byli w moim przybytku po to, by go zbezcześcić, kiedy składaliście Mi w ofierze chleb, tłuszcz i krew: tak przez swoje obrzydliwości złamaliście przymierze moje z wami. (Ez 44:7 BT_4)
Ez:44:7 τοῦ εἰσαγαγεῖν ὑμᾶς υἱοὺς ἀλλογενεῖς ἀπεριτμήτους καρδίᾳ καὶ ἀπεριτμήτους σαρκὶ τοῦ γίνεσθαι ἐν τοῖς ἁγίοις μου, καὶ ἐβεβήλουν αὐτὰ ἐν τῷ προσφέρειν ὑμᾶς ἄρτους, στέαρ καὶ αἷμα, καὶ παρεβαίνετε τὴν διαθήκην μου ἐν πάσαις ταῖς ἀνομίαις ὑμῶν
Ez:44:7 ὁ ἡ τό εἰσ·άγω (εισ+αγ-, εισ+αξ-, 2nd εισ+αγαγ-, εισ+αγειοχ·[κ]-, -, εισ+αχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἀλλο·γενής -ές ἀ·περί·τμητος -ον καρδία, -ας, ἡ καί ἀ·περί·τμητος -ον σάρξ, -αρκός, ἡ ὁ ἡ τό γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί βεβηλόω (βεβηλ(ο)-, βεβηλω·σ-, βεβηλω·σ-, -, βεβηλω-, βεβηλω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό προσ·φέρω (προσ+φερ-, προσ+οι·σ-, προσ+ενεγκ·[σ]- or 2nd προσ+ενεγκ-, προσ+ενηνοχ·[κ]-, -, προσ+ενεχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἄρτος, -ου, ὁ στέαρ, στέατος, τό [LXX] καί αἷμα[τ], -ατος, τό καί παρα·βαίνω (παρα+βαιν-, παρα+βη·σ-, 2nd ath. παρα+β(η)-/ath. παρα+β(α)-, παρα+βεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό δια·θήκη, -ης, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἀ·νομία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Ez:44:7 By prowadzić do Ty Syn Inny urodzony Nie obrzezany Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) I też, nawet, mianowicie Nie obrzezany Ciało {Mięso} By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Ja I też, nawet, mianowicie By kalać dosłownie: "By przekraczać próg z" (świecki, bezcześć) On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By przedstawiać Ty Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. Łój I też, nawet, mianowicie Krew I też, nawet, mianowicie By grzeszyć przy boku, i w pf., stać obok, przekraczać, grzeszyć, Konwencja Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Bezprawie Ty
Ez:44:7 tou= ei)sagagei=n u(ma=s ui(ou\s a)llogenei=s a)peritmE/tous kardi/a| kai\ a)peritmE/tous sarki\ tou= gi/nesTai e)n toi=s a(gi/ois mou, kai\ e)bebE/loun au)ta\ e)n tO=| prosfe/rein u(ma=s a)/rtous, ste/ar kai\ ai(=ma, kai\ parebai/nete tE\n diaTE/kEn mou e)n pa/sais tai=s a)nomi/ais u(mO=n
Ez:44:7 tu eisagagein hymas hyius allogeneis aperitmEtus kardia kai aperitmEtus sarki tu ginesTai en tois hagiois mu, kai ebebElun auta en tO prosferein hymas artus, stear kai haima, kai parebainete tEn diaTEkEn mu en pasais tais anomiais hymOn
Ez:44:7 RA_GSN VB_AAN RP_AP N2_APM A3H_APM A1B_APM N1A_DSF C A1B_APM N3K_DSF RA_GSN V1_PMN P RA_DPM A1A_DPM RP_GS C V4I_IAI3P RD_APN P RA_DSN V1_PAN RP_AP N2_APM N3_ASN C N3M_ASN C V1I_IAI2P RA_ASF N1_ASF RP_GS P A1S_DPF RA_DPF N1A_DPF RP_GP
Ez:44:7 the to lead into you son other-born uncircumcised heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) and also, even, namely uncircumcised flesh the to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) I and also, even, namely to defile literally: "to overstep the threshold of" (profane, desecrate) he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to present you bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. suet and also, even, namely blood and also, even, namely to transgress by the side of, and in pf., stand beside, overstep, transgress, the covenant I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle the lawlessness you
Ez:44:7 the (gen) to-LEAD-INTO you(pl) (acc) sons (acc) other-born ([Adj] acc, nom|voc) uncircumcised ([Adj] acc) heart (dat) and uncircumcised ([Adj] acc) flesh (dat) the (gen) to-be-being-BECOME-ed in/among/by (+dat) the (dat) holy ([Adj] dat) me (gen) and I-was-DEFILE-ing, they-were-DEFILE-ing they/them/same (nom|acc) in/among/by (+dat) the (dat) to-be-PRESENT-ing you(pl) (acc) [loaves of] bread (acc) suet (nom|acc|voc) and blood (nom|acc|voc) and you(pl)-were-TRANSGRESS-ing the (acc) covenant (acc) me (gen) in/among/by (+dat) all (dat); you(sg)-happen-to-SPRINKLE (opt) the (dat) lawlessnesss (dat) you(pl) (gen)
Ez:44:7 Ez_44:7_1 Ez_44:7_2 Ez_44:7_3 Ez_44:7_4 Ez_44:7_5 Ez_44:7_6 Ez_44:7_7 Ez_44:7_8 Ez_44:7_9 Ez_44:7_10 Ez_44:7_11 Ez_44:7_12 Ez_44:7_13 Ez_44:7_14 Ez_44:7_15 Ez_44:7_16 Ez_44:7_17 Ez_44:7_18 Ez_44:7_19 Ez_44:7_20 Ez_44:7_21 Ez_44:7_22 Ez_44:7_23 Ez_44:7_24 Ez_44:7_25 Ez_44:7_26 Ez_44:7_27 Ez_44:7_28 Ez_44:7_29 Ez_44:7_30 Ez_44:7_31 Ez_44:7_32 Ez_44:7_33 Ez_44:7_34 Ez_44:7_35 Ez_44:7_36 Ez_44:7_37
Ez:44:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:44:8 καὶ διετάξατε τοῦ φυλάσσειν φυλακὰς ἐν τοῖς ἁγίοις μου.
Ez:44:8 and ye appointed others to keep the charges in my sanctuary. (Ezekiel 44:8 Brenton)
Ez:44:8 Nie czuwaliście nad służbą przy moim przybytku i zamiast tego ich wyznaczyliście, aby się zajmowali służbą przy moim przybytku. (Ez 44:8 BT_4)
Ez:44:8 καὶ διετάξατε τοῦ φυλάσσειν φυλακὰς ἐν τοῖς ἁγίοις μου.
Ez:44:8 καί δια·τάσσω (δια+τασσ-, δια+ταξ-, δια+ταξ-, δια+τεταχ·[κ]-, δια+τετασσ-, δια+ταγ·[θ]-/δια+ταχ·θ-) ὁ ἡ τό φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) φύλαξ, -ακος, ὁ; φυλακή, -ῆς, ἡ ἐν ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ez:44:8 I też, nawet, mianowicie By przepisywać dekret, zamówienie {rozkaz}, mianować albo wyświęcać By zabezpieczać się Zabezpieczaj się; więzienie zabezpieczają się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Ja
Ez:44:8 kai\ dieta/Xate tou= fula/ssein fulaka\s e)n toi=s a(gi/ois mou.
Ez:44:8 kai dietaXate tu fylassein fylakas en tois hagiois mu.
Ez:44:8 C VAI_AAD2P RA_GSN V1_PAN N1_APF P RA_DPN A1A_DPN RP_GS
Ez:44:8 and also, even, namely to prescribe decree, order, appoint or ordain the to guard guard; prison guard in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) I
Ez:44:8 and you(pl)-PRESCRIBE-ed the (gen) to-be-GUARD-ing guards (acc); prisons (acc) in/among/by (+dat) the (dat) holy ([Adj] dat) me (gen)
Ez:44:8 Ez_44:8_1 Ez_44:8_2 Ez_44:8_3 Ez_44:8_4 Ez_44:8_5 Ez_44:8_6 Ez_44:8_7 Ez_44:8_8 Ez_44:8_9
Ez:44:8 x x x x x x x x x
Ez:44:9 διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος ὁ θεός Πᾶς υἱὸς ἀλλογενὴς ἀπερίτμητος καρδίᾳ καὶ ἀπερίτμητος σαρκὶ οὐκ εἰσελεύσεται εἰς τὰ ἅγιά μου ἐν πᾶσιν υἱοῖς ἀλλογενῶν τῶν ὄντων ἐν μέσῳ οἴκου Ισραηλ,
Ez:44:9 Therefore thus saith the Lord God; No alien, uncircumcised in heart or uncircumcised in flesh, shall enter into my sanctuary, of all the children of strangers that are in the midst of the house of Israel. (Ezekiel 44:9 Brenton)
Ez:44:9 Dlatego tak mówi Pan Bóg: Żaden cudzoziemiec, nie obrzezany na sercu i na ciele, nie może wstępować do mego przybytku, żaden z obcych, którzy żyją wśród Izraelitów, (Ez 44:9 BT_4)
Ez:44:9 διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος θεός Πᾶς υἱὸς ἀλλογενὴς ἀπερίτμητος καρδίᾳ καὶ ἀπερίτμητος σαρκὶ οὐκ εἰσελεύσεται εἰς τὰ ἅγιά μου ἐν πᾶσιν υἱοῖς ἀλλογενῶν τῶν ὄντων ἐν μέσῳ οἴκου Ισραηλ,
Ez:44:9 διά οὗτος αὕτη τοῦτο ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἀλλο·γενής -ές ἀ·περί·τμητος -ον καρδία, -ας, ἡ καί ἀ·περί·τμητος -ον σάρξ, -αρκός, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἀλλο·γενής -ές ὁ ἡ τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν μέσος -η -ον οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) Ἰσραήλ, ὁ
Ez:44:9 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Syn Inny urodzony Nie obrzezany Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) I też, nawet, mianowicie Nie obrzezany Ciało {Mięso} ??? Przed przydechem mocnym By wchodzić Do (+przyspieszenie) Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Syn Inny urodzony By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Dom; by mieszkać Izrael
Ez:44:9 dia\ tou=to ta/de le/gei ku/rios o( Teo/s *pa=s ui(o\s a)llogenE\s a)peri/tmEtos kardi/a| kai\ a)peri/tmEtos sarki\ ou)k ei)seleu/setai ei)s ta\ a(/gia/ mou e)n pa=sin ui(oi=s a)llogenO=n tO=n o)/ntOn e)n me/sO| oi)/kou *israEl,
Ez:44:9 dia tuto tade legei kyrios ho Teos pas hyios allogenEs aperitmEtos kardia kai aperitmEtos sarki uk eiseleusetai eis ta hagia mu en pasin hyiois allogenOn tOn ontOn en mesO oiku israEl,
Ez:44:9 P RD_ASN RD_APN V1_PAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM A3_NSM N2_NSM A3H_NSM A1B_NSM N1A_DSF C A1B_NSM N3K_DSF D VF_FMI3S P RA_APN A1A_APN RP_GS P A3_DPM N2_DPM A3H_GPM RA_GPM V9_PAPGPM P A1_DSM N2_GSM N_GSM
Ez:44:9 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] every all, each, every, the whole of son other-born uncircumcised heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) and also, even, namely uncircumcised flesh οὐχ before rough breathing to enter into (+acc) the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of son other-born the to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle house; to dwell Israel
Ez:44:9 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) every (nom|voc) son (nom) other-born ([Adj] nom) uncircumcised ([Adj] nom) heart (dat) and uncircumcised ([Adj] nom) flesh (dat) not he/she/it-will-be-ENTER-ed into (+acc) the (nom|acc) holy ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) me (gen) in/among/by (+dat) all (dat) sons (dat) other-born ([Adj] gen) the (gen) let-them-be! (classical), while being (gen) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! Israel (indecl)
Ez:44:9 Ez_44:9_1 Ez_44:9_2 Ez_44:9_3 Ez_44:9_4 Ez_44:9_5 Ez_44:9_6 Ez_44:9_7 Ez_44:9_8 Ez_44:9_9 Ez_44:9_10 Ez_44:9_11 Ez_44:9_12 Ez_44:9_13 Ez_44:9_14 Ez_44:9_15 Ez_44:9_16 Ez_44:9_17 Ez_44:9_18 Ez_44:9_19 Ez_44:9_20 Ez_44:9_21 Ez_44:9_22 Ez_44:9_23 Ez_44:9_24 Ez_44:9_25 Ez_44:9_26 Ez_44:9_27 Ez_44:9_28 Ez_44:9_29 Ez_44:9_30 Ez_44:9_31
Ez:44:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:44:10 ἀλλ’ ἢ οἱ Λευῖται, οἵτινες ἀφήλαντο ἀπ’ ἐμοῦ ἐν τῷ πλανᾶσθαι τὸν Ισραηλ ἀπ’ ἐμοῦ κατόπισθεν τῶν ἐνθυμημάτων αὐτῶν, καὶ λήμψονται ἀδικίαν αὐτῶν
Ez:44:10 But as for the Levites who departed far from me when Israel went astray from me after their imaginations, they shall even bear their iniquity. (Ezekiel 44:10 Brenton)
Ez:44:10 tylko ci lewici, którzy się ode Mnie odłączyli, kiedy Izrael wyrzekł się Mnie i pobiegł za bożkami swoimi, odpokutują swoją winę. (Ez 44:10 BT_4)
Ez:44:10 ἀλλ’ οἱ Λευῖται, οἵτινες ἀφήλαντο ἀπ’ ἐμοῦ ἐν τῷ πλανᾶσθαι τὸν Ισραηλ ἀπ’ ἐμοῦ κατόπισθεν τῶν ἐνθυμημάτων αὐτῶν, καὶ λήμψονται ἀδικίαν αὐτῶν
Ez:44:10 ἀλλά ἤ[1] ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ ὅσ·τι[ν]ς ἥ·τι[ν]ς ὄ τι[ν] ἀπό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ἐν ὁ ἡ τό πλανάω (πλαν(α)-, πλανη·σ-, πλανη·σ-, πεπλανη·κ-, πεπλανη-, πλανη·θ-) ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ ἀπό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἀ·δικία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:44:10 Ale Albo Lewita Kto --, który --którykolwiek [??? ???? Jest ustalone wyrażenie] Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By wędrować/powód by błądzić [zobacz planetę] Izrael Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Zły uczynki On/ona/to/to samo
Ez:44:10 a)ll’ E)\ oi( *leui=tai, oi(/tines a)fE/lanto a)p’ e)mou= e)n tO=| plana=sTai to\n *israEl a)p’ e)mou= kato/pisTen tO=n e)nTumEma/tOn au)tO=n, kai\ lE/mPSontai a)diki/an au)tO=n
Ez:44:10 all’ E hoi leuitai, hoitines afElanto ap’ emu en tO planasTai ton israEl ap’ emu katopisTen tOn enTymEmatOn autOn, kai lEmPSontai adikian autOn
Ez:44:10 C C RA_NPM N1M_NPM RX_NPM VAI_AMI3P P RP_GS P RA_DSN V3_PMN RA_ASM N_ASM P RP_GS D RA_GPN N3M_GPN RD_GPM C VF_FMI3P N1A_ASF RD_GPM
Ez:44:10 but or the Levite who-/whom-/whichever [ἕως ὅτου is a fixed expression] ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing I; my/mine in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to wander/cause to stray [see planet] the Israel from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing I; my/mine ć the ć he/she/it/same and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand wrongdoing he/she/it/same
Ez:44:10 but or the (nom) Levites (nom|voc) who-/whom-/whichever (nom) away from (+gen) me (gen); my/mine (gen) in/among/by (+dat) the (dat) to-be-being-WandER/CAUSE-ed-TO-STRAY the (acc) Israel (indecl) away from (+gen) me (gen); my/mine (gen) the (gen) them/same (gen) and they-will-be-TAKE HOLD OF-ed wrongdoing (acc) them/same (gen)
Ez:44:10 Ez_44:10_1 Ez_44:10_2 Ez_44:10_3 Ez_44:10_4 Ez_44:10_5 Ez_44:10_6 Ez_44:10_7 Ez_44:10_8 Ez_44:10_9 Ez_44:10_10 Ez_44:10_11 Ez_44:10_12 Ez_44:10_13 Ez_44:10_14 Ez_44:10_15 Ez_44:10_16 Ez_44:10_17 Ez_44:10_18 Ez_44:10_19 Ez_44:10_20 Ez_44:10_21 Ez_44:10_22 Ez_44:10_23
Ez:44:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:44:11 καὶ ἔσονται ἐν τοῖς ἁγίοις μου λειτουργοῦντες θυρωροὶ ἐπὶ τῶν πυλῶν τοῦ οἴκου καὶ λειτουργοῦντες τῷ οἴκῳ· οὗτοι σφάξουσιν τὰ ὁλοκαυτώματα καὶ τὰς θυσίας τῷ λαῷ, καὶ οὗτοι στήσονται ἐναντίον τοῦ λαοῦ τοῦ λειτουργεῖν αὐτοῖς.
Ez:44:11 yet they shall minister in my sanctuary, being porters at the gates of the house, and serving the house: they shall slay the victims and the whole-burnt-offerings for the people, and they shall stand before the people to minister to them. (Ezekiel 44:11 Brenton)
Ez:44:11 Oni będą służyli w moim przybytku jako stróże przy bramach świątyni, jako słudzy świątyni, oni będą zabijać żertwy na całopalenia i ofiary dla ludu, i będą do jego rozporządzenia jako słudzy. (Ez 44:11 BT_4)
Ez:44:11 καὶ ἔσονται ἐν τοῖς ἁγίοις μου λειτουργοῦντες θυρωροὶ ἐπὶ τῶν πυλῶν τοῦ οἴκου καὶ λειτουργοῦντες τῷ οἴκῳ· οὗτοι σφάξουσιν τὰ ὁλοκαυτώματα καὶ τὰς θυσίας τῷ λαῷ, καὶ οὗτοι στήσονται ἐναντίον τοῦ λαοῦ τοῦ λειτουργεῖν αὐτοῖς.
Ez:44:11 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λειτ·ουργέω (λειτουργ(ε)-, λειτουργη·σ-, λειτουργη·σ-, -, -, -) θυρωρός, -οῦ, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ; πυλών, -ῶνος, ὁ (cf. πύλη) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) καί λειτ·ουργέω (λειτουργ(ε)-, λειτουργη·σ-, λειτουργη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) οὗτος αὕτη τοῦτο σφάζω (σφαζ-, σφαξ-, σφαξ-, -, εσφαγ-, σφαγ·[θ]-) ὁ ἡ τό ὁλο·καύτωμα[τ], -ατος, τό καί ὁ ἡ τό θυσία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ καί οὗτος αὕτη τοῦτο ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό λειτ·ουργέω (λειτουργ(ε)-, λειτουργη·σ-, λειτουργη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:44:11 I też, nawet, mianowicie By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Ja By pełnić obowiązki [zobacz liturgię, osobę sprzyjającą liturgii] Dozorcy portier, portier, dozorca Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Brama; brama Dom; by mieszkać I też, nawet, mianowicie By pełnić obowiązki [zobacz liturgię, osobę sprzyjającą liturgii] Dom To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By zabijać rzeźnika, zabijać, masakra, ubój Ofiara spalana [zobacz holokaust] I też, nawet, mianowicie Ofiara gnębią, poświęcają Ludzie I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By powodować stać Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Ludzie By pełnić obowiązki [zobacz liturgię, osobę sprzyjającą liturgii] On/ona/to/to samo
Ez:44:11 kai\ e)/sontai e)n toi=s a(gi/ois mou leitourgou=ntes TurOroi\ e)pi\ tO=n pulO=n tou= oi)/kou kai\ leitourgou=ntes tO=| oi)/kO|· ou(=toi sfa/Xousin ta\ o(lokautO/mata kai\ ta\s Tusi/as tO=| laO=|, kai\ ou(=toi stE/sontai e)nanti/on tou= laou= tou= leitourgei=n au)toi=s.
Ez:44:11 kai esontai en tois hagiois mu leiturguntes TyrOroi epi tOn pylOn tu oiku kai leiturguntes tO oikO· hutoi sfaXusin ta holokautOmata kai tas Tysias tO laO, kai hutoi stEsontai enantion tu lau tu leiturgein autois.
Ez:44:11 C VF_FMI3P P RA_DPN A1A_DPN RP_GS V2_PAPNPM N2_NPM P RA_GPF N1_GPF RA_GSM N2_GSM C V2_PAPNPM RA_DSM N2_DSM RD_NPM VF_FAI3P RA_APN N3M_APN C RA_APF N1A_APF RA_DSM N2_DSM C RD_NPM VF_FMI3P P RA_GSM N2_GSM RA_GSN V2_PAN RD_DPM
Ez:44:11 and also, even, namely to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) I to officiate [see liturgy, liturgist] doorkeeper doorman, porter, concierge upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the gate; gate the house; to dwell and also, even, namely to officiate [see liturgy, liturgist] the house this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to slay butcher, kill, massacre, slaughter the burnt offering [see holocaust] and also, even, namely the sacrifice victimize, immolate the people and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to cause to stand in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, the people the to officiate [see liturgy, liturgist] he/she/it/same
Ez:44:11 and they-will-be in/among/by (+dat) the (dat) holy ([Adj] dat) me (gen) while OFFICIATE-ing (nom|voc) concierge (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) gates (gen); gate (nom|voc) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! and while OFFICIATE-ing (nom|voc) the (dat) house (dat) these (nom) they-will-SLAY, going-to-SLAY (fut ptcp) (dat) the (nom|acc) burnt offerings (nom|acc|voc) and the (acc) sacrifice (gen), sacrificial (acc) the (dat) people (dat) and these (nom) they-will-be-CAUSE-ed-TO-STand in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) people (gen) the (gen) to-be-OFFICIATE-ing them/same (dat)
Ez:44:11 Ez_44:11_1 Ez_44:11_2 Ez_44:11_3 Ez_44:11_4 Ez_44:11_5 Ez_44:11_6 Ez_44:11_7 Ez_44:11_8 Ez_44:11_9 Ez_44:11_10 Ez_44:11_11 Ez_44:11_12 Ez_44:11_13 Ez_44:11_14 Ez_44:11_15 Ez_44:11_16 Ez_44:11_17 Ez_44:11_18 Ez_44:11_19 Ez_44:11_20 Ez_44:11_21 Ez_44:11_22 Ez_44:11_23 Ez_44:11_24 Ez_44:11_25 Ez_44:11_26 Ez_44:11_27 Ez_44:11_28 Ez_44:11_29 Ez_44:11_30 Ez_44:11_31 Ez_44:11_32 Ez_44:11_33 Ez_44:11_34 Ez_44:11_35
Ez:44:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:44:12 ἀνθ’ ὧν ἐλειτούργουν αὐτοῖς πρὸ προσώπου τῶν εἰδώλων αὐτῶν καὶ ἐγένετο τῷ οἴκῳ Ισραηλ εἰς κόλασιν ἀδικίας, ἕνεκα τούτου ἦρα τὴν χεῖρά μου ἐπ’ αὐτούς, λέγει κύριος ὁ θεός,
Ez:44:12 Because they ministered to them before their idols, and it became to the house of Israel a punishment of iniquity; therefore have I lifted up my hand against them, saith the Lord God. (Ezekiel 44:12 Brenton)
Ez:44:12 Dlatego że służyli im przed bożkami i stali się dla domu Izraela pobudką do przewiny, dlatego podniosłem rękę przeciwko nim - wyrocznia Pana Boga - winni oni odpokutować za swoją winę. (Ez 44:12 BT_4)
Ez:44:12 ἀνθ’ ὧν ἐλειτούργουν αὐτοῖς πρὸ προσώπου τῶν εἰδώλων αὐτῶν καὶ ἐγένετο τῷ οἴκῳ Ισραηλ εἰς κόλασιν ἀδικίας, ἕνεκα τούτου ἦρα τὴν χεῖρά μου ἐπ’ αὐτούς, λέγει κύριος θεός,
Ez:44:12 ἀντί ὅς ἥ ὅ λειτ·ουργέω (λειτουργ(ε)-, λειτουργη·σ-, λειτουργη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό πρό πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό εἴδωλον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Ἰσραήλ, ὁ εἰς[1] κόλασις, -εως, ἡ ἀ·δικία, -ας, ἡ ἕνεκα/ἕνεκεν/εἵνεκεν οὗτος αὕτη τοῦτο ἐράω [LXX] (ερ(α)-, -, -, -, -, ερασ·θ-); αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
Ez:44:12 Przeciw (+informacja) Kto/, który/, który By pełnić obowiązki [zobacz liturgię, osobę sprzyjającą liturgii] On/ona/to/to samo Przedtem (+informacja) Twarz Idol On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Dom Izrael Do (+przyspieszenie) Boża zemsty kara, skorygowanie, Hp.Praec.5, Pl.Ap.26a, alkohol, Th.1.41; opp. ??µ????, Arist.Rh.1369b13; bożej zemsty, Ev.Matt.25.46 kara, dyscyplina, karzą, oczyszczają się Zły uczynki Z powodu dla, dla To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By kochać; by podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Ręka Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg 
Ez:44:12 a)nT’ O(=n e)leitou/rgoun au)toi=s pro\ prosO/pou tO=n ei)dO/lOn au)tO=n kai\ e)ge/neto tO=| oi)/kO| *israEl ei)s ko/lasin a)diki/as, e(/neka tou/tou E)=ra tE\n CHei=ra/ mou e)p’ au)tou/s, le/gei ku/rios o( Teo/s,
Ez:44:12 anT’ hOn eleiturgun autois pro prosOpu tOn eidOlOn autOn kai egeneto tO oikO israEl eis kolasin adikias, heneka tutu Era tEn CHeira mu ep’ autus, legei kyrios ho Teos,
Ez:44:12 P RR_GPM V2I_IAI3P RD_DPM P N2N_GSN RA_GPN N2N_GPN RD_GPM C VBI_AMI3S RA_DSM N2_DSM N_GSM P N3I_ASF N1A_GSF P RD_GSM VAI_AAI1S RA_ASF N3_ASF RP_GS P RD_APM V1_PAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM
Ez:44:12 against (+gen) who/whom/which to officiate [see liturgy, liturgist] he/she/it/same before (+gen) face the idol he/she/it/same and also, even, namely to become become, happen the house Israel into (+acc) divine retribution chastisement, correction, Hp.Praec.5, Pl.Ap.26a, al., Th.1.41; opp. τιμωρία, Arist.Rh.1369b13; of divine retribution, Ev.Matt.25.46 chastisement, discipline, penalize, fine wrongdoing owing to for, for the sake of this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to love; to lift/pick up take up, tote, raise the hand I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology]
Ez:44:12 against (+gen) who/whom/which (gen) I-was-OFFICIATE-ing, they-were-OFFICIATE-ing them/same (dat) before (+gen) face (gen) the (gen) idols (gen) them/same (gen) and he/she/it-was-BECOME-ed the (dat) house (dat) Israel (indecl) into (+acc) divine retribution (acc) wrongdoing (gen), wrongdoings (acc) owing to this (gen) he/she/it-was-LOVE-ing; I-LIFT/PICK-ed-UP the (acc) hand (acc) me (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom)
Ez:44:12 Ez_44:12_1 Ez_44:12_2 Ez_44:12_3 Ez_44:12_4 Ez_44:12_5 Ez_44:12_6 Ez_44:12_7 Ez_44:12_8 Ez_44:12_9 Ez_44:12_10 Ez_44:12_11 Ez_44:12_12 Ez_44:12_13 Ez_44:12_14 Ez_44:12_15 Ez_44:12_16 Ez_44:12_17 Ez_44:12_18 Ez_44:12_19 Ez_44:12_20 Ez_44:12_21 Ez_44:12_22 Ez_44:12_23 Ez_44:12_24 Ez_44:12_25 Ez_44:12_26 Ez_44:12_27 Ez_44:12_28 Ez_44:12_29
Ez:44:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:44:13 καὶ οὐκ ἐγγιοῦσι πρός με τοῦ ἱερατεύειν μοι οὐδὲ τοῦ προσάγειν πρὸς τὰ ἅγια υἱῶν τοῦ Ισραηλ οὐδὲ πρὸς τὰ ἅγια τῶν ἁγίων μου καὶ λήμψονται ἀτιμίαν αὐτῶν ἐν τῇ πλανήσει, ᾗ ἐπλανήθησαν.
Ez:44:13 And they shall not draw nigh to me to minister to me in the priests' office, nor to approach the holy things of the children of Israel, nor to approach my holy of holies: but they shall bear their reproach for the error wherein they erred. (Ezekiel 44:13 Brenton)
Ez:44:13 Nie będą się zbliżać do Mnie po to, by Mi służyć jako kapłani, nie będą się dotykać rzeczy świętych i rzeczy najświętszych - będą cierpieć swoją hańbę i pokutować za obrzydliwości, których się dopuścili. (Ez 44:13 BT_4)
Ez:44:13 καὶ οὐκ ἐγγιοῦσι πρός με τοῦ ἱερατεύειν μοι οὐδὲ τοῦ προσάγειν πρὸς τὰ ἅγια υἱῶν τοῦ Ισραηλ οὐδὲ πρὸς τὰ ἅγια τῶν ἁγίων μου καὶ λήμψονται ἀτιμίαν αὐτῶν ἐν τῇ πλανήσει, ἐπλανήθησαν.
Ez:44:13 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐγγίζω (εγγιζ-, εγγι(ε)·[σ]-, εγγι·σ-, ηγγι·κ-, -, -) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἱερατεύω (ιερατευ-, ιερατευ·σ-, ιερατευ·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐδέ (οὐ δέ) ὁ ἡ τό προσ·άγω (προσ+αγ-, προσ+αξ-, 2nd προσ+αγαγ-, προσ+αγειοχ·[κ]-, -, προσ+αχ·θ-) πρός ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ οὐδέ (οὐ δέ) πρός ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἀ·τιμία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό πλανάω (πλαν(α)-, πλανη·σ-, πλανη·σ-, πεπλανη·κ-, πεπλανη-, πλανη·θ-) ὅς ἥ ὅ πλανάω (πλαν(α)-, πλανη·σ-, πλανη·σ-, πεπλανη·κ-, πεπλανη-, πλανη·θ-)
Ez:44:13 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Do blisko (zbliżaj się, gróź, pod ręką, pobliski, przychodź blisko, (nadchodź)) Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja pracować (jako kapłan) Ja ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) By prowadzić bliski Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Syn Izrael ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Ja I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Hańba On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By wędrować/powód by błądzić [zobacz planetę] Kto/, który/, który By wędrować/powód by błądzić [zobacz planetę]
Ez:44:13 kai\ ou)k e)ggiou=si pro/s me tou= i(erateu/ein moi ou)de\ tou= prosa/gein pro\s ta\ a(/gia ui(O=n tou= *israEl ou)de\ pro\s ta\ a(/gia tO=n a(gi/On mou kai\ lE/mPSontai a)timi/an au)tO=n e)n tE=| planE/sei, E(=| e)planE/TEsan.
Ez:44:13 kai uk engiusi pros me tu hierateuein moi ude tu prosagein pros ta hagia hyiOn tu israEl ude pros ta hagia tOn hagiOn mu kai lEmPSontai atimian autOn en tE planEsei, hE eplanETEsan.
Ez:44:13 C D VF2_FAI3P P RP_AS RA_GSN V1_PAN RP_DS C RA_GSN V1_PAN P RA_APN A1A_APN N2_GPM RA_GSM N_GSM C P RA_APN A1A_APN RA_GPN A1A_GPN RP_GS C VF_FMI3P N1A_ASF RD_GPM P RA_DSF N3I_DSF RR_DSF VCI_API3P
Ez:44:13 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to near (draw near, be imminent, at hand, nearby, come nigh, (approach)) toward (+acc,+gen,+dat) I the to work of a priest priestcraft I οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) the to lead toward toward (+acc,+gen,+dat) the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) son the Israel οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) toward (+acc,+gen,+dat) the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) I and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand dishonor he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to wander/cause to stray [see planet] who/whom/which to wander/cause to stray [see planet]
Ez:44:13 and not they-will-NEAR, going-to-NEAR (fut ptcp) (dat) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) the (gen) to-be-WORK OF A PRIEST-ing me (dat) neither/nor the (gen) to-be-LEAD-ing-TOWARD toward (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) holy ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) sons (gen) the (gen) Israel (indecl) neither/nor toward (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) holy ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) the (gen) holy ([Adj] gen) me (gen) and they-will-be-TAKE HOLD OF-ed dishonor (acc) them/same (gen) in/among/by (+dat) the (dat) he/she/it-will-WandER/CAUSE-TO-STRAY, you(sg)-will-be-WandER/CAUSE-ed-TO-STRAY (classical) who/whom/which (dat) they-were-WandER/CAUSE-ed-TO-STRAY
Ez:44:13 Ez_44:13_1 Ez_44:13_2 Ez_44:13_3 Ez_44:13_4 Ez_44:13_5 Ez_44:13_6 Ez_44:13_7 Ez_44:13_8 Ez_44:13_9 Ez_44:13_10 Ez_44:13_11 Ez_44:13_12 Ez_44:13_13 Ez_44:13_14 Ez_44:13_15 Ez_44:13_16 Ez_44:13_17 Ez_44:13_18 Ez_44:13_19 Ez_44:13_20 Ez_44:13_21 Ez_44:13_22 Ez_44:13_23 Ez_44:13_24 Ez_44:13_25 Ez_44:13_26 Ez_44:13_27 Ez_44:13_28 Ez_44:13_29 Ez_44:13_30 Ez_44:13_31 Ez_44:13_32 Ez_44:13_33
Ez:44:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:44:14 καὶ κατατάξουσιν αὐτοὺς φυλάσσειν φυλακὰς τοῦ οἴκου εἰς πάντα τὰ ἔργα αὐτοῦ καὶ εἰς πάντα, ὅσα ἂν ποιήσωσιν. –
Ez:44:14 They shall bring them to keep the charges of the house, for all the service of it, and for all that they shall do. (Ezekiel 44:14 Brenton)
Ez:44:14 W ten sposób przeznaczam ich do pełnienia służby przy świątyni, do wszystkich jej prac i do wszystkiego, co tylko będzie do wykonania. (Ez 44:14 BT_4)
Ez:44:14 καὶ κατατάξουσιν αὐτοὺς φυλάσσειν φυλακὰς τοῦ οἴκου εἰς πάντα τὰ ἔργα αὐτοῦ καὶ εἰς πάντα, ὅσα ἂν ποιήσωσιν.
Ez:44:14 καί αὐτός αὐτή αὐτό φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) φύλαξ, -ακος, ὁ; φυλακή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) εἰς[1] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί εἰς[1] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον ἄν ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
Ez:44:14 I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By zabezpieczać się Zabezpieczaj się; więzienie zabezpieczają się Dom; by mieszkać Do (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Praca On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By czynić/rób
Ez:44:14 kai\ katata/Xousin au)tou\s fula/ssein fulaka\s tou= oi)/kou ei)s pa/nta ta\ e)/rga au)tou= kai\ ei)s pa/nta, o(/sa a)/n poiE/sOsin.
Ez:44:14 kai katataXusin autus fylassein fylakas tu oiku eis panta ta erga autu kai eis panta, hosa an poiEsOsin.
Ez:44:14 C VF_FAI3P RD_APM V1_PAN N1_APF RA_GSM N2_GSM P A3_APN RA_APN N2N_APN RD_GSM C P A3_APN A1_APN x VA_AAS3P
Ez:44:14 and also, even, namely ć he/she/it/same to guard guard; prison guard the house; to dwell into (+acc) every all, each, every, the whole of the work he/she/it/same and also, even, namely into (+acc) every all, each, every, the whole of as much/many as ever (if ever) to do/make
Ez:44:14 and them/same (acc) to-be-GUARD-ing guards (acc); prisons (acc) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! into (+acc) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) works (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and into (+acc) all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) ever they-should-DO/MAKE
Ez:44:14 Ez_44:14_1 Ez_44:14_2 Ez_44:14_3 Ez_44:14_4 Ez_44:14_5 Ez_44:14_6 Ez_44:14_7 Ez_44:14_8 Ez_44:14_9 Ez_44:14_10 Ez_44:14_11 Ez_44:14_12 Ez_44:14_13 Ez_44:14_14 Ez_44:14_15 Ez_44:14_16 Ez_44:14_17 Ez_44:14_18 Ez_44:14_19
Ez:44:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:44:15 οἱ ἱερεῖς οἱ Λευῖται οἱ υἱοὶ τοῦ Σαδδουκ, οἵτινες ἐφυλάξαντο τὰς φυλακὰς τῶν ἁγίων μου ἐν τῷ πλανᾶσθαι οἶκον Ισραηλ ἀπ’ ἐμοῦ, οὗτοι προσάξουσιν πρός με τοῦ λειτουργεῖν μοι καὶ στήσονται πρὸ προσώπου μου τοῦ προσφέρειν μοι θυσίαν, στέαρ καὶ αἷμα, λέγει κύριος ὁ θεός.
Ez:44:15 The priests the Levites, the sons of Sadduc, who kept the charges of my sanctuary when the house of Israel went astray from me, these shall draw night to me to minister to me, and shall stand before my face, to offer sacrifice to me, the fat and the blood, saith the Lord God. (Ezekiel 44:15 Brenton)
Ez:44:15 Jednakże kapłani lewiccy, potomkowie Sadoka, którzy pełnili służbę przy moim przybytku, kiedy Izraelici odeszli ode Mnie, ci mają zbliżać się do Mnie, by Mi służyć i mają stać przede Mną, by ofiarować Mi tłuszcz i krew - wyrocznia Pana Boga. (Ez 44:15 BT_4)
Ez:44:15 οἱ ἱερεῖς οἱ Λευῖται οἱ υἱοὶ τοῦ Σαδδουκ, οἵτινες ἐφυλάξαντο τὰς φυλακὰς τῶν ἁγίων μου ἐν τῷ πλανᾶσθαι οἶκον Ισραηλ ἀπ’ ἐμοῦ, οὗτοι προσάξουσιν πρός με τοῦ λειτουργεῖν μοι καὶ στήσονται πρὸ προσώπου μου τοῦ προσφέρειν μοι θυσίαν, στέαρ καὶ αἷμα, λέγει κύριος θεός.
Ez:44:15 ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό ὅσ·τι[ν]ς ἥ·τι[ν]ς ὄ τι[ν] φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁ ἡ τό φύλαξ, -ακος, ὁ; φυλακή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ὁ ἡ τό πλανάω (πλαν(α)-, πλανη·σ-, πλανη·σ-, πεπλανη·κ-, πεπλανη-, πλανη·θ-) οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Ἰσραήλ, ὁ ἀπό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν οὗτος αὕτη τοῦτο προσ·άγω (προσ+αγ-, προσ+αξ-, 2nd προσ+αγαγ-, προσ+αγειοχ·[κ]-, -, προσ+αχ·θ-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό λειτ·ουργέω (λειτουργ(ε)-, λειτουργη·σ-, λειτουργη·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) πρό πρόσ·ωπον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό προσ·φέρω (προσ+φερ-, προσ+οι·σ-, προσ+ενεγκ·[σ]- or 2nd προσ+ενεγκ-, προσ+ενηνοχ·[κ]-, -, προσ+ενεχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς θυσία, -ας, ἡ στέαρ, στέατος, τό [LXX] καί αἷμα[τ], -ατος, τό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
Ez:44:15 Duchowny Lewita Syn Kto --, który --którykolwiek [??? ???? Jest ustalone wyrażenie] By zabezpieczać się Zabezpieczaj się; więzienie zabezpieczają się Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By wędrować/powód by błądzić [zobacz planetę] Dom Izrael Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By prowadzić bliski Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja By pełnić obowiązki [zobacz liturgię, osobę sprzyjającą liturgii] Ja I też, nawet, mianowicie By powodować stać Przedtem (+informacja) Twarz Ja By przedstawiać Ja Ofiara gnębią, poświęcają Łój I też, nawet, mianowicie Krew By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg 
Ez:44:15 oi( i(erei=s oi( *leui=tai oi( ui(oi\ tou= *saddouk, oi(/tines e)fula/Xanto ta\s fulaka\s tO=n a(gi/On mou e)n tO=| plana=sTai oi)=kon *israEl a)p’ e)mou=, ou(=toi prosa/Xousin pro/s me tou= leitourgei=n moi kai\ stE/sontai pro\ prosO/pou mou tou= prosfe/rein moi Tusi/an, ste/ar kai\ ai(=ma, le/gei ku/rios o( Teo/s.
Ez:44:15 hoi hiereis hoi leuitai hoi hyioi tu sadduk, hoitines efylaXanto tas fylakas tOn hagiOn mu en tO planasTai oikon israEl ap’ emu, hutoi prosaXusin pros me tu leiturgein moi kai stEsontai pro prosOpu mu tu prosferein moi Tysian, stear kai haima, legei kyrios ho Teos.
Ez:44:15 RA_NPM N3V_NPM RA_NPM N1M_NPM RA_NPM N2_NPM RA_GSM N_GSM RX_NPM VAI_AMI3P RA_APF N1_APF RA_GPM A1A_GPM RP_GS P RA_DSN V3_PMN N2_ASM N_GSM P RP_GS RD_NPM VF_FAI3P P RP_AS RA_GSN V2_PAN RP_DS C VF_FMI3P P N2N_GSN RP_GS RA_GSN V1_PAN RP_DS N1A_ASF N3_ASN C N3M_ASN V1_PAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM
Ez:44:15 the priest the Levite the son the ć who-/whom-/whichever [ἕως ὅτου is a fixed expression] to guard the guard; prison guard the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to wander/cause to stray [see planet] house Israel from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing I; my/mine this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to lead toward toward (+acc,+gen,+dat) I the to officiate [see liturgy, liturgist] I and also, even, namely to cause to stand before (+gen) face I the to present I sacrifice victimize, immolate suet and also, even, namely blood to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology]
Ez:44:15 the (nom) priests (acc, nom|voc) the (nom) Levites (nom|voc) the (nom) sons (nom|voc) the (gen) who-/whom-/whichever (nom) they-were-GUARD-ed the (acc) guards (acc); prisons (acc) the (gen) holy ([Adj] gen) me (gen) in/among/by (+dat) the (dat) to-be-being-WandER/CAUSE-ed-TO-STRAY house (acc) Israel (indecl) away from (+gen) me (gen); my/mine (gen) these (nom) they-will-LEAD-TOWARD, going-to-LEAD (fut ptcp) (dat) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) the (gen) to-be-OFFICIATE-ing me (dat) and they-will-be-CAUSE-ed-TO-STand before (+gen) face (gen) me (gen) the (gen) to-be-PRESENT-ing me (dat) sacrifice (acc) suet (nom|acc|voc) and blood (nom|acc|voc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom)
Ez:44:15 Ez_44:15_1 Ez_44:15_2 Ez_44:15_3 Ez_44:15_4 Ez_44:15_5 Ez_44:15_6 Ez_44:15_7 Ez_44:15_8 Ez_44:15_9 Ez_44:15_10 Ez_44:15_11 Ez_44:15_12 Ez_44:15_13 Ez_44:15_14 Ez_44:15_15 Ez_44:15_16 Ez_44:15_17 Ez_44:15_18 Ez_44:15_19 Ez_44:15_20 Ez_44:15_21 Ez_44:15_22 Ez_44:15_23 Ez_44:15_24 Ez_44:15_25 Ez_44:15_26 Ez_44:15_27 Ez_44:15_28 Ez_44:15_29 Ez_44:15_30 Ez_44:15_31 Ez_44:15_32 Ez_44:15_33 Ez_44:15_34 Ez_44:15_35 Ez_44:15_36 Ez_44:15_37 Ez_44:15_38 Ez_44:15_39 Ez_44:15_40 Ez_44:15_41 Ez_44:15_42 Ez_44:15_43 Ez_44:15_44 Ez_44:15_45
Ez:44:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:44:16 οὗτοι εἰσελεύσονται εἰς τὰ ἅγιά μου, καὶ οὗτοι προσελεύσονται πρὸς τὴν τράπεζάν μου τοῦ λειτουργεῖν μοι καὶ φυλάξουσιν τὰς φυλακάς μου.
Ez:44:16 These shall enter into my sanctuary, and these shall approach my table, to minister to me, and they shall keep my charges. (Ezekiel 44:16 Brenton)
Ez:44:16 Mają oni wstępować do mego przybytku i mają zbliżać się do stołu mego po to, by Mi służyć, mają pełnić służbę przy Mnie. (Ez 44:16 BT_4)
Ez:44:16 οὗτοι εἰσελεύσονται εἰς τὰ ἅγιά μου, καὶ οὗτοι προσελεύσονται πρὸς τὴν τράπεζάν μου τοῦ λειτουργεῖν μοι καὶ φυλάξουσιν τὰς φυλακάς μου.
Ez:44:16 οὗτος αὕτη τοῦτο εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί οὗτος αὕτη τοῦτο προσ·έρχομαι (προσ+ερχ-, προσ+ελευ·σ-, προσ+ελθ·[σ]- or 2nd προσ+ελθ-, προσ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός ὁ ἡ τό τράπεζα, -ης, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό λειτ·ουργέω (λειτουργ(ε)-, λειτουργη·σ-, λειτουργη·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁ ἡ τό φύλαξ, -ακος, ὁ; φυλακή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ez:44:16 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By wchodzić Do (+przyspieszenie) Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Ja I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By nadchodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Stołowy Ja By pełnić obowiązki [zobacz liturgię, osobę sprzyjającą liturgii] Ja I też, nawet, mianowicie By zabezpieczać się Zabezpieczaj się; więzienie zabezpieczają się Ja
Ez:44:16 ou(=toi ei)seleu/sontai ei)s ta\ a(/gia/ mou, kai\ ou(=toi proseleu/sontai pro\s tE\n tra/peDZa/n mou tou= leitourgei=n moi kai\ fula/Xousin ta\s fulaka/s mou.
Ez:44:16 hutoi eiseleusontai eis ta hagia mu, kai hutoi proseleusontai pros tEn trapeDZan mu tu leiturgein moi kai fylaXusin tas fylakas mu.
Ez:44:16 RD_NPM VF_FMI3P P RA_APN A1A_APN RP_GS C RD_NPM VF_FMI3P P RA_ASF N1S_ASF RP_GS RA_GSN V2_PAN RP_DS C VF_FAI3P RA_APF N1_APF RP_GS
Ez:44:16 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to enter into (+acc) the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) I and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to approach toward (+acc,+gen,+dat) the table I the to officiate [see liturgy, liturgist] I and also, even, namely to guard the guard; prison guard I
Ez:44:16 these (nom) they-will-be-ENTER-ed into (+acc) the (nom|acc) holy ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) me (gen) and these (nom) they-will-be-APPROACH-ed toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) table (acc) me (gen) the (gen) to-be-OFFICIATE-ing me (dat) and they-will-GUARD, going-to-GUARD (fut ptcp) (dat) the (acc) guards (acc); prisons (acc) me (gen)
Ez:44:16 Ez_44:16_1 Ez_44:16_2 Ez_44:16_3 Ez_44:16_4 Ez_44:16_5 Ez_44:16_6 Ez_44:16_7 Ez_44:16_8 Ez_44:16_9 Ez_44:16_10 Ez_44:16_11 Ez_44:16_12 Ez_44:16_13 Ez_44:16_14 Ez_44:16_15 Ez_44:16_16 Ez_44:16_17 Ez_44:16_18 Ez_44:16_19 Ez_44:16_20 Ez_44:16_21
Ez:44:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:44:17 καὶ ἔσται ἐν τῷ εἰσπορεύεσθαι αὐτοὺς τὰς πύλας τῆς αὐλῆς τῆς ἐσωτέρας στολὰς λινᾶς ἐνδύσονται καὶ οὐκ ἐνδύσονται ἐρεᾶ ἐν τῷ λειτουργεῖν αὐτοὺς ἀπὸ τῆς πύλης τῆς ἐσωτέρας αὐλῆς·
Ez:44:17 And it shall come to pass when they enter the gates of the inner court, that they shall put on linen robes; and they shall not put on woollen garments when they minister at the gate of the inner court. (Ezekiel 44:17 Brenton)
Ez:44:17 Jeżeli wchodzić będą do bram dziedzińca wewnętrznego, mają wdziać lniane szaty: nie mają wkładać ubioru wełnianego, gdy pełnią służbę przy bramach wewnętrznego dziedzińca i w Miejscu Świętym. (Ez 44:17 BT_4)
Ez:44:17 καὶ ἔσται ἐν τῷ εἰσπορεύεσθαι αὐτοὺς τὰς πύλας τῆς αὐλῆς τῆς ἐσωτέρας στολὰς λινᾶς ἐνδύσονται καὶ οὐκ ἐνδύσονται ἐρεᾶ ἐν τῷ λειτουργεῖν αὐτοὺς ἀπὸ τῆς πύλης τῆς ἐσωτέρας αὐλῆς·
Ez:44:17 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἐσώ·τερος -α -ον (Comp. of ἔσω) στολή, -ῆς, ἡ ἐν·δύω (εν+δυ-, εν+δυ·σ-, εν+δυ·σ-, εν+δεδυ·κ-, εν+δεδυ-, -) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐν·δύω (εν+δυ-, εν+δυ·σ-, εν+δυ·σ-, εν+δεδυ·κ-, εν+δεδυ-, -) ἐν ὁ ἡ τό λειτ·ουργέω (λειτουργ(ε)-, λειτουργη·σ-, λειτουργη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό ἐσώ·τερος -α -ον (Comp. of ἔσω) αὐλή, -ῆς, ἡ
Ez:44:17 I też, nawet, mianowicie By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By wchodzić On/ona/to/to samo Brama Dziedzińca owczarnia, pałac, dom Wewnętrzny Szyku uniform, kostium, prośba By ubierać I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By ubierać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By pełnić obowiązki [zobacz liturgię, osobę sprzyjającą liturgii] On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Brama Wewnętrzny Dziedzińca owczarnia, pałac, dom
Ez:44:17 kai\ e)/stai e)n tO=| ei)sporeu/esTai au)tou\s ta\s pu/las tE=s au)lE=s tE=s e)sOte/ras stola\s lina=s e)ndu/sontai kai\ ou)k e)ndu/sontai e)rea= e)n tO=| leitourgei=n au)tou\s a)po\ tE=s pu/lEs tE=s e)sOte/ras au)lE=s·
Ez:44:17 kai estai en tO eisporeuesTai autus tas pylas tEs aulEs tEs esOteras stolas linas endysontai kai uk endysontai erea en tO leiturgein autus apo tEs pylEs tEs esOteras aulEs·
Ez:44:17 C VF_FMI3S P RA_DSN V1_PMN RD_APM RA_APF N1_APF RA_GSF N1_GSF RA_GSF A1A_GSF N1_APF A1C_APF VF_FMI3P C D VF_FMI3P N3_ASF P RA_DSN V2_PAN RD_APM P RA_GSF N1_GSF RA_GSF A1A_GSF N1_GSF
Ez:44:17 and also, even, namely to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to enter he/she/it/same the gate the courtyard sheep-fold, palace, house the inner array uniform, costume, suit ć to clothe and also, even, namely οὐχ before rough breathing to clothe ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to officiate [see liturgy, liturgist] he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the gate the inner courtyard sheep-fold, palace, house
Ez:44:17 and he/she/it-will-be in/among/by (+dat) the (dat) to-be-being-ENTER-ed them/same (acc) the (acc) gates (acc) the (gen) courtyard (gen) the (gen) inner ([Adj] acc, gen) arraies (acc) they-will-be-CLOTHE-ed and not they-will-be-CLOTHE-ed in/among/by (+dat) the (dat) to-be-OFFICIATE-ing them/same (acc) away from (+gen) the (gen) gate (gen) the (gen) inner ([Adj] acc, gen) courtyard (gen)
Ez:44:17 Ez_44:17_1 Ez_44:17_2 Ez_44:17_3 Ez_44:17_4 Ez_44:17_5 Ez_44:17_6 Ez_44:17_7 Ez_44:17_8 Ez_44:17_9 Ez_44:17_10 Ez_44:17_11 Ez_44:17_12 Ez_44:17_13 Ez_44:17_14 Ez_44:17_15 Ez_44:17_16 Ez_44:17_17 Ez_44:17_18 Ez_44:17_19 Ez_44:17_20 Ez_44:17_21 Ez_44:17_22 Ez_44:17_23 Ez_44:17_24 Ez_44:17_25 Ez_44:17_26 Ez_44:17_27 Ez_44:17_28 Ez_44:17_29
Ez:44:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:44:18 καὶ κιδάρεις λινᾶς ἕξουσιν ἐπὶ ταῖς κεφαλαῖς αὐτῶν καὶ περισκελῆ λινᾶ ἕξουσιν ἐπὶ τὰς ὀσφύας αὐτῶν καὶ οὐ περιζώσονται βίᾳ.
Ez:44:18 And they shall have linen mitres upon their heads, and shall have linen drawers upon their loins; and they shall not tightly gird themselves. (Ezekiel 44:18 Brenton)
Ez:44:18 Lniane zawoje mają nosić na głowie i lniane spodnie wokół lędźwi. Nie powinni się opasywać niczym, co mogłoby wywołać pot. (Ez 44:18 BT_4)
Ez:44:18 καὶ κιδάρεις λινᾶς ἕξουσιν ἐπὶ ταῖς κεφαλαῖς αὐτῶν καὶ περισκελῆ λινᾶ ἕξουσιν ἐπὶ τὰς ὀσφύας αὐτῶν καὶ οὐ περιζώσονται βίᾳ.
Ez:44:18 καί ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-); ἔξ·εστιν a.k.a. ἔξ·ειμι[2] fr. εἰμί[1] (ath. εξ+(εσ)-/εξ+(εσ)-, -, -, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί λίνον, -ου, τό ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-); ἔξ·εστιν a.k.a. ἔξ·ειμι[2] fr. εἰμί[1] (ath. εξ+(εσ)-/εξ+(εσ)-, -, -, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό ὀσφῦς, -ύος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ περι·ζώννυμι/-ζωννύω (ath. περι+ζωννυ-/περι+ζωννυ-, περι+ζω·σ-, περι+ζω·σ-, -, περι+εζωσ-, -) βία, -ας, ἡ
Ez:44:18 I też, nawet, mianowicie By mieć; by być pozwalany Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Głowa On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Lniany/len By mieć; by być pozwalany Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Polędwica On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Do okrążanego jak gdybyś z uździenicą uździenicy , niech opasuje, opasuj, otaczaj, engird, otaczaj, opasuj, opaska, spódnica, osadzaj pas {strefę} Siła (gwałtowność)
Ez:44:18 kai\ kida/reis lina=s e(/Xousin e)pi\ tai=s kefalai=s au)tO=n kai\ periskelE= lina= e(/Xousin e)pi\ ta\s o)sfu/as au)tO=n kai\ ou) periDZO/sontai bi/a|.
Ez:44:18 kai kidareis linas heXusin epi tais kefalais autOn kai periskelE lina heXusin epi tas osfyas autOn kai u periDZOsontai bia.
Ez:44:18 C N3I_APF A1C_APF VF_FAI3P P RA_DPF N1_DPF RD_GPM C A3H_APN A1C_APN VF_FAI3P P RA_APF N3U_APF RD_GPM C D VF_FMI3P N1A_DSF
Ez:44:18 and also, even, namely ć ć to have; to be permitted upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the head he/she/it/same and also, even, namely ć linen/flax to have; to be permitted upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the loin he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to encircled as if with a halter halter, begird, belt, surround, engird, encompass, belt, cincture, skirt, embed zone force (violence)
Ez:44:18 and they-will-HAVE, going-to-HAVE (fut ptcp) (dat); while BE-ing-PERMITTED (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) heads (dat) them/same (gen) and linen/flax (nom|acc|voc) they-will-HAVE, going-to-HAVE (fut ptcp) (dat); while BE-ing-PERMITTED (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) loins (acc) them/same (gen) and not they-will-be-ENCIRCLED AS IF WITH A HALTER-ed force (dat)
Ez:44:18 Ez_44:18_1 Ez_44:18_2 Ez_44:18_3 Ez_44:18_4 Ez_44:18_5 Ez_44:18_6 Ez_44:18_7 Ez_44:18_8 Ez_44:18_9 Ez_44:18_10 Ez_44:18_11 Ez_44:18_12 Ez_44:18_13 Ez_44:18_14 Ez_44:18_15 Ez_44:18_16 Ez_44:18_17 Ez_44:18_18 Ez_44:18_19 Ez_44:18_20
Ez:44:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:44:19 καὶ ἐν τῷ ἐκπορεύεσθαι αὐτοὺς εἰς τὴν αὐλὴν τὴν ἐξωτέραν πρὸς τὸν λαὸν ἐκδύσονται τὰς στολὰς αὐτῶν, ἐν αἷς αὐτοὶ λειτουργοῦσιν ἐν αὐταῖς, καὶ θήσουσιν αὐτὰς ἐν ταῖς ἐξέδραις τῶν ἁγίων καὶ ἐνδύσονται στολὰς ἑτέρας καὶ οὐ μὴ ἁγιάσωσιν τὸν λαὸν ἐν ταῖς στολαῖς αὐτῶν.
Ez:44:19 And when they go out into the outer court to the people, they shall put off their robes, in which they minister; and they shall lay them up in the chambers of the sanctuary, and shall put on other robes, and they shall not sanctify the people with their robes. (Ezekiel 44:19 Brenton)
Ez:44:19 A jeśli wychodzić będą na zewnętrzny dziedziniec do ludu, to mają zdjąć swe szaty, w których służbę pełnili, i pozostawić je w celach przybytku i przywdziać inne szaty, by nie uświęcać ludu przez swe szaty. (Ez 44:19 BT_4)
Ez:44:19 καὶ ἐν τῷ ἐκπορεύεσθαι αὐτοὺς εἰς τὴν αὐλὴν τὴν ἐξωτέραν πρὸς τὸν λαὸν ἐκδύσονται τὰς στολὰς αὐτῶν, ἐν αἷς αὐτοὶ λειτουργοῦσιν ἐν αὐταῖς, καὶ θήσουσιν αὐτὰς ἐν ταῖς ἐξέδραις τῶν ἁγίων καὶ ἐνδύσονται στολὰς ἑτέρας καὶ οὐ μὴ ἁγιάσωσιν τὸν λαὸν ἐν ταῖς στολαῖς αὐτῶν.
Ez:44:19 καί ἐν ὁ ἡ τό ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἐξώ·τερος -α -ον (Comp. of ἔξω) πρός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐκ·δύω/-δύνω (εκ+δυν-, εκ+δυ·σ-, εκ+δυ·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό στολή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὅς ἥ ὅ αὐτός αὐτή αὐτό λειτ·ουργέω (λειτουργ(ε)-, λειτουργη·σ-, λειτουργη·σ-, -, -, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) καί ἐν·δύω (εν+δυ-, εν+δυ·σ-, εν+δυ·σ-, εν+δεδυ·κ-, εν+δεδυ-, -) στολή, -ῆς, ἡ ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό στολή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:44:19 I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By wychodzić On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Dziedzińca owczarnia, pałac, dom Zewnętrzny Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ludzie By rozbierać się Szyku uniform, kostium, prośba On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który On/ona/to/to samo By pełnić obowiązki [zobacz liturgię, osobę sprzyjającą liturgii] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) I też, nawet, mianowicie By ubierać Szyku uniform, kostium, prośba Inny I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym Ludzie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Szyku uniform, kostium, prośba On/ona/to/to samo
Ez:44:19 kai\ e)n tO=| e)kporeu/esTai au)tou\s ei)s tE\n au)lE\n tE\n e)XOte/ran pro\s to\n lao\n e)kdu/sontai ta\s stola\s au)tO=n, e)n ai(=s au)toi\ leitourgou=sin e)n au)tai=s, kai\ TE/sousin au)ta\s e)n tai=s e)Xe/drais tO=n a(gi/On kai\ e)ndu/sontai stola\s e(te/ras kai\ ou) mE\ a(gia/sOsin to\n lao\n e)n tai=s stolai=s au)tO=n.
Ez:44:19 kai en tO ekporeuesTai autus eis tEn aulEn tEn eXOteran pros ton laon ekdysontai tas stolas autOn, en hais autoi leiturgusin en autais, kai TEsusin autas en tais eXedrais tOn hagiOn kai endysontai stolas heteras kai u mE hagiasOsin ton laon en tais stolais autOn.
Ez:44:19 C P RA_DSN V1_PMN RD_APM P RA_ASF N1_ASF RA_ASF A1A_ASF P RA_ASM N2_ASM VF_FMI3P RA_APF N1_APF RD_GPM P RR_DPF RD_NPM V2_PAI3P P RD_DPF C VF_FAI3P RD_APF P RA_DPF N1_DPF RA_GPN A1A_GPN C VF_FMI3P N1_APF A1A_APF C D D VA_AAS3P RA_ASM N2_ASM P RA_DPF N1_DPF RD_GPM
Ez:44:19 and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to go out he/she/it/same into (+acc) the courtyard sheep-fold, palace, house the outer toward (+acc,+gen,+dat) the people to undress the array uniform, costume, suit he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which he/she/it/same to officiate [see liturgy, liturgist] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) and also, even, namely to clothe array uniform, costume, suit other and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to consecrate sanctify, hallow, become holy the people in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the array uniform, costume, suit he/she/it/same
Ez:44:19 and in/among/by (+dat) the (dat) to-be-being-GO-ed-OUT them/same (acc) into (+acc) the (acc) courtyard (acc) the (acc) outer ([Adj] acc) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) people (acc) they-will-be-UNDRESS-ed the (acc) arraies (acc) them/same (gen) in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) they/same (nom) they-are-OFFICIATE-ing, while OFFICIATE-ing (dat) in/among/by (+dat) them/same (dat) and they-will-PLACE, going-to-PLACE (fut ptcp) (dat) them/same (acc) in/among/by (+dat) the (dat) the (gen) holy ([Adj] gen) and they-will-be-CLOTHE-ed arraies (acc) other (gen), other (acc) and not not they-should-CONSECRATE the (acc) people (acc) in/among/by (+dat) the (dat) arraies (dat) them/same (gen)
Ez:44:19 Ez_44:19_1 Ez_44:19_2 Ez_44:19_3 Ez_44:19_4 Ez_44:19_5 Ez_44:19_6 Ez_44:19_7 Ez_44:19_8 Ez_44:19_9 Ez_44:19_10 Ez_44:19_11 Ez_44:19_12 Ez_44:19_13 Ez_44:19_14 Ez_44:19_15 Ez_44:19_16 Ez_44:19_17 Ez_44:19_18 Ez_44:19_19 Ez_44:19_20 Ez_44:19_21 Ez_44:19_22 Ez_44:19_23 Ez_44:19_24 Ez_44:19_25 Ez_44:19_26 Ez_44:19_27 Ez_44:19_28 Ez_44:19_29 Ez_44:19_30 Ez_44:19_31 Ez_44:19_32 Ez_44:19_33 Ez_44:19_34 Ez_44:19_35 Ez_44:19_36 Ez_44:19_37 Ez_44:19_38 Ez_44:19_39 Ez_44:19_40 Ez_44:19_41 Ez_44:19_42 Ez_44:19_43 Ez_44:19_44 Ez_44:19_45
Ez:44:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:44:20 καὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν οὐ ξυρήσονται καὶ τὰς κόμας αὐτῶν οὐ ψιλώσουσιν, καλύπτοντες καλύψουσιν τὰς κεφαλὰς αὐτῶν.
Ez:44:20 And they shall not shave their heads, nor shall they pluck off their hair; they shall carefully cover their heads. (Ezekiel 44:20 Brenton)
Ez:44:20 Głowy swojej nie mają strzyc do skóry, ale też nie mają zapuszczać długich włosów, lecz mają strzyc swe głowy zwyczajnie. (Ez 44:20 BT_4)
Ez:44:20 καὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν οὐ ξυρήσονται καὶ τὰς κόμας αὐτῶν οὐ ψιλώσουσιν, καλύπτοντες καλύψουσιν τὰς κεφαλὰς αὐτῶν.
Ez:44:20 καί ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ξυράω (ξυρ(α)-, ξυρη·σ-, ξυρη·σ-, -, εξυρη-, ξυρη·θ-) καί ὁ ἡ τό κόμη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ καλύπτω (καλυπτ-, καλυψ-, καλυψ-, κεκαλυφ·[κ]-, κεκαλυπτ-, καλυφ·θ-) καλύπτω (καλυπτ-, καλυψ-, καλυψ-, κεκαλυφ·[κ]-, κεκαλυπτ-, καλυφ·θ-) ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:44:20 I też, nawet, mianowicie Głowa On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By golić I też, nawet, mianowicie Włosy On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By pokrywać płaszcz, zasłaniany, opatulany By pokrywać płaszcz, zasłaniany, opatulany Głowa On/ona/to/to samo
Ez:44:20 kai\ ta\s kefala\s au)tO=n ou) XurE/sontai kai\ ta\s ko/mas au)tO=n ou) PSilO/sousin, kalu/ptontes kalu/PSousin ta\s kefala\s au)tO=n.
Ez:44:20 kai tas kefalas autOn u XyrEsontai kai tas komas autOn u PSilOsusin, kalyptontes kalyPSusin tas kefalas autOn.
Ez:44:20 C RA_APF N1_APF RD_GPM D VF_FMI3P C RA_APF N1_APF RD_GPM D VF_FAI3P V1_PAPNPM VF_FAI3P RA_APF N1_APF RD_GPM
Ez:44:20 and also, even, namely the head he/she/it/same οὐχ before rough breathing to shave and also, even, namely the hair he/she/it/same οὐχ before rough breathing ć to cover cloak, veiled, muffled to cover cloak, veiled, muffled the head he/she/it/same
Ez:44:20 and the (acc) heads (acc) them/same (gen) not they-will-be-SHAVE-ed and the (acc) hairs (acc) them/same (gen) not while COVER-ing (nom|voc) they-will-COVER, going-to-COVER (fut ptcp) (dat) the (acc) heads (acc) them/same (gen)
Ez:44:20 Ez_44:20_1 Ez_44:20_2 Ez_44:20_3 Ez_44:20_4 Ez_44:20_5 Ez_44:20_6 Ez_44:20_7 Ez_44:20_8 Ez_44:20_9 Ez_44:20_10 Ez_44:20_11 Ez_44:20_12 Ez_44:20_13 Ez_44:20_14 Ez_44:20_15 Ez_44:20_16 Ez_44:20_17
Ez:44:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:44:21 καὶ οἶνον οὐ μὴ πίωσιν πᾶς ἱερεὺς ἐν τῷ εἰσπορεύεσθαι αὐτοὺς εἰς τὴν αὐλὴν τὴν ἐσωτέραν.
Ez:44:21 And no priest shall drink any wine, when they go into the inner court. (Ezekiel 44:21 Brenton)
Ez:44:21 Żaden kapłan nie ma pić wina, jeśli się udaje do wewnętrznego dziedzińca. (Ez 44:21 BT_4)
Ez:44:21 καὶ οἶνον οὐ μὴ πίωσιν πᾶς ἱερεὺς ἐν τῷ εἰσπορεύεσθαι αὐτοὺς εἰς τὴν αὐλὴν τὴν ἐσωτέραν.
Ez:44:21 καί οἶνος, -ου, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἱερεύς, -έως, ὁ ἐν ὁ ἡ τό εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἐσώ·τερος -α -ον (Comp. of ἔσω)
Ez:44:21 I też, nawet, mianowicie Wino ??? Przed przydechem mocnym Nie By pić Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Duchowny W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By wchodzić On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Dziedzińca owczarnia, pałac, dom Wewnętrzny
Ez:44:21 kai\ oi)=non ou) mE\ pi/Osin pa=s i(ereu\s e)n tO=| ei)sporeu/esTai au)tou\s ei)s tE\n au)lE\n tE\n e)sOte/ran.
Ez:44:21 kai oinon u mE piOsin pas hiereus en tO eisporeuesTai autus eis tEn aulEn tEn esOteran.
Ez:44:21 C N2_ASM D D VB_AAS3P A3_NSM N3V_NSM P RA_DSN V1_PMN RD_APM P RA_ASF N1_ASF RA_ASF A1A_ASF
Ez:44:21 and also, even, namely wine οὐχ before rough breathing not to drink every all, each, every, the whole of priest in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to enter he/she/it/same into (+acc) the courtyard sheep-fold, palace, house the inner
Ez:44:21 and wine (acc) not not they-should-DRINK every (nom|voc) priest (nom) in/among/by (+dat) the (dat) to-be-being-ENTER-ed them/same (acc) into (+acc) the (acc) courtyard (acc) the (acc) inner ([Adj] acc)
Ez:44:21 Ez_44:21_1 Ez_44:21_2 Ez_44:21_3 Ez_44:21_4 Ez_44:21_5 Ez_44:21_6 Ez_44:21_7 Ez_44:21_8 Ez_44:21_9 Ez_44:21_10 Ez_44:21_11 Ez_44:21_12 Ez_44:21_13 Ez_44:21_14 Ez_44:21_15 Ez_44:21_16
Ez:44:21 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:44:22 καὶ χήραν καὶ ἐκβεβλημένην οὐ λήμψονται ἑαυτοῖς εἰς γυναῖκα, ἀλλ’ ἢ παρθένον ἐκ τοῦ σπέρματος Ισραηλ· καὶ χήρα ἐὰν γένηται ἐξ ἱερέως, λήμψονται.
Ez:44:22 Neither shall they take to themselves to wife a widow, or one that is put away, but a virgin of the seed of Israel: but if there should happen to be a priest's widow, they shall take her. (Ezekiel 44:22 Brenton)
Ez:44:22 Nie będą brać sobie za żonę wdowy lub porzuconej, lecz tylko dziewicę z potomstwa domu Izraela; jednak mogą poślubić wdowę, która jest wdową po kapłanie. (Ez 44:22 BT_4)
Ez:44:22 καὶ χήραν καὶ ἐκβεβλημένην οὐ λήμψονται ἑαυτοῖς εἰς γυναῖκα, ἀλλ’ παρθένον ἐκ τοῦ σπέρματος Ισραηλ· καὶ χήρα ἐὰν γένηται ἐξ ἱερέως, λήμψονται.
Ez:44:22 καί χήρα, -ας, ἡ καί ἐκ·βάλλω (εκ+βαλλ-, εκ+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd εκ+βαλ-, εκ+βεβλη·κ-, εκ+βεβλη-, εκ+βλη·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ εἰς[1] γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ἀλλά ἤ[1] παρθένος, -ου, ἡ ἐκ ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό Ἰσραήλ, ὁ καί χήρα, -ας, ἡ ἐάν (εἰ ἄν) γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐκ ἱερεύς, -έως, ὁ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-)
Ez:44:22 I też, nawet, mianowicie Wdowa I też, nawet, mianowicie By rozpraszać/ekstrakt ??? Przed przydechem mocnym By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Samo /nasz /twój /siebie Do (+przyspieszenie) Kobiety/żona Ale Albo Dziewiczy Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) Izrael I też, nawet, mianowicie Wdowa Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By stawać się stawaj się, zdarzaj się Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Duchowny By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć
Ez:44:22 kai\ CHE/ran kai\ e)kbeblEme/nEn ou) lE/mPSontai e(autoi=s ei)s gunai=ka, a)ll’ E)\ parTe/non e)k tou= spe/rmatos *israEl· kai\ CHE/ra e)a\n ge/nEtai e)X i(ere/Os, lE/mPSontai.
Ez:44:22 kai CHEran kai ekbeblEmenEn u lEmPSontai heautois eis gynaika, all’ E parTenon ek tu spermatos israEl· kai CHEra ean genEtai eX hiereOs, lEmPSontai.
Ez:44:22 C N1A_ASF C VM_XPPASF D VF_FMI3P RD_DPM P N3K_ASF C C N2_ASF P RA_GSN N3M_GSN N_GSM C N1A_NSF C VB_AMS3S P N3V_GSM VF_FMI3P
Ez:44:22 and also, even, namely widow and also, even, namely to disperse/extract οὐχ before rough breathing to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand self /our-/your-/themselves into (+acc) woman/wife but or virgin out of (+gen) ἐξ before vowels the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) Israel and also, even, namely widow if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to become become, happen out of (+gen) ἐξ before vowels priest to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand
Ez:44:22 and widow (acc) and having-been-DISPERSE/EXTRACT-ed (acc) not they-will-be-TAKE HOLD OF-ed selves (dat) into (+acc) woman/wife (acc) but or virgin (acc) out of (+gen) the (gen) seed (gen) Israel (indecl) and widow (nom|voc) if-ever he/she/it-should-be-BECOME-ed out of (+gen) priest (gen) they-will-be-TAKE HOLD OF-ed
Ez:44:22 Ez_44:22_1 Ez_44:22_2 Ez_44:22_3 Ez_44:22_4 Ez_44:22_5 Ez_44:22_6 Ez_44:22_7 Ez_44:22_8 Ez_44:22_9 Ez_44:22_10 Ez_44:22_11 Ez_44:22_12 Ez_44:22_13 Ez_44:22_14 Ez_44:22_15 Ez_44:22_16 Ez_44:22_17 Ez_44:22_18 Ez_44:22_19 Ez_44:22_20 Ez_44:22_21 Ez_44:22_22 Ez_44:22_23
Ez:44:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:44:23 καὶ τὸν λαόν μου διδάξουσιν ἀνὰ μέσον ἁγίου καὶ βεβήλου καὶ ἀνὰ μέσον ἀκαθάρτου καὶ καθαροῦ γνωριοῦσιν αὐτοῖς.
Ez:44:23 And they shall teach my people to distinguish between holy and profane, and they shall make known to them the difference between unclean and clean. (Ezekiel 44:23 Brenton)
Ez:44:23 I mają pouczać lud mój o różnicy pomiędzy tym, co święte, a tym, co nieświęte, a także o różnicy pomiędzy tym, co nieczyste, a tym, co czyste. (Ez 44:23 BT_4)
Ez:44:23 καὶ τὸν λαόν μου διδάξουσιν ἀνὰ μέσον ἁγίου καὶ βεβήλου καὶ ἀνὰ μέσον ἀκαθάρτου καὶ καθαροῦ γνωριοῦσιν αὐτοῖς.
Ez:44:23 καί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς διδάσκω (διδασκ-, διδαξ-, διδαξ-, δεδιδαχ·[κ]-, δεδιδακ-, διδαχ·θ-) ἀνά μέσος -η -ον ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) καί βέβηλος -ον; βεβηλόω (βεβηλ(ο)-, βεβηλω·σ-, βεβηλω·σ-, -, βεβηλω-, βεβηλω·θ-) καί ἀνά μέσος -η -ον ἀ·κάθαρτος -ον καί καθαρός -ά -όν γνωρίζω (γνωριζ-, γνωρι(ε)·[σ]-/γνωρι·σ-, γνωρι·σ-, -, εγνωρισ-, γνωρισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:44:23 I też, nawet, mianowicie Ludzie Ja By uczyć W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) I też, nawet, mianowicie desecrative; by kalać dosłownie: "By przekraczać próg z" (świecki, bezcześć) I też, nawet, mianowicie W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Nieczysty (nieczysty) I też, nawet, mianowicie Czysty By robić znany On/ona/to/to samo
Ez:44:23 kai\ to\n lao/n mou dida/Xousin a)na\ me/son a(gi/ou kai\ bebE/lou kai\ a)na\ me/son a)kaTa/rtou kai\ kaTarou= gnOriou=sin au)toi=s.
Ez:44:23 kai ton laon mu didaXusin ana meson hagiu kai bebElu kai ana meson akaTartu kai kaTaru gnOriusin autois.
Ez:44:23 C RA_ASM N2_ASM RP_GS VF_FAI3P P A1_ASM A1A_GSN C A1B_GSN C P A1_ASM A1B_GSN C A1A_GSN VF2_FAI3P RD_DPM
Ez:44:23 and also, even, namely the people I to teach up/each/by (+acc) middle dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) and also, even, namely desecrative; to defile literally: "to overstep the threshold of" (profane, desecrate) and also, even, namely up/each/by (+acc) middle unclean (impure) and also, even, namely clean to make known he/she/it/same
Ez:44:23 and the (acc) people (acc) me (gen) they-will-TEACH, going-to-TEACH (fut ptcp) (dat) up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) holy ([Adj] gen) and desecrative ([Adj] gen); be-you(sg)-DEFILE-ing!, be-you(sg)-being-DEFILE-ed! and up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) unclean ([Adj] gen) and clean ([Adj] gen) they-will-MAKE-KNOWN, going-to-MAKE (fut ptcp) (dat) them/same (dat)
Ez:44:23 Ez_44:23_1 Ez_44:23_2 Ez_44:23_3 Ez_44:23_4 Ez_44:23_5 Ez_44:23_6 Ez_44:23_7 Ez_44:23_8 Ez_44:23_9 Ez_44:23_10 Ez_44:23_11 Ez_44:23_12 Ez_44:23_13 Ez_44:23_14 Ez_44:23_15 Ez_44:23_16 Ez_44:23_17 Ez_44:23_18
Ez:44:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:44:24 καὶ ἐπὶ κρίσιν αἵματος οὗτοι ἐπιστήσονται τοῦ διακρίνειν· τὰ δικαιώματά μου δικαιώσουσιν καὶ τὰ κρίματά μου κρινοῦσιν καὶ τὰ νόμιμά μου καὶ τὰ προστάγματά μου ἐν πάσαις ταῖς ἑορταῖς μου φυλάξονται καὶ τὰ σάββατά μου ἁγιάσουσιν.
Ez:44:24 And these shall attend at a judgment of blood to decide it: they shall rightly observe my ordinances, and judge my judgments, and keep my statutes and my commandments in all my feasts; and they shall hallow my sabbaths. (Ezekiel 44:24 Brenton)
Ez:44:24 W wypadkach spornych mają oni zasiadać w sądzie i mają rozstrzygać według moich ustaw. Mają oni przestrzegać mych praw i moich nakazów we wszystkie moje święta i zachowywać moje szabaty. (Ez 44:24 BT_4)
Ez:44:24 καὶ ἐπὶ κρίσιν αἵματος οὗτοι ἐπιστήσονται τοῦ διακρίνειν· τὰ δικαιώματά μου δικαιώσουσιν καὶ τὰ κρίματά μου κρινοῦσιν καὶ τὰ νόμιμά μου καὶ τὰ προστάγματά μου ἐν πάσαις ταῖς ἑορταῖς μου φυλάξονται καὶ τὰ σάββατά μου ἁγιάσουσιν.
Ez:44:24 καί ἐπί κρίσις, -εως, ἡ αἷμα[τ], -ατος, τό οὗτος αὕτη τοῦτο ἐφ·ίστημι (ath. εφ+ιστ(α)-/ath. εφ+ιστ(η)-, επι+στη·σ-, επι+στη·σ- or 2nd ath. επι+στ(η)-/ath. επι+στ(α)-, εφ+εστη·κ-/εφ+εστ(α)·[κ]-, εφ+εστα-, -) ὁ ἡ τό δια·κρίνω (δια+κριν-, -, δια+κριν·[σ]-, -, -, δια+κρι·θ-) ὁ ἡ τό δικαίωμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) καί ὁ ἡ τό κρίμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) καί ὁ ἡ τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἑορτή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) καί ὁ ἡ τό σάββατον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-)
Ez:44:24 I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość Krew To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By ulegać odroczeniu By różnić się wypatruj, spostrzegaj, odróżniaj, dostrzegaj, rozdzielaj się, decyduj się, by być sądzony ??? Ja By robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy I też, nawet, mianowicie Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie Ja By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj I też, nawet, mianowicie Ja I też, nawet, mianowicie Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Świąteczny Ja By zabezpieczać się I też, nawet, mianowicie Szabas Ja By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym
Ez:44:24 kai\ e)pi\ kri/sin ai(/matos ou(=toi e)pistE/sontai tou= diakri/nein· ta\ dikaiO/mata/ mou dikaiO/sousin kai\ ta\ kri/mata/ mou krinou=sin kai\ ta\ no/mima/ mou kai\ ta\ prosta/gmata/ mou e)n pa/sais tai=s e(ortai=s mou fula/Xontai kai\ ta\ sa/bbata/ mou a(gia/sousin.
Ez:44:24 kai epi krisin haimatos hutoi epistEsontai tu diakrinein· ta dikaiOmata mu dikaiOsusin kai ta krimata mu krinusin kai ta nomima mu kai ta prostagmata mu en pasais tais heortais mu fylaXontai kai ta sabbata mu hagiasusin.
Ez:44:24 C P N3I_ASF N3M_GSN RD_NPM VF_FMI3P RA_GSN V1_PAN RA_APN N3M_APN RP_GS VF_FAI3P C RA_APN N3M_APN RP_GS VF2_FAI3P C RA_APN A1_APN RP_GS C RA_APN N3M_APN RP_GS P A1S_DPF RA_DPF N1_DPF RP_GS VF_FMI3P C RA_APN N2N_APN RP_GS VF_FAI3P
Ez:44:24 and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit blood this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to stand over the to differentiate descry, discern, distinguish, detect, separate, decide, to be judged the ??? I to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous and also, even, namely the sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation I to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn and also, even, namely the ć I and also, even, namely the ć I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle the festival I to guard and also, even, namely the sabbath I to consecrate sanctify, hallow, become holy
Ez:44:24 and upon/over (+acc,+gen,+dat) judgment (acc) blood (gen) these (nom) they-will-be-STand-ed-OVER the (gen) to-be-DIFFERENTIATE-ing the (nom|acc) ???s (nom|acc|voc) me (gen) they-will-MAKE RIGHTEOUS, going-to-MAKE RIGHTEOUS (fut ptcp) (dat) and the (nom|acc) sentences (nom|acc|voc) me (gen) they-are-JUDGE-ing, they-will-JUDGE, while JUDGE-ing (dat), going-to-JUDGE (fut ptcp) (dat) and the (nom|acc) me (gen) and the (nom|acc) me (gen) in/among/by (+dat) all (dat); you(sg)-happen-to-SPRINKLE (opt) the (dat) festivals (dat) me (gen) they-will-be-GUARD-ed and the (nom|acc) sabbaths (nom|acc|voc) me (gen) they-will-CONSECRATE, going-to-CONSECRATE (fut ptcp) (dat)
Ez:44:24 Ez_44:24_1 Ez_44:24_2 Ez_44:24_3 Ez_44:24_4 Ez_44:24_5 Ez_44:24_6 Ez_44:24_7 Ez_44:24_8 Ez_44:24_9 Ez_44:24_10 Ez_44:24_11 Ez_44:24_12 Ez_44:24_13 Ez_44:24_14 Ez_44:24_15 Ez_44:24_16 Ez_44:24_17 Ez_44:24_18 Ez_44:24_19 Ez_44:24_20 Ez_44:24_21 Ez_44:24_22 Ez_44:24_23 Ez_44:24_24 Ez_44:24_25 Ez_44:24_26 Ez_44:24_27 Ez_44:24_28 Ez_44:24_29 Ez_44:24_30 Ez_44:24_31 Ez_44:24_32 Ez_44:24_33 Ez_44:24_34 Ez_44:24_35 Ez_44:24_36
Ez:44:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:44:25 καὶ ἐπὶ ψυχὴν ἀνθρώπου οὐκ εἰσελεύσονται τοῦ μιανθῆναι, ἀλλ’ ἢ ἐπὶ πατρὶ καὶ ἐπὶ μητρὶ καὶ ἐπὶ υἱῷ καὶ ἐπὶ θυγατρὶ καὶ ἐπὶ ἀδελφῷ καὶ ἐπὶ ἀδελφῇ αὐτοῦ, ἣ οὐ γέγονεν ἀνδρί, μιανθήσεται.
Ez:44:25 And they shall not go in to the dead body of a man to defile themselves: only a priest may defile himself for a father, or for a mother, or for a son, or for a daughter, or for a brother, or for his sister, who has not been married. (Ezekiel 44:25 Brenton)
Ez:44:25 Nie będą się zbliżać do zwłok ludzkich, aby się nie narazić na nieczystość; tylko przy ojcu i matce, przy bracie i siostrze niezamężnej wolno im się narazić na nieczystość. (Ez 44:25 BT_4)
Ez:44:25 καὶ ἐπὶ ψυχὴν ἀνθρώπου οὐκ εἰσελεύσονται τοῦ μιανθῆναι, ἀλλ’ ἐπὶ πατρὶ καὶ ἐπὶ μητρὶ καὶ ἐπὶ υἱῷ καὶ ἐπὶ θυγατρὶ καὶ ἐπὶ ἀδελφῷ καὶ ἐπὶ ἀδελφῇ αὐτοῦ, οὐ γέγονεν ἀνδρί, μιανθήσεται.
Ez:44:25 καί ἐπί ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἄνθρωπος, -ου, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό μιαίνω (μιαιν-, μιαν(ε)·[σ]-, μιαν·[σ]-, -, μεμιαν-, μιαν·θ-) ἀλλά ἤ[1] ἐπί πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες; πατρί[δ]ς, -ίδος, ἡ καί ἐπί μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ καί ἐπί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί καί ἐπί θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ καί ἐπί ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί καί ἐπί ἀδελφή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ μιαίνω (μιαιν-, μιαν(ε)·[σ]-, μιαν·[σ]-, -, μεμιαν-, μιαν·θ-)
Ez:44:25 I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ludzki ??? Przed przydechem mocnym By wchodzić By zanieczyszczać Ale Albo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ojciec; ojczyzna I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Matka I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Syn I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Córka I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Brat I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Siostra On/ona/to/to samo Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By stawać się stawaj się, zdarzaj się Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By zanieczyszczać
Ez:44:25 kai\ e)pi\ PSuCHE\n a)nTrO/pou ou)k ei)seleu/sontai tou= mianTE=nai, a)ll’ E)\ e)pi\ patri\ kai\ e)pi\ mEtri\ kai\ e)pi\ ui(O=| kai\ e)pi\ Tugatri\ kai\ e)pi\ a)delfO=| kai\ e)pi\ a)delfE=| au)tou=, E(\ ou) ge/gonen a)ndri/, mianTE/setai.
Ez:44:25 kai epi PSyCHEn anTrOpu uk eiseleusontai tu mianTEnai, all’ E epi patri kai epi mEtri kai epi hyiO kai epi Tygatri kai epi adelfO kai epi adelfE autu, hE u gegonen andri, mianTEsetai.
Ez:44:25 C P N1_ASF N2_GSM D VF_FMI3P RA_GSN VC_APN C C P N3_DSM C P N3_DSF C P N2_DSM C P N3_DSF C P N2_DSM C P N1_DSF RD_GSM RR_NSF D VX_XAI3S N3_DSM VC_FPI3S
Ez:44:25 and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person human οὐχ before rough breathing to enter the to pollute but or upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing father; fatherland and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing mother and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing son and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing daughter and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing brother and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing sister he/she/it/same who/whom/which οὐχ before rough breathing to become become, happen man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". to pollute
Ez:44:25 and upon/over (+acc,+gen,+dat) life (acc) human (gen) not they-will-be-ENTER-ed the (gen) to-be-POLLUTE-ed but or upon/over (+acc,+gen,+dat) father (dat); fatherland (voc) and upon/over (+acc,+gen,+dat) mother (dat) and upon/over (+acc,+gen,+dat) son (dat) and upon/over (+acc,+gen,+dat) daughter (dat) and upon/over (+acc,+gen,+dat) brother (dat) and upon/over (+acc,+gen,+dat) sister (dat) him/it/same (gen) who/whom/which (nom) not he/she/it-has-BECOME-ed man, husband (dat) he/she/it-will-be-POLLUTE-ed
Ez:44:25 Ez_44:25_1 Ez_44:25_2 Ez_44:25_3 Ez_44:25_4 Ez_44:25_5 Ez_44:25_6 Ez_44:25_7 Ez_44:25_8 Ez_44:25_9 Ez_44:25_10 Ez_44:25_11 Ez_44:25_12 Ez_44:25_13 Ez_44:25_14 Ez_44:25_15 Ez_44:25_16 Ez_44:25_17 Ez_44:25_18 Ez_44:25_19 Ez_44:25_20 Ez_44:25_21 Ez_44:25_22 Ez_44:25_23 Ez_44:25_24 Ez_44:25_25 Ez_44:25_26 Ez_44:25_27 Ez_44:25_28 Ez_44:25_29 Ez_44:25_30 Ez_44:25_31 Ez_44:25_32 Ez_44:25_33
Ez:44:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:44:26 καὶ μετὰ τὸ καθαρισθῆναι αὐτὸν ἑπτὰ ἡμέρας ἐξαριθμήσει αὐτῷ·
Ez:44:26 And after he has been cleansed, let him number to himself seven days. (Ezekiel 44:26 Brenton)
Ez:44:26 A po jego oczyszczeniu ma się liczyć mu jeszcze siedem dni. (Ez 44:26 BT_4)
Ez:44:26 καὶ μετὰ τὸ καθαρισθῆναι αὐτὸν ἑπτὰ ἡμέρας ἐξαριθμήσει αὐτῷ·
Ez:44:26 καί μετά ὁ ἡ τό καθαρίζω (καθαριζ-, καθαρι(ε)·[σ]-/καθαρι·σ-, καθαρι·σ-, -, κεκαθαρισ-, καθαρισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἑπτά ἡμέρα, -ας -ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:44:26 I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym By oczyszczać się oczyszczaj On/ona/to/to samo Siedem Dzień On/ona/to/to samo
Ez:44:26 kai\ meta\ to\ kaTarisTE=nai au)to\n e(pta\ E(me/ras e)XariTmE/sei au)tO=|·
Ez:44:26 kai meta to kaTarisTEnai auton hepta hEmeras eXariTmEsei autO·
Ez:44:26 C P RA_ASN VS_APN RD_ASM M N1A_APF VF_FAI3S RD_DSM
Ez:44:26 and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the to purify cleanse he/she/it/same seven day ć he/she/it/same
Ez:44:26 and after (+acc), with (+gen) the (nom|acc) to-be-PURIFIED-ed him/it/same (acc) seven day (gen), days (acc) him/it/same (dat)
Ez:44:26 Ez_44:26_1 Ez_44:26_2 Ez_44:26_3 Ez_44:26_4 Ez_44:26_5 Ez_44:26_6 Ez_44:26_7 Ez_44:26_8 Ez_44:26_9
Ez:44:26 x x x x x x x x x
Ez:44:27 καὶ ᾗ ἂν ἡμέρᾳ εἰσπορεύωνται εἰς τὴν αὐλὴν τὴν ἐσωτέραν τοῦ λειτουργεῖν ἐν τῷ ἁγίῳ, προσοίσουσιν ἱλασμόν, λέγει κύριος ὁ θεός.
Ez:44:27 And on whatsoever day they shall enter into the inner court to minister in the holy place, they shall bring a propitiation, saith the Lord God. (Ezekiel 44:27 Brenton)
Ez:44:27 W dniu zaś, w którym znowu wstępuje do przybytku, na dziedziniec wewnętrzny, aby pełnić służbę w przybytku, złoży on ofiarę przebłagalną - wyrocznia Pana Boga. (Ez 44:27 BT_4)
Ez:44:27 καὶ ἂν ἡμέρᾳ εἰσπορεύωνται εἰς τὴν αὐλὴν τὴν ἐσωτέραν τοῦ λειτουργεῖν ἐν τῷ ἁγίῳ, προσοίσουσιν ἱλασμόν, λέγει κύριος θεός.
Ez:44:27 καί ὅς ἥ ὅ ἄν ἡμέρα, -ας -ἡ εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἐσώ·τερος -α -ον (Comp. of ἔσω) ὁ ἡ τό λειτ·ουργέω (λειτουργ(ε)-, λειτουργη·σ-, λειτουργη·σ-, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) προσ·φέρω (προσ+φερ-, προσ+οι·σ-, προσ+ενεγκ·[σ]- or 2nd προσ+ενεγκ-, προσ+ενηνοχ·[κ]-, -, προσ+ενεχ·θ-) ἱλασμός, -οῦ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
Ez:44:27 I też, nawet, mianowicie Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Dzień By wchodzić Do (+przyspieszenie) Dziedzińca owczarnia, pałac, dom Wewnętrzny By pełnić obowiązki [zobacz liturgię, osobę sprzyjającą liturgii] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) By przedstawiać Grzech ofiarowujący Gnadenstuhl siedzenie {siedzibę} wdzięku {łaskawości}; siedzenie {siedziba} litości; pokrycie Arki, używało dla daru wdzięku {łaskawości} By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg 
Ez:44:27 kai\ E(=| a)/n E(me/ra| ei)sporeu/Ontai ei)s tE\n au)lE\n tE\n e)sOte/ran tou= leitourgei=n e)n tO=| a(gi/O|, prosoi/sousin i(lasmo/n, le/gei ku/rios o( Teo/s.
Ez:44:27 kai hE an hEmera eisporeuOntai eis tEn aulEn tEn esOteran tu leiturgein en tO hagiO, prosoisusin hilasmon, legei kyrios ho Teos.
Ez:44:27 C RR_DSF x N1A_DSF V1_PMS3P P RA_ASF N1_ASF RA_ASF A1A_ASF RA_GSN V2_PAN P RA_DSN A1A_DSN VF_FAI3P N2_ASM V1_PAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM
Ez:44:27 and also, even, namely who/whom/which ever (if ever) day to enter into (+acc) the courtyard sheep-fold, palace, house the inner the to officiate [see liturgy, liturgist] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) to present sin offering Gnadenstuhl seat of grace; mercy seat; covering of the Ark, used for the gift of grace to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology]
Ez:44:27 and who/whom/which (dat) ever day (dat) they-should-be-being-ENTER-ed into (+acc) the (acc) courtyard (acc) the (acc) inner ([Adj] acc) the (gen) to-be-OFFICIATE-ing in/among/by (+dat) the (dat) holy ([Adj] dat) they-will-PRESENT, going-to-PRESENT (fut ptcp) (dat) sin offering (acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom)
Ez:44:27 Ez_44:27_1 Ez_44:27_2 Ez_44:27_3 Ez_44:27_4 Ez_44:27_5 Ez_44:27_6 Ez_44:27_7 Ez_44:27_8 Ez_44:27_9 Ez_44:27_10 Ez_44:27_11 Ez_44:27_12 Ez_44:27_13 Ez_44:27_14 Ez_44:27_15 Ez_44:27_16 Ez_44:27_17 Ez_44:27_18 Ez_44:27_19 Ez_44:27_20 Ez_44:27_21
Ez:44:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:44:28 καὶ ἔσται αὐτοῖς εἰς κληρονομίαν· ἐγὼ κληρονομία αὐτοῖς, καὶ κατάσχεσις αὐτοῖς οὐ δοθήσεται ἐν τοῖς υἱοῖς Ισραηλ, ὅτι ἐγὼ κατάσχεσις αὐτῶν.
Ez:44:28 And it shall be to them for an inheritance: I am their inheritance: and no possession shall be given them among the children of Israel; for I am their possession. (Ezekiel 44:28 Brenton)
Ez:44:28 Nie będą mieli dziedzicznej posiadłości: to Ja jestem ich dziedziczną posiadłością, i nie ma się im dawać nic na własność w Izraelu: to Ja jestem ich własnością. (Ez 44:28 BT_4)
Ez:44:28 καὶ ἔσται αὐτοῖς εἰς κληρονομίαν· ἐγὼ κληρονομία αὐτοῖς, καὶ κατάσχεσις αὐτοῖς οὐ δοθήσεται ἐν τοῖς υἱοῖς Ισραηλ, ὅτι ἐγὼ κατάσχεσις αὐτῶν.
Ez:44:28 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] κληρο·νομία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κληρο·νομία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί κατά·σχεσις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐν ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ὅτι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κατά·σχεσις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:44:28 I też, nawet, mianowicie By być On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Dziedzictwo Ja Dziedzictwo On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Posiadanie konfiskują, powstrzymując się, mobilizują, chwytane chwilowo podczas wyniku roszczenia prawnego, miejsce/oddają się do rąk kuratora; rozdzielaj się, usuwaj On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By dawać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Syn Izrael Ponieważ/tamto Ja Posiadanie konfiskują, powstrzymując się, mobilizują, chwytane chwilowo podczas wyniku roszczenia prawnego, miejsce/oddają się do rąk kuratora; rozdzielaj się, usuwaj On/ona/to/to samo
Ez:44:28 kai\ e)/stai au)toi=s ei)s klEronomi/an· e)gO\ klEronomi/a au)toi=s, kai\ kata/sCHesis au)toi=s ou) doTE/setai e)n toi=s ui(oi=s *israEl, o(/ti e)gO\ kata/sCHesis au)tO=n.
Ez:44:28 kai estai autois eis klEronomian· egO klEronomia autois, kai katasCHesis autois u doTEsetai en tois hyiois israEl, hoti egO katasCHesis autOn.
Ez:44:28 C VF_FMI3S RD_DPM P N1A_ASF RP_NS N1A_NSF RD_DPM C N3I_NSF RD_DPM D VC_FPI3S P RA_DPM N2_DPM N_GSM C RP_NS N3I_NSF RD_GPM
Ez:44:28 and also, even, namely to be he/she/it/same into (+acc) inheritance I inheritance he/she/it/same and also, even, namely possession sequestrate, holding back, commandeer, seized temporarily pending the outcome of a legal claim, place/surrender into hands of trustee; separate, remove he/she/it/same οὐχ before rough breathing to give in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the son Israel because/that I possession sequestrate, holding back, commandeer, seized temporarily pending the outcome of a legal claim, place/surrender into hands of trustee; separate, remove he/she/it/same
Ez:44:28 and he/she/it-will-be them/same (dat) into (+acc) inheritance (acc) I (nom) inheritance (nom|voc) them/same (dat) and possession (nom) them/same (dat) not he/she/it-will-be-GIVE-ed in/among/by (+dat) the (dat) sons (dat) Israel (indecl) because/that I (nom) possession (nom) them/same (gen)
Ez:44:28 Ez_44:28_1 Ez_44:28_2 Ez_44:28_3 Ez_44:28_4 Ez_44:28_5 Ez_44:28_6 Ez_44:28_7 Ez_44:28_8 Ez_44:28_9 Ez_44:28_10 Ez_44:28_11 Ez_44:28_12 Ez_44:28_13 Ez_44:28_14 Ez_44:28_15 Ez_44:28_16 Ez_44:28_17 Ez_44:28_18 Ez_44:28_19 Ez_44:28_20 Ez_44:28_21