Hi:18:1 Ὑπολαβὼν δὲ Βαλδαδ ὁ Σαυχίτης λέγει
Hi:18:1 Then Baldad the Sauchite answered and said, (Job 18:1 Brenton)
Hi:18:1 I zabrał głos Bildad z Szuach, i rzekł: (Job 18:1 BT_4)
Hi:18:1 Ὑπολαβὼν δὲ Βαλδαδ Σαυχίτης λέγει
Hi:18:1 ὑπο·λαμβάνω (υπο+λαμβαν-, -, 2nd υπο+λαβ-, υπο+ειληφ·[κ]-, -, -) δέ   ὁ ἡ τό   λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Hi:18:1 By zaprzyjaźniać się zaś By mówić/opowiadaj
Hi:18:1 *(upolabO\n de\ *baldad o( *sauCHi/tEs le/gei
Hi:18:1 ypolabOn de baldad ho sauCHitEs legei
Hi:18:1 VB_AAPNSM x N_NSM RA_NSM N1M_NSM V1_PAI3S
Hi:18:1 to take up δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć the ć to say/tell
Hi:18:1 upon TAKE UP-ing (nom) Yet   the (nom)   he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical)
Hi:18:1 Hi_18:1_1 Hi_18:1_2 Hi_18:1_3 Hi_18:1_4 Hi_18:1_5 Hi_18:1_6
Hi:18:1 x x x x x x
Hi:18:2 Μέχρι τίνος οὐ παύσῃ; ἐπίσχες, ἵνα καὶ αὐτοὶ λαλήσωμεν.
Hi:18:2 How long wilt thou continue? forbear, that we also may speak. (Job 18:2 Brenton)
Hi:18:2 «Dokądże tego łowienia słowami? Pomyślcie, potem zaś mówmy! (Job 18:2 BT_4)
Hi:18:2 Μέχρι τίνος οὐ παύσῃ; ἐπίσχες, ἵνα καὶ αὐτοὶ λαλήσωμεν.
Hi:18:2 μέχρι/μέχρις τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ παύω (παυ-, παυ·σ-, παυ·σ-, -, πεπαυ-, -) ἐπ·έχω (επ+εχ-, εφ+εξ-, 2nd επι+σχ-/ath. επι+σχε-, -, -, -) ἵνα καί αὐτός αὐτή αὐτό λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-)
Hi:18:2 Aż [µ???? Przed samogłoskami i spółgłoski; µ????? Przed samogłoskami tylko] Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. ??? Przed przydechem mocnym By przestawać By ofiarować żeby / ażeby / bo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By mówić
Hi:18:2 *me/CHri ti/nos ou) pau/sE|; e)pi/sCHes, i(/na kai\ au)toi\ lalE/sOmen.
Hi:18:2 meCHri tinos u pausE; episCHes, hina kai autoi lalEsOmen.
Hi:18:2 P RI_GSM D VF_FMI2S VB_AAD2S C D RD_NPM VA_AAS1P
Hi:18:2 until [μέχρι before vowels and consonants; μέχρις before vowels only] who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. οὐχ before rough breathing to cease to proffer so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell and also, even, namely he/she/it/same to speak
Hi:18:2 until who/what/why (gen) not you(sg)-will-be-CEASE-ed, he/she/it-should-CEASE, you(sg)-should-be-CEASE-ed do-PROFFER-you(sg)! so that / in order to /because and they/same (nom) we-should-SPEAK
Hi:18:2 Hi_18:2_1 Hi_18:2_2 Hi_18:2_3 Hi_18:2_4 Hi_18:2_5 Hi_18:2_6 Hi_18:2_7 Hi_18:2_8 Hi_18:2_9
Hi:18:2 x x x x x x x x x
Hi:18:3 διὰ τί ὥσπερ τετράποδα σεσιωπήκαμεν ἐναντίον σου;
Hi:18:3 For wherefore have we been silent before thee like brutes? (Job 18:3 Brenton)
Hi:18:3 Czyśmy podobni do zwierząt, jesteśmy nieczyści w twych oczach? (Job 18:3 BT_4)
Hi:18:3 διὰ τί ὥσπερ τετράποδα σεσιωπήκαμεν ἐναντίον σου;
Hi:18:3 διά τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὥσ·περ τετρά·πους -πουν, gen. sg. -ποδος σιωπάω (σιωπ(α)-, σιωπη·σ-, σιωπη·σ-, σεσιωπη·κ-, -, -) ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Hi:18:3 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Czworonożny Do bezdźwięcznego Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Ty; twój/twój(sg)
Hi:18:3 dia\ ti/ O(/sper tetra/poda sesiOpE/kamen e)nanti/on sou;
Hi:18:3 dia ti hOsper tetrapoda sesiOpEkamen enantion su;
Hi:18:3 P RI_ASN D A1B_NPN VX_XAI1P P RP_GS
Hi:18:3 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" four-footed to soundless in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, you; your/yours(sg)
Hi:18:3 because of (+acc), through (+gen) who/what/why (nom|acc) just as four-footed ([Adj] acc, nom|acc|voc) we-have-SOUNDLESS-ed in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Hi:18:3 Hi_18:3_1 Hi_18:3_2 Hi_18:3_3 Hi_18:3_4 Hi_18:3_5 Hi_18:3_6 Hi_18:3_7
Hi:18:3 x x x x x x x
Hi:18:4 κέχρηταί σοι ὀργή. τί γάρ; ἐὰν σὺ ἀποθάνῃς, ἀοίκητος ἡ ὑπ’ οὐρανόν; ἢ καταστραφήσεται ὄρη ἐκ θεμελίων;
Hi:18:4 Anger has possessed thee: for what if thou shouldest die; would the earth under heaven be desolate? or shall the mountains be overthrown from their foundations? (Job 18:4 Brenton)
Hi:18:4 Ten człowiek gniewem rozdarty. Czyż przez cię wyludni się ziemia lub skała miejsce swe zmieni? (Job 18:4 BT_4)
Hi:18:4 κέχρηταί σοι ὀργή. τί γάρ; ἐὰν σὺ ἀποθάνῃς, ἀοίκητος ὑπ’ οὐρανόν; καταστραφήσεται ὄρη ἐκ θεμελίων;
Hi:18:4 χράομαι (χρ(η)-/χρ(α)-, χρη·σ-, χρη·σ-, -, κεχρη-, χρησ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί γάρ ἐάν (εἰ ἄν) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -)   ὁ ἡ τό ὑπό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ἤ[1] κατα·στρέφω (κατα+στρεφ-, κατα+στρεψ-, κατα+στρεψ-, -, κατ+εστραφ-, κατα+στραφ·[θ]-) ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ἐκ θεμέλιος, -ου, ὁ and -λιον, -ου, τό; θεμελιόω (θεμελι(ο)-, θεμελιω·σ-, θεμελιω·σ-, -, τεθεμελιω-, θεμελιω·θ-)
Hi:18:4 By używać/wielkiej przyjemności (zysk, radzą się) Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Dla odtąd, jak Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Ty By umierać Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Nieba/niebo Albo Do ??? Wchodź Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Zakładanie zakładające, baza, podłoże; zakładanie; do ???
Hi:18:4 ke/CHrEtai/ soi o)rgE/. ti/ ga/r; e)a\n su\ a)poTa/nE|s, a)oi/kEtos E( u(p’ ou)rano/n; E)\ katastrafE/setai o)/rE e)k Temeli/On;
Hi:18:4 keCHrEtai soi orgE. ti gar; ean sy apoTanEs, aoikEtos hE hyp’ uranon; E katastrafEsetai orE ek TemeliOn;
Hi:18:4 VM_XMI3S RP_DS N1_NSF RI_NSN x C RP_NS VB_AAS2S A1B_NSF RA_NSF P N2_ASM C VD_FPI3S N3E_NPN P N2N_GPN
Hi:18:4 to use/treat (profit, advise) you; your/yours(sg); to rub worn, rub wrath fume, anger, rage who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. for since, as if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] you to die ć the under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing sky/heaven or to ??? mount out of (+gen) ἐξ before vowels foundation establishing, base, substructure; founding; to ???
Hi:18:4 he/she/it-has-been-USE/TREAT-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) wrath (nom|voc) who/what/why (nom|acc) for if-ever you(sg) (nom) you(sg)-should-DIE   the (nom) under (+acc), by (+gen) sky/heaven (acc) or he/she/it-will-be-???-ed mounts (nom|acc|voc) out of (+gen) foundations (gen); while ???-ing (nom)
Hi:18:4 Hi_18:4_1 Hi_18:4_2 Hi_18:4_3 Hi_18:4_4 Hi_18:4_5 Hi_18:4_6 Hi_18:4_7 Hi_18:4_8 Hi_18:4_9 Hi_18:4_10 Hi_18:4_11 Hi_18:4_12 Hi_18:4_13 Hi_18:4_14 Hi_18:4_15 Hi_18:4_16 Hi_18:4_17
Hi:18:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:18:5 καὶ φῶς ἀσεβῶν σβεσθήσεται, καὶ οὐκ ἀποβήσεται αὐτῶν ἡ φλόξ·
Hi:18:5 But the light of the ungodly shall be quenched, and their flame shall not go up. (Job 18:5 Brenton)
Hi:18:5 Tak światło grzesznika zagaśnie, iskra już jego nie błyśnie, (Job 18:5 BT_4)
Hi:18:5 καὶ φῶς ἀσεβῶν σβεσθήσεται, καὶ οὐκ ἀποβήσεται αὐτῶν φλόξ·
Hi:18:5 καί φῶ[τ]ς, -ωτός, τό ἀ·σεβής -ές; ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -) σβέννυμι (ath. σβεννυ-, σβε·σ-, σβε·σ-, -, εσβεσ-, σβεσ·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπο·βαίνω (απο+βαιν-, απο+βη·σ-, 2nd ath. απο+β(η)-/ath. απο+β(α)-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό φλόξ, -ογός, ἡ
Hi:18:5 I też, nawet, mianowicie Lekki {Jasny} Bezbożny; by być bezbożny popełniaj świętokradztwo By gasić I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By wychodzić On/ona/to/to samo Płomień
Hi:18:5 kai\ fO=s a)sebO=n sbesTE/setai, kai\ ou)k a)pobE/setai au)tO=n E( flo/X·
Hi:18:5 kai fOs asebOn sbesTEsetai, kai uk apobEsetai autOn hE floX·
Hi:18:5 D N3T_ASN A3H_GPM VS_FPI3S C D VF_FMI3S RD_GPM RA_NSF N3G_NSF
Hi:18:5 and also, even, namely light ungodly; to be impious commit sacrilege to extinguish and also, even, namely οὐχ before rough breathing to get out he/she/it/same the flame
Hi:18:5 and light (nom|acc|voc) ungodly ([Adj] gen); while BE IMPIOUS-ing--COMMIT-SACRILEGE (nom) he/she/it-will-be-EXTINGUISH-ed and not he/she/it-will-be-GET OUT-ed them/same (gen) the (nom) flame (nom|voc)
Hi:18:5 Hi_18:5_1 Hi_18:5_2 Hi_18:5_3 Hi_18:5_4 Hi_18:5_5 Hi_18:5_6 Hi_18:5_7 Hi_18:5_8 Hi_18:5_9 Hi_18:5_10
Hi:18:5 x x x x x x x x x x
Hi:18:6 τὸ φῶς αὐτοῦ σκότος ἐν διαίτῃ, ὁ δὲ λύχνος ἐπ’ αὐτῷ σβεσθήσεται.
Hi:18:6 His light shall be darkness in his habitation, and his lamp shall be put out with him. (Job 18:6 Brenton)
Hi:18:6 światło w namiocie się skończy i lampa się nad nim dopali. (Job 18:6 BT_4)
Hi:18:6 τὸ φῶς αὐτοῦ σκότος ἐν διαίτῃ, δὲ λύχνος ἐπ’ αὐτῷ σβεσθήσεται.
Hi:18:6 ὁ ἡ τό φῶ[τ]ς, -ωτός, τό αὐτός αὐτή αὐτό σκότο·ς, -ους, τό ἐν   ὁ ἡ τό δέ λύχνος, -ου, ὁ (cf. λαμπάς and φανός) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό σβέννυμι (ath. σβεννυ-, σβε·σ-, σβε·σ-, -, εσβεσ-, σβεσ·θ-)
Hi:18:6 Lekki {Jasny} On/ona/to/to samo Ciemności ciemność, ciemność W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród zaś Lampa Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By gasić
Hi:18:6 to\ fO=s au)tou= sko/tos e)n diai/tE|, o( de\ lu/CHnos e)p’ au)tO=| sbesTE/setai.
Hi:18:6 to fOs autu skotos en diaitE, ho de lyCHnos ep’ autO sbesTEsetai.
Hi:18:6 RA_NSN N3T_NSN RD_GSM N3E_NSN P N1S_DSF RA_NSM x N2_NSM P RD_DSM VS_FPI3S
Hi:18:6 the light he/she/it/same darkness gloom, darkness in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] lamp upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same to extinguish
Hi:18:6 the (nom|acc) light (nom|acc|voc) him/it/same (gen) darkness (nom|acc|voc) in/among/by (+dat)   the (nom) Yet lamp (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (dat) he/she/it-will-be-EXTINGUISH-ed
Hi:18:6 Hi_18:6_1 Hi_18:6_2 Hi_18:6_3 Hi_18:6_4 Hi_18:6_5 Hi_18:6_6 Hi_18:6_7 Hi_18:6_8 Hi_18:6_9 Hi_18:6_10 Hi_18:6_11 Hi_18:6_12
Hi:18:6 x x x x x x x x x x x x
Hi:18:7 θηρεύσαισαν ἐλάχιστοι τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ, σφάλαι δὲ αὐτοῦ ἡ βουλή.
Hi:18:7 Let the meanest of men spoil his goods, and let his counsel deceive him. (Job 18:7 Brenton)
Hi:18:7 Męski krok jego niepewny, zamiar gotuje upadek, (Job 18:7 BT_4)
Hi:18:7 θηρεύσαισαν ἐλάχιστοι τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ, σφάλαι δὲ αὐτοῦ βουλή.
Hi:18:7 θηρεύω (θηρευ-, θηρευ·σ-, θηρευ·σ-, -, -, θηρευ·θ-) ἐλάχιστος -ίστη -ον (Superl. of ἐλαχύς) ὁ ἡ τό ὑπ·άρχω (υπ+αρχ-, υπ+αρξ-, υπ+αρξ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό   δέ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό βουλή, -ῆς, ἡ
Hi:18:7 By polować Najmniej By być pod siłą z [by być] pod siłą [z], taki jak kiedy posiadanie jest w twojej kontroli On/ona/to/to samo zaś On/ona/to/to samo Planu/zamiar
Hi:18:7 TEreu/saisan e)la/CHistoi ta\ u(pa/rCHonta au)tou=, sfa/lai de\ au)tou= E( boulE/.
Hi:18:7 TEreusaisan elaCHistoi ta hyparCHonta autu, sfalai de autu hE bulE.
Hi:18:7 VA_AAO3P A1_NPMS RA_APN V1_PAPAPN RD_GSM VB_AAO3S x RD_GSM RA_NSF N1_NSF
Hi:18:7 to hunt least the to be under the power of [to be] under the power [of], such as when a possession is in your control he/she/it/same ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same the plan/intention
Hi:18:7 they-happen-to-HUNT (opt) least ([Adj] nom|voc) the (nom|acc) while BE-ing-UNDER-THE-POWER-OF (acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen)   Yet him/it/same (gen) the (nom) plan/intention (nom|voc)
Hi:18:7 Hi_18:7_1 Hi_18:7_2 Hi_18:7_3 Hi_18:7_4 Hi_18:7_5 Hi_18:7_6 Hi_18:7_7 Hi_18:7_8 Hi_18:7_9 Hi_18:7_10
Hi:18:7 x x x x x x x x x x
Hi:18:8 ἐμβέβληται δὲ ὁ ποὺς αὐτοῦ ἐν παγίδι· ἐν δικτύῳ ἑλιχθείη.
Hi:18:8 His foot also has been caught in a snare, and let it be entangled in a net. (Job 18:8 Brenton)
Hi:18:8 bo nogi zawiodą go w sieć, porusza się, lecz między sidłami. (Job 18:8 BT_4)
Hi:18:8 ἐμβέβληται δὲ ποὺς αὐτοῦ ἐν παγίδι· ἐν δικτύῳ ἑλιχθείη.
Hi:18:8 ἐμ·βάλλω (εν+βαλλ-, εν+βαλ(ε)·[σ]-, εν+βαλ·[σ]- or 2nd εν+βαλ-, -, εν+βεβλη-, εν+βλη·θ-) δέ ὁ ἡ τό πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν παγί[δ]ς, -ίδος, ἡ ἐν δίκτυον, -ου, τό ἑλίσσω (ελισσ-, ελιξ-, -, -, -, ελιγ·[θ]-/ελιχ·θ-)
Hi:18:8 By wstrzykiwać zaś Stopa On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pułapka {Trap} W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Czysty By kłębić się
Hi:18:8 e)mbe/blEtai de\ o( pou\s au)tou= e)n pagi/di· e)n diktu/O| e(liCHTei/E.
Hi:18:8 embeblEtai de ho pus autu en pagidi· en diktyO heliCHTeiE.
Hi:18:8 VM_XMI3S x RA_NSM N3D_NSM RD_GSM P N3D_DSF P N2N_DSN VQ_APO3S
Hi:18:8 to inject δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the foot he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among trap in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among net to roll up
Hi:18:8 he/she/it-has-been-INJECT-ed Yet the (nom) foot (nom|voc) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) trap (dat) in/among/by (+dat) net (dat) he/she/it-happens-to-be-ROLL-ed-UP (opt)
Hi:18:8 Hi_18:8_1 Hi_18:8_2 Hi_18:8_3 Hi_18:8_4 Hi_18:8_5 Hi_18:8_6 Hi_18:8_7 Hi_18:8_8 Hi_18:8_9 Hi_18:8_10
Hi:18:8 x x x x x x x x x x
Hi:18:9 ἔλθοισαν δὲ ἐπ’ αὐτὸν παγίδες· κατισχύσει ἐπ’ αὐτὸν διψῶντας.
Hi:18:9 And let snares come upon him: he shall strengthen those that thirst for his destruction. (Job 18:9 Brenton)
Hi:18:9 Pętlica chwyciła się pięty, pułapka zamknęła się nad nim. (Job 18:9 BT_4)
Hi:18:9 ἔλθοισαν δὲ ἐπ’ αὐτὸν παγίδες· κατισχύσει ἐπ’ αὐτὸν διψῶντας.
Hi:18:9 ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) δέ ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό παγί[δ]ς, -ίδος, ἡ κατ·ισχύω (κατ+ισχυ-, κατ+ισχυ·σ-, κατ+ισχυ·σ-, -, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό διψάω (διψ(α)-, διψη·σ-, διψη·σ-, δεδιψη·κ-, -, -)
Hi:18:9 By przychodzić zaś Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Pułapka {Trap} Do ??? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By pragnąć
Hi:18:9 e)/lToisan de\ e)p’ au)to\n pagi/des· katisCHu/sei e)p’ au)to\n diPSO=ntas.
Hi:18:9 elToisan de ep’ auton pagides· katisCHysei ep’ auton diPSOntas.
Hi:18:9 VB_AAO3P x P RD_ASM N3D_NPF VF_FAI3S P RD_ASM V3_PAPAPM
Hi:18:9 to come δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same trap to ??? upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same to thirst
Hi:18:9 they-happen-to-COME (opt) Yet upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) traps (nom|voc) he/she/it-will-???, you(sg)-will-be-???-ed (classical) upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) while THIRST-ing (acc)
Hi:18:9 Hi_18:9_1 Hi_18:9_2 Hi_18:9_3 Hi_18:9_4 Hi_18:9_5 Hi_18:9_6 Hi_18:9_7 Hi_18:9_8 Hi_18:9_9
Hi:18:9 x x x x x x x x x
Hi:18:10 κέκρυπται ἐν τῇ γῇ σχοινίον αὐτοῦ καὶ ἡ σύλλημψις αὐτοῦ ἐπὶ τρίβων.
Hi:18:10 His snare is hid in the earth, and that which shall take him is by the path. (Job 18:10 Brenton)
Hi:18:10 Zasadzka na ziemi ukryta, potrzask nań czeka na drodze. (Job 18:10 BT_4)
Hi:18:10 κέκρυπται ἐν τῇ γῇ σχοινίον αὐτοῦ καὶ σύλλημψις αὐτοῦ ἐπὶ τρίβων.
Hi:18:10 κρύπτω/κρύβω (κρυπτ-/κρυβ-, κρυψ-, κρυψ-, -, κεκρυπτ-, κρυβ·[θ]-) ἐν ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ σχοινίον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί τρίβος, -ου, ἡ; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
Hi:18:10 By ukrywać się ukrywaj, kryj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Lin powróz, sznur, uździenica, linia, pęta On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ścieżka; by trzeć się używany, trzeć się
Hi:18:10 ke/kruptai e)n tE=| gE=| sCHoini/on au)tou= kai\ E( su/llEmPSis au)tou= e)pi\ tri/bOn.
Hi:18:10 kekryptai en tE gE sCHoinion autu kai hE syllEmPSis autu epi tribOn.
Hi:18:10 VP_XMI3S P RA_DSF N1_DSF N2_NSN RD_GSM C RA_NSF N3I_NSF RD_GSM P N2_GPM
Hi:18:10 to hide conceal, skulk in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the earth/land cordage cord, rope, halter, line, tether he/she/it/same and also, even, namely the ć he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing path; to rub worn, rub
Hi:18:10 he/she/it-has-been-HIDE-ed in/among/by (+dat) the (dat) earth/land (dat) cordage (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and the (nom)   him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) paths (gen); while RUB-ing (nom)
Hi:18:10 Hi_18:10_1 Hi_18:10_2 Hi_18:10_3 Hi_18:10_4 Hi_18:10_5 Hi_18:10_6 Hi_18:10_7 Hi_18:10_8 Hi_18:10_9 Hi_18:10_10 Hi_18:10_11 Hi_18:10_12
Hi:18:10 x x x x x x x x x x x x
Hi:18:11 κύκλῳ ὀλέσαισαν αὐτὸν ὀδύναι, πολλοὶ δὲ περὶ πόδας αὐτοῦ ἔλθοισαν ἐν λιμῷ στενῷ.
Hi:18:11 Let pains destroy him round about, and let many enemies come about him, (Job 18:11 Brenton)
Hi:18:11 Zewsząd upiory go dręczą, kroczą ciągle w ślad za nim. (Job 18:11 BT_4)
Hi:18:11 κύκλῳ ὀλέσαισαν αὐτὸν ὀδύναι, πολλοὶ δὲ περὶ πόδας αὐτοῦ ἔλθοισαν ἐν λιμῷ στενῷ.
Hi:18:11 κύκλῳ   αὐτός αὐτή αὐτό ὀδύνη, -ης, ἡ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ δέ περί πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) αὐτός αὐτή αὐτό ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐν λιμός, -οῦ, ὁ and ἡ στενός -ή -όν
Hi:18:11 W kole On/ona/to/to samo Ból Dużo zaś Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Stopa On/ona/to/to samo By przychodzić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Głodu głód Wąski blisko, kończący się {wnioskujący} czas, wąski, zwarcie, blisko, blisko
Hi:18:11 ku/klO| o)le/saisan au)to\n o)du/nai, polloi\ de\ peri\ po/das au)tou= e)/lToisan e)n limO=| stenO=|.
Hi:18:11 kyklO olesaisan auton odynai, polloi de peri podas autu elToisan en limO stenO.
Hi:18:11 N2_DSM VA_AAO3P RD_ASM N1_NPF A1_NPM x P N3D_APM RD_GSM VB_AAO3P P N2_DSM A1_DSM
Hi:18:11 in a circle ć he/she/it/same pain much δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] about (+acc,+gen) foot he/she/it/same to come in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among famine hunger narrow close, the concluding time, strait, tight, near, nigh
Hi:18:11 in a circle   him/it/same (acc) pains (nom|voc) many (nom) Yet about (+acc,+gen) feet (acc) him/it/same (gen) they-happen-to-COME (opt) in/among/by (+dat) famine (dat) narrow ([Adj] dat)
Hi:18:11 Hi_18:11_1 Hi_18:11_2 Hi_18:11_3 Hi_18:11_4 Hi_18:11_5 Hi_18:11_6 Hi_18:11_7 Hi_18:11_8 Hi_18:11_9 Hi_18:11_10 Hi_18:11_11 Hi_18:11_12 Hi_18:11_13
Hi:18:11 x x x x x x x x x x x x x
Hi:18:12 πτῶμα δὲ αὐτῷ ἡτοίμασται ἐξαίσιον.
Hi:18:12 vex him with distressing hunger: and a signal destruction has been prepared for him. (Job 18:12 Brenton)
Hi:18:12 Czeka na niego Żarłoczna, Śmierć czyha u boku. (Job 18:12 BT_4)
Hi:18:12 πτῶμα δὲ αὐτῷ ἡτοίμασται ἐξαίσιον.
Hi:18:12 πτῶμα[τ], -ατος, τό δέ αὐτός αὐτή αὐτό ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-)  
Hi:18:12 Zwłoki zaś On/ona/to/to samo Do gotowy
Hi:18:12 ptO=ma de\ au)tO=| E(toi/mastai e)Xai/sion.
Hi:18:12 ptOma de autO hEtoimastai eXaision.
Hi:18:12 N3M_NSN x RD_DSM VT_XPI3S A1B_NSN
Hi:18:12 corpse δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same to ready ć
Hi:18:12 corpse (nom|acc|voc) Yet him/it/same (dat) he/she/it-has-been-READY-ed  
Hi:18:12 Hi_18:12_1 Hi_18:12_2 Hi_18:12_3 Hi_18:12_4 Hi_18:12_5
Hi:18:12 x x x x x
Hi:18:13 βρωθείησαν αὐτοῦ κλῶνες ποδῶν, κατέδεται δὲ τὰ ὡραῖα αὐτοῦ θάνατος.
Hi:18:13 Let the soles of his feet be devoured: and death shall consume his beauty. (Job 18:13 Brenton)
Hi:18:13 Pożre mu członki ciała, pożre mu członki - zaraza. (Job 18:13 BT_4)
Hi:18:13 βρωθείησαν αὐτοῦ κλῶνες ποδῶν, κατέδεται δὲ τὰ ὡραῖα αὐτοῦ θάνατος.
Hi:18:13 βιβρώσκω (βιβρωσκ-, -, -, βεβρω·κ-, βεβρω-, βρω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό   πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) κατ·εσθίω (κατ+εσθι-/κατ+εσθ-, -, -, -, -, -) δέ ὁ ἡ τό ὡραῖος -α -ον αὐτός αὐτή αὐτό θάνατος, -ου, ὁ
Hi:18:13 By jeść On/ona/to/to samo Stopa By pożerać bądź wyżerany, wyżeraj zaś Aktualny On/ona/to/to samo Śmierć
Hi:18:13 brOTei/Esan au)tou= klO=nes podO=n, kate/detai de\ ta\ O(rai=a au)tou= Ta/natos.
Hi:18:13 brOTeiEsan autu klOnes podOn, katedetai de ta hOraia autu Tanatos.
Hi:18:13 VC_APO3P RD_GSM N3W_NPM N3D_GPM VF_FMI3S x RA_APN A1A_APN RD_GSM N2_NSM
Hi:18:13 to eat he/she/it/same ć foot to devour be eaten away, eat away δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the timely he/she/it/same death
Hi:18:13 they-happen-to-be-EAT-ed (opt) him/it/same (gen)   feet (gen) he/she/it-will-be-DEVOUR-ed Yet the (nom|acc) timely ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) him/it/same (gen) death (nom)
Hi:18:13 Hi_18:13_1 Hi_18:13_2 Hi_18:13_3 Hi_18:13_4 Hi_18:13_5 Hi_18:13_6 Hi_18:13_7 Hi_18:13_8 Hi_18:13_9 Hi_18:13_10
Hi:18:13 x x x x x x x x x x
Hi:18:14 ἐκραγείη δὲ ἐκ διαίτης αὐτοῦ ἴασις, σχοίη δὲ αὐτὸν ἀνάγκη αἰτίᾳ βασιλικῇ.
Hi:18:14 And let health be utterly banished from his tabernacle, and let distress seize upon him with a charge from the king. (Job 18:14 Brenton)
Hi:18:14 Wygnanego z namiotu, bez nadziei, do Króla Strachów powiodą. (Job 18:14 BT_4)
Hi:18:14 ἐκραγείη δὲ ἐκ διαίτης αὐτοῦ ἴασις, σχοίη δὲ αὐτὸν ἀνάγκη αἰτίᾳ βασιλικῇ.
Hi:18:14   δέ ἐκ   αὐτός αὐτή αὐτό ἴασις, -εως, ἡ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) δέ αὐτός αὐτή αὐτό ἀνάγκη, -ης, ἡ αἰτία, -ας, ἡ; αἴτιος -ία -ον; αἰτιάομαι [LXX] (αιτι(α)-, αιτια·σ-, -, -, -, -) βασιλικός -ή -όν
Hi:18:14 zaś Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo Gojenie się By mieć zaś On/ona/to/to samo Przymusu/potrzeba Podstawa; podstawowy; do ??? Królewski (króla, pan wielkiego rodu)
Hi:18:14 e)kragei/E de\ e)k diai/tEs au)tou= i)/asis, sCHoi/E de\ au)to\n a)na/gkE ai)ti/a| basilikE=|.
Hi:18:14 ekrageiE de ek diaitEs autu iasis, sCHoiE de auton anankE aitia basilikE.
Hi:18:14 VD_APO3S x P N1S_GSF RD_GSM N3I_NSF VB_AAO3S x RD_ASM N1_NSF N1A_DSF A1_DSF
Hi:18:14 ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] out of (+gen) ἐξ before vowels ć he/she/it/same healing to have δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same compulsion/necessity basis; basic; to ??? the royal (king's, nobleman)
Hi:18:14   Yet out of (+gen)   him/it/same (gen) healing (nom) he/she/it-happens-to-HAVE (opt) Yet him/it/same (acc) compulsion/necessity (nom|voc) basis (dat); basic ([Adj] dat); you(sg)-are-being-???-ed, you(sg)-are-being-???-ed (classical), you(sg)-should-be-being-???-ed the royal ([Adj] dat)
Hi:18:14 Hi_18:14_1 Hi_18:14_2 Hi_18:14_3 Hi_18:14_4 Hi_18:14_5 Hi_18:14_6 Hi_18:14_7 Hi_18:14_8 Hi_18:14_9 Hi_18:14_10 Hi_18:14_11 Hi_18:14_12
Hi:18:14 x x x x x x x x x x x x
Hi:18:15 κατασκηνώσει ἐν τῇ σκηνῇ αὐτοῦ ἐν νυκτὶ αὐτοῦ, κατασπαρήσονται τὰ εὐπρεπῆ αὐτοῦ θείῳ.
Hi:18:15 It shall dwell in his tabernacle in his night: his excellency shall be sown with brimstone. (Job 18:15 Brenton)
Hi:18:15 Zamieszka w namiocie - nie swoim; sypie się po nim siarkę. (Job 18:15 BT_4)
Hi:18:15 κατασκηνώσει ἐν τῇ σκηνῇ αὐτοῦ ἐν νυκτὶ αὐτοῦ, κατασπαρήσονται τὰ εὐπρεπῆ αὐτοῦ θείῳ.
Hi:18:15 κατα·σκήνωσις, -εως, ἡ; κατα·σκηνόω (κατα+σκην(ο)-, κατα+σκηνω·σ-, κατα+σκηνω·σ-, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν νύξ, -υκτός, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό   ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό θεῖον, -ου, τό; θεῖος -α -ον
Hi:18:15 Osiedlanie się {Decydowanie się}; by osiedlać się {by decydować się} W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Noc On/ona/to/to samo On/ona/to/to samo Boży; boży
Hi:18:15 kataskEnO/sei e)n tE=| skEnE=| au)tou= e)n nukti\ au)tou=, katasparE/sontai ta\ eu)prepE= au)tou= Tei/O|.
Hi:18:15 kataskEnOsei en tE skEnE autu en nykti autu, katasparEsontai ta euprepE autu TeiO.
Hi:18:15 VF_FAI3S P RA_DSF N1_DSF RD_GSM P N3_DSF RD_GSM VD_FPI3P RA_NPN A3H_NPN RD_GSM N2N_DSN
Hi:18:15 settling; to settle in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among night he/she/it/same ć the ć he/she/it/same divine; divine
Hi:18:15 settling (dat); he/she/it-will-SETTLE, you(sg)-will-be-SETTLE-ed (classical) in/among/by (+dat) the (dat) tent (dat) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) night (dat) him/it/same (gen)   the (nom|acc)   him/it/same (gen) divine (dat); divine ([Adj] dat)
Hi:18:15 Hi_18:15_1 Hi_18:15_2 Hi_18:15_3 Hi_18:15_4 Hi_18:15_5 Hi_18:15_6 Hi_18:15_7 Hi_18:15_8 Hi_18:15_9 Hi_18:15_10 Hi_18:15_11 Hi_18:15_12 Hi_18:15_13
Hi:18:15 x x x x x x x x x x x x x
Hi:18:16 ὑποκάτωθεν αἱ ῥίζαι αὐτοῦ ξηρανθήσονται, καὶ ἐπάνωθεν ἐπιπεσεῖται θερισμὸς αὐτοῦ.
Hi:18:16 His roots shall be dried up from beneath, and his crop shall fall away from above. (Job 18:16 Brenton)
Hi:18:16 Korzenie pod nim niszczeją, a nad nim pożółkły już liście. (Job 18:16 BT_4)
Hi:18:16 ὑποκάτωθεν αἱ ῥίζαι αὐτοῦ ξηρανθήσονται, καὶ ἐπάνωθεν ἐπιπεσεῖται θερισμὸς αὐτοῦ.
Hi:18:16   ὁ ἡ τό ῥίζα, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ξηραίνω (ξηραιν-, ξηραν(ε)·[σ]-, ξηραν·[σ]-, -, εξηραν-, ξηραν·θ-) καί   ἐπι·πίπτω (επι+πιπτ-, επι+πεσ(ε)·[σ]-, επι+πεσ·[σ]- or 2nd επι+πεσ-, επι+πεπτω·κ-, -, -) θερισμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Hi:18:16 Korzeń On/ona/to/to samo By wysuszać suchy, wysychany I też, nawet, mianowicie By spadać na Żniwa On/ona/to/to samo
Hi:18:16 u(poka/tOTen ai( r(i/DZai au)tou= XEranTE/sontai, kai\ e)pa/nOTen e)pipesei=tai Terismo\s au)tou=.
Hi:18:16 hypokatOTen hai riDZai autu XEranTEsontai, kai epanOTen epipeseitai Terismos autu.
Hi:18:16 D RA_NPF N1S_NPF RD_GSM VC_FPI3P C D VF2_FMI3S N2_NSM RD_GSM
Hi:18:16 ć the root he/she/it/same to wither dry, parched and also, even, namely ć to fall upon harvest he/she/it/same
Hi:18:16   the (nom) roots (nom|voc) him/it/same (gen) they-will-be-WITHER-ed and   he/she/it-will-be-FALL-ed-UPON harvest (nom) him/it/same (gen)
Hi:18:16 Hi_18:16_1 Hi_18:16_2 Hi_18:16_3 Hi_18:16_4 Hi_18:16_5 Hi_18:16_6 Hi_18:16_7 Hi_18:16_8 Hi_18:16_9 Hi_18:16_10
Hi:18:16 x x x x x x x x x x
Hi:18:17 τὸ μνημόσυνον αὐτοῦ ἀπόλοιτο ἐκ γῆς, καὶ ὑπάρχει ὄνομα αὐτῷ ἐπὶ πρόσωπον ἐξωτέρω.
Hi:18:17 Let his memorial perish out of the earth, and his name shall be publicly cast out. (Job 18:17 Brenton)
Hi:18:17 Ginie wspomnienie w ojczyźnie, zanika imię na rynku. (Job 18:17 BT_4)
Hi:18:17 τὸ μνημόσυνον αὐτοῦ ἀπόλοιτο ἐκ γῆς, καὶ ὑπάρχει ὄνομα αὐτῷ ἐπὶ πρόσωπον ἐξωτέρω.
Hi:18:17 ὁ ἡ τό μνημό·συνον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ἐκ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί ὑπ·άρχω (υπ+αρχ-, υπ+αρξ-, υπ+αρξ-, -, -, -) ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί πρόσ·ωπον, -ου, τό  
Hi:18:17 Pamięć On/ona/to/to samo By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie By być pod siłą z [by być] pod siłą [z], taki jak kiedy posiadanie jest w twojej kontroli Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz
Hi:18:17 to\ mnEmo/sunon au)tou= a)po/loito e)k gE=s, kai\ u(pa/rCHei o)/noma au)tO=| e)pi\ pro/sOpon e)XOte/rO.
Hi:18:17 to mnEmosynon autu apoloito ek gEs, kai hyparCHei onoma autO epi prosOpon eXOterO.
Hi:18:17 RA_NSN N2N_NSN RD_GSM VB_AMO3S P N1_GSF C V1_PAI3S N3M_NSN RD_DSM P N2N_ASN D
Hi:18:17 the memory he/she/it/same to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing out of (+gen) ἐξ before vowels earth/land and also, even, namely to be under the power of [to be] under the power [of], such as when a possession is in your control name with regard to he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing face ć
Hi:18:17 the (nom|acc) memory (nom|acc|voc) him/it/same (gen) (fut opt), he/she/it-happens-to-be-LOSE/DESTROY-ed (opt) out of (+gen) earth/land (gen) and he/she/it-is-BE-ing-UNDER-THE-POWER-OF, you(sg)-are-being-BE-ed-UNDER-THE-POWER-OF (classical) name (nom|acc|voc) him/it/same (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) face (nom|acc|voc)  
Hi:18:17 Hi_18:17_1 Hi_18:17_2 Hi_18:17_3 Hi_18:17_4 Hi_18:17_5 Hi_18:17_6 Hi_18:17_7 Hi_18:17_8 Hi_18:17_9 Hi_18:17_10 Hi_18:17_11 Hi_18:17_12 Hi_18:17_13
Hi:18:17 x x x x x x x x x x x x x
Hi:18:18 ἀπώσειεν αὐτὸν ἐκ φωτὸς εἰς σκότος.
Hi:18:18 Let one drive him from light into darkness. (Job 18:18 Brenton)
Hi:18:18 Ze światła rzucą go w ciemność, wypędzą z zaludnionej ziemi; (Job 18:18 BT_4)
Hi:18:18 ἀπώσειεν αὐτὸν ἐκ φωτὸς εἰς σκότος.
Hi:18:18 ἀπ·ωθέω (απ+ωθ(ε)-, απ+ω[θ]·σ-, απ+ω[θ]·σ-, -, απ+ωθ-, απ+ωσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ φῶ[τ]ς, -ωτός, τό εἰς[1] σκότο·ς, -ους, τό
Hi:18:18 By odrzucać On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Lekki {Jasny} Do (+przyspieszenie) Ciemności ciemność, ciemność
Hi:18:18 a)pO/seien au)to\n e)k fOto\s ei)s sko/tos.
Hi:18:18 apOseien auton ek fOtos eis skotos.
Hi:18:18 VA_AAO3S RD_ASM P N3T_GSN P N3E_ASN
Hi:18:18 to reject he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels light into (+acc) darkness gloom, darkness
Hi:18:18 they-happen-to-REJECT (classical opt) him/it/same (acc) out of (+gen) light (gen) into (+acc) darkness (nom|acc|voc)
Hi:18:18 Hi_18:18_1 Hi_18:18_2 Hi_18:18_3 Hi_18:18_4 Hi_18:18_5 Hi_18:18_6
Hi:18:18 x x x x x x
Hi:18:19 οὐκ ἔσται ἐπίγνωστος ἐν λαῷ αὐτοῦ, οὐδὲ σεσῳσμένος ἐν τῇ ὑπ’ οὐρανὸν ὁ οἶκος αὐτοῦ, ἀλλ’ ἐν τοῖς αὐτοῦ ζήσονται ἕτεροι.
Hi:18:19 He shall not be known among his people, nor his house preserved on the earth. (Job 18:19 Brenton)
Hi:18:19 ni syn w narodzie, ni dziedzic, nikt już po nim nie zostanie. (Job 18:19 BT_4)
Hi:18:19 οὐκ ἔσται ἐπίγνωστος ἐν λαῷ αὐτοῦ, οὐδὲ σεσῳσμένος ἐν τῇ ὑπ’ οὐρανὸν οἶκος αὐτοῦ, ἀλλ’ ἐν τοῖς αὐτοῦ ζήσονται ἕτεροι.
Hi:18:19 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   ἐν λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό οὐδέ (οὐ δέ) σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ὑπό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) αὐτός αὐτή αὐτό ἀλλά ἐν ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος)
Hi:18:19 ??? Przed przydechem mocnym By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ludzie On/ona/to/to samo ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Nieba/niebo Dom On/ona/to/to samo Ale W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Inny
Hi:18:19 ou)k e)/stai e)pi/gnOstos e)n laO=| au)tou=, ou)de\ sesO|sme/nos e)n tE=| u(p’ ou)rano\n o( oi)=kos au)tou=, a)ll’ e)n toi=s au)tou= DZE/sontai e(/teroi.
Hi:18:19 uk estai epignOstos en laO autu, ude sesOsmenos en tE hyp’ uranon ho oikos autu, all’ en tois autu DZEsontai heteroi.
Hi:18:19 D VF_FMI3S A1B_NSM P N2_DSM RD_GSM C VT_XPPNSM P RA_DSF P N2_ASM RA_NSM N2_NSM RD_GSM C P RA_DPN RD_GSM VF_FMI3P A1A_NPM
Hi:18:19 οὐχ before rough breathing to be ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among people he/she/it/same οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing sky/heaven the house he/she/it/same but in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the he/she/it/same to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) other
Hi:18:19 not he/she/it-will-be   in/among/by (+dat) people (dat) him/it/same (gen) neither/nor having-been-SAVE-ed (nom) in/among/by (+dat) the (dat) under (+acc), by (+gen) sky/heaven (acc) the (nom) house (nom) him/it/same (gen) but in/among/by (+dat) the (dat) him/it/same (gen) they-will-be-EXISTS-ed other (nom)
Hi:18:19 Hi_18:19_1 Hi_18:19_2 Hi_18:19_3 Hi_18:19_4 Hi_18:19_5 Hi_18:19_6 Hi_18:19_7 Hi_18:19_8 Hi_18:19_9 Hi_18:19_10 Hi_18:19_11 Hi_18:19_12 Hi_18:19_13 Hi_18:19_14 Hi_18:19_15 Hi_18:19_16 Hi_18:19_17 Hi_18:19_18 Hi_18:19_19 Hi_18:19_20 Hi_18:19_21
Hi:18:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:18:20 ἐπ’ αὐτῷ ἐστέναξαν ἔσχατοι, πρώτους δὲ ἔσχεν θαῦμα.
Hi:18:20 But strangers shall dwell in his possessions: the last groaned for him, and wonder seized the first. (Job 18:20 Brenton)
Hi:18:20 Mieszkańcy Zachodu zdziwieni, grozą przejęty lud Wschodu: (Job 18:20 BT_4)
Hi:18:20 ἐπ’ αὐτῷ ἐστέναξαν ἔσχατοι, πρώτους δὲ ἔσχεν θαῦμα.
Hi:18:20 ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό στενάζω (στεναζ-, στεναξ-, στεναξ-, -, -, -) ἔσχατος -η -ον πρῶτος -η -ον δέ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) θαῦμα[τ], -ατος, τό
Hi:18:20 Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By wzdychać/jęk Ostatni Po pierwsze zaś By mieć Cudu cudo
Hi:18:20 e)p’ au)tO=| e)ste/naXan e)/sCHatoi, prO/tous de\ e)/sCHen Tau=ma.
Hi:18:20 ep’ autO estenaXan esCHatoi, prOtus de esCHen Tauma.
Hi:18:20 P RD_DSM VAI_AAI3P A1_NPM A1_APMS x VBI_AAI3S N3M_NSN
Hi:18:20 upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same to sigh/groan last first δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to have wonder marvel
Hi:18:20 upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (dat) they-SIGH/GROAN-ed last (nom|voc) first (acc) Yet he/she/it-HAVE-ed wonder (nom|acc|voc)
Hi:18:20 Hi_18:20_1 Hi_18:20_2 Hi_18:20_3 Hi_18:20_4 Hi_18:20_5 Hi_18:20_6 Hi_18:20_7 Hi_18:20_8
Hi:18:20 x x x x x x x x
Hi:18:21 οὗτοί εἰσιν οἶκοι ἀδίκων, οὗτος δὲ ὁ τόπος τῶν μὴ εἰδότων τὸν κύριον.
Hi:18:21 These are the houses of the unrighteous, and this is the place of them that know not the Lord. (Job 18:21 Brenton)
Hi:18:21 Więc takie mieszkanie grzesznika tu miejsce tego, kto Boga znać nie chce?» (Job 18:21 BT_4)
Hi:18:21 οὗτοί εἰσιν οἶκοι ἀδίκων, οὗτος δὲ τόπος τῶν μὴ εἰδότων τὸν κύριον.
Hi:18:21 οὗτος αὕτη τοῦτο εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ἄ·δικος -ον; ἀ·δικέω (αδικ(ε)-, αδικη·σ-, αδικη·σ-, ηδικη·κ-, ηδικη-, αδικη·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο δέ ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό μή οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Hi:18:21 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By iść; by być Dom; by mieszkać Niesprawiedliwy; do szkody/popełniaj wykroczenie do To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] zaś Miejsce Nie By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Hi:18:21 ou(=toi/ ei)sin oi)=koi a)di/kOn, ou(=tos de\ o( to/pos tO=n mE\ ei)do/tOn to\n ku/rion.
Hi:18:21 hutoi eisin oikoi adikOn, hutos de ho topos tOn mE eidotOn ton kyrion.
Hi:18:21 RD_NPM V9_PAI3P N2_NPM A1B_GPM RD_NSM x RA_NSM N2_NSM RA_GPM D VX_XAPGPM RA_ASM N2_ASM
Hi:18:21 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to go; to be house; to dwell unjust; to harm/do wrong to this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the place the not to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Hi:18:21 these (nom) he/she/it-is-GO-ing; they-are houses (nom|voc); he/she/it-happens-to-be-DWELL-ing (opt) unjust ([Adj] gen); while WRONG-ing (nom) this (nom) Yet the (nom) place (nom) the (gen) not having PERCEIVE-ed (gen) the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Hi:18:21 Hi_18:21_1 Hi_18:21_2 Hi_18:21_3 Hi_18:21_4 Hi_18:21_5 Hi_18:21_6 Hi_18:21_7 Hi_18:21_8 Hi_18:21_9 Hi_18:21_10 Hi_18:21_11 Hi_18:21_12 Hi_18:21_13
Hi:18:21 x x x x x x x x x x x x x