Hi:3:1 Μετὰ τοῦτο ἤνοιξεν Ιωβ τὸ στόμα αὐτοῦ
Hi:3:1 After this Job opened his mouth, and cursed his day, (Job 3:1 Brenton)
Hi:3:1 Wreszcie Hiob otworzył usta i przeklinał swój dzień. (Job 3:1 BT_4)
Hi:3:1 Μετὰ τοῦτο ἤνοιξεν Ιωβ τὸ στόμα αὐτοῦ
Hi:3:1 μετά οὗτος αὕτη τοῦτο ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-) Ἰώβ, ὁ ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Hi:3:1 Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By otwierać Hiob Ust/żołądka por On/ona/to/to samo
Hi:3:1 *meta\ tou=to E)/noiXen *iOb to\ sto/ma au)tou=
Hi:3:1 meta tuto EnoiXen iOb to stoma autu
Hi:3:1 P RD_ASN VAI_AAI3S N_NSM RA_ASN N3M_ASN RD_GSM
Hi:3:1 after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to open up Job the mouth/maw stoma he/she/it/same
Hi:3:1 after (+acc), with (+gen) this (nom|acc) he/she/it-OPEN-ed-UP Job (indecl) the (nom|acc) mouth/maw (nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Hi:3:1 Hi_3:1_1 Hi_3:1_2 Hi_3:1_3 Hi_3:1_4 Hi_3:1_5 Hi_3:1_6 Hi_3:1_7
Hi:3:1 x x x x x x x
Hi:3:2 καὶ κατηράσατο τὴν ἡμέραν αὐτοῦ λέγων
Hi:3:2 After this Job opened his mouth, and cursed his day, (Job 3:1 Brenton)
Hi:3:2 Wreszcie Hiob otworzył usta i przeklinał swój dzień. (Job 3:1 BT_4)
Hi:3:2 καὶ κατηράσατο τὴν ἡμέραν αὐτοῦ λέγων
Hi:3:2 καί κατ·αράομαι (κατ+αρ(α)-, κατ+αρα·σ-, κατ+αρα·σ-, -, κατ+ηρα-/κεκατηρα-, κατ+αρα·θ-) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Hi:3:2 I też, nawet, mianowicie By kląć (klnij na dół) Dzień On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj
Hi:3:2 kai\ katEra/sato tE\n E(me/ran au)tou= le/gOn
Hi:3:2 kai katErasato tEn hEmeran autu legOn
Hi:3:2 C VAI_AMI3S RA_ASF N1A_ASF RD_GSM V1_PAPNSM
Hi:3:2 and also, even, namely to curse (curse down) the day he/she/it/same to say/tell
Hi:3:2 and he/she/it-was-CURSE (CURSE DOWN)-ed the (acc) day (acc) him/it/same (gen) while SAY/TELL-ing (nom)
Hi:3:2 Hi_3:2_1 Hi_3:2_2 Hi_3:2_3 Hi_3:2_4 Hi_3:2_5 Hi_3:2_6
Hi:3:2 x x x x x x
Hi:3:3 Ἀπόλοιτο ἡ ἡμέρα, ἐν ᾗ ἐγεννήθην, καὶ ἡ νύξ, ἐν ᾗ εἶπαν Ἰδοὺ ἄρσεν.
Hi:3:3 Let the day perish in which I was born, and that night in which they said, Behold a man-child! (Job 3:3 Brenton)
Hi:3:3 «Niech przepadnie dzień mego urodzenia i noc, gdy powiedziano: "Poczęty mężczyzna". (Job 3:3 BT_4)
Hi:3:3 Ἀπόλοιτο ἡμέρα, ἐν ἐγεννήθην, καὶ νύξ, ἐν εἶπαν Ἰδοὺ ἄρσεν.
Hi:3:3 ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐν ὅς ἥ ὅ γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) καί ὁ ἡ τό νύξ, -υκτός, ἡ ἐν ὅς ἥ ὅ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἄρσην v.l. ἄρρην -εν, gen. sg. -ενος
Hi:3:3 By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Dzień W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z I też, nawet, mianowicie Noc W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który By mówić/opowiadaj By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Męski
Hi:3:3 *)apo/loito E( E(me/ra, e)n E(=| e)gennE/TEn, kai\ E( nu/X, e)n E(=| ei)=pan *)idou\ a)/rsen.
Hi:3:3 apoloito hE hEmera, en hE egennETEn, kai hE nyX, en hE eipan idu arsen.
Hi:3:3 VB_AMO3S RA_NSF N1A_NSF P RR_DSF VCI_API1S C RA_NSF N3_NSF P RR_DSF VAI_AAI3P I A3_NSN
Hi:3:3 to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing the day in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of and also, even, namely the night in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which to say/tell to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), male
Hi:3:3 (fut opt), he/she/it-happens-to-be-LOSE/DESTROY-ed (opt) the (nom) day (nom|voc) in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) I-was-FATHER-ed and the (nom) night (nom|voc) in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) be-you(sg)-SEE-ed! male ([Adj] nom|acc|voc, voc)
Hi:3:3 Hi_3:3_1 Hi_3:3_2 Hi_3:3_3 Hi_3:3_4 Hi_3:3_5 Hi_3:3_6 Hi_3:3_7 Hi_3:3_8 Hi_3:3_9 Hi_3:3_10 Hi_3:3_11 Hi_3:3_12 Hi_3:3_13 Hi_3:3_14
Hi:3:3 x x x x x x x x x x x x x x
Hi:3:4 ἡ ἡμέρα ἐκείνη εἴη σκότος, καὶ μὴ ἀναζητήσαι αὐτὴν ὁ κύριος ἄνωθεν, μηδὲ ἔλθοι εἰς αὐτὴν φέγγος·
Hi:3:4 Let that night be darkness, and let not the Lord regard it from above, neither let light come upon it. (Job 3:4 Brenton)
Hi:3:4 Niech dzień ten zamieni się w ciemność, niech nie dba o niego Bóg w górze. Niechaj nie świeci mu światło, (Job 3:4 BT_4)
Hi:3:4 ἡμέρα ἐκείνη εἴη σκότος, καὶ μὴ ἀναζητήσαι αὐτὴν κύριος ἄνωθεν, μηδὲ ἔλθοι εἰς αὐτὴν φέγγος·
Hi:3:4 ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σκότο·ς, -ους, τό καί μή ἀνα·ζητέω (ανα+ζητ(ε)-, -, ανα+ζητη·σ-, -, -, ανα+ζητη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἄνω·θεν μηδέ (μή δέ); Μῆδος, -ου, ὁ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] αὐτός αὐτή αὐτό φέγγο·ς, -ους, τό
Hi:3:4 Dzień Tamto By być Ciemności ciemność, ciemność I też, nawet, mianowicie Nie By szukać On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Z góry µ??' Przedtem ?? [Jedno występowanie: 1 Pt 5:3]; Med [mieszkaniec Medii] By przychodzić Do (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo ???
Hi:3:4 E( E(me/ra e)kei/nE ei)/E sko/tos, kai\ mE\ a)naDZEtE/sai au)tE\n o( ku/rios a)/nOTen, mEde\ e)/lToi ei)s au)tE\n fe/ggos·
Hi:3:4 hE hEmera ekeinE eiE skotos, kai mE anaDZEtEsai autEn ho kyrios anOTen, mEde elToi eis autEn fengos·
Hi:3:4 RA_NSF N1A_NSF RD_NSF V9_PAO3S N3E_ASN C D VA_AAO3S RD_ASF RA_NSM N2_NSM D C VB_AAO3S P RD_ASF N3E_NSN
Hi:3:4 the day that to be darkness gloom, darkness and also, even, namely not to seek he/she/it/same the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. from above μηδ’ before ὡς [one occurrence: 1 Pt 5:3]; Mede [inhabitant of Media] to come into (+acc) he/she/it/same ???
Hi:3:4 the (nom) day (nom|voc) that (nom) he/she/it-happens-to-be (opt) darkness (nom|acc|voc) and not to-TO SEEK, be-you(sg)-TO SEEK-ed!, he/she/it-happens-to-TO SEEK (opt) her/it/same (acc) the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) from above neither/nor; Mede (voc) he/she/it-happens-to-COME (opt) into (+acc) her/it/same (acc) ??? (nom|acc|voc)
Hi:3:4 Hi_3:4_1 Hi_3:4_2 Hi_3:4_3 Hi_3:4_4 Hi_3:4_5 Hi_3:4_6 Hi_3:4_7 Hi_3:4_8 Hi_3:4_9 Hi_3:4_10 Hi_3:4_11 Hi_3:4_12 Hi_3:4_13 Hi_3:4_14 Hi_3:4_15 Hi_3:4_16 Hi_3:4_17
Hi:3:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:3:5 ἐκλάβοι δὲ αὐτὴν σκότος καὶ σκιὰ θανάτου, ἐπέλθοι ἐπ’ αὐτὴν γνόφος.
Hi:3:5 But let darkness and the shadow of death seize it; let blackness come upon it; (Job 3:5 Brenton)
Hi:3:5 niechaj pochłoną go mrok i ciemności. Niechaj się chmurą zasępi, niech targnie się nań nawałnica. (Job 3:5 BT_4)
Hi:3:5 ἐκλάβοι δὲ αὐτὴν σκότος καὶ σκιὰ θανάτου, ἐπέλθοι ἐπ’ αὐτὴν γνόφος.
Hi:3:5   δέ αὐτός αὐτή αὐτό σκότο·ς, -ους, τό καί σκιά, -ᾶς, ἡ θάνατος, -ου, ὁ; θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) ἐπ·έρχομαι (επ+ερχ-, επ+ελευ·σ-, επ+ελθ·[σ]- or 2nd επ+ελθ-, επ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό γνόφος, -ου, ὁ
Hi:3:5 zaś On/ona/to/to samo Ciemności ciemność, ciemność I też, nawet, mianowicie Cienia cień, cień, szkic, baldachim, namysł Śmierć; by zgładzać Do zbliżanie siebie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Ciemność (burzy chmury, gruba ciemność, zmierzch, mgła?)
Hi:3:5 e)kla/boi de\ au)tE\n sko/tos kai\ skia\ Tana/tou, e)pe/lToi e)p’ au)tE\n gno/fos.
Hi:3:5 eklaboi de autEn skotos kai skia Tanatu, epelToi ep’ autEn gnofos.
Hi:3:5 VB_AAO3S x RD_ASF N3E_NSN C N1A_NSF N2_GSM VB_AAO3S P RD_ASF N2_NSM
Hi:3:5 ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same darkness gloom, darkness and also, even, namely shadow shade, shadow, outline, canopy, reflection death; to put to death to oncoming upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same darkness (storm-clouds, thick darkness, dusk, fog?)
Hi:3:5   Yet her/it/same (acc) darkness (nom|acc|voc) and shadow (nom|voc) death (gen); be-you(sg)-PUT-ing-TO-DEATH!, be-you(sg)-being-PUT-ed-TO-DEATH! he/she/it-happens-to-ONCOMING (opt) upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc) darkness (nom)
Hi:3:5 Hi_3:5_1 Hi_3:5_2 Hi_3:5_3 Hi_3:5_4 Hi_3:5_5 Hi_3:5_6 Hi_3:5_7 Hi_3:5_8 Hi_3:5_9 Hi_3:5_10 Hi_3:5_11
Hi:3:5 x x x x x x x x x x x
Hi:3:6 καταραθείη ἡ ἡμέρα καὶ ἡ νὺξ ἐκείνη, ἀπενέγκαιτο αὐτὴν σκότος· μὴ εἴη εἰς ἡμέρας ἐνιαυτοῦ μηδὲ ἀριθμηθείη εἰς ἡμέρας μηνῶν·
Hi:3:6 let that day and night be cursed, let darkness carry them away; let it not come into the days of the year, neither let it be numbered with the days of the months. (Job 3:6 Brenton)
Hi:3:6 Niech noc tę praciemność ogarnie i niech ją z dni roku wymażą, niech do miesięcy nie wchodzi! (Job 3:6 BT_4)
Hi:3:6 καταραθείη ἡμέρα καὶ νὺξ ἐκείνη, ἀπενέγκαιτο αὐτὴν σκότος· μὴ εἴη εἰς ἡμέρας ἐνιαυτοῦ μηδὲ ἀριθμηθείη εἰς ἡμέρας μηνῶν·
Hi:3:6 κατ·αράομαι (κατ+αρ(α)-, κατ+αρα·σ-, κατ+αρα·σ-, -, κατ+ηρα-/κεκατηρα-, κατ+αρα·θ-) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ καί ὁ ἡ τό νύξ, -υκτός, ἡ ἐκεῖνος -η -ο ἀπο·φέρω (απο+φερ-, απ+οι·σ-, απ+ενεγκ·[σ]- or 2nd απ+ενεγκ-, -, απ+ενηνεγκ-, απ+ενεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό σκότο·ς, -ους, τό μή εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εἰς[1] ἡμέρα, -ας -ἡ ἐνιαυτός, -οῦ, ὁ μηδέ (μή δέ); Μῆδος, -ου, ὁ ἀριθμέω (αριθμ(ε)-, αριθμη·σ-, αριθμη·σ-, -, ηριθμη-, αριθμη·θ-) εἰς[1] ἡμέρα, -ας -ἡ μήν[2], μηνός, ὁ
Hi:3:6 By kląć (klnij na dół) Dzień I też, nawet, mianowicie Noc Tamto By zabierać poddawaj się odwdzięczać się On/ona/to/to samo Ciemności ciemność, ciemność Nie By być Do (+przyspieszenie) Dzień Rok µ??' Przedtem ?? [Jedno występowanie: 1 Pt 5:3]; Med [mieszkaniec Medii] By liczyć się Do (+przyspieszenie) Dzień Miesiąc
Hi:3:6 kataraTei/E E( E(me/ra kai\ E( nu\X e)kei/nE, a)pene/gkaito au)tE\n sko/tos· mE\ ei)/E ei)s E(me/ras e)niautou= mEde\ a)riTmETei/E ei)s E(me/ras mEnO=n·
Hi:3:6 kataraTeiE hE hEmera kai hE nyX ekeinE, apenenkaito autEn skotos· mE eiE eis hEmeras eniautu mEde ariTmETeiE eis hEmeras mEnOn·
Hi:3:6 VC_APO3S RA_NSF N1A_NSF C RA_NSF N3_NSF RD_NSF VA_AMO3S RD_ASF N3E_NSN D V9_PAO3S P N1A_APF N2_GSM C VC_APO3S P N1A_APF N3_GPM
Hi:3:6 to curse (curse down) the day and also, even, namely the night that to carry away yield to repay he/she/it/same darkness gloom, darkness not to be into (+acc) day year μηδ’ before ὡς [one occurrence: 1 Pt 5:3]; Mede [inhabitant of Media] to count into (+acc) day month
Hi:3:6 he/she/it-happens-to-be-CURSE (CURSE DOWN)-ed (opt) the (nom) day (nom|voc) and the (nom) night (nom|voc) that (nom) he/she/it-happens-to-be-CARRY AWAY-ed (opt) her/it/same (acc) darkness (nom|acc|voc) not he/she/it-happens-to-be (opt) into (+acc) day (gen), days (acc) year (gen) neither/nor; Mede (voc) he/she/it-happens-to-be-COUNT-ed (opt) into (+acc) day (gen), days (acc) months (gen)
Hi:3:6 Hi_3:6_1 Hi_3:6_2 Hi_3:6_3 Hi_3:6_4 Hi_3:6_5 Hi_3:6_6 Hi_3:6_7 Hi_3:6_8 Hi_3:6_9 Hi_3:6_10 Hi_3:6_11 Hi_3:6_12 Hi_3:6_13 Hi_3:6_14 Hi_3:6_15 Hi_3:6_16 Hi_3:6_17 Hi_3:6_18 Hi_3:6_19 Hi_3:6_20
Hi:3:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:3:7 ἀλλὰ ἡ νὺξ ἐκείνη εἴη ὀδύνη, καὶ μὴ ἔλθοι ἐπ’ αὐτὴν εὐφροσύνη μηδὲ χαρμονή·
Hi:3:7 But let that night be pain, and let not mirth come upon it, nor joy. (Job 3:7 Brenton)
Hi:3:7 O, niech ta noc bezpłodną się stanie i niechaj nie zazna wesela! (Job 3:7 BT_4)
Hi:3:7 ἀλλὰ νὺξ ἐκείνη εἴη ὀδύνη, καὶ μὴ ἔλθοι ἐπ’ αὐτὴν εὐφροσύνη μηδὲ χαρμονή·
Hi:3:7 ἀλλά ὁ ἡ τό νύξ, -υκτός, ἡ ἐκεῖνος -η -ο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὀδύνη, -ης, ἡ καί μή ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ μηδέ (μή δέ); Μῆδος, -ου, ὁ  
Hi:3:7 Ale Noc Tamto By być Ból I też, nawet, mianowicie Nie By przychodzić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Wesołość Żaden/ani  
Hi:3:7 a)lla\ E( nu\X e)kei/nE ei)/E o)du/nE, kai\ mE\ e)/lToi e)p’ au)tE\n eu)frosu/nE mEde\ CHarmonE/·
Hi:3:7 alla hE nyX ekeinE eiE odynE, kai mE elToi ep’ autEn eufrosynE mEde CHarmonE·
Hi:3:7 C RA_NSF N3_NSF RD_NSF V9_PAO3S N1_NSF C D VB_AAO3S P RD_ASF N1_NSF C N1_NSF
Hi:3:7 but the night that to be pain and also, even, namely not to come upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same cheerfulness neither/nor  
Hi:3:7 but the (nom) night (nom|voc) that (nom) he/she/it-happens-to-be (opt) pain (nom|voc) and not he/she/it-happens-to-COME (opt) upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc) cheerfulness (nom|voc) neither/nor; Mede (voc)  
Hi:3:7 Hi_3:7_1 Hi_3:7_2 Hi_3:7_3 Hi_3:7_4 Hi_3:7_5 Hi_3:7_6 Hi_3:7_7 Hi_3:7_8 Hi_3:7_9 Hi_3:7_10 Hi_3:7_11 Hi_3:7_12 Hi_3:7_13 Hi_3:7_14
Hi:3:7 x x x x x x x x x x x x x x
Hi:3:8 ἀλλὰ καταράσαιτο αὐτὴν ὁ καταρώμενος τὴν ἡμέραν ἐκείνην ὁ μέλλων τὸ μέγα κῆτος χειρώσασθαι.
Hi:3:8 But let him that curses that day curse it, even he that is ready to attack the great whale. (Job 3:8 Brenton)
Hi:3:8 Niech ją przeklną złorzeczący dniowi, którzy są zdolni obudzić Lewiatana. (Job 3:8 BT_4)
Hi:3:8 ἀλλὰ καταράσαιτο αὐτὴν καταρώμενος τὴν ἡμέραν ἐκείνην μέλλων τὸ μέγα κῆτος χειρώσασθαι.
Hi:3:8 ἀλλά κατ·αράομαι (κατ+αρ(α)-, κατ+αρα·σ-, κατ+αρα·σ-, -, κατ+ηρα-/κεκατηρα-, κατ+αρα·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό κατ·αράομαι (κατ+αρ(α)-, κατ+αρα·σ-, κατ+αρα·σ-, -, κατ+ηρα-/κεκατηρα-, κατ+αρα·θ-) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο ὁ ἡ τό μέλλω (μελλ-, μελλη·σ-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α κῆτο·ς, -ους, τό  
Hi:3:8 Ale By kląć (klnij na dół) On/ona/to/to samo By kląć (klnij na dół) Dzień Tamto By mieć dookoła być przeznaczony Wielki Morski potwór otchłań;
Hi:3:8 a)lla\ katara/saito au)tE\n o( katarO/menos tE\n E(me/ran e)kei/nEn o( me/llOn to\ me/ga kE=tos CHeirO/sasTai.
Hi:3:8 alla katarasaito autEn ho katarOmenos tEn hEmeran ekeinEn ho mellOn to mega kEtos CHeirOsasTai.
Hi:3:8 C VA_AMO3S RD_ASF RA_NSM V3_PMPNSM RA_ASF N1A_ASF RD_ASF RA_NSM V1_PAPNSM RA_ASN A1P_ASN N3E_ASN VA_AMN
Hi:3:8 but to curse (curse down) he/she/it/same the to curse (curse down) the day that the to am about to be destined the great an abyss sea monster; ć
Hi:3:8 but he/she/it-happens-to-be-CURSE (CURSE DOWN)-ed (opt) her/it/same (acc) the (nom) while being-CURSE (CURSE DOWN)-ed (nom) the (acc) day (acc) that (acc) the (nom) while ABOUT-ing (nom) the (nom|acc) great ([Adj] nom|acc|voc) an abyss (nom|acc|voc)  
Hi:3:8 Hi_3:8_1 Hi_3:8_2 Hi_3:8_3 Hi_3:8_4 Hi_3:8_5 Hi_3:8_6 Hi_3:8_7 Hi_3:8_8 Hi_3:8_9 Hi_3:8_10 Hi_3:8_11 Hi_3:8_12 Hi_3:8_13 Hi_3:8_14
Hi:3:8 x x x x x x x x x x x x x x
Hi:3:9 σκοτωθείη τὰ ἄστρα τῆς νυκτὸς ἐκείνης, ὑπομείναι καὶ εἰς φωτισμὸν μὴ ἔλθοι καὶ μὴ ἴδοι ἑωσφόρον ἀνατέλλοντα,
Hi:3:9 Let the stars of that night be darkened; let it remain dark, and not come into light; and let it not see the morning star arise: (Job 3:9 Brenton)
Hi:3:9 Niech zgasną jej gwiazdy wieczorne, by próżno czekała jutrzenki, źrenic nowego dnia nie ujrzała: (Job 3:9 BT_4)
Hi:3:9 σκοτωθείη τὰ ἄστρα τῆς νυκτὸς ἐκείνης, ὑπομείναι καὶ εἰς φωτισμὸν μὴ ἔλθοι καὶ μὴ ἴδοι ἑωσφόρον ἀνατέλλοντα,
Hi:3:9 σκοτόω (σκοτ(ο)-, -, -, -, εσκοτω-, σκοτω·θ-) ὁ ἡ τό ἄστρον, -ου, τό (See also ἀστήρ) ὁ ἡ τό νύξ, -υκτός, ἡ ἐκεῖνος -η -ο ὑπο·μένω (υπο+μεν-, υπο+μεν(ε)·[σ]-, υπο+μειν·[σ]-, υπο+μεμενη·κ-, -, -) καί εἰς[1] φωτισμός, -οῦ, ὁ μή ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) καί μή ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)   ἀνα·τέλλω (ανα+τελλ-, ανα+τελ(ε)·[σ]-, ανα+τειλ·[σ]-, ανα+τεταλ·κ-, -, -)
Hi:3:9 Do zabijanego Eph 4:18; W SPRAWIE 9:2; W SPRAWIE 16:10a nazwa specyficzna , która przeszkadza innej osobie od wchodzenia Gwiezdny Noc Tamto By znosić niedźwiedzia, cierpieć, przechodzić, tolerować, podtrzymywać I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Natężenie oświetlenia Nie By przychodzić I też, nawet, mianowicie Nie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By podnosić się wiosnę {sprężynę}
Hi:3:9 skotOTei/E ta\ a)/stra tE=s nukto\s e)kei/nEs, u(pomei/nai kai\ ei)s fOtismo\n mE\ e)/lToi kai\ mE\ i)/doi e(Osfo/ron a)nate/llonta,
Hi:3:9 skotOTeiE ta astra tEs nyktos ekeinEs, hypomeinai kai eis fOtismon mE elToi kai mE idoi heOsforon anatellonta,
Hi:3:9 VC_APO3S RA_NPN N2N_NPN RA_GSF N3_GSF RD_GSF VA_AAO3S D P N2_ASM D VB_AAO3S C D VB_AAO3S N2_ASM V1_PAPASM
Hi:3:9 to killed Eph 4:18; RE 9:2; RE 16:10a specific name which prevents another person from entering the star the night that to endure bear, suffer, undergo, tolerate, sustain and also, even, namely into (+acc) illuminance not to come and also, even, namely not to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), ć to rise spring up
Hi:3:9 he/she/it-happens-to-be-KILLED-ed (opt) the (nom|acc) stars (nom|acc|voc) the (gen) night (gen) that (gen) to-ENDURE, be-you(sg)-ENDURE-ed!, he/she/it-happens-to-ENDURE (opt) and into (+acc) illuminance (acc) not he/she/it-happens-to-COME (opt) and not he/she/it-happens-to-SEE (opt)   while TO RISE-ing (acc, nom|acc|voc)
Hi:3:9 Hi_3:9_1 Hi_3:9_2 Hi_3:9_3 Hi_3:9_4 Hi_3:9_5 Hi_3:9_6 Hi_3:9_7 Hi_3:9_8 Hi_3:9_9 Hi_3:9_10 Hi_3:9_11 Hi_3:9_12 Hi_3:9_13 Hi_3:9_14 Hi_3:9_15 Hi_3:9_16 Hi_3:9_17
Hi:3:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:3:10 ὅτι οὐ συνέκλεισεν πύλας γαστρὸς μητρός μου· ἀπήλλαξεν γὰρ ἂν πόνον ἀπὸ ὀφθαλμῶν μου.
Hi:3:10 because it shut not up the gates of my mother's womb, for so it would have removed sorrow from my eyes. (Job 3:10 Brenton)
Hi:3:10 bo nie zamknęła mi drzwi życia, by zasłonić przede mną mękę. (Job 3:10 BT_4)
Hi:3:10 ὅτι οὐ συνέκλεισεν πύλας γαστρὸς μητρός μου· ἀπήλλαξεν γὰρ ἂν πόνον ἀπὸ ὀφθαλμῶν μου.
Hi:3:10 ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ συγ·κλείω (συν+κλει-, συν+κλει·σ-, συν+κλει·σ-, συν+κεκλει·κ-, συν+κεκλεισ-, συν+κλεισ·θ-) πύλη, -ης, ἡ γαστήρ, -τ[ε]ρός, ἡ μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπ·αλλάσσω (απ+αλλασσ-, απ+αλλαξ-, απ+αλλαξ-, απ+ηλλαχ·[κ]-, απ+ηλλασσ-, απ+αλλαγ·[θ]-) γάρ ἄν πόνος, -ου, ὁ ἀπό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Hi:3:10 Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By gromadzić niech zamyka się z, skręcaj w bok z głównej drogi, blisko na dół, pokrywaj wszędzie {skończony} Brama Brzuch Matka Ja By ulżyć zmieniać się precz (kogoś) i tak eliminuj ciężar. Dla odtąd, jak Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Praca Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Oko Ja
Hi:3:10 o(/ti ou) sune/kleisen pu/las gastro\s mEtro/s mou· a)pE/llaXen ga\r a)/n po/non a)po\ o)fTalmO=n mou.
Hi:3:10 hoti u synekleisen pylas gastros mEtros mu· apEllaXen gar an ponon apo ofTalmOn mu.
Hi:3:10 C D VAI_AAI3S N1_APF N3_GSF N3_GSF RP_GS VAI_AAI3S x x N2_ASM P N2_GPM RP_GS
Hi:3:10 because/that οὐχ before rough breathing to lump together shut with, turn off, close down, cover over gate belly mother I to relieve to change off (of someone) and thus eliminate a burden. for since, as ever (if ever) labor from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing eye I
Hi:3:10 because/that not he/she/it-CLOSED-ed gates (acc) belly (gen) mother (gen) me (gen) he/she/it-RELIEVE-ed for ever labor (acc) away from (+gen) eyes (gen) me (gen)
Hi:3:10 Hi_3:10_1 Hi_3:10_2 Hi_3:10_3 Hi_3:10_4 Hi_3:10_5 Hi_3:10_6 Hi_3:10_7 Hi_3:10_8 Hi_3:10_9 Hi_3:10_10 Hi_3:10_11 Hi_3:10_12 Hi_3:10_13 Hi_3:10_14
Hi:3:10 x x x x x x x x x x x x x x
Hi:3:11 διὰ τί γὰρ ἐν κοιλίᾳ οὐκ ἐτελεύτησα, ἐκ γαστρὸς δὲ ἐξῆλθον καὶ οὐκ εὐθὺς ἀπωλόμην;
Hi:3:11 For why died I not in the belly? and why did I not come forth from the womb and die immediately? (Job 3:11 Brenton)
Hi:3:11 Dlaczego nie umarłem po wyjściu z łona, nie wyszedłem z wnętrzności, by skonać? (Job 3:11 BT_4)
Hi:3:11 διὰ τί γὰρ ἐν κοιλίᾳ οὐκ ἐτελεύτησα, ἐκ γαστρὸς δὲ ἐξῆλθον καὶ οὐκ εὐθὺς ἀπωλόμην;
Hi:3:11 διά τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί γάρ ἐν κοιλία, -ας, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ τελευτάω (τελευτ(α)-, τελευτη·σ-, τελευτη·σ-, τετελευτη·κ-, -, -) ἐκ γαστήρ, -τ[ε]ρός, ἡ δέ ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εὐ·θύς[2]; εὐ·θύς[1] -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -)
Hi:3:11 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Dla odtąd, jak W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Brzuch ??? Przed przydechem mocnym By kończyć się Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Brzuch zaś By wychodzić I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Prosta [mam. nom. sg. z ????? Używany przysłówkowo zamiast właściwego przysłówka ??????]; prosto By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie
Hi:3:11 dia\ ti/ ga\r e)n koili/a| ou)k e)teleu/tEsa, e)k gastro\s de\ e)XE=lTon kai\ ou)k eu)Tu\s a)pOlo/mEn;
Hi:3:11 dia ti gar en koilia uk eteleutEsa, ek gastros de eXElTon kai uk euTys apOlomEn;
Hi:3:11 P RI_ASN x P N1A_DSF D VAI_AAI1S P N3_GSF x VBI_AAI1S D D D VBI_AMI1S
Hi:3:11 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. for since, as in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among belly οὐχ before rough breathing to end out of (+gen) ἐξ before vowels belly δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to come out and also, even, namely οὐχ before rough breathing straightaway [mas. nom. sg. of εὐθύς used adverbially in place of the proper adverb εὐθέως]; straight to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing
Hi:3:11 because of (+acc), through (+gen) who/what/why (nom|acc) for in/among/by (+dat) belly (dat) not I-END-ed out of (+gen) belly (gen) Yet I-COME-ed-OUT, they-COME-ed-OUT and not straightaway; straight ([Adj] nom) I-was-LOSE/DESTROY-ed
Hi:3:11 Hi_3:11_1 Hi_3:11_2 Hi_3:11_3 Hi_3:11_4 Hi_3:11_5 Hi_3:11_6 Hi_3:11_7 Hi_3:11_8 Hi_3:11_9 Hi_3:11_10 Hi_3:11_11 Hi_3:11_12 Hi_3:11_13 Hi_3:11_14 Hi_3:11_15
Hi:3:11 x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:3:12 ἵνα τί δὲ συνήντησάν μοι γόνατα; ἵνα τί δὲ μαστοὺς ἐθήλασα;
Hi:3:12 and why did the knees support me? and why did I suck the breasts? (Job 3:12 Brenton)
Hi:3:12 Po cóż mnie przyjęły kolana a piersi podały mi pokarm? (Job 3:12 BT_4)
Hi:3:12 ἵνα τί δὲ συνήντησάν μοι γόνατα; ἵνα τί δὲ μαστοὺς ἐθήλασα;
Hi:3:12 ἵνα τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί δέ συν·αντάω (συν+αντ(α)-, συν+αντη·σ-, συν+αντη·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς γόνυ, γόνατος, τό ἵνα τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί δέ μαστός, -οῦ, ὁ θηλάζω (θηλαζ-, θηλα·σ-, θηλα·σ-, -, -, -)
Hi:3:12 żeby / ażeby / bo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. zaś By spotykać się Ja Kolano żeby / ażeby / bo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. zaś Pierś By karmić piersią pielęgniarkę, ssać
Hi:3:12 i(/na ti/ de\ sunE/ntEsa/n moi go/nata; i(/na ti/ de\ mastou\s e)TE/lasa;
Hi:3:12 hina ti de synEntEsan moi gonata; hina ti de mastus eTElasa;
Hi:3:12 C RI_ASN x VAI_AAI3P RP_DS N3_NPN C RI_ASN x N2_APM VSI_AAI1S
Hi:3:12 so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to meet I knee so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] breast to suckle nurse, suck
Hi:3:12 so that / in order to /because who/what/why (nom|acc) Yet they-MEET-ed me (dat) knees (nom|acc|voc) so that / in order to /because who/what/why (nom|acc) Yet breasts (acc) I-SUCKLE-ed
Hi:3:12 Hi_3:12_1 Hi_3:12_2 Hi_3:12_3 Hi_3:12_4 Hi_3:12_5 Hi_3:12_6 Hi_3:12_7 Hi_3:12_8 Hi_3:12_9 Hi_3:12_10 Hi_3:12_11
Hi:3:12 x x x x x x x x x x x
Hi:3:13 νῦν ἂν κοιμηθεὶς ἡσύχασα, ὑπνώσας δὲ ἀνεπαυσάμην
Hi:3:13 Now I should have lain down and been quiet, I should have slept and been at rest, (Job 3:13 Brenton)
Hi:3:13 Teraz bym spał, wypoczywał, odetchnąłbym w śnie pogrążony (Job 3:13 BT_4)
Hi:3:13 νῦν ἂν κοιμηθεὶς ἡσύχασα, ὑπνώσας δὲ ἀνεπαυσάμην
Hi:3:13 νῦν ἄν κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-) ἡσυχάζω (ησυχαζ-, ησυχα·σ-, ησυχα·σ-, -, -, -) ὑπνόω [LXX] (υπν(ο)-, υπνω·σ-, υπνω·σ-, -, -, -) δέ ἀνα·παύω (ανα+παυ-, ανα+παυ·σ-, ανα+παυ·σ-, -, ανα+πεπαυ-, ανα+παυ·θ-/ανα+πα·[θ]-)
Hi:3:13 Teraz Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By dawać wytchnienie/snowi By uspokajać się ize By spać zaś By odświeżać się powracaj do życia
Hi:3:13 nu=n a)/n koimETei\s E(su/CHasa, u(pnO/sas de\ a)nepausa/mEn
Hi:3:13 nyn an koimETeis hEsyCHasa, hypnOsas de anepausamEn
Hi:3:13 D x VC_APPNSM VA_AAI1S VA_AAPNSM x VAI_AMI1S
Hi:3:13 now ever (if ever) to repose/sleep to quiet-ize to sleep δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to refresh revive
Hi:3:13 now ever upon being-REPOSE/SLEEP-ed (nom|voc) I-QUIET-IZE-ed you(sg)-SLEEP-ed, upon SLEEP-ing (nom|voc) Yet I-was-REFRESH-ed
Hi:3:13 Hi_3:13_1 Hi_3:13_2 Hi_3:13_3 Hi_3:13_4 Hi_3:13_5 Hi_3:13_6 Hi_3:13_7
Hi:3:13 x x x x x x x
Hi:3:14 μετὰ βασιλέων βουλευτῶν γῆς, οἳ ἠγαυριῶντο ἐπὶ ξίφεσιν,
Hi:3:14 with kings and councillors of the earth, who gloried in their swords; (Job 3:14 Brenton)
Hi:3:14 z królami, ziemskimi władcami, co sobie stawiali grobowce, (Job 3:14 BT_4)
Hi:3:14 μετὰ βασιλέων βουλευτῶν γῆς, οἳ ἠγαυριῶντο ἐπὶ ξίφεσιν,
Hi:3:14 μετά βασιλεύς, -έως, ὁ βουλευτής, -οῦ, ὁ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅς ἥ ὅ   ἐπί  
Hi:3:14 Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Król ??? Ziemi/ziemia Kto/, który/, który Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym
Hi:3:14 meta\ basile/On bouleutO=n gE=s, oi(\ E)gauriO=nto e)pi\ Xi/fesin,
Hi:3:14 meta basileOn buleutOn gEs, hoi EgauriOnto epi Xifesin,
Hi:3:14 P N3V_GPM N1M_GPM N1_GSF RR_NPM V3I_IMI3P P N3E_DPN
Hi:3:14 after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing king ??? earth/land who/whom/which ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć
Hi:3:14 after (+acc), with (+gen) kings (gen) ???s (gen) earth/land (gen) who/whom/which (nom)   upon/over (+acc,+gen,+dat)  
Hi:3:14 Hi_3:14_1 Hi_3:14_2 Hi_3:14_3 Hi_3:14_4 Hi_3:14_5 Hi_3:14_6 Hi_3:14_7 Hi_3:14_8
Hi:3:14 x x x x x x x x
Hi:3:15 ἢ μετὰ ἀρχόντων, ὧν πολὺς ὁ χρυσός, οἳ ἔπλησαν τοὺς οἴκους αὐτῶν ἀργυρίου,
Hi:3:15 or with rulers, whose gold was abundant, who filled their houses with silver: (Job 3:15 Brenton)
Hi:3:15 wśród wodzów w złoto zasobnych, których domy pełne są srebra. (Job 3:15 BT_4)
Hi:3:15 μετὰ ἀρχόντων, ὧν πολὺς χρυσός, οἳ ἔπλησαν τοὺς οἴκους αὐτῶν ἀργυρίου,
Hi:3:15 ἤ[1] μετά ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὅς ἥ ὅ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ὁ ἡ τό χρυσός, -οῦ, ὁ ὅς ἥ ὅ πίμπλημι (ath. πιμπλ(α)-, πλη·σ-, πλη·σ-, -, -, πλησ·θ-) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) αὐτός αὐτή αὐτό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος)
Hi:3:15 Albo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Władca; by zaczynać się Kto/, który/, który Dużo Złoty Kto/, który/, który Do ??? Dom On/ona/to/to samo Kawałek srebra
Hi:3:15 E)\ meta\ a)rCHo/ntOn, O(=n polu\s o( CHruso/s, oi(\ e)/plEsan tou\s oi)/kous au)tO=n a)rguri/ou,
Hi:3:15 E meta arCHontOn, hOn polys ho CHrysos, hoi eplEsan tus oikus autOn argyriu,
Hi:3:15 C P N3_GPM RR_GPM A3U_NSM RA_NSM N2_NSM RR_NPM VAI_AAI3P RA_APM N2_APM RD_GPM N2N_GSN
Hi:3:15 or after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing ruler; to begin who/whom/which much the gold who/whom/which to ??? the house he/she/it/same piece of silver
Hi:3:15 or after (+acc), with (+gen) rulers (gen); let-them-be-BEGIN-ing! (classical), while BEGIN-ing (gen) who/whom/which (gen) much (nom) the (nom) gold (nom) who/whom/which (nom) they-???-ed the (acc) houses (acc) them/same (gen) piece of silver (gen)
Hi:3:15 Hi_3:15_1 Hi_3:15_2 Hi_3:15_3 Hi_3:15_4 Hi_3:15_5 Hi_3:15_6 Hi_3:15_7 Hi_3:15_8 Hi_3:15_9 Hi_3:15_10 Hi_3:15_11 Hi_3:15_12 Hi_3:15_13
Hi:3:15 x x x x x x x x x x x x x
Hi:3:16 ἢ ὥσπερ ἔκτρωμα ἐκπορευόμενον ἐκ μήτρας μητρὸς ἢ ὥσπερ νήπιοι, οἳ οὐκ εἶδον φῶς.
Hi:3:16 or I should have been as an untimely birth proceeding from his mother's womb, or as infants who never saw light. (Job 3:16 Brenton)
Hi:3:16 Nie żyłbym jak płód poroniony, jak dziecię, co światła nie znało. (Job 3:16 BT_4)
Hi:3:16 ὥσπερ ἔκτρωμα ἐκπορευόμενον ἐκ μήτρας μητρὸς ὥσπερ νήπιοι, οἳ οὐκ εἶδον φῶς.
Hi:3:16 ἤ[1] ὥσ·περ ἔκ·τρωμα[τ], -ατος, τό ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -) ἐκ μήτρα, -ας, ἡ μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ ἤ[1] ὥσ·περ νήπιος -ία -ον ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) φῶ[τ]ς, -ωτός, τό
Hi:3:16 Albo Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Przedwczesne urodzenie By wychodzić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Macica Matka Albo Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Noworodek Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Lekki {Jasny}
Hi:3:16 E)\ O(/sper e)/ktrOma e)kporeuo/menon e)k mE/tras mEtro\s E)\ O(/sper nE/pioi, oi(\ ou)k ei)=don fO=s.
Hi:3:16 E hOsper ektrOma ekporeuomenon ek mEtras mEtros E hOsper nEpioi, hoi uk eidon fOs.
Hi:3:16 C D N3M_NSN V1_PMPNSM P N1A_GSF N3_GSF C D A1_NPM RR_NPM D VBI_AAI3P N3T_ASN
Hi:3:16 or just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" untimely birth to go out out of (+gen) ἐξ before vowels womb mother or just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" infant who/whom/which οὐχ before rough breathing to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), light
Hi:3:16 or just as untimely birth (nom|acc|voc) while being-GO-ed-OUT (acc, nom|acc|voc) out of (+gen) womb (gen), wombs (acc) mother (gen) or just as infant ([Adj] nom|voc) who/whom/which (nom) not I-SEE-ed, they-SEE-ed light (nom|acc|voc)
Hi:3:16 Hi_3:16_1 Hi_3:16_2 Hi_3:16_3 Hi_3:16_4 Hi_3:16_5 Hi_3:16_6 Hi_3:16_7 Hi_3:16_8 Hi_3:16_9 Hi_3:16_10 Hi_3:16_11 Hi_3:16_12 Hi_3:16_13 Hi_3:16_14
Hi:3:16 x x x x x x x x x x x x x x
Hi:3:17 ἐκεῖ ἀσεβεῖς ἐξέκαυσαν θυμὸν ὀργῆς, ἐκεῖ ἀνεπαύσαντο κατάκοποι τῷ σώματι·
Hi:3:17 There the ungodly have burnt out the fury of rage; there the wearied in body rest. (Job 3:17 Brenton)
Hi:3:17 Tam niegodziwcy nie krzyczą, spokojni, zużyli już siły. (Job 3:17 BT_4)
Hi:3:17 ἐκεῖ ἀσεβεῖς ἐξέκαυσαν θυμὸν ὀργῆς, ἐκεῖ ἀνεπαύσαντο κατάκοποι τῷ σώματι·
Hi:3:17 ἐκεῖ ἀ·σεβής -ές; ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -) ἐκ·καίω (εκ+και-, εκ+καυ·σ-, εκ+καυ·σ-, -, εκ+κεκαυ-, εκ+καυ·θ-/εκ+κα·[θ]-) θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) ἐκεῖ ἀνα·παύω (ανα+παυ-, ανα+παυ·σ-, ανα+παυ·σ-, -, ανα+πεπαυ-, ανα+παυ·θ-/ανα+πα·[θ]-)   ὁ ἡ τό σῶμα[τ], -ατος, τό
Hi:3:17 Tam Bezbożny; by być bezbożny popełniaj świętokradztwo By zapłonąć Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Tam By odświeżać się powracaj do życia Ciało
Hi:3:17 e)kei= a)sebei=s e)Xe/kausan Tumo\n o)rgE=s, e)kei= a)nepau/santo kata/kopoi tO=| sO/mati·
Hi:3:17 ekei asebeis eXekausan Tymon orgEs, ekei anepausanto katakopoi tO sOmati·
Hi:3:17 D A3H_NPM VAI_AAI3P N2_ASM N1_GSF D VAI_AMI3P A1B_NPM RA_DSN N3M_DSN
Hi:3:17 there ungodly; to be impious commit sacrilege to inflame wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. wrath fume, anger, rage there to refresh revive ć the body
Hi:3:17 there ungodly ([Adj] acc, nom|voc); you(sg)-are-BE IMPIOUS-ing--COMMIT-SACRILEGE they-INFLAME-ed wrath (acc) wrath (gen) there they-were-REFRESH-ed   the (dat) body (dat)
Hi:3:17 Hi_3:17_1 Hi_3:17_2 Hi_3:17_3 Hi_3:17_4 Hi_3:17_5 Hi_3:17_6 Hi_3:17_7 Hi_3:17_8 Hi_3:17_9 Hi_3:17_10
Hi:3:17 x x x x x x x x x x
Hi:3:18 ὁμοθυμαδὸν δὲ οἱ αἰώνιοι οὐκ ἤκουσαν φωνὴν φορολόγου·
Hi:3:18 And the men of old time have together ceased to hear the exactor's voice. (Job 3:18 Brenton)
Hi:3:18 Tam wszyscy więźniowie bez lęku, nie słyszą już głosu strażnika; (Job 3:18 BT_4)
Hi:3:18 ὁμοθυμαδὸν δὲ οἱ αἰώνιοι οὐκ ἤκουσαν φωνὴν φορολόγου·
Hi:3:18 ὁμοθυμαδόν δέ ὁ ἡ τό αἰώνιος -ία -ον οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) φωνή, -ῆς, ἡ  
Hi:3:18 W solidarności to jest, z tym samym "uczuciem". To jest sprawa "harmonijnego" ??µ?? ?? ????? Nie ????????µ?? ?? ???. zaś aeonian aeonian; nie sprecyzowany albo wieczny; nie koniecznie wieczny albo trwały ??? Przed przydechem mocnym By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć Dźwięku/głos płacze
Hi:3:18 o(moTumado\n de\ oi( ai)O/nioi ou)k E)/kousan fOnE\n forolo/gou·
Hi:3:18 homoTymadon de hoi aiOnioi uk Ekusan fOnEn forologu·
Hi:3:18 D x RA_NPM A1B_NPM D VAI_AAI3P N1_ASF N2_GSM
Hi:3:18 in solidarity i.e., with the same "feeling". It is a matter of "harmonious" θυμία ἐν φρεσί not διαλογισμοί ἐν νοί. δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the aeonian aeonian; indefinite or perpetual; not necessarily eternal or permanent οὐχ before rough breathing to have come I have come. I have arrived.; to hear sound/voice cries ć
Hi:3:18 in solidarity Yet the (nom) aeonian ([Adj] nom|voc) not while HAVE COME-ing (acc); they-HEAR-ed sound/voice (acc)  
Hi:3:18 Hi_3:18_1 Hi_3:18_2 Hi_3:18_3 Hi_3:18_4 Hi_3:18_5 Hi_3:18_6 Hi_3:18_7 Hi_3:18_8
Hi:3:18 x x x x x x x x
Hi:3:19 μικρὸς καὶ μέγας ἐκεῖ ἐστιν καὶ θεράπων οὐ δεδοικὼς τὸν κύριον αὐτοῦ.
Hi:3:19 The small and great are there, and the servant that feared his lord. (Job 3:19 Brenton)
Hi:3:19 tam razem i mały, i wielki, tam sługa jest wolny od pana. (Job 3:19 BT_4)
Hi:3:19 μικρὸς καὶ μέγας ἐκεῖ ἐστιν καὶ θεράπων οὐ δεδοικὼς τὸν κύριον αὐτοῦ.
Hi:3:19 μικρός -ά -όν καί μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ἐκεῖ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί θεράπων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. θεράπουσιν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ   ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό
Hi:3:19 Mały [zobacz micro] I też, nawet, mianowicie Wielki Tam By być I też, nawet, mianowicie Terapeuta ??? Przed przydechem mocnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. On/ona/to/to samo
Hi:3:19 mikro\s kai\ me/gas e)kei= e)stin kai\ Tera/pOn ou) dedoikO\s to\n ku/rion au)tou=.
Hi:3:19 mikros kai megas ekei estin kai TerapOn u dedoikOs ton kyrion autu.
Hi:3:19 A1A_NSM C A1P_NSM D V9_PAI3S C N3_NSM D VX_XAPNSM RA_ASM N2_ASM RD_GSM
Hi:3:19 small [see micro] and also, even, namely great there to be and also, even, namely therapist οὐχ before rough breathing ć the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. he/she/it/same
Hi:3:19 small ([Adj] nom) and great ([Adj] nom) there he/she/it-is and therapist (nom) not   the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Hi:3:19 Hi_3:19_1 Hi_3:19_2 Hi_3:19_3 Hi_3:19_4 Hi_3:19_5 Hi_3:19_6 Hi_3:19_7 Hi_3:19_8 Hi_3:19_9 Hi_3:19_10 Hi_3:19_11 Hi_3:19_12
Hi:3:19 x x x x x x x x x x x x
Hi:3:20 ἵνα τί γὰρ δέδοται τοῖς ἐν πικρίᾳ φῶς, ζωὴ δὲ ταῖς ἐν ὀδύναις ψυχαῖς;
Hi:3:20 For why is light given to those who are in bitterness, and life to those souls which are in griefs? (Job 3:20 Brenton)
Hi:3:20 Po co się daje życie strapionym, istnienie złamanym na duchu, (Job 3:20 BT_4)
Hi:3:20 ἵνα τί γὰρ δέδοται τοῖς ἐν πικρίᾳ φῶς, ζωὴ δὲ ταῖς ἐν ὀδύναις ψυχαῖς;
Hi:3:20 ἵνα τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί γάρ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό ἐν πικρία, -ας, ἡ φῶ[τ]ς, -ωτός, τό ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] δέ ὁ ἡ τό ἐν ὀδύνη, -ης, ἡ ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή
Hi:3:20 żeby / ażeby / bo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Dla odtąd, jak By dawać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Gorycz Lekki {Jasny} Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy zaś W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ból Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby
Hi:3:20 i(/na ti/ ga\r de/dotai toi=s e)n pikri/a| fO=s, DZOE\ de\ tai=s e)n o)du/nais PSuCHai=s;
Hi:3:20 hina ti gar dedotai tois en pikria fOs, DZOE de tais en odynais PSyCHais;
Hi:3:20 C RI_ASN x VM_XMI3S RA_DPM P N1A_DSF N3T_NSN N1_NSF x RA_DPF P N1_DPF N1_DPF
Hi:3:20 so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. for since, as to give the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among bitterness light life being, living, spirit; alive δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among pain life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person
Hi:3:20 so that / in order to /because who/what/why (nom|acc) for he/she/it-has-been-GIVE-ed the (dat) in/among/by (+dat) bitterness (dat) light (nom|acc|voc) life (nom|voc); alive ([Adj] nom|voc) Yet the (dat) in/among/by (+dat) pains (dat) lifes (dat)
Hi:3:20 Hi_3:20_1 Hi_3:20_2 Hi_3:20_3 Hi_3:20_4 Hi_3:20_5 Hi_3:20_6 Hi_3:20_7 Hi_3:20_8 Hi_3:20_9 Hi_3:20_10 Hi_3:20_11 Hi_3:20_12 Hi_3:20_13 Hi_3:20_14
Hi:3:20 x x x x x x x x x x x x x x
Hi:3:21 οἳ ὁμείρονται τοῦ θανάτου καὶ οὐ τυγχάνουσιν ἀνορύσσοντες ὥσπερ θησαυρούς,
Hi:3:21 who desire death, and obtain it not, digging for it as for treasures; (Job 3:21 Brenton)
Hi:3:21 co śmierci czekają na próżno, szukają jej bardziej niż skarbu w roli; (Job 3:21 BT_4)
Hi:3:21 οἳ ὁμείρονται τοῦ θανάτου καὶ οὐ τυγχάνουσιν ἀνορύσσοντες ὥσπερ θησαυρούς,
Hi:3:21 ὅς ἥ ὅ ὁμείρομαι (ομειρ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό θάνατος, -ου, ὁ; θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ τυγχάνω (τυγχαν-, τευξ-, τευξ- or 2nd τυχ-, τετυχ·[κ]-/τετευχ·[κ]-, -, -)   ὥσ·περ θησαυρός, -οῦ, ὁ
Hi:3:21 Kto/, który/, który Do ??? Śmierć; by zgładzać I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By natykać się na Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Skarb
Hi:3:21 oi(\ o(mei/rontai tou= Tana/tou kai\ ou) tugCHa/nousin a)noru/ssontes O(/sper TEsaurou/s,
Hi:3:21 hoi homeirontai tu Tanatu kai u tynCHanusin anoryssontes hOsper TEsaurus,
Hi:3:21 RR_NPM V1_PMI3P RA_GSM N2_GSM C D V1_PAI3P V1_PAPNPM D N2_APM
Hi:3:21 who/whom/which to ??? the death; to put to death and also, even, namely οὐχ before rough breathing to chance upon ć just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" treasure
Hi:3:21 who/whom/which (nom) they-are-being-???-ed the (gen) death (gen); be-you(sg)-PUT-ing-TO-DEATH!, be-you(sg)-being-PUT-ed-TO-DEATH! and not they-are-CHANCE-ing-UPON, while CHANCE-ing-UPON (dat)   just as treasures (acc)
Hi:3:21 Hi_3:21_1 Hi_3:21_2 Hi_3:21_3 Hi_3:21_4 Hi_3:21_5 Hi_3:21_6 Hi_3:21_7 Hi_3:21_8 Hi_3:21_9 Hi_3:21_10
Hi:3:21 x x x x x x x x x x
Hi:3:22 περιχαρεῖς δὲ ἐγένοντο, ἐὰν κατατύχωσιν.
Hi:3:22 and would be very joyful if they should gain it? (Job 3:22 Brenton)
Hi:3:22 cieszą się, skaczą z radości, weselą się, że doszli do grobu. (Job 3:22 BT_4)
Hi:3:22 περιχαρεῖς δὲ ἐγένοντο, ἐὰν κατατύχωσιν.
Hi:3:22   δέ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐάν (εἰ ἄν) κατα·τυγχάνω [LXX] (-, -, 2nd κατα+τυχ-, -, -, -)
Hi:3:22 zaś By stawać się stawaj się, zdarzaj się Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Do ???
Hi:3:22 periCHarei=s de\ e)ge/nonto, e)a\n katatu/CHOsin.
Hi:3:22 periCHareis de egenonto, ean katatyCHOsin.
Hi:3:22 A3H_NPM x VBI_AMI3P C VB_AAS3P
Hi:3:22 ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to become become, happen if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to ???
Hi:3:22   Yet they-were-BECOME-ed if-ever they-should-???
Hi:3:22 Hi_3:22_1 Hi_3:22_2 Hi_3:22_3 Hi_3:22_4 Hi_3:22_5
Hi:3:22 x x x x x
Hi:3:23 θάνατος ἀνδρὶ ἀνάπαυμα, συνέκλεισεν γὰρ ὁ θεὸς κατ’ αὐτοῦ·
Hi:3:23 Death is rest to such a man, for God has hedged him in. (Job 3:23 Brenton)
Hi:3:23 Człowiek swej drogi jest nieświadomy, Bóg sam ją przed nim zamyka. (Job 3:23 BT_4)
Hi:3:23 θάνατος ἀνδρὶ ἀνάπαυμα, συνέκλεισεν γὰρ θεὸς κατ’ αὐτοῦ·
Hi:3:23 θάνατος, -ου, ὁ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ   συγ·κλείω (συν+κλει-, συν+κλει·σ-, συν+κλει·σ-, συν+κεκλει·κ-, συν+κεκλεισ-, συν+κλεισ·θ-) γάρ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ κατά αὐτός αὐτή αὐτό
Hi:3:23 Śmierć Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By gromadzić niech zamyka się z, skręcaj w bok z głównej drogi, blisko na dół, pokrywaj wszędzie {skończony} Dla odtąd, jak Bóg  W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Hi:3:23 Ta/natos a)ndri\ a)na/pauma, sune/kleisen ga\r o( Teo\s kat’ au)tou=·
Hi:3:23 Tanatos andri anapauma, synekleisen gar ho Teos kat’ autu·
Hi:3:23 N2_NSM N3_DSM N3M_NSN VAI_AAI3S x RA_NSM N2_NSM P RD_GSM
Hi:3:23 death man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". ć to lump together shut with, turn off, close down, cover over for since, as the god [see theology] down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing he/she/it/same
Hi:3:23 death (nom) man, husband (dat)   he/she/it-CLOSED-ed for the (nom) god (nom) down/according to/as per (+acc), against (+gen) him/it/same (gen)
Hi:3:23 Hi_3:23_1 Hi_3:23_2 Hi_3:23_3 Hi_3:23_4 Hi_3:23_5 Hi_3:23_6 Hi_3:23_7 Hi_3:23_8 Hi_3:23_9
Hi:3:23 x x x x x x x x x
Hi:3:24 πρὸ γὰρ τῶν σίτων μου στεναγμός μοι ἥκει, δακρύω δὲ ἐγὼ συνεχόμενος φόβῳ·
Hi:3:24 For my groaning comes before my food, and I weep being beset with terror. (Job 3:24 Brenton)
Hi:3:24 Płacz stał mi się pożywieniem, jęki moje płyną jak woda, (Job 3:24 BT_4)
Hi:3:24 πρὸ γὰρ τῶν σίτων μου στεναγμός μοι ἥκει, δακρύω δὲ ἐγὼ συνεχόμενος φόβῳ·
Hi:3:24 πρό γάρ ὁ ἡ τό σῖτος, -ου, ὁ and σῖτα, -ων, τά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς στεναγμός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -) δακρύω (δακρυ-, δακρυ·σ-, δακρυ·σ-, -, -, -) δέ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς συν·έχω (συν+εχ-, συν+εξ-, 2nd συν+σχ-, -, -, συν+σχε·θ-/συν+εχ·θ-) φόβος, -ου, ὁ
Hi:3:24 Przedtem (+informacja) Dla odtąd, jak Pszenicy/ziarna nasienie; zboże Ja Jęcz jęk, wzdychaj, szum; (v. ja.) żargon specjalnie w modleniu się się. Ja By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem. By płakać zaś Ja By zmuszać {By ograniczać} Obawa [zobacz fobię]
Hi:3:24 pro\ ga\r tO=n si/tOn mou stenagmo/s moi E(/kei, dakru/O de\ e)gO\ suneCHo/menos fo/bO|·
Hi:3:24 pro gar tOn sitOn mu stenagmos moi hEkei, dakryO de egO syneCHomenos fobO·
Hi:3:24 P x RA_GPM N2_GPM RP_GS N2_NSM RP_DS V1_PAI3S V1_PAI1S x RP_NS V1_PMPNSM N2_DSM
Hi:3:24 before (+gen) for since, as the wheat/grain seed; cereal I groan moan, sigh, sough; (v. i.) a cant especially in praying. I to have come I have come. I have arrived. to cry δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] I to constrain fear [see phobia]
Hi:3:24 before (+gen) for the (gen) wheat/grain (gen) me (gen) groan (nom) me (dat) he/she/it-is-HAVE COME-ing, you(sg)-are-being-HAVE COME-ed (classical), he/she/it-had-HAVE COME-ed I-am-CRY-ing, I-should-be-CRY-ing Yet I (nom) while being-CONSTRAIN-ed (nom) fear (dat)
Hi:3:24 Hi_3:24_1 Hi_3:24_2 Hi_3:24_3 Hi_3:24_4 Hi_3:24_5 Hi_3:24_6 Hi_3:24_7 Hi_3:24_8 Hi_3:24_9 Hi_3:24_10 Hi_3:24_11 Hi_3:24_12 Hi_3:24_13
Hi:3:24 x x x x x x x x x x x x x
Hi:3:25 φόβος γάρ, ὃν ἐφρόντισα, ἦλθέν μοι, καὶ ὃν ἐδεδοίκειν, συνήντησέν μοι.
Hi:3:25 For the terror of which I meditated has come upon me, and that which I had feared has befallen me. (Job 3:25 Brenton)
Hi:3:25 bo spotkało mnie, czegom się lękał, bałem się, a jednak to przyszło. (Job 3:25 BT_4)
Hi:3:25 φόβος γάρ, ὃν ἐφρόντισα, ἦλθέν μοι, καὶ ὃν ἐδεδοίκειν, συνήντησέν μοι.
Hi:3:25 φόβος, -ου, ὁ γάρ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) φροντίζω (φροντιζ-, φροντι(ε)·[σ]-, φροντι·σ-, -, -, -) ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   συν·αντάω (συν+αντ(α)-, συν+αντη·σ-, συν+αντη·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Hi:3:25 Obawa [zobacz fobię] Dla odtąd, jak Kto/, który/, który; by być Do ??? By przychodzić Ja I też, nawet, mianowicie Kto/, który/, który; by być By spotykać się Ja
Hi:3:25 fo/bos ga/r, o(\n e)fro/ntisa, E)=lTe/n moi, kai\ o(\n e)dedoi/kein, sunE/ntEse/n moi.
Hi:3:25 fobos gar, hon efrontisa, ElTen moi, kai hon ededoikein, synEntEsen moi.
Hi:3:25 N2_NSM x RR_ASM VAI_AAI1S VBI_AAI3S RP_DS C RR_ASM VXI_YAI1S VAI_AAI3S RP_DS
Hi:3:25 fear [see phobia] for since, as who/whom/which; to be to ??? to come I and also, even, namely who/whom/which; to be ć to meet I
Hi:3:25 fear (nom) for who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) I-???-ed he/she/it-COME-ed me (dat) and who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc)   he/she/it-MEET-ed me (dat)
Hi:3:25 Hi_3:25_1 Hi_3:25_2 Hi_3:25_3 Hi_3:25_4 Hi_3:25_5 Hi_3:25_6 Hi_3:25_7 Hi_3:25_8 Hi_3:25_9 Hi_3:25_10 Hi_3:25_11
Hi:3:25 x x x x x x x x x x x
Hi:3:26 οὔτε εἰρήνευσα οὔτε ἡσύχασα οὔτε ἀνεπαυσάμην, ἦλθεν δέ μοι ὀργή.
Hi:3:26 I was not at peace, nor quiet, nor had I rest; yet wrath came upon me. (Job 3:26 Brenton)
Hi:3:26 Nie znam spokoju ni ciszy, nim spocznę, już wrzawa przychodzi». (Job 3:26 BT_4)
Hi:3:26 οὔτε εἰρήνευσα οὔτε ἡσύχασα οὔτε ἀνεπαυσάμην, ἦλθεν δέ μοι ὀργή.
Hi:3:26 οὔτε (οὐ τέ) εἰρηνεύω (ειρηνευ-, ειρηνευ·σ-, ειρηνευ·σ-, -, -, -) οὔτε (οὐ τέ) ἡσυχάζω (ησυχαζ-, ησυχα·σ-, ησυχα·σ-, -, -, -) οὔτε (οὐ τέ) ἀνα·παύω (ανα+παυ-, ανα+παυ·σ-, ανα+παυ·σ-, -, ανα+πεπαυ-, ανα+παυ·θ-/ανα+πα·[θ]-) ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) δέ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός)
Hi:3:26 Ani nie By robić pokój Ani nie By uspokajać się ize Ani nie By odświeżać się powracaj do życia By przychodzić zaś Ja Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość
Hi:3:26 ou)/te ei)rE/neusa ou)/te E(su/CHasa ou)/te a)nepausa/mEn, E)=lTen de/ moi o)rgE/.
Hi:3:26 ute eirEneusa ute hEsyCHasa ute anepausamEn, ElTen de moi orgE.
Hi:3:26 C VAI_AAI1S C VA_AAI1S C VAI_AMI1S VBI_AAI3S x RP_DS N1_NSF
Hi:3:26 nor not to make peace nor not to quiet-ize nor not to refresh revive to come δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] I wrath fume, anger, rage
Hi:3:26 nor I-MAKE-ed-PEACE nor I-QUIET-IZE-ed nor I-was-REFRESH-ed he/she/it-COME-ed Yet me (dat) wrath (nom|voc)
Hi:3:26 Hi_3:26_1 Hi_3:26_2 Hi_3:26_3 Hi_3:26_4 Hi_3:26_5 Hi_3:26_6 Hi_3:26_7 Hi_3:26_8 Hi_3:26_9 Hi_3:26_10
Hi:3:26 x x x x x x x x x x