Iz:21:1 Τὸ ὅραμα τῆς ἐρήμου. Ὡς καταιγὶς δι’ ἐρήμου διέλθοι ἐξ ἐρήμου ἐρχομένη ἐκ γῆς, φοβερὸν
Iz:21:1 THE VISION OF THE DESERT. As though a whirlwind should pass through the desert, coming from a desert, even from such a land, (Isaiah 21:1 Brenton)
Iz:21:1 Wyrok na pustynię nadmorską. Jak huragany przelatujące nad Negebem, tak on przychodzi z pustyni, z okolicy strasznej. (Iz 21:1 BT_4)
Iz:21:1 Τὸ ὅραμα τῆς ἐρήμου. Ὡς καταιγὶς δι’ ἐρήμου διέλθοι ἐξ ἐρήμου ἐρχομένη ἐκ γῆς, φοβερὸν
Iz:21:1 ὁ ἡ τό ὅραμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό ἔρημος -ον; ἐρημόω (ερημ(ο)-, ερημω·σ-, ερημω·σ-, ηρημω·κ-, ηρημω-, ερημω·θ-) ὡς   διά ἔρημος -ον; ἐρημόω (ερημ(ο)-, ερημω·σ-, ερημω·σ-, ηρημω·κ-, ηρημω-, ερημω·θ-) δι·έρχομαι (δι+ερχ-, δι+ελευ·σ-, διελθ·[σ]- or 2nd δι+ελθ-, δι+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκ ἔρημος -ον; ἐρημόω (ερημ(ο)-, ερημω·σ-, ερημω·σ-, ηρημω·κ-, ηρημω-, ερημω·θ-) ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ φοβερός -ά -όν
Iz:21:1 Wizja {Wyobrażenie} Odludzie; by leżeć odłogiem Jak/jak Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Odludzie; by leżeć odłogiem By przechodzić zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} na wskroś Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Odludzie; by leżeć odłogiem By przychodzić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ziemi/ziemia Przestraszanie (przerażanie)
Iz:21:1 *to\ o(/rama tE=s e)rE/mou. *(Os kataigi\s di’ e)rE/mou die/lToi e)X e)rE/mou e)rCHome/nE e)k gE=s, fobero\n
Iz:21:1 to horama tEs erEmu. Os kataigis di’ erEmu dielToi eX erEmu erCHomenE ek gEs, foberon
Iz:21:1 RA_NSN N3M_NSN RA_GSF N2_GSF D N3D_NSF P N2_GSF VB_AAO3S P N2_GSF V1_PMPNSF P N1_GSF A1A_ASN
Iz:21:1 the vision the wilderness; to lay waste as/like ć because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) wilderness; to lay waste to go through pass through out of (+gen) ἐξ before vowels wilderness; to lay waste to come out of (+gen) ἐξ before vowels earth/land frightening (terrifying)
Iz:21:1 the (nom|acc) vision (nom|acc|voc) the (gen) wilderness ([Adj] gen); be-you(sg)-LAY-ing-WASTE!, be-you(sg)-being-LAY-ed-WASTE! as/like   because of (+acc), through (+gen) wilderness ([Adj] gen); be-you(sg)-LAY-ing-WASTE!, be-you(sg)-being-LAY-ed-WASTE! he/she/it-happens-to-GO THROUGH (opt) out of (+gen) wilderness ([Adj] gen); be-you(sg)-LAY-ing-WASTE!, be-you(sg)-being-LAY-ed-WASTE! while being-COME-ed (nom|voc) out of (+gen) earth/land (gen) frightening ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Iz:21:1 Iz_21:1_1 Iz_21:1_2 Iz_21:1_3 Iz_21:1_4 Iz_21:1_5 Iz_21:1_6 Iz_21:1_7 Iz_21:1_8 Iz_21:1_9 Iz_21:1_10 Iz_21:1_11 Iz_21:1_12 Iz_21:1_13 Iz_21:1_14 Iz_21:1_15
Iz:21:1 x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:21:2 τὸ ὅραμα καὶ σκληρὸν ἀνηγγέλη μοι. ὁ ἀθετῶν ἀθετεῖ, ὁ ἀνομῶν ἀνομεῖ. ἐπ’ ἐμοὶ οἱ Αιλαμῖται, καὶ οἱ πρέσβεις τῶν Περσῶν ἐπ’ ἐμὲ ἔρχονται. νῦν στενάξω καὶ παρακαλέσω ἐμαυτόν.
Iz:21:2 so a fearful and a grievous vision was declared to me: he that is treacherous deals treacherously, the transgressor transgresses. The Elamites are upon me, and the ambassadors of the Persians come against me: now will I groan and comfort myself. (Isaiah 21:2 Brenton)
Iz:21:2 Widzenie przytłaczające zwiastowano mi: Rozbójnik rabuje, niszczyciel niszczy. «Elamie, wychodź! Medio, oblegaj! Wszystkim jękom kres położę». (Iz 21:2 BT_4)
Iz:21:2 τὸ ὅραμα καὶ σκληρὸν ἀνηγγέλη μοι. ἀθετῶν ἀθετεῖ, ἀνομῶν ἀνομεῖ. ἐπ’ ἐμοὶ οἱ Αιλαμῖται, καὶ οἱ πρέσβεις τῶν Περσῶν ἐπ’ ἐμὲ ἔρχονται. νῦν στενάξω καὶ παρακαλέσω ἐμαυτόν.
Iz:21:2 ὁ ἡ τό ὅραμα[τ], -ατος, τό καί σκληρός -ά -όν ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἀ·θετέω (αθετ(ε)-, αθετη·σ-, αθετη·σ-, ηθετη·κ-, -, αθετη·θ-) ἀ·θετέω (αθετ(ε)-, αθετη·σ-, αθετη·σ-, ηθετη·κ-, -, αθετη·θ-) ὁ ἡ τό ἄ·νομος -ον   ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό   ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) νῦν στενάζω (στεναζ-, στεναξ-, στεναξ-, -, -, -) καί παρα·καλέω (παρα+καλ(ε)-, παρα+καλε·σ-, παρα+καλε·σ-, -, παρα+κεκλη-, παρα+κλη·θ-) ἐμ·αυτοῦ -ῆς -οῦ
Iz:21:2 Wizja {Wyobrażenie} I też, nawet, mianowicie Twardo {Ciężko} sztywny, sztywny By ogłaszać ogłaszaj, informuj Ja By wypierać się [unieważniaj, miej do czynienia zdradziecko, ignoruj, odrzucaj] By wypierać się [unieważniaj, miej do czynienia zdradziecko, ignoruj, odrzucaj] Na zewnątrz prawa Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój By przychodzić Teraz By wzdychać/jęk I też, nawet, mianowicie By wnosić petycję do petycji, pocieszać, błagać, proszę, wołać {telefonować}, posyłać po, wezwać, zapraszać, napominać, zachęcać, odwoływać się do, żałować, żałować, pocieszać, błagać, przemawiać, prosić, prosić {pytać} poważnie, prośba, wstawiać się u Siebie
Iz:21:2 to\ o(/rama kai\ sklEro\n a)nEgge/lE moi. o( a)TetO=n a)Tetei=, o( a)nomO=n a)nomei=. e)p’ e)moi\ oi( *ailami=tai, kai\ oi( pre/sbeis tO=n *persO=n e)p’ e)me\ e)/rCHontai. nu=n stena/XO kai\ parakale/sO e)mauto/n.
Iz:21:2 to horama kai sklEron anEngelE moi. ho aTetOn aTetei, ho anomOn anomei. ep’ emoi hoi ailamitai, kai hoi presbeis tOn persOn ep’ eme erCHontai. nyn stenaXO kai parakalesO emauton.
Iz:21:2 RA_ASN N3M_ASN C A1A_ASN VDI_API3S RP_DS RA_NSM V2_PAPNSM V2_PAI3S RA_NSM V2_PAPNSM V2_PAI3S P RP_DS RA_NPM N1M_NPM C RA_NPM N3U_NPM RA_GPM N1M_GPM P RP_AS V1_PMI3P D VF2_FAI1S C VF_FAI1S RD_ASM
Iz:21:2 the vision and also, even, namely hard rigid, stiff to proclaim proclaim, report I the to repudiate [nullify, deal treacherously, ignore, reject] to repudiate [nullify, deal treacherously, ignore, reject] the outside the law ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I; my/mine the ć and also, even, namely the ć the ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I; my/mine to come now to sigh/groan and also, even, namely to petition petition, comfort, beseech, please, call, send for, summon, invite, exhort, encourage, appeal to, repent, regret, console, entreat, plead, beg, ask earnestly, request, plead with myself
Iz:21:2 the (nom|acc) vision (nom|acc|voc) and hard ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-was-PROCLAIM-ed me (dat) the (nom) while REPUDIATE-ing (nom) he/she/it-is-REPUDIATE-ing, you(sg)-are-being-REPUDIATE-ed (classical), be-you(sg)-REPUDIATE-ing! the (nom) outside the law ([Adj] gen)   upon/over (+acc,+gen,+dat) me (dat); my/mine (nom|voc) the (nom)   and the (nom)   the (gen)   upon/over (+acc,+gen,+dat) me (acc); my/mine (voc) they-are-being-COME-ed now I-will-SIGH/GROAN, I-should-SIGH/GROAN and I-will-PETITION, I-should-PETITION myself (acc)
Iz:21:2 Iz_21:2_1 Iz_21:2_2 Iz_21:2_3 Iz_21:2_4 Iz_21:2_5 Iz_21:2_6 Iz_21:2_7 Iz_21:2_8 Iz_21:2_9 Iz_21:2_10 Iz_21:2_11 Iz_21:2_12 Iz_21:2_13 Iz_21:2_14 Iz_21:2_15 Iz_21:2_16 Iz_21:2_17 Iz_21:2_18 Iz_21:2_19 Iz_21:2_20 Iz_21:2_21 Iz_21:2_22 Iz_21:2_23 Iz_21:2_24 Iz_21:2_25 Iz_21:2_26 Iz_21:2_27 Iz_21:2_28 Iz_21:2_29
Iz:21:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:21:3 διὰ τοῦτο ἐνεπλήσθη ἡ ὀσφύς μου ἐκλύσεως, καὶ ὠδῖνες ἔλαβόν με ὡς τὴν τίκτουσαν· ἠδίκησα τὸ μὴ ἀκοῦσαι, ἐσπούδασα τὸ μὴ βλέπειν.
Iz:21:3 Therefore are my loins filled with feebleness, and pangs have seized me as a travailing woman: I dealt wrongfully that I might not hear; I hasted that I might not see. (Isaiah 21:3 Brenton)
Iz:21:3 Dlatego dreszcz przeniknął me biodra, chwyciły mnie skurcze bolesne jak bóle rodzącej; zbyt jestem udręczony, by słyszeć, nazbyt przerażony, aby widzieć. (Iz 21:3 BT_4)
Iz:21:3 διὰ τοῦτο ἐνεπλήσθη ὀσφύς μου ἐκλύσεως, καὶ ὠδῖνες ἔλαβόν με ὡς τὴν τίκτουσαν· ἠδίκησα τὸ μὴ ἀκοῦσαι, ἐσπούδασα τὸ μὴ βλέπειν.
Iz:21:3 διά οὗτος αὕτη τοῦτο ἐμ·πίμπλημι/-πίπ- (ath. εν+πιμπλ(α)-/ath. εν+πιπλ(α)-, εν+πλη·σ-, εν+πλη·σ-, -, εν+πεπλησ-, εν+πλησ·θ-) ὁ ἡ τό ὀσφῦς, -ύος, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   καί ὠδίν, -ῖνος, ἡ; ὠδίνω (ωδιν-, ωδινη·σ-, ωδινη·σ-, -, -, -) λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὡς ὁ ἡ τό τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) ἀ·δικέω (αδικ(ε)-, αδικη·σ-, αδικη·σ-, ηδικη·κ-, ηδικη-, αδικη·θ-) ὁ ἡ τό μή ἄκων[τ] ἄκουσα ἆκο[υ]ν[τ]; ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) σπουδάζω (σπουδαζ-, σπουδα·σ-, σπουδα·σ-, εσπουδα·κ-, -, -) ὁ ἡ τό μή βλέπω (βλεπ-, βλεψ-, βλεψ-, -, -, -)
Iz:21:3 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By zaspokajać {By zadowalać} pełność w górze Polędwica Ja I też, nawet, mianowicie Urodzenia bólów bóle porodowy; by cierpieć bóle porodowy By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Ja Jak/jak By rodzić Do szkody/popełniaj wykroczenie do Nie Niechętny; by słyszeć By usiłować Nie By widzieć
Iz:21:3 dia\ tou=to e)neplE/sTE E( o)sfu/s mou e)klu/seOs, kai\ O)di=nes e)/labo/n me O(s tE\n ti/ktousan· E)di/kEsa to\ mE\ a)kou=sai, e)spou/dasa to\ mE\ ble/pein.
Iz:21:3 dia tuto eneplEsTE hE osfys mu eklyseOs, kai Odines elabon me hOs tEn tiktusan· EdikEsa to mE akusai, espudasa to mE blepein.
Iz:21:3 P RD_ASN VSI_API3S RA_NSF N3U_NSF RP_GS N3I_GSF C N3_NPF VBI_AAI3P RP_AS D RA_ASF V1_PAPASF VAI_AAI1S RA_ASN D VA_AAN VAI_AAI1S RA_ASN D V1_PAN
Iz:21:3 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to satisfy fill up the loin I ć and also, even, namely birth pangs travail; to travail to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand I as/like the to give birth to harm/do wrong to the not unwilling; to hear to endeavor the not to see
Iz:21:3 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) he/she/it-was-SATISFY-ed the (nom) loin (nom) me (gen)   and birth pangss (nom|voc); you(sg)-were-TRAVAIL-ing I-TAKE HOLD OF-ed, they-TAKE HOLD OF-ed me (acc) as/like the (acc) while GIVE-ing-BIRTH (acc) I-WRONG-ed the (nom|acc) not unwilling ([Adj] nom|voc); to-HEAR, be-you(sg)-HEAR-ed!, he/she/it-happens-to-HEAR (opt) I-ENDEAVOR-ed the (nom|acc) not to-be-SEE-ing
Iz:21:3 Iz_21:3_1 Iz_21:3_2 Iz_21:3_3 Iz_21:3_4 Iz_21:3_5 Iz_21:3_6 Iz_21:3_7 Iz_21:3_8 Iz_21:3_9 Iz_21:3_10 Iz_21:3_11 Iz_21:3_12 Iz_21:3_13 Iz_21:3_14 Iz_21:3_15 Iz_21:3_16 Iz_21:3_17 Iz_21:3_18 Iz_21:3_19 Iz_21:3_20 Iz_21:3_21 Iz_21:3_22
Iz:21:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:21:4 ἡ καρδία μου πλανᾶται, καὶ ἡ ἀνομία με βαπτίζει, ἡ ψυχή μου ἐφέστηκεν εἰς φόβον.
Iz:21:4 My heart wanders, and transgression overwhelms me; my soul is occupied with fear. (Isaiah 21:4 Brenton)
Iz:21:4 Serce moje w obłędzie, przejęła mię groza; zmrok przeze mnie upragniony zmienił mi się na postrach. (Iz 21:4 BT_4)
Iz:21:4 καρδία μου πλανᾶται, καὶ ἀνομία με βαπτίζει, ψυχή μου ἐφέστηκεν εἰς φόβον.
Iz:21:4 ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πλανάω (πλαν(α)-, πλανη·σ-, πλανη·σ-, πεπλανη·κ-, πεπλανη-, πλανη·θ-) καί ὁ ἡ τό ἀ·νομία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς βαπτίζω (βαπτιζ-, βαπτι·σ-, βαπτι·σ-, -, βεβαπτισ-, βαπτισ·θ-) ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐφ·ίστημι (ath. εφ+ιστ(α)-/ath. εφ+ιστ(η)-, επι+στη·σ-, επι+στη·σ- or 2nd ath. επι+στ(η)-/ath. επι+στ(α)-, εφ+εστη·κ-/εφ+εστ(α)·[κ]-, εφ+εστα-, -) εἰς[1] φόβος, -ου, ὁ
Iz:21:4 Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ja By wędrować/powód by błądzić [zobacz planetę] I też, nawet, mianowicie Bezprawie Ja By chrzcić Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja By ulegać odroczeniu Do (+przyspieszenie) Obawa [zobacz fobię]
Iz:21:4 E( kardi/a mou plana=tai, kai\ E( a)nomi/a me bapti/DZei, E( PSuCHE/ mou e)fe/stEken ei)s fo/bon.
Iz:21:4 hE kardia mu planatai, kai hE anomia me baptiDZei, hE PSyCHE mu efestEken eis fobon.
Iz:21:4 RA_NSF N1A_NSF RP_GS V3_PMI3S C RA_NSF N1A_NSF RP_AS V1_PAI3S RA_NSF N1_NSF RP_GS VXI_XAI3S P N2_ASM
Iz:21:4 the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) I to wander/cause to stray [see planet] and also, even, namely the lawlessness I to baptize the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I to stand over into (+acc) fear [see phobia]
Iz:21:4 the (nom) heart (nom|voc) me (gen) he/she/it-is-being-WandER/CAUSE-ed-TO-STRAY, he/she/it-should-be-being-WandER/CAUSE-ed-TO-STRAY and the (nom) lawlessness (nom|voc) me (acc) he/she/it-is-BAPTIZE-ing, you(sg)-are-being-BAPTIZE-ed (classical) the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) me (gen) he/she/it-has-STand-ed-OVER into (+acc) fear (acc)
Iz:21:4 Iz_21:4_1 Iz_21:4_2 Iz_21:4_3 Iz_21:4_4 Iz_21:4_5 Iz_21:4_6 Iz_21:4_7 Iz_21:4_8 Iz_21:4_9 Iz_21:4_10 Iz_21:4_11 Iz_21:4_12 Iz_21:4_13 Iz_21:4_14 Iz_21:4_15
Iz:21:4 x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:21:5 ἑτοίμασον τὴν τράπεζαν· πίετε, φάγετε· ἀναστάντες, οἱ ἄρχοντες, ἑτοιμάσατε θυρεούς.
Iz:21:5 Prepare the table, eat, drink: arise, ye princes, and prepare your shields. (Isaiah 21:5 Brenton)
Iz:21:5 Zastawiają stół, nakrywają obrusem, jedzą, piją... «Wstańcie, książęta! Namaśćcie tarcze!» (Iz 21:5 BT_4)
Iz:21:5 ἑτοίμασον τὴν τράπεζαν· πίετε, φάγετε· ἀναστάντες, οἱ ἄρχοντες, ἑτοιμάσατε θυρεούς.
Iz:21:5 ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-) ὁ ἡ τό τράπεζα, -ης, ἡ πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-) θυρεός, -οῦ, ὁ
Iz:21:5 Do gotowy Stołowy By pić By jeść By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Władca; by zaczynać się Do gotowy Kamień
Iz:21:5 e(toi/mason tE\n tra/peDZan· pi/ete, fa/gete· a)nasta/ntes, oi( a)/rCHontes, e(toima/sate Tureou/s.
Iz:21:5 hetoimason tEn trapeDZan· piete, fagete· anastantes, hoi arCHontes, hetoimasate Tyreus.
Iz:21:5 VA_AAD2S RA_ASF N1S_ASF VB_AAD2P VB_AAD2P VH_AAPNPM RA_NPM N3_NPM VA_AAD2P N2_APM
Iz:21:5 to ready the table to drink to eat to stand up put up, raise, resurrect the ruler; to begin to ready stone
Iz:21:5 do-READY-you(sg)!, going-to-READY (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (acc) table (acc) you(pl)-will-DRINK, do-DRINK-you(pl)! you(pl)-will-EAT, do-EAT-you(pl)! upon STand-ing-UP (nom|voc) the (nom) rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) do-READY-you(pl)! stones (acc)
Iz:21:5 Iz_21:5_1 Iz_21:5_2 Iz_21:5_3 Iz_21:5_4 Iz_21:5_5 Iz_21:5_6 Iz_21:5_7 Iz_21:5_8 Iz_21:5_9 Iz_21:5_10
Iz:21:5 x x x x x x x x x x
Iz:21:6 ὅτι οὕτως εἶπεν κύριος πρός με Βαδίσας σεαυτῷ στῆσον σκοπὸν καὶ ὃ ἂν ἴδῃς ἀνάγγειλον·
Iz:21:6 For thus said the Lord to me, Go and station a watchman for thyself, and declare whatever thou shalt see. (Isaiah 21:6 Brenton)
Iz:21:6 Bo tak powiedział do mnie Pan: «Idź, postaw wartownika, iżby doniósł, co zobaczy. (Iz 21:6 BT_4)
Iz:21:6 ὅτι οὕτως εἶπεν κύριος πρός με Βαδίσας σεαυτῷ στῆσον σκοπὸν καὶ ἂν ἴδῃς ἀνάγγειλον·
Iz:21:6 ὅτι οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) σκοπός, -οῦ, ὁ καί ὅς ἥ ὅ ἄν ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-)
Iz:21:6 Ponieważ/tamto thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja Siebie By powodować stać Cel [zobacz zakres] I też, nawet, mianowicie Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By ogłaszać ogłaszaj, informuj
Iz:21:6 o(/ti ou(/tOs ei)=pen ku/rios pro/s me *badi/sas seautO=| stE=son skopo\n kai\ o(\ a)/n i)/dE|s a)na/ggeilon·
Iz:21:6 hoti hutOs eipen kyrios pros me badisas seautO stEson skopon kai ho an idEs anangeilon·
Iz:21:6 C D VBI_AAI3S N2_NSM P RP_AS VA_AAI2S RD_DSM VA_AAD2S N2_ASM C RR_NSM x VB_AAS2S VA_AAD2S
Iz:21:6 because/that thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) I ć yourself to cause to stand target [see scope] and also, even, namely who/whom/which ever (if ever) to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to proclaim proclaim, report
Iz:21:6 because/that thusly/like this he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc)   yourself (dat) do-CAUSE-you(sg)-TO-STand!, going-to-CAUSE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) target (acc) and who/whom/which (nom|acc) ever you(sg)-should-SEE do-PROCLAIM-you(sg)!
Iz:21:6 Iz_21:6_1 Iz_21:6_2 Iz_21:6_3 Iz_21:6_4 Iz_21:6_5 Iz_21:6_6 Iz_21:6_7 Iz_21:6_8 Iz_21:6_9 Iz_21:6_10 Iz_21:6_11 Iz_21:6_12 Iz_21:6_13 Iz_21:6_14 Iz_21:6_15
Iz:21:6 x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:21:7 καὶ εἶδον ἀναβάτας ἱππεῖς δύο, ἀναβάτην ὄνου καὶ ἀναβάτην καμήλου. ἀκρόασαι ἀκρόασιν πολλὴν
Iz:21:7 And I saw two mounted horsemen, and a rider on an ass, and a rider on a camel. (Isaiah 21:7 Brenton)
Iz:21:7 Gdy ujrzy poczet jazdy, jeźdźców na koniach parami, jeźdźców na osłach, jeźdźców na wielbłądach, niech patrzy uważnie, z wielką uwagą!» (Iz 21:7 BT_4)
Iz:21:7 καὶ εἶδον ἀναβάτας ἱππεῖς δύο, ἀναβάτην ὄνου καὶ ἀναβάτην καμήλου. ἀκρόασαι ἀκρόασιν πολλὴν
Iz:21:7 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἀνα·βάτης, -ου, ὁ [LXX] ἱππεύς, -έως, ὁ δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο ἀνα·βάτης, -ου, ὁ [LXX] ὄνος, -ου, ὁ and ἡ καί ἀνα·βάτης, -ου, ὁ [LXX] κάμηλος, -ου, ὁ and ἡ     πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ
Iz:21:7 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Konia jeźdźcy Jeździec Dwa Konia jeźdźcy Osła/osioł I też, nawet, mianowicie Konia jeźdźcy Wielbłąd Dużo
Iz:21:7 kai\ ei)=don a)naba/tas i(ppei=s du/o, a)naba/tEn o)/nou kai\ a)naba/tEn kamE/lou. a)kro/asai a)kro/asin pollE\n
Iz:21:7 kai eidon anabatas hippeis dyo, anabatEn onu kai anabatEn kamElu. akroasai akroasin pollEn
Iz:21:7 C VBI_AAI1S N1M_APM N3V_NPM M N1M_ASM N2_GSM C N1M_ASM N2_GSM VA_AAN N3I_ASF A1_ASF
Iz:21:7 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), horse riders horseman two horse riders ass/donkey and also, even, namely horse riders camel ć ć much
Iz:21:7 and I-SEE-ed, they-SEE-ed horse riderss (acc) horsemans (acc, nom|voc) two (nom, acc, gen) horse riders (acc) ass/donkey (gen) and horse riders (acc) camel (gen)     much (acc)
Iz:21:7 Iz_21:7_1 Iz_21:7_2 Iz_21:7_3 Iz_21:7_4 Iz_21:7_5 Iz_21:7_6 Iz_21:7_7 Iz_21:7_8 Iz_21:7_9 Iz_21:7_10 Iz_21:7_11 Iz_21:7_12 Iz_21:7_13
Iz:21:7 x x x x x x x x x x x x x
Iz:21:8 καὶ κάλεσον Ουριαν εἰς τὴν σκοπιὰν κυρίου. καὶ εἶπεν Ἔστην διὰ παντὸς ἡμέρας καὶ ἐπὶ τῆς παρεμβολῆς ἔστην ὅλην τὴν νύκτα,
Iz:21:8 Hearken with great attention, and call thou Urias to the watch-tower: the Lord has spoken. I stood continually during the day, and I stood in the camp all night: (Isaiah 21:8 Brenton)
Iz:21:8 I zawołał strażnik: «Na wieży strażniczej, o Panie, stoję ciągle we dnie, na placówce mej warty co noc jestem na nogach». (Iz 21:8 BT_4)
Iz:21:8 καὶ κάλεσον Ουριαν εἰς τὴν σκοπιὰν κυρίου. καὶ εἶπεν Ἔστην διὰ παντὸς ἡμέρας καὶ ἐπὶ τῆς παρεμβολῆς ἔστην ὅλην τὴν νύκτα,
Iz:21:8 καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) Οὐρίας, -ου, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό   κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) διά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἡμέρα, -ας -ἡ καί ἐπί ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ὅλος -η -ον ὁ ἡ τό νύξ, -υκτός, ἡ
Iz:21:8 I też, nawet, mianowicie By nazywać rozmowę Uriasz Do (+przyspieszenie) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By powodować stać Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Dzień I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Obozu obóz, koszary, armia By powodować stać Cały Noc
Iz:21:8 kai\ ka/leson *ourian ei)s tE\n skopia\n kuri/ou. kai\ ei)=pen *)/estEn dia\ panto\s E(me/ras kai\ e)pi\ tE=s parembolE=s e)/stEn o(/lEn tE\n nu/kta,
Iz:21:8 kai kaleson urian eis tEn skopian kyriu. kai eipen estEn dia pantos hEmeras kai epi tEs parembolEs estEn holEn tEn nykta,
Iz:21:8 C VA_AAD2S N_ASM P RA_ASF N1A_ASF N2_GSM C VBI_AAI3S VHI_AAI1S P A3_GSM N1A_APF C P RA_GSF N1_GSF VHI_AAI1S A1_ASF RA_ASF N3_ASF
Iz:21:8 and also, even, namely to call call Urias into (+acc) the ć lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to say/tell to cause to stand because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) every all, each, every, the whole of day and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the camp camp, barracks, army to cause to stand whole the night
Iz:21:8 and do-CALL-you(sg)!, going-to-CALL (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) Urias (acc) into (+acc) the (acc)   lord (gen); a lord ([Adj] gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed I-CAUSE-ed-TO-STand because of (+acc), through (+gen) every (gen) day (gen), days (acc) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) camp (gen) I-CAUSE-ed-TO-STand whole (acc) the (acc) night (acc)
Iz:21:8 Iz_21:8_1 Iz_21:8_2 Iz_21:8_3 Iz_21:8_4 Iz_21:8_5 Iz_21:8_6 Iz_21:8_7 Iz_21:8_8 Iz_21:8_9 Iz_21:8_10 Iz_21:8_11 Iz_21:8_12 Iz_21:8_13 Iz_21:8_14 Iz_21:8_15 Iz_21:8_16 Iz_21:8_17 Iz_21:8_18 Iz_21:8_19 Iz_21:8_20 Iz_21:8_21
Iz:21:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:21:9 καὶ ἰδοὺ αὐτὸς ἔρχεται ἀναβάτης συνωρίδος. καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν Πέπτωκεν Βαβυλών, καὶ πάντα τὰ ἀγάλματα αὐτῆς καὶ τὰ χειροποίητα αὐτῆς συνετρίβησαν εἰς τὴν γῆν.
Iz:21:9 and, behold, he comes riding in a chariot and pair: and he answered and said, Babylon is fallen, is fallen; and all her images and her idols have been crushed to the ground. (Isaiah 21:9 Brenton)
Iz:21:9 A oto przybywają jezdni, jeźdźcy na koniach parami. Odezwał się jeden i rzekł: «Upadł Babilon, upadł, i wszystkie posągi jego bożków strzaskane na ziemi!» (Iz 21:9 BT_4)
Iz:21:9 καὶ ἰδοὺ αὐτὸς ἔρχεται ἀναβάτης συνωρίδος. καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν Πέπτωκεν Βαβυλών, καὶ πάντα τὰ ἀγάλματα αὐτῆς καὶ τὰ χειροποίητα αὐτῆς συνετρίβησαν εἰς τὴν γῆν.
Iz:21:9 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἀνα·βάτης, -ου, ὁ [LXX]   καί ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) Βαβυλών, -ῶνος, ὁ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό χειρο·ποίητος -όν αὐτός αὐτή αὐτό συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) εἰς[1] ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Iz:21:9 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), On/ona/to/to samo By przychodzić Konia jeźdźcy I też, nawet, mianowicie By odpowiadać By mówić/opowiadaj By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Babilon I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Robiony ręcznie On/ona/to/to samo By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia
Iz:21:9 kai\ i)dou\ au)to\s e)/rCHetai a)naba/tEs sunOri/dos. kai\ a)pokriTei\s ei)=pen *pe/ptOken *babulO/n, kai\ pa/nta ta\ a)ga/lmata au)tE=s kai\ ta\ CHeiropoi/Eta au)tE=s sunetri/bEsan ei)s tE\n gE=n.
Iz:21:9 kai idu autos erCHetai anabatEs synOridos. kai apokriTeis eipen peptOken babylOn, kai panta ta agalmata autEs kai ta CHeiropoiEta autEs synetribEsan eis tEn gEn.
Iz:21:9 C I RD_NSM V1_PMI3S N1M_NSM N3D_GSF C VC_APPNSM VBI_AAI3S VX_PAI3S N3W_NSF C A3_APN RA_APN N3M_APN RD_GSF C RA_APN A1B_APN RD_GSF VDI_API3P P RA_ASF N1_ASF
Iz:21:9 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), he/she/it/same to come horse riders ć and also, even, namely to answer to say/tell to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. Babylon and also, even, namely every all, each, every, the whole of the ć he/she/it/same and also, even, namely the handmade he/she/it/same to break to crush completely, break (in pieces) into (+acc) the earth/land
Iz:21:9 and be-you(sg)-SEE-ed! he/it/same (nom) he/she/it-is-being-COME-ed horse riders (nom)   and upon being-ANSWER-ed (nom|voc) he/she/it-SAY/TELL-ed he/she/it-has-FALL-ed Babylon (nom|voc) and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc)   her/it/same (gen) and the (nom|acc) handmade ([Adj] nom|acc|voc) her/it/same (gen) they-were-BREAK-ed into (+acc) the (acc) earth/land (acc)
Iz:21:9 Iz_21:9_1 Iz_21:9_2 Iz_21:9_3 Iz_21:9_4 Iz_21:9_5 Iz_21:9_6 Iz_21:9_7 Iz_21:9_8 Iz_21:9_9 Iz_21:9_10 Iz_21:9_11 Iz_21:9_12 Iz_21:9_13 Iz_21:9_14 Iz_21:9_15 Iz_21:9_16 Iz_21:9_17 Iz_21:9_18 Iz_21:9_19 Iz_21:9_20 Iz_21:9_21 Iz_21:9_22 Iz_21:9_23 Iz_21:9_24
Iz:21:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:21:10 ἀκούσατε, οἱ καταλελειμμένοι καὶ οἱ ὀδυνώμενοι, ἀκούσατε ἃ ἤκουσα παρὰ κυρίου σαβαωθ· ὁ θεὸς τοῦ Ισραηλ ἀνήγγειλεν ἡμῖν.
Iz:21:10 Hear, ye that are left, and ye that are in pain, hear what things I have heard of the Lord of hosts which the God of Israel has declared to us. THE VISION OF IDUMEA. (Isaiah 21:10 Brenton)
Iz:21:10 O mój ty ludu wymłócony i wytłuczony na klepisku! Co usłyszałem od Pana Zastępów, Boga Izraelowego, to ci oznajmiłem. (Iz 21:10 BT_4)
Iz:21:10 ἀκούσατε, οἱ καταλελειμμένοι καὶ οἱ ὀδυνώμενοι, ἀκούσατε ἤκουσα παρὰ κυρίου σαβαωθ· θεὸς τοῦ Ισραηλ ἀνήγγειλεν ἡμῖν.
Iz:21:10 ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) καί ὁ ἡ τό ὀδυνάω (οδυν(α)-, -, -, -, -, οδυνη·θ-) ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὅς ἥ ὅ ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) παρά κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] Σαβαώθ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Iz:21:10 By słyszeć By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj I też, nawet, mianowicie By zadawać ból cierpieniu By słyszeć Kto/, który/, który By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Sabaot Bóg  Izrael By ogłaszać ogłaszaj, informuj Ja
Iz:21:10 a)kou/sate, oi( kataleleimme/noi kai\ oi( o)dunO/menoi, a)kou/sate a(/ E)/kousa para\ kuri/ou sabaOT· o( Teo\s tou= *israEl a)nE/ggeilen E(mi=n.
Iz:21:10 akusate, hoi kataleleimmenoi kai hoi odynOmenoi, akusate ha Ekusa para kyriu sabaOT· ho Teos tu israEl anEngeilen hEmin.
Iz:21:10 VA_AAD2P RA_NPM VP_XMPNPM C RA_NPM V3_PMPNPM VA_AAD2P RR_APN V1_PAPNSF P N2_GSM N_G RA_NSM N2_NSM RA_GSM N_GSM VAI_AAI3S RP_DP
Iz:21:10 to hear the to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up and also, even, namely the to pain suffering to hear who/whom/which to have come I have come. I have arrived.; to hear frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Sabaoth the god [see theology] the Israel to proclaim proclaim, report I
Iz:21:10 do-HEAR-you(pl)! the (nom) having-been-LEAVE-ed-BEHIND (nom|voc) and the (nom) while being-PAIN-ed (nom|voc) do-HEAR-you(pl)! who/whom/which (nom|acc) while HAVE COME-ing (nom|voc); I-HEAR-ed frοm beside (+acc,+gen,+dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) Sabaoth the (nom) god (nom) the (gen) Israel (indecl) he/she/it-PROCLAIM-ed us (dat)
Iz:21:10 Iz_21:10_1 Iz_21:10_2 Iz_21:10_3 Iz_21:10_4 Iz_21:10_5 Iz_21:10_6 Iz_21:10_7 Iz_21:10_8 Iz_21:10_9 Iz_21:10_10 Iz_21:10_11 Iz_21:10_12 Iz_21:10_13 Iz_21:10_14 Iz_21:10_15 Iz_21:10_16 Iz_21:10_17 Iz_21:10_18
Iz:21:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:21:11 Τὸ ὅραμα τῆς Ιδουμαίας. Πρὸς ἐμὲ καλεῖ παρὰ τοῦ Σηιρ Φυλάσσετε ἐπάλξεις.
Iz:21:11 Call to me out of Seir; guard ye the bulwarks. (Isaiah 21:11 Brenton)
Iz:21:11 Wyrok na Edom. Ktoś krzyczy do mnie z Seiru: «Stróżu, która to godzina nocy? Stróżu, która to godzina nocy?» (Iz 21:11 BT_4)
Iz:21:11 Τὸ ὅραμα τῆς Ιδουμαίας. Πρὸς ἐμὲ καλεῖ παρὰ τοῦ Σηιρ Φυλάσσετε ἐπάλξεις.
Iz:21:11 ὁ ἡ τό ὅραμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό Ἰδουμαία, -ας, ἡ πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) παρά ὁ ἡ τό   φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-)  
Iz:21:11 Wizja {Wyobrażenie} Idumea [okręg z] Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja; mój/mój By nazywać rozmowę fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem By zabezpieczać się
Iz:21:11 *to\ o(/rama tE=s *idoumai/as. *pro\s e)me\ kalei= para\ tou= *sEir *fula/ssete e)pa/lXeis.
Iz:21:11 to horama tEs idumaias. pros eme kalei para tu sEir fylassete epalXeis.
Iz:21:11 RA_ASN N3M_ASN RA_GSF N1_GSF P RP_AS V2_PAI3S P RA_GSM N_GSM V1_PAD2P N3I_APF
Iz:21:11 the vision the Idumea [district of] toward (+acc,+gen,+dat) I; my/mine to call call frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the ć to guard ć
Iz:21:11 the (nom|acc) vision (nom|acc|voc) the (gen) Idumea (gen) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc); my/mine (voc) he/she/it-is-CALL-ing, you(sg)-are-being-CALL-ed (classical), be-you(sg)-CALL-ing! frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (gen)   you(pl)-are-GUARD-ing, be-you(pl)-GUARD-ing!  
Iz:21:11 Iz_21:11_1 Iz_21:11_2 Iz_21:11_3 Iz_21:11_4 Iz_21:11_5 Iz_21:11_6 Iz_21:11_7 Iz_21:11_8 Iz_21:11_9 Iz_21:11_10 Iz_21:11_11 Iz_21:11_12
Iz:21:11 x x x x x x x x x x x x
Iz:21:12 φυλάσσω τὸ πρωῒ καὶ τὴν νύκτα· ἐὰν ζητῇς, ζήτει καὶ παρ’ ἐμοὶ οἴκει·
Iz:21:12 I watch in the morning and the night: if thou wouldest enquire, enquire, and dwell by me. (Isaiah 21:12 Brenton)
Iz:21:12 Stróż odrzekł: «Przychodzi ranek, a także noc. Jeśli chcecie pytać, pytajcie, nawróćcie się, przyjdźcie!» (Iz 21:12 BT_4)
Iz:21:12 φυλάσσω τὸ πρωῒ καὶ τὴν νύκτα· ἐὰν ζητῇς, ζήτει καὶ παρ’ ἐμοὶ οἴκει·
Iz:21:12 φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁ ἡ τό πρωΐ καί ὁ ἡ τό νύξ, -υκτός, ἡ ἐάν (εἰ ἄν) ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) καί παρά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-)
Iz:21:12 By zabezpieczać się Wcześnie I też, nawet, mianowicie Noc Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By szukać By szukać I też, nawet, mianowicie fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Ja; mój/mój By mieszkać
Iz:21:12 fula/ssO to\ prOi\+ kai\ tE\n nu/kta· e)a\n DZEtE=|s, DZE/tei kai\ par’ e)moi\ oi)/kei·
Iz:21:12 fylassO to prO+i kai tEn nykta· ean DZEtEs, DZEtei kai par’ emoi oikei·
Iz:21:12 V1_PAI1S RA_ASN D C RA_ASF N3_ASF C V2_PAS2S V2_PAD2S C P RP_DS V2_PAD2S
Iz:21:12 to guard the early and also, even, namely the night if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to seek to seek and also, even, namely frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together I; my/mine to dwell
Iz:21:12 I-am-GUARD-ing, I-should-be-GUARD-ing the (nom|acc) early and the (acc) night (acc) if-ever you(sg)-should-be-SEEK-ing he/she/it-is-SEEK-ing, you(sg)-are-being-SEEK-ed (classical), be-you(sg)-SEEK-ing! and frοm beside (+acc,+gen,+dat) me (dat); my/mine (nom|voc) he/she/it-is-DWELL-ing, you(sg)-are-being-DWELL-ed (classical), be-you(sg)-DWELL-ing!
Iz:21:12 Iz_21:12_1 Iz_21:12_2 Iz_21:12_3 Iz_21:12_4 Iz_21:12_5 Iz_21:12_6 Iz_21:12_7 Iz_21:12_8 Iz_21:12_9 Iz_21:12_10 Iz_21:12_11 Iz_21:12_12 Iz_21:12_13
Iz:21:12 x x x x x x x x x x x x x
Iz:21:13 ἐν τῷ δρυμῷ ἑσπέρας κοιμηθήσῃ ἐν τῇ ὁδῷ Δαιδαν.
Iz:21:13 Thou mayest lodge in the forest in the evening, or in the way of Daedan. (Isaiah 21:13 Brenton)
Iz:21:13 Wyrok na Arabię. Którzy w zaroślach na stepie nocujecie, wy, gromady Dedanitów, (Iz 21:13 BT_4)
Iz:21:13 ἐν τῷ δρυμῷ ἑσπέρας κοιμηθήσῃ ἐν τῇ ὁδῷ Δαιδαν.
Iz:21:13 ἐν ὁ ἡ τό   ἑσπέρα, -ας, ἡ κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ  
Iz:21:13 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wieczór By dawać wytchnienie/snowi W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drogi {Sposobu}/droga
Iz:21:13 e)n tO=| drumO=| e(spe/ras koimETE/sE| e)n tE=| o(dO=| *daidan.
Iz:21:13 en tO drymO hesperas koimETEsE en tE hodO daidan.
Iz:21:13 P RA_DSM N2_DSM N1A_GSF VC_FPI2S P RA_DSF N2_DSF N_GS
Iz:21:13 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć evening to repose/sleep in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the way/road ć
Iz:21:13 in/among/by (+dat) the (dat)   evening (gen), evenings (acc) you(sg)-will-be-REPOSE/SLEEP-ed in/among/by (+dat) the (dat) way/road (dat)  
Iz:21:13 Iz_21:13_1 Iz_21:13_2 Iz_21:13_3 Iz_21:13_4 Iz_21:13_5 Iz_21:13_6 Iz_21:13_7 Iz_21:13_8 Iz_21:13_9
Iz:21:13 x x x x x x x x x
Iz:21:14 εἰς συνάντησιν διψῶντι ὕδωρ φέρετε, οἱ ἐνοικοῦντες ἐν χώρᾳ Θαιμαν, ἄρτοις συναντᾶτε τοῖς φεύγουσιν
Iz:21:14 Ye that dwell in the country of Thaeman, bring water to meet him that is thirsty; (Isaiah 21:14 Brenton)
Iz:21:14 wynieście wodę naprzeciw spragnionych! Mieszkańcy kraju Tema, z chlebem waszym wyjdźcie na spotkanie uchodźców! (Iz 21:14 BT_4)
Iz:21:14 εἰς συνάντησιν διψῶντι ὕδωρ φέρετε, οἱ ἐνοικοῦντες ἐν χώρᾳ Θαιμαν, ἄρτοις συναντᾶτε τοῖς φεύγουσιν
Iz:21:14 εἰς[1] συν·άντησις, -εως, ἡ διψάω (διψ(α)-, διψη·σ-, διψη·σ-, δεδιψη·κ-, -, -) ὕδωρ, ὕδατος, τό φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἐν·οικέω (εν+οικ(ε)-, εν+οικη·σ-, εν+οικη·σ-, -, -, -) ἐν χώρα, -ας, ἡ   ἄρτος, -ου, ὁ συν·αντάω (συν+αντ(α)-, συν+αντη·σ-, συν+αντη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -)
Iz:21:14 Do (+przyspieszenie) Spotykanie By pragnąć Woda By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą By mieszkać w W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat} Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. By spotykać się By uciekać
Iz:21:14 ei)s suna/ntEsin diPSO=nti u(/dOr fe/rete, oi( e)noikou=ntes e)n CHO/ra| *Taiman, a)/rtois sunanta=te toi=s feu/gousin
Iz:21:14 eis synantEsin diPSOnti hydOr ferete, hoi enoikuntes en CHOra Taiman, artois synantate tois feugusin
Iz:21:14 P N3I_ASF V3_PAPDSM N3_NSN V1_PAD2P RA_NPM V2_PAPNPM P N1A_DSF N_GS N2_DPM V3_PAD2P RA_DPM V1_PAI3P
Iz:21:14 into (+acc) meeting to thirst water to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth the to dwell in in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among region realm (clίme); land, country, territory, tract ć bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. to meet the to flee
Iz:21:14 into (+acc) meeting (acc) while THIRST-ing (dat) water (nom|acc|voc) you(pl)-are-BRING-ing, be-you(pl)-BRING-ing! the (nom) while DWELL-ing-IN (nom|voc) in/among/by (+dat) region (dat)   [loaves of] bread (dat) you(pl)-are-MEET-ing, be-you(pl)-MEET-ing!, you(pl)-should-be-MEET-ing the (dat) they-are-FLEE-ing, while FLEE-ing (dat)
Iz:21:14 Iz_21:14_1 Iz_21:14_2 Iz_21:14_3 Iz_21:14_4 Iz_21:14_5 Iz_21:14_6 Iz_21:14_7 Iz_21:14_8 Iz_21:14_9 Iz_21:14_10 Iz_21:14_11 Iz_21:14_12 Iz_21:14_13 Iz_21:14_14
Iz:21:14 x x x x x x x x x x x x x x
Iz:21:15 διὰ τὸ πλῆθος τῶν φευγόντων καὶ διὰ τὸ πλῆθος τῶν πλανωμένων καὶ διὰ τὸ πλῆθος τῆς μαχαίρας καὶ διὰ τὸ πλῆθος τῶν τοξευμάτων τῶν διατεταμένων καὶ διὰ τὸ πλῆθος τῶν πεπτωκότων ἐν τῷ πολέμῳ.
Iz:21:15 meet the fugitives with bread, because of the multitude of the slain, and because of the multitude of them that lose their way, and because of the multitude of swords, and because of the multitude of bent bows, and because of the multitude of them that have fallen in war. (Isaiah 21:15 Brenton)
Iz:21:15 Bo przed rzezią uciekli, przed mieczem dobytym, przed łukiem napiętym, przed wirem walki. (Iz 21:15 BT_4)
Iz:21:15 διὰ τὸ πλῆθος τῶν φευγόντων καὶ διὰ τὸ πλῆθος τῶν πλανωμένων καὶ διὰ τὸ πλῆθος τῆς μαχαίρας καὶ διὰ τὸ πλῆθος τῶν τοξευμάτων τῶν διατεταμένων καὶ διὰ τὸ πλῆθος τῶν πεπτωκότων ἐν τῷ πολέμῳ.
Iz:21:15 διά ὁ ἡ τό πλῆθο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) καί διά ὁ ἡ τό πλῆθο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό πλανάω (πλαν(α)-, πλανη·σ-, πλανη·σ-, πεπλανη·κ-, πεπλανη-, πλανη·θ-) καί διά ὁ ἡ τό πλῆθο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) καί διά ὁ ἡ τό πλῆθο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό   καί διά ὁ ἡ τό πλῆθο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ἐν ὁ ἡ τό πόλεμος, -ου, ὁ
Iz:21:15 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Los (mnóstwo ) By uciekać I też, nawet, mianowicie Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Los (mnóstwo ) By wędrować/powód by błądzić [zobacz planetę] I też, nawet, mianowicie Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Los (mnóstwo ) Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????” I też, nawet, mianowicie Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Los (mnóstwo ) I też, nawet, mianowicie Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Los (mnóstwo ) By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wojna [zobacz polemiczny]
Iz:21:15 dia\ to\ plE=Tos tO=n feugo/ntOn kai\ dia\ to\ plE=Tos tO=n planOme/nOn kai\ dia\ to\ plE=Tos tE=s maCHai/ras kai\ dia\ to\ plE=Tos tO=n toXeuma/tOn tO=n diatetame/nOn kai\ dia\ to\ plE=Tos tO=n peptOko/tOn e)n tO=| pole/mO|.
Iz:21:15 dia to plETos tOn feugontOn kai dia to plETos tOn planOmenOn kai dia to plETos tEs maCHairas kai dia to plETos tOn toXeumatOn tOn diatetamenOn kai dia to plETos tOn peptOkotOn en tO polemO.
Iz:21:15 P RA_ASN N3E_ASN RA_GPM V1_PAPGPM C P RA_ASN N3E_ASN RA_GPM V3_PMPGPM C P RA_ASN N3E_ASN RA_GSF N1_GSF C P RA_ASN N3E_ASN RA_GPM N3M_GPM RA_GPM VM_XMPGPM C P RA_ASN N3E_ASN RA_GPM VX_XAPGPM P RA_DSM N2_DSM
Iz:21:15 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the lot (multitude ) the to flee and also, even, namely because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the lot (multitude ) the to wander/cause to stray [see planet] and also, even, namely because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the lot (multitude ) the sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” and also, even, namely because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the lot (multitude ) the ć the ć and also, even, namely because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the lot (multitude ) the to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the war [see polemic]
Iz:21:15 because of (+acc), through (+gen) the (nom|acc) lot (nom|acc|voc) the (gen) let-them-be-FLEE-ing! (classical), while FLEE-ing (gen) and because of (+acc), through (+gen) the (nom|acc) lot (nom|acc|voc) the (gen) while being-WandER/CAUSE-ed-TO-STRAY (gen) and because of (+acc), through (+gen) the (nom|acc) lot (nom|acc|voc) the (gen) sacrificial knife (gen), sacrificial knifes (acc) and because of (+acc), through (+gen) the (nom|acc) lot (nom|acc|voc) the (gen)   the (gen)   and because of (+acc), through (+gen) the (nom|acc) lot (nom|acc|voc) the (gen) having FALL-ed (gen) in/among/by (+dat) the (dat) war (dat)
Iz:21:15 Iz_21:15_1 Iz_21:15_2 Iz_21:15_3 Iz_21:15_4 Iz_21:15_5 Iz_21:15_6 Iz_21:15_7 Iz_21:15_8 Iz_21:15_9 Iz_21:15_10 Iz_21:15_11 Iz_21:15_12 Iz_21:15_13 Iz_21:15_14 Iz_21:15_15 Iz_21:15_16 Iz_21:15_17 Iz_21:15_18 Iz_21:15_19 Iz_21:15_20 Iz_21:15_21 Iz_21:15_22 Iz_21:15_23 Iz_21:15_24 Iz_21:15_25 Iz_21:15_26 Iz_21:15_27 Iz_21:15_28 Iz_21:15_29 Iz_21:15_30 Iz_21:15_31 Iz_21:15_32 Iz_21:15_33 Iz_21:15_34
Iz:21:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:21:16 ὅτι οὕτως εἶπέν μοι κύριος Ἔτι ἐνιαυτὸς ὡς ἐνιαυτὸς μισθωτοῦ, ἐκλείψει ἡ δόξα τῶν υἱῶν Κηδαρ,
Iz:21:16 For thus said the Lord to me, Yet a year, as the year of an hireling, and the glory of the sons of Kedar shall fail: (Isaiah 21:16 Brenton)
Iz:21:16 Albowiem tak powiedział Pan do mnie: «Jeszcze jeden rok taki, jak rok najemnika, a skończy się cała chluba Kedaru. (Iz 21:16 BT_4)
Iz:21:16 ὅτι οὕτως εἶπέν μοι κύριος Ἔτι ἐνιαυτὸς ὡς ἐνιαυτὸς μισθωτοῦ, ἐκλείψει δόξα τῶν υἱῶν Κηδαρ,
Iz:21:16 ὅτι οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἔτι ἐνιαυτός, -οῦ, ὁ ὡς ἐνιαυτός, -οῦ, ὁ μισθωτός[2], -ου, ὁ; μισθωτός[1] -η -ον [LXX] ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί  
Iz:21:16 Ponieważ/tamto thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Jeszcze/jeszcze Rok Jak/jak Rok Najemnik; najmowany By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany) Sławy/wzbudzanie grozy Syn
Iz:21:16 o(/ti ou(/tOs ei)=pe/n moi ku/rios *)/eti e)niauto\s O(s e)niauto\s misTOtou=, e)klei/PSei E( do/Xa tO=n ui(O=n *kEdar,
Iz:21:16 hoti hutOs eipen moi kyrios eti eniautos hOs eniautos misTOtu, ekleiPSei hE doXa tOn hyiOn kEdar,
Iz:21:16 C D VBI_AAI3S RP_DS N2_NSM D N2_NSM D N2_NSM A1_GSM VF_FAI3S RA_NSF N1S_NSF RA_GPM N2_GPM N_GS
Iz:21:16 because/that thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. yet/still year as/like year hireling; hired to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) the glory/awesomeness the son ć
Iz:21:16 because/that thusly/like this he/she/it-SAY/TELL-ed me (dat) lord (nom); a lord ([Adj] nom) yet/still year (nom) as/like year (nom) hireling (gen); hired ([Adj] gen) he/she/it-will-FAIL, you(sg)-will-be-FAIL-ed (classical) the (nom) glory/awesomeness (nom|voc) the (gen) sons (gen)  
Iz:21:16 Iz_21:16_1 Iz_21:16_2 Iz_21:16_3 Iz_21:16_4 Iz_21:16_5 Iz_21:16_6 Iz_21:16_7 Iz_21:16_8 Iz_21:16_9 Iz_21:16_10 Iz_21:16_11 Iz_21:16_12 Iz_21:16_13 Iz_21:16_14 Iz_21:16_15 Iz_21:16_16
Iz:21:16 x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:21:17 καὶ τὸ κατάλοιπον τῶν τοξευμάτων τῶν ἰσχυρῶν υἱῶν Κηδαρ ἔσται ὀλίγον, διότι κύριος ἐλάλησεν ὁ θεὸς Ισραηλ.
Iz:21:17 and the remnant of the strong bows of the sons of Kedar shall be small: for the Lord God of Israel has spoken it. (Isaiah 21:17 Brenton)
Iz:21:17 Ostatek też z pocztu łuczników, dzielnych synów Kedaru, będzie bardzo nieliczny; tak Pan, Bóg Izraela, powiedział». (Iz 21:17 BT_4)
Iz:21:17 καὶ τὸ κατάλοιπον τῶν τοξευμάτων τῶν ἰσχυρῶν υἱῶν Κηδαρ ἔσται ὀλίγον, διότι κύριος ἐλάλησεν θεὸς Ισραηλ.
Iz:21:17 καί ὁ ἡ τό κατά·λοιπος -ον ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἰσχυρός -ά -όν υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὀλίγος -η -ον δι·ότι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ
Iz:21:17 I też, nawet, mianowicie Pozostawanie Potężny silny, potężny, silny, Syn By być Mało [zobacz oligarchię] Z powodu tego: Tamto Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By mówić Bóg  Izrael
Iz:21:17 kai\ to\ kata/loipon tO=n toXeuma/tOn tO=n i)sCHurO=n ui(O=n *kEdar e)/stai o)li/gon, dio/ti ku/rios e)la/lEsen o( Teo\s *israEl.
Iz:21:17 kai to kataloipon tOn toXeumatOn tOn isCHyrOn hyiOn kEdar estai oligon, dioti kyrios elalEsen ho Teos israEl.
Iz:21:17 C RA_NSN A1B_NSN RA_GPM N3M_GPM RA_GPM A1A_GPM N2_GPM N_GS VF_FMI3S A1_NSN C N2_NSM VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM N_GSM
Iz:21:17 and also, even, namely the remaining the ć the mighty forceful, powerful, strong, son ć to be little [see oligarchy] because of this: that lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to speak the god [see theology] Israel
Iz:21:17 and the (nom|acc) remaining ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen)   the (gen) mighty ([Adj] gen) sons (gen)   he/she/it-will-be little (acc, nom|acc|voc) because of this: that lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-SPEAK-ed the (nom) god (nom) Israel (indecl)
Iz:21:17 Iz_21:17_1 Iz_21:17_2 Iz_21:17_3 Iz_21:17_4 Iz_21:17_5 Iz_21:17_6 Iz_21:17_7 Iz_21:17_8 Iz_21:17_9 Iz_21:17_10 Iz_21:17_11 Iz_21:17_12 Iz_21:17_13 Iz_21:17_14 Iz_21:17_15 Iz_21:17_16 Iz_21:17_17
Iz:21:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x