Iz:38:1 Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἐμαλακίσθη Εζεκιας ἕως θανάτου· καὶ ἦλθεν πρὸς αὐτὸν Ησαιας υἱὸς Αμως ὁ προφήτης καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν Τάδε λέγει κύριος Τάξαι περὶ τοῦ οἴκου σου, ἀποθνῄσκεις γὰρ σὺ καὶ οὐ ζήσῃ.
Iz:38:1 And it came to pass at that time, that Ezekias was sick even to death. And Esaias the prophet the son of Amos came to him, and said to him, Thus saith the Lord, Give orders concerning thy house: for thou shalt die, and not live. (Isaiah 38:1 Brenton)
Iz:38:1 W owych dniach Ezechiasz zachorował śmiertelnie. Prorok Izajasz, syn Amosa, przyszedł do niego i rzekł mu: «Tak mówi Pan: Rozporządź domem twoim, bo umrzesz i nie będziesz żył». (Iz 38:1 BT_4)
Iz:38:1 Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἐμαλακίσθη Εζεκιας ἕως θανάτου· καὶ ἦλθεν πρὸς αὐτὸν Ησαιας υἱὸς Αμως προφήτης καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν Τάδε λέγει κύριος Τάξαι περὶ τοῦ οἴκου σου, ἀποθνῄσκεις γὰρ σὺ καὶ οὐ ζήσῃ.
Iz:38:1 γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) δέ ἐν ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ἐκεῖνος -η -ο μαλακίζομαι [LXX] (-, -, -, -, μεμαλακισ-, μαλακισ·θ-) Ἑζεκίας, -ου, ὁ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω θάνατος, -ου, ὁ; θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός αὐτός αὐτή αὐτό Ἠσαΐας, -ου, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἀμώς, ὁ ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] τάσσω/τάττω (τασσ-/ταττ-, ταξ-, ταξ-, τεταχ·[κ]-, τετασσ-, ταχ·θ-) περί ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) γάρ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -)
Iz:38:1 By stawać się stawaj się, zdarzaj się zaś W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okres czasu Tamto Do ??? Hezekiah Aż; świtaj Śmierć; by zgładzać I też, nawet, mianowicie By przychodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Izajasz Syn Amos Prorok I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By rozkazywać {By zamawiać} kategorię, stopień, klasę, uporządkowywać, ład Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Dom; by mieszkać Ty; twój/twój(sg) By umierać Dla odtąd, jak Ty I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???)
Iz:38:1 *)ege/neto de\ e)n tO=| kairO=| e)kei/nO| e)malaki/sTE *eDZekias e(/Os Tana/tou· kai\ E)=lTen pro\s au)to\n *Esaias ui(o\s *amOs o( profE/tEs kai\ ei)=pen pro\s au)to/n *ta/de le/gei ku/rios *ta/Xai peri\ tou= oi)/kou sou, a)poTnE/|skeis ga\r su\ kai\ ou) DZE/sE|.
Iz:38:1 egeneto de en tO kairO ekeinO emalakisTE eDZekias heOs Tanatu· kai ElTen pros auton Esaias hyios amOs ho profEtEs kai eipen pros auton tade legei kyrios taXai peri tu oiku su, apoTnEskeis gar sy kai u DZEsE.
Iz:38:1 VBI_AMI3S x P RA_DSM N2_DSM RD_DSM VCI_API3S N1T_NSM P N2_GSM C VBI_AAI3S P RD_ASM N1T_NSM N2_NSM N_GSM RA_NSM N1M_NSM C VBI_AAI3S P RD_ASM RD_APN V1_PAI3S N2_NSM VA_AMD2S P RA_GSM N2_GSM RP_GS V1_PAI2S x RP_NS C D VF_FMI2S
Iz:38:1 to become become, happen δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the period of time that to ??? Hezekiah until; dawn death; to put to death and also, even, namely to come toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same Isaiah son Amos the prophet and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to order category, grade, class, trim, orderliness about (+acc,+gen) the house; to dwell you; your/yours(sg) to die for since, as you and also, even, namely οὐχ before rough breathing to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω)
Iz:38:1 he/she/it-was-BECOME-ed Yet in/among/by (+dat) the (dat) period of time (dat) that (dat) he/she/it-was-???-ed Hezekiah (nom) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) death (gen); be-you(sg)-PUT-ing-TO-DEATH!, be-you(sg)-being-PUT-ed-TO-DEATH! and he/she/it-COME-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) Isaiah (nom) son (nom) Amos (indecl) the (nom) prophet (nom) and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) to-ORDER, be-you(sg)-ORDER-ed!, he/she/it-happens-to-ORDER (opt) about (+acc,+gen) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) you(sg)-are-DIE-ing for you(sg) (nom) and not you(sg)-will-be-EXISTS-ed, he/she/it-should-EXISTS, you(sg)-should-be-EXISTS-ed
Iz:38:1 Iz_38:1_1 Iz_38:1_2 Iz_38:1_3 Iz_38:1_4 Iz_38:1_5 Iz_38:1_6 Iz_38:1_7 Iz_38:1_8 Iz_38:1_9 Iz_38:1_10 Iz_38:1_11 Iz_38:1_12 Iz_38:1_13 Iz_38:1_14 Iz_38:1_15 Iz_38:1_16 Iz_38:1_17 Iz_38:1_18 Iz_38:1_19 Iz_38:1_20 Iz_38:1_21 Iz_38:1_22 Iz_38:1_23 Iz_38:1_24 Iz_38:1_25 Iz_38:1_26 Iz_38:1_27 Iz_38:1_28 Iz_38:1_29 Iz_38:1_30 Iz_38:1_31 Iz_38:1_32 Iz_38:1_33 Iz_38:1_34 Iz_38:1_35 Iz_38:1_36 Iz_38:1_37
Iz:38:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:38:2 καὶ ἀπέστρεψεν Εζεκιας τὸ πρόσωπον αὐτοῦ πρὸς τὸν τοῖχον καὶ προσηύξατο πρὸς κύριον
Iz:38:2 And Ezekias turned his face to the wall, and prayed to the Lord, saying, (Isaiah 38:2 Brenton)
Iz:38:2 Wtedy Ezechiasz odwrócił się do ściany i modlił się do Pana. (Iz 38:2 BT_4)
Iz:38:2 καὶ ἀπέστρεψεν Εζεκιας τὸ πρόσωπον αὐτοῦ πρὸς τὸν τοῖχον καὶ προσηύξατο πρὸς κύριον
Iz:38:2 καί ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) Ἑζεκίας, -ου, ὁ ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό πρός ὁ ἡ τό τοῖχος, -ου, ὁ καί προσ·εύχομαι (προσ+ευχ-, προσ+ευξ-, προσ+ευξ-, -, -, -) πρός κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Iz:38:2 I też, nawet, mianowicie By odwracać się od Hezekiah Twarz On/ona/to/to samo Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ściana I też, nawet, mianowicie By modlić się się Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Iz:38:2 kai\ a)pe/strePSen *eDZekias to\ pro/sOpon au)tou= pro\s to\n toi=CHon kai\ prosEu/Xato pro\s ku/rion
Iz:38:2 kai apestrePSen eDZekias to prosOpon autu pros ton toiCHon kai prosEuXato pros kyrion
Iz:38:2 C VAI_AAI3S N1T_NSM RA_ASN N2N_ASN RD_GSM P RA_ASM N2_ASM C VAI_AMI3S P N2_ASM
Iz:38:2 and also, even, namely to turn away from Hezekiah the face he/she/it/same toward (+acc,+gen,+dat) the wall and also, even, namely to pray toward (+acc,+gen,+dat) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Iz:38:2 and he/she/it-TURN-ed-AWAY-FROM Hezekiah (nom) the (nom|acc) face (nom|acc|voc) him/it/same (gen) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) wall (acc) and he/she/it-was-PRAY-ed toward (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Iz:38:2 Iz_38:2_1 Iz_38:2_2 Iz_38:2_3 Iz_38:2_4 Iz_38:2_5 Iz_38:2_6 Iz_38:2_7 Iz_38:2_8 Iz_38:2_9 Iz_38:2_10 Iz_38:2_11 Iz_38:2_12 Iz_38:2_13
Iz:38:2 x x x x x x x x x x x x x
Iz:38:3 λέγων Μνήσθητι, κύριε, ὡς ἐπορεύθην ἐνώπιόν σου μετὰ ἀληθείας ἐν καρδίᾳ ἀληθινῇ καὶ τὰ ἀρεστὰ ἐνώπιόν σου ἐποίησα· καὶ ἔκλαυσεν Εζεκιας κλαυθμῷ μεγάλῳ.
Iz:38:3 Remember, O Lord, how I have walked before thee in truth, with a true heart, and have done that which was pleasing in thy sight. And Ezekias wept bitterly. (Isaiah 38:3 Brenton)
Iz:38:3 A mówił tak: «Ach, Panie, wspomnij na to, proszę, że postępowałem wobec Ciebie wiernie i z doskonałym sercem, że czyniłem to, co miłe oczom Twoim». I płakał Ezechiasz bardzo rzewnie. (Iz 38:3 BT_4)
Iz:38:3 λέγων Μνήσθητι, κύριε, ὡς ἐπορεύθην ἐνώπιόν σου μετὰ ἀληθείας ἐν καρδίᾳ ἀληθινῇ καὶ τὰ ἀρεστὰ ἐνώπιόν σου ἐποίησα· καὶ ἔκλαυσεν Εζεκιας κλαυθμῷ μεγάλῳ.
Iz:38:3 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὡς πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μετά ἀ·λήθεια, -ας, ἡ ἐν καρδία, -ας, ἡ ἀ·ληθινός -ή -όν καί ὁ ἡ τό ἀρεστός -ή -όν ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί κλαίω (κλαι-, κλαυ·σ-, κλαυ·σ-, -, -, κλαυσ·θ-) Ἑζεκίας, -ου, ὁ κλαυθμός, -οῦ, ὁ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α
Iz:38:3 By mówić/opowiadaj By pamiętać/stawaj się uważającym z Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Jak/jak By iść W obecności z (+informacja); ??? Ty; twój/twój(sg) Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym PRAWDA W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Prawdziwy I też, nawet, mianowicie Podobanie W obecności z (+informacja); ??? Ty; twój/twój(sg) By czynić/rób I też, nawet, mianowicie By płakać Hezekiah Płacz Wielki
Iz:38:3 le/gOn *mnE/sTEti, ku/rie, O(s e)poreu/TEn e)nO/pio/n sou meta\ a)lETei/as e)n kardi/a| a)lETinE=| kai\ ta\ a)resta\ e)nO/pio/n sou e)poi/Esa· kai\ e)/klausen *eDZekias klauTmO=| mega/lO|.
Iz:38:3 legOn mnEsTEti, kyrie, hOs eporeuTEn enOpion su meta alETeias en kardia alETinE kai ta aresta enOpion su epoiEsa· kai eklausen eDZekias klauTmO megalO.
Iz:38:3 V1_PAPNSM VC_APD2S N2_VSM D VCI_API1S D RP_GS P N1A_GSF P N1A_DSF A1_DSF C RA_APN A1_APN D RP_GS VAI_AAI1S C VAI_AAI3S N1T_NSM N2_DSM A1_DSM
Iz:38:3 to say/tell to remember/become mindful of lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. as/like to go in the presence of (+gen); ??? you; your/yours(sg) after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing truth in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) true and also, even, namely the pleasing in the presence of (+gen); ??? you; your/yours(sg) to do/make and also, even, namely to weep Hezekiah crying great
Iz:38:3 while SAY/TELL-ing (nom) be-you(sg)-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF! lord (voc); a lord ([Adj] voc) as/like I-was-GO-ed in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) after (+acc), with (+gen) truth (gen), truths (acc) in/among/by (+dat) heart (dat) true ([Adj] dat) and the (nom|acc) pleasing ([Adj] nom|acc|voc) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) I-DO/MAKE-ed and he/she/it-WEEP-ed Hezekiah (nom) crying (dat) great ([Adj] dat)
Iz:38:3 Iz_38:3_1 Iz_38:3_2 Iz_38:3_3 Iz_38:3_4 Iz_38:3_5 Iz_38:3_6 Iz_38:3_7 Iz_38:3_8 Iz_38:3_9 Iz_38:3_10 Iz_38:3_11 Iz_38:3_12 Iz_38:3_13 Iz_38:3_14 Iz_38:3_15 Iz_38:3_16 Iz_38:3_17 Iz_38:3_18 Iz_38:3_19 Iz_38:3_20 Iz_38:3_21 Iz_38:3_22 Iz_38:3_23
Iz:38:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:38:4 καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρὸς Ησαιαν λέγων
Iz:38:4 And the word of the Lord came to Esaias, saying, Go, and say to Ezekias, (Isaiah 38:4 Brenton)
Iz:38:4 Wówczas Pan skierował do Izajasza słowo tej treści: (Iz 38:4 BT_4)
Iz:38:4 καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρὸς Ησαιαν λέγων
Iz:38:4 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Ἠσαΐας, -ου, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Iz:38:4 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Izajasz By mówić/opowiadaj
Iz:38:4 kai\ e)ge/neto lo/gos kuri/ou pro\s *Esaian le/gOn
Iz:38:4 kai egeneto logos kyriu pros Esaian legOn
Iz:38:4 C VBI_AMI3S N2_NSM N2_GSM P N1T_ASM V1_PAPNSM
Iz:38:4 and also, even, namely to become become, happen word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Isaiah to say/tell
Iz:38:4 and he/she/it-was-BECOME-ed word (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) toward (+acc,+gen,+dat) Isaiah (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Iz:38:4 Iz_38:4_1 Iz_38:4_2 Iz_38:4_3 Iz_38:4_4 Iz_38:4_5 Iz_38:4_6 Iz_38:4_7
Iz:38:4 x x x x x x x
Iz:38:5 Πορεύθητι καὶ εἰπὸν Εζεκια Τάδε λέγει κύριος ὁ θεὸς Δαυιδ τοῦ πατρός σου Ἤκουσα τῆς φωνῆς τῆς προσευχῆς σου καὶ εἶδον τὰ δάκρυά σου· ἰδοὺ προστίθημι πρὸς τὸν χρόνον σου ἔτη δέκα πέντε·
Iz:38:5 Thus saith the Lord, the God of David thy father, I have heard thy prayer, and seen thy tears: behold, I will add to thy time fifteen years. (Isaiah 38:5 Brenton)
Iz:38:5 «Idź, by oznajmić Ezechiaszowi: Tak mówi Pan, Bóg Dawida, twego praojca: Słyszałem twoją modlitwę, widziałem twoje łzy. Uzdrowię cię. Za trzy dni pójdziesz do świątyni Pańskiej. Oto dodam do twego życia piętnaście lat. (Iz 38:5 BT_4)
Iz:38:5 Πορεύθητι καὶ εἰπὸν Εζεκια Τάδε λέγει κύριος θεὸς Δαυιδ τοῦ πατρός σου Ἤκουσα τῆς φωνῆς τῆς προσευχῆς σου καὶ εἶδον τὰ δάκρυά σου· ἰδοὺ προστίθημι πρὸς τὸν χρόνον σου ἔτη δέκα πέντε·
Iz:38:5 πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἑζεκίας, -ου, ὁ ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό προσ·ευχή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό δάκρυον, -ου, τό, dat. pl. δάκρυσιν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) πρός ὁ ἡ τό χρόνος, -ου, ὁ (cf. καιρός) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἔτο·ς, -ους, τό δέκα πέντε
Iz:38:5 By iść I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Hezekiah Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  David Ojciec Ty; twój/twój(sg) By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć Dźwięku/głos płacze Modlitwa Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Łza Ty; twój/twój(sg) By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By dodawać do Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Wybieraj chwilę – wyraźny czas (wyszczególniany czas) albo przeciąg czasu (chwila). Ty; twój/twój(sg) Rok Dziesięć Pięć
Iz:38:5 *poreu/TEti kai\ ei)po\n *eDZekia *ta/de le/gei ku/rios o( Teo\s *dauid tou= patro/s sou *)/Ekousa tE=s fOnE=s tE=s proseuCHE=s sou kai\ ei)=don ta\ da/krua/ sou· i)dou\ prosti/TEmi pro\s to\n CHro/non sou e)/tE de/ka pe/nte·
Iz:38:5 poreuTEti kai eipon eDZekia tade legei kyrios ho Teos dauid tu patros su Ekusa tEs fOnEs tEs proseuCHEs su kai eidon ta dakrya su· idu prostiTEmi pros ton CHronon su etE deka pente·
Iz:38:5 VA_AMD2S C VBI_AAD2S N1T_ASM RD_APN V1_PAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM N_GSM RA_GSM N3_GSM RP_GS VAI_AAI1S RA_GSF N1_GSF RA_GSF N1_GSF RP_GS C VBI_AAI3P RA_APN N2N_APN RP_GS I V7_PAI1S P RA_ASM N2_ASM RP_GS N3E_APN M M
Iz:38:5 to go and also, even, namely to say/tell Hezekiah such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] David the father you; your/yours(sg) to have come I have come. I have arrived.; to hear the sound/voice cries the prayer you; your/yours(sg) and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the tear you; your/yours(sg) to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to add to toward (+acc,+gen,+dat) the time – a specific time (specified time) or space of time (a while). you; your/yours(sg) year ten five
Iz:38:5 be-you(sg)-GO-ed! and do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) Hezekiah (voc) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) David (indecl) the (gen) father (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) while HAVE COME-ing (nom|voc); I-HEAR-ed the (gen) sound/voice (gen) the (gen) prayer (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and I-SEE-ed, they-SEE-ed the (nom|acc) tears (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) be-you(sg)-SEE-ed! I-am-ADD-ing-TO toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) time (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) years (nom|acc|voc) ten five
Iz:38:5 Iz_38:5_1 Iz_38:5_2 Iz_38:5_3 Iz_38:5_4 Iz_38:5_5 Iz_38:5_6 Iz_38:5_7 Iz_38:5_8 Iz_38:5_9 Iz_38:5_10 Iz_38:5_11 Iz_38:5_12 Iz_38:5_13 Iz_38:5_14 Iz_38:5_15 Iz_38:5_16 Iz_38:5_17 Iz_38:5_18 Iz_38:5_19 Iz_38:5_20 Iz_38:5_21 Iz_38:5_22 Iz_38:5_23 Iz_38:5_24 Iz_38:5_25 Iz_38:5_26 Iz_38:5_27 Iz_38:5_28 Iz_38:5_29 Iz_38:5_30 Iz_38:5_31 Iz_38:5_32 Iz_38:5_33
Iz:38:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:38:6 καὶ ἐκ χειρὸς βασιλέως Ἀσσυρίων σώσω σε καὶ ὑπὲρ τῆς πόλεως ταύτης ὑπερασπιῶ.
Iz:38:6 And I will deliver thee and this city out of the hand of the king of the Assyrians: and I will defend this city. (Isaiah 38:6 Brenton)
Iz:38:6 Wybawię ciebie i to miasto z ręki króla asyryjskiego i roztoczę opiekę nad tym miastem». (Iz 38:6 BT_4)
Iz:38:6 καὶ ἐκ χειρὸς βασιλέως Ἀσσυρίων σώσω σε καὶ ὑπὲρ τῆς πόλεως ταύτης ὑπερασπιῶ.
Iz:38:6 καί ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν βασιλεύς, -έως, ὁ   σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὑπέρ ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο  
Iz:38:6 I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka Król By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Miasto To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Iz:38:6 kai\ e)k CHeiro\s basile/Os *)assuri/On sO/sO se kai\ u(pe\r tE=s po/leOs tau/tEs u(peraspiO=.
Iz:38:6 kai ek CHeiros basileOs assyriOn sOsO se kai hyper tEs poleOs tautEs hyperaspiO.
Iz:38:6 C P N3_GSF N3V_GSM N2_GPM VF_FAI1S RP_AS C P RA_GSF N3I_GSF RD_GSF VF_FAI1S
Iz:38:6 and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels hand king ć to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save you; your/yours(sg) and also, even, namely above (+acc), on behalf of (+gen) the city this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] ć
Iz:38:6 and out of (+gen) hand (gen) king (gen)   I-will-SAVE, I-should-SAVE you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and above (+acc), on behalf of (+gen) the (gen) city (gen) this (gen)  
Iz:38:6 Iz_38:6_1 Iz_38:6_2 Iz_38:6_3 Iz_38:6_4 Iz_38:6_5 Iz_38:6_6 Iz_38:6_7 Iz_38:6_8 Iz_38:6_9 Iz_38:6_10 Iz_38:6_11 Iz_38:6_12 Iz_38:6_13
Iz:38:6 x x x x x x x x x x x x x
Iz:38:7 τοῦτο δέ σοι τὸ σημεῖον παρὰ κυρίου ὅτι ὁ θεὸς ποιήσει τὸ ῥῆμα τοῦτο·
Iz:38:7 And this shall be a sign to thee from the Lord, that God will do this thing; (Isaiah 38:7 Brenton)
Iz:38:7 Izajasz odrzekł: «Niech ci będzie ten znak od Pana, że spełni On tę rzecz, którą przyrzekł: (Iz 38:7 BT_4)
Iz:38:7 τοῦτο δέ σοι τὸ σημεῖον παρὰ κυρίου ὅτι θεὸς ποιήσει τὸ ῥῆμα τοῦτο·
Iz:38:7 οὗτος αὕτη τοῦτο δέ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὁ ἡ τό σημεῖον, -ου, τό παρά κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅτι ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό οὗτος αὕτη τοῦτο
Iz:38:7 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] zaś Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Znak fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ponieważ/tamto Bóg  Robienie/robienie; by czynić/rób Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Iz:38:7 tou=to de/ soi to\ sEmei=on para\ kuri/ou o(/ti o( Teo\s poiE/sei to\ r(E=ma tou=to·
Iz:38:7 tuto de soi to sEmeion para kyriu hoti ho Teos poiEsei to rEma tuto·
Iz:38:7 RD_NSN x RP_DS RA_NSN N2_NSN P N2_GSM C RA_NSM N2_NSM VF_FAI3S RA_ASN N3M_ASN RD_ASN
Iz:38:7 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] you; your/yours(sg); to rub worn, rub the sign frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. because/that the god [see theology] doing/making; to do/make the declaration statement, utterance this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Iz:38:7 this (nom|acc) Yet you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) the (nom|acc) sign (nom|acc|voc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) because/that the (nom) god (nom) doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical) the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) this (nom|acc)
Iz:38:7 Iz_38:7_1 Iz_38:7_2 Iz_38:7_3 Iz_38:7_4 Iz_38:7_5 Iz_38:7_6 Iz_38:7_7 Iz_38:7_8 Iz_38:7_9 Iz_38:7_10 Iz_38:7_11 Iz_38:7_12 Iz_38:7_13 Iz_38:7_14
Iz:38:7 x x x x x x x x x x x x x x
Iz:38:8 τὴν σκιὰν τῶν ἀναβαθμῶν, οὓς κατέβη ὁ ἥλιος, τοὺς δέκα ἀναβαθμοὺς τοῦ οἴκου τοῦ πατρός σου, ἀποστρέψω τὸν ἥλιον τοὺς δέκα ἀναβαθμούς. καὶ ἀνέβη ὁ ἥλιος τοὺς δέκα ἀναβαθμούς, οὓς κατέβη ἡ σκιά.
Iz:38:8 behold, I will turn back the shadow of the degrees of the dial by which ten degrees on the house of thy father the sun has gone down--I will turn back the sun the ten degrees; so the sun went back the ten degrees by which the shadow had gone down. (Isaiah 38:8 Brenton)
Iz:38:8 Oto ja cofnę cień wskazówki zegarowej o dziesięć stopni, po których słońce już zeszło na słonecznym zegarze Achaza». I cofnęło się słońce o dziesięć stopni, po których już zeszło. (Iz 38:8 BT_4)
Iz:38:8 τὴν σκιὰν τῶν ἀναβαθμῶν, οὓς κατέβη ἥλιος, τοὺς δέκα ἀναβαθμοὺς τοῦ οἴκου τοῦ πατρός σου, ἀποστρέψω τὸν ἥλιον τοὺς δέκα ἀναβαθμούς. καὶ ἀνέβη ἥλιος τοὺς δέκα ἀναβαθμούς, οὓς κατέβη σκιά.
Iz:38:8 ὁ ἡ τό σκιά, -ᾶς, ἡ ὁ ἡ τό ἀνα·βαθμός, -οῦ, ὁ ὅς ἥ ὅ κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ἥλιος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό δέκα ἀνα·βαθμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό ἥλιος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό δέκα ἀνα·βαθμός, -οῦ, ὁ καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ἥλιος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό δέκα ἀνα·βαθμός, -οῦ, ὁ ὅς ἥ ὅ κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό σκιά, -ᾶς, ἡ
Iz:38:8 Cienia cień, cień, szkic, baldachim, namysł Schodek Kto/, który/, który By schodzić Słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja Dziesięć Schodek Dom; by mieszkać Ojciec Ty; twój/twój(sg) By odwracać się od Słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja Dziesięć Schodek I też, nawet, mianowicie By podnosić Słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja Dziesięć Schodek Kto/, który/, który By schodzić Cienia cień, cień, szkic, baldachim, namysł
Iz:38:8 tE\n skia\n tO=n a)nabaTmO=n, ou(\s kate/bE o( E(/lios, tou\s de/ka a)nabaTmou\s tou= oi)/kou tou= patro/s sou, a)postre/PSO to\n E(/lion tou\s de/ka a)nabaTmou/s. kai\ a)ne/bE o( E(/lios tou\s de/ka a)nabaTmou/s, ou(\s kate/bE E( skia/.
Iz:38:8 tEn skian tOn anabaTmOn, hus katebE ho hElios, tus deka anabaTmus tu oiku tu patros su, apostrePSO ton hElion tus deka anabaTmus. kai anebE ho hElios tus deka anabaTmus, hus katebE hE skia.
Iz:38:8 RA_ASF N1A_ASF RA_GPM N2_GPM RR_APM VZI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RA_APM M N2_APM RA_GSM N2_GSM RA_GSM N3_GSM RP_GS VF_FAI1S RA_ASM N2_ASM RA_APM M N2_APM C VZI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RA_APM M N2_APM RR_APM VZI_AAI3S RA_NSF N1A_NSF
Iz:38:8 the shadow shade, shadow, outline, canopy, reflection the stair who/whom/which to go down the sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry the ten stair the house; to dwell the father you; your/yours(sg) to turn away from the sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry the ten stair and also, even, namely to ascend the sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry the ten stair who/whom/which to go down the shadow shade, shadow, outline, canopy, reflection
Iz:38:8 the (acc) shadow (acc) the (gen) stairs (gen) who/whom/which (acc) he/she/it-GO DOWN-ed the (nom) sun (nom) the (acc) ten stairs (acc) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! the (gen) father (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) I-will-TURN-AWAY-FROM, I-should-TURN-AWAY-FROM the (acc) sun (acc) the (acc) ten stairs (acc) and he/she/it-ASCEND-ed the (nom) sun (nom) the (acc) ten stairs (acc) who/whom/which (acc) he/she/it-GO DOWN-ed the (nom) shadow (nom|voc)
Iz:38:8 Iz_38:8_1 Iz_38:8_2 Iz_38:8_3 Iz_38:8_4 Iz_38:8_5 Iz_38:8_6 Iz_38:8_7 Iz_38:8_8 Iz_38:8_9 Iz_38:8_10 Iz_38:8_11 Iz_38:8_12 Iz_38:8_13 Iz_38:8_14 Iz_38:8_15 Iz_38:8_16 Iz_38:8_17 Iz_38:8_18 Iz_38:8_19 Iz_38:8_20 Iz_38:8_21 Iz_38:8_22 Iz_38:8_23 Iz_38:8_24 Iz_38:8_25 Iz_38:8_26 Iz_38:8_27 Iz_38:8_28 Iz_38:8_29 Iz_38:8_30 Iz_38:8_31 Iz_38:8_32 Iz_38:8_33
Iz:38:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:38:9 Προσευχὴ Εζεκιου βασιλέως τῆς Ιουδαίας, ἡνίκα ἐμαλακίσθη καὶ ἀνέστη ἐκ τῆς μαλακίας αὐτοῦ.
Iz:38:9 THE PRAYER OF EZEKIAS KING OF JUDEA, WHEN HE HAD BEEN SICK, AND WAS RECOVERED FROM HIS SICKNESS. (Isaiah 38:9 Brenton)
Iz:38:9 Pieśń Ezechiasza, króla judzkiego, gdy popadł w chorobę, ale został z niej uzdrowiony: (Iz 38:9 BT_4)
Iz:38:9 Προσευχὴ Εζεκιου βασιλέως τῆς Ιουδαίας, ἡνίκα ἐμαλακίσθη καὶ ἀνέστη ἐκ τῆς μαλακίας αὐτοῦ.
Iz:38:9 προσ·ευχή, -ῆς, ἡ Ἑζεκίας, -ου, ὁ βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό Ἰουδαία, -ας, ἡ; Ἰουδαῖος -αία -ον ἡνίκα μαλακίζομαι [LXX] (-, -, -, -, μεμαλακισ-, μαλακισ·θ-) καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) ἐκ ὁ ἡ τό μαλακία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:38:9 Modlitwa Hezekiah Król Judea [okolica z]; żydowski Kiedy Do ??? I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Słabość On/ona/to/to samo
Iz:38:9 *proseuCHE\ *eDZekiou basile/Os tE=s *ioudai/as, E(ni/ka e)malaki/sTE kai\ a)ne/stE e)k tE=s malaki/as au)tou=.
Iz:38:9 proseuCHE eDZekiu basileOs tEs iudaias, hEnika emalakisTE kai anestE ek tEs malakias autu.
Iz:38:9 N1_NSF N1T_GSM N3V_GSM RA_GSF N1A_GSF D VSI_API3S C VHI_AAI3S P RA_GSF N1A_GSF RD_GSM
Iz:38:9 prayer Hezekiah king the Judea [region of]; Jewish when to ??? and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect out of (+gen) ἐξ before vowels the weakness he/she/it/same
Iz:38:9 prayer (nom|voc) Hezekiah (gen) king (gen) the (gen) Judea (gen); Jewish ([Adj] acc, gen) when he/she/it-was-???-ed and he/she/it-STand-ed-UP out of (+gen) the (gen) weakness (gen), weaknesss (acc) him/it/same (gen)
Iz:38:9 Iz_38:9_1 Iz_38:9_2 Iz_38:9_3 Iz_38:9_4 Iz_38:9_5 Iz_38:9_6 Iz_38:9_7 Iz_38:9_8 Iz_38:9_9 Iz_38:9_10 Iz_38:9_11 Iz_38:9_12 Iz_38:9_13
Iz:38:9 x x x x x x x x x x x x x
Iz:38:10 Ἐγὼ εἶπα Ἐν τῷ ὕψει τῶν ἡμερῶν μου ἐν πύλαις ᾅδου καταλείψω τὰ ἔτη τὰ ἐπίλοιπα.
Iz:38:10 I said in the end of my days, I shall go to the gates of the grave: I shall part with the remainder of my years. (Isaiah 38:10 Brenton)
Iz:38:10 Mówiłem: W połowie moich dni muszę odejść; w bramach Szeolu odczuję brak reszty lat moich! (Iz 38:10 BT_4)
Iz:38:10 Ἐγὼ εἶπα Ἐν τῷ ὕψει τῶν ἡμερῶν μου ἐν πύλαις ᾅδου καταλείψω τὰ ἔτη τὰ ἐπίλοιπα.
Iz:38:10 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ὕψο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὑψῶν and ὕψεων ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν πύλη, -ης, ἡ ᾅδης, -ου, ὁ; ᾄδω (ᾳδ-, ᾳ[δ]·σ-, ᾳ[δ]·σ-, -, -, -) κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) ὁ ἡ τό ἔτο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό ἐπί·λοιπος -ον
Iz:38:10 Ja By mówić/opowiadaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wysokości wysokość, niebo; godność, wzniesienie {wybitność}, duma, arogancja Dzień Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Brama Hades; by śpiewać By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Rok Pozostawaj (jeszcze pozostawaj (pozostawaj dalej), pozostałość, reszta, {odpoczynek {reszta} z})
Iz:38:10 *)egO\ ei)=pa *)en tO=| u(/PSei tO=n E(merO=n mou e)n pu/lais a(/|dou katalei/PSO ta\ e)/tE ta\ e)pi/loipa.
Iz:38:10 egO eipa en tO hyPSei tOn hEmerOn mu en pylais hadu kataleiPSO ta etE ta epiloipa.
Iz:38:10 RP_NS VAI_AAI1S P RA_DSN N3E_DSN RA_GPF N1A_GPF RP_GS P N1_DPF N1M_GSM VF_FAI1S RA_APN N3E_APN RA_APN A1B_APN
Iz:38:10 I to say/tell in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the height height, heaven; dignity, eminence, pride, arrogance the day I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among gate Hades; to sing to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up the year the Remain (still remain (remain-on), residue, remnant, {the rest of})
Iz:38:10 I (nom) I-SAY/TELL-ed in/among/by (+dat) the (dat) height (dat) the (gen) days (gen) me (gen) in/among/by (+dat) gates (dat) Hades (gen); be-you(sg)-being-SING-ed! I-will-LEAVE-BEHIND, I-should-LEAVE-BEHIND the (nom|acc) years (nom|acc|voc) the (nom|acc) Remain ([Adj] nom|acc|voc)
Iz:38:10 Iz_38:10_1 Iz_38:10_2 Iz_38:10_3 Iz_38:10_4 Iz_38:10_5 Iz_38:10_6 Iz_38:10_7 Iz_38:10_8 Iz_38:10_9 Iz_38:10_10 Iz_38:10_11 Iz_38:10_12 Iz_38:10_13 Iz_38:10_14 Iz_38:10_15 Iz_38:10_16
Iz:38:10 x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:38:11 εἶπα Οὐκέτι μὴ ἴδω τὸ σωτήριον τοῦ θεοῦ ἐπὶ τῆς γῆς, οὐκέτι μὴ ἴδω ἄνθρωπον
Iz:38:11 I said, I shall no more at all see the salvation of God in the land of the living: I shall no more at all see the salvation of Israel on the earth: I shall no more at all see man. (Isaiah 38:11 Brenton)
Iz:38:11 Mówiłem: Nie ujrzę już Pana na ziemi żyjących, nie będę już patrzył na nikogo spośród mieszkańców tego świata. (Iz 38:11 BT_4)
Iz:38:11 εἶπα Οὐκέτι μὴ ἴδω τὸ σωτήριον τοῦ θεοῦ ἐπὶ τῆς γῆς, οὐκέτι μὴ ἴδω ἄνθρωπον
Iz:38:11 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐκέτι (οὐκ ἔτι) μή ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό σωτήριος -ον ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ οὐκέτι (οὐκ ἔτι) μή ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἄνθρωπος, -ου, ὁ
Iz:38:11 By mówić/opowiadaj Już nie Nie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Oszczędność Bóg  Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Już nie Nie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ludzki
Iz:38:11 ei)=pa *ou)ke/ti mE\ i)/dO to\ sOtE/rion tou= Teou= e)pi\ tE=s gE=s, ou)ke/ti mE\ i)/dO a)/nTrOpon
Iz:38:11 eipa uketi mE idO to sOtErion tu Teu epi tEs gEs, uketi mE idO anTrOpon
Iz:38:11 VAI_AAI1S D D VB_AAS1S RA_ASN N2N_ASN RA_GSM N2_GSM P RA_GSF N1_GSF D D VB_AAS1S N2_ASM
Iz:38:11 to say/tell no longer not to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the saving the god [see theology] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land no longer not to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), human
Iz:38:11 I-SAY/TELL-ed no longer not I-should-SEE the (nom|acc) saving ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) god (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) no longer not I-should-SEE human (acc)
Iz:38:11 Iz_38:11_1 Iz_38:11_2 Iz_38:11_3 Iz_38:11_4 Iz_38:11_5 Iz_38:11_6 Iz_38:11_7 Iz_38:11_8 Iz_38:11_9 Iz_38:11_10 Iz_38:11_11 Iz_38:11_12 Iz_38:11_13 Iz_38:11_14 Iz_38:11_15
Iz:38:11 x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:38:12 ἐκ τῆς συγγενείας μου. κατέλιπον τὸ λοιπὸν τῆς ζωῆς μου· ἐξῆλθεν καὶ ἀπῆλθεν ἀπ’ ἐμοῦ ὥσπερ ὁ καταλύων σκηνὴν πήξας, τὸ πνεῦμά μου παρ’ ἐμοὶ ἐγένετο ὡς ἱστὸς ἐρίθου ἐγγιζούσης ἐκτεμεῖν. ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ παρεδόθην
Iz:38:12 My life has failed from among my kindred: I have parted with the remainder of my life: it has gone forth and departed from me, as one that having pitched a tent takes it down again: my breath was with me as a weaver's web, when she that weaves draws nigh to cut off the thread. (Isaiah 38:12 Brenton)
Iz:38:12 Mieszkanie me rozbiorą i przeniosą ode mnie jak namiot pasterzy. Zwijam jak tkacz moje życie. On mnie odcina od nici. Za dzień i jedną noc mnie zamęczysz. (Iz 38:12 BT_4)
Iz:38:12 ἐκ τῆς συγγενείας μου. κατέλιπον τὸ λοιπὸν τῆς ζωῆς μου· ἐξῆλθεν καὶ ἀπῆλθεν ἀπ’ ἐμοῦ ὥσπερ καταλύων σκηνὴν πήξας, τὸ πνεῦμά μου παρ’ ἐμοὶ ἐγένετο ὡς ἱστὸς ἐρίθου ἐγγιζούσης ἐκτεμεῖν. ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ παρεδόθην
Iz:38:12 ἐκ ὁ ἡ τό συγ·γένεια, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) ὁ ἡ τό λοιπός -ή -όν ὁ ἡ τό ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) καί ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἀπό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ὥσ·περ ὁ ἡ τό κατα·λύω (κατα+λυ-, κατα+λυ·σ-, κατα+λυ·σ-, κατα+λελυ·κ-, -, κατα+λυ·θ-) σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) πήγνυμι (-, πηξ-, πηξ-, πεπηγ·[κ]-, -, παγ·[θ]-) ὁ ἡ τό πνεῦμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς παρά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὡς     ἐγγίζω (εγγιζ-, εγγι(ε)·[σ]-, εγγι·σ-, ηγγι·κ-, -, -)   ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-)
Iz:38:12 Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Względny Ja By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Pozostawanie dobrze wtedy, s?, Teraz, odpoczynek {reszta} Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy Ja By wychodzić I też, nawet, mianowicie By odchodzić Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" By obalać rozluźniaj na dół, niszcz, anuluj, przynoś do końca Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan By upadać Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Ja fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Ja; mój/mój By stawać się stawaj się, zdarzaj się Jak/jak Do blisko (zbliżaj się, gróź, pod ręką, pobliski, przychodź blisko, (nadchodź)) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę
Iz:38:12 e)k tE=s suggenei/as mou. kate/lipon to\ loipo\n tE=s DZOE=s mou· e)XE=lTen kai\ a)pE=lTen a)p’ e)mou= O(/sper o( katalu/On skEnE\n pE/Xas, to\ pneu=ma/ mou par’ e)moi\ e)ge/neto O(s i(sto\s e)ri/Tou e)ggiDZou/sEs e)ktemei=n. e)n tE=| E(me/ra| e)kei/nE| paredo/TEn
Iz:38:12 ek tEs syngeneias mu. katelipon to loipon tEs DZOEs mu· eXElTen kai apElTen ap’ emu hOsper ho katalyOn skEnEn pEXas, to pneuma mu par’ emoi egeneto hOs histos eriTu engiDZusEs ektemein. en tE hEmera ekeinE paredoTEn
Iz:38:12 P RA_GSF N1A_GSF RP_GS VBI_AAI3P RA_ASN A1_ASN RA_GSF N1_GSF RP_GS VBI_AAI3S C VBI_AAI3S P RP_GS D RA_NSM V1_PAPNSM N1_ASF VA_AAPNSM RA_ASN N3M_ASN RP_GS P RP_DS VBI_AMI3S D N2_NSM N2_GSF V1_PAPGSF VF2_FAN P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF VCI_API1S
Iz:38:12 out of (+gen) ἐξ before vowels the relative I to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up the remaining well then, sο, now, the rest the life being, living, spirit; alive I to come out and also, even, namely to depart from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing I; my/mine just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" the to abolish unloose down, destroy, annul, bring to an end tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth to pitch the spirit breath, spiritual utterance, wind I frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together I; my/mine to become become, happen as/like ć ć to near (draw near, be imminent, at hand, nearby, come nigh, (approach)) ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine
Iz:38:12 out of (+gen) the (gen) relative (gen), relatives (acc) me (gen) I-LEAVE-ed-BEHIND, they-LEAVE-ed-BEHIND the (nom|acc) remaining ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) life (gen); alive ([Adj] gen) me (gen) he/she/it-COME-ed-OUT and he/she/it-DEPART-ed away from (+gen) me (gen); my/mine (gen) just as the (nom) while ABOLISH-ing (nom) tent (acc) upon PITCH-ing (nom|voc) the (nom|acc) spirit (nom|acc|voc) me (gen) frοm beside (+acc,+gen,+dat) me (dat); my/mine (nom|voc) he/she/it-was-BECOME-ed as/like     while NEAR-ing (gen)   in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) that (dat) I-was-Hand OVER-ed
Iz:38:12 Iz_38:12_1 Iz_38:12_2 Iz_38:12_3 Iz_38:12_4 Iz_38:12_5 Iz_38:12_6 Iz_38:12_7 Iz_38:12_8 Iz_38:12_9 Iz_38:12_10 Iz_38:12_11 Iz_38:12_12 Iz_38:12_13 Iz_38:12_14 Iz_38:12_15 Iz_38:12_16 Iz_38:12_17 Iz_38:12_18 Iz_38:12_19 Iz_38:12_20 Iz_38:12_21 Iz_38:12_22 Iz_38:12_23 Iz_38:12_24 Iz_38:12_25 Iz_38:12_26 Iz_38:12_27 Iz_38:12_28 Iz_38:12_29 Iz_38:12_30 Iz_38:12_31 Iz_38:12_32 Iz_38:12_33 Iz_38:12_34 Iz_38:12_35 Iz_38:12_36
Iz:38:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:38:13 ἕως πρωῒ ὡς λέοντι· οὕτως τὰ ὀστᾶ μου συνέτριψεν, ἀπὸ γὰρ τῆς ἡμέρας ἕως τῆς νυκτὸς παρεδόθην.
Iz:38:13 In that day I was given up as to a lion until the morning: so has he broken all my bones: for I was so given up from day even to night. (Isaiah 38:13 Brenton)
Iz:38:13 Krzyczę aż do rana. On kruszy jak lew wszystkie me kości: w ciągu dnia i jednej nocy mnie zamęczysz. (Iz 38:13 BT_4)
Iz:38:13 ἕως πρωῒ ὡς λέοντι· οὕτως τὰ ὀστᾶ μου συνέτριψεν, ἀπὸ γὰρ τῆς ἡμέρας ἕως τῆς νυκτὸς παρεδόθην.
Iz:38:13 ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω πρωΐ ὡς λέων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. λέουσιν οὕτως/οὕτω ὁ ἡ τό ὀστέον and ὀστοῦν, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) ἀπό γάρ ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό νύξ, -υκτός, ἡ παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-)
Iz:38:13 Aż; świtaj Wcześnie Jak/jak Lew thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Kość Ja By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dla odtąd, jak Dzień Aż; świtaj Noc By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę
Iz:38:13 e(/Os prOi\+ O(s le/onti· ou(/tOs ta\ o)sta= mou sune/triPSen, a)po\ ga\r tE=s E(me/ras e(/Os tE=s nukto\s paredo/TEn.
Iz:38:13 heOs prO+i hOs leonti· hutOs ta osta mu synetriPSen, apo gar tEs hEmeras heOs tEs nyktos paredoTEn.
Iz:38:13 C D D N3_DSM D RA_APN N2N_APN RP_GS VAI_AAI3S P x RA_GSF N1A_GSF P RA_GSF N3_GSF VCI_API1S
Iz:38:13 until; dawn early as/like lion thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] the bone I to break to crush completely, break (in pieces) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing for since, as the day until; dawn the night to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine
Iz:38:13 until; dawn (nom|voc), dawns (acc) early as/like lion (dat) thusly/like this the (nom|acc) bones (nom|acc|voc) me (gen) he/she/it-BREAK-ed away from (+gen) for the (gen) day (gen), days (acc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) night (gen) I-was-Hand OVER-ed
Iz:38:13 Iz_38:13_1 Iz_38:13_2 Iz_38:13_3 Iz_38:13_4 Iz_38:13_5 Iz_38:13_6 Iz_38:13_7 Iz_38:13_8 Iz_38:13_9 Iz_38:13_10 Iz_38:13_11 Iz_38:13_12 Iz_38:13_13 Iz_38:13_14 Iz_38:13_15 Iz_38:13_16 Iz_38:13_17
Iz:38:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:38:14 ὡς χελιδών, οὕτως φωνήσω, καὶ ὡς περιστερά, οὕτως μελετήσω· ἐξέλιπον γάρ μου οἱ ὀφθαλμοὶ τοῦ βλέπειν εἰς τὸ ὕψος τοῦ οὐρανοῦ πρὸς τὸν κύριον, ὃς ἐξείλατό με
Iz:38:14 As a swallow, so will I cry, and as a dove, so do I mourn: for mine eyes have failed with looking to the height of heaven to the Lord, who has delivered me, and removed the sorrow of my soul. (Isaiah 38:14 Brenton)
Iz:38:14 Jak pisklę jaskółcze, tak kwilę, wzdycham jak gołębica. Oczy me słabną patrząc ku górze. Panie, cierpię ucisk: Stań przy mnie! (Iz 38:14 BT_4)
Iz:38:14 ὡς χελιδών, οὕτως φωνήσω, καὶ ὡς περιστερά, οὕτως μελετήσω· ἐξέλιπον γάρ μου οἱ ὀφθαλμοὶ τοῦ βλέπειν εἰς τὸ ὕψος τοῦ οὐρανοῦ πρὸς τὸν κύριον, ὃς ἐξείλατό με
Iz:38:14 ὡς   οὕτως/οὕτω φωνέω (φων(ε)-, φωνη·σ-, φωνη·σ-, -, -, φωνη·θ-) καί ὡς περιστερά, -ας, ἡ (cf. τρύγων) οὕτως/οὕτω μελετάω (μελετ(α)-, μελετη·σ-, μελετη·σ-, -, -, -) ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) γάρ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό βλέπω (βλεπ-, βλεψ-, βλεψ-, -, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό ὕψο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὑψῶν and ὕψεων ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί πρός ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅς ἥ ὅ ἐξ·αιρέω (εξ+αιρ(ε)-, εξ+ελ(ε)·[σ]-, εξ+ελ·[σ]- or 2nd εξ+ελ-, -, εξ+ῃρη-, εξ+αιρε·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Iz:38:14 Jak/jak thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By brzmieć I też, nawet, mianowicie Jak/jak Gołąb thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By nawiedzać wszędzie {skończony} By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany) Dla odtąd, jak Ja Oko By widzieć Do (+przyspieszenie) Wysokości wysokość, niebo; godność, wzniesienie {wybitność}, duma, arogancja Nieba/niebo Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Kto/, który/, który By wyjmować Ja
Iz:38:14 O(s CHelidO/n, ou(/tOs fOnE/sO, kai\ O(s peristera/, ou(/tOs meletE/sO· e)Xe/lipon ga/r mou oi( o)fTalmoi\ tou= ble/pein ei)s to\ u(/PSos tou= ou)ranou= pro\s to\n ku/rion, o(\s e)Xei/lato/ me
Iz:38:14 hOs CHelidOn, hutOs fOnEsO, kai hOs peristera, hutOs meletEsO· eXelipon gar mu hoi ofTalmoi tu blepein eis to hyPSos tu uranu pros ton kyrion, hos eXeilato me
Iz:38:14 D N3N_NSF D VF_FAI1S C D N1A_NSF D VF_FAI1S VBI_AAI3P x RP_GS RA_NPM N2_NPM RA_GSN V1_PAN P RA_ASN N3E_ASN RA_GSM N2_GSM P RA_ASM N2_ASM RR_NSM VB_AAI3S RP_AS
Iz:38:14 as/like ć thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to sound and also, even, namely as/like pigeon thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to obsess over to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) for since, as I the eye the to see into (+acc) the height height, heaven; dignity, eminence, pride, arrogance the sky/heaven toward (+acc,+gen,+dat) the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. who/whom/which to take out I
Iz:38:14 as/like   thusly/like this I-will-SOUND, I-should-SOUND and as/like pigeon (nom|voc) thusly/like this I-will-OBSESS-OVER, I-should-OBSESS-OVER I-FAIL-ed, they-FAIL-ed for me (gen) the (nom) eyes (nom|voc) the (gen) to-be-SEE-ing into (+acc) the (nom|acc) height (nom|acc|voc) the (gen) sky/heaven (gen) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) who/whom/which (nom) he/she/it-was-TAKE OUT-ed me (acc)
Iz:38:14 Iz_38:14_1 Iz_38:14_2 Iz_38:14_3 Iz_38:14_4 Iz_38:14_5 Iz_38:14_6 Iz_38:14_7 Iz_38:14_8 Iz_38:14_9 Iz_38:14_10 Iz_38:14_11 Iz_38:14_12 Iz_38:14_13 Iz_38:14_14 Iz_38:14_15 Iz_38:14_16 Iz_38:14_17 Iz_38:14_18 Iz_38:14_19 Iz_38:14_20 Iz_38:14_21 Iz_38:14_22 Iz_38:14_23 Iz_38:14_24 Iz_38:14_25 Iz_38:14_26 Iz_38:14_27
Iz:38:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:38:15 καὶ ἀφείλατό μου τὴν ὀδύνην τῆς ψυχῆς.
Iz:38:15 (Isaiah 38:15 Brenton)
Iz:38:15 Cóż mam mówić? Wszak On mi powiedział i On to sprawił. Przeżyję spokojnie wszystkie moje lata po chwilach goryczy mej duszy. (Iz 38:15 BT_4)
Iz:38:15 καὶ ἀφείλατό μου τὴν ὀδύνην τῆς ψυχῆς.
Iz:38:15 καί ἀφ·αιρέω (αφ+αιρ(ε)-, αφ+ελ(ε)·[σ]-, αφ+ελ·[σ]- or 2nd αφ+ελ-, αφ+ῃρη·κ-, αφ+ῃρη-, αφ+αιρε·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ὀδύνη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή
Iz:38:15 I też, nawet, mianowicie By pozbawiać Ja Ból Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby
Iz:38:15 kai\ a)fei/lato/ mou tE\n o)du/nEn tE=s PSuCHE=s.
Iz:38:15 kai afeilato mu tEn odynEn tEs PSyCHEs.
Iz:38:15 C VBI_AMI3S RP_GS RA_ASF N1_ASF RA_GSF N1_GSF
Iz:38:15 and also, even, namely to deprive I the pain the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person
Iz:38:15 and he/she/it-was-DEPRIVE-ed me (gen) the (acc) pain (acc) the (gen) life (gen)
Iz:38:15 Iz_38:15_1 Iz_38:15_2 Iz_38:15_3 Iz_38:15_4 Iz_38:15_5 Iz_38:15_6 Iz_38:15_7
Iz:38:15 x x x x x x x
Iz:38:16 κύριε, περὶ αὐτῆς γὰρ ἀνηγγέλη σοι, καὶ ἐξήγειράς μου τὴν πνοήν, καὶ παρακληθεὶς ἔζησα.
Iz:38:16 Yea, O Lord, for it was told thee concerning this; and thou hast revived my breath; and I am comforted, and live. (Isaiah 38:16 Brenton)
Iz:38:16 Nad którymi Pan czuwa, ci żyją, wśród nich dopełni się życie ducha mego. Uzdrowiłeś mnie i żyć dozwoliłeś! (Iz 38:16 BT_4)
Iz:38:16 κύριε, περὶ αὐτῆς γὰρ ἀνηγγέλη σοι, καὶ ἐξήγειράς μου τὴν πνοήν, καὶ παρακληθεὶς ἔζησα.
Iz:38:16 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] περί αὐτός αὐτή αὐτό γάρ ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καί ἐξ·εγείρω (εξ+εγειρ-, εξ+εγερ(ε)·[σ]-, εξ+εγειρ·[σ]-, -, εξ+εγηγερ-, εξ+εγερ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό πνοή, -ῆς, ἡ καί παρα·καλέω (παρα+καλ(ε)-, παρα+καλε·σ-, παρα+καλε·σ-, -, παρα+κεκλη-, παρα+κλη·θ-) ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -)
Iz:38:16 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) On/ona/to/to samo Dla odtąd, jak By ogłaszać ogłaszaj, informuj Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się I też, nawet, mianowicie Do ??? Ja Porywu/oddech I też, nawet, mianowicie By wnosić petycję do petycji, pocieszać, błagać, proszę, wołać {telefonować}, posyłać po, wezwać, zapraszać, napominać, zachęcać, odwoływać się do, żałować, żałować, pocieszać, błagać, przemawiać, prosić, prosić {pytać} poważnie, prośba, wstawiać się u Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???)
Iz:38:16 ku/rie, peri\ au)tE=s ga\r a)nEgge/lE soi, kai\ e)XE/geira/s mou tE\n pnoE/n, kai\ paraklETei\s e)/DZEsa.
Iz:38:16 kyrie, peri autEs gar anEngelE soi, kai eXEgeiras mu tEn pnoEn, kai paraklETeis eDZEsa.
Iz:38:16 N2_VSM P RD_GSF x VDI_API3S RP_DS C VAI_AAI2S RP_GS RA_ASF N1_ASF C VC_APPNSM VAI_AAI1S
Iz:38:16 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. about (+acc,+gen) he/she/it/same for since, as to proclaim proclaim, report you; your/yours(sg); to rub worn, rub and also, even, namely to ??? I the gust/breath and also, even, namely to petition petition, comfort, beseech, please, call, send for, summon, invite, exhort, encourage, appeal to, repent, regret, console, entreat, plead, beg, ask earnestly, request, plead with to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω)
Iz:38:16 lord (voc); a lord ([Adj] voc) about (+acc,+gen) her/it/same (gen) for he/she/it-was-PROCLAIM-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) and you(sg)-???-ed me (gen) the (acc) gust/breath (acc) and upon being-PETITION-ed (nom|voc) I-EXISTS-ed
Iz:38:16 Iz_38:16_1 Iz_38:16_2 Iz_38:16_3 Iz_38:16_4 Iz_38:16_5 Iz_38:16_6 Iz_38:16_7 Iz_38:16_8 Iz_38:16_9 Iz_38:16_10 Iz_38:16_11 Iz_38:16_12 Iz_38:16_13 Iz_38:16_14
Iz:38:16 x x x x x x x x x x x x x x
Iz:38:17 εἵλου γάρ μου τὴν ψυχήν, ἵνα μὴ ἀπόληται, καὶ ἀπέρριψας ὀπίσω μου πάσας τὰς ἁμαρτίας μου.
Iz:38:17 For thou hast chosen my soul, that it should not perish: and thou hast cast all my sins behind me. (Isaiah 38:17 Brenton)
Iz:38:17 Oto na zdrowie zamienił mi gorycz. Ty zachowałeś mą duszę od dołu unicestwienia, gdyż poza siebie rzuciłeś wszystkie moje grzechy. (Iz 38:17 BT_4)
Iz:38:17 εἵλου γάρ μου τὴν ψυχήν, ἵνα μὴ ἀπόληται, καὶ ἀπέρριψας ὀπίσω μου πάσας τὰς ἁμαρτίας μου.
Iz:38:17 αἱρέω (αιρ(ε)-, αιρη·σ-, ελ·[σ]- or 2nd ελ-, -, -, -) γάρ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἵνα μή ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) καί ἀπο·ρρίπτω/-ρίπτω (απο+ρριπτ-, -, απο+ρριψ-/απο+ριψ-, -, απο+ερριπτ-, απο+ρριφ·[θ]-) ὀπίσω ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Iz:38:17 By wybierać Dla odtąd, jak Ja Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby żeby / ażeby / bo Nie By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie I też, nawet, mianowicie Do ??? Z tyłu w tył, z tyłu, potem Ja Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Ja
Iz:38:17 ei(/lou ga/r mou tE\n PSuCHE/n, i(/na mE\ a)po/lEtai, kai\ a)pe/rriPSas o)pi/sO mou pa/sas ta\s a(marti/as mou.
Iz:38:17 heilu gar mu tEn PSyCHEn, hina mE apolEtai, kai aperriPSas opisO mu pasas tas hamartias mu.
Iz:38:17 VBI_AMI2S x RP_GS RA_ASF N1_ASF C D VB_AMS3S C VAI_AAI2S D RP_GS A1S_APF RA_APF N1A_APF RP_GS
Iz:38:17 to choose for since, as I the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell not to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing and also, even, namely to ??? behind back, behind, after I every all, each, every, the whole of; to sprinkle the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. I
Iz:38:17 you(sg)-were-CHOOSE-ed for me (gen) the (acc) life (acc) so that / in order to /because not he/she/it-should-be-LOSE/DESTROY-ed and you(sg)-???-ed behind me (gen) all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) sin (gen), sins (acc) me (gen)
Iz:38:17 Iz_38:17_1 Iz_38:17_2 Iz_38:17_3 Iz_38:17_4 Iz_38:17_5 Iz_38:17_6 Iz_38:17_7 Iz_38:17_8 Iz_38:17_9 Iz_38:17_10 Iz_38:17_11 Iz_38:17_12 Iz_38:17_13 Iz_38:17_14 Iz_38:17_15 Iz_38:17_16
Iz:38:17 x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:38:18 οὐ γὰρ οἱ ἐν ᾅδου αἰνέσουσίν σε, οὐδὲ οἱ ἀποθανόντες εὐλογήσουσίν σε, οὐδὲ ἐλπιοῦσιν οἱ ἐν ᾅδου τὴν ἐλεημοσύνην σου·
Iz:38:18 For they that are in the grave shall not praise thee, neither shall the dead bless thee, neither shall they that are in Hades hope for thy mercy. (Isaiah 38:18 Brenton)
Iz:38:18 Zaiste, nie Szeol Cię sławi ani Śmierć wychwala Ciebie; nie ci oglądają się na Twoją wierność, którzy w dół zstępują. (Iz 38:18 BT_4)
Iz:38:18 οὐ γὰρ οἱ ἐν ᾅδου αἰνέσουσίν σε, οὐδὲ οἱ ἀποθανόντες εὐλογήσουσίν σε, οὐδὲ ἐλπιοῦσιν οἱ ἐν ᾅδου τὴν ἐλεημοσύνην σου·
Iz:38:18 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γάρ ὁ ἡ τό ἐν ᾅδης, -ου, ὁ; ᾄδω (ᾳδ-, ᾳ[δ]·σ-, ᾳ[δ]·σ-, -, -, -) αἰνέω (αιν(ε)-, αινε·σ-, αινε·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐδέ (οὐ δέ) ὁ ἡ τό ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐδέ (οὐ δέ) ἐλπίζω (ελπιζ-, ελπι(ε)·[σ]-, ελπι·σ-, ηλπι·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ἐν ᾅδης, -ου, ὁ; ᾄδω (ᾳδ-, ᾳ[δ]·σ-, ᾳ[δ]·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἐλεημο·σύνη, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Iz:38:18 ??? Przed przydechem mocnym Dla odtąd, jak W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Hades; by śpiewać By chwalić Ty; twój/twój(sg) ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) By umierać By błogosławić Ty; twój/twój(sg) ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) By mieć nadzieję utrzymuj się przy życiu, żyj na wskroś, trwaj dłużej, przeżyj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Hades; by śpiewać Jałmużny/miłosierność Ty; twój/twój(sg)
Iz:38:18 ou) ga\r oi( e)n a(/|dou ai)ne/sousi/n se, ou)de\ oi( a)poTano/ntes eu)logE/sousi/n se, ou)de\ e)lpiou=sin oi( e)n a(/|dou tE\n e)leEmosu/nEn sou·
Iz:38:18 u gar hoi en hadu ainesusin se, ude hoi apoTanontes eulogEsusin se, ude elpiusin hoi en hadu tEn eleEmosynEn su·
Iz:38:18 D x RA_NPM P N1M_GSM VF_FAI3P RP_AS C RA_NPM VB_AAPNPM VF_FAI3P RP_AS C VF2_FAI3P RA_NPM P N1M_GSM RA_ASF N1_ASF RP_GS
Iz:38:18 οὐχ before rough breathing for since, as the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Hades; to sing to praise you; your/yours(sg) οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) the to die to bless you; your/yours(sg) οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) to hope survive, live through, outlast, outlive the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Hades; to sing the alms/mercifulness you; your/yours(sg)
Iz:38:18 not for the (nom) in/among/by (+dat) Hades (gen); be-you(sg)-being-SING-ed! they-will-PRAISE, going-to-PRAISE (fut ptcp) (dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) neither/nor the (nom) upon DIE-ing (nom|voc) they-will-BLESS, going-to-BLESS (fut ptcp) (dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) neither/nor they-will-HOPE, going-to-HOPE (fut ptcp) (dat) the (nom) in/among/by (+dat) Hades (gen); be-you(sg)-being-SING-ed! the (acc) alms/mercifulness (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Iz:38:18 Iz_38:18_1 Iz_38:18_2 Iz_38:18_3 Iz_38:18_4 Iz_38:18_5 Iz_38:18_6 Iz_38:18_7 Iz_38:18_8 Iz_38:18_9 Iz_38:18_10 Iz_38:18_11 Iz_38:18_12 Iz_38:18_13 Iz_38:18_14 Iz_38:18_15 Iz_38:18_16 Iz_38:18_17 Iz_38:18_18 Iz_38:18_19 Iz_38:18_20
Iz:38:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:38:19 οἱ ζῶντως εὐλογήσουσίν σε ὃν τρόπον κἀγώ. ἀπὸ γὰρ τῆς σήμερον παιδία ποιήσω, ἃ ἀναγγελοῦσιν τὴν δικαιοσύνην σου,
Iz:38:19 The living shall bless thee, as I also do: for from this day shall I beget children, who shall declare thy righteousness, (Isaiah 38:19 Brenton)
Iz:38:19 Żywy, żywy Cię tylko wysławia, tak jak ja dzisiaj. Ojciec dzieciom rozgłasza Twoją wierność. (Iz 38:19 BT_4)
Iz:38:19 οἱ ζῶντως εὐλογήσουσίν σε ὃν τρόπον κἀγώ. ἀπὸ γὰρ τῆς σήμερον παιδία ποιήσω, ἀναγγελοῦσιν τὴν δικαιοσύνην σου,
Iz:38:19 ὁ ἡ τό ζῶντως [LXX] εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρόπος, -ου, ὁ κἀγώ (καὶ ἐγώ) ἀπό γάρ ὁ ἡ τό σήμερον παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὅς ἥ ὅ ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) ὁ ἡ τό δικαιο·σύνη, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Iz:38:19 ??? By błogosławić Ty; twój/twój(sg) Kto/, który/, który; by być Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie I/też ja Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dla odtąd, jak Dzisiaj dzień Dziecko By czynić/rób Kto/, który/, który By ogłaszać ogłaszaj, informuj Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa Ty; twój/twój(sg)
Iz:38:19 oi( DZO=ntOs eu)logE/sousi/n se o(\n tro/pon ka)gO/. a)po\ ga\r tE=s sE/meron paidi/a poiE/sO, a(/ a)naggelou=sin tE\n dikaiosu/nEn sou,
Iz:38:19 hoi DZOntOs eulogEsusin se hon tropon kagO. apo gar tEs sEmeron paidia poiEsO, ha anangelusin tEn dikaiosynEn su,
Iz:38:19 RA_NPM V3_PAPNPM VF_FAI3P RP_AS RR_ASM N2_ASM C+RPNS P x RA_GSF D N1A_APN VF_FAI1S RR_APN VF2_FAI3P RA_ASF N1_ASF RP_GS
Iz:38:19 the ??? to bless you; your/yours(sg) who/whom/which; to be manner way, means, method,attitude and/also I from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing for since, as the today day child to do/make who/whom/which to proclaim proclaim, report the righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law you; your/yours(sg)
Iz:38:19 the (nom) ??? they-will-BLESS, going-to-BLESS (fut ptcp) (dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) manner (acc) and/also I (nom) away from (+gen) for the (gen) today children (nom|acc|voc) I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE who/whom/which (nom|acc) they-will-PROCLAIM, going-to-PROCLAIM (fut ptcp) (dat) the (acc) righteousness (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Iz:38:19 Iz_38:19_1 Iz_38:19_2 Iz_38:19_3 Iz_38:19_4 Iz_38:19_5 Iz_38:19_6 Iz_38:19_7 Iz_38:19_8 Iz_38:19_9 Iz_38:19_10 Iz_38:19_11 Iz_38:19_12 Iz_38:19_13 Iz_38:19_14 Iz_38:19_15 Iz_38:19_16 Iz_38:19_17 Iz_38:19_18
Iz:38:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:38:20 κύριε τῆς σωτηρίας μου· καὶ οὐ παύσομαι εὐλογῶν σε μετὰ ψαλτηρίου πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς μου κατέναντι τοῦ οἴκου τοῦ θεοῦ.
Iz:38:20 O God of my salvation; and I will not cease blessing thee with the psaltery all the days of my life before the house of God. (Isaiah 38:20 Brenton)
Iz:38:20 Pan mnie zachowuje! Więc grać będziemy me pieśni na strunach przez wszystkie dni naszego życia w świątyni Pańskiej. (Iz 38:20 BT_4)
Iz:38:20 κύριε τῆς σωτηρίας μου· καὶ οὐ παύσομαι εὐλογῶν σε μετὰ ψαλτηρίου πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς μου κατέναντι τοῦ οἴκου τοῦ θεοῦ.
Iz:38:20 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό σωτηρία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ παύω (παυ-, παυ·σ-, παυ·σ-, -, πεπαυ-, -) εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μετά   πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κατ·έν·αντι ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
Iz:38:20 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Zbawienia/wyzwolenie Ja I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By przestawać By błogosławić Ty; twój/twój(sg) Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Dzień Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy Ja Przeciwległy {Przeciwny}/w obecności z (+informacja) Dom; by mieszkać Bóg 
Iz:38:20 ku/rie tE=s sOtEri/as mou· kai\ ou) pau/somai eu)logO=n se meta\ PSaltEri/ou pa/sas ta\s E(me/ras tE=s DZOE=s mou kate/nanti tou= oi)/kou tou= Teou=.
Iz:38:20 kyrie tEs sOtErias mu· kai u pausomai eulogOn se meta PSaltEriu pasas tas hEmeras tEs DZOEs mu katenanti tu oiku tu Teu.
Iz:38:20 N2_VSM RA_GSF N1A_GSF RP_GS C D VF_FMI1S V2_PAPNSM RP_AS P N2N_GSN A1S_APF RA_APF N1A_APF RA_GSF N1_GSF RP_GS D RA_GSM N2_GSM RA_GSM N2_GSM
Iz:38:20 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the salvation/deliverance I and also, even, namely οὐχ before rough breathing to cease to bless you; your/yours(sg) after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing ć every all, each, every, the whole of; to sprinkle the day the life being, living, spirit; alive I opposite/in the presence of (+gen) the house; to dwell the god [see theology]
Iz:38:20 lord (voc); a lord ([Adj] voc) the (gen) salvation/deliverance (gen) me (gen) and not I-will-be-CEASE-ed while BLESS-ing (nom) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) after (+acc), with (+gen)   all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) day (gen), days (acc) the (gen) life (gen); alive ([Adj] gen) me (gen) opposite/in the presence of (+gen) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! the (gen) god (gen)
Iz:38:20 Iz_38:20_1 Iz_38:20_2 Iz_38:20_3 Iz_38:20_4 Iz_38:20_5 Iz_38:20_6 Iz_38:20_7 Iz_38:20_8 Iz_38:20_9 Iz_38:20_10 Iz_38:20_11 Iz_38:20_12 Iz_38:20_13 Iz_38:20_14 Iz_38:20_15 Iz_38:20_16 Iz_38:20_17 Iz_38:20_18 Iz_38:20_19 Iz_38:20_20 Iz_38:20_21 Iz_38:20_22
Iz:38:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:38:21 καὶ εἶπεν Ησαιας πρὸς Εζεκιαν Λαβὲ παλάθην ἐκ σύκων καὶ τρῖψον καὶ κατάπλασαι, καὶ ὑγιὴς ἔσῃ.
Iz:38:21 Now Esaias had said to Ezekias; Take a cake of figs, and mash them, and apply them as a plaster, and thou shalt be well. (Isaiah 38:21 Brenton)
Iz:38:21 Powiedział też Izajasz: «Weźcie placek figowy i przyłóżcie do wrzodu, a zdrów będzie!» (Iz 38:21 BT_4)
Iz:38:21 Καὶ εἶπεν Ησαιας πρὸς Εζεκιαν Λαβὲ παλάθην ἐκ σύκων καὶ τρῖψον καὶ κατάπλασαι, καὶ ὑγιὴς ἔσῃ.
Iz:38:21 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἠσαΐας, -ου, ὁ πρός Ἑζεκίας, -ου, ὁ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-)   ἐκ σῦκον, -ου, τό; συκῆ, -ῆς, ἡ καί τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καί   καί ὑγιής -ές εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Iz:38:21 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Izajasz Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Hezekiah By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Figa {Strój}; drzewo figi {stroju} I też, nawet, mianowicie By trzeć się używany, trzeć się I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Zdrowy By być
Iz:38:21 *kai\ ei)=pen *Esaias pro\s *eDZekian *labe\ pala/TEn e)k su/kOn kai\ tri=PSon kai\ kata/plasai, kai\ u(giE\s e)/sE|.
Iz:38:21 kai eipen Esaias pros eDZekian labe palaTEn ek sykOn kai triPSon kai kataplasai, kai hygiEs esE.
Iz:38:21 C VBI_AAI3S N1T_NSM P N1T_ASM V1_PAD2S N1_ASF P N1_GPF C VA_AAD2S C VA_AMD2S C A3H_NSM VF_FMI2S
Iz:38:21 and also, even, namely to say/tell Isaiah toward (+acc,+gen,+dat) Hezekiah to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand ć out of (+gen) ἐξ before vowels fig; fig tree and also, even, namely to rub worn, rub and also, even, namely ć and also, even, namely healthy to be
Iz:38:21 and he/she/it-SAY/TELL-ed Isaiah (nom) toward (+acc,+gen,+dat) Hezekiah (acc) do-TAKE HOLD OF-you(sg)!   out of (+gen) figs (gen); fig trees (gen) and do-RUB-you(sg)! and   and healthy ([Adj] nom) you(sg)-will-be
Iz:38:21 Iz_38:21_1 Iz_38:21_2 Iz_38:21_3 Iz_38:21_4 Iz_38:21_5 Iz_38:21_6 Iz_38:21_7 Iz_38:21_8 Iz_38:21_9 Iz_38:21_10 Iz_38:21_11 Iz_38:21_12 Iz_38:21_13 Iz_38:21_14 Iz_38:21_15 Iz_38:21_16
Iz:38:21 x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:38:22 καὶ εἶπεν Εζεκιας Τοῦτο τὸ σημεῖον, ὅτι ἀναβήσομαι εἰς τὸν οἶκον κυρίου τοῦ θεοῦ.
Iz:38:22 And Ezekias said, This is a sign to Ezekias, that I shall go up to the house of God. (Isaiah 38:22 Brenton)
Iz:38:22 Ezechiasz zaś rzekł: «Jaki znak upewni mię, że wejdę do świątyni Pańskiej?» (Iz 38:22 BT_4)
Iz:38:22 καὶ εἶπεν Εζεκιας Τοῦτο τὸ σημεῖον, ὅτι ἀναβήσομαι εἰς τὸν οἶκον κυρίου τοῦ θεοῦ.
Iz:38:22 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἑζεκίας, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό σημεῖον, -ου, τό ὅτι ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
Iz:38:22 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Hezekiah To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Znak Ponieważ/tamto By podnosić Do (+przyspieszenie) Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg 
Iz:38:22 kai\ ei)=pen *eDZekias *tou=to to\ sEmei=on, o(/ti a)nabE/somai ei)s to\n oi)=kon kuri/ou tou= Teou=.
Iz:38:22 kai eipen eDZekias tuto to sEmeion, hoti anabEsomai eis ton oikon kyriu tu Teu.
Iz:38:22 C VBI_AAI3S N1T_NSM RD_ASM RA_ASN N2_ASN C VF_FMI1S P RA_ASM N2_ASM N2_GSM RA_GSM N2_GSM
Iz:38:22 and also, even, namely to say/tell Hezekiah this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the sign because/that to ascend into (+acc) the house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology]
Iz:38:22 and he/she/it-SAY/TELL-ed Hezekiah (nom) this (nom|acc) the (nom|acc) sign (nom|acc|voc) because/that I-will-be-ASCEND-ed into (+acc) the (acc) house (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen)
Iz:38:22 Iz_38:22_1 Iz_38:22_2 Iz_38:22_3 Iz_38:22_4 Iz_38:22_5 Iz_38:22_6 Iz_38:22_7 Iz_38:22_8 Iz_38:22_9 Iz_38:22_10 Iz_38:22_11 Iz_38:22_12 Iz_38:22_13 Iz_38:22_14
Iz:38:22 x x x x x x x x x x x x x x