Iz:51:1 Ἀκούσατέ μου, οἱ διώκοντες τὸ δίκαιον καὶ ζητοῦντες τὸν κύριον, ἐμβλέψατε εἰς τὴν στερεὰν πέτραν, ἣν ἐλατομήσατε, καὶ εἰς τὸν βόθυνον τοῦ λάκκου, ὃν ὠρύξατε.
Iz:51:1 Hearken to me, ye that follow after righteousness, and seek the Lord: look to the solid rock, which ye have hewn, and to the hole of the pit which ye have dug. (Isaiah 51:1 Brenton)
Iz:51:1 Słuchajcie Mnie, wy, co się domagacie sprawiedliwości, którzy szukacie Pana. Wejrzyjcie na skałę, z której was wyciosano, i na gardziel studni, z której was wydobyto. (Iz 51:1 BT_4)
Iz:51:1 Ἀκούσατέ μου, οἱ διώκοντες τὸ δίκαιον καὶ ζητοῦντες τὸν κύριον, ἐμβλέψατε εἰς τὴν στερεὰν πέτραν, ἣν ἐλατομήσατε, καὶ εἰς τὸν βόθυνον τοῦ λάκκου, ὃν ὠρύξατε.
Iz:51:1 ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό διώκω (διωκ-, διωξ-, διωξ-, -, δεδιωκ-, διωχ·θ-) ὁ ἡ τό δίκαιος -αία -ον καί ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐμ·βλέπω (εν+βλεπ-, εν+βλεψ-, εν+βλεψ-, -, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό στερεός -ά -όν πέτρα, -ας, ἡ ὅς ἥ ὅ λατομέω (λατομ(ε)-, -, λατομη·σ-, -, λελατομη-, λατομη·θ-) καί εἰς[1] ὁ ἡ τό βόθυνος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό   ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὀρύσσω (ορυσσ-, ορυξ-, ορυξ-, -, -, ορυγ·[θ]-)
Iz:51:1 By słyszeć Ja By wstępować na drogę sądową/ścigaj wstępuj na drogę sądową: Kładziony na próbę Właśnie prawy, właśnie I też, nawet, mianowicie By szukać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By wyglądać na Do (+przyspieszenie) Stały Skała Kto/, który/, który By rąbać I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Dół Kto/, który/, który; by być By kopać/żłobak
Iz:51:1 *)akou/sate/ mou, oi( diO/kontes to\ di/kaion kai\ DZEtou=ntes to\n ku/rion, e)mble/PSate ei)s tE\n sterea\n pe/tran, E(\n e)latomE/sate, kai\ ei)s to\n bo/Tunon tou= la/kkou, o(\n O)ru/Xate.
Iz:51:1 akusate mu, hoi diOkontes to dikaion kai DZEtuntes ton kyrion, emblePSate eis tEn sterean petran, hEn elatomEsate, kai eis ton boTynon tu lakku, hon OryXate.
Iz:51:1 VA_AAD2P RP_GS RA_NPM V1_PAPNPM RA_ASN A1A_ASM C V2_PAPNPM RA_ASM N2_ASM VA_AAD2P P RA_ASF A1A_ASF N1A_ASF RR_ASF VAI_AAI2P C P RA_ASM N2_ASM RA_GSM N2_GSM RR_ASM VAI_AAI2P
Iz:51:1 to hear I the to prosecute/pursue prosecute: put on trial the just righteous, just and also, even, namely to seek the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to look upon into (+acc) the solid rock who/whom/which to hew and also, even, namely into (+acc) the pit the ć who/whom/which; to be to dig/gouge
Iz:51:1 do-HEAR-you(pl)! me (gen) the (nom) while PROSECUTE/PURSUE-ing (nom|voc) the (nom|acc) just ([Adj] acc, nom|acc|voc) and while SEEK-ing (nom|voc) the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) do-LOOK UPON-you(pl)! into (+acc) the (acc) solid ([Adj] acc) rock (acc) who/whom/which (acc) you(pl)-HEW-ed and into (+acc) the (acc) pit (acc) the (gen)   who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) you(pl)-DIG/GOUGE-ed
Iz:51:1 Iz_51:1_1 Iz_51:1_2 Iz_51:1_3 Iz_51:1_4 Iz_51:1_5 Iz_51:1_6 Iz_51:1_7 Iz_51:1_8 Iz_51:1_9 Iz_51:1_10 Iz_51:1_11 Iz_51:1_12 Iz_51:1_13 Iz_51:1_14 Iz_51:1_15 Iz_51:1_16 Iz_51:1_17 Iz_51:1_18 Iz_51:1_19 Iz_51:1_20 Iz_51:1_21 Iz_51:1_22 Iz_51:1_23 Iz_51:1_24 Iz_51:1_25
Iz:51:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:51:2 ἐμβλέψατε εἰς Αβρααμ τὸν πατέρα ὑμῶν καὶ εἰς Σαρραν τὴν ὠδίνουσαν ὑμᾶς· ὅτι εἷς ἦν, καὶ ἐκάλεσα αὐτὸν καὶ εὐλόγησα αὐτὸν καὶ ἠγάπησα αὐτὸν καὶ ἐπλήθυνα αὐτόν.
Iz:51:2 Look to Abraam your father, and to Sarrha that bore you: for he was alone when I called him, and blessed him, and loved him, and multiplied him. (Isaiah 51:2 Brenton)
Iz:51:2 Wejrzyjcie na Abrahama, waszego ojca, i na Sarę, która was zrodziła. Bo powołałem jego jednego, lecz pobłogosławiłem go i rozmnożyłem. (Iz 51:2 BT_4)
Iz:51:2 ἐμβλέψατε εἰς Αβρααμ τὸν πατέρα ὑμῶν καὶ εἰς Σαρραν τὴν ὠδίνουσαν ὑμᾶς· ὅτι εἷς ἦν, καὶ ἐκάλεσα αὐτὸν καὶ εὐλόγησα αὐτὸν καὶ ἠγάπησα αὐτὸν καὶ ἐπλήθυνα αὐτόν.
Iz:51:2 ἐμ·βλέπω (εν+βλεπ-, εν+βλεψ-, εν+βλεψ-, -, -, -) εἰς[1] Ἀβραάμ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί εἰς[1] Σάρρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό ὠδίνω (ωδιν-, ωδινη·σ-, ωδινη·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὅτι εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:51:2 By wyglądać na Do (+przyspieszenie) Abraham Ojciec Ty I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Sarah By cierpieć bóle porodowy Ty Ponieważ/tamto Jeden By być I też, nawet, mianowicie By nazywać rozmowę On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By błogosławić On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By kochać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wzrastać/mnóż się On/ona/to/to samo
Iz:51:2 e)mble/PSate ei)s *abraam to\n pate/ra u(mO=n kai\ ei)s *sarran tE\n O)di/nousan u(ma=s· o(/ti ei(=s E)=n, kai\ e)ka/lesa au)to\n kai\ eu)lo/gEsa au)to\n kai\ E)ga/pEsa au)to\n kai\ e)plE/Tuna au)to/n.
Iz:51:2 emblePSate eis abraam ton patera hymOn kai eis sarran tEn Odinusan hymas· hoti heis En, kai ekalesa auton kai eulogEsa auton kai EgapEsa auton kai eplETyna auton.
Iz:51:2 VA_AAD2P P N_ASM RA_ASM N3_ASM RP_GP C P N_ASF RA_ASF VA_AAPASF RP_AP C M_NSM V9_IAI3S C VAI_AAI1S RD_ASM C VA_AAI1S RD_ASM C VAI_AAI1S RD_ASM C VAI_AAI1S RD_ASM
Iz:51:2 to look upon into (+acc) Abraham the father you and also, even, namely into (+acc) Sarah the to travail you because/that one to be and also, even, namely to call call he/she/it/same and also, even, namely to bless he/she/it/same and also, even, namely to love he/she/it/same and also, even, namely to increase/multiply he/she/it/same
Iz:51:2 do-LOOK UPON-you(pl)! into (+acc) Abraham (indecl) the (acc) father (acc) you(pl) (gen) and into (+acc) Sarah (acc) the (acc) while TRAVAIL-ing (acc) you(pl) (acc) because/that one (nom) he/she/it-was and I-CALL-ed him/it/same (acc) and I-BLESS-ed him/it/same (acc) and I-LOVE-ed him/it/same (acc) and I-INCREASE/MULTIPLY-ed him/it/same (acc)
Iz:51:2 Iz_51:2_1 Iz_51:2_2 Iz_51:2_3 Iz_51:2_4 Iz_51:2_5 Iz_51:2_6 Iz_51:2_7 Iz_51:2_8 Iz_51:2_9 Iz_51:2_10 Iz_51:2_11 Iz_51:2_12 Iz_51:2_13 Iz_51:2_14 Iz_51:2_15 Iz_51:2_16 Iz_51:2_17 Iz_51:2_18 Iz_51:2_19 Iz_51:2_20 Iz_51:2_21 Iz_51:2_22 Iz_51:2_23 Iz_51:2_24 Iz_51:2_25 Iz_51:2_26 Iz_51:2_27
Iz:51:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:51:3 καὶ σὲ νῦν παρακαλέσω, Σιων, καὶ παρεκάλεσα πάντα τὰ ἔρημα αὐτῆς καὶ θήσω τὰ ἔρημα αὐτῆς ὡς παράδεισον κυρίου· εὐφροσύνην καὶ ἀγαλλίαμα εὑρήσουσιν ἐν αὐτῇ, ἐξομολόγησιν καὶ φωνὴν αἰνέσεως. –
Iz:51:3 And now I will comfort thee, O Sion: and I have comforted all her desert places; and I will make her desert places as a garden, and her western places as the garden of the Lord; they shall find in her gladness and exultation, thanksgiving and the voice of praise. (Isaiah 51:3 Brenton)
Iz:51:3 Zaiste, zlituje się Pan nad Syjonem, zlituje się nad wszelką jego ruiną. Na Eden zamieni jego pustynię, a jego stepy na ogród Pana. Zapanują w nim radość i wesele, pienia dziękczynne przy dźwięku muzyki. (Iz 51:3 BT_4)
Iz:51:3 καὶ σὲ νῦν παρακαλέσω, Σιων, καὶ παρεκάλεσα πάντα τὰ ἔρημα αὐτῆς καὶ θήσω τὰ ἔρημα αὐτῆς ὡς παράδεισον κυρίου· εὐφροσύνην καὶ ἀγαλλίαμα εὑρήσουσιν ἐν αὐτῇ, ἐξομολόγησιν καὶ φωνὴν αἰνέσεως.
Iz:51:3 καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν νῦν παρα·καλέω (παρα+καλ(ε)-, παρα+καλε·σ-, παρα+καλε·σ-, -, παρα+κεκλη-, παρα+κλη·θ-) Σιών, ἡ καί παρα·καλέω (παρα+καλ(ε)-, παρα+καλε·σ-, παρα+καλε·σ-, -, παρα+κεκλη-, παρα+κλη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔρημος -ον αὐτός αὐτή αὐτό καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ὁ ἡ τό ἔρημος -ον αὐτός αὐτή αὐτό ὡς παράδεισος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ καί ἀγαλλίαμα[τ], -ατος, τό [LXX] εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό   καί φωνή, -ῆς, ἡ αἴνεσις, -εως, ἡ  
Iz:51:3 I też, nawet, mianowicie Ty; twój/twój(sg) Teraz By wnosić petycję do petycji, pocieszać, błagać, proszę, wołać {telefonować}, posyłać po, wezwać, zapraszać, napominać, zachęcać, odwoływać się do, żałować, żałować, pocieszać, błagać, przemawiać, prosić, prosić {pytać} poważnie, prośba, wstawiać się u Syjon I też, nawet, mianowicie By wnosić petycję do petycji, pocieszać, błagać, proszę, wołać {telefonować}, posyłać po, wezwać, zapraszać, napominać, zachęcać, odwoływać się do, żałować, żałować, pocieszać, błagać, przemawiać, prosić, prosić {pytać} poważnie, prośba, wstawiać się u Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Odludzie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Odludzie On/ona/to/to samo Jak/jak Raj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wesołość I też, nawet, mianowicie exhultation By znajdować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Dźwięku/głos płacze Chwal chwały  
Iz:51:3 kai\ se\ nu=n parakale/sO, *siOn, kai\ pareka/lesa pa/nta ta\ e)/rEma au)tE=s kai\ TE/sO ta\ e)/rEma au)tE=s O(s para/deison kuri/ou· eu)frosu/nEn kai\ a)galli/ama eu(rE/sousin e)n au)tE=|, e)Xomolo/gEsin kai\ fOnE\n ai)ne/seOs.
Iz:51:3 kai se nyn parakalesO, siOn, kai parekalesa panta ta erEma autEs kai TEsO ta erEma autEs hOs paradeison kyriu· eufrosynEn kai agalliama heurEsusin en autE, eXomologEsin kai fOnEn aineseOs.
Iz:51:3 C RP_AS D VF_FAI1S N_ASF C VAI_AAI1S A3_APN RA_APN A1B_APN RD_GSF C VF_FAI1S RA_APN A1B_APN RD_GSF D N2_ASM N2_GSM N1_ASF C N3M_ASN VF_FAI3P P RD_DSF N3I_ASF C N1_ASF N3I_GSF
Iz:51:3 and also, even, namely you; your/yours(sg) now to petition petition, comfort, beseech, please, call, send for, summon, invite, exhort, encourage, appeal to, repent, regret, console, entreat, plead, beg, ask earnestly, request, plead with Zion and also, even, namely to petition petition, comfort, beseech, please, call, send for, summon, invite, exhort, encourage, appeal to, repent, regret, console, entreat, plead, beg, ask earnestly, request, plead with every all, each, every, the whole of the wilderness he/she/it/same and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station the wilderness he/she/it/same as/like paradise lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. cheerfulness and also, even, namely exhultation to find in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same ć and also, even, namely sound/voice cries praise of praise  
Iz:51:3 and you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) now I-will-PETITION, I-should-PETITION Zion (indecl) and I-PETITION-ed all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) wilderness ([Adj] nom|acc|voc) her/it/same (gen) and I-will-PLACE, I-should-PLACE the (nom|acc) wilderness ([Adj] nom|acc|voc) her/it/same (gen) as/like paradise (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) cheerfulness (acc) and exhultation (nom|acc|voc) they-will-FIND, going-to-FIND (fut ptcp) (dat) in/among/by (+dat) her/it/same (dat)   and sound/voice (acc) praise (gen)  
Iz:51:3 Iz_51:3_1 Iz_51:3_2 Iz_51:3_3 Iz_51:3_4 Iz_51:3_5 Iz_51:3_6 Iz_51:3_7 Iz_51:3_8 Iz_51:3_9 Iz_51:3_10 Iz_51:3_11 Iz_51:3_12 Iz_51:3_13 Iz_51:3_14 Iz_51:3_15 Iz_51:3_16 Iz_51:3_17 Iz_51:3_18 Iz_51:3_19 Iz_51:3_20 Iz_51:3_21 Iz_51:3_22 Iz_51:3_23 Iz_51:3_24 Iz_51:3_25 Iz_51:3_26 Iz_51:3_27 Iz_51:3_28 Iz_51:3_29 Iz_51:3_30
Iz:51:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:51:4 ἀκούσατέ μου ἀκούσατε, λαός μου, καὶ οἱ βασιλεῖς, πρός με ἐνωτίσασθε· ὅτι νόμος παρ’ ἐμοῦ ἐξελεύσεται καὶ ἡ κρίσις μου εἰς φῶς ἐθνῶν.
Iz:51:4 Hear me, hear me, my people; and ye kings, hearken to me: for a law shall proceed from me, and my judgment shall be for a light of the nations. (Isaiah 51:4 Brenton)
Iz:51:4 Ludy, słuchajcie Mnie z uwagą, narody, nastawcie ku Mnie uszu! Bo ode Mnie wyjdzie pouczenie, i Prawo moje wydam jako światłość dla ludów. (Iz 51:4 BT_4)
Iz:51:4 ἀκούσατέ μου ἀκούσατε, λαός μου, καὶ οἱ βασιλεῖς, πρός με ἐνωτίσασθε· ὅτι νόμος παρ’ ἐμοῦ ἐξελεύσεται καὶ κρίσις μου εἰς φῶς ἐθνῶν.
Iz:51:4 ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν·ωτίζομαι (εν+ωτιζ-, εν+ωτι(ε)·[σ]-, εν+ωτι·σ-/ενωτι·σ-, -, -, εν+ωτισ·θ-) ὅτι νόμος, -ου, ὁ παρά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) καί ὁ ἡ τό κρίσις, -εως, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] φῶ[τ]ς, -ωτός, τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη
Iz:51:4 By słyszeć Ja By słyszeć Ludzie Ja I też, nawet, mianowicie Król Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja By słuchać Ponieważ/tamto Prawo fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Ja; mój/mój By wychodzić I też, nawet, mianowicie Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość Ja Do (+przyspieszenie) Lekki {Jasny} Naród [zobacz etniczny]
Iz:51:4 a)kou/sate/ mou a)kou/sate, lao/s mou, kai\ oi( basilei=s, pro/s me e)nOti/sasTe· o(/ti no/mos par’ e)mou= e)Xeleu/setai kai\ E( kri/sis mou ei)s fO=s e)TnO=n.
Iz:51:4 akusate mu akusate, laos mu, kai hoi basileis, pros me enOtisasTe· hoti nomos par’ emu eXeleusetai kai hE krisis mu eis fOs eTnOn.
Iz:51:4 VA_AAD2P RP_GS VA_AAD2P N2_NSM RP_GS C RA_NPM N3V_NPM P RP_AS VA_AMD2P C N2_NSM P RP_GS VF_FMI3S C RA_NSF N3I_NSF RP_GS P N3T_ASN N3E_GPN
Iz:51:4 to hear I to hear people I and also, even, namely the king toward (+acc,+gen,+dat) I to listen because/that law frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together I; my/mine to come out and also, even, namely the judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit I into (+acc) light nation [see ethnic]
Iz:51:4 do-HEAR-you(pl)! me (gen) do-HEAR-you(pl)! people (nom) me (gen) and the (nom) kings (acc, nom|voc) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) you(pl)-were-LISTEN-ed, be-you(pl)-LISTEN-ed! because/that law (nom) frοm beside (+acc,+gen,+dat) me (gen); my/mine (gen) he/she/it-will-be-COME-ed-OUT and the (nom) judgment (nom) me (gen) into (+acc) light (nom|acc|voc) nations (gen)
Iz:51:4 Iz_51:4_1 Iz_51:4_2 Iz_51:4_3 Iz_51:4_4 Iz_51:4_5 Iz_51:4_6 Iz_51:4_7 Iz_51:4_8 Iz_51:4_9 Iz_51:4_10 Iz_51:4_11 Iz_51:4_12 Iz_51:4_13 Iz_51:4_14 Iz_51:4_15 Iz_51:4_16 Iz_51:4_17 Iz_51:4_18 Iz_51:4_19 Iz_51:4_20 Iz_51:4_21 Iz_51:4_22 Iz_51:4_23
Iz:51:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:51:5 ἐγγίζει ταχὺ ἡ δικαιοσύνη μου, καὶ ἐξελεύσεται ὡς φῶς τὸ σωτήριόν μου, καὶ εἰς τὸν βραχίονά μου ἔθνη ἐλπιοῦσιν· ἐμὲ νῆσοι ὑπομενοῦσιν καὶ εἰς τὸν βραχίονά μου ἐλπιοῦσιν.
Iz:51:5 My righteousness speedily draws nigh, and my salvation shall go forth as light, and on mine arm shall the Gentiles trust: the isles shall wait for me, and on mine arm shall they trust. (Isaiah 51:5 Brenton)
Iz:51:5 Bliska jest moja sprawiedliwość, zbawienie moje się ukaże. Ramię moje sądzić będzie ludy. Wyspy położą we Mnie nadzieję i liczyć będą na moje ramię. (Iz 51:5 BT_4)
Iz:51:5 ἐγγίζει ταχὺ δικαιοσύνη μου, καὶ ἐξελεύσεται ὡς φῶς τὸ σωτήριόν μου, καὶ εἰς τὸν βραχίονά μου ἔθνη ἐλπιοῦσιν· ἐμὲ νῆσοι ὑπομενοῦσιν καὶ εἰς τὸν βραχίονά μου ἐλπιοῦσιν.
Iz:51:5 ἐγγίζω (εγγιζ-, εγγι(ε)·[σ]-, εγγι·σ-, ηγγι·κ-, -, -) ταχύ (Adv. of ταχύς); ταχύς -εῖα -ύ, gen. -έος and -έως ὁ ἡ τό δικαιο·σύνη, -ης, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὡς φῶ[τ]ς, -ωτός, τό ὁ ἡ τό σωτήριος -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί εἰς[1] ὁ ἡ τό βραχίων, -ονος, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ἐλπίζω (ελπιζ-, ελπι(ε)·[σ]-, ελπι·σ-, ηλπι·κ-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν νῆσος, -ου, ἡ ὑπο·μένω (υπο+μεν-, υπο+μεν(ε)·[σ]-, υπο+μειν·[σ]-, υπο+μεμενη·κ-, -, -) καί εἰς[1] ὁ ἡ τό βραχίων, -ονος, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐλπίζω (ελπιζ-, ελπι(ε)·[σ]-, ελπι·σ-, ηλπι·κ-, -, -)
Iz:51:5 Do blisko (zbliżaj się, gróź, pod ręką, pobliski, przychodź blisko, (nadchodź)) Szybko; szybko pośpieszny, szybko, 'rzucaj głową naprzód' mocno {szybko}, ????. Strącaj Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa Ja I też, nawet, mianowicie By wychodzić Jak/jak Lekki {Jasny} Oszczędność Ja I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Ręka {Broń} Ja Naród [zobacz etniczny] By mieć nadzieję utrzymuj się przy życiu, żyj na wskroś, trwaj dłużej, przeżyj Ja; mój/mój Wyspa By znosić niedźwiedzia, cierpieć, przechodzić, tolerować, podtrzymywać I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Ręka {Broń} Ja By mieć nadzieję utrzymuj się przy życiu, żyj na wskroś, trwaj dłużej, przeżyj
Iz:51:5 e)ggi/DZei taCHu\ E( dikaiosu/nE mou, kai\ e)Xeleu/setai O(s fO=s to\ sOtE/rio/n mou, kai\ ei)s to\n braCHi/ona/ mou e)/TnE e)lpiou=sin· e)me\ nE=soi u(pomenou=sin kai\ ei)s to\n braCHi/ona/ mou e)lpiou=sin.
Iz:51:5 engiDZei taCHy hE dikaiosynE mu, kai eXeleusetai hOs fOs to sOtErion mu, kai eis ton braCHiona mu eTnE elpiusin· eme nEsoi hypomenusin kai eis ton braCHiona mu elpiusin.
Iz:51:5 V1_PAI3S A3U_B RA_NSF N1_NSF RP_GS C VF_FMI3S D N3T_ASN RA_NSN N2N_NSN RP_GS C P RA_ASM N3N_ASM RP_GS N3E_NPN VF2_FAI3P RP_AS N2_NPF VF2_FAI3P C P RA_ASM N3N_ASM RP_GS VF2_FAI3P
Iz:51:5 to near (draw near, be imminent, at hand, nearby, come nigh, (approach)) quickly; quick speedy, swift, ‘throw headlong’ fast, επίθ. precipitate the righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law I and also, even, namely to come out as/like light the saving I and also, even, namely into (+acc) the arm I nation [see ethnic] to hope survive, live through, outlast, outlive I; my/mine island to endure bear, suffer, undergo, tolerate, sustain and also, even, namely into (+acc) the arm I to hope survive, live through, outlast, outlive
Iz:51:5 he/she/it-is-NEAR-ing, you(sg)-are-being-NEAR-ed (classical) quickly; quick ([Adj] nom|acc|voc, voc) the (nom) righteousness (nom|voc) me (gen) and he/she/it-will-be-COME-ed-OUT as/like light (nom|acc|voc) the (nom|acc) saving ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen) and into (+acc) the (acc) arm (acc) me (gen) nations (nom|acc|voc) they-will-HOPE, going-to-HOPE (fut ptcp) (dat) me (acc); my/mine (voc) islands (nom|voc) they-are-ENDURE-ing, they-will-ENDURE, while ENDURE-ing (dat), going-to-ENDURE (fut ptcp) (dat) and into (+acc) the (acc) arm (acc) me (gen) they-will-HOPE, going-to-HOPE (fut ptcp) (dat)
Iz:51:5 Iz_51:5_1 Iz_51:5_2 Iz_51:5_3 Iz_51:5_4 Iz_51:5_5 Iz_51:5_6 Iz_51:5_7 Iz_51:5_8 Iz_51:5_9 Iz_51:5_10 Iz_51:5_11 Iz_51:5_12 Iz_51:5_13 Iz_51:5_14 Iz_51:5_15 Iz_51:5_16 Iz_51:5_17 Iz_51:5_18 Iz_51:5_19 Iz_51:5_20 Iz_51:5_21 Iz_51:5_22 Iz_51:5_23 Iz_51:5_24 Iz_51:5_25 Iz_51:5_26 Iz_51:5_27 Iz_51:5_28
Iz:51:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:51:6 ἄρατε εἰς τὸν οὐρανὸν τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑμῶν καὶ ἐμβλέψατε εἰς τὴν γῆν κάτω, ὅτι ὁ οὐρανὸς ὡς καπνὸς ἐστερεώθη, ἡ δὲ γῆ ὡς ἱμάτιον παλαιωθήσεται, οἱ δὲ κατοικοῦντες τὴν γῆν ὥσπερ ταῦτα ἀποθανοῦνται, τὸ δὲ σωτήριόν μου εἰς τὸν αἰῶνα ἔσται, ἡ δὲ δικαιοσύνη μου οὐ μὴ ἐκλίπῃ. –
Iz:51:6 Lift up your eyes to the sky, and look on the earth beneath: for the sky was darkened like smoke, and the earth shall wax old like a garment, and the inhabitants shall die in like manner: but my righteousness shall not fail. (Isaiah 51:6 Brenton)
Iz:51:6 Podnieście oczy ku niebu i na dół popatrzcie ku ziemi! Zaiste, niebo jak dym się rozwieje i ziemia zwiotczeje jak szata, a jej mieszkańcy wyginą jak komary. Lecz moje zbawienie będzie wieczne, a sprawiedliwość moja zmierzchu nie zazna. (Iz 51:6 BT_4)
Iz:51:6 ἄρατε εἰς τὸν οὐρανὸν τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑμῶν καὶ ἐμβλέψατε εἰς τὴν γῆν κάτω, ὅτι οὐρανὸς ὡς καπνὸς ἐστερεώθη, δὲ γῆ ὡς ἱμάτιον παλαιωθήσεται, οἱ δὲ κατοικοῦντες τὴν γῆν ὥσπερ ταῦτα ἀποθανοῦνται, τὸ δὲ σωτήριόν μου εἰς τὸν αἰῶνα ἔσται, δὲ δικαιοσύνη μου οὐ μὴ ἐκλίπῃ.
Iz:51:6 αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ἐμ·βλέπω (εν+βλεπ-, εν+βλεψ-, εν+βλεψ-, -, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ κάτω ὅτι ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ὡς καπνός, -οῦ, ὁ στερεόω (στερε(ο)-, στερεω·σ-, στερεω·σ-, -, -, στερεω·θ-) ὁ ἡ τό δέ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὡς ἱμάτιον, -ου, τό παλαιόω (παλαι(ο)-, παλαιω·σ-, παλαιω·σ-, πεπαλαιω·κ-, πεπαλαιω-, παλαιω·θ-) ὁ ἡ τό δέ κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὥσ·περ οὗτος αὕτη τοῦτο ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ὁ ἡ τό δέ σωτήριος -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό δέ δικαιο·σύνη, -ης, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -)  
Iz:51:6 By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Do (+przyspieszenie) Nieba/niebo Oko Ty I też, nawet, mianowicie By wyglądać na Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia Na dół na dole, poniżej, do dna, poniżej, dolny Ponieważ/tamto Nieba/niebo Jak/jak Gryzący dym dymią się MNIE: Od OFr. fumer (v.), od L. fumare 'by palić'. By stężać zaś Ziemi/ziemia Jak/jak Ubierająca część garderoby, płaszcz By robić stary zaś By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Ziemi/ziemia Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By umierać zaś Oszczędność Ja Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze By być zaś Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa Ja ??? Przed przydechem mocnym Nie By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany)  
Iz:51:6 a)/rate ei)s to\n ou)rano\n tou\s o)fTalmou\s u(mO=n kai\ e)mble/PSate ei)s tE\n gE=n ka/tO, o(/ti o( ou)rano\s O(s kapno\s e)stereO/TE, E( de\ gE= O(s i(ma/tion palaiOTE/setai, oi( de\ katoikou=ntes tE\n gE=n O(/sper tau=ta a)poTanou=ntai, to\ de\ sOtE/rio/n mou ei)s to\n ai)O=na e)/stai, E( de\ dikaiosu/nE mou ou) mE\ e)kli/pE|.
Iz:51:6 arate eis ton uranon tus ofTalmus hymOn kai emblePSate eis tEn gEn katO, hoti ho uranos hOs kapnos estereOTE, hE de gE hOs himation palaiOTEsetai, hoi de katoikuntes tEn gEn hOsper tauta apoTanuntai, to de sOtErion mu eis ton aiOna estai, hE de dikaiosynE mu u mE eklipE.
Iz:51:6 VA_AAD2P P RA_ASM N2_ASM RA_APM N2_APM RP_GP C VA_AAD2P P RA_ASF N1_ASF D C RA_NSM N2_NSM D N2_NSM VCI_API3S RA_NSF x N1_NSF D N2N_ASN VC_FPI3S RA_NPM x V2_PAPNPM RA_ASF N1_ASF D RD_APN VF2_FMI3P RA_NSN x N2N_NSN RP_GS P RA_ASM N3W_ASM VF_FMI3S RA_NSF x N1_NSF RP_GS D D VB_AAS3S
Iz:51:6 to lift/pick up take up, tote, raise into (+acc) the sky/heaven the eye you and also, even, namely to look upon into (+acc) the earth/land down adown, under, to the bottom, below, nether because/that the sky/heaven as/like fume fume ME: from OFr. fumer (v.), from L. fumare 'to smoke'. to solidify the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] earth/land as/like clothing garment, cloak to make old the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) the earth/land just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to die the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] saving I into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever to be the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law I οὐχ before rough breathing not to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out)  
Iz:51:6 do-LIFT/PICK-you(pl)-UP! into (+acc) the (acc) sky/heaven (acc) the (acc) eyes (acc) you(pl) (gen) and do-LOOK UPON-you(pl)! into (+acc) the (acc) earth/land (acc) down because/that the (nom) sky/heaven (nom) as/like fume (nom) he/she/it-was-SOLIDIFY-ed the (nom) Yet earth/land (nom|voc) as/like clothing (nom|acc|voc) he/she/it-will-be-MAKE-ed-OLD the (nom) Yet while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (nom|voc) the (acc) earth/land (acc) just as these (nom|acc) they-will-be-DIE-ed the (nom|acc) Yet saving ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen) into (+acc) the (acc) eon (acc) he/she/it-will-be the (nom) Yet righteousness (nom|voc) me (gen) not not he/she/it-should-FAIL, you(sg)-should-be-FAIL-ed  
Iz:51:6 Iz_51:6_1 Iz_51:6_2 Iz_51:6_3 Iz_51:6_4 Iz_51:6_5 Iz_51:6_6 Iz_51:6_7 Iz_51:6_8 Iz_51:6_9 Iz_51:6_10 Iz_51:6_11 Iz_51:6_12 Iz_51:6_13 Iz_51:6_14 Iz_51:6_15 Iz_51:6_16 Iz_51:6_17 Iz_51:6_18 Iz_51:6_19 Iz_51:6_20 Iz_51:6_21 Iz_51:6_22 Iz_51:6_23 Iz_51:6_24 Iz_51:6_25 Iz_51:6_26 Iz_51:6_27 Iz_51:6_28 Iz_51:6_29 Iz_51:6_30 Iz_51:6_31 Iz_51:6_32 Iz_51:6_33 Iz_51:6_34 Iz_51:6_35 Iz_51:6_36 Iz_51:6_37 Iz_51:6_38 Iz_51:6_39 Iz_51:6_40 Iz_51:6_41 Iz_51:6_42 Iz_51:6_43 Iz_51:6_44 Iz_51:6_45 Iz_51:6_46 Iz_51:6_47 Iz_51:6_48 Iz_51:6_49
Iz:51:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:51:7 ἀκούσατέ μου, οἱ εἰδότες κρίσιν, λαός μου, οὗ ὁ νόμος μου ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμῶν· μὴ φοβεῖσθε ὀνειδισμὸν ἀνθρώπων καὶ τῷ φαυλισμῷ αὐτῶν μὴ ἡττᾶσθε.
Iz:51:7 Hear me, ye that know judgment, the people in whose heart is my law: fear not the reproach of men, and be not overcome by their contempt. (Isaiah 51:7 Brenton)
Iz:51:7 Słuchajcie Mnie, znawcy sprawiedliwości, narodzie biorący do serca moje Prawo! Nie lękajcie się zniewagi ludzkiej, nie dajcie się zastraszyć ich obelgami! (Iz 51:7 BT_4)
Iz:51:7 ἀκούσατέ μου, οἱ εἰδότες κρίσιν, λαός μου, οὗ νόμος μου ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμῶν· μὴ φοβεῖσθε ὀνειδισμὸν ἀνθρώπων καὶ τῷ φαυλισμῷ αὐτῶν μὴ ἡττᾶσθε.
Iz:51:7 ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) κρίσις, -εως, ἡ λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς μή φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ὀνειδισμός, -οῦ, ὁ ἄνθρωπος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό μή ἑσσόομαι/ἡττάομαι (ηττ(α)-, ηττη·σ-, ηττη·σ-, -, ηττη-, εσσω·θ-/ηττη·θ-)
Iz:51:7 By słyszeć Ja By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość Ludzie Ja Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który Prawo Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ty Nie By bać się Obrażaj Ludzki I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Nie By tracić
Iz:51:7 a)kou/sate/ mou, oi( ei)do/tes kri/sin, lao/s mou, ou(= o( no/mos mou e)n tE=| kardi/a| u(mO=n· mE\ fobei=sTe o)neidismo\n a)nTrO/pOn kai\ tO=| faulismO=| au)tO=n mE\ E(tta=sTe.
Iz:51:7 akusate mu, hoi eidotes krisin, laos mu, hu ho nomos mu en tE kardia hymOn· mE fobeisTe oneidismon anTrOpOn kai tO faulismO autOn mE hEttasTe.
Iz:51:7 VA_AAD2P RP_GS RA_NPM VA_AAPNPM N3I_ASF N2_NSM RP_GS RR_GSM RA_NSM N2_NSM RP_GS P RA_DSF N1A_DSF RP_GP D V2_PMI2P N2_ASM N2_GPM C RA_DSM N2_DSM RD_GPM D V3_PMD2P
Iz:51:7 to hear I the to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit people I where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which the law I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) you not to fear insult human and also, even, namely the ć he/she/it/same not to lose
Iz:51:7 do-HEAR-you(pl)! me (gen) the (nom) having PERCEIVE-ed (nom|voc) judgment (acc) people (nom) me (gen) where; who/whom/which (gen) the (nom) law (nom) me (gen) in/among/by (+dat) the (dat) heart (dat) you(pl) (gen) not you(pl)-are-being-FEAR-ed, be-you(pl)-being-FEAR-ed! insult (acc) humans (gen) and the (dat)   them/same (gen) not you(pl)-are-being-LOSE-ed, be-you(pl)-being-LOSE-ed!, you(pl)-should-be-being-LOSE-ed, you(pl)-were-being-LOSE-ed
Iz:51:7 Iz_51:7_1 Iz_51:7_2 Iz_51:7_3 Iz_51:7_4 Iz_51:7_5 Iz_51:7_6 Iz_51:7_7 Iz_51:7_8 Iz_51:7_9 Iz_51:7_10 Iz_51:7_11 Iz_51:7_12 Iz_51:7_13 Iz_51:7_14 Iz_51:7_15 Iz_51:7_16 Iz_51:7_17 Iz_51:7_18 Iz_51:7_19 Iz_51:7_20 Iz_51:7_21 Iz_51:7_22 Iz_51:7_23 Iz_51:7_24 Iz_51:7_25
Iz:51:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:51:8 ὥσπερ γὰρ ἱμάτιον βρωθήσεται ὑπὸ χρόνου καὶ ὡς ἔρια βρωθήσεται ὑπὸ σητός· ἡ δὲ δικαιοσύνη μου εἰς τὸν αἰῶνα ἔσται, τὸ δὲ σωτήριόν μου εἰς γενεὰς γενεῶν.
Iz:51:8 For as a garment will be devoured by time, and as wool will be devoured by a moth, so shall they be consumed; but my righteousness shall be for ever, and my salvation for all generations. (Isaiah 51:8 Brenton)
Iz:51:8 Bo robak stoczy ich jak odzież, i mole zgryzą ich jak wełnę; moja zaś sprawiedliwość przetrwa na wieki i zbawienie moje z pokolenia w pokolenie. (Iz 51:8 BT_4)
Iz:51:8 ὥσπερ γὰρ ἱμάτιον βρωθήσεται ὑπὸ χρόνου καὶ ὡς ἔρια βρωθήσεται ὑπὸ σητός· δὲ δικαιοσύνη μου εἰς τὸν αἰῶνα ἔσται, τὸ δὲ σωτήριόν μου εἰς γενεὰς γενεῶν.
Iz:51:8 ὥσ·περ γάρ ἱμάτιον, -ου, τό βιβρώσκω (βιβρωσκ-, -, -, βεβρω·κ-, βεβρω-, βρω·θ-) ὑπό χρόνος, -ου, ὁ (cf. καιρός) καί ὡς ἔριον, -ου, τό βιβρώσκω (βιβρωσκ-, -, -, βεβρω·κ-, βεβρω-, βρω·θ-) ὑπό σή[τ]ς, -ητός, ὁ ὁ ἡ τό δέ δικαιο·σύνη, -ης, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό δέ σωτήριος -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] γενεά, -ᾶς, ἡ γενεά, -ᾶς, ἡ
Iz:51:8 Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Dla odtąd, jak Ubierająca część garderoby, płaszcz By jeść Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wybieraj chwilę – wyraźny czas (wyszczególniany czas) albo przeciąg czasu (chwila). I też, nawet, mianowicie Jak/jak Wełna By jeść Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ćma zaś Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa Ja Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze By być zaś Oszczędność Ja Do (+przyspieszenie) Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie" Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie"
Iz:51:8 O(/sper ga\r i(ma/tion brOTE/setai u(po\ CHro/nou kai\ O(s e)/ria brOTE/setai u(po\ sEto/s· E( de\ dikaiosu/nE mou ei)s to\n ai)O=na e)/stai, to\ de\ sOtE/rio/n mou ei)s genea\s geneO=n.
Iz:51:8 hOsper gar himation brOTEsetai hypo CHronu kai hOs eria brOTEsetai hypo sEtos· hE de dikaiosynE mu eis ton aiOna estai, to de sOtErion mu eis geneas geneOn.
Iz:51:8 D x N2N_NSN VC_FPI3S P N2_GSM C D N2N_NPN VC_FPI3S P N3T_GSM RA_NSF x N1_NSF RP_GS P RA_ASM N3W_ASM VF_FMI3S RA_NSN x N2N_NSN RP_GS P N1A_APF N1A_GPF
Iz:51:8 just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" for since, as clothing garment, cloak to eat under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing time – a specific time (specified time) or space of time (a while). and also, even, namely as/like wool to eat under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing moth the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law I into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever to be the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] saving I into (+acc) generation Race, Nation; sometimes "generation" generation Race, Nation; sometimes "generation"
Iz:51:8 just as for clothing (nom|acc|voc) he/she/it-will-be-EAT-ed under (+acc), by (+gen) time (gen) and as/like wools (nom|acc|voc) he/she/it-will-be-EAT-ed under (+acc), by (+gen) moth (gen) the (nom) Yet righteousness (nom|voc) me (gen) into (+acc) the (acc) eon (acc) he/she/it-will-be the (nom|acc) Yet saving ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen) into (+acc) generation (gen), generations (acc) generations (gen)
Iz:51:8 Iz_51:8_1 Iz_51:8_2 Iz_51:8_3 Iz_51:8_4 Iz_51:8_5 Iz_51:8_6 Iz_51:8_7 Iz_51:8_8 Iz_51:8_9 Iz_51:8_10 Iz_51:8_11 Iz_51:8_12 Iz_51:8_13 Iz_51:8_14 Iz_51:8_15 Iz_51:8_16 Iz_51:8_17 Iz_51:8_18 Iz_51:8_19 Iz_51:8_20 Iz_51:8_21 Iz_51:8_22 Iz_51:8_23 Iz_51:8_24 Iz_51:8_25 Iz_51:8_26 Iz_51:8_27
Iz:51:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:51:9 Ἐξεγείρου ἐξεγείρου, Ιερουσαλημ, καὶ ἔνδυσαι τὴν ἰσχὺν τοῦ βραχίονός σου· ἐξεγείρου ὡς ἐν ἀρχῇ ἡμέρας, ὡς γενεὰ αἰῶνος. οὐ σὺ εἶ
Iz:51:9 Awake, awake, O Jerusalem, and put on the strength of thine arm; awake as in the early time, as the ancient generation. (Isaiah 51:9 Brenton)
Iz:51:9 Przebudź się, przebudź! Przyoblecz się w moc, o ramię Pańskie! Przebudź się, jak za dni minionych, w czasie zamierzchłych pokoleń. Czyżeś nie Ty poćwiartowało Rahaba, przebiło Smoka? (Iz 51:9 BT_4)
Iz:51:9 Ἐξεγείρου ἐξεγείρου, Ιερουσαλημ, καὶ ἔνδυσαι τὴν ἰσχὺν τοῦ βραχίονός σου· ἐξεγείρου ὡς ἐν ἀρχῇ ἡμέρας, ὡς γενεὰ αἰῶνος. οὐ σὺ εἶ
Iz:51:9 ἐξ·εγείρω (εξ+εγειρ-, εξ+εγερ(ε)·[σ]-, εξ+εγειρ·[σ]-, -, εξ+εγηγερ-, εξ+εγερ·θ-) ἐξ·εγείρω (εξ+εγειρ-, εξ+εγερ(ε)·[σ]-, εξ+εγειρ·[σ]-, -, εξ+εγηγερ-, εξ+εγερ·θ-) Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί ἐν·δύω (εν+δυ-, εν+δυ·σ-, εν+δυ·σ-, εν+δεδυ·κ-, εν+δεδυ-, -) ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ ὁ ἡ τό βραχίων, -ονος, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐξ·εγείρω (εξ+εγειρ-, εξ+εγερ(ε)·[σ]-, εξ+εγειρ·[σ]-, -, εξ+εγηγερ-, εξ+εγερ·θ-) ὡς ἐν ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ἡμέρα, -ας -ἡ ὡς γενεά, -ᾶς, ἡ αἰών, -ῶνος, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Iz:51:9 Do ??? Do ??? Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie By ubierać Siła Ręka {Broń} Ty; twój/twój(sg) Do ??? Jak/jak W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Początek; by zaczynać się Dzień Jak/jak Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie" Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze ??? Przed przydechem mocnym Ty By iść; by być
Iz:51:9 *)eXegei/rou e)Xegei/rou, *ierousalEm, kai\ e)/ndusai tE\n i)sCHu\n tou= braCHi/ono/s sou· e)Xegei/rou O(s e)n a)rCHE=| E(me/ras, O(s genea\ ai)O=nos. ou) su\ ei)=
Iz:51:9 eXegeiru eXegeiru, ierusalEm, kai endysai tEn isCHyn tu braCHionos su· eXegeiru hOs en arCHE hEmeras, hOs genea aiOnos. u sy ei
Iz:51:9 V1_PMD2S V1_PMD2S N_NSF C VA_AMD2S RA_ASF N3_ASF RA_GSM N3N_GSM RP_GS V1_PMD2S D P N1_DSF N1A_GSF D N1A_NSF N3W_GSM D RP_NS V9_PAI2S
Iz:51:9 to ??? to ??? Jerusalem [city of] and also, even, namely to clothe the strength the arm you; your/yours(sg) to ??? as/like in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among beginning; to begin day as/like generation Race, Nation; sometimes "generation" eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever οὐχ before rough breathing you to go; to be
Iz:51:9 be-you(sg)-being-???-ed! be-you(sg)-being-???-ed! Jerusalem (indecl) and to-CLOTHE, be-you(sg)-CLOTHE-ed!, he/she/it-happens-to-CLOTHE (opt) the (acc) strength (acc) the (gen) arm (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) be-you(sg)-being-???-ed! as/like in/among/by (+dat) beginning (dat); you(sg)-are-being-BEGIN-ed, he/she/it-should-be-BEGIN-ing, you(sg)-should-be-being-BEGIN-ed day (gen), days (acc) as/like generation (nom|voc) eon (gen) not you(sg) (nom) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are
Iz:51:9 Iz_51:9_1 Iz_51:9_2 Iz_51:9_3 Iz_51:9_4 Iz_51:9_5 Iz_51:9_6 Iz_51:9_7 Iz_51:9_8 Iz_51:9_9 Iz_51:9_10 Iz_51:9_11 Iz_51:9_12 Iz_51:9_13 Iz_51:9_14 Iz_51:9_15 Iz_51:9_16 Iz_51:9_17 Iz_51:9_18 Iz_51:9_19 Iz_51:9_20 Iz_51:9_21
Iz:51:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:51:10 ἡ ἐρημοῦσα θάλασσαν, ὕδωρ ἀβύσσου πλῆθος; ἡ θεῖσα τὰ βάθη τῆς θαλάσσης ὁδὸν διαβάσεως ῥυομένοις
Iz:51:10 Art thou not it that dried the sea, the water, even the abundance of the deep; that made the depths of the sea a way of passage for the delivered and redeemed? (Isaiah 51:10 Brenton)
Iz:51:10 Czyżeś nie Ty osuszyło morze, wody Wielkiej Otchłani, uczyniło drogę z dna morskiego, aby przejść mogli wykupieni? (Iz 51:10 BT_4)
Iz:51:10 ἐρημοῦσα θάλασσαν, ὕδωρ ἀβύσσου πλῆθος; θεῖσα τὰ βάθη τῆς θαλάσσης ὁδὸν διαβάσεως ῥυομένοις
Iz:51:10 ὁ ἡ τό ἐρημόω (ερημ(ο)-, ερημω·σ-, ερημω·σ-, ηρημω·κ-, ηρημω-, ερημω·θ-) θάλασσα, -ης, ἡ ὕδωρ, ὕδατος, τό ἄ·βυσσος, -ου, ἡ πλῆθο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ὁ ἡ τό βάθο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ ὁδός, -οῦ, ἡ   ῥύομαι (ρυ-, ρυ·σ-, ρυ·σ-, -, -, ρυσ·θ-)
Iz:51:10 By leżeć odłogiem Morze Woda Otchłań ?ß????? Jest podwójnej etymologii. Grecki od Izraelity: "Żadne białe płótno", to jest nie mające pokrycie Chrystusa. Grecki: "Żaden stopniowany postęp" (w Chrystusie). To nie przedstawia "żadnej głębokości albo postępu" (chrześcijańskiego charakteru), por: Los (mnóstwo ) By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Głębokość Morze Drogi {Sposobu}/droga By dostarczać [ciągnij jak prąd do siebie] Henry George Liddell, Robert Scott, grecki angielski Leksykon
Iz:51:10 E( e)rEmou=sa Ta/lassan, u(/dOr a)bu/ssou plE=Tos; E( Tei=sa ta\ ba/TE tE=s Tala/ssEs o(do\n diaba/seOs r(uome/nois
Iz:51:10 hE erEmusa Talassan, hydOr abyssu plETos; hE Teisa ta baTE tEs TalassEs hodon diabaseOs ryomenois
Iz:51:10 RA_NSF VA_AAPNSF N1S_ASF N3_ASN N2_GSF N3E_ASN RA_NSF VE_AAPNSF RA_APN N3E_APN RA_GSF N1S_GSF N2_ASF N3I_GSF V1_PMPDPM
Iz:51:10 the to lay waste sea water abyss Ἄβυσσος is of dual etymology. Greek from Hebrew: "no white linen", i.e. not having the covering of Christ. Greek: "no graduated progression" (in Christ). It represents "no depth or progression" (of Christian character), cf: lot (multitude ) the to place lay, put, set, situate, station the depth the sea way/road ć to deliver [draw as a current to oneself] Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon
Iz:51:10 the (nom) while LAY-ing-WASTE (nom|voc) sea (acc) water (nom|acc|voc) abyss (gen) lot (nom|acc|voc) the (nom) upon PLACE-ing (nom|voc) the (nom|acc) depths (nom|acc|voc) the (gen) sea (gen) way/road (acc)   while being-DELIVER-ed (dat)
Iz:51:10 Iz_51:10_1 Iz_51:10_2 Iz_51:10_3 Iz_51:10_4 Iz_51:10_5 Iz_51:10_6 Iz_51:10_7 Iz_51:10_8 Iz_51:10_9 Iz_51:10_10 Iz_51:10_11 Iz_51:10_12 Iz_51:10_13 Iz_51:10_14 Iz_51:10_15
Iz:51:10 x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:51:11 καὶ λελυτρωμένοις; ὑπὸ γὰρ κυρίου ἀποστραφήσονται καὶ ἥξουσιν εἰς Σιων μετ’ εὐφροσύνης καὶ ἀγαλλιάματος αἰωνίου· ἐπὶ γὰρ τῆς κεφαλῆς αὐτῶν ἀγαλλίασις καὶ αἴνεσις, καὶ εὐφροσύνη καταλήμψεται αὐτούς, ἀπέδρα ὀδύνη καὶ λύπη καὶ στεναγμός.
Iz:51:11 for by the help of the Lord they shall return, and come to Sion with joy and everlasting exultation, for praise and joy shall come upon their head: pain, and grief, and groaning, have fled away. (Isaiah 51:11 Brenton)
Iz:51:11 Odkupieni więc przez Pana powrócą i przybędą na Syjon z radosnym śpiewaniem, ze szczęściem wiecznym na twarzach. Osiągną radość i szczęście; ustąpi smutek i wzdychanie. (Iz 51:11 BT_4)
Iz:51:11 καὶ λελυτρωμένοις; ὑπὸ γὰρ κυρίου ἀποστραφήσονται καὶ ἥξουσιν εἰς Σιων μετ’ εὐφροσύνης καὶ ἀγαλλιάματος αἰωνίου· ἐπὶ γὰρ τῆς κεφαλῆς αὐτῶν ἀγαλλίασις καὶ αἴνεσις, καὶ εὐφροσύνη καταλήμψεται αὐτούς, ἀπέδρα ὀδύνη καὶ λύπη καὶ στεναγμός.
Iz:51:11 καί λυτρόω (λυτρ(ο)-, λυτρω·σ-, λυτρω·σ-, -, λελυτρω-, λυτρω·θ-) ὑπό γάρ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) καί ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -) εἰς[1] Σιών, ἡ μετά εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ καί ἀγαλλίαμα[τ], -ατος, τό [LXX] αἰώνιος -ία -ον ἐπί γάρ ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἀγαλλίασις, -εως, ἡ καί αἴνεσις, -εως, ἡ καί εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ κατα·λαμβάνω (κατα+λαμβαν-, κατα+λημψ-/κατα+ληψ-, 2nd κατα+λαβ-, κατ+ειληφ·[κ]-, κατ+ειληβ-, κατα+λημφ·θ-/κατα+ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό   ὀδύνη, -ης, ἡ καί λύπη, -ῆς, ἡ καί στεναγμός, -οῦ, ὁ
Iz:51:11 I też, nawet, mianowicie By wykupywać być wypuszczany, na zapłacie okupu Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dla odtąd, jak Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By odwracać się od I też, nawet, mianowicie By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem. Do (+przyspieszenie) Syjon Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Wesołość I też, nawet, mianowicie exhultation aeonian aeonian; nie sprecyzowany albo wieczny; nie koniecznie wieczny albo trwały Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dla odtąd, jak Głowa On/ona/to/to samo Uniesienie radości radują się, są zadowolone I też, nawet, mianowicie Chwal chwały I też, nawet, mianowicie Wesołość By rozumieć rozumiej, chwytaj z umysłem, więzień, potępiaj, przeświadczenie, chwytaj, doganiaj, On/ona/to/to samo Ból I też, nawet, mianowicie Smutek I też, nawet, mianowicie Jęcz jęk, wzdychaj, szum; (v. ja.) żargon specjalnie w modleniu się się.
Iz:51:11 kai\ lelutrOme/nois; u(po\ ga\r kuri/ou a)postrafE/sontai kai\ E(/Xousin ei)s *siOn met’ eu)frosu/nEs kai\ a)gallia/matos ai)Oni/ou· e)pi\ ga\r tE=s kefalE=s au)tO=n a)galli/asis kai\ ai)/nesis, kai\ eu)frosu/nE katalE/mPSetai au)tou/s, a)pe/dra o)du/nE kai\ lu/pE kai\ stenagmo/s.
Iz:51:11 kai lelytrOmenois; hypo gar kyriu apostrafEsontai kai hEXusin eis siOn met’ eufrosynEs kai agalliamatos aiOniu· epi gar tEs kefalEs autOn agalliasis kai ainesis, kai eufrosynE katalEmPSetai autus, apedra odynE kai lypE kai stenagmos.
Iz:51:11 C VM_XMPDPM P x N2_GSM VD_FPI3P C VF_FAI3P P N_ASF P N1_GSF C N3M_GSN A1B_GSM P x RA_GSF N1_GSF RD_GPM N3I_NSF C N3I_NSF C N1_NSF VF_FMI3S RD_APM VBI_AAI3S N1_NSF C N1_NSF C N2_NSM
Iz:51:11 and also, even, namely to redeem to be released, upon payment of ransom under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing for since, as lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to turn away from and also, even, namely to have come I have come. I have arrived. into (+acc) Zion after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing cheerfulness and also, even, namely exhultation aeonian aeonian; indefinite or perpetual; not necessarily eternal or permanent upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing for since, as the head he/she/it/same exultation rejoice, be glad and also, even, namely praise of praise and also, even, namely cheerfulness to comprehend understand, seize with the mind, convict, condemn, conviction, catch, overtake, he/she/it/same ć pain and also, even, namely sorrow and also, even, namely groan moan, sigh, sough; (v. i.) a cant especially in praying.
Iz:51:11 and having-been-REDEEM-ed (dat) under (+acc), by (+gen) for lord (gen); a lord ([Adj] gen) they-will-be-TURN-ed-AWAY-FROM and they-will-HAVE COME, going-to-HAVE COME (fut ptcp) (dat) into (+acc) Zion (indecl) after (+acc), with (+gen) cheerfulness (gen) and exhultation (gen) aeonian ([Adj] gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) for the (gen) head (gen) them/same (gen) exultation (nom) and praise (nom) and cheerfulness (nom|voc) he/she/it-will-be-COMPREHEND-ed them/same (acc)   pain (nom|voc) and sorrow (nom|voc) and groan (nom)
Iz:51:11 Iz_51:11_1 Iz_51:11_2 Iz_51:11_3 Iz_51:11_4 Iz_51:11_5 Iz_51:11_6 Iz_51:11_7 Iz_51:11_8 Iz_51:11_9 Iz_51:11_10 Iz_51:11_11 Iz_51:11_12 Iz_51:11_13 Iz_51:11_14 Iz_51:11_15 Iz_51:11_16 Iz_51:11_17 Iz_51:11_18 Iz_51:11_19 Iz_51:11_20 Iz_51:11_21 Iz_51:11_22 Iz_51:11_23 Iz_51:11_24 Iz_51:11_25 Iz_51:11_26 Iz_51:11_27 Iz_51:11_28 Iz_51:11_29 Iz_51:11_30 Iz_51:11_31 Iz_51:11_32 Iz_51:11_33
Iz:51:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:51:12 ἐγώ εἰμι ἐγώ εἰμι ὁ παρακαλῶν σε· γνῶθι τίνα εὐλαβηθεῖσα ἐφοβήθης ἀπὸ ἀνθρώπου θνητοῦ καὶ ἀπὸ υἱοῦ ἀνθρώπου, οἳ ὡσεὶ χόρτος ἐξηράνθησαν.
Iz:51:12 I, even I, am he that comforts thee: consider who thou art, that thou wast afraid of mortal man, and of the son of man, who are withered as grass. (Isaiah 51:12 Brenton)
Iz:51:12 Ja i tylko Ja jestem twym pocieszycielem. Kimże ty jesteś, że drżysz przed człowiekiem śmiertelnym i przed synem człowieczym, z którym się obejdą jak z trawą? (Iz 51:12 BT_4)
Iz:51:12 ἐγώ εἰμι ἐγώ εἰμι παρακαλῶν σε· γνῶθι τίνα εὐλαβηθεῖσα ἐφοβήθης ἀπὸ ἀνθρώπου θνητοῦ καὶ ἀπὸ υἱοῦ ἀνθρώπου, οἳ ὡσεὶ χόρτος ἐξηράνθησαν.
Iz:51:12 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό παρα·καλέω (παρα+καλ(ε)-, παρα+καλε·σ-, παρα+καλε·σ-, -, παρα+κεκλη-, παρα+κλη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί εὐ·λαβέομαι (ευλαβ(ε)-, -, -, -, -, ευλαβη·θ-) φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ἀπό ἄνθρωπος, -ου, ὁ θνητός -ή -όν καί ἀπό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-) χόρτος, -ου, ὁ ξηραίνω (ξηραιν-, ξηραν(ε)·[σ]-, ξηραν·[σ]-, -, εξηραν-, ξηραν·θ-)
Iz:51:12 Ja By iść; by być Ja By iść; by być By wnosić petycję do petycji, pocieszać, błagać, proszę, wołać {telefonować}, posyłać po, wezwać, zapraszać, napominać, zachęcać, odwoływać się do, żałować, żałować, pocieszać, błagać, przemawiać, prosić, prosić {pytać} poważnie, prośba, wstawiać się u Ty; twój/twój(sg) By wiedzieć to jest rozpoznaj. Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By strzec się ([branie dobrze] ostrożny, troszczyć się o, cześć) By bać się Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ludzki Śmiertelny podlegając śmierci I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Syn Ludzki Kto/, który/, który Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się Trawa By wysuszać suchy, wysychany
Iz:51:12 e)gO/ ei)mi e)gO/ ei)mi o( parakalO=n se· gnO=Ti ti/na eu)labETei=sa e)fobE/TEs a)po\ a)nTrO/pou TnEtou= kai\ a)po\ ui(ou= a)nTrO/pou, oi(\ O(sei\ CHo/rtos e)XEra/nTEsan.
Iz:51:12 egO eimi egO eimi ho parakalOn se· gnOTi tina eulabETeisa efobETEs apo anTrOpu TnEtu kai apo hyiu anTrOpu, hoi hOsei CHortos eXEranTEsan.
Iz:51:12 RP_NS V9_PAI1S RP_NS V9_PAI1S RA_NSM V2_PAPNSM RP_AS VZ_AAD2S RI_ASM VC_APPNSF VCI_API2S P N2_GSM A1_GSM C P N2_GSM N2_GSM RR_NPM x N3_ASM VCI_API3P
Iz:51:12 I to go; to be I to go; to be the to petition petition, comfort, beseech, please, call, send for, summon, invite, exhort, encourage, appeal to, repent, regret, console, entreat, plead, beg, ask earnestly, request, plead with you; your/yours(sg) to know i.e. recognize. who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to beware ([taking-well] cautious, care for, reverence) to fear from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing human mortal subject to death and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing son human who/whom/which like/approximately [as-if]; to push grass to wither dry, parched
Iz:51:12 I (nom) I-am-GO-ing; I-am I (nom) I-am-GO-ing; I-am the (nom) while PETITION-ing (nom) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) do-KNOW-you(sg)! who/what/why (nom|acc), who/what/why (acc) upon being-BEWARE-ed (nom|voc) you(sg)-were-FEAR-ed away from (+gen) human (gen) mortal ([Adj] gen) and away from (+gen) son (gen) human (gen) who/whom/which (nom) like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical) grass (nom) they-were-WITHER-ed
Iz:51:12 Iz_51:12_1 Iz_51:12_2 Iz_51:12_3 Iz_51:12_4 Iz_51:12_5 Iz_51:12_6 Iz_51:12_7 Iz_51:12_8 Iz_51:12_9 Iz_51:12_10 Iz_51:12_11 Iz_51:12_12 Iz_51:12_13 Iz_51:12_14 Iz_51:12_15 Iz_51:12_16 Iz_51:12_17 Iz_51:12_18 Iz_51:12_19 Iz_51:12_20 Iz_51:12_21 Iz_51:12_22
Iz:51:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:51:13 καὶ ἐπελάθου θεὸν τὸν ποιήσαντά σε, τὸν ποιήσαντα τὸν οὐρανὸν καὶ θεμελιώσαντα τὴν γῆν, καὶ ἐφόβου ἀεὶ πάσας τὰς ἡμέρας τὸ πρόσωπον τοῦ θυμοῦ τοῦ θλίβοντός σε· ὃν τρόπον γὰρ ἐβουλεύσατο τοῦ ἆραί σε, καὶ νῦν ποῦ ὁ θυμὸς τοῦ θλίβοντός σε;
Iz:51:13 And thou hast forgotten God who made thee, who made the sky and founded the earth; and thou wert continually afraid because of the wrath of him that afflicted thee: for whereas he counselled to take thee away, yet now where is the wrath of him that afflicted thee? (Isaiah 51:13 Brenton)
Iz:51:13 Zapomniałeś o Panu, twoim Stwórcy, który rozciągnął niebiosa i założył ziemię; a ciągle po całych dniach jesteś w obawie przed wściekłością ciemięzcy, gdy ten się uwziął, by niszczyć. Lecz gdzież jest wściekłość ciemięzcy? (Iz 51:13 BT_4)
Iz:51:13 καὶ ἐπελάθου θεὸν τὸν ποιήσαντά σε, τὸν ποιήσαντα τὸν οὐρανὸν καὶ θεμελιώσαντα τὴν γῆν, καὶ ἐφόβου ἀεὶ πάσας τὰς ἡμέρας τὸ πρόσωπον τοῦ θυμοῦ τοῦ θλίβοντός σε· ὃν τρόπον γὰρ ἐβουλεύσατο τοῦ ἆραί σε, καὶ νῦν ποῦ θυμὸς τοῦ θλίβοντός σε;
Iz:51:13 καί ἐπι·λανθάνομαι (επι+λανθαν-, επι+λη·σ-, 2nd επι+λαθ-, -, επι+λεληθ-, επι+λησ·θ-) θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί θεμελιόω (θεμελι(ο)-, θεμελιω·σ-, θεμελιω·σ-, -, τεθεμελιω-, θεμελιω·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ἀεί/αἰεί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή); θυμόω (θυμ(ο)-, -, θυμω·σ-, -, -, θυμω·θ-) ὁ ἡ τό θλίβω (θλιβ-, θλιψ-, θλιψ-, -, τεθλιβ-, θλιβ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρόπος, -ου, ὁ γάρ βουλεύω (βουλευ-, βουλευ·σ-, βουλευ·σ-, -, βεβουλευ-, -) ὁ ἡ τό ἀρά[1], -ᾶς, ἡ; αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί νῦν ποῦ[1] ὁ ἡ τό θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) ὁ ἡ τό θλίβω (θλιβ-, θλιψ-, θλιψ-, -, τεθλιβ-, θλιβ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Iz:51:13 I też, nawet, mianowicie By zaniedbywać Bóg  By czynić/rób Ty; twój/twój(sg) By czynić/rób Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie Do ??? Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie By bać się Zawsze Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Dzień Twarz Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????.; by rozgniewać By trapić osieroć, martw, ściskaj, dotykaj, smutek Ty; twój/twój(sg) Kto/, który/, który; by być Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie Dla odtąd, jak Do ??? Klnij; by podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Teraz Gdzie Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. By trapić osieroć, martw, ściskaj, dotykaj, smutek Ty; twój/twój(sg)
Iz:51:13 kai\ e)pela/Tou Teo\n to\n poiE/santa/ se, to\n poiE/santa to\n ou)rano\n kai\ TemeliO/santa tE\n gE=n, kai\ e)fo/bou a)ei\ pa/sas ta\s E(me/ras to\ pro/sOpon tou= Tumou= tou= Tli/bonto/s se· o(\n tro/pon ga\r e)bouleu/sato tou= a)=rai/ se, kai\ nu=n pou= o( Tumo\s tou= Tli/bonto/s se;
Iz:51:13 kai epelaTu Teon ton poiEsanta se, ton poiEsanta ton uranon kai TemeliOsanta tEn gEn, kai efobu aei pasas tas hEmeras to prosOpon tu Tymu tu Tlibontos se· hon tropon gar ebuleusato tu arai se, kai nyn pu ho Tymos tu Tlibontos se;
Iz:51:13 C VBI_AMI2S N2_ASM RA_ASM VA_AAPASM RP_AS RA_ASM VA_AAPASM RA_ASM N2_ASM C VA_AAPASM RA_ASF N1_ASF C V2_IMI2S D A1S_APF RA_APF N1A_APF RA_ASN N2N_ASN RA_GSM N2_GSM RA_GSM V1_PAPGSM RP_AS RR_ASM N2_ASM x VAI_AMI3S RA_GSN VA_AAN RP_AS C D D RA_NSM N2_NSM RA_GSM V1_PAPGSM RP_AS
Iz:51:13 and also, even, namely to neglect god [see theology] the to do/make you; your/yours(sg) the to do/make the sky/heaven and also, even, namely to ??? the earth/land and also, even, namely to fear always every all, each, every, the whole of; to sprinkle the day the face the wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν.; to anger the to distress bereave, chagrin, compress, afflict, grief you; your/yours(sg) who/whom/which; to be manner way, means, method,attitude for since, as to ??? the curse; to lift/pick up take up, tote, raise you; your/yours(sg) and also, even, namely now where the wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. the to distress bereave, chagrin, compress, afflict, grief you; your/yours(sg)
Iz:51:13 and you(sg)-were-NEGLECT-ed god (acc) the (acc) upon DO/MAKE-ing (acc, nom|acc|voc) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) the (acc) upon DO/MAKE-ing (acc, nom|acc|voc) the (acc) sky/heaven (acc) and upon ???-ing (acc, nom|acc|voc) the (acc) earth/land (acc) and you(sg)-were-being-FEAR-ed always all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) day (gen), days (acc) the (nom|acc) face (nom|acc|voc) the (gen) wrath (gen); be-you(sg)-ANGER-ing!, be-you(sg)-being-ANGER-ed! the (gen) while DISTRESS-ing (gen) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) manner (acc) for he/she/it-was-???-ed the (gen) curses (nom|voc); to-LIFT/PICK-UP, be-you(sg)-LIFT/PICK-ed-UP!, he/she/it-happens-to-LIFT/PICK-UP (opt) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and now where the (nom) wrath (nom) the (gen) while DISTRESS-ing (gen) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
Iz:51:13 Iz_51:13_1 Iz_51:13_2 Iz_51:13_3 Iz_51:13_4 Iz_51:13_5 Iz_51:13_6 Iz_51:13_7 Iz_51:13_8 Iz_51:13_9 Iz_51:13_10 Iz_51:13_11 Iz_51:13_12 Iz_51:13_13 Iz_51:13_14 Iz_51:13_15 Iz_51:13_16 Iz_51:13_17 Iz_51:13_18 Iz_51:13_19 Iz_51:13_20 Iz_51:13_21 Iz_51:13_22 Iz_51:13_23 Iz_51:13_24 Iz_51:13_25 Iz_51:13_26 Iz_51:13_27 Iz_51:13_28 Iz_51:13_29 Iz_51:13_30 Iz_51:13_31 Iz_51:13_32 Iz_51:13_33 Iz_51:13_34 Iz_51:13_35 Iz_51:13_36 Iz_51:13_37 Iz_51:13_38 Iz_51:13_39 Iz_51:13_40 Iz_51:13_41 Iz_51:13_42
Iz:51:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:51:14 ἐν γὰρ τῷ σῴζεσθαί σε οὐ στήσεται οὐδὲ χρονιεῖ·
Iz:51:14 For in thy deliverance he shall not halt, nor tarry; (Isaiah 51:14 Brenton)
Iz:51:14 Jeniec wnet zostanie uwolniony, nie umrze on w podziemnym lochu ni braku chleba nie odczuje. (Iz 51:14 BT_4)
Iz:51:14 ἐν γὰρ τῷ σῴζεσθαί σε οὐ στήσεται οὐδὲ χρονιεῖ·
Iz:51:14 ἐν γάρ ὁ ἡ τό σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) οὐδέ (οὐ δέ) χρονίζω (χρονιζ-, χρονι(ε)·[σ]-/χρονι·σ-, χρονι·σ-, κεχρονι·κ-, -, -)
Iz:51:14 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dla odtąd, jak By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Ty; twój/twój(sg) ??? Przed przydechem mocnym By powodować stać ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) By ociągać się
Iz:51:14 e)n ga\r tO=| sO/|DZesTai/ se ou) stE/setai ou)de\ CHroniei=·
Iz:51:14 en gar tO sODZesTai se u stEsetai ude CHroniei·
Iz:51:14 P x RA_DSN V1_PMN RP_AS D VF_FMI3S C VF2_FAI3S
Iz:51:14 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among for since, as the to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save you; your/yours(sg) οὐχ before rough breathing to cause to stand οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) to linger
Iz:51:14 in/among/by (+dat) for the (dat) to-be-being-SAVE-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) not he/she/it-will-be-CAUSE-ed-TO-STand neither/nor he/she/it-will-LINGER, you(sg)-will-be-LINGER-ed (classical)
Iz:51:14 Iz_51:14_1 Iz_51:14_2 Iz_51:14_3 Iz_51:14_4 Iz_51:14_5 Iz_51:14_6 Iz_51:14_7 Iz_51:14_8 Iz_51:14_9
Iz:51:14 x x x x x x x x x
Iz:51:15 ὅτι ἐγὼ ὁ θεός σου ὁ ταράσσων τὴν θάλασσαν καὶ ἠχῶν τὰ κύματα αὐτῆς, κύριος σαβαωθ ὄνομά μοι.
Iz:51:15 for I am thy God, that troubles the sea, and causes the waves thereof to roar: the Lord of hosts is my name. (Isaiah 51:15 Brenton)
Iz:51:15 Lecz Ja jestem Pan, twój Bóg, który gromi morze, tak iż się burzą jego odmęty. - Pan Zastępów - to moje imię. - (Iz 51:15 BT_4)
Iz:51:15 ὅτι ἐγὼ θεός σου ταράσσων τὴν θάλασσαν καὶ ἠχῶν τὰ κύματα αὐτῆς, κύριος σαβαωθ ὄνομά μοι.
Iz:51:15 ὅτι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ταράσσω (ταρασσ-, ταραξ-, ταραξ-, -, τεταρασσ-, ταραχ·θ-) ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ καί ἦχος, -ου, ὁ and -ους, τό; ἠχέω (ηχ(ε)-, ηχη·σ-, ηχη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό κῦμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] Σαβαώθ ὄνομα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Iz:51:15 Ponieważ/tamto Ja Bóg  Ty; twój/twój(sg) By chwiać pesz, agituj, poruszaj, trzepocz skrzydłami, mieszaj, zgrzytaj, mieszaj, mieszaj, niepokój, mąć, rozczochraj się, wstrząsaj, ruszaj się Morze I też, nawet, mianowicie Dźwięku szczelina, ton, pierścień; by rozbrzmiewać [zobacz echo] Fala puchną, unoszą się On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Sabaot Nazwisko {Imię} co do Ja
Iz:51:15 o(/ti e)gO\ o( Teo/s sou o( tara/ssOn tE\n Ta/lassan kai\ E)CHO=n ta\ ku/mata au)tE=s, ku/rios sabaOT o)/noma/ moi.
Iz:51:15 hoti egO ho Teos su ho tarassOn tEn Talassan kai ECHOn ta kymata autEs, kyrios sabaOT onoma moi.
Iz:51:15 C RP_NS RA_NSM N2_NSM RP_GS RA_NSM V1_PAPNSM RA_ASF N1S_ASF C V2_PAPNSM RA_APN N3M_APN RD_GSF N2_NSM N_G N3M_NSN RP_DS
Iz:51:15 because/that I the god [see theology] you; your/yours(sg) the to unsettle abash, agitate, flurry, flutter, confound, jar, discompose, disconcert, disturb, roil, ruffle, shock, stir the sea and also, even, namely sound chink, tune, ring; to resound [see echo] the wave swell, waft he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Sabaoth name with regard to I
Iz:51:15 because/that I (nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) while UNSETTLE-ing (nom) the (acc) sea (acc) and sounds (gen); while RESOUND-ing (nom) the (nom|acc) waves (nom|acc|voc) her/it/same (gen) lord (nom); a lord ([Adj] nom) Sabaoth name (nom|acc|voc) me (dat)
Iz:51:15 Iz_51:15_1 Iz_51:15_2 Iz_51:15_3 Iz_51:15_4 Iz_51:15_5 Iz_51:15_6 Iz_51:15_7 Iz_51:15_8 Iz_51:15_9 Iz_51:15_10 Iz_51:15_11 Iz_51:15_12 Iz_51:15_13 Iz_51:15_14 Iz_51:15_15 Iz_51:15_16 Iz_51:15_17 Iz_51:15_18
Iz:51:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:51:16 θήσω τοὺς λόγους μου εἰς τὸ στόμα σου καὶ ὑπὸ τὴν σκιὰν τῆς χειρός μου σκεπάσω σε, ἐν ᾗ ἔστησα τὸν οὐρανὸν καὶ ἐθεμελίωσα τὴν γῆν· καὶ ἐρεῖ Σιων Λαός μου εἶ σύ.
Iz:51:16 I will put my words into thy mouth, and I will shelter thee under the shadow of mine hand, with which I fixed the sky, and founded the earth: and the Lord shall say to Sion, Thou art my people. (Isaiah 51:16 Brenton)
Iz:51:16 Włożyłem moje słowa w twe usta i w cieniu mej ręki cię skryłem, bym mógł rozciągnąć niebo i założyć ziemię, i żeby powiedzieć Syjonowi: «Tyś moim ludem». (Iz 51:16 BT_4)
Iz:51:16 θήσω τοὺς λόγους μου εἰς τὸ στόμα σου καὶ ὑπὸ τὴν σκιὰν τῆς χειρός μου σκεπάσω σε, ἐν ἔστησα τὸν οὐρανὸν καὶ ἐθεμελίωσα τὴν γῆν· καὶ ἐρεῖ Σιων Λαός μου εἶ σύ.
Iz:51:16 τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὑπό ὁ ἡ τό σκιά, -ᾶς, ἡ ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σκεπάζω [LXX] (σκεπαζ-, σκεπα·σ-, σκεπα·σ-, -, -, σκεπασ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν ὅς ἥ ὅ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί θεμελιόω (θεμελι(ο)-, θεμελιω·σ-, θεμελιω·σ-, -, τεθεμελιω-, θεμελιω·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Σιών, ἡ λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Iz:51:16 By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Ja Do (+przyspieszenie) Ust/żołądka por Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Cienia cień, cień, szkic, baldachim, namysł Ręka Ja By chronić się Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który By powodować stać Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie Do ??? Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Syjon Ludzie Ja By iść; by być Ty
Iz:51:16 TE/sO tou\s lo/gous mou ei)s to\ sto/ma sou kai\ u(po\ tE\n skia\n tE=s CHeiro/s mou skepa/sO se, e)n E(=| e)/stEsa to\n ou)rano\n kai\ e)Temeli/Osa tE\n gE=n· kai\ e)rei= *siOn *lao/s mou ei)= su/.
Iz:51:16 TEsO tus logus mu eis to stoma su kai hypo tEn skian tEs CHeiros mu skepasO se, en hE estEsa ton uranon kai eTemeliOsa tEn gEn· kai erei siOn laos mu ei sy.
Iz:51:16 VF_FAI1S RA_APM N2_APM RP_GS P RA_ASN N3M_ASN RP_GS C P RA_ASF N1A_ASF RA_GSF N3_GSF RP_GS VF2_FAI1S RP_AS P RR_DSF VAI_AAI1S RA_ASM N2_ASM C VAI_AAI1S RA_ASF N1_ASF C VF2_FAI3S N_DSF N2_NSM RP_GS V9_PAI2S RP_NS
Iz:51:16 to place lay, put, set, situate, station the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. I into (+acc) the mouth/maw stoma you; your/yours(sg) and also, even, namely under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the shadow shade, shadow, outline, canopy, reflection the hand I to shelter you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which to cause to stand the sky/heaven and also, even, namely to ??? the earth/land and also, even, namely to say/tell Zion people I to go; to be you
Iz:51:16 I-will-PLACE, I-should-PLACE the (acc) words (acc) me (gen) into (+acc) the (nom|acc) mouth/maw (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and under (+acc), by (+gen) the (acc) shadow (acc) the (gen) hand (gen) me (gen) I-will-SHELTER, I-should-SHELTER you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) I-CAUSE-ed-TO-STand the (acc) sky/heaven (acc) and I-???-ed the (acc) earth/land (acc) and he/she/it-will-SAY/TELL, you(sg)-will-be-SAY/TELL-ed (classical) Zion (indecl) people (nom) me (gen) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are you(sg) (nom)
Iz:51:16 Iz_51:16_1 Iz_51:16_2 Iz_51:16_3 Iz_51:16_4 Iz_51:16_5 Iz_51:16_6 Iz_51:16_7 Iz_51:16_8 Iz_51:16_9 Iz_51:16_10 Iz_51:16_11 Iz_51:16_12 Iz_51:16_13 Iz_51:16_14 Iz_51:16_15 Iz_51:16_16 Iz_51:16_17 Iz_51:16_18 Iz_51:16_19 Iz_51:16_20 Iz_51:16_21 Iz_51:16_22 Iz_51:16_23 Iz_51:16_24 Iz_51:16_25 Iz_51:16_26 Iz_51:16_27 Iz_51:16_28 Iz_51:16_29 Iz_51:16_30 Iz_51:16_31 Iz_51:16_32 Iz_51:16_33
Iz:51:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:51:17 Ἐξεγείρου ἐξεγείρου ἀνάστηθι, Ιερουσαλημ ἡ πιοῦσα τὸ ποτήριον τοῦ θυμοῦ ἐκ χειρὸς κυρίου· τὸ ποτήριον γὰρ τῆς πτώσεως, τὸ κόνδυ τοῦ θυμοῦ ἐξέπιες καὶ ἐξεκένωσας.
Iz:51:17 Awake, awake, stand up, O Jerusalem, that hast drunk at the hand of the Lord the cup of his fury: for thou hast drunk out and drained the cup of calamity, the cup of wrath: (Isaiah 51:17 Brenton)
Iz:51:17 Przebudź się, przebudź nareszcie! Powstań, o Jerozolimo! Ty, któraś piła z ręki Pana puchar Jego gniewu. Wypiłaś kielich, co sprawia zawrót głowy, do dna go wychyliłaś. (Iz 51:17 BT_4)
Iz:51:17 Ἐξεγείρου ἐξεγείρου ἀνάστηθι, Ιερουσαλημ πιοῦσα τὸ ποτήριον τοῦ θυμοῦ ἐκ χειρὸς κυρίου· τὸ ποτήριον γὰρ τῆς πτώσεως, τὸ κόνδυ τοῦ θυμοῦ ἐξέπιες καὶ ἐξεκένωσας.
Iz:51:17 ἐξ·εγείρω (εξ+εγειρ-, εξ+εγερ(ε)·[σ]-, εξ+εγειρ·[σ]-, -, εξ+εγηγερ-, εξ+εγερ·θ-) ἐξ·εγείρω (εξ+εγειρ-, εξ+εγερ(ε)·[σ]-, εξ+εγειρ·[σ]-, -, εξ+εγηγερ-, εξ+εγερ·θ-) ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ὁ ἡ τό πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) ὁ ἡ τό ποτήριον, -ου, τό ὁ ἡ τό θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή); θυμόω (θυμ(ο)-, -, θυμω·σ-, -, -, θυμω·θ-) ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ποτήριον, -ου, τό γάρ ὁ ἡ τό πτῶσις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό κόνδυ, -υος, τό ὁ ἡ τό θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή); θυμόω (θυμ(ο)-, -, θυμω·σ-, -, -, θυμω·θ-)   καί  
Iz:51:17 Do ??? Do ??? By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Jerozolima [miasto z] By pić Filiżanka {Puchar} Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????.; by rozgniewać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Filiżanka {Puchar} Dla odtąd, jak Spadaj Filiżanka {Puchar} Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????.; by rozgniewać I też, nawet, mianowicie
Iz:51:17 *)eXegei/rou e)Xegei/rou a)na/stETi, *ierousalEm E( piou=sa to\ potE/rion tou= Tumou= e)k CHeiro\s kuri/ou· to\ potE/rion ga\r tE=s ptO/seOs, to\ ko/ndu tou= Tumou= e)Xe/pies kai\ e)Xeke/nOsas.
Iz:51:17 eXegeiru eXegeiru anastETi, ierusalEm hE piusa to potErion tu Tymu ek CHeiros kyriu· to potErion gar tEs ptOseOs, to kondy tu Tymu eXepies kai eXekenOsas.
Iz:51:17 V1_PMD2S V1_PMD2S VH_AAD2S N_NSF RA_NSF VB_AAPNSF RA_ASN N2N_ASN RA_GSM N2_GSM P N3_GSF N2_GSM RA_ASN N2N_ASN x RA_GSF N3I_GSF RA_ASN N3_ASN RA_GSM N2_GSM VBI_AAI2S C VAI_AAI2S
Iz:51:17 to ??? to ??? to stand up put up, raise, resurrect Jerusalem [city of] the to drink the cup the wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν.; to anger out of (+gen) ἐξ before vowels hand lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the cup for since, as the fall the cup the wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν.; to anger ć and also, even, namely ć
Iz:51:17 be-you(sg)-being-???-ed! be-you(sg)-being-???-ed! do-STand-you(sg)-UP! Jerusalem (indecl) the (nom) going-to-DRINK (fut ptcp) (nom|voc), upon DRINK-ing (nom|voc) the (nom|acc) cup (nom|acc|voc) the (gen) wrath (gen); be-you(sg)-ANGER-ing!, be-you(sg)-being-ANGER-ed! out of (+gen) hand (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (nom|acc) cup (nom|acc|voc) for the (gen) fall (gen) the (nom|acc) cup (nom|acc|voc) the (gen) wrath (gen); be-you(sg)-ANGER-ing!, be-you(sg)-being-ANGER-ed!   and  
Iz:51:17 Iz_51:17_1 Iz_51:17_2 Iz_51:17_3 Iz_51:17_4 Iz_51:17_5 Iz_51:17_6 Iz_51:17_7 Iz_51:17_8 Iz_51:17_9 Iz_51:17_10 Iz_51:17_11 Iz_51:17_12 Iz_51:17_13 Iz_51:17_14 Iz_51:17_15 Iz_51:17_16 Iz_51:17_17 Iz_51:17_18 Iz_51:17_19 Iz_51:17_20 Iz_51:17_21 Iz_51:17_22 Iz_51:17_23 Iz_51:17_24 Iz_51:17_25
Iz:51:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:51:18 καὶ οὐκ ἦν ὁ παρακαλῶν σε ἀπὸ πάντων τῶν τέκνων σου, ὧν ἔτεκες, καὶ οὐκ ἦν ὁ ἀντιλαμβανόμενος τῆς χειρός σου οὐδὲ ἀπὸ πάντων τῶν υἱῶν σου, ὧν ὕψωσας.
Iz:51:18 and there was none to comfort thee of all the children whom thou borest; and there was none to take hold of thine hand, not even of all the children whom thou has reared. (Isaiah 51:18 Brenton)
Iz:51:18 Nie ma nikogo, kto by cię prowadził, ze wszystkich synów, którychś urodziła; ze wszystkich synów, którychś wychowała, nie ma żadnego, co by cię trzymał za rękę. (Iz 51:18 BT_4)
Iz:51:18 καὶ οὐκ ἦν παρακαλῶν σε ἀπὸ πάντων τῶν τέκνων σου, ὧν ἔτεκες, καὶ οὐκ ἦν ἀντιλαμβανόμενος τῆς χειρός σου οὐδὲ ἀπὸ πάντων τῶν υἱῶν σου, ὧν ὕψωσας.
Iz:51:18 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό παρα·καλέω (παρα+καλ(ε)-, παρα+καλε·σ-, παρα+καλε·σ-, -, παρα+κεκλη-, παρα+κλη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅς ἥ ὅ τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἀντι·λαμβάνω (αντι+λαμβαν-, αντι+λημψ-, 2nd αντι+λαβ-, -, -, -) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐδέ (οὐ δέ) ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅς ἥ ὅ ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-)
Iz:51:18 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być By wnosić petycję do petycji, pocieszać, błagać, proszę, wołać {telefonować}, posyłać po, wezwać, zapraszać, napominać, zachęcać, odwoływać się do, żałować, żałować, pocieszać, błagać, przemawiać, prosić, prosić {pytać} poważnie, prośba, wstawiać się u Ty; twój/twój(sg) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Dziecko Ty; twój/twój(sg) Kto/, który/, który By rodzić I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być By zbaczać bliski [anty biorą] Ręka Ty; twój/twój(sg) ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Syn Ty; twój/twój(sg) Kto/, który/, który By podnosić/ustalony wysoko
Iz:51:18 kai\ ou)k E)=n o( parakalO=n se a)po\ pa/ntOn tO=n te/knOn sou, O(=n e)/tekes, kai\ ou)k E)=n o( a)ntilambano/menos tE=s CHeiro/s sou ou)de\ a)po\ pa/ntOn tO=n ui(O=n sou, O(=n u(/PSOsas.
Iz:51:18 kai uk En ho parakalOn se apo pantOn tOn teknOn su, hOn etekes, kai uk En ho antilambanomenos tEs CHeiros su ude apo pantOn tOn hyiOn su, hOn hyPSOsas.
Iz:51:18 C D V9_IAI3S RA_NSM V2_PAPNSM RP_AS P A3_GPN RA_GPN N2N_GPN RP_GS RR_GPN VBI_AAI2S C D V9_IAI3S RA_NSM V1_PMPNSM RA_GSF N3_GSF RP_GS C P A3_GPM RA_GPM N2_GPM RP_GS RR_GPM VA_AAI2S
Iz:51:18 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be the to petition petition, comfort, beseech, please, call, send for, summon, invite, exhort, encourage, appeal to, repent, regret, console, entreat, plead, beg, ask earnestly, request, plead with you; your/yours(sg) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the child you; your/yours(sg) who/whom/which to give birth and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be the to deflect toward [anti-take] the hand you; your/yours(sg) οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the son you; your/yours(sg) who/whom/which to elevate/set high
Iz:51:18 and not he/she/it-was the (nom) while PETITION-ing (nom) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) away from (+gen) all (gen) the (gen) children (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) who/whom/which (gen) you(sg)-GIVE-ed-BIRTH and not he/she/it-was the (nom) while being-DEFLECT-ed-TOWARD (nom) the (gen) hand (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) neither/nor away from (+gen) all (gen) the (gen) sons (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) who/whom/which (gen) you(sg)-ELEVATE/SET-ed-HIGH, upon ELEVATE/SET-ing-HIGH (nom|voc)
Iz:51:18 Iz_51:18_1 Iz_51:18_2 Iz_51:18_3 Iz_51:18_4 Iz_51:18_5 Iz_51:18_6 Iz_51:18_7 Iz_51:18_8 Iz_51:18_9 Iz_51:18_10 Iz_51:18_11 Iz_51:18_12 Iz_51:18_13 Iz_51:18_14 Iz_51:18_15 Iz_51:18_16 Iz_51:18_17 Iz_51:18_18 Iz_51:18_19 Iz_51:18_20 Iz_51:18_21 Iz_51:18_22 Iz_51:18_23 Iz_51:18_24 Iz_51:18_25 Iz_51:18_26 Iz_51:18_27 Iz_51:18_28 Iz_51:18_29
Iz:51:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:51:19 δύο ταῦτα ἀντικείμενά σοι· τίς σοι συλλυπηθήσεται; πτῶμα καὶ σύντριμμα, λιμὸς καὶ μάχαιρα· τίς σε παρακαλέσει;
Iz:51:19 Wherefore these things are against thee; who shall sympathize with thee in thy grief? downfall, and destruction, famine, and sword: who shall comfort thee? (Isaiah 51:19 Brenton)
Iz:51:19 Dwie rzeczy cię spotkały: - któż się użali nad tobą? - spustoszenie i zagłada, głód i miecz - - któż cię pocieszy? (Iz 51:19 BT_4)
Iz:51:19 δύο ταῦτα ἀντικείμενά σοι· τίς σοι συλλυπηθήσεται; πτῶμα καὶ σύντριμμα, λιμὸς καὶ μάχαιρα· τίς σε παρακαλέσει;
Iz:51:19 δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο οὗτος αὕτη τοῦτο ἀντί·κει·μαι (ath. αντι+κει-, -, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) συλ·λυπέω (συν+λυπ(ε)-, -, -, -, -, συν+λυπη·θ-) πτῶμα[τ], -ατος, τό καί σύν·τριμμα[τ], -ατος, τό λιμός, -οῦ, ὁ and ἡ καί μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν παρα·καλέω (παρα+καλ(ε)-, παρα+καλε·σ-, παρα+καλε·σ-, -, παρα+κεκλη-, παρα+κλη·θ-)
Iz:51:19 Dwa To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By leżeć {By kłamać} przeciwległy {przeciwny} Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By uczestniczyć w smutku Zwłoki I też, nawet, mianowicie Zniszczenie Głodu głód I też, nawet, mianowicie Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????” Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ty; twój/twój(sg) By wnosić petycję do petycji, pocieszać, błagać, proszę, wołać {telefonować}, posyłać po, wezwać, zapraszać, napominać, zachęcać, odwoływać się do, żałować, żałować, pocieszać, błagać, przemawiać, prosić, prosić {pytać} poważnie, prośba, wstawiać się u
Iz:51:19 du/o tau=ta a)ntikei/mena/ soi· ti/s soi sullupETE/setai; ptO=ma kai\ su/ntrimma, limo\s kai\ ma/CHaira· ti/s se parakale/sei;
Iz:51:19 dyo tauta antikeimena soi· tis soi syllypETEsetai; ptOma kai syntrimma, limos kai maCHaira· tis se parakalesei;
Iz:51:19 M RD_NPN V5_PMPNPN RP_DS RI_NSM RP_DS VC_FPI3S N3M_NSN C N3M_NSN N2_NSM C N1A_NSF RI_NSM RP_AS VF_FAI3S
Iz:51:19 two this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to lie opposite you; your/yours(sg); to rub worn, rub who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. you; your/yours(sg); to rub worn, rub to share in grief corpse and also, even, namely destruction famine hunger and also, even, namely sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. you; your/yours(sg) to petition petition, comfort, beseech, please, call, send for, summon, invite, exhort, encourage, appeal to, repent, regret, console, entreat, plead, beg, ask earnestly, request, plead with
Iz:51:19 two (nom, acc, gen) these (nom|acc) while being-LIE-ed-OPPOSITE (nom|acc|voc) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) who/what/why (nom) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) he/she/it-will-be-SHARE-ed-IN-GRIEF corpse (nom|acc|voc) and destruction (nom|acc|voc) famine (nom) and sacrificial knife (nom|voc) who/what/why (nom) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) he/she/it-will-PETITION, you(sg)-will-be-PETITION-ed (classical)
Iz:51:19 Iz_51:19_1 Iz_51:19_2 Iz_51:19_3 Iz_51:19_4 Iz_51:19_5 Iz_51:19_6 Iz_51:19_7 Iz_51:19_8 Iz_51:19_9 Iz_51:19_10 Iz_51:19_11 Iz_51:19_12 Iz_51:19_13 Iz_51:19_14 Iz_51:19_15 Iz_51:19_16
Iz:51:19 x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:51:20 οἱ υἱοί σου οἱ ἀπορούμενοι, οἱ καθεύδοντες ἐπ’ ἄκρου πάσης ἐξόδου ὡς σευτλίον ἡμίεφθον, οἱ πλήρεις θυμοῦ κυρίου, ἐκλελυμένοι διὰ κυρίου τοῦ θεοῦ.
Iz:51:20 Thy sons are the perplexed ones, that sleep at the top of every street as a half-boiled beet; they that are full of the anger of the Lord, caused to faint by the Lord God. (Isaiah 51:20 Brenton)
Iz:51:20 Twoi synowie leżą bez zmysłów na rogach wszystkich ulic, jak antylopa w sidle, obezwładnieni gniewem Pana, groźbami twojego Boga. (Iz 51:20 BT_4)
Iz:51:20 οἱ υἱοί σου οἱ ἀπορούμενοι, οἱ καθεύδοντες ἐπ’ ἄκρου πάσης ἐξόδου ὡς σευτλίον ἡμίεφθον, οἱ πλήρεις θυμοῦ κυρίου, ἐκλελυμένοι διὰ κυρίου τοῦ θεοῦ.
Iz:51:20 ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ἀ·πορέω (απορ(ε)-, απορη·σ-, -, -, -, απορη·θ-) ὁ ἡ τό καθεύδω (καθευδ-, -, -, -, -, -) ἐπί ἄκρον, -ου, τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἔξ·οδος, -ου, ἡ ὡς     ὁ ἡ τό πλήρης -ες θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή); θυμόω (θυμ(ο)-, -, θυμω·σ-, -, -, θυμω·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐκ·λύω (εκ+λυ-, εκ+λυ·σ-, εκ+λυ·σ-, εκ+λελυ·κ-, εκ+λελυ-, εκ+λυ·θ-) διά κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
Iz:51:20 Syn Ty; twój/twój(sg) Do ??? Do spania do spać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Najdalszy obszaru/wierzchołek Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Eksodus Jak/jak Pełny Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????.; by rozgniewać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By zaniechać (bądź słaby) Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg 
Iz:51:20 oi( ui(oi/ sou oi( a)porou/menoi, oi( kaTeu/dontes e)p’ a)/krou pa/sEs e)Xo/dou O(s seutli/on E(mi/efTon, oi( plE/reis Tumou= kuri/ou, e)klelume/noi dia\ kuri/ou tou= Teou=.
Iz:51:20 hoi hyioi su hoi aporumenoi, hoi kaTeudontes ep’ akru pasEs eXodu hOs seutlion hEmiefTon, hoi plEreis Tymu kyriu, eklelymenoi dia kyriu tu Teu.
Iz:51:20 RA_NPM N2_NPM RP_GS RA_NPM V2_PMPNPM RA_NPM V1_PAPNPM P A1A_GSM A1S_GSF N2_GSF D N2N_ASN A1B_ASN RA_NPM A3H_NPM N2_GSM N2_GSM VM_XMPNPM P N2_GSM RA_GSM N2_GSM
Iz:51:20 the son you; your/yours(sg) the to ??? the to sleeping to be sleeping upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing furthest extent/apex every all, each, every, the whole of exodus as/like ć ć the full wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν.; to anger lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to give up (be faint) because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology]
Iz:51:20 the (nom) sons (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) while being-???-ed (nom|voc) the (nom) while SLEEPING-ing (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) furthest extent/apex (gen) every (gen) exodus (gen) as/like     the (nom) full ([Adj] acc, nom|voc) wrath (gen); be-you(sg)-ANGER-ing!, be-you(sg)-being-ANGER-ed! lord (gen); a lord ([Adj] gen) having-been-GIVE-ed-UP (nom|voc) because of (+acc), through (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen)
Iz:51:20 Iz_51:20_1 Iz_51:20_2 Iz_51:20_3 Iz_51:20_4 Iz_51:20_5 Iz_51:20_6 Iz_51:20_7 Iz_51:20_8 Iz_51:20_9 Iz_51:20_10 Iz_51:20_11 Iz_51:20_12 Iz_51:20_13 Iz_51:20_14 Iz_51:20_15 Iz_51:20_16 Iz_51:20_17 Iz_51:20_18 Iz_51:20_19 Iz_51:20_20 Iz_51:20_21 Iz_51:20_22 Iz_51:20_23
Iz:51:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:51:21 διὰ τοῦτο ἄκουε, τεταπεινωμένη καὶ μεθύουσα οὐκ ἀπὸ οἴνου·
Iz:51:21 Therefore hear, thou afflicted one, and drunken, but not with wine; (Isaiah 51:21 Brenton)
Iz:51:21 Przeto posłuchaj tego, nieszczęsna i upojona, chociaż nie winem. (Iz 51:21 BT_4)
Iz:51:21 διὰ τοῦτο ἄκουε, τεταπεινωμένη καὶ μεθύουσα οὐκ ἀπὸ οἴνου·
Iz:51:21 διά οὗτος αὕτη τοῦτο ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) καί μεθύω (μεθυ-, -, -, -, -, -) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπό οἶνος, -ου, ὁ
Iz:51:21 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By słyszeć Do niżej I też, nawet, mianowicie By być pijany ??? Przed przydechem mocnym Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wino
Iz:51:21 dia\ tou=to a)/koue, tetapeinOme/nE kai\ meTu/ousa ou)k a)po\ oi)/nou·
Iz:51:21 dia tuto akue, tetapeinOmenE kai meTyusa uk apo oinu·
Iz:51:21 P RD_ASN V1_PAD2S VM_XMPNSF C V1_PAPNSF D P N2_GSM
Iz:51:21 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to hear to lower and also, even, namely to be drunk οὐχ before rough breathing from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing wine
Iz:51:21 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) be-you(sg)-HEAR-ing! having-been-LOWER-ed (nom|voc) and while BE-ing-DRUNK (nom|voc) not away from (+gen) wine (gen)
Iz:51:21 Iz_51:21_1 Iz_51:21_2 Iz_51:21_3 Iz_51:21_4 Iz_51:21_5 Iz_51:21_6 Iz_51:21_7 Iz_51:21_8 Iz_51:21_9
Iz:51:21 x x x x x x x x x
Iz:51:22 οὕτως λέγει κύριος ὁ θεὸς ὁ κρίνων τὸν λαὸν αὐτοῦ Ἰδοὺ εἴληφα ἐκ τῆς χειρός σου τὸ ποτήριον τῆς πτώσεως, τὸ κόνδυ τοῦ θυμοῦ, καὶ οὐ προσθήσῃ ἔτι πιεῖν αὐτό·
Iz:51:22 thus saith the Lord God that judges his people, Behold, I have taken out of thine hand the cup of calamity, the cup of my wrath; and thou shalt not drink it any more. (Isaiah 51:22 Brenton)
Iz:51:22 Tak mówi twój Pan, Pan i twój Bóg, obrońca swego ludu: «Oto Ja odbieram ci z ręki puchar, co sprawia zawrót głowy; już nigdy więcej nie będziesz piła kielicha mego gniewu. (Iz 51:22 BT_4)
Iz:51:22 οὕτως λέγει κύριος θεὸς κρίνων τὸν λαὸν αὐτοῦ Ἰδοὺ εἴληφα ἐκ τῆς χειρός σου τὸ ποτήριον τῆς πτώσεως, τὸ κόνδυ τοῦ θυμοῦ, καὶ οὐ προσθήσῃ ἔτι πιεῖν αὐτό·
Iz:51:22 οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό κρίνον, -ου, τό; κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἐκ ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ποτήριον, -ου, τό ὁ ἡ τό πτῶσις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό κόνδυ, -υος, τό ὁ ἡ τό θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή); θυμόω (θυμ(ο)-, -, θυμω·σ-, -, -, θυμω·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) ἔτι πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:51:22 thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Lilia; by sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj Ludzie On/ona/to/to samo By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka Ty; twój/twój(sg) Filiżanka {Puchar} Spadaj Filiżanka {Puchar} Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????.; by rozgniewać I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By dodawać do Jeszcze/jeszcze By pić On/ona/to/to samo
Iz:51:22 ou(/tOs le/gei ku/rios o( Teo\s o( kri/nOn to\n lao\n au)tou= *)idou\ ei)/lEfa e)k tE=s CHeiro/s sou to\ potE/rion tE=s ptO/seOs, to\ ko/ndu tou= Tumou=, kai\ ou) prosTE/sE| e)/ti piei=n au)to/·
Iz:51:22 hutOs legei kyrios ho Teos ho krinOn ton laon autu idu eilEfa ek tEs CHeiros su to potErion tEs ptOseOs, to kondy tu Tymu, kai u prosTEsE eti piein auto·
Iz:51:22 D V1_PAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RA_NSM V1_PAPNSM RA_ASM N2_ASM RD_GSM I VX_XAI1S P RA_GSF N3_GSF RP_GS RA_ASN N2N_ASN RA_GSF N3I_GSF RA_ASN N3_ASN RA_GSM N2_GSM C D VF_FMI2S D VB_AAN RD_ASN
Iz:51:22 thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] the lily; to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn the people he/she/it/same to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand out of (+gen) ἐξ before vowels the hand you; your/yours(sg) the cup the fall the cup the wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν.; to anger and also, even, namely οὐχ before rough breathing to add to yet/still to drink he/she/it/same
Iz:51:22 thusly/like this he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) the (nom) lilies (gen); while JUDGE-ing (nom), going-to-JUDGE (fut ptcp) (nom) the (acc) people (acc) him/it/same (gen) be-you(sg)-SEE-ed! I-have-TAKE HOLD OF-ed out of (+gen) the (gen) hand (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom|acc) cup (nom|acc|voc) the (gen) fall (gen) the (nom|acc) cup (nom|acc|voc) the (gen) wrath (gen); be-you(sg)-ANGER-ing!, be-you(sg)-being-ANGER-ed! and not you(sg)-will-be-ADD-ed-TO, he/she/it-should-ADD-TO, you(sg)-should-be-ADD-ed-TO yet/still to-will-DRINK, to-DRINK it/same (nom|acc)
Iz:51:22 Iz_51:22_1 Iz_51:22_2 Iz_51:22_3 Iz_51:22_4 Iz_51:22_5 Iz_51:22_6 Iz_51:22_7 Iz_51:22_8 Iz_51:22_9 Iz_51:22_10 Iz_51:22_11 Iz_51:22_12 Iz_51:22_13 Iz_51:22_14 Iz_51:22_15 Iz_51:22_16 Iz_51:22_17 Iz_51:22_18 Iz_51:22_19 Iz_51:22_20 Iz_51:22_21 Iz_51:22_22 Iz_51:22_23 Iz_51:22_24 Iz_51:22_25 Iz_51:22_26 Iz_51:22_27 Iz_51:22_28 Iz_51:22_29 Iz_51:22_30
Iz:51:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:51:23 καὶ ἐμβαλῶ αὐτὸ εἰς τὰς χεῖρας τῶν ἀδικησάντων σε καὶ τῶν ταπεινωσάντων σε, οἳ εἶπαν τῇ ψυχῇ σου Κύψον, ἵνα παρέλθωμεν· καὶ ἔθηκας ἴσα τῇ γῇ τὰ μετάφρενά σου ἔξω τοῖς παραπορευομένοις.
Iz:51:23 And I will give it into the hands of them that injured thee, and them that afflicted thee; who said to thy soul, Bow down, that we may pass over: and thou didst level thy body with the ground to them passing by without. (Isaiah 51:23 Brenton)
Iz:51:23 Włożę go w rękę twych oprawców, którzy mówili do ciebie: "Nachyl się, żebyśmy przeszli!" I czyniłaś z twego grzbietu jakby podłogę i jakby drogę dla przechodzących». (Iz 51:23 BT_4)
Iz:51:23 καὶ ἐμβαλῶ αὐτὸ εἰς τὰς χεῖρας τῶν ἀδικησάντων σε καὶ τῶν ταπεινωσάντων σε, οἳ εἶπαν τῇ ψυχῇ σου Κύψον, ἵνα παρέλθωμεν· καὶ ἔθηκας ἴσα τῇ γῇ τὰ μετάφρενά σου ἔξω τοῖς παραπορευομένοις.
Iz:51:23 καί ἐμ·βάλλω (εν+βαλλ-, εν+βαλ(ε)·[σ]-, εν+βαλ·[σ]- or 2nd εν+βαλ-, -, εν+βεβλη-, εν+βλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὁ ἡ τό ἀ·δικέω (αδικ(ε)-, αδικη·σ-, αδικη·σ-, ηδικη·κ-, ηδικη-, αδικη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅς ἥ ὅ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή; ψύχω (ψυχ-, ψυξ-, ψυξ-, -, -, ψυγ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύπτω (κυπτ-, κυψ-, κυψ-, -, -, -) ἵνα παρ·έρχομαι (παρ+ερχ-, παρ+ελευ·σ-, παρ+ελθ·[σ]- or 2nd παρ+ελθ-, παρ+εληλυθ·[κ]-, -, -) καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ἴσος -η -ον ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἔξω; ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-); ἔξ·εστιν a.k.a. ἔξ·ειμι[2] fr. εἰμί[1] (ath. εξ+(εσ)-/εξ+(εσ)-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό παρα·πορεύομαι (παρα+πορευ-, παρα+πορευ·σ-, παρα+πορευ·σ-, -, -, παρα+πορευ·θ-)
Iz:51:23 I też, nawet, mianowicie By wstrzykiwać On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Ręka Do szkody/popełniaj wykroczenie do Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Do niżej Ty; twój/twój(sg) Kto/, który/, który By mówić/opowiadaj Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby; by ochładzać się Ty; twój/twój(sg) By schylać się na dół żeby / ażeby / bo By mijać mijaj, obok, albo przeszły I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Bądź podobnym prosto, równy, zdolny, zdolny, zapałka {mecz}, odpowiadaj; bądź podobny do, to samo, identyczny Ziemi/ziemia Ty; twój/twój(sg) Zewnątrz; by mieć; by być pozwalany Do ???
Iz:51:23 kai\ e)mbalO= au)to\ ei)s ta\s CHei=ras tO=n a)dikEsa/ntOn se kai\ tO=n tapeinOsa/ntOn se, oi(\ ei)=pan tE=| PSuCHE=| sou *ku/PSon, i(/na pare/lTOmen· kai\ e)/TEkas i)/sa tE=| gE=| ta\ meta/frena/ sou e)/XO toi=s paraporeuome/nois.
Iz:51:23 kai embalO auto eis tas CHeiras tOn adikEsantOn se kai tOn tapeinOsantOn se, hoi eipan tE PSyCHE su kyPSon, hina parelTOmen· kai eTEkas isa tE gE ta metafrena su eXO tois paraporeuomenois.
Iz:51:23 C VF2_FAI1S RD_ASN P RA_APF N3_APF RA_GPM VA_AAPGPM RP_AS C RA_GPM VA_AAPGPM RP_AS RR_NPM VAI_AAI3P RA_DSF N1_DSF RP_GS VA_AAD2S C VB_AAS1P C VAI_AAI2S A1_APN RA_DSF N1_DSF RA_APN N2N_APN RP_GS D RA_DPM V1_PMPDPM
Iz:51:23 and also, even, namely to inject he/she/it/same into (+acc) the hand the to harm/do wrong to you; your/yours(sg) and also, even, namely the to lower you; your/yours(sg) who/whom/which to say/tell the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person; to cool you; your/yours(sg) to stoop down so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to pass by go by, beside, or past and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station resemble straight, equal, able, capable, match, correspond; be similar to, same, identical the earth/land the ć you; your/yours(sg) outside; to have; to be permitted the to ???
Iz:51:23 and I-will-INJECT, I-should-INJECT it/same (nom|acc) into (+acc) the (acc) hands (acc) the (gen) let-them-WRONG! (classical), upon WRONG-ing (gen) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and the (gen) let-them-LOWER! (classical), upon LOWER-ing (gen) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) who/whom/which (nom) they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) the (dat) life (dat); you(sg)-are-being-COOL-ed, he/she/it-should-be-COOL-ing, you(sg)-should-be-being-COOL-ed you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) do-STOOP DOWN-you(sg)!, going-to-STOOP DOWN (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) so that / in order to /because we-should-PASS BY and you(sg)-PLACE-ed resemble ([Adj] nom|acc|voc) the (dat) earth/land (dat) the (nom|acc)   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) outside; I-will-HAVE; I-should-be-BE-ing-PERMITTED the (dat) while being-???-ed (dat)
Iz:51:23 Iz_51:23_1 Iz_51:23_2 Iz_51:23_3 Iz_51:23_4 Iz_51:23_5 Iz_51:23_6 Iz_51:23_7 Iz_51:23_8 Iz_51:23_9 Iz_51:23_10 Iz_51:23_11 Iz_51:23_12 Iz_51:23_13 Iz_51:23_14 Iz_51:23_15 Iz_51:23_16 Iz_51:23_17 Iz_51:23_18 Iz_51:23_19 Iz_51:23_20 Iz_51:23_21 Iz_51:23_22 Iz_51:23_23 Iz_51:23_24 Iz_51:23_25 Iz_51:23_26 Iz_51:23_27 Iz_51:23_28 Iz_51:23_29 Iz_51:23_30 Iz_51:23_31 Iz_51:23_32
Iz:51:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x