Iz:62:1 Διὰ Σιων οὐ σιωπήσομαι καὶ διὰ Ιερουσαλημ οὐκ ἀνήσω, ἕως ἂν ἐξέλθῃ ὡς φῶς ἡ δικαιοσύνη μου, τὸ δὲ σωτήριόν μου ὡς λαμπὰς καυθήσεται.
Iz:62:1 For Sion's sake I will not hold my peace, and for Jerusalem's sake I will not rest, until her righteousness go forth as light, and my salvation burn as a torch. (Isaiah 62:1 Brenton)
Iz:62:1 Przez wzgląd na Syjon nie umilknę, przez wzgląd na Jerozolimę nie spocznę, dopóki jej sprawiedliwość nie błyśnie jak zorza i zbawienie jej nie zapłonie jak pochodnia. (Iz 62:1 BT_4)
Iz:62:1 Διὰ Σιων οὐ σιωπήσομαι καὶ διὰ Ιερουσαλημ οὐκ ἀνήσω, ἕως ἂν ἐξέλθῃ ὡς φῶς δικαιοσύνη μου, τὸ δὲ σωτήριόν μου ὡς λαμπὰς καυθήσεται.
Iz:62:1 διά Σιών, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ σιωπάω (σιωπ(α)-, σιωπη·σ-, σιωπη·σ-, σεσιωπη·κ-, -, -) καί διά Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀν·ίημι (ath. αν+ι(ε)-, αν+η·σ-, αν+η·κ- or 2nd ath. αν+(ε)-, -, αν+ει-, αν+ε·θ-) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἄν ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὡς φῶ[τ]ς, -ωτός, τό ὁ ἡ τό δικαιο·σύνη, -ης, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό δέ σωτήριος -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὡς λαμπά[δ]ς, -άδος, ἡ (cf. λύχνος and φανός) καίω/κάω (και-/κα-, καυ·σ-, καυ·σ-, -, κεκαυ-, καυ·θ-/κα·[θ]-)
Iz:62:1 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Syjon ??? Przed przydechem mocnym Do bezdźwięcznego I też, nawet, mianowicie Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Jerozolima [miasto z] ??? Przed przydechem mocnym By pozwalać iść z Aż; świtaj Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By wychodzić Jak/jak Lekki {Jasny} Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa Ja zaś Oszczędność Ja Jak/jak Lampa Do prażonego zmniejszaj istotę do proszkowatej konsystencji przez stosowanie wysokiego ciepła; przygasaj, zwapniaj się, susz, posługuj, mrow, pal w krematorium
Iz:62:1 *dia\ *siOn ou) siOpE/somai kai\ dia\ *ierousalEm ou)k a)nE/sO, e(/Os a)/n e)Xe/lTE| O(s fO=s E( dikaiosu/nE mou, to\ de\ sOtE/rio/n mou O(s lampa\s kauTE/setai.
Iz:62:1 dia siOn u siOpEsomai kai dia ierusalEm uk anEsO, heOs an eXelTE hOs fOs hE dikaiosynE mu, to de sOtErion mu hOs lampas kauTEsetai.
Iz:62:1 P N_GSF D VF_FMI1S C P N_GSF D VF_FAI1S C x VB_AAS3S x N3T_ASN RA_NSF N1_NSF RP_GS RA_NSN x N2N_NSN RP_GS x N3D_NSF VC_FPI3S
Iz:62:1 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) Zion οὐχ before rough breathing to soundless and also, even, namely because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) Jerusalem [city of] οὐχ before rough breathing to let go of until; dawn ever (if ever) to come out as/like light the righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law I the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] saving I as/like lamp to calcinated reduce a substance to a powdery consistency by the application of a high heat; burn down, calcine, kiln, char, tingle, cremate
Iz:62:1 because of (+acc), through (+gen) Zion (indecl) not I-will-be-SOUNDLESS-ed and because of (+acc), through (+gen) Jerusalem (indecl) not I-will-LET-GO-OF, I-should-LET-GO-OF until; dawn (nom|voc), dawns (acc) ever he/she/it-should-COME-OUT as/like light (nom|acc|voc) the (nom) righteousness (nom|voc) me (gen) the (nom|acc) Yet saving ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen) as/like lamp (nom|voc) he/she/it-will-be-CALCINATED-ed
Iz:62:1 Iz_62:1_1 Iz_62:1_2 Iz_62:1_3 Iz_62:1_4 Iz_62:1_5 Iz_62:1_6 Iz_62:1_7 Iz_62:1_8 Iz_62:1_9 Iz_62:1_10 Iz_62:1_11 Iz_62:1_12 Iz_62:1_13 Iz_62:1_14 Iz_62:1_15 Iz_62:1_16 Iz_62:1_17 Iz_62:1_18 Iz_62:1_19 Iz_62:1_20 Iz_62:1_21 Iz_62:1_22 Iz_62:1_23 Iz_62:1_24
Iz:62:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:62:2 καὶ ὄψονται ἔθνη τὴν δικαιοσύνην σου καὶ βασιλεῖς τὴν δόξαν σου, καὶ καλέσει σε τὸ ὄνομά σου τὸ καινόν, ὃ ὁ κύριος ὀνομάσει αὐτό.
Iz:62:2 And the Gentiles shall see thy righteousness, and kings thy glory: and one shall call thee by a new name, which the Lord shall name. (Isaiah 62:2 Brenton)
Iz:62:2 Wówczas narody ujrzą twą sprawiedliwość i chwałę twoją wszyscy królowie. I nazwą cię nowym imieniem, które usta Pana oznaczą. (Iz 62:2 BT_4)
Iz:62:2 καὶ ὄψονται ἔθνη τὴν δικαιοσύνην σου καὶ βασιλεῖς τὴν δόξαν σου, καὶ καλέσει σε τὸ ὄνομά σου τὸ καινόν, κύριος ὀνομάσει αὐτό.
Iz:62:2 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὁ ἡ τό δικαιο·σύνη, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό καινός -ή -όν ὅς ἥ ὅ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὀνομάζω (ονομαζ-, ονομα·σ-, ονομα·σ-, -, -, ονομασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:62:2 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Naród [zobacz etniczny] Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Król Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By nazywać rozmowę Ty; twój/twój(sg) Nazwisko {Imię} co do Ty; twój/twój(sg) Nowy Kto/, który/, który Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By nazywać On/ona/to/to samo
Iz:62:2 kai\ o)/PSontai e)/TnE tE\n dikaiosu/nEn sou kai\ basilei=s tE\n do/Xan sou, kai\ kale/sei se to\ o)/noma/ sou to\ kaino/n, o(\ o( ku/rios o)noma/sei au)to/.
Iz:62:2 kai oPSontai eTnE tEn dikaiosynEn su kai basileis tEn doXan su, kai kalesei se to onoma su to kainon, ho ho kyrios onomasei auto.
Iz:62:2 C VF_FMI3P N3E_NPN RA_ASF N1_ASF RP_GS C N3V_NPM RA_ASF N1S_ASF RP_GS C VF_FAI3S RP_AS RA_ASN N3M_ASN RP_GS RA_ASN A1_ASN RR_ASN RA_NSM N2_NSM VF2_FAI3S RD_ASN
Iz:62:2 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), nation [see ethnic] the righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law you; your/yours(sg) and also, even, namely king the glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to you; your/yours(sg) and also, even, namely to call call you; your/yours(sg) the name with regard to you; your/yours(sg) the new who/whom/which the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to name he/she/it/same
Iz:62:2 and they-will-be-SEE-ed nations (nom|acc|voc) the (acc) righteousness (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and kings (acc, nom|voc) the (acc) glory/awesomeness (acc); upon GLORY-ing (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and he/she/it-will-CALL, you(sg)-will-be-CALL-ed (classical) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom|acc) new ([Adj] acc, nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-will-NAME, you(sg)-will-be-NAME-ed (classical) it/same (nom|acc)
Iz:62:2 Iz_62:2_1 Iz_62:2_2 Iz_62:2_3 Iz_62:2_4 Iz_62:2_5 Iz_62:2_6 Iz_62:2_7 Iz_62:2_8 Iz_62:2_9 Iz_62:2_10 Iz_62:2_11 Iz_62:2_12 Iz_62:2_13 Iz_62:2_14 Iz_62:2_15 Iz_62:2_16 Iz_62:2_17 Iz_62:2_18 Iz_62:2_19 Iz_62:2_20 Iz_62:2_21 Iz_62:2_22 Iz_62:2_23 Iz_62:2_24
Iz:62:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:62:3 καὶ ἔσῃ στέφανος κάλλους ἐν χειρὶ κυρίου καὶ διάδημα βασιλείας ἐν χειρὶ θεοῦ σου.
Iz:62:3 And thou shalt be a crown of beauty in the hand of the Lord, and a royal diadem in the hand of thy God. (Isaiah 62:3 Brenton)
Iz:62:3 Będziesz prześliczną koroną w rękach Pana, królewskim diademem w dłoni twego Boga. (Iz 62:3 BT_4)
Iz:62:3 καὶ ἔσῃ στέφανος κάλλους ἐν χειρὶ κυρίου καὶ διάδημα βασιλείας ἐν χειρὶ θεοῦ σου.
Iz:62:3 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) στέφανος[1], -ου, ὁ; Στέφανος[2], -ου, ὁ   ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί διά·δημα[τ], -ατος, τό βασιλεία, -ας, ἡ ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Iz:62:3 I też, nawet, mianowicie By być Wieniec; wieniec wieńca (tylko) nie korona W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Diadem Królestwo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Bóg  Ty; twój/twój(sg)
Iz:62:3 kai\ e)/sE| ste/fanos ka/llous e)n CHeiri\ kuri/ou kai\ dia/dEma basilei/as e)n CHeiri\ Teou= sou.
Iz:62:3 kai esE stefanos kallus en CHeiri kyriu kai diadEma basileias en CHeiri Teu su.
Iz:62:3 C VF_FMI2S N2_NSM N3E_GSN P N3_DSF N2_GSM C N3M_NSN N1A_GSF P N3_DSF N2_GSM RP_GS
Iz:62:3 and also, even, namely to be wreath; wreath wreath (only) not crown ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely diadem kingdom in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand god [see theology] you; your/yours(sg)
Iz:62:3 and you(sg)-will-be wreath (nom); wreath (nom)   in/among/by (+dat) hand (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and diadem (nom|acc|voc) kingdom (gen), kingdoms (acc) in/among/by (+dat) hand (dat) god (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Iz:62:3 Iz_62:3_1 Iz_62:3_2 Iz_62:3_3 Iz_62:3_4 Iz_62:3_5 Iz_62:3_6 Iz_62:3_7 Iz_62:3_8 Iz_62:3_9 Iz_62:3_10 Iz_62:3_11 Iz_62:3_12 Iz_62:3_13 Iz_62:3_14
Iz:62:3 x x x x x x x x x x x x x x
Iz:62:4 καὶ οὐκέτι κληθήσῃ Καταλελειμμένη, καὶ ἡ γῆ σου οὐ κληθήσεται Ἔρημος· σοὶ γὰρ κληθήσεται Θέλημα ἐμόν, καὶ τῇ γῇ σου Οἰκουμένη.
Iz:62:4 And thou shalt no more be called Forsaken; and thy land shall no more be called Desert: for thou shalt be called My Pleasure, and thy land Inhabited: for the Lord has taken pleasure in thee, and thy land shall be inhabited. (Isaiah 62:4 Brenton)
Iz:62:4 Nie będą więcej mówić o tobie "Porzucona", o krainie twej już nie powiedzą "Spustoszona". Raczej cię nazwą "Moje w niej upodobanie", a krainę twoją "Poślubiona". Albowiem spodobałaś się Panu i twoja kraina otrzyma męża. (Iz 62:4 BT_4)
Iz:62:4 καὶ οὐκέτι κληθήσῃ Καταλελειμμένη, καὶ γῆ σου οὐ κληθήσεται Ἔρημος· σοὶ γὰρ κληθήσεται Θέλημα ἐμόν, καὶ τῇ γῇ σου Οἰκουμένη.
Iz:62:4 καί οὐκέτι (οὐκ ἔτι) καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) καί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ἔρημος -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) γάρ καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) θέλημα[τ], -ατος, τό ἐμός -ή -όν καί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οἰκουμένη, -ης, ἡ; οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-)
Iz:62:4 I też, nawet, mianowicie Już nie By nazywać rozmowę By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj I też, nawet, mianowicie Ziemi/ziemia Ty; twój/twój(sg) ??? Przed przydechem mocnym By nazywać rozmowę Odludzie Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Dla odtąd, jak By nazywać rozmowę Zażyczy sobie, będzie, zapragniesz Mój/mój I też, nawet, mianowicie Ziemi/ziemia Ty; twój/twój(sg) Mieszkany rzymski świat ? ?????? ???µ?? Mieszkany rzymski świat, mieszkaną okolicę, całe ziemskie zwierzchnictwo; by mieszkać
Iz:62:4 kai\ ou)ke/ti klETE/sE| *kataleleimme/nE, kai\ E( gE= sou ou) klETE/setai *)/erEmos· soi\ ga\r klETE/setai *Te/lEma e)mo/n, kai\ tE=| gE=| sou *oi)koume/nE.
Iz:62:4 kai uketi klETEsE kataleleimmenE, kai hE gE su u klETEsetai erEmos· soi gar klETEsetai TelEma emon, kai tE gE su oikumenE.
Iz:62:4 C D VC_FPI2S VP_XMPNSF C RA_NSF N1_NSF RP_GS D VC_FPI3S A1_NSF RP_DS x VC_FPI3S N3M_NSN A1_ASM C RA_DSF N1_DSF RP_GS V2_PMPNSF
Iz:62:4 and also, even, namely no longer to call call to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up and also, even, namely the earth/land you; your/yours(sg) οὐχ before rough breathing to call call wilderness you; your/yours(sg); to rub worn, rub for since, as to call call will desire, will, wish my/mine and also, even, namely the earth/land you; your/yours(sg) inhabited Roman world ὁ ἀγαθὸς δαίμων inhabited Roman world, inhabited region, whole earthly dominion; to dwell
Iz:62:4 and no longer you(sg)-will-be-CALL-ed having-been-LEAVE-ed-BEHIND (nom|voc) and the (nom) earth/land (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not he/she/it-will-be-CALL-ed wilderness ([Adj] nom) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) for he/she/it-will-be-CALL-ed will (nom|acc|voc) my/mine (acc, nom|acc|voc) and the (dat) earth/land (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) inhabited Roman world (nom|voc); while being-DWELL-ed (nom|voc)
Iz:62:4 Iz_62:4_1 Iz_62:4_2 Iz_62:4_3 Iz_62:4_4 Iz_62:4_5 Iz_62:4_6 Iz_62:4_7 Iz_62:4_8 Iz_62:4_9 Iz_62:4_10 Iz_62:4_11 Iz_62:4_12 Iz_62:4_13 Iz_62:4_14 Iz_62:4_15 Iz_62:4_16 Iz_62:4_17 Iz_62:4_18 Iz_62:4_19 Iz_62:4_20 Iz_62:4_21
Iz:62:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:62:5 καὶ ὡς συνοικῶν νεανίσκος παρθένῳ, οὕτως κατοικήσουσιν οἱ υἱοί σου μετὰ σοῦ· καὶ ἔσται ὃν τρόπον εὐφρανθήσεται νυμφίος ἐπὶ νύμφῃ, οὕτως εὐφρανθήσεται κύριος ἐπὶ σοί.
Iz:62:5 And as a young man lives with a virgin, so shall thy sons dwell in thee: and it shall come to pass that as a bridegroom will rejoice over a bride, so will the Lord rejoice over thee. (Isaiah 62:5 Brenton)
Iz:62:5 Bo jak młodzieniec poślubia dziewicę, tak twój Budowniczy ciebie poślubi, i jak oblubieniec weseli się z oblubienicy, tak Bóg twój tobą się rozraduje. (Iz 62:5 BT_4)
Iz:62:5 καὶ ὡς συνοικῶν νεανίσκος παρθένῳ, οὕτως κατοικήσουσιν οἱ υἱοί σου μετὰ σοῦ· καὶ ἔσται ὃν τρόπον εὐφρανθήσεται νυμφίος ἐπὶ νύμφῃ, οὕτως εὐφρανθήσεται κύριος ἐπὶ σοί.
Iz:62:5 καί ὡς συν·οικέω (συν+οικ(ε)-, συν+οικη·σ-, συν+οικη·σ-, συν+ῳκη·κ-, -, -) νεανίσκος, -ου, ὁ, voc. pl. νεανίσκοι παρθένος, -ου, ἡ οὕτως/οὕτω κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρόπος, -ου, ὁ εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) νυμφίος, -ου, ὁ ἐπί νύμφη, -ης, ἡ οὕτως/οὕτω εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
Iz:62:5 I też, nawet, mianowicie Jak/jak By żyć z Młody człowiek Dziewiczy thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Syn Ty; twój/twój(sg) Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By być Kto/, który/, który; by być Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie By celebrować/bądź wesoły Stajenny Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Panny młodej/synowa thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By celebrować/bądź wesoły Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się
Iz:62:5 kai\ O(s sunoikO=n neani/skos parTe/nO|, ou(/tOs katoikE/sousin oi( ui(oi/ sou meta\ sou=· kai\ e)/stai o(\n tro/pon eu)franTE/setai numfi/os e)pi\ nu/mfE|, ou(/tOs eu)franTE/setai ku/rios e)pi\ soi/.
Iz:62:5 kai hOs synoikOn neaniskos parTenO, hutOs katoikEsusin hoi hyioi su meta su· kai estai hon tropon eufranTEsetai nymfios epi nymfE, hutOs eufranTEsetai kyrios epi soi.
Iz:62:5 C x V2_PAPNSM N2_NSM N2_DSF D VF_FAI3P RA_NPM N2_NPM RP_GS P RP_GS C VF_FMI3S RR_ASM N2_ASM VC_FPI3S N2_NSM P N1_DSF D VC_FPI3S N2_NSM P RP_DS
Iz:62:5 and also, even, namely as/like to live with young man virgin thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) the son you; your/yours(sg) after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) and also, even, namely to be who/whom/which; to be manner way, means, method,attitude to celebrate/be merry groom upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing bride/daughter-in-law thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to celebrate/be merry lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg); to rub worn, rub
Iz:62:5 and as/like while LIVE-ing-WITH (nom) young man (nom) virgin (dat) thusly/like this they-will-RESIDE/SETTLE-DOWN, going-to-RESIDE/SETTLE (fut ptcp) (dat) the (nom) sons (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and he/she/it-will-be who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) manner (acc) he/she/it-will-be-CELEBRATE/BE-ed-MERRY groom (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) bride/daughter-in-law (dat) thusly/like this he/she/it-will-be-CELEBRATE/BE-ed-MERRY lord (nom); a lord ([Adj] nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
Iz:62:5 Iz_62:5_1 Iz_62:5_2 Iz_62:5_3 Iz_62:5_4 Iz_62:5_5 Iz_62:5_6 Iz_62:5_7 Iz_62:5_8 Iz_62:5_9 Iz_62:5_10 Iz_62:5_11 Iz_62:5_12 Iz_62:5_13 Iz_62:5_14 Iz_62:5_15 Iz_62:5_16 Iz_62:5_17 Iz_62:5_18 Iz_62:5_19 Iz_62:5_20 Iz_62:5_21 Iz_62:5_22 Iz_62:5_23 Iz_62:5_24 Iz_62:5_25
Iz:62:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:62:6 καὶ ἐπὶ τῶν τειχέων σου, Ιερουσαλημ, κατέστησα φύλακας ὅλην τὴν ἡμέραν καὶ ὅλην τὴν νύκτα, οἳ διὰ τέλους οὐ σιωπήσονται μιμνῃσκόμενοι κυρίου.
Iz:62:6 And on thy walls, O Jerusalem, have I set watchmen all day and all night, who shall never cease making mention of the Lord. (Isaiah 62:6 Brenton)
Iz:62:6 Na twoich murach, Jeruzalem, postawiłem straże: cały dzień i całą noc nigdy milczeć nie będą. Wy, co przypominacie wszystko Panu, sami nie miejcie wytchnienia (Iz 62:6 BT_4)
Iz:62:6 καὶ ἐπὶ τῶν τειχέων σου, Ιερουσαλημ, κατέστησα φύλακας ὅλην τὴν ἡμέραν καὶ ὅλην τὴν νύκτα, οἳ διὰ τέλους οὐ σιωπήσονται μιμνῃσκόμενοι κυρίου.
Iz:62:6 καί ἐπί ὁ ἡ τό τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) φύλαξ, -ακος, ὁ; φυλακή, -ῆς, ἡ ὅλος -η -ον ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ καί ὅλος -η -ον ὁ ἡ τό νύξ, -υκτός, ἡ ὅς ἥ ὅ διά τέλο·ς, -ους, τό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ σιωπάω (σιωπ(α)-, σιωπη·σ-, σιωπη·σ-, σεσιωπη·κ-, -, -) μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Iz:62:6 I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ściana Ty; twój/twój(sg) Jerozolima [miasto z] By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały Zabezpieczaj się; więzienie zabezpieczają się Cały Dzień I też, nawet, mianowicie Cały Noc Kto/, który/, który Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Koniec (wypadek, spełnienie) ??? Przed przydechem mocnym Do bezdźwięcznego By pamiętać/stawaj się uważającym z Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Iz:62:6 kai\ e)pi\ tO=n teiCHe/On sou, *ierousalEm, kate/stEsa fu/lakas o(/lEn tE\n E(me/ran kai\ o(/lEn tE\n nu/kta, oi(\ dia\ te/lous ou) siOpE/sontai mimnE|sko/menoi kuri/ou.
Iz:62:6 kai epi tOn teiCHeOn su, ierusalEm, katestEsa fylakas holEn tEn hEmeran kai holEn tEn nykta, hoi dia telus u siOpEsontai mimnEskomenoi kyriu.
Iz:62:6 C P RA_GPN N3E_GPN RP_GS N_VSF VAI_AAI1S N3K_APM A1_ASF RA_ASF N1A_ASF C A1_ASF RA_ASF N3_ASF RR_NPM P N3E_GSN D VF_FMI3P V1_PMPNPM N2_GSM
Iz:62:6 and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the wall you; your/yours(sg) Jerusalem [city of] to enable lay, render widowed guard; prison guard whole the day and also, even, namely whole the night who/whom/which because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) end (event, consummation) οὐχ before rough breathing to soundless to remember/become mindful of lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Iz:62:6 and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) walls (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) Jerusalem (indecl) I-ENABLE-ed guards (acc); prisons (acc) whole (acc) the (acc) day (acc) and whole (acc) the (acc) night (acc) who/whom/which (nom) because of (+acc), through (+gen) end (gen) not they-will-be-SOUNDLESS-ed while being-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF (nom|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Iz:62:6 Iz_62:6_1 Iz_62:6_2 Iz_62:6_3 Iz_62:6_4 Iz_62:6_5 Iz_62:6_6 Iz_62:6_7 Iz_62:6_8 Iz_62:6_9 Iz_62:6_10 Iz_62:6_11 Iz_62:6_12 Iz_62:6_13 Iz_62:6_14 Iz_62:6_15 Iz_62:6_16 Iz_62:6_17 Iz_62:6_18 Iz_62:6_19 Iz_62:6_20 Iz_62:6_21 Iz_62:6_22
Iz:62:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:62:7 οὐκ ἔστιν γὰρ ὑμῖν ὅμοιος, ἐὰν διορθώσῃ καὶ ποιήσῃ Ιερουσαλημ ἀγαυρίαμα ἐπὶ τῆς γῆς.
Iz:62:7 And on thy walls, O Jerusalem, have I set watchmen all day and all night, who shall never cease making mention of the Lord. (Isaiah 62:6 Brenton)
Iz:62:7 Na twoich murach, Jeruzalem, postawiłem straże: cały dzień i całą noc nigdy milczeć nie będą. Wy, co przypominacie wszystko Panu, sami nie miejcie wytchnienia (Iz 62:6 BT_4)
Iz:62:7 οὐκ ἔστιν γὰρ ὑμῖν ὅμοιος, ἐὰν διορθώσῃ καὶ ποιήσῃ Ιερουσαλημ ἀγαυρίαμα ἐπὶ τῆς γῆς.
Iz:62:7 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) γάρ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὅμοιος -α -ον ἐάν (εἰ ἄν)   καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.   ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Iz:62:7 ??? Przed przydechem mocnym By być Dla odtąd, jak Ty Podobny Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Jerozolima [miasto z] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia
Iz:62:7 ou)k e)/stin ga\r u(mi=n o(/moios, e)a\n diorTO/sE| kai\ poiE/sE| *ierousalEm a)gauri/ama e)pi\ tE=s gE=s.
Iz:62:7 uk estin gar hymin homoios, ean diorTOsE kai poiEsE ierusalEm agauriama epi tEs gEs.
Iz:62:7 D V9_PAI3S x RP_DP A1A_NSM C VA_AAS3S C VA_AAS3S N_ASF N3M_ASN P RA_GSF N1_GSF
Iz:62:7 οὐχ before rough breathing to be for since, as you similar if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] ć and also, even, namely to do/make Jerusalem [city of] ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land
Iz:62:7 not he/she/it-is for you(pl) (dat) similar ([Adj] nom) if-ever   and you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed, he/she/it-should-DO/MAKE, you(sg)-should-be-DO/MAKE-ed Jerusalem (indecl)   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen)
Iz:62:7 Iz_62:7_1 Iz_62:7_2 Iz_62:7_3 Iz_62:7_4 Iz_62:7_5 Iz_62:7_6 Iz_62:7_7 Iz_62:7_8 Iz_62:7_9 Iz_62:7_10 Iz_62:7_11 Iz_62:7_12 Iz_62:7_13 Iz_62:7_14
Iz:62:7 x x x x x x x x x x x x x x
Iz:62:8 ὤμοσεν κύριος κατὰ τῆς δεξιᾶς αὐτοῦ καὶ κατὰ τῆς ἰσχύος τοῦ βραχίονος αὐτοῦ Εἰ ἔτι δώσω τὸν σῖτόν σου καὶ τὰ βρώματά σου τοῖς ἐχθροῖς σου, καὶ εἰ ἔτι πίονται υἱοὶ ἀλλότριοι τὸν οἶνόν σου, ἐφ’ ᾧ ἐμόχθησας·
Iz:62:8 For the Lord has sworn by his glory, and by the might of his arm, I will no more give thy corn and thy provisions to thine enemies; nor shall strangers any more drink thy wine, for which thou has laboured. (Isaiah 62:8 Brenton)
Iz:62:8 Przysiągł Pan na prawicę swoją i na swe ramię potężne: «Nigdy już nie dam twojego zboża nieprzyjaciołom twoim na pokarm. Cudzoziemcy nie będą pili twego wina, przy którym się natrudziłeś. (Iz 62:8 BT_4)
Iz:62:8 ὤμοσεν κύριος κατὰ τῆς δεξιᾶς αὐτοῦ καὶ κατὰ τῆς ἰσχύος τοῦ βραχίονος αὐτοῦ Εἰ ἔτι δώσω τὸν σῖτόν σου καὶ τὰ βρώματά σου τοῖς ἐχθροῖς σου, καὶ εἰ ἔτι πίονται υἱοὶ ἀλλότριοι τὸν οἶνόν σου, ἐφ’ ἐμόχθησας·
Iz:62:8 ὀμνύω (ομνυ-, ομο·σ-, ομο·σ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κατά ὁ ἡ τό δεξιός -ά -όν αὐτός αὐτή αὐτό καί κατά ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ ὁ ἡ τό βραχίων, -ονος, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό εἰ ἔτι δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό σῖτος, -ου, ὁ and σῖτα, -ων, τά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό βρῶμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί εἰ ἔτι πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἀλλότριος -ία -ον ὁ ἡ τό οἶνος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί ὅς ἥ ὅ  
Iz:62:8 By przysięgać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym W prawo On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Siła Ręka {Broń} On/ona/to/to samo Jeżeli Jeszcze/jeszcze By dawać Pszenicy/ziarna nasienie; zboże Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Żywność Ty; twój/twój(sg) Wrogi Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Jeżeli Jeszcze/jeszcze By pić Syn Innego/inni Wino Ty; twój/twój(sg) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kto/, który/, który
Iz:62:8 O)/mosen ku/rios kata\ tE=s deXia=s au)tou= kai\ kata\ tE=s i)sCHu/os tou= braCHi/onos au)tou= *ei) e)/ti dO/sO to\n si=to/n sou kai\ ta\ brO/mata/ sou toi=s e)CHTroi=s sou, kai\ ei) e)/ti pi/ontai ui(oi\ a)llo/trioi to\n oi)=no/n sou, e)f’ O(=| e)mo/CHTEsas·
Iz:62:8 Omosen kyrios kata tEs deXias autu kai kata tEs isCHyos tu braCHionos autu ei eti dOsO ton siton su kai ta brOmata su tois eCHTrois su, kai ei eti piontai hyioi allotrioi ton oinon su, ef’ hO emoCHTEsas·
Iz:62:8 VAI_AAI3S N2_NSM P RA_GSF A1A_GSF RD_GSM C P RA_GSF N3U_GSF RA_GSM N3N_GSM RD_GSM C D VF_FAI1S RA_ASM N2_ASM RP_GS C RA_APN N3M_APN RP_GS RA_DPM N2_DPM RP_GS C C D VF_FMI3P N2_NPM A1A_NPM RA_ASM N2_ASM RP_GS P RR_DSM VAI_AAI2S
Iz:62:8 to swear lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the right he/she/it/same and also, even, namely down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the strength the arm he/she/it/same if yet/still to give the wheat/grain seed; cereal you; your/yours(sg) and also, even, namely the food you; your/yours(sg) the hostile you; your/yours(sg) and also, even, namely if yet/still to drink son of another/others the wine you; your/yours(sg) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing who/whom/which ć
Iz:62:8 he/she/it-SWEAR-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (gen) right ([Adj] acc, gen) him/it/same (gen) and down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (gen) strength (gen) the (gen) arm (gen) him/it/same (gen) if yet/still I-will-GIVE, I-should-GIVE the (acc) wheat/grain (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom|acc) foods (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (dat) hostile ([Adj] dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and if yet/still they-will-be-DRINK-ed sons (nom|voc) of another/others (nom|voc) the (acc) wine (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) who/whom/which (dat)  
Iz:62:8 Iz_62:8_1 Iz_62:8_2 Iz_62:8_3 Iz_62:8_4 Iz_62:8_5 Iz_62:8_6 Iz_62:8_7 Iz_62:8_8 Iz_62:8_9 Iz_62:8_10 Iz_62:8_11 Iz_62:8_12 Iz_62:8_13 Iz_62:8_14 Iz_62:8_15 Iz_62:8_16 Iz_62:8_17 Iz_62:8_18 Iz_62:8_19 Iz_62:8_20 Iz_62:8_21 Iz_62:8_22 Iz_62:8_23 Iz_62:8_24 Iz_62:8_25 Iz_62:8_26 Iz_62:8_27 Iz_62:8_28 Iz_62:8_29 Iz_62:8_30 Iz_62:8_31 Iz_62:8_32 Iz_62:8_33 Iz_62:8_34 Iz_62:8_35 Iz_62:8_36 Iz_62:8_37 Iz_62:8_38
Iz:62:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:62:9 ἀλλ’ ἢ οἱ συνάγοντες φάγονται αὐτὰ καὶ αἰνέσουσιν κύριον, καὶ οἱ συνάγοντες πίονται αὐτὰ ἐν ταῖς ἐπαύλεσιν ταῖς ἁγίαις μου.
Iz:62:9 But they that have gathered them shall eat them, and they shall praise the Lord; and they that have gathered the grapes shall drink thereof in my holy courts. (Isaiah 62:9 Brenton)
Iz:62:9 Raczej twoi żeńcy będą spożywać zboże i będą chwalili Pana; ci zaś, co wino zbierają, pić je będą na dziedzińcach mojej świątyni». (Iz 62:9 BT_4)
Iz:62:9 ἀλλ’ οἱ συνάγοντες φάγονται αὐτὰ καὶ αἰνέσουσιν κύριον, καὶ οἱ συνάγοντες πίονται αὐτὰ ἐν ταῖς ἐπαύλεσιν ταῖς ἁγίαις μου.
Iz:62:9 ἀλλά ἤ[1] ὁ ἡ τό συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί αἰνέω (αιν(ε)-, αινε·σ-, αινε·σ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ὁ ἡ τό συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό ἔπ·αυλις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Iz:62:9 Ale Albo By zbierać się razem By jeść On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By chwalić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By zbierać się razem By pić On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miejsce zamieszkania Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Ja
Iz:62:9 a)ll’ E)\ oi( suna/gontes fa/gontai au)ta\ kai\ ai)ne/sousin ku/rion, kai\ oi( suna/gontes pi/ontai au)ta\ e)n tai=s e)pau/lesin tai=s a(gi/ais mou.
Iz:62:9 all’ E hoi synagontes fagontai auta kai ainesusin kyrion, kai hoi synagontes piontai auta en tais epaulesin tais hagiais mu.
Iz:62:9 C C RA_NPM V1_PAPNPM VF_FMI3P RD_APN C VF_FAI3P N2_ASM C RA_NPM V1_PAPNPM VF_FMI3P RD_APN P RA_DPF N3I_DPF RA_DPF A1A_DPF RP_GS
Iz:62:9 but or the to gather together to eat he/she/it/same and also, even, namely to praise lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely the to gather together to drink he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the residence the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) I
Iz:62:9 but or the (nom) while GATHER TOGETHER-ing (nom|voc) they-will-be-EAT-ed they/them/same (nom|acc) and they-will-PRAISE, going-to-PRAISE (fut ptcp) (dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) and the (nom) while GATHER TOGETHER-ing (nom|voc) they-will-be-DRINK-ed they/them/same (nom|acc) in/among/by (+dat) the (dat) residences (dat) the (dat) holy ([Adj] dat) me (gen)
Iz:62:9 Iz_62:9_1 Iz_62:9_2 Iz_62:9_3 Iz_62:9_4 Iz_62:9_5 Iz_62:9_6 Iz_62:9_7 Iz_62:9_8 Iz_62:9_9 Iz_62:9_10 Iz_62:9_11 Iz_62:9_12 Iz_62:9_13 Iz_62:9_14 Iz_62:9_15 Iz_62:9_16 Iz_62:9_17 Iz_62:9_18 Iz_62:9_19 Iz_62:9_20
Iz:62:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:62:10 πορεύεσθε διὰ τῶν πυλῶν μου καὶ ὁδοποιήσατε τῷ λαῷ μου καὶ τοὺς λίθους τοὺς ἐκ τῆς ὁδοῦ διαρρίψατε· ἐξάρατε σύσσημον εἰς τὰ ἔθνη.
Iz:62:10 Go through my gates, and make a way for my people; and cast the stones out of the way; lift up a standard for the Gentiles. (Isaiah 62:10 Brenton)
Iz:62:10 Przechodźcie, przechodźcie przez bramy! Otwórzcie drogę ludowi! Wyrównajcie, wyrównajcie gościniec, uprzątnijcie kamienie! Podnieście znak dla narodów! (Iz 62:10 BT_4)
Iz:62:10 πορεύεσθε διὰ τῶν πυλῶν μου καὶ ὁδοποιήσατε τῷ λαῷ μου καὶ τοὺς λίθους τοὺς ἐκ τῆς ὁδοῦ διαρρίψατε· ἐξάρατε σύσσημον εἰς τὰ ἔθνη.
Iz:62:10 πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) διά ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ; πυλών, -ῶνος, ὁ (cf. πύλη) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί   ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό λίθος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἐκ ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ   ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-) σύσ·σημον, -ου, τό εἰς[1] ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη
Iz:62:10 By iść Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Brama; brama Ja I też, nawet, mianowicie Ludzie Ja I też, nawet, mianowicie Kamień Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Drogi {Sposobu}/droga By usuwać Sygnał Do (+przyspieszenie) Naród [zobacz etniczny]
Iz:62:10 poreu/esTe dia\ tO=n pulO=n mou kai\ o(dopoiE/sate tO=| laO=| mou kai\ tou\s li/Tous tou\s e)k tE=s o(dou= diarri/PSate· e)Xa/rate su/ssEmon ei)s ta\ e)/TnE.
Iz:62:10 poreuesTe dia tOn pylOn mu kai hodopoiEsate tO laO mu kai tus liTus tus ek tEs hodu diarriPSate· eXarate syssEmon eis ta eTnE.
Iz:62:10 V1_PMI2P P RA_GPF N1_GPF RP_GS C VA_AAD2P RA_DSM N2_DSM RP_GS C RA_APM N2_APM RA_APM P RA_GSF N2_GSF VA_AAD2P VA_AAD2P N2N_ASN P RA_APN N3E_APN
Iz:62:10 to go because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the gate; gate I and also, even, namely ć the people I and also, even, namely the stone the out of (+gen) ἐξ before vowels the way/road ć to remove signal into (+acc) the nation [see ethnic]
Iz:62:10 you(pl)-are-being-GO-ed, be-you(pl)-being-GO-ed! because of (+acc), through (+gen) the (gen) gates (gen); gate (nom|voc) me (gen) and   the (dat) people (dat) me (gen) and the (acc) stones (acc) the (acc) out of (+gen) the (gen) way/road (gen)   do-REMOVE-you(pl)! signal (nom|acc|voc) into (+acc) the (nom|acc) nations (nom|acc|voc)
Iz:62:10 Iz_62:10_1 Iz_62:10_2 Iz_62:10_3 Iz_62:10_4 Iz_62:10_5 Iz_62:10_6 Iz_62:10_7 Iz_62:10_8 Iz_62:10_9 Iz_62:10_10 Iz_62:10_11 Iz_62:10_12 Iz_62:10_13 Iz_62:10_14 Iz_62:10_15 Iz_62:10_16 Iz_62:10_17 Iz_62:10_18 Iz_62:10_19 Iz_62:10_20 Iz_62:10_21 Iz_62:10_22 Iz_62:10_23
Iz:62:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:62:11 ἰδοὺ γὰρ κύριος ἐποίησεν ἀκουστὸν ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς Εἴπατε τῇ θυγατρὶ Σιων Ἰδού σοι ὁ σωτὴρ παραγίνεται ἔχων τὸν ἑαυτοῦ μισθὸν καὶ τὸ ἔργον πρὸ προσώπου αὐτοῦ.
Iz:62:11 For behold, the Lord has proclaimed to the end of the earth, say ye to the daughter of Sion, Behold, thy Saviour has come to thee, having his reward and his work before his face. (Isaiah 62:11 Brenton)
Iz:62:11 Oto co Pan obwieszcza wszystkim krańcom ziemi: «Mówcie do Córy Syjońskiej: Oto twój Zbawca przychodzi. Oto Jego nagroda z Nim idzie i zapłata Jego przed Nim. (Iz 62:11 BT_4)
Iz:62:11 ἰδοὺ γὰρ κύριος ἐποίησεν ἀκουστὸν ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς Εἴπατε τῇ θυγατρὶ Σιων Ἰδού σοι σωτὴρ παραγίνεται ἔχων τὸν ἑαυτοῦ μισθὸν καὶ τὸ ἔργον πρὸ προσώπου αὐτοῦ.
Iz:62:11 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) γάρ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)   ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἔσχατος -η -ον ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ Σιών, ἡ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὁ ἡ τό σωτήρ, -ῆρος, ὁ παρα·γίνομαι (παρα+γιν-, παρα+γενη·σ-, 2nd παρα+γεν-, παρα+γεγον·[κ]-, -, παρα+γενη·θ-) ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ὁ ἡ τό ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ μισθός, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό πρό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:62:11 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Dla odtąd, jak Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By czynić/rób Aż; świtaj Ostatni Ziemi/ziemia By mówić/opowiadaj Córka Syjon By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Zbawiciela wybawca By powstawać od przychodził do istnienia, by być pod ręką, by być obok, obok albo blisko By mieć Samo /nasz /twój /siebie Właśnie wynagradzaj µ??????? Pobory, wolna sól, właśnie wynagradzają I też, nawet, mianowicie Praca Przedtem (+informacja) Twarz On/ona/to/to samo
Iz:62:11 i)dou\ ga\r ku/rios e)poi/Esen a)kousto\n e(/Os e)sCHa/tou tE=s gE=s *ei)/pate tE=| Tugatri\ *siOn *)idou/ soi o( sOtE\r paragi/netai e)/CHOn to\n e(autou= misTo\n kai\ to\ e)/rgon pro\ prosO/pou au)tou=.
Iz:62:11 idu gar kyrios epoiEsen akuston heOs esCHatu tEs gEs eipate tE Tygatri siOn idu soi ho sOtEr paraginetai eCHOn ton heautu misTon kai to ergon pro prosOpu autu.
Iz:62:11 I x N2_NSM VAI_AAI3S A1_ASM C A1_GSM RA_GSF N1_GSF VB_AAD2P RA_DSF N3_DSF N_GSF I RP_DS RA_NSM N3_NSM V1_PMI3S V1_PAPNSM RA_ASM RD_GSM N2_ASM C RA_ASN N2N_ASN P N2N_GSN RD_GSM
Iz:62:11 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), for since, as lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to do/make ć until; dawn last the earth/land to say/tell the daughter Zion to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), you; your/yours(sg); to rub worn, rub the Savior rescuer to come into being from came into being, to be at hand, to be beside, by or near to have the self /our-/your-/themselves just recompense μισθωσεν salary, free salt, just recompense and also, even, namely the work before (+gen) face he/she/it/same
Iz:62:11 be-you(sg)-SEE-ed! for lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-DO/MAKE-ed   until; dawn (nom|voc), dawns (acc) last (gen) the (gen) earth/land (gen) you(pl)-SAY/TELL-ed, do-SAY/TELL-you(pl)! the (dat) daughter (dat) Zion (indecl) be-you(sg)-SEE-ed! you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) the (nom) Savior (nom|voc) he/she/it-is-being-COME-ed-INTO-BEING while HAVE-ing (nom) the (acc) self (gen) just recompense (acc) and the (nom|acc) work (nom|acc|voc) before (+gen) face (gen) him/it/same (gen)
Iz:62:11 Iz_62:11_1 Iz_62:11_2 Iz_62:11_3 Iz_62:11_4 Iz_62:11_5 Iz_62:11_6 Iz_62:11_7 Iz_62:11_8 Iz_62:11_9 Iz_62:11_10 Iz_62:11_11 Iz_62:11_12 Iz_62:11_13 Iz_62:11_14 Iz_62:11_15 Iz_62:11_16 Iz_62:11_17 Iz_62:11_18 Iz_62:11_19 Iz_62:11_20 Iz_62:11_21 Iz_62:11_22 Iz_62:11_23 Iz_62:11_24 Iz_62:11_25 Iz_62:11_26 Iz_62:11_27 Iz_62:11_28
Iz:62:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:62:12 καὶ καλέσει αὐτὸν λαὸν ἅγιον λελυτρωμένον ὑπὸ κυρίου, σὺ δὲ κληθήσῃ ἐπιζητουμένη πόλις καὶ οὐκ ἐγκαταλελειμμένη.
Iz:62:12 And one shall call them the holy people, the redeemed of the Lord: and thou shalt be called a city sought out, and not forsaken. (Isaiah 62:12 Brenton)
Iz:62:12 Nazywać ich będą "Ludem Świętym", "Odkupionymi przez Pana". A tobie dadzą miano: "Poszukiwane", "Miasto nie opuszczone"». (Iz 62:12 BT_4)
Iz:62:12 καὶ καλέσει αὐτὸν λαὸν ἅγιον λελυτρωμένον ὑπὸ κυρίου, σὺ δὲ κληθήσῃ ἐπιζητουμένη πόλις καὶ οὐκ ἐγκαταλελειμμένη.
Iz:62:12 καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό λαός, -οῦ, ὁ ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) λυτρόω (λυτρ(ο)-, λυτρω·σ-, λυτρω·σ-, -, λελυτρω-, λυτρω·θ-) ὑπό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δέ καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ἐπι·ζητέω (επι+ζητ(ε)-, επι+ζητη·σ-, επι+ζητη·σ-, -, -, επι+ζητη·θ-) πόλις, -εως, ἡ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-)
Iz:62:12 I też, nawet, mianowicie By nazywać rozmowę On/ona/to/to samo Ludzie Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) By wykupywać być wypuszczany, na zapłacie okupu Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ty zaś By nazywać rozmowę Poważnie by szukać poważnie szukał popierany przez ABCDFLMS V, i więcej niż siedemdziesiąt inni. Miasto I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj ?????????
Iz:62:12 kai\ kale/sei au)to\n lao\n a(/gion lelutrOme/non u(po\ kuri/ou, su\ de\ klETE/sE| e)piDZEtoume/nE po/lis kai\ ou)k e)gkataleleimme/nE.
Iz:62:12 kai kalesei auton laon hagion lelytrOmenon hypo kyriu, sy de klETEsE epiDZEtumenE polis kai uk enkataleleimmenE.
Iz:62:12 C VF_FAI3S RD_ASM N2_ASM A1A_ASM VM_XMPASM P N2_GSM RP_NS x VC_FPI2S V2_PMPNSF N3I_NSF C D VP_XMPNSF
Iz:62:12 and also, even, namely to call call he/she/it/same people dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) to redeem to be released, upon payment of ransom under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. you δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to call call to earnestly seek earnestly sought supported by ABCDFLMS-V, and more than seventy others. city and also, even, namely οὐχ before rough breathing to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare κατελιπεν
Iz:62:12 and he/she/it-will-CALL, you(sg)-will-be-CALL-ed (classical) him/it/same (acc) people (acc) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) having-been-REDEEM-ed (acc, nom|acc|voc) under (+acc), by (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) you(sg) (nom) Yet you(sg)-will-be-CALL-ed while being-EARNESTLY SEEK-ed (nom|voc) city (nom) and not having-been-GIVE UP-ed (nom|voc)
Iz:62:12 Iz_62:12_1 Iz_62:12_2 Iz_62:12_3 Iz_62:12_4 Iz_62:12_5 Iz_62:12_6 Iz_62:12_7 Iz_62:12_8 Iz_62:12_9 Iz_62:12_10 Iz_62:12_11 Iz_62:12_12 Iz_62:12_13 Iz_62:12_14 Iz_62:12_15 Iz_62:12_16
Iz:62:12 x x x x x x x x x x x x x x x x