Iz:9:1 ὁ λαὸς ὁ πορευόμενος ἐν σκότει, ἴδετε φῶς μέγα· οἱ κατοικοῦντες ἐν χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτου, φῶς λάμψει ἐφ’ ὑμᾶς.
Iz:9:1 O people walking in darkness, behold a great light: ye that dwell in the region and shadow of death, a light shall shine upon you. (Isaiah 9:2 Brenton)
Iz:9:1 Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło. (Iz 9:1 BT_4)
Iz:9:1 λαὸς πορευόμενος ἐν σκότει, ἴδετε φῶς μέγα· οἱ κατοικοῦντες ἐν χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτου, φῶς λάμψει ἐφ’ ὑμᾶς.
Iz:9:1 ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐν σκότο·ς, -ους, τό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) φῶ[τ]ς, -ωτός, τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν χώρα, -ας, ἡ καί σκιά, -ᾶς, ἡ θάνατος, -ου, ὁ; θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) φῶ[τ]ς, -ωτός, τό λάμπω (λαμπ-, λαμψ-, λαμψ-, -, -, -) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Iz:9:1 Ludzie By iść W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ciemności ciemność, ciemność By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Lekki {Jasny} Wielki By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat} I też, nawet, mianowicie Cienia cień, cień, szkic, baldachim, namysł Śmierć; by zgładzać Lekki {Jasny} Do promieniującego błysku, błyszczący, iskrzące się, błyszcząc, sławny Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty
Iz:9:1 o( lao\s o( poreuo/menos e)n sko/tei, i)/dete fO=s me/ga· oi( katoikou=ntes e)n CHO/ra| kai\ skia=| Tana/tou, fO=s la/mPSei e)f’ u(ma=s.
Iz:9:1 ho laos ho poreuomenos en skotei, idete fOs mega· hoi katoikuntes en CHOra kai skia Tanatu, fOs lamPSei ef’ hymas.
Iz:9:1 RA_NSM N2_NSM RA_NSM V1_PMPNSM P N3E_DSN VB_AAD2P N3T_ASN A1_ASN RA_NPM V2_PAPNPM P N1A_DSF C N1A_DSF N2_GSM N3T_ASN VF_FAI3S P RP_AP
Iz:9:1 the people the to go in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among darkness gloom, darkness to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), light great the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among region realm (clίme); land, country, territory, tract and also, even, namely shadow shade, shadow, outline, canopy, reflection death; to put to death light to radiant flash, brilliant, sparkling, glistening, glorious upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you
Iz:9:1 the (nom) people (nom) the (nom) while being-GO-ed (nom) in/among/by (+dat) darkness (dat) do-SEE-you(pl)! light (nom|acc|voc) great ([Adj] nom|acc|voc) the (nom) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (nom|voc) in/among/by (+dat) region (dat) and shadow (dat) death (gen); be-you(sg)-PUT-ing-TO-DEATH!, be-you(sg)-being-PUT-ed-TO-DEATH! light (nom|acc|voc) he/she/it-will-RADIANT, you(sg)-will-be-RADIANT-ed (classical) upon/over (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc)
Iz:9:1 Iz_9:1_1 Iz_9:1_2 Iz_9:1_3 Iz_9:1_4 Iz_9:1_5 Iz_9:1_6 Iz_9:1_7 Iz_9:1_8 Iz_9:1_9 Iz_9:1_10 Iz_9:1_11 Iz_9:1_12 Iz_9:1_13 Iz_9:1_14 Iz_9:1_15 Iz_9:1_16 Iz_9:1_17 Iz_9:1_18 Iz_9:1_19 Iz_9:1_20
Iz:9:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:9:2 τὸ πλεῖστον τοῦ λαοῦ, ὃ κατήγαγες ἐν εὐφροσύνῃ σου, καὶ εὐφρανθήσονται ἐνώπιόν σου ὡς οἱ εὐφραινόμενοι ἐν ἀμήτῳ καὶ ὃν τρόπον οἱ διαιρούμενοι σκῦλα.
Iz:9:2 The multitude of the people which thou hast brought down in thy joy, they shall even rejoice before thee as they that rejoice in harvest, and as they that divide the spoil. (Isaiah 9:3 Brenton)
Iz:9:2 Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak się radują we żniwa, jak się weselą przy podziale łupu. (Iz 9:2 BT_4)
Iz:9:2 τὸ πλεῖστον τοῦ λαοῦ, κατήγαγες ἐν εὐφροσύνῃ σου, καὶ εὐφρανθήσονται ἐνώπιόν σου ὡς οἱ εὐφραινόμενοι ἐν ἀμήτῳ καὶ ὃν τρόπον οἱ διαιρούμενοι σκῦλα.
Iz:9:2 ὁ ἡ τό πλεῖστος -η -ον (Superl. of πολύς) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὅς ἥ ὅ κατ·άγω (κατ+αγ-, κατ+αξ-, κατ+αξ- or 2nd κατ+αγαγ-, -, -, κατ+αχ·θ-) ἐν εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὡς ὁ ἡ τό εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) ἐν   καί ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρόπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό δι·αιρέω (δι+αιρ(ε)-, δι+ελ(ε)·[σ]-, δι+ελ·[σ]- or 2nd δι+ελ-, -, δι+ῃρη-, δι+αιρε·θ-) σκῦλον, -ου, τό
Iz:9:2 Najwięcej Ludzie Kto/, który/, który By zniżać przywracał W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wesołość Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By celebrować/bądź wesoły W obecności z (+informacja); ??? Ty; twój/twój(sg) Jak/jak By celebrować/bądź wesoły W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie Kto/, który/, który; by być Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie By dzielić się (przydziel, rozdzielaj się, rozdzielaj) Łup
Iz:9:2 to\ plei=ston tou= laou=, o(\ katE/gages e)n eu)frosu/nE| sou, kai\ eu)franTE/sontai e)nO/pio/n sou O(s oi( eu)fraino/menoi e)n a)mE/tO| kai\ o(\n tro/pon oi( diairou/menoi sku=la.
Iz:9:2 to pleiston tu lau, ho katEgages en eufrosynE su, kai eufranTEsontai enOpion su hOs hoi eufrainomenoi en amEtO kai hon tropon hoi diairumenoi skyla.
Iz:9:2 RA_ASN A1_ASMS RA_GSM N2_GSM RR_NSN VBI_AAI2S P N1_DSF RP_GS C VC_FPI3P D RP_GS D RA_NPM V1_PMPNPM P N2_DSM C RR_ASM N2_ASM RA_NPM V2_PMPNPM N2N_APN
Iz:9:2 the most the people who/whom/which to bring down brought back in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among cheerfulness you; your/yours(sg) and also, even, namely to celebrate/be merry in the presence of (+gen); ??? you; your/yours(sg) as/like the to celebrate/be merry in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely who/whom/which; to be manner way, means, method,attitude the to divide (apportion, separate, distribute) spoil
Iz:9:2 the (nom|acc) most (acc, nom|acc|voc) the (gen) people (gen) who/whom/which (nom|acc) you(sg)-BRING DOWN-ed in/among/by (+dat) cheerfulness (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and they-will-be-CELEBRATE/BE-ed-MERRY in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) as/like the (nom) while being-CELEBRATE/BE-ed-MERRY (nom|voc) in/among/by (+dat)   and who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) manner (acc) the (nom) while being-DIVIDE-ed (nom|voc) spoils (nom|acc|voc)
Iz:9:2 Iz_9:2_1 Iz_9:2_2 Iz_9:2_3 Iz_9:2_4 Iz_9:2_5 Iz_9:2_6 Iz_9:2_7 Iz_9:2_8 Iz_9:2_9 Iz_9:2_10 Iz_9:2_11 Iz_9:2_12 Iz_9:2_13 Iz_9:2_14 Iz_9:2_15 Iz_9:2_16 Iz_9:2_17 Iz_9:2_18 Iz_9:2_19 Iz_9:2_20 Iz_9:2_21 Iz_9:2_22 Iz_9:2_23 Iz_9:2_24
Iz:9:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:9:3 διότι ἀφῄρηται ὁ ζυγὸς ὁ ἐπ’ αὐτῶν κείμενος καὶ ἡ ῥάβδος ἡ ἐπὶ τοῦ τραχήλου αὐτῶν· τὴν γὰρ ῥάβδον τῶν ἀπαιτούντων διεσκέδασεν κύριος ὡς τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἐπὶ Μαδιαμ.
Iz:9:3 Because the yoke that was laid upon them has been taken away, and the rod that was on their neck: for he has broken the rod of the exactors, as in the day of Madiam. (Isaiah 9:4 Brenton)
Iz:9:3 Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu, pręt jego ciemięzcy jak w dniu porażki Madianitów. (Iz 9:3 BT_4)
Iz:9:3 διότι ἀφῄρηται ζυγὸς ἐπ’ αὐτῶν κείμενος καὶ ῥάβδος ἐπὶ τοῦ τραχήλου αὐτῶν· τὴν γὰρ ῥάβδον τῶν ἀπαιτούντων διεσκέδασεν κύριος ὡς τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἐπὶ Μαδιαμ.
Iz:9:3 δι·ότι ἀφ·αιρέω (αφ+αιρ(ε)-, αφ+ελ(ε)·[σ]-, αφ+ελ·[σ]- or 2nd αφ+ελ-, αφ+ῃρη·κ-, αφ+ῃρη-, αφ+αιρε·θ-) ὁ ἡ τό ζυγός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό κεῖ·μαι (ath. κει-, -, -, -, -, -) καί ὁ ἡ τό ῥάβδος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό ἐπί ὁ ἡ τό τράχηλος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό γάρ ῥάβδος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό ἀπ·αιτέω (απ+αιτ(ε)-, απ+αιτη·σ-, -, -, -, απ+αιτη·θ-)   κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὡς ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό ἐπί Μαδιάμ, ὁ
Iz:9:3 Z powodu tego: Tamto By pozbawiać Jarzma/skala Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By leżeć I też, nawet, mianowicie Haczykowaty obsadź personelem sheperd's zaczepiał personel, laskę, pręt, trzonek {szyb}, personel, berło, królewską batutę, odbijaj, stłucz, bij rózgą, rygluj, sztaba, batuta, hak, pałka gumowa, krawędź Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Gardło On/ona/to/to samo Dla odtąd, jak Haczykowaty obsadź personelem sheperd's zaczepiał personel, laskę, pręt, trzonek {szyb}, personel, berło, królewską batutę, odbijaj, stłucz, bij rózgą, rygluj, sztaba, batuta, hak, pałka gumowa, krawędź By prosić {By pytać} [to] w tył Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Jak/jak Dzień Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Midian
Iz:9:3 dio/ti a)fE/|rEtai o( DZugo\s o( e)p’ au)tO=n kei/menos kai\ E( r(a/bdos E( e)pi\ tou= traCHE/lou au)tO=n· tE\n ga\r r(a/bdon tO=n a)paitou/ntOn dieske/dasen ku/rios O(s tE=| E(me/ra| tE=| e)pi\ *madiam.
Iz:9:3 dioti afErEtai ho DZygos ho ep’ autOn keimenos kai hE rabdos hE epi tu traCHElu autOn· tEn gar rabdon tOn apaituntOn dieskedasen kyrios hOs tE hEmera tE epi madiam.
Iz:9:3 C VM_XMI3S RA_NSM N2_NSM RA_NSM P RD_GPM V5_PMPNSM C RA_NSF N2_NSF RA_NSF P RA_GSM N2_GSM RD_GPM RA_ASF x N2_ASF RA_GPM V2_PAPGPM VAI_AAI3S N2_NSM D RA_DSF N1A_DSF RA_DSF P N_GS
Iz:9:3 because of this: that to deprive the yoke/scale the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same to recline and also, even, namely the hooked staff a sheperd's hooked staff, walking stick, rod, shaft, staff, scepter, royal baton, bandy, drub, ferule, bar, ingot, baton, crook, truncheon, verge the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the throat he/she/it/same the for since, as hooked staff a sheperd's hooked staff, walking stick, rod, shaft, staff, scepter, royal baton, bandy, drub, ferule, bar, ingot, baton, crook, truncheon, verge the to ask [it] back ć lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. as/like the day the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Midian
Iz:9:3 because of this: that he/she/it-has-been-DEPRIVE-ed the (nom) yoke/scale (nom) the (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (gen) while being-RECLINE-ed (nom) and the (nom) hooked staff (nom) the (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) throat (gen) them/same (gen) the (acc) for hooked staff (acc) the (gen) let-them-be-ASK [IT] BACK-ing! (classical), while ASK [IT] BACK-ing (gen)   lord (nom); a lord ([Adj] nom) as/like the (dat) day (dat) the (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) Midian (indecl)
Iz:9:3 Iz_9:3_1 Iz_9:3_2 Iz_9:3_3 Iz_9:3_4 Iz_9:3_5 Iz_9:3_6 Iz_9:3_7 Iz_9:3_8 Iz_9:3_9 Iz_9:3_10 Iz_9:3_11 Iz_9:3_12 Iz_9:3_13 Iz_9:3_14 Iz_9:3_15 Iz_9:3_16 Iz_9:3_17 Iz_9:3_18 Iz_9:3_19 Iz_9:3_20 Iz_9:3_21 Iz_9:3_22 Iz_9:3_23 Iz_9:3_24 Iz_9:3_25 Iz_9:3_26 Iz_9:3_27 Iz_9:3_28 Iz_9:3_29
Iz:9:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:9:4 ὅτι πᾶσαν στολὴν ἐπισυνηγμένην δόλῳ καὶ ἱμάτιον μετὰ καταλλαγῆς ἀποτείσουσιν καὶ θελήσουσιν εἰ ἐγενήθησαν πυρίκαυστοι.
Iz:9:4 For they shall compensate for every garment that has been acquired by deceit, and all raiment with restitution; and they shall be willing, even if they were burnt with fire. (Isaiah 9:5 Brenton)
Iz:9:4 Bo każdy but pieszego żołnierza, każdy płaszcz zbroczony krwią, pójdą na spalenie, na pastwę ognia. (Iz 9:4 BT_4)
Iz:9:4 ὅτι πᾶσαν στολὴν ἐπισυνηγμένην δόλῳ καὶ ἱμάτιον μετὰ καταλλαγῆς ἀποτείσουσιν καὶ θελήσουσιν εἰ ἐγενήθησαν πυρίκαυστοι.
Iz:9:4 ὅτι πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) στολή, -ῆς, ἡ ἐπι·συν·άγω (επισυν+αγ-, επισυν+αξ-, επισυν+αξ- or 2nd επισυν+αγαγ-, -, επισυν+ηγ-, επισυν+αχ·θ-) δόλος, -ου, ὁ καί ἱμάτιον, -ου, τό μετά κατ·αλλαγή, -ῆς, ἡ ἀπο·τίνω (-, απο+τι·σ-/απο+τει·σ-, απο+τει·σ-, -, -, -) καί θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -) εἰ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)  
Iz:9:4 Ponieważ/tamto Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Szyku uniform, kostium, prośba Do ??? Podstępu zręczność, oszustwo, subtilty I też, nawet, mianowicie Ubierająca część garderoby, płaszcz Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Pojednanie jak zmiana natury By odwdzięczać się I też, nawet, mianowicie By chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie Jeżeli By stawać się stawaj się, zdarzaj się
Iz:9:4 o(/ti pa=san stolE\n e)pisunEgme/nEn do/lO| kai\ i(ma/tion meta\ katallagE=s a)potei/sousin kai\ TelE/sousin ei) e)genE/TEsan puri/kaustoi.
Iz:9:4 hoti pasan stolEn episynEgmenEn dolO kai himation meta katallagEs apoteisusin kai TelEsusin ei egenETEsan pyrikaustoi.
Iz:9:4 C A1S_ASF N1_ASF VK_XMPASF N2_DSM C N2N_ASN P N1_GSF VF_FAI3P C VF2_FAI3P C VCI_API3P A1_NPM
Iz:9:4 because/that every all, each, every, the whole of; to sprinkle array uniform, costume, suit to ??? guile craft, deceit, subtilty and also, even, namely clothing garment, cloak after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing reconciliation as a change of nature to repay and also, even, namely to want want, wish, desire if to become become, happen ć
Iz:9:4 because/that every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) array (acc) having-been-???-ed (acc) guile (dat) and clothing (nom|acc|voc) after (+acc), with (+gen) reconciliation (gen) they-will-PAY DAMAGES, going-to-PAY DAMAGES (fut ptcp) (dat) and they-will-WANT, going-to-WANT (fut ptcp) (dat) if they-were-BECOME-ed  
Iz:9:4 Iz_9:4_1 Iz_9:4_2 Iz_9:4_3 Iz_9:4_4 Iz_9:4_5 Iz_9:4_6 Iz_9:4_7 Iz_9:4_8 Iz_9:4_9 Iz_9:4_10 Iz_9:4_11 Iz_9:4_12 Iz_9:4_13 Iz_9:4_14 Iz_9:4_15
Iz:9:4 x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:9:5 ὅτι παιδίον ἐγεννήθη ἡμῖν, υἱὸς καὶ ἐδόθη ἡμῖν, οὗ ἡ ἀρχὴ ἐγενήθη ἐπὶ τοῦ ὤμου αὐτοῦ, καὶ καλεῖται τὸ ὄνομα αὐτοῦ Μεγάλης βουλῆς ἄγγελος· ἐγὼ γὰρ ἄξω εἰρήνην ἐπὶ τοὺς ἄρχοντας, εἰρήνην καὶ ὑγίειαν αὐτῷ.
Iz:9:5 For a child is born to us, and a son is given to us, whose government is upon his shoulder: and his name is called the Messenger of great counsel: for I will bring peace upon the princes, and health to him. (Isaiah 9:6 Brenton)
Iz:9:5 Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju. (Iz 9:5 BT_4)
Iz:9:5 ὅτι παιδίον ἐγεννήθη ἡμῖν, υἱὸς καὶ ἐδόθη ἡμῖν, οὗ ἀρχὴ ἐγενήθη ἐπὶ τοῦ ὤμου αὐτοῦ, καὶ καλεῖται τὸ ὄνομα αὐτοῦ Μεγάλης βουλῆς ἄγγελος· ἐγὼ γὰρ ἄξω εἰρήνην ἐπὶ τοὺς ἄρχοντας, εἰρήνην καὶ ὑγίειαν αὐτῷ.
Iz:9:5 ὅτι παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ὁ ἡ τό ἀρχή, -ῆς, ἡ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό ὦμος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α βουλή, -ῆς, ἡ ἄγγελος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς γάρ ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) εἰρήνη, -ης, ἡ ἐπί ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) εἰρήνη, -ης, ἡ καί   αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:9:5 Ponieważ/tamto Dziecko By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z Ja Syn I też, nawet, mianowicie By dawać Ja Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który Początek By stawać się stawaj się, zdarzaj się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ramię On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By nazywać rozmowę Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo Wielki Planu/zamiar Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Ja Dla odtąd, jak By prowadzić Pokój Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Władca; by zaczynać się Pokój I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo
Iz:9:5 o(/ti paidi/on e)gennE/TE E(mi=n, ui(o\s kai\ e)do/TE E(mi=n, ou(= E( a)rCHE\ e)genE/TE e)pi\ tou= O)/mou au)tou=, kai\ kalei=tai to\ o)/noma au)tou= *mega/lEs boulE=s a)/ggelos· e)gO\ ga\r a)/XO ei)rE/nEn e)pi\ tou\s a)/rCHontas, ei)rE/nEn kai\ u(gi/eian au)tO=|.
Iz:9:5 hoti paidion egennETE hEmin, hyios kai edoTE hEmin, hu hE arCHE egenETE epi tu Omu autu, kai kaleitai to onoma autu megalEs bulEs angelos· egO gar aXO eirEnEn epi tus arCHontas, eirEnEn kai hygieian autO.
Iz:9:5 C N2N_ASN VCI_API3S RP_DP N2_NSM C VCI_API3S RP_DP RR_GSM RA_NSF N1_NSF VCI_API3S P RA_GSM N2_GSM RD_GSM C V2_PMI3S RA_ASN N3M_ASN RD_GSM A1_GSF N1_GSF N2_NSM RP_NS x VF_FAI1S N1_ASF P RA_APM N3_APM N1_ASF C N1A_ASF RD_DSM
Iz:9:5 because/that child to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of I son and also, even, namely to give I where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which the beginning to become become, happen upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the shoulder he/she/it/same and also, even, namely to call call the name with regard to he/she/it/same great plan/intention agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) I for since, as to lead peace upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ruler; to begin peace and also, even, namely ć he/she/it/same
Iz:9:5 because/that child (nom|acc|voc) he/she/it-was-FATHER-ed us (dat) son (nom) and he/she/it-was-GIVE-ed us (dat) where; who/whom/which (gen) the (nom) beginning (nom|voc) he/she/it-was-BECOME-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) shoulder (gen) him/it/same (gen) and he/she/it-is-being-CALL-ed the (nom|acc) name (nom|acc|voc) him/it/same (gen) great ([Adj] gen) plan/intention (gen) messenger/angel (nom) I (nom) for I-will-LEAD peace (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) rulers (acc); while BEGIN-ing (acc) peace (acc) and   him/it/same (dat)
Iz:9:5 Iz_9:5_1 Iz_9:5_2 Iz_9:5_3 Iz_9:5_4 Iz_9:5_5 Iz_9:5_6 Iz_9:5_7 Iz_9:5_8 Iz_9:5_9 Iz_9:5_10 Iz_9:5_11 Iz_9:5_12 Iz_9:5_13 Iz_9:5_14 Iz_9:5_15 Iz_9:5_16 Iz_9:5_17 Iz_9:5_18 Iz_9:5_19 Iz_9:5_20 Iz_9:5_21 Iz_9:5_22 Iz_9:5_23 Iz_9:5_24 Iz_9:5_25 Iz_9:5_26 Iz_9:5_27 Iz_9:5_28 Iz_9:5_29 Iz_9:5_30 Iz_9:5_31 Iz_9:5_32 Iz_9:5_33 Iz_9:5_34 Iz_9:5_35
Iz:9:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:9:6 μεγάλη ἡ ἀρχὴ αὐτοῦ, καὶ τῆς εἰρήνης αὐτοῦ οὐκ ἔστιν ὅριον ἐπὶ τὸν θρόνον Δαυιδ καὶ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ κατορθῶσαι αὐτὴν καὶ ἀντιλαβέσθαι αὐτῆς ἐν δικαιοσύνῃ καὶ ἐν κρίματι ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ εἰς τὸν αἰῶνα χρόνον· ὁ ζῆλος κυρίου σαβαωθ ποιήσει ταῦτα.
Iz:9:6 His government shall be great, and of his peace there is no end: it shall be upon the throne of David, and upon his kingdom, to establish it, and to support it with judgment and with righteousness, from henceforth and forever. The seal of the Lord of hosts shall perform this. (Isaiah 9:7 Brenton)
Iz:9:6 Wielkie będzie Jego panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad Jego królestwem, które On utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki. Zazdrosna miłość Pana Zastępów tego dokona. (Iz 9:6 BT_4)
Iz:9:6 μεγάλη ἀρχὴ αὐτοῦ, καὶ τῆς εἰρήνης αὐτοῦ οὐκ ἔστιν ὅριον ἐπὶ τὸν θρόνον Δαυιδ καὶ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ κατορθῶσαι αὐτὴν καὶ ἀντιλαβέσθαι αὐτῆς ἐν δικαιοσύνῃ καὶ ἐν κρίματι ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ εἰς τὸν αἰῶνα χρόνον· ζῆλος κυρίου σαβαωθ ποιήσει ταῦτα.
Iz:9:6 μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ὁ ἡ τό ἀρχή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό εἰρήνη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὅριον, -ου, τό ἐπί ὁ ἡ τό θρόνος, -ου, ὁ Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό   αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀντι·λαμβάνω (αντι+λαμβαν-, αντι+λημψ-, 2nd αντι+λαβ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν δικαιο·σύνη, -ης, ἡ καί ἐν κρίμα[τ], -ατος, τό ἀπό ὁ ἡ τό νῦν καί εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ χρόνος, -ου, ὁ (cf. καιρός) ὁ ἡ τό ζῆλος, -ου, ὁ and -ους, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] Σαβαώθ ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο
Iz:9:6 Wielki Początek On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Pokój On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By być Granica Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Tron David I też, nawet, mianowicie Królestwo On/ona/to/to samo On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By zbaczać bliski [anty biorą] On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Teraz I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Wybieraj chwilę – wyraźny czas (wyszczególniany czas) albo przeciąg czasu (chwila). Gorliwości/ferwor Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Sabaot Robienie/robienie; by czynić/rób To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Iz:9:6 mega/lE E( a)rCHE\ au)tou=, kai\ tE=s ei)rE/nEs au)tou= ou)k e)/stin o(/rion e)pi\ to\n Tro/non *dauid kai\ tE\n basilei/an au)tou= katorTO=sai au)tE\n kai\ a)ntilabe/sTai au)tE=s e)n dikaiosu/nE| kai\ e)n kri/mati a)po\ tou= nu=n kai\ ei)s to\n ai)O=na CHro/non· o( DZE=los kuri/ou sabaOT poiE/sei tau=ta.
Iz:9:6 megalE hE arCHE autu, kai tEs eirEnEs autu uk estin horion epi ton Tronon dauid kai tEn basileian autu katorTOsai autEn kai antilabesTai autEs en dikaiosynE kai en krimati apo tu nyn kai eis ton aiOna CHronon· ho DZElos kyriu sabaOT poiEsei tauta.
Iz:9:6 A1_NSF RA_NSF N1_NSF RD_GSM C RA_GSF N1_GSF RD_GSM D V9_PAI3S N2N_ASN P RA_ASM N2_ASM N_GSM C RA_ASF N1A_ASF RD_GSM VA_AMD2S RD_ASF C VV_AMN RD_GSF P N1_DSF C P N3M_DSN P RA_GSM D C P RA_ASM N3W_ASM N2_ASM RA_NSM N2_NSM N2_GSM N_G VF_FAI3S RD_APN
Iz:9:6 great the beginning he/she/it/same and also, even, namely the peace he/she/it/same οὐχ before rough breathing to be boundary upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the throne David and also, even, namely the kingdom he/she/it/same ć he/she/it/same and also, even, namely to deflect toward [anti-take] he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the now and also, even, namely into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever time – a specific time (specified time) or space of time (a while). the zeal/fervor lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Sabaoth doing/making; to do/make this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Iz:9:6 great ([Adj] nom|voc) the (nom) beginning (nom|voc) him/it/same (gen) and the (gen) peace (gen) him/it/same (gen) not he/she/it-is boundary (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) throne (acc) David (indecl) and the (acc) kingdom (acc) him/it/same (gen)   her/it/same (acc) and to-be-DEFLECT-ed-TOWARD her/it/same (gen) in/among/by (+dat) righteousness (dat) and in/among/by (+dat) sentence (dat) away from (+gen) the (gen) now and into (+acc) the (acc) eon (acc) time (acc) the (nom) zeal/fervor (nom, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) Sabaoth doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical) these (nom|acc)
Iz:9:6 Iz_9:6_1 Iz_9:6_2 Iz_9:6_3 Iz_9:6_4 Iz_9:6_5 Iz_9:6_6 Iz_9:6_7 Iz_9:6_8 Iz_9:6_9 Iz_9:6_10 Iz_9:6_11 Iz_9:6_12 Iz_9:6_13 Iz_9:6_14 Iz_9:6_15 Iz_9:6_16 Iz_9:6_17 Iz_9:6_18 Iz_9:6_19 Iz_9:6_20 Iz_9:6_21 Iz_9:6_22 Iz_9:6_23 Iz_9:6_24 Iz_9:6_25 Iz_9:6_26 Iz_9:6_27 Iz_9:6_28 Iz_9:6_29 Iz_9:6_30 Iz_9:6_31 Iz_9:6_32 Iz_9:6_33 Iz_9:6_34 Iz_9:6_35 Iz_9:6_36 Iz_9:6_37 Iz_9:6_38 Iz_9:6_39 Iz_9:6_40 Iz_9:6_41 Iz_9:6_42 Iz_9:6_43
Iz:9:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:9:7 Θάνατον ἀπέστειλεν κύριος ἐπὶ Ιακωβ, καὶ ἦλθεν ἐπὶ Ισραηλ,
Iz:9:7 The Lord has sent death upon Jacob, and it has come upon Israel. (Isaiah 9:8 Brenton)
Iz:9:7 Wydał Pan wyrok na Jakuba, i spadł on na Izraela. (Iz 9:7 BT_4)
Iz:9:7 Θάνατον ἀπέστειλεν κύριος ἐπὶ Ιακωβ, καὶ ἦλθεν ἐπὶ Ισραηλ,
Iz:9:7 θάνατος, -ου, ὁ ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπί Ἰακώβ, ὁ καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐπί Ἰσραήλ, ὁ
Iz:9:7 Śmierć zamawiać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jacob I też, nawet, mianowicie By przychodzić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Izrael
Iz:9:7 *Ta/naton a)pe/steilen ku/rios e)pi\ *iakOb, kai\ E)=lTen e)pi\ *israEl,
Iz:9:7 Tanaton apesteilen kyrios epi iakOb, kai ElTen epi israEl,
Iz:9:7 N2_ASM VAI_AAI3S N2_NSM P N_ASM C VBI_AAI3S P N_ASM
Iz:9:7 death to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Jacob and also, even, namely to come upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Israel
Iz:9:7 death (acc) he/she/it-ORDER FORTH-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) Jacob (indecl) and he/she/it-COME-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) Israel (indecl)
Iz:9:7 Iz_9:7_1 Iz_9:7_2 Iz_9:7_3 Iz_9:7_4 Iz_9:7_5 Iz_9:7_6 Iz_9:7_7 Iz_9:7_8 Iz_9:7_9
Iz:9:7 x x x x x x x x x
Iz:9:8 καὶ γνώσονται πᾶς ὁ λαὸς τοῦ Εφραιμ καὶ οἱ ἐγκαθήμενοι ἐν Σαμαρείᾳ ἐφ’ ὕβρει καὶ ὑψηλῇ καρδίᾳ λέγοντες
Iz:9:8 And all the people of Ephraim, and they that dwelt in Samaria shall know, who say in their pride and lofty heart, (Isaiah 9:9 Brenton)
Iz:9:8 Pozna go cały naród: Efraimczycy i mieszkańcy Samarii, w dumie i w hardości swego serca mówiący: (Iz 9:8 BT_4)
Iz:9:8 καὶ γνώσονται πᾶς λαὸς τοῦ Εφραιμ καὶ οἱ ἐγκαθήμενοι ἐν Σαμαρείᾳ ἐφ’ ὕβρει καὶ ὑψηλῇ καρδίᾳ λέγοντες
Iz:9:8 καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό Ἐφραίμ, ὁ καί ὁ ἡ τό   ἐν Σαμάρεια, -ας, ἡ ἐπί ὕβρις, -εως, ἡ καί ὑψηλός -ή -όν καρδία, -ας, ἡ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Iz:9:8 I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie Efraim I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Samaria [okolica z] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pycha I też, nawet, mianowicie Podniesiony Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) By mówić/opowiadaj
Iz:9:8 kai\ gnO/sontai pa=s o( lao\s tou= *efraim kai\ oi( e)gkaTE/menoi e)n *samarei/a| e)f’ u(/brei kai\ u(PSElE=| kardi/a| le/gontes
Iz:9:8 kai gnOsontai pas ho laos tu efraim kai hoi enkaTEmenoi en samareia ef’ hybrei kai hyPSElE kardia legontes
Iz:9:8 C VF_FMI3P A3_NSM RA_NSM N2_NSM RA_GSM N_GSM C RA_NPM V5_PMPNPM P N1A_DSF P N3I_DSF C A1_DSF N1A_DSF V1_PAPNPM
Iz:9:8 and also, even, namely to know i.e. recognize. every all, each, every, the whole of the people the Ephraim and also, even, namely the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Samaria [region of] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing hubris and also, even, namely elevated heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) to say/tell
Iz:9:8 and they-will-be-KNOW-ed every (nom|voc) the (nom) people (nom) the (gen) Ephraim (indecl) and the (nom)   in/among/by (+dat) Samaria (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) hubris (dat) and elevated ([Adj] dat) heart (dat) while SAY/TELL-ing (nom|voc)
Iz:9:8 Iz_9:8_1 Iz_9:8_2 Iz_9:8_3 Iz_9:8_4 Iz_9:8_5 Iz_9:8_6 Iz_9:8_7 Iz_9:8_8 Iz_9:8_9 Iz_9:8_10 Iz_9:8_11 Iz_9:8_12 Iz_9:8_13 Iz_9:8_14 Iz_9:8_15 Iz_9:8_16 Iz_9:8_17 Iz_9:8_18
Iz:9:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:9:9 Πλίνθοι πεπτώκασιν, ἀλλὰ δεῦτε λαξεύσωμεν λίθους καὶ ἐκκόψωμεν συκαμίνους καὶ κέδρους καὶ οἰκοδομήσωμεν ἑαυτοῖς πύργον.
Iz:9:9 The bricks are fallen down, but come, let us hew stones, and cut down sycamores and cedars, and let us build for ourselves a tower. (Isaiah 9:10 Brenton)
Iz:9:9 «Cegły się rozsypały - odbudujemy z kamienia; sykomory wycięte - cedrami je zastąpimy». (Iz 9:9 BT_4)
Iz:9:9 Πλίνθοι πεπτώκασιν, ἀλλὰ δεῦτε λαξεύσωμεν λίθους καὶ ἐκκόψωμεν συκαμίνους καὶ κέδρους καὶ οἰκοδομήσωμεν ἑαυτοῖς πύργον.
Iz:9:9   πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ἀλλά δεῦτε   λίθος, -ου, ὁ καί ἐκ·κόπτω (εκ+κοπτ-, εκ+κοψ-, εκ+κοψ-, -, εκ+κεκοπτ-, εκ+κοπ·[θ]-) συκά·μινος, -ου, ἡ (cf. συκο·μορέα) καί   καί οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ πύργος, -ου, ὁ
Iz:9:9 By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Ale Przychodź Kamień I też, nawet, mianowicie By ścinać/precz wykorzeniaj Morwa (morwa czarna) drzewo I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By budować/buduj moralnie Samo /nasz /twój /siebie Wieża
Iz:9:9 *pli/nToi peptO/kasin, a)lla\ deu=te laXeu/sOmen li/Tous kai\ e)kko/PSOmen sukami/nous kai\ ke/drous kai\ oi)kodomE/sOmen e(autoi=s pu/rgon.
Iz:9:9 plinToi peptOkasin, alla deute laXeusOmen liTus kai ekkoPSOmen sykaminus kai kedrus kai oikodomEsOmen heautois pyrgon.
Iz:9:9 N2_NPF VX_XAI3P C D VA_AAS1P N2_APM C VA_AAS1P N2_APF C N2_APF C VA_AAS1P RD_DPM N2_ASM
Iz:9:9 ć to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. but come ć stone and also, even, namely to cut down/off extirpate mulberry (sycamine) tree and also, even, namely ć and also, even, namely to build/edify self /our-/your-/themselves tower
Iz:9:9   they-have-FALL-ed but come   stones (acc) and we-should-EXTIRPATE mulberry (sycamine) trees (acc) and   and we-should-BUILD/EDIFY selves (dat) tower (acc)
Iz:9:9 Iz_9:9_1 Iz_9:9_2 Iz_9:9_3 Iz_9:9_4 Iz_9:9_5 Iz_9:9_6 Iz_9:9_7 Iz_9:9_8 Iz_9:9_9 Iz_9:9_10 Iz_9:9_11 Iz_9:9_12 Iz_9:9_13 Iz_9:9_14 Iz_9:9_15
Iz:9:9 x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:9:10 καὶ ῥάξει ὁ θεὸς τοὺς ἐπανιστανομένους ἐπ’ ὄρος Σιων ἐπ’ αὐτοὺς καὶ τοὺς ἐχθροὺς αὐτῶν διασκεδάσει,
Iz:9:10 And God shall dash down them that rise up against him on mount Sion, and shall scatter his enemies; (Isaiah 9:11 Brenton)
Iz:9:10 Lecz Pan wzbudził przeciw niemu wrogów i nieprzyjaciół jego uzbroił: (Iz 9:10 BT_4)
Iz:9:10 καὶ ῥάξει θεὸς τοὺς ἐπανιστανομένους ἐπ’ ὄρος Σιων ἐπ’ αὐτοὺς καὶ τοὺς ἐχθροὺς αὐτῶν διασκεδάσει,
Iz:9:10 καί ῥάσσω/ῥήσσω[2] [LXX] (ρασσ-/ρησσ-, ραξ-/ρηξ-, ραξ-/ρηξ-, -, -, ραχ·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἐπ·αν·ιστάνω (by-form of ἐπ·αν·ίστημι) (επαν+ισταν-, -, -, -, -, -) ἐπί ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) Σιών, ἡ ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν αὐτός αὐτή αὐτό  
Iz:9:10 I też, nawet, mianowicie By uderzać uderzenie {domieszkę}, powalać Bóg  By podnosić się/buntownika Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wchodź Syjon Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Wrogi On/ona/to/to samo
Iz:9:10 kai\ r(a/Xei o( Teo\s tou\s e)panistanome/nous e)p’ o)/ros *siOn e)p’ au)tou\s kai\ tou\s e)CHTrou\s au)tO=n diaskeda/sei,
Iz:9:10 kai raXei ho Teos tus epanistanomenus ep’ oros siOn ep’ autus kai tus eCHTrus autOn diaskedasei,
Iz:9:10 C VF_FAI3S RA_NSM N2_NSM RA_APM VM_XMPAPM P N3E_ASN N_ASF P RD_APM C RA_APM N2_APM RD_GPM VF_FAI3S
Iz:9:10 and also, even, namely to strike dash, overthrow the god [see theology] the to uprise/rebel upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing mount Zion upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely the hostile he/she/it/same ć
Iz:9:10 and he/she/it-will-???, you(sg)-will-be-???-ed (classical) the (nom) god (nom) the (acc) while being-UPRISE/REBEL-ed (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) mount (nom|acc|voc) Zion (indecl) upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) and the (acc) hostile ([Adj] acc) them/same (gen)  
Iz:9:10 Iz_9:10_1 Iz_9:10_2 Iz_9:10_3 Iz_9:10_4 Iz_9:10_5 Iz_9:10_6 Iz_9:10_7 Iz_9:10_8 Iz_9:10_9 Iz_9:10_10 Iz_9:10_11 Iz_9:10_12 Iz_9:10_13 Iz_9:10_14 Iz_9:10_15 Iz_9:10_16
Iz:9:10 x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:9:11 Συρίαν ἀφ’ ἡλίου ἀνατολῶν καὶ τοὺς Ἕλληνας ἀφ’ ἡλίου δυσμῶν τοὺς κατεσθίοντας τὸν Ισραηλ ὅλῳ τῷ στόματι. ἐπὶ τούτοις πᾶσιν οὐκ ἀπεστράφη ὁ θυμός, ἀλλ’ ἔτι ἡ χεὶρ ὑψηλή. –
Iz:9:11 even Syria from the rising of the sun, and the Greeks from the setting of the sun, who devour Israel with open mouth. For all this his anger is not turned away, but still his hand is exalted. (Isaiah 9:12 Brenton)
Iz:9:11 Aramejczyków od wschodu i Filistynów z zachodu, pożerających Izraela całą paszczą. Po tym wszystkim nie uśmierzył się gniew Jego i ręka Jego - nadal wyciągnięta. (Iz 9:11 BT_4)
Iz:9:11 Συρίαν ἀφ’ ἡλίου ἀνατολῶν καὶ τοὺς Ἕλληνας ἀφ’ ἡλίου δυσμῶν τοὺς κατεσθίοντας τὸν Ισραηλ ὅλῳ τῷ στόματι. ἐπὶ τούτοις πᾶσιν οὐκ ἀπεστράφη θυμός, ἀλλ’ ἔτι χεὶρ ὑψηλή.
Iz:9:11 Συρία, -ας, ἡ ἀπό Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ ἀνατολή, -ῆς, ἡ καί ὁ ἡ τό Ἕλλην, -ηνος, ὁ ἀπό Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ δυσμή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό κατ·εσθίω (κατ+εσθι-/κατ+εσθ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ ὅλος -η -ον ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό ἐπί οὗτος αὕτη τοῦτο πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) ἀλλά ἔτι ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὑψηλός -ή -όν  
Iz:9:11 Syria [Rzymska prowincja z] Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja Na wschód [miejsce] - miejsce świtu słońca, na wschód (nawet bez słońca), źródło światła (prawdy źródło), strój. przychodzącego Mesjasza Yahweh I też, nawet, mianowicie Grecki Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja Na zachód By pożerać bądź wyżerany, wyżeraj Izrael Cały Ust/żołądka por Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z ??? Przed przydechem mocnym By odwracać się od Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. Ale Jeszcze/jeszcze Ręka Podniesiony  
Iz:9:11 *suri/an a)f’ E(li/ou a)natolO=n kai\ tou\s *(/ellEnas a)f’ E(li/ou dusmO=n tou\s katesTi/ontas to\n *israEl o(/lO| tO=| sto/mati. e)pi\ tou/tois pa=sin ou)k a)pestra/fE o( Tumo/s, a)ll’ e)/ti E( CHei\r u(PSElE/.
Iz:9:11 syrian af’ hEliu anatolOn kai tus ellEnas af’ hEliu dysmOn tus katesTiontas ton israEl holO tO stomati. epi tutois pasin uk apestrafE ho Tymos, all’ eti hE CHeir hyPSElE.
Iz:9:11 N1_ASN P N2_GSM N1_GPF C RA_APM N1_APM P N2_GSM N1_GPF RA_APM V1_PAPAPM RA_ASM N_ASM A1_DSM RA_DSM N3M_DSN P RD_DPM A3_DPM D VDI_API3S RA_NSM N2_NSM C D RA_NSF N3_NSF A1_NSF
Iz:9:11 Syria [Roman province of] from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry east [place] - place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah of Yahweh and also, even, namely the Greek from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry west the to devour be eaten away, eat away the Israel whole the mouth/maw stoma upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] every all, each, every, the whole of οὐχ before rough breathing to turn away from the wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. but yet/still the hand elevated  
Iz:9:11 Syria (acc) away from (+gen) Elijah (gen); sun (gen) risig of the east dawns (gen) and the (acc) Greeks (acc) away from (+gen) Elijah (gen); sun (gen) wests (gen) the (acc) while DEVOUR-ing (acc) the (acc) Israel (indecl) whole (dat) the (dat) mouth/maw (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) these (dat) all (dat) not he/she/it-was-TURN-ed-AWAY-FROM the (nom) wrath (nom) but yet/still the (nom) hand (nom|voc) elevated ([Adj] nom|voc)  
Iz:9:11 Iz_9:11_1 Iz_9:11_2 Iz_9:11_3 Iz_9:11_4 Iz_9:11_5 Iz_9:11_6 Iz_9:11_7 Iz_9:11_8 Iz_9:11_9 Iz_9:11_10 Iz_9:11_11 Iz_9:11_12 Iz_9:11_13 Iz_9:11_14 Iz_9:11_15 Iz_9:11_16 Iz_9:11_17 Iz_9:11_18 Iz_9:11_19 Iz_9:11_20 Iz_9:11_21 Iz_9:11_22 Iz_9:11_23 Iz_9:11_24 Iz_9:11_25 Iz_9:11_26 Iz_9:11_27 Iz_9:11_28 Iz_9:11_29 Iz_9:11_30
Iz:9:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:9:12 καὶ ὁ λαὸς οὐκ ἀπεστράφη, ἕως ἐπλήγη, καὶ τὸν κύριον οὐκ ἐξεζήτησαν.
Iz:9:12 But the people turned not until they were smitten, and they sought not the Lord. (Isaiah 9:13 Brenton)
Iz:9:12 Ale naród nie nawrócił się do swego Karciciela ani nie szukał Pana Zastępów. (Iz 9:12 BT_4)
Iz:9:12 καὶ λαὸς οὐκ ἀπεστράφη, ἕως ἐπλήγη, καὶ τὸν κύριον οὐκ ἐξεζήτησαν.
Iz:9:12 καί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω πλήσσω (πλησσ-, -, -, πεπληγ·[κ]-, -, πληγ·[θ]-) καί ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐκ·ζητέω (εκ+ζητ(ε)-, εκ+ζητη·σ-, εκ+ζητη·σ-, -, εξ+εζητη-, εκ+ζητη·θ-)
Iz:9:12 I też, nawet, mianowicie Ludzie ??? Przed przydechem mocnym By odwracać się od Aż; świtaj By uderzać I też, nawet, mianowicie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. ??? Przed przydechem mocnym By odszukiwać
Iz:9:12 kai\ o( lao\s ou)k a)pestra/fE, e(/Os e)plE/gE, kai\ to\n ku/rion ou)k e)XeDZE/tEsan.
Iz:9:12 kai ho laos uk apestrafE, heOs eplEgE, kai ton kyrion uk eXeDZEtEsan.
Iz:9:12 C RA_NSM N2_NSM D VDI_API3S D VDI_API3S C RA_ASM N2_ASM D VAI_AAI3P
Iz:9:12 and also, even, namely the people οὐχ before rough breathing to turn away from until; dawn to strike and also, even, namely the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. οὐχ before rough breathing to seek out
Iz:9:12 and the (nom) people (nom) not he/she/it-was-TURN-ed-AWAY-FROM until; dawn (nom|voc), dawns (acc) he/she/it-was-STRIKE-ed and the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) not they-SEEK-ed-OUT
Iz:9:12 Iz_9:12_1 Iz_9:12_2 Iz_9:12_3 Iz_9:12_4 Iz_9:12_5 Iz_9:12_6 Iz_9:12_7 Iz_9:12_8 Iz_9:12_9 Iz_9:12_10 Iz_9:12_11 Iz_9:12_12
Iz:9:12 x x x x x x x x x x x x
Iz:9:13 καὶ ἀφεῖλεν κύριος ἀπὸ Ισραηλ κεφαλὴν καὶ οὐράν, μέγαν καὶ μικρὸν ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ,
Iz:9:13 So the Lord took away from Israel the head and tail, great and small, in one day: (Isaiah 9:14 Brenton)
Iz:9:13 Wówczas Pan odciął Izraelowi głowę i ogon, w jednym dniu, palmę i sitowie. (Iz 9:13 BT_4)
Iz:9:13 καὶ ἀφεῖλεν κύριος ἀπὸ Ισραηλ κεφαλὴν καὶ οὐράν, μέγαν καὶ μικρὸν ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ,
Iz:9:13 καί ἀφ·αιρέω (αφ+αιρ(ε)-, αφ+ελ(ε)·[σ]-, αφ+ελ·[σ]- or 2nd αφ+ελ-, αφ+ῃρη·κ-, αφ+ῃρη-, αφ+αιρε·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀπό Ἰσραήλ, ὁ κεφαλή, -ῆς, ἡ καί οὐρά, -ᾶς, ἡ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί μικρός -ά -όν ἐν εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἡμέρα, -ας -ἡ
Iz:9:13 I też, nawet, mianowicie By pozbawiać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Izrael Głowa I też, nawet, mianowicie Ogon Wielki I też, nawet, mianowicie Mały [zobacz micro] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jeden Dzień
Iz:9:13 kai\ a)fei=len ku/rios a)po\ *israEl kefalE\n kai\ ou)ra/n, me/gan kai\ mikro\n e)n mia=| E(me/ra|,
Iz:9:13 kai afeilen kyrios apo israEl kefalEn kai uran, megan kai mikron en mia hEmera,
Iz:9:13 C VBI_AAI3S N2_NSM P N_GSM N1_ASF C N1A_ASF A1P_ASM C A1A_ASM P A1A_DSF N1A_DSF
Iz:9:13 and also, even, namely to deprive lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing Israel head and also, even, namely tail great and also, even, namely small [see micro] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among one day
Iz:9:13 and he/she/it-DEPRIVE-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) away from (+gen) Israel (indecl) head (acc) and tail (acc) great ([Adj] acc) and small ([Adj] acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) one (dat) day (dat)
Iz:9:13 Iz_9:13_1 Iz_9:13_2 Iz_9:13_3 Iz_9:13_4 Iz_9:13_5 Iz_9:13_6 Iz_9:13_7 Iz_9:13_8 Iz_9:13_9 Iz_9:13_10 Iz_9:13_11 Iz_9:13_12 Iz_9:13_13 Iz_9:13_14
Iz:9:13 x x x x x x x x x x x x x x
Iz:9:14 πρεσβύτην καὶ τοὺς τὰ πρόσωπα θαυμάζοντας [αὕτη ἡ ἀρχή] καὶ προφήτην διδάσκοντα ἄνομα [οὗτος ἡ οὐρά].
Iz:9:14 the old man, and them that respect persons, this is the head; and the prophet teaching unlawful things, he is the tail. (Isaiah 9:15 Brenton)
Iz:9:14 Starszy i dostojnik - to głowa; a ogon to prorok i nauczyciel kłamstwa. (Iz 9:14 BT_4)
Iz:9:14 πρεσβύτην καὶ τοὺς τὰ πρόσωπα θαυμάζοντας [αὕτη ἀρχή] καὶ προφήτην διδάσκοντα ἄνομα [οὗτος οὐρά].
Iz:9:14 πρεσβύτης, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό θαυμάζω (θαυμαζ-, θαυμα·σ-, θαυμα·σ-, τεθαυμα·κ-, τεθαυμασ-, θαυμασ·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ἀρχή, -ῆς, ἡ καί προφήτης, -ου, ὁ διδάσκω (διδασκ-, διδαξ-, διδαξ-, δεδιδαχ·[κ]-, δεδιδακ-, διδαχ·θ-) ἄ·νομος -ον οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό οὖρον, -ου, τό [LXX]; οὐρά, -ᾶς, ἡ
Iz:9:14 Stary/postarzał człowiek I też, nawet, mianowicie Twarz By być zaskakiwany są podziwiany przy To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Początek I też, nawet, mianowicie Prorok By uczyć Na zewnątrz prawa To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Uryna; ogon
Iz:9:14 presbu/tEn kai\ tou\s ta\ pro/sOpa Tauma/DZontas [au(/tE E( a)rCHE/] kai\ profE/tEn dida/skonta a)/noma [ou(=tos E( ou)ra/].
Iz:9:14 presbytEn kai tus ta prosOpa TaumaDZontas [hautE hE arCHE] kai profEtEn didaskonta anoma [hutos hE ura].
Iz:9:14 N1M_ASM C RA_APM RA_APN N2N_APN V1_PAPAPM RD_NSF RA_NSF N1_NSF C N1M_ASM V1_PAPASM A1B_APN RD_NSM RA_NSF N1A_NSF
Iz:9:14 old/aged man and also, even, namely the the face to be surprised be marvelled at this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the beginning and also, even, namely prophet to teach outside the law this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the urine; tail
Iz:9:14 old/aged man (acc) and the (acc) the (nom|acc) faces (nom|acc|voc) while BE SURPRISED-ing (acc) this (nom) the (nom) beginning (nom|voc) and prophet (acc) while TEACH-ing (acc, nom|acc|voc) outside the law ([Adj] nom|acc|voc) this (nom) the (nom) urines (nom|acc|voc); tail (nom|voc)
Iz:9:14 Iz_9:14_1 Iz_9:14_2 Iz_9:14_3 Iz_9:14_4 Iz_9:14_5 Iz_9:14_6 Iz_9:14_7 Iz_9:14_8 Iz_9:14_9 Iz_9:14_10 Iz_9:14_11 Iz_9:14_12 Iz_9:14_13 Iz_9:14_14 Iz_9:14_15 Iz_9:14_16
Iz:9:14 x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:9:15 καὶ ἔσονται οἱ μακαρίζοντες τὸν λαὸν τοῦτον πλανῶντες καὶ πλανῶσιν ὅπως καταπίωσιν αὐτούς.
Iz:9:15 And they that pronounce this people blessed shall mislead them; and they mislead them that they may devour them. (Isaiah 9:16 Brenton)
Iz:9:15 Zwodzicielami się stali przywódcy tego narodu, a ci, którym przewodzą, zgubili się. (Iz 9:15 BT_4)
Iz:9:15 καὶ ἔσονται οἱ μακαρίζοντες τὸν λαὸν τοῦτον πλανῶντες καὶ πλανῶσιν ὅπως καταπίωσιν αὐτούς.
Iz:9:15 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό μακαρίζω (μακαριζ-, μακαρι(ε)·[σ]-, μακαρι·σ-, -, -, μακαρισ·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο πλανάω (πλαν(α)-, πλανη·σ-, πλανη·σ-, πεπλανη·κ-, πεπλανη-, πλανη·θ-) καί πλανάω (πλαν(α)-, πλανη·σ-, πλανη·σ-, πεπλανη·κ-, πεπλανη-, πλανη·θ-) ὅπως κατα·πίνω (κατα+πιν-, κατα+πι·[σ]-, 2nd κατα+πι-, -, -, κατα+πο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:9:15 I też, nawet, mianowicie By być Do ??? Ludzie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By wędrować/powód by błądzić [zobacz planetę] I też, nawet, mianowicie By wędrować/powód by błądzić [zobacz planetę] Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. By przełykać On/ona/to/to samo
Iz:9:15 kai\ e)/sontai oi( makari/DZontes to\n lao\n tou=ton planO=ntes kai\ planO=sin o(/pOs katapi/Osin au)tou/s.
Iz:9:15 kai esontai hoi makariDZontes ton laon tuton planOntes kai planOsin hopOs katapiOsin autus.
Iz:9:15 C VF_FMI3P RA_NPM V1_PAPNPM RA_ASM N2_ASM RD_ASM V3_PAPNPM C V3_PAI3P C VB_AAS3P RD_APM
Iz:9:15 and also, even, namely to be the to ??? the people this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to wander/cause to stray [see planet] and also, even, namely to wander/cause to stray [see planet] so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. to swallow he/she/it/same
Iz:9:15 and they-will-be the (nom) while ???-ing (nom|voc) the (acc) people (acc) this (acc) while WandER/CAUSE-ing-TO-STRAY (nom|voc) and they-are-WandER/CAUSE-ing-TO-STRAY, they-should-be-WandER/CAUSE-ing-TO-STRAY, while WandER/CAUSE-ing-TO-STRAY (dat) this is how they-should-SWALLOW them/same (acc)
Iz:9:15 Iz_9:15_1 Iz_9:15_2 Iz_9:15_3 Iz_9:15_4 Iz_9:15_5 Iz_9:15_6 Iz_9:15_7 Iz_9:15_8 Iz_9:15_9 Iz_9:15_10 Iz_9:15_11 Iz_9:15_12 Iz_9:15_13
Iz:9:15 x x x x x x x x x x x x x
Iz:9:16 διὰ τοῦτο ἐπὶ τοὺς νεανίσκους αὐτῶν οὐκ εὐφρανθήσεται ὁ θεὸς καὶ τοὺς ὀρφανοὺς αὐτῶν καὶ τὰς χήρας αὐτῶν οὐκ ἐλεήσει, ὅτι πάντες ἄνομοι καὶ πονηροί, καὶ πᾶν στόμα λαλεῖ ἄδικα. ἐπὶ πᾶσιν τούτοις οὐκ ἀπεστράφη ὁ θυμός, ἀλλ’ ἔτι ἡ χεὶρ ὑψηλή. –
Iz:9:16 Therefore the Lord shall not take pleasure in their young men, neither shall he have pity on their orphans or on their widows: for they are all transgressors and wicked, and every mouth speaks unjustly. For all this his anger is not turned away, but his hand is yet exalted. (Isaiah 9:17 Brenton)
Iz:9:16 Dlatego Pan nie oszczędzi jego młodzieńców ani się zlituje nad jego sierotami i wdowami. Bo cały ten naród jest bezbożny i zły, każde usta mówią głupstwa. Po tym wszystkim nie uśmierzył się gniew Jego i ręka Jego - nadal wyciągnięta. (Iz 9:16 BT_4)
Iz:9:16 διὰ τοῦτο ἐπὶ τοὺς νεανίσκους αὐτῶν οὐκ εὐφρανθήσεται θεὸς καὶ τοὺς ὀρφανοὺς αὐτῶν καὶ τὰς χήρας αὐτῶν οὐκ ἐλεήσει, ὅτι πάντες ἄνομοι καὶ πονηροί, καὶ πᾶν στόμα λαλεῖ ἄδικα. ἐπὶ πᾶσιν τούτοις οὐκ ἀπεστράφη θυμός, ἀλλ’ ἔτι χεὶρ ὑψηλή.
Iz:9:16 διά οὗτος αὕτη τοῦτο ἐπί ὁ ἡ τό νεανίσκος, -ου, ὁ, voc. pl. νεανίσκοι αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί ὁ ἡ τό ὀρφανός -ή -όν αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό χήρα, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-) ὅτι πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἄ·νομος -ον καί πονηρός -ά -όν καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός στόμα[τ], -ατος, τό λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ἄ·δικος -ον ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός οὗτος αὕτη τοῦτο οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) ἀλλά ἔτι ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὑψηλός -ή -όν  
Iz:9:16 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Młody człowiek On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By celebrować/bądź wesoły Bóg  I też, nawet, mianowicie Osierocony On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Wdowa On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By okazać miłosierdzie Ponieważ/tamto Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Na zewnątrz prawa I też, nawet, mianowicie Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ust/żołądka por By mówić Niesprawiedliwy Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] ??? Przed przydechem mocnym By odwracać się od Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. Ale Jeszcze/jeszcze Ręka Podniesiony  
Iz:9:16 dia\ tou=to e)pi\ tou\s neani/skous au)tO=n ou)k eu)franTE/setai o( Teo\s kai\ tou\s o)rfanou\s au)tO=n kai\ ta\s CHE/ras au)tO=n ou)k e)leE/sei, o(/ti pa/ntes a)/nomoi kai\ ponEroi/, kai\ pa=n sto/ma lalei= a)/dika. e)pi\ pa=sin tou/tois ou)k a)pestra/fE o( Tumo/s, a)ll’ e)/ti E( CHei\r u(PSElE/.
Iz:9:16 dia tuto epi tus neaniskus autOn uk eufranTEsetai ho Teos kai tus orfanus autOn kai tas CHEras autOn uk eleEsei, hoti pantes anomoi kai ponEroi, kai pan stoma lalei adika. epi pasin tutois uk apestrafE ho Tymos, all’ eti hE CHeir hyPSElE.
Iz:9:16 P RD_ASN P RA_APM N2_APM RD_GPM D VC_FPI3S RA_NSM N2_NSM C RA_APM A1_APM RD_GPM C RA_APF N1A_APF RD_GPM D VF_FAI3S C A3_NPM A1B_NPM C A1A_NPM C A3_NSN N3M_NSN V2_PAI3S A1B_B P A3_DPM RD_DPM D VDI_API3S RA_NSM N2_NSM C D RA_NSF N3_NSF A1_NSF
Iz:9:16 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the young man he/she/it/same οὐχ before rough breathing to celebrate/be merry the god [see theology] and also, even, namely the orphaned he/she/it/same and also, even, namely the widow he/she/it/same οὐχ before rough breathing to show mercy because/that every all, each, every, the whole of outside the law and also, even, namely wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος and also, even, namely every all, each, every, the whole of mouth/maw stoma to speak unjust upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] οὐχ before rough breathing to turn away from the wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. but yet/still the hand elevated  
Iz:9:16 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) young men (acc) them/same (gen) not he/she/it-will-be-CELEBRATE/BE-ed-MERRY the (nom) god (nom) and the (acc) orphaned ([Adj] acc) them/same (gen) and the (acc) widow (gen), widows (acc) them/same (gen) not he/she/it-will-SHOW-MERCY, you(sg)-will-be-SHOW-ed-MERCY (classical) because/that all (nom|voc) outside the law ([Adj] nom|voc) and wicked ([Adj] nom|voc) and every (nom|acc|voc) mouth/maw (nom|acc|voc) he/she/it-is-SPEAK-ing, you(sg)-are-being-SPEAK-ed (classical), be-you(sg)-SPEAK-ing! unjust ([Adj] nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) all (dat) these (dat) not he/she/it-was-TURN-ed-AWAY-FROM the (nom) wrath (nom) but yet/still the (nom) hand (nom|voc) elevated ([Adj] nom|voc)  
Iz:9:16 Iz_9:16_1 Iz_9:16_2 Iz_9:16_3 Iz_9:16_4 Iz_9:16_5 Iz_9:16_6 Iz_9:16_7 Iz_9:16_8 Iz_9:16_9 Iz_9:16_10 Iz_9:16_11 Iz_9:16_12 Iz_9:16_13 Iz_9:16_14 Iz_9:16_15 Iz_9:16_16 Iz_9:16_17 Iz_9:16_18 Iz_9:16_19 Iz_9:16_20 Iz_9:16_21 Iz_9:16_22 Iz_9:16_23 Iz_9:16_24 Iz_9:16_25 Iz_9:16_26 Iz_9:16_27 Iz_9:16_28 Iz_9:16_29 Iz_9:16_30 Iz_9:16_31 Iz_9:16_32 Iz_9:16_33 Iz_9:16_34 Iz_9:16_35 Iz_9:16_36 Iz_9:16_37 Iz_9:16_38 Iz_9:16_39 Iz_9:16_40 Iz_9:16_41 Iz_9:16_42 Iz_9:16_43
Iz:9:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:9:17 καὶ καυθήσεται ὡς πῦρ ἡ ἀνομία καὶ ὡς ἄγρωστις ξηρὰ βρωθήσεται ὑπὸ πυρός· καὶ καυθήσεται ἐν τοῖς δάσεσι τοῦ δρυμοῦ, καὶ συγκαταφάγεται τὰ κύκλῳ τῶν βουνῶν πάντα.
Iz:9:17 And iniquity shall burn as fire, and shall be devoured by fire as dry grass: and it shall burn in the thickets of the wood, and shall devour all that is round about the hills. (Isaiah 9:18 Brenton)
Iz:9:17 Zaiste, niegodziwość rozgorzała jak pożar, który trawi głogi i ciernie; wybucha w gąszczu leśnym, aż wzbijają się słupy dymu. (Iz 9:17 BT_4)
Iz:9:17 καὶ καυθήσεται ὡς πῦρ ἀνομία καὶ ὡς ἄγρωστις ξηρὰ βρωθήσεται ὑπὸ πυρός· καὶ καυθήσεται ἐν τοῖς δάσεσι τοῦ δρυμοῦ, καὶ συγκαταφάγεται τὰ κύκλῳ τῶν βουνῶν πάντα.
Iz:9:17 καί καίω/κάω (και-/κα-, καυ·σ-, καυ·σ-, -, κεκαυ-, καυ·θ-/κα·[θ]-) ὡς πῦρ, -ρός, τό ὁ ἡ τό ἀ·νομία, -ας, ἡ καί ὡς   ξηρός -ά -όν βιβρώσκω (βιβρωσκ-, -, -, βεβρω·κ-, βεβρω-, βρω·θ-) ὑπό πῦρ, -ρός, τό καί καίω/κάω (και-/κα-, καυ·σ-, καυ·σ-, -, κεκαυ-, καυ·θ-/κα·[θ]-) ἐν ὁ ἡ τό δασύς -εῖα -ύ [LXX], gen. sg. -έος and -έως ὁ ἡ τό   καί   ὁ ἡ τό κύκλῳ ὁ ἡ τό βουνός, -οῦ, ὁ (cf. ὄρος) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
Iz:9:17 I też, nawet, mianowicie Do prażonego zmniejszaj istotę do proszkowatej konsystencji przez stosowanie wysokiego ciepła; przygasaj, zwapniaj się, susz, posługuj, mrow, pal w krematorium Jak/jak Ogień Bezprawie I też, nawet, mianowicie Jak/jak Uschnięty By jeść Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ogień I też, nawet, mianowicie Do prażonego zmniejszaj istotę do proszkowatej konsystencji przez stosowanie wysokiego ciepła; przygasaj, zwapniaj się, susz, posługuj, mrow, pal w krematorium W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Włochaty I też, nawet, mianowicie W kole Wzgórze Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z
Iz:9:17 kai\ kauTE/setai O(s pu=r E( a)nomi/a kai\ O(s a)/grOstis XEra\ brOTE/setai u(po\ puro/s· kai\ kauTE/setai e)n toi=s da/sesi tou= drumou=, kai\ sugkatafa/getai ta\ ku/klO| tO=n bounO=n pa/nta.
Iz:9:17 kai kauTEsetai hOs pyr hE anomia kai hOs agrOstis XEra brOTEsetai hypo pyros· kai kauTEsetai en tois dasesi tu drymu, kai synkatafagetai ta kyklO tOn bunOn panta.
Iz:9:17 C VC_FPI3S D N3_ASN RA_NSF N1A_NSF C D N3I_NSF A1A_NSF VC_FPI3S P N3_GSN C VC_FPI3S P RA_DPM N3E_DPN RA_GSM N2_GSM C VF_FMI3S RA_APN N2_DSM RA_GPM N2_GPM A3_APN
Iz:9:17 and also, even, namely to calcinated reduce a substance to a powdery consistency by the application of a high heat; burn down, calcine, kiln, char, tingle, cremate as/like fire the lawlessness and also, even, namely as/like ć withered to eat under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing fire and also, even, namely to calcinated reduce a substance to a powdery consistency by the application of a high heat; burn down, calcine, kiln, char, tingle, cremate in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the shaggy the ć and also, even, namely ć the in a circle the hill every all, each, every, the whole of
Iz:9:17 and he/she/it-will-be-CALCINATED-ed as/like fire (nom|acc|voc) the (nom) lawlessness (nom|voc) and as/like   withered ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) he/she/it-will-be-EAT-ed under (+acc), by (+gen) fire (gen) and he/she/it-will-be-CALCINATED-ed in/among/by (+dat) the (dat) shaggy ([Adj] dat) the (gen)   and   the (nom|acc) in a circle the (gen) hills (gen) all (nom|acc|voc), every (acc)
Iz:9:17 Iz_9:17_1 Iz_9:17_2 Iz_9:17_3 Iz_9:17_4 Iz_9:17_5 Iz_9:17_6 Iz_9:17_7 Iz_9:17_8 Iz_9:17_9 Iz_9:17_10 Iz_9:17_11 Iz_9:17_12 Iz_9:17_13 Iz_9:17_14 Iz_9:17_15 Iz_9:17_16 Iz_9:17_17 Iz_9:17_18 Iz_9:17_19 Iz_9:17_20 Iz_9:17_21 Iz_9:17_22 Iz_9:17_23 Iz_9:17_24 Iz_9:17_25 Iz_9:17_26 Iz_9:17_27
Iz:9:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:9:18 διὰ θυμὸν ὀργῆς κυρίου συγκέκαυται ἡ γῆ ὅλη, καὶ ἔσται ὁ λαὸς ὡς ὑπὸ πυρὸς κατακεκαυμένος· ἄνθρωπος τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ οὐκ ἐλεήσει,
Iz:9:18 The whole earth is set on fire because of the fierce anger of the Lord, and the people shall be as men burnt by fire: no man shall pity his brother. (Isaiah 9:19 Brenton)
Iz:9:18 Od gniewu Pańskiego zapalił się kraj, i stał się naród pastwą ognia. Nikt nie ma litości nad bratem swoim. (Iz 9:18 BT_4)
Iz:9:18 διὰ θυμὸν ὀργῆς κυρίου συγκέκαυται γῆ ὅλη, καὶ ἔσται λαὸς ὡς ὑπὸ πυρὸς κατακεκαυμένος· ἄνθρωπος τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ οὐκ ἐλεήσει,
Iz:9:18 διά θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]   ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅλος -η -ον καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὡς ὑπό πῦρ, -ρός, τό κατα·καίω (κατα+και-, κατα+καυ·σ-, κατα+καυ·σ-, -, κατα+κεκαυ-, κατα+καυ·θ-/κατα+κα·[θ]-) ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-)
Iz:9:18 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ziemi/ziemia Cały I też, nawet, mianowicie By być Ludzie Jak/jak Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ogień Do palonego w górze zużywaj się przez ogień; ?lt H. 242 (s.?. ????) Przygasaj, rozpalaj się, zużywaj się przez ogień ?? Coś: Oszust=(żałoby {chwasty}) ?t 13: 30 Moulton i Milligan (TORBA); Silny: Zużywaj się całkowicie: - Pal się (w górze, zupełnie). Ludzki Brat On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By okazać miłosierdzie
Iz:9:18 dia\ Tumo\n o)rgE=s kuri/ou sugke/kautai E( gE= o(/lE, kai\ e)/stai o( lao\s O(s u(po\ puro\s katakekaume/nos· a)/nTrOpos to\n a)delfo\n au)tou= ou)k e)leE/sei,
Iz:9:18 dia Tymon orgEs kyriu synkekautai hE gE holE, kai estai ho laos hOs hypo pyros katakekaumenos· anTrOpos ton adelfon autu uk eleEsei,
Iz:9:18 P N2_ASM N1_GSF N2_GSM VM_XMI3S RA_NSF N1_NSF A1_NSF C VF_FMI3S RA_NSM N2_NSM D P N3_GSM VM_XMPNSM N2_NSM RA_ASM N2_ASM RD_GSM D VF_FAI3S
Iz:9:18 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. wrath fume, anger, rage lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. ć the earth/land whole and also, even, namely to be the people as/like under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing fire to burned up consume by fire; Μlt-H. 242 (s.ν. καίω) burn down, burn up, consume by fire τί something: cheat=(weeds) Μt 13: 30 Moulton and Milligan (BAG); Strong: consume wholly: - burn (up, utterly). human the brother he/she/it/same οὐχ before rough breathing to show mercy
Iz:9:18 because of (+acc), through (+gen) wrath (acc) wrath (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen)   the (nom) earth/land (nom|voc) whole (nom|voc) and he/she/it-will-be the (nom) people (nom) as/like under (+acc), by (+gen) fire (gen) having-been-BURNED UP-ed (nom) human (nom) the (acc) brother (acc) him/it/same (gen) not he/she/it-will-SHOW-MERCY, you(sg)-will-be-SHOW-ed-MERCY (classical)
Iz:9:18 Iz_9:18_1 Iz_9:18_2 Iz_9:18_3 Iz_9:18_4 Iz_9:18_5 Iz_9:18_6 Iz_9:18_7 Iz_9:18_8 Iz_9:18_9 Iz_9:18_10 Iz_9:18_11 Iz_9:18_12 Iz_9:18_13 Iz_9:18_14 Iz_9:18_15 Iz_9:18_16 Iz_9:18_17 Iz_9:18_18 Iz_9:18_19 Iz_9:18_20 Iz_9:18_21 Iz_9:18_22
Iz:9:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:9:19 ἀλλὰ ἐκκλινεῖ εἰς τὰ δεξιά, ὅτι πεινάσει, καὶ φάγεται ἐκ τῶν ἀριστερῶν, καὶ οὐ μὴ ἐμπλησθῇ ἄνθρωπος ἔσθων τὰς σάρκας τοῦ βραχίονος αὐτοῦ.
Iz:9:19 But one shall turn aside to the right hand, for he shall be hungry; and shall eat on the left, and a man shall by no means be satisfied with eating the flesh of his own arm. (Isaiah 9:20 Brenton)
Iz:9:19 Każdy pożera ciało bliźniego; odgryza na prawo, a przecież łaknie, zjada na lewo, lecz się nie nasyca. (Iz 9:19 BT_4)
Iz:9:19 ἀλλὰ ἐκκλινεῖ εἰς τὰ δεξιά, ὅτι πεινάσει, καὶ φάγεται ἐκ τῶν ἀριστερῶν, καὶ οὐ μὴ ἐμπλησθῇ ἄνθρωπος ἔσθων τὰς σάρκας τοῦ βραχίονος αὐτοῦ.
Iz:9:19 ἀλλά ἐκ·κλίνω (εκ+κλιν-, εκ+κλιν(ε)·[σ]-, εκ+κλιν·[σ]-, -, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό δεξιός -ά -όν ὅτι πεινάω (πειν(α)-, πεινα·σ-, πεινα·σ-, -, -, -) καί ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ἐκ ὁ ἡ τό ἀριστερός -ά -όν καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἐμ·πίμπλημι/-πίπ- (ath. εν+πιμπλ(α)-/ath. εν+πιπλ(α)-, εν+πλη·σ-, εν+πλη·σ-, -, εν+πεπλησ-, εν+πλησ·θ-) ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό σάρξ, -αρκός, ἡ ὁ ἡ τό βραχίων, -ονος, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:9:19 Ale By cofać się/unikaj Do (+przyspieszenie) W prawo Ponieważ/tamto By głodować być głodzony, metaph., głód, tęsknij potem, by potrzebować, brak, głodzony, głodny, żarłoczny, żądny: Datowany {Przestarzały}: Bardzo głodny I też, nawet, mianowicie By jeść Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Opuszczał {Lewy} I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By zaspokajać {By zadowalać} pełność w górze Ludzki By jeść Ciało {Mięso} Ręka {Broń} On/ona/to/to samo
Iz:9:19 a)lla\ e)kklinei= ei)s ta\ deXia/, o(/ti peina/sei, kai\ fa/getai e)k tO=n a)risterO=n, kai\ ou) mE\ e)mplEsTE=| a)/nTrOpos e)/sTOn ta\s sa/rkas tou= braCHi/onos au)tou=.
Iz:9:19 alla ekklinei eis ta deXia, hoti peinasei, kai fagetai ek tOn aristerOn, kai u mE emplEsTE anTrOpos esTOn tas sarkas tu braCHionos autu.
Iz:9:19 C VF2_FAI3S P RA_APN A1A_APN C VF_FAI3S C VF_FMI3S P RA_GPM A1A_GPM C D D VS_APS3S N2_NSM V1_PAPNSM RA_APF N3K_APF RA_GSM N3N_GSM RD_GSM
Iz:9:19 but to recoil/avoid into (+acc) the right because/that to hunger to be starved, metaph., hunger, crave after, to be in want of, lack, famished, peckish, ravenous, sharp-set: dated: very hungry and also, even, namely to eat out of (+gen) ἐξ before vowels the left and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to satisfy fill up human to eat the flesh the arm he/she/it/same
Iz:9:19 but he/she/it-is-RECOIL/AVOID-ing, you(sg)-are-being-RECOIL/AVOID-ed (classical), he/she/it-will-RECOIL/AVOID, you(sg)-will-be-RECOIL/AVOID-ed (classical) into (+acc) the (nom|acc) right ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) because/that he/she/it-will-HUNGER, you(sg)-will-be-HUNGER-ed (classical) and he/she/it-will-be-EAT-ed out of (+gen) the (gen) left ([Adj] gen) and not not he/she/it-should-be-SATISFY-ed human (nom) while EAT-ing (nom) the (acc) flesh (acc) the (gen) arm (gen) him/it/same (gen)
Iz:9:19 Iz_9:19_1 Iz_9:19_2 Iz_9:19_3 Iz_9:19_4 Iz_9:19_5 Iz_9:19_6 Iz_9:19_7 Iz_9:19_8 Iz_9:19_9 Iz_9:19_10 Iz_9:19_11 Iz_9:19_12 Iz_9:19_13 Iz_9:19_14 Iz_9:19_15 Iz_9:19_16 Iz_9:19_17 Iz_9:19_18 Iz_9:19_19 Iz_9:19_20 Iz_9:19_21 Iz_9:19_22 Iz_9:19_23
Iz:9:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:9:20 φάγεται γὰρ Μανασση τοῦ Εφραιμ καὶ Εφραιμ τοῦ Μανασση, ὅτι ἅμα πολιορκήσουσιν τὸν Ιουδαν. ἐπὶ τούτοις πᾶσιν οὐκ ἀπεστράφη ὁ θυμός, ἀλλ’ ἔτι ἡ χεὶρ ὑψηλή. –
Iz:9:20 For Manasses shall eat the flesh of Ephraim, and Ephraim the flesh of Manasses; for they shall besiege Juda together. For all this his anger is not turned away, but his hand is yet exalted. (Isaiah 9:21 Brenton)
Iz:9:20 Manasses szarpie Efraima, a Efraim Manassesa, obaj razem godzą na Judę. Po tym wszystkim nie uśmierzył się gniew Jego i ręka Jego - nadal wyciągnięta. (Iz 9:20 BT_4)
Iz:9:20 φάγεται γὰρ Μανασση τοῦ Εφραιμ καὶ Εφραιμ τοῦ Μανασση, ὅτι ἅμα πολιορκήσουσιν τὸν Ιουδαν. ἐπὶ τούτοις πᾶσιν οὐκ ἀπεστράφη θυμός, ἀλλ’ ἔτι χεὶρ ὑψηλή.
Iz:9:20 ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) γάρ Μανασσῆς, -ῆ, ὁ, acc. sg. -ῆ ὁ ἡ τό Ἐφραίμ, ὁ καί Ἐφραίμ, ὁ ὁ ἡ τό Μανασσῆς, -ῆ, ὁ, acc. sg. -ῆ ὅτι ἅμα   ὁ ἡ τό Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ἐπί οὗτος αὕτη τοῦτο πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) ἀλλά ἔτι ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὑψηλός -ή -όν  
Iz:9:20 By jeść Dla odtąd, jak Manasses Efraim I też, nawet, mianowicie Efraim Manasses Ponieważ/tamto W tym samym czasie Judasz/Juda Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z ??? Przed przydechem mocnym By odwracać się od Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. Ale Jeszcze/jeszcze Ręka Podniesiony  
Iz:9:20 fa/getai ga\r *manassE tou= *efraim kai\ *efraim tou= *manassE, o(/ti a(/ma poliorkE/sousin to\n *ioudan. e)pi\ tou/tois pa=sin ou)k a)pestra/fE o( Tumo/s, a)ll’ e)/ti E( CHei\r u(PSElE/.
Iz:9:20 fagetai gar manassE tu efraim kai efraim tu manassE, hoti hama poliorkEsusin ton iudan. epi tutois pasin uk apestrafE ho Tymos, all’ eti hE CHeir hyPSElE.
Iz:9:20 VF_FMI3S x N_NSM RA_GSM N_GSM C N_NSM RA_GSM N_GSM C D VF_FAI3P RA_ASM N1T_ASM P RD_DPM A3_DPM D VDI_API3S RA_NSM N2_NSM C D RA_NSF N3_NSF A1_NSF
Iz:9:20 to eat for since, as Manasses the Ephraim and also, even, namely Ephraim the Manasses because/that at the same time ć the Judas/Judah upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] every all, each, every, the whole of οὐχ before rough breathing to turn away from the wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. but yet/still the hand elevated  
Iz:9:20 he/she/it-will-be-EAT-ed for Manasses  (acc, gen, voc) the (gen) Ephraim (indecl) and Ephraim (indecl) the (gen) Manasses  (acc, gen, voc) because/that at the same time   the (acc) Judas/Judah (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) these (dat) all (dat) not he/she/it-was-TURN-ed-AWAY-FROM the (nom) wrath (nom) but yet/still the (nom) hand (nom|voc) elevated ([Adj] nom|voc)  
Iz:9:20 Iz_9:20_1 Iz_9:20_2 Iz_9:20_3 Iz_9:20_4 Iz_9:20_5 Iz_9:20_6 Iz_9:20_7 Iz_9:20_8 Iz_9:20_9 Iz_9:20_10 Iz_9:20_11 Iz_9:20_12 Iz_9:20_13 Iz_9:20_14 Iz_9:20_15 Iz_9:20_16 Iz_9:20_17 Iz_9:20_18 Iz_9:20_19 Iz_9:20_20 Iz_9:20_21 Iz_9:20_22 Iz_9:20_23 Iz_9:20_24 Iz_9:20_25 Iz_9:20_26 Iz_9:20_27
Iz:9:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x