Jl:4:1 Διότι ἰδοὺ ἐγὼ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις καὶ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ὅταν ἐπιστρέψω τὴν αἰχμαλωσίαν Ιουδα καὶ Ιερουσαλημ,
Jl:4:1 For, behold, in those days and at that time, when I shall have turned the captivity of Juda and Jerusalem, (Joel 3:1 Brenton)
Jl:4:1 I oto w owych dniach i w owym czasie, gdy odmienię los jeńców Judy i Jeruzalem, (Jl 4:1 BT_4)
Jl:4:1 Διότι ἰδοὺ ἐγὼ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις καὶ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ὅταν ἐπιστρέψω τὴν αἰχμαλωσίαν Ιουδα καὶ Ιερουσαλημ,
Jl:4:1 δι·ότι ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο καί ἐν ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ἐκεῖνος -η -ο ὅταν (ὅτε ἄν) ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό αἰχμ·αλωσία, -ας, ἡ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
Jl:4:1 Z powodu tego: Tamto By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okres czasu Tamto Ilekroć By odwracać się dookoła Jeńcy Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie Jerozolima [miasto z]
Jl:4:1 *dio/ti i)dou\ e)gO\ e)n tai=s E(me/rais e)kei/nais kai\ e)n tO=| kairO=| e)kei/nO|, o(/tan e)pistre/PSO tE\n ai)CHmalOsi/an *iouda kai\ *ierousalEm,
Jl:4:1 dioti idu egO en tais hEmerais ekeinais kai en tO kairO ekeinO, hotan epistrePSO tEn aiCHmalOsian iuda kai ierusalEm,
Jl:4:1 C I RP_NS P RA_DPF N1A_DPF RD_DPF C P RA_DSM N2_DSM RD_DSM D VF_FAI1S RA_ASF N1A_ASF N_GSM C N_GSF
Jl:4:1 because of this: that to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the period of time that whenever to turn around the captives Judas/Judah and also, even, namely Jerusalem [city of]
Jl:4:1 because of this: that be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) in/among/by (+dat) the (dat) days (dat) those (dat) and in/among/by (+dat) the (dat) period of time (dat) that (dat) whenever I-will-TURN-AROUND, I-should-TURN-AROUND the (acc) captives (acc) Judas/Judah (gen, voc) and Jerusalem (indecl)
Jl:4:1 Jl_4:1_1 Jl_4:1_2 Jl_4:1_3 Jl_4:1_4 Jl_4:1_5 Jl_4:1_6 Jl_4:1_7 Jl_4:1_8 Jl_4:1_9 Jl_4:1_10 Jl_4:1_11 Jl_4:1_12 Jl_4:1_13 Jl_4:1_14 Jl_4:1_15 Jl_4:1_16 Jl_4:1_17 Jl_4:1_18 Jl_4:1_19
Jl:4:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jl:4:2 καὶ συνάξω πάντα τὰ ἔθνη καὶ κατάξω αὐτὰ εἰς τὴν κοιλάδα Ιωσαφατ καὶ διακριθήσομαι πρὸς αὐτοὺς ἐκεῖ ὑπὲρ τοῦ λαοῦ μου καὶ τῆς κληρονομίας μου Ισραηλ, οἳ διεσπάρησαν ἐν τοῖς ἔθνεσιν· καὶ τὴν γῆν μου καταδιείλαντο
Jl:4:2 I will also gather all the Gentiles, and bring them down to the valley of Josaphat, and will plead with them there for my people and my heritage Israel, who have been dispersed among the Gentiles; and these Gentiles have divided my land, (Joel 3:2 Brenton)
Jl:4:2 zgromadzę też wszystkie narody i zaprowadzę je na Dolinę Joszafat, i tam sąd nad nimi odbędę w sprawie mojego ludu i dziedzictwa mego Izraela, które wśród narodów rozproszyli, a podzielili moją ziemię; (Jl 4:2 BT_4)
Jl:4:2 καὶ συνάξω πάντα τὰ ἔθνη καὶ κατάξω αὐτὰ εἰς τὴν κοιλάδα Ιωσαφατ καὶ διακριθήσομαι πρὸς αὐτοὺς ἐκεῖ ὑπὲρ τοῦ λαοῦ μου καὶ τῆς κληρονομίας μου Ισραηλ, οἳ διεσπάρησαν ἐν τοῖς ἔθνεσιν· καὶ τὴν γῆν μου καταδιείλαντο
Jl:4:2 καί συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη καί κατ·άγω (κατ+αγ-, κατ+αξ-, κατ+αξ- or 2nd κατ+αγαγ-, -, -, κατ+αχ·θ-); κατ·άγνυμι (-, κατ+εαξ-/κατ+αξ-, κατ+εαξ-/κατ+αξ-, -, -, κατ+εαγ·[θ]-/κατ+εαχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό   Ἰωσαφάτ, ὁ καί δια·κρίνω (δια+κριν-, -, δια+κριν·[σ]-, -, -, δια+κρι·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ἐκεῖ ὑπέρ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό κληρο·νομία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς Ἰσραήλ, ὁ ὅς ἥ ὅ δια·σπείρω (δια+σπειρ-, δια+σπερ(ε)·[σ]-, δια+σπειρ·[σ]-, -, δι+εσπαρ-, δια+σπαρ·[θ]-) ἐν ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη καί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς  
Jl:4:2 I też, nawet, mianowicie By zbierać się razem Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naród [zobacz etniczny] I też, nawet, mianowicie By zniżać przywracał; by łamać się On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Josaphat I też, nawet, mianowicie By różnić się wypatruj, spostrzegaj, odróżniaj, dostrzegaj, rozdzielaj się, decyduj się, by być sądzony Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Tam Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Ludzie Ja I też, nawet, mianowicie Dziedzictwo Ja Izrael Kto/, który/, który By rozpraszać się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Naród [zobacz etniczny] I też, nawet, mianowicie Ziemi/ziemia Ja
Jl:4:2 kai\ suna/XO pa/nta ta\ e)/TnE kai\ kata/XO au)ta\ ei)s tE\n koila/da *iOsafat kai\ diakriTE/somai pro\s au)tou\s e)kei= u(pe\r tou= laou= mou kai\ tE=s klEronomi/as mou *israEl, oi(\ diespa/rEsan e)n toi=s e)/Tnesin· kai\ tE\n gE=n mou katadiei/lanto
Jl:4:2 kai synaXO panta ta eTnE kai kataXO auta eis tEn koilada iOsafat kai diakriTEsomai pros autus ekei hyper tu lau mu kai tEs klEronomias mu israEl, hoi diesparEsan en tois eTnesin· kai tEn gEn mu katadieilanto
Jl:4:2 C VF_FAI1S A3_APN RA_APN N3E_APN C VF_FAI1S RD_APN P RA_ASF N3D_ASF N_GSM C VC_FPI1S P RD_APM D P RA_GSM N2_GSM RP_GS C RA_GSF N1A_GSF RP_GS N_GSM RR_NPM VDI_API3P P RA_DPN N3E_DPN C RA_ASF N1_ASF RP_GS VBI_AMI3P
Jl:4:2 and also, even, namely to gather together every all, each, every, the whole of the nation [see ethnic] and also, even, namely to bring down brought back; to break he/she/it/same into (+acc) the ć Josaphat and also, even, namely to differentiate descry, discern, distinguish, detect, separate, decide, to be judged toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same there above (+acc), on behalf of (+gen) the people I and also, even, namely the inheritance I Israel who/whom/which to scatter in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the nation [see ethnic] and also, even, namely the earth/land I ć
Jl:4:2 and I-will-GATHER TOGETHER all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) nations (nom|acc|voc) and I-will-BRING DOWN, I-should-BRING DOWN; I-will-BREAK, I-should-BREAK they/them/same (nom|acc) into (+acc) the (acc)   Josaphat (indecl) and I-will-be-DIFFERENTIATE-ed toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) there above (+acc), on behalf of (+gen) the (gen) people (gen) me (gen) and the (gen) inheritance (gen), inheritances (acc) me (gen) Israel (indecl) who/whom/which (nom) they-were-SCATTER-ed in/among/by (+dat) the (dat) nations (dat) and the (acc) earth/land (acc) me (gen)  
Jl:4:2 Jl_4:2_1 Jl_4:2_2 Jl_4:2_3 Jl_4:2_4 Jl_4:2_5 Jl_4:2_6 Jl_4:2_7 Jl_4:2_8 Jl_4:2_9 Jl_4:2_10 Jl_4:2_11 Jl_4:2_12 Jl_4:2_13 Jl_4:2_14 Jl_4:2_15 Jl_4:2_16 Jl_4:2_17 Jl_4:2_18 Jl_4:2_19 Jl_4:2_20 Jl_4:2_21 Jl_4:2_22 Jl_4:2_23 Jl_4:2_24 Jl_4:2_25 Jl_4:2_26 Jl_4:2_27 Jl_4:2_28 Jl_4:2_29 Jl_4:2_30 Jl_4:2_31 Jl_4:2_32 Jl_4:2_33 Jl_4:2_34 Jl_4:2_35 Jl_4:2_36
Jl:4:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jl:4:3 καὶ ἐπὶ τὸν λαόν μου ἔβαλον κλήρους καὶ ἔδωκαν τὰ παιδάρια πόρναις καὶ τὰ κοράσια ἐπώλουν ἀντὶ οἴνου καὶ ἔπινον.
Jl:4:3 and cast lots over my people, and have given their boys to harlots, and sold their girls for wine, and have drunk. (Joel 3:3 Brenton)
Jl:4:3 a o lud mój los rzucali i chłopca wymieniali za nierządnicę, a dziewczę sprzedawali za wino, aby pić. (Jl 4:3 BT_4)
Jl:4:3 καὶ ἐπὶ τὸν λαόν μου ἔβαλον κλήρους καὶ ἔδωκαν τὰ παιδάρια πόρναις καὶ τὰ κοράσια ἐπώλουν ἀντὶ οἴνου καὶ ἔπινον.
Jl:4:3 καί ἐπί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς βάλλω (βαλλ-, βαλ(ε)·[σ]-, βαλ·[σ]- or 2nd βαλ-, βεβλη·κ-, βεβλη-, βλη·θ-) κλῆρος, -ου, ὁ καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό παιδάριον, -ου, τό (Dimin. of παῖς; see also παιδίον) πόρνη, -ης, ἡ καί ὁ ἡ τό κοράσιον, -ου, τό πωλέω (πωλ(ε)-, πωλη·σ-, πωλη·σ-, -, -, -) ἀντί οἶνος, -ου, ὁ καί πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-)
Jl:4:3 I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ludzie Ja By rzucać Los I też, nawet, mianowicie By dawać Dziecka/młody niewolnik Prostytuuj I też, nawet, mianowicie Dziewczyny dziewczyna, dziewczyna By sprzedawać się Przeciw (+informacja) Wino I też, nawet, mianowicie By pić
Jl:4:3 kai\ e)pi\ to\n lao/n mou e)/balon klE/rous kai\ e)/dOkan ta\ paida/ria po/rnais kai\ ta\ kora/sia e)pO/loun a)nti\ oi)/nou kai\ e)/pinon.
Jl:4:3 kai epi ton laon mu ebalon klErus kai edOkan ta paidaria pornais kai ta korasia epOlun anti oinu kai epinon.
Jl:4:3 C P RA_ASM N2_ASM RP_GS VBI_AAI3P N2_APM C VAI_AAI3P RA_APN N2N_APN N1_DPF C RA_APN N2N_APN V2I_IAI3P P N2_GSM C V1I_IAI3P
Jl:4:3 and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the people I to throw lot and also, even, namely to give the child/young slave prostitute and also, even, namely the girl lass, lassie to sell against (+gen) wine and also, even, namely to drink
Jl:4:3 and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) people (acc) me (gen) I-THROW-ed, they-THROW-ed lots (acc) and they-GIVE-ed the (nom|acc) children/young slaves (nom|acc|voc) prostitutes (dat) and the (nom|acc) girls (nom|acc|voc) I-was-SELL-ing, they-were-SELL-ing against (+gen) wine (gen) and I-was-DRINK-ing, they-were-DRINK-ing
Jl:4:3 Jl_4:3_1 Jl_4:3_2 Jl_4:3_3 Jl_4:3_4 Jl_4:3_5 Jl_4:3_6 Jl_4:3_7 Jl_4:3_8 Jl_4:3_9 Jl_4:3_10 Jl_4:3_11 Jl_4:3_12 Jl_4:3_13 Jl_4:3_14 Jl_4:3_15 Jl_4:3_16 Jl_4:3_17 Jl_4:3_18 Jl_4:3_19 Jl_4:3_20
Jl:4:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jl:4:4 καὶ τί καὶ ὑμεῖς ἐμοί, Τύρος καὶ Σιδὼν καὶ πᾶσα Γαλιλαία ἀλλοφύλων; μὴ ἀνταπόδομα ὑμεῖς ἀνταποδίδοτέ μοι; ἢ μνησικακεῖτε ὑμεῖς ἐπ’ ἐμοὶ ὀξέως; καὶ ταχέως ἀνταποδώσω τὸ ἀνταπόδομα ὑμῶν εἰς κεφαλὰς ὑμῶν,
Jl:4:4 And what have ye to do with me, O Tyre, and Sidon, and all Galilee of the Gentiles? do ye render me a recompense? or do ye bear malice against me? quickly and speedily will I return your recompense on your own heads: (Joel 3:4 Brenton)
Jl:4:4 I wy, Tyrze i Sydonie, cóż macie przeciwko Mnie, i wy, wszystkie okręgi filistyńskie? Chcecie wziąć na Mnie odwet? Jeśli tylko zechcecie Mi to uczynić, to Ja bardzo szybko wasz odwet obrócę wam na głowy. (Jl 4:4 BT_4)
Jl:4:4 καὶ τί καὶ ὑμεῖς ἐμοί, Τύρος καὶ Σιδὼν καὶ πᾶσα Γαλιλαία ἀλλοφύλων; μὴ ἀνταπόδομα ὑμεῖς ἀνταποδίδοτέ μοι; μνησικακεῖτε ὑμεῖς ἐπ’ ἐμοὶ ὀξέως; καὶ ταχέως ἀνταποδώσω τὸ ἀνταπόδομα ὑμῶν εἰς κεφαλὰς ὑμῶν,
Jl:4:4 καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν Τύρος, -ου, ἡ καί Σιδών, -ῶνος, ἡ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός Γαλιλαία, -ας, ἡ; Γαλιλαῖος -α -ον ἀλλό·φυλος -ον μή ἀντ·από·δομα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἀντ·απο·δίδωμι (ath. ανταπο+διδ(ο)-/ath. ανταπο+διδ(ω)-, ανταπο+δω·σ-, ανταπο+δω·κ- or 2nd ath. ανταπο+δ(ο)-/ath. ανταπο+δ(ω)-, -, -, ανταπο+δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἤ[1]   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ὀξέως [LXX]; ὀξύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως καί ταχέως (Adv. of ταχύς); ταχύς -εῖα -ύ, gen. -έος and -έως ἀντ·απο·δίδωμι (ath. ανταπο+διδ(ο)-/ath. ανταπο+διδ(ω)-, ανταπο+δω·σ-, ανταπο+δω·κ- or 2nd ath. ανταπο+δ(ο)-/ath. ανταπο+δ(ω)-, -, -, ανταπο+δο·θ-) ὁ ἡ τό ἀντ·από·δομα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰς[1] κεφαλή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Jl:4:4 I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. I też, nawet, mianowicie Ty Ja; mój/mój Tyr [miasto z] I też, nawet, mianowicie Sydon [miasto z] I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Galilea [okręg z]; galilejski Obcy Nie Wynagradzaj, zwrot Ty By spłacać nagrodę Ja Albo Ty Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój ???; szybko ostry, ostry, punkt, przenikając, kłujący, kwaśny, szybko, I też, nawet, mianowicie Szybko pobieżny, szybki, wyraźny {ekspresowy}, mocno {szybko}, pośpieszny, szybko; szybko pośpieszny, szybko, 'rzucaj głową naprzód' mocno {szybko}, ????. Strącaj By spłacać nagrodę Wynagradzaj, zwrot Ty Do (+przyspieszenie) Głowa Ty
Jl:4:4 kai\ ti/ kai\ u(mei=s e)moi/, *tu/ros kai\ *sidO\n kai\ pa=sa *galilai/a a)llofu/lOn; mE\ a)ntapo/doma u(mei=s a)ntapodi/dote/ moi; E)\ mnEsikakei=te u(mei=s e)p’ e)moi\ o)Xe/Os; kai\ taCHe/Os a)ntapodO/sO to\ a)ntapo/doma u(mO=n ei)s kefala\s u(mO=n,
Jl:4:4 kai ti kai hymeis emoi, tyros kai sidOn kai pasa galilaia allofylOn; mE antapodoma hymeis antapodidote moi; E mnEsikakeite hymeis ep’ emoi oXeOs; kai taCHeOs antapodOsO to antapodoma hymOn eis kefalas hymOn,
Jl:4:4 C RI_ASN C RP_NP RP_DS N_NSF C N_NS C A1S_NSF N1A_NSF A1B_GPM D N3M_ASN RP_NP V8_PAI2P RP_DS C V2_PAI2P RP_NP P RP_DS D C D VF_FAI1S RA_ASN N3M_ASN RP_GP P N1_APF RP_GP
Jl:4:4 and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. and also, even, namely you I; my/mine Tyre [city of] and also, even, namely Sidon [city of] and also, even, namely every all, each, every, the whole of Galilee [district of]; Galilean foreign not recompense, repayment you to pay back reward I or ć you upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I; my/mine ???; swift sharp, keen, point, piercing, pungent, acid, quick, and also, even, namely quickly cursory, expeditious, express, fast, speedy, swift; quick speedy, swift, ‘throw headlong’ fast, επίθ. precipitate to pay back reward the recompense, repayment you into (+acc) head you
Jl:4:4 and who/what/why (nom|acc) and you(pl) (nom) me (dat); my/mine (nom|voc) Tyre (nom) and Sidon (nom|voc) and every (nom|voc) Galilee    (nom|voc); Galilean ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) foreign ([Adj] gen) not recompense, repayment (nom|acc|voc) you(pl) (nom) you(pl)-are-PAY BACK-ing--REWARD, be-you(pl)-PAY BACK-ing--REWARD! me (dat) or   you(pl) (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) me (dat); my/mine (nom|voc) ???; swift ([Adj] gen) and quickly; quick ([Adj] gen) I-will-PAY BACK--REWARD, I-should-PAY BACK--REWARD the (nom|acc) recompense, repayment (nom|acc|voc) you(pl) (gen) into (+acc) heads (acc) you(pl) (gen)
Jl:4:4 Jl_4:4_1 Jl_4:4_2 Jl_4:4_3 Jl_4:4_4 Jl_4:4_5 Jl_4:4_6 Jl_4:4_7 Jl_4:4_8 Jl_4:4_9 Jl_4:4_10 Jl_4:4_11 Jl_4:4_12 Jl_4:4_13 Jl_4:4_14 Jl_4:4_15 Jl_4:4_16 Jl_4:4_17 Jl_4:4_18 Jl_4:4_19 Jl_4:4_20 Jl_4:4_21 Jl_4:4_22 Jl_4:4_23 Jl_4:4_24 Jl_4:4_25 Jl_4:4_26 Jl_4:4_27 Jl_4:4_28 Jl_4:4_29 Jl_4:4_30 Jl_4:4_31 Jl_4:4_32
Jl:4:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jl:4:5 ἀνθ’ ὧν τὸ ἀργύριόν μου καὶ τὸ χρυσίον μου ἐλάβετε καὶ τὰ ἐπίλεκτά μου καὶ τὰ καλὰ εἰσηνέγκατε εἰς τοὺς ναοὺς ὑμῶν
Jl:4:5 because ye have taken my silver and my gold, and ye have brought my choice ornaments into your temples; (Joel 3:5 Brenton)
Jl:4:5 Zabraliście srebro moje i złoto, a wspaniałe klejnoty moje zanieśliście do swoich świątyń. (Jl 4:5 BT_4)
Jl:4:5 ἀνθ’ ὧν τὸ ἀργύριόν μου καὶ τὸ χρυσίον μου ἐλάβετε καὶ τὰ ἐπίλεκτά μου καὶ τὰ καλὰ εἰσηνέγκατε εἰς τοὺς ναοὺς ὑμῶν
Jl:4:5 ἀντί ὅς ἥ ὅ ὁ ἡ τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) καί ὁ ἡ τό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός) εἰσ·φέρω (εισ+φερ-, εισ+οι·σ-, εισ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εισ+ενεγκ-, -, εισ+ενηνεγκ-, εισ+ενεχ·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό ναός, -οῦ, ὁ (cf. ἱερόν) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Jl:4:5 Przeciw (+informacja) Kto/, który/, który Kawałek srebra Ja I też, nawet, mianowicie Kawałek złota Ja By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć I też, nawet, mianowicie Ja I też, nawet, mianowicie W prawo odpowiedni (dosłownie), stąd {odtąd} też, dobrze, stosowny, w prawo, dobry, urodziwy, itd. (W kontraście do ??????, Które jest z natury dobre, to jest Bóg pracowało). By przynosić w {By wnosić} przynoś w {wnoś}, ??µ?? Archil.l.c. Do (+przyspieszenie) Świątynia {Skroń} Ty
Jl:4:5 a)nT’ O(=n to\ a)rgu/rio/n mou kai\ to\ CHrusi/on mou e)la/bete kai\ ta\ e)pi/lekta/ mou kai\ ta\ kala\ ei)sEne/gkate ei)s tou\s naou\s u(mO=n
Jl:4:5 anT’ hOn to argyrion mu kai to CHrysion mu elabete kai ta epilekta mu kai ta kala eisEnenkate eis tus naus hymOn
Jl:4:5 P RR_GPM RA_ASN N2N_ASN RP_GS C RA_ASN N2N_ASN RP_GS VBI_AAI2P C RA_APN A1B_APN RP_GS C RA_APN A1_APN VAI_AAI2P P RA_APM N2_APM RP_GP
Jl:4:5 against (+gen) who/whom/which the piece of silver I and also, even, namely the piece of gold I to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand and also, even, namely the ć I and also, even, namely the right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought). to bring in bring in, τῖμον Archil.l.c. into (+acc) the temple you
Jl:4:5 against (+gen) who/whom/which (gen) the (nom|acc) piece of silver (nom|acc|voc) me (gen) and the (nom|acc) piece of gold (nom|acc|voc) me (gen) you(pl)-TAKE HOLD OF-ed and the (nom|acc)   me (gen) and the (nom|acc) right ([Adj] nom|acc|voc) you(pl)-BRING IN-ed into (+acc) the (acc) temples (acc) you(pl) (gen)
Jl:4:5 Jl_4:5_1 Jl_4:5_2 Jl_4:5_3 Jl_4:5_4 Jl_4:5_5 Jl_4:5_6 Jl_4:5_7 Jl_4:5_8 Jl_4:5_9 Jl_4:5_10 Jl_4:5_11 Jl_4:5_12 Jl_4:5_13 Jl_4:5_14 Jl_4:5_15 Jl_4:5_16 Jl_4:5_17 Jl_4:5_18 Jl_4:5_19 Jl_4:5_20 Jl_4:5_21 Jl_4:5_22
Jl:4:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jl:4:6 καὶ τοὺς υἱοὺς Ιουδα καὶ τοὺς υἱοὺς Ιερουσαλημ ἀπέδοσθε τοῖς υἱοῖς τῶν Ἑλλήνων, ὅπως ἐξώσητε αὐτοὺς ἐκ τῶν ὁρίων αὐτῶν.
Jl:4:6 and ye have sold the children of Juda and the children of Jerusalem to the children of the Greeks, that ye might expel them from their coasts. (Joel 3:6 Brenton)
Jl:4:6 Wy, którzyście synów Judy i synów Jeruzalem oddali synom Jawanu po to, by ich oddalić od kraju. (Jl 4:6 BT_4)
Jl:4:6 καὶ τοὺς υἱοὺς Ιουδα καὶ τοὺς υἱοὺς Ιερουσαλημ ἀπέδοσθε τοῖς υἱοῖς τῶν Ἑλλήνων, ὅπως ἐξώσητε αὐτοὺς ἐκ τῶν ὁρίων αὐτῶν.
Jl:4:6 καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό Ἕλλην, -ηνος, ὁ ὅπως ἐξ·ωθέω (-, εξ+ω[θ]·σ-, εξ+ω[θ]·σ-, -, εξ+ωθ-, εξ+ωσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό; ὁρίζω (οριζ-, ορι(ε)·[σ]-, ορι·σ-, -, ωρισ-, ορισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Jl:4:6 I też, nawet, mianowicie Syn Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie Syn Jerozolima [miasto z] By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się Syn Grecki Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. By wyganiać On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Granica; by wyświęcać/znak {ocenę} precz On/ona/to/to samo
Jl:4:6 kai\ tou\s ui(ou\s *iouda kai\ tou\s ui(ou\s *ierousalEm a)pe/dosTe toi=s ui(oi=s tO=n *e(llE/nOn, o(/pOs e)XO/sEte au)tou\s e)k tO=n o(ri/On au)tO=n.
Jl:4:6 kai tus hyius iuda kai tus hyius ierusalEm apedosTe tois hyiois tOn ellEnOn, hopOs eXOsEte autus ek tOn horiOn autOn.
Jl:4:6 C RA_APM N2_APM N_GSM C RA_APM N2_APM N_GSF VOI_AMI2P RA_DPM N2_DPM RA_GPF N1_GPF C VA_AAS2P RD_APM P RA_GPN N2N_GPN RD_GPM
Jl:4:6 and also, even, namely the son Judas/Judah and also, even, namely the son Jerusalem [city of] to give back restore, assign, impute, convey, refer the son the Greek so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. to expel he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels the boundary; to ordain/mark off he/she/it/same
Jl:4:6 and the (acc) sons (acc) Judas/Judah (gen, voc) and the (acc) sons (acc) Jerusalem (indecl) you(pl)-were-GIVE BACK-ed the (dat) sons (dat) the (gen) Greeks (gen) this is how you(pl)-should-EXPEL them/same (acc) out of (+gen) the (gen) boundaries (gen); going-to-ORDAIN/MARK (fut ptcp) (nom) them/same (gen)
Jl:4:6 Jl_4:6_1 Jl_4:6_2 Jl_4:6_3 Jl_4:6_4 Jl_4:6_5 Jl_4:6_6 Jl_4:6_7 Jl_4:6_8 Jl_4:6_9 Jl_4:6_10 Jl_4:6_11 Jl_4:6_12 Jl_4:6_13 Jl_4:6_14 Jl_4:6_15 Jl_4:6_16 Jl_4:6_17 Jl_4:6_18 Jl_4:6_19 Jl_4:6_20
Jl:4:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jl:4:7 ἰδοὺ ἐγὼ ἐξεγείρω αὐτοὺς ἐκ τοῦ τόπου, οὗ ἀπέδοσθε αὐτοὺς ἐκεῖ, καὶ ἀνταποδώσω τὸ ἀνταπόδομα ὑμῶν εἰς κεφαλὰς ὑμῶν
Jl:4:7 Therefore, behold, I will raise them up out of the place whither ye have sold them, and I will return your recompense on your own heads. (Joel 3:7 Brenton)
Jl:4:7 Ja sprowadzę ich z miejsca, w któreście ich zaprzedali, a waszą zemstę obrócę wam na głowę. (Jl 4:7 BT_4)
Jl:4:7 ἰδοὺ ἐγὼ ἐξεγείρω αὐτοὺς ἐκ τοῦ τόπου, οὗ ἀπέδοσθε αὐτοὺς ἐκεῖ, καὶ ἀνταποδώσω τὸ ἀνταπόδομα ὑμῶν εἰς κεφαλὰς ὑμῶν
Jl:4:7 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐξ·εγείρω (εξ+εγειρ-, εξ+εγερ(ε)·[σ]-, εξ+εγειρ·[σ]-, -, εξ+εγηγερ-, εξ+εγερ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκεῖ καί ἀντ·απο·δίδωμι (ath. ανταπο+διδ(ο)-/ath. ανταπο+διδ(ω)-, ανταπο+δω·σ-, ανταπο+δω·κ- or 2nd ath. ανταπο+δ(ο)-/ath. ανταπο+δ(ω)-, -, -, ανταπο+δο·θ-) ὁ ἡ τό ἀντ·από·δομα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰς[1] κεφαλή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Jl:4:7 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja Do ??? On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Miejsce Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się On/ona/to/to samo Tam I też, nawet, mianowicie By spłacać nagrodę Wynagradzaj, zwrot Ty Do (+przyspieszenie) Głowa Ty
Jl:4:7 i)dou\ e)gO\ e)Xegei/rO au)tou\s e)k tou= to/pou, ou(= a)pe/dosTe au)tou\s e)kei=, kai\ a)ntapodO/sO to\ a)ntapo/doma u(mO=n ei)s kefala\s u(mO=n
Jl:4:7 idu egO eXegeirO autus ek tu topu, hu apedosTe autus ekei, kai antapodOsO to antapodoma hymOn eis kefalas hymOn
Jl:4:7 I RP_NS V1_PAI1S RD_APM P RA_GSM N2_GSM RR_GSM VOI_AMI2P RD_APM D C VF_FAI1S RA_ASN N3M_ASN RP_GP P N1_APF RP_GP
Jl:4:7 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I to ??? he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels the place where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to give back restore, assign, impute, convey, refer he/she/it/same there and also, even, namely to pay back reward the recompense, repayment you into (+acc) head you
Jl:4:7 be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) I-am-???-ing, I-should-be-???-ing, I-should-??? them/same (acc) out of (+gen) the (gen) place (gen) where; who/whom/which (gen) you(pl)-were-GIVE BACK-ed them/same (acc) there and I-will-PAY BACK--REWARD, I-should-PAY BACK--REWARD the (nom|acc) recompense, repayment (nom|acc|voc) you(pl) (gen) into (+acc) heads (acc) you(pl) (gen)
Jl:4:7 Jl_4:7_1 Jl_4:7_2 Jl_4:7_3 Jl_4:7_4 Jl_4:7_5 Jl_4:7_6 Jl_4:7_7 Jl_4:7_8 Jl_4:7_9 Jl_4:7_10 Jl_4:7_11 Jl_4:7_12 Jl_4:7_13 Jl_4:7_14 Jl_4:7_15 Jl_4:7_16 Jl_4:7_17 Jl_4:7_18 Jl_4:7_19
Jl:4:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jl:4:8 καὶ ἀποδώσομαι τοὺς υἱοὺς ὑμῶν καὶ τὰς θυγατέρας ὑμῶν εἰς χεῖρας υἱῶν Ιουδα, καὶ ἀποδώσονται αὐτοὺς εἰς αἰχμαλωσίαν εἰς ἔθνος μακρὰν ἀπέχον, ὅτι κύριος ἐλάλησεν.
Jl:4:8 And I will sell your sons and your daughters into the hands of the children of Juda, and they shall sell them into captivity to a far distant nation: for the Lord has spoken it. (Joel 3:8 Brenton)
Jl:4:8 I oddam synów waszych i córki wasze w ręce synów judzkich, a oni zaprzedadzą ich Sabejczykom, narodowi dalekiemu». Tak Pan powiedział. (Jl 4:8 BT_4)
Jl:4:8 καὶ ἀποδώσομαι τοὺς υἱοὺς ὑμῶν καὶ τὰς θυγατέρας ὑμῶν εἰς χεῖρας υἱῶν Ιουδα, καὶ ἀποδώσονται αὐτοὺς εἰς αἰχμαλωσίαν εἰς ἔθνος μακρὰν ἀπέχον, ὅτι κύριος ἐλάλησεν.
Jl:4:8 καί ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰς[1] χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] αἰχμ·αλωσία, -ας, ἡ εἰς[1] ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη μακράν; μακρός -ά -όν ἀπ·έχω (απ+εχ-, αφ+εξ-, 2nd απο+σχ-, απ+εσχη·κ-, απ+εσχη-, -) ὅτι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-)
Jl:4:8 I też, nawet, mianowicie By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się Syn Ty I też, nawet, mianowicie Córka Ty Do (+przyspieszenie) Ręka Syn Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Jeńcy Do (+przyspieszenie) Naród [zobacz etniczny] Daleko; daleko [zobacz makro] By powstrzymywać się Ponieważ/tamto Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By mówić
Jl:4:8 kai\ a)podO/somai tou\s ui(ou\s u(mO=n kai\ ta\s Tugate/ras u(mO=n ei)s CHei=ras ui(O=n *iouda, kai\ a)podO/sontai au)tou\s ei)s ai)CHmalOsi/an ei)s e)/Tnos makra\n a)pe/CHon, o(/ti ku/rios e)la/lEsen.
Jl:4:8 kai apodOsomai tus hyius hymOn kai tas Tygateras hymOn eis CHeiras hyiOn iuda, kai apodOsontai autus eis aiCHmalOsian eis eTnos makran apeCHon, hoti kyrios elalEsen.
Jl:4:8 C VF_FMI1S RA_APM N2_APM RP_GP C RA_APF N3_APF RP_GP P N3_APF N2_GPM N_GSM C VF_FMI3P RD_APM P N1A_ASF P N3E_ASN D V1_PAPASN C N2_NSM VAI_AAI3S
Jl:4:8 and also, even, namely to give back restore, assign, impute, convey, refer the son you and also, even, namely the daughter you into (+acc) hand son Judas/Judah and also, even, namely to give back restore, assign, impute, convey, refer he/she/it/same into (+acc) captives into (+acc) nation [see ethnic] far; far [see macro] to abstain because/that lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to speak
Jl:4:8 and I-will-be-GIVE BACK-ed the (acc) sons (acc) you(pl) (gen) and the (acc) daughters (acc) you(pl) (gen) into (+acc) hands (acc) sons (gen) Judas/Judah (gen, voc) and they-will-be-GIVE BACK-ed them/same (acc) into (+acc) captives (acc) into (+acc) nation (nom|acc|voc) far; far ([Adj] acc) while ABSTAIN-ing (nom|acc|voc, voc) because/that lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-SPEAK-ed
Jl:4:8 Jl_4:8_1 Jl_4:8_2 Jl_4:8_3 Jl_4:8_4 Jl_4:8_5 Jl_4:8_6 Jl_4:8_7 Jl_4:8_8 Jl_4:8_9 Jl_4:8_10 Jl_4:8_11 Jl_4:8_12 Jl_4:8_13 Jl_4:8_14 Jl_4:8_15 Jl_4:8_16 Jl_4:8_17 Jl_4:8_18 Jl_4:8_19 Jl_4:8_20 Jl_4:8_21 Jl_4:8_22 Jl_4:8_23 Jl_4:8_24 Jl_4:8_25
Jl:4:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jl:4:9 Κηρύξατε ταῦτα ἐν τοῖς ἔθνεσιν, ἁγιάσατε πόλεμον, ἐξεγείρατε τοὺς μαχητάς· προσαγάγετε καὶ ἀναβαίνετε, πάντες ἄνδρες πολεμισταί.
Jl:4:9 Proclaim these things among the Gentiles; declare war, arouse the warriors, draw near and go up, all ye men of war. (Joel 3:9 Brenton)
Jl:4:9 Rozgłoście to między narodami, przygotujcie się na świętą wojnę, wezwijcie bohaterów! Niech przybędą i niech się zaciągną wszyscy mężowie waleczni! (Jl 4:9 BT_4)
Jl:4:9 Κηρύξατε ταῦτα ἐν τοῖς ἔθνεσιν, ἁγιάσατε πόλεμον, ἐξεγείρατε τοὺς μαχητάς· προσαγάγετε καὶ ἀναβαίνετε, πάντες ἄνδρες πολεμισταί.
Jl:4:9 κηρύσσω (κηρυσσ-, κηρυξ-, κηρυξ-, -, -, κηρυχ·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο ἐν ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) πόλεμος, -ου, ὁ ἐξ·εγείρω (εξ+εγειρ-, εξ+εγερ(ε)·[σ]-, εξ+εγειρ·[σ]-, -, εξ+εγηγερ-, εξ+εγερ·θ-) ὁ ἡ τό   προσ·άγω (προσ+αγ-, προσ+αξ-, 2nd προσ+αγαγ-, προσ+αγειοχ·[κ]-, -, προσ+αχ·θ-) καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ  
Jl:4:9 By ogłaszać zawiadamiaj, wygłaszaj kazanie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Naród [zobacz etniczny] By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym Wojna [zobacz polemiczny] Do ??? By prowadzić bliski I też, nawet, mianowicie By podnosić Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż".
Jl:4:9 *kEru/Xate tau=ta e)n toi=s e)/Tnesin, a(gia/sate po/lemon, e)Xegei/rate tou\s maCHEta/s· prosaga/gete kai\ a)nabai/nete, pa/ntes a)/ndres polemistai/.
Jl:4:9 kEryXate tauta en tois eTnesin, hagiasate polemon, eXegeirate tus maCHEtas· prosagagete kai anabainete, pantes andres polemistai.
Jl:4:9 VA_AAD2P RD_APN P RA_DPN N3E_DPN VA_AAD2P N2_ASM VA_AAD2P RA_APM N1M_APM VB_AAD2P C V1_PAD2P A3_NPM N3_NPM N1_NPM
Jl:4:9 to proclaim announce, preach this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the nation [see ethnic] to consecrate sanctify, hallow, become holy war [see polemic] to ??? the ć to lead toward and also, even, namely to ascend every all, each, every, the whole of man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". ć
Jl:4:9 do-PROCLAIM-you(pl)! these (nom|acc) in/among/by (+dat) the (dat) nations (dat) do-CONSECRATE-you(pl)! war (acc) do-???-you(pl)! the (acc)   do-LEAD-you(pl)-TOWARD! and you(pl)-are-ASCEND-ing, be-you(pl)-ASCEND-ing! all (nom|voc) men, husbands (nom|voc)  
Jl:4:9 Jl_4:9_1 Jl_4:9_2 Jl_4:9_3 Jl_4:9_4 Jl_4:9_5 Jl_4:9_6 Jl_4:9_7 Jl_4:9_8 Jl_4:9_9 Jl_4:9_10 Jl_4:9_11 Jl_4:9_12 Jl_4:9_13 Jl_4:9_14 Jl_4:9_15 Jl_4:9_16
Jl:4:9 x x x x x x x x x x x x x x x x
Jl:4:10 συγκόψατε τὰ ἄροτρα ὑμῶν εἰς ῥομφαίας καὶ τὰ δρέπανα ὑμῶν εἰς σειρομάστας· ὁ ἀδύνατος λεγέτω ὅτι Ἰσχύω ἐγώ.
Jl:4:10 Beat your ploughshares into swords, and your sickles into spears: let the weak say, I am strong. (Joel 3:10 Brenton)
Jl:4:10 Przekujcie lemiesze wasze na miecze, a sierpy wasze na oszczepy; kto słaby, niech powie: «Jestem bohaterem». (Jl 4:10 BT_4)
Jl:4:10 συγκόψατε τὰ ἄροτρα ὑμῶν εἰς ῥομφαίας καὶ τὰ δρέπανα ὑμῶν εἰς σειρομάστας· ἀδύνατος λεγέτω ὅτι Ἰσχύω ἐγώ.
Jl:4:10   ὁ ἡ τό ἄροτρον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰς[1] ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) καί ὁ ἡ τό δρέπανον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰς[1]   ὁ ἡ τό ἀ·δύνατος -ον (cf. ἀνένδεκτος) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὅτι ἰσχύω (ισχυ-, ισχυ·σ-, ισχυ·σ-, ισχυ·κ-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Jl:4:10 Pług Ty Do (+przyspieszenie) Szpada I też, nawet, mianowicie Sierp Ty Do (+przyspieszenie) Niemożliwy By mówić/opowiadaj Ponieważ/tamto By mieć siła Ja
Jl:4:10 sugko/PSate ta\ a)/rotra u(mO=n ei)s r(omfai/as kai\ ta\ dre/pana u(mO=n ei)s seiroma/stas· o( a)du/natos lege/tO o(/ti *)isCHu/O e)gO/.
Jl:4:10 synkoPSate ta arotra hymOn eis romfaias kai ta drepana hymOn eis seiromastas· ho adynatos legetO hoti isCHyO egO.
Jl:4:10 VA_AAD2P RA_APN N2N_APN RP_GP P N1A_APF C RA_APN N2N_APN RP_GP P N1M_APM RA_NSM A1B_NSM V1_PAD3S C V1_PAI3S RP_NS
Jl:4:10 ć the plow you into (+acc) sword and also, even, namely the sickle you into (+acc) ć the impossible to say/tell because/that to have strength I
Jl:4:10   the (nom|acc) plows (nom|acc|voc) you(pl) (gen) into (+acc) sword (gen), swords (acc) and the (nom|acc) sickles (nom|acc|voc) you(pl) (gen) into (+acc)   the (nom) impossible ([Adj] nom) let-him/her/it-be-SAY/TELL-ing! because/that I-am-HAVE-ing-STRENGTH, I-should-be-HAVE-ing-STRENGTH I (nom)
Jl:4:10 Jl_4:10_1 Jl_4:10_2 Jl_4:10_3 Jl_4:10_4 Jl_4:10_5 Jl_4:10_6 Jl_4:10_7 Jl_4:10_8 Jl_4:10_9 Jl_4:10_10 Jl_4:10_11 Jl_4:10_12 Jl_4:10_13 Jl_4:10_14 Jl_4:10_15 Jl_4:10_16 Jl_4:10_17 Jl_4:10_18
Jl:4:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jl:4:11 συναθροίζεσθε καὶ εἰσπορεύεσθε, πάντα τὰ ἔθνη κυκλόθεν, καὶ συνάχθητε ἐκεῖ· ὁ πραὺς ἔστω μαχητής.
Jl:4:11 Gather yourselves together, and go in, all ye nations round about, and gather yourselves there; let the timid become a warrior. (Joel 3:11 Brenton)
Jl:4:11 Zgromadźcie się, a przyjdźcie, wszystkie narody z okolicy, zbierzcie się! Sprowadź, Panie, swych bohaterów! (Jl 4:11 BT_4)
Jl:4:11 συναθροίζεσθε καὶ εἰσπορεύεσθε, πάντα τὰ ἔθνη κυκλόθεν, καὶ συνάχθητε ἐκεῖ· πραὺς ἔστω μαχητής.
Jl:4:11 συν·αθροίζω (συν+αθροιζ-, -, συν+αθροι·σ-, -, συν+ηθροισ-, συν+αθροισ·θ-) καί εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη κυκλό·θεν καί συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) ἐκεῖ ὁ ἡ τό πραΰς v.l. πρᾳΰς πραεῖα πραΰ, gen. sg. πραέος and πραέως, and πρᾶος v.l. πρᾷος -ον ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)  
Jl:4:11 Do ??? I też, nawet, mianowicie By wchodzić Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naród [zobacz etniczny] Dookoła I też, nawet, mianowicie By zbierać się razem Tam Łagodny pokorny, łagodny, uważający By powodować stać; by być
Jl:4:11 sunaTroi/DZesTe kai\ ei)sporeu/esTe, pa/nta ta\ e)/TnE kuklo/Ten, kai\ suna/CHTEte e)kei=· o( prau\s e)/stO maCHEtE/s.
Jl:4:11 synaTroiDZesTe kai eisporeuesTe, panta ta eTnE kykloTen, kai synaCHTEte ekei· ho praus estO maCHEtEs.
Jl:4:11 V1_PMD2P C V1_PMD2P A3_ASN RA_APN N3E_APN D C VQ_APD2P D RA_NSM N3_NSM V9_PAD3S N1M_NSM
Jl:4:11 to ??? and also, even, namely to enter every all, each, every, the whole of the nation [see ethnic] around and also, even, namely to gather together there the meek humble, gentle, considerate to cause to stand; to be ć
Jl:4:11 you(pl)-are-being-???-ed, be-you(pl)-being-???-ed! and you(pl)-are-being-ENTER-ed, be-you(pl)-being-ENTER-ed! all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) nations (nom|acc|voc) around and be-you(pl)-GATHER TOGETHER-ed!, you(pl)-should-be-GATHER TOGETHER-ed there the (nom) meek ([Adj] nom) I-should-have-CAUSE-ed-TO-STand; let-him/her/it-be!  
Jl:4:11 Jl_4:11_1 Jl_4:11_2 Jl_4:11_3 Jl_4:11_4 Jl_4:11_5 Jl_4:11_6 Jl_4:11_7 Jl_4:11_8 Jl_4:11_9 Jl_4:11_10 Jl_4:11_11 Jl_4:11_12 Jl_4:11_13 Jl_4:11_14
Jl:4:11 x x x x x x x x x x x x x x
Jl:4:12 ἐξεγειρέσθωσαν καὶ ἀναβαινέτωσαν πάντα τὰ ἔθνη εἰς τὴν κοιλάδα Ιωσαφατ, διότι ἐκεῖ καθιῶ τοῦ διακρῖναι πάντα τὰ ἔθνη κυκλόθεν.
Jl:4:12 Let them be aroused, let all the nations go up to the valley of Josaphat: for there will I sit to judge all the Gentiles round about. (Joel 3:12 Brenton)
Jl:4:12 «Niech ockną się i przybędą narody te na Dolinie Joszafat, bo tam zasiądę i będę sądził narody okoliczne. (Jl 4:12 BT_4)
Jl:4:12 ἐξεγειρέσθωσαν καὶ ἀναβαινέτωσαν πάντα τὰ ἔθνη εἰς τὴν κοιλάδα Ιωσαφατ, διότι ἐκεῖ καθιῶ τοῦ διακρῖναι πάντα τὰ ἔθνη κυκλόθεν.
Jl:4:12 ἐξ·εγείρω (εξ+εγειρ-, εξ+εγερ(ε)·[σ]-, εξ+εγειρ·[σ]-, -, εξ+εγηγερ-, εξ+εγερ·θ-) καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη εἰς[1] ὁ ἡ τό   Ἰωσαφάτ, ὁ δι·ότι ἐκεῖ καθ·ίημι (ath. καθ+ι(ε)-, καθ+η·σ-, καθ+η·κ- or 2nd ath. καθ+(ε)-, -, -, -); καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) ὁ ἡ τό δια·κρίνω (δια+κριν-, -, δια+κριν·[σ]-, -, -, δια+κρι·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη κυκλό·θεν
Jl:4:12 Do ??? I też, nawet, mianowicie By podnosić Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naród [zobacz etniczny] Do (+przyspieszenie) Josaphat Z powodu tego: Tamto Tam By umieszczać; by siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź By różnić się wypatruj, spostrzegaj, odróżniaj, dostrzegaj, rozdzielaj się, decyduj się, by być sądzony Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naród [zobacz etniczny] Dookoła
Jl:4:12 e)Xegeire/sTOsan kai\ a)nabaine/tOsan pa/nta ta\ e)/TnE ei)s tE\n koila/da *iOsafat, dio/ti e)kei= kaTiO= tou= diakri=nai pa/nta ta\ e)/TnE kuklo/Ten.
Jl:4:12 eXegeiresTOsan kai anabainetOsan panta ta eTnE eis tEn koilada iOsafat, dioti ekei kaTiO tu diakrinai panta ta eTnE kykloTen.
Jl:4:12 V1_PMD3P C V1_PAD3P A3_NPN RA_NPN N3E_NPN P RA_ASF N3D_ASF N_DSM C D VF2_FAI1S RA_GSN VA_AAN A3_APN RA_APN N3E_APN D
Jl:4:12 to ??? and also, even, namely to ascend every all, each, every, the whole of the nation [see ethnic] into (+acc) the ć Josaphat because of this: that there to set; to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge the to differentiate descry, discern, distinguish, detect, separate, decide, to be judged every all, each, every, the whole of the nation [see ethnic] around
Jl:4:12 let-them-be-being-???-ed! and let-them-be-ASCEND-ing! all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) nations (nom|acc|voc) into (+acc) the (acc)   Josaphat (indecl) because of this: that there I-should-be-SET-ing; I-will-SIT DOWN the (gen) to-DIFFERENTIATE, be-you(sg)-DIFFERENTIATE-ed!, he/she/it-happens-to-DIFFERENTIATE (opt) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) nations (nom|acc|voc) around
Jl:4:12 Jl_4:12_1 Jl_4:12_2 Jl_4:12_3 Jl_4:12_4 Jl_4:12_5 Jl_4:12_6 Jl_4:12_7 Jl_4:12_8 Jl_4:12_9 Jl_4:12_10 Jl_4:12_11 Jl_4:12_12 Jl_4:12_13 Jl_4:12_14 Jl_4:12_15 Jl_4:12_16 Jl_4:12_17 Jl_4:12_18 Jl_4:12_19
Jl:4:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jl:4:13 ἐξαποστείλατε δρέπανα, ὅτι παρέστηκεν τρύγητος· εἰσπορεύεσθε πατεῖτε, διότι πλήρης ἡ ληνός· ὑπερεκχεῖται τὰ ὑπολήνια, ὅτι πεπλήθυνται τὰ κακὰ αὐτῶν.
Jl:4:13 Bring forth the sickles, for the vintage is come: go in, tread the grapes, for the press is full: cause the vats to overflow; for their wickedness is multiplied. (Joel 3:13 Brenton)
Jl:4:13 Zapuśćcie sierp, bo dojrzało żniwo; pójdźcie i zstąpcie, bo pełna jest tłocznia, przelewają się kadzie, bo złość ich jest wielka». (Jl 4:13 BT_4)
Jl:4:13 ἐξαποστείλατε δρέπανα, ὅτι παρέστηκεν τρύγητος· εἰσπορεύεσθε πατεῖτε, διότι πλήρης ληνός· ὑπερεκχεῖται τὰ ὑπολήνια, ὅτι πεπλήθυνται τὰ κακὰ αὐτῶν.
Jl:4:13 ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) δρέπανον, -ου, τό ὅτι παρ·ίστημι (ath. παρ+ιστ(α)-/ath. παρ+ιστ(η)-, παρα+στη·σ-, παρα+στη·σ- or 2nd ath. παρα+στ(η)-/ath. παρα+στ(α)-, παρ+εστη·κ-/παρ+εστ(α)·[κ]-, -, -); παρα·στήκω (derivation of -ίστημι) [LXX] (παρα+στηκ-, -, -, -, -, -)   εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-) πατέω (πατ(ε)-, πατη·σ-, πατη·σ-, -, -, πατη·θ-) δι·ότι πλήρης -ες ὁ ἡ τό ληνός, -οῦ, ἡ ὑπερ·εκ·χέω/-χύν(ν)ω (υπερεκ+χε-/υπερεκ+χυνν-/υπερεκ+χυν-, -, -, -, -, υπερεκ+χυ·θ-) ὁ ἡ τό ὑπο·λήνιον, -ου, τό ὅτι πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) ὁ ἡ τό κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) αὐτός αὐτή αὐτό
Jl:4:13 Do ??? Sierp Ponieważ/tamto By stać z/obok obok, albo blisko, powód by stać, umieszczać obok, by wychodzić z siebie, tracić swój rozumy, rozporządzać, skłaniać, przedstawiać, budzić, wdychać {inspirować}, budzić, wdychać {inspirować}, zaopatrywać, zaopatrywać, dostarczać, okazywać się, być widocznym; do ??? By wchodzić By stąpać ciężko Z powodu tego: Tamto Pełny Tłocznia do wina Do ??? Kadź Ponieważ/tamto By wzrastać/mnóż się Niegodziwie by czynić źle On/ona/to/to samo
Jl:4:13 e)Xapostei/late dre/pana, o(/ti pare/stEken tru/gEtos· ei)sporeu/esTe patei=te, dio/ti plE/rEs E( lEno/s· u(perekCHei=tai ta\ u(polE/nia, o(/ti peplE/Tuntai ta\ kaka\ au)tO=n.
Jl:4:13 eXaposteilate drepana, hoti parestEken trygEtos· eisporeuesTe pateite, dioti plErEs hE lEnos· hyperekCHeitai ta hypolEnia, hoti peplETyntai ta kaka autOn.
Jl:4:13 VA_AAD2P N2N_APN C VXI_XAI3S N2_NSM V1_PMD2P V2_PAD2P C A3H_NSF RA_NSF N2_NSF V2_PMI3S RA_NPN N2N_NPN C VM_XMI3P RA_NPN A1_NPN RD_GPM
Jl:4:13 to ??? sickle because/that to stand with/beside beside, or near, cause to stand, place beside, to be beside oneself, lose one's wits, dispose, induce, present, arouse, inspire, arouse, inspire, furnish, supply, deliver, prove, show; to ??? ć to enter to stomp because of this: that full the winepress to ??? the vat because/that to increase/multiply the wickedly to do evil he/she/it/same
Jl:4:13 do-???-you(pl)! sickles (nom|acc|voc) because/that he/she/it-has-STand-ed-WITH/BESIDE; he/she/it-was-???-ing   you(pl)-are-being-ENTER-ed, be-you(pl)-being-ENTER-ed! you(pl)-are-STOMP-ing, be-you(pl)-STOMP-ing! because of this: that full ([Adj] nom) the (nom) winepress (nom) he/she/it-is-being-???-ed the (nom|acc) vats (nom|acc|voc) because/that he/she/it-has-been-INCREASE/MULTIPLY-ed the (nom|acc) wickedly ([Adj] nom|acc|voc) them/same (gen)
Jl:4:13 Jl_4:13_1 Jl_4:13_2 Jl_4:13_3 Jl_4:13_4 Jl_4:13_5 Jl_4:13_6 Jl_4:13_7 Jl_4:13_8 Jl_4:13_9 Jl_4:13_10 Jl_4:13_11 Jl_4:13_12 Jl_4:13_13 Jl_4:13_14 Jl_4:13_15 Jl_4:13_16 Jl_4:13_17 Jl_4:13_18 Jl_4:13_19
Jl:4:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jl:4:14 ἦχοι ἐξήχησαν ἐν τῇ κοιλάδι τῆς δίκης, ὅτι ἐγγὺς ἡμέρα κυρίου ἐν τῇ κοιλάδι τῆς δίκης.
Jl:4:14 Noises have resounded in the valley of judgment: for the day of the Lord is near in the valley of judgment. (Joel 3:14 Brenton)
Jl:4:14 Tłumy i tłumy w Dolinie Wyroku znajdować się będą, bo bliski jest dzień Pański w Dolinie Wyroku. (Jl 4:14 BT_4)
Jl:4:14 ἦχοι ἐξήχησαν ἐν τῇ κοιλάδι τῆς δίκης, ὅτι ἐγγὺς ἡμέρα κυρίου ἐν τῇ κοιλάδι τῆς δίκης.
Jl:4:14 ἦχος, -ου, ὁ and -ους, τό; ἠχέω (ηχ(ε)-, ηχη·σ-, ηχη·σ-, -, -, -) ἐξ·ηχέω (εξ+ηχ(ε)-, -, εξ+ηχη·σ-, -, εξ+ηχη-, -) ἐν ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό δίκη, -ης, ἡ ὅτι ἐγγύς ἡμέρα, -ας -ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό δίκη, -ης, ἡ
Jl:4:14 Dźwięku szczelina, ton, pierścień; by rozbrzmiewać [zobacz echo] By odbijać się poza W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kara dokument strony przeciwnej, próba {proces}, proces, proces sądowy Ponieważ/tamto Blisko Dzień Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kara dokument strony przeciwnej, próba {proces}, proces, proces sądowy
Jl:4:14 E)=CHoi e)XE/CHEsan e)n tE=| koila/di tE=s di/kEs, o(/ti e)ggu\s E(me/ra kuri/ou e)n tE=| koila/di tE=s di/kEs.
Jl:4:14 ECHoi eXECHEsan en tE koiladi tEs dikEs, hoti engys hEmera kyriu en tE koiladi tEs dikEs.
Jl:4:14 N2_NPM VAI_AAI3P P RA_DSF N3D_DSF RA_GSF N1_GSF C D N1A_NSF N2_GSM P RA_DSF N3D_DSF RA_GSF N1_GSF
Jl:4:14 sound chink, tune, ring; to resound [see echo] to echo out in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć the penalty oyer, trial, lawsuit, court hearing because/that near day lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć the penalty oyer, trial, lawsuit, court hearing
Jl:4:14 sounds (nom|voc); he/she/it-happens-to-be-RESOUND-ing (opt) they-ECHO-ed-OUT, upon ECHO-ing-OUT (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat)   the (gen) penalty (gen) because/that near day (nom|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) in/among/by (+dat) the (dat)   the (gen) penalty (gen)
Jl:4:14 Jl_4:14_1 Jl_4:14_2 Jl_4:14_3 Jl_4:14_4 Jl_4:14_5 Jl_4:14_6 Jl_4:14_7 Jl_4:14_8 Jl_4:14_9 Jl_4:14_10 Jl_4:14_11 Jl_4:14_12 Jl_4:14_13 Jl_4:14_14 Jl_4:14_15 Jl_4:14_16
Jl:4:14 x x x x x x x x x x x x x x x x
Jl:4:15 ὁ ἥλιος καὶ ἡ σελήνη συσκοτάσουσιν, καὶ οἱ ἀστέρες δύσουσιν φέγγος αὐτῶν.
Jl:4:15 The sun and the moon shall be darkened, and the stars shall withdraw their light. (Joel 3:15 Brenton)
Jl:4:15 Słońce i księżyc się zaćmią, a gwiazdy światłość swą utracą. (Jl 4:15 BT_4)
Jl:4:15 ἥλιος καὶ σελήνη συσκοτάσουσιν, καὶ οἱ ἀστέρες δύσουσιν φέγγος αὐτῶν.
Jl:4:15 ὁ ἡ τό ἥλιος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό σελήνη, -ης, ἡ   καί ὁ ἡ τό ἀστήρ, -έρος, ὁ, dat. pl. ἀστράσιν cf. ἄστρον δύνω/δύω (δυ-/δυν-, δυ·σ-, 2nd ath. δυ-, δεδυ·κ-, -, -) φέγγο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Jl:4:15 Słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja I też, nawet, mianowicie Księżyc I też, nawet, mianowicie Gwiezdny By umieszczać schodź, umieszczaj (słońce albo gwiezdny). Zobacz Księga Eklezjastesa 1:5 LXX. ??? On/ona/to/to samo
Jl:4:15 o( E(/lios kai\ E( selE/nE suskota/sousin, kai\ oi( a)ste/res du/sousin fe/ggos au)tO=n.
Jl:4:15 ho hElios kai hE selEnE syskotasusin, kai hoi asteres dysusin fengos autOn.
Jl:4:15 RA_NSM N2_NSM C RA_NSF N1_NSF VF_FAI3P C RA_NPM N3_NPM VF_FAI3P N3E_ASN RD_GPM
Jl:4:15 the sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry and also, even, namely the moon ć and also, even, namely the star to set go down, set (sun or star). See Ecclesiastes 1:5 LXX. ??? he/she/it/same
Jl:4:15 the (nom) sun (nom) and the (nom) moon (nom|voc)   and the (nom) stars (nom|voc) they-will-SET, going-to-SET (fut ptcp) (dat) ??? (nom|acc|voc) them/same (gen)
Jl:4:15 Jl_4:15_1 Jl_4:15_2 Jl_4:15_3 Jl_4:15_4 Jl_4:15_5 Jl_4:15_6 Jl_4:15_7 Jl_4:15_8 Jl_4:15_9 Jl_4:15_10 Jl_4:15_11 Jl_4:15_12
Jl:4:15 x x x x x x x x x x x x
Jl:4:16 ὁ δὲ κύριος ἐκ Σιων ἀνακεκράξεται καὶ ἐξ Ιερουσαλημ δώσει φωνὴν αὐτοῦ, καὶ σεισθήσεται ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ· ὁ δὲ κύριος φείσεται τοῦ λαοῦ αὐτοῦ, καὶ ἐνισχύσει κύριος τοὺς υἱοὺς Ισραηλ.
Jl:4:16 And the Lord shall cry out of Sion, and shall utter his voice from Jerusalem; and the heaven and the earth shall be shaken, but the Lord shall spare his people, and shall strengthen the children of Israel. (Joel 3:16 Brenton)
Jl:4:16 A Pan zagrzmi z Syjonu i z Jeruzalem głos swój tak podniesie, że niebiosa i ziemia zadrżą. Ale Pan jest ucieczką swego ludu i ostoją synów Izraela. (Jl 4:16 BT_4)
Jl:4:16 δὲ κύριος ἐκ Σιων ἀνακεκράξεται καὶ ἐξ Ιερουσαλημ δώσει φωνὴν αὐτοῦ, καὶ σεισθήσεται οὐρανὸς καὶ γῆ· δὲ κύριος φείσεται τοῦ λαοῦ αὐτοῦ, καὶ ἐνισχύσει κύριος τοὺς υἱοὺς Ισραηλ.
Jl:4:16 ὁ ἡ τό δέ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐκ Σιών, ἡ ἀνα·κράζω (-, -, ανα+κραξ- or 2nd ανα+κραγ-, -, ανα+κεκραγ-, -) καί ἐκ Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) φωνή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί σείω (σει-, σει·σ-, σει·σ-, -, -, σεισ·θ-) ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό δέ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] φείδομαι (φειδ-, φει[δ]·σ-, φει[δ]·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐν·ισχύω (εν+ισχυ-, εν+ισχυ·σ-, εν+ισχυ·σ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ
Jl:4:16 zaś Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Syjon Do ??? I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Jerozolima [miasto z] By dawać Dźwięku/głos płacze On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By potrząsać drżeniem, słojem, poruszać się, fala Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie Ziemi/ziemia zaś Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Zbywający {Oszczędzać} Ludzie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wzmacniać się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Syn Izrael
Jl:4:16 o( de\ ku/rios e)k *siOn a)nakekra/Xetai kai\ e)X *ierousalEm dO/sei fOnE\n au)tou=, kai\ seisTE/setai o( ou)rano\s kai\ E( gE=· o( de\ ku/rios fei/setai tou= laou= au)tou=, kai\ e)nisCHu/sei ku/rios tou\s ui(ou\s *israEl.
Jl:4:16 ho de kyrios ek siOn anakekraXetai kai eX ierusalEm dOsei fOnEn autu, kai seisTEsetai ho uranos kai hE gE· ho de kyrios feisetai tu lau autu, kai enisCHysei kyrios tus hyius israEl.
Jl:4:16 RA_NSM x N2_NSM P N_GSM VFX_FMI3S C P N_GSF VF_FAI3S N1_ASF RD_GSM C VC_FPI3S RA_NSM N2_NSM C RA_NSF N1_NSF RA_NSM x N2_NSM VF_FMI3S RA_GSM N2_GSM RD_GSM C VF_FAI3S N2_NSM RA_APM N2_APM N_GSM
Jl:4:16 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. out of (+gen) ἐξ before vowels Zion to ??? and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels Jerusalem [city of] to give sound/voice cries he/she/it/same and also, even, namely to shake quake, jar, wag, wave the sky/heaven and also, even, namely the earth/land the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to spare the people he/she/it/same and also, even, namely to strengthen lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the son Israel
Jl:4:16 the (nom) Yet lord (nom); a lord ([Adj] nom) out of (+gen) Zion (indecl) (fut perf) and out of (+gen) Jerusalem (indecl) he/she/it-will-GIVE, you(sg)-will-be-GIVE-ed (classical) sound/voice (acc) him/it/same (gen) and he/she/it-will-be-SHAKE-ed the (nom) sky/heaven (nom) and the (nom) earth/land (nom|voc) the (nom) Yet lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-will-be-SPARE-ed the (gen) people (gen) him/it/same (gen) and he/she/it-will-STRENGTHEN, you(sg)-will-be-STRENGTHEN-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (acc) sons (acc) Israel (indecl)
Jl:4:16 Jl_4:16_1 Jl_4:16_2 Jl_4:16_3 Jl_4:16_4 Jl_4:16_5 Jl_4:16_6 Jl_4:16_7 Jl_4:16_8 Jl_4:16_9 Jl_4:16_10 Jl_4:16_11 Jl_4:16_12 Jl_4:16_13 Jl_4:16_14 Jl_4:16_15 Jl_4:16_16 Jl_4:16_17 Jl_4:16_18 Jl_4:16_19 Jl_4:16_20 Jl_4:16_21 Jl_4:16_22 Jl_4:16_23 Jl_4:16_24 Jl_4:16_25 Jl_4:16_26 Jl_4:16_27 Jl_4:16_28 Jl_4:16_29 Jl_4:16_30 Jl_4:16_31 Jl_4:16_32
Jl:4:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jl:4:17 καὶ ἐπιγνώσεσθε διότι ἐγὼ κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν ὁ κατασκηνῶν ἐν Σιων ἐν ὄρει ἁγίῳ μου· καὶ ἔσται Ιερουσαλημ πόλις ἁγία, καὶ ἀλλογενεῖς οὐ διελεύσονται δι’ αὐτῆς οὐκέτι.
Jl:4:17 And ye shall know that I am the Lord your God, who dwell in Sion my holy mountain: and Jerusalem shall be holy, and strangers shall not pass through her anymore. (Joel 3:17 Brenton)
Jl:4:17 «I poznacie, że Ja jestem Pan, Bóg wasz, co mieszkam na Syjonie, górze mojej świętej; a tak Jeruzalem będzie święte i przez nie już obcy nie będą przechodzić». (Jl 4:17 BT_4)
Jl:4:17 καὶ ἐπιγνώσεσθε διότι ἐγὼ κύριος θεὸς ὑμῶν κατασκηνῶν ἐν Σιων ἐν ὄρει ἁγίῳ μου· καὶ ἔσται Ιερουσαλημ πόλις ἁγία, καὶ ἀλλογενεῖς οὐ διελεύσονται δι’ αὐτῆς οὐκέτι.
Jl:4:17 καί ἐπι·γινώσκω (επι+γινωσκ-, επι+γνω·σ-, 2nd ath. επι+γν(ω)-/ath. επι+γν(ο)-, επ+εγνω·κ-, -, επι+γνωσ·θ-) δι·ότι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό κατα·σκηνόω (κατα+σκην(ο)-, κατα+σκηνω·σ-, κατα+σκηνω·σ-, -, -, -) ἐν Σιών, ἡ ἐν ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. πόλις, -εως, ἡ ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) καί ἀλλο·γενής -ές οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δι·έρχομαι (δι+ερχ-, δι+ελευ·σ-, διελθ·[σ]- or 2nd δι+ελθ-, δι+εληλυθ·[κ]-, -, -) διά αὐτός αὐτή αὐτό οὐκέτι (οὐκ ἔτι)
Jl:4:17 I też, nawet, mianowicie By rozpoznawać wgląd, consciousnes Z powodu tego: Tamto Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty By osiedlać się {By decydować się} W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Syjon W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wchodź Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Ja I też, nawet, mianowicie By być Jerozolima [miasto z] Miasto Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) I też, nawet, mianowicie Inny urodzony ??? Przed przydechem mocnym By przechodzić zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} na wskroś Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo Już nie
Jl:4:17 kai\ e)pignO/sesTe dio/ti e)gO\ ku/rios o( Teo\s u(mO=n o( kataskEnO=n e)n *siOn e)n o)/rei a(gi/O| mou· kai\ e)/stai *ierousalEm po/lis a(gi/a, kai\ a)llogenei=s ou) dieleu/sontai di’ au)tE=s ou)ke/ti.
Jl:4:17 kai epignOsesTe dioti egO kyrios ho Teos hymOn ho kataskEnOn en siOn en orei hagiO mu· kai estai ierusalEm polis hagia, kai allogeneis u dieleusontai di’ autEs uketi.
Jl:4:17 C VF_FMI2P C RP_NS N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GP RA_NSM V4_PAPNSM P N_DSM P N3E_DSN A1A_DSN RP_GS C V9_FMI3S N_NSF N3I_NSF A1A_NSF C A3H_NPM D VF_FMI3P P RD_GSF D
Jl:4:17 and also, even, namely to recognize insight, consciousnes because of this: that I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you the to settle in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Zion in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among mount dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) I and also, even, namely to be Jerusalem [city of] city dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) and also, even, namely other-born οὐχ before rough breathing to go through pass through because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) he/she/it/same no longer
Jl:4:17 and you(pl)-will-be-RECOGNIZE-ed because of this: that I (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(pl) (gen) the (nom) while SETTLE-ing (nom) in/among/by (+dat) Zion (indecl) in/among/by (+dat) mount (dat) holy ([Adj] dat) me (gen) and he/she/it-will-be Jerusalem (indecl) city (nom) holy ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) and other-born ([Adj] acc, nom|voc) not they-will-be-GO THROUGH-ed because of (+acc), through (+gen) her/it/same (gen) no longer
Jl:4:17 Jl_4:17_1 Jl_4:17_2 Jl_4:17_3 Jl_4:17_4 Jl_4:17_5 Jl_4:17_6 Jl_4:17_7 Jl_4:17_8 Jl_4:17_9 Jl_4:17_10 Jl_4:17_11 Jl_4:17_12 Jl_4:17_13 Jl_4:17_14 Jl_4:17_15 Jl_4:17_16 Jl_4:17_17 Jl_4:17_18 Jl_4:17_19 Jl_4:17_20 Jl_4:17_21 Jl_4:17_22 Jl_4:17_23 Jl_4:17_24 Jl_4:17_25 Jl_4:17_26 Jl_4:17_27 Jl_4:17_28
Jl:4:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jl:4:18 καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἀποσταλάξει τὰ ὄρη γλυκασμόν, καὶ οἱ βουνοὶ ῥυήσονται γάλα, καὶ πᾶσαι αἱ ἀφέσεις Ιουδα ῥυήσονται ὕδατα, καὶ πηγὴ ἐξ οἴκου κυρίου ἐξελεύσεται καὶ ποτιεῖ τὸν χειμάρρουν τῶν σχοίνων.
Jl:4:18 And it shall come to pass in that day that the mountains shall drop sweet wine, and the hills shall flow with milk, and all the fountains of Juda shall flow with water, and a fountain shall go forth of the house of the Lord, and water the valley of flags. (Joel 3:18 Brenton)
Jl:4:18 I stanie się owego dnia, że góry moszczem ociekać będą, a pagórki mlekiem opływać i wszystkie strumienie judzkie napełnią się wodą, a z domu Pańskiego wypłynie źródło, które nawodni strumień Szittim. (Jl 4:18 BT_4)
Jl:4:18 καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἀποσταλάξει τὰ ὄρη γλυκασμόν, καὶ οἱ βουνοὶ ῥυήσονται γάλα, καὶ πᾶσαι αἱ ἀφέσεις Ιουδα ῥυήσονται ὕδατα, καὶ πηγὴ ἐξ οἴκου κυρίου ἐξελεύσεται καὶ ποτιεῖ τὸν χειμάρρουν τῶν σχοίνων.
Jl:4:18 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο   ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός)   καί ὁ ἡ τό βουνός, -οῦ, ὁ (cf. ὄρος) ῥέω (ρε-/ρ(ε)-, ρευ·σ-, ρευ·σ-, -, -, ρυ·[θ]-) γάλα[κτ], -ακτος, τό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἄφ·εσις, -εως, ἡ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ῥέω (ρε-/ρ(ε)-, ρευ·σ-, ρευ·σ-, -, -, ρυ·[θ]-) ὕδωρ, ὕδατος, τό καί πηγή, -ῆς, ἡ ἐκ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) καί ποτίζω (ποτιζ-, ποτι(ε)·[σ]-/ποτι·σ-, ποτι·σ-, πεποτι·κ-, -, ποτισ·θ-) ὁ ἡ τό χείμα·ρρος/-ρρους, -ου, ὁ ὁ ἡ τό  
Jl:4:18 I też, nawet, mianowicie By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto Wchodź I też, nawet, mianowicie Wzgórze By płynąć jedź, płyń, tryskaj Mleko I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Wybaczaj Judasz/Juda By płynąć jedź, płyń, tryskaj Woda I też, nawet, mianowicie Wiosna {Sprężyna} Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Dom; by mieszkać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By wychodzić I też, nawet, mianowicie By dawać pić Koryto rzeki
Jl:4:18 kai\ e)/stai e)n tE=| E(me/ra| e)kei/nE| a)postala/Xei ta\ o)/rE glukasmo/n, kai\ oi( bounoi\ r(uE/sontai ga/la, kai\ pa=sai ai( a)fe/seis *iouda r(uE/sontai u(/data, kai\ pEgE\ e)X oi)/kou kuri/ou e)Xeleu/setai kai\ potiei= to\n CHeima/rroun tO=n sCHoi/nOn.
Jl:4:18 kai estai en tE hEmera ekeinE apostalaXei ta orE glykasmon, kai hoi bunoi ryEsontai gala, kai pasai hai afeseis iuda ryEsontai hydata, kai pEgE eX oiku kyriu eXeleusetai kai potiei ton CHeimarrun tOn sCHoinOn.
Jl:4:18 C V9_FMI3S P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF VF_FAI3S RA_NPN N3E_NPN N2_ASM C RA_NPM N2_NPM VF_FMI3P N3_ASN C A1S_NPF RA_NPF N3I_NPF N_GSM VF_FMI3P N3T_APN C N1_NSF P N2_GSM N2_GSM VF_FMI3S C VF2_FAI3S RA_ASM A1C_ASM RA_GPM N2_GPM
Jl:4:18 and also, even, namely to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that ć the mount ć and also, even, namely the hill to flow run, stream, gush milk and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle the pardon Judas/Judah to flow run, stream, gush water and also, even, namely spring out of (+gen) ἐξ before vowels house; to dwell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to come out and also, even, namely to give to drink the wadi the ć
Jl:4:18 and he/she/it-will-be in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) that (dat)   the (nom|acc) mounts (nom|acc|voc)   and the (nom) hills (nom|voc) they-will-be-FLOW-ed milk (nom|acc|voc) and all (nom|voc); to-SPRINKLE, be-you(sg)-SPRINKLE-ed!, he/she/it-happens-to-SPRINKLE (opt) the (nom) pardons (acc, nom|voc) Judas/Judah (gen, voc) they-will-be-FLOW-ed waters (nom|acc|voc) and spring (nom|voc) out of (+gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! lord (gen); a lord ([Adj] gen) he/she/it-will-be-COME-ed-OUT and he/she/it-will-GIVE-TO-DRINK, you(sg)-will-be-GIVE-ed-TO-DRINK (classical) the (acc) wadi (acc) the (gen)  
Jl:4:18 Jl_4:18_1 Jl_4:18_2 Jl_4:18_3 Jl_4:18_4 Jl_4:18_5 Jl_4:18_6 Jl_4:18_7 Jl_4:18_8 Jl_4:18_9 Jl_4:18_10 Jl_4:18_11 Jl_4:18_12 Jl_4:18_13 Jl_4:18_14 Jl_4:18_15 Jl_4:18_16 Jl_4:18_17 Jl_4:18_18 Jl_4:18_19 Jl_4:18_20 Jl_4:18_21 Jl_4:18_22 Jl_4:18_23 Jl_4:18_24 Jl_4:18_25 Jl_4:18_26 Jl_4:18_27 Jl_4:18_28 Jl_4:18_29 Jl_4:18_30 Jl_4:18_31 Jl_4:18_32 Jl_4:18_33 Jl_4:18_34
Jl:4:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jl:4:19 Αἴγυπτος εἰς ἀφανισμὸν ἔσται, καὶ ἡ Ιδουμαία εἰς πεδίον ἀφανισμοῦ ἔσται ἐξ ἀδικιῶν υἱῶν Ιουδα, ἀνθ’ ὧν ἐξέχεαν αἷμα δίκαιον ἐν τῇ γῇ αὐτῶν.
Jl:4:19 Egypt shall be a desolation, and Idumea shall be a desolate plain, because of the wrongs of the children of Juda, because they have shed righteous blood in their land. (Joel 3:19 Brenton)
Jl:4:19 Egipt będzie wydany na spustoszenie, a Edom zamieni się w straszną pustynię z powodu nieprawości uczynionych względem synów judzkich, gdyż krew niewinną przelewali w ich ziemi. (Jl 4:19 BT_4)
Jl:4:19 Αἴγυπτος εἰς ἀφανισμὸν ἔσται, καὶ Ιδουμαία εἰς πεδίον ἀφανισμοῦ ἔσται ἐξ ἀδικιῶν υἱῶν Ιουδα, ἀνθ’ ὧν ἐξέχεαν αἷμα δίκαιον ἐν τῇ γῇ αὐτῶν.
Jl:4:19 Αἴγυπτος, -ου, ἡ εἰς[1] ἀ·φανισμός, -οῦ, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί ὁ ἡ τό Ἰδουμαία, -ας, ἡ εἰς[1]   ἀ·φανισμός, -οῦ, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐκ ἀ·δικία, -ας, ἡ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ἀντί ὅς ἥ ὅ ἐκ·χέω/-χύν(ν)ω (εκ+χε-/εκ+χυνν-/εκ+χυν-, εκ+χε(ε)·[σ]-, εκ+χε·[σ]-, εκ+κεχυ·κ-, εκ+κεχυ-, εκ+χυ·θ-) αἷμα[τ], -ατος, τό δίκαιος -αία -ον ἐν ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ αὐτός αὐτή αὐτό
Jl:4:19 Egipt [kraj z] Do (+przyspieszenie) Zniszczenie By być I też, nawet, mianowicie Idumea [okręg z] Do (+przyspieszenie) Zniszczenie By być Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Zły uczynki Syn Judasz/Juda Przeciw (+informacja) Kto/, który/, który By wylewać się Krew Właśnie prawy, właśnie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia On/ona/to/to samo
Jl:4:19 *ai)/guptos ei)s a)fanismo\n e)/stai, kai\ E( *idoumai/a ei)s pedi/on a)fanismou= e)/stai e)X a)dikiO=n ui(O=n *iouda, a)nT’ O(=n e)Xe/CHean ai(=ma di/kaion e)n tE=| gE=| au)tO=n.
Jl:4:19 aigyptos eis afanismon estai, kai hE idumaia eis pedion afanismu estai eX adikiOn hyiOn iuda, anT’ hOn eXeCHean haima dikaion en tE gE autOn.
Jl:4:19 N2_NSF P N2_ASM V9_FMI3S C RA_NSF N1A_NSF P N2N_ASN N2_GSM V9_FMI3S P N1A_GPF N2_GPM N_GSM P RR_GPM VAI_AAI3P N3M_ASN A1A_ASN P RA_DSF N1_DSF RD_GPM
Jl:4:19 Egypt [country of] into (+acc) destruction to be and also, even, namely the Idumea [district of] into (+acc) ć destruction to be out of (+gen) ἐξ before vowels wrongdoing son Judas/Judah against (+gen) who/whom/which to pour out blood just righteous, just in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the earth/land he/she/it/same
Jl:4:19 Egypt (nom) into (+acc) destruction (acc) he/she/it-will-be and the (nom) Idumea (nom|voc) into (+acc)   destruction (gen) he/she/it-will-be out of (+gen) wrongdoings (gen) sons (gen) Judas/Judah (gen, voc) against (+gen) who/whom/which (gen) they-POUR-ed-OUT blood (nom|acc|voc) just ([Adj] acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) earth/land (dat) them/same (gen)
Jl:4:19 Jl_4:19_1 Jl_4:19_2 Jl_4:19_3 Jl_4:19_4 Jl_4:19_5 Jl_4:19_6 Jl_4:19_7 Jl_4:19_8 Jl_4:19_9 Jl_4:19_10 Jl_4:19_11 Jl_4:19_12 Jl_4:19_13 Jl_4:19_14 Jl_4:19_15 Jl_4:19_16 Jl_4:19_17 Jl_4:19_18 Jl_4:19_19 Jl_4:19_20 Jl_4:19_21 Jl_4:19_22 Jl_4:19_23 Jl_4:19_24
Jl:4:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jl:4:20 ἡ δὲ Ιουδαία εἰς τὸν αἰῶνα κατοικηθήσεται καὶ Ιερουσαλημ εἰς γενεὰς γενεῶν.
Jl:4:20 But Judea shall be inhabited for ever, and Jerusalem to all generations. (Joel 3:20 Brenton)
Jl:4:20 Lecz ziemia Judy na wieki będzie zamieszkana, a Jeruzalem z pokolenia w pokolenie. (Jl 4:20 BT_4)
Jl:4:20 δὲ Ιουδαία εἰς τὸν αἰῶνα κατοικηθήσεται καὶ Ιερουσαλημ εἰς γενεὰς γενεῶν.
Jl:4:20 ὁ ἡ τό δέ Ἰουδαία, -ας, ἡ; Ἰουδαῖος -αία -ον εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) καί Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. εἰς[1] γενεά, -ᾶς, ἡ γενεά, -ᾶς, ἡ
Jl:4:20 zaś Judea [okolica z]; żydowski Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) I też, nawet, mianowicie Jerozolima [miasto z] Do (+przyspieszenie) Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie" Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie"
Jl:4:20 E( de\ *ioudai/a ei)s to\n ai)O=na katoikETE/setai kai\ *ierousalEm ei)s genea\s geneO=n.
Jl:4:20 hE de iudaia eis ton aiOna katoikETEsetai kai ierusalEm eis geneas geneOn.
Jl:4:20 RA_NSF x N1A_NSF P RA_ASM N3W_ASM VC_FPI3S C N_NSF P N1A_APF N1A_GPF
Jl:4:20 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Judea [region of]; Jewish into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) and also, even, namely Jerusalem [city of] into (+acc) generation Race, Nation; sometimes "generation" generation Race, Nation; sometimes "generation"
Jl:4:20 the (nom) Yet Judea (nom|voc); Jewish ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) into (+acc) the (acc) eon (acc) he/she/it-will-be-RESIDE/SETTLE-ed-DOWN and Jerusalem (indecl) into (+acc) generation (gen), generations (acc) generations (gen)
Jl:4:20 Jl_4:20_1 Jl_4:20_2 Jl_4:20_3 Jl_4:20_4 Jl_4:20_5 Jl_4:20_6 Jl_4:20_7 Jl_4:20_8 Jl_4:20_9 Jl_4:20_10 Jl_4:20_11 Jl_4:20_12
Jl:4:20 x x x x x x x x x x x x
Jl:4:21 καὶ ἐκδικήσω τὸ αἷμα αὐτῶν καὶ οὐ μὴ ἀθῳώσω. καὶ κύριος κατασκηνώσει ἐν Σιων.
Jl:4:21 And I will make inquisition for their blood, and will by no means leave it unavenged: and the Lord shall dwell in Sion. (Joel 3:21 Brenton)
Jl:4:21 «Pomszczę ich krew, nie pozostawię bez kary». A Pan zamieszka na Syjonie. (Jl 4:21 BT_4)
Jl:4:21 καὶ ἐκδικήσω τὸ αἷμα αὐτῶν καὶ οὐ μὴ ἀθῳώσω. καὶ κύριος κατασκηνώσει ἐν Σιων.
Jl:4:21 καί ἐκ·δικέω (εκ+δικ(ε)-, εκ+δικη·σ-, εκ+δικη·σ-, -, εκ+δεδικη-, εκ+δικη·θ-) ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή   καί κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κατα·σκήνωσις, -εως, ἡ; κατα·σκηνόω (κατα+σκην(ο)-, κατα+σκηνω·σ-, κατα+σκηνω·σ-, -, -, -) ἐν Σιών, ἡ
Jl:4:21 I też, nawet, mianowicie By pomścić/poprawiaj Krew On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie I też, nawet, mianowicie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Osiedlanie się {Decydowanie się}; by osiedlać się {by decydować się} W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Syjon
Jl:4:21 kai\ e)kdikE/sO to\ ai(=ma au)tO=n kai\ ou) mE\ a)TO|O/sO. kai\ ku/rios kataskEnO/sei e)n *siOn.
Jl:4:21 kai ekdikEsO to haima autOn kai u mE aTOOsO. kai kyrios kataskEnOsei en siOn.
Jl:4:21 C VF_FAI1S RA_ASN N3M_ASN RD_GPM C D D VF_FAI1S C N2_NSM VF_FAI3S P N_DSM
Jl:4:21 and also, even, namely to avenge/rectify the blood he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing not ć and also, even, namely lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. settling; to settle in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Zion
Jl:4:21 and I-will-AVENGE/RECTIFY, I-should-AVENGE/RECTIFY the (nom|acc) blood (nom|acc|voc) them/same (gen) and not not   and lord (nom); a lord ([Adj] nom) settling (dat); he/she/it-will-SETTLE, you(sg)-will-be-SETTLE-ed (classical) in/among/by (+dat) Zion (indecl)
Jl:4:21 Jl_4:21_1 Jl_4:21_2 Jl_4:21_3 Jl_4:21_4 Jl_4:21_5 Jl_4:21_6 Jl_4:21_7 Jl_4:21_8 Jl_4:21_9 Jl_4:21_10 Jl_4:21_11 Jl_4:21_12 Jl_4:21_13 Jl_4:21_14
Jl:4:21 x x x x x x x x x x x x x x