Joz:17:1 καὶ ἐγένετο τὰ ὅρια φυλῆς υἱῶν Μανασση, ὅτι οὗτος πρωτότοκος τῷ Ιωσηφ· τῷ Μαχιρ πρωτοτόκῳ Μανασση πατρὶ Γαλααδ [ἀνὴρ γὰρ πολεμιστὴς ἦν] ἐν τῇ Γαλααδίτιδι καὶ ἐν τῇ Βασανίτιδι.
Joz:17:1 And the borders of the tribe of the children of Manasse, (for he was the first-born of Joseph,) assigned to Machir the first-born of Manasse the father of Galaad, for he was a warrior, were in the land of Galaad and of Basan. (Joshua 17:1 Brenton)
Joz:17:1 A oto dział wylosowany dla pokolenia Manassesa, który był pierworodnym Józefa. Makir, pierworodny Manassesa, ojciec Gileada, ponieważ był wojownikiem, otrzymał Gilead i Baszan. (Joz 17:1 BT_4)
Joz:17:1 Καὶ ἐγένετο τὰ ὅρια φυλῆς υἱῶν Μανασση, ὅτι οὗτος πρωτότοκος τῷ Ιωσηφ· τῷ Μαχιρ πρωτοτόκῳ Μανασση πατρὶ Γαλααδ [ἀνὴρ γὰρ πολεμιστὴς ἦν] ἐν τῇ Γαλααδίτιδι καὶ ἐν τῇ Βασανίτιδι.
Joz:17:1 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό φυλή, -ῆς, ἡ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Μανασσῆς, -ῆ, ὁ, acc. sg. -ῆ ὅτι οὗτος αὕτη τοῦτο πρωτό·τοκος -ον ὁ ἡ τό Ἰωσήφ, ὁ ὁ ἡ τό   πρωτό·τοκος -ον Μανασσῆς, -ῆ, ὁ, acc. sg. -ῆ πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες; πατρί[δ]ς, -ίδος, ἡ   ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ γάρ   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό   καί ἐν ὁ ἡ τό  
Joz:17:1 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Granica Szczep Syn Manasses Ponieważ/tamto To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] firstborn Joseph firstborn Manasses Ojciec; ojczyzna Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Dla odtąd, jak By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród
Joz:17:1 *kai\ e)ge/neto ta\ o(/ria fulE=s ui(O=n *manassE, o(/ti ou(=tos prOto/tokos tO=| *iOsEf· tO=| *maCHir prOtoto/kO| *manassE patri\ *galaad [a)nE\r ga\r polemistE\s E)=n] e)n tE=| *galaadi/tidi kai\ e)n tE=| *basani/tidi.
Joz:17:1 kai egeneto ta horia fylEs hyiOn manassE, hoti hutos prOtotokos tO iOsEf· tO maCHir prOtotokO manassE patri galaad [anEr gar polemistEs En] en tE galaaditidi kai en tE basanitidi.
Joz:17:1 C VBI_AMI3S RA_NPN N2N_NPN N1_GSF N2_GPM N_GS C RD_NSM A1B_NSM RA_DSM N_DSM RA_DSM N_DSM A1B_DSM N_GS N3_DSM N_GS N3_NSM x N1M_NSM V9_IAI3S P RA_DSF N3D_DSF C P RA_DSF N3D_DSF
Joz:17:1 and also, even, namely to become become, happen the boundary tribe son Manasses because/that this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] firstborn the Joseph the ć firstborn Manasses father; fatherland ć man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". for since, as ć to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć
Joz:17:1 and he/she/it-was-BECOME-ed the (nom|acc) boundaries (nom|acc|voc) tribe (gen) sons (gen) Manasses  (acc, gen, voc) because/that this (nom) firstborn ([Adj] nom) the (dat) Joseph (indecl) the (dat)   firstborn ([Adj] dat) Manasses  (acc, gen, voc) father (dat); fatherland (voc)   man, husband (nom) for   he/she/it-was in/among/by (+dat) the (dat)   and in/among/by (+dat) the (dat)  
Joz:17:1 Joz_17:1_1 Joz_17:1_2 Joz_17:1_3 Joz_17:1_4 Joz_17:1_5 Joz_17:1_6 Joz_17:1_7 Joz_17:1_8 Joz_17:1_9 Joz_17:1_10 Joz_17:1_11 Joz_17:1_12 Joz_17:1_13 Joz_17:1_14 Joz_17:1_15 Joz_17:1_16 Joz_17:1_17 Joz_17:1_18 Joz_17:1_19 Joz_17:1_20 Joz_17:1_21 Joz_17:1_22 Joz_17:1_23 Joz_17:1_24 Joz_17:1_25 Joz_17:1_26 Joz_17:1_27 Joz_17:1_28 Joz_17:1_29
Joz:17:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:17:2 καὶ ἐγενήθη τοῖς υἱοῖς Μανασση τοῖς λοιποῖς κατὰ δήμους αὐτῶν, τοῖς υἱοῖς Ιεζερ καὶ τοῖς υἱοῖς Κελεζ καὶ τοῖς υἱοῖς Ιεζιηλ καὶ τοῖς υἱοῖς Συχεμ καὶ τοῖς υἱοῖς Συμαριμ καὶ τοῖς υἱοῖς Οφερ· οὗτοι οἱ ἄρσενες κατὰ δήμους αὐτῶν.
Joz:17:2 And there was land assigned to the other sons of Manasse according to their families; to the sons of Jezi, and to the sons of Kelez, and to the sons of Jeziel, and to the sons of Sychem, and to the sons of Symarim, and to the sons of Opher: these are the males according to their families. (Joshua 17:2 Brenton)
Joz:17:2 Dział otrzymali też pozostali synowie Manassesa według ich rodów: synowie Abiezera, synowie Cheleka, synowie Asrijela, synowie Sychema, synowie Chefera i synowie Szemida, potomkowie męscy Manassesa, syna Józefa, według ich rodów. (Joz 17:2 BT_4)
Joz:17:2 καὶ ἐγενήθη τοῖς υἱοῖς Μανασση τοῖς λοιποῖς κατὰ δήμους αὐτῶν, τοῖς υἱοῖς Ιεζερ καὶ τοῖς υἱοῖς Κελεζ καὶ τοῖς υἱοῖς Ιεζιηλ καὶ τοῖς υἱοῖς Συχεμ καὶ τοῖς υἱοῖς Συμαριμ καὶ τοῖς υἱοῖς Οφερ· οὗτοι οἱ ἄρσενες κατὰ δήμους αὐτῶν.
Joz:17:2 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Μανασσῆς, -ῆ, ὁ, acc. sg. -ῆ ὁ ἡ τό λοιπός -ή -όν κατά δῆμος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Συχέμ, ὁ and ἡ καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ἄρσην v.l. ἄρρην -εν, gen. sg. -ενος κατά δῆμος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Joz:17:2 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Syn Manasses Pozostawanie dobrze wtedy, s?, Teraz, odpoczynek {reszta} W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Zgromadzenia okręg, kraj, ziemia, parafia, mieszkańcy, On/ona/to/to samo Syn I też, nawet, mianowicie Syn I też, nawet, mianowicie Syn I też, nawet, mianowicie Syn Shechem I też, nawet, mianowicie Syn I też, nawet, mianowicie Syn To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Męski W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Zgromadzenia okręg, kraj, ziemia, parafia, mieszkańcy, On/ona/to/to samo
Joz:17:2 kai\ e)genE/TE toi=s ui(oi=s *manassE toi=s loipoi=s kata\ dE/mous au)tO=n, toi=s ui(oi=s *ieDZer kai\ toi=s ui(oi=s *keleDZ kai\ toi=s ui(oi=s *ieDZiEl kai\ toi=s ui(oi=s *suCHem kai\ toi=s ui(oi=s *sumarim kai\ toi=s ui(oi=s *ofer· ou(=toi oi( a)/rsenes kata\ dE/mous au)tO=n.
Joz:17:2 kai egenETE tois hyiois manassE tois loipois kata dEmus autOn, tois hyiois ieDZer kai tois hyiois keleDZ kai tois hyiois ieDZiEl kai tois hyiois syCHem kai tois hyiois symarim kai tois hyiois ofer· hutoi hoi arsenes kata dEmus autOn.
Joz:17:2 C VCI_API3S RA_DPM N2_DPM N_GS RA_DPM A1_DPM P N2_APM RD_GPM RA_DPM N2_DPM N_GS C RA_DPM N2_DPM N_GS C RA_DPM N2_DPM N_GS C RA_DPM N2_DPM N_GS C RA_DPM N2_DPM N_GS C RA_DPM N2_DPM N_GS RD_NPM RA_NPM A3_NPM P N2_APM RD_GPM
Joz:17:2 and also, even, namely to become become, happen the son Manasses the remaining well then, sο, now, the rest down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing assembly district, country, land, township, inhabitants, he/she/it/same the son ć and also, even, namely the son ć and also, even, namely the son ć and also, even, namely the son Shechem and also, even, namely the son ć and also, even, namely the son ć this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the male down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing assembly district, country, land, township, inhabitants, he/she/it/same
Joz:17:2 and he/she/it-was-BECOME-ed the (dat) sons (dat) Manasses  (acc, gen, voc) the (dat) remaining ([Adj] dat) down/according to/as per (+acc), against (+gen) assemblies (acc) them/same (gen) the (dat) sons (dat)   and the (dat) sons (dat)   and the (dat) sons (dat)   and the (dat) sons (dat) Shechem (indecl) and the (dat) sons (dat)   and the (dat) sons (dat)   these (nom) the (nom) male ([Adj] nom|voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) assemblies (acc) them/same (gen)
Joz:17:2 Joz_17:2_1 Joz_17:2_2 Joz_17:2_3 Joz_17:2_4 Joz_17:2_5 Joz_17:2_6 Joz_17:2_7 Joz_17:2_8 Joz_17:2_9 Joz_17:2_10 Joz_17:2_11 Joz_17:2_12 Joz_17:2_13 Joz_17:2_14 Joz_17:2_15 Joz_17:2_16 Joz_17:2_17 Joz_17:2_18 Joz_17:2_19 Joz_17:2_20 Joz_17:2_21 Joz_17:2_22 Joz_17:2_23 Joz_17:2_24 Joz_17:2_25 Joz_17:2_26 Joz_17:2_27 Joz_17:2_28 Joz_17:2_29 Joz_17:2_30 Joz_17:2_31 Joz_17:2_32 Joz_17:2_33 Joz_17:2_34 Joz_17:2_35 Joz_17:2_36 Joz_17:2_37 Joz_17:2_38 Joz_17:2_39
Joz:17:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:17:3 καὶ τῷ Σαλπααδ υἱῷ Οφερ, οὐκ ἦσαν αὐτῷ υἱοὶ ἀλλ’ ἢ θυγατέρες, καὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν θυγατέρων Σαλπααδ· Μααλα καὶ Νουα καὶ Εγλα καὶ Μελχα καὶ Θερσα.
Joz:17:3 And Salpaad the sons of Opher had no sons but daughters: and these are the names of the daughters of Salpaad; Maala, and Nua, and Egla, and Melcha, and Thersa. (Joshua 17:3 Brenton)
Joz:17:3 Selofchad, syn Chefera, syna Gileada, syna Makira, syna Manassesa, nie miał synów, a tylko córki, które nazywały się: Machla, Noa, Chogla, Milka i Tirsa. (Joz 17:3 BT_4)
Joz:17:3 καὶ τῷ Σαλπααδ υἱῷ Οφερ, οὐκ ἦσαν αὐτῷ υἱοὶ ἀλλ’ θυγατέρες, καὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν θυγατέρων Σαλπααδ· Μααλα καὶ Νουα καὶ Εγλα καὶ Μελχα καὶ Θερσα.
Joz:17:3 καί ὁ ἡ τό   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἀλλά ἤ[1] θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ καί οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ     καί   καί   καί   καί  
Joz:17:3 I też, nawet, mianowicie Syn ??? Przed przydechem mocnym By być On/ona/to/to samo Syn Ale Albo Córka I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Nazwisko {Imię} co do Córka I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
Joz:17:3 kai\ tO=| *salpaad ui(O=| *ofer, ou)k E)=san au)tO=| ui(oi\ a)ll’ E)\ Tugate/res, kai\ tau=ta ta\ o)no/mata tO=n Tugate/rOn *salpaad· *maala kai\ *noua kai\ *egla kai\ *melCHa kai\ *Tersa.
Joz:17:3 kai tO salpaad hyiO ofer, uk Esan autO hyioi all’ E Tygateres, kai tauta ta onomata tOn TygaterOn salpaad· maala kai nua kai egla kai melCHa kai Tersa.
Joz:17:3 C RA_DSM N_DSM N2_DSM N_GS D V9_IAI3P RD_DSM N2_NPM C C N3_NPF C RD_NPN RA_NPN N3M_NPN RA_GPF N3_GPF N_GS N_NS C N_NS C N_NS C N_NS C N_NS
Joz:17:3 and also, even, namely the ć son ć οὐχ before rough breathing to be he/she/it/same son but or daughter and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the name with regard to the daughter ć ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć
Joz:17:3 and the (dat)   son (dat)   not they-were him/it/same (dat) sons (nom|voc) but or daughters (nom|voc) and these (nom|acc) the (nom|acc) names (nom|acc|voc) the (gen) daughters (gen)     and   and   and   and  
Joz:17:3 Joz_17:3_1 Joz_17:3_2 Joz_17:3_3 Joz_17:3_4 Joz_17:3_5 Joz_17:3_6 Joz_17:3_7 Joz_17:3_8 Joz_17:3_9 Joz_17:3_10 Joz_17:3_11 Joz_17:3_12 Joz_17:3_13 Joz_17:3_14 Joz_17:3_15 Joz_17:3_16 Joz_17:3_17 Joz_17:3_18 Joz_17:3_19 Joz_17:3_20 Joz_17:3_21 Joz_17:3_22 Joz_17:3_23 Joz_17:3_24 Joz_17:3_25 Joz_17:3_26 Joz_17:3_27 Joz_17:3_28
Joz:17:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:17:4 καὶ ἔστησαν ἐναντίον Ελεαζαρ τοῦ ἱερέως καὶ ἐναντίον Ἰησοῦ καὶ ἐναντίον τῶν ἀρχόντων λέγουσαι Ὁ θεὸς ἐνετείλατο διὰ χειρὸς Μωυσῆ δοῦναι ἡμῖν κληρονομίαν ἐν μέσῳ τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν. καὶ ἐδόθη αὐταῖς διὰ προστάγματος κυρίου κλῆρος ἐν τοῖς ἀδελφοῖς τοῦ πατρὸς αὐτῶν.
Joz:17:4 And they stood before Eleazar the priest, and before Joshua, and before the rulers, saying, God gave a charge by the hand of Moses, to give us an inheritance in the midst of our brethren: so there was given to them by the command of the Lord an inheritance among the brethren of their father. (Joshua 17:4 Brenton)
Joz:17:4 One wystąpiły przed Eleazarem kapłanem i przed Jozuem, synem Nuna, i przed książętami, mówiąc: «Pan rozkazał Mojżeszowi, aby wyznaczył nam dziedzictwo pośród naszych braci». Dano im więc dziedzictwo zgodnie ze słowami Pana, wśród braci ich ojca. (Joz 17:4 BT_4)
Joz:17:4 καὶ ἔστησαν ἐναντίον Ελεαζαρ τοῦ ἱερέως καὶ ἐναντίον Ἰησοῦ καὶ ἐναντίον τῶν ἀρχόντων λέγουσαι θεὸς ἐνετείλατο διὰ χειρὸς Μωυσῆ δοῦναι ἡμῖν κληρονομίαν ἐν μέσῳ τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν. καὶ ἐδόθη αὐταῖς διὰ προστάγματος κυρίου κλῆρος ἐν τοῖς ἀδελφοῖς τοῦ πατρὸς αὐτῶν.
Joz:17:4 καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον Ἐλεάζαρ, ὁ ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ καί ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) διά χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κληρο·νομία, -ας, ἡ ἐν μέσος -η -ον ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί; ἀδελφή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό διά   κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κλῆρος, -ου, ὁ ἐν ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό
Joz:17:4 I też, nawet, mianowicie By powodować stać Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Eleazar Duchowny I też, nawet, mianowicie Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Jezus [Jozue albo Jezus] I też, nawet, mianowicie Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Władca; by zaczynać się By mówić/opowiadaj Bóg  By zalecać rozkaz Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Ręka Mojżesz By dawać Ja Dziedzictwo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Brat; siostra Ja I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Los W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Brat Ojciec On/ona/to/to samo
Joz:17:4 kai\ e)/stEsan e)nanti/on *eleaDZar tou= i(ere/Os kai\ e)nanti/on *)iEsou= kai\ e)nanti/on tO=n a)rCHo/ntOn le/gousai *(o Teo\s e)netei/lato dia\ CHeiro\s *mousE= dou=nai E(mi=n klEronomi/an e)n me/sO| tO=n a)delfO=n E(mO=n. kai\ e)do/TE au)tai=s dia\ prosta/gmatos kuri/ou klE=ros e)n toi=s a)delfoi=s tou= patro\s au)tO=n.
Joz:17:4 kai estEsan enantion eleaDZar tu hiereOs kai enantion iEsu kai enantion tOn arCHontOn legusai o Teos eneteilato dia CHeiros musE dunai hEmin klEronomian en mesO tOn adelfOn hEmOn. kai edoTE autais dia prostagmatos kyriu klEros en tois adelfois tu patros autOn.
Joz:17:4 C VAI_AAI3P P N_GS RA_GSM N3V_GSM C P N_GSM C P RA_GPM N3_GPM V1_PAPNPF RA_NSM N2_NSM VAI_AMI3S P N3_GSF N1M_GSM VO_AAN RP_DP N1A_ASF P A1_DSN RA_GPM N2_GPM RP_GP C VCI_API3S RD_DPF P N3M_GSN N2_GSM N2_NSM P RA_DPM N2_DPM RA_GSM N3_GSM RD_GPF
Joz:17:4 and also, even, namely to cause to stand in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, Eleazar the priest and also, even, namely in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, Jesus [Joshua or Jesus] and also, even, namely in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, the ruler; to begin to say/tell the god [see theology] to enjoin command because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) hand Moses to give I inheritance in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle the brother; sister I and also, even, namely to give he/she/it/same because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) ć lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. lot in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the brother the father he/she/it/same
Joz:17:4 and they-CAUSE-ed-TO-STand in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) Eleazar (indecl) the (gen) priest (gen) and in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) Jesus (dat, gen, voc), Jesus (indecl) and in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) rulers (gen); let-them-be-BEGIN-ing! (classical), while BEGIN-ing (gen) while SAY/TELL-ing (nom|voc) the (nom) god (nom) he/she/it-was-ENJOIN-ed because of (+acc), through (+gen) hand (gen) Moses (gen, voc) to-GIVE us (dat) inheritance (acc) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) the (gen) brothers (gen); sisters (gen) us (gen) and he/she/it-was-GIVE-ed them/same (dat) because of (+acc), through (+gen)   lord (gen); a lord ([Adj] gen) lot (nom) in/among/by (+dat) the (dat) brothers (dat) the (gen) father (gen) them/same (gen)
Joz:17:4 Joz_17:4_1 Joz_17:4_2 Joz_17:4_3 Joz_17:4_4 Joz_17:4_5 Joz_17:4_6 Joz_17:4_7 Joz_17:4_8 Joz_17:4_9 Joz_17:4_10 Joz_17:4_11 Joz_17:4_12 Joz_17:4_13 Joz_17:4_14 Joz_17:4_15 Joz_17:4_16 Joz_17:4_17 Joz_17:4_18 Joz_17:4_19 Joz_17:4_20 Joz_17:4_21 Joz_17:4_22 Joz_17:4_23 Joz_17:4_24 Joz_17:4_25 Joz_17:4_26 Joz_17:4_27 Joz_17:4_28 Joz_17:4_29 Joz_17:4_30 Joz_17:4_31 Joz_17:4_32 Joz_17:4_33 Joz_17:4_34 Joz_17:4_35 Joz_17:4_36 Joz_17:4_37 Joz_17:4_38 Joz_17:4_39 Joz_17:4_40 Joz_17:4_41
Joz:17:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:17:5 καὶ ἔπεσεν ὁ σχοινισμὸς αὐτῶν ἀπὸ Ανασσα καὶ πεδίον Λαβεκ ἐκ τῆς Γαλααδ, ἥ ἐστιν πέραν τοῦ Ιορδάνου·
Joz:17:5 And their lot fell to them from Anassa, and to the plain of Labec of the land of Galaad, which is beyond Jordan. (Joshua 17:5 Brenton)
Joz:17:5 Miał przeto Manasses dziesięć działów, oprócz ziemi Gilead i Baszan, leżącej po drugiej stronie Jordanu. (Joz 17:5 BT_4)
Joz:17:5 καὶ ἔπεσεν σχοινισμὸς αὐτῶν ἀπὸ Ανασσα καὶ πεδίον Λαβεκ ἐκ τῆς Γαλααδ, ἐστιν πέραν τοῦ Ιορδάνου·
Joz:17:5 καί πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό   καί     ἐκ ὁ ἡ τό   ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πέραν ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ
Joz:17:5 I też, nawet, mianowicie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Kto/, który/, który By być W poprzek Jordan [rzeka z]
Joz:17:5 kai\ e)/pesen o( sCHoinismo\s au)tO=n a)po\ *anassa kai\ pedi/on *labek e)k tE=s *galaad, E(/ e)stin pe/ran tou= *iorda/nou·
Joz:17:5 kai epesen ho sCHoinismos autOn apo anassa kai pedion labek ek tEs galaad, hE estin peran tu iordanu·
Joz:17:5 C VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RD_GPF P N_GS C N2N_NSN N_GS P RA_GSF N_GSF RR_NSF V9_PAI3S P RA_GSM N1M_GSM
Joz:17:5 and also, even, namely to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. the ć he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć and also, even, namely ć ć out of (+gen) ἐξ before vowels the ć who/whom/which to be across the Jordan [river of]
Joz:17:5 and he/she/it-FALL-ed the (nom)   them/same (gen) away from (+gen)   and     out of (+gen) the (gen)   who/whom/which (nom) he/she/it-is across the (gen) Jordan (gen)
Joz:17:5 Joz_17:5_1 Joz_17:5_2 Joz_17:5_3 Joz_17:5_4 Joz_17:5_5 Joz_17:5_6 Joz_17:5_7 Joz_17:5_8 Joz_17:5_9 Joz_17:5_10 Joz_17:5_11 Joz_17:5_12 Joz_17:5_13 Joz_17:5_14 Joz_17:5_15 Joz_17:5_16 Joz_17:5_17 Joz_17:5_18
Joz:17:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:17:6 ὅτι θυγατέρες υἱῶν Μανασση ἐκληρονόμησαν κλῆρον ἐν μέσῳ τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν· ἡ δὲ γῆ Γαλααδ ἐγενήθη τοῖς υἱοῖς Μανασση τοῖς καταλελειμμένοις.
Joz:17:6 For the daughters of the sons of Manasse inherited a portion in the midst of their brethren, and the land of Galaad was assigned to the remainder of the sons of Manasse. (Joshua 17:6 Brenton)
Joz:17:6 Ponieważ córki Manassesa otrzymały dziedzictwo pośród jego potomków, ziemia Gilead przypadła innym potomkom Manassesa. (Joz 17:6 BT_4)
Joz:17:6 ὅτι θυγατέρες υἱῶν Μανασση ἐκληρονόμησαν κλῆρον ἐν μέσῳ τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν· δὲ γῆ Γαλααδ ἐγενήθη τοῖς υἱοῖς Μανασση τοῖς καταλελειμμένοις.
Joz:17:6 ὅτι θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Μανασσῆς, -ῆ, ὁ, acc. sg. -ῆ κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -) κλῆρος, -ου, ὁ ἐν μέσος -η -ον ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί; ἀδελφή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό δέ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ   γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Μανασσῆς, -ῆ, ὁ, acc. sg. -ῆ ὁ ἡ τό κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-)
Joz:17:6 Ponieważ/tamto Córka Syn Manasses By dziedziczyć Los W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Brat; siostra On/ona/to/to samo zaś Ziemi/ziemia By stawać się stawaj się, zdarzaj się Syn Manasses By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj
Joz:17:6 o(/ti Tugate/res ui(O=n *manassE e)klErono/mEsan klE=ron e)n me/sO| tO=n a)delfO=n au)tO=n· E( de\ gE= *galaad e)genE/TE toi=s ui(oi=s *manassE toi=s kataleleimme/nois.
Joz:17:6 hoti Tygateres hyiOn manassE eklEronomEsan klEron en mesO tOn adelfOn autOn· hE de gE galaad egenETE tois hyiois manassE tois kataleleimmenois.
Joz:17:6 C N3_NPF N2_GPM N_GS VAI_AAI3P N2_ASM P A1_DSN RA_GPM N2_GPM RD_GPF RA_NSF x N1_NSF N_GSF VCI_API3S RA_DPM N2_DPM N_GS RA_DPM VP_XMPDPM
Joz:17:6 because/that daughter son Manasses to inherit lot in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle the brother; sister he/she/it/same the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] earth/land ć to become become, happen the son Manasses the to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up
Joz:17:6 because/that daughters (nom|voc) sons (gen) Manasses  (acc, gen, voc) they-INHERIT-ed lot (acc) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) the (gen) brothers (gen); sisters (gen) them/same (gen) the (nom) Yet earth/land (nom|voc)   he/she/it-was-BECOME-ed the (dat) sons (dat) Manasses  (acc, gen, voc) the (dat) having-been-LEAVE-ed-BEHIND (dat)
Joz:17:6 Joz_17:6_1 Joz_17:6_2 Joz_17:6_3 Joz_17:6_4 Joz_17:6_5 Joz_17:6_6 Joz_17:6_7 Joz_17:6_8 Joz_17:6_9 Joz_17:6_10 Joz_17:6_11 Joz_17:6_12 Joz_17:6_13 Joz_17:6_14 Joz_17:6_15 Joz_17:6_16 Joz_17:6_17 Joz_17:6_18 Joz_17:6_19 Joz_17:6_20 Joz_17:6_21
Joz:17:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:17:7 καὶ ἐγενήθη ὅρια υἱῶν Μανασση Δηλαναθ, ἥ ἐστιν κατὰ πρόσωπον υἱῶν Αναθ, καὶ πορεύεται ἐπὶ τὰ ὅρια ἐπὶ Ιαμιν καὶ Ιασσιβ ἐπὶ πηγὴν Θαφθωθ·
Joz:17:7 And the borders of the sons of Manasse were Delanath, which is before the sons of Anath, and it proceeds to the borders even to Jamin and Jassib to the fountain of Thaphthoth. (Joshua 17:7 Brenton)
Joz:17:7 Granica Manassesa ciągnęła się od strony Asera do Mikmetat, położonego na wschód od Sychem, i szła na prawo ku Jaszib przy źródle Tappuach. (Joz 17:7 BT_4)
Joz:17:7 Καὶ ἐγενήθη ὅρια υἱῶν Μανασση Δηλαναθ, ἐστιν κατὰ πρόσωπον υἱῶν Αναθ, καὶ πορεύεται ἐπὶ τὰ ὅρια ἐπὶ Ιαμιν καὶ Ιασσιβ ἐπὶ πηγὴν Θαφθωθ·
Joz:17:7 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὅριον, -ου, τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Μανασσῆς, -ῆ, ὁ, acc. sg. -ῆ   ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό ἐπί   καί   ἐπί πηγή, -ῆς, ἡ  
Joz:17:7 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Granica Syn Manasses Kto/, który/, który By być W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz Syn I też, nawet, mianowicie By iść Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Granica Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wiosna {Sprężyna}
Joz:17:7 *kai\ e)genE/TE o(/ria ui(O=n *manassE *dElanaT, E(/ e)stin kata\ pro/sOpon ui(O=n *anaT, kai\ poreu/etai e)pi\ ta\ o(/ria e)pi\ *iamin kai\ *iassib e)pi\ pEgE\n *TafTOT·
Joz:17:7 kai egenETE horia hyiOn manassE dElanaT, hE estin kata prosOpon hyiOn anaT, kai poreuetai epi ta horia epi iamin kai iassib epi pEgEn TafTOT·
Joz:17:7 C VCI_API3S N2N_NPN N2_GPM N_GS N_NSF RR_NSF V9_PAI3S P N2N_ASN N2_GPM N_GS C V1_PMI3S P RA_APN N2N_APN P N_AS C N_AS P N1_ASF N_GS
Joz:17:7 and also, even, namely to become become, happen boundary son Manasses ć who/whom/which to be down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face son ć and also, even, namely to go upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the boundary upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć and also, even, namely ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing spring ć
Joz:17:7 and he/she/it-was-BECOME-ed boundaries (nom|acc|voc) sons (gen) Manasses  (acc, gen, voc)   who/whom/which (nom) he/she/it-is down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc) sons (gen)   and he/she/it-is-being-GO-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) boundaries (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat)   and   upon/over (+acc,+gen,+dat) spring (acc)  
Joz:17:7 Joz_17:7_1 Joz_17:7_2 Joz_17:7_3 Joz_17:7_4 Joz_17:7_5 Joz_17:7_6 Joz_17:7_7 Joz_17:7_8 Joz_17:7_9 Joz_17:7_10 Joz_17:7_11 Joz_17:7_12 Joz_17:7_13 Joz_17:7_14 Joz_17:7_15 Joz_17:7_16 Joz_17:7_17 Joz_17:7_18 Joz_17:7_19 Joz_17:7_20 Joz_17:7_21 Joz_17:7_22 Joz_17:7_23 Joz_17:7_24
Joz:17:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:17:8 τῷ Μανασση ἔσται, καὶ Θαφεθ ἐπὶ τῶν ὁρίων Μανασση τοῖς υἱοῖς Εφραιμ.
Joz:17:8 It shall belong to Manasse, and Thapheth on the borders of Manasse shall belong to the sons of Ephraim. (Joshua 17:8 Brenton)
Joz:17:8 Okolica Tappuach należała do Manassesa, ale Tappuach na granicy Manassesa należało do Efraima. (Joz 17:8 BT_4)
Joz:17:8 τῷ Μανασση ἔσται, καὶ Θαφεθ ἐπὶ τῶν ὁρίων Μανασση τοῖς υἱοῖς Εφραιμ.
Joz:17:8 ὁ ἡ τό Μανασσῆς, -ῆ, ὁ, acc. sg. -ῆ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί   ἐπί ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό; ὁρίζω (οριζ-, ορι(ε)·[σ]-, ορι·σ-, -, ωρισ-, ορισ·θ-) Μανασσῆς, -ῆ, ὁ, acc. sg. -ῆ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἐφραίμ, ὁ
Joz:17:8 Manasses By być I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Granica; by wyświęcać/znak {ocenę} precz Manasses Syn Efraim
Joz:17:8 tO=| *manassE e)/stai, kai\ *TafeT e)pi\ tO=n o(ri/On *manassE toi=s ui(oi=s *efraim.
Joz:17:8 tO manassE estai, kai TafeT epi tOn horiOn manassE tois hyiois efraim.
Joz:17:8 RA_DSM N_DSM VF_FMI3S C N_NS P RA_GPN N2N_GPN N_GSM RA_DPM N2_DPM N_GS
Joz:17:8 the Manasses to be and also, even, namely ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the boundary; to ordain/mark off Manasses the son Ephraim
Joz:17:8 the (dat) Manasses  (acc, gen, voc) he/she/it-will-be and   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) boundaries (gen); going-to-ORDAIN/MARK (fut ptcp) (nom) Manasses  (acc, gen, voc) the (dat) sons (dat) Ephraim (indecl)
Joz:17:8 Joz_17:8_1 Joz_17:8_2 Joz_17:8_3 Joz_17:8_4 Joz_17:8_5 Joz_17:8_6 Joz_17:8_7 Joz_17:8_8 Joz_17:8_9 Joz_17:8_10 Joz_17:8_11 Joz_17:8_12
Joz:17:8 x x x x x x x x x x x x
Joz:17:9 καὶ καταβήσεται τὰ ὅρια ἐπὶ φάραγγα Καρανα ἐπὶ λίβα κατὰ φάραγγα Ιαριηλ, τερέμινθος τῷ Εφραιμ ἀνὰ μέσον πόλεως Μανασση· καὶ ὅρια Μανασση ἐπὶ τὸν βορρᾶν εἰς τὸν χειμάρρουν, καὶ ἔσται αὐτοῦ ἡ διέξοδος θάλασσα.
Joz:17:9 And the borders shall go down to the valley of Carana southward by the valley of Jariel, (there is a turpentine tree belonging to Ephraim between that and the city of Manasse:) and the borders of Manasse are northward to the brook; and the sea shall be its termination. (Joshua 17:9 Brenton)
Joz:17:9 Granica schodziła do potoku Kana (na południe od potoku były miasta efraimskie, prócz tych, które miał Efraim, wśród miast Manassesa, a ziemia Manassesa znajdowała się na północ od potoku) i biegła ku morzu. (Joz 17:9 BT_4)
Joz:17:9 καὶ καταβήσεται τὰ ὅρια ἐπὶ φάραγγα Καρανα ἐπὶ λίβα κατὰ φάραγγα Ιαριηλ, τερέμινθος τῷ Εφραιμ ἀνὰ μέσον πόλεως Μανασση· καὶ ὅρια Μανασση ἐπὶ τὸν βορρᾶν εἰς τὸν χειμάρρουν, καὶ ἔσται αὐτοῦ διέξοδος θάλασσα.
Joz:17:9 καί κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό ἐπί φάραγξ, -αγγος, ἡ   ἐπί λίψ, -ιβός, ὁ κατά φάραγξ, -αγγος, ἡ     ὁ ἡ τό Ἐφραίμ, ὁ ἀνά μέσος -η -ον πόλις, -εως, ἡ Μανασσῆς, -ῆ, ὁ, acc. sg. -ῆ καί ὅριον, -ου, τό Μανασσῆς, -ῆ, ὁ, acc. sg. -ῆ ἐπί ὁ ἡ τό βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό χείμα·ρρος/-ρρους, -ου, ὁ καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό δι·έξ·οδος, -ου, ἡ θάλασσα, -ης, ἡ
Joz:17:9 I też, nawet, mianowicie By schodzić Granica Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym ??? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Południowy zachód W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym ??? Efraim W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Miasto Manasses I też, nawet, mianowicie Granica Manasses Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Na północ Do (+przyspieszenie) Koryto rzeki I też, nawet, mianowicie By być On/ona/to/to samo dia eksodus Morze
Joz:17:9 kai\ katabE/setai ta\ o(/ria e)pi\ fa/ragga *karana e)pi\ li/ba kata\ fa/ragga *iariEl, tere/minTos tO=| *efraim a)na\ me/son po/leOs *manassE· kai\ o(/ria *manassE e)pi\ to\n borra=n ei)s to\n CHeima/rroun, kai\ e)/stai au)tou= E( die/Xodos Ta/lassa.
Joz:17:9 kai katabEsetai ta horia epi faranga karana epi liba kata faranga iariEl, tereminTos tO efraim ana meson poleOs manassE· kai horia manassE epi ton borran eis ton CHeimarrun, kai estai autu hE dieXodos Talassa.
Joz:17:9 C VF_FMI3S RA_NPN N2N_NPN P N3G_ASF N_GS P N3B_ASM P N3G_ASF N_GS N2_NSM RA_DSM N_DSM P A1_ASN N3I_GSF N_GS C N2N_NPN N_GS P RA_ASM N1T_ASM P RA_ASM A1C_ASM C VF_FMI3S RD_GSN RA_NSF N2_NSF N1S_NSF
Joz:17:9 and also, even, namely to go down the boundary upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ??? ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing southwest down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing ??? ć ć the Ephraim up/each/by (+acc) middle city Manasses and also, even, namely boundary Manasses upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the north into (+acc) the wadi and also, even, namely to be he/she/it/same the dia-exodus sea
Joz:17:9 and he/she/it-will-be-GO DOWN-ed the (nom|acc) boundaries (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) ??? (acc)   upon/over (+acc,+gen,+dat) southwest (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) ??? (acc)     the (dat) Ephraim (indecl) up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) city (gen) Manasses  (acc, gen, voc) and boundaries (nom|acc|voc) Manasses  (acc, gen, voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) north (acc) into (+acc) the (acc) wadi (acc) and he/she/it-will-be him/it/same (gen) the (nom) dia-exodus (nom) sea (nom|voc)
Joz:17:9 Joz_17:9_1 Joz_17:9_2 Joz_17:9_3 Joz_17:9_4 Joz_17:9_5 Joz_17:9_6 Joz_17:9_7 Joz_17:9_8 Joz_17:9_9 Joz_17:9_10 Joz_17:9_11 Joz_17:9_12 Joz_17:9_13 Joz_17:9_14 Joz_17:9_15 Joz_17:9_16 Joz_17:9_17 Joz_17:9_18 Joz_17:9_19 Joz_17:9_20 Joz_17:9_21 Joz_17:9_22 Joz_17:9_23 Joz_17:9_24 Joz_17:9_25 Joz_17:9_26 Joz_17:9_27 Joz_17:9_28 Joz_17:9_29 Joz_17:9_30 Joz_17:9_31 Joz_17:9_32 Joz_17:9_33 Joz_17:9_34
Joz:17:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:17:10 ἀπὸ λιβὸς τῷ Εφραιμ, καὶ ἐπὶ βορρᾶν Μανασση, καὶ ἔσται ἡ θάλασσα ὅρια αὐτοῖς· καὶ ἐπὶ Ασηρ συνάψουσιν ἐπὶ βορρᾶν καὶ τῷ Ισσαχαρ ἀπ’ ἀνατολῶν.
Joz:17:10 Southward the land belongs to Ephraim, and northward to Manasse; and the sea shall be their cost; and northward they shall border upon Aseb, and eastward upon Issachar. (Joshua 17:10 Brenton)
Joz:17:10 Ziemia położona na południe należała do Efraima, na północ zaś - należała do Manassesa, a granicą było morze. Z Aserem graniczyli na północy, a z Issacharem na wschodzie. (Joz 17:10 BT_4)
Joz:17:10 ἀπὸ λιβὸς τῷ Εφραιμ, καὶ ἐπὶ βορρᾶν Μανασση, καὶ ἔσται θάλασσα ὅρια αὐτοῖς· καὶ ἐπὶ Ασηρ συνάψουσιν ἐπὶ βορρᾶν καὶ τῷ Ισσαχαρ ἀπ’ ἀνατολῶν.
Joz:17:10 ἀπό λίψ, -ιβός, ὁ ὁ ἡ τό Ἐφραίμ, ὁ καί ἐπί βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ Μανασσῆς, -ῆ, ὁ, acc. sg. -ῆ καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ ὅριον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐπί Ἀσήρ, ὁ   ἐπί βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό Ἰσσαχάρ v.l. Ἰσα-, ὁ ἀπό ἀνατολή, -ῆς, ἡ
Joz:17:10 Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Południowy zachód Efraim I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Na północ Manasses I też, nawet, mianowicie By być Morze Granica On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Asher Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Na północ I też, nawet, mianowicie Issachar Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Na wschód [miejsce] - miejsce świtu słońca, na wschód (nawet bez słońca), źródło światła (prawdy źródło), strój. przychodzącego Mesjasza Yahweh
Joz:17:10 a)po\ libo\s tO=| *efraim, kai\ e)pi\ borra=n *manassE, kai\ e)/stai E( Ta/lassa o(/ria au)toi=s· kai\ e)pi\ *asEr suna/PSousin e)pi\ borra=n kai\ tO=| *issaCHar a)p’ a)natolO=n.
Joz:17:10 apo libos tO efraim, kai epi borran manassE, kai estai hE Talassa horia autois· kai epi asEr synaPSusin epi borran kai tO issaCHar ap’ anatolOn.
Joz:17:10 P N3B_GSM RA_DSM N_DS C P N1T_ASM N_GS C VF_FMI3S RA_NSF N1S_NSF N2N_NPN RD_DPM C P N_AS VF_FAI3P P N1T_ASM C RA_DSM N_DSM P N1_GPF
Joz:17:10 from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing southwest the Ephraim and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing north Manasses and also, even, namely to be the sea boundary he/she/it/same and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Asher ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing north and also, even, namely the Issachar from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing east [place] - place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah of Yahweh
Joz:17:10 away from (+gen) southwest (gen) the (dat) Ephraim (indecl) and upon/over (+acc,+gen,+dat) north (acc) Manasses  (acc, gen, voc) and he/she/it-will-be the (nom) sea (nom|voc) boundaries (nom|acc|voc) them/same (dat) and upon/over (+acc,+gen,+dat) Asher (indecl)   upon/over (+acc,+gen,+dat) north (acc) and the (dat) Issachar (indecl) away from (+gen) risig of the east dawns (gen)
Joz:17:10 Joz_17:10_1 Joz_17:10_2 Joz_17:10_3 Joz_17:10_4 Joz_17:10_5 Joz_17:10_6 Joz_17:10_7 Joz_17:10_8 Joz_17:10_9 Joz_17:10_10 Joz_17:10_11 Joz_17:10_12 Joz_17:10_13 Joz_17:10_14 Joz_17:10_15 Joz_17:10_16 Joz_17:10_17 Joz_17:10_18 Joz_17:10_19 Joz_17:10_20 Joz_17:10_21 Joz_17:10_22 Joz_17:10_23 Joz_17:10_24 Joz_17:10_25
Joz:17:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:17:11 καὶ ἔσται Μανασση ἐν Ισσαχαρ καὶ ἐν Ασηρ Βαιθσαν καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν καὶ τοὺς κατοικοῦντας Δωρ καὶ τὰς κώμας αὐτῆς καὶ τοὺς κατοικοῦντας Μαγεδδω καὶ τὰς κώμας αὐτῆς καὶ τὸ τρίτον τῆς Ναφετα καὶ τὰς κώμας αὐτῆς.
Joz:17:11 And Manasses shall have in the portion of Issachar and Aser Baethsan and their villages, and the inhabitants of Dor, and its villages, and the inhabitants of Mageddo, and its villages, and the third part of Mapheta, and its villages. (Joshua 17:11 Brenton)
Joz:17:11 Manasses w działach Issachara i Asera posiadał Bet-Szean z przynależnymi miejscowościami, Jibleam z przynależnymi miejscowościami, mieszkańców Dor z przynależnymi miejscowościami, mieszkańców Endor z przynależnymi miejscowościami, mieszkańców Tanak i mieszkańców Megiddo z przynależnymi miejscowościami oraz trzecią część Nafat. (Joz 17:11 BT_4)
Joz:17:11 καὶ ἔσται Μανασση ἐν Ισσαχαρ καὶ ἐν Ασηρ Βαιθσαν καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν καὶ τοὺς κατοικοῦντας Δωρ καὶ τὰς κώμας αὐτῆς καὶ τοὺς κατοικοῦντας Μαγεδδω καὶ τὰς κώμας αὐτῆς καὶ τὸ τρίτον τῆς Ναφετα καὶ τὰς κώμας αὐτῆς.
Joz:17:11 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) Μανασσῆς, -ῆ, ὁ, acc. sg. -ῆ ἐν Ἰσσαχάρ v.l. Ἰσα-, ὁ καί ἐν Ἀσήρ, ὁ   καί ὁ ἡ τό κώμη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-)   καί ὁ ἡ τό κώμη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-)   καί ὁ ἡ τό κώμη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό τρίτος -η -ον ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό κώμη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Joz:17:11 I też, nawet, mianowicie By być Manasses W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Issachar I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Asher I też, nawet, mianowicie Miasto On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) I też, nawet, mianowicie Miasto On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) I też, nawet, mianowicie Miasto On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Trzeci I też, nawet, mianowicie Miasto On/ona/to/to samo
Joz:17:11 kai\ e)/stai *manassE e)n *issaCHar kai\ e)n *asEr *baiTsan kai\ ai( kO=mai au)tO=n kai\ tou\s katoikou=ntas *dOr kai\ ta\s kO/mas au)tE=s kai\ tou\s katoikou=ntas *mageddO kai\ ta\s kO/mas au)tE=s kai\ to\ tri/ton tE=s *nafeta kai\ ta\s kO/mas au)tE=s.
Joz:17:11 kai estai manassE en issaCHar kai en asEr baiTsan kai hai kOmai autOn kai tus katoikuntas dOr kai tas kOmas autEs kai tus katoikuntas mageddO kai tas kOmas autEs kai to triton tEs nafeta kai tas kOmas autEs.
Joz:17:11 C VF_FMI3S N_NSM P N_DS C P N_DS N_GS C RA_NPF N1_NPF RD_GPM C RA_APM V2_PAPAPM N_AS C RA_APF N1_APF RD_GSF C RA_APM V2_PAPAPM N_AS C RA_APF N1_APF RD_GSF C RA_ASN A1_ASN RA_GSF N_GSF C RA_APF N1_APF RD_GSF
Joz:17:11 and also, even, namely to be Manasses in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Issachar and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Asher ć and also, even, namely the town he/she/it/same and also, even, namely the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) ć and also, even, namely the town he/she/it/same and also, even, namely the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) ć and also, even, namely the town he/she/it/same and also, even, namely the third the ć and also, even, namely the town he/she/it/same
Joz:17:11 and he/she/it-will-be Manasses  (acc, gen, voc) in/among/by (+dat) Issachar (indecl) and in/among/by (+dat) Asher (indecl)   and the (nom) towns (nom|voc) them/same (gen) and the (acc) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (acc)   and the (acc) towns (acc) her/it/same (gen) and the (acc) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (acc)   and the (acc) towns (acc) her/it/same (gen) and the (nom|acc) third (acc, nom|acc|voc) the (gen)   and the (acc) towns (acc) her/it/same (gen)
Joz:17:11 Joz_17:11_1 Joz_17:11_2 Joz_17:11_3 Joz_17:11_4 Joz_17:11_5 Joz_17:11_6 Joz_17:11_7 Joz_17:11_8 Joz_17:11_9 Joz_17:11_10 Joz_17:11_11 Joz_17:11_12 Joz_17:11_13 Joz_17:11_14 Joz_17:11_15 Joz_17:11_16 Joz_17:11_17 Joz_17:11_18 Joz_17:11_19 Joz_17:11_20 Joz_17:11_21 Joz_17:11_22 Joz_17:11_23 Joz_17:11_24 Joz_17:11_25 Joz_17:11_26 Joz_17:11_27 Joz_17:11_28 Joz_17:11_29 Joz_17:11_30 Joz_17:11_31 Joz_17:11_32 Joz_17:11_33 Joz_17:11_34 Joz_17:11_35 Joz_17:11_36 Joz_17:11_37 Joz_17:11_38
Joz:17:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:17:12 καὶ οὐκ ἠδυνάσθησαν οἱ υἱοὶ Μανασση ἐξολεθρεῦσαι τὰς πόλεις ταύτας, καὶ ἤρχετο ὁ Χαναναῖος κατοικεῖν ἐν τῇ γῇ ταύτῃ·
Joz:17:12 And the sons of Manasse were not able to destroy these cities; and the Chananite began to dwell in that land. (Joshua 17:12 Brenton)
Joz:17:12 Nie mogli jednak synowie Manassesa wziąć w posiadanie tych miast i dlatego Kananejczycy pozostali w tym kraju. (Joz 17:12 BT_4)
Joz:17:12 καὶ οὐκ ἠδυνάσθησαν οἱ υἱοὶ Μανασση ἐξολεθρεῦσαι τὰς πόλεις ταύτας, καὶ ἤρχετο Χαναναῖος κατοικεῖν ἐν τῇ γῇ ταύτῃ·
Joz:17:12 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Μανασσῆς, -ῆ, ὁ, acc. sg. -ῆ ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -); ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό Χαναναῖος -α -ον κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ οὗτος αὕτη τοῦτο
Joz:17:12 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Do zdolnego Syn Manasses By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację Miasto To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie By przychodzić; by zaczynać się Kananeńczyk By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Joz:17:12 kai\ ou)k E)duna/sTEsan oi( ui(oi\ *manassE e)XoleTreu=sai ta\s po/leis tau/tas, kai\ E)/rCHeto o( *CHananai=os katoikei=n e)n tE=| gE=| tau/tE|·
Joz:17:12 kai uk EdynasTEsan hoi hyioi manassE eXoleTreusai tas poleis tautas, kai ErCHeto ho CHananaios katoikein en tE gE tautE·
Joz:17:12 C D VSI_API3P RA_NPM N2_NPM N_GS VA_AAN RA_APF N3I_APF RD_APF C V1I_IMI3S RA_NSM N2_NSM V2_PAN P RA_DSF N1_DSF RD_DSF
Joz:17:12 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to able the son Manasses to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination the city this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to come; to begin the Canaanite to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the earth/land this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Joz:17:12 and not they-were-ABLE-ed the (nom) sons (nom|voc) Manasses  (acc, gen, voc) to-DESTROY UTTERLY, be-you(sg)-DESTROY UTTERLY-ed!, he/she/it-happens-to-DESTROY UTTERLY (opt) the (acc) cities (acc, nom|voc) these (acc) and he/she/it-was-being-COME-ed; he/she/it-was-being-BEGIN-ed the (nom) Canaanite ([Adj] nom) to-be-RESIDE/SETTLE-ing-DOWN in/among/by (+dat) the (dat) earth/land (dat) this (dat)
Joz:17:12 Joz_17:12_1 Joz_17:12_2 Joz_17:12_3 Joz_17:12_4 Joz_17:12_5 Joz_17:12_6 Joz_17:12_7 Joz_17:12_8 Joz_17:12_9 Joz_17:12_10 Joz_17:12_11 Joz_17:12_12 Joz_17:12_13 Joz_17:12_14 Joz_17:12_15 Joz_17:12_16 Joz_17:12_17 Joz_17:12_18 Joz_17:12_19
Joz:17:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:17:13 καὶ ἐγενήθη καὶ ἐπεὶ κατίσχυσαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ, καὶ ἐποίησαν τοὺς Χαναναίους ὑπηκόους, ἐξολεθρεῦσαι δὲ αὐτοὺς οὐκ ἐξωλέθρευσαν.
Joz:17:13 And it came to pass that when the children of Israel were strong, they made the Chananites subject, but they did not utterly destroy them. (Joshua 17:13 Brenton)
Joz:17:13 Gdy Izraelici stali się silniejsi, zmusili Kananejczyków do robót publicznych, lecz ich nie wypędzili. (Joz 17:13 BT_4)
Joz:17:13 καὶ ἐγενήθη καὶ ἐπεὶ κατίσχυσαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ, καὶ ἐποίησαν τοὺς Χαναναίους ὑπηκόους, ἐξολεθρεῦσαι δὲ αὐτοὺς οὐκ ἐξωλέθρευσαν.
Joz:17:13 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) καί ἐπεί κατ·ισχύω (κατ+ισχυ-, κατ+ισχυ·σ-, κατ+ισχυ·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό Χαναναῖος -α -ον ὑπ·ήκοος -ον ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) δέ αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-)
Joz:17:13 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się I też, nawet, mianowicie Odtąd/inaczej [inaczej, np., Do ??? Syn Izrael I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Kananeńczyk Posłuszny By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację zaś On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację
Joz:17:13 kai\ e)genE/TE kai\ e)pei\ kati/sCHusan oi( ui(oi\ *israEl, kai\ e)poi/Esan tou\s *CHananai/ous u(pEko/ous, e)XoleTreu=sai de\ au)tou\s ou)k e)XOle/Treusan.
Joz:17:13 kai egenETE kai epei katisCHysan hoi hyioi israEl, kai epoiEsan tus CHananaius hypEkous, eXoleTreusai de autus uk eXOleTreusan.
Joz:17:13 C VCI_API3S C C VA_AAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM C VAI_AAI3P RA_APM N2_APM N2_APM VA_AAN x RD_APM D VAI_AAI3P
Joz:17:13 and also, even, namely to become become, happen and also, even, namely since/otherwise [otherwise, e.g., to ??? the son Israel and also, even, namely to do/make the Canaanite obedient to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same οὐχ before rough breathing to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination
Joz:17:13 and he/she/it-was-BECOME-ed and since they-???-ed, upon ???-ing (nom|acc|voc) the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) and they-DO/MAKE-ed the (acc) Canaanite ([Adj] acc) obedient ([Adj] acc) to-DESTROY UTTERLY, be-you(sg)-DESTROY UTTERLY-ed!, he/she/it-happens-to-DESTROY UTTERLY (opt) Yet them/same (acc) not they-DESTROY UTTERLY-ed
Joz:17:13 Joz_17:13_1 Joz_17:13_2 Joz_17:13_3 Joz_17:13_4 Joz_17:13_5 Joz_17:13_6 Joz_17:13_7 Joz_17:13_8 Joz_17:13_9 Joz_17:13_10 Joz_17:13_11 Joz_17:13_12 Joz_17:13_13 Joz_17:13_14 Joz_17:13_15 Joz_17:13_16 Joz_17:13_17 Joz_17:13_18
Joz:17:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:17:14 Ἀντεῖπαν δὲ οἱ υἱοὶ Ιωσηφ τῷ Ἰησοῦ λέγοντες Διὰ τί ἐκληρονόμησας ἡμᾶς κλῆρον ἕνα καὶ σχοίνισμα ἕν; ἐγὼ δὲ λαὸς πολύς εἰμι, καὶ ὁ θεὸς εὐλόγησέν με.
Joz:17:14 And the sons of Joseph answered Joshua, saying, Wherefore hast thou caused us to inherit one inheritance, and one line? whereas I am a great people, and God has blessed me. (Joshua 17:14 Brenton)
Joz:17:14 Potomkowie Józefa wystąpili do Jozuego oświadczając: «Dlaczego wyznaczyłeś mi jeden tylko los i jeden dział, chociaż stanowię lud liczny, bo tak aż dotąd błogosławi mi Pan?» (Joz 17:14 BT_4)
Joz:17:14 Ἀντεῖπαν δὲ οἱ υἱοὶ Ιωσηφ τῷ Ἰησοῦ λέγοντες Διὰ τί ἐκληρονόμησας ἡμᾶς κλῆρον ἕνα καὶ σχοίνισμα ἕν; ἐγὼ δὲ λαὸς πολύς εἰμι, καὶ θεὸς εὐλόγησέν με.
Joz:17:14   δέ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰωσήφ, ὁ ὁ ἡ τό Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) διά τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κλῆρος, -ου, ὁ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός καί   εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δέ λαός, -οῦ, ὁ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Joz:17:14 zaś Syn Joseph Jezus [Jozue albo Jezus] By mówić/opowiadaj Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By dziedziczyć Ja Los Jeden I też, nawet, mianowicie Jeden Ja zaś Ludzie Dużo By iść; by być I też, nawet, mianowicie Bóg  By błogosławić Ja
Joz:17:14 *)antei=pan de\ oi( ui(oi\ *iOsEf tO=| *)iEsou= le/gontes *dia\ ti/ e)klErono/mEsas E(ma=s klE=ron e(/na kai\ sCHoi/nisma e(/n; e)gO\ de\ lao\s polu/s ei)mi, kai\ o( Teo\s eu)lo/gEse/n me.
Joz:17:14 anteipan de hoi hyioi iOsEf tO iEsu legontes dia ti eklEronomEsas hEmas klEron hena kai sCHoinisma hen; egO de laos polys eimi, kai ho Teos eulogEsen me.
Joz:17:14 VAI_AAI3P x RA_NPM N2_NPM N_GSM RA_DSM N_DSM V1_PAPNPM P RI_ASN VAI_AAI2S RP_AP N2_ASM A3_ASM C N3M_ASN A3_ASN RP_NS x N2_NSM A1P_NSM V9_PAI1S C RA_NSM N2_NSM VA_AAI3S RP_AS
Joz:17:14 ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the son Joseph the Jesus [Joshua or Jesus] to say/tell because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to inherit I lot one and also, even, namely ć one I δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] people much to go; to be and also, even, namely the god [see theology] to bless I
Joz:17:14 Yet   the (nom) sons (nom|voc) Joseph (indecl) the (dat) Jesus (dat, gen, voc), Jesus (indecl) while SAY/TELL-ing (nom|voc) because of (+acc), through (+gen) who/what/why (nom|acc) you(sg)-INHERIT-ed us (acc) lot (acc) one (acc) and   one (nom|acc) I (nom) Yet people (nom) much (nom) I-am-GO-ing; I-am and the (nom) god (nom) he/she/it-BLESS-ed me (acc)
Joz:17:14 Joz_17:14_1 Joz_17:14_2 Joz_17:14_3 Joz_17:14_4 Joz_17:14_5 Joz_17:14_6 Joz_17:14_7 Joz_17:14_8 Joz_17:14_9 Joz_17:14_10 Joz_17:14_11 Joz_17:14_12 Joz_17:14_13 Joz_17:14_14 Joz_17:14_15 Joz_17:14_16 Joz_17:14_17 Joz_17:14_18 Joz_17:14_19 Joz_17:14_20 Joz_17:14_21 Joz_17:14_22 Joz_17:14_23 Joz_17:14_24 Joz_17:14_25 Joz_17:14_26 Joz_17:14_27
Joz:17:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:17:15 καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ἰησοῦς Εἰ λαὸς πολὺς εἶ, ἀνάβηθι εἰς τὸν δρυμὸν καὶ ἐκκάθαρον σεαυτῷ, εἰ στενοχωρεῖ σε τὸ ὄρος τὸ Εφραιμ.
Joz:17:15 And Joshua said to them, If thou be a great people, go up to the forest, and clear the land for thyself, If mount Ephraim be too little for thee. (Joshua 17:15 Brenton)
Joz:17:15 Jozue odpowiedział im: «Jeśli stanowisz tak liczny lud, wejdź do krainy zalesionej i wykarczuj ją sobie w ziemi Peryzzytów i Refaitów, skoro na górze Efraima jest ci za ciasno». (Joz 17:15 BT_4)
Joz:17:15 καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ἰησοῦς Εἰ λαὸς πολὺς εἶ, ἀνάβηθι εἰς τὸν δρυμὸν καὶ ἐκκάθαρον σεαυτῷ, εἰ στενοχωρεῖ σε τὸ ὄρος τὸ Εφραιμ.
Joz:17:15 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ εἰ λαός, -οῦ, ὁ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό   καί ἐκ·καθαίρω (-, εκ+καθαρ(ε)·[σ]-, εκ+καθαρ·[σ]-, -, -, -) σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ εἰ στενο·χωρέω (στενοχωρ(ε)-, στενοχωρη·σ-, στενοχωρη·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ὁ ἡ τό Ἐφραίμ, ὁ
Joz:17:15 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Jezus [Jozue albo Jezus] Jeżeli Ludzie Dużo By iść; by być By podnosić Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie By oczyszczać Siebie Jeżeli By ograniczać Ty; twój/twój(sg) Wchodź Efraim
Joz:17:15 kai\ ei)=pen au)toi=s *)iEsou=s *ei) lao\s polu\s ei)=, a)na/bETi ei)s to\n drumo\n kai\ e)kka/Taron seautO=|, ei) stenoCHOrei= se to\ o)/ros to\ *efraim.
Joz:17:15 kai eipen autois iEsus ei laos polys ei, anabETi eis ton drymon kai ekkaTaron seautO, ei stenoCHOrei se to oros to efraim.
Joz:17:15 C VBI_AAI3S RD_DPM N_NSM C N2_NSM A1P_NSM V9_PAI2S VZ_AAD2S P RA_ASM N2_ASM C VB_AAD2S RD_DSM C V2_PAI3S RP_AS RA_NSN N3E_NSN RA_NSN N_GS
Joz:17:15 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same Jesus [Joshua or Jesus] if people much to go; to be to ascend into (+acc) the ć and also, even, namely to cleanse yourself if to restrict you; your/yours(sg) the mount the Ephraim
Joz:17:15 and he/she/it-SAY/TELL-ed them/same (dat) Jesus (nom) if people (nom) much (nom) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are do-ASCEND-you(sg)! into (+acc) the (acc)   and do-CLEANSE-you(sg)! yourself (dat) if he/she/it-is-RESTRICT-ing, you(sg)-are-being-RESTRICT-ed (classical), be-you(sg)-RESTRICT-ing! you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) the (nom|acc) mount (nom|acc|voc) the (nom|acc) Ephraim (indecl)
Joz:17:15 Joz_17:15_1 Joz_17:15_2 Joz_17:15_3 Joz_17:15_4 Joz_17:15_5 Joz_17:15_6 Joz_17:15_7 Joz_17:15_8 Joz_17:15_9 Joz_17:15_10 Joz_17:15_11 Joz_17:15_12 Joz_17:15_13 Joz_17:15_14 Joz_17:15_15 Joz_17:15_16 Joz_17:15_17 Joz_17:15_18 Joz_17:15_19 Joz_17:15_20 Joz_17:15_21 Joz_17:15_22
Joz:17:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:17:16 καὶ εἶπαν Οὐκ ἀρκέσει ἡμῖν τὸ ὄρος τὸ Εφραιμ, καὶ ἵππος ἐπίλεκτος καὶ σίδηρος τῷ Χαναναίῳ τῷ κατοικοῦντι ἐν αὐτῷ ἐν Βαιθσαν καὶ ἐν ταῖς κώμαις αὐτῆς ἐν τῇ κοιλάδι Ιεζραελ.
Joz:17:16 And they said, The mount of Ephraim does not please us, and the Chananite dwelling in it in Baethsan, and in its villages, and in the valley of Jezrael, has choice cavalry and iron. (Joshua 17:16 Brenton)
Joz:17:16 Wtedy odpowiedzieli potomkowie Józefa: «Góra nam nie wystarcza, lecz wszyscy Kananejczycy, mieszkający w nizinie, mają rydwany żelazne, podobnie mieszkający w Bet-Szean i w przynależnych miejscowościach, jak i w dolinie Jizreel». (Joz 17:16 BT_4)
Joz:17:16 καὶ εἶπαν Οὐκ ἀρκέσει ἡμῖν τὸ ὄρος τὸ Εφραιμ, καὶ ἵππος ἐπίλεκτος καὶ σίδηρος τῷ Χαναναίῳ τῷ κατοικοῦντι ἐν αὐτῷ ἐν Βαιθσαν καὶ ἐν ταῖς κώμαις αὐτῆς ἐν τῇ κοιλάδι Ιεζραελ.
Joz:17:16 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀρκέω (αρκ(ε)-, αρκε·σ-, αρκε·σ-, -, -, αρκεσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ὁ ἡ τό Ἐφραίμ, ὁ καί ἵππος, -ου, ὁ   καί σίδηρος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό Χαναναῖος -α -ον ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ἐν   καί ἐν ὁ ἡ τό κώμη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό    
Joz:17:16 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj ??? Przed przydechem mocnym By być dość Ja Wchodź Efraim I też, nawet, mianowicie Koń I też, nawet, mianowicie Żelazny Kananeńczyk By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród
Joz:17:16 kai\ ei)=pan *ou)k a)rke/sei E(mi=n to\ o)/ros to\ *efraim, kai\ i(/ppos e)pi/lektos kai\ si/dEros tO=| *CHananai/O| tO=| katoikou=nti e)n au)tO=| e)n *baiTsan kai\ e)n tai=s kO/mais au)tE=s e)n tE=| koila/di *ieDZrael.
Joz:17:16 kai eipan uk arkesei hEmin to oros to efraim, kai hippos epilektos kai sidEros tO CHananaiO tO katoikunti en autO en baiTsan kai en tais kOmais autEs en tE koiladi ieDZrael.
Joz:17:16 C VAI_AAI3P D VF_FAI3S RP_DP RA_NSN N3E_NSN RA_NSN N_GS C N2_NSM A1B_NSM C N2_NSM RA_DSM N2_DSM RA_DSM V2_PAPDSM P RD_DSN P N_DSF C P RA_DPF N1_DPF RD_GSF P RA_DSF N3D_DSF N_GS
Joz:17:16 and also, even, namely to say/tell οὐχ before rough breathing to be enough I the mount the Ephraim and also, even, namely horse ć and also, even, namely iron the Canaanite the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the town he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć ć
Joz:17:16 and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) not he/she/it-will-BE-ENOUGH, you(sg)-will-be-BE-ed-ENOUGH (classical) us (dat) the (nom|acc) mount (nom|acc|voc) the (nom|acc) Ephraim (indecl) and horse (nom)   and iron (nom) the (dat) Canaanite ([Adj] dat) the (dat) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (dat) in/among/by (+dat) him/it/same (dat) in/among/by (+dat)   and in/among/by (+dat) the (dat) towns (dat) her/it/same (gen) in/among/by (+dat) the (dat)    
Joz:17:16 Joz_17:16_1 Joz_17:16_2 Joz_17:16_3 Joz_17:16_4 Joz_17:16_5 Joz_17:16_6 Joz_17:16_7 Joz_17:16_8 Joz_17:16_9 Joz_17:16_10 Joz_17:16_11 Joz_17:16_12 Joz_17:16_13 Joz_17:16_14 Joz_17:16_15 Joz_17:16_16 Joz_17:16_17 Joz_17:16_18 Joz_17:16_19 Joz_17:16_20 Joz_17:16_21 Joz_17:16_22 Joz_17:16_23 Joz_17:16_24 Joz_17:16_25 Joz_17:16_26 Joz_17:16_27 Joz_17:16_28 Joz_17:16_29 Joz_17:16_30 Joz_17:16_31
Joz:17:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:17:17 καὶ εἶπεν Ἰησοῦς τοῖς υἱοῖς Ιωσηφ Εἰ λαὸς πολὺς εἶ καὶ ἰσχὺν μεγάλην ἔχεις, οὐκ ἔσται σοι κλῆρος εἷς·
Joz:17:17 And Joshua said to the sons of Joseph, If thou art a great people, and hast great strength, thou shalt not have only one inheritance. (Joshua 17:17 Brenton)
Joz:17:17 Odpowiedział Jozue domowi Józefa, Efraimowi i Manassesowi: «Ty jesteś ludem licznym i masz wielką siłę. Otrzymałeś tylko jeden los. (Joz 17:17 BT_4)
Joz:17:17 καὶ εἶπεν Ἰησοῦς τοῖς υἱοῖς Ιωσηφ Εἰ λαὸς πολὺς εἶ καὶ ἰσχὺν μεγάλην ἔχεις, οὐκ ἔσται σοι κλῆρος εἷς·
Joz:17:17 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰωσήφ, ὁ εἰ λαός, -οῦ, ὁ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί ἰσχύς, -ύος, ἡ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) κλῆρος, -ου, ὁ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός
Joz:17:17 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Jezus [Jozue albo Jezus] Syn Joseph Jeżeli Ludzie Dużo By iść; by być I też, nawet, mianowicie Siła Wielki By mieć ??? Przed przydechem mocnym By być Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Los Jeden
Joz:17:17 kai\ ei)=pen *)iEsou=s toi=s ui(oi=s *iOsEf *ei) lao\s polu\s ei)= kai\ i)sCHu\n mega/lEn e)/CHeis, ou)k e)/stai soi klE=ros ei(=s·
Joz:17:17 kai eipen iEsus tois hyiois iOsEf ei laos polys ei kai isCHyn megalEn eCHeis, uk estai soi klEros heis·
Joz:17:17 C VBI_AAI3S N_NSM RA_DPM N2_DPM N_GSM C N2_NSM A1P_NSM V9_PAI2S C N3U_ASF A1_ASF V1_PAI2S D VF_FMI3S RP_DS N2_NSM A3_NSM
Joz:17:17 and also, even, namely to say/tell Jesus [Joshua or Jesus] the son Joseph if people much to go; to be and also, even, namely strength great to have οὐχ before rough breathing to be you; your/yours(sg); to rub worn, rub lot one
Joz:17:17 and he/she/it-SAY/TELL-ed Jesus (nom) the (dat) sons (dat) Joseph (indecl) if people (nom) much (nom) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are and strength (acc) great ([Adj] acc) you(sg)-are-HAVE-ing not he/she/it-will-be you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) lot (nom) one (nom)
Joz:17:17 Joz_17:17_1 Joz_17:17_2 Joz_17:17_3 Joz_17:17_4 Joz_17:17_5 Joz_17:17_6 Joz_17:17_7 Joz_17:17_8 Joz_17:17_9 Joz_17:17_10 Joz_17:17_11 Joz_17:17_12 Joz_17:17_13 Joz_17:17_14 Joz_17:17_15 Joz_17:17_16 Joz_17:17_17 Joz_17:17_18 Joz_17:17_19
Joz:17:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:17:18 ὁ γὰρ δρυμὸς ἔσται σοι, ὅτι δρυμός ἐστιν καὶ ἐκκαθαριεῖς αὐτὸν καὶ ἔσται σοι· καὶ ὅταν ἐξολεθρεύσῃς τὸν Χαναναῖον, ὅτι ἵππος ἐπίλεκτός ἐστιν αὐτῷ, σὺ γὰρ ὑπερισχύεις αὐτοῦ.
Joz:17:18 For thou shalt have the wood, for there is a wood, and thou shalt clear it, and the land shall be thine; even when thou shalt have utterly destroyed the Chananite, for he has chosen cavalry; yet thou art stronger than he. (Joshua 17:18 Brenton)
Joz:17:18 Otrzymałeś kraj górzysty i zalesiony: powinieneś go wykarczować i jego granice zająć, Kananejczyków zaś musisz wypędzić, chociaż posiadają rydwany żelazne i są silni». (Joz 17:18 BT_4)
Joz:17:18 γὰρ δρυμὸς ἔσται σοι, ὅτι δρυμός ἐστιν καὶ ἐκκαθαριεῖς αὐτὸν καὶ ἔσται σοι· καὶ ὅταν ἐξολεθρεύσῃς τὸν Χαναναῖον, ὅτι ἵππος ἐπίλεκτός ἐστιν αὐτῷ, σὺ γὰρ ὑπερισχύεις αὐτοῦ.
Joz:17:18 ὁ ἡ τό γάρ   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὅτι   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί   αὐτός αὐτή αὐτό καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καί ὅταν (ὅτε ἄν) ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) ὁ ἡ τό Χαναναῖος -α -ον ὅτι ἵππος, -ου, ὁ   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς γάρ   αὐτός αὐτή αὐτό
Joz:17:18 Dla odtąd, jak By być Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Ponieważ/tamto By być I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By być Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się I też, nawet, mianowicie Ilekroć By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację Kananeńczyk Ponieważ/tamto Koń By być On/ona/to/to samo Ty Dla odtąd, jak On/ona/to/to samo
Joz:17:18 o( ga\r drumo\s e)/stai soi, o(/ti drumo/s e)stin kai\ e)kkaTariei=s au)to\n kai\ e)/stai soi· kai\ o(/tan e)XoleTreu/sE|s to\n *CHananai=on, o(/ti i(/ppos e)pi/lekto/s e)stin au)tO=|, su\ ga\r u(perisCHu/eis au)tou=.
Joz:17:18 ho gar drymos estai soi, hoti drymos estin kai ekkaTarieis auton kai estai soi· kai hotan eXoleTreusEs ton CHananaion, hoti hippos epilektos estin autO, sy gar hyperisChyeis autu.
Joz:17:18 RA_NSM x N2_NSM VF_FMI3S RP_DS C N2_NSM V9_PAI3S C VF2_FAI2S RD_ASM C VF_FMI3S RP_DS C D VA_AAS2S RA_ASM N2_ASM C N2_NSM A1B_NSM V9_PAI3S RD_DSM RP_NS x V1_PAI2S RD_GSM
Joz:17:18 the for since, as ć to be you; your/yours(sg); to rub worn, rub because/that ć to be and also, even, namely ć he/she/it/same and also, even, namely to be you; your/yours(sg); to rub worn, rub and also, even, namely whenever to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination the Canaanite because/that horse ć to be he/she/it/same you for since, as ć he/she/it/same
Joz:17:18 the (nom) for   he/she/it-will-be you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) because/that   he/she/it-is and   him/it/same (acc) and he/she/it-will-be you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) and whenever you(sg)-should-DESTROY UTTERLY the (acc) Canaanite ([Adj] acc, nom|acc|voc) because/that horse (nom)   he/she/it-is him/it/same (dat) you(sg) (nom) for   him/it/same (gen)
Joz:17:18 Joz_17:18_1 Joz_17:18_2 Joz_17:18_3 Joz_17:18_4 Joz_17:18_5 Joz_17:18_6 Joz_17:18_7 Joz_17:18_8 Joz_17:18_9 Joz_17:18_10 Joz_17:18_11 Joz_17:18_12 Joz_17:18_13 Joz_17:18_14 Joz_17:18_15 Joz_17:18_16 Joz_17:18_17 Joz_17:18_18 Joz_17:18_19 Joz_17:18_20 Joz_17:18_21 Joz_17:18_22 Joz_17:18_23 Joz_17:18_24 Joz_17:18_25 Joz_17:18_26 Joz_17:18_27 Joz_17:18_28
Joz:17:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x