Joz:19:46 καὶ ἀπὸ θαλάσσης Ιερακων ὅριον πλησίον Ιόππης.
Joz:19:46 And westward of Hieracon the border was near to Joppa. (Joshua 19:46 Brenton)
Joz:19:46 Me-Hajjarkon, Ha-rakkon wraz z obszarem naprzeciw Jafy. (Joz 19:46 BT_4)
Joz:19:46 καὶ ἀπὸ θαλάσσης Ιερακων ὅριον πλησίον Ιόππης.
Joz:19:46 καί ἀπό θάλασσα, -ης, ἡ ἱέραξ, -ακος, ὁ [LXX] ὅριον, -ου, τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] Ἰόππη, -ης, ἡ
Joz:19:46 I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Morze ??? Granica Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko Joppa
Joz:19:46 kai\ a)po\ Tala/ssEs *ierakOn o(/rion plEsi/on *io/ppEs.
Joz:19:46 kai apo TalassEs ierakOn horion plEsion ioppEs.
Joz:19:46 C P N1S_GSF N_GS N2N_NSN P N_GS
Joz:19:46 and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing sea ??? boundary neighbor one near, close to; near Joppa
Joz:19:46 and away from (+gen) sea (gen) ???s (gen) boundary (nom|acc|voc) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) Joppa (gen)
Joz:19:46 Joz_19:46_1 Joz_19:46_2 Joz_19:46_3 Joz_19:46_4 Joz_19:46_5 Joz_19:46_6 Joz_19:46_7
Joz:19:46 x x x x x x x
Joz:19:47 αὕτη ἡ κληρονομία φυλῆς υἱῶν Δαν κατὰ δήμους αὐτῶν, αἱ πόλεις αὐτῶν καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν.
Joz:19:47 This is the inheritance of the tribe of the children of Dan, according to their families, these are their cities and their villages:
Joz:19:47 (48) Takie było dziedzictwo pokolenia potomków Dana według ich rodów: te miasta i przyległe wioski.
Joz:19:47 αὕτη κληρονομία φυλῆς υἱῶν Δαν κατὰ δήμους αὐτῶν, αἱ πόλεις αὐτῶν καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν.
Joz:19:47 οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό κληρο·νομία, -ας, ἡ φυλή, -ῆς, ἡ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   κατά δῆμος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό κώμη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Joz:19:47 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Dziedzictwo Szczep Syn W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Zgromadzenia okręg, kraj, ziemia, parafia, mieszkańcy, On/ona/to/to samo Miasto On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Miasto On/ona/to/to samo
Joz:19:47 au(/tE E( klEronomi/a fulE=s ui(O=n *dan kata\ dE/mous au)tO=n, ai( po/leis au)tO=n kai\ ai( kO=mai au)tO=n.
Joz:19:47 hautE hE klEronomia fylEs hyiOn dan kata dEmus autOn, hai poleis autOn kai hai kOmai autOn.
Joz:19:47 RD_NSF RA_NSF N1A_NSF N1_GSF N2_GPM N_GS P N2_APM RD_GPM RA_NPF N3I_NPF RD_GPM C RA_NPF N1_NPF RD_GPM
Joz:19:47 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the inheritance tribe son ć down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing assembly district, country, land, township, inhabitants, he/she/it/same the city he/she/it/same and also, even, namely the town he/she/it/same
Joz:19:47 this (nom) the (nom) inheritance (nom|voc) tribe (gen) sons (gen)   down/according to/as per (+acc), against (+gen) assemblies (acc) them/same (gen) the (nom) cities (acc, nom|voc) them/same (gen) and the (nom) towns (nom|voc) them/same (gen)
Joz:19:47 Joz_19:47_1 Joz_19:47_2 Joz_19:47_3 Joz_19:47_4 Joz_19:47_5 Joz_19:47_6 Joz_19:47_7 Joz_19:47_8 Joz_19:47_9 Joz_19:47_10 Joz_19:47_11 Joz_19:47_12 Joz_19:47_13 Joz_19:47_14 Joz_19:47_15 Joz_19:47_16
Joz:19:47 x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:19:47a καὶ οὐκ ἐξέθλιψαν οἱ υἱοὶ Δαν τὸν Αμορραῖον τὸν θλίβοντα αὐτοὺς ἐν τῷ ὄρει· καὶ οὐκ εἴων αὐτοὺς οἱ Αμορραῖοι καταβῆναι εἰς τὴν κοιλάδα καὶ ἔθλιψαν ἀπ’ αὐτῶν τὸ ὅριον τῆς μερίδος αὐτῶν.
Joz:19:47a and the children of Dan did not drive out the Amorite who afflicted them in the mountain; and the Amorite would not suffer them to come down into the valley, but they forcibly took from them the border of their portion. (Joshua 19:47 Brenton)
Joz:19:47a  
Joz:19:47a καὶ οὐκ ἐξέθλιψαν οἱ υἱοὶ Δαν τὸν Αμορραῖον τὸν θλίβοντα αὐτοὺς ἐν τῷ ὄρει· καὶ οὐκ εἴων αὐτοὺς οἱ Αμορραῖοι καταβῆναι εἰς τὴν κοιλάδα καὶ ἔθλιψαν ἀπ’ αὐτῶν τὸ ὅριον τῆς μερίδος αὐτῶν.
Joz:19:47a καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ   ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό θλίβω (θλιβ-, θλιψ-, θλιψ-, -, τεθλιβ-, θλιβ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐάω (ε(α)-, εα·σ-, εα·σ-, -, -, εα·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό   κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό   καί θλίβω (θλιβ-, θλιψ-, θλιψ-, -, τεθλιβ-, θλιβ·[θ]-) ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό ὁ ἡ τό μερί[δ]ς, -ίδος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Joz:19:47a I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Syn By trapić osieroć, martw, ściskaj, dotykaj, smutek On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wchodź I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By pozwalać On/ona/to/to samo By schodzić Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie By trapić osieroć, martw, ściskaj, dotykaj, smutek Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Granica Część On/ona/to/to samo
Joz:19:47a kai\ ou)k e)Xe/TliPSan oi( ui(oi\ *dan to\n *amorrai=on to\n Tli/bonta au)tou\s e)n tO=| o)/rei· kai\ ou)k ei)/On au)tou\s oi( *amorrai=oi katabE=nai ei)s tE\n koila/da kai\ e)/TliPSan a)p’ au)tO=n to\ o(/rion tE=s meri/dos au)tO=n.
Joz:19:47a kai uk eXeTliPSan hoi hyioi dan ton amorraion ton Tlibonta autus en tO orei· kai uk eiOn autus hoi amorraioi katabEnai eis tEn koilada kai eTliPSan ap’ autOn to horion tEs meridos autOn.
Joz:19:47a C D VAI_AAI3P RA_NPM N2_NPM N_GS RA_ASM N2_ASM RA_ASM V1_PAPASM RD_APM P RA_DSN N3E_DSN C D V3I_IAI3P RD_APM RA_NPM N2_NPM VZ_AAN P RA_ASF N3D_ASF C VAI_AAI3P P RD_GPM RA_ASN N2N_ASN RA_GSF N3D_GSF RD_GPM
Joz:19:47a and also, even, namely οὐχ before rough breathing ć the son ć the ć the to distress bereave, chagrin, compress, afflict, grief he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the mount and also, even, namely οὐχ before rough breathing to allow he/she/it/same the ć to go down into (+acc) the ć and also, even, namely to distress bereave, chagrin, compress, afflict, grief from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same the boundary the part he/she/it/same
Joz:19:47a and, also no, not to oppress the sons Dan the Amorite the to oppress he, she, it, -self, same in, on, by, with, to the mountain and, also no, not to let, permit he, she, it, -self, same the Amorrite to go down into, for the valley and, also to oppress, afflict from, away from he, she, it , -self, same the border, coast the portion he, she, it , -self, same
Joz:19:47a Joz_19:47a_1 Joz_19:47a_2 Joz_19:47a_3 Joz_19:47a_4 Joz_19:47a_5 Joz_19:47a_6 Joz_19:47a_7 Joz_19:47a_8 Joz_19:47a_9 Joz_19:47a_10 Joz_19:47a_11 Joz_19:47a_12 Joz_19:47a_13 Joz_19:47a_14 Joz_19:47a_15 Joz_19:47a_16 Joz_19:47a_17 Joz_19:47a_18 Joz_19:47a_19 Joz_19:47a_20 Joz_19:47a_21 Joz_19:47a_22 Joz_19:47a_23 Joz_19:47a_24 Joz_19:47a_25 Joz_19:47a_26 Joz_19:47a_27 Joz_19:47a_28 Joz_19:47a_29 Joz_19:47a_30 Joz_19:47a_31 Joz_19:47a_32 Joz_19:47a_33
Joz:19:47a x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:19:48 καὶ ἐπορεύθησαν οἱ υἱοὶ Ιουδα καὶ ἐπολέμησαν τὴν Λαχις καὶ κατελάβοντο αὐτὴν καὶ ἐπάταξαν αὐτὴν ἐν στόματι μαχαίρας καὶ κατῴκησαν αὐτὴν καὶ ἐκάλεσαν τὸ ὄνομα αὐτῆς Λασενδακ.
Joz:19:48 48 And the sons of Dan went and fought against Lachis, and took it, and smote it with the edge of the sword; and they dwelt in it, and called the name of it Lasendan:
Joz:19:48 Posiadłość jednak była dla Danitów za szczupła, wyruszyli przeto synowie Dana przeciw Leszem, zdobyli je i pobili mieszkańców ostrzem miecza. Po zajęciu miasta zamieszkali w nim i nazwali Leszem-Dan od imienia ich praojca Dana. (Joz 19:47 BT_4)
Joz:19:48 καὶ ἐπορεύθησαν οἱ υἱοὶ Ιουδα καὶ ἐπολέμησαν τὴν Λαχις καὶ κατελάβοντο αὐτὴν καὶ ἐπάταξαν αὐτὴν ἐν στόματι μαχαίρας καὶ κατῴκησαν αὐτὴν καὶ ἐκάλεσαν τὸ ὄνομα αὐτῆς Λασενδακ.
Joz:19:48 καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) ὁ ἡ τό   καί κατα·λαμβάνω (κατα+λαμβαν-, κατα+λημψ-/κατα+ληψ-, 2nd κατα+λαβ-, κατ+ειληφ·[κ]-, κατ+ειληβ-, κατα+λημφ·θ-/κατα+ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν στόμα[τ], -ατος, τό μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) καί κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό  
Joz:19:48 I też, nawet, mianowicie By iść Syn Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie By walczyć z wojną I też, nawet, mianowicie By rozumieć rozumiej, chwytaj z umysłem, więzień, potępiaj, przeświadczenie, chwytaj, doganiaj, On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By uderzać On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ust/żołądka por Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????” I też, nawet, mianowicie By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By nazywać rozmowę Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo
Joz:19:48 kai\ e)poreu/TEsan oi( ui(oi\ *iouda kai\ e)pole/mEsan tE\n *laCHis kai\ katela/bonto au)tE\n kai\ e)pa/taXan au)tE\n e)n sto/mati maCHai/ras kai\ katO/|kEsan au)tE\n kai\ e)ka/lesan to\ o)/noma au)tE=s *lasendak.
Joz:19:48 kai eporeuTEsan hoi hyioi iuda kai epolemEsan tEn laCHis kai katelabonto autEn kai epataXan autEn en stomati maCHairas kai katOkEsan autEn kai ekalesan to onoma autEs lasendak.
Joz:19:48 C VCI_API3P RA_NPM N2_NPM N_GS C VAI_AAI3P RA_ASF N_ASF C VBI_AMI3P RD_ASF C VAI_AAI3P RD_ASF P N3M_DSN N1A_GSF C VAI_AAI3P RD_ASF C VAI_AAI3P RA_ASN N3M_ASN RD_GSF N_AS
Joz:19:48 and also, even, namely to go the son Judas/Judah and also, even, namely to fight war the ć and also, even, namely to comprehend understand, seize with the mind, convict, condemn, conviction, catch, overtake, he/she/it/same and also, even, namely to smite he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among mouth/maw stoma sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” and also, even, namely to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) he/she/it/same and also, even, namely to call call the name with regard to he/she/it/same ć
Joz:19:48 and they-were-GO-ed the (nom) sons (nom|voc) Judas/Judah (gen, voc) and they-FIGHT-ed the (acc)   and they-were-COMPREHEND-ed her/it/same (acc) and they-SMITE-ed her/it/same (acc) in/among/by (+dat) mouth/maw (dat) sacrificial knife (gen), sacrificial knifes (acc) and they-RESIDE/SETTLE-ed-DOWN her/it/same (acc) and they-CALL-ed the (nom|acc) name (nom|acc|voc) her/it/same (gen)  
Joz:19:48 Joz_19:48_1 Joz_19:48_2 Joz_19:48_3 Joz_19:48_4 Joz_19:48_5 Joz_19:48_6 Joz_19:48_7 Joz_19:48_8 Joz_19:48_9 Joz_19:48_10 Joz_19:48_11 Joz_19:48_12 Joz_19:48_13 Joz_19:48_14 Joz_19:48_15 Joz_19:48_16 Joz_19:48_17 Joz_19:48_18 Joz_19:48_19 Joz_19:48_20 Joz_19:48_21 Joz_19:48_22 Joz_19:48_23 Joz_19:48_24 Joz_19:48_25 Joz_19:48_26 Joz_19:48_27
Joz:19:48 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:19:48a καὶ ὁ Αμορραῖος ὑπέμεινεν τοῦ κατοικεῖν ἐν Ελωμ καὶ ἐν Σαλαμιν· καὶ ἐβαρύνθη ἡ χεὶρ τοῦ Εφραιμ ἐπ’ αὐτούς, καὶ ἐγένοντο αὐτοῖς εἰς φόρον.
Joz:19:48a and the Amorite continued to dwell in Edom and in Salamin: and the hand of Ephraim prevailed against them, and they became tribute to them.
Joz:19:48a  
Joz:19:48a καὶ Αμορραῖος ὑπέμεινεν τοῦ κατοικεῖν ἐν Ελωμ καὶ ἐν Σαλαμιν· καὶ ἐβαρύνθη χεὶρ τοῦ Εφραιμ ἐπ’ αὐτούς, καὶ ἐγένοντο αὐτοῖς εἰς φόρον.
Joz:19:48a καί ὁ ἡ τό   ὑπο·μένω (υπο+μεν-, υπο+μεν(ε)·[σ]-, υπο+μειν·[σ]-, υπο+μεμενη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν   καί ἐν   καί βαρύνω [LXX] (βαρυν-, -, βαρυν·[σ]-, -, βεβαρυν-, βαρυν·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὁ ἡ τό Ἐφραίμ, ὁ ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] φόρος, -ου, ὁ; φόρον, -ου, τό
Joz:19:48a I też, nawet, mianowicie By znosić niedźwiedzia, cierpieć, przechodzić, tolerować, podtrzymywać By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie By obciążać Ręka Efraim Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Podatek (przymusowa praca, podatek, danina, (ładunek na dół, narzucają)); Poddany (przymusowa praca, podatek, danina, (ładunek na dół, narzucają))
Joz:19:48a kai\ o( *amorrai=os u(pe/meinen tou= katoikei=n e)n *elOm kai\ e)n *salamin· kai\ e)baru/nTE E( CHei\r tou= *efraim e)p’ au)tou/s, kai\ e)ge/nonto au)toi=s ei)s fo/ron.
Joz:19:48a kai ho amorraios hypemeinen tu katoikein en elOm kai en salamin· kai ebarynTE hE CHeir tu efraim ep’ autus, kai egenonto autois eis foron.
Joz:19:48a C RA_NSM N2_NSM VAI_AAI3S RA_GSN V2_PAN P N_DS C P N_DS C VCI_API3S RA_NSF N3_NSF RA_GSM N_GSM P RD_APM C VBI_AMI3P RD_DPM P N2_ASM
Joz:19:48a and also, even, namely the ć to endure bear, suffer, undergo, tolerate, sustain the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely to weigh down the hand the Ephraim upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to become become, happen he/she/it/same into (+acc) Tax (forced labor, tax, tribute, (load down, impose)); Tributary (forced labor, tax, tribute, (load down, impose))
Joz:19:48a and, also the, oh Amorite to remain the to reside, dwell in, on, by, with, to Elom and, also in, on, by, with, to Salamin and, also to weigh down the hand the Ephraim upon, against he, she, it, -self, same and, also to become, come to be he, it, -self, same into, for tribute, tax
Joz:19:48a Joz_19:48a_1 Joz_19:48a_2 Joz_19:48a_3 Joz_19:48a_4 Joz_19:48a_5 Joz_19:48a_6 Joz_19:48a_7 Joz_19:48a_8 Joz_19:48a_9 Joz_19:48a_10 Joz_19:48a_11 Joz_19:48a_12 Joz_19:48a_13 Joz_19:48a_14 Joz_19:48a_15 Joz_19:48a_16 Joz_19:48a_17 Joz_19:48a_18 Joz_19:48a_19 Joz_19:48a_20 Joz_19:48a_21 Joz_19:48a_22 Joz_19:48a_23 Joz_19:48a_24
Joz:19:48a x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:19:49 καὶ ἐπορεύθησαν ἐμβατεῦσαι τὴν γῆν κατὰ τὸ ὅριον αὐτῶν. καὶ ἔδωκαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ κλῆρον Ἰησοῖ τῷ υἱῷ Ναυη ἐν αὐτοῖς
Joz:19:49 And they proceeded to take possession of the land according to their borders, and the children of Israel gave an inheritance to Joshua the son of Naue among them, (Joshua 19:49 Brenton)
Joz:19:49 Gdy dokonano podziału kraju według jego rozciągłości, Izraelici ofiarowali dziedzictwo wśród siebie Jozuemu, synowi Nuna; (Joz 19:49 BT_4)
Joz:19:49 Καὶ ἐπορεύθησαν ἐμβατεῦσαι τὴν γῆν κατὰ τὸ ὅριον αὐτῶν. καὶ ἔδωκαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ κλῆρον Ἰησοῖ τῷ υἱῷ Ναυη ἐν αὐτοῖς
Joz:19:49 καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐμ·βατεύω (εν+βατευ-, -, εν+βατευ·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ κατά ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ κλῆρος, -ου, ὁ Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ἐν αὐτός αὐτή αὐτό
Joz:19:49 I też, nawet, mianowicie By iść By wchodzić w (wtrącaj się, dzieląc się, maszeruj do, najeżdżaj, do posiadania) Ziemi/ziemia W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Granica On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By dawać Syn Izrael Los Jezus [Jozue albo Jezus] Syn W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
Joz:19:49 *kai\ e)poreu/TEsan e)mbateu=sai tE\n gE=n kata\ to\ o(/rion au)tO=n. kai\ e)/dOkan oi( ui(oi\ *israEl klE=ron *)iEsoi= tO=| ui(O=| *nauE e)n au)toi=s
Joz:19:49 kai eporeuTEsan embateusai tEn gEn kata to horion autOn. kai edOkan hoi hyioi israEl klEron iEsoi tO hyiO nauE en autois
Joz:19:49 C VCI_API3P VA_AAN RA_ASF N1_ASF P RA_ASN N2N_ASN RD_GPM C VAI_AAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM N2_ASM N_DSM RA_DSM N2_DSM N_GS P RD_DPM
Joz:19:49 and also, even, namely to go to enter in (intrude, dividing, march into, invade, into possession) the earth/land down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the boundary he/she/it/same and also, even, namely to give the son Israel lot Jesus [Joshua or Jesus] the son ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same
Joz:19:49 and they-were-GO-ed to-ENTER IN, be-you(sg)-ENTER IN-ed!, he/she/it-happens-to-ENTER IN (opt) the (acc) earth/land (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) boundary (nom|acc|voc) them/same (gen) and they-GIVE-ed the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) lot (acc) Jesus (dat) the (dat) son (dat)   in/among/by (+dat) them/same (dat)
Joz:19:49 Joz_19:49_1 Joz_19:49_2 Joz_19:49_3 Joz_19:49_4 Joz_19:49_5 Joz_19:49_6 Joz_19:49_7 Joz_19:49_8 Joz_19:49_9 Joz_19:49_10 Joz_19:49_11 Joz_19:49_12 Joz_19:49_13 Joz_19:49_14 Joz_19:49_15 Joz_19:49_16 Joz_19:49_17 Joz_19:49_18 Joz_19:49_19 Joz_19:49_20 Joz_19:49_21
Joz:19:49 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:19:50 διὰ προστάγματος τοῦ θεοῦ· καὶ ἔδωκαν αὐτῷ τὴν πόλιν, ἣν ᾐτήσατο, Θαμνασαραχ, ἥ ἐστιν ἐν τῷ ὄρει Εφραιμ· καὶ ᾠκοδόμησεν τὴν πόλιν καὶ κατῴκει ἐν αὐτῇ.
Joz:19:50 by the command of God, and they gave him the city which he asked for, Thamnasarach, which is in the mount of Ephraim; and he built the city, and dwelt in it. (Joshua 19:50 Brenton)
Joz:19:50 na rozkaz Pana dali mu miasto, którego zażądał dla siebie, Timnat-Serach w górach Efraima. Odbudował to miasto i osiadł w nim. (Joz 19:50 BT_4)
Joz:19:50 διὰ προστάγματος τοῦ θεοῦ· καὶ ἔδωκαν αὐτῷ τὴν πόλιν, ἣν ᾐτήσατο, Θαμνασαραχ, ἐστιν ἐν τῷ ὄρει Εφραιμ· καὶ ᾠκοδόμησεν τὴν πόλιν καὶ κατῴκει ἐν αὐτῇ.
Joz:19:50 διά   ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ὅς ἥ ὅ αἰτέω (αιτ(ε)-, αιτη·σ-, αιτη·σ-, ῃτη·κ-, ῃτη-, αιτη·θ-)   ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) Ἐφραίμ, ὁ καί οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ καί κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό
Joz:19:50 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Bóg  I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo Miasto Kto/, który/, który By prosić {By pytać} Kto/, który/, który By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wchodź Efraim I też, nawet, mianowicie By budować/buduj moralnie Miasto I też, nawet, mianowicie By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
Joz:19:50 dia\ prosta/gmatos tou= Teou=· kai\ e)/dOkan au)tO=| tE\n po/lin, E(\n E)|tE/sato, *TamnasaraCH, E(/ e)stin e)n tO=| o)/rei *efraim· kai\ O)|kodo/mEsen tE\n po/lin kai\ katO/|kei e)n au)tE=|.
Joz:19:50 dia prostagmatos tu Teu· kai edOkan autO tEn polin, hEn EtEsato, TamnasaraCH, hE estin en tO orei efraim· kai OkodomEsen tEn polin kai katOkei en autE.
Joz:19:50 P N3M_GSN RA_GSM N2_GSM C VAI_AAI3P RD_DSM RA_ASF N3I_ASF RR_ASF VAI_AMI3S N_ASF RR_NSF V9_PAI3S P RA_DSN N3E_DSN N_GS C VAI_AAI3S RA_ASF N3I_ASF C V2I_IAI3S P RD_DSF
Joz:19:50 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) ć the god [see theology] and also, even, namely to give he/she/it/same the city who/whom/which to ask ć who/whom/which to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the mount Ephraim and also, even, namely to build/edify the city and also, even, namely to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same
Joz:19:50 because of (+acc), through (+gen)   the (gen) god (gen) and they-GIVE-ed him/it/same (dat) the (acc) city (acc) who/whom/which (acc) he/she/it-was-ASK-ed   who/whom/which (nom) he/she/it-is in/among/by (+dat) the (dat) mount (dat) Ephraim (indecl) and he/she/it-BUILD/EDIFY-ed the (acc) city (acc) and he/she/it-was-RESIDE/SETTLE-ing-DOWN in/among/by (+dat) her/it/same (dat)
Joz:19:50 Joz_19:50_1 Joz_19:50_2 Joz_19:50_3 Joz_19:50_4 Joz_19:50_5 Joz_19:50_6 Joz_19:50_7 Joz_19:50_8 Joz_19:50_9 Joz_19:50_10 Joz_19:50_11 Joz_19:50_12 Joz_19:50_13 Joz_19:50_14 Joz_19:50_15 Joz_19:50_16 Joz_19:50_17 Joz_19:50_18 Joz_19:50_19 Joz_19:50_20 Joz_19:50_21 Joz_19:50_22 Joz_19:50_23 Joz_19:50_24 Joz_19:50_25 Joz_19:50_26
Joz:19:50 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:19:51 Αὗται αἱ διαιρέσεις, ἃς κατεκληρονόμησεν Ελεαζαρ ὁ ἱερεὺς καὶ Ἰησοῦς ὁ τοῦ Ναυη καὶ οἱ ἄρχοντες τῶν πατριῶν ἐν ταῖς φυλαῖς Ισραηλ κατὰ κλήρους ἐν Σηλω ἐναντίον κυρίου παρὰ τὰς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου· καὶ ἐπορεύθησαν ἐμβατεῦσαι τὴν γῆν.
Joz:19:51 These are the divisions which Eleazar the priest divided by lot, and Joshua the son of Naue, and the heads of families among the tribes of Israel, according to the lots, in Selo before the Lord by the doors of the tabernacle of testimony, and they went to take possession of the land. (Joshua 19:51 Brenton)
Joz:19:51 Takie są części dziedzictwa, które losem wydzielili kapłan Eleazar, Jozue, syn Nuna, i książęta rodów izraelskich w Szilo wobec Pana przy wejściu do Namiotu Spotkania. Tak został zakończony podział kraju. (Joz 19:51 BT_4)
Joz:19:51 Αὗται αἱ διαιρέσεις, ἃς κατεκληρονόμησεν Ελεαζαρ ἱερεὺς καὶ Ἰησοῦς τοῦ Ναυη καὶ οἱ ἄρχοντες τῶν πατριῶν ἐν ταῖς φυλαῖς Ισραηλ κατὰ κλήρους ἐν Σηλω ἐναντίον κυρίου παρὰ τὰς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου· καὶ ἐπορεύθησαν ἐμβατεῦσαι τὴν γῆν.
Joz:19:51 οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό δι·αίρεσις, -εως, ἡ ὅς ἥ ὅ κατα·κληρο·νομέω (κατα+κληρονομ(ε)-, κατα+κληρονομη·σ-, κατα+κληρονομη·σ-, -, -, κατα+κληρονομη·θ-) Ἐλεάζαρ, ὁ ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό πατριά, -ᾶς, ἡ ἐν ὁ ἡ τό φυλή, -ῆς, ἡ Ἰσραήλ, ὁ κατά κλῆρος, -ου, ὁ ἐν   ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παρά ὁ ἡ τό θύρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐμ·βατεύω (εν+βατευ-, -, εν+βατευ·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Joz:19:51 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Różnice rozłączają się, dzielą się Kto/, który/, który By przenosić tytuł Eleazar Duchowny I też, nawet, mianowicie Jezus [Jozue albo Jezus] I też, nawet, mianowicie Władca; by zaczynać się patrilineage W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Szczep Izrael W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Los W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Drzwi brama Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Świadectwo I też, nawet, mianowicie By iść By wchodzić w (wtrącaj się, dzieląc się, maszeruj do, najeżdżaj, do posiadania) Ziemi/ziemia
Joz:19:51 *au(=tai ai( diaire/seis, a(/s kateklErono/mEsen *eleaDZar o( i(ereu\s kai\ *)iEsou=s o( tou= *nauE kai\ oi( a)/rCHontes tO=n patriO=n e)n tai=s fulai=s *israEl kata\ klE/rous e)n *sElO e)nanti/on kuri/ou para\ ta\s Tu/ras tE=s skEnE=s tou= marturi/ou· kai\ e)poreu/TEsan e)mbateu=sai tE\n gE=n.
Joz:19:51 hautai hai diaireseis, has kateklEronomEsen eleaDZar ho hiereus kai iEsus ho tu nauE kai hoi arCHontes tOn patriOn en tais fylais israEl kata klErus en sElO enantion kyriu para tas Tyras tEs skEnEs tu martyriu· kai eporeuTEsan embateusai tEn gEn.
Joz:19:51 RD_NPF RA_NPF N3I_NPF RR_APF VAI_AAI3S N_NS RA_NSM N3V_NSM C N_NSM RA_NSM RA_GSM N_GSM C RA_NPM N3_NPM RA_GPF N1A_GPF P RA_DPF N1_DPF N_GSM P N2_APM P N_DS P N2_GSM P RA_APF N1A_APF RA_GSF N1_GSF RA_GSN N2N_GSN C VCI_API3P VA_AAN RA_ASF N1_ASF
Joz:19:51 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the differences disunite, divide who/whom/which to transfer title Eleazar the priest and also, even, namely Jesus [Joshua or Jesus] the the ć and also, even, namely the ruler; to begin the patrilineage in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the tribe Israel down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing lot in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the door gate the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth the testimony and also, even, namely to go to enter in (intrude, dividing, march into, invade, into possession) the earth/land
Joz:19:51 these (nom) the (nom) differences (acc, nom|voc) who/whom/which (acc) he/she/it-TRANSFER-ed-TITLE Eleazar (indecl) the (nom) priest (nom) and Jesus (nom) the (nom) the (gen)   and the (nom) rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) the (gen) patrilineages (gen) in/among/by (+dat) the (dat) tribes (dat) Israel (indecl) down/according to/as per (+acc), against (+gen) lots (acc) in/among/by (+dat)   in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (acc) door (gen), doors (acc) the (gen) tent (gen) the (gen) testimony (gen) and they-were-GO-ed to-ENTER IN, be-you(sg)-ENTER IN-ed!, he/she/it-happens-to-ENTER IN (opt) the (acc) earth/land (acc)
Joz:19:51 Joz_19:51_1 Joz_19:51_2 Joz_19:51_3 Joz_19:51_4 Joz_19:51_5 Joz_19:51_6 Joz_19:51_7 Joz_19:51_8 Joz_19:51_9 Joz_19:51_10 Joz_19:51_11 Joz_19:51_12 Joz_19:51_13 Joz_19:51_14 Joz_19:51_15 Joz_19:51_16 Joz_19:51_17 Joz_19:51_18 Joz_19:51_19 Joz_19:51_20 Joz_19:51_21 Joz_19:51_22 Joz_19:51_23 Joz_19:51_24 Joz_19:51_25 Joz_19:51_26 Joz_19:51_27 Joz_19:51_28 Joz_19:51_29 Joz_19:51_30 Joz_19:51_31 Joz_19:51_32 Joz_19:51_33 Joz_19:51_34 Joz_19:51_35 Joz_19:51_36 Joz_19:51_37 Joz_19:51_38 Joz_19:51_39 Joz_19:51_40
Joz:19:51 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x