Jr:11:1 Ὁ λόγος ὁ γενόμενος παρὰ κυρίου πρὸς Ιερεμιαν λέγων
Jr:11:1 The word that came to Jeremias from the Lord, saying, (Jeremiah 11:1 Brenton)
Jr:11:1 Słowo, które Pan oznajmił Jeremiaszowi: (Jr 11:1 BT_4)
Jr:11:1 λόγος γενόμενος παρὰ κυρίου πρὸς Ιερεμιαν λέγων
Jr:11:1 ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) παρά κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Ἰερεμίας, -ου, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Jr:11:1 Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. By stawać się stawaj się, zdarzaj się fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Jeremiasz By mówić/opowiadaj
Jr:11:1 *(o lo/gos o( geno/menos para\ kuri/ou pro\s *ieremian le/gOn
Jr:11:1 o logos ho genomenos para kyriu pros ieremian legOn
Jr:11:1 RA_NSM N2_NSM RA_NSM VB_AMPNSM P N2_GSM P N1T_ASM V1_PAPNSM
Jr:11:1 the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. the to become become, happen frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Jeremiah to say/tell
Jr:11:1 the (nom) word (nom) the (nom) upon being-BECOME-ed (nom) frοm beside (+acc,+gen,+dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) toward (+acc,+gen,+dat) Jeremiah (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Jr:11:1 Jr_11:1_1 Jr_11:1_2 Jr_11:1_3 Jr_11:1_4 Jr_11:1_5 Jr_11:1_6 Jr_11:1_7 Jr_11:1_8 Jr_11:1_9
Jr:11:1 x x x x x x x x x
Jr:11:2 Ἀκούσατε τοὺς λόγους τῆς διαθήκης ταύτης. καὶ λαλήσεις πρὸς ἄνδρας Ιουδα καὶ πρὸς τοὺς κατοικοῦντας Ιερουσαλημ·
Jr:11:2 Hear ye the words of this covenant, and thou shalt speak to the men of Juda, and to the dwellers in Jerusalem; (Jeremiah 11:2 Brenton)
Jr:11:2 «Słuchajcie słów tego przymierza i mówcie do mężów Judy oraz do mieszkańców Jerozolimy. (Jr 11:2 BT_4)
Jr:11:2 Ἀκούσατε τοὺς λόγους τῆς διαθήκης ταύτης. καὶ λαλήσεις πρὸς ἄνδρας Ιουδα καὶ πρὸς τοὺς κατοικοῦντας Ιερουσαλημ·
Jr:11:2 ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό δια·θήκη, -ης, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί πρός ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
Jr:11:2 By słyszeć Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Konwencja To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie By mówić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Jerozolima [miasto z]
Jr:11:2 *)akou/sate tou\s lo/gous tE=s diaTE/kEs tau/tEs. kai\ lalE/seis pro\s a)/ndras *iouda kai\ pro\s tou\s katoikou=ntas *ierousalEm·
Jr:11:2 akusate tus logus tEs diaTEkEs tautEs. kai lalEseis pros andras iuda kai pros tus katoikuntas ierusalEm·
Jr:11:2 VA_AAD2P RA_APM N2_APM RA_GSF N1_GSF RD_GSF C VF_FAI2S P N3_APM N_GSM C P RA_APM V2_PAPAPM N_ASF
Jr:11:2 to hear the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. the covenant this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to speak toward (+acc,+gen,+dat) man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". Judas/Judah and also, even, namely toward (+acc,+gen,+dat) the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) Jerusalem [city of]
Jr:11:2 do-HEAR-you(pl)! the (acc) words (acc) the (gen) covenant (gen) this (gen) and you(sg)-will-SPEAK toward (+acc,+gen,+dat) men, husbands (acc) Judas/Judah (gen, voc) and toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (acc) Jerusalem (indecl)
Jr:11:2 Jr_11:2_1 Jr_11:2_2 Jr_11:2_3 Jr_11:2_4 Jr_11:2_5 Jr_11:2_6 Jr_11:2_7 Jr_11:2_8 Jr_11:2_9 Jr_11:2_10 Jr_11:2_11 Jr_11:2_12 Jr_11:2_13 Jr_11:2_14 Jr_11:2_15 Jr_11:2_16
Jr:11:2 x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:11:3 καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς Τάδε λέγει κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ Ἐπικατάρατος ὁ ἄνθρωπος, ὃς οὐκ ἀκούσεται τῶν λόγων τῆς διαθήκης ταύτης,
Jr:11:3 and thou shalt say to them, Thus saith the Lord God of Israel, Cursed is the man, who shall not hearken to the words of this covenant, (Jeremiah 11:3 Brenton)
Jr:11:3 Powiesz im: To mówi Pan, Bóg Izraela: Przeklęty człowiek, który nie słucha słów tego przymierza, (Jr 11:3 BT_4)
Jr:11:3 καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς Τάδε λέγει κύριος θεὸς Ισραηλ Ἐπικατάρατος ἄνθρωπος, ὃς οὐκ ἀκούσεται τῶν λόγων τῆς διαθήκης ταύτης,
Jr:11:3 καί ἔρι[δ]ς, -ιδος, ἡ, acc. sg. ἔρι[δ]ν and ἔριδα, nom. pl. ἔριδες and ἔρεις, acc. pl. ἔρεις; λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ ἐπι·κατ·άρατος -ον ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό δια·θήκη, -ης, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο
Jr:11:3 I też, nawet, mianowicie Konflikt; by mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Izrael Przeklęty Ludzki Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By słyszeć Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Konwencja To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Jr:11:3 kai\ e)rei=s pro\s au)tou/s *ta/de le/gei ku/rios o( Teo\s *israEl *)epikata/ratos o( a)/nTrOpos, o(\s ou)k a)kou/setai tO=n lo/gOn tE=s diaTE/kEs tau/tEs,
Jr:11:3 kai ereis pros autus tade legei kyrios ho Teos israEl epikataratos ho anTrOpos, hos uk akusetai tOn logOn tEs diaTEkEs tautEs,
Jr:11:3 C VF2_FAI2S P RD_APM RD_APN V1_PAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM N_GSM A1B_NSM RA_NSM N2_NSM RR_NSM D VF_FMI3S RA_GPM N2_GPM RA_GSF N1_GSF RD_GSF
Jr:11:3 and also, even, namely strife; to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] Israel cursed the human who/whom/which οὐχ before rough breathing to hear the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. the covenant this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Jr:11:3 and strifes (acc, nom|voc); you(sg)-will-SAY/TELL toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) Israel (indecl) cursed ([Adj] nom) the (nom) human (nom) who/whom/which (nom) not he/she/it-will-be-HEAR-ed the (gen) words (gen) the (gen) covenant (gen) this (gen)
Jr:11:3 Jr_11:3_1 Jr_11:3_2 Jr_11:3_3 Jr_11:3_4 Jr_11:3_5 Jr_11:3_6 Jr_11:3_7 Jr_11:3_8 Jr_11:3_9 Jr_11:3_10 Jr_11:3_11 Jr_11:3_12 Jr_11:3_13 Jr_11:3_14 Jr_11:3_15 Jr_11:3_16 Jr_11:3_17 Jr_11:3_18 Jr_11:3_19 Jr_11:3_20 Jr_11:3_21
Jr:11:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:11:4 ἧς ἐνετειλάμην τοῖς πατράσιν ὑμῶν ἐν ἡμέρᾳ, ᾗ ἀνήγαγον αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπτου ἐκ καμίνου τῆς σιδηρᾶς λέγων Ἀκούσατε τῆς φωνῆς μου καὶ ποιήσατε πάντα, ὅσα ἐὰν ἐντείλωμαι ὑμῖν, καὶ ἔσεσθέ μοι εἰς λαόν, καὶ ἐγὼ ἔσομαι ὑμῖν εἰς θεόν,
Jr:11:4 which I commanded your fathers, in the day wherein I brought them up out of the land of Egypt, out of the iron furnace, saying, Hearken to my voice, and do all things that I shall command you; so shall ye be to me a people, and I will be to you a God; (Jeremiah 11:4 Brenton)
Jr:11:4 jakie dałem przodkom waszym, gdy wyprowadzałem ich z Egiptu, z pieca do topienia żelaza, mówiąc: Słuchajcie głosu mojego i postępujcie według tego, co wam rozkazałem! Będziecie moim ludem, Ja zaś będę waszym Bogiem, (Jr 11:4 BT_4)
Jr:11:4 ἧς ἐνετειλάμην τοῖς πατράσιν ὑμῶν ἐν ἡμέρᾳ, ἀνήγαγον αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπτου ἐκ καμίνου τῆς σιδηρᾶς λέγων Ἀκούσατε τῆς φωνῆς μου καὶ ποιήσατε πάντα, ὅσα ἐὰν ἐντείλωμαι ὑμῖν, καὶ ἔσεσθέ μοι εἰς λαόν, καὶ ἐγὼ ἔσομαι ὑμῖν εἰς θεόν,
Jr:11:4 ὅς ἥ ὅ ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ ὅς ἥ ὅ ἀν·άγω (αν+αγ-, αν+αξ-, 2nd αν+αγαγ-, -, -, αν+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ ἐκ κάμινος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό σιδηροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. σιδήρεος λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον ἐάν (εἰ ἄν) ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] λαός, -οῦ, ὁ καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰς[1] θεός, -οῦ, ὁ
Jr:11:4 Kto/, który/, który By zalecać rozkaz Ojciec Ty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Kto/, który/, który By prowadzić On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ziemi/ziemia Egipt [kraj z] Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Piec Żelazny By mówić/opowiadaj By słyszeć Dźwięku/głos płacze Ja I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By zalecać rozkaz Ty I też, nawet, mianowicie By być Ja Do (+przyspieszenie) Ludzie I też, nawet, mianowicie Ja By być Ty Do (+przyspieszenie) Bóg 
Jr:11:4 E(=s e)neteila/mEn toi=s patra/sin u(mO=n e)n E(me/ra|, E(=| a)nE/gagon au)tou\s e)k gE=s *ai)gu/ptou e)k kami/nou tE=s sidEra=s le/gOn *)akou/sate tE=s fOnE=s mou kai\ poiE/sate pa/nta, o(/sa e)a\n e)ntei/lOmai u(mi=n, kai\ e)/sesTe/ moi ei)s lao/n, kai\ e)gO\ e)/somai u(mi=n ei)s Teo/n,
Jr:11:4 hEs eneteilamEn tois patrasin hymOn en hEmera, hE anEgagon autus ek gEs aigyptu ek kaminu tEs sidEras legOn akusate tEs fOnEs mu kai poiEsate panta, hosa ean enteilOmai hymin, kai esesTe moi eis laon, kai egO esomai hymin eis Teon,
Jr:11:4 RR_GSF VAI_AMI1S RA_DPM N3_DPM RP_GP P N1A_DSF RR_DSF VBI_AAI1S RD_APM P N1_GSF N2_GSF P N2_GSM RA_GSF A1C_GSF V1_PAPNSM VA_AAD2P RA_GSF N1_GSF RP_GS C VA_AAD2P A3_APN A1_APN C VA_AMS1S RP_DP C VF_FMI2P RP_DS P N2_ASM C RP_NS VF_FMI1S RP_DP P N2_ASM
Jr:11:4 who/whom/which to enjoin command the father you in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day who/whom/which to lead up he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels earth/land Egypt [country of] out of (+gen) ἐξ before vowels furnace the iron to say/tell to hear the sound/voice cries I and also, even, namely to do/make every all, each, every, the whole of as much/many as if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to enjoin command you and also, even, namely to be I into (+acc) people and also, even, namely I to be you into (+acc) god [see theology]
Jr:11:4 who/whom/which (gen) I-was-ENJOIN-ed the (dat) fathers (dat) you(pl) (gen) in/among/by (+dat) day (dat) who/whom/which (dat) I-LEAD-ed-UP, they-LEAD-ed-UP them/same (acc) out of (+gen) earth/land (gen) Egypt (gen) out of (+gen) furnace (gen) the (gen) iron ([Adj] acc, gen) while SAY/TELL-ing (nom) do-HEAR-you(pl)! the (gen) sound/voice (gen) me (gen) and do-DO/MAKE-you(pl)! all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) if-ever I-should-be-ENJOIN-ed you(pl) (dat) and you(pl)-will-be me (dat) into (+acc) people (acc) and I (nom) I-will-be you(pl) (dat) into (+acc) god (acc)
Jr:11:4 Jr_11:4_1 Jr_11:4_2 Jr_11:4_3 Jr_11:4_4 Jr_11:4_5 Jr_11:4_6 Jr_11:4_7 Jr_11:4_8 Jr_11:4_9 Jr_11:4_10 Jr_11:4_11 Jr_11:4_12 Jr_11:4_13 Jr_11:4_14 Jr_11:4_15 Jr_11:4_16 Jr_11:4_17 Jr_11:4_18 Jr_11:4_19 Jr_11:4_20 Jr_11:4_21 Jr_11:4_22 Jr_11:4_23 Jr_11:4_24 Jr_11:4_25 Jr_11:4_26 Jr_11:4_27 Jr_11:4_28 Jr_11:4_29 Jr_11:4_30 Jr_11:4_31 Jr_11:4_32 Jr_11:4_33 Jr_11:4_34 Jr_11:4_35 Jr_11:4_36 Jr_11:4_37 Jr_11:4_38 Jr_11:4_39 Jr_11:4_40
Jr:11:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:11:5 ὅπως στήσω τὸν ὅρκον μου, ὃν ὤμοσα τοῖς πατράσιν ὑμῶν, τοῦ δοῦναι αὐτοῖς γῆν ῥέουσαν γάλα καὶ μέλι καθὼς ἡ ἡμέρα αὕτη. καὶ ἀπεκρίθην καὶ εἶπα Γένοιτο, κύριε.
Jr:11:5 that I may confirm mine oath, which I sware to your fathers, to give them a land flowing with milk and honey, as it is this day. Then I answered and said, So be it, O Lord. (Jeremiah 11:5 Brenton)
Jr:11:5 abym mógł wypełnić przysięgę złożoną przodkom waszym, że dam im ziemię opływającą w mleko i miód, jak ją dzisiaj macie». A ja odpowiedziałem: «Niech się tak stanie, Panie!» (Jr 11:5 BT_4)
Jr:11:5 ὅπως στήσω τὸν ὅρκον μου, ὃν ὤμοσα τοῖς πατράσιν ὑμῶν, τοῦ δοῦναι αὐτοῖς γῆν ῥέουσαν γάλα καὶ μέλι καθὼς ἡμέρα αὕτη. καὶ ἀπεκρίθην καὶ εἶπα Γένοιτο, κύριε.
Jr:11:5 ὅπως ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ὁ ἡ τό ὅρκος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὀμνύω (ομνυ-, ομο·σ-, ομο·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ῥέω (ρε-/ρ(ε)-, ρευ·σ-, ρευ·σ-, -, -, ρυ·[θ]-) γάλα[κτ], -ακτος, τό καί μέλι[τ], -ιτος, τό καθ·ώς ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο καί ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Jr:11:5 Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. By powodować stać Przysięga Ja Kto/, który/, który; by być By przysięgać Ojciec Ty By dawać On/ona/to/to samo Ziemi/ziemia By płynąć jedź, płyń, tryskaj Mleko I też, nawet, mianowicie Miód Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] Dzień To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie By odpowiadać I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By stawać się stawaj się, zdarzaj się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Jr:11:5 o(/pOs stE/sO to\n o(/rkon mou, o(\n O)/mosa toi=s patra/sin u(mO=n, tou= dou=nai au)toi=s gE=n r(e/ousan ga/la kai\ me/li kaTO\s E( E(me/ra au(/tE. kai\ a)pekri/TEn kai\ ei)=pa *ge/noito, ku/rie.
Jr:11:5 hopOs stEsO ton horkon mu, hon Omosa tois patrasin hymOn, tu dunai autois gEn reusan gala kai meli kaTOs hE hEmera hautE. kai apekriTEn kai eipa genoito, kyrie.
Jr:11:5 C VA_AAS1S RA_ASM N2_ASM RP_GS RR_ASM VAI_AAI1S RA_DPM N3_DPM RP_GP RA_GSN VO_AAN RD_DPM N1_ASF V2_PAPASF N3_ASN C N3_ASN D RA_NSF N1A_NSF RD_NSF C VCI_API1S C VAI_AAI1S VB_AMO3S N2_VSM
Jr:11:5 so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. to cause to stand the oath I who/whom/which; to be to swear the father you the to give he/she/it/same earth/land to flow run, stream, gush milk and also, even, namely honey as accordingly [according to how/in accordance with how] the day this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to answer and also, even, namely to say/tell to become become, happen lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Jr:11:5 this is how I-will-CAUSE-TO-STand, I-should-CAUSE-TO-STand the (acc) oath (acc) me (gen) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) I-SWEAR-ed the (dat) fathers (dat) you(pl) (gen) the (gen) to-GIVE them/same (dat) earth/land (acc) while FLOW-ing (acc) milk (nom|acc|voc) and honey (nom|acc|voc) as accordingly the (nom) day (nom|voc) this (nom) and I-was-ANSWER-ed and I-SAY/TELL-ed he/she/it-happens-to-be-BECOME-ed (opt) lord (voc); a lord ([Adj] voc)
Jr:11:5 Jr_11:5_1 Jr_11:5_2 Jr_11:5_3 Jr_11:5_4 Jr_11:5_5 Jr_11:5_6 Jr_11:5_7 Jr_11:5_8 Jr_11:5_9 Jr_11:5_10 Jr_11:5_11 Jr_11:5_12 Jr_11:5_13 Jr_11:5_14 Jr_11:5_15 Jr_11:5_16 Jr_11:5_17 Jr_11:5_18 Jr_11:5_19 Jr_11:5_20 Jr_11:5_21 Jr_11:5_22 Jr_11:5_23 Jr_11:5_24 Jr_11:5_25 Jr_11:5_26 Jr_11:5_27 Jr_11:5_28
Jr:11:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:11:6 καὶ εἶπεν κύριος πρός με Ἀνάγνωθι τοὺς λόγους τούτους ἐν πόλεσιν Ιουδα καὶ ἔξωθεν Ιερουσαλημ λέγων Ἀκούσατε τοὺς λόγους τῆς διαθήκης ταύτης καὶ ποιήσατε αὐτούς.
Jr:11:6 And the Lord said to me, Read these words in the cities of Juda, and in the streets of Jerusalem, saying, Hear ye the words of this covenant, and do them. (Jeremiah 11:6 Brenton)
Jr:11:6 I rzekł Pan do mnie: «Ogłoś wszystkie te słowa w miastach judzkich i na ulicach Jerozolimy. Słuchajcie słów tego przymierza i wypełniajcie je! (Jr 11:6 BT_4)
Jr:11:6 καὶ εἶπεν κύριος πρός με Ἀνάγνωθι τοὺς λόγους τούτους ἐν πόλεσιν Ιουδα καὶ ἔξωθεν Ιερουσαλημ λέγων Ἀκούσατε τοὺς λόγους τῆς διαθήκης ταύτης καὶ ποιήσατε αὐτούς.
Jr:11:6 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀνα·γινώσκω/-γιγν- (ανα+γινωσκ-/ανα+γιγνωσκ-, ανα+γνω·σ-, 2nd ath. ανα+γν(ω)-/ath. ανα+γν(ο)-, -, ανα+εγνωσ-, ανα+γνωσ·θ-) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ἐν πόλις, -εως, ἡ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί ἔξω·θεν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό δια·θήκη, -ης, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:11:6 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja By czytać Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie Od zewnątrz Jerozolima [miasto z] By mówić/opowiadaj By słyszeć Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Konwencja To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie By czynić/rób On/ona/to/to samo
Jr:11:6 kai\ ei)=pen ku/rios pro/s me *)ana/gnOTi tou\s lo/gous tou/tous e)n po/lesin *iouda kai\ e)/XOTen *ierousalEm le/gOn *)akou/sate tou\s lo/gous tE=s diaTE/kEs tau/tEs kai\ poiE/sate au)tou/s.
Jr:11:6 kai eipen kyrios pros me anagnOTi tus logus tutus en polesin iuda kai eXOTen ierusalEm legOn akusate tus logus tEs diaTEkEs tautEs kai poiEsate autus.
Jr:11:6 C VBI_AAI3S N2_NSM P RP_AS VZ_AAD2S RA_APM N2_APM RD_APM P N3I_DPF N_GSM C D N_GSF V1_PAPNSM VA_AAD2P RA_APM N2_APM RA_GSF N1_GSF RD_GSF C VA_AAD2P RD_APM
Jr:11:6 and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) I to read the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among city Judas/Judah and also, even, namely from the outside Jerusalem [city of] to say/tell to hear the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. the covenant this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to do/make he/she/it/same
Jr:11:6 and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) do-READ-you(sg)! the (acc) words (acc) these (acc) in/among/by (+dat) cities (dat) Judas/Judah (gen, voc) and from the outside Jerusalem (indecl) while SAY/TELL-ing (nom) do-HEAR-you(pl)! the (acc) words (acc) the (gen) covenant (gen) this (gen) and do-DO/MAKE-you(pl)! them/same (acc)
Jr:11:6 Jr_11:6_1 Jr_11:6_2 Jr_11:6_3 Jr_11:6_4 Jr_11:6_5 Jr_11:6_6 Jr_11:6_7 Jr_11:6_8 Jr_11:6_9 Jr_11:6_10 Jr_11:6_11 Jr_11:6_12 Jr_11:6_13 Jr_11:6_14 Jr_11:6_15 Jr_11:6_16 Jr_11:6_17 Jr_11:6_18 Jr_11:6_19 Jr_11:6_20 Jr_11:6_21 Jr_11:6_22 Jr_11:6_23 Jr_11:6_24 Jr_11:6_25
Jr:11:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:11:8 καὶ οὐκ ἐποίησαν.
Jr:11:8 But they did them not. (Jeremiah 11:8 Brenton)
Jr:11:8 Oni jednak nie usłuchali ani nie nakłonili swego ucha. Każdy postępował według zatwardziałości swego przewrotnego serca. Wypełniłem więc na nich wszystkie słowa tego przymierza, jakie nakazałem im zachować, a którego oni nie zachowali». (Jr 11:8 BT_4)
Jr:11:8 καὶ οὐκ ἐποίησαν.
Jr:11:8 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
Jr:11:8 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By czynić/rób
Jr:11:8 kai\ ou)k e)poi/Esan.
Jr:11:8 kai uk epoiEsan.
Jr:11:8 C D VAI_AAI3P
Jr:11:8 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to do/make
Jr:11:8 and not they-DO/MAKE-ed
Jr:11:8 Jr_11:8_1 Jr_11:8_2 Jr_11:8_3
Jr:11:8 x x x
Jr:11:9 καὶ εἶπεν κύριος πρός με Εὑρέθη σύνδεσμος ἐν ἀνδράσιν Ιουδα καὶ ἐν τοῖς κατοικοῦσιν Ιερουσαλημ·
Jr:11:9 And the Lord said to me, A conspiracy is found among the men of Juda, and among the dwellers in Jerusalem. (Jeremiah 11:9 Brenton)
Jr:11:9 I rzekł Pan do mnie: «Powstał spisek między mężami Judy i mieszkańcami Jerozolimy. (Jr 11:9 BT_4)
Jr:11:9 καὶ εἶπεν κύριος πρός με Εὑρέθη σύνδεσμος ἐν ἀνδράσιν Ιουδα καὶ ἐν τοῖς κατοικοῦσιν Ιερουσαλημ·
Jr:11:9 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) σύν·δεσμος, -ου, ὁ and -μον, -ου, τό ἐν ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί ἐν ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
Jr:11:9 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja By znajdować Wolnocłowe razem wiązadło, łączy kości i chrząstkę i popiera organy W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Jerozolima [miasto z]
Jr:11:9 kai\ ei)=pen ku/rios pro/s me *eu(re/TE su/ndesmos e)n a)ndra/sin *iouda kai\ e)n toi=s katoikou=sin *ierousalEm·
Jr:11:9 kai eipen kyrios pros me heureTE syndesmos en andrasin iuda kai en tois katoikusin ierusalEm·
Jr:11:9 C VBI_AAI3S N2_NSM P RP_AS VC_API3S N2_NSM P N3_DPM N_GSM C P RA_DPM V2_PAPDPM N_ASF
Jr:11:9 and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) I to find bonded together ligament, connects bones and cartilage and supports organs in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". Judas/Judah and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) Jerusalem [city of]
Jr:11:9 and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) he/she/it-was-FIND-ed bonded together (nom) in/among/by (+dat) men, husbands (dat) Judas/Judah (gen, voc) and in/among/by (+dat) the (dat) they-are-RESIDE/SETTLE-ing-DOWN, while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (dat) Jerusalem (indecl)
Jr:11:9 Jr_11:9_1 Jr_11:9_2 Jr_11:9_3 Jr_11:9_4 Jr_11:9_5 Jr_11:9_6 Jr_11:9_7 Jr_11:9_8 Jr_11:9_9 Jr_11:9_10 Jr_11:9_11 Jr_11:9_12 Jr_11:9_13 Jr_11:9_14 Jr_11:9_15
Jr:11:9 x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:11:10 ἐπεστράφησαν ἐπὶ τὰς ἀδικίας τῶν πατέρων αὐτῶν τῶν πρότερον, οἳ οὐκ ἤθελον εἰσακοῦσαι τῶν λόγων μου, καὶ ἰδοὺ αὐτοὶ βαδίζουσιν ὀπίσω θεῶν ἀλλοτρίων τοῦ δουλεύειν αὐτοῖς, καὶ διεσκέδασαν οἶκος Ισραηλ καὶ οἶκος Ιουδα τὴν διαθήκην μου, ἣν διεθέμην πρὸς τοὺς πατέρας αὐτῶν.
Jr:11:10 They are turned aside to the iniquities of their fathers that were of old, who would not hearken to my words: and, behold, they go after strange gods, to serve them: and the house of Israel and the house of Juda have broken my covenant, which I made with their fathers. (Jeremiah 11:10 Brenton)
Jr:11:10 Powrócili do grzechów swoich dawnych przodków, którzy wzbraniali się słuchać moich słów. Poszli i oni za obcymi bogami, by im służyć: Dom Izraela i dom Judy złamały moje przymierze, które zawarłem z ich przodkami». (Jr 11:10 BT_4)
Jr:11:10 ἐπεστράφησαν ἐπὶ τὰς ἀδικίας τῶν πατέρων αὐτῶν τῶν πρότερον, οἳ οὐκ ἤθελον εἰσακοῦσαι τῶν λόγων μου, καὶ ἰδοὺ αὐτοὶ βαδίζουσιν ὀπίσω θεῶν ἀλλοτρίων τοῦ δουλεύειν αὐτοῖς, καὶ διεσκέδασαν οἶκος Ισραηλ καὶ οἶκος Ιουδα τὴν διαθήκην μου, ἣν διεθέμην πρὸς τοὺς πατέρας αὐτῶν.
Jr:11:10 ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ἐπί ὁ ἡ τό ἀ·δικία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πρό·τερος -α -ον (Comp. of πρῶτος) ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -) εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό   ὀπίσω θεός, -οῦ, ὁ; θεά, -ᾶς, ἡ ἀλλότριος -ία -ον ὁ ἡ τό δουλεύω (δουλευ-, δουλευ·σ-, δουλευ·σ-, δεδουλευ·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί   οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Ἰσραήλ, ὁ καί οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ὁ ἡ τό δια·θήκη, -ης, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅς ἥ ὅ δια·τίθημι (ath. δια+τιθ(ε)-, δια+θη·σ-, δια+θη·κ- or 2nd ath. δια+θ(ε)-, -, -, -) πρός ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:11:10 By odwracać się dookoła Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Zły uczynki Ojciec On/ona/to/to samo Wcześniej Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Ja I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), On/ona/to/to samo Z tyłu w tył, z tyłu, potem Bóg ; bogini Innego/inni By być posłusznym być niewolnik, zasiadać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Dom Izrael I też, nawet, mianowicie Dom Judasz/Juda Konwencja Ja Kto/, który/, który By robić konwencję Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ojciec On/ona/to/to samo
Jr:11:10 e)pestra/fEsan e)pi\ ta\s a)diki/as tO=n pate/rOn au)tO=n tO=n pro/teron, oi(\ ou)k E)/Telon ei)sakou=sai tO=n lo/gOn mou, kai\ i)dou\ au)toi\ badi/DZousin o)pi/sO TeO=n a)llotri/On tou= douleu/ein au)toi=s, kai\ dieske/dasan oi)=kos *israEl kai\ oi)=kos *iouda tE\n diaTE/kEn mou, E(\n dieTe/mEn pro\s tou\s pate/ras au)tO=n.
Jr:11:10 epestrafEsan epi tas adikias tOn paterOn autOn tOn proteron, hoi uk ETelon eisakusai tOn logOn mu, kai idu autoi badiDZusin opisO TeOn allotriOn tu duleuein autois, kai dieskedasan oikos israEl kai oikos iuda tEn diaTEkEn mu, hEn dieTemEn pros tus pateras autOn.
Jr:11:10 VDI_API3P P RA_APF N1A_APF RA_GPM N3_GPM RD_GPM RA_GPM D RR_NPM D V1I_IAI3P VA_AAN RA_GPM N2_GPM RP_GS C I RD_NPM V1_PAI3P P N2_GPM A1A_GPM RA_GSN V1_PAN RD_DPM C VAI_AAI3P N2_NSM N_GSM C N2_NSM N_GSM RA_ASF N1_ASF RP_GS RR_ASF VEI_AMI1S P RA_APM N3_APM RD_GPM
Jr:11:10 to turn around upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the wrongdoing the father he/she/it/same the earlier who/whom/which οὐχ before rough breathing to want want, wish, desire to heard (being heard, listen into, hearken) the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. I and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), he/she/it/same ć behind back, behind, after god [see theology]; goddess of another/others the to obey to be a slave, serve he/she/it/same and also, even, namely ć house Israel and also, even, namely house Judas/Judah the covenant I who/whom/which to make covenant toward (+acc,+gen,+dat) the father he/she/it/same
Jr:11:10 they-were-TURN-ed-AROUND upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) wrongdoing (gen), wrongdoings (acc) the (gen) fathers (gen) them/same (gen) the (gen) earlier ([Adj] acc, nom|acc|voc) who/whom/which (nom) not I-was-WANT-ing, they-were-WANT-ing to-HEARD, be-you(sg)-HEARD-ed!, he/she/it-happens-to-HEARD (opt) the (gen) words (gen) me (gen) and be-you(sg)-SEE-ed! they/same (nom)   behind gods (gen); goddesses (gen) of another/others (gen) the (gen) to-be-OBEY-ing them/same (dat) and   house (nom) Israel (indecl) and house (nom) Judas/Judah (gen, voc) the (acc) covenant (acc) me (gen) who/whom/which (acc) I-was-MAKE COVENANT-ed toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) fathers (acc) them/same (gen)
Jr:11:10 Jr_11:10_1 Jr_11:10_2 Jr_11:10_3 Jr_11:10_4 Jr_11:10_5 Jr_11:10_6 Jr_11:10_7 Jr_11:10_8 Jr_11:10_9 Jr_11:10_10 Jr_11:10_11 Jr_11:10_12 Jr_11:10_13 Jr_11:10_14 Jr_11:10_15 Jr_11:10_16 Jr_11:10_17 Jr_11:10_18 Jr_11:10_19 Jr_11:10_20 Jr_11:10_21 Jr_11:10_22 Jr_11:10_23 Jr_11:10_24 Jr_11:10_25 Jr_11:10_26 Jr_11:10_27 Jr_11:10_28 Jr_11:10_29 Jr_11:10_30 Jr_11:10_31 Jr_11:10_32 Jr_11:10_33 Jr_11:10_34 Jr_11:10_35 Jr_11:10_36 Jr_11:10_37 Jr_11:10_38 Jr_11:10_39 Jr_11:10_40 Jr_11:10_41 Jr_11:10_42
Jr:11:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:11:11 διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος Ἰδοὺ ἐγὼ ἐπάγω ἐπὶ τὸν λαὸν τοῦτον κακά, ἐξ ὧν οὐ δυνήσονται ἐξελθεῖν ἐξ αὐτῶν, καὶ κεκράξονται πρός με, καὶ οὐκ εἰσακούσομαι αὐτῶν.
Jr:11:11 Therefore thus saith the Lord, Behold, I bring evils upon this people, out of which they shall not be able to come forth; and they shall presently cry to me, but I will not hearken to them. (Jeremiah 11:11 Brenton)
Jr:11:11 Dlatego tak mówi Pan: «Oto sprowadzę na nich nieszczęście, którego nie będą mogli uniknąć; będą do Mnie wołali, ale ich nie wysłucham. (Jr 11:11 BT_4)
Jr:11:11 διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος Ἰδοὺ ἐγὼ ἐπάγω ἐπὶ τὸν λαὸν τοῦτον κακά, ἐξ ὧν οὐ δυνήσονται ἐξελθεῖν ἐξ αὐτῶν, καὶ κεκράξονται πρός με, καὶ οὐκ εἰσακούσομαι αὐτῶν.
Jr:11:11 διά οὗτος αὕτη τοῦτο ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) ἐκ ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό καί κράζω (κραζ-, κραξ-/κεκραξ-, κραξ-/κεκραξ- or 2nd κεκραγ-, κεκραγ·[κ]-, -, -) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:11:11 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja Do na prowadź Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ludzie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Niegodziwie by czynić źle Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym Do zdolnego By wychodzić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By krzyknąć Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) On/ona/to/to samo
Jr:11:11 dia\ tou=to ta/de le/gei ku/rios *)idou\ e)gO\ e)pa/gO e)pi\ to\n lao\n tou=ton kaka/, e)X O(=n ou) dunE/sontai e)XelTei=n e)X au)tO=n, kai\ kekra/Xontai pro/s me, kai\ ou)k ei)sakou/somai au)tO=n.
Jr:11:11 dia tuto tade legei kyrios idu egO epagO epi ton laon tuton kaka, eX hOn u dynEsontai eXelTein eX autOn, kai kekraXontai pros me, kai uk eisakusomai autOn.
Jr:11:11 P RD_ASN RD_APN V1_PAI3S N2_NSM I RP_NS V1_PAI1S P RA_ASM N2_ASM RD_ASM A1_APN P RR_GPM D VF_FMI3P VB_AAN P RD_GPM C VFX_FMI3P P RP_AS C D VF_FMI1S RD_GPM
Jr:11:11 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I to upon-lead upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the people this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] wickedly to do evil out of (+gen) ἐξ before vowels who/whom/which οὐχ before rough breathing to able to come out out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same and also, even, namely to cry out toward (+acc,+gen,+dat) I and also, even, namely οὐχ before rough breathing to heard (being heard, listen into, hearken) he/she/it/same
Jr:11:11 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) I-am-UPON-LEAD-ing, I-should-be-UPON-LEAD-ing upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) people (acc) this (acc) wickedly ([Adj] nom|acc|voc) out of (+gen) who/whom/which (gen) not they-will-be-ABLE-ed to-COME-OUT out of (+gen) them/same (gen) and they-will-be-CRY-ed-OUT toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) and not I-will-be-HEARD-ed them/same (gen)
Jr:11:11 Jr_11:11_1 Jr_11:11_2 Jr_11:11_3 Jr_11:11_4 Jr_11:11_5 Jr_11:11_6 Jr_11:11_7 Jr_11:11_8 Jr_11:11_9 Jr_11:11_10 Jr_11:11_11 Jr_11:11_12 Jr_11:11_13 Jr_11:11_14 Jr_11:11_15 Jr_11:11_16 Jr_11:11_17 Jr_11:11_18 Jr_11:11_19 Jr_11:11_20 Jr_11:11_21 Jr_11:11_22 Jr_11:11_23 Jr_11:11_24 Jr_11:11_25 Jr_11:11_26 Jr_11:11_27 Jr_11:11_28
Jr:11:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:11:12 καὶ πορεύσονται πόλεις Ιουδα καὶ οἱ κατοικοῦντες Ιερουσαλημ καὶ κεκράξονται πρὸς τοὺς θεούς, οἷς αὐτοὶ θυμιῶσιν αὐτοῖς· μὴ σώσουσιν αὐτοὺς ἐν καιρῷ τῶν κακῶν αὐτῶν;
Jr:11:12 And the cities of Juda and the dwellers in Jerusalem shall go, and cry to the gods to whom they burn incense; which shall not deliver them in the time of their troubles. (Jeremiah 11:12 Brenton)
Jr:11:12 Mogą pójść miasta judzkie i mieszkańcy Jerozolimy, by wzywać bogów, którym palili kadzidło; wcale ich jednak nie wysłuchają w czasie ich nieszczęścia. (Jr 11:12 BT_4)
Jr:11:12 καὶ πορεύσονται πόλεις Ιουδα καὶ οἱ κατοικοῦντες Ιερουσαλημ καὶ κεκράξονται πρὸς τοὺς θεούς, οἷς αὐτοὶ θυμιῶσιν αὐτοῖς· μὴ σώσουσιν αὐτοὺς ἐν καιρῷ τῶν κακῶν αὐτῶν;
Jr:11:12 καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) πόλις, -εως, ἡ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί κράζω (κραζ-, κραξ-/κεκραξ-, κραξ-/κεκραξ- or 2nd κεκραγ-, κεκραγ·[κ]-, -, -) πρός ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὅς ἥ ὅ αὐτός αὐτή αὐτό θυμιάω (θυμι(α)-, θυμια·σ-, θυμια·σ-, -, τεθυμια-, θυμια·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό μή σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ὁ ἡ τό κακός -ή -όν (cf. φαῦλος); κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:11:12 I też, nawet, mianowicie By iść Miasto Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie By krzyknąć Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Bóg  Kto/, który/, który On/ona/to/to samo By palić kadzidło On/ona/to/to samo Nie By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okres czasu Niegodziwie by czynić źle; by robić rzeczy trudne dla On/ona/to/to samo
Jr:11:12 kai\ poreu/sontai po/leis *iouda kai\ oi( katoikou=ntes *ierousalEm kai\ kekra/Xontai pro\s tou\s Teou/s, oi(=s au)toi\ TumiO=sin au)toi=s· mE\ sO/sousin au)tou\s e)n kairO=| tO=n kakO=n au)tO=n;
Jr:11:12 kai poreusontai poleis iuda kai hoi katoikuntes ierusalEm kai kekraXontai pros tus Teus, hois autoi TymiOsin autois· mE sOsusin autus en kairO tOn kakOn autOn;
Jr:11:12 C VF_FMI3P N3I_NPF N_GSM C RA_NPM V2_PAPNPM N_ASF C VFX_FMI3P P RA_APM N2_APM RR_DPM RD_NPM V3_PAI3P RD_DPM D VF_FAI3P RD_APM P N2_DSM RA_GPM A1_GPM RD_GPM
Jr:11:12 and also, even, namely to go city Judas/Judah and also, even, namely the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) Jerusalem [city of] and also, even, namely to cry out toward (+acc,+gen,+dat) the god [see theology] who/whom/which he/she/it/same to burn incense he/she/it/same not to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among period of time the wickedly to do evil; to make things difficult for he/she/it/same
Jr:11:12 and they-will-be-GO-ed cities (acc, nom|voc) Judas/Judah (gen, voc) and the (nom) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (nom|voc) Jerusalem (indecl) and they-will-be-CRY-ed-OUT toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) gods (acc) who/whom/which (dat) they/same (nom) they-are-BURN-ing-INCENSE, they-should-be-BURN-ing-INCENSE, while BURN-ing-INCENSE (dat) them/same (dat) not they-will-SAVE, going-to-SAVE (fut ptcp) (dat) them/same (acc) in/among/by (+dat) period of time (dat) the (gen) wickedly ([Adj] gen); while MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR (nom) them/same (gen)
Jr:11:12 Jr_11:12_1 Jr_11:12_2 Jr_11:12_3 Jr_11:12_4 Jr_11:12_5 Jr_11:12_6 Jr_11:12_7 Jr_11:12_8 Jr_11:12_9 Jr_11:12_10 Jr_11:12_11 Jr_11:12_12 Jr_11:12_13 Jr_11:12_14 Jr_11:12_15 Jr_11:12_16 Jr_11:12_17 Jr_11:12_18 Jr_11:12_19 Jr_11:12_20 Jr_11:12_21 Jr_11:12_22 Jr_11:12_23 Jr_11:12_24 Jr_11:12_25
Jr:11:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:11:13 ὅτι κατ’ ἀριθμὸν τῶν πόλεών σου ἦσαν θεοί σου, Ιουδα, καὶ κατ’ ἀριθμὸν ἐξόδων τῆς Ιερουσαλημ ἐτάξατε βωμοὺς θυμιᾶν τῇ Βααλ.
Jr:11:13 For according to the number of thy cities were thy gods, O Juda; and according to the number of the streets of Jerusalem have ye set up altars to burn incense to Baal. (Jeremiah 11:13 Brenton)
Jr:11:13 Bo ile masz miast, tyle też bogów, Judo! Ile ma ulic Jerozolima, tyle wznieśliście ołtarzy Hańbie, ołtarzy kadzielnych dla Baala. (Jr 11:13 BT_4)
Jr:11:13 ὅτι κατ’ ἀριθμὸν τῶν πόλεών σου ἦσαν θεοί σου, Ιουδα, καὶ κατ’ ἀριθμὸν ἐξόδων τῆς Ιερουσαλημ ἐτάξατε βωμοὺς θυμιᾶν τῇ Βααλ.
Jr:11:13 ὅτι κατά ἀριθμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί κατά ἀριθμός, -οῦ, ὁ ἔξ·οδος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. τάσσω/τάττω (τασσ-/ταττ-, ταξ-, ταξ-, τεταχ·[κ]-, τετασσ-, ταχ·θ-) βωμός, -οῦ, ὁ θυμιάω (θυμι(α)-, θυμια·σ-, θυμια·σ-, -, τεθυμια-, θυμια·θ-) ὁ ἡ τό Βάαλ, ὁ
Jr:11:13 Ponieważ/tamto W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny] Miasto Ty; twój/twój(sg) By być Bóg  Ty; twój/twój(sg) Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny] Eksodus Jerozolima [miasto z] By rozkazywać {By zamawiać} kategorię, stopień, klasę, uporządkowywać, ład Ołtarz By palić kadzidło Baal
Jr:11:13 o(/ti kat’ a)riTmo\n tO=n po/leO/n sou E)=san Teoi/ sou, *iouda, kai\ kat’ a)riTmo\n e)Xo/dOn tE=s *ierousalEm e)ta/Xate bOmou\s Tumia=n tE=| *baal.
Jr:11:13 hoti kat’ ariTmon tOn poleOn su Esan Teoi su, iuda, kai kat’ ariTmon eXodOn tEs ierusalEm etaXate bOmus Tymian tE baal.
Jr:11:13 C P N2_ASM RA_GPF N3I_GPF RP_GS V9_IAI3P N2_NPM RP_GS N_VSM C P N2_ASM N2_GPF RA_GSF N_GSF VAI_AAI2P N2_APM V3_PAN RA_DSF N_DSF
Jr:11:13 because/that down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing number [see arithmetic] the city you; your/yours(sg) to be god [see theology] you; your/yours(sg) Judas/Judah and also, even, namely down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing number [see arithmetic] exodus the Jerusalem [city of] to order category, grade, class, trim, orderliness altar to burn incense the Baal
Jr:11:13 because/that down/according to/as per (+acc), against (+gen) number (acc) the (gen) cities (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) they-were gods (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) Judas/Judah (gen, voc) and down/according to/as per (+acc), against (+gen) number (acc) exoduses (gen) the (gen) Jerusalem (indecl) you(pl)-ORDER-ed altars (acc) to-be-BURN-ing-INCENSE the (dat) Baal (indecl)
Jr:11:13 Jr_11:13_1 Jr_11:13_2 Jr_11:13_3 Jr_11:13_4 Jr_11:13_5 Jr_11:13_6 Jr_11:13_7 Jr_11:13_8 Jr_11:13_9 Jr_11:13_10 Jr_11:13_11 Jr_11:13_12 Jr_11:13_13 Jr_11:13_14 Jr_11:13_15 Jr_11:13_16 Jr_11:13_17 Jr_11:13_18 Jr_11:13_19 Jr_11:13_20 Jr_11:13_21
Jr:11:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:11:14 καὶ σὺ μὴ προσεύχου περὶ τοῦ λαοῦ τούτου καὶ μὴ ἀξίου περὶ αὐτῶν ἐν δεήσει καὶ προσευχῇ, ὅτι οὐκ εἰσακούσομαι ἐν τῷ καιρῷ, ἐν ᾧ ἐπικαλοῦνταί με, ἐν καιρῷ κακώσεως αὐτῶν.
Jr:11:14 And thou, pray not for this people, and intercede not for them in supplication and prayer: for I will not hear in the day in which they call upon me, in the day of their affliction. (Jeremiah 11:14 Brenton)
Jr:11:14 Ty zaś nie wstawiaj się za tym narodem i nie zanoś za niego błagalnych modłów, bo ich nie wysłucham, gdy będą do Mnie wołać w czasie nieszczęścia. (Jr 11:14 BT_4)
Jr:11:14 καὶ σὺ μὴ προσεύχου περὶ τοῦ λαοῦ τούτου καὶ μὴ ἀξίου περὶ αὐτῶν ἐν δεήσει καὶ προσευχῇ, ὅτι οὐκ εἰσακούσομαι ἐν τῷ καιρῷ, ἐν ἐπικαλοῦνταί με, ἐν καιρῷ κακώσεως αὐτῶν.
Jr:11:14 καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς μή προσ·εύχομαι (προσ+ευχ-, προσ+ευξ-, προσ+ευξ-, -, -, -) περί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο καί μή ἄξιος -ία -ον; ἀξιόω (αξι(ο)-, αξιω·σ-, αξιω·σ-, -, ηξιω-, αξιω·θ-) περί αὐτός αὐτή αὐτό ἐν δέησις, -εως, ἡ καί προσ·ευχή, -ῆς, ἡ; προσ·εύχομαι (προσ+ευχ-, προσ+ευξ-, προσ+ευξ-, -, -, -) ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ἐν ὅς ἥ ὅ ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) κάκωσις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:11:14 I też, nawet, mianowicie Ty Nie By modlić się się Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Ludzie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Nie Odpowiedni wart zachodu; wartościowy; by uważać godny Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Obrona I też, nawet, mianowicie Modlitwa; by modlić się się Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okres czasu W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który By odwiedzać Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okres czasu Złe traktowanie On/ona/to/to samo
Jr:11:14 kai\ su\ mE\ proseu/CHou peri\ tou= laou= tou/tou kai\ mE\ a)Xi/ou peri\ au)tO=n e)n deE/sei kai\ proseuCHE=|, o(/ti ou)k ei)sakou/somai e)n tO=| kairO=|, e)n O(=| e)pikalou=ntai/ me, e)n kairO=| kakO/seOs au)tO=n.
Jr:11:14 kai sy mE proseuCHu peri tu lau tutu kai mE aXiu peri autOn en deEsei kai proseuCHE, hoti uk eisakusomai en tO kairO, en hO epikaluntai me, en kairO kakOseOs autOn.
Jr:11:14 C RP_NS D V1_PMD2S P RA_GSM N2_GSM RD_GSM C D V4_PMD2S P RD_GPM P N3I_DSF C N1_DSF C D VF_FMI1S P RA_DSM N2_DSM P RR_DSM V2_PMI3P RP_AS P N2_DSM N3I_GSF RD_GPM
Jr:11:14 and also, even, namely you not to pray about (+acc,+gen) the people this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely not eligible worthwhile; valuable; to deem worthy about (+acc,+gen) he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among plea and also, even, namely prayer; to pray because/that οὐχ before rough breathing to heard (being heard, listen into, hearken) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the period of time in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which to call upon I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among period of time mistreatment he/she/it/same
Jr:11:14 and you(sg) (nom) not be-you(sg)-being-PRAY-ed!, you(sg)-were-being-PRAY-ed about (+acc,+gen) the (gen) people (gen) this (gen) and not eligible ([Adj] gen); be-you(sg)-DEEM-ing-WORTHY!, be-you(sg)-being-DEEM-ed-WORTHY! about (+acc,+gen) them/same (gen) in/among/by (+dat) plea (dat) and prayer (dat); you(sg)-are-being-PRAY-ed, you(sg)-should-be-being-PRAY-ed because/that not I-will-be-HEARD-ed in/among/by (+dat) the (dat) period of time (dat) in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) they-are-being-CALL-ed-UPON me (acc) in/among/by (+dat) period of time (dat) mistreatment (gen) them/same (gen)
Jr:11:14 Jr_11:14_1 Jr_11:14_2 Jr_11:14_3 Jr_11:14_4 Jr_11:14_5 Jr_11:14_6 Jr_11:14_7 Jr_11:14_8 Jr_11:14_9 Jr_11:14_10 Jr_11:14_11 Jr_11:14_12 Jr_11:14_13 Jr_11:14_14 Jr_11:14_15 Jr_11:14_16 Jr_11:14_17 Jr_11:14_18 Jr_11:14_19 Jr_11:14_20 Jr_11:14_21 Jr_11:14_22 Jr_11:14_23 Jr_11:14_24 Jr_11:14_25 Jr_11:14_26 Jr_11:14_27 Jr_11:14_28 Jr_11:14_29 Jr_11:14_30 Jr_11:14_31
Jr:11:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:11:15 τί ἡ ἠγαπημένη ἐν τῷ οἴκῳ μου ἐποίησεν βδέλυγμα; μὴ εὐχαὶ καὶ κρέα ἅγια ἀφελοῦσιν ἀπὸ σοῦ τὰς κακίας σου, ἢ τούτοις διαφεύξῃ;
Jr:11:15 Why has my beloved wrought abomination in my house? will prayers and holy offerings take away thy wickedness from thee, or shalt thou escape by these things? (Jeremiah 11:15 Brenton)
Jr:11:15 Czego chce oblubienica moja w mym domu? Wypełniłaś swój plan przewrotny. Czy modlitwy i mięso ofiarne mogą odwrócić od ciebie twoje nieszczęście, tak że się kiedyś uradujesz? (Jr 11:15 BT_4)
Jr:11:15 τί ἠγαπημένη ἐν τῷ οἴκῳ μου ἐποίησεν βδέλυγμα; μὴ εὐχαὶ καὶ κρέα ἅγια ἀφελοῦσιν ἀπὸ σοῦ τὰς κακίας σου, τούτοις διαφεύξῃ;
Jr:11:15 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁ ἡ τό ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) βδέλυγμα[τ], -ατος, τό μή εὐχή, -ῆς, ἡ καί κρέας, κρέως, τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ἀφ·αιρέω (αφ+αιρ(ε)-, αφ+ελ(ε)·[σ]-, αφ+ελ·[σ]- or 2nd αφ+ελ-, αφ+ῃρη·κ-, αφ+ῃρη-, αφ+αιρε·θ-) ἀπό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό κακία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἤ[1] οὗτος αὕτη τοῦτο δια·φεύγω (-, δια+φευξ-, 2nd δια+φυγ-, δια+πεφευγ·[κ]-, δια+πεφευγ-, -)
Jr:11:15 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By kochać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Ja By czynić/rób Wstręt Nie Ślub I też, nawet, mianowicie Mięso Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) By pozbawiać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Źle źle, złośliwość Ty; twój/twój(sg) Albo To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Do przez uciekaj
Jr:11:15 ti/ E( E)gapEme/nE e)n tO=| oi)/kO| mou e)poi/Esen bde/lugma; mE\ eu)CHai\ kai\ kre/a a(/gia a)felou=sin a)po\ sou= ta\s kaki/as sou, E)\ tou/tois diafeu/XE|;
Jr:11:15 ti hE EgapEmenE en tO oikO mu epoiEsen bdelygma; mE euCHai kai krea hagia afelusin apo su tas kakias su, E tutois diafeuXE;
Jr:11:15 RI_NSF RA_NSF VM_XMPNSF P RA_DSM N2_DSM RP_GS VAI_AAI3S N3M_ASN D N1_NPF C N3_NPN A1A_NPN VF2_FAI3P P RP_GS RA_APF N1A_APF RP_GS C RD_DPM VF_FMI2S
Jr:11:15 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. the to love in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the house I to do/make abomination not vow and also, even, namely meat dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) to deprive from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) the evil evil, malice you; your/yours(sg) or this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to thru-flee
Jr:11:15 who/what/why (nom|acc) the (nom) having-been-LOVE-ed (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) house (dat) me (gen) he/she/it-DO/MAKE-ed abomination (nom|acc|voc) not vows (nom|voc) and meats (nom|acc|voc) holy ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) they-will-DEPRIVE, going-to-DEPRIVE (fut ptcp) (dat), upon DEPRIVE-ing (dat) away from (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (acc) evil (gen), wickedness (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) or these (dat) you(sg)-will-be-THRU-FLEE-ed
Jr:11:15 Jr_11:15_1 Jr_11:15_2 Jr_11:15_3 Jr_11:15_4 Jr_11:15_5 Jr_11:15_6 Jr_11:15_7 Jr_11:15_8 Jr_11:15_9 Jr_11:15_10 Jr_11:15_11 Jr_11:15_12 Jr_11:15_13 Jr_11:15_14 Jr_11:15_15 Jr_11:15_16 Jr_11:15_17 Jr_11:15_18 Jr_11:15_19 Jr_11:15_20 Jr_11:15_21 Jr_11:15_22 Jr_11:15_23
Jr:11:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:11:16 ἐλαίαν ὡραίαν εὔσκιον τῷ εἴδει ἐκάλεσεν κύριος τὸ ὄνομά σου· εἰς φωνὴν περιτομῆς αὐτῆς ἀνήφθη πῦρ ἐπ’ αὐτήν, μεγάλη ἡ θλῖψις ἐπὶ σέ, ἠχρεώθησαν οἱ κλάδοι αὐτῆς.
Jr:11:16 The Lord called thy name a fair olive tree, of a goodly shade in appearance, at the noise of its being lopped, fire was kindled against it; great is the affliction coming upon thee: her branches are become good for nothing. (Jeremiah 11:16 Brenton)
Jr:11:16 "Zielonym drzewem oliwnym, zdobnym pięknymi owocami" nazwał cię Pan. Na głos wielkiego szumu rozpalił się nad nim płomień i spłonęły jego gałęzie. (Jr 11:16 BT_4)
Jr:11:16 ἐλαίαν ὡραίαν εὔσκιον τῷ εἴδει ἐκάλεσεν κύριος τὸ ὄνομά σου· εἰς φωνὴν περιτομῆς αὐτῆς ἀνήφθη πῦρ ἐπ’ αὐτήν, μεγάλη θλῖψις ἐπὶ σέ, ἠχρεώθησαν οἱ κλάδοι αὐτῆς.
Jr:11:16 ἐλαία, -ας, ἡ ὡραῖος -α -ον   ὁ ἡ τό εἶδο·ς, -ους, τό καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] φωνή, -ῆς, ἡ περι·τομή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἀν·άπτω (αν+απτ-, αν+αψ-, αν+αψ-, -, -, αν+αφ·θ-) πῦρ, -ρός, τό ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ὁ ἡ τό θλῖψις, -εως, ἡ ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀ·χρειόω/-ρεόω (-, αχρειω·σ-, αχρειω·σ-/αχρεω·σ-, -, -, αχρειω·θ-/αχρεω·θ-) ὁ ἡ τό κλάδος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:11:16 Oliwne albo oliwne drzewo Aktualny Zjawienie się {Wygląd} By nazywać rozmowę Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Nazwisko {Imię} co do Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Dźwięku/głos płacze Obrzezanie On/ona/to/to samo By zapalać się Ogień Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Wielki Ściskająca się niepomyślność, próba {proces}, kłopocz się, trudność Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) By robić bezużyteczny Gałąź On/ona/to/to samo
Jr:11:16 e)lai/an O(rai/an eu)/skion tO=| ei)/dei e)ka/lesen ku/rios to\ o)/noma/ sou· ei)s fOnE\n peritomE=s au)tE=s a)nE/fTE pu=r e)p’ au)tE/n, mega/lE E( Tli=PSis e)pi\ se/, E)CHreO/TEsan oi( kla/doi au)tE=s.
Jr:11:16 elaian hOraian euskion tO eidei ekalesen kyrios to onoma su· eis fOnEn peritomEs autEs anEfTE pyr ep’ autEn, megalE hE TliPSis epi se, ECHreOTEsan hoi kladoi autEs.
Jr:11:16 N1A_ASF A1A_ASF A1B_ASF RA_DSN N3E_DSN VAI_AAI3S N2_NSM RA_ASN N3M_ASN RP_GS P N1_ASF N1_GSF RD_GSF VVI_API3S N3_ASN P RD_ASF A1_NSF RA_NSF N3I_NSF P RP_AS VCI_API3P RA_NPM N2_NPM RD_GSF
Jr:11:16 olive or olive tree timely ć the appearance to call call lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the name with regard to you; your/yours(sg) into (+acc) sound/voice cries circumcision he/she/it/same to kindle fire upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same great the squeezing adversity, trial, trouble, difficulty upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) to make useless the branch he/she/it/same
Jr:11:16 olive or olive tree (acc) timely ([Adj] acc)   the (dat) appearance (dat) he/she/it-CALL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) into (+acc) sound/voice (acc) circumcision (gen) her/it/same (gen) he/she/it-was-KINDLE-ed fire (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc) great ([Adj] nom|voc) the (nom) squeezing (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) they-were-MAKE-ed-USELESS the (nom) branchs (nom|voc) her/it/same (gen)
Jr:11:16 Jr_11:16_1 Jr_11:16_2 Jr_11:16_3 Jr_11:16_4 Jr_11:16_5 Jr_11:16_6 Jr_11:16_7 Jr_11:16_8 Jr_11:16_9 Jr_11:16_10 Jr_11:16_11 Jr_11:16_12 Jr_11:16_13 Jr_11:16_14 Jr_11:16_15 Jr_11:16_16 Jr_11:16_17 Jr_11:16_18 Jr_11:16_19 Jr_11:16_20 Jr_11:16_21 Jr_11:16_22 Jr_11:16_23 Jr_11:16_24 Jr_11:16_25 Jr_11:16_26 Jr_11:16_27
Jr:11:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:11:17 καὶ κύριος ὁ καταφυτεύσας σε ἐλάλησεν ἐπὶ σὲ κακὰ ἀντὶ τῆς κακίας οἴκου Ισραηλ καὶ οἴκου Ιουδα, ὅτι ἐποίησαν ἑαυτοῖς τοῦ παροργίσαι με ἐν τῷ θυμιᾶν αὐτοὺς τῇ Βααλ.
Jr:11:17 And the Lord that planted thee has pronounced evils against thee, because of the iniquity of the house of Israel and the house of Juda, whatsoever they have done against themselves to provoke me to anger by burning incense to Baal. (Jeremiah 11:17 Brenton)
Jr:11:17 Pan Zastępów, który cię zasadził, zawyrokował o twoim nieszczęściu na skutek przestępstwa domu Izraela i domu Judy; popełnili je na własną szkodę, drażniąc Mnie przez ofiarowanie kadzidła Baalowi». (Jr 11:17 BT_4)
Jr:11:17 καὶ κύριος καταφυτεύσας σε ἐλάλησεν ἐπὶ σὲ κακὰ ἀντὶ τῆς κακίας οἴκου Ισραηλ καὶ οἴκου Ιουδα, ὅτι ἐποίησαν ἑαυτοῖς τοῦ παροργίσαι με ἐν τῷ θυμιᾶν αὐτοὺς τῇ Βααλ.
Jr:11:17 καί κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) ἀντί ὁ ἡ τό κακία, -ας, ἡ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) Ἰσραήλ, ὁ καί οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ὅτι ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ὁ ἡ τό παρ·οργίζω (παρ+οργιζ-, παρ+οργι(ε)·[σ]-, παρ+οργι·σ-, -, παρ+ωργισ-, παρ+οργισ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ὁ ἡ τό θυμιάω (θυμι(α)-, θυμια·σ-, θυμια·σ-, -, τεθυμια-, θυμια·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό Βάαλ, ὁ
Jr:11:17 I też, nawet, mianowicie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ty; twój/twój(sg) By mówić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Niegodziwie by czynić źle Przeciw (+informacja) Źle źle, złośliwość Dom; by mieszkać Izrael I też, nawet, mianowicie Dom; by mieszkać Judasz/Juda Ponieważ/tamto By czynić/rób Samo /nasz /twój /siebie Do ??? Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By palić kadzidło On/ona/to/to samo Baal
Jr:11:17 kai\ ku/rios o( katafuteu/sas se e)la/lEsen e)pi\ se\ kaka\ a)nti\ tE=s kaki/as oi)/kou *israEl kai\ oi)/kou *iouda, o(/ti e)poi/Esan e(autoi=s tou= parorgi/sai me e)n tO=| Tumia=n au)tou\s tE=| *baal.
Jr:11:17 kai kyrios ho katafyteusas se elalEsen epi se kaka anti tEs kakias oiku israEl kai oiku iuda, hoti epoiEsan heautois tu parorgisai me en tO Tymian autus tE baal.
Jr:11:17 C N2_NSM RA_NSM VA_AAPNSM RP_AS VAI_AAI3S P RP_AS A1_APN P RA_GSF N1A_GSF N2_GSM N_GSM C N2_GSM N_GSM C VAI_AAI3P RD_DPM RA_GSN VA_AAN RP_AS P RA_DSN V3_PAN RD_APM RA_DSF N_DSF
Jr:11:17 and also, even, namely lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the ć you; your/yours(sg) to speak upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) wickedly to do evil against (+gen) the evil evil, malice house; to dwell Israel and also, even, namely house; to dwell Judas/Judah because/that to do/make self /our-/your-/themselves the to ??? I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to burn incense he/she/it/same the Baal
Jr:11:17 and lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom)   you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) he/she/it-SPEAK-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) wickedly ([Adj] nom|acc|voc) against (+gen) the (gen) evil (gen), wickedness (acc) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! Israel (indecl) and house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! Judas/Judah (gen, voc) because/that they-DO/MAKE-ed selves (dat) the (gen) to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt) me (acc) in/among/by (+dat) the (dat) to-be-BURN-ing-INCENSE them/same (acc) the (dat) Baal (indecl)
Jr:11:17 Jr_11:17_1 Jr_11:17_2 Jr_11:17_3 Jr_11:17_4 Jr_11:17_5 Jr_11:17_6 Jr_11:17_7 Jr_11:17_8 Jr_11:17_9 Jr_11:17_10 Jr_11:17_11 Jr_11:17_12 Jr_11:17_13 Jr_11:17_14 Jr_11:17_15 Jr_11:17_16 Jr_11:17_17 Jr_11:17_18 Jr_11:17_19 Jr_11:17_20 Jr_11:17_21 Jr_11:17_22 Jr_11:17_23 Jr_11:17_24 Jr_11:17_25 Jr_11:17_26 Jr_11:17_27 Jr_11:17_28 Jr_11:17_29
Jr:11:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:11:18 Κύριε, γνώρισόν μοι, καὶ γνώσομαι· τότε εἶδον τὰ ἐπιτηδεύματα αὐτῶν.
Jr:11:18 O Lord, teach me, and I shall know: then I saw their practices. (Jeremiah 11:18 Brenton)
Jr:11:18 Pan mnie pouczył i dowiedziałem się; wtedy przejrzałem ich postępki. (Jr 11:18 BT_4)
Jr:11:18 Κύριε, γνώρισόν μοι, καὶ γνώσομαι· τότε εἶδον τὰ ἐπιτηδεύματα αὐτῶν.
Jr:11:18 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] γνωρίζω (γνωριζ-, γνωρι(ε)·[σ]-/γνωρι·σ-, γνωρι·σ-, -, εγνωρισ-, γνωρισ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) τότε ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:11:18 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By robić znany Ja I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Wtedy By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), On/ona/to/to samo
Jr:11:18 *ku/rie, gnO/riso/n moi, kai\ gnO/somai· to/te ei)=don ta\ e)pitEdeu/mata au)tO=n.
Jr:11:18 kyrie, gnOrison moi, kai gnOsomai· tote eidon ta epitEdeumata autOn.
Jr:11:18 N2_VSM VA_AAD2S RP_DS C VF_FMI1S D VBI_AAI1S RA_APN N3M_APN RD_GPM
Jr:11:18 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to make known I and also, even, namely to know i.e. recognize. then to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the ć he/she/it/same
Jr:11:18 lord (voc); a lord ([Adj] voc) do-MAKE-you(sg)-KNOWN!, going-to-MAKE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) me (dat) and I-will-be-KNOW-ed then I-SEE-ed, they-SEE-ed the (nom|acc)   them/same (gen)
Jr:11:18 Jr_11:18_1 Jr_11:18_2 Jr_11:18_3 Jr_11:18_4 Jr_11:18_5 Jr_11:18_6 Jr_11:18_7 Jr_11:18_8 Jr_11:18_9 Jr_11:18_10
Jr:11:18 x x x x x x x x x x
Jr:11:19 ἐγὼ δὲ ὡς ἀρνίον ἄκακον ἀγόμενον τοῦ θύεσθαι οὐκ ἔγνων· ἐπ’ ἐμὲ ἐλογίσαντο λογισμὸν πονηρὸν λέγοντες Δεῦτε καὶ ἐμβάλωμεν ξύλον εἰς τὸν ἄρτον αὐτοῦ καὶ ἐκτρίψωμεν αὐτὸν ἀπὸ γῆς ζώντων, καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ οὐ μὴ μνησθῇ ἔτι.
Jr:11:19 But I as an innocent lamb led to the slaughter, knew not: against me they devised an evil device, saying, Come and let us put wood into his bread, and let us utterly destroy him from off the land of the living, and let his name not be remembered any more. (Jeremiah 11:19 Brenton)
Jr:11:19 Ja zaś jak potulny baranek, którego prowadzą na zabicie, nie wiedziałem, że powzięli przeciw mnie zgubne plany: «Zniszczmy drzewo wraz z jego mocą, zgładźmy go z ziemi żyjących, a jego imienia niech już nikt nie wspomina!» (Jr 11:19 BT_4)
Jr:11:19 ἐγὼ δὲ ὡς ἀρνίον ἄκακον ἀγόμενον τοῦ θύεσθαι οὐκ ἔγνων· ἐπ’ ἐμὲ ἐλογίσαντο λογισμὸν πονηρὸν λέγοντες Δεῦτε καὶ ἐμβάλωμεν ξύλον εἰς τὸν ἄρτον αὐτοῦ καὶ ἐκτρίψωμεν αὐτὸν ἀπὸ γῆς ζώντων, καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ οὐ μὴ μνησθῇ ἔτι.
Jr:11:19 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δέ ὡς ἀρνίον, -ου, τό (Dimin. of ἀρήν) ἄ·κακος -ον ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) ὁ ἡ τό θύω (θυ-, θυ·σ-, θυ·σ-, τεθυ·κ-, τεθυ-, τυ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν λογίζομαι (λογιζ-, λογι(ε)·[σ]-, λογι·σ-, -, λελογισ-, λογισ·θ-) λογισμός, -οῦ, ὁ πονηρός -ά -όν λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δεῦτε καί ἐμ·βάλλω (εν+βαλλ-, εν+βαλ(ε)·[σ]-, εν+βαλ·[σ]- or 2nd εν+βαλ-, -, εν+βεβλη-, εν+βλη·θ-) ξύλον, -ου, τό εἰς[1] ὁ ἡ τό ἄρτος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐκ·τρίβω [LXX] (εκ+τριβ-, εκ+τριψ-, εκ+τριψ-, -, -, εκ+τριβ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) καί ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) ἔτι
Jr:11:19 Ja zaś Jak/jak Jagnię Niewinny By prowadzić By składać ofiarę poświęcaj, gnęb [????µ???] ??? Przed przydechem mocnym By wiedzieć to jest rozpoznaj. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój Logicznie by mówić ładunek {opłatę, oskarżenie}, liczyć, liczyć, rozważać, kończyć się {wnioskować} przez rozumowanie, logicznie mówi Logika Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? By mówić/opowiadaj Przychodź I też, nawet, mianowicie By wstrzykiwać Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. Do (+przyspieszenie) Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do ??? On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) I też, nawet, mianowicie Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym Nie By pamiętać/stawaj się uważającym z Jeszcze/jeszcze
Jr:11:19 e)gO\ de\ O(s a)rni/on a)/kakon a)go/menon tou= Tu/esTai ou)k e)/gnOn· e)p’ e)me\ e)logi/santo logismo\n ponEro\n le/gontes *deu=te kai\ e)mba/lOmen Xu/lon ei)s to\n a)/rton au)tou= kai\ e)ktri/PSOmen au)to\n a)po\ gE=s DZO/ntOn, kai\ to\ o)/noma au)tou= ou) mE\ mnEsTE=| e)/ti.
Jr:11:19 egO de hOs arnion akakon agomenon tu TyesTai uk egnOn· ep’ eme elogisanto logismon ponEron legontes deute kai embalOmen Xylon eis ton arton autu kai ektriPSOmen auton apo gEs DZOntOn, kai to onoma autu u mE mnEsTE eti.
Jr:11:19 RP_NS x C N2N_ASN A1B_ASN V1_PMPASN RA_GSN V1_PMN D VZI_AAI1S P RP_AS VAI_AMI3P N2_ASM A1A_ASM V1_PAPNPM D C VB_AAS1P N2N_ASN P RA_ASM N2_ASM RD_GSM C VA_AAS1P RD_ASM P N1_GSF V3_PAPGPM C RA_NSN N3M_NSN RD_GSM D D VS_APS3S D
Jr:11:19 I δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] as/like lamb innocent to lead the to sacrifice immolate, victimize [τεθυμενα] οὐχ before rough breathing to know i.e. recognize. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I; my/mine to logically speak charge, calculate, reckon, consider, conclude by reasoning, logically speaks logic wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος to say/tell come and also, even, namely to inject tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. into (+acc) the bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. he/she/it/same and also, even, namely to ??? he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing earth/land to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) and also, even, namely the name with regard to he/she/it/same οὐχ before rough breathing not to remember/become mindful of yet/still
Jr:11:19 I (nom) Yet as/like lamb (nom|acc|voc) innocent ([Adj] acc, nom|acc|voc) while being-LEAD-ed (acc, nom|acc|voc) the (gen) to-be-being-SACRIFICE-ed not I-KNOW-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) me (acc); my/mine (voc) they-were-LOGICALLY SPEAK-ed logic (acc) wicked ([Adj] acc, nom|acc|voc) while SAY/TELL-ing (nom|voc) come and we-should-INJECT tree/wooden thing (nom|acc|voc) into (+acc) the (acc) bread (acc) him/it/same (gen) and we-should-??? him/it/same (acc) away from (+gen) earth/land (gen) let-them-be-EXISTS-ing! (classical), while EXISTS-ing (gen) and the (nom|acc) name (nom|acc|voc) him/it/same (gen) not not he/she/it-should-be-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF yet/still
Jr:11:19 Jr_11:19_1 Jr_11:19_2 Jr_11:19_3 Jr_11:19_4 Jr_11:19_5 Jr_11:19_6 Jr_11:19_7 Jr_11:19_8 Jr_11:19_9 Jr_11:19_10 Jr_11:19_11 Jr_11:19_12 Jr_11:19_13 Jr_11:19_14 Jr_11:19_15 Jr_11:19_16 Jr_11:19_17 Jr_11:19_18 Jr_11:19_19 Jr_11:19_20 Jr_11:19_21 Jr_11:19_22 Jr_11:19_23 Jr_11:19_24 Jr_11:19_25 Jr_11:19_26 Jr_11:19_27 Jr_11:19_28 Jr_11:19_29 Jr_11:19_30 Jr_11:19_31 Jr_11:19_32 Jr_11:19_33 Jr_11:19_34 Jr_11:19_35 Jr_11:19_36 Jr_11:19_37 Jr_11:19_38
Jr:11:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:11:20 κύριε κρίνων δίκαια δοκιμάζων νεφροὺς καὶ καρδίας, ἴδοιμι τὴν παρὰ σοῦ ἐκδίκησιν ἐξ αὐτῶν, ὅτι πρὸς σὲ ἀπεκάλυψα τὸ δικαίωμά μου.
Jr:11:20 O Lord, that judgest righteously, trying the reins and hearts, let me see thy vengeance taken upon them, for to thee I have declared my cause. (Jeremiah 11:20 Brenton)
Jr:11:20 Lecz Pan Zastępów jest sprawiedliwym sędzią, bada nerki i serce. Chciałbym zobaczyć Twoją zemstę nad nimi, albowiem Tobie powierzam moją sprawę. (Jr 11:20 BT_4)
Jr:11:20 κύριε κρίνων δίκαια δοκιμάζων νεφροὺς καὶ καρδίας, ἴδοιμι τὴν παρὰ σοῦ ἐκδίκησιν ἐξ αὐτῶν, ὅτι πρὸς σὲ ἀπεκάλυψα τὸ δικαίωμά μου.
Jr:11:20 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κρίνον, -ου, τό; κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) δίκαιος -αία -ον δοκιμάζω (δοκιμαζ-, δοκιμ(α)·[σ]-/δοκιμα·σ-, δοκιμα·σ-, δεδοκιμα·κ-, δεδοκιμασ-, δοκιμασ·θ-) νεφρός, -οῦ, ὁ καί καρδία, -ας, ἡ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό παρά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐκδίκησις, -εως, ἡ ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπο·καλύπτω (απο+καλυπτ-, απο+καλυψ-, απο+καλυψ-, -, απο+κεκαλυπτ-, απο+καλυφ·θ-) ὁ ἡ τό δικαίωμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Jr:11:20 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Lilia; by sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj Właśnie prawy, właśnie By badać Umysł I też, nawet, mianowicie Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Ty; twój/twój(sg) Zemsta Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) By odkrywać się/objawiaj ??? Ja
Jr:11:20 ku/rie kri/nOn di/kaia dokima/DZOn nefrou\s kai\ kardi/as, i)/doimi tE\n para\ sou= e)kdi/kEsin e)X au)tO=n, o(/ti pro\s se\ a)peka/luPSa to\ dikai/Oma/ mou.
Jr:11:20 kyrie krinOn dikaia dokimaDZOn nefrus kai kardias, idoimi tEn para su ekdikEsin eX autOn, hoti pros se apekalyPSa to dikaiOma mu.
Jr:11:20 N2_VSM V1_PAPNSM A1A_APN V1_PAPNSM N2_APM C N1A_APF VB_AAO1S RA_ASF P RP_GS N3I_ASF P RD_GPM C P RP_AS VAI_AAI1S RA_ASN N3M_ASN RP_GS
Jr:11:20 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. lily; to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn just righteous, just to examine mind and also, even, namely heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together you; your/yours(sg) vengeance out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same because/that toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) to uncover/reveal the ??? I
Jr:11:20 lord (voc); a lord ([Adj] voc) lilies (gen); while JUDGE-ing (nom), going-to-JUDGE (fut ptcp) (nom) just ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) while EXAMINE-ing (nom) minds (acc) and heart (gen), hearts (acc) I-happen-to-SEE (opt) the (acc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) vengeance (acc) out of (+gen) them/same (gen) because/that toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) I-UNCOVER/REVEAL-ed the (nom|acc) ??? (nom|acc|voc) me (gen)
Jr:11:20 Jr_11:20_1 Jr_11:20_2 Jr_11:20_3 Jr_11:20_4 Jr_11:20_5 Jr_11:20_6 Jr_11:20_7 Jr_11:20_8 Jr_11:20_9 Jr_11:20_10 Jr_11:20_11 Jr_11:20_12 Jr_11:20_13 Jr_11:20_14 Jr_11:20_15 Jr_11:20_16 Jr_11:20_17 Jr_11:20_18 Jr_11:20_19 Jr_11:20_20 Jr_11:20_21
Jr:11:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:11:21 διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος ἐπὶ τοὺς ἄνδρας Αναθωθ τοὺς ζητοῦντας τὴν ψυχήν μου τοὺς λέγοντας Οὐ μὴ προφητεύσῃς ἐπὶ τῷ ὀνόματι κυρίου· εἰ δὲ μή, ἀποθανῇ ἐν ταῖς χερσὶν ἡμῶν.
Jr:11:21 Therefore thus saith the Lord concerning the men of Anathoth, that seek my life, that say, Thou shalt not prophesy at all in the name of the Lord, but if thou dost, thou shalt die by our hands: (Jeremiah 11:21 Brenton)
Jr:11:21 Dlatego to mówi Pan przeciw mężom z Anatot, którzy nastają na twoje życie, mówiąc: «Nie będziesz prorokował w imię Pana, byś nie zginął z naszej ręki. (Jr 11:21 BT_4)
Jr:11:21 διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος ἐπὶ τοὺς ἄνδρας Αναθωθ τοὺς ζητοῦντας τὴν ψυχήν μου τοὺς λέγοντας Οὐ μὴ προφητεύσῃς ἐπὶ τῷ ὀνόματι κυρίου· εἰ δὲ μή, ἀποθανῇ ἐν ταῖς χερσὶν ἡμῶν.
Jr:11:21 διά οὗτος αὕτη τοῦτο ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπί ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ   ὁ ἡ τό ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή προ·φητεύω (προφητευ-/προ+φητευ-, προφητευ·σ-, προφητευ·σ-/προ+φητευ·σ-, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰ δέ μή ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Jr:11:21 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By szukać Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja By mówić/opowiadaj ??? Przed przydechem mocnym Nie By prorokować Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Nazwisko {Imię} co do Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Jeżeli zaś Nie By umierać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Ja
Jr:11:21 dia\ tou=to ta/de le/gei ku/rios e)pi\ tou\s a)/ndras *anaTOT tou\s DZEtou=ntas tE\n PSuCHE/n mou tou\s le/gontas *ou) mE\ profEteu/sE|s e)pi\ tO=| o)no/mati kuri/ou· ei) de\ mE/, a)poTanE=| e)n tai=s CHersi\n E(mO=n.
Jr:11:21 dia tuto tade legei kyrios epi tus andras anaTOT tus DZEtuntas tEn PSyCHEn mu tus legontas u mE profEteusEs epi tO onomati kyriu· ei de mE, apoTanE en tais CHersin hEmOn.
Jr:11:21 P RD_ASN RD_APN V1_PAI3S N2_NSM P RA_APM N3_APM N_GPF RA_APM V2_PAPAPM RA_ASF N1_ASF RP_GS RA_APM V1_PAPAPM D D VA_AAS2S P RA_DSN N3M_DSN N2_GSM C x D VF2_FMI2S P RA_DPF N3_DPF RP_GP
Jr:11:21 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". ć the to seek the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I the to say/tell οὐχ before rough breathing not to prophesy upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the name with regard to lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. if δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] not to die in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the hand I
Jr:11:21 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) men, husbands (acc)   the (acc) while SEEK-ing (acc) the (acc) life (acc) me (gen) the (acc) while SAY/TELL-ing (acc) not not you(sg)-should-PROPHESY upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) name (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) if Yet not you(sg)-will-be-DIE-ed, he/she/it-should-DIE, you(sg)-should-be-DIE-ed in/among/by (+dat) the (dat) hands (dat) us (gen)
Jr:11:21 Jr_11:21_1 Jr_11:21_2 Jr_11:21_3 Jr_11:21_4 Jr_11:21_5 Jr_11:21_6 Jr_11:21_7 Jr_11:21_8 Jr_11:21_9 Jr_11:21_10 Jr_11:21_11 Jr_11:21_12 Jr_11:21_13 Jr_11:21_14 Jr_11:21_15 Jr_11:21_16 Jr_11:21_17 Jr_11:21_18 Jr_11:21_19 Jr_11:21_20 Jr_11:21_21 Jr_11:21_22 Jr_11:21_23 Jr_11:21_24 Jr_11:21_25 Jr_11:21_26 Jr_11:21_27 Jr_11:21_28 Jr_11:21_29 Jr_11:21_30 Jr_11:21_31
Jr:11:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:11:22 ἰδοὺ ἐγὼ ἐπισκέψομαι ἐπ’ αὐτούς· οἱ νεανίσκοι αὐτῶν ἐν μαχαίρᾳ ἀποθανοῦνται, καὶ οἱ υἱοὶ αὐτῶν καὶ αἱ θυγατέρες αὐτῶν τελευτήσουσιν ἐν λιμῷ,
Jr:11:22 behold, I will visit them: their young men shall die by the sword; and their sons and their daughters shall die of famine: (Jeremiah 11:22 Brenton)
Jr:11:22 Dlatego to mówi Pan Zastępów: Oto ich ukarzę. Młodzieńcy ich poniosą śmierć od miecza, synowie ich i córki umrą z głodu. (Jr 11:22 BT_4)
Jr:11:22 ἰδοὺ ἐγὼ ἐπισκέψομαι ἐπ’ αὐτούς· οἱ νεανίσκοι αὐτῶν ἐν μαχαίρᾳ ἀποθανοῦνται, καὶ οἱ υἱοὶ αὐτῶν καὶ αἱ θυγατέρες αὐτῶν τελευτήσουσιν ἐν λιμῷ,
Jr:11:22 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό νεανίσκος, -ου, ὁ, voc. pl. νεανίσκοι αὐτός αὐτή αὐτό ἐν μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ αὐτός αὐτή αὐτό τελευτάω (τελευτ(α)-, τελευτη·σ-, τελευτη·σ-, τετελευτη·κ-, -, -) ἐν λιμός, -οῦ, ὁ and ἡ
Jr:11:22 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja By bywać [zobacz sceptyczny] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Młody człowiek On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????” By umierać I też, nawet, mianowicie Syn On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Córka On/ona/to/to samo By kończyć się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Głodu głód
Jr:11:22 i)dou\ e)gO\ e)piske/PSomai e)p’ au)tou/s· oi( neani/skoi au)tO=n e)n maCHai/ra| a)poTanou=ntai, kai\ oi( ui(oi\ au)tO=n kai\ ai( Tugate/res au)tO=n teleutE/sousin e)n limO=|,
Jr:11:22 idu egO episkePSomai ep’ autus· hoi neaniskoi autOn en maCHaira apoTanuntai, kai hoi hyioi autOn kai hai Tygateres autOn teleutEsusin en limO,
Jr:11:22 I RP_NS VF_FMI1S P RD_APM RA_NPM N2_NPM RD_GPM P N1A_DSF VF2_FMI3P C RA_NPM N2_NPM RD_GPM C RA_NPF N3_NPF RD_GPM VF_FAI3P P N2_DSM
Jr:11:22 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I to visit [see skeptical] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same the young man he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” to die and also, even, namely the son he/she/it/same and also, even, namely the daughter he/she/it/same to end in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among famine hunger
Jr:11:22 be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) I-will-be-VISIT-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) the (nom) young men (nom|voc) them/same (gen) in/among/by (+dat) sacrificial knife (dat) they-will-be-DIE-ed and the (nom) sons (nom|voc) them/same (gen) and the (nom) daughters (nom|voc) them/same (gen) they-will-END, going-to-END (fut ptcp) (dat) in/among/by (+dat) famine (dat)
Jr:11:22 Jr_11:22_1 Jr_11:22_2 Jr_11:22_3 Jr_11:22_4 Jr_11:22_5 Jr_11:22_6 Jr_11:22_7 Jr_11:22_8 Jr_11:22_9 Jr_11:22_10 Jr_11:22_11 Jr_11:22_12 Jr_11:22_13 Jr_11:22_14 Jr_11:22_15 Jr_11:22_16 Jr_11:22_17 Jr_11:22_18 Jr_11:22_19 Jr_11:22_20 Jr_11:22_21 Jr_11:22_22
Jr:11:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:11:23 καὶ ἐγκατάλειμμα οὐκ ἔσται αὐτῶν, ὅτι ἐπάξω κακὰ ἐπὶ τοὺς κατοικοῦντας ἐν Αναθωθ ἐν ἐνιαυτῷ ἐπισκέψεως αὐτῶν.
Jr:11:23 and there shall be no remnant left of them; for I will bring evil upon the dwellers in Anathoth, in the year of their visitation. (Jeremiah 11:23 Brenton)
Jr:11:23 Nikt z nich nie pozostanie, bo sprowadzę klęskę na mężów z Anatot w roku ich nawiedzenia». (Jr 11:23 BT_4)
Jr:11:23 καὶ ἐγκατάλειμμα οὐκ ἔσται αὐτῶν, ὅτι ἐπάξω κακὰ ἐπὶ τοὺς κατοικοῦντας ἐν Αναθωθ ἐν ἐνιαυτῷ ἐπισκέψεως αὐτῶν.
Jr:11:23 καί   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-) κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) ἐπί ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν   ἐν ἐνιαυτός, -οῦ, ὁ ἐπί·σκεψις, -εως, ἡ [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:11:23 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto Do na prowadź Niegodziwie by czynić źle Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Rok Inspekcji/badanie On/ona/to/to samo
Jr:11:23 kai\ e)gkata/leimma ou)k e)/stai au)tO=n, o(/ti e)pa/XO kaka\ e)pi\ tou\s katoikou=ntas e)n *anaTOT e)n e)niautO=| e)piske/PSeOs au)tO=n.
Jr:11:23 kai enkataleimma uk estai autOn, hoti epaXO kaka epi tus katoikuntas en anaTOT en eniautO episkePSeOs autOn.
Jr:11:23 C N3M_NSN D VF_FMI3S RD_GPM C VF_FAI1S A1_APN P RA_APM V2_PAPAPM P N_DPF P N2_DSM N3I_GSF RD_GPM
Jr:11:23 and also, even, namely ć οὐχ before rough breathing to be he/she/it/same because/that to upon-lead wickedly to do evil upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among year visitation/inspection he/she/it/same
Jr:11:23 and   not he/she/it-will-be them/same (gen) because/that I-will-UPON-LEAD, I-should-UPON-LEAD wickedly ([Adj] nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (acc) in/among/by (+dat)   in/among/by (+dat) year (dat) visitation/inspection (gen) them/same (gen)
Jr:11:23 Jr_11:23_1 Jr_11:23_2 Jr_11:23_3 Jr_11:23_4 Jr_11:23_5 Jr_11:23_6 Jr_11:23_7 Jr_11:23_8 Jr_11:23_9 Jr_11:23_10 Jr_11:23_11 Jr_11:23_12 Jr_11:23_13 Jr_11:23_14 Jr_11:23_15 Jr_11:23_16 Jr_11:23_17
Jr:11:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x