Jr:20:1 καὶ ἤκουσεν Πασχωρ υἱὸς Εμμηρ ὁ ἱερεύς, καὶ οὗτος ἦν καθεσταμένος ἡγούμενος οἴκου κυρίου, τοῦ Ιερεμιου προφητεύοντος τοὺς λόγους τούτους.
Jr:20:1 Now Paschor the son of Emmer, the priest, who also had been appointed chief of the house of the Lord, heard Jeremias prophesying these words. (Jeremiah 20:1 Brenton)
Jr:20:1 Usłyszał zaś Jeremiasza, głoszącego te słowa, Paszchur, syn Imera, kapłan, który był głównym nadzorcą w domu Pańskim. (Jr 20:1 BT_4)
Jr:20:1 Καὶ ἤκουσεν Πασχωρ υἱὸς Εμμηρ ἱερεύς, καὶ οὗτος ἦν καθεσταμένος ἡγούμενος οἴκου κυρίου, τοῦ Ιερεμιου προφητεύοντος τοὺς λόγους τούτους.
Jr:20:1 καί ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί οὗτος αὕτη τοῦτο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) ἡγέομαι (ηγ(ε)-, -, ηγη·σ-, -, ηγη-, -) οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό Ἰερεμίας, -ου, ὁ προ·φητεύω (προφητευ-/προ+φητευ-, προφητευ·σ-, προφητευ·σ-/προ+φητευ·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο
Jr:20:1 I też, nawet, mianowicie By słyszeć Syn Duchowny I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By być By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały By uważać Dom; by mieszkać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Jeremiasz By prorokować Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Jr:20:1 *kai\ E)/kousen *pasCHOr ui(o\s *emmEr o( i(ereu/s, kai\ ou(=tos E)=n kaTestame/nos E(gou/menos oi)/kou kuri/ou, tou= *ieremiou profEteu/ontos tou\s lo/gous tou/tous.
Jr:20:1 kai Ekusen pasCHOr hyios emmEr ho hiereus, kai hutos En kaTestamenos hEgumenos oiku kyriu, tu ieremiu profEteuontos tus logus tutus.
Jr:20:1 C VAI_AAI3S N_NSM N2_NSM N_GSM RA_NSM N3V_NSM C RD_NSM V9_IAI3S VM_XMPNSM V2_PMPNSM N2_GSM N2_GSM RA_GSM N1T_GSM V1_PAPGSM RA_APM N2_APM RD_APM
Jr:20:1 and also, even, namely to hear ć son ć the priest and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to be to enable lay, render widowed to deem house; to dwell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the Jeremiah to prophesy the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Jr:20:1 and he/she/it-HEAR-ed son (nom) the (nom) priest (nom) and this (nom) he/she/it-was having-been-ENABLE-ed (nom) while being-DEEM-ed (nom) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) Jeremiah (gen) while PROPHESY-ing (gen) the (acc) words (acc) these (acc)
Jr:20:1 Jr_20:1_1 Jr_20:1_2 Jr_20:1_3 Jr_20:1_4 Jr_20:1_5 Jr_20:1_6 Jr_20:1_7 Jr_20:1_8 Jr_20:1_9 Jr_20:1_10 Jr_20:1_11 Jr_20:1_12 Jr_20:1_13 Jr_20:1_14 Jr_20:1_15 Jr_20:1_16 Jr_20:1_17 Jr_20:1_18 Jr_20:1_19 Jr_20:1_20
Jr:20:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:20:2 καὶ ἐπάταξεν αὐτὸν καὶ ἐνέβαλεν αὐτὸν εἰς τὸν καταρράκτην, ὃς ἦν ἐν πύλῃ οἴκου ἀποτεταγμένου τοῦ ὑπερῴου, ὃς ἦν ἐν οἴκῳ κυρίου.
Jr:20:2 And he smote him, and cast him into the dungeon which was by the gate of the upper house that was set apart, which was by the house of the Lord. (Jeremiah 20:2 Brenton)
Jr:20:2 I kazał Paszchur poddać chłoście proroka Jeremiasza i zakuć go w kłodę, która się znajdowała w Wyższej Bramie Beniamina, w domu Pańskim. (Jr 20:2 BT_4)
Jr:20:2 καὶ ἐπάταξεν αὐτὸν καὶ ἐνέβαλεν αὐτὸν εἰς τὸν καταρράκτην, ὃς ἦν ἐν πύλῃ οἴκου ἀποτεταγμένου τοῦ ὑπερῴου, ὃς ἦν ἐν οἴκῳ κυρίου.
Jr:20:2 καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐμ·βάλλω (εν+βαλλ-, εν+βαλ(ε)·[σ]-, εν+βαλ·[σ]- or 2nd εν+βαλ-, -, εν+βεβλη-, εν+βλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν πύλη, -ης, ἡ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ἀπο·τάσσω (απο+τασσ-, -, απο+ταξ-, -, απο+τετασσ-, -) ὁ ἡ τό ὑπερῷον, -ου, τό; ὑπερῷος -α -ον [LXX] ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Jr:20:2 I też, nawet, mianowicie By uderzać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wstrzykiwać On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Kto/, który/, który By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Brama Dom; by mieszkać Do ??? Wyższy pokój; na górę Kto/, który/, który By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Jr:20:2 kai\ e)pa/taXen au)to\n kai\ e)ne/balen au)to\n ei)s to\n katarra/ktEn, o(\s E)=n e)n pu/lE| oi)/kou a)potetagme/nou tou= u(perO/|ou, o(\s E)=n e)n oi)/kO| kuri/ou.
Jr:20:2 kai epataXen auton kai enebalen auton eis ton katarraktEn, hos En en pylE oiku apotetagmenu tu hyperOu, hos En en oikO kyriu.
Jr:20:2 C VAI_AAI3S RD_ASM C VBI_AAI3S RD_ASM P RA_ASM N1M_ASM RR_NSM V9_IAI3S P N1_DSF N2_GSM VK_XMPGSM RA_GSN N2N_GSN RR_NSN V9_IAI3S P N2_DSM N2_GSM
Jr:20:2 and also, even, namely to smite he/she/it/same and also, even, namely to inject he/she/it/same into (+acc) the ć who/whom/which to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among gate house; to dwell to ??? the upper room; upstairs who/whom/which to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Jr:20:2 and he/she/it-SMITE-ed him/it/same (acc) and he/she/it-INJECT-ed him/it/same (acc) into (+acc) the (acc) who/whom/which (nom) he/she/it-was in/among/by (+dat) gate (dat) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! having-been-???-ed (gen) the (gen) upper room (gen); upstairs ([Adj] gen) who/whom/which (nom) he/she/it-was in/among/by (+dat) house (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Jr:20:2 Jr_20:2_1 Jr_20:2_2 Jr_20:2_3 Jr_20:2_4 Jr_20:2_5 Jr_20:2_6 Jr_20:2_7 Jr_20:2_8 Jr_20:2_9 Jr_20:2_10 Jr_20:2_11 Jr_20:2_12 Jr_20:2_13 Jr_20:2_14 Jr_20:2_15 Jr_20:2_16 Jr_20:2_17 Jr_20:2_18 Jr_20:2_19 Jr_20:2_20 Jr_20:2_21 Jr_20:2_22
Jr:20:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:20:3 καὶ ἐξήγαγεν Πασχωρ τὸν Ιερεμιαν ἐκ τοῦ καταρράκτου, καὶ εἶπεν αὐτῷ Ιερεμιας Οὐχὶ Πασχωρ ἐκάλεσεν κύριος τὸ ὄνομά σου, ἀλλ’ ἢ Μέτοικον·
Jr:20:3 And Paschor brought Jeremias out of the dungeon: and Jeremias said to him, The Lord has not called thy name Paschor, but Exile. (Jeremiah 20:3 Brenton)
Jr:20:3 Następnego zaś dnia uwolnił Paszchur Jeremiasza z kłody. Wtedy rzekł Jeremiasz do niego: «Już Pan nie nazywa cię Paszchur, lecz Magor Missabib. (Jr 20:3 BT_4)
Jr:20:3 καὶ ἐξήγαγεν Πασχωρ τὸν Ιερεμιαν ἐκ τοῦ καταρράκτου, καὶ εἶπεν αὐτῷ Ιερεμιας Οὐχὶ Πασχωρ ἐκάλεσεν κύριος τὸ ὄνομά σου, ἀλλ’ Μέτοικον·
Jr:20:3 καί ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) ὁ ἡ τό Ἰερεμίας, -ου, ὁ ἐκ ὁ ἡ τό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό Ἰερεμίας, -ου, ὁ οὐχί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀλλά ἤ[1]
Jr:20:3 I też, nawet, mianowicie By prowadzić poza Jeremiasz Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Jeremiasz Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] By nazywać rozmowę Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Nazwisko {Imię} co do Ty; twój/twój(sg) Ale Albo
Jr:20:3 kai\ e)XE/gagen *pasCHOr to\n *ieremian e)k tou= katarra/ktou, kai\ ei)=pen au)tO=| *ieremias *ou)CHi\ *pasCHOr e)ka/lesen ku/rios to\ o)/noma/ sou, a)ll’ E)\ *me/toikon·
Jr:20:3 kai eXEgagen pasCHOr ton ieremian ek tu katarraktu, kai eipen autO ieremias uCHi pasCHOr ekalesen kyrios to onoma su, all’ E metoikon·
Jr:20:3 C VBI_AAI3S N_NSM RA_ASM N1T_ASM P RA_GSM N1M_GSM C VBI_AAI3S RD_DSM N1T_NSM D N_ASM VAI_AAI3S N2_NSM RA_ASN N3M_ASN RP_GS C C N2_ASM
Jr:20:3 and also, even, namely to lead out ć the Jeremiah out of (+gen) ἐξ before vowels the ć and also, even, namely to say/tell he/she/it/same Jeremiah not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] ć to call call lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the name with regard to you; your/yours(sg) but or ć
Jr:20:3 and he/she/it-LEAD-ed-OUT the (acc) Jeremiah (acc) out of (+gen) the (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) Jeremiah (nom) not he/she/it-CALL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) but or
Jr:20:3 Jr_20:3_1 Jr_20:3_2 Jr_20:3_3 Jr_20:3_4 Jr_20:3_5 Jr_20:3_6 Jr_20:3_7 Jr_20:3_8 Jr_20:3_9 Jr_20:3_10 Jr_20:3_11 Jr_20:3_12 Jr_20:3_13 Jr_20:3_14 Jr_20:3_15 Jr_20:3_16 Jr_20:3_17 Jr_20:3_18 Jr_20:3_19 Jr_20:3_20 Jr_20:3_21 Jr_20:3_22
Jr:20:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:20:4 διότι τάδε λέγει κύριος Ἰδοὺ ἐγὼ δίδωμί σε εἰς μετοικίαν σὺν πᾶσι τοῖς φίλοις σου, καὶ πεσοῦνται ἐν μαχαίρᾳ ἐχθρῶν αὐτῶν, καὶ οἱ ὀφθαλμοί σου ὄψονται, καὶ σὲ καὶ πάντα Ιουδαν δώσω εἰς χεῖρας βασιλέως Βαβυλῶνος, καὶ μετοικιοῦσιν αὐτοὺς καὶ κατακόψουσιν αὐτοὺς ἐν μαχαίραις·
Jr:20:4 For thus saith the Lord, Behold, I will give thee up to captivity with all thy friends: and they shall fall by the sword of their enemies, and thine eyes shall see it: and I will give thee and all Juda into the hands of the king of Babylon, and they shall carry them captives, and cut them in pieces with swords. (Jeremiah 20:4 Brenton)
Jr:20:4 To bowiem mówi Pan: Oto uczynię ciebie postrachem dla ciebie samego i dla wszystkich twych przyjaciół. Padną od miecza swych wrogów, a twoje oczy będą na to spoglądać. Całą ziemię Judy wydam w ręce króla babilońskiego: poprowadzi ich w niewolę do Babilonu i będzie ich zabijał mieczem. (Jr 20:4 BT_4)
Jr:20:4 διότι τάδε λέγει κύριος Ἰδοὺ ἐγὼ δίδωμί σε εἰς μετοικίαν σὺν πᾶσι τοῖς φίλοις σου, καὶ πεσοῦνται ἐν μαχαίρᾳ ἐχθρῶν αὐτῶν, καὶ οἱ ὀφθαλμοί σου ὄψονται, καὶ σὲ καὶ πάντα Ιουδαν δώσω εἰς χεῖρας βασιλέως Βαβυλῶνος, καὶ μετοικιοῦσιν αὐτοὺς καὶ κατακόψουσιν αὐτοὺς ἐν μαχαίραις·
Jr:20:4 δι·ότι ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] σύν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό φίλος -η -ον; φιλέω (φιλ(ε)-, φιλη·σ-, φιλη·σ-, πεφιλη·κ-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ἐν μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) ἔχθρα, -ας, ἡ; ἐχθρός -ά -όν αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός Ἰούδας, -α and -ου, ὁ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) εἰς[1] χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν βασιλεύς, -έως, ὁ Βαβυλών, -ῶνος, ὁ καί μετ·οικίζω (-, μετ+οικι(ε)·[σ]-, μετ+οικι·σ-, -, -, μετ+οικισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί κατα·κόπτω (κατα+κοπτ-, κατα+κοψ-, κατα+κοψ-, -, κατα+κεκοπτ-, κατα+κοπ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία)
Jr:20:4 Z powodu tego: Tamto Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja By dawać Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Razem z/włączając (+dat) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Przyjaciela towarzysz; by całować całus, wargę, stykać się Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????” Wrogość; wrogi On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Oko Ty; twój/twój(sg) By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I też, nawet, mianowicie Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Judasz/Juda By dawać Do (+przyspieszenie) Ręka Król Babilon I też, nawet, mianowicie Do ??? On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do cięcia wióra, leń się, wtrącaj się {tnij w} kawałki, tnij na drobne kawałki, masakra, rzeźnik On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????”
Jr:20:4 dio/ti ta/de le/gei ku/rios *)idou\ e)gO\ di/dOmi/ se ei)s metoiki/an su\n pa=si toi=s fi/lois sou, kai\ pesou=ntai e)n maCHai/ra| e)CHTrO=n au)tO=n, kai\ oi( o)fTalmoi/ sou o)/PSontai, kai\ se\ kai\ pa/nta *ioudan dO/sO ei)s CHei=ras basile/Os *babulO=nos, kai\ metoikiou=sin au)tou\s kai\ katako/PSousin au)tou\s e)n maCHai/rais·
Jr:20:4 dioti tade legei kyrios idu egO didOmi se eis metoikian syn pasi tois filois su, kai pesuntai en maCHaira eCHTrOn autOn, kai hoi ofTalmoi su oPSontai, kai se kai panta iudan dOsO eis CHeiras basileOs babylOnos, kai metoikiusin autus kai katakoPSusin autus en maCHairais·
Jr:20:4 C RD_APN V1_PAI3S N2_NSM I RP_NS V8_PAI1S RP_AS P N1A_ASF P A3_DPM RA_DPM A1_DPM RP_GS C VF2_FMI3P P N1A_DSF N2_GPM RD_GPM C RA_NPM N2_NPM RP_GS VF_FMI3P C RP_AS C A3_ASM N1T_ASM VF_FAI1S P N3_APF N3V_GSM N3W_GSF C VF_FAI3P RD_APM C VF_FAI3P RD_APM P N1_DPF
Jr:20:4 because of this: that such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I to give you; your/yours(sg) into (+acc) ć together with/including (+dat) every all, each, every, the whole of the friend companion; to kiss buss, lip, osculate you; your/yours(sg) and also, even, namely to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” enmity; hostile he/she/it/same and also, even, namely the eye you; your/yours(sg) to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), and also, even, namely you; your/yours(sg) and also, even, namely every all, each, every, the whole of Judas/Judah to give into (+acc) hand king Babylon and also, even, namely to ??? he/she/it/same and also, even, namely to slashing chip, skive, cut in pieces, cut up, massacre, butcher he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός”
Jr:20:4 because of this: that these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) I-am-GIVE-ing you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) into (+acc) together with/including (+dat) all (dat) the (dat) friend ([Adj] dat); you(sg)-happen-to-be-KISS-ing (opt) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and they-will-be-FALL-ed in/among/by (+dat) sacrificial knife (dat) enmities (gen); hostile ([Adj] gen) them/same (gen) and the (nom) eyes (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) they-will-be-SEE-ed and you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and all (nom|acc|voc), every (acc) Judas/Judah (acc) I-will-GIVE, I-should-GIVE into (+acc) hands (acc) king (gen) Babylon (gen) and they-will-???, going-to-??? (fut ptcp) (dat) them/same (acc) and they-will-SLASHING, going-to-SLASHING (fut ptcp) (dat) them/same (acc) in/among/by (+dat) sacrificial knifes (dat)
Jr:20:4 Jr_20:4_1 Jr_20:4_2 Jr_20:4_3 Jr_20:4_4 Jr_20:4_5 Jr_20:4_6 Jr_20:4_7 Jr_20:4_8 Jr_20:4_9 Jr_20:4_10 Jr_20:4_11 Jr_20:4_12 Jr_20:4_13 Jr_20:4_14 Jr_20:4_15 Jr_20:4_16 Jr_20:4_17 Jr_20:4_18 Jr_20:4_19 Jr_20:4_20 Jr_20:4_21 Jr_20:4_22 Jr_20:4_23 Jr_20:4_24 Jr_20:4_25 Jr_20:4_26 Jr_20:4_27 Jr_20:4_28 Jr_20:4_29 Jr_20:4_30 Jr_20:4_31 Jr_20:4_32 Jr_20:4_33 Jr_20:4_34 Jr_20:4_35 Jr_20:4_36 Jr_20:4_37 Jr_20:4_38 Jr_20:4_39 Jr_20:4_40 Jr_20:4_41 Jr_20:4_42 Jr_20:4_43 Jr_20:4_44
Jr:20:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:20:5 καὶ δώσω τὴν πᾶσαν ἰσχὺν τῆς πόλεως ταύτης καὶ πάντας τοὺς πόνους αὐτῆς καὶ πάντας τοὺς θησαυροὺς τοῦ βασιλέως Ιουδα εἰς χεῖρας ἐχθρῶν αὐτοῦ, καὶ ἄξουσιν αὐτοὺς εἰς Βαβυλῶνα.
Jr:20:5 And I will give all the strength of this city, and all the labours of it, and all the treasures of the king of Juda, into the hands of his enemies, and they shall bring them to Babylon. (Jeremiah 20:5 Brenton)
Jr:20:5 Wydam też wszystkie bogactwa tego miasta, cały jego dorobek, wszystkie jego drogocenne rzeczy, wszystkie skarby królów judzkich oddam w ręce ich nieprzyjaciół, by je złupili, zabrali i wywieźli do Babilonu. (Jr 20:5 BT_4)
Jr:20:5 καὶ δώσω τὴν πᾶσαν ἰσχὺν τῆς πόλεως ταύτης καὶ πάντας τοὺς πόνους αὐτῆς καὶ πάντας τοὺς θησαυροὺς τοῦ βασιλέως Ιουδα εἰς χεῖρας ἐχθρῶν αὐτοῦ, καὶ ἄξουσιν αὐτοὺς εἰς Βαβυλῶνα.
Jr:20:5 καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ἰσχύς, -ύος, ἡ ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό πόνος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό θησαυρός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ εἰς[1] χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἔχθρα, -ας, ἡ; ἐχθρός -ά -όν αὐτός αὐτή αὐτό καί ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] Βαβυλών, -ῶνος, ὁ
Jr:20:5 I też, nawet, mianowicie By dawać Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Siła Miasto To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Praca On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Skarb Król Judasz/Juda Do (+przyspieszenie) Ręka Wrogość; wrogi On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By prowadzić On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Babilon
Jr:20:5 kai\ dO/sO tE\n pa=san i)sCHu\n tE=s po/leOs tau/tEs kai\ pa/ntas tou\s po/nous au)tE=s kai\ pa/ntas tou\s TEsaurou\s tou= basile/Os *iouda ei)s CHei=ras e)CHTrO=n au)tou=, kai\ a)/Xousin au)tou\s ei)s *babulO=na.
Jr:20:5 kai dOsO tEn pasan isCHyn tEs poleOs tautEs kai pantas tus ponus autEs kai pantas tus TEsaurus tu basileOs iuda eis CHeiras eCHTrOn autu, kai aXusin autus eis babylOna.
Jr:20:5 C VF_FAI1S RA_ASF A1S_ASF N3_ASF RA_GSF N3I_GSF RD_GSF C A3_APM RA_APM N2_APM RD_GSF C A3_APM RA_APM N2_APM RA_GSM N3V_GSM N_GSM P N3_APF N2_GPM RD_GSM C VF_FAI3P RD_APM P N3W_ASF
Jr:20:5 and also, even, namely to give the every all, each, every, the whole of; to sprinkle strength the city this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely every all, each, every, the whole of the labor he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of the treasure the king Judas/Judah into (+acc) hand enmity; hostile he/she/it/same and also, even, namely to lead he/she/it/same into (+acc) Babylon
Jr:20:5 and I-will-GIVE, I-should-GIVE the (acc) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) strength (acc) the (gen) city (gen) this (gen) and all (acc) the (acc) labors (acc) her/it/same (gen) and all (acc) the (acc) treasures (acc) the (gen) king (gen) Judas/Judah (gen, voc) into (+acc) hands (acc) enmities (gen); hostile ([Adj] gen) him/it/same (gen) and they-will-LEAD, going-to-LEAD (fut ptcp) (dat) them/same (acc) into (+acc) Babylon (acc)
Jr:20:5 Jr_20:5_1 Jr_20:5_2 Jr_20:5_3 Jr_20:5_4 Jr_20:5_5 Jr_20:5_6 Jr_20:5_7 Jr_20:5_8 Jr_20:5_9 Jr_20:5_10 Jr_20:5_11 Jr_20:5_12 Jr_20:5_13 Jr_20:5_14 Jr_20:5_15 Jr_20:5_16 Jr_20:5_17 Jr_20:5_18 Jr_20:5_19 Jr_20:5_20 Jr_20:5_21 Jr_20:5_22 Jr_20:5_23 Jr_20:5_24 Jr_20:5_25 Jr_20:5_26 Jr_20:5_27 Jr_20:5_28 Jr_20:5_29
Jr:20:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:20:6 καὶ σὺ καὶ πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐν τῷ οἴκῳ σου πορεύσεσθε ἐν αἰχμαλωσίᾳ, καὶ ἐν Βαβυλῶνι ἀποθανῇ καὶ ἐκεῖ ταφήσῃ, σὺ καὶ πάντες οἱ φίλοι σου, οἷς ἐπροφήτευσας αὐτοῖς ψευδῆ.
Jr:20:6 And thou and all the dwellers in thine house shall go into captivity: and thou shalt die in Babylon, and there thou and all thy friends shall be buried, to whom thou hast prophesied lies. (Jeremiah 20:6 Brenton)
Jr:20:6 Ty zaś, Paszchurze, i wszyscy twoi domownicy pójdziecie do niewoli. Pójdziesz do Babilonii, tam umrzesz, i zostaniesz pochowany ty i wszyscy twoi najbliżsi, którym przepowiadałeś kłamliwie». (Jr 20:6 BT_4)
Jr:20:6 καὶ σὺ καὶ πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐν τῷ οἴκῳ σου πορεύσεσθε ἐν αἰχμαλωσίᾳ, καὶ ἐν Βαβυλῶνι ἀποθανῇ καὶ ἐκεῖ ταφήσῃ, σὺ καὶ πάντες οἱ φίλοι σου, οἷς ἐπροφήτευσας αὐτοῖς ψευδῆ.
Jr:20:6 καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐν αἰχμ·αλωσία, -ας, ἡ καί ἐν Βαβυλών, -ῶνος, ὁ ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) καί ἐκεῖ θάπτω (θαπτ-, θαψ-, θαψ-, -, τεθαπτ-, ταφ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό φίλος -η -ον; φιλέω (φιλ(ε)-, φιλη·σ-, φιλη·σ-, πεφιλη·κ-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅς ἥ ὅ προ·φητεύω (προφητευ-/προ+φητευ-, προφητευ·σ-, προφητευ·σ-/προ+φητευ·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ψεῦδο·ς, -ους, τό; ψευδής -ές
Jr:20:6 I też, nawet, mianowicie Ty I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Ty; twój/twój(sg) By iść W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jeńcy I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Babilon By umierać I też, nawet, mianowicie Tam By grzebać Ty I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Przyjaciela towarzysz; by całować całus, wargę, stykać się Ty; twój/twój(sg) Kto/, który/, który By prorokować On/ona/to/to samo Leż {Kłam} kłamstwo, nieprawdę, fałszywą religię; fałszywie fałszywie, leżące {kłamiące}
Jr:20:6 kai\ su\ kai\ pa/ntes oi( katoikou=ntes e)n tO=| oi)/kO| sou poreu/sesTe e)n ai)CHmalOsi/a|, kai\ e)n *babulO=ni a)poTanE=| kai\ e)kei= tafE/sE|, su\ kai\ pa/ntes oi( fi/loi sou, oi(=s e)profE/teusas au)toi=s PSeudE=.
Jr:20:6 kai sy kai pantes hoi katoikuntes en tO oikO su poreusesTe en aiCHmalOsia, kai en babylOni apoTanE kai ekei tafEsE, sy kai pantes hoi filoi su, hois eprofEteusas autois PSeudE.
Jr:20:6 C RP_NS C A3_NPM RA_NPM V2_PAPNPM P RA_DSM N2_DSM RP_GS VF_FMI2P P N1A_DSF C P N3W_DSF VF2_FMI2S C D VF_FMI2S RP_NS C A3_NPM RA_NPM A1_NPM RP_GS RR_DPM VAI_AAI2S RD_DPM A3H_APN
Jr:20:6 and also, even, namely you and also, even, namely every all, each, every, the whole of the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the house you; your/yours(sg) to go in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among captives and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Babylon to die and also, even, namely there to bury you and also, even, namely every all, each, every, the whole of the friend companion; to kiss buss, lip, osculate you; your/yours(sg) who/whom/which to prophesy he/she/it/same lie falsehood, untruth, false religion; false false, lying
Jr:20:6 and you(sg) (nom) and all (nom|voc) the (nom) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) house (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) you(pl)-will-be-GO-ed in/among/by (+dat) captives (dat) and in/among/by (+dat) Babylon (dat) you(sg)-will-be-DIE-ed, he/she/it-should-DIE, you(sg)-should-be-DIE-ed and there you(sg)-will-be-BURY-ed you(sg) (nom) and all (nom|voc) the (nom) friend ([Adj] nom|voc); he/she/it-happens-to-be-KISS-ing (opt) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) who/whom/which (dat) you(sg)-PROPHESY-ed them/same (dat) lies (nom|acc|voc); liar ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Jr:20:6 Jr_20:6_1 Jr_20:6_2 Jr_20:6_3 Jr_20:6_4 Jr_20:6_5 Jr_20:6_6 Jr_20:6_7 Jr_20:6_8 Jr_20:6_9 Jr_20:6_10 Jr_20:6_11 Jr_20:6_12 Jr_20:6_13 Jr_20:6_14 Jr_20:6_15 Jr_20:6_16 Jr_20:6_17 Jr_20:6_18 Jr_20:6_19 Jr_20:6_20 Jr_20:6_21 Jr_20:6_22 Jr_20:6_23 Jr_20:6_24 Jr_20:6_25 Jr_20:6_26 Jr_20:6_27 Jr_20:6_28 Jr_20:6_29 Jr_20:6_30
Jr:20:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:20:7 Ἠπάτησάς με, κύριε, καὶ ἠπατήθην, ἐκράτησας καὶ ἠδυνάσθης· ἐγενόμην εἰς γέλωτα, πᾶσαν ἡμέραν διετέλεσα μυκτηριζόμενος·
Jr:20:7 Thou hast deceived me, O Lord, and I have been deceived: thou hast been strong, and has prevailed: I am become a laughing-stock, I am continually mocked every day. (Jeremiah 20:7 Brenton)
Jr:20:7 Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść; ujarzmiłeś mnie i przemogłeś. Stałem się codziennym pośmiewiskiem, wszyscy mi urągają. (Jr 20:7 BT_4)
Jr:20:7 Ἠπάτησάς με, κύριε, καὶ ἠπατήθην, ἐκράτησας καὶ ἠδυνάσθης· ἐγενόμην εἰς γέλωτα, πᾶσαν ἡμέραν διετέλεσα μυκτηριζόμενος·
Jr:20:7 ἀπατάω (απατ(α)-, απατη·σ-, απατη·σ-, -, -, απατη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἀπατάω (απατ(α)-, απατη·σ-, απατη·σ-, -, -, απατη·θ-) κρατέω (κρατ(ε)-, κρατη·σ-, κρατη·σ-, κεκρατη·κ-, κεκρατη-, κρατη·θ-) καί δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) εἰς[1] γέλω[τ]ς, -ωτος, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ἡμέρα, -ας -ἡ δια·τελέω (δια+τελ(ε)-, -, δια+τελε·σ-, -, -, -) μυκτηρίζω (μυκτηριζ-, -, μυκτηρι·σ-, -, -, -)
Jr:20:7 By oszukiwać Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By oszukiwać By chwytać/rzucenie się by brać uchwyt z, by być potężne, by chwytać, nieść, nieść, zatrzymywać I też, nawet, mianowicie Do zdolnego By stawać się stawaj się, zdarzaj się Do (+przyspieszenie) Śmiech Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Dzień By trwać Do ???
Jr:20:7 *)Epa/tEsa/s me, ku/rie, kai\ E)patE/TEn, e)kra/tEsas kai\ E)duna/sTEs· e)geno/mEn ei)s ge/lOta, pa=san E(me/ran diete/lesa muktEriDZo/menos·
Jr:20:7 EpatEsas me, kyrie, kai EpatETEn, ekratEsas kai EdynasTEs· egenomEn eis gelOta, pasan hEmeran dietelesa myktEriDZomenos·
Jr:20:7 VAI_AAI2S RP_AS N2_VSM C VCI_API1S VAI_AAI2S C VSI_API2S VBI_AMI1S P N3T_ASM A1S_ASF N1A_ASF VAI_AAI1S V1_PPPNSM
Jr:20:7 to deceive I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to deceive to seize/grab hold to take hold of, to be powerful, to seize, bear, carry, detain and also, even, namely to able to become become, happen into (+acc) laughter every all, each, every, the whole of; to sprinkle day to continue to ???
Jr:20:7 you(sg)-DECEIVE-ed me (acc) lord (voc); a lord ([Adj] voc) and I-was-DECEIVE-ed you(sg)-SEIZE/GRAB-ed-HOLD and you(sg)-were-ABLE-ed I-was-BECOME-ed into (+acc) laughter (acc) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) day (acc) I-CONTINUE-ed while being-???-ed (nom)
Jr:20:7 Jr_20:7_1 Jr_20:7_2 Jr_20:7_3 Jr_20:7_4 Jr_20:7_5 Jr_20:7_6 Jr_20:7_7 Jr_20:7_8 Jr_20:7_9 Jr_20:7_10 Jr_20:7_11 Jr_20:7_12 Jr_20:7_13 Jr_20:7_14 Jr_20:7_15
Jr:20:7 x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:20:8 ὅτι πικρῷ λόγῳ μου γελάσομαι, ἀθεσίαν καὶ ταλαιπωρίαν ἐπικαλέσομαι, ὅτι ἐγενήθη λόγος κυρίου εἰς ὀνειδισμὸν ἐμοὶ καὶ εἰς χλευασμὸν πᾶσαν ἡμέραν μου.
Jr:20:8 For I will laugh with my bitter speech, I will call upon rebellion and misery: for the word of the Lord is become a reproach to me and a mockery all my days. (Jeremiah 20:8 Brenton)
Jr:20:8 Albowiem ilekroć mam zabierać głos, muszę obwieszczać: «Gwałt i ruina!» Tak, słowo Pańskie stało się dla mnie codzienną zniewagą i pośmiewiskiem. (Jr 20:8 BT_4)
Jr:20:8 ὅτι πικρῷ λόγῳ μου γελάσομαι, ἀθεσίαν καὶ ταλαιπωρίαν ἐπικαλέσομαι, ὅτι ἐγενήθη λόγος κυρίου εἰς ὀνειδισμὸν ἐμοὶ καὶ εἰς χλευασμὸν πᾶσαν ἡμέραν μου.
Jr:20:8 ὅτι πικρός -ά -όν λόγος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς γελάω (γελ(α)-, γελα·σ-, γελα·σ-, -, -, -) καί ταλαιπωρία, -ας, ἡ ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-) ὅτι γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰς[1] ὀνειδισμός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί εἰς[1] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ἡμέρα, -ας -ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Jr:20:8 Ponieważ/tamto Gorzki Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Ja By śmiać się I też, nawet, mianowicie Niedola By odwiedzać Ponieważ/tamto By stawać się stawaj się, zdarzaj się Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do (+przyspieszenie) Obrażaj Ja; mój/mój I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Dzień Ja
Jr:20:8 o(/ti pikrO=| lo/gO| mou gela/somai, a)Tesi/an kai\ talaipOri/an e)pikale/somai, o(/ti e)genE/TE lo/gos kuri/ou ei)s o)neidismo\n e)moi\ kai\ ei)s CHleuasmo\n pa=san E(me/ran mou.
Jr:20:8 hoti pikrO logO mu gelasomai, aTesian kai talaipOrian epikalesomai, hoti egenETE logos kyriu eis oneidismon emoi kai eis CHleuasmon pasan hEmeran mu.
Jr:20:8 C A1A_DSM N2_DSM RP_GS VF_FMI1S N1A_ASF C N1A_ASF VF_FMI1S C VCI_API3S N2_NSM N2_GSM P N2_ASM RP_DS C P N2_ASM A1S_ASF N1A_ASF RP_GS
Jr:20:8 because/that bitter word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. I to laugh ć and also, even, namely misery to call upon because/that to become become, happen word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. into (+acc) insult I; my/mine and also, even, namely into (+acc) ć every all, each, every, the whole of; to sprinkle day I
Jr:20:8 because/that bitter ([Adj] dat) word (dat) me (gen) I-will-be-LAUGH-ed and misery (acc) I-will-be-CALL-ed-UPON because/that he/she/it-was-BECOME-ed word (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) into (+acc) insult (acc) me (dat); my/mine (nom|voc) and into (+acc) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) day (acc) me (gen)
Jr:20:8 Jr_20:8_1 Jr_20:8_2 Jr_20:8_3 Jr_20:8_4 Jr_20:8_5 Jr_20:8_6 Jr_20:8_7 Jr_20:8_8 Jr_20:8_9 Jr_20:8_10 Jr_20:8_11 Jr_20:8_12 Jr_20:8_13 Jr_20:8_14 Jr_20:8_15 Jr_20:8_16 Jr_20:8_17 Jr_20:8_18 Jr_20:8_19 Jr_20:8_20 Jr_20:8_21 Jr_20:8_22
Jr:20:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:20:9 καὶ εἶπα Οὐ μὴ ὀνομάσω τὸ ὄνομα κυρίου καὶ οὐ μὴ λαλήσω ἔτι ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ· καὶ ἐγένετο ὡς πῦρ καιόμενον φλέγον ἐν τοῖς ὀστέοις μου, καὶ παρεῖμαι πάντοθεν καὶ οὐ δύναμαι φέρειν.
Jr:20:9 Then I said, I will by no means name the name of the Lord, and I will no more at all speak in his name. But it was a burning fire flaming in my bones, and I am utterly weakened on all sides, and cannot bear up. (Jeremiah 20:9 Brenton)
Jr:20:9 I powiedziałem sobie: Nie będę Go już wspominał ani mówił w Jego imię! Ale wtedy zaczął trawić moje serce jakby ogień, nurtujący w moim ciele. Czyniłem wysiłki, by go stłumić, lecz nie potrafiłem. (Jr 20:9 BT_4)
Jr:20:9 καὶ εἶπα Οὐ μὴ ὀνομάσω τὸ ὄνομα κυρίου καὶ οὐ μὴ λαλήσω ἔτι ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ· καὶ ἐγένετο ὡς πῦρ καιόμενον φλέγον ἐν τοῖς ὀστέοις μου, καὶ παρεῖμαι πάντοθεν καὶ οὐ δύναμαι φέρειν.
Jr:20:9 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ὀνομάζω (ονομαζ-, ονομα·σ-, ονομα·σ-, -, -, ονομασ·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ἔτι ἐπί ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὡς πῦρ, -ρός, τό καίω/κάω (και-/κα-, καυ·σ-, καυ·σ-, -, κεκαυ-, καυ·θ-/κα·[θ]-) Φλέγων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ ἐν ὁ ἡ τό ὀστέον and ὀστοῦν, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί παρ·ίημι (-, παρ+η·σ-, παρ+η·κ- or 2nd ath. παρ+(ε)-, -, παρ+ει-, παρ+ε·θ-) πάντο·θεν καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-)
Jr:20:9 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj ??? Przed przydechem mocnym Nie By nazywać Nazwisko {Imię} co do Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By mówić Jeszcze/jeszcze Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Jak/jak Ogień Do prażonego zmniejszaj istotę do proszkowatej konsystencji przez stosowanie wysokiego ciepła; przygasaj, zwapniaj się, susz, posługuj, mrow, pal w krematorium Phlegon W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kość Ja I też, nawet, mianowicie By zwisać mijaj, przechodź, lekceważ, dopuszczaj, pozwalaj, zaniechaj, odprężany, osłabiany Od wszędzie I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Do zdolnego By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą
Jr:20:9 kai\ ei)=pa *ou) mE\ o)noma/sO to\ o)/noma kuri/ou kai\ ou) mE\ lalE/sO e)/ti e)pi\ tO=| o)no/mati au)tou=· kai\ e)ge/neto O(s pu=r kaio/menon fle/gon e)n toi=s o)ste/ois mou, kai\ parei=mai pa/ntoTen kai\ ou) du/namai fe/rein.
Jr:20:9 kai eipa u mE onomasO to onoma kyriu kai u mE lalEsO eti epi tO onomati autu· kai egeneto hOs pyr kaiomenon flegon en tois osteois mu, kai pareimai pantoTen kai u dynamai ferein.
Jr:20:9 C VAI_AAI1S D D VF_FAI1S RA_ASN N3M_ASN N2_GSM C D D VF_FAI1S D P RA_DSN N3M_DSN RD_GSM C VBI_AMI3S C N3_NSN V1_PMPNSN V1_PAPNSN P RA_DPN N2N_DPN RP_GS C VM_XMI1S D C D V6_PMI1S V1_PAN
Jr:20:9 and also, even, namely to say/tell οὐχ before rough breathing not to name the name with regard to lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to speak yet/still upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the name with regard to he/she/it/same and also, even, namely to become become, happen as/like fire to calcinated reduce a substance to a powdery consistency by the application of a high heat; burn down, calcine, kiln, char, tingle, cremate Phlegon in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the bone I and also, even, namely to hang down pass by, pass over, disregard, permit, allow, give up, relaxed, weakened from everywhere and also, even, namely οὐχ before rough breathing to able to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth
Jr:20:9 and I-SAY/TELL-ed not not I-will-NAME, I-should-NAME the (nom|acc) name (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and not not I-will-SPEAK, I-should-SPEAK yet/still upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) name (dat) him/it/same (gen) and he/she/it-was-BECOME-ed as/like fire (nom|acc|voc) while being-CALCINATED-ed (acc, nom|acc|voc) Phlegon (voc) in/among/by (+dat) the (dat) bones (dat) me (gen) and I-have-been-HANG DOWN-ed from everywhere and not I-am-being-ABLE-ed to-be-BRING-ing
Jr:20:9 Jr_20:9_1 Jr_20:9_2 Jr_20:9_3 Jr_20:9_4 Jr_20:9_5 Jr_20:9_6 Jr_20:9_7 Jr_20:9_8 Jr_20:9_9 Jr_20:9_10 Jr_20:9_11 Jr_20:9_12 Jr_20:9_13 Jr_20:9_14 Jr_20:9_15 Jr_20:9_16 Jr_20:9_17 Jr_20:9_18 Jr_20:9_19 Jr_20:9_20 Jr_20:9_21 Jr_20:9_22 Jr_20:9_23 Jr_20:9_24 Jr_20:9_25 Jr_20:9_26 Jr_20:9_27 Jr_20:9_28 Jr_20:9_29 Jr_20:9_30 Jr_20:9_31 Jr_20:9_32 Jr_20:9_33 Jr_20:9_34
Jr:20:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:20:10 ὅτι ἤκουσα ψόγον πολλῶν συναθροιζομένων κυκλόθεν Ἐπισύστητε καὶ ἐπισυστῶμεν αὐτῷ, πάντες ἄνδρες φίλοι αὐτοῦ· τηρήσατε τὴν ἐπίνοιαν αὐτοῦ, εἰ ἀπατηθήσεται καὶ δυνησόμεθα αὐτῷ καὶ λημψόμεθα τὴν ἐκδίκησιν ἡμῶν ἐξ αὐτοῦ.
Jr:20:10 For I have heard the reproach of many gathering round, saying, Conspire ye, and let us conspire together against him, even all his friends: watch his intentions, if perhaps he shall be deceived, and we shall prevail against him, and we shall be avenged on him. (Jeremiah 20:10 Brenton)
Jr:20:10 Tak, słyszałem oszczerstwo wielu: «Trwoga dokoła! Donieście, donieśmy na niego!» Wszyscy zaprzyjaźnieni ze mną wypatrują mojego upadku: «Może on da się zwieść, tak że go zwyciężymy i wywrzemy swą pomstę na nim!» (Jr 20:10 BT_4)
Jr:20:10 ὅτι ἤκουσα ψόγον πολλῶν συναθροιζομένων κυκλόθεν Ἐπισύστητε καὶ ἐπισυστῶμεν αὐτῷ, πάντες ἄνδρες φίλοι αὐτοῦ· τηρήσατε τὴν ἐπίνοιαν αὐτοῦ, εἰ ἀπατηθήσεται καὶ δυνησόμεθα αὐτῷ καὶ λημψόμεθα τὴν ἐκδίκησιν ἡμῶν ἐξ αὐτοῦ.
Jr:20:10 ὅτι ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ συν·αθροίζω (συν+αθροιζ-, -, συν+αθροι·σ-, -, συν+ηθροισ-, συν+αθροισ·θ-) κυκλό·θεν ἐπι·συν·ίστημι [LXX] (-, επισυν+στη·σ-, επισυν+στη·σ- or 2nd ath. επισυν+στ(η)-/ath. επισυν+στ(α)-, -, επισυν+εστα-, -) καί ἐπι·συν·ίστημι [LXX] (-, επισυν+στη·σ-, επισυν+στη·σ- or 2nd ath. επισυν+στ(η)-/ath. επισυν+στ(α)-, -, επισυν+εστα-, -) αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ φίλος -η -ον; φιλέω (φιλ(ε)-, φιλη·σ-, φιλη·σ-, πεφιλη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό τηρέω (τηρ(ε)-, τηρη·σ-, τηρη·σ-, τετηρη·κ-, τετηρη-, τηρη·θ-) ὁ ἡ τό ἐπί·νοια, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό εἰ ἀπατάω (απατ(α)-, απατη·σ-, απατη·σ-, -, -, απατη·θ-) καί δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό ἐκδίκησις, -εως, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:20:10 Ponieważ/tamto By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć Dużo Do ??? Dookoła Do ??? I też, nawet, mianowicie Do ??? On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Przyjaciela towarzysz; by całować całus, wargę, stykać się On/ona/to/to samo By utrzymywać się dotrzymuj, przestrzegaj {obserwuj}, utrzymuj zegarek wszędzie {skończony} ??? On/ona/to/to samo Jeżeli By oszukiwać I też, nawet, mianowicie Do zdolnego On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Zemsta Ja Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo
Jr:20:10 o(/ti E)/kousa PSo/gon pollO=n sunaTroiDZome/nOn kuklo/Ten *)episu/stEte kai\ e)pisustO=men au)tO=|, pa/ntes a)/ndres fi/loi au)tou=· tErE/sate tE\n e)pi/noian au)tou=, ei) a)patETE/setai kai\ dunEso/meTa au)tO=| kai\ lEmPSo/meTa tE\n e)kdi/kEsin E(mO=n e)X au)tou=.
Jr:20:10 hoti Ekusa PSogon pollOn synaTroiDZomenOn kykloTen episystEte kai episystOmen autO, pantes andres filoi autu· tErEsate tEn epinoian autu, ei apatETEsetai kai dynEsomeTa autO kai lEmPSomeTa tEn ekdikEsin hEmOn eX autu.
Jr:20:10 C VAI_AAI1S N2_ASM A1_GPM V1_PMPGPM D VH_AAD2P C VH_AAS1P RD_DSM A3_NPM N3_NPM A1_NPM RD_GSM VA_AAD2P RA_ASF N1A_ASF RD_GSM C VC_FPI3S C VF_FMI1P RD_DSM C VF_FMI1P RA_ASF N3I_ASF RP_GP P RD_GSM
Jr:20:10 because/that to have come I have come. I have arrived.; to hear ć much to ??? around to ??? and also, even, namely to ??? he/she/it/same every all, each, every, the whole of man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". friend companion; to kiss buss, lip, osculate he/she/it/same to keep abide by, observe, keep watch over the ??? he/she/it/same if to deceive and also, even, namely to able he/she/it/same and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the vengeance I out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same
Jr:20:10 because/that while HAVE COME-ing (nom|voc); I-HEAR-ed many (gen) while being-???-ed (gen) around do-???-you(pl)!, you(pl)-should-??? and we-should-??? him/it/same (dat) all (nom|voc) men, husbands (nom|voc) friend ([Adj] nom|voc); he/she/it-happens-to-be-KISS-ing (opt) him/it/same (gen) do-KEEP-you(pl)! the (acc) ??? (acc) him/it/same (gen) if he/she/it-will-be-DECEIVE-ed and we-will-be-ABLE-ed him/it/same (dat) and we-will-be-TAKE HOLD OF-ed the (acc) vengeance (acc) us (gen) out of (+gen) him/it/same (gen)
Jr:20:10 Jr_20:10_1 Jr_20:10_2 Jr_20:10_3 Jr_20:10_4 Jr_20:10_5 Jr_20:10_6 Jr_20:10_7 Jr_20:10_8 Jr_20:10_9 Jr_20:10_10 Jr_20:10_11 Jr_20:10_12 Jr_20:10_13 Jr_20:10_14 Jr_20:10_15 Jr_20:10_16 Jr_20:10_17 Jr_20:10_18 Jr_20:10_19 Jr_20:10_20 Jr_20:10_21 Jr_20:10_22 Jr_20:10_23 Jr_20:10_24 Jr_20:10_25 Jr_20:10_26 Jr_20:10_27 Jr_20:10_28 Jr_20:10_29 Jr_20:10_30
Jr:20:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:20:11 καὶ κύριος μετ’ ἐμοῦ καθὼς μαχητὴς ἰσχύων· διὰ τοῦτο ἐδίωξαν καὶ νοῆσαι οὐκ ἠδύναντο· ᾐσχύνθησαν σφόδρα, ὅτι οὐκ ἐνόησαν ἀτιμίας αὐτῶν, αἳ δι’ αἰῶνος οὐκ ἐπιλησθήσονται.
Jr:20:11 But the Lord was with me as a mighty man of war: therefore they persecuted me, but could not perceive anything against me; they were greatly confounded, for they perceived not their disgrace, which shall never be forgotten. (Jeremiah 20:11 Brenton)
Jr:20:11 Ale Pan jest przy mnie jako potężny mocarz; dlatego moi prześladowcy ustaną i nie zwyciężą. Będą bardzo zawstydzeni swoją porażką, okryci wieczną i niezapomnianą hańbą. (Jr 20:11 BT_4)
Jr:20:11 καὶ κύριος μετ’ ἐμοῦ καθὼς μαχητὴς ἰσχύων· διὰ τοῦτο ἐδίωξαν καὶ νοῆσαι οὐκ ἠδύναντο· ᾐσχύνθησαν σφόδρα, ὅτι οὐκ ἐνόησαν ἀτιμίας αὐτῶν, αἳ δι’ αἰῶνος οὐκ ἐπιλησθήσονται.
Jr:20:11 καί κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καθ·ώς ἰσχύς, -ύος, ἡ; ἰσχύω (ισχυ-, ισχυ·σ-, ισχυ·σ-, ισχυ·κ-, -, -) διά οὗτος αὕτη τοῦτο διώκω (διωκ-, διωξ-, διωξ-, -, δεδιωκ-, διωχ·θ-) καί νοέω (νο(ε)-, νοη·σ-, νοη·σ-, -, -, -) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) αἰσχύνω (αισχυν-, -, αισχυν·[σ]-, -, ῃσχυν-, αισχυν·θ-) σφόδρα ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ νοέω (νο(ε)-, νοη·σ-, νοη·σ-, -, -, -) ἀ·τιμία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ διά αἰών, -ῶνος, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐπι·λανθάνομαι (επι+λανθαν-, επι+λη·σ-, 2nd επι+λαθ-, -, επι+λεληθ-, επι+λησ·θ-)
Jr:20:11 I też, nawet, mianowicie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] Siła; by mieć siła Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By wstępować na drogę sądową/ścigaj wstępuj na drogę sądową: Kładziony na próbę I też, nawet, mianowicie By spostrzegać wiedz ??? Przed przydechem mocnym Do zdolnego By zawstydzać Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By spostrzegać wiedz Hańba On/ona/to/to samo Kto/, który/, który Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze ??? Przed przydechem mocnym By zaniedbywać
Jr:20:11 kai\ ku/rios met’ e)mou= kaTO\s maCHEtE\s i)sCHu/On· dia\ tou=to e)di/OXan kai\ noE=sai ou)k E)du/nanto· E)|sCHu/nTEsan sfo/dra, o(/ti ou)k e)no/Esan a)timi/as au)tO=n, ai(\ di’ ai)O=nos ou)k e)pilEsTE/sontai.
Jr:20:11 kai kyrios met’ emu kaTOs maCHEtEs isCHyOn· dia tuto ediOXan kai noEsai uk Edynanto· EsCHynTEsan sfodra, hoti uk enoEsan atimias autOn, hai di’ aiOnos uk epilEsTEsontai.
Jr:20:11 C N2_NSM P RP_GS D N1M_NSM N3U_GPF P RD_ASN VAI_AAI3P C VA_AAN D V6I_IMI3P VCI_API3P D C D VAI_AAI3P N1A_APF RD_GPM RR_NPF P N3W_GSM D VC_FPI3P
Jr:20:11 and also, even, namely lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I; my/mine as accordingly [according to how/in accordance with how] ć strength; to have strength because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to prosecute/pursue prosecute: put on trial and also, even, namely to discern know οὐχ before rough breathing to able to put to shame vehement, intense, keen, inveighingly, eager because/that οὐχ before rough breathing to discern know dishonor he/she/it/same who/whom/which because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever οὐχ before rough breathing to neglect
Jr:20:11 and lord (nom); a lord ([Adj] nom) after (+acc), with (+gen) me (gen); my/mine (gen) as accordingly strengths (gen); while HAVE-ing-STRENGTH (nom) because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) they-PROSECUTE/PURSUE-ed and to-DISCERN, be-you(sg)-DISCERN-ed!, he/she/it-happens-to-DISCERN (opt) not they-were-being-ABLE-ed they-were-PUT-ed-TO-SHAME vehement, because/that not they-DISCERN-ed dishonor (gen) them/same (gen) who/whom/which (nom) because of (+acc), through (+gen) eon (gen) not they-will-be-NEGLECT-ed
Jr:20:11 Jr_20:11_1 Jr_20:11_2 Jr_20:11_3 Jr_20:11_4 Jr_20:11_5 Jr_20:11_6 Jr_20:11_7 Jr_20:11_8 Jr_20:11_9 Jr_20:11_10 Jr_20:11_11 Jr_20:11_12 Jr_20:11_13 Jr_20:11_14 Jr_20:11_15 Jr_20:11_16 Jr_20:11_17 Jr_20:11_18 Jr_20:11_19 Jr_20:11_20 Jr_20:11_21 Jr_20:11_22 Jr_20:11_23 Jr_20:11_24 Jr_20:11_25 Jr_20:11_26
Jr:20:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:20:12 κύριε δοκιμάζων δίκαια συνίων νεφροὺς καὶ καρδίας, ἴδοιμι τὴν παρὰ σοῦ ἐκδίκησιν ἐν αὐτοῖς, ὅτι πρὸς σὲ ἀπεκάλυψα τὰ ἀπολογήματά μου. –
Jr:20:12 O Lord, that provest just deeds, understanding the reins and hearts, let me see thy vengeance upon them: for to thee I have revealed my cause. (Jeremiah 20:12 Brenton)
Jr:20:12 Panie Zastępów, Ty, który doświadczasz sprawiedliwego, patrzysz na nerki i serce, dozwól, bym zobaczył Twoją pomstę nad nimi. Tobie bowiem powierzyłem swą sprawę. (Jr 20:12 BT_4)
Jr:20:12 κύριε δοκιμάζων δίκαια συνίων νεφροὺς καὶ καρδίας, ἴδοιμι τὴν παρὰ σοῦ ἐκδίκησιν ἐν αὐτοῖς, ὅτι πρὸς σὲ ἀπεκάλυψα τὰ ἀπολογήματά μου.
Jr:20:12 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] δοκιμάζω (δοκιμαζ-, δοκιμ(α)·[σ]-/δοκιμα·σ-, δοκιμα·σ-, δεδοκιμα·κ-, δεδοκιμασ-, δοκιμασ·θ-) δίκαιος -αία -ον σύν·ειμι[2] fr. εἶμι[2] (ath. συν+ι-/ath. συν+ει-, -, -, -, -, -); συν·ίημι (ath. συν+ι(ε)-, συν+η·σ-, συν+η·κ- or 2nd ath. συν+(ε)-, -, -, -) νεφρός, -οῦ, ὁ καί καρδία, -ας, ἡ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό παρά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐκδίκησις, -εως, ἡ ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπο·καλύπτω (απο+καλυπτ-, απο+καλυψ-, απο+καλυψ-, -, απο+κεκαλυπτ-, απο+καλυφ·θ-) ὁ ἡ τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Jr:20:12 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By badać Właśnie prawy, właśnie By być razem; by rozumieć Umysł I też, nawet, mianowicie Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Ty; twój/twój(sg) Zemsta W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) By odkrywać się/objawiaj Ja
Jr:20:12 ku/rie dokima/DZOn di/kaia suni/On nefrou\s kai\ kardi/as, i)/doimi tE\n para\ sou= e)kdi/kEsin e)n au)toi=s, o(/ti pro\s se\ a)peka/luPSa ta\ a)pologE/mata/ mou.
Jr:20:12 kyrie dokimaDZOn dikaia syniOn nefrus kai kardias, idoimi tEn para su ekdikEsin en autois, hoti pros se apekalyPSa ta apologEmata mu.
Jr:20:12 N2_VSM V1_PAPNSM A1A_APN V7_PAPNSM N2_APM C N1A_APF VB_AAO1S RA_ASF P RP_GS N3I_ASF P RD_DPM C P RP_AS VAI_AAI1S RA_APN N3M_APN RP_GS
Jr:20:12 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to examine just righteous, just to be together; to understand mind and also, even, namely heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together you; your/yours(sg) vengeance in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same because/that toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) to uncover/reveal the ć I
Jr:20:12 lord (voc); a lord ([Adj] voc) while EXAMINE-ing (nom) just ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) while BE-ing-TOGETHER (nom); while UNDERSTand-ing (nom) minds (acc) and heart (gen), hearts (acc) I-happen-to-SEE (opt) the (acc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) vengeance (acc) in/among/by (+dat) them/same (dat) because/that toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) I-UNCOVER/REVEAL-ed the (nom|acc) me (gen)
Jr:20:12 Jr_20:12_1 Jr_20:12_2 Jr_20:12_3 Jr_20:12_4 Jr_20:12_5 Jr_20:12_6 Jr_20:12_7 Jr_20:12_8 Jr_20:12_9 Jr_20:12_10 Jr_20:12_11 Jr_20:12_12 Jr_20:12_13 Jr_20:12_14 Jr_20:12_15 Jr_20:12_16 Jr_20:12_17 Jr_20:12_18 Jr_20:12_19 Jr_20:12_20 Jr_20:12_21 Jr_20:12_22
Jr:20:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:20:13 ᾄσατε τῷ κυρίῳ, αἰνέσατε αὐτῷ, ὅτι ἐξείλατο ψυχὴν πένητος ἐκ χειρὸς πονηρευομένων. –
Jr:20:13 Sing ye to the Lord, sing praise to him: for he has rescued the soul of the poor from the hand of evil-doers. (Jeremiah 20:13 Brenton)
Jr:20:13 Śpiewajcie Panu, wysławiajcie Pana! Uratował bowiem życie ubogiego z ręki złoczyńców. (Jr 20:13 BT_4)
Jr:20:13 ᾄσατε τῷ κυρίῳ, αἰνέσατε αὐτῷ, ὅτι ἐξείλατο ψυχὴν πένητος ἐκ χειρὸς πονηρευομένων.
Jr:20:13 ᾄδω (ᾳδ-, ᾳ[δ]·σ-, ᾳ[δ]·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] αἰνέω (αιν(ε)-, αινε·σ-, αινε·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι ἐξ·αιρέω (εξ+αιρ(ε)-, εξ+ελ(ε)·[σ]-, εξ+ελ·[σ]- or 2nd εξ+ελ-, -, εξ+ῃρη-, εξ+αιρε·θ-) ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή πένη[τ]ς, -ητος, ὁ ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν πονηρεύομαι [LXX] (πονηρευ-, πονηρευ·σ-, πονηρευ·σ-, -, πεπονηρευ-, -)
Jr:20:13 By śpiewać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By chwalić On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto By wyjmować Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Biedna osoba Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka Do źle
Jr:20:13 a)/|sate tO=| kuri/O|, ai)ne/sate au)tO=|, o(/ti e)Xei/lato PSuCHE\n pe/nEtos e)k CHeiro\s ponEreuome/nOn.
Jr:20:13 asate tO kyriO, ainesate autO, hoti eXeilato PSyCHEn penEtos ek CHeiros ponEreuomenOn.
Jr:20:13 VA_AAD2P RA_DSM N2_DSM VA_AAD2P RD_DSM C VBI_AMI3S N1_ASF N3T_GSM P N3_GSF V1_PMPGPM
Jr:20:13 to sing the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to praise he/she/it/same because/that to take out life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person poor person out of (+gen) ἐξ before vowels hand to evil
Jr:20:13 do-SING-you(pl)! the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) do-PRAISE-you(pl)! him/it/same (dat) because/that he/she/it-was-TAKE OUT-ed life (acc) poor person (gen) out of (+gen) hand (gen) while being-EVIL-ed (gen)
Jr:20:13 Jr_20:13_1 Jr_20:13_2 Jr_20:13_3 Jr_20:13_4 Jr_20:13_5 Jr_20:13_6 Jr_20:13_7 Jr_20:13_8 Jr_20:13_9 Jr_20:13_10 Jr_20:13_11 Jr_20:13_12 Jr_20:13_13
Jr:20:13 x x x x x x x x x x x x x
Jr:20:14 ἐπικατάρατος ἡ ἡμέρα, ἐν ᾗ ἐτέχθην ἐν αὐτῇ· ἡ ἡμέρα, ἐν ᾗ ἔτεκέν με ἡ μήτηρ μου, μὴ ἔστω ἐπευκτή.
Jr:20:14 Cursed be the day wherein I was born: the day wherein my mother brought me forth, let it not be blessed. (Jeremiah 20:14 Brenton)
Jr:20:14 Niech będzie przeklęty dzień, w którym się urodziłem! Dzień, w którym porodziła mnie matka moja, niech nie będzie błogosławiony! (Jr 20:14 BT_4)
Jr:20:14 ἐπικατάρατος ἡμέρα, ἐν ἐτέχθην ἐν αὐτῇ· ἡμέρα, ἐν ἔτεκέν με μήτηρ μου, μὴ ἔστω ἐπευκτή.
Jr:20:14 ἐπι·κατ·άρατος -ον ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐν ὅς ἥ ὅ τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐν ὅς ἥ ὅ τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μή ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Jr:20:14 Przeklęty Dzień W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który By rodzić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Dzień W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który By rodzić Ja Matka Ja Nie By powodować stać; by być
Jr:20:14 e)pikata/ratos E( E(me/ra, e)n E(=| e)te/CHTEn e)n au)tE=|· E( E(me/ra, e)n E(=| e)/teke/n me E( mE/tEr mou, mE\ e)/stO e)peuktE/.
Jr:20:14 epikataratos hE hEmera, en hE eteCHTEn en autE· hE hEmera, en hE eteken me hE mEtEr mu, mE estO epeuktE.
Jr:20:14 A1B_NSF RA_NSF N1A_NSF P RR_DSF VQI_API1S P RD_DSF RA_NSF N1A_NSF P RR_DSF VBI_AAI3S RP_AS RA_NSF N3_NSF RP_GS D V9_PAD3S N1_NSF
Jr:20:14 cursed the day in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which to give birth in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same the day in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which to give birth I the mother I not to cause to stand; to be ć
Jr:20:14 cursed ([Adj] nom) the (nom) day (nom|voc) in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) I-was-GIVE-ed-BIRTH in/among/by (+dat) her/it/same (dat) the (nom) day (nom|voc) in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) he/she/it-GIVE-ed-BIRTH me (acc) the (nom) mother (nom) me (gen) not I-should-have-CAUSE-ed-TO-STand; let-him/her/it-be!
Jr:20:14 Jr_20:14_1 Jr_20:14_2 Jr_20:14_3 Jr_20:14_4 Jr_20:14_5 Jr_20:14_6 Jr_20:14_7 Jr_20:14_8 Jr_20:14_9 Jr_20:14_10 Jr_20:14_11 Jr_20:14_12 Jr_20:14_13 Jr_20:14_14 Jr_20:14_15 Jr_20:14_16 Jr_20:14_17 Jr_20:14_18 Jr_20:14_19 Jr_20:14_20
Jr:20:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:20:15 ἐπικατάρατος ὁ ἄνθρωπος ὁ εὐαγγελισάμενος τῷ πατρί μου λέγων Ἐτέχθη σοι ἄρσεν, εὐφραινόμενος.
Jr:20:15 Cursed be the man who brought the glad tidings to my father, saying, A male child is born to thee. (Jeremiah 20:15 Brenton)
Jr:20:15 Niech będzie przeklęty człowiek, który powiadomił ojca mojego: «Urodził ci się syn, chłopiec!» sprawiając mu wielką radość. (Jr 20:15 BT_4)
Jr:20:15 ἐπικατάρατος ἄνθρωπος εὐαγγελισάμενος τῷ πατρί μου λέγων Ἐτέχθη σοι ἄρσεν, εὐφραινόμενος.
Jr:20:15 ἐπι·κατ·άρατος -ον ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό εὐ·αγγελίζω (ευ+αγγελιζ-/ευαγγελιζ-, ευ+αγγελι(ε)·[σ]-, ευ+αγγελι·σ-/ευαγγελι·σ-, -, ευ+ηγγελισ-/ευαγγελισ-, ευ+αγγελισ·θ-/ευαγγελισ·θ-) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες; πατρί[δ]ς, -ίδος, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἄρσην v.l. ἄρρην -εν, gen. sg. -ενος εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-)
Jr:20:15 Przeklęty Ludzki By głosić ewangelię Ojciec; ojczyzna Ja By mówić/opowiadaj By rodzić Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Męski By celebrować/bądź wesoły
Jr:20:15 e)pikata/ratos o( a)/nTrOpos o( eu)aggelisa/menos tO=| patri/ mou le/gOn *)ete/CHTE soi a)/rsen, eu)fraino/menos.
Jr:20:15 epikataratos ho anTrOpos ho euangelisamenos tO patri mu legOn eteCHTE soi arsen, eufrainomenos.
Jr:20:15 A1B_NSM RA_NSM N2_NSM RA_NSM VA_AMPNSM RA_DSM N3_DSM RP_GS V1_PAPNSM VQI_API3S RP_DS A3_NSN V1_PMPNSM
Jr:20:15 cursed the human the to evangelize the father; fatherland I to say/tell to give birth you; your/yours(sg); to rub worn, rub male to celebrate/be merry
Jr:20:15 cursed ([Adj] nom) the (nom) human (nom) the (nom) upon being-EVANGELIZE-ed (nom) the (dat) father (dat); fatherland (voc) me (gen) while SAY/TELL-ing (nom) he/she/it-was-GIVE-ed-BIRTH you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) male ([Adj] nom|acc|voc, voc) while being-CELEBRATE/BE-ed-MERRY (nom)
Jr:20:15 Jr_20:15_1 Jr_20:15_2 Jr_20:15_3 Jr_20:15_4 Jr_20:15_5 Jr_20:15_6 Jr_20:15_7 Jr_20:15_8 Jr_20:15_9 Jr_20:15_10 Jr_20:15_11 Jr_20:15_12 Jr_20:15_13
Jr:20:15 x x x x x x x x x x x x x
Jr:20:16 ἔστω ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος ὡς αἱ πόλεις, ἃς κατέστρεψεν κύριος ἐν θυμῷ καὶ οὐ μετεμελήθη, ἀκουσάτω κραυγῆς τὸ πρωῒ καὶ ἀλαλαγμοῦ μεσημβρίας,
Jr:20:16 Let that man rejoice as the cities which the Lord overthrew in wrath, and repented not: let him hear crying in the morning, and loud lamentation at noon; (Jeremiah 20:16 Brenton)
Jr:20:16 Niech będzie ów człowiek podobny do miast, które Pan zniszczył bez miłosierdzia! Niech słyszy krzyk z rana, a wrzawę wojenną w południe! (Jr 20:16 BT_4)
Jr:20:16 ἔστω ἄνθρωπος ἐκεῖνος ὡς αἱ πόλεις, ἃς κατέστρεψεν κύριος ἐν θυμῷ καὶ οὐ μετεμελήθη, ἀκουσάτω κραυγῆς τὸ πρωῒ καὶ ἀλαλαγμοῦ μεσημβρίας,
Jr:20:16 ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἐκεῖνος -η -ο ὡς ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ὅς ἥ ὅ κατα·στρέφω (κατα+στρεφ-, κατα+στρεψ-, κατα+στρεψ-, -, κατ+εστραφ-, κατα+στραφ·[θ]-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μετα·μέλομαι (μετα+μελ-, μετα+μελη·σ-, μετα+μελη·σ-, -, -, μετα+μελη·θ-) ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) κραυγή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό πρωΐ καί ἀλαλαγμός, -οῦ, ὁ [LXX] μεσημβρία, -ας, ἡ
Jr:20:16 By powodować stać; by być Ludzki Tamto Jak/jak Miasto Kto/, który/, który Do ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By żałować żałuj, zmieniaj swój umysł By słyszeć Płacz krzyk (????????) Wcześnie I też, nawet, mianowicie Krzyk Południe
Jr:20:16 e)/stO o( a)/nTrOpos e)kei=nos O(s ai( po/leis, a(/s kate/strePSen ku/rios e)n TumO=| kai\ ou) metemelE/TE, a)kousa/tO kraugE=s to\ prOi\+ kai\ a)lalagmou= mesEmbri/as,
Jr:20:16 estO ho anTrOpos ekeinos hOs hai poleis, has katestrePSen kyrios en TymO kai u metemelETE, akusatO kraugEs to prO+i kai alalagmu mesEmbrias,
Jr:20:16 V9_PAD3S RA_NSM N2_NSM RD_NSM C RA_NPF N3I_NPF RR_APF VAI_AAI3S N2_NSM P N2_DSM C D VCI_API3S VA_AAD3S N1_GSF RA_ASN D C N2_GSM N1A_GSF
Jr:20:16 to cause to stand; to be the human that as/like the city who/whom/which to ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. and also, even, namely οὐχ before rough breathing to repent repent, change one's mind to hear cry shout (κραυγάζω) the early and also, even, namely clamor noon
Jr:20:16 I-should-have-CAUSE-ed-TO-STand; let-him/her/it-be! the (nom) human (nom) that (nom) as/like the (nom) cities (acc, nom|voc) who/whom/which (acc) he/she/it-???-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) in/among/by (+dat) wrath (dat) and not he/she/it-was-REPENT-ed let-him/her/it-HEAR! cry (gen) the (nom|acc) early and clamor (gen) noon (gen), noons (acc)
Jr:20:16 Jr_20:16_1 Jr_20:16_2 Jr_20:16_3 Jr_20:16_4 Jr_20:16_5 Jr_20:16_6 Jr_20:16_7 Jr_20:16_8 Jr_20:16_9 Jr_20:16_10 Jr_20:16_11 Jr_20:16_12 Jr_20:16_13 Jr_20:16_14 Jr_20:16_15 Jr_20:16_16 Jr_20:16_17 Jr_20:16_18 Jr_20:16_19 Jr_20:16_20 Jr_20:16_21 Jr_20:16_22
Jr:20:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:20:17 ὅτι οὐκ ἀπέκτεινέν με ἐν μήτρᾳ μητρὸς καὶ ἐγένετό μοι ἡ μήτηρ μου τάφος μου καὶ ἡ μήτρα συλλήμψεως αἰωνίας.
Jr:20:17 because he slew me not in the womb, and my mother became not my tomb, and her womb always great with me. (Jeremiah 20:17 Brenton)
Jr:20:17 Nie zabił mnie bowiem w łonie matki: wtedy moja matka stałaby się moim grobem, a łono jej wiecznie brzemiennym. (Jr 20:17 BT_4)
Jr:20:17 ὅτι οὐκ ἀπέκτεινέν με ἐν μήτρᾳ μητρὸς καὶ ἐγένετό μοι μήτηρ μου τάφος μου καὶ μήτρα συλλήμψεως αἰωνίας.
Jr:20:17 ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν μήτρα, -ας, ἡ μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς τάφος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό μήτρα, -ας, ἡ αἰώνιος -ία -ον
Jr:20:17 Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By zabijać Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Macica Matka I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Ja Matka Ja Poważny Ja I też, nawet, mianowicie Macica aeonian aeonian; nie sprecyzowany albo wieczny; nie koniecznie wieczny albo trwały
Jr:20:17 o(/ti ou)k a)pe/kteine/n me e)n mE/tra| mEtro\s kai\ e)ge/neto/ moi E( mE/tEr mou ta/fos mou kai\ E( mE/tra sullE/mPSeOs ai)Oni/as.
Jr:20:17 hoti uk apekteinen me en mEtra mEtros kai egeneto moi hE mEtEr mu tafos mu kai hE mEtra syllEmPSeOs aiOnias.
Jr:20:17 C D VAI_AAI3S RP_AS P N1A_DSF N3_GSF C VBI_AMI3S RP_DS RA_NSF N3_NSF RP_GS N2_NSM RP_GS C RA_NSF N1A_NSF N3I_GSF A1A_GSF
Jr:20:17 because/that οὐχ before rough breathing to kill I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among womb mother and also, even, namely to become become, happen I the mother I grave I and also, even, namely the womb ć aeonian aeonian; indefinite or perpetual; not necessarily eternal or permanent
Jr:20:17 because/that not he/she/it-was-KILL-ing, he/she/it-KILL-ed me (acc) in/among/by (+dat) womb (dat) mother (gen) and he/she/it-was-BECOME-ed me (dat) the (nom) mother (nom) me (gen) grave (nom) me (gen) and the (nom) womb (nom|voc) aeonian ([Adj] acc, gen)
Jr:20:17 Jr_20:17_1 Jr_20:17_2 Jr_20:17_3 Jr_20:17_4 Jr_20:17_5 Jr_20:17_6 Jr_20:17_7 Jr_20:17_8 Jr_20:17_9 Jr_20:17_10 Jr_20:17_11 Jr_20:17_12 Jr_20:17_13 Jr_20:17_14 Jr_20:17_15 Jr_20:17_16 Jr_20:17_17 Jr_20:17_18 Jr_20:17_19 Jr_20:17_20
Jr:20:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:20:18 ἵνα τί τοῦτο ἐξῆλθον ἐκ μήτρας τοῦ βλέπειν κόπους καὶ πόνους, καὶ διετέλεσαν ἐν αἰσχύνῃ αἱ ἡμέραι μου;
Jr:20:18 Why is it that I came forth of the womb to see troubles and distresses, and my days are spent in shame? (Jeremiah 20:18 Brenton)
Jr:20:18 Po co wyszedłem z łona matki? Czy żeby oglądać nędzę i utrapienie i dokonać dni moich wśród hańby? (Jr 20:18 BT_4)
Jr:20:18 ἵνα τί τοῦτο ἐξῆλθον ἐκ μήτρας τοῦ βλέπειν κόπους καὶ πόνους, καὶ διετέλεσαν ἐν αἰσχύνῃ αἱ ἡμέραι μου;
Jr:20:18 ἵνα τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί οὗτος αὕτη τοῦτο ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκ μήτρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό βλέπω (βλεπ-, βλεψ-, βλεψ-, -, -, -) κόπος, -ου, ὁ καί πόνος, -ου, ὁ καί δια·τελέω (δια+τελ(ε)-, -, δια+τελε·σ-, -, -, -) ἐν αἰσχύνη, -ης, ἡ; αἰσχύνω (αισχυν-, -, αισχυν·[σ]-, -, ῃσχυν-, αισχυν·θ-) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Jr:20:18 żeby / ażeby / bo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By wychodzić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Macica By widzieć Praca trudzą się I też, nawet, mianowicie Praca I też, nawet, mianowicie By trwać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród ???; by zawstydzać Dzień Ja
Jr:20:18 i(/na ti/ tou=to e)XE=lTon e)k mE/tras tou= ble/pein ko/pous kai\ po/nous, kai\ diete/lesan e)n ai)sCHu/nE| ai( E(me/rai mou;
Jr:20:18 hina ti tuto eXElTon ek mEtras tu blepein kopus kai ponus, kai dietelesan en aisCHynE hai hEmerai mu;
Jr:20:18 C RI_ASN RD_ASN VBI_AAI3P P N1A_GSF RA_GSN V1_PAN N2_APM C N2_APM C VAI_AAI3P P N1_DSF RA_NPF N1A_NPF RP_GS
Jr:20:18 so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to come out out of (+gen) ἐξ before vowels womb the to see labor toil and also, even, namely labor and also, even, namely to continue in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ???; to put to shame the day I
Jr:20:18 so that / in order to /because who/what/why (nom|acc) this (nom|acc) I-COME-ed-OUT, they-COME-ed-OUT out of (+gen) womb (gen), wombs (acc) the (gen) to-be-SEE-ing labors (acc) and labors (acc) and they-CONTINUE-ed in/among/by (+dat) ??? (dat); you(sg)-are-being-PUT-ed-TO-SHAME, he/she/it-should-be-PUT-ing-TO-SHAME, you(sg)-should-be-being-PUT-ed-TO-SHAME, he/she/it-should-PUT-TO-SHAME, you(sg)-should-be-PUT-ed-TO-SHAME the (nom) days (nom|voc) me (gen)
Jr:20:18 Jr_20:18_1 Jr_20:18_2 Jr_20:18_3 Jr_20:18_4 Jr_20:18_5 Jr_20:18_6 Jr_20:18_7 Jr_20:18_8 Jr_20:18_9 Jr_20:18_10 Jr_20:18_11 Jr_20:18_12 Jr_20:18_13 Jr_20:18_14 Jr_20:18_15 Jr_20:18_16 Jr_20:18_17 Jr_20:18_18
Jr:20:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x