Koh:4:1 καὶ ἐπέστρεψα ἐγὼ καὶ εἶδον σὺν πάσας τὰς συκοφαντίας τὰς γινομένας ὑπὸ τὸν ἥλιον· καὶ ἰδοὺ δάκρυον τῶν συκοφαντουμένων, καὶ οὐκ ἔστιν αὐτοῖς παρακαλῶν, καὶ ἀπὸ χειρὸς συκοφαντούντων αὐτοὺς ἰσχύς, καὶ οὐκ ἔστιν αὐτοῖς παρακαλῶν.
Koh:4:1 So I returned, and saw all the oppressions that were done under the sun: and behold the tear of the oppressed, and they had no comforter; and on the side of them that oppressed them was power; but they had no comforter: (Ecclesiastes 4:1 Brenton)
Koh:4:1 A dalej widziałem wszystkie uciski, jakie pod słońcem się zdarzają. I oto: łzy uciśnionych, a nie ma, kto by ich pocieszył: ręka ciemięzców twarda, a nie ma pocieszyciela. (Koh 4:1 BT_4)
Koh:4:1 Καὶ ἐπέστρεψα ἐγὼ καὶ εἶδον σὺν πάσας τὰς συκοφαντίας τὰς γινομένας ὑπὸ τὸν ἥλιον· καὶ ἰδοὺ δάκρυον τῶν συκοφαντουμένων, καὶ οὐκ ἔστιν αὐτοῖς παρακαλῶν, καὶ ἀπὸ χειρὸς συκοφαντούντων αὐτοὺς ἰσχύς, καὶ οὐκ ἔστιν αὐτοῖς παρακαλῶν.
Koh:4:1 καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) σύν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό συκο·φαντία, -ας, ἡ [LXX] ὁ ἡ τό γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὑπό ὁ ἡ τό ἥλιος, -ου, ὁ καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) δάκρυον, -ου, τό, dat. pl. δάκρυσιν; δακρύω (δακρυ-, δακρυ·σ-, δακρυ·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό συκο·φαντέω (συκοφαντ(ε)-, συκοφαντη·σ-, συκοφαντη·σ-, -, -, -) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό παρα·καλέω (παρα+καλ(ε)-, παρα+καλε·σ-, παρα+καλε·σ-, -, παρα+κεκλη-, παρα+κλη·θ-) καί ἀπό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν συκο·φαντέω (συκοφαντ(ε)-, συκοφαντη·σ-, συκοφαντη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἰσχύς, -ύος, ἡ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό παρα·καλέω (παρα+καλ(ε)-, παρα+καλε·σ-, παρα+καλε·σ-, -, παρα+κεκλη-, παρα+κλη·θ-)
Koh:4:1 I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła Ja I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Razem z/włączając (+dat) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić ??? By stawać się stawaj się, zdarzaj się Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Łza; by płakać By zniesławiać zniesławiaj, szkaluj, spotwarzaj, I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być On/ona/to/to samo By wnosić petycję do petycji, pocieszać, błagać, proszę, wołać {telefonować}, posyłać po, wezwać, zapraszać, napominać, zachęcać, odwoływać się do, żałować, żałować, pocieszać, błagać, przemawiać, prosić, prosić {pytać} poważnie, prośba, wstawiać się u I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ręka By zniesławiać zniesławiaj, szkaluj, spotwarzaj, On/ona/to/to samo Siła I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być On/ona/to/to samo By wnosić petycję do petycji, pocieszać, błagać, proszę, wołać {telefonować}, posyłać po, wezwać, zapraszać, napominać, zachęcać, odwoływać się do, żałować, żałować, pocieszać, błagać, przemawiać, prosić, prosić {pytać} poważnie, prośba, wstawiać się u
Koh:4:1 *kai\ e)pe/strePSa e)gO\ kai\ ei)=don su\n pa/sas ta\s sukofanti/as ta\s ginome/nas u(po\ to\n E(/lion· kai\ i)dou\ da/kruon tO=n sukofantoume/nOn, kai\ ou)k e)/stin au)toi=s parakalO=n, kai\ a)po\ CHeiro\s sukofantou/ntOn au)tou\s i)sCHu/s, kai\ ou)k e)/stin au)toi=s parakalO=n.
Koh:4:1 kai epestrePSa egO kai eidon syn pasas tas sykofantias tas ginomenas hypo ton hElion· kai idu dakryon tOn sykofantumenOn, kai uk estin autois parakalOn, kai apo CHeiros sykofantuntOn autus isCHys, kai uk estin autois parakalOn.
Koh:4:1 C VAI_AAI1S RP_NS C VBI_AAI1S P A1S_APF RA_APF N1A_APF RA_APF V1_PMPAPF P RA_ASM N2_ASM C I N3_NSN RA_GPM V2_PMPGPM C D V9_PAI3S RD_DPM V2_PAPNSM C P N3_GSF V2_PAPGPM RD_APM N3_NSF C D V9_PAI3S RD_DPM V2_PAPNSM
Koh:4:1 and also, even, namely to turn around I and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), together with/including (+dat) every all, each, every, the whole of; to sprinkle the ??? the to become become, happen under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), tear; to cry the to slander defame, calumniate, traduce, and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be he/she/it/same to petition petition, comfort, beseech, please, call, send for, summon, invite, exhort, encourage, appeal to, repent, regret, console, entreat, plead, beg, ask earnestly, request, plead with and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing hand to slander defame, calumniate, traduce, he/she/it/same strength and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be he/she/it/same to petition petition, comfort, beseech, please, call, send for, summon, invite, exhort, encourage, appeal to, repent, regret, console, entreat, plead, beg, ask earnestly, request, plead with
Koh:4:1 and I-TURN-ed-AROUND I (nom) and I-SEE-ed, they-SEE-ed together with/including (+dat) all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) ??? (gen), ???s (acc) the (acc) while being-BECOME-ed (acc) under (+acc), by (+gen) the (acc) sun (acc) and be-you(sg)-SEE-ed! tear (nom|acc|voc); while CRY-ing (nom|acc|voc, voc) the (gen) while being-SLandER-ed (gen) and not he/she/it-is them/same (dat) while PETITION-ing (nom) and away from (+gen) hand (gen) let-them-be-SLandER-ing! (classical), while SLandER-ing (gen) them/same (acc) strength (nom) and not he/she/it-is them/same (dat) while PETITION-ing (nom)
Koh:4:1 Koh_4:1_1 Koh_4:1_2 Koh_4:1_3 Koh_4:1_4 Koh_4:1_5 Koh_4:1_6 Koh_4:1_7 Koh_4:1_8 Koh_4:1_9 Koh_4:1_10 Koh_4:1_11 Koh_4:1_12 Koh_4:1_13 Koh_4:1_14 Koh_4:1_15 Koh_4:1_16 Koh_4:1_17 Koh_4:1_18 Koh_4:1_19 Koh_4:1_20 Koh_4:1_21 Koh_4:1_22 Koh_4:1_23 Koh_4:1_24 Koh_4:1_25 Koh_4:1_26 Koh_4:1_27 Koh_4:1_28 Koh_4:1_29 Koh_4:1_30 Koh_4:1_31 Koh_4:1_32 Koh_4:1_33 Koh_4:1_34 Koh_4:1_35
Koh:4:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:4:2 καὶ ἐπῄνεσα ἐγὼ σὺν τοὺς τεθνηκότας τοὺς ἤδη ἀποθανόντας ὑπὲρ τοὺς ζῶντας, ὅσοι αὐτοὶ ζῶσιν ἕως τοῦ νῦν·
Koh:4:2 and I praised all the dead that had already died more than the living, as many as are alive until now. (Ecclesiastes 4:2 Brenton)
Koh:4:2 Więc za szczęśliwych uznałem umarłych, którzy dawno już zeszli, od żyjących, których życie jeszcze trwa; (Koh 4:2 BT_4)
Koh:4:2 καὶ ἐπῄνεσα ἐγὼ σὺν τοὺς τεθνηκότας τοὺς ἤδη ἀποθανόντας ὑπὲρ τοὺς ζῶντας, ὅσοι αὐτοὶ ζῶσιν ἕως τοῦ νῦν·
Koh:4:2 καί ἐπ·αινέω (επ+αιν(ε)-, επ+αινε·σ-, επ+αινε·σ-, -, -, επ+αινεσ·θ-/επ+αινε·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σύν ὁ ἡ τό θνῄσκω (-, -, -, τεθνη·κ-, τεθνα-, -) ὁ ἡ τό ἤδη ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ὑπέρ ὁ ἡ τό ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) ὅσος -η -ον αὐτός αὐτή αὐτό ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό νῦν
Koh:4:2 I też, nawet, mianowicie By chwalić Ja Razem z/włączając (+dat) By być martwa kostka do gry, być śmiertelny [????????] Już do teraz, do wtedy By umierać Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Tyleż/wiele jak On/ona/to/to samo Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Aż; świtaj Teraz
Koh:4:2 kai\ e)pE/|nesa e)gO\ su\n tou\s teTnEko/tas tou\s E)/dE a)poTano/ntas u(pe\r tou\s DZO=ntas, o(/soi au)toi\ DZO=sin e(/Os tou= nu=n·
Koh:4:2 kai epEnesa egO syn tus teTnEkotas tus EdE apoTanontas hyper tus DZOntas, hosoi autoi DZOsin heOs tu nyn·
Koh:4:2 C VAI_AAI1S RP_NS P RA_APM VX_XAPAPM RA_APM D VB_AAPAPM P RA_APM V3_PAPAPM A1_NPM RD_NPM V3_PAI3P D RA_GSM D
Koh:4:2 and also, even, namely to praise I together with/including (+dat) the to be dead die, be mortal [τεθνηκεν] the already by now, by then to die above (+acc), on behalf of (+gen) the to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) as much/many as he/she/it/same to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) until; dawn the now
Koh:4:2 and I-PRAISE-ed I (nom) together with/including (+dat) the (acc) having BE DEAD-ed (acc) the (acc) already upon DIE-ing (acc) above (+acc), on behalf of (+gen) the (acc) while EXISTS-ing (acc) as much/many as (nom) they/same (nom) they-are-EXISTS-ing, they-should-be-EXISTS-ing, while EXISTS-ing (dat) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) now
Koh:4:2 Koh_4:2_1 Koh_4:2_2 Koh_4:2_3 Koh_4:2_4 Koh_4:2_5 Koh_4:2_6 Koh_4:2_7 Koh_4:2_8 Koh_4:2_9 Koh_4:2_10 Koh_4:2_11 Koh_4:2_12 Koh_4:2_13 Koh_4:2_14 Koh_4:2_15 Koh_4:2_16 Koh_4:2_17 Koh_4:2_18
Koh:4:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:4:3 καὶ ἀγαθὸς ὑπὲρ τοὺς δύο τούτους ὅστις οὔπω ἐγένετο, ὃς οὐκ εἶδεν σὺν τὸ ποίημα τὸ πονηρὸν τὸ πεποιημένον ὑπὸ τὸν ἥλιον.
Koh:4:3 Better also than both these is he who has not yet been, who has not seen all the evil work that is done under the sun. (Ecclesiastes 4:3 Brenton)
Koh:4:3 za szczęśliwego zaś od jednych i drugich uznałem tego, co jeszcze wcale nie istnieje ani nie widział spraw niegodziwych, jakie się dzieją pod słońcem. (Koh 4:3 BT_4)
Koh:4:3 καὶ ἀγαθὸς ὑπὲρ τοὺς δύο τούτους ὅστις οὔπω ἐγένετο, ὃς οὐκ εἶδεν σὺν τὸ ποίημα τὸ πονηρὸν τὸ πεποιημένον ὑπὸ τὸν ἥλιον.
Koh:4:3 καί ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ὑπέρ ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο οὗτος αὕτη τοῦτο ὅσ·τι[ν]ς ἥ·τι[ν]ς ὄ τι[ν] οὔπω (οὔ πω) γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) σύν ὁ ἡ τό ποίημα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό πονηρός -ά -όν ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὑπό ὁ ἡ τό ἥλιος, -ου, ὁ
Koh:4:3 I też, nawet, mianowicie Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Dwa To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Kto --, który --którykolwiek [??? ???? Jest ustalone wyrażenie] Nie jeszcze By stawać się stawaj się, zdarzaj się Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Razem z/włączając (+dat) Praca Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? By czynić/rób Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja
Koh:4:3 kai\ a)gaTo\s u(pe\r tou\s du/o tou/tous o(/stis ou)/pO e)ge/neto, o(\s ou)k ei)=den su\n to\ poi/Ema to\ ponEro\n to\ pepoiEme/non u(po\ to\n E(/lion.
Koh:4:3 kai agaTos hyper tus dyo tutus hostis upO egeneto, hos uk eiden syn to poiEma to ponEron to pepoiEmenon hypo ton hElion.
Koh:4:3 C A1_NSM P RA_APM M RD_APM RX_NSM D VBI_AMI3S RR_NSM D VBI_AAI3S P RA_ASN N3M_ASN RA_ASN A1A_ASM RA_ASN VM_XPPASN P RA_ASM N2_ASM
Koh:4:3 and also, even, namely good inherently good, i.e. God-wrought. above (+acc), on behalf of (+gen) the two this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] who-/whom-/whichever [ἕως ὅτου is a fixed expression] not yet to become become, happen who/whom/which οὐχ before rough breathing to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), together with/including (+dat) the work the wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος the to do/make under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry
Koh:4:3 and good ([Adj] nom) above (+acc), on behalf of (+gen) the (acc) two (nom, acc, gen) these (acc) who-/whom-/whichever (nom) not yet he/she/it-was-BECOME-ed who/whom/which (nom) not he/she/it-SEE-ed together with/including (+dat) the (nom|acc) work (nom|acc|voc) the (nom|acc) wicked ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (nom|acc) having-been-DO/MAKE-ed (acc, nom|acc|voc) under (+acc), by (+gen) the (acc) sun (acc)
Koh:4:3 Koh_4:3_1 Koh_4:3_2 Koh_4:3_3 Koh_4:3_4 Koh_4:3_5 Koh_4:3_6 Koh_4:3_7 Koh_4:3_8 Koh_4:3_9 Koh_4:3_10 Koh_4:3_11 Koh_4:3_12 Koh_4:3_13 Koh_4:3_14 Koh_4:3_15 Koh_4:3_16 Koh_4:3_17 Koh_4:3_18 Koh_4:3_19 Koh_4:3_20 Koh_4:3_21 Koh_4:3_22
Koh:4:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:4:4 καὶ εἶδον ἐγὼ σὺν πάντα τὸν μόχθον καὶ σὺν πᾶσαν ἀνδρείαν τοῦ ποιήματος, ὅτι αὐτὸ ζῆλος ἀνδρὸς ἀπὸ τοῦ ἑταίρου αὐτοῦ· καί γε τοῦτο ματαιότης καὶ προαίρεσις πνεύματος.
Koh:4:4 And I saw all labour, and all the diligent work, that this is a man's envy from his neighbour. This is also vanity and waywardness of spirit. (Ecclesiastes 4:4 Brenton)
Koh:4:4 Zobaczyłem też, że wszelki trud i wszelkie powodzenie w pracy rodzi u bliźniego zazdrość. I to jest marność i pogoń za wiatrem. (Koh 4:4 BT_4)
Koh:4:4 Καὶ εἶδον ἐγὼ σὺν πάντα τὸν μόχθον καὶ σὺν πᾶσαν ἀνδρείαν τοῦ ποιήματος, ὅτι αὐτὸ ζῆλος ἀνδρὸς ἀπὸ τοῦ ἑταίρου αὐτοῦ· καί γε τοῦτο ματαιότης καὶ προαίρεσις πνεύματος.
Koh:4:4 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σύν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό μόχθος, -ου, ὁ καί σύν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ἀνδρεῖος -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ποίημα[τ], -ατος, τό ὅτι αὐτός αὐτή αὐτό ζῆλος, -ου, ὁ and -ους, τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἀπό ὁ ἡ τό ἑταῖρος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί γέ οὗτος αὕτη τοῦτο ματαιότη[τ]ς, -ητος, ἡ καί   πνεῦμα[τ], -ατος, τό
Koh:4:4 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja Razem z/włączając (+dat) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z ??? I też, nawet, mianowicie Razem z/włączając (+dat) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Mężny Praca Ponieważ/tamto On/ona/to/to samo Gorliwości/ferwor Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Partnera towarzysz, towarzysz, spółka, połączenie, społeczność, nierządnica On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] ??? I też, nawet, mianowicie Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr
Koh:4:4 *kai\ ei)=don e)gO\ su\n pa/nta to\n mo/CHTon kai\ su\n pa=san a)ndrei/an tou= poiE/matos, o(/ti au)to\ DZE=los a)ndro\s a)po\ tou= e(tai/rou au)tou=· kai/ ge tou=to mataio/tEs kai\ proai/resis pneu/matos.
Koh:4:4 kai eidon egO syn panta ton moCHTon kai syn pasan andreian tu poiEmatos, hoti auto DZElos andros apo tu hetairu autu· kai ge tuto mataiotEs kai proairesis pneumatos.
Koh:4:4 C VBI_AAI1S RP_NS P A3_ASM RA_ASM N2_ASM C P A1S_ASF A1A_ASF RA_GSN N3M_GSN C RD_NSN N2_NSM N3_GSM P RA_GSM N2_GSM RD_GSM C x RD_NSN N3T_NSF C N3I_NSF N3M_GSN
Koh:4:4 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I together with/including (+dat) every all, each, every, the whole of the ??? and also, even, namely together with/including (+dat) every all, each, every, the whole of; to sprinkle manly the work because/that he/she/it/same zeal/fervor man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the partner comrade, companion, company, association, society, harlot he/she/it/same and also, even, namely ??? this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] ??? and also, even, namely ć spirit breath, spiritual utterance, wind
Koh:4:4 and I-SEE-ed, they-SEE-ed I (nom) together with/including (+dat) all (nom|acc|voc), every (acc) the (acc) ??? (acc) and together with/including (+dat) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) manly ([Adj] acc) the (gen) work (gen) because/that it/same (nom|acc) zeal/fervor (nom, nom|acc|voc) man, husband (gen) away from (+gen) the (gen) partner (gen) him/it/same (gen) and ??? this (nom|acc) ??? (nom|voc) and   spirit (gen)
Koh:4:4 Koh_4:4_1 Koh_4:4_2 Koh_4:4_3 Koh_4:4_4 Koh_4:4_5 Koh_4:4_6 Koh_4:4_7 Koh_4:4_8 Koh_4:4_9 Koh_4:4_10 Koh_4:4_11 Koh_4:4_12 Koh_4:4_13 Koh_4:4_14 Koh_4:4_15 Koh_4:4_16 Koh_4:4_17 Koh_4:4_18 Koh_4:4_19 Koh_4:4_20 Koh_4:4_21 Koh_4:4_22 Koh_4:4_23 Koh_4:4_24 Koh_4:4_25 Koh_4:4_26 Koh_4:4_27 Koh_4:4_28
Koh:4:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:4:5 ὁ ἄφρων περιέλαβεν τὰς χεῖρας αὐτοῦ καὶ ἔφαγεν τὰς σάρκας αὐτοῦ.
Koh:4:5 The fool folds his hands together, and eats his own flesh. (Ecclesiastes 4:5 Brenton)
Koh:4:5 Głupiec zakłada swe ręce i zjada swe własne ciało. (Koh 4:5 BT_4)
Koh:4:5 ἄφρων περιέλαβεν τὰς χεῖρας αὐτοῦ καὶ ἔφαγεν τὰς σάρκας αὐτοῦ.
Koh:4:5 ὁ ἡ τό ἀφρός, -οῦ, ὁ; ἄ·φρων -ον, gen. sg. -ονος (cf. μωρός)   ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό σάρξ, -αρκός, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Koh:4:5 Piana; wycofywanie w myśli Ręka On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By jeść Ciało {Mięso} On/ona/to/to samo
Koh:4:5 o( a)/frOn perie/laben ta\s CHei=ras au)tou= kai\ e)/fagen ta\s sa/rkas au)tou=.
Koh:4:5 ho afrOn perielaben tas CHeiras autu kai efagen tas sarkas autu.
Koh:4:5 RA_NSM A3N_NSM VBI_AAI3S RA_APF N3_APF RD_GSM C VBI_AAI3S RA_APF N3K_APF RD_GSM
Koh:4:5 the foam; unthinking ć the hand he/she/it/same and also, even, namely to eat the flesh he/she/it/same
Koh:4:5 the (nom) foams (gen); unthinking ([Adj] nom)   the (acc) hands (acc) him/it/same (gen) and he/she/it-EAT-ed the (acc) flesh (acc) him/it/same (gen)
Koh:4:5 Koh_4:5_1 Koh_4:5_2 Koh_4:5_3 Koh_4:5_4 Koh_4:5_5 Koh_4:5_6 Koh_4:5_7 Koh_4:5_8 Koh_4:5_9 Koh_4:5_10 Koh_4:5_11
Koh:4:5 x x x x x x x x x x x
Koh:4:6 ἀγαθὸν πλήρωμα δρακὸς ἀναπαύσεως ὑπὲρ πλήρωμα δύο δρακῶν μόχθου καὶ προαιρέσεως πνεύματος.
Koh:4:6 Better is a handful of rest than two handfuls of trouble and waywardness of spirit. (Ecclesiastes 4:6 Brenton)
Koh:4:6 Lepsza jest jedna garść pokoju niż dwie garści bogactw i pogoń za wiatrem. (Koh 4:6 BT_4)
Koh:4:6 ἀγαθὸν πλήρωμα δρακὸς ἀναπαύσεως ὑπὲρ πλήρωμα δύο δρακῶν μόχθου καὶ προαιρέσεως πνεύματος.
Koh:4:6 ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) πλήρωμα[τ], -ατος, τό δράξ, -ακός, ἡ [LXX] ἀνά·παυσις, -εως, ἡ ὑπέρ πλήρωμα[τ], -ατος, τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο δράξ, -ακός, ἡ [LXX]; δράκων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. δράκουσιν μόχθος, -ου, ὁ καί   πνεῦμα[τ], -ατος, τό
Koh:4:6 Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Całość Ręka Odpoczynek {Reszta} Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Całość Dwa Ręka; smoka/wąż ??? I też, nawet, mianowicie Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr
Koh:4:6 a)gaTo\n plE/rOma drako\s a)napau/seOs u(pe\r plE/rOma du/o drakO=n mo/CHTou kai\ proaire/seOs pneu/matos.
Koh:4:6 agaTon plErOma drakos anapauseOs hyper plErOma dyo drakOn moCHTu kai proaireseOs pneumatos.
Koh:4:6 A1_NSN N3M_NSN N3K_GSF N3I_GSF P N3M_ASN M N3K_GPF N2_GSM C N3I_GSF N3M_GSN
Koh:4:6 good inherently good, i.e. God-wrought. entirety hand rest above (+acc), on behalf of (+gen) entirety two hand; dragon/serpent ??? and also, even, namely ć spirit breath, spiritual utterance, wind
Koh:4:6 good ([Adj] acc, nom|acc|voc) entirety (nom|acc|voc) hand (gen) rest (gen) above (+acc), on behalf of (+gen) entirety (nom|acc|voc) two (nom, acc, gen) hands (gen); a symbol οf the papacy (nom) ??? (gen) and   spirit (gen)
Koh:4:6 Koh_4:6_1 Koh_4:6_2 Koh_4:6_3 Koh_4:6_4 Koh_4:6_5 Koh_4:6_6 Koh_4:6_7 Koh_4:6_8 Koh_4:6_9 Koh_4:6_10 Koh_4:6_11 Koh_4:6_12
Koh:4:6 x x x x x x x x x x x x
Koh:4:7 καὶ ἐπέστρεψα ἐγὼ καὶ εἶδον ματαιότητα ὑπὸ τὸν ἥλιον.
Koh:4:7 So I returned, and saw vanity under the sun. (Ecclesiastes 4:7 Brenton)
Koh:4:7 I inną jeszcze widziałem marność pod słońcem: (Koh 4:7 BT_4)
Koh:4:7 Καὶ ἐπέστρεψα ἐγὼ καὶ εἶδον ματαιότητα ὑπὸ τὸν ἥλιον.
Koh:4:7 καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ματαιότη[τ]ς, -ητος, ἡ ὑπό ὁ ἡ τό ἥλιος, -ου, ὁ
Koh:4:7 I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła Ja I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), ??? Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja
Koh:4:7 *kai\ e)pe/strePSa e)gO\ kai\ ei)=don mataio/tEta u(po\ to\n E(/lion.
Koh:4:7 kai epestrePSa egO kai eidon mataiotEta hypo ton hElion.
Koh:4:7 C VAI_AAI1S RP_NS C VBI_AAI1S N3T_ASF P RA_ASM N2_ASM
Koh:4:7 and also, even, namely to turn around I and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), ??? under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry
Koh:4:7 and I-TURN-ed-AROUND I (nom) and I-SEE-ed, they-SEE-ed ??? (acc) under (+acc), by (+gen) the (acc) sun (acc)
Koh:4:7 Koh_4:7_1 Koh_4:7_2 Koh_4:7_3 Koh_4:7_4 Koh_4:7_5 Koh_4:7_6 Koh_4:7_7 Koh_4:7_8 Koh_4:7_9
Koh:4:7 x x x x x x x x x
Koh:4:8 ἔστιν εἷς, καὶ οὐκ ἔστιν δεύτερος, καί γε υἱὸς καὶ ἀδελφὸς οὐκ ἔστιν αὐτῷ· καὶ οὐκ ἔστιν περασμὸς τῷ παντὶ μόχθῳ αὐτοῦ, καί γε ὀφθαλμὸς αὐτοῦ οὐκ ἐμπίπλαται πλούτου. καὶ τίνι ἐγὼ μοχθῶ καὶ στερίσκω τὴν ψυχήν μου ἀπὸ ἀγαθωσύνης; καί γε τοῦτο ματαιότης καὶ περισπασμὸς πονηρός ἐστιν.
Koh:4:8 There is one alone, and there is not a second; yea, he has neither son nor brother: yet there is no end to all his labour; neither is his eye satisfied with wealth; and for whom do I labour, and deprive my soul of good? this is also vanity, and an evil trouble. (Ecclesiastes 4:8 Brenton)
Koh:4:8 oto jest ktoś sam jeden, a nie ma drugiego, i syna nawet ni brata nie ma żadnego - a nie ma końca wszelkiej jego pracy, i oko jego nie syci się bogactwem: «Dla kogóż to się trudzę i duszy swej odmawiam rozkoszy?» To również jest marność i przykre zajęcie. (Koh 4:8 BT_4)
Koh:4:8 ἔστιν εἷς, καὶ οὐκ ἔστιν δεύτερος, καί γε υἱὸς καὶ ἀδελφὸς οὐκ ἔστιν αὐτῷ· καὶ οὐκ ἔστιν περασμὸς τῷ παντὶ μόχθῳ αὐτοῦ, καί γε ὀφθαλμὸς αὐτοῦ οὐκ ἐμπίπλαται πλούτου. καὶ τίνι ἐγὼ μοχθῶ καὶ στερίσκω τὴν ψυχήν μου ἀπὸ ἀγαθωσύνης; καί γε τοῦτο ματαιότης καὶ περισπασμὸς πονηρός ἐστιν.
Koh:4:8 εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δεύτερος -α -ον καί γέ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί καί ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός μόχθος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί γέ ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐμ·πίμπλημι/-πίπ- (ath. εν+πιμπλ(α)-/ath. εν+πιπλ(α)-, εν+πλη·σ-, εν+πλη·σ-, -, εν+πεπλησ-, εν+πλησ·θ-) πλοῦτος, -ου, ὁ and -ους, τό; πλουτέω (πλουτ(ε)-, πλουτη·σ-, πλουτη·σ-, πεπλουτη·κ-, -, -) καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   καί   ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπό ἀγαθω·σύνη, -ης, ἡ καί γέ οὗτος αὕτη τοῦτο ματαιότη[τ]ς, -ητος, ἡ καί   πονηρός -ά -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Koh:4:8 By być Jeden I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Drugi I też, nawet, mianowicie ??? Syn I też, nawet, mianowicie Brat ??? Przed przydechem mocnym By być On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z ??? On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Oko On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By zaspokajać {By zadowalać} pełność w górze Bogactwa/obfitość; by wzbogacać być bogaty I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ja I też, nawet, mianowicie Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dobroć I też, nawet, mianowicie ??? To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] ??? I też, nawet, mianowicie Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? By być
Koh:4:8 e)/stin ei(=s, kai\ ou)k e)/stin deu/teros, kai/ ge ui(o\s kai\ a)delfo\s ou)k e)/stin au)tO=|· kai\ ou)k e)/stin perasmo\s tO=| panti\ mo/CHTO| au)tou=, kai/ ge o)fTalmo\s au)tou= ou)k e)mpi/platai plou/tou. kai\ ti/ni e)gO\ moCHTO= kai\ steri/skO tE\n PSuCHE/n mou a)po\ a)gaTOsu/nEs; kai/ ge tou=to mataio/tEs kai\ perispasmo\s ponEro/s e)stin.
Koh:4:8 estin heis, kai uk estin deuteros, kai ge hyios kai adelfos uk estin autO· kai uk estin perasmos tO panti moCHTO autu, kai ge ofTalmos autu uk empiplatai plutu. kai tini egO moCHTO kai steriskO tEn PSyCHEn mu apo agaTOsynEs; kai ge tuto mataiotEs kai perispasmos ponEros estin.
Koh:4:8 V9_PAI3S M_NSM C D V9_PAI3S A1A_NSM C x N2_NSM C N2_NSM D V9_PAI3S RD_DSM C D V9_PAI3S N2_NSM RA_DSM A3_DSM N2_DSM RD_GSM C x N2_NSM RD_GSM D V6_PMI3S N2_GSM C RI_DSN RP_NS V2_PAI1S C V1_PAI1S RA_ASF N1_ASF RP_GS P N1_GSF C x RD_NSN N3T_NSF C N2_NSM A1A_NSM V9_PAI3S
Koh:4:8 to be one and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be second and also, even, namely ??? son and also, even, namely brother οὐχ before rough breathing to be he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be ć the every all, each, every, the whole of ??? he/she/it/same and also, even, namely ??? eye he/she/it/same οὐχ before rough breathing to satisfy fill up wealth/abundance; to enrich To be rich and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. I ć and also, even, namely ć the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing goodness and also, even, namely ??? this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] ??? and also, even, namely ć wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος to be
Koh:4:8 he/she/it-is one (nom) and not he/she/it-is second (nom) and ??? son (nom) and brother (nom) not he/she/it-is him/it/same (dat) and not he/she/it-is   the (dat) every (dat) ??? (dat) him/it/same (gen) and ??? eye (nom) him/it/same (gen) not he/she/it-is-being-SATISFY-ed, he/she/it-should-be-being-SATISFY-ed wealth/abundance (gen); be-you(sg)-being-ENRICH-ed! and who/what/why (dat) I (nom)   and   the (acc) life (acc) me (gen) away from (+gen) goodness (gen) and ??? this (nom|acc) ??? (nom|voc) and   wicked ([Adj] nom) he/she/it-is
Koh:4:8 Koh_4:8_1 Koh_4:8_2 Koh_4:8_3 Koh_4:8_4 Koh_4:8_5 Koh_4:8_6 Koh_4:8_7 Koh_4:8_8 Koh_4:8_9 Koh_4:8_10 Koh_4:8_11 Koh_4:8_12 Koh_4:8_13 Koh_4:8_14 Koh_4:8_15 Koh_4:8_16 Koh_4:8_17 Koh_4:8_18 Koh_4:8_19 Koh_4:8_20 Koh_4:8_21 Koh_4:8_22 Koh_4:8_23 Koh_4:8_24 Koh_4:8_25 Koh_4:8_26 Koh_4:8_27 Koh_4:8_28 Koh_4:8_29 Koh_4:8_30 Koh_4:8_31 Koh_4:8_32 Koh_4:8_33 Koh_4:8_34 Koh_4:8_35 Koh_4:8_36 Koh_4:8_37 Koh_4:8_38 Koh_4:8_39 Koh_4:8_40 Koh_4:8_41 Koh_4:8_42 Koh_4:8_43 Koh_4:8_44 Koh_4:8_45 Koh_4:8_46 Koh_4:8_47 Koh_4:8_48
Koh:4:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:4:9 ἀγαθοὶ οἱ δύο ὑπὲρ τὸν ἕνα, οἷς ἔστιν αὐτοῖς μισθὸς ἀγαθὸς ἐν μόχθῳ αὐτῶν·
Koh:4:9 Two are better than one, seeing they have a good reward for their labour. (Ecclesiastes 4:9 Brenton)
Koh:4:9 Lepiej jest dwom niż jednemu, gdyż mają dobry zysk ze swej pracy. (Koh 4:9 BT_4)
Koh:4:9 ἀγαθοὶ οἱ δύο ὑπὲρ τὸν ἕνα, οἷς ἔστιν αὐτοῖς μισθὸς ἀγαθὸς ἐν μόχθῳ αὐτῶν·
Koh:4:9 ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο ὑπέρ ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό μισθός, -ου, ὁ ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ἐν μόχθος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Koh:4:9 Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Dwa Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Jeden Kto/, który/, który By być On/ona/to/to samo Właśnie wynagradzaj µ??????? Pobory, wolna sól, właśnie wynagradzają Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród ??? On/ona/to/to samo
Koh:4:9 a)gaToi\ oi( du/o u(pe\r to\n e(/na, oi(=s e)/stin au)toi=s misTo\s a)gaTo\s e)n mo/CHTO| au)tO=n·
Koh:4:9 agaToi hoi dyo hyper ton hena, hois estin autois misTos agaTos en moCHTO autOn·
Koh:4:9 A1_NPM RA_NPM M P RA_ASM A3_ASM RR_DPM V9_PAI3S RD_DPM N2_NSM A1_NSM P N2_DSM RD_GPM
Koh:4:9 good inherently good, i.e. God-wrought. the two above (+acc), on behalf of (+gen) the one who/whom/which to be he/she/it/same just recompense μισθωσεν salary, free salt, just recompense good inherently good, i.e. God-wrought. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ??? he/she/it/same
Koh:4:9 good ([Adj] nom|voc) the (nom) two (nom, acc, gen) above (+acc), on behalf of (+gen) the (acc) one (acc) who/whom/which (dat) he/she/it-is them/same (dat) just recompense (nom) good ([Adj] nom) in/among/by (+dat) ??? (dat) them/same (gen)
Koh:4:9 Koh_4:9_1 Koh_4:9_2 Koh_4:9_3 Koh_4:9_4 Koh_4:9_5 Koh_4:9_6 Koh_4:9_7 Koh_4:9_8 Koh_4:9_9 Koh_4:9_10 Koh_4:9_11 Koh_4:9_12 Koh_4:9_13 Koh_4:9_14
Koh:4:9 x x x x x x x x x x x x x x
Koh:4:10 ὅτι ἐὰν πέσωσιν, ὁ εἷς ἐγερεῖ τὸν μέτοχον αὐτοῦ, καὶ οὐαὶ αὐτῷ τῷ ἑνί, ὅταν πέσῃ καὶ μὴ ᾖ δεύτερος τοῦ ἐγεῖραι αὐτόν.
Koh:4:10 For if they fall, the one will lift up his fellow: but woe to him that is alone when he falls, and there is not a second to lift him up. (Ecclesiastes 4:10 Brenton)
Koh:4:10 Bo gdy upadną, jeden podniesie drugiego. Lecz samotnemu biada, gdy upadnie, a nie ma drugiego, który by go podniósł. (Koh 4:10 BT_4)
Koh:4:10 ὅτι ἐὰν πέσωσιν, εἷς ἐγερεῖ τὸν μέτοχον αὐτοῦ, καὶ οὐαὶ αὐτῷ τῷ ἑνί, ὅταν πέσῃ καὶ μὴ δεύτερος τοῦ ἐγεῖραι αὐτόν.
Koh:4:10 ὅτι ἐάν (εἰ ἄν) πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἐγείρω (εγειρ-, εγερ(ε)·[σ]-, εγειρ·[σ]-, εγρηγορ·[κ]-, εγηγερ-, εγερ·θ-) ὁ ἡ τό μέτ·οχος -ον αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐαί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὅταν (ὅτε ἄν) πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) καί μή εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δεύτερος -α -ον ὁ ἡ τό ἐγείρω (εγειρ-, εγερ(ε)·[σ]-, εγειρ·[σ]-, εγρηγορ·[κ]-, εγηγερ-, εγερ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Koh:4:10 Ponieważ/tamto Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Jeden By podnosić się Uczestnik (facet, partner, towarzysz, współsprawca, członek) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Nieszczęście On/ona/to/to samo Jeden Ilekroć By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. I też, nawet, mianowicie Nie By być Drugi By podnosić się On/ona/to/to samo
Koh:4:10 o(/ti e)a\n pe/sOsin, o( ei(=s e)gerei= to\n me/toCHon au)tou=, kai\ ou)ai\ au)tO=| tO=| e(ni/, o(/tan pe/sE| kai\ mE\ E)=| deu/teros tou= e)gei=rai au)to/n.
Koh:4:10 hoti ean pesOsin, ho heis egerei ton metoCHon autu, kai uai autO tO heni, hotan pesE kai mE E deuteros tu egeirai auton.
Koh:4:10 C C VA_AAS3P RA_NSM M_NSM VF2_FAI3S RA_ASM N2_ASM RD_GSM C I RD_DSM RA_DSM A3_DSM D VF_FMI2S C D V9_PAS3S A1A_NSM RA_GSN VA_AAN RD_ASM
Koh:4:10 because/that if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. the one to rise the partaker (fellow, partner, companion, accomplice, member) he/she/it/same and also, even, namely woe he/she/it/same the one whenever to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. and also, even, namely not to be second the to rise he/she/it/same
Koh:4:10 because/that if-ever they-should-FALL the (nom) one (nom) he/she/it-will-RISE, you(sg)-will-be-RISE-ed (classical) the (acc) partaker ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) and woe him/it/same (dat) the (dat) one (dat) whenever you(sg)-will-be-FALL-ed, he/she/it-should-FALL, you(sg)-should-be-FALL-ed and not he/she/it-should-be second (nom) the (gen) to-RISE, be-you(sg)-RISE-ed!, he/she/it-happens-to-RISE (opt) him/it/same (acc)
Koh:4:10 Koh_4:10_1 Koh_4:10_2 Koh_4:10_3 Koh_4:10_4 Koh_4:10_5 Koh_4:10_6 Koh_4:10_7 Koh_4:10_8 Koh_4:10_9 Koh_4:10_10 Koh_4:10_11 Koh_4:10_12 Koh_4:10_13 Koh_4:10_14 Koh_4:10_15 Koh_4:10_16 Koh_4:10_17 Koh_4:10_18 Koh_4:10_19 Koh_4:10_20 Koh_4:10_21 Koh_4:10_22 Koh_4:10_23
Koh:4:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:4:11 καί γε ἐὰν κοιμηθῶσιν δύο, καὶ θέρμη αὐτοῖς· καὶ ὁ εἷς πῶς θερμανθῇ;
Koh:4:11 Also if two should lie together, they also get heat: but how shall one be warmed alone? (Ecclesiastes 4:11 Brenton)
Koh:4:11 Również, gdy dwóch śpi razem, nawzajem się grzeją; jeden natomiast jakże się zagrzeje? (Koh 4:11 BT_4)
Koh:4:11 καί γε ἐὰν κοιμηθῶσιν δύο, καὶ θέρμη αὐτοῖς· καὶ εἷς πῶς θερμανθῇ;
Koh:4:11 καί γέ ἐάν (εἰ ἄν) κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-) δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο καί θέρμη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός πῶς[1] θερμαίνω (θερμαιν-, -, θερμαν·[σ]-, -, -, θερμαν·θ-)
Koh:4:11 I też, nawet, mianowicie ??? Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By dawać wytchnienie/snowi Dwa I też, nawet, mianowicie Ciepło [zobacz cieplny] On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Jeden Jak By rozgrzewać
Koh:4:11 kai/ ge e)a\n koimETO=sin du/o, kai\ Te/rmE au)toi=s· kai\ o( ei(=s pO=s TermanTE=|;
Koh:4:11 kai ge ean koimETOsin dyo, kai TermE autois· kai ho heis pOs TermanTE;
Koh:4:11 C x C VC_APS3P M C A1_NSF RD_DPM C RA_NSM M_NSM D VC_APS3S
Koh:4:11 and also, even, namely ??? if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to repose/sleep two and also, even, namely heat [see thermal] he/she/it/same and also, even, namely the one how to warm
Koh:4:11 and ??? if-ever they-should-be-REPOSE/SLEEP-ed two (nom, acc, gen) and heat (nom|voc) them/same (dat) and the (nom) one (nom) how he/she/it-should-be-WARM-ed
Koh:4:11 Koh_4:11_1 Koh_4:11_2 Koh_4:11_3 Koh_4:11_4 Koh_4:11_5 Koh_4:11_6 Koh_4:11_7 Koh_4:11_8 Koh_4:11_9 Koh_4:11_10 Koh_4:11_11 Koh_4:11_12 Koh_4:11_13
Koh:4:11 x x x x x x x x x x x x x
Koh:4:12 καὶ ἐὰν ἐπικραταιωθῇ ὁ εἷς, οἱ δύο στήσονται κατέναντι αὐτοῦ, καὶ τὸ σπαρτίον τὸ ἔντριτον οὐ ταχέως ἀπορραγήσεται.
Koh:4:12 And if one should prevail against him, the two shall withstand him; and a threefold cord shall not be quickly broken. (Ecclesiastes 4:12 Brenton)
Koh:4:12 A jeśli napadnie ich jeden, to dwóch przeciwko niemu stanie; a powróz potrójny niełatwo się zerwie. (Koh 4:12 BT_4)
Koh:4:12 καὶ ἐὰν ἐπικραταιωθῇ εἷς, οἱ δύο στήσονται κατέναντι αὐτοῦ, καὶ τὸ σπαρτίον τὸ ἔντριτον οὐ ταχέως ἀπορραγήσεται.
Koh:4:12 καί ἐάν (εἰ ἄν)   ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) κατ·έν·αντι αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ταχέως (Adv. of ταχύς); ταχύς -εῖα -ύ, gen. -έος and -έως ἀπο·ρρήγνυμι [LXX] (-, απο+ρρηξ-, απο+ρρηξ-, -, -, απο+ρραγ·[θ]-)
Koh:4:12 I też, nawet, mianowicie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Jeden Dwa By powodować stać Przeciwległy {Przeciwny}/w obecności z (+informacja) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Szybko pobieżny, szybki, wyraźny {ekspresowy}, mocno {szybko}, pośpieszny, szybko; szybko pośpieszny, szybko, 'rzucaj głową naprzód' mocno {szybko}, ????. Strącaj Do ???
Koh:4:12 kai\ e)a\n e)pikrataiOTE=| o( ei(=s, oi( du/o stE/sontai kate/nanti au)tou=, kai\ to\ sparti/on to\ e)/ntriton ou) taCHe/Os a)porragE/setai.
Koh:4:12 kai ean epikrataiOTE ho heis, hoi dyo stEsontai katenanti autu, kai to spartion to entriton u taCHeOs aporragEsetai.
Koh:4:12 C C VC_APS3S RA_NSM M_NSM RA_NPM M VF_FMI3P D RD_GSM C RA_NSN N2_NSN RA_NSN A1B_NSN D D VD_FPI3S
Koh:4:12 and also, even, namely if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] ć the one the two to cause to stand opposite/in the presence of (+gen) he/she/it/same and also, even, namely the ć the ć οὐχ before rough breathing quickly cursory, expeditious, express, fast, speedy, swift; quick speedy, swift, ‘throw headlong’ fast, επίθ. precipitate to ???
Koh:4:12 and if-ever   the (nom) one (nom) the (nom) two (nom, acc, gen) they-will-be-CAUSE-ed-TO-STand opposite/in the presence of (+gen) him/it/same (gen) and the (nom|acc)   the (nom|acc)   not quickly; quick ([Adj] gen) he/she/it-will-be-???-ed
Koh:4:12 Koh_4:12_1 Koh_4:12_2 Koh_4:12_3 Koh_4:12_4 Koh_4:12_5 Koh_4:12_6 Koh_4:12_7 Koh_4:12_8 Koh_4:12_9 Koh_4:12_10 Koh_4:12_11 Koh_4:12_12 Koh_4:12_13 Koh_4:12_14 Koh_4:12_15 Koh_4:12_16 Koh_4:12_17 Koh_4:12_18
Koh:4:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:4:13 Ἀγαθὸς παῖς πένης καὶ σοφὸς ὑπὲρ βασιλέα πρεσβύτερον καὶ ἄφρονα, ὃς οὐκ ἔγνω τοῦ προσέχειν ἔτι·
Koh:4:13 Better is a poor and wise child than an old and foolish king, who knows not how to take heed any longer. (Ecclesiastes 4:13 Brenton)
Koh:4:13 Lepszy młodzieniec ubogi, lecz mądry, od króla starego, ale głupiego, co już nie umie korzystać z rad. (Koh 4:13 BT_4)
Koh:4:13 Ἀγαθὸς παῖς πένης καὶ σοφὸς ὑπὲρ βασιλέα πρεσβύτερον καὶ ἄφρονα, ὃς οὐκ ἔγνω τοῦ προσέχειν ἔτι·
Koh:4:13 ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ πένη[τ]ς, -ητος, ὁ καί σοφός -ή -όν ὑπέρ βασιλεύς, -έως, ὁ πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς) καί ἄ·φρων -ον, gen. sg. -ονος (cf. μωρός) ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὁ ἡ τό προσ·έχω (προσ+εχ-, προσ+εξ-, 2nd προσ+σχ-/ath. προσ+σχε-, προσ+εσχη·κ-, -, -) ἔτι
Koh:4:13 Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Dziecka/służący Biedna osoba I też, nawet, mianowicie Mądry Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Król Starszy I też, nawet, mianowicie Wycofywanie w myśli Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By wiedzieć to jest rozpoznaj. By zważać troszczą się [z przeczeniem albo w pytaniach] archaiczna zapłata uważają do czegoś. (to troszczy się) to jest ważne. Jeszcze/jeszcze
Koh:4:13 *)agaTo\s pai=s pe/nEs kai\ sofo\s u(pe\r basile/a presbu/teron kai\ a)/frona, o(\s ou)k e)/gnO tou= prose/CHein e)/ti·
Koh:4:13 agaTos pais penEs kai sofos hyper basilea presbyteron kai afrona, hos uk egnO tu proseCHein eti·
Koh:4:13 A1_NSM N3D_NSM N3T_NSM C A1_NSM P N3V_ASM N2_ASM C A3N_ASM RR_NSM D VZI_AAI3S RA_GSN V1_PAN D
Koh:4:13 good inherently good, i.e. God-wrought. child/servant poor person and also, even, namely wise above (+acc), on behalf of (+gen) king elder and also, even, namely unthinking who/whom/which οὐχ before rough breathing to know i.e. recognize. the to pay heed reck [with negative or in questions] archaic pay heed to something. (it recks) it is important. yet/still
Koh:4:13 good ([Adj] nom) child/servant (nom) poor person (nom|voc) and wise ([Adj] nom) above (+acc), on behalf of (+gen) king (acc) elder ([Adj] acc, nom|acc|voc) and unthinking ([Adj] acc, nom|acc|voc) who/whom/which (nom) not he/she/it-KNOW-ed the (gen) to-be-PAY HEED-ing yet/still
Koh:4:13 Koh_4:13_1 Koh_4:13_2 Koh_4:13_3 Koh_4:13_4 Koh_4:13_5 Koh_4:13_6 Koh_4:13_7 Koh_4:13_8 Koh_4:13_9 Koh_4:13_10 Koh_4:13_11 Koh_4:13_12 Koh_4:13_13 Koh_4:13_14 Koh_4:13_15 Koh_4:13_16
Koh:4:13 x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:4:14 ὅτι ἐξ οἴκου τῶν δεσμίων ἐξελεύσεται τοῦ βασιλεῦσαι, ὅτι καί γε ἐν βασιλείᾳ αὐτοῦ ἐγεννήθη πένης.
Koh:4:14 For he shall come forth out of the house of the prisoners to reign, because he also that was in his kingdom has become poor. (Ecclesiastes 4:14 Brenton)
Koh:4:14 Wszak i król wyszedł z łona matki, i mimo swej godności królewskiej urodził się biednym. (Koh 4:14 BT_4)
Koh:4:14 ὅτι ἐξ οἴκου τῶν δεσμίων ἐξελεύσεται τοῦ βασιλεῦσαι, ὅτι καί γε ἐν βασιλείᾳ αὐτοῦ ἐγεννήθη πένης.
Koh:4:14 ὅτι ἐκ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ὁ ἡ τό δέσμιος[2], -ου, ὁ; δέσμιος[1] (-ία) -ον [LXX] ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) ὅτι καί γέ ἐν βασιλεία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) πένη[τ]ς, -ητος, ὁ
Koh:4:14 Ponieważ/tamto Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Dom; by mieszkać Więzień; wiązany By wychodzić By panować Ponieważ/tamto I też, nawet, mianowicie ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Królestwo On/ona/to/to samo By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z Biedna osoba
Koh:4:14 o(/ti e)X oi)/kou tO=n desmi/On e)Xeleu/setai tou= basileu=sai, o(/ti kai/ ge e)n basilei/a| au)tou= e)gennE/TE pe/nEs.
Koh:4:14 hoti eX oiku tOn desmiOn eXeleusetai tu basileusai, hoti kai ge en basileia autu egennETE penEs.
Koh:4:14 C P N2_GSM RA_GPN A1A_GPN VF_FMI3S RA_GSN VA_AAN C C x P N1A_DSF RD_GSM VCI_API3S N3T_NSM
Koh:4:14 because/that out of (+gen) ἐξ before vowels house; to dwell the prisoner; bound to come out the to reign because/that and also, even, namely ??? in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among kingdom he/she/it/same to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of poor person
Koh:4:14 because/that out of (+gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! the (gen) prisoners (gen); bound ([Adj] gen) he/she/it-will-be-COME-ed-OUT the (gen) to-REIGN, be-you(sg)-REIGN-ed!, he/she/it-happens-to-REIGN (opt) because/that and ??? in/among/by (+dat) kingdom (dat) him/it/same (gen) he/she/it-was-FATHER-ed poor person (nom|voc)
Koh:4:14 Koh_4:14_1 Koh_4:14_2 Koh_4:14_3 Koh_4:14_4 Koh_4:14_5 Koh_4:14_6 Koh_4:14_7 Koh_4:14_8 Koh_4:14_9 Koh_4:14_10 Koh_4:14_11 Koh_4:14_12 Koh_4:14_13 Koh_4:14_14 Koh_4:14_15 Koh_4:14_16
Koh:4:14 x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:4:15 εἶδον σὺν πάντας τοὺς ζῶντας τοὺς περιπατοῦντας ὑπὸ τὸν ἥλιον μετὰ τοῦ νεανίσκου τοῦ δευτέρου, ὃς στήσεται ἀντ αὐτοῦ,
Koh:4:15 I beheld all the living who were walking under the sun, with the second youth who shall stand up in each one's place. (Ecclesiastes 4:15 Brenton)
Koh:4:15 Widziałem, jak wszyscy żyjący, co chodzą pod słońcem, stanęli przy młodzieńcu, drugim po królu, który miał zająć jego miejsce. (Koh 4:15 BT_4)
Koh:4:15 εἶδον σὺν πάντας τοὺς ζῶντας τοὺς περιπατοῦντας ὑπὸ τὸν ἥλιον μετὰ τοῦ νεανίσκου τοῦ δευτέρου, ὃς στήσεται ἀντ αὐτοῦ,
Koh:4:15 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) σύν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό περι·πατέω (περι+πατ(ε)-, περι+πατη·σ-, περι+πατη·σ-, περι+πεπατη·κ-, -, -) ὑπό ὁ ἡ τό ἥλιος, -ου, ὁ μετά ὁ ἡ τό νεανίσκος, -ου, ὁ, voc. pl. νεανίσκοι ὁ ἡ τό δεύτερος -α -ον ὅς ἥ ὅ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἀντί αὐτός αὐτή αὐτό
Koh:4:15 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Razem z/włączając (+dat) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) By chodzić Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Młody człowiek Drugi Kto/, który/, który By powodować stać Przeciw (+informacja) On/ona/to/to samo
Koh:4:15 ei)=don su\n pa/ntas tou\s DZO=ntas tou\s peripatou=ntas u(po\ to\n E(/lion meta\ tou= neani/skou tou= deute/rou, o(\s stE/setai a)nt au)tou=,
Koh:4:15 eidon syn pantas tus DZOntas tus peripatuntas hypo ton hElion meta tu neanisku tu deuteru, hos stEsetai ant autu,
Koh:4:15 VBI_AAI1S P A3_APM RA_APM V3_PAPAPM RA_APM V2_PAPAPM P RA_ASM N2_ASM P RA_GSM N2_GSM RA_GSM A1A_GSM RR_NSM VF_FMI3S P RD_GSM
Koh:4:15 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), together with/including (+dat) every all, each, every, the whole of the to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) the to walk under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the young man the second who/whom/which to cause to stand against (+gen) he/she/it/same
Koh:4:15 I-SEE-ed, they-SEE-ed together with/including (+dat) all (acc) the (acc) while EXISTS-ing (acc) the (acc) while WALK-ing (acc) under (+acc), by (+gen) the (acc) sun (acc) after (+acc), with (+gen) the (gen) young man (gen) the (gen) second (gen) who/whom/which (nom) he/she/it-will-be-CAUSE-ed-TO-STand against (+gen) him/it/same (gen)
Koh:4:15 Koh_4:15_1 Koh_4:15_2 Koh_4:15_3 Koh_4:15_4 Koh_4:15_5 Koh_4:15_6 Koh_4:15_7 Koh_4:15_8 Koh_4:15_9 Koh_4:15_10 Koh_4:15_11 Koh_4:15_12 Koh_4:15_13 Koh_4:15_14 Koh_4:15_15 Koh_4:15_16 Koh_4:15_17 Koh_4:15_18 Koh_4:15_19
Koh:4:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:4:16 οὐκ ἔστιν περασμὸς τῷ παντὶ λαῷ, τοῖς πᾶσιν, ὅσοι ἐγένοντο ἔμπροσθεν αὐτῶν· καί γε οἱ ἔσχατοι οὐκ εὐφρανθήσονται ἐν αὐτῷ· ὅτι καί γε τοῦτο ματαιότης καὶ προαίρεσις πνεύματος.
Koh:4:16 There is no end to all the people, to all who were before them: and the last shall not rejoice in him: for this also is vanity and waywardness of spirit. (Ecclesiastes 4:16 Brenton)
Koh:4:16 Nieprzeliczony był cały lud, na którego czele on stanął. Ale późniejsi też nie będą z niego zadowoleni. Bo także i to jest marność i pogoń za wiatrem. (Koh 4:16 BT_4)
Koh:4:16 οὐκ ἔστιν περασμὸς τῷ παντὶ λαῷ, τοῖς πᾶσιν, ὅσοι ἐγένοντο ἔμπροσθεν αὐτῶν· καί γε οἱ ἔσχατοι οὐκ εὐφρανθήσονται ἐν αὐτῷ· ὅτι καί γε τοῦτο ματαιότης καὶ προαίρεσις πνεύματος.
Koh:4:16 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἔμ·προσ·θεν/-θε αὐτός αὐτή αὐτό καί γέ ὁ ἡ τό ἔσχατος -η -ον οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι καί γέ οὗτος αὕτη τοῦτο ματαιότη[τ]ς, -ητος, ἡ καί   πνεῦμα[τ], -ατος, τό
Koh:4:16 ??? Przed przydechem mocnym By być Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak By stawać się stawaj się, zdarzaj się Przedtem/w przodzie z On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Ostatni ??? Przed przydechem mocnym By celebrować/bądź wesoły W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto I też, nawet, mianowicie ??? To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] ??? I też, nawet, mianowicie Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr
Koh:4:16 ou)k e)/stin perasmo\s tO=| panti\ laO=|, toi=s pa=sin, o(/soi e)ge/nonto e)/mprosTen au)tO=n· kai/ ge oi( e)/sCHatoi ou)k eu)franTE/sontai e)n au)tO=|· o(/ti kai/ ge tou=to mataio/tEs kai\ proai/resis pneu/matos.
Koh:4:16 uk estin perasmos tO panti laO, tois pasin, hosoi egenonto emprosTen autOn· kai ge hoi esCHatoi uk eufranTEsontai en autO· hoti kai ge tuto mataiotEs kai proairesis pneumatos.
Koh:4:16 D V9_PAI3S N2_NSM RA_DSM A3_DSM N2_DSM RA_DPM A3_DPM A1_NPM VBI_AMI3P P RD_GPM C x RA_NPM A1_NPM D VC_FPI3P P RD_DSM C C x RD_NSN N3T_NSF C N3I_NSF N3M_GSN
Koh:4:16 οὐχ before rough breathing to be ć the every all, each, every, the whole of people the every all, each, every, the whole of as much/many as to become become, happen before/in front of he/she/it/same and also, even, namely ??? the last οὐχ before rough breathing to celebrate/be merry in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same because/that and also, even, namely ??? this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] ??? and also, even, namely ć spirit breath, spiritual utterance, wind
Koh:4:16 not he/she/it-is   the (dat) every (dat) people (dat) the (dat) all (dat) as much/many as (nom) they-were-BECOME-ed before/in front of them/same (gen) and ??? the (nom) last (nom|voc) not they-will-be-CELEBRATE/BE-ed-MERRY in/among/by (+dat) him/it/same (dat) because/that and ??? this (nom|acc) ??? (nom|voc) and   spirit (gen)
Koh:4:16 Koh_4:16_1 Koh_4:16_2 Koh_4:16_3 Koh_4:16_4 Koh_4:16_5 Koh_4:16_6 Koh_4:16_7 Koh_4:16_8 Koh_4:16_9 Koh_4:16_10 Koh_4:16_11 Koh_4:16_12 Koh_4:16_13 Koh_4:16_14 Koh_4:16_15 Koh_4:16_16 Koh_4:16_17 Koh_4:16_18 Koh_4:16_19 Koh_4:16_20 Koh_4:16_21 Koh_4:16_22 Koh_4:16_23 Koh_4:16_24 Koh_4:16_25 Koh_4:16_26 Koh_4:16_27 Koh_4:16_28
Koh:4:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:4:17 Φύλαξον πόδα σου, ἐν ᾧ ἐὰν πορεύῃ εἰς οἶκον τοῦ θεοῦ, καὶ ἐγγὺς τοῦ ἀκούειν· ὑπὲρ δόμα τῶν ἀφρόνων θυσία σου, ὅτι οὔκ εἰσιν εἰδότες τοῦ ποιῆσαι κακόν.
Koh:4:17 Keep thy foot, whensoever thou goest to the house of God; and when thou art near to hear, let thy sacrifice be better than the gift of fools: for they know not that they are doing evil. (Ecclesiastes 4:17 Brenton)
Koh:4:17 Zważaj na krok swój, gdy idziesz do domu Bożego. Zbliżyć się, aby słuchać, jest rzeczą lepszą niż ofiara głupców, bo ci nie mają rozumu, dlatego źle postępują. (Koh 4:17 BT_4)
Koh:4:17 Φύλαξον πόδα σου, ἐν ἐὰν πορεύῃ εἰς οἶκον τοῦ θεοῦ, καὶ ἐγγὺς τοῦ ἀκούειν· ὑπὲρ δόμα τῶν ἀφρόνων θυσία σου, ὅτι οὔκ εἰσιν εἰδότες τοῦ ποιῆσαι κακόν.
Koh:4:17 φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν ὅς ἥ ὅ ἐάν (εἰ ἄν) πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) εἰς[1] οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί ἐγγύς ὁ ἡ τό ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὑπέρ δόμα[τ], -ατος, τό (cf. δόσις, δωρεά, δώρημα and δῶρον) ὁ ἡ τό ἄ·φρων -ον, gen. sg. -ονος (cf. μωρός) θυσία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κακός -ή -όν (cf. φαῦλος)
Koh:4:17 By zabezpieczać się Stopa Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By iść Do (+przyspieszenie) Dom Bóg  I też, nawet, mianowicie Blisko By słyszeć Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Dar Wycofywanie w myśli Ofiara gnębią, poświęcają Ty; twój/twój(sg) Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By iść; by być By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z By czynić/rób Niegodziwie by czynić źle
Koh:4:17 *fu/laXon po/da sou, e)n O(=| e)a\n poreu/E| ei)s oi)=kon tou= Teou=, kai\ e)ggu\s tou= a)kou/ein· u(pe\r do/ma tO=n a)fro/nOn Tusi/a sou, o(/ti ou)/k ei)sin ei)do/tes tou= poiE=sai kako/n.
Koh:4:17 fylaXon poda su, en hO ean poreuE eis oikon tu Teu, kai engys tu akuein· hyper doma tOn afronOn Tysia su, hoti uk eisin eidotes tu poiEsai kakon.
Koh:4:17 VA_AAD2S N3D_ASM RP_GS P RR_DSM C V1_PAS3S P N2_ASM RA_GSM N2_GSM C D RA_GSN V1_PAN P N3M_ASN RA_GPM A3N_GPM N1A_NSF RP_GS C D V9_PAI3P VX_XAPNPM RA_GSN VA_AAN A1_ASN
Koh:4:17 to guard foot you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to go into (+acc) house the god [see theology] and also, even, namely near the to hear above (+acc), on behalf of (+gen) gift the unthinking sacrifice victimize, immolate you; your/yours(sg) because/that οὐχ before rough breathing to go; to be to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with the to do/make wickedly to do evil
Koh:4:17 do-GUARD-you(sg)!, going-to-GUARD (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) foot (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) if-ever you(sg)-are-being-GO-ed, he/she/it-should-be-GO-ing, you(sg)-should-be-being-GO-ed into (+acc) house (acc) the (gen) god (gen) and near the (gen) to-be-HEAR-ing above (+acc), on behalf of (+gen) gift (nom|acc|voc) the (gen) unthinking ([Adj] gen) sacrifice (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) because/that not he/she/it-is-GO-ing; they-are having PERCEIVE-ed (nom|voc) the (gen) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) wickedly ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Koh:4:17 Koh_4:17_1 Koh_4:17_2 Koh_4:17_3 Koh_4:17_4 Koh_4:17_5 Koh_4:17_6 Koh_4:17_7 Koh_4:17_8 Koh_4:17_9 Koh_4:17_10 Koh_4:17_11 Koh_4:17_12 Koh_4:17_13 Koh_4:17_14 Koh_4:17_15 Koh_4:17_16 Koh_4:17_17 Koh_4:17_18 Koh_4:17_19 Koh_4:17_20 Koh_4:17_21 Koh_4:17_22 Koh_4:17_23 Koh_4:17_24 Koh_4:17_25 Koh_4:17_26 Koh_4:17_27 Koh_4:17_28
Koh:4:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x