Koh:5:1 μὴ σπεῦδε ἐπὶ στόματί σου, καὶ καρδία σου μὴ ταχυνάτω τοῦ ἐξενέγκαι λόγον πρὸ προσώπου τοῦ θεοῦ· ὅτι ὁ θεὸς ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ σὺ ἐπὶ τῆς γῆς, ἐπὶ τούτῳ ἔστωσαν οἱ λόγοι σου ὀλίγοι.
Koh:5:1 Be not hasty with thy mouth, and let not thine heart be swift to utter anything before God; for God is in heaven above, and thou upon earth: therefore let thy words be few. (Ecclesiastes 5:1 Brenton)
Koh:5:1 Nie bądź pochopny w słowach, a serce twe niechaj nie będzie zbyt skore, by wypowiedzieć słowo przed obliczem Boga, bo Bóg jest w niebie, a ty na ziemi! Przeto niech słów twoich będzie niewiele. (Koh 5:1 BT_4)
Koh:5:1 μὴ σπεῦδε ἐπὶ στόματί σου, καὶ καρδία σου μὴ ταχυνάτω τοῦ ἐξενέγκαι λόγον πρὸ προσώπου τοῦ θεοῦ· ὅτι θεὸς ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ σὺ ἐπὶ τῆς γῆς, ἐπὶ τούτῳ ἔστωσαν οἱ λόγοι σου ὀλίγοι.
Koh:5:1 μή σπεύδω (σπευδ-, σπευ[δ]·σ-, σπευ[δ]·σ-, -, -, -) ἐπί στόμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί καρδία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μή   ὁ ἡ τό ἐκ·φέρω (εκ+φερ-, εξ+οι·σ-, εξ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εξ+ενεγκ-, -, -, εξ+ενεχ·θ-) λόγος, -ου, ὁ πρό πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὅτι ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐπί οὗτος αὕτη τοῦτο ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὀλίγος -η -ον
Koh:5:1 Nie Do ??? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ust/żołądka por Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ty; twój/twój(sg) Nie By wykonywać ródź Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Przedtem (+informacja) Twarz Bóg  Ponieważ/tamto Bóg  W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie Ty Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By powodować stać; by być Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Ty; twój/twój(sg) Mało [zobacz oligarchię]
Koh:5:1 mE\ speu=de e)pi\ sto/mati/ sou, kai\ kardi/a sou mE\ taCHuna/tO tou= e)Xene/gkai lo/gon pro\ prosO/pou tou= Teou=· o(/ti o( Teo\s e)n tO=| ou)ranO=|, kai\ su\ e)pi\ tE=s gE=s, e)pi\ tou/tO| e)/stOsan oi( lo/goi sou o)li/goi.
Koh:5:1 mE speude epi stomati su, kai kardia su mE taCHynatO tu eXenenkai logon pro prosOpu tu Teu· hoti ho Teos en tO uranO, kai sy epi tEs gEs, epi tutO estOsan hoi logoi su oligoi.
Koh:5:1 D V1_PAD2S P N3M_DSN RP_GS C N1A_NSF RP_GS D VA_AAD3S RA_GSN VA_AAN N2_ASM P N2N_GSN RA_GSM N2_GSM C RA_NSM N2_NSM P RA_DSM N2_DSM C RP_NS P RA_GSF N1_GSF P RD_DSM V9_PAD3P RA_NPM N2_NPM RP_GS A1_NPM
Koh:5:1 not to ??? upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing mouth/maw stoma you; your/yours(sg) and also, even, namely heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) you; your/yours(sg) not ć the to carry out bring forth word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. before (+gen) face the god [see theology] because/that the god [see theology] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the sky/heaven and also, even, namely you upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to cause to stand; to be the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. you; your/yours(sg) little [see oligarchy]
Koh:5:1 not be-you(sg)-???-ing! upon/over (+acc,+gen,+dat) mouth/maw (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and heart (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not   the (gen) to-CARRY OUT, be-you(sg)-CARRY OUT-ed!, he/she/it-happens-to-CARRY OUT (opt) word (acc) before (+gen) face (gen) the (gen) god (gen) because/that the (nom) god (nom) in/among/by (+dat) the (dat) sky/heaven (dat) and you(sg) (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) this (dat) having CAUSE-ed-TO-STand (acc); let-them-be! the (nom) words (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) few (nom|voc)
Koh:5:1 Koh_5:1_1 Koh_5:1_2 Koh_5:1_3 Koh_5:1_4 Koh_5:1_5 Koh_5:1_6 Koh_5:1_7 Koh_5:1_8 Koh_5:1_9 Koh_5:1_10 Koh_5:1_11 Koh_5:1_12 Koh_5:1_13 Koh_5:1_14 Koh_5:1_15 Koh_5:1_16 Koh_5:1_17 Koh_5:1_18 Koh_5:1_19 Koh_5:1_20 Koh_5:1_21 Koh_5:1_22 Koh_5:1_23 Koh_5:1_24 Koh_5:1_25 Koh_5:1_26 Koh_5:1_27 Koh_5:1_28 Koh_5:1_29 Koh_5:1_30 Koh_5:1_31 Koh_5:1_32 Koh_5:1_33 Koh_5:1_34 Koh_5:1_35
Koh:5:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:5:2 ὅτι παραγίνεται ἐνύπνιον ἐν πλήθει περισπασμοῦ καὶ φωνὴ ἄφρονος ἐν πλήθει λόγων.
Koh:5:2 For through the multitude of trial a dream comes; and a fool's voice is with a multitude of words. (Ecclesiastes 5:2 Brenton)
Koh:5:2 Bo z wielu zajęć przychodzą sny, a mowa głupia z wielości słów. (Koh 5:2 BT_4)
Koh:5:2 ὅτι παραγίνεται ἐνύπνιον ἐν πλήθει περισπασμοῦ καὶ φωνὴ ἄφρονος ἐν πλήθει λόγων.
Koh:5:2 ὅτι παρα·γίνομαι (παρα+γιν-, παρα+γενη·σ-, 2nd παρα+γεν-, παρα+γεγον·[κ]-, -, παρα+γενη·θ-) ἐν·ύπνιον, -ου, τό ἐν πλῆθο·ς, -ους, τό   καί φωνή, -ῆς, ἡ ἄ·φρων -ον, gen. sg. -ονος (cf. μωρός) ἐν πλῆθο·ς, -ους, τό λόγος, -ου, ὁ
Koh:5:2 Ponieważ/tamto By powstawać od przychodził do istnienia, by być pod ręką, by być obok, obok albo blisko Sen W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Los (mnóstwo ) I też, nawet, mianowicie Dźwięku/głos płacze Wycofywanie w myśli W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Los (mnóstwo ) Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje.
Koh:5:2 o(/ti paragi/netai e)nu/pnion e)n plE/Tei perispasmou= kai\ fOnE\ a)/fronos e)n plE/Tei lo/gOn.
Koh:5:2 hoti paraginetai enypnion en plETei perispasmu kai fOnE afronos en plETei logOn.
Koh:5:2 C V1_PMI3S N2N_NSN P N3E_DSN N2_GSM C N1_NSF A3N_GSM P N3E_DSN N2_GPM
Koh:5:2 because/that to come into being from came into being, to be at hand, to be beside, by or near dream in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among lot (multitude ) ć and also, even, namely sound/voice cries unthinking in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among lot (multitude ) word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates.
Koh:5:2 because/that he/she/it-is-being-COME-ed-INTO-BEING dream (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) lot (dat)   and sound/voice (nom|voc) unthinking ([Adj] gen) in/among/by (+dat) lot (dat) words (gen)
Koh:5:2 Koh_5:2_1 Koh_5:2_2 Koh_5:2_3 Koh_5:2_4 Koh_5:2_5 Koh_5:2_6 Koh_5:2_7 Koh_5:2_8 Koh_5:2_9 Koh_5:2_10 Koh_5:2_11 Koh_5:2_12
Koh:5:2 x x x x x x x x x x x x
Koh:5:3 καθὼς ἂν εὔξῃ εὐχὴν τῷ θεῷ, μὴ χρονίσῃς τοῦ ἀποδοῦναι αὐτήν· ὅτι οὐκ ἔστιν θέλημα ἐν ἄφροσιν, σὺν ὅσα ἐὰν εὔξῃ ἀπόδος.
Koh:5:3 Whenever thou shalt vow a vow to God, defer not to pay it; for he has no pleasure in fools: pay thou therefore whatsoever thou shalt have vowed. (Ecclesiastes 5:3 Brenton)
Koh:5:3 Jeżeliś złożył ślub jakiś Bogu, nie zwlekaj z jego spełnieniem, bo w głupcach nie ma On upodobania. To, coś ślubował, wypełnij! (Koh 5:3 BT_4)
Koh:5:3 καθὼς ἂν εὔξῃ εὐχὴν τῷ θεῷ, μὴ χρονίσῃς τοῦ ἀποδοῦναι αὐτήν· ὅτι οὐκ ἔστιν θέλημα ἐν ἄφροσιν, σὺν ὅσα ἐὰν εὔξῃ ἀπόδος.
Koh:5:3 καθ·ώς ἄν εὔχομαι (ευχ-, ευξ-, ευξ-, -, ηυχ-, -) εὐχή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ μή χρονίζω (χρονιζ-, χρονι(ε)·[σ]-/χρονι·σ-, χρονι·σ-, κεχρονι·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) θέλημα[τ], -ατος, τό ἐν ἄ·φρων -ον, gen. sg. -ονος (cf. μωρός) σύν ὅσος -η -ον ἐάν (εἰ ἄν) εὔχομαι (ευχ-, ευξ-, ευξ-, -, ηυχ-, -) ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-)
Koh:5:3 Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By modlić się się modl się się; czasami "ślub" Ślub Bóg  Nie By ociągać się By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By być Zażyczy sobie, będzie, zapragniesz W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wycofywanie w myśli Razem z/włączając (+dat) Tyleż/wiele jak Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By modlić się się modl się się; czasami "ślub" By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się
Koh:5:3 kaTO\s a)/n eu)/XE| eu)CHE\n tO=| TeO=|, mE\ CHroni/sE|s tou= a)podou=nai au)tE/n· o(/ti ou)k e)/stin Te/lEma e)n a)/frosin, su\n o(/sa e)a\n eu)/XE| a)po/dos.
Koh:5:3 kaTOs an euXE euCHEn tO TeO, mE CHronisEs tu apodunai autEn· hoti uk estin TelEma en afrosin, syn hosa ean euXE apodos.
Koh:5:3 D x VA_AMS2S N1_ASF RA_DSM N2_DSM D VA_AAS2S RA_GSN VO_AAN RD_ASF C D V9_PAI3S N3M_NSN P A3N_DPM P A1_APN C VA_AMS2S VO_AAD2S
Koh:5:3 as accordingly [according to how/in accordance with how] ever (if ever) to pray pray; sometimes "vow" vow the god [see theology] not to linger the to give back restore, assign, impute, convey, refer he/she/it/same because/that οὐχ before rough breathing to be will desire, will, wish in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among unthinking together with/including (+dat) as much/many as if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to pray pray; sometimes "vow" to give back restore, assign, impute, convey, refer
Koh:5:3 as accordingly ever you(sg)-will-be-PRAY-ed, you(sg)-should-be-PRAY-ed vow (acc) the (dat) god (dat) not you(sg)-should-LINGER the (gen) to-GIVE BACK her/it/same (acc) because/that not he/she/it-is will (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) unthinking ([Adj] dat) together with/including (+dat) as much/many as (nom|acc) if-ever you(sg)-will-be-PRAY-ed, you(sg)-should-be-PRAY-ed do-GIVE BACK-you(sg)!
Koh:5:3 Koh_5:3_1 Koh_5:3_2 Koh_5:3_3 Koh_5:3_4 Koh_5:3_5 Koh_5:3_6 Koh_5:3_7 Koh_5:3_8 Koh_5:3_9 Koh_5:3_10 Koh_5:3_11 Koh_5:3_12 Koh_5:3_13 Koh_5:3_14 Koh_5:3_15 Koh_5:3_16 Koh_5:3_17 Koh_5:3_18 Koh_5:3_19 Koh_5:3_20 Koh_5:3_21 Koh_5:3_22
Koh:5:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:5:4 ἀγαθὸν τὸ μὴ εὔξασθαί σε ἢ τὸ εὔξασθαί σε καὶ μὴ ἀποδοῦναι.
Koh:5:4 It is better that thou shouldest not vow, than that thou shouldest vow and not pay. (Ecclesiastes 5:4 Brenton)
Koh:5:4 Lepiej, że nie ślubujesz wcale, niż żebyś ślubował, a ślubu nie spełnił. (Koh 5:4 BT_4)
Koh:5:4 ἀγαθὸν τὸ μὴ εὔξασθαί σε τὸ εὔξασθαί σε καὶ μὴ ἀποδοῦναι.
Koh:5:4 ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ὁ ἡ τό μή εὔχομαι (ευχ-, ευξ-, ευξ-, -, ηυχ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἤ[1] ὁ ἡ τό εὔχομαι (ευχ-, ευξ-, ευξ-, -, ηυχ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί μή ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-)
Koh:5:4 Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Nie By modlić się się modl się się; czasami "ślub" Ty; twój/twój(sg) Albo By modlić się się modl się się; czasami "ślub" Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Nie By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się
Koh:5:4 a)gaTo\n to\ mE\ eu)/XasTai/ se E)\ to\ eu)/XasTai/ se kai\ mE\ a)podou=nai.
Koh:5:4 agaTon to mE euXasTai se E to euXasTai se kai mE apodunai.
Koh:5:4 A1_NSN RA_NSN D VA_AMN RP_AS C RA_ASN VA_AMN RP_AS C D VO_AAN
Koh:5:4 good inherently good, i.e. God-wrought. the not to pray pray; sometimes "vow" you; your/yours(sg) or the to pray pray; sometimes "vow" you; your/yours(sg) and also, even, namely not to give back restore, assign, impute, convey, refer
Koh:5:4 good ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (nom|acc) not to-be-PRAY-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) or the (nom|acc) to-be-PRAY-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and not to-GIVE BACK
Koh:5:4 Koh_5:4_1 Koh_5:4_2 Koh_5:4_3 Koh_5:4_4 Koh_5:4_5 Koh_5:4_6 Koh_5:4_7 Koh_5:4_8 Koh_5:4_9 Koh_5:4_10 Koh_5:4_11 Koh_5:4_12
Koh:5:4 x x x x x x x x x x x x
Koh:5:5 μὴ δῷς τὸ στόμα σου τοῦ ἐξαμαρτῆσαι τὴν σάρκα σου καὶ μὴ εἴπῃς πρὸ προσώπου τοῦ θεοῦ ὅτι Ἄγνοιά ἐστιν, ἵνα μὴ ὀργισθῇ ὁ θεὸς ἐπὶ φωνῇ σου καὶ διαφθείρῃ τὰ ποιήματα χειρῶν σου.
Koh:5:5 Suffer not thy mouth to lead thy flesh to sin; and say not in the presence of God, It was an error: lest God be angry at thy voice, and destroy the works of thy hands. (Ecclesiastes 5:5 Brenton)
Koh:5:5 Nie dopuść do tego, by usta twe doprowadziły cię do grzechu, i nie mów przed posłańcem Bożym, że stało się to przez nieuwagę, żeby się Bóg nie rozgniewał na twoje słowa i nie udaremnił dzieła twoich rąk. (Koh 5:5 BT_4)
Koh:5:5 μὴ δῷς τὸ στόμα σου τοῦ ἐξαμαρτῆσαι τὴν σάρκα σου καὶ μὴ εἴπῃς πρὸ προσώπου τοῦ θεοῦ ὅτι Ἄγνοιά ἐστιν, ἵνα μὴ ὀργισθῇ θεὸς ἐπὶ φωνῇ σου καὶ διαφθείρῃ τὰ ποιήματα χειρῶν σου.
Koh:5:5 μή δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό σάρξ, -αρκός, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί μή λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρό πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὅτι ἄ·γνοια, -ας, ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἵνα μή ὀργίζω (οργιζ-, -, -, -, -, οργισ·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐπί φωνή, -ῆς, ἡ; φωνέω (φων(ε)-, φωνη·σ-, φωνη·σ-, -, -, φωνη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί δια·φθείρω (δια+φθειρ-, δια+φθερ(ε)·[σ]-, δια+φθειρ·[σ]-, -, δι+εφθαρ-, δια+φθαρ·[θ]-) ὁ ἡ τό ποίημα[τ], -ατος, τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν; χείρων -ον, gen. sg. -ονος Comp. of κακός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Koh:5:5 Nie By dawać Ust/żołądka por Ty; twój/twój(sg) Ciało {Mięso} Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Nie By mówić/opowiadaj Przedtem (+informacja) Twarz Bóg  Ponieważ/tamto Nieznajomość By być żeby / ażeby / bo Nie By robić zły Bóg  Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dźwięku/głos płacze; by brzmieć Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By rujnować Praca Ręka; gorzej Ty; twój/twój(sg)
Koh:5:5 mE\ dO=|s to\ sto/ma sou tou= e)XamartE=sai tE\n sa/rka sou kai\ mE\ ei)/pE|s pro\ prosO/pou tou= Teou= o(/ti *)/agnoia/ e)stin, i(/na mE\ o)rgisTE=| o( Teo\s e)pi\ fOnE=| sou kai\ diafTei/rE| ta\ poiE/mata CHeirO=n sou.
Koh:5:5 mE dOs to stoma su tu eXamartEsai tEn sarka su kai mE eipEs pro prosOpu tu Teu hoti agnoia estin, hina mE orgisTE ho Teos epi fOnE su kai diafTeirE ta poiEmata CHeirOn su.
Koh:5:5 D VO_AAS2S RA_ASN N3M_ASN RP_GS RA_GSN VA_AAN RA_ASF N3K_ASF RP_GS C D VB_AAS2S P N2N_GSN RA_GSM N2_GSM C N1A_NSF V9_PAI3S C D VS_APS3S RA_NSM N2_NSM P N1_DSF RP_GS C V1_PAS3S RA_APN N3M_APN N3_GPF RP_GS
Koh:5:5 not to give the mouth/maw stoma you; your/yours(sg) the ć the flesh you; your/yours(sg) and also, even, namely not to say/tell before (+gen) face the god [see theology] because/that ignorance to be so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell not to make angry the god [see theology] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing sound/voice cries; to sound you; your/yours(sg) and also, even, namely to ruin the work hand; worse you; your/yours(sg)
Koh:5:5 not you(sg)-should-GIVE the (nom|acc) mouth/maw (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (gen)   the (acc) flesh (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and not you(sg)-should-SAY/TELL before (+gen) face (gen) the (gen) god (gen) because/that ignorance (nom|voc) he/she/it-is so that / in order to /because not he/she/it-should-be-MAKE-ed-ANGRY the (nom) god (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) sound/voice (dat); you(sg)-are-being-SOUND-ed, he/she/it-should-be-SOUND-ing, you(sg)-should-be-being-SOUND-ed you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and you(sg)-are-being-RUIN-ed, he/she/it-should-be-RUIN-ing, you(sg)-should-be-being-RUIN-ed, he/she/it-should-RUIN, you(sg)-should-be-RUIN-ed the (nom|acc) works (nom|acc|voc) hands (gen); worse ([Adj] nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Koh:5:5 Koh_5:5_1 Koh_5:5_2 Koh_5:5_3 Koh_5:5_4 Koh_5:5_5 Koh_5:5_6 Koh_5:5_7 Koh_5:5_8 Koh_5:5_9 Koh_5:5_10 Koh_5:5_11 Koh_5:5_12 Koh_5:5_13 Koh_5:5_14 Koh_5:5_15 Koh_5:5_16 Koh_5:5_17 Koh_5:5_18 Koh_5:5_19 Koh_5:5_20 Koh_5:5_21 Koh_5:5_22 Koh_5:5_23 Koh_5:5_24 Koh_5:5_25 Koh_5:5_26 Koh_5:5_27 Koh_5:5_28 Koh_5:5_29 Koh_5:5_30 Koh_5:5_31 Koh_5:5_32 Koh_5:5_33 Koh_5:5_34
Koh:5:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:5:6 ὅτι ἐν πλήθει ἐνυπνίων καὶ ματαιότητες καὶ λόγοι πολλοί· ὅτι σὺν τὸν θεὸν φοβοῦ.
Koh:5:6 For there is evil in a multitude of dreams and vanities and many words: but fear thou God. (Ecclesiastes 5:6 Brenton)
Koh:5:6 Bo z wielu zajęć przychodzą sny, a marność z nadmiaru słów. Boga się przeto bój! (Koh 5:6 BT_4)
Koh:5:6 ὅτι ἐν πλήθει ἐνυπνίων καὶ ματαιότητες καὶ λόγοι πολλοί· ὅτι σὺν τὸν θεὸν φοβοῦ.
Koh:5:6 ὅτι ἐν πλῆθο·ς, -ους, τό ἐν·ύπνιον, -ου, τό καί ματαιότη[τ]ς, -ητος, ἡ καί λόγος, -ου, ὁ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ὅτι σύν ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ φόβος, -ου, ὁ; φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-)
Koh:5:6 Ponieważ/tamto W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Los (mnóstwo ) Sen I też, nawet, mianowicie ??? I też, nawet, mianowicie Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Dużo Ponieważ/tamto Razem z/włączając (+dat) Bóg  Obawa [zobacz fobię]; by bać się
Koh:5:6 o(/ti e)n plE/Tei e)nupni/On kai\ mataio/tEtes kai\ lo/goi polloi/· o(/ti su\n to\n Teo\n fobou=.
Koh:5:6 hoti en plETei enypniOn kai mataiotEtes kai logoi polloi· hoti syn ton Teon fobu.
Koh:5:6 C P N3E_DSN N2N_GPN C N3T_NPF C N2_NPM A1_NPM C P RA_ASM N2_ASM V2_PMD2S
Koh:5:6 because/that in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among lot (multitude ) dream and also, even, namely ??? and also, even, namely word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. much because/that together with/including (+dat) the god [see theology] fear [see phobia]; to fear
Koh:5:6 because/that in/among/by (+dat) lot (dat) dreams (gen) and ???s (nom|voc) and words (nom|voc) many (nom) because/that together with/including (+dat) the (acc) god (acc) fear (gen); be-you(sg)-being-FEAR-ed!
Koh:5:6 Koh_5:6_1 Koh_5:6_2 Koh_5:6_3 Koh_5:6_4 Koh_5:6_5 Koh_5:6_6 Koh_5:6_7 Koh_5:6_8 Koh_5:6_9 Koh_5:6_10 Koh_5:6_11 Koh_5:6_12 Koh_5:6_13 Koh_5:6_14
Koh:5:6 x x x x x x x x x x x x x x
Koh:5:7 Ἐὰν συκοφαντίαν πένητος καὶ ἁρπαγὴν κρίματος καὶ δι’καιοσύνης ἴδῃς ἐν χώρᾳ, μὴ θαυμάσῃς ἐπὶ τῷ πράγματι· ὅτι ὑψηλὸς ἐπάνω ὑψηλοῦ φυλάξαι καὶ ὑψηλοὶ ἐπ’ αὐτούς.
Koh:5:7 If thou shouldest see the oppression of the poor, and the wresting of judgment and of justice in the land, wonder not at the matter: for there is a high one to watch over him that is high, and high ones over them. (Ecclesiastes 5:7 Brenton)
Koh:5:7 Gdy widzisz ucisk biednego i pogwałcenie prawa i sprawiedliwości w kraju, nie dziw się temu, bo nad wysokim czuwa wyższy, a jeszcze wyżsi nad oboma. (Koh 5:7 BT_4)
Koh:5:7 Ἐὰν συκοφαντίαν πένητος καὶ ἁρπαγὴν κρίματος καὶ δι’καιοσύνης ἴδῃς ἐν χώρᾳ, μὴ θαυμάσῃς ἐπὶ τῷ πράγματι· ὅτι ὑψηλὸς ἐπάνω ὑψηλοῦ φυλάξαι καὶ ὑψηλοὶ ἐπ’ αὐτούς.
Koh:5:7 ἐάν (εἰ ἄν) συκο·φαντία, -ας, ἡ [LXX] πένη[τ]ς, -ητος, ὁ καί ἁρπαγή, -ῆς, ἡ κρίμα[τ], -ατος, τό καί δικαιο·σύνη, -ης, ἡ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐν χώρα, -ας, ἡ μή θαυμάζω (θαυμαζ-, θαυμα·σ-, θαυμα·σ-, τεθαυμα·κ-, τεθαυμασ-, θαυμασ·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό πρᾶγμα[τ], -ατος, τό ὅτι ὑψηλός -ή -όν ἐπ·άνω ὑψηλός -ή -όν φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) καί ὑψηλός -ή -όν ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό
Koh:5:7 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] ??? Biedna osoba I też, nawet, mianowicie Uprawiaj grabież (wymuszanie, szukając łupu, psując się) Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie I też, nawet, mianowicie Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat} Nie By być zaskakiwany są podziwiany przy Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Sprawa [zobacz pragmatyczny] Ponieważ/tamto Podniesiony Wyższy przedtem, na górze Podniesiony By zabezpieczać się I też, nawet, mianowicie Podniesiony Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Koh:5:7 *)ea\n sukofanti/an pe/nEtos kai\ a(rpagE\n kri/matos kai\ di’kaiosu/nEs i)/dE|s e)n CHO/ra|, mE\ Tauma/sE|s e)pi\ tO=| pra/gmati· o(/ti u(PSElo\s e)pa/nO u(PSElou= fula/Xai kai\ u(PSEloi\ e)p’ au)tou/s.
Koh:5:7 ean sykofantian penEtos kai harpagEn krimatos kai di’kaiosynEs idEs en CHOra, mE TaumasEs epi tO pragmati· hoti hyPSElos epanO hyPSElu fylaXai kai hyPSEloi ep’ autus.
Koh:5:7 C N1A_ASF N3T_GSM C N1_ASF N3M_GSN C N1_GSF VB_AAS2S P N1A_DSF D VA_AAS2S P RA_DSN N3M_DSN C A1_NSM D A1_GSM VA_AAN C A1_NPM P RD_APM
Koh:5:7 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] ??? poor person and also, even, namely plunder (extortion, ravening, spoiling) sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation and also, even, namely righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among region realm (clίme); land, country, territory, tract not to be surprised be marvelled at upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the matter [see pragmatic] because/that elevated upper before, overhead elevated to guard and also, even, namely elevated upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same
Koh:5:7 if-ever ??? (acc) poor person (gen) and plunder (acc) sentence (gen) and righteousness (gen) you(sg)-should-SEE in/among/by (+dat) region (dat) not you(sg)-should-BE SURPRISED upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) matter (dat) because/that elevated ([Adj] nom) upper elevated ([Adj] gen) to-GUARD, be-you(sg)-GUARD-ed!, he/she/it-happens-to-GUARD (opt) and elevated ([Adj] nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc)
Koh:5:7 Koh_5:7_1 Koh_5:7_2 Koh_5:7_3 Koh_5:7_4 Koh_5:7_5 Koh_5:7_6 Koh_5:7_7 Koh_5:7_8 Koh_5:7_9 Koh_5:7_10 Koh_5:7_11 Koh_5:7_12 Koh_5:7_13 Koh_5:7_14 Koh_5:7_15 Koh_5:7_16 Koh_5:7_17 Koh_5:7_18 Koh_5:7_19 Koh_5:7_20 Koh_5:7_21 Koh_5:7_22 Koh_5:7_23 Koh_5:7_24 Koh_5:7_25
Koh:5:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:5:8 καὶ περισσεία γῆς ἐν παντί ἐστι, βασιλεὺς τοῦ ἀγροῦ εἰργασμένου.
Koh:5:8 Also the abundance of the earth is for every one: the king is dependent on the tilled field. (Ecclesiastes 5:8 Brenton)
Koh:5:8 Pożytkiem dla kraju byłby wobec tego wszystkiego król dbały o uprawę ziemi. (Koh 5:8 BT_4)
Koh:5:8 καὶ περισσεία γῆς ἐν παντί ἐστι, βασιλεὺς τοῦ ἀγροῦ εἰργασμένου.
Koh:5:8 καί περισσεία, -ας, ἡ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό ἀγρός, -οῦ, ὁ ἐργάζομαι (εργαζ-, εργ(α)·[σ]-, εργα·σ-, -, ειργασ-, εργασ·θ-)
Koh:5:8 I też, nawet, mianowicie Obfitość Ziemi/ziemia W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By być Król Pole By pracować/dąż
Koh:5:8 kai\ perissei/a gE=s e)n panti/ e)sti, basileu\s tou= a)grou= ei)rgasme/nou.
Koh:5:8 kai perisseia gEs en panti esti, basileus tu agru eirgasmenu.
Koh:5:8 C N1A_NSF N1_GSF P A3_DSM V9_PAI3S N3V_NSM RA_GSM N2_GSM VT_XMPGSM
Koh:5:8 and also, even, namely abundance earth/land in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of to be king the field to work/strive
Koh:5:8 and abundance (nom|voc) earth/land (gen) in/among/by (+dat) every (dat) he/she/it-is king (nom) the (gen) field (gen) having-been-WORK/STRIVE-ed (gen)
Koh:5:8 Koh_5:8_1 Koh_5:8_2 Koh_5:8_3 Koh_5:8_4 Koh_5:8_5 Koh_5:8_6 Koh_5:8_7 Koh_5:8_8 Koh_5:8_9 Koh_5:8_10
Koh:5:8 x x x x x x x x x x
Koh:5:9 Ἀγαπῶν ἀργύριον οὐ πλησθήσεται ἀργυρίου· καὶ τίς ἠγάπησεν ἐν πλήθει αὐτῶν γένημα; καί γε τοῦτο ματαιότης.
Koh:5:9 He that loves silver shall not be satisfied with silver: and who has loved gain, in the abundance thereof? this is also vanity. (Ecclesiastes 5:9 Brenton)
Koh:5:9 Kto kocha się w pieniądzach, pieniądzem się nie nasyci; a kto się kocha w zasobach, ten nie ma z nich pożytku. To również jest marność. (Koh 5:9 BT_4)
Koh:5:9 Ἀγαπῶν ἀργύριον οὐ πλησθήσεται ἀργυρίου· καὶ τίς ἠγάπησεν ἐν πλήθει αὐτῶν γένημα; καί γε τοῦτο ματαιότης.
Koh:5:9 ἀγάπη, -ης, ἡ; ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ πίμπλημι (ath. πιμπλ(α)-, πλη·σ-, πλη·σ-, -, -, πλησ·θ-) ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) ἐν πλῆθο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό γένημα[τ], -ατος, τό καί γέ οὗτος αὕτη τοῦτο ματαιότη[τ]ς, -ητος, ἡ
Koh:5:9 Miłość specjalnie miłość Boga dla człowieka i człowieka dla Boga; by kochać Kawałek srebra ??? Przed przydechem mocnym Do ??? Kawałek srebra I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By kochać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Los (mnóstwo ) On/ona/to/to samo Owocu owoc z I też, nawet, mianowicie ??? To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] ???
Koh:5:9 *)agapO=n a)rgu/rion ou) plEsTE/setai a)rguri/ou· kai\ ti/s E)ga/pEsen e)n plE/Tei au)tO=n ge/nEma; kai/ ge tou=to mataio/tEs.
Koh:5:9 agapOn argyrion u plEsTEsetai argyriu· kai tis EgapEsen en plETei autOn genEma; kai ge tuto mataiotEs.
Koh:5:9 V3_PAPNSM N2N_ASN D VS_FPI3S N2N_GSN C RI_NSM VAI_AAI3S P N3E_DSN RD_GPM N3M_ASN C x RD_NSN N3T_NSF
Koh:5:9 love especially love of God for man and of man for God; to love piece of silver οὐχ before rough breathing to ??? piece of silver and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to love in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among lot (multitude ) he/she/it/same fruit fruit of and also, even, namely ??? this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] ???
Koh:5:9 loves (gen); while LOVE-ing (nom, nom|acc|voc, voc) piece of silver (nom|acc|voc) not he/she/it-will-be-???-ed piece of silver (gen) and who/what/why (nom) he/she/it-LOVE-ed in/among/by (+dat) lot (dat) them/same (gen) fruit (nom|acc|voc) and ??? this (nom|acc) ??? (nom|voc)
Koh:5:9 Koh_5:9_1 Koh_5:9_2 Koh_5:9_3 Koh_5:9_4 Koh_5:9_5 Koh_5:9_6 Koh_5:9_7 Koh_5:9_8 Koh_5:9_9 Koh_5:9_10 Koh_5:9_11 Koh_5:9_12 Koh_5:9_13 Koh_5:9_14 Koh_5:9_15 Koh_5:9_16
Koh:5:9 x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:5:10 ἐν πλήθει τῆς ἀγαθωσύνης ἐπληθύνθησαν ἔσθοντες αὐτήν· καὶ τί ἀνδρεία τῷ παρ’ αὐτῆς ὅτι ἀλλ’ ἢ τοῦ ὁρᾶν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ;
Koh:5:10 In the multitude of good they are increased that eat it: and what virtue has the owner, but the right of beholding it with his eyes? (Ecclesiastes 5:10 Brenton)
Koh:5:10 Gdy dobra się mnożą, mnożą się ich zjadacze. I jakiż pożytek ma z nich właściciel, jak ten, że nimi napawa swe oczy? (Koh 5:10 BT_4)
Koh:5:10 ἐν πλήθει τῆς ἀγαθωσύνης ἐπληθύνθησαν ἔσθοντες αὐτήν· καὶ τί ἀνδρεία τῷ παρ’ αὐτῆς ὅτι ἀλλ’ τοῦ ὁρᾶν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ;
Koh:5:10 ἐν πλῆθο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό ἀγαθω·σύνη, -ης, ἡ πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἀνδρεῖος -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό παρά αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι ἀλλά ἤ[1] ὁ ἡ τό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Koh:5:10 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Los (mnóstwo ) Dobroć By wzrastać/mnóż się By jeść On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Mężny fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto Ale Albo By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Oko On/ona/to/to samo
Koh:5:10 e)n plE/Tei tE=s a)gaTOsu/nEs e)plETu/nTEsan e)/sTontes au)tE/n· kai\ ti/ a)ndrei/a tO=| par’ au)tE=s o(/ti a)ll’ E)\ tou= o(ra=n o)fTalmoi=s au)tou=;
Koh:5:10 en plETei tEs agaTOsynEs eplETynTEsan esTontes autEn· kai ti andreia tO par’ autEs hoti all’ E tu horan ofTalmois autu;
Koh:5:10 P N3E_DSN RA_GSF N1_GSF VCI_API3P V1_PAPNPM RD_ASF C RI_NSF A1A_NSF RA_DSM P RD_GSF C C C RA_GSN V3_PAN N2_DPM RD_GSM
Koh:5:10 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among lot (multitude ) the goodness to increase/multiply to eat he/she/it/same and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. manly the frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together he/she/it/same because/that but or the to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), eye he/she/it/same
Koh:5:10 in/among/by (+dat) lot (dat) the (gen) goodness (gen) they-were-INCREASE/MULTIPLY-ed while EAT-ing (nom|voc) her/it/same (acc) and who/what/why (nom|acc) manly ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) the (dat) frοm beside (+acc,+gen,+dat) her/it/same (gen) because/that but or the (gen) to-be-SEE-ing eyes (dat) him/it/same (gen)
Koh:5:10 Koh_5:10_1 Koh_5:10_2 Koh_5:10_3 Koh_5:10_4 Koh_5:10_5 Koh_5:10_6 Koh_5:10_7 Koh_5:10_8 Koh_5:10_9 Koh_5:10_10 Koh_5:10_11 Koh_5:10_12 Koh_5:10_13 Koh_5:10_14 Koh_5:10_15 Koh_5:10_16 Koh_5:10_17 Koh_5:10_18 Koh_5:10_19 Koh_5:10_20
Koh:5:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:5:11 γλυκὺς ὕπνος τοῦ δούλου, εἰ ὀλίγον καὶ εἰ πολὺ φάγεται· καὶ τῷ ἐμπλησθέντι τοῦ πλουτῆσαι οὐκ ἔστιν ἀφίων αὐτὸν τοῦ ὑπνῶσαι.
Koh:5:11 The sleep of a servant is sweet, whether he eat little or much: but to one who is satiated with wealth, there is none that suffers him to sleep. (Ecclesiastes 5:11 Brenton)
Koh:5:11 Słodki jest sen robotnika, czy mało, czy dużo on zje, lecz bogacz mimo swej sytości nie ma spokojnego snu. (Koh 5:11 BT_4)
Koh:5:11 γλυκὺς ὕπνος τοῦ δούλου, εἰ ὀλίγον καὶ εἰ πολὺ φάγεται· καὶ τῷ ἐμπλησθέντι τοῦ πλουτῆσαι οὐκ ἔστιν ἀφίων αὐτὸν τοῦ ὑπνῶσαι.
Koh:5:11 γλυκύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως ὕπνος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον; δουλόω (δουλ(ο)-, δουλω·σ-, δουλω·σ-, -, δεδουλω-, δουλω·θ-) εἰ ὀλίγος -η -ον καί εἰ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) καί ὁ ἡ τό ἐμ·πίμπλημι/-πίπ- (ath. εν+πιμπλ(α)-/ath. εν+πιπλ(α)-, εν+πλη·σ-, εν+πλη·σ-, -, εν+πεπλησ-, εν+πλησ·θ-) ὁ ἡ τό πλουτέω (πλουτ(ε)-, πλουτη·σ-, πλουτη·σ-, πεπλουτη·κ-, -, -) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀφ·ίημι (ath. αφ+ι(ε)-, αφ+η·σ-, αφ+η·κ- or 2nd ath. αφ+(ε)-, -, αφ+ει-/αφ+εω-, αφ+ε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ὑπνόω [LXX] (υπν(ο)-, υπνω·σ-, υπνω·σ-, -, -, -)
Koh:5:11 Słodki [zobacz glukozę] Śpij Haruj jak niewolnik; niewolniczy; by zniewolić Jeżeli Mało [zobacz oligarchię] I też, nawet, mianowicie Jeżeli Dużo By jeść I też, nawet, mianowicie By zaspokajać {By zadowalać} pełność w górze By wzbogacać być bogaty ??? Przed przydechem mocnym By być By pozwalać iść z On/ona/to/to samo By spać
Koh:5:11 gluku\s u(/pnos tou= dou/lou, ei) o)li/gon kai\ ei) polu\ fa/getai· kai\ tO=| e)mplEsTe/nti tou= ploutE=sai ou)k e)/stin a)fi/On au)to\n tou= u(pnO=sai.
Koh:5:11 glykys hypnos tu dulu, ei oligon kai ei poly fagetai· kai tO emplEsTenti tu plutEsai uk estin afiOn auton tu hypnOsai.
Koh:5:11 A3U_NSM N2_NSM RA_GSM N2_GSM C A1_ASM C C A1P_ASN VF_FMI3S C RA_DSM VS_APPDSM RA_GSN VA_AAN D V9_PAI3S V7_PAPNSM RD_ASM RA_GSN VA_AAN
Koh:5:11 sweet [see glucose] sleep the slave; servile; to enslave if little [see oligarchy] and also, even, namely if much to eat and also, even, namely the to satisfy fill up the to enrich To be rich οὐχ before rough breathing to be to let go of he/she/it/same the to sleep
Koh:5:11 sweet ([Adj] nom) sleep (nom) the (gen) slave (gen); servile ([Adj] gen); be-you(sg)-ENSLAVE-ing!, be-you(sg)-being-ENSLAVE-ed! if little (acc, nom|acc|voc) and if much (nom|acc) he/she/it-will-be-EAT-ed and the (dat) upon being-SATISFY-ed (dat) the (gen) to-ENRICH, be-you(sg)-ENRICH-ed!, he/she/it-happens-to-ENRICH (opt) not he/she/it-is while LET-ing-GO-OF (nom) him/it/same (acc) the (gen) to-SLEEP, be-you(sg)-SLEEP-ed!, he/she/it-happens-to-SLEEP (opt)
Koh:5:11 Koh_5:11_1 Koh_5:11_2 Koh_5:11_3 Koh_5:11_4 Koh_5:11_5 Koh_5:11_6 Koh_5:11_7 Koh_5:11_8 Koh_5:11_9 Koh_5:11_10 Koh_5:11_11 Koh_5:11_12 Koh_5:11_13 Koh_5:11_14 Koh_5:11_15 Koh_5:11_16 Koh_5:11_17 Koh_5:11_18 Koh_5:11_19 Koh_5:11_20 Koh_5:11_21
Koh:5:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:5:12 ἔστιν ἀρρωστία, ἣν εἶδον ὑπὸ τὸν ἥλιον, πλοῦτον φυλασσόμενον τῷ παρ’ αὐτοῦ εἰς κακίαν αὐτοῦ,
Koh:5:12 There is an infirmity which I have seen under the sun, namely, wealth kept for its owner to his hurt. (Ecclesiastes 5:12 Brenton)
Koh:5:12 Istnieje bolesna niedola - widziałem ją pod słońcem: bogactwo przechowywane na szkodę właściciela. (Koh 5:12 BT_4)
Koh:5:12 ἔστιν ἀρρωστία, ἣν εἶδον ὑπὸ τὸν ἥλιον, πλοῦτον φυλασσόμενον τῷ παρ’ αὐτοῦ εἰς κακίαν αὐτοῦ,
Koh:5:12 εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   ὅς ἥ ὅ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὑπό ὁ ἡ τό ἥλιος, -ου, ὁ πλοῦτος, -ου, ὁ and -ους, τό φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁ ἡ τό παρά αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] κακία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Koh:5:12 By być Kto/, który/, który By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja Bogactwa/obfitość By zabezpieczać się fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Źle źle, złośliwość On/ona/to/to samo
Koh:5:12 e)/stin a)rrOsti/a, E(\n ei)=don u(po\ to\n E(/lion, plou=ton fulasso/menon tO=| par’ au)tou= ei)s kaki/an au)tou=,
Koh:5:12 estin arrOstia, hEn eidon hypo ton hElion, pluton fylassomenon tO par’ autu eis kakian autu,
Koh:5:12 V9_PAI3S N1A_NSF RR_ASF VBI_AAI1S P RA_ASM N2_ASM N2_ASM V1_PMPASM RA_DSM P RD_GSM P N1A_ASF RD_GSM
Koh:5:12 to be ć who/whom/which to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry wealth/abundance to guard the frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together he/she/it/same into (+acc) evil evil, malice he/she/it/same
Koh:5:12 he/she/it-is   who/whom/which (acc) I-SEE-ed, they-SEE-ed under (+acc), by (+gen) the (acc) sun (acc) wealth/abundance (acc) while being-GUARD-ed (acc, nom|acc|voc) the (dat) frοm beside (+acc,+gen,+dat) him/it/same (gen) into (+acc) evil (acc) him/it/same (gen)
Koh:5:12 Koh_5:12_1 Koh_5:12_2 Koh_5:12_3 Koh_5:12_4 Koh_5:12_5 Koh_5:12_6 Koh_5:12_7 Koh_5:12_8 Koh_5:12_9 Koh_5:12_10 Koh_5:12_11 Koh_5:12_12 Koh_5:12_13 Koh_5:12_14 Koh_5:12_15
Koh:5:12 x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:5:13 καὶ ἀπολεῖται ὁ πλοῦτος ἐκεῖνος ἐν περισπασμῷ πονηρῷ, καὶ ἐγέννησεν υἱόν, καὶ οὐκ ἔστιν ἐν χειρὶ αὐτοῦ οὐδέν.
Koh:5:13 And that wealth shall perish in an evil trouble: and the man begets a son, and there is nothing in his hand. (Ecclesiastes 5:13 Brenton)
Koh:5:13 Bogactwo to bowiem przepada na skutek jakiegoś nieszczęścia i urodzi mu się syn, a w ręku jego niczego już nie ma. (Koh 5:13 BT_4)
Koh:5:13 καὶ ἀπολεῖται πλοῦτος ἐκεῖνος ἐν περισπασμῷ πονηρῷ, καὶ ἐγέννησεν υἱόν, καὶ οὐκ ἔστιν ἐν χειρὶ αὐτοῦ οὐδέν.
Koh:5:13 καί ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό πλοῦτος, -ου, ὁ and -ους, τό ἐκεῖνος -η -ο ἐν   πονηρός -ά -όν καί γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν
Koh:5:13 I też, nawet, mianowicie By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Bogactwa/obfitość Tamto W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? I też, nawet, mianowicie By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z Syn I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka On/ona/to/to samo Nie jeden (nic, nikt)
Koh:5:13 kai\ a)polei=tai o( plou=tos e)kei=nos e)n perispasmO=| ponErO=|, kai\ e)ge/nnEsen ui(o/n, kai\ ou)k e)/stin e)n CHeiri\ au)tou= ou)de/n.
Koh:5:13 kai apoleitai ho plutos ekeinos en perispasmO ponErO, kai egennEsen hyion, kai uk estin en CHeiri autu uden.
Koh:5:13 C VF2_FMI3S RA_NSM N2_NSM RD_NSM P N2_DSM A1A_DSM C VAI_AAI3S N2_ASM C D V9_PAI3S P N3_DSF RD_GSM A3_NSN
Koh:5:13 and also, even, namely to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing the wealth/abundance that in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος and also, even, namely to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of son and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand he/she/it/same not one (nothing, no one)
Koh:5:13 and he/she/it-will-be-LOSE/DESTROY-ed the (nom) wealth/abundance (nom, nom|acc|voc) that (nom) in/among/by (+dat)   wicked ([Adj] dat) and he/she/it-FATHER-ed son (acc) and not he/she/it-is in/among/by (+dat) hand (dat) him/it/same (gen) not one (nom|acc)
Koh:5:13 Koh_5:13_1 Koh_5:13_2 Koh_5:13_3 Koh_5:13_4 Koh_5:13_5 Koh_5:13_6 Koh_5:13_7 Koh_5:13_8 Koh_5:13_9 Koh_5:13_10 Koh_5:13_11 Koh_5:13_12 Koh_5:13_13 Koh_5:13_14 Koh_5:13_15 Koh_5:13_16 Koh_5:13_17 Koh_5:13_18
Koh:5:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:5:14 καθὼς ἐξῆλθεν ἀπὸ γαστρὸς μητρὸς αὐτοῦ γυμνός, ἐπιστρέψει τοῦ πορευθῆναι ὡς ἥκει καὶ οὐδὲν οὐ λήμψεται ἐν μόχθῳ αὐτοῦ, ἵνα πορευθῇ ἐν χειρὶ αὐτοῦ.
Koh:5:14 As he came forth naked from his mother's womb, he shall return back as he came, and he shall receive nothing for his labour, that it should go with him in his hand. (Ecclesiastes 5:14 Brenton)
Koh:5:14 Jak wyszedł z łona swej matki, nagi, tak znowu odejdzie, jak przyszedł, i nie wyniesie z swej pracy niczego, co mógłby w ręku zabrać ze sobą. (Koh 5:14 BT_4)
Koh:5:14 καθὼς ἐξῆλθεν ἀπὸ γαστρὸς μητρὸς αὐτοῦ γυμνός, ἐπιστρέψει τοῦ πορευθῆναι ὡς ἥκει καὶ οὐδὲν οὐ λήμψεται ἐν μόχθῳ αὐτοῦ, ἵνα πορευθῇ ἐν χειρὶ αὐτοῦ.
Koh:5:14 καθ·ώς ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἀπό γαστήρ, -τ[ε]ρός, ἡ μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό γυμνός -ή -όν ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ὡς ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -) καί οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἐν μόχθος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἵνα πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό
Koh:5:14 Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] By wychodzić Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Brzuch Matka On/ona/to/to samo Nagi By odwracać się dookoła By iść Jak/jak By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem. I też, nawet, mianowicie Nie jeden (nic, nikt) ??? Przed przydechem mocnym By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród ??? On/ona/to/to samo żeby / ażeby / bo By iść W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka On/ona/to/to samo
Koh:5:14 kaTO\s e)XE=lTen a)po\ gastro\s mEtro\s au)tou= gumno/s, e)pistre/PSei tou= poreuTE=nai O(s E(/kei kai\ ou)de\n ou) lE/mPSetai e)n mo/CHTO| au)tou=, i(/na poreuTE=| e)n CHeiri\ au)tou=.
Koh:5:14 kaTOs eXElTen apo gastros mEtros autu gymnos, epistrePSei tu poreuTEnai hOs hEkei kai uden u lEmPSetai en moCHTO autu, hina poreuTE en CHeiri autu.
Koh:5:14 D VBI_AAI3S P N3_GSF N3_GSF RD_GSM A1_NSM VF_FAI3S RA_GSN VC_APN C V1_PAI3S C A3_ASN D VF_FMI3S P N2_DSM RD_GSM C VC_APS3S P N3_DSF RD_GSM
Koh:5:14 as accordingly [according to how/in accordance with how] to come out from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing belly mother he/she/it/same naked to turn around the to go as/like to have come I have come. I have arrived. and also, even, namely not one (nothing, no one) οὐχ before rough breathing to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ??? he/she/it/same so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to go in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand he/she/it/same
Koh:5:14 as accordingly he/she/it-COME-ed-OUT away from (+gen) belly (gen) mother (gen) him/it/same (gen) naked ([Adj] nom) he/she/it-will-TURN-AROUND, you(sg)-will-be-TURN-ed-AROUND (classical) the (gen) to-be-GO-ed as/like he/she/it-is-HAVE COME-ing, you(sg)-are-being-HAVE COME-ed (classical), he/she/it-had-HAVE COME-ed and not one (nom|acc) not he/she/it-will-be-TAKE HOLD OF-ed in/among/by (+dat) ??? (dat) him/it/same (gen) so that / in order to /because he/she/it-should-be-GO-ed in/among/by (+dat) hand (dat) him/it/same (gen)
Koh:5:14 Koh_5:14_1 Koh_5:14_2 Koh_5:14_3 Koh_5:14_4 Koh_5:14_5 Koh_5:14_6 Koh_5:14_7 Koh_5:14_8 Koh_5:14_9 Koh_5:14_10 Koh_5:14_11 Koh_5:14_12 Koh_5:14_13 Koh_5:14_14 Koh_5:14_15 Koh_5:14_16 Koh_5:14_17 Koh_5:14_18 Koh_5:14_19 Koh_5:14_20 Koh_5:14_21 Koh_5:14_22 Koh_5:14_23 Koh_5:14_24
Koh:5:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:5:15 καί γε τοῦτο πονηρὰ ἀρρωστία· ὥσπερ γὰρ παρεγένετο, οὕτως καὶ ἀπελεύσεται, καὶ τίς περισσεία αὐτῷ, ᾗ μοχθεῖ εἰς ἄνεμον;
Koh:5:15 And this is also an evil infirmity: for as he came, so also shall he return: and what is his gain, for which he vainly labours? (Ecclesiastes 5:15 Brenton)
Koh:5:15 Bo również i to jest bolesną niedolą, że tak odejdzie, jak przyszedł. I cóż mu przyjdzie z tego, że trudził się na próżno? (Koh 5:15 BT_4)
Koh:5:15 καί γε τοῦτο πονηρὰ ἀρρωστία· ὥσπερ γὰρ παρεγένετο, οὕτως καὶ ἀπελεύσεται, καὶ τίς περισσεία αὐτῷ, μοχθεῖ εἰς ἄνεμον;
Koh:5:15 καί γέ οὗτος αὕτη τοῦτο πονηρός -ά -όν   ὥσ·περ γάρ παρα·γίνομαι (παρα+γιν-, παρα+γενη·σ-, 2nd παρα+γεν-, παρα+γεγον·[κ]-, -, παρα+γενη·θ-) οὕτως/οὕτω καί ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -) καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί περισσεία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ   εἰς[1] ἄνεμος, -ου, ὁ
Koh:5:15 I też, nawet, mianowicie ??? To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Dla odtąd, jak By powstawać od przychodził do istnienia, by być pod ręką, by być obok, obok albo blisko thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] I też, nawet, mianowicie By odchodzić I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Obfitość On/ona/to/to samo Kto/, który/, który Do (+przyspieszenie) Wiatr
Koh:5:15 kai/ ge tou=to ponEra\ a)rrOsti/a· O(/sper ga\r parege/neto, ou(/tOs kai\ a)peleu/setai, kai\ ti/s perissei/a au)tO=|, E(=| moCHTei= ei)s a)/nemon;
Koh:5:15 kai ge tuto ponEra arrOstia· hOsper gar paregeneto, hutOs kai apeleusetai, kai tis perisseia autO, hE moCHTei eis anemon;
Koh:5:15 C x RD_NSN A1A_NSF N1A_NSF D x VBI_AMI3S D C VF_FMI3S C RI_NSF N1A_NSF RD_DSM RR_DSF V2_PAI3S P N2_ASM
Koh:5:15 and also, even, namely ??? this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος ć just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" for since, as to come into being from came into being, to be at hand, to be beside, by or near thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] and also, even, namely to depart and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. abundance he/she/it/same who/whom/which ć into (+acc) wind
Koh:5:15 and ??? this (nom|acc) wicked ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc)   just as for he/she/it-was-COME-ed-INTO-BEING thusly/like this and he/she/it-will-be-DEPART-ed and who/what/why (nom) abundance (nom|voc) him/it/same (dat) who/whom/which (dat)   into (+acc) wind (acc)
Koh:5:15 Koh_5:15_1 Koh_5:15_2 Koh_5:15_3 Koh_5:15_4 Koh_5:15_5 Koh_5:15_6 Koh_5:15_7 Koh_5:15_8 Koh_5:15_9 Koh_5:15_10 Koh_5:15_11 Koh_5:15_12 Koh_5:15_13 Koh_5:15_14 Koh_5:15_15 Koh_5:15_16 Koh_5:15_17 Koh_5:15_18 Koh_5:15_19
Koh:5:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:5:16 καί γε πᾶσαι αἱ ἡμέραι αὐτοῦ ἐν σκότει καὶ πένθει καὶ θυμῷ πολλῷ καὶ ἀρρωστίᾳ καὶ χόλῳ.
Koh:5:16 Yea, all his days are in darkness, and in mourning, and much sorrow, and infirmity, and wrath. (Ecclesiastes 5:16 Brenton)
Koh:5:16 A nadto wszystkie jego dni schodzą w ciemności i w smutku, w wielkim zmartwieniu, w chorobie i w gniewie. (Koh 5:16 BT_4)
Koh:5:16 καί γε πᾶσαι αἱ ἡμέραι αὐτοῦ ἐν σκότει καὶ πένθει καὶ θυμῷ πολλῷ καὶ ἀρρωστίᾳ καὶ χόλῳ.
Koh:5:16 καί γέ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν σκότο·ς, -ους, τό καί πένθο·ς, -ους, τό; πενθέω (πενθ(ε)-, πενθη·σ-, πενθη·σ-, -, -, πενθη·θ-) καί θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ καί   καί χολάω (χολ(α)-, -, -, -, -, -)
Koh:5:16 I też, nawet, mianowicie ??? Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Dzień On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ciemności ciemność, ciemność I też, nawet, mianowicie Smutek; by smucić się I też, nawet, mianowicie Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. Dużo I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By być zły
Koh:5:16 kai/ ge pa=sai ai( E(me/rai au)tou= e)n sko/tei kai\ pe/nTei kai\ TumO=| pollO=| kai\ a)rrOsti/a| kai\ CHo/lO|.
Koh:5:16 kai ge pasai hai hEmerai autu en skotei kai penTei kai TymO pollO kai arrOstia kai CHolO.
Koh:5:16 C x A1S_NPF RA_NPF N1A_NPF RD_GSM P N3E_DSN C N3E_DSN C N2_DSM A1_DSM C N1A_DSF C N2_DSM
Koh:5:16 and also, even, namely ??? every all, each, every, the whole of; to sprinkle the day he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among darkness gloom, darkness and also, even, namely grief; to grieve and also, even, namely wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. much and also, even, namely ć and also, even, namely to be angry
Koh:5:16 and ??? all (nom|voc); to-SPRINKLE, be-you(sg)-SPRINKLE-ed!, he/she/it-happens-to-SPRINKLE (opt) the (nom) days (nom|voc) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) darkness (dat) and grief (dat); he/she/it-is-GRIEVE-ing, you(sg)-are-being-GRIEVE-ed (classical), be-you(sg)-GRIEVE-ing! and wrath (dat) much (dat) and   and he/she/it-happens-to-be-BE-ing-ANGRY (opt)
Koh:5:16 Koh_5:16_1 Koh_5:16_2 Koh_5:16_3 Koh_5:16_4 Koh_5:16_5 Koh_5:16_6 Koh_5:16_7 Koh_5:16_8 Koh_5:16_9 Koh_5:16_10 Koh_5:16_11 Koh_5:16_12 Koh_5:16_13 Koh_5:16_14 Koh_5:16_15 Koh_5:16_16 Koh_5:16_17
Koh:5:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:5:17 Ἰδοὺ ὃ εἶδον ἐγὼ ἀγαθόν, ὅ ἐστιν καλόν, τοῦ φαγεῖν καὶ τοῦ πιεῖν καὶ τοῦ ἰδεῖν ἀγαθωσύνην ἐν παντὶ μόχθῳ αὐτοῦ, ᾧ ἐὰν μοχθῇ ὑπὸ τὸν ἥλιον ἀριθμὸν ἡμερῶν ζωῆς αὐτοῦ, ὧν ἔδωκεν αὐτῷ ὁ θεός· ὅτι αὐτὸ μερὶς αὐτοῦ.
Koh:5:17 Behold, I have seen good, that it is a fine thing for a man to eat and to drink, and to see good in all his labour in which he may labour under the sun, all the number of the days of his life which God has given to him: for it is his portion. (Ecclesiastes 5:17 Brenton)
Koh:5:17 Oto, co ja uznałem za dobre: że piękną jest rzeczą jeść i pić, i szczęścia zażywać przy swojej pracy, którą się człowiek trudzi pod słońcem, jak długo się liczy dni jego życia, których mu Bóg użyczył: bo to tylko jest mu dane. (Koh 5:17 BT_4)
Koh:5:17 Ἰδοὺ εἶδον ἐγὼ ἀγαθόν, ἐστιν καλόν, τοῦ φαγεῖν καὶ τοῦ πιεῖν καὶ τοῦ ἰδεῖν ἀγαθωσύνην ἐν παντὶ μόχθῳ αὐτοῦ, ἐὰν μοχθῇ ὑπὸ τὸν ἥλιον ἀριθμὸν ἡμερῶν ζωῆς αὐτοῦ, ὧν ἔδωκεν αὐτῷ θεός· ὅτι αὐτὸ μερὶς αὐτοῦ.
Koh:5:17 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὅς ἥ ὅ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός) ὁ ἡ τό ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) καί ὁ ἡ τό πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) καί ὁ ἡ τό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἀγαθω·σύνη, -ης, ἡ ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός μόχθος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ ἐάν (εἰ ἄν)   ὑπό ὁ ἡ τό ἥλιος, -ου, ὁ ἀριθμός, -οῦ, ὁ ἡμέρα, -ας -ἡ ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὅτι αὐτός αὐτή αὐτό μερί[δ]ς, -ίδος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Koh:5:17 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Kto/, który/, który By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Kto/, który/, który By być W prawo odpowiedni (dosłownie), stąd {odtąd} też, dobrze, stosowny, w prawo, dobry, urodziwy, itd. (W kontraście do ??????, Które jest z natury dobre, to jest Bóg pracowało). By jeść I też, nawet, mianowicie By pić I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Dobroć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z ??? On/ona/to/to samo Kto/, który/, który Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny] Dzień Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy On/ona/to/to samo Kto/, który/, który By dawać On/ona/to/to samo Bóg  Ponieważ/tamto On/ona/to/to samo Część On/ona/to/to samo
Koh:5:17 *)idou\ o(\ ei)=don e)gO\ a)gaTo/n, o(/ e)stin kalo/n, tou= fagei=n kai\ tou= piei=n kai\ tou= i)dei=n a)gaTOsu/nEn e)n panti\ mo/CHTO| au)tou=, O(=| e)a\n moCHTE=| u(po\ to\n E(/lion a)riTmo\n E(merO=n DZOE=s au)tou=, O(=n e)/dOken au)tO=| o( Teo/s· o(/ti au)to\ meri\s au)tou=.
Koh:5:17 idu ho eidon egO agaTon, ho estin kalon, tu fagein kai tu piein kai tu idein agaTOsynEn en panti moCHTO autu, hO ean moCHTE hypo ton hElion ariTmon hEmerOn DZOEs autu, hOn edOken autO ho Teos· hoti auto meris autu.
Koh:5:17 I RR_ASN VBI_AAI1S RP_NS A1_NSN RR_NSN V9_PAI3S A1_NSN RA_GSN VB_AAN C RA_GSN VB_AAN C RA_GSN VB_AAN N1_ASF P A3_DSM N2_DSM RD_GSM RR_DSM C V2_PAS3S P RA_ASM N2_ASM N2_ASM N1A_GPF N1_GSF RD_GSM RR_GPM VAI_AAI3S RD_DSM RA_NSM N2_NSM C RD_NSN N3D_NSF RD_GSM
Koh:5:17 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), who/whom/which to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I good inherently good, i.e. God-wrought. who/whom/which to be right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought). the to eat and also, even, namely the to drink and also, even, namely the to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), goodness in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of ??? he/she/it/same who/whom/which if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] ć under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry number [see arithmetic] day life being, living, spirit; alive he/she/it/same who/whom/which to give he/she/it/same the god [see theology] because/that he/she/it/same part he/she/it/same
Koh:5:17 be-you(sg)-SEE-ed! who/whom/which (nom|acc) I-SEE-ed, they-SEE-ed I (nom) good ([Adj] acc, nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-is right ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) to-will-EAT, to-EAT and the (gen) to-will-DRINK, to-DRINK and the (gen) to-SEE goodness (acc) in/among/by (+dat) every (dat) ??? (dat) him/it/same (gen) who/whom/which (dat) if-ever   under (+acc), by (+gen) the (acc) sun (acc) number (acc) days (gen) life (gen); alive ([Adj] gen) him/it/same (gen) who/whom/which (gen) he/she/it-GIVE-ed him/it/same (dat) the (nom) god (nom) because/that it/same (nom|acc) ??? (nom) him/it/same (gen)
Koh:5:17 Koh_5:17_1 Koh_5:17_2 Koh_5:17_3 Koh_5:17_4 Koh_5:17_5 Koh_5:17_6 Koh_5:17_7 Koh_5:17_8 Koh_5:17_9 Koh_5:17_10 Koh_5:17_11 Koh_5:17_12 Koh_5:17_13 Koh_5:17_14 Koh_5:17_15 Koh_5:17_16 Koh_5:17_17 Koh_5:17_18 Koh_5:17_19 Koh_5:17_20 Koh_5:17_21 Koh_5:17_22 Koh_5:17_23 Koh_5:17_24 Koh_5:17_25 Koh_5:17_26 Koh_5:17_27 Koh_5:17_28 Koh_5:17_29 Koh_5:17_30 Koh_5:17_31 Koh_5:17_32 Koh_5:17_33 Koh_5:17_34 Koh_5:17_35 Koh_5:17_36 Koh_5:17_37 Koh_5:17_38 Koh_5:17_39 Koh_5:17_40
Koh:5:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:5:18 καί γε πᾶς ὁ ἄνθρωπος, ᾧ ἔδωκεν αὐτῷ ὁ θεὸς πλοῦτον καὶ ὑπάρχοντα καὶ ἐξουσίασεν αὐτὸν τοῦ φαγεῖν ἀπ’ αὐτοῦ καὶ τοῦ λαβεῖν τὸ μέρος αὐτοῦ καὶ τοῦ εὐφρανθῆναι ἐν μόχθῳ αὐτοῦ, τοῦτο δόμα θεοῦ ἐστιν.
Koh:5:18 Yea, and as for every man to whom God has given wealth and possessions, and has given him power to eat thereof, and to receive his portion, and to rejoice in his labour; this is the gift of God. (Ecclesiastes 5:18 Brenton)
Koh:5:18 Dla każdego też człowieka, któremu Bóg daje bogactwo i skarby i któremu pozwala z nich korzystać, wziąć swoją część i cieszyć się przy swoim trudzie - to Bożym jest darem. (Koh 5:18 BT_4)
Koh:5:18 καί γε πᾶς ἄνθρωπος, ἔδωκεν αὐτῷ θεὸς πλοῦτον καὶ ὑπάρχοντα καὶ ἐξουσίασεν αὐτὸν τοῦ φαγεῖν ἀπ’ αὐτοῦ καὶ τοῦ λαβεῖν τὸ μέρος αὐτοῦ καὶ τοῦ εὐφρανθῆναι ἐν μόχθῳ αὐτοῦ, τοῦτο δόμα θεοῦ ἐστιν.
Koh:5:18 καί γέ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ πλοῦτος, -ου, ὁ and -ους, τό καί ὑπ·άρχω (υπ+αρχ-, υπ+αρξ-, υπ+αρξ-, -, -, -) καί ἐξ·ουσιάζω (εξ+ουσιαζ-, εξ+ουσια·σ-, εξ+ουσια·σ-, -, -, εξ+ουσιασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό μέρο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) ἐν μόχθος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό οὗτος αὕτη τοῦτο δόμα[τ], -ατος, τό (cf. δόσις, δωρεά, δώρημα and δῶρον) θεός, -οῦ, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Koh:5:18 I też, nawet, mianowicie ??? Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzki Kto/, który/, który By dawać On/ona/to/to samo Bóg  Bogactwa/obfitość I też, nawet, mianowicie By być pod siłą z [by być] pod siłą [z], taki jak kiedy posiadanie jest w twojej kontroli I też, nawet, mianowicie Do ??? On/ona/to/to samo By jeść Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Części/kawałka okolice On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By celebrować/bądź wesoły W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród ??? On/ona/to/to samo To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Dar Bóg  By być
Koh:5:18 kai/ ge pa=s o( a)/nTrOpos, O(=| e)/dOken au)tO=| o( Teo\s plou=ton kai\ u(pa/rCHonta kai\ e)Xousi/asen au)to\n tou= fagei=n a)p’ au)tou= kai\ tou= labei=n to\ me/ros au)tou= kai\ tou= eu)franTE=nai e)n mo/CHTO| au)tou=, tou=to do/ma Teou= e)stin.
Koh:5:18 kai ge pas ho anTrOpos, hO edOken autO ho Teos pluton kai hyparCHonta kai eXusiasen auton tu fagein ap’ autu kai tu labein to meros autu kai tu eufranTEnai en moCHTO autu, tuto doma Teu estin.
Koh:5:18 C x A3_NSM RA_NSM N2_NSM RR_DSM VAI_AAI3S RD_DSM RA_NSM N2_NSM N2_ASM C V1_PAPASM C VAI_AAI3S RD_ASM RA_GSN VB_AAN P RD_GSM C RA_GSN VB_AAN RA_ASN N3E_ASN RD_GSM C RA_GSN VC_APN P N2_DSM RD_GSM RD_NSN N3M_NSN N2_GSM V9_PAI3S
Koh:5:18 and also, even, namely ??? every all, each, every, the whole of the human who/whom/which to give he/she/it/same the god [see theology] wealth/abundance and also, even, namely to be under the power of [to be] under the power [of], such as when a possession is in your control and also, even, namely to ??? he/she/it/same the to eat from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely the to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the part/piece regions he/she/it/same and also, even, namely the to celebrate/be merry in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ??? he/she/it/same this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] gift god [see theology] to be
Koh:5:18 and ??? every (nom|voc) the (nom) human (nom) who/whom/which (dat) he/she/it-GIVE-ed him/it/same (dat) the (nom) god (nom) wealth/abundance (acc) and while BE-ing-UNDER-THE-POWER-OF (acc, nom|acc|voc) and he/she/it-???-ed him/it/same (acc) the (gen) to-will-EAT, to-EAT away from (+gen) him/it/same (gen) and the (gen) to-TAKE HOLD OF the (nom|acc) part/piece (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and the (gen) to-be-CELEBRATE/BE-ed-MERRY in/among/by (+dat) ??? (dat) him/it/same (gen) this (nom|acc) gift (nom|acc|voc) god (gen) he/she/it-is
Koh:5:18 Koh_5:18_1 Koh_5:18_2 Koh_5:18_3 Koh_5:18_4 Koh_5:18_5 Koh_5:18_6 Koh_5:18_7 Koh_5:18_8 Koh_5:18_9 Koh_5:18_10 Koh_5:18_11 Koh_5:18_12 Koh_5:18_13 Koh_5:18_14 Koh_5:18_15 Koh_5:18_16 Koh_5:18_17 Koh_5:18_18 Koh_5:18_19 Koh_5:18_20 Koh_5:18_21 Koh_5:18_22 Koh_5:18_23 Koh_5:18_24 Koh_5:18_25 Koh_5:18_26 Koh_5:18_27 Koh_5:18_28 Koh_5:18_29 Koh_5:18_30 Koh_5:18_31 Koh_5:18_32 Koh_5:18_33 Koh_5:18_34 Koh_5:18_35 Koh_5:18_36
Koh:5:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:5:19 ὅτι οὐ πολλὰ μνησθήσεται τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτοῦ· ὅτι ὁ θεὸς περισπᾷ αὐτὸν ἐν εὐφροσύνῃ καρδίας αὐτοῦ.
Koh:5:19 For he shall not much remember the days of his life; for God troubles him in the mirth of his heart. (Ecclesiastes 5:19 Brenton)
Koh:5:19 Taki nie myśli wiele o dniach swego życia, gdyż Bóg go zajmuje radością serca. (Koh 5:19 BT_4)
Koh:5:19 ὅτι οὐ πολλὰ μνησθήσεται τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτοῦ· ὅτι θεὸς περισπᾷ αὐτὸν ἐν εὐφροσύνῃ καρδίας αὐτοῦ.
Koh:5:19 ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ περι·σπάω (περι+σπ(α)-, -, περι+σπα·σ-, -, -, περι+σπασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Koh:5:19 Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym Dużo By pamiętać/stawaj się uważającym z Dzień Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto Bóg  Do ??? On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wesołość Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo
Koh:5:19 o(/ti ou) polla\ mnEsTE/setai ta\s E(me/ras tE=s DZOE=s au)tou=· o(/ti o( Teo\s perispa=| au)to\n e)n eu)frosu/nE| kardi/as au)tou=.
Koh:5:19 hoti u polla mnEsTEsetai tas hEmeras tEs DZOEs autu· hoti ho Teos perispa auton en eufrosynE kardias autu.
Koh:5:19 C D A1_APN VS_FPI3S RA_APF N1A_GSF RA_GSF N1_GSF RD_GSM C RA_NSM N2_NSM V3_PAI3S RD_ASM P N1_DSF N1A_GSF RD_GSM
Koh:5:19 because/that οὐχ before rough breathing much to remember/become mindful of the day the life being, living, spirit; alive he/she/it/same because/that the god [see theology] to ??? he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among cheerfulness heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same
Koh:5:19 because/that not many (nom|acc) he/she/it-will-be-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF the (acc) day (gen), days (acc) the (gen) life (gen); alive ([Adj] gen) him/it/same (gen) because/that the (nom) god (nom) he/she/it-is-???-ing, you(sg)-are-being-???-ed, you(sg)-are-being-???-ed (classical), he/she/it-should-be-???-ing, you(sg)-should-be-being-???-ed him/it/same (acc) in/among/by (+dat) cheerfulness (dat) heart (gen), hearts (acc) him/it/same (gen)
Koh:5:19 Koh_5:19_1 Koh_5:19_2 Koh_5:19_3 Koh_5:19_4 Koh_5:19_5 Koh_5:19_6 Koh_5:19_7 Koh_5:19_8 Koh_5:19_9 Koh_5:19_10 Koh_5:19_11 Koh_5:19_12 Koh_5:19_13 Koh_5:19_14 Koh_5:19_15 Koh_5:19_16 Koh_5:19_17 Koh_5:19_18
Koh:5:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x