Lb:30:1 καὶ ἐλάλησεν Μωϋσῆς τοῖς υἱοῖς Ισραηλ κατὰ πάντα, ὅσα ἐνετείλατο κύριος τῷ Μωυσῇ.
Lb:30:1 And Moses spoke to the children of Israel according to all that the Lord commanded Moses. (Numbers 30:1 Brenton)
Lb:30:1 Mojżesz mówił do Izraelitów zgodnie z tym wszystkim, co mu Pan nakazał. (Lb 30:1 BT_4)
Lb:30:1 Καὶ ἐλάλησεν Μωϋσῆς τοῖς υἱοῖς Ισραηλ κατὰ πάντα, ὅσα ἐνετείλατο κύριος τῷ Μωυσῇ.
Lb:30:1 καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ κατά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ
Lb:30:1 I też, nawet, mianowicie By mówić Mojżesz Syn Izrael W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak By zalecać rozkaz Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Mojżesz
Lb:30:1 *kai\ e)la/lEsen *mou+sE=s toi=s ui(oi=s *israEl kata\ pa/nta, o(/sa e)netei/lato ku/rios tO=| *mousE=|.
Lb:30:1 kai elalEsen mo+ysEs tois hyiois israEl kata panta, hosa eneteilato kyrios tO musE.
Lb:30:1 C VAI_AAI3S N1M_NSM RA_DPM N2_DPM N_GSM P A3_APN A1_APN VAI_AMI3S N2_NSM RA_DSM N1M_DSM
Lb:30:1 and also, even, namely to speak Moses the son Israel down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of as much/many as to enjoin command lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the Moses
Lb:30:1 and he/she/it-SPEAK-ed Moses (nom) the (dat) sons (dat) Israel (indecl) down/according to/as per (+acc), against (+gen) all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) he/she/it-was-ENJOIN-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (dat) Moses (dat)
Lb:30:1 Lb_30:1_1 Lb_30:1_2 Lb_30:1_3 Lb_30:1_4 Lb_30:1_5 Lb_30:1_6 Lb_30:1_7 Lb_30:1_8 Lb_30:1_9 Lb_30:1_10 Lb_30:1_11 Lb_30:1_12 Lb_30:1_13
Lb:30:1 x x x x x x x x x x x x x
Lb:30:2 καὶ ἐλάλησεν Μωϋσῆς πρὸς τοὺς ἄρχοντας τῶν φυλῶν Ισραηλ λέγων Τοῦτο τὸ ῥῆμα, ὃ συνέταξεν κύριος·
Lb:30:2 And Moses spoke to the heads of the tribes of the children of Israel, saying, This is the thing which the Lord has commanded. (Numbers 30:2 Brenton)
Lb:30:2 Mówił więc Mojżesz do wodzów pokoleń izraelskich te słowa: «Oto, co nakazuje Pan: (Lb 30:2 BT_4)
Lb:30:2 Καὶ ἐλάλησεν Μωϋσῆς πρὸς τοὺς ἄρχοντας τῶν φυλῶν Ισραηλ λέγων Τοῦτο τὸ ῥῆμα, συνέταξεν κύριος·
Lb:30:2 καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ πρός ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό φυλή, -ῆς, ἡ Ἰσραήλ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό ὅς ἥ ὅ συν·τάσσω (συν+τασσ-, συν+ταξ-, συν+ταξ-, συν+τεταχ·[κ]-, συν+τετασσ-, συν+ταγ·[θ]-/συν+ταχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Lb:30:2 I też, nawet, mianowicie By mówić Mojżesz Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Władca; by zaczynać się Szczep Izrael By mówić/opowiadaj To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Kto/, który/, który Do ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Lb:30:2 *kai\ e)la/lEsen *mou+sE=s pro\s tou\s a)/rCHontas tO=n fulO=n *israEl le/gOn *tou=to to\ r(E=ma, o(\ sune/taXen ku/rios·
Lb:30:2 kai elalEsen mo+ysEs pros tus arCHontas tOn fylOn israEl legOn tuto to rEma, ho synetaXen kyrios·
Lb:30:2 C VAI_AAI3S N1M_NSM P RA_APM N3_APM RA_GPF N1_GPF N_GSM V1_PAPNSM RD_NSN RA_NSN N3M_NSN RR_ASN VAI_AAI3S N2_NSM
Lb:30:2 and also, even, namely to speak Moses toward (+acc,+gen,+dat) the ruler; to begin the tribe Israel to say/tell this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the declaration statement, utterance who/whom/which to ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Lb:30:2 and he/she/it-SPEAK-ed Moses (nom) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) rulers (acc); while BEGIN-ing (acc) the (gen) tribes (gen) Israel (indecl) while SAY/TELL-ing (nom) this (nom|acc) the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-???-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Lb:30:2 Lb_30:2_1 Lb_30:2_2 Lb_30:2_3 Lb_30:2_4 Lb_30:2_5 Lb_30:2_6 Lb_30:2_7 Lb_30:2_8 Lb_30:2_9 Lb_30:2_10 Lb_30:2_11 Lb_30:2_12 Lb_30:2_13 Lb_30:2_14 Lb_30:2_15 Lb_30:2_16
Lb:30:2 x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:30:3 ἄνθρωπος ἄνθρωπος, ὃς ἂν εὔξηται εὐχὴν κυρίῳ ἢ ὀμόσῃ ὅρκον ἢ ὁρίσηται ὁρισμῷ περὶ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ, οὐ βεβηλώσει τὸ ῥῆμα αὐτοῦ· πάντα, ὅσα ἐὰν ἐξέλθῃ ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ, ποιήσει.
Lb:30:3 Whatsoever man shall vow a vow to the Lord, or swear an oath, or bind himself with an obligation upon his soul, he shall not break his word; all that shall come out of his mouth he shall do. (Numbers 30:3 Brenton)
Lb:30:3 Jeśli mężczyzna złoży ślub Panu albo zobowiąże się do czego przysięgą, nie może łamać swego słowa, ale winien wypełnić dokładnie to, co wyrzekł swymi ustami. (Lb 30:3 BT_4)
Lb:30:3 ἄνθρωπος ἄνθρωπος, ὃς ἂν εὔξηται εὐχὴν κυρίῳ ὀμόσῃ ὅρκον ὁρίσηται ὁρισμῷ περὶ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ, οὐ βεβηλώσει τὸ ῥῆμα αὐτοῦ· πάντα, ὅσα ἐὰν ἐξέλθῃ ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ, ποιήσει.
Lb:30:3 ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ ἄν εὔχομαι (ευχ-, ευξ-, ευξ-, -, ηυχ-, -) εὐχή, -ῆς, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἤ[1] ὀμνύω (ομνυ-, ομο·σ-, ομο·σ-, -, -, -) ὅρκος, -ου, ὁ ἤ[1] ὁρίζω (οριζ-, ορι(ε)·[σ]-, ορι·σ-, -, ωρισ-, ορισ·θ-)   περί ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ βεβηλόω (βεβηλ(ο)-, βεβηλω·σ-, βεβηλω·σ-, -, βεβηλω-, βεβηλω·θ-) ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον ἐάν (εἰ ἄν) ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκ ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
Lb:30:3 Ludzki Ludzki Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By modlić się się modl się się; czasami "ślub" Ślub Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Albo By przysięgać Przysięga Albo By wyświęcać/znak {ocenę} precz Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By kalać dosłownie: "By przekraczać próg z" (świecki, bezcześć) Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By wychodzić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ust/żołądka por On/ona/to/to samo Robienie/robienie; by czynić/rób
Lb:30:3 a)/nTrOpos a)/nTrOpos, o(\s a)/n eu)/XEtai eu)CHE\n kuri/O| E)\ o)mo/sE| o(/rkon E)\ o(ri/sEtai o(rismO=| peri\ tE=s PSuCHE=s au)tou=, ou) bebElO/sei to\ r(E=ma au)tou=· pa/nta, o(/sa e)a\n e)Xe/lTE| e)k tou= sto/matos au)tou=, poiE/sei.
Lb:30:3 anTrOpos anTrOpos, hos an euXEtai euCHEn kyriO E omosE horkon E horisEtai horismO peri tEs PSyCHEs autu, u bebElOsei to rEma autu· panta, hosa ean eXelTE ek tu stomatos autu, poiEsei.
Lb:30:3 N2_NSM N2_NSM RR_NSM x VA_AMS3S N1_ASF N2_DSM C VA_AAS3S N2_ASM C VA_AMS3S N2_DSM P RA_GSF N1_GSF RD_GSM D VF_FAI3S RA_ASN N3M_ASN RD_GSM A3_APN A1_APN C VB_AAS3S P RA_GSN N3M_GSN RD_GSM VF_FAI3S
Lb:30:3 human human who/whom/which ever (if ever) to pray pray; sometimes "vow" vow lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. or to swear oath or to ordain/mark off ć about (+acc,+gen) the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person he/she/it/same οὐχ before rough breathing to defile literally: "to overstep the threshold of" (profane, desecrate) the declaration statement, utterance he/she/it/same every all, each, every, the whole of as much/many as if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to come out out of (+gen) ἐξ before vowels the mouth/maw stoma he/she/it/same doing/making; to do/make
Lb:30:3 human (nom) human (nom) who/whom/which (nom) ever he/she/it-should-be-PRAY-ed vow (acc) lord (dat); a lord ([Adj] dat) or you(sg)-will-be-SWEAR-ed, he/she/it-should-SWEAR, you(sg)-should-be-SWEAR-ed oath (acc) or he/she/it-should-be-ORDAIN/MARK-ed-OFF   about (+acc,+gen) the (gen) life (gen) him/it/same (gen) not he/she/it-will-DEFILE, you(sg)-will-be-DEFILE-ed (classical), (fut perf) (classical) the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) him/it/same (gen) all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) if-ever he/she/it-should-COME-OUT out of (+gen) the (gen) mouth/maw (gen) him/it/same (gen) doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical)
Lb:30:3 Lb_30:3_1 Lb_30:3_2 Lb_30:3_3 Lb_30:3_4 Lb_30:3_5 Lb_30:3_6 Lb_30:3_7 Lb_30:3_8 Lb_30:3_9 Lb_30:3_10 Lb_30:3_11 Lb_30:3_12 Lb_30:3_13 Lb_30:3_14 Lb_30:3_15 Lb_30:3_16 Lb_30:3_17 Lb_30:3_18 Lb_30:3_19 Lb_30:3_20 Lb_30:3_21 Lb_30:3_22 Lb_30:3_23 Lb_30:3_24 Lb_30:3_25 Lb_30:3_26 Lb_30:3_27 Lb_30:3_28 Lb_30:3_29 Lb_30:3_30 Lb_30:3_31
Lb:30:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:30:4 ἐὰν δὲ γυνὴ εὔξηται εὐχὴν κυρίῳ ἢ ὁρίσηται ὁρισμὸν ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ πατρὸς αὐτῆς ἐν τῇ νεότητι αὐτῆς
Lb:30:4 And if a woman shall vow a vow to the Lord, or bind herself with an obligation in her youth in her father's house; and her father should hear her vows and her obligations, wherewith she has bound her soul, and her father should hold his peace at her, then all her vows shall stand, (Numbers 30:4 Brenton)
Lb:30:4 Gdy kobieta złoży ślub Panu lub podejmie jakie zobowiązanie, to w wypadku gdy jest jeszcze młoda i mieszka w domu swego ojca, (Lb 30:4 BT_4)
Lb:30:4 ἐὰν δὲ γυνὴ εὔξηται εὐχὴν κυρίῳ ὁρίσηται ὁρισμὸν ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ πατρὸς αὐτῆς ἐν τῇ νεότητι αὐτῆς
Lb:30:4 ἐάν (εἰ ἄν) δέ γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι εὔχομαι (ευχ-, ευξ-, ευξ-, -, ηυχ-, -) εὐχή, -ῆς, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἤ[1] ὁρίζω (οριζ-, ορι(ε)·[σ]-, ορι·σ-, -, ωρισ-, ορισ·θ-)   ἐν ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό νεότη[τ]ς, -ητος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Lb:30:4 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś Kobiety/żona By modlić się się modl się się; czasami "ślub" Ślub Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Albo By wyświęcać/znak {ocenę} precz W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Ojciec On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Młodzież [zobacz neofitę] On/ona/to/to samo
Lb:30:4 e)a\n de\ gunE\ eu)/XEtai eu)CHE\n kuri/O| E)\ o(ri/sEtai o(rismo\n e)n tO=| oi)/kO| tou= patro\s au)tE=s e)n tE=| neo/tEti au)tE=s
Lb:30:4 ean de gynE euXEtai euCHEn kyriO E horisEtai horismon en tO oikO tu patros autEs en tE neotEti autEs
Lb:30:4 C x N3K_NSF VA_AMS3S N1_ASF N2_DSM C VA_AMS3S N2_ASM P RA_DSM N2_DSM RA_GSM N3_GSM RD_GSF P RA_DSF N3T_DSF RD_GSF
Lb:30:4 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] woman/wife to pray pray; sometimes "vow" vow lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. or to ordain/mark off ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the house the father he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the youth [see neophyte] he/she/it/same
Lb:30:4 if-ever Yet woman/wife (nom) he/she/it-should-be-PRAY-ed vow (acc) lord (dat); a lord ([Adj] dat) or he/she/it-should-be-ORDAIN/MARK-ed-OFF   in/among/by (+dat) the (dat) house (dat) the (gen) father (gen) her/it/same (gen) in/among/by (+dat) the (dat) youth (dat) her/it/same (gen)
Lb:30:4 Lb_30:4_1 Lb_30:4_2 Lb_30:4_3 Lb_30:4_4 Lb_30:4_5 Lb_30:4_6 Lb_30:4_7 Lb_30:4_8 Lb_30:4_9 Lb_30:4_10 Lb_30:4_11 Lb_30:4_12 Lb_30:4_13 Lb_30:4_14 Lb_30:4_15 Lb_30:4_16 Lb_30:4_17 Lb_30:4_18 Lb_30:4_19
Lb:30:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:30:5 καὶ ἀκούσῃ ὁ πατὴρ αὐτῆς τὰς εὐχὰς αὐτῆς καὶ τοὺς ὁρισμοὺς αὐτῆς, οὓς ὡρίσατο κατὰ τῆς ψυχῆς αὐτῆς, καὶ παρασιωπήσῃ αὐτῆς ὁ πατήρ, καὶ στήσονται πᾶσαι αἱ εὐχαὶ αὐτῆς, καὶ πάντες οἱ ὁρισμοί, οὓς ὡρίσατο κατὰ τῆς ψυχῆς αὐτῆς, μενοῦσιν αὐτῇ.
Lb:30:5 and all the obligations with which she has bound her soul, shall remain to her. (Numbers 30:5 Brenton)
Lb:30:5 a ojciec wie o jej ślubie czy zobowiązaniu, które uczyniła, i nie sprzeciwia się, wówczas ślub, jakikolwiek by był, i zobowiązanie będą ważne. (Lb 30:5 BT_4)
Lb:30:5 καὶ ἀκούσῃ πατὴρ αὐτῆς τὰς εὐχὰς αὐτῆς καὶ τοὺς ὁρισμοὺς αὐτῆς, οὓς ὡρίσατο κατὰ τῆς ψυχῆς αὐτῆς, καὶ παρασιωπήσῃ αὐτῆς πατήρ, καὶ στήσονται πᾶσαι αἱ εὐχαὶ αὐτῆς, καὶ πάντες οἱ ὁρισμοί, οὓς ὡρίσατο κατὰ τῆς ψυχῆς αὐτῆς, μενοῦσιν αὐτῇ.
Lb:30:5 καί ἄκων[τ] ἄκουσα ἆκο[υ]ν[τ]; ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό εὐχή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ ὁρίζω (οριζ-, ορι(ε)·[σ]-, ορι·σ-, -, ωρισ-, ορισ·θ-) κατά ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή αὐτός αὐτή αὐτό καί   αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό εὐχή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό   ὅς ἥ ὅ ὁρίζω (οριζ-, ορι(ε)·[σ]-, ορι·σ-, -, ωρισ-, ορισ·θ-) κατά ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή αὐτός αὐτή αὐτό μένω (μεν-, μεν(ε)·[σ]-, μειν·[σ]-, μεμενη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Lb:30:5 I też, nawet, mianowicie Niechętny; by słyszeć Ojciec On/ona/to/to samo Ślub On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Kto/, który/, który By wyświęcać/znak {ocenę} precz W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Ojciec I też, nawet, mianowicie By powodować stać Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Ślub On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kto/, który/, który By wyświęcać/znak {ocenę} precz W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby On/ona/to/to samo By pozostawać (mieszkaj) On/ona/to/to samo
Lb:30:5 kai\ a)kou/sE| o( patE\r au)tE=s ta\s eu)CHa\s au)tE=s kai\ tou\s o(rismou\s au)tE=s, ou(\s O(ri/sato kata\ tE=s PSuCHE=s au)tE=s, kai\ parasiOpE/sE| au)tE=s o( patE/r, kai\ stE/sontai pa=sai ai( eu)CHai\ au)tE=s, kai\ pa/ntes oi( o(rismoi/, ou(\s O(ri/sato kata\ tE=s PSuCHE=s au)tE=s, menou=sin au)tE=|.
Lb:30:5 kai akusE ho patEr autEs tas euCHas autEs kai tus horismus autEs, hus hOrisato kata tEs PSyCHEs autEs, kai parasiOpEsE autEs ho patEr, kai stEsontai pasai hai euCHai autEs, kai pantes hoi horismoi, hus hOrisato kata tEs PSyCHEs autEs, menusin autE.
Lb:30:5 C VA_AAS3S RA_NSM N3_NSM RD_GSF RA_APF N1_APF RD_GSF C RA_APM N2_APM RD_GSF RR_APM VAI_AMI3S P RA_GSF N1_GSF RD_GSF C VA_AAS3S RD_GSF RA_NSM N3_NSM C VF_FMI3P A1S_NPF RA_NPF N1_NPF RD_GSF C A3_NPM RA_NPM N2_NPM RR_APM VAI_AMI3S P RA_GSF N1_GSF RD_GSF VF2_FAI3P RD_DSF
Lb:30:5 and also, even, namely unwilling; to hear the father he/she/it/same the vow he/she/it/same and also, even, namely the ć he/she/it/same who/whom/which to ordain/mark off down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person he/she/it/same and also, even, namely ć he/she/it/same the father and also, even, namely to cause to stand every all, each, every, the whole of; to sprinkle the vow he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of the ć who/whom/which to ordain/mark off down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person he/she/it/same to remain (dwell) he/she/it/same
Lb:30:5 and unwilling ([Adj] dat); you(sg)-will-be-HEAR-ed, he/she/it-should-HEAR, you(sg)-should-be-HEAR-ed the (nom) father (nom) her/it/same (gen) the (acc) vows (acc) her/it/same (gen) and the (acc)   her/it/same (gen) who/whom/which (acc) he/she/it-was-ORDAIN/MARK-ed-OFF down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (gen) life (gen) her/it/same (gen) and   her/it/same (gen) the (nom) father (nom) and they-will-be-CAUSE-ed-TO-STand all (nom|voc); to-SPRINKLE, be-you(sg)-SPRINKLE-ed!, he/she/it-happens-to-SPRINKLE (opt) the (nom) vows (nom|voc) her/it/same (gen) and all (nom|voc) the (nom)   who/whom/which (acc) he/she/it-was-ORDAIN/MARK-ed-OFF down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (gen) life (gen) her/it/same (gen) they-are-REMAIN-ing, they-will-REMAIN, while REMAIN-ing (dat), going-to-REMAIN (fut ptcp) (dat) her/it/same (dat)
Lb:30:5 Lb_30:5_1 Lb_30:5_2 Lb_30:5_3 Lb_30:5_4 Lb_30:5_5 Lb_30:5_6 Lb_30:5_7 Lb_30:5_8 Lb_30:5_9 Lb_30:5_10 Lb_30:5_11 Lb_30:5_12 Lb_30:5_13 Lb_30:5_14 Lb_30:5_15 Lb_30:5_16 Lb_30:5_17 Lb_30:5_18 Lb_30:5_19 Lb_30:5_20 Lb_30:5_21 Lb_30:5_22 Lb_30:5_23 Lb_30:5_24 Lb_30:5_25 Lb_30:5_26 Lb_30:5_27 Lb_30:5_28 Lb_30:5_29 Lb_30:5_30 Lb_30:5_31 Lb_30:5_32 Lb_30:5_33 Lb_30:5_34 Lb_30:5_35 Lb_30:5_36 Lb_30:5_37 Lb_30:5_38 Lb_30:5_39 Lb_30:5_40 Lb_30:5_41
Lb:30:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:30:6 ἐὰν δὲ ἀνανεύων ἀνανεύσῃ ὁ πατὴρ αὐτῆς, ᾗ ἂν ἡμέρᾳ ἀκούσῃ πάσας τὰς εὐχὰς αὐτῆς καὶ τοὺς ὁρισμούς, οὓς ὡρίσατο κατὰ τῆς ψυχῆς αὐτῆς, οὐ στήσονται· καὶ κύριος καθαριεῖ αὐτήν, ὅτι ἀνένευσεν ὁ πατὴρ αὐτῆς. –
Lb:30:6 But if her father straitly forbid her in the day in which he shall hear all her vows and her obligations, which she has contracted upon her soul, they shall not stand; and the Lord shall hold her guiltless, because her father forbade her. (Numbers 30:6 Brenton)
Lb:30:6 Jeżeli jednak ojciec sprzeciwi się, i to w dniu, w którym się dowiedział, wtedy stają się nieważne wszystkie śluby i zobowiązania, które uczyniła. Pan nie poczyta jej tego za winę, ojciec bowiem okazał swój sprzeciw. (Lb 30:6 BT_4)
Lb:30:6 ἐὰν δὲ ἀνανεύων ἀνανεύσῃ πατὴρ αὐτῆς, ἂν ἡμέρᾳ ἀκούσῃ πάσας τὰς εὐχὰς αὐτῆς καὶ τοὺς ὁρισμούς, οὓς ὡρίσατο κατὰ τῆς ψυχῆς αὐτῆς, οὐ στήσονται· καὶ κύριος καθαριεῖ αὐτήν, ὅτι ἀνένευσεν πατὴρ αὐτῆς.
Lb:30:6 ἐάν (εἰ ἄν) δέ     ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ ἄν ἡμέρα, -ας -ἡ ἄκων[τ] ἄκουσα ἆκο[υ]ν[τ]; ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό εὐχή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό   ὅς ἥ ὅ ὁρίζω (οριζ-, ορι(ε)·[σ]-, ορι·σ-, -, ωρισ-, ορισ·θ-) κατά ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) καί κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καθαρίζω (καθαριζ-, καθαρι(ε)·[σ]-/καθαρι·σ-, καθαρι·σ-, -, κεκαθαρισ-, καθαρισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι   ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό  
Lb:30:6 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś Ojciec On/ona/to/to samo Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Dzień Niechętny; by słyszeć Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Ślub On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Kto/, który/, który By wyświęcać/znak {ocenę} precz W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By powodować stać I też, nawet, mianowicie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By oczyszczać się oczyszczaj On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto Ojciec On/ona/to/to samo  
Lb:30:6 e)a\n de\ a)naneu/On a)naneu/sE| o( patE\r au)tE=s, E(=| a)/n E(me/ra| a)kou/sE| pa/sas ta\s eu)CHa\s au)tE=s kai\ tou\s o(rismou/s, ou(\s O(ri/sato kata\ tE=s PSuCHE=s au)tE=s, ou) stE/sontai· kai\ ku/rios kaTariei= au)tE/n, o(/ti a)ne/neusen o( patE\r au)tE=s.
Lb:30:6 ean de ananeuOn ananeusE ho patEr autEs, hE an hEmera akusE pasas tas euCHas autEs kai tus horismus, hus hOrisato kata tEs PSyCHEs autEs, u stEsontai· kai kyrios kaTariei autEn, hoti aneneusen ho patEr autEs.
Lb:30:6 C x V1_PAPNSM VA_AAS3S RA_NSM N3_NSM RD_GSF RR_DSF x N1A_DSF VA_AAS3S A1S_APF RA_APF N1_APF RD_GSF C RA_APM N2_APM RR_APM VAI_AMI3S P RA_GSF N1_GSF RD_GSF D VF_FMI3P C N2_NSM VF2_FAI3S RD_ASF C VAI_AAI3S RA_NSM N3_NSM RD_GSF
Lb:30:6 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć ć the father he/she/it/same who/whom/which ever (if ever) day unwilling; to hear every all, each, every, the whole of; to sprinkle the vow he/she/it/same and also, even, namely the ć who/whom/which to ordain/mark off down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person he/she/it/same οὐχ before rough breathing to cause to stand and also, even, namely lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to purify cleanse he/she/it/same because/that ć the father he/she/it/same  
Lb:30:6 if-ever Yet     the (nom) father (nom) her/it/same (gen) who/whom/which (dat) ever day (dat) unwilling ([Adj] dat); you(sg)-will-be-HEAR-ed, he/she/it-should-HEAR, you(sg)-should-be-HEAR-ed all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) vows (acc) her/it/same (gen) and the (acc)   who/whom/which (acc) he/she/it-was-ORDAIN/MARK-ed-OFF down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (gen) life (gen) her/it/same (gen) not they-will-be-CAUSE-ed-TO-STand and lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-will-PURIFIED, you(sg)-will-be-PURIFIED-ed (classical) her/it/same (acc) because/that   the (nom) father (nom) her/it/same (gen)  
Lb:30:6 Lb_30:6_1 Lb_30:6_2 Lb_30:6_3 Lb_30:6_4 Lb_30:6_5 Lb_30:6_6 Lb_30:6_7 Lb_30:6_8 Lb_30:6_9 Lb_30:6_10 Lb_30:6_11 Lb_30:6_12 Lb_30:6_13 Lb_30:6_14 Lb_30:6_15 Lb_30:6_16 Lb_30:6_17 Lb_30:6_18 Lb_30:6_19 Lb_30:6_20 Lb_30:6_21 Lb_30:6_22 Lb_30:6_23 Lb_30:6_24 Lb_30:6_25 Lb_30:6_26 Lb_30:6_27 Lb_30:6_28 Lb_30:6_29 Lb_30:6_30 Lb_30:6_31 Lb_30:6_32 Lb_30:6_33 Lb_30:6_34 Lb_30:6_35 Lb_30:6_36
Lb:30:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:30:7 ἐὰν δὲ γενομένη γένηται ἀνδρὶ καὶ αἱ εὐχαὶ αὐτῆς ἐπ’ αὐτῇ κατὰ τὴν διαστολὴν τῶν χειλέων αὐτῆς, οὓς ὡρίσατο κατὰ τῆς ψυχῆς αὐτῆς,
Lb:30:7 But if she should be indeed married, and her vows be upon her according to the utterance of her lips, in respect of the obligations which she has contracted upon her soul; (Numbers 30:7 Brenton)
Lb:30:7 Gdy jednak wyjdzie za mąż, a jest jeszcze związana ślubem czy nieopatrzną obietnicą swych warg, którą się związała, (Lb 30:7 BT_4)
Lb:30:7 ἐὰν δὲ γενομένη γένηται ἀνδρὶ καὶ αἱ εὐχαὶ αὐτῆς ἐπ’ αὐτῇ κατὰ τὴν διαστολὴν τῶν χειλέων αὐτῆς, οὓς ὡρίσατο κατὰ τῆς ψυχῆς αὐτῆς,
Lb:30:7 ἐάν (εἰ ἄν) δέ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ καί ὁ ἡ τό εὐχή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό κατά ὁ ἡ τό δια·στολή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό χεῖλο·ς, -ους, τό, gen. pl. χειλέων αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ ὁρίζω (οριζ-, ορι(ε)·[σ]-, ορι·σ-, -, ωρισ-, ορισ·θ-) κατά ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή αὐτός αὐτή αὐτό
Lb:30:7 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś By stawać się stawaj się, zdarzaj się By stawać się stawaj się, zdarzaj się Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie Ślub On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Rozróżnienie Warga On/ona/to/to samo Kto/, który/, który By wyświęcać/znak {ocenę} precz W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby On/ona/to/to samo
Lb:30:7 e)a\n de\ genome/nE ge/nEtai a)ndri\ kai\ ai( eu)CHai\ au)tE=s e)p’ au)tE=| kata\ tE\n diastolE\n tO=n CHeile/On au)tE=s, ou(\s O(ri/sato kata\ tE=s PSuCHE=s au)tE=s,
Lb:30:7 ean de genomenE genEtai andri kai hai euCHai autEs ep’ autE kata tEn diastolEn tOn CHeileOn autEs, hus hOrisato kata tEs PSyCHEs autEs,
Lb:30:7 C x VB_AMPNSF VB_AMS3S N3_DSM C RA_NPF N1_NPF RD_GSF P RD_DSF P RA_ASF N1_ASF RA_GPN N3E_GPN RD_GSF RR_APM VAI_AMI3S P RA_GSF N1_GSF RD_GSF
Lb:30:7 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to become become, happen to become become, happen man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". and also, even, namely the vow he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the distinction the lip he/she/it/same who/whom/which to ordain/mark off down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person he/she/it/same
Lb:30:7 if-ever Yet upon being-BECOME-ed (nom|voc) he/she/it-should-be-BECOME-ed man, husband (dat) and the (nom) vows (nom|voc) her/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (dat) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) distinction (acc) the (gen) lips (gen) her/it/same (gen) who/whom/which (acc) he/she/it-was-ORDAIN/MARK-ed-OFF down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (gen) life (gen) her/it/same (gen)
Lb:30:7 Lb_30:7_1 Lb_30:7_2 Lb_30:7_3 Lb_30:7_4 Lb_30:7_5 Lb_30:7_6 Lb_30:7_7 Lb_30:7_8 Lb_30:7_9 Lb_30:7_10 Lb_30:7_11 Lb_30:7_12 Lb_30:7_13 Lb_30:7_14 Lb_30:7_15 Lb_30:7_16 Lb_30:7_17 Lb_30:7_18 Lb_30:7_19 Lb_30:7_20 Lb_30:7_21 Lb_30:7_22 Lb_30:7_23
Lb:30:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:30:8 καὶ ἀκούσῃ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς καὶ παρασιωπήσῃ αὐτῇ, ᾗ ἂν ἡμέρᾳ ἀκούσῃ, καὶ οὕτως στήσονται πᾶσαι αἱ εὐχαὶ αὐτῆς, καὶ οἱ ὁρισμοὶ αὐτῆς, οὓς ὡρίσατο κατὰ τῆς ψυχῆς αὐτῆς, στήσονται.
Lb:30:8 and her husband should hear, and hold his peace at her in the day in which he should hear, then thus shall all her vows be binding, and her obligations, which she has contracted upon her soul shall stand. (Numbers 30:8 Brenton)
Lb:30:8 wtedy ślub i zobowiązanie będą ważne, o ile mąż powiadomiony o tym nie okaże sprzeciwu w dniu, kiedy się dowiedział. (Lb 30:8 BT_4)
Lb:30:8 καὶ ἀκούσῃ ἀνὴρ αὐτῆς καὶ παρασιωπήσῃ αὐτῇ, ἂν ἡμέρᾳ ἀκούσῃ, καὶ οὕτως στήσονται πᾶσαι αἱ εὐχαὶ αὐτῆς, καὶ οἱ ὁρισμοὶ αὐτῆς, οὓς ὡρίσατο κατὰ τῆς ψυχῆς αὐτῆς, στήσονται.
Lb:30:8 καί ἄκων[τ] ἄκουσα ἆκο[υ]ν[τ]; ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ αὐτός αὐτή αὐτό καί   αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ ἄν ἡμέρα, -ας -ἡ ἄκων[τ] ἄκουσα ἆκο[υ]ν[τ]; ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) καί οὕτως/οὕτω ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό εὐχή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ ὁρίζω (οριζ-, ορι(ε)·[σ]-, ορι·σ-, -, ωρισ-, ορισ·θ-) κατά ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή αὐτός αὐτή αὐτό ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-)
Lb:30:8 I też, nawet, mianowicie Niechętny; by słyszeć Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Dzień Niechętny; by słyszeć I też, nawet, mianowicie thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By powodować stać Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Ślub On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Kto/, który/, który By wyświęcać/znak {ocenę} precz W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby On/ona/to/to samo By powodować stać
Lb:30:8 kai\ a)kou/sE| o( a)nE\r au)tE=s kai\ parasiOpE/sE| au)tE=|, E(=| a)/n E(me/ra| a)kou/sE|, kai\ ou(/tOs stE/sontai pa=sai ai( eu)CHai\ au)tE=s, kai\ oi( o(rismoi\ au)tE=s, ou(\s O(ri/sato kata\ tE=s PSuCHE=s au)tE=s, stE/sontai.
Lb:30:8 kai akusE ho anEr autEs kai parasiOpEsE autE, hE an hEmera akusE, kai hutOs stEsontai pasai hai euCHai autEs, kai hoi horismoi autEs, hus hOrisato kata tEs PSyCHEs autEs, stEsontai.
Lb:30:8 C VA_AAS3S RA_NSM N3_NSM RD_GSF C VA_AAS3S RD_DSF RR_DSF x N1A_DSF VA_AAS3S C D VF_FMI3P A1S_NPF RA_NPF N1_NPF RD_GSF C RA_NPM N2_NPM RD_GSF RR_APM VAI_AMI3S P RA_GSF N1_GSF RD_GSF VF_FMI3P
Lb:30:8 and also, even, namely unwilling; to hear the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". he/she/it/same and also, even, namely ć he/she/it/same who/whom/which ever (if ever) day unwilling; to hear and also, even, namely thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to cause to stand every all, each, every, the whole of; to sprinkle the vow he/she/it/same and also, even, namely the ć he/she/it/same who/whom/which to ordain/mark off down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person he/she/it/same to cause to stand
Lb:30:8 and unwilling ([Adj] dat); you(sg)-will-be-HEAR-ed, he/she/it-should-HEAR, you(sg)-should-be-HEAR-ed the (nom) man, husband (nom) her/it/same (gen) and   her/it/same (dat) who/whom/which (dat) ever day (dat) unwilling ([Adj] dat); you(sg)-will-be-HEAR-ed, he/she/it-should-HEAR, you(sg)-should-be-HEAR-ed and thusly/like this they-will-be-CAUSE-ed-TO-STand all (nom|voc); to-SPRINKLE, be-you(sg)-SPRINKLE-ed!, he/she/it-happens-to-SPRINKLE (opt) the (nom) vows (nom|voc) her/it/same (gen) and the (nom)   her/it/same (gen) who/whom/which (acc) he/she/it-was-ORDAIN/MARK-ed-OFF down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (gen) life (gen) her/it/same (gen) they-will-be-CAUSE-ed-TO-STand
Lb:30:8 Lb_30:8_1 Lb_30:8_2 Lb_30:8_3 Lb_30:8_4 Lb_30:8_5 Lb_30:8_6 Lb_30:8_7 Lb_30:8_8 Lb_30:8_9 Lb_30:8_10 Lb_30:8_11 Lb_30:8_12 Lb_30:8_13 Lb_30:8_14 Lb_30:8_15 Lb_30:8_16 Lb_30:8_17 Lb_30:8_18 Lb_30:8_19 Lb_30:8_20 Lb_30:8_21 Lb_30:8_22 Lb_30:8_23 Lb_30:8_24 Lb_30:8_25 Lb_30:8_26 Lb_30:8_27 Lb_30:8_28 Lb_30:8_29 Lb_30:8_30
Lb:30:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:30:9 ἐὰν δὲ ἀνανεύων ἀνανεύσῃ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, ᾗ ἂν ἡμέρᾳ ἀκούσῃ, πᾶσαι αἱ εὐχαὶ αὐτῆς καὶ οἱ ὁρισμοὶ αὐτῆς, οὓς ὡρίσατο κατὰ τῆς ψυχῆς αὐτῆς, οὐ μενοῦσιν, ὅτι ὁ ἀνὴρ ἀνένευσεν ἀπ’ αὐτῆς, καὶ κύριος καθαριεῖ αὐτήν.
Lb:30:9 But if her husband should straitly forbid her in the day in which he should hear her, none of her vows or obligations which she has contracted upon her soul shall stand, because her husband has disallowed her, and the Lord shall hold her guiltless. (Numbers 30:9 Brenton)
Lb:30:9 Jeżeli jednak mąż wtedy, gdy się dowie, okaże sprzeciw, wówczas unieważnia ślub ją wiążący i nieopatrzną obietnicę jej warg, którą się związała. Pan jednak nie poczyta jej tego za winę. (Lb 30:9 BT_4)
Lb:30:9 ἐὰν δὲ ἀνανεύων ἀνανεύσῃ ἀνὴρ αὐτῆς, ἂν ἡμέρᾳ ἀκούσῃ, πᾶσαι αἱ εὐχαὶ αὐτῆς καὶ οἱ ὁρισμοὶ αὐτῆς, οὓς ὡρίσατο κατὰ τῆς ψυχῆς αὐτῆς, οὐ μενοῦσιν, ὅτι ἀνὴρ ἀνένευσεν ἀπ’ αὐτῆς, καὶ κύριος καθαριεῖ αὐτήν.
Lb:30:9 ἐάν (εἰ ἄν) δέ     ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ ἄν ἡμέρα, -ας -ἡ ἄκων[τ] ἄκουσα ἆκο[υ]ν[τ]; ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό εὐχή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ ὁρίζω (οριζ-, ορι(ε)·[σ]-, ορι·σ-, -, ωρισ-, ορισ·θ-) κατά ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μένω (μεν-, μεν(ε)·[σ]-, μειν·[σ]-, μεμενη·κ-, -, -) ὅτι ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ   ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό καί κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καθαρίζω (καθαριζ-, καθαρι(ε)·[σ]-/καθαρι·σ-, καθαρι·σ-, -, κεκαθαρισ-, καθαρισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Lb:30:9 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". On/ona/to/to samo Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Dzień Niechętny; by słyszeć Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Ślub On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Kto/, który/, który By wyświęcać/znak {ocenę} precz W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By pozostawać (mieszkaj) Ponieważ/tamto Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By oczyszczać się oczyszczaj On/ona/to/to samo
Lb:30:9 e)a\n de\ a)naneu/On a)naneu/sE| o( a)nE\r au)tE=s, E(=| a)/n E(me/ra| a)kou/sE|, pa=sai ai( eu)CHai\ au)tE=s kai\ oi( o(rismoi\ au)tE=s, ou(\s O(ri/sato kata\ tE=s PSuCHE=s au)tE=s, ou) menou=sin, o(/ti o( a)nE\r a)ne/neusen a)p’ au)tE=s, kai\ ku/rios kaTariei= au)tE/n.
Lb:30:9 ean de ananeuOn ananeusE ho anEr autEs, hE an hEmera akusE, pasai hai euCHai autEs kai hoi horismoi autEs, hus hOrisato kata tEs PSyCHEs autEs, u menusin, hoti ho anEr aneneusen ap’ autEs, kai kyrios kaTariei autEn.
Lb:30:9 C x V1_PAPNSM VA_AAS3S RA_NSM N3_NSM RD_GSF RR_DSF x N1A_DSF VA_AAS3S A1S_NPF RA_NPF N1_NPF RD_GSF C RA_NPM N2_NPM RD_GSF RR_APM VAI_AMI3S P RA_GSF N1_GSF RD_GSF D VF2_FAI3P C RA_NSM N3_NSM VAI_AAI3S P RD_GSF C N2_NSM VF2_FAI3S RD_ASF
Lb:30:9 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć ć the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". he/she/it/same who/whom/which ever (if ever) day unwilling; to hear every all, each, every, the whole of; to sprinkle the vow he/she/it/same and also, even, namely the ć he/she/it/same who/whom/which to ordain/mark off down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person he/she/it/same οὐχ before rough breathing to remain (dwell) because/that the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to purify cleanse he/she/it/same
Lb:30:9 if-ever Yet     the (nom) man, husband (nom) her/it/same (gen) who/whom/which (dat) ever day (dat) unwilling ([Adj] dat); you(sg)-will-be-HEAR-ed, he/she/it-should-HEAR, you(sg)-should-be-HEAR-ed all (nom|voc); to-SPRINKLE, be-you(sg)-SPRINKLE-ed!, he/she/it-happens-to-SPRINKLE (opt) the (nom) vows (nom|voc) her/it/same (gen) and the (nom)   her/it/same (gen) who/whom/which (acc) he/she/it-was-ORDAIN/MARK-ed-OFF down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (gen) life (gen) her/it/same (gen) not they-are-REMAIN-ing, they-will-REMAIN, while REMAIN-ing (dat), going-to-REMAIN (fut ptcp) (dat) because/that the (nom) man, husband (nom)   away from (+gen) her/it/same (gen) and lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-will-PURIFIED, you(sg)-will-be-PURIFIED-ed (classical) her/it/same (acc)
Lb:30:9 Lb_30:9_1 Lb_30:9_2 Lb_30:9_3 Lb_30:9_4 Lb_30:9_5 Lb_30:9_6 Lb_30:9_7 Lb_30:9_8 Lb_30:9_9 Lb_30:9_10 Lb_30:9_11 Lb_30:9_12 Lb_30:9_13 Lb_30:9_14 Lb_30:9_15 Lb_30:9_16 Lb_30:9_17 Lb_30:9_18 Lb_30:9_19 Lb_30:9_20 Lb_30:9_21 Lb_30:9_22 Lb_30:9_23 Lb_30:9_24 Lb_30:9_25 Lb_30:9_26 Lb_30:9_27 Lb_30:9_28 Lb_30:9_29 Lb_30:9_30 Lb_30:9_31 Lb_30:9_32 Lb_30:9_33 Lb_30:9_34 Lb_30:9_35 Lb_30:9_36 Lb_30:9_37
Lb:30:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:30:10 καὶ εὐχὴ χήρας καὶ ἐκβεβλημένης, ὅσα ἂν εὔξηται κατὰ τῆς ψυχῆς αὐτῆς, μενοῦσιν αὐτῇ. –
Lb:30:10 And the vow of a widow and of her that is put away, whatsoever she shall bind upon her soul, shall stand to her. (Numbers 30:10 Brenton)
Lb:30:10 Ślub i wszelkie zobowiązania wdowy albo kobiety, która otrzymała list rozwodowy, pozostają ważne. (Lb 30:10 BT_4)
Lb:30:10 καὶ εὐχὴ χήρας καὶ ἐκβεβλημένης, ὅσα ἂν εὔξηται κατὰ τῆς ψυχῆς αὐτῆς, μενοῦσιν αὐτῇ.
Lb:30:10 καί εὐχή, -ῆς, ἡ χήρα, -ας, ἡ καί ἐκ·βάλλω (εκ+βαλλ-, εκ+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd εκ+βαλ-, εκ+βεβλη·κ-, εκ+βεβλη-, εκ+βλη·θ-) ὅσος -η -ον ἄν εὔχομαι (ευχ-, ευξ-, ευξ-, -, ηυχ-, -) κατά ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή αὐτός αὐτή αὐτό μένω (μεν-, μεν(ε)·[σ]-, μειν·[σ]-, μεμενη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό  
Lb:30:10 I też, nawet, mianowicie Ślub Wdowa I też, nawet, mianowicie By rozpraszać/ekstrakt Tyleż/wiele jak Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By modlić się się modl się się; czasami "ślub" W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby On/ona/to/to samo By pozostawać (mieszkaj) On/ona/to/to samo  
Lb:30:10 kai\ eu)CHE\ CHE/ras kai\ e)kbeblEme/nEs, o(/sa a)/n eu)/XEtai kata\ tE=s PSuCHE=s au)tE=s, menou=sin au)tE=|.
Lb:30:10 kai euCHE CHEras kai ekbeblEmenEs, hosa an euXEtai kata tEs PSyCHEs autEs, menusin autE.
Lb:30:10 C N1_NSF N1A_GSF C VM_XMPGSF A1_APN x VA_AMS3S P RA_GSF N1_GSF RD_GSF VF2_FAI3P RD_DSF
Lb:30:10 and also, even, namely vow widow and also, even, namely to disperse/extract as much/many as ever (if ever) to pray pray; sometimes "vow" down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person he/she/it/same to remain (dwell) he/she/it/same  
Lb:30:10 and vow (nom|voc) widow (gen), widows (acc) and having-been-DISPERSE/EXTRACT-ed (gen) as much/many as (nom|acc) ever he/she/it-should-be-PRAY-ed down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (gen) life (gen) her/it/same (gen) they-are-REMAIN-ing, they-will-REMAIN, while REMAIN-ing (dat), going-to-REMAIN (fut ptcp) (dat) her/it/same (dat)  
Lb:30:10 Lb_30:10_1 Lb_30:10_2 Lb_30:10_3 Lb_30:10_4 Lb_30:10_5 Lb_30:10_6 Lb_30:10_7 Lb_30:10_8 Lb_30:10_9 Lb_30:10_10 Lb_30:10_11 Lb_30:10_12 Lb_30:10_13 Lb_30:10_14 Lb_30:10_15
Lb:30:10 x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:30:11 ἐὰν δὲ ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς ἡ εὐχὴ αὐτῆς ἢ ὁ ὁρισμὸς κατὰ τῆς ψυχῆς αὐτῆς μεθ’ ὅρκου
Lb:30:11 And if her vow be made in the house of her husband, or the obligation upon her soul with an oath, (Numbers 30:11 Brenton)
Lb:30:11 Gdy jednak w domu swego męża złożyła ślub lub uczyniła jakie zobowiązanie, (Lb 30:11 BT_4)
Lb:30:11 ἐὰν δὲ ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς εὐχὴ αὐτῆς ὁρισμὸς κατὰ τῆς ψυχῆς αὐτῆς μεθ’ ὅρκου
Lb:30:11 ἐάν (εἰ ἄν) δέ ἐν ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό εὐχή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἤ[1] ὁ ἡ τό   κατά ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή αὐτός αὐτή αὐτό μετά ὅρκος, -ου, ὁ
Lb:30:11 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". On/ona/to/to samo Ślub On/ona/to/to samo Albo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby On/ona/to/to samo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Przysięga
Lb:30:11 e)a\n de\ e)n tO=| oi)/kO| tou= a)ndro\s au)tE=s E( eu)CHE\ au)tE=s E)\ o( o(rismo\s kata\ tE=s PSuCHE=s au)tE=s meT’ o(/rkou
Lb:30:11 ean de en tO oikO tu andros autEs hE euCHE autEs E ho horismos kata tEs PSyCHEs autEs meT’ horku
Lb:30:11 C x P RA_DSM N2_DSM RA_GSM N3_GSM RD_GSF RA_NSF N1_NSF RD_GSF C RA_NSM N2_NSM P RA_GSF N1_GSF RD_GSF P N2_GSM
Lb:30:11 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the house the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". he/she/it/same the vow he/she/it/same or the ć down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing oath
Lb:30:11 if-ever Yet in/among/by (+dat) the (dat) house (dat) the (gen) man, husband (gen) her/it/same (gen) the (nom) vow (nom|voc) her/it/same (gen) or the (nom)   down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (gen) life (gen) her/it/same (gen) after (+acc), with (+gen) oath (gen)
Lb:30:11 Lb_30:11_1 Lb_30:11_2 Lb_30:11_3 Lb_30:11_4 Lb_30:11_5 Lb_30:11_6 Lb_30:11_7 Lb_30:11_8 Lb_30:11_9 Lb_30:11_10 Lb_30:11_11 Lb_30:11_12 Lb_30:11_13 Lb_30:11_14 Lb_30:11_15 Lb_30:11_16 Lb_30:11_17 Lb_30:11_18 Lb_30:11_19 Lb_30:11_20
Lb:30:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:30:12 καὶ ἀκούσῃ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς καὶ παρασιωπήσῃ αὐτῇ καὶ μὴ ἀνανεύσῃ αὐτῇ, καὶ στήσονται πᾶσαι αἱ εὐχαὶ αὐτῆς, καὶ πάντες οἱ ὁρισμοὶ αὐτῆς, οὓς ὡρίσατο κατὰ τῆς ψυχῆς αὐτῆς, στήσονται κατ’ αὐτῆς.
Lb:30:12 and her husband should hear, and hold his peace at her, and not disallow her, then all her vows shall stand, and all the obligations which she contracted against her soul, shall stand against her. (Numbers 30:12 Brenton)
Lb:30:12 a mąż, dowiedziawszy się o tym, milczał i nie okazał sprzeciwu, wtedy ślub jej i podjęte zobowiązania będą ważne. (Lb 30:12 BT_4)
Lb:30:12 καὶ ἀκούσῃ ἀνὴρ αὐτῆς καὶ παρασιωπήσῃ αὐτῇ καὶ μὴ ἀνανεύσῃ αὐτῇ, καὶ στήσονται πᾶσαι αἱ εὐχαὶ αὐτῆς, καὶ πάντες οἱ ὁρισμοὶ αὐτῆς, οὓς ὡρίσατο κατὰ τῆς ψυχῆς αὐτῆς, στήσονται κατ’ αὐτῆς.
Lb:30:12 καί ἄκων[τ] ἄκουσα ἆκο[υ]ν[τ]; ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ αὐτός αὐτή αὐτό καί   αὐτός αὐτή αὐτό καί μή   αὐτός αὐτή αὐτό καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό εὐχή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ ὁρίζω (οριζ-, ορι(ε)·[σ]-, ορι·σ-, -, ωρισ-, ορισ·θ-) κατά ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή αὐτός αὐτή αὐτό ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) κατά αὐτός αὐτή αὐτό
Lb:30:12 I też, nawet, mianowicie Niechętny; by słyszeć Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Nie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By powodować stać Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Ślub On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z On/ona/to/to samo Kto/, który/, który By wyświęcać/znak {ocenę} precz W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby On/ona/to/to samo By powodować stać W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Lb:30:12 kai\ a)kou/sE| o( a)nE\r au)tE=s kai\ parasiOpE/sE| au)tE=| kai\ mE\ a)naneu/sE| au)tE=|, kai\ stE/sontai pa=sai ai( eu)CHai\ au)tE=s, kai\ pa/ntes oi( o(rismoi\ au)tE=s, ou(\s O(ri/sato kata\ tE=s PSuCHE=s au)tE=s, stE/sontai kat’ au)tE=s.
Lb:30:12 kai akusE ho anEr autEs kai parasiOpEsE autE kai mE ananeusE autE, kai stEsontai pasai hai euCHai autEs, kai pantes hoi horismoi autEs, hus hOrisato kata tEs PSyCHEs autEs, stEsontai kat’ autEs.
Lb:30:12 C VA_AAS3S RA_NSM N3_NSM RD_GSF C VA_AAS3S RD_DSF C D VA_AAS3S RD_DSF C VF_FMI3P A1S_NPF RA_NPF N1_NPF RD_GSF C A3_NPM RA_NPM N2_NPM RD_GSF RR_APM VAI_AMI3S P RA_GSF N1_GSF RD_GSF VF_FMI3P P RD_GSF
Lb:30:12 and also, even, namely unwilling; to hear the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". he/she/it/same and also, even, namely ć he/she/it/same and also, even, namely not ć he/she/it/same and also, even, namely to cause to stand every all, each, every, the whole of; to sprinkle the vow he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of the ć he/she/it/same who/whom/which to ordain/mark off down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person he/she/it/same to cause to stand down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing he/she/it/same
Lb:30:12 and unwilling ([Adj] dat); you(sg)-will-be-HEAR-ed, he/she/it-should-HEAR, you(sg)-should-be-HEAR-ed the (nom) man, husband (nom) her/it/same (gen) and   her/it/same (dat) and not   her/it/same (dat) and they-will-be-CAUSE-ed-TO-STand all (nom|voc); to-SPRINKLE, be-you(sg)-SPRINKLE-ed!, he/she/it-happens-to-SPRINKLE (opt) the (nom) vows (nom|voc) her/it/same (gen) and all (nom|voc) the (nom)   her/it/same (gen) who/whom/which (acc) he/she/it-was-ORDAIN/MARK-ed-OFF down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (gen) life (gen) her/it/same (gen) they-will-be-CAUSE-ed-TO-STand down/according to/as per (+acc), against (+gen) her/it/same (gen)
Lb:30:12 Lb_30:12_1 Lb_30:12_2 Lb_30:12_3 Lb_30:12_4 Lb_30:12_5 Lb_30:12_6 Lb_30:12_7 Lb_30:12_8 Lb_30:12_9 Lb_30:12_10 Lb_30:12_11 Lb_30:12_12 Lb_30:12_13 Lb_30:12_14 Lb_30:12_15 Lb_30:12_16 Lb_30:12_17 Lb_30:12_18 Lb_30:12_19 Lb_30:12_20 Lb_30:12_21 Lb_30:12_22 Lb_30:12_23 Lb_30:12_24 Lb_30:12_25 Lb_30:12_26 Lb_30:12_27 Lb_30:12_28 Lb_30:12_29 Lb_30:12_30 Lb_30:12_31 Lb_30:12_32
Lb:30:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:30:13 ἐὰν δὲ περιελὼν περιέλῃ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, ᾗ ἂν ἡμέρᾳ ἀκούσῃ πάντα, ὅσα ἐὰν ἐξέλθῃ ἐκ τῶν χειλέων αὐτῆς κατὰ τὰς εὐχὰς αὐτῆς καὶ κατὰ τοὺς ὁρισμοὺς τοὺς κατὰ τῆς ψυχῆς αὐτῆς, οὐ μενεῖ αὐτῇ· ὁ ἀνὴρ αὐτῆς περιεῖλεν, καὶ κύριος καθαρίσει αὐτήν.
Lb:30:13 But if her husband should utterly cancel the vow in the day in which he shall hear it, none of the things which shall proceed out of her lips in her vows, and in the obligations contracted upon her soul, shall stand to her; her husband has cancelled them, and the Lord shall hold her guiltless. (Numbers 30:13 Brenton)
Lb:30:13 Jeżeli jednak mąż, dowiedziawszy się o tym, od razu unieważnił je, wtedy śluby i zobowiązania wyrażone słowami stają się nieważne. Jest jednak ona bez winy przed Panem, jej śluby bowiem mąż unieważnił. (Lb 30:13 BT_4)
Lb:30:13 ἐὰν δὲ περιελὼν περιέλῃ ἀνὴρ αὐτῆς, ἂν ἡμέρᾳ ἀκούσῃ πάντα, ὅσα ἐὰν ἐξέλθῃ ἐκ τῶν χειλέων αὐτῆς κατὰ τὰς εὐχὰς αὐτῆς καὶ κατὰ τοὺς ὁρισμοὺς τοὺς κατὰ τῆς ψυχῆς αὐτῆς, οὐ μενεῖ αὐτῇ· ἀνὴρ αὐτῆς περιεῖλεν, καὶ κύριος καθαρίσει αὐτήν.
Lb:30:13 ἐάν (εἰ ἄν) δέ περι·αιρέω (περι+αιρ(ε)-, περι+ελ(ε)·[σ]-, περι+ελ·[σ]- or 2nd περι+ελ-, -, -, περι+αιρε·θ-) περι·αιρέω (περι+αιρ(ε)-, περι+ελ(ε)·[σ]-, περι+ελ·[σ]- or 2nd περι+ελ-, -, -, περι+αιρε·θ-) ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ ἄν ἡμέρα, -ας -ἡ ἄκων[τ] ἄκουσα ἆκο[υ]ν[τ]; ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον ἐάν (εἰ ἄν) ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκ ὁ ἡ τό χεῖλο·ς, -ους, τό, gen. pl. χειλέων αὐτός αὐτή αὐτό κατά ὁ ἡ τό εὐχή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί κατά ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό κατά ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μένω (μεν-, μεν(ε)·[σ]-, μειν·[σ]-, μεμενη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ αὐτός αὐτή αὐτό περι·αιρέω (περι+αιρ(ε)-, περι+ελ(ε)·[σ]-, περι+ελ·[σ]- or 2nd περι+ελ-, -, -, περι+αιρε·θ-) καί κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καθαρίζω (καθαριζ-, καθαρι(ε)·[σ]-/καθαρι·σ-, καθαρι·σ-, -, κεκαθαρισ-, καθαρισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Lb:30:13 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś Do skakania usuwaj, usuwaj, zabieraj Do skakania usuwaj, usuwaj, zabieraj Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". On/ona/to/to samo Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Dzień Niechętny; by słyszeć Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By wychodzić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Warga On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Ślub On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By pozostawać (mieszkaj) On/ona/to/to samo Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". On/ona/to/to samo Do skakania usuwaj, usuwaj, zabieraj I też, nawet, mianowicie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By oczyszczać się oczyszczaj On/ona/to/to samo
Lb:30:13 e)a\n de\ perielO\n perie/lE| o( a)nE\r au)tE=s, E(=| a)/n E(me/ra| a)kou/sE| pa/nta, o(/sa e)a\n e)Xe/lTE| e)k tO=n CHeile/On au)tE=s kata\ ta\s eu)CHa\s au)tE=s kai\ kata\ tou\s o(rismou\s tou\s kata\ tE=s PSuCHE=s au)tE=s, ou) menei= au)tE=|· o( a)nE\r au)tE=s periei=len, kai\ ku/rios kaTari/sei au)tE/n.
Lb:30:13 ean de perielOn perielE ho anEr autEs, hE an hEmera akusE panta, hosa ean eXelTE ek tOn CHeileOn autEs kata tas euCHas autEs kai kata tus horismus tus kata tEs PSyCHEs autEs, u menei autE· ho anEr autEs perieilen, kai kyrios kaTarisei autEn.
Lb:30:13 C x VB_AAPNSM VB_AAS3S RA_NSM N3_NSM RD_GSF RR_DSF x N1A_DSF VA_AAS3S A3_APN A1_APN C VB_AAS3S P RA_GPN N3E_GPN RD_GSF P RA_APF N1_APF RD_GSF C P RA_APM N2_APM RA_APM P RA_GSF N1_GSF RD_GSF D VF2_FAI3S RD_DSF RA_NSM N3_NSM RD_GSF VBI_AAI3S C N2_NSM VF_FAI3S RD_ASF
Lb:30:13 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to taking off strip off, remove, take away to taking off strip off, remove, take away the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". he/she/it/same who/whom/which ever (if ever) day unwilling; to hear every all, each, every, the whole of as much/many as if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to come out out of (+gen) ἐξ before vowels the lip he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the vow he/she/it/same and also, even, namely down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the ć the down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person he/she/it/same οὐχ before rough breathing to remain (dwell) he/she/it/same the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". he/she/it/same to taking off strip off, remove, take away and also, even, namely lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to purify cleanse he/she/it/same
Lb:30:13 if-ever Yet going-to-TAKING OFF (fut ptcp) (nom), upon TAKING OFF-ing (nom) you(sg)-will-be-TAKING OFF-ed, he/she/it-should-TAKING OFF, you(sg)-should-be-TAKING OFF-ed the (nom) man, husband (nom) her/it/same (gen) who/whom/which (dat) ever day (dat) unwilling ([Adj] dat); you(sg)-will-be-HEAR-ed, he/she/it-should-HEAR, you(sg)-should-be-HEAR-ed all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) if-ever he/she/it-should-COME-OUT out of (+gen) the (gen) lips (gen) her/it/same (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) vows (acc) her/it/same (gen) and down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc)   the (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (gen) life (gen) her/it/same (gen) not he/she/it-is-REMAIN-ing, you(sg)-are-being-REMAIN-ed (classical), he/she/it-will-REMAIN, you(sg)-will-be-REMAIN-ed (classical) her/it/same (dat) the (nom) man, husband (nom) her/it/same (gen) he/she/it-TAKING OFF-ed and lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-will-PURIFIED, you(sg)-will-be-PURIFIED-ed (classical) her/it/same (acc)
Lb:30:13 Lb_30:13_1 Lb_30:13_2 Lb_30:13_3 Lb_30:13_4 Lb_30:13_5 Lb_30:13_6 Lb_30:13_7 Lb_30:13_8 Lb_30:13_9 Lb_30:13_10 Lb_30:13_11 Lb_30:13_12 Lb_30:13_13 Lb_30:13_14 Lb_30:13_15 Lb_30:13_16 Lb_30:13_17 Lb_30:13_18 Lb_30:13_19 Lb_30:13_20 Lb_30:13_21 Lb_30:13_22 Lb_30:13_23 Lb_30:13_24 Lb_30:13_25 Lb_30:13_26 Lb_30:13_27 Lb_30:13_28 Lb_30:13_29 Lb_30:13_30 Lb_30:13_31 Lb_30:13_32 Lb_30:13_33 Lb_30:13_34 Lb_30:13_35 Lb_30:13_36 Lb_30:13_37 Lb_30:13_38 Lb_30:13_39 Lb_30:13_40 Lb_30:13_41 Lb_30:13_42 Lb_30:13_43
Lb:30:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:30:14 πᾶσα εὐχὴ καὶ πᾶς ὅρκος δεσμοῦ κακῶσαι ψυχήν, ὁ ἀνὴρ αὐτῆς στήσει αὐτῇ καὶ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς περιελεῖ.
Lb:30:14 Every vow, and every binding oath to afflict her soul, her husband shall confirm it to her, or her husband shall cancel it. (Numbers 30:14 Brenton)
Lb:30:14 Mąż może unieważnić lub potwierdzić wszelkie śluby i przysięgi żony. (Lb 30:14 BT_4)
Lb:30:14 πᾶσα εὐχὴ καὶ πᾶς ὅρκος δεσμοῦ κακῶσαι ψυχήν, ἀνὴρ αὐτῆς στήσει αὐτῇ καὶ ἀνὴρ αὐτῆς περιελεῖ.
Lb:30:14 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός εὐχή, -ῆς, ἡ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅρκος, -ου, ὁ δεσμός, -οῦ, ὁ and δεσμά, -ῶν, τά; δεσμεύω v.l. -μέω (δεσμευ-/δεσμ(ε)-, -, -, -, -, -) κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-) ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ αὐτός αὐτή αὐτό ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ αὐτός αὐτή αὐτό περι·αιρέω (περι+αιρ(ε)-, περι+ελ(ε)·[σ]-, περι+ελ·[σ]- or 2nd περι+ελ-, -, -, περι+αιρε·θ-)
Lb:30:14 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ślub I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Przysięga Powstrzymywania powstrzymywanie, kajdanki; by wiązać By robić rzeczy trudne dla Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". On/ona/to/to samo By powodować stać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". On/ona/to/to samo Do skakania usuwaj, usuwaj, zabieraj
Lb:30:14 pa=sa eu)CHE\ kai\ pa=s o(/rkos desmou= kakO=sai PSuCHE/n, o( a)nE\r au)tE=s stE/sei au)tE=| kai\ o( a)nE\r au)tE=s perielei=.
Lb:30:14 pasa euCHE kai pas horkos desmu kakOsai PSyCHEn, ho anEr autEs stEsei autE kai ho anEr autEs perielei.
Lb:30:14 A1S_NSF N1_NSF C A3_NSM N2_NSM N2_GSM VA_AAN N1_ASF RA_NSM N3_NSM RD_GSF VF_FAI3S RD_DSF C RA_NSM N3_NSM RD_GSF VF2_FAI3S
Lb:30:14 every all, each, every, the whole of vow and also, even, namely every all, each, every, the whole of oath restraint restraint, handcuff; to bind to make things difficult for life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". he/she/it/same to cause to stand he/she/it/same and also, even, namely the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". he/she/it/same to taking off strip off, remove, take away
Lb:30:14 every (nom|voc) vow (nom|voc) and every (nom|voc) oath (nom) restraint (gen); be-you(sg)-being-BIND-ed! to-MAKE-THINGS-DIFFICULT-FOR, be-you(sg)-MAKE-ed-THINGS-DIFFICULT-FOR!, he/she/it-happens-to-MAKE-THINGS-DIFFICULT-FOR (opt) life (acc) the (nom) man, husband (nom) her/it/same (gen) he/she/it-will-CAUSE-TO-STand, you(sg)-will-be-CAUSE-ed-TO-STand (classical) her/it/same (dat) and the (nom) man, husband (nom) her/it/same (gen) he/she/it-will-TAKING OFF, you(sg)-will-be-TAKING OFF-ed (classical)
Lb:30:14 Lb_30:14_1 Lb_30:14_2 Lb_30:14_3 Lb_30:14_4 Lb_30:14_5 Lb_30:14_6 Lb_30:14_7 Lb_30:14_8 Lb_30:14_9 Lb_30:14_10 Lb_30:14_11 Lb_30:14_12 Lb_30:14_13 Lb_30:14_14 Lb_30:14_15 Lb_30:14_16 Lb_30:14_17 Lb_30:14_18
Lb:30:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:30:15 ἐὰν δὲ σιωπῶν παρασιωπήσῃ αὐτῇ ἡμέραν ἐξ ἡμέρας, καὶ στήσει αὐτῇ πάσας τὰς εὐχὰς αὐτῆς, καὶ τοὺς ὁρισμοὺς τοὺς ἐπ’ αὐτῆς στήσει αὐτῇ, ὅτι ἐσιώπησεν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ, ᾗ ἤκουσεν.
Lb:30:15 But if he be wholly silent at her from day to day, then shall he bind upon her all her vows; and he shall confirm to her the obligations which she has bound upon herself, because he held his peace at her in the day in which he heard her. (Numbers 30:15 Brenton)
Lb:30:15 Jeśli jednak mąż milczy aż do następnego dnia, tym samym wyraża zgodę na śluby i zobowiązania, jakie uczyniła. Wyraził swą zgodę, ponieważ milczał w dniu, w którym się dowiedział. (Lb 30:15 BT_4)
Lb:30:15 ἐὰν δὲ σιωπῶν παρασιωπήσῃ αὐτῇ ἡμέραν ἐξ ἡμέρας, καὶ στήσει αὐτῇ πάσας τὰς εὐχὰς αὐτῆς, καὶ τοὺς ὁρισμοὺς τοὺς ἐπ’ αὐτῆς στήσει αὐτῇ, ὅτι ἐσιώπησεν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ, ἤκουσεν.
Lb:30:15 ἐάν (εἰ ἄν) δέ σιωπάω (σιωπ(α)-, σιωπη·σ-, σιωπη·σ-, σεσιωπη·κ-, -, -)   αὐτός αὐτή αὐτό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκ ἡμέρα, -ας -ἡ καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό εὐχή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι σιωπάω (σιωπ(α)-, σιωπη·σ-, σιωπη·σ-, σεσιωπη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὅς ἥ ὅ ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-)
Lb:30:15 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś Do bezdźwięcznego On/ona/to/to samo Dzień Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Dzień I też, nawet, mianowicie By powodować stać On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Ślub On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By powodować stać On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto Do bezdźwięcznego On/ona/to/to samo Dzień Kto/, który/, który By słyszeć
Lb:30:15 e)a\n de\ siOpO=n parasiOpE/sE| au)tE=| E(me/ran e)X E(me/ras, kai\ stE/sei au)tE=| pa/sas ta\s eu)CHa\s au)tE=s, kai\ tou\s o(rismou\s tou\s e)p’ au)tE=s stE/sei au)tE=|, o(/ti e)siO/pEsen au)tE=| tE=| E(me/ra|, E(=| E)/kousen.
Lb:30:15 ean de siOpOn parasiOpEsE autE hEmeran eX hEmeras, kai stEsei autE pasas tas euCHas autEs, kai tus horismus tus ep’ autEs stEsei autE, hoti esiOpEsen autE tE hEmera, hE Ekusen.
Lb:30:15 C x V3_PAPNSM VA_AAS3S RD_DSF N1A_ASF P N1A_GSF C VF_FAI3S RD_DSF A1S_APF RA_APF N1_APF RD_GSF C RA_APM N2_APM RA_APM P RD_GSF VF_FAI3S RD_DSF C VAI_AAI3S RD_DSF RA_DSF N1A_DSF RR_DSF VAI_AAI3S
Lb:30:15 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to soundless ć he/she/it/same day out of (+gen) ἐξ before vowels day and also, even, namely to cause to stand he/she/it/same every all, each, every, the whole of; to sprinkle the vow he/she/it/same and also, even, namely the ć the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same to cause to stand he/she/it/same because/that to soundless he/she/it/same the day who/whom/which to hear
Lb:30:15 if-ever Yet while SOUNDLESS-ing (nom, nom|acc|voc, voc)   her/it/same (dat) day (acc) out of (+gen) day (gen), days (acc) and he/she/it-will-CAUSE-TO-STand, you(sg)-will-be-CAUSE-ed-TO-STand (classical) her/it/same (dat) all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) vows (acc) her/it/same (gen) and the (acc)   the (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (gen) he/she/it-will-CAUSE-TO-STand, you(sg)-will-be-CAUSE-ed-TO-STand (classical) her/it/same (dat) because/that he/she/it-SOUNDLESS-ed her/it/same (dat) the (dat) day (dat) who/whom/which (dat) he/she/it-HEAR-ed
Lb:30:15 Lb_30:15_1 Lb_30:15_2 Lb_30:15_3 Lb_30:15_4 Lb_30:15_5 Lb_30:15_6 Lb_30:15_7 Lb_30:15_8 Lb_30:15_9 Lb_30:15_10 Lb_30:15_11 Lb_30:15_12 Lb_30:15_13 Lb_30:15_14 Lb_30:15_15 Lb_30:15_16 Lb_30:15_17 Lb_30:15_18 Lb_30:15_19 Lb_30:15_20 Lb_30:15_21 Lb_30:15_22 Lb_30:15_23 Lb_30:15_24 Lb_30:15_25 Lb_30:15_26 Lb_30:15_27 Lb_30:15_28 Lb_30:15_29 Lb_30:15_30
Lb:30:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:30:16 ἐὰν δὲ περιελὼν περιέλῃ αὐτῆς μετὰ τὴν ἡμέραν, ἣν ἤκουσεν, καὶ λήμψεται τὴν ἁμαρτίαν αὐτοῦ. –
Lb:30:16 And if her husband should in any wise cancel them after the day in which he heard them, then he shall bear his iniquity. (Numbers 30:16 Brenton)
Lb:30:16 Gdyby unieważnił je po upływie dłuższego czasu od dowiedzenia się, wówczas na niego spadnie cały ciężar winy». (Lb 30:16 BT_4)
Lb:30:16 ἐὰν δὲ περιελὼν περιέλῃ αὐτῆς μετὰ τὴν ἡμέραν, ἣν ἤκουσεν, καὶ λήμψεται τὴν ἁμαρτίαν αὐτοῦ.
Lb:30:16 ἐάν (εἰ ἄν) δέ περι·αιρέω (περι+αιρ(ε)-, περι+ελ(ε)·[σ]-, περι+ελ·[σ]- or 2nd περι+ελ-, -, -, περι+αιρε·θ-) περι·αιρέω (περι+αιρ(ε)-, περι+ελ(ε)·[σ]-, περι+ελ·[σ]- or 2nd περι+ελ-, -, -, περι+αιρε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό μετά ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὅς ἥ ὅ ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό  
Lb:30:16 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś Do skakania usuwaj, usuwaj, zabieraj Do skakania usuwaj, usuwaj, zabieraj On/ona/to/to samo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Dzień Kto/, który/, który By słyszeć I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. On/ona/to/to samo  
Lb:30:16 e)a\n de\ perielO\n perie/lE| au)tE=s meta\ tE\n E(me/ran, E(\n E)/kousen, kai\ lE/mPSetai tE\n a(marti/an au)tou=.
Lb:30:16 ean de perielOn perielE autEs meta tEn hEmeran, hEn Ekusen, kai lEmPSetai tEn hamartian autu.
Lb:30:16 C x VB_AAPNSM VB_AAS3S RD_GSF P RA_ASF N1A_ASF RR_ASF VAI_AAI3S C VF_FMI3S RA_ASF N1A_ASF RD_GSM
Lb:30:16 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to taking off strip off, remove, take away to taking off strip off, remove, take away he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the day who/whom/which to hear and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. he/she/it/same  
Lb:30:16 if-ever Yet going-to-TAKING OFF (fut ptcp) (nom), upon TAKING OFF-ing (nom) you(sg)-will-be-TAKING OFF-ed, he/she/it-should-TAKING OFF, you(sg)-should-be-TAKING OFF-ed her/it/same (gen) after (+acc), with (+gen) the (acc) day (acc) who/whom/which (acc) he/she/it-HEAR-ed and he/she/it-will-be-TAKE HOLD OF-ed the (acc) sin (acc) him/it/same (gen)  
Lb:30:16 Lb_30:16_1 Lb_30:16_2 Lb_30:16_3 Lb_30:16_4 Lb_30:16_5 Lb_30:16_6 Lb_30:16_7 Lb_30:16_8 Lb_30:16_9 Lb_30:16_10 Lb_30:16_11 Lb_30:16_12 Lb_30:16_13 Lb_30:16_14 Lb_30:16_15 Lb_30:16_16
Lb:30:16 x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:30:17 ταῦτα τὰ δικαιώματα, ὅσα ἐνετείλατο κύριος τῷ Μωυσῇ ἀνὰ μέσον ἀνδρὸς καὶ γυναικὸς αὐτοῦ καὶ ἀνὰ μέσον πατρὸς καὶ θυγατρὸς ἐν νεότητι ἐν οἴκῳ πατρός.
Lb:30:17 These are the ordinances which the Lord commanded Moses, between a man and his wife, and between a father and daughter in her youth in the house of her father. (Numbers 30:17 Brenton)
Lb:30:17 Oto są prawa, które podał Pan Mojżeszowi, dotyczące spraw pomiędzy mężem a żoną, pomiędzy ojcem a jego córką, która jeszcze jako młoda dziewczyna przebywa w domu swego ojca. (Lb 30:17 BT_4)
Lb:30:17 ταῦτα τὰ δικαιώματα, ὅσα ἐνετείλατο κύριος τῷ Μωυσῇ ἀνὰ μέσον ἀνδρὸς καὶ γυναικὸς αὐτοῦ καὶ ἀνὰ μέσον πατρὸς καὶ θυγατρὸς ἐν νεότητι ἐν οἴκῳ πατρός.
Lb:30:17 οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό δικαίωμα[τ], -ατος, τό ὅσος -η -ον ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ἀνά μέσος -η -ον ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ καί γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀνά μέσος -η -ον πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες καί θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ ἐν νεότη[τ]ς, -ητος, ἡ ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες
Lb:30:17 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] ??? Tyleż/wiele jak By zalecać rozkaz Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Mojżesz W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie Kobiety/żona On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Ojciec I też, nawet, mianowicie Córka W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Młodzież [zobacz neofitę] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Ojciec
Lb:30:17 tau=ta ta\ dikaiO/mata, o(/sa e)netei/lato ku/rios tO=| *mousE=| a)na\ me/son a)ndro\s kai\ gunaiko\s au)tou= kai\ a)na\ me/son patro\s kai\ Tugatro\s e)n neo/tEti e)n oi)/kO| patro/s.
Lb:30:17 tauta ta dikaiOmata, hosa eneteilato kyrios tO musE ana meson andros kai gynaikos autu kai ana meson patros kai Tygatros en neotEti en oikO patros.
Lb:30:17 RD_NPN RA_NPN N3M_NPN A1_NPN VAI_AMI3S N2_NSM RA_DSM N1M_DSM P A1_ASN N3_GSM C N3K_GSF RD_GSM C P A1_ASN N3_GSM C N3_GSF P N3T_DSF P N2_DSM N3_GSM
Lb:30:17 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the ??? as much/many as to enjoin command lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the Moses up/each/by (+acc) middle man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". and also, even, namely woman/wife he/she/it/same and also, even, namely up/each/by (+acc) middle father and also, even, namely daughter in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among youth [see neophyte] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house father
Lb:30:17 these (nom|acc) the (nom|acc) ???s (nom|acc|voc) as much/many as (nom|acc) he/she/it-was-ENJOIN-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (dat) Moses (dat) up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) man, husband (gen) and woman/wife (gen) him/it/same (gen) and up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) father (gen) and daughter (gen) in/among/by (+dat) youth (dat) in/among/by (+dat) house (dat) father (gen)
Lb:30:17 Lb_30:17_1 Lb_30:17_2 Lb_30:17_3 Lb_30:17_4 Lb_30:17_5 Lb_30:17_6 Lb_30:17_7 Lb_30:17_8 Lb_30:17_9 Lb_30:17_10 Lb_30:17_11 Lb_30:17_12 Lb_30:17_13 Lb_30:17_14 Lb_30:17_15 Lb_30:17_16 Lb_30:17_17 Lb_30:17_18 Lb_30:17_19 Lb_30:17_20 Lb_30:17_21 Lb_30:17_22 Lb_30:17_23 Lb_30:17_24 Lb_30:17_25
Lb:30:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x