Pi:3:0t Προσευχὴ Αννας μητρὸς Σαμουηλ.
Pi:3:0t PRAYER OF ANNA THE MOTHER OF SAMUEL
Pi:3:0t Modlitwa Anny, matkia Samuela
Pi:3:0t Προσευχὴ Αννας μητρὸς Σαμουηλ.
Pi:3:0t προσ·ευχή, -ῆς, ἡ Ἅννας v.l. Ἄ-, -α, ὁ; Ἅννα, -ας, ἡ μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ Σαμουήλ, ὁ
Pi:3:0t Modlitwa Hannas/Anna; Hannah/Anna Matka Samuel
Pi:3:0t *proseuCHE\ *annas mEtro\s *samouEl.
Pi:3:0t proseuCHE annas mEtros samuEl.
Pi:3:0t N1_NSF N1A_GSF N3_GSF N_GSM
Pi:3:0t prayer Hannas/Annas; Hannah/Anna mother Samuel
Pi:3:0t prayer (nom|voc) Hannas/Annas (nom); Hannah/Anna (gen) mother (gen) Samuel (indecl)
Pi:3:0t Pi_3:0t_1 Pi_3:0t_2 Pi_3:0t_3 Pi_3:0t_4
Pi:3:0t x x x x
Pi:3:1 Ἐστερεώθη ἡ καρδία μου ἐν κυρίῳ, ὑψώθη κέρας μου ἐν θεῷ μου· ἐπλατύνθη ἐπ’ ἐχθρούς μου τὸ στόμα μου, ηὐφράνθην ἐν σωτηρίᾳ σου.
Pi:3:1 My heart is established in the Lord, my horn is exalted in my God; my mouth is enlarged over my enemies, I have rejoiced in thy salvation. (1 Samuel 2:1 Brenton)
Pi:3:1 Anna modliła się mówiąc: «Raduje się me serce w Panu, moc moja wzrasta dzięki Panu, rozwarły się me usta na wrogów moich, gdyż cieszyć się mogę Twoją pomocą. (1 Sm 2:1 BT_4)
Pi:3:1 Ἐστερεώθη καρδία μου ἐν κυρίῳ, ὑψώθη κέρας μου ἐν θεῷ μου· ἐπλατύνθη ἐπ’ ἐχθρούς μου τὸ στόμα μου, ηὐφράνθην ἐν σωτηρίᾳ σου.
Pi:3:1 στερεόω (στερε(ο)-, στερεω·σ-, στερεω·σ-, -, -, στερεω·θ-) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) κέρα[τ]ς, -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πλατύνω (πλατυν-, -, πλατυν·[σ]-, -, πεπλατυν-, πλατυν·θ-) ἐπί ἐχθρός -ά -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) ἐν σωτηρία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Pi:3:1 By stężać Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By podnosić/ustalony wysoko Róg Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Bóg  Ja By powiększać się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wrogi Ja Ust/żołądka por Ja By celebrować/bądź wesoły W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zbawienia/wyzwolenie Ty; twój/twój(sg)
Pi:3:1 *)estereO/TE E( kardi/a mou e)n kuri/O|, u(PSO/TE ke/ras mou e)n TeO=| mou· e)platu/nTE e)p’ e)CHTrou/s mou to\ sto/ma mou, Eu)fra/nTEn e)n sOtEri/a| sou.
Pi:3:1 estereOTE hE kardia mu en kyriO, hyPSOTE keras mu en TeO mu· eplatynTE ep’ eCHTrus mu to stoma mu, EufranTEn en sOtEria su.
Pi:3:1 VCI_API3S RA_NSF N1A_NSF RP_GS P N2_DSM VCI_API3S N3T_NSN RP_GS P N2_DSM RP_GS VCI_API3S P N2_APM RP_GS RA_NSN N3M_NSN RP_GS VCI_API1S P N1A_DSF RP_GS
Pi:3:1 to solidify the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to elevate/set high horn I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among god [see theology] I to enlarge upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing hostile I the mouth/maw stoma I to celebrate/be merry in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among salvation/deliverance you; your/yours(sg)
Pi:3:1 he/she/it-was-SOLIDIFY-ed the (nom) heart (nom|voc) me (gen) in/among/by (+dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) he/she/it-was-ELEVATE/SET-ed-HIGH horn (nom|acc|voc) me (gen) in/among/by (+dat) god (dat) me (gen) he/she/it-was-ENLARGE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) hostile ([Adj] acc) me (gen) the (nom|acc) mouth/maw (nom|acc|voc) me (gen) I-was-CELEBRATE/BE-ed-MERRY in/among/by (+dat) salvation/deliverance (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Pi:3:1 Pi_3:1_1 Pi_3:1_2 Pi_3:1_3 Pi_3:1_4 Pi_3:1_5 Pi_3:1_6 Pi_3:1_7 Pi_3:1_8 Pi_3:1_9 Pi_3:1_10 Pi_3:1_11 Pi_3:1_12 Pi_3:1_13 Pi_3:1_14 Pi_3:1_15 Pi_3:1_16 Pi_3:1_17 Pi_3:1_18 Pi_3:1_19 Pi_3:1_20 Pi_3:1_21 Pi_3:1_22 Pi_3:1_23
Pi:3:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pi:3:2 ὅτι οὐκ ἔστιν ἅγιος ὡς κύριος, καὶ οὐκ ἔστιν δίκαιος ὡς ὁ θεὸς ἡμῶν· οὐκ ἔστιν ἅγιος πλὴν σοῦ.
Pi:3:2 For there is none holy as the Lord, and there is none righteous as our God; there is none holy besides thee. (1 Samuel 2:2 Brenton)
Pi:3:2 Nikt tak święty jak Pan, prócz Ciebie nie ma nikogo, nikt taką Skałą jak Bóg nasz. (1 Sm 2:2 BT_4)
Pi:3:2 ὅτι οὐκ ἔστιν ἅγιος ὡς κύριος, καὶ οὐκ ἔστιν δίκαιος ὡς θεὸς ἡμῶν· οὐκ ἔστιν ἅγιος πλὴν σοῦ.
Pi:3:2 ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ὡς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δίκαιος -αία -ον ὡς ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) πλήν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Pi:3:2 Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By być Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Jak/jak Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Właśnie prawy, właśnie Jak/jak Bóg  Ja ??? Przed przydechem mocnym By być Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Z wyjątkiem Ty; twój/twój(sg)
Pi:3:2 o(/ti ou)k e)/stin a(/gios O(s ku/rios, kai\ ou)k e)/stin di/kaios O(s o( Teo\s E(mO=n· ou)k e)/stin a(/gios plE\n sou=.
Pi:3:2 hoti uk estin hagios hOs kyrios, kai uk estin dikaios hOs ho Teos hEmOn· uk estin hagios plEn su.
Pi:3:2 C D V9_PAI3S A1A_NSM C N2_NSM C D V9_PAI3S A1A_NSM C RA_NSM N2_NSM RP_GP D V9_PAI3S A1A_NSM D RP_GS
Pi:3:2 because/that οὐχ before rough breathing to be dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) as/like lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be just righteous, just as/like the god [see theology] I οὐχ before rough breathing to be dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) except you; your/yours(sg)
Pi:3:2 because/that not he/she/it-is holy ([Adj] nom) as/like lord (nom); a lord ([Adj] nom) and not he/she/it-is just ([Adj] nom) as/like the (nom) god (nom) us (gen) not he/she/it-is holy ([Adj] nom) except you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Pi:3:2 Pi_3:2_1 Pi_3:2_2 Pi_3:2_3 Pi_3:2_4 Pi_3:2_5 Pi_3:2_6 Pi_3:2_7 Pi_3:2_8 Pi_3:2_9 Pi_3:2_10 Pi_3:2_11 Pi_3:2_12 Pi_3:2_13 Pi_3:2_14 Pi_3:2_15 Pi_3:2_16 Pi_3:2_17 Pi_3:2_18 Pi_3:2_19
Pi:3:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pi:3:3 μὴ καυχᾶσθε καὶ μὴ λαλεῖτε ὑψηλά, μηδὲ ἐξελθάτω μεγαλορημοσύνη ἐκ τοῦ στόματος ὑμῶν, ὅτι θεὸς γνώσεων κύριος καὶ θεὸς ἑτοιμάζον ἐπιτηδεύματα αὐτοῦ.
Pi:3:3 Boast not, and utter not high things; let not high-sounding words come out of your mouth, for the Lord is a God of knowledge, and God prepares his own designs. (1 Samuel 2:3 Brenton)
Pi:3:3 Nie mówcie więcej słów pełnych pychy, z ust waszych niech nie wychodzą słowa wyniosłe, bo Pan jest Bogiem wszechwiedzącym: On waży uczynki. (1 Sm 2:3 BT_4)
Pi:3:3 μὴ καυχᾶσθε καὶ μὴ λαλεῖτε ὑψηλά, μηδὲ ἐξελθάτω μεγαλορημοσύνη ἐκ τοῦ στόματος ὑμῶν, ὅτι θεὸς γνώσεων κύριος καὶ θεὸς ἑτοιμάζον ἐπιτηδεύματα αὐτοῦ.
Pi:3:3 μή καυχάομαι (καυχ(α)-, καυχη·σ-, καυχη·σ-, -, κεκαυχη-, -) καί μή λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ὑψηλός -ή -όν μηδέ (μή δέ); Μῆδος, -ου, ὁ ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -)   ἐκ ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὅτι θεός, -οῦ, ὁ γνῶσις, -εως, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί θεός, -οῦ, ὁ ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-)   αὐτός αὐτή αὐτό
Pi:3:3 Nie By napawać się I też, nawet, mianowicie Nie By mówić Podniesiony µ??' Przedtem ?? [Jedno występowanie: 1 Pt 5:3]; Med [mieszkaniec Medii] By wychodzić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ust/żołądka por Ty Ponieważ/tamto Bóg  Wiedza szukająca wiedzieć, albo wynik takiego pytania {informacji}; wiedza kogoś albo coś Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Bóg  Do gotowy On/ona/to/to samo
Pi:3:3 mE\ kauCHa=sTe kai\ mE\ lalei=te u(PSEla/, mEde\ e)XelTa/tO megalorEmosu/nE e)k tou= sto/matos u(mO=n, o(/ti Teo\s gnO/seOn ku/rios kai\ Teo\s e(toima/DZon e)pitEdeu/mata au)tou=.
Pi:3:3 mE kauCHasTe kai mE laleite hyPSEla, mEde eXelTatO megalorEmosynE ek tu stomatos hymOn, hoti Teos gnOseOn kyrios kai Teos hetoimaDZon epitEdeumata autu.
Pi:3:3 D V3_PMD2P C D V2_PAI2P A1_APN C VC_APD3S N1_NSF P RA_GSN N3M_GSN RP_GP C N2_NSM N3I_GPF N2_NSM C N2_NSM V1_PAPASN N3M_APN RD_GSM
Pi:3:3 not to gloat and also, even, namely not to speak elevated μηδ’ before ὡς [one occurrence: 1 Pt 5:3]; Mede [inhabitant of Media] to come out ć out of (+gen) ἐξ before vowels the mouth/maw stoma you because/that god [see theology] knowledge seeking to know, or the result of such an inquiry; knowledge of someone or something lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely god [see theology] to ready ć he/she/it/same
Pi:3:3 not you(pl)-are-being-GLOAT-ed, be-you(pl)-being-GLOAT-ed!, you(pl)-should-be-being-GLOAT-ed and not you(pl)-are-SPEAK-ing, be-you(pl)-SPEAK-ing! elevated ([Adj] nom|acc|voc) neither/nor; Mede (voc) let-him/her/it-COME-OUT!   out of (+gen) the (gen) mouth/maw (gen) you(pl) (gen) because/that god (nom) knowledges (gen) lord (nom); a lord ([Adj] nom) and god (nom) while READY-ing (nom|acc|voc, voc)   him/it/same (gen)
Pi:3:3 Pi_3:3_1 Pi_3:3_2 Pi_3:3_3 Pi_3:3_4 Pi_3:3_5 Pi_3:3_6 Pi_3:3_7 Pi_3:3_8 Pi_3:3_9 Pi_3:3_10 Pi_3:3_11 Pi_3:3_12 Pi_3:3_13 Pi_3:3_14 Pi_3:3_15 Pi_3:3_16 Pi_3:3_17 Pi_3:3_18 Pi_3:3_19 Pi_3:3_20 Pi_3:3_21 Pi_3:3_22
Pi:3:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pi:3:4 τόξον δυνατῶν ἠσθένησεν, καὶ ἀσθενοῦντες περιεζώσαντο δύναμιν·
Pi:3:4 The bow of the mighty has waxed feeble, and the weak have girded themselves with strength. (1 Samuel 2:4 Brenton)
Pi:3:4 Łuk mocarzy się łamie, a słabi przepasują się mocą, (1 Sm 2:4 BT_4)
Pi:3:4 τόξον δυνατῶν ἠσθένησεν, καὶ ἀσθενοῦντες περιεζώσαντο δύναμιν·
Pi:3:4 τόξον, -ου, τό δυνατός -ή -όν; δυνατέω (δυνατ(ε)-, -, -, -, -, -) ἀ·σθενέω (ασθεν(ε)-, ασθενη·σ-, ασθενη·σ-, ησθενη·κ-, -, -) καί ἀ·σθενέω (ασθεν(ε)-, ασθενη·σ-, ασθενη·σ-, ησθενη·κ-, -, -) περι·ζώννυμι/-ζωννύω (ath. περι+ζωννυ-/περι+ζωννυ-, περι+ζω·σ-, περι+ζω·σ-, -, περι+εζωσ-, -) δύναμις, -εως, ἡ
Pi:3:4 Kłaniaj się (też tęcza) Zdolny; by być efektywny By chorować I też, nawet, mianowicie By chorować Do okrążanego jak gdybyś z uździenicą uździenicy , niech opasuje, opasuj, otaczaj, engird, otaczaj, opasuj, opaska, spódnica, osadzaj pas {strefę} Zdolność
Pi:3:4 to/Xon dunatO=n E)sTe/nEsen, kai\ a)sTenou=ntes perieDZO/santo du/namin·
Pi:3:4 toXon dynatOn EsTenEsen, kai asTenuntes perieDZOsanto dynamin·
Pi:3:4 N2N_ASN A1_GPM VAI_AAI3S C V2_PAPNPM VAI_AMI3P N3I_ASF
Pi:3:4 Bow (also rainbow) capable; to be effective to ail and also, even, namely to ail to encircled as if with a halter halter, begird, belt, surround, engird, encompass, belt, cincture, skirt, embed zone ability
Pi:3:4 Bow (nom|acc|voc) capable ([Adj] gen); while BE-ing-EFFECTIVE (nom) he/she/it-AIL-ed and while AIL-ing (nom|voc) they-were-ENCIRCLED AS IF WITH A HALTER-ed ability (acc)
Pi:3:4 Pi_3:4_1 Pi_3:4_2 Pi_3:4_3 Pi_3:4_4 Pi_3:4_5 Pi_3:4_6 Pi_3:4_7
Pi:3:4 x x x x x x x
Pi:3:5 πλήρεις ἄρτων ἠλαττώθησαν, καὶ οἱ πεινῶντες παρῆκαν γῆν· ὅτι στεῖρα ἔτεκεν ἑπτά, καὶ ἡ πολλὴ ἐν τέκνοις ἠσθένησεν.
Pi:3:5 They that were full of bread are brought low; and the hungry have forsaken the land; for the barren has born seven, and she that abounded in children has waxed feeble. (1 Samuel 2:5 Brenton)
Pi:3:5 za chleb najmują się syci, a głodni już odpoczywają, niepłodna rodzi siedmioro, a wielodzietna więdnie. (1 Sm 2:5 BT_4)
Pi:3:5 πλήρεις ἄρτων ἠλαττώθησαν, καὶ οἱ πεινῶντες παρῆκαν γῆν· ὅτι στεῖρα ἔτεκεν ἑπτά, καὶ πολλὴ ἐν τέκνοις ἠσθένησεν.
Pi:3:5 πλήρης -ες ἄρτος, -ου, ὁ ἐλαττόω/ἐλασσόω (ελαττ(ο)-/ελασσ(ο)-, ελαττω·σ-, ελαττω·σ-, -, ηλαττω-, ελαττω·θ-) καί ὁ ἡ τό πεινάω (πειν(α)-, πεινα·σ-, πεινα·σ-, -, -, -) παρ·ίημι (-, παρ+η·σ-, παρ+η·κ- or 2nd ath. παρ+(ε)-, -, παρ+ει-, παρ+ε·θ-) γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅτι στεῖρα, -ας, ἡ, voc. sg. στεῖρα τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) ἑπτά καί ὁ ἡ τό πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ἐν τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα ἀ·σθενέω (ασθεν(ε)-, ασθενη·σ-, ασθενη·σ-, ησθενη·κ-, -, -)
Pi:3:5 Pełny Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. By robić niższy I też, nawet, mianowicie By głodować być głodzony, metaph., głód, tęsknij potem, by potrzebować, brak, głodzony, głodny, żarłoczny, żądny: Datowany {Przestarzały}: Bardzo głodny By zwisać mijaj, przechodź, lekceważ, dopuszczaj, pozwalaj, zaniechaj, odprężany, osłabiany Ziemi/ziemia Ponieważ/tamto Jałowy jeden By rodzić Siedem I też, nawet, mianowicie Dużo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dziecko By chorować
Pi:3:5 plE/reis a)/rtOn E)lattO/TEsan, kai\ oi( peinO=ntes parE=kan gE=n· o(/ti stei=ra e)/teken e(pta/, kai\ E( pollE\ e)n te/knois E)sTe/nEsen.
Pi:3:5 plEreis artOn ElattOTEsan, kai hoi peinOntes parEkan gEn· hoti steira eteken hepta, kai hE pollE en teknois EsTenEsen.
Pi:3:5 A3H_NPM N2_GPM VCI_API3P C RA_NPM V3_PAPNPM VAI_AAI3P N1_ASF C N1A_NSF VBI_AAI3S M C RA_NSF A1_NSF P N2N_DPN VAI_AAI3S
Pi:3:5 full bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. to make inferior and also, even, namely the to hunger to be starved, metaph., hunger, crave after, to be in want of, lack, famished, peckish, ravenous, sharp-set: dated: very hungry to hang down pass by, pass over, disregard, permit, allow, give up, relaxed, weakened earth/land because/that barren one to give birth seven and also, even, namely the much in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among child to ail
Pi:3:5 full ([Adj] acc, nom|voc) [loaves of] bread (gen) they-were-MAKE-ed-INFERIOR and the (nom) while HUNGER-ing (nom|voc) they-HANG DOWN-ed earth/land (acc) because/that barren one  (nom|voc) he/she/it-GIVE-ed-BIRTH seven and the (nom) much (nom) in/among/by (+dat) children (dat) he/she/it-AIL-ed
Pi:3:5 Pi_3:5_1 Pi_3:5_2 Pi_3:5_3 Pi_3:5_4 Pi_3:5_5 Pi_3:5_6 Pi_3:5_7 Pi_3:5_8 Pi_3:5_9 Pi_3:5_10 Pi_3:5_11 Pi_3:5_12 Pi_3:5_13 Pi_3:5_14 Pi_3:5_15 Pi_3:5_16 Pi_3:5_17 Pi_3:5_18
Pi:3:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pi:3:6 κύριος θανατοῖ καὶ ζωογονεῖ, κατάγει εἰς ᾅδου καὶ ἀνάγει·
Pi:3:6 The Lord kills and makes alive; he brings down to the grave, and brings up. (1 Samuel 2:6 Brenton)
Pi:3:6 To Pan daje śmierć i życie, wtrąca do Szeolu i zeń wyprowadza. (1 Sm 2:6 BT_4)
Pi:3:6 κύριος θανατοῖ καὶ ζωογονεῖ, κατάγει εἰς ᾅδου καὶ ἀνάγει·
Pi:3:6 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θάνατος, -ου, ὁ; θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) καί ζωο·γονέω v.l. ζῳο- (cf. ζῳο·ποιέω) (ζῳογον(ε)-/ζωογον(ε)-, ζῳογονη·σ-/ζωογονη·σ-, ζωογονη·σ-, εζωογονη·κ-, -, -) κατ·άγω (κατ+αγ-, κατ+αξ-, κατ+αξ- or 2nd κατ+αγαγ-, -, -, κατ+αχ·θ-) εἰς[1] ᾅδης, -ου, ὁ; ᾄδω (ᾳδ-, ᾳ[δ]·σ-, ᾳ[δ]·σ-, -, -, -) καί ἀν·άγω (αν+αγ-, αν+αξ-, 2nd αν+αγαγ-, -, -, αν+αχ·θ-)
Pi:3:6 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Śmierć; by zgładzać I też, nawet, mianowicie By pozwalać żyć [oszczędzaj życie z] By zniżać przywracał Do (+przyspieszenie) Hades; by śpiewać I też, nawet, mianowicie By prowadzić
Pi:3:6 ku/rios Tanatoi= kai\ DZOogonei=, kata/gei ei)s a(/|dou kai\ a)na/gei·
Pi:3:6 kyrios Tanatoi kai DZOogonei, katagei eis hadu kai anagei·
Pi:3:6 N2_NSM V4_PAI3S C V2_PAI3S V1_PAI3S P N1M_GSM C V1_PAI3S
Pi:3:6 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. death; to put to death and also, even, namely to allow to live [spare the life of] to bring down brought back into (+acc) Hades; to sing and also, even, namely to lead up
Pi:3:6 lord (nom); a lord ([Adj] nom) deaths (nom|voc); he/she/it-is-PUT-ing-TO-DEATH, you(sg)-are-being-PUT-ed-TO-DEATH, you(sg)-are-being-PUT-ed-TO-DEATH (classical), he/she/it-should-be-PUT-ing-TO-DEATH, you(sg)-should-be-being-PUT-ed-TO-DEATH, he/she/it-happens-to-be-PUT-ing-TO-DEATH (opt) and he/she/it-is-ALLOW-ing-TO-LIVE, you(sg)-are-being-ALLOW-ed-TO-LIVE (classical), be-you(sg)-ALLOW-ing-TO-LIVE! he/she/it-is-BRING DOWN-ing, you(sg)-are-being-BRING DOWN-ed (classical) into (+acc) Hades (gen); be-you(sg)-being-SING-ed! and he/she/it-is-LEAD-ing-UP, you(sg)-are-being-LEAD-ed-UP (classical)
Pi:3:6 Pi_3:6_1 Pi_3:6_2 Pi_3:6_3 Pi_3:6_4 Pi_3:6_5 Pi_3:6_6 Pi_3:6_7 Pi_3:6_8 Pi_3:6_9
Pi:3:6 x x x x x x x x x
Pi:3:7 κύριος πτωχίζει καὶ πλουτίζει, ταπεινοῖ καὶ ἀνυψοῖ.
Pi:3:7 The Lord makes poor, and makes rich; he brings low, and lifts up. (1 Samuel 2:7 Brenton)
Pi:3:7 Pan uboży i wzbogaca, poniża i wywyższa. (1 Sm 2:7 BT_4)
Pi:3:7 κύριος πτωχίζει καὶ πλουτίζει, ταπεινοῖ καὶ ἀνυψοῖ.
Pi:3:7 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]   καί πλουτίζω (πλουτιζ-, πλουτι(ε)·[σ]-, πλουτι·σ-, -, -, πλουτισ·θ-) ταπεινός -ή -όν; ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) καί  
Pi:3:7 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By robić obfity Biedny skromny, poniżaj, upokarzaj, gangrenuj się, osłabiaj, upokarzaj; do niżej I też, nawet, mianowicie
Pi:3:7 ku/rios ptOCHi/DZei kai\ plouti/DZei, tapeinoi= kai\ a)nuPSoi=.
Pi:3:7 kyrios ptOCHiDZei kai plutiDZei, tapeinoi kai anyPSoi.
Pi:3:7 N2_NSM V1_PAI3S C V1_PAI3S V4_PAI3S C V4_PAI3S
Pi:3:7 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. ć and also, even, namely to make abundant poor lowly, abase, humble, mortify, depress, humiliate; to lower and also, even, namely ć
Pi:3:7 lord (nom); a lord ([Adj] nom)   and he/she/it-is-MAKE-ing-ABUNDANT, you(sg)-are-being-MAKE-ed-ABUNDANT (classical) poor ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-LOWER-ing, you(sg)-are-being-LOWER-ed, you(sg)-are-being-LOWER-ed (classical), he/she/it-should-be-LOWER-ing, you(sg)-should-be-being-LOWER-ed, he/she/it-happens-to-be-LOWER-ing (opt) and  
Pi:3:7 Pi_3:7_1 Pi_3:7_2 Pi_3:7_3 Pi_3:7_4 Pi_3:7_5 Pi_3:7_6 Pi_3:7_7
Pi:3:7 x x x x x x x
Pi:3:8 ἀνιστᾷ ἀπὸ γῆς πένητα καὶ ἀπὸ κοπρίας ἐγείρει πτωχὸν τοῦ καθίσαι αὐτὸν μετὰ δυναστῶν λαοῦ καὶ θρόνον δόξης κατακληρονομῶν αὐτοῖς.
Pi:3:8 He lifts up the poor from the earth, and raises the needy from the dunghill; to seat him with the princes of the people, and causing them to inherit the throne of glory: (1 Samuel 2:8 Brenton)
Pi:3:8 Z pyłu podnosi biedaka, z barłogu dźwiga nędzarza, by go wśród możnych posadzić, by dać mu tron zaszczytny. Do Pana należą filary ziemi: na nich świat położył. (1 Sm 2:8 BT_4)
Pi:3:8 ἀνιστᾷ ἀπὸ γῆς πένητα καὶ ἀπὸ κοπρίας ἐγείρει πτωχὸν τοῦ καθίσαι αὐτὸν μετὰ δυναστῶν λαοῦ καὶ θρόνον δόξης κατακληρονομῶν αὐτοῖς.
Pi:3:8 ἀν·ιστάω (by-form of ἀν·ίστημι) (αν+ιστ(α)-, -, -, -, -, -) ἀπό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ πένη[τ]ς, -ητος, ὁ καί ἀπό κοπρία, -ας ἡ ἐγείρω (εγειρ-, εγερ(ε)·[σ]-, εγειρ·[σ]-, εγρηγορ·[κ]-, εγηγερ-, εγερ·θ-) πτωχός -ή -όν ὁ ἡ τό καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό μετά δυνάστης, -ου, ὁ λαός, -οῦ, ὁ καί θρόνος, -ου, ὁ δόξα, -ης, ἡ κατα·κληρο·νομέω (κατα+κληρονομ(ε)-, κατα+κληρονομη·σ-, κατα+κληρονομη·σ-, -, -, κατα+κληρονομη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Pi:3:8 Do ??? Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Biedna osoba I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Nawóź stertę By podnosić się Biedny By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź On/ona/to/to samo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Najwyższy Ludzie I też, nawet, mianowicie Tron Sławy/wzbudzanie grozy By przenosić tytuł On/ona/to/to samo
Pi:3:8 a)nista=| a)po\ gE=s pe/nEta kai\ a)po\ kopri/as e)gei/rei ptOCHo\n tou= kaTi/sai au)to\n meta\ dunastO=n laou= kai\ Tro/non do/XEs kataklEronomO=n au)toi=s.
Pi:3:8 anista apo gEs penEta kai apo koprias egeirei ptOCHon tu kaTisai auton meta dynastOn lau kai Tronon doXEs kataklEronomOn autois.
Pi:3:8 V6_PAI3S P N1_GSF N3T_ASM C P N1A_GSF V1_PAI3S N2_ASM RA_GSN VA_AAN RD_ASM P N1M_GPM N2_GSM C N2_ASM N1S_GSF V2_PAPNSM RD_DPM
Pi:3:8 to ??? from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing earth/land poor person and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing manure pile to rise poor the to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing sovereign people and also, even, namely throne glory/awesomeness to transfer title he/she/it/same
Pi:3:8 he/she/it-is-???-ing, you(sg)-are-being-???-ed, you(sg)-are-being-???-ed (classical), he/she/it-should-be-???-ing, you(sg)-should-be-being-???-ed away from (+gen) earth/land (gen) poor person (acc) and away from (+gen) manure pile (gen), manure piles (acc) he/she/it-is-RISE-ing, you(sg)-are-being-RISE-ed (classical) poor ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) to-SIT DOWN, be-you(sg)-SIT DOWN-ed!, he/she/it-happens-to-SIT DOWN (opt) him/it/same (acc) after (+acc), with (+gen) sovereigns (gen) people (gen) and throne (acc) glory/awesomeness (gen) while TRANSFER-ing-TITLE (nom) them/same (dat)
Pi:3:8 Pi_3:8_1 Pi_3:8_2 Pi_3:8_3 Pi_3:8_4 Pi_3:8_5 Pi_3:8_6 Pi_3:8_7 Pi_3:8_8 Pi_3:8_9 Pi_3:8_10 Pi_3:8_11 Pi_3:8_12 Pi_3:8_13 Pi_3:8_14 Pi_3:8_15 Pi_3:8_16 Pi_3:8_17 Pi_3:8_18 Pi_3:8_19 Pi_3:8_20
Pi:3:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pi:3:9 διδοὺς εὐχὴν τῷ εὐχομένῳ καὶ εὐλόγησεν ἔτη δικαίου· ὅτι οὐκ ἐν ἰσχύι δυνατὸς ἀνήρ,
Pi:3:9 granting his petition to him that prays; and he blesses the years of the righteous, for by strength cannot man prevail. (1 Samuel 2:9 Brenton)
Pi:3:9 On ochrania stopy pobożnych. Występni zginą w ciemnościach, bo nie swoją siłą człowiek zwycięża. (1 Sm 2:9 BT_4)
Pi:3:9 διδοὺς εὐχὴν τῷ εὐχομένῳ καὶ εὐλόγησεν ἔτη δικαίου· ὅτι οὐκ ἐν ἰσχύι δυνατὸς ἀνήρ,
Pi:3:9 δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) εὐχή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό εὔχομαι (ευχ-, ευξ-, ευξ-, -, ηυχ-, -) καί εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ἔτο·ς, -ους, τό δίκαιος -αία -ον; δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐν ἰσχύς, -ύος, ἡ δυνατός -ή -όν ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ
Pi:3:9 By dawać Ślub By modlić się się modl się się; czasami "ślub" I też, nawet, mianowicie By błogosławić Rok Właśnie prawy, właśnie; by robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Siła Zdolny Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż".
Pi:3:9 didou\s eu)CHE\n tO=| eu)CHome/nO| kai\ eu)lo/gEsen e)/tE dikai/ou· o(/ti ou)k e)n i)sCHu/i dunato\s a)nE/r,
Pi:3:9 didus euCHEn tO euCHomenO kai eulogEsen etE dikaiu· hoti uk en isCHyi dynatos anEr,
Pi:3:9 V8_PAPNSM N1_ASF RA_DSM V1_PMPDSM C VA_AAI3S N3E_APN A1A_GSM C D P N3U_DSF A1_NSM N3_NSM
Pi:3:9 to give vow the to pray pray; sometimes "vow" and also, even, namely to bless year just righteous, just; to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous because/that οὐχ before rough breathing in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among strength capable man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband".
Pi:3:9 while GIVE-ing (nom|voc) vow (acc) the (dat) while being-PRAY-ed (dat) and he/she/it-BLESS-ed years (nom|acc|voc) just ([Adj] gen); be-you(sg)-MAKE RIGHTEOUS-ing!, be-you(sg)-being-MAKE RIGHTEOUS-ed! because/that not in/among/by (+dat) strength (dat) capable ([Adj] nom) man, husband (nom)
Pi:3:9 Pi_3:9_1 Pi_3:9_2 Pi_3:9_3 Pi_3:9_4 Pi_3:9_5 Pi_3:9_6 Pi_3:9_7 Pi_3:9_8 Pi_3:9_9 Pi_3:9_10 Pi_3:9_11 Pi_3:9_12 Pi_3:9_13 Pi_3:9_14
Pi:3:9 x x x x x x x x x x x x x x
Pi:3:10 κύριος ἀσθενῆ ποιήσει τὸν ἀντίδικον αὐτοῦ, κύριος ἅγιος. μὴ καυχάσθω ὁ σοφὸς ἐν τῇ σοφίᾳ αὐτοῦ, καὶ μὴ καυχάσθω ὁ δυνατὸς ἐν τῇ δυνάμει αὐτοῦ, καὶ μὴ καυχάσθω ὁ πλούσιος ἐν τῷ πλούτῳ αὐτοῦ, ἀλλ’ ἢ ἐν τούτῳ καυχάσθω ὁ καυχώμενος, συνίειν καὶ γινώσκειν τὸν κύριον καὶ ποιεῖν κρίμα καὶ δικαιοσύνην ἐν μέσῳ τῆς γῆς. κύριος ἀνέβη εἰς οὐρανοὺς καὶ ἐβρόντησεν, αὐτὸς κρινεῖ ἄκρα γῆς δίκαιος ὢν καὶ δίδωσιν ἰσχὺν τοῖς βασιλεῦσιν ἡμῶν καὶ ὑψώσει κέρας χριστοῦ αὐτοῦ
Pi:3:10 The Lord will weaken his adversary; the Lord is holy. Let not the wise man boast in his wisdom, nor let the mighty man boast in his strength, and let not the rich man boast in his wealth; but let him that boasts boast in this, to understand and know the Lord, and to execute judgment and justice in the midst of the earth. The Lord has gone up to the heavens, and has thundered: he will judge the extremities of the earth, and he gives strength to our kings, and will exalt the horn of his Christ. And she left him there before the Lord, (1 Samuel 2:10 Brenton)
Pi:3:10 Pan wniwecz obraca opornych: przeciw nim grzmi na niebiosach. Pan osądza krańce ziemi, On daje potęgę królowi, wywyższa moc swego pomazańca». (1 Sm 2:10 BT_4)
Pi:3:10 κύριος ἀσθενῆ ποιήσει τὸν ἀντίδικον αὐτοῦ, κύριος ἅγιος. μὴ καυχάσθω σοφὸς ἐν τῇ σοφίᾳ αὐτοῦ, καὶ μὴ καυχάσθω δυνατὸς ἐν τῇ δυνάμει αὐτοῦ, καὶ μὴ καυχάσθω πλούσιος ἐν τῷ πλούτῳ αὐτοῦ, ἀλλ’ ἐν τούτῳ καυχάσθω καυχώμενος, συνίειν καὶ γινώσκειν τὸν κύριον καὶ ποιεῖν κρίμα καὶ δικαιοσύνην ἐν μέσῳ τῆς γῆς. κύριος ἀνέβη εἰς οὐρανοὺς καὶ ἐβρόντησεν, αὐτὸς κρινεῖ ἄκρα γῆς δίκαιος ὢν καὶ δίδωσιν ἰσχὺν τοῖς βασιλεῦσιν ἡμῶν καὶ ὑψώσει κέρας χριστοῦ αὐτοῦ
Pi:3:10 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀ·σθενής -ές ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ἀντί·δικος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) μή καυχάομαι (καυχ(α)-, καυχη·σ-, καυχη·σ-, -, κεκαυχη-, -) ὁ ἡ τό σοφός -ή -όν ἐν ὁ ἡ τό σοφία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί μή καυχάομαι (καυχ(α)-, καυχη·σ-, καυχη·σ-, -, κεκαυχη-, -) ὁ ἡ τό δυνατός -ή -όν ἐν ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί μή καυχάομαι (καυχ(α)-, καυχη·σ-, καυχη·σ-, -, κεκαυχη-, -) ὁ ἡ τό πλούσιος -ία -ον ἐν ὁ ἡ τό πλοῦτος, -ου, ὁ and -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἀλλά ἤ[1] ἐν οὗτος αὕτη τοῦτο καυχάομαι (καυχ(α)-, καυχη·σ-, καυχη·σ-, -, κεκαυχη-, -) ὁ ἡ τό καυχάομαι (καυχ(α)-, καυχη·σ-, καυχη·σ-, -, κεκαυχη-, -) συν·ίημι (ath. συν+ι(ε)-, συν+η·σ-, συν+η·κ- or 2nd ath. συν+(ε)-, -, -, -) καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κρίμα[τ], -ατος, τό καί δικαιο·σύνη, -ης, ἡ ἐν μέσος -η -ον ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) εἰς[1] οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί   αὐτός αὐτή αὐτό κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) ἄκρον, -ου, τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ δίκαιος -αία -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἰσχύς, -ύος, ἡ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) κέρα[τ]ς, -ατος, τό Χριστός, -οῦ, ὁ, voc. Χριστέ αὐτός αὐτή αὐτό
Pi:3:10 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Słaby Robienie/robienie; by czynić/rób Przeciwnika prześladowca, przeciwnik, przeciwny On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Nie By napawać się Mądry W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Nie By napawać się Zdolny W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zdolność On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Nie By napawać się Obfity W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Bogactwa/obfitość On/ona/to/to samo Ale Albo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By napawać się By napawać się By rozumieć I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie I też, nawet, mianowicie Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Ziemi/ziemia Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By podnosić Do (+przyspieszenie) Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj Najdalszy obszaru/wierzchołek Ziemi/ziemia Właśnie prawy, właśnie By być I też, nawet, mianowicie By dawać Siła Król Ja I też, nawet, mianowicie By podnosić/ustalony wysoko Róg Chrystus zapalał się. 'namaszczany' On/ona/to/to samo
Pi:3:10 ku/rios a)sTenE= poiE/sei to\n a)nti/dikon au)tou=, ku/rios a(/gios. mE\ kauCHa/sTO o( sofo\s e)n tE=| sofi/a| au)tou=, kai\ mE\ kauCHa/sTO o( dunato\s e)n tE=| duna/mei au)tou=, kai\ mE\ kauCHa/sTO o( plou/sios e)n tO=| plou/tO| au)tou=, a)ll’ E)\ e)n tou/tO| kauCHa/sTO o( kauCHO/menos, suni/ein kai\ ginO/skein to\n ku/rion kai\ poiei=n kri/ma kai\ dikaiosu/nEn e)n me/sO| tE=s gE=s. ku/rios a)ne/bE ei)s ou)ranou\s kai\ e)bro/ntEsen, au)to\s krinei= a)/kra gE=s di/kaios O)\n kai\ di/dOsin i)sCHu\n toi=s basileu=sin E(mO=n kai\ u(PSO/sei ke/ras CHristou= au)tou=
Pi:3:10 kyrios asTenE poiEsei ton antidikon autu, kyrios hagios. mE kauCHasTO ho sofos en tE sofia autu, kai mE kauCHasTO ho dynatos en tE dynamei autu, kai mE kauCHasTO ho plusios en tO plutO autu, all’ E en tutO kauCHasTO ho kauCHOmenos, syniein kai ginOskein ton kyrion kai poiein krima kai dikaiosynEn en mesO tEs gEs. kyrios anebE eis uranus kai ebrontEsen, autos krinei akra gEs dikaios On kai didOsin isCHyn tois basileusin hEmOn kai hyPSOsei keras CHristu autu
Pi:3:10 N2_NSM A3H_APN VF_FAI3S RA_ASM N2_ASM RD_GSM N2_NSM A1A_NSM D V3_PMD3S RA_NSM A1_NSM P RA_DSF N1A_DSF RD_GSM C D V3_PMD3S RA_NSM A1_NSM P RA_DSF N3I_DSF RD_GSM C D V3_PMD3S RA_NSM A1A_NSM P RA_DSM N2_DSM RD_GSM C C P RD_DSM V3_PMD3S RA_NSM V1_PAPNSM V7_PAN C V1_PAN RA_ASM N2_ASM C V2_PAN N3M_ASN C N1_ASF P A1_DSM RA_GSF N1_GSF N2_NSM VZI_AAI3S P N2_APM C VAI_AAI3S RD_NSM VF2_FAI3S A1A_APN N1_GSF A1A_NSM V9_PAPNSM C V8_PAI3S N3_ASF RA_DPM N3V_DPM RP_GP C VF_FAI3S N3T_NSN A1_GSM RD_GSM
Pi:3:10 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. weak doing/making; to do/make the adversary persecutor, antagonist, opponent he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) not to gloat the wise in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] he/she/it/same and also, even, namely not to gloat the capable in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ability he/she/it/same and also, even, namely not to gloat the abundant in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wealth/abundance he/she/it/same but or in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to gloat the to gloat to understand and also, even, namely to know i.e. recognize. the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to do/make sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation and also, even, namely righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle the earth/land lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to ascend into (+acc) sky/heaven and also, even, namely ć he/she/it/same to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn furthest extent/apex earth/land just righteous, just to be and also, even, namely to give strength the king I and also, even, namely to elevate/set high horn Christ lit. 'anointed' he/she/it/same
Pi:3:10 lord (nom); a lord ([Adj] nom) weak ([Adj] acc, nom|acc|voc) doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical) the (acc) adversary (acc) him/it/same (gen) lord (nom); a lord ([Adj] nom) holy ([Adj] nom) not let-him/her/it-be-being-GLOAT-ed! the (nom) wise ([Adj] nom) in/among/by (+dat) the (dat) sapience (dat) him/it/same (gen) and not let-him/her/it-be-being-GLOAT-ed! the (nom) capable ([Adj] nom) in/among/by (+dat) the (dat) ability (dat) him/it/same (gen) and not let-him/her/it-be-being-GLOAT-ed! the (nom) abundant ([Adj] nom) in/among/by (+dat) the (dat) wealth/abundance (dat) him/it/same (gen) but or in/among/by (+dat) this (dat) let-him/her/it-be-being-GLOAT-ed! the (nom) while being-GLOAT-ed (nom) to-be-UNDERSTand-ing and to-be-KNOW-ing the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) and to-be-DO/MAKE-ing sentence (nom|acc|voc) and righteousness (acc) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) the (gen) earth/land (gen) lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-ASCEND-ed into (+acc) skies/heavens (acc) and   he/it/same (nom) he/she/it-is-JUDGE-ing, you(sg)-are-being-JUDGE-ed (classical), he/she/it-will-JUDGE, you(sg)-will-be-JUDGE-ed (classical) furthest extents/apexes (nom|acc|voc) earth/land (gen) just ([Adj] nom) while being (nom) and he/she/it-is-GIVE-ing, they-should-be-GIVE-ing strength (acc) the (dat) kings (dat) us (gen) and he/she/it-will-ELEVATE/SET-HIGH, you(sg)-will-be-ELEVATE/SET-ed-HIGH (classical), (fut perf) (classical) horn (nom|acc|voc) Christ (gen)  
Pi:3:10 Pi_3:10_1 Pi_3:10_2 Pi_3:10_3 Pi_3:10_4 Pi_3:10_5 Pi_3:10_6 Pi_3:10_7 Pi_3:10_8 Pi_3:10_9 Pi_3:10_10 Pi_3:10_11 Pi_3:10_12 Pi_3:10_13 Pi_3:10_14 Pi_3:10_15 Pi_3:10_16 Pi_3:10_17 Pi_3:10_18 Pi_3:10_19 Pi_3:10_20 Pi_3:10_21 Pi_3:10_22 Pi_3:10_23 Pi_3:10_24 Pi_3:10_25 Pi_3:10_26 Pi_3:10_27 Pi_3:10_28 Pi_3:10_29 Pi_3:10_30 Pi_3:10_31 Pi_3:10_32 Pi_3:10_33 Pi_3:10_34 Pi_3:10_35 Pi_3:10_36 Pi_3:10_37 Pi_3:10_38 Pi_3:10_39 Pi_3:10_40 Pi_3:10_41 Pi_3:10_42 Pi_3:10_43 Pi_3:10_44 Pi_3:10_45 Pi_3:10_46 Pi_3:10_47 Pi_3:10_48 Pi_3:10_49 Pi_3:10_50 Pi_3:10_51 Pi_3:10_52 Pi_3:10_53 Pi_3:10_54 Pi_3:10_55 Pi_3:10_56 Pi_3:10_57 Pi_3:10_58 Pi_3:10_59 Pi_3:10_60 Pi_3:10_61 Pi_3:10_62 Pi_3:10_63 Pi_3:10_64 Pi_3:10_65 Pi_3:10_66 Pi_3:10_67 Pi_3:10_68 Pi_3:10_69 Pi_3:10_70 Pi_3:10_71 Pi_3:10_72 Pi_3:10_73 Pi_3:10_74 Pi_3:10_75 Pi_3:10_76 Pi_3:10_77 Pi_3:10_78
Pi:3:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x