Pnp:5:1 Εἰσῆλθον εἰς κῆπόν μου, ἀδελφή μου νύμφη, ἐτρύγησα σμύρναν μου μετὰ ἀρωμάτων μου, ἔφαγον ἄρτον μου μετὰ μέλιτός μου, ἔπιον οἶνόν μου μετὰ γάλακτός μου· φάγετε, πλησίοι, καὶ πίετε καὶ μεθύσθητε, ἀδελφοί,
Pnp:5:1 Let my kinsman come down into his garden, and eat the fruit of his choice berries. I am come into my garden, my sister, my spouse: I have gathered my myrrh with my spices; I have eaten my bread with my honey; I have drunk my wine with my milk. Eat, O friends, and drink; yea, brethren, drink abundantly. (Song of Solomon 5:1 Brenton)
Pnp:5:1 Wchodzę do mego ogrodu, siostro ma, oblubienico; zbieram mirrę mą z moim balsamem; spożywam plaster z miodem moim; piję wino moje wraz z mlekiem moim. Jedzcież, przyjaciele, pijcie, upajajcie się, najdrożsi! (Pnp 5:1 BT_4)
Pnp:5:1 Εἰσῆλθον εἰς κῆπόν μου, ἀδελφή μου νύμφη, ἐτρύγησα σμύρναν μου μετὰ ἀρωμάτων μου, ἔφαγον ἄρτον μου μετὰ μέλιτός μου, ἔπιον οἶνόν μου μετὰ γάλακτός μου· φάγετε, πλησίοι, καὶ πίετε καὶ μεθύσθητε, ἀδελφοί,
Pnp:5:1 εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] κῆπος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀδελφή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς νύμφη, -ης, ἡ τρυγάω (τρυγ(α)-, τρυγη·σ-, τρυγη·σ-, -, -, τρυγη·θ-) σμύρνα[1], -ης, ἡ; Σμύρνα[2], -ης, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μετά ἄρωμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ἄρτος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μετά μέλι[τ], -ιτος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἔπ·ειμι[2] fr. εἶμι[2] (ath. επ+ι-/ath. επ+ει-, -, -, -, -, -); πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) οἶνος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μετά γάλα[κτ], -ακτος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) πλήσιος -α -ον [LXX] καί πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) καί μεθύσκω (μεθυσκ-, μεθυ·σ-, μεθυ·σ-, -, μεμεθυσ-, μεθυσ·θ-) ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί
Pnp:5:1 By wchodzić Do (+przyspieszenie) Ogród Ja Siostra Ja Panny młodej/synowa By sprzątać z pola Mirra; Smyrna [miasto z] Ja Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Aromatyczny [zioło albo korzenie] Ja By jeść Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. Ja Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Miód Ja By natykać się na; by pić Wino Ja Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Mleko Ja By jeść Blisko I też, nawet, mianowicie By pić I też, nawet, mianowicie By stawać się pijany Brat
Pnp:5:1 *ei)sE=lTon ei)s kE=po/n mou, a)delfE/ mou nu/mfE, e)tru/gEsa smu/rnan mou meta\ a)rOma/tOn mou, e)/fagon a)/rton mou meta\ me/lito/s mou, e)/pion oi)=no/n mou meta\ ga/lakto/s mou· fa/gete, plEsi/oi, kai\ pi/ete kai\ meTu/sTEte, a)delfoi/,
Pnp:5:1 eisElTon eis kEpon mu, adelfE mu nymfE, etrygEsa smyrnan mu meta arOmatOn mu, efagon arton mu meta melitos mu, epion oinon mu meta galaktos mu· fagete, plEsioi, kai piete kai meTysTEte, adelfoi,
Pnp:5:1 VBI_AAI1S P N2_ASM RP_GS N1_VSF RP_GS N1_VSF VAI_AAI1S N1S_ASF RP_GS P N3M_GPN RP_GS VBI_AAI1S N2_ASM RP_GS P N3T_GSN RP_GS VBI_AAI1S N2_ASM RP_GS P N3_GSN RP_GS VF_FAI2P N2_VPM C VB_AAD2P C VS_APD2P N2_VPM
Pnp:5:1 to enter into (+acc) garden I sister I bride/daughter-in-law to harvest myrrh; Smyrna [city of] I after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing aromatic [herb or spice] I to eat bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. I after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing honey I to come upon; to drink wine I after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing milk I to eat near and also, even, namely to drink and also, even, namely to get drunk brother
Pnp:5:1 I-ENTER-ed, they-ENTER-ed into (+acc) garden (acc) me (gen) sister (nom|voc) me (gen) bride/daughter-in-law (nom|voc) I-HARVEST-ed myrrh (acc); Smyrna (acc) me (gen) after (+acc), with (+gen) aromatics (gen) me (gen) I-EAT-ed, they-EAT-ed bread (acc) me (gen) after (+acc), with (+gen) honey (gen) me (gen) while COME-ing-UPON (nom|acc|voc, voc); I-DRINK-ed, they-DRINK-ed wine (acc) me (gen) after (+acc), with (+gen) milk (gen) me (gen) you(pl)-will-EAT, do-EAT-you(pl)! near ([Adj] nom|voc) and you(pl)-will-DRINK, do-DRINK-you(pl)! and be-you(pl)-GET-ed-DRUNK!, you(pl)-should-be-GET-ed-DRUNK brothers (nom|voc)
Pnp:5:1 Pnp_5:1_1 Pnp_5:1_2 Pnp_5:1_3 Pnp_5:1_4 Pnp_5:1_5 Pnp_5:1_6 Pnp_5:1_7 Pnp_5:1_8 Pnp_5:1_9 Pnp_5:1_10 Pnp_5:1_11 Pnp_5:1_12 Pnp_5:1_13 Pnp_5:1_14 Pnp_5:1_15 Pnp_5:1_16 Pnp_5:1_17 Pnp_5:1_18 Pnp_5:1_19 Pnp_5:1_20 Pnp_5:1_21 Pnp_5:1_22 Pnp_5:1_23 Pnp_5:1_24 Pnp_5:1_25 Pnp_5:1_26 Pnp_5:1_27 Pnp_5:1_28 Pnp_5:1_29 Pnp_5:1_30 Pnp_5:1_31 Pnp_5:1_32
Pnp:5:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pnp:5:2 Ἐγὼ καθεύδω, καὶ ἡ καρδία μου ἀγρυπνεῖ. φωνὴ ἀδελφιδοῦ μου, κρούει ἐπὶ τὴν θύραν Ἄνοιξόν μοι, ἀδελφή μου, ἡ πλησίον μου, περιστερά μου, τελεία μου, ὅτι ἡ κεφαλή μου ἐπλήσθη δρόσου καὶ οἱ βόστρυχοί μου ψεκάδων νυκτός.
Pnp:5:2 I sleep, but my heart is awake: the voice of my kinsman knocks at the door, saying, Open, open to me, my companion, my sister, my dove, my perfect one: for my head is filled with dew, and my locks with the drops of the night. (Song of Solomon 5:2 Brenton)
Pnp:5:2 Ja śpię, lecz serce me czuwa: Cicho! Oto miły mój puka! «Otwórz mi, siostro moja, przyjaciółko moja, gołąbko moja, ty moja nieskalana, bo pełna rosy ma głowa i kędziory me - kropli nocy». (Pnp 5:2 BT_4)
Pnp:5:2 Ἐγὼ καθεύδω, καὶ καρδία μου ἀγρυπνεῖ. φωνὴ ἀδελφιδοῦ μου, κρούει ἐπὶ τὴν θύραν Ἄνοιξόν μοι, ἀδελφή μου, πλησίον μου, περιστερά μου, τελεία μου, ὅτι κεφαλή μου ἐπλήσθη δρόσου καὶ οἱ βόστρυχοί μου ψεκάδων νυκτός.
Pnp:5:2 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καθεύδω (καθευδ-, -, -, -, -, -) καί ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀγρυπνέω (αγρυπν(ε)-, -, αγρυπνη·σ-, -, -, -) φωνή, -ῆς, ἡ   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κρούω (κρου-, -, κρου·σ-, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό θύρα, -ας, ἡ ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀδελφή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς περιστερά, -ας, ἡ (cf. τρύγων) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς τέλειος -α -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πίμπλημι (ath. πιμπλ(α)-, πλη·σ-, πλη·σ-, -, -, πλησ·θ-)   καί ὁ ἡ τό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   νύξ, -υκτός, ἡ
Pnp:5:2 Ja Do spania do spać I też, nawet, mianowicie Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ja By chcieć dla snu Dźwięku/głos płacze Ja By uderzać strajk, melodię dzwonów; tocz się grzmotu; (v. ja.) By odwoływać się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Drzwi brama By otwierać Ja Siostra Ja Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko Ja Gołąb Ja Uzupełniany Ja Ponieważ/tamto Głowa Ja Do ??? I też, nawet, mianowicie Ja Noc
Pnp:5:2 *)egO\ kaTeu/dO, kai\ E( kardi/a mou a)grupnei=. fOnE\ a)delfidou= mou, krou/ei e)pi\ tE\n Tu/ran *)/anoiXo/n moi, a)delfE/ mou, E( plEsi/on mou, peristera/ mou, telei/a mou, o(/ti E( kefalE/ mou e)plE/sTE dro/sou kai\ oi( bo/struCHoi/ mou PSeka/dOn nukto/s.
Pnp:5:2 egO kaTeudO, kai hE kardia mu agrypnei. fOnE adelfidu mu, kruei epi tEn Tyran anoiXon moi, adelfE mu, hE plEsion mu, peristera mu, teleia mu, hoti hE kefalE mu eplEsTE drosu kai hoi bostryCHoi mu PSekadOn nyktos.
Pnp:5:2 RP_NS V1_PAI1S C RA_NSF N1A_NSF RP_GS V2_PAI3S N1_NSF N2_GSM RP_GS V1_PAI3S P RA_ASF N1A_ASF VA_AAD2S RP_DS N1_VSF RP_GS RA_VSF D RP_GS N1A_VSF RP_GS A1A_VSF RP_GS C RA_NSF N1_NSF RP_GS VSI_API3S N2_GSF C RA_NPM N2_NPM RP_GS N3D_GPF N3_GSF
Pnp:5:2 I to sleeping to be sleeping and also, even, namely the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) I to want for sleep sound/voice cries ć I to knock strike, peal; roll of thunder; (v. i.) To appeal upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the door gate to open up I sister I the neighbor one near, close to; near I pigeon I completed I because/that the head I to ??? ć and also, even, namely the ć I ć night
Pnp:5:2 I (nom) I-am-SLEEPING-ing, I-should-be-SLEEPING-ing and the (nom) heart (nom|voc) me (gen) he/she/it-is-WANT-ing-FOR-SLEEP, you(sg)-are-being-WANT-ed-FOR-SLEEP (classical), be-you(sg)-WANT-ing-FOR-SLEEP! sound/voice (nom|voc)   me (gen) he/she/it-is-KNOCK-ing, you(sg)-are-being-KNOCK-ed (classical) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) door (acc) do-OPEN-you(sg)-UP!, going-to-OPEN (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) me (dat) sister (nom|voc) me (gen) the (nom) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen) pigeon (nom|voc) me (gen) completed ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) me (gen) because/that the (nom) head (nom|voc) me (gen) he/she/it-was-???-ed   and the (nom)   me (gen)   night (gen)
Pnp:5:2 Pnp_5:2_1 Pnp_5:2_2 Pnp_5:2_3 Pnp_5:2_4 Pnp_5:2_5 Pnp_5:2_6 Pnp_5:2_7 Pnp_5:2_8 Pnp_5:2_9 Pnp_5:2_10 Pnp_5:2_11 Pnp_5:2_12 Pnp_5:2_13 Pnp_5:2_14 Pnp_5:2_15 Pnp_5:2_16 Pnp_5:2_17 Pnp_5:2_18 Pnp_5:2_19 Pnp_5:2_20 Pnp_5:2_21 Pnp_5:2_22 Pnp_5:2_23 Pnp_5:2_24 Pnp_5:2_25 Pnp_5:2_26 Pnp_5:2_27 Pnp_5:2_28 Pnp_5:2_29 Pnp_5:2_30 Pnp_5:2_31 Pnp_5:2_32 Pnp_5:2_33 Pnp_5:2_34 Pnp_5:2_35 Pnp_5:2_36 Pnp_5:2_37
Pnp:5:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pnp:5:3 Ἐξεδυσάμην τὸν χιτῶνά μου, πῶς ἐνδύσωμαι αὐτόν; ἐνιψάμην τοὺς πόδας μου, πῶς μολυνῶ αὐτούς;
Pnp:5:3 I have put off my coat; how shall I put it on? I have washed my feet, how shall I defile them? (Song of Solomon 5:3 Brenton)
Pnp:5:3 «Suknię z siebie zdjęłam, mam więc znów ją wkładać? Stopy umyłam, mam więc znów je brudzić?» (Pnp 5:3 BT_4)
Pnp:5:3 Ἐξεδυσάμην τὸν χιτῶνά μου, πῶς ἐνδύσωμαι αὐτόν; ἐνιψάμην τοὺς πόδας μου, πῶς μολυνῶ αὐτούς;
Pnp:5:3 ἐκ·δύω/-δύνω (εκ+δυν-, εκ+δυ·σ-, εκ+δυ·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό χιτών, -ῶνος, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πῶς[1] ἐν·δύω (εν+δυ-, εν+δυ·σ-, εν+δυ·σ-, εν+δεδυ·κ-, εν+δεδυ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό νίπτω (νιπτ-, νιψ-, νιψ-, -, νενιπτ-, νιφ·[θ]-) ὁ ἡ τό πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πῶς[1] μολύνω (μολυν-, -, μολυν·[σ]-, -, μεμολυν-, μολυν·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Pnp:5:3 By rozbierać się Długo opasywany tuniki kaftan, długo opasywał tunika, gabardyna, stanik, sutanna Ja Jak By ubierać On/ona/to/to samo By myć się Stopa Ja Jak By kalać On/ona/to/to samo
Pnp:5:3 *)eXedusa/mEn to\n CHitO=na/ mou, pO=s e)ndu/sOmai au)to/n; e)niPSa/mEn tou\s po/das mou, pO=s molunO= au)tou/s;
Pnp:5:3 eXedysamEn ton CHitOna mu, pOs endysOmai auton; eniPSamEn tus podas mu, pOs molynO autus;
Pnp:5:3 VAI_AMI1S RA_ASM N3W_ASM RP_GS D VA_AMS1S RD_ASM VAI_AMI1S RA_APM N3D_APM RP_GS D VA_AAS1S RD_APM
Pnp:5:3 to undress the long belted tunic caftan, long belted tunic, gaberdine, camisole, cassock I how to clothe he/she/it/same to wash the foot I how to defile he/she/it/same
Pnp:5:3 I-was-UNDRESS-ed the (acc) long belted tunic (acc) me (gen) how I-should-be-CLOTHE-ed him/it/same (acc) I-was-WASH-ed the (acc) feet (acc) me (gen) how I-am-DEFILE-ing, I-should-be-DEFILE-ing, I-should-DEFILE them/same (acc)
Pnp:5:3 Pnp_5:3_1 Pnp_5:3_2 Pnp_5:3_3 Pnp_5:3_4 Pnp_5:3_5 Pnp_5:3_6 Pnp_5:3_7 Pnp_5:3_8 Pnp_5:3_9 Pnp_5:3_10 Pnp_5:3_11 Pnp_5:3_12 Pnp_5:3_13 Pnp_5:3_14
Pnp:5:3 x x x x x x x x x x x x x x
Pnp:5:4 ἀδελφιδός μου ἀπέστειλεν χεῖρα αὐτοῦ ἀπὸ τῆς ὀπῆς, καὶ ἡ κοιλία μου ἐθροήθη ἐπ’ αὐτόν.
Pnp:5:4 My kinsman put forth his hand by the hole of the door, and my belly moved for him. (Song of Solomon 5:4 Brenton)
Pnp:5:4 Ukochany mój przez otwór włożył rękę swą, a serce me zadrżało z jego powodu. (Pnp 5:4 BT_4)
Pnp:5:4 ἀδελφιδός μου ἀπέστειλεν χεῖρα αὐτοῦ ἀπὸ τῆς ὀπῆς, καὶ κοιλία μου ἐθροήθη ἐπ’ αὐτόν.
Pnp:5:4   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό ὁ ἡ τό ὀπή, -ῆς, ἡ καί ὁ ἡ τό κοιλία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς θροέω (θρο(ε)-, -, -, -, -, θροη·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό
Pnp:5:4 Ja zamawiać Ręka On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Otwarcie I też, nawet, mianowicie Brzuch Ja By być prowokowany Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Pnp:5:4 a)delfido/s mou a)pe/steilen CHei=ra au)tou= a)po\ tE=s o)pE=s, kai\ E( koili/a mou e)TroE/TE e)p’ au)to/n.
Pnp:5:4 adelfidos mu apesteilen CHeira autu apo tEs opEs, kai hE koilia mu eTroETE ep’ auton.
Pnp:5:4 N2_NSM RP_GS VAI_AAI3S N3_ASF RD_GSM P RA_GSF N1_GSF C RA_NSF N1A_NSF RP_GS VCI_API3S P RD_ASM
Pnp:5:4 ć I to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send hand he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the opening and also, even, namely the belly I to be provoked upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same
Pnp:5:4   me (gen) he/she/it-ORDER FORTH-ed hand (acc) him/it/same (gen) away from (+gen) the (gen) opening (gen) and the (nom) belly (nom|voc) me (gen) he/she/it-was-BE-ed-PROVOKED upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc)
Pnp:5:4 Pnp_5:4_1 Pnp_5:4_2 Pnp_5:4_3 Pnp_5:4_4 Pnp_5:4_5 Pnp_5:4_6 Pnp_5:4_7 Pnp_5:4_8 Pnp_5:4_9 Pnp_5:4_10 Pnp_5:4_11 Pnp_5:4_12 Pnp_5:4_13 Pnp_5:4_14 Pnp_5:4_15
Pnp:5:4 x x x x x x x x x x x x x x x
Pnp:5:5 ἀνέστην ἐγὼ ἀνοῖξαι τῷ ἀδελφιδῷ μου, χεῖρές μου ἔσταξαν σμύρναν, δάκτυλοί μου σμύρναν πλήρη ἐπὶ χεῖρας τοῦ κλείθρου.
Pnp:5:5 I rose up to open to my kinsman; my hands dropped myrrh, my fingers choice myrrh, on the handles of the lock. (Song of Solomon 5:5 Brenton)
Pnp:5:5 Wstałam, aby otworzyć miłemu memu, a z rąk mych kapała mirra, z palców mych mirra drogocenna - na uchwyt zasuwy. (Pnp 5:5 BT_4)
Pnp:5:5 ἀνέστην ἐγὼ ἀνοῖξαι τῷ ἀδελφιδῷ μου, χεῖρές μου ἔσταξαν σμύρναν, δάκτυλοί μου σμύρναν πλήρη ἐπὶ χεῖρας τοῦ κλείθρου.
Pnp:5:5 ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-) ὁ ἡ τό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς στάζω [LXX] (σταζ-, σταξ-, σταξ- or 2nd σταγ-, -, -, -) σμύρνα[1], -ης, ἡ; Σμύρνα[2], -ης, ἡ δάκτυλος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σμύρνα[1], -ης, ἡ; Σμύρνα[2], -ης, ἡ πλήρης -ες ἐπί χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὁ ἡ τό  
Pnp:5:5 By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Ja By otwierać Ja Ręka Ja By spadać Mirra; Smyrna [miasto z] Palec [zobacz pterodaktyla, uskrzydlany palec] Ja Mirra; Smyrna [miasto z] Pełny Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ręka
Pnp:5:5 a)ne/stEn e)gO\ a)noi=Xai tO=| a)delfidO=| mou, CHei=re/s mou e)/staXan smu/rnan, da/ktuloi/ mou smu/rnan plE/rE e)pi\ CHei=ras tou= klei/Trou.
Pnp:5:5 anestEn egO anoiXai tO adelfidO mu, CHeires mu estaXan smyrnan, daktyloi mu smyrnan plErE epi CHeiras tu kleiTru.
Pnp:5:5 VHI_AAI1S RP_NS VA_AAN RA_DSM N2_DSM RP_GS N3_NPF RP_GS VAI_AAI3P N1S_ASF N2_NPM RP_GS N1S_ASF A3H_ASF P N3_APF RA_GSN N2N_GSN
Pnp:5:5 to stand up put up, raise, resurrect I to open up the ć I hand I to drop myrrh; Smyrna [city of] finger [see ptero-dactyl, winged finger] I myrrh; Smyrna [city of] full upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing hand the ć
Pnp:5:5 I-STand-ed-UP I (nom) to-OPEN-UP, be-you(sg)-OPEN-ed-UP!, he/she/it-happens-to-OPEN-UP (opt) the (dat)   me (gen) hands (nom|voc) me (gen) they-DROP-ed myrrh (acc); Smyrna (acc) fingers (nom|voc) me (gen) myrrh (acc); Smyrna (acc) full ([Adj] acc, nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) hands (acc) the (gen)  
Pnp:5:5 Pnp_5:5_1 Pnp_5:5_2 Pnp_5:5_3 Pnp_5:5_4 Pnp_5:5_5 Pnp_5:5_6 Pnp_5:5_7 Pnp_5:5_8 Pnp_5:5_9 Pnp_5:5_10 Pnp_5:5_11 Pnp_5:5_12 Pnp_5:5_13 Pnp_5:5_14 Pnp_5:5_15 Pnp_5:5_16 Pnp_5:5_17 Pnp_5:5_18
Pnp:5:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pnp:5:6 ἤνοιξα ἐγὼ τῷ ἀδελφιδῷ μου, ἀδελφιδός μου παρῆλθεν· ψυχή μου ἐξῆλθεν ἐν λόγῳ αὐτοῦ, ἐζήτησα αὐτὸν καὶ οὐχ εὗρον αὐτόν, ἐκάλεσα αὐτόν, καὶ οὐχ ὑπήκουσέν μου.
Pnp:5:6 I opened to my kinsman; my kinsman was gone: my soul failed at his speech: I sought him, but found him not; I called him, but he answered me not. (Song of Solomon 5:6 Brenton)
Pnp:5:6 Otworzyłam ukochanemu memu, lecz ukochany mój już odszedł i znikł; życie mię odeszło, iż się oddalił. Szukałam go, lecz nie znalazłam, wołałam go, lecz nie odpowiedział. (Pnp 5:6 BT_4)
Pnp:5:6 ἤνοιξα ἐγὼ τῷ ἀδελφιδῷ μου, ἀδελφιδός μου παρῆλθεν· ψυχή μου ἐξῆλθεν ἐν λόγῳ αὐτοῦ, ἐζήτησα αὐτὸν καὶ οὐχ εὗρον αὐτόν, ἐκάλεσα αὐτόν, καὶ οὐχ ὑπήκουσέν μου.
Pnp:5:6 ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς παρ·έρχομαι (παρ+ερχ-, παρ+ελευ·σ-, παρ+ελθ·[σ]- or 2nd παρ+ελθ-, παρ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐν λόγος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὑπ·ακούω (υπ+ακου-, υπ+ακου·σ-, υπ+ακου·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Pnp:5:6 By otwierać Ja Ja Ja By mijać mijaj, obok, albo przeszły Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja By wychodzić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. On/ona/to/to samo By szukać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By znajdować On/ona/to/to samo By nazywać rozmowę On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być posłusznym Ja
Pnp:5:6 E)/noiXa e)gO\ tO=| a)delfidO=| mou, a)delfido/s mou parE=lTen· PSuCHE/ mou e)XE=lTen e)n lo/gO| au)tou=, e)DZE/tEsa au)to\n kai\ ou)CH eu(=ron au)to/n, e)ka/lesa au)to/n, kai\ ou)CH u(pE/kouse/n mou.
Pnp:5:6 EnoiXa egO tO adelfidO mu, adelfidos mu parElTen· PSyCHE mu eXElTen en logO autu, eDZEtEsa auton kai uCH heuron auton, ekalesa auton, kai uCH hypEkusen mu.
Pnp:5:6 VAI_AAI1S RP_NS RA_DSM N2_DSM RP_GS N2_NSM RP_GS VBI_AAI3S N1_NSF RP_GS VBI_AAI3S P N2_DSM RD_GSM VAI_AAI1S RD_ASM C D VB_AAI1S RD_ASM VAI_AAI1S RD_ASM C D VAI_AAI3S RP_GS
Pnp:5:6 to open up I the ć I ć I to pass by go by, beside, or past cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I to come out in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. he/she/it/same to seek he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to find he/she/it/same to call call he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to obey I
Pnp:5:6 I-OPEN-ed-UP I (nom) the (dat)   me (gen)   me (gen) he/she/it-PASS BY-ed cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) me (gen) he/she/it-COME-ed-OUT in/among/by (+dat) word (dat) him/it/same (gen) I-SEEK-ed him/it/same (acc) and not do-FIND-you(sg)!, I-FIND-ed, they-FIND-ed, upon FIND-ing (nom|acc|voc, voc) him/it/same (acc) I-CALL-ed him/it/same (acc) and not he/she/it-OBEY-ed me (gen)
Pnp:5:6 Pnp_5:6_1 Pnp_5:6_2 Pnp_5:6_3 Pnp_5:6_4 Pnp_5:6_5 Pnp_5:6_6 Pnp_5:6_7 Pnp_5:6_8 Pnp_5:6_9 Pnp_5:6_10 Pnp_5:6_11 Pnp_5:6_12 Pnp_5:6_13 Pnp_5:6_14 Pnp_5:6_15 Pnp_5:6_16 Pnp_5:6_17 Pnp_5:6_18 Pnp_5:6_19 Pnp_5:6_20 Pnp_5:6_21 Pnp_5:6_22 Pnp_5:6_23 Pnp_5:6_24 Pnp_5:6_25 Pnp_5:6_26
Pnp:5:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pnp:5:7 εὕροσάν με οἱ φύλακες οἱ κυκλοῦντες ἐν τῇ πόλει, ἐπάταξάν με, ἐτραυμάτισάν με, ἦραν τὸ θέριστρόν μου ἀπ’ ἐμοῦ φύλακες τῶν τειχέων.
Pnp:5:7 The watchman that go their rounds in the city found me, they smote me, they wounded me; the keepers of the walls took away my veil from me. (Song of Solomon 5:7 Brenton)
Pnp:5:7 Spotkali mnie strażnicy, którzy obchodzą miasto, zbili i poranili mnie, płaszcz mój zdarli ze mnie strażnicy murów. (Pnp 5:7 BT_4)
Pnp:5:7 εὕροσάν με οἱ φύλακες οἱ κυκλοῦντες ἐν τῇ πόλει, ἐπάταξάν με, ἐτραυμάτισάν με, ἦραν τὸ θέριστρόν μου ἀπ’ ἐμοῦ φύλακες τῶν τειχέων.
Pnp:5:7 εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό φύλαξ, -ακος, ὁ ὁ ἡ τό κυκλόω (κυκλ(ο)-, κυκλω·σ-, κυκλω·σ-, -, -, κυκλω·θ-) ἐν ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς τραυματίζω (-, -, τραυματι·σ-, -, τετραυματισ-, τραυματισ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) ὁ ἡ τό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν φύλαξ, -ακος, ὁ ὁ ἡ τό τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων
Pnp:5:7 By znajdować Ja Zabezpieczaj się By okrążać zbieraj się dookoła, otaczaj, związany do ?????? Koło W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto By uderzać Ja By wić się [zobacz zadawaj uraz] Ja By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Ja Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój Zabezpieczaj się Ściana
Pnp:5:7 eu(/rosa/n me oi( fu/lakes oi( kuklou=ntes e)n tE=| po/lei, e)pa/taXa/n me, e)trauma/tisa/n me, E)=ran to\ Te/ristro/n mou a)p’ e)mou= fu/lakes tO=n teiCHe/On.
Pnp:5:7 heurosan me hoi fylakes hoi kykluntes en tE polei, epataXan me, etraumatisan me, Eran to Teristron mu ap’ emu fylakes tOn teiCHeOn.
Pnp:5:7 VA_AAI3P RP_AS RA_NPM N3K_NPM RA_NPM V4_PAPNPM P RA_DSF N3I_DSF VAI_AAI3P RP_AS VAI_AAI3P RP_AS VAI_AAI3P RA_ASN N2N_ASN RP_GS P RP_GS N3K_NPM RA_GPN N3E_GPN
Pnp:5:7 to find I the guard the to encircle gather around, surround, related to κύκλος circle in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the city to smite I to wound [see traumatize] I to lift/pick up take up, tote, raise the ć I from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing I; my/mine guard the wall
Pnp:5:7 they-FIND-ed me (acc) the (nom) guards (nom|voc) the (nom) while ENCIRCLE-ing (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) city (dat) they-SMITE-ed me (acc) they-WOUND-ed me (acc) they-LIFT/PICK-ed-UP the (nom|acc)   me (gen) away from (+gen) me (gen); my/mine (gen) guards (nom|voc) the (gen) walls (gen)
Pnp:5:7 Pnp_5:7_1 Pnp_5:7_2 Pnp_5:7_3 Pnp_5:7_4 Pnp_5:7_5 Pnp_5:7_6 Pnp_5:7_7 Pnp_5:7_8 Pnp_5:7_9 Pnp_5:7_10 Pnp_5:7_11 Pnp_5:7_12 Pnp_5:7_13 Pnp_5:7_14 Pnp_5:7_15 Pnp_5:7_16 Pnp_5:7_17 Pnp_5:7_18 Pnp_5:7_19 Pnp_5:7_20 Pnp_5:7_21 Pnp_5:7_22
Pnp:5:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pnp:5:8 ὥρκισα ὑμᾶς, θυγατέρες Ιερουσαλημ, ἐν ταῖς δυνάμεσιν καὶ ἐν ταῖς ἰσχύσεσιν τοῦ ἀγροῦ, ἐὰν εὕρητε τὸν ἀδελφιδόν μου, τί ἀπαγγείλητε αὐτῷ; ὅτι τετρωμένη ἀγάπης εἰμὶ ἐγώ.
Pnp:5:8 I have charged you, O daughters of Jerusalem, by the powers and the virtues of the field: if ye should find my kinsman, what are ye to say to him? That I am wounded with love. (Song of Solomon 5:8 Brenton)
Pnp:5:8 Zaklinam was, córki jerozolimskie: jeśli umiłowanego mego znajdziecie, cóż mu oznajmicie? Że chora jestem z miłości. (Pnp 5:8 BT_4)
Pnp:5:8 ὥρκισα ὑμᾶς, θυγατέρες Ιερουσαλημ, ἐν ταῖς δυνάμεσιν καὶ ἐν ταῖς ἰσχύσεσιν τοῦ ἀγροῦ, ἐὰν εὕρητε τὸν ἀδελφιδόν μου, τί ἀπαγγείλητε αὐτῷ; ὅτι τετρωμένη ἀγάπης εἰμὶ ἐγώ.
Pnp:5:8 ὁρκίζω (ορκιζ-, ορκι(ε)·[σ]-, ορκι·σ-, -, -, ορκισ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ἐν ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ καί ἐν ὁ ἡ τό ἰσχύσις, -εως, ἡ [LXX] ὁ ἡ τό ἀγρός, -οῦ, ὁ ἐάν (εἰ ἄν) εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ὁ ἡ τό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι   ἀγάπη, -ης, ἡ εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Pnp:5:8 Do przysięgi ize Ty Córka Jerozolima [miasto z] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zdolność I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Potępienie Pole Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By znajdować Ja Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By informować – informować albo opowiadać. On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto Miłość specjalnie miłość Boga dla człowieka i człowieka dla Boga By iść; by być Ja
Pnp:5:8 O(/rkisa u(ma=s, Tugate/res *ierousalEm, e)n tai=s duna/mesin kai\ e)n tai=s i)sCHu/sesin tou= a)grou=, e)a\n eu(/rEte to\n a)delfido/n mou, ti/ a)paggei/lEte au)tO=|; o(/ti tetrOme/nE a)ga/pEs ei)mi\ e)gO/.
Pnp:5:8 hOrkisa hymas, Tygateres ierusalEm, en tais dynamesin kai en tais isCHysesin tu agru, ean heurEte ton adelfidon mu, ti apangeilEte autO; hoti tetrOmenE agapEs eimi egO.
Pnp:5:8 VAI_AAI1S RP_AP N3_VPF N_GSF P RA_DPF N3I_DPF C P RA_DPF N3U_DPF RA_GSM N2_GSM C VB_AAS2P RA_ASM N2_ASM RP_GS RI_ASN VA_AAS2P RD_DSM C VM_XPPNSF N1_GSF V9_PAI1S RP_NS
Pnp:5:8 to oath-ize you daughter Jerusalem [city of] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ability and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the condemnation the field if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to find the ć I who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to report – to report or tell. he/she/it/same because/that ć love especially love of God for man and of man for God to go; to be I
Pnp:5:8 I-OATH-IZE-ed you(pl) (acc) daughters (nom|voc) Jerusalem (indecl) in/among/by (+dat) the (dat) abilities (dat) and in/among/by (+dat) the (dat) condemnations (dat) the (gen) field (gen) if-ever you(pl)-should-FIND the (acc)   me (gen) who/what/why (nom|acc) you(pl)-should-DELIVER A MESSAGE him/it/same (dat) because/that   love (gen) I-am-GO-ing; I-am I (nom)
Pnp:5:8 Pnp_5:8_1 Pnp_5:8_2 Pnp_5:8_3 Pnp_5:8_4 Pnp_5:8_5 Pnp_5:8_6 Pnp_5:8_7 Pnp_5:8_8 Pnp_5:8_9 Pnp_5:8_10 Pnp_5:8_11 Pnp_5:8_12 Pnp_5:8_13 Pnp_5:8_14 Pnp_5:8_15 Pnp_5:8_16 Pnp_5:8_17 Pnp_5:8_18 Pnp_5:8_19 Pnp_5:8_20 Pnp_5:8_21 Pnp_5:8_22 Pnp_5:8_23 Pnp_5:8_24 Pnp_5:8_25 Pnp_5:8_26
Pnp:5:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pnp:5:9 Τί ἀδελφιδός σου ἀπὸ ἀδελφιδοῦ, ἡ καλὴ ἐν γυναιξίν, τί ἀδελφιδός σου ἀπὸ ἀδελφιδοῦ, ὅτι οὕτως ὥρκισας ἡμᾶς;
Pnp:5:9 What is thy kinsman more than another kinsman, O thou beautiful among women? what is thy kinsman more than another kinsman, that thou hast so charged us? (Song of Solomon 5:9 Brenton)
Pnp:5:9 Jakiż to jest ten twój miły z najmilszych, o najpiękniejsza z niewiast? Jakiż to jest ten twój miły z najmilszych, że nas tak zaklinasz? (Pnp 5:9 BT_4)
Pnp:5:9 Τί ἀδελφιδός σου ἀπὸ ἀδελφιδοῦ, καλὴ ἐν γυναιξίν, τί ἀδελφιδός σου ἀπὸ ἀδελφιδοῦ, ὅτι οὕτως ὥρκισας ἡμᾶς;
Pnp:5:9 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπό   ὁ ἡ τό καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός) ἐν γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπό   ὅτι οὕτως/οὕτω ὁρκίζω (ορκιζ-, ορκι(ε)·[σ]-, ορκι·σ-, -, -, ορκισ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Pnp:5:9 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ty; twój/twój(sg) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym W prawo odpowiedni (dosłownie), stąd {odtąd} też, dobrze, stosowny, w prawo, dobry, urodziwy, itd. (W kontraście do ??????, Które jest z natury dobre, to jest Bóg pracowało). W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kobiety/żona Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ty; twój/twój(sg) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ponieważ/tamto thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Do przysięgi ize Ja
Pnp:5:9 *ti/ a)delfido/s sou a)po\ a)delfidou=, E( kalE\ e)n gunaiXi/n, ti/ a)delfido/s sou a)po\ a)delfidou=, o(/ti ou(/tOs O(/rkisas E(ma=s;
Pnp:5:9 ti adelfidos su apo adelfidu, hE kalE en gynaiXin, ti adelfidos su apo adelfidu, hoti hutOs hOrkisas hEmas;
Pnp:5:9 RI_NSN N2_NSM RP_GS P N2_GSM RA_VSF A1_VSF P N3K_DPF RI_ASN N2_NSM RP_GS P N2_GSM C D VAI_AAI2S RP_AP
Pnp:5:9 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. ć you; your/yours(sg) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć the right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought). in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among woman/wife who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. ć you; your/yours(sg) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć because/that thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to oath-ize I
Pnp:5:9 who/what/why (nom|acc)   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) away from (+gen)   the (nom) right ([Adj] nom|voc) in/among/by (+dat) women/wives (dat) who/what/why (nom|acc)   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) away from (+gen)   because/that thusly/like this you(sg)-OATH-IZE-ed us (acc)
Pnp:5:9 Pnp_5:9_1 Pnp_5:9_2 Pnp_5:9_3 Pnp_5:9_4 Pnp_5:9_5 Pnp_5:9_6 Pnp_5:9_7 Pnp_5:9_8 Pnp_5:9_9 Pnp_5:9_10 Pnp_5:9_11 Pnp_5:9_12 Pnp_5:9_13 Pnp_5:9_14 Pnp_5:9_15 Pnp_5:9_16 Pnp_5:9_17 Pnp_5:9_18
Pnp:5:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pnp:5:10 Ἀδελφιδός μου λευκὸς καὶ πυρρός, ἐκλελοχισμένος ἀπὸ μυριάδων·
Pnp:5:10 My kinsman is white and ruddy, chosen out from myriads. (Song of Solomon 5:10 Brenton)
Pnp:5:10 Miły mój śnieżnobiały i rumiany, znakomity spośród tysięcy. (Pnp 5:10 BT_4)
Pnp:5:10 Ἀδελφιδός μου λευκὸς καὶ πυρρός, ἐκλελοχισμένος ἀπὸ μυριάδων·
Pnp:5:10   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λευκός -ή -όν καί Πύρρος[2], -ου, ὁ; πυρρός[1] -ά -όν ἐκ·λοχίζω [LXX] (-, -, -, -, εκ+λελοχισ-, -) ἀπό μυριά[δ]ς, -άδος, ἡ
Pnp:5:10 Ja Biały I też, nawet, mianowicie Pyrrhus; czerwony Do ??? Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Miriada [jednostka dziesięciu tysiąc]
Pnp:5:10 *)adelfido/s mou leuko\s kai\ purro/s, e)kleloCHisme/nos a)po\ muria/dOn·
Pnp:5:10 adelfidos mu leukos kai pyrros, ekleloCHismenos apo myriadOn·
Pnp:5:10 N2_NSM RP_GS A1_NSM C A1A_NSM VS_XPPNSM P N3D_GPF
Pnp:5:10 ć I white and also, even, namely Pyrrhus; red to ??? from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing myriad [unit of ten thousand]
Pnp:5:10   me (gen) white ([Adj] nom) and Pyrrhus (nom); red ([Adj] nom) having-been-???-ed (nom) away from (+gen) myriads (gen)
Pnp:5:10 Pnp_5:10_1 Pnp_5:10_2 Pnp_5:10_3 Pnp_5:10_4 Pnp_5:10_5 Pnp_5:10_6 Pnp_5:10_7 Pnp_5:10_8
Pnp:5:10 x x x x x x x x
Pnp:5:11 κεφαλὴ αὐτοῦ χρυσίον καὶ φαζ, βόστρυχοι αὐτοῦ ἐλάται, μέλανες ὡς κόραξ,
Pnp:5:11 His head is as very fine gold, his locks are flowing, black as a raven. (Song of Solomon 5:11 Brenton)
Pnp:5:11 Głowa jego - najczystsze złoto, kędziory jego włosów jak gałązki palm, czarne jak kruk. (Pnp 5:11 BT_4)
Pnp:5:11 κεφαλὴ αὐτοῦ χρυσίον καὶ φαζ, βόστρυχοι αὐτοῦ ἐλάται, μέλανες ὡς κόραξ,
Pnp:5:11 κεφαλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) καί     αὐτός αὐτή αὐτό ἐλάτη, -ης, ἡ [LXX] μέλα[ν]ς μέλαινα μέλαν, gen. sg. -ανος -αίνης -ανος ὡς κόραξ, -ακος, ὁ
Pnp:5:11 Głowa On/ona/to/to samo Kawałek złota I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Srebrna jodła Czarny Jak/jak Kruczy
Pnp:5:11 kefalE\ au)tou= CHrusi/on kai\ faDZ, bo/struCHoi au)tou= e)la/tai, me/lanes O(s ko/raX,
Pnp:5:11 kefalE autu CHrysion kai faDZ, bostryCHoi autu elatai, melanes hOs koraX,
Pnp:5:11 N1_NSF RD_GSM N2N_NSN C N_N N2_NPM RD_GSM N1_NPF A3E_NPM C N3K_NSM
Pnp:5:11 head he/she/it/same piece of gold and also, even, namely ć ć he/she/it/same silver fir black as/like raven
Pnp:5:11 head (nom|voc) him/it/same (gen) piece of gold (nom|acc|voc) and     him/it/same (gen) silver firs (nom|voc) black ([Adj] nom|voc) as/like raven (nom|voc)
Pnp:5:11 Pnp_5:11_1 Pnp_5:11_2 Pnp_5:11_3 Pnp_5:11_4 Pnp_5:11_5 Pnp_5:11_6 Pnp_5:11_7 Pnp_5:11_8 Pnp_5:11_9 Pnp_5:11_10 Pnp_5:11_11
Pnp:5:11 x x x x x x x x x x x
Pnp:5:12 ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ὡς περιστεραὶ ἐπὶ πληρώματα ὑδάτων λελουσμέναι ἐν γάλακτι καθήμεναι ἐπὶ πληρώματα ὑδάτων,
Pnp:5:12 His eyes are as doves, by the pools of waters, washed with milk, sitting by the pools. (Song of Solomon 5:12 Brenton)
Pnp:5:12 Oczy jego jak gołębice nad strumieniami wód. Zęby jego wymyte w mleku spoczywają w swej oprawie. (Pnp 5:12 BT_4)
Pnp:5:12 ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ὡς περιστεραὶ ἐπὶ πληρώματα ὑδάτων λελουσμέναι ἐν γάλακτι καθήμεναι ἐπὶ πληρώματα ὑδάτων,
Pnp:5:12 ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὡς περιστερά, -ας, ἡ (cf. τρύγων) ἐπί πλήρωμα[τ], -ατος, τό ὕδωρ, ὕδατος, τό λούω (λου-, λου·σ-, λου·σ-, -, λελου-/λελουσ-, λουσ·θ-) ἐν γάλα[κτ], -ακτος, τό κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -) ἐπί πλήρωμα[τ], -ατος, τό ὕδωρ, ὕδατος, τό
Pnp:5:12 Oko On/ona/to/to samo Jak/jak Gołąb Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Całość Woda By kąpać się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Mleko By siedzieć Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Całość Woda
Pnp:5:12 o)fTalmoi\ au)tou= O(s peristerai\ e)pi\ plErO/mata u(da/tOn lelousme/nai e)n ga/lakti kaTE/menai e)pi\ plErO/mata u(da/tOn,
Pnp:5:12 ofTalmoi autu hOs peristerai epi plErOmata hydatOn lelusmenai en galakti kaTEmenai epi plErOmata hydatOn,
Pnp:5:12 N2_NPM RD_GSM C N1A_NPF P N3M_APN N3T_GPN VM_XPPNPF P N3_DSN V5_PMPNPF P N3M_APN N3T_GPN
Pnp:5:12 eye he/she/it/same as/like pigeon upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing entirety water to bathe in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among milk to sit upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing entirety water
Pnp:5:12 eyes (nom|voc) him/it/same (gen) as/like pigeons (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) entireties (nom|acc|voc) waters (gen) having-been-BATHE-ed (nom|voc) in/among/by (+dat) milk (dat) while being-SIT-ed (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) entireties (nom|acc|voc) waters (gen)
Pnp:5:12 Pnp_5:12_1 Pnp_5:12_2 Pnp_5:12_3 Pnp_5:12_4 Pnp_5:12_5 Pnp_5:12_6 Pnp_5:12_7 Pnp_5:12_8 Pnp_5:12_9 Pnp_5:12_10 Pnp_5:12_11 Pnp_5:12_12 Pnp_5:12_13 Pnp_5:12_14
Pnp:5:12 x x x x x x x x x x x x x x
Pnp:5:13 σιαγόνες αὐτοῦ ὡς φιάλαι τοῦ ἀρώματος φύουσαι μυρεψικά, χείλη αὐτοῦ κρίνα στάζοντα σμύρναν πλήρη,
Pnp:5:13 His cheeks are as bowls of spices pouring forth perfumes: his lips are lilies, dropping choice myrrh. (Song of Solomon 5:13 Brenton)
Pnp:5:13 Jego policzki jak balsamiczne grzędy, dające wzrost wonnym ziołom. Jak lilie wargi jego, kapiące mirrą najprzedniejszą. (Pnp 5:13 BT_4)
Pnp:5:13 σιαγόνες αὐτοῦ ὡς φιάλαι τοῦ ἀρώματος φύουσαι μυρεψικά, χείλη αὐτοῦ κρίνα στάζοντα σμύρναν πλήρη,
Pnp:5:13 σιαγών, -όνος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὡς φιάλη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό ἄρωμα[τ], -ατος, τό φύω (φυ-, φυη·σ-, -, πεφυ·κ-, -, φυ·[θ]-)   χεῖλο·ς, -ους, τό, gen. pl. χειλέων αὐτός αὐτή αὐτό κρίνον, -ου, τό στάζω [LXX] (σταζ-, σταξ-, σταξ- or 2nd σταγ-, -, -, -) σμύρνα[1], -ης, ἡ; Σμύρνα[2], -ης, ἡ πλήρης -ες
Pnp:5:13 Policzek On/ona/to/to samo Jak/jak Miska Aromatyczny [zioło albo korzenie] By stawać się Warga On/ona/to/to samo Lilia By spadać Mirra; Smyrna [miasto z] Pełny
Pnp:5:13 siago/nes au)tou= O(s fia/lai tou= a)rO/matos fu/ousai murePSika/, CHei/lE au)tou= kri/na sta/DZonta smu/rnan plE/rE,
Pnp:5:13 siagones autu hOs fialai tu arOmatos fyusai myrePSika, CHeilE autu krina staDZonta smyrnan plErE,
Pnp:5:13 N3N_NPF RD_GSM C N1_NPF RA_GSN N3M_GSN V1_PAPNPF A1_APN N3E_NPN RD_GSM N2N_NPN V1_PAPNPN N1S_ASF A3H_ASF
Pnp:5:13 cheek he/she/it/same as/like bowl the aromatic [herb or spice] to grow ć lip he/she/it/same lily to drop myrrh; Smyrna [city of] full
Pnp:5:13 cheeks (nom|voc) him/it/same (gen) as/like bowls (nom|voc) the (gen) aromatic (gen) while GROW-ing (nom|voc)   lips (nom|acc|voc) him/it/same (gen) lilies (nom|acc|voc) while DROP-ing (acc, nom|acc|voc) myrrh (acc); Smyrna (acc) full ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Pnp:5:13 Pnp_5:13_1 Pnp_5:13_2 Pnp_5:13_3 Pnp_5:13_4 Pnp_5:13_5 Pnp_5:13_6 Pnp_5:13_7 Pnp_5:13_8 Pnp_5:13_9 Pnp_5:13_10 Pnp_5:13_11 Pnp_5:13_12 Pnp_5:13_13 Pnp_5:13_14
Pnp:5:13 x x x x x x x x x x x x x x
Pnp:5:14 χεῖρες αὐτοῦ τορευταὶ χρυσαῖ πεπληρωμέναι θαρσις, κοιλία αὐτοῦ πυξίον ἐλεφάντινον ἐπὶ λίθου σαπφείρου,
Pnp:5:14 His hands are as turned gold set with beryl: his belly is an ivory tablet on a sapphire stone. (Song of Solomon 5:14 Brenton)
Pnp:5:14 Ręce jego jak walce ze złota, wysadzane drogimi kamieniami. Tors jego - rzeźba z kości słoniowej, pokryta szafirami. (Pnp 5:14 BT_4)
Pnp:5:14 χεῖρες αὐτοῦ τορευταὶ χρυσαῖ πεπληρωμέναι θαρσις, κοιλία αὐτοῦ πυξίον ἐλεφάντινον ἐπὶ λίθου σαπφείρου,
Pnp:5:14 χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό   χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν πληρόω (πληρ(ο)-, πληρω·σ-, πληρω·σ-, πεπληρω·κ-, πεπληρω-, πληρω·θ-)   κοιλία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό   ἐλεφάντινος -η -ον ἐπί λίθος, -ου, ὁ σάπφιρος v.l.σαπφειρ·ου
Pnp:5:14 Ręka On/ona/to/to samo Złoty/złoty By napełniać pełność, spełniać Brzuch On/ona/to/to samo Kość słoniowa [zobacz słonia] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kamień Szafirowy
Pnp:5:14 CHei=res au)tou= toreutai\ CHrusai= peplErOme/nai Tarsis, koili/a au)tou= puXi/on e)lefa/ntinon e)pi\ li/Tou sapfei/rou,
Pnp:5:14 CHeires autu toreutai CHrysai peplErOmenai Tarsis, koilia autu pyXion elefantinon epi liTu sapfeiru,
Pnp:5:14 N3_NPF RD_GSM A1_NPF A1C_NPF VM_XPPNPF N_G N1A_NSF RD_GSM N2N_NSN A1_NSN P N2_GSM N2_GSF
Pnp:5:14 hand he/she/it/same ć gold/golden to fill fill, fulfill ć belly he/she/it/same ć ivory [see elephant] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing stone sapphire
Pnp:5:14 hands (nom|voc) him/it/same (gen)   gold/golden ([Adj] nom|voc) having-been-FILL-ed (nom|voc)   belly (nom|voc) him/it/same (gen)   ivory ([Adj] acc, nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) stone (gen) sapphire (gen)
Pnp:5:14 Pnp_5:14_1 Pnp_5:14_2 Pnp_5:14_3 Pnp_5:14_4 Pnp_5:14_5 Pnp_5:14_6 Pnp_5:14_7 Pnp_5:14_8 Pnp_5:14_9 Pnp_5:14_10 Pnp_5:14_11 Pnp_5:14_12 Pnp_5:14_13
Pnp:5:14 x x x x x x x x x x x x x
Pnp:5:15 κνῆμαι αὐτοῦ στῦλοι μαρμάρινοι τεθεμελιωμένοι ἐπὶ βάσεις χρυσᾶς, εἶδος αὐτοῦ ὡς Λίβανος, ἐκλεκτὸς ὡς κέδροι,
Pnp:5:15 His legs are marble pillars set on golden sockets: his form is as Libanus, choice as the cedars. (Song of Solomon 5:15 Brenton)
Pnp:5:15 Jego nogi - kolumny z białego marmuru, wsparte na szczerozłotych podstawach. Postać jego wyniosła jak Liban, wysmukła jak cedry. (Pnp 5:15 BT_4)
Pnp:5:15 κνῆμαι αὐτοῦ στῦλοι μαρμάρινοι τεθεμελιωμένοι ἐπὶ βάσεις χρυσᾶς, εἶδος αὐτοῦ ὡς Λίβανος, ἐκλεκτὸς ὡς κέδροι,
Pnp:5:15   αὐτός αὐτή αὐτό στῦλος, -ου, ὁ   θεμελιόω (θεμελι(ο)-, θεμελιω·σ-, θεμελιω·σ-, -, τεθεμελιω-, θεμελιω·θ-) ἐπί βάσις, -εως, ἡ (cf. πούς) χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν εἶδο·ς, -ους, τό; οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὡς λίβανος[1], -ου, ὁ; Λίβανος[2], -ου, ὁ [LXX] ἐκ·λεκτός -ή -όν ὡς  
Pnp:5:15 On/ona/to/to samo Filar Do ??? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Stopa Złoty/złoty Zjawienie się {Wygląd}; by spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z On/ona/to/to samo Jak/jak Kadzidło; kadzidło biała guma, też Liban Wybierany [zobacz eklektyczny] Jak/jak
Pnp:5:15 knE=mai au)tou= stu=loi marma/rinoi teTemeliOme/noi e)pi\ ba/seis CHrusa=s, ei)=dos au)tou= O(s *li/banos, e)klekto\s O(s ke/droi,
Pnp:5:15 knEmai autu styloi marmarinoi teTemeliOmenoi epi baseis CHrysas, eidos autu hOs libanos, eklektos hOs kedroi,
Pnp:5:15 N1_NPF RD_GSM N2_NPM A1_NPM VM_XPPNPM P N3I_APF A1C_APF N3E_NSN RD_GSM C N2_NSM A1_NSM C N2_NPF
Pnp:5:15 ć he/she/it/same pillar ć to ??? upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing foot gold/golden appearance; to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with he/she/it/same as/like frankincense; incense white gum, also Lebanon selected [see eclectic] as/like ć
Pnp:5:15   him/it/same (gen) pillars (nom|voc)   having-been-???-ed (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) feet (acc, nom|voc) gold/golden ([Adj] acc) appearance (nom|acc|voc); having PERCEIVE-ed (nom|acc|voc, voc) him/it/same (gen) as/like frankincense (nom); incense (nom) selected ([Adj] nom) as/like  
Pnp:5:15 Pnp_5:15_1 Pnp_5:15_2 Pnp_5:15_3 Pnp_5:15_4 Pnp_5:15_5 Pnp_5:15_6 Pnp_5:15_7 Pnp_5:15_8 Pnp_5:15_9 Pnp_5:15_10 Pnp_5:15_11 Pnp_5:15_12 Pnp_5:15_13 Pnp_5:15_14 Pnp_5:15_15
Pnp:5:15 x x x x x x x x x x x x x x x
Pnp:5:16 φάρυγξ αὐτοῦ γλυκασμοὶ καὶ ὅλος ἐπιθυμία· οὗτος ἀδελφιδός μου, καὶ οὗτος πλησίον μου, θυγατέρες Ιερουσαλημ.
Pnp:5:16 His throat is most sweet, and altogether desirable. This is my kinsman, and this is my companion, O daughters of Jerusalem. (Song of Solomon 5:16 Brenton)
Pnp:5:16 Usta jego przesłodkie i cały jest pełen powabu. Taki jest miły mój, taki jest przyjaciel mój, córki jerozolimskie! (Pnp 5:16 BT_4)
Pnp:5:16 φάρυγξ αὐτοῦ γλυκασμοὶ καὶ ὅλος ἐπιθυμία· οὗτος ἀδελφιδός μου, καὶ οὗτος πλησίον μου, θυγατέρες Ιερουσαλημ.
Pnp:5:16 φάρυγξ, -γγος, ὁ [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό   καί ὅλος -η -ον ἐπι·θυμία, -ας, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί οὗτος αὕτη τοῦτο πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
Pnp:5:16 ??? On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Cały Życz sobie żądzy, apetytu, tęskniąc To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ja I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko Ja Córka Jerozolima [miasto z]
Pnp:5:16 fa/rugX au)tou= glukasmoi\ kai\ o(/los e)piTumi/a· ou(=tos a)delfido/s mou, kai\ ou(=tos plEsi/on mou, Tugate/res *ierousalEm.
Pnp:5:16 farynX autu glykasmoi kai holos epiTymia· hutos adelfidos mu, kai hutos plEsion mu, Tygateres ierusalEm.
Pnp:5:16 N3G_NSM RD_GSM N2_NPM C A1_NSM N1A_NSF RD_NSM N2_NSM RP_GS C RD_NSM D RP_GS N3_VPF N_GSF
Pnp:5:16 ??? he/she/it/same ć and also, even, namely whole desire lust, appetite, yearning this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] ć I and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] neighbor one near, close to; near I daughter Jerusalem [city of]
Pnp:5:16 ??? (nom|voc) him/it/same (gen)   and whole (nom) desire (nom|voc) this (nom)   me (gen) and this (nom) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen) daughters (nom|voc) Jerusalem (indecl)
Pnp:5:16 Pnp_5:16_1 Pnp_5:16_2 Pnp_5:16_3 Pnp_5:16_4 Pnp_5:16_5 Pnp_5:16_6 Pnp_5:16_7 Pnp_5:16_8 Pnp_5:16_9 Pnp_5:16_10 Pnp_5:16_11 Pnp_5:16_12 Pnp_5:16_13 Pnp_5:16_14 Pnp_5:16_15
Pnp:5:16 x x x x x x x x x x x x x x x