Ps:113:1 Αλληλουια. Ἐν ἐξόδῳ Ισραηλ ἐξ Αἰγύπτου, οἴκου Ιακωβ ἐκ λαοῦ βαρβάρου
Ps:113:1 who settles the barren woman in a house, as a mother rejoicing over children. (Psalm 113:9 Brenton)
Ps:113:1 Ten, co niepłodnej każe mieszkać w domu jako pełnej radości matce synów. Alleluja. (Psalm 113:9 BT_4)
Ps:113:1 Αλληλουια. Ἐν ἐξόδῳ Ισραηλ ἐξ Αἰγύπτου, οἴκου Ιακωβ ἐκ λαοῦ βαρβάρου
Ps:113:1 ἁλληλουϊά ἐν ἔξ·οδος, -ου, ἡ Ἰσραήλ, ὁ ἐκ Αἴγυπτος, -ου, ἡ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) Ἰακώβ, ὁ ἐκ λαός, -οῦ, ὁ βάρβαρος -ον
Ps:113:1 Alleluja [chwal Yahweh] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Eksodus Izrael Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Egipt [kraj z] Dom; by mieszkać Jacob Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ludzie Barbarzyński
Ps:113:1 *allElouia. *)en e)Xo/dO| *israEl e)X *ai)gu/ptou, oi)/kou *iakOb e)k laou= barba/rou
Ps:113:1 allEluia. en eXodO israEl eX aigyptu, oiku iakOb ek lau barbaru
Ps:113:1 I P N2_DSF N_GSM P N2_GSF N2_GSM N_GSM P N2_GSM A1B_GSM
Ps:113:1 hallelujah [praise Yahweh] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among exodus Israel out of (+gen) ἐξ before vowels Egypt [country of] house; to dwell Jacob out of (+gen) ἐξ before vowels people barbaric
Ps:113:1 hallelujah in/among/by (+dat) exodus (dat) Israel (indecl) out of (+gen) Egypt (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! Jacob (indecl) out of (+gen) people (gen) barbaric ([Adj] gen)
Ps:113:1 Ps_113:1_1 Ps_113:1_2 Ps_113:1_3 Ps_113:1_4 Ps_113:1_5 Ps_113:1_6 Ps_113:1_7 Ps_113:1_8 Ps_113:1_9 Ps_113:1_10 Ps_113:1_11
Ps:113:1 x x x x x x x x x x x
Ps:113:2 ἐγενήθη Ιουδαία ἁγίασμα αὐτοῦ, Ισραηλ ἐξουσία αὐτοῦ.
Ps:113:2 Judea became his sanctuary, and Israel his dominion. (Psalm 114:2 Brenton)
Ps:113:2 przybytkiem jego stał się Juda, Izrael jego królestwem. (Psalm 114:2 BT_4)
Ps:113:2 ἐγενήθη Ιουδαία ἁγίασμα αὐτοῦ, Ισραηλ ἐξουσία αὐτοῦ.
Ps:113:2 γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) Ἰουδαία, -ας, ἡ; Ἰουδαῖος -αία -ον   αὐτός αὐτή αὐτό Ἰσραήλ, ὁ ἐξ·ουσία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:113:2 By stawać się stawaj się, zdarzaj się Judea [okolica z]; żydowski On/ona/to/to samo Izrael Władzy kontrola, władca, siła, poruszają się, wolność pozwalana przez pokój, pozwolenie {licencję} On/ona/to/to samo
Ps:113:2 e)genE/TE *ioudai/a a(gi/asma au)tou=, *israEl e)Xousi/a au)tou=.
Ps:113:2 egenETE iudaia hagiasma autu, israEl eXusia autu.
Ps:113:2 VCI_API3S N1A_NSF N3M_NSN RD_GSM N_NSM N1A_NSF RD_GSM
Ps:113:2 to become become, happen Judea [region of]; Jewish ć he/she/it/same Israel authority control, ruler, power, sway, freedom permitted by peace, licence he/she/it/same
Ps:113:2 he/she/it-was-BECOME-ed Judea (nom|voc); Jewish ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc)   him/it/same (gen) Israel (indecl) authority (nom|voc) him/it/same (gen)
Ps:113:2 Ps_113:2_1 Ps_113:2_2 Ps_113:2_3 Ps_113:2_4 Ps_113:2_5 Ps_113:2_6 Ps_113:2_7
Ps:113:2 x x x x x x x
Ps:113:3 ἡ θάλασσα εἶδεν καὶ ἔφυγεν, ὁ Ιορδάνης ἐστράφη εἰς τὰ ὀπίσω·
Ps:113:3 The sea saw and fled: Jordan was turned back. (Psalm 114:3 Brenton)
Ps:113:3 Ujrzało morze i uciekło, Jordan bieg swój odwrócił. (Psalm 114:3 BT_4)
Ps:113:3 θάλασσα εἶδεν καὶ ἔφυγεν, Ιορδάνης ἐστράφη εἰς τὰ ὀπίσω·
Ps:113:3 ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) καί φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ στρέφω (στρεφ-, στρεψ-, στρεψ-, -, -, στραφ·[θ]-) εἰς[1] ὁ ἡ τό ὀπίσω
Ps:113:3 Morze By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I też, nawet, mianowicie By uciekać Jordan [rzeka z] By odwracać się Do (+przyspieszenie) Z tyłu w tył, z tyłu, potem
Ps:113:3 E( Ta/lassa ei)=den kai\ e)/fugen, o( *iorda/nEs e)stra/fE ei)s ta\ o)pi/sO·
Ps:113:3 hE Talassa eiden kai efygen, ho iordanEs estrafE eis ta opisO·
Ps:113:3 RA_NSF N1S_NSF VBI_AAI3S C VBI_AAI3S RA_NSM N1M_NSM VDI_API3S P RA_APN P
Ps:113:3 the sea to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), and also, even, namely to flee the Jordan [river of] to turn into (+acc) the behind back, behind, after
Ps:113:3 the (nom) sea (nom|voc) he/she/it-SEE-ed and he/she/it-FLEE-ed the (nom) Jordan (nom) he/she/it-was-TURN-ed into (+acc) the (nom|acc) behind
Ps:113:3 Ps_113:3_1 Ps_113:3_2 Ps_113:3_3 Ps_113:3_4 Ps_113:3_5 Ps_113:3_6 Ps_113:3_7 Ps_113:3_8 Ps_113:3_9 Ps_113:3_10 Ps_113:3_11
Ps:113:3 x x x x x x x x x x x
Ps:113:4 τὰ ὄρη ἐσκίρτησαν ὡσεὶ κριοὶ καὶ οἱ βουνοὶ ὡς ἀρνία προβάτων.
Ps:113:4 The mountains skipped like rams, and the hills like lambs. (Psalm 114:4 Brenton)
Ps:113:4 Góry skakały jak barany, pagórki - niby jagnięta. (Psalm 114:4 BT_4)
Ps:113:4 τὰ ὄρη ἐσκίρτησαν ὡσεὶ κριοὶ καὶ οἱ βουνοὶ ὡς ἀρνία προβάτων.
Ps:113:4 ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) σκιρτάω (σκιρτ(α)-, σκιρτη·σ-, σκιρτη·σ-, -, -, -) ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-)   καί ὁ ἡ τό βουνός, -οῦ, ὁ (cf. ὄρος) ὡς ἀρνίον, -ου, τό (Dimin. of ἀρήν) πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός)
Ps:113:4 Wchodź By podskakiwać skakanie albo skakanie Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się I też, nawet, mianowicie Wzgórze Jak/jak Jagnię Owca (sheepfold)
Ps:113:4 ta\ o)/rE e)ski/rtEsan O(sei\ krioi\ kai\ oi( bounoi\ O(s a)rni/a proba/tOn.
Ps:113:4 ta orE eskirtEsan hOsei krioi kai hoi bunoi hOs arnia probatOn.
Ps:113:4 RA_NPN N3E_NPN VAI_AAI3P x N2_NPM C RA_NPM N2_NPM x N2N_NPN N2N_GPN
Ps:113:4 the mount to gambol skipping or leaping like/approximately [as-if]; to push ć and also, even, namely the hill as/like lamb sheep (sheepfold)
Ps:113:4 the (nom|acc) mounts (nom|acc|voc) they-GAMBOL-ed like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical)   and the (nom) hills (nom|voc) as/like lambs (nom|acc|voc) sheep (gen)
Ps:113:4 Ps_113:4_1 Ps_113:4_2 Ps_113:4_3 Ps_113:4_4 Ps_113:4_5 Ps_113:4_6 Ps_113:4_7 Ps_113:4_8 Ps_113:4_9 Ps_113:4_10 Ps_113:4_11
Ps:113:4 x x x x x x x x x x x
Ps:113:5 τί σοί ἐστιν, θάλασσα, ὅτι ἔφυγες, καὶ σοί, Ιορδάνη, ὅτι ἀνεχώρησας εἰς τὰ ὀπίσω;
Ps:113:5 What ailed thee, O sea, that thou fleddest? and thou Jordan, that thou wast turned back? (Psalm 114:5 Brenton)
Ps:113:5 Cóż ci jest, morze, że uciekasz? Czemu, Jordanie, bieg swój odwracasz? (Psalm 114:5 BT_4)
Ps:113:5 τί σοί ἐστιν, θάλασσα, ὅτι ἔφυγες, καὶ σοί, Ιορδάνη, ὅτι ἀνεχώρησας εἰς τὰ ὀπίσω;
Ps:113:5 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) θάλασσα, -ης, ἡ ὅτι φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) Ἰορδάνης, -ου, ὁ ὅτι ἀνα·χωρέω (ανα+χωρ(ε)-, -, ανα+χωρη·σ-, -, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό ὀπίσω
Ps:113:5 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By być Morze Ponieważ/tamto By uciekać I też, nawet, mianowicie Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Jordan [rzeka z] Ponieważ/tamto By uciekać cofają się, cofają się, odchodzą, opuszczają, skaczą, opróżniają Do (+przyspieszenie) Z tyłu w tył, z tyłu, potem
Ps:113:5 ti/ soi/ e)stin, Ta/lassa, o(/ti e)/fuges, kai\ soi/, *iorda/nE, o(/ti a)neCHO/rEsas ei)s ta\ o)pi/sO;
Ps:113:5 ti soi estin, Talassa, hoti efyges, kai soi, iordanE, hoti aneCHOrEsas eis ta opisO;
Ps:113:5 RI_ASN RP_DS V9_PAI3S N1S_NSF C VBI_AAI2S C RP_DS N1M_VSM C VAI_AAI2S P RA_APN P
Ps:113:5 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. you; your/yours(sg); to rub worn, rub to be sea because/that to flee and also, even, namely you; your/yours(sg); to rub worn, rub Jordan [river of] because/that to turn tail withdraw, retreat, depart, leave, take off, vacate into (+acc) the behind back, behind, after
Ps:113:5 who/what/why (nom|acc) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) he/she/it-is sea (nom|voc) because/that you(sg)-FLEE-ed and you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) Jordan (voc) because/that you(sg)-TURN-ed-TAIL into (+acc) the (nom|acc) behind
Ps:113:5 Ps_113:5_1 Ps_113:5_2 Ps_113:5_3 Ps_113:5_4 Ps_113:5_5 Ps_113:5_6 Ps_113:5_7 Ps_113:5_8 Ps_113:5_9 Ps_113:5_10 Ps_113:5_11 Ps_113:5_12 Ps_113:5_13 Ps_113:5_14
Ps:113:5 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:113:6 τὰ ὄρη, ὅτι ἐσκιρτήσατε ὡσεὶ κριοί, καὶ οἱ βουνοὶ ὡς ἀρνία προβάτων;
Ps:113:6 Ye mountains, that ye skipped like rams, and ye hills, like lambs? (Psalm 114:6 Brenton)
Ps:113:6 Góry, czemu skaczecie jak barany, pagórki - niby jagnięta? (Psalm 114:6 BT_4)
Ps:113:6 τὰ ὄρη, ὅτι ἐσκιρτήσατε ὡσεὶ κριοί, καὶ οἱ βουνοὶ ὡς ἀρνία προβάτων;
Ps:113:6 ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ὅτι σκιρτάω (σκιρτ(α)-, σκιρτη·σ-, σκιρτη·σ-, -, -, -) ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-)   καί ὁ ἡ τό βουνός, -οῦ, ὁ (cf. ὄρος) ὡς ἀρνίον, -ου, τό (Dimin. of ἀρήν) πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός)
Ps:113:6 Wchodź Ponieważ/tamto By podskakiwać skakanie albo skakanie Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się I też, nawet, mianowicie Wzgórze Jak/jak Jagnię Owca (sheepfold)
Ps:113:6 ta\ o)/rE, o(/ti e)skirtE/sate O(sei\ krioi/, kai\ oi( bounoi\ O(s a)rni/a proba/tOn;
Ps:113:6 ta orE, hoti eskirtEsate hOsei krioi, kai hoi bunoi hOs arnia probatOn;
Ps:113:6 RA_APN N3E_APN C VAI_AAI2P x N2_NPM C RA_NPM N2_NPM x N2N_NPN N2N_GPN
Ps:113:6 the mount because/that to gambol skipping or leaping like/approximately [as-if]; to push ć and also, even, namely the hill as/like lamb sheep (sheepfold)
Ps:113:6 the (nom|acc) mounts (nom|acc|voc) because/that you(pl)-GAMBOL-ed like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical)   and the (nom) hills (nom|voc) as/like lambs (nom|acc|voc) sheep (gen)
Ps:113:6 Ps_113:6_1 Ps_113:6_2 Ps_113:6_3 Ps_113:6_4 Ps_113:6_5 Ps_113:6_6 Ps_113:6_7 Ps_113:6_8 Ps_113:6_9 Ps_113:6_10 Ps_113:6_11 Ps_113:6_12
Ps:113:6 x x x x x x x x x x x x
Ps:113:7 ἀπὸ προσώπου κυρίου ἐσαλεύθη ἡ γῆ, ἀπὸ προσώπου τοῦ θεοῦ Ιακωβ
Ps:113:7 The earth trembled at the presence of the Lord, at the presence of the God of Jacob; (Psalm 114:7 Brenton)
Ps:113:7 Zadrżyj, ziemio, przed obliczem Pana całej ziemi, przed obliczem Boga Jakubowego, (Psalm 114:7 BT_4)
Ps:113:7 ἀπὸ προσώπου κυρίου ἐσαλεύθη γῆ, ἀπὸ προσώπου τοῦ θεοῦ Ιακωβ
Ps:113:7 ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] σαλεύω (σαλευ-, σαλευ·σ-, σαλευ·σ-, -, σεσαλευ-, σαλευ·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ Ἰακώβ, ὁ
Ps:113:7 Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By trząść się (drżenie) Ziemi/ziemia Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Bóg  Jacob
Ps:113:7 a)po\ prosO/pou kuri/ou e)saleu/TE E( gE=, a)po\ prosO/pou tou= Teou= *iakOb
Ps:113:7 apo prosOpu kyriu esaleuTE hE gE, apo prosOpu tu Teu iakOb
Ps:113:7 P N2N_GSN N2_GSM VCI_API3S RA_NSF N1_NSF P N2N_GSN RA_GSM N2_GSM N_GSM
Ps:113:7 from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to shake (tremor) the earth/land from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face the god [see theology] Jacob
Ps:113:7 away from (+gen) face (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) he/she/it-was-SHAKE-ed the (nom) earth/land (nom|voc) away from (+gen) face (gen) the (gen) god (gen) Jacob (indecl)
Ps:113:7 Ps_113:7_1 Ps_113:7_2 Ps_113:7_3 Ps_113:7_4 Ps_113:7_5 Ps_113:7_6 Ps_113:7_7 Ps_113:7_8 Ps_113:7_9 Ps_113:7_10 Ps_113:7_11
Ps:113:7 x x x x x x x x x x x
Ps:113:8 τοῦ στρέψαντος τὴν πέτραν εἰς λίμνας ὑδάτων καὶ τὴν ἀκρότομον εἰς πηγὰς ὑδάτων.
Ps:113:8 who turned the rock into pools of water, and the flint into fountains of water. (Psalm 114:8 Brenton)
Ps:113:8 który zmienia opokę w oazę, a skałę w krynicę wody. (Psalm 114:8 BT_4)
Ps:113:8 τοῦ στρέψαντος τὴν πέτραν εἰς λίμνας ὑδάτων καὶ τὴν ἀκρότομον εἰς πηγὰς ὑδάτων.
Ps:113:8 ὁ ἡ τό στρέφω (στρεφ-, στρεψ-, στρεψ-, -, -, στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό πέτρα, -ας, ἡ εἰς[1] λίμνη, -ης, ἡ ὕδωρ, ὕδατος, τό καί ὁ ἡ τό   εἰς[1] πηγή, -ῆς, ἡ ὕδωρ, ὕδατος, τό
Ps:113:8 By odwracać się Skała Do (+przyspieszenie) Jezioro Woda I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Wiosna {Sprężyna} Woda
Ps:113:8 tou= stre/PSantos tE\n pe/tran ei)s li/mnas u(da/tOn kai\ tE\n a)kro/tomon ei)s pEga\s u(da/tOn.
Ps:113:8 tu strePSantos tEn petran eis limnas hydatOn kai tEn akrotomon eis pEgas hydatOn.
Ps:113:8 RA_GSM VA_AAPGSM RA_ASF N1A_ASF P N1_APF N3T_GPN C RA_ASF A1B_ASF P N1_APF N3T_GPN
Ps:113:8 the to turn the rock into (+acc) lake water and also, even, namely the ć into (+acc) spring water
Ps:113:8 the (gen) upon TURN-ing (gen) the (acc) rock (acc) into (+acc) lakes (acc) waters (gen) and the (acc)   into (+acc) springs (acc) waters (gen)
Ps:113:8 Ps_113:8_1 Ps_113:8_2 Ps_113:8_3 Ps_113:8_4 Ps_113:8_5 Ps_113:8_6 Ps_113:8_7 Ps_113:8_8 Ps_113:8_9 Ps_113:8_10 Ps_113:8_11 Ps_113:8_12 Ps_113:8_13
Ps:113:8 x x x x x x x x x x x x x
Ps:113:9 μὴ ἡμῖν, κύριε, μὴ ἡμῖν, ἀλλ’ ἢ τῷ ὀνόματί σου δὸς δόξαν ἐπὶ τῷ ἐλέει σου καὶ τῇ ἀληθείᾳ σου,
Ps:113:9 Not to us, O Lord, not to us, but to thy name give glory, because of thy mercy and thy truth; (Psalm 115:1 Brenton)
Ps:113:9 Nie nam, Panie, nie nam, lecz Twemu imieniu daj chwałę za Twoją łaskawość i wierność! (Psalm 115:1 BT_4)
Ps:113:9 μὴ ἡμῖν, κύριε, μὴ ἡμῖν, ἀλλ’ τῷ ὀνόματί σου δὸς δόξαν ἐπὶ τῷ ἐλέει σου καὶ τῇ ἀληθείᾳ σου,
Ps:113:9 μή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀλλά ἤ[1] ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) ἐπί ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ; ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό ἀ·λήθεια, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:113:9 Nie Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Nie Ja Ale Albo Nazwisko {Imię} co do Ty; twój/twój(sg) By dawać Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Litość; by okazać miłosierdzie Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie PRAWDA Ty; twój/twój(sg)
Ps:113:9 mE\ E(mi=n, ku/rie, mE\ E(mi=n, a)ll’ E)\ tO=| o)no/mati/ sou do\s do/Xan e)pi\ tO=| e)le/ei sou kai\ tE=| a)lETei/a| sou,
Ps:113:9 mE hEmin, kyrie, mE hEmin, all’ E tO onomati su dos doXan epi tO eleei su kai tE alETeia su,
Ps:113:9 D RP_DP N2_VSM D RP_DP C C RA_DSN N3M_DSN RP_GS VO_AAD2S N1S_ASF P RA_DSN N3E_DSN RP_GS C RA_DSF N1A_DSF RP_GS
Ps:113:9 not I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. not I but or the name with regard to you; your/yours(sg) to give glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the mercy; to show mercy you; your/yours(sg) and also, even, namely the truth you; your/yours(sg)
Ps:113:9 not us (dat) lord (voc); a lord ([Adj] voc) not us (dat) but or the (dat) name (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) do-GIVE-you(sg)! glory/awesomeness (acc); upon GLORY-ing (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) mercy (dat); he/she/it-is-SHOW-ing-MERCY, you(sg)-are-being-SHOW-ed-MERCY (classical), be-you(sg)-SHOW-ing-MERCY! you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (dat) truth (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:113:9 Ps_113:9_1 Ps_113:9_2 Ps_113:9_3 Ps_113:9_4 Ps_113:9_5 Ps_113:9_6 Ps_113:9_7 Ps_113:9_8 Ps_113:9_9 Ps_113:9_10 Ps_113:9_11 Ps_113:9_12 Ps_113:9_13 Ps_113:9_14 Ps_113:9_15 Ps_113:9_16 Ps_113:9_17 Ps_113:9_18 Ps_113:9_19 Ps_113:9_20
Ps:113:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:113:10 μήποτε εἴπωσιν τὰ ἔθνη Ποῦ ἐστιν ὁ θεὸς αὐτῶν;
Ps:113:10 lest at any time the nations should say, Where is their God? (Psalm 115:2 Brenton)
Ps:113:10 Czemu mają mówić poganie: «A gdzież jest ich Bóg?» (Psalm 115:2 BT_4)
Ps:113:10 μήποτε εἴπωσιν τὰ ἔθνη Ποῦ ἐστιν θεὸς αὐτῶν;
Ps:113:10 μήποτε (μή ποτέ) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ποῦ[1] εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:113:10 Nigdy By mówić/opowiadaj Naród [zobacz etniczny] Gdzie By być Bóg  On/ona/to/to samo
Ps:113:10 mE/pote ei)/pOsin ta\ e)/TnE *pou= e)stin o( Teo\s au)tO=n;
Ps:113:10 mEpote eipOsin ta eTnE pu estin ho Teos autOn;
Ps:113:10 D VB_AAS3P RA_NPN N3E_NPN D V9_PAI3S RA_NSM N2_NSM RD_GPM
Ps:113:10 never to say/tell the nation [see ethnic] where to be the god [see theology] he/she/it/same
Ps:113:10 never they-should-SAY/TELL the (nom|acc) nations (nom|acc|voc) where he/she/it-is the (nom) god (nom) them/same (gen)
Ps:113:10 Ps_113:10_1 Ps_113:10_2 Ps_113:10_3 Ps_113:10_4 Ps_113:10_5 Ps_113:10_6 Ps_113:10_7 Ps_113:10_8 Ps_113:10_9
Ps:113:10 x x x x x x x x x
Ps:113:11 ὁ δὲ θεὸς ἡμῶν ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω· ἐν τοῖς οὐρανοῖς καὶ ἐν τῇ γῇ πάντα, ὅσα ἠθέλησεν, ἐποίησεν.
Ps:113:11 But our God has done in heaven and on earth, whatsoever he has pleased. (Psalm 115:3 Brenton)
Ps:113:11 Nasz Bóg jest w niebie; czyni wszystko, co zechce. (Psalm 115:3 BT_4)
Ps:113:11 δὲ θεὸς ἡμῶν ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω· ἐν τοῖς οὐρανοῖς καὶ ἐν τῇ γῇ πάντα, ὅσα ἠθέλησεν, ἐποίησεν.
Ps:113:11 ὁ ἡ τό δέ θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ἄνω ἐν ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί ἐν ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
Ps:113:11 zaś Bóg  Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Nieba/niebo Powyżej W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak By chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie By czynić/rób
Ps:113:11 o( de\ Teo\s E(mO=n e)n tO=| ou)ranO=| a)/nO· e)n toi=s ou)ranoi=s kai\ e)n tE=| gE=| pa/nta, o(/sa E)Te/lEsen, e)poi/Esen.
Ps:113:11 ho de Teos hEmOn en tO uranO anO· en tois uranois kai en tE gE panta, hosa ETelEsen, epoiEsen.
Ps:113:11 RA_NSM x N2_NSM RP_GP P RA_DSM N2_DSM D P RA_DPM N2_DPM C P RA_DSF N1_DSF A3_APN A1_APN VAI_AAI3S VAI_AAI3S
Ps:113:11 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] god [see theology] I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the sky/heaven above in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the sky/heaven and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the earth/land every all, each, every, the whole of as much/many as to want want, wish, desire to do/make
Ps:113:11 the (nom) Yet god (nom) us (gen) in/among/by (+dat) the (dat) sky/heaven (dat) above in/among/by (+dat) the (dat) skies/heavens (dat) and in/among/by (+dat) the (dat) earth/land (dat) all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) he/she/it-WANT-ed he/she/it-DO/MAKE-ed
Ps:113:11 Ps_113:11_1 Ps_113:11_2 Ps_113:11_3 Ps_113:11_4 Ps_113:11_5 Ps_113:11_6 Ps_113:11_7 Ps_113:11_8 Ps_113:11_9 Ps_113:11_10 Ps_113:11_11 Ps_113:11_12 Ps_113:11_13 Ps_113:11_14 Ps_113:11_15 Ps_113:11_16 Ps_113:11_17 Ps_113:11_18 Ps_113:11_19
Ps:113:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:113:12 τὰ εἴδωλα τῶν ἐθνῶν ἀργύριον καὶ χρυσίον, ἔργα χειρῶν ἀνθρώπων·
Ps:113:12 The idols of the nations are silver and gold, the works of men's hands. (Psalm 115:4 Brenton)
Ps:113:12 Ich bożki to srebro i złoto, robota rąk ludzkich. (Psalm 115:4 BT_4)
Ps:113:12 τὰ εἴδωλα τῶν ἐθνῶν ἀργύριον καὶ χρυσίον, ἔργα χειρῶν ἀνθρώπων·
Ps:113:12 ὁ ἡ τό εἴδωλον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) καί χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) ἔργον, -ου, τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν; χείρων -ον, gen. sg. -ονος Comp. of κακός ἄνθρωπος, -ου, ὁ
Ps:113:12 Idol Naród [zobacz etniczny] Kawałek srebra I też, nawet, mianowicie Kawałek złota Praca Ręka; gorzej Ludzki
Ps:113:12 ta\ ei)/dOla tO=n e)TnO=n a)rgu/rion kai\ CHrusi/on, e)/rga CHeirO=n a)nTrO/pOn·
Ps:113:12 ta eidOla tOn eTnOn argyrion kai CHrysion, erga CHeirOn anTrOpOn·
Ps:113:12 RA_NPN N2N_NPN RA_GPN N3E_GPN N2N_NSN C N2N_NSN N2N_NPN N3_GPF N2_GPM
Ps:113:12 the idol the nation [see ethnic] piece of silver and also, even, namely piece of gold work hand; worse human
Ps:113:12 the (nom|acc) idols (nom|acc|voc) the (gen) nations (gen) piece of silver (nom|acc|voc) and piece of gold (nom|acc|voc) works (nom|acc|voc) hands (gen); worse ([Adj] nom) humans (gen)
Ps:113:12 Ps_113:12_1 Ps_113:12_2 Ps_113:12_3 Ps_113:12_4 Ps_113:12_5 Ps_113:12_6 Ps_113:12_7 Ps_113:12_8 Ps_113:12_9 Ps_113:12_10
Ps:113:12 x x x x x x x x x x
Ps:113:13 στόμα ἔχουσιν καὶ οὐ λαλήσουσιν, ὀφθαλμοὺς ἔχουσιν καὶ οὐκ ὄψονται,
Ps:113:13 They have a mouth, but they cannot speak; they have eyes, but they cannot see: (Psalm 115:5 Brenton)
Ps:113:13 Mają usta, ale nie mówią; oczy mają, ale nie widzą. (Psalm 115:5 BT_4)
Ps:113:13 στόμα ἔχουσιν καὶ οὐ λαλήσουσιν, ὀφθαλμοὺς ἔχουσιν καὶ οὐκ ὄψονται,
Ps:113:13 στόμα[τ], -ατος, τό ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)
Ps:113:13 Ust/żołądka por By mieć I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By mówić Oko By mieć I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.),
Ps:113:13 sto/ma e)/CHousin kai\ ou) lalE/sousin, o)fTalmou\s e)/CHousin kai\ ou)k o)/PSontai,
Ps:113:13 stoma eCHusin kai u lalEsusin, ofTalmus eCHusin kai uk oPSontai,
Ps:113:13 N3M_ASN V1_PAI3P C D VF_FAI3P N2_APM V1_PAI3P C D VF_FMI3P
Ps:113:13 mouth/maw stoma to have and also, even, namely οὐχ before rough breathing to speak eye to have and also, even, namely οὐχ before rough breathing to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.),
Ps:113:13 mouth/maw (nom|acc|voc) they-are-HAVE-ing, while HAVE-ing (dat) and not they-will-SPEAK, going-to-SPEAK (fut ptcp) (dat) eyes (acc) they-are-HAVE-ing, while HAVE-ing (dat) and not they-will-be-SEE-ed
Ps:113:13 Ps_113:13_1 Ps_113:13_2 Ps_113:13_3 Ps_113:13_4 Ps_113:13_5 Ps_113:13_6 Ps_113:13_7 Ps_113:13_8 Ps_113:13_9 Ps_113:13_10
Ps:113:13 x x x x x x x x x x
Ps:113:14 ὦτα ἔχουσιν καὶ οὐκ ἀκούσονται, ῥῖνας ἔχουσιν καὶ οὐκ ὀσφρανθήσονται,
Ps:113:14 they have ears, but they cannot hear; they have noses, but they cannot smell; (Psalm 115:6 Brenton)
Ps:113:14 Mają uszy, ale nie słyszą; nozdrza mają, ale nie czują zapachu. (Psalm 115:6 BT_4)
Ps:113:14 ὦτα ἔχουσιν καὶ οὐκ ἀκούσονται, ῥῖνας ἔχουσιν καὶ οὐκ ὀσφρανθήσονται,
Ps:113:14 οὖς, ὠτός, τό ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-)   ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ  
Ps:113:14 Ucho By mieć I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By słyszeć By mieć I też, nawet, mianowicie Nie  
Ps:113:14 O)=ta e)/CHousin kai\ ou)k a)kou/sontai, r(i=nas e)/CHousin kai\ ou)k o)sfranTE/sontai,
Ps:113:14 Ota eCHusin kai uk akusontai, rinas eCHusin kai uk osfranTEsontai,
Ps:113:14 N3T_APN V1_PAI3P C D VF_FMI3P N3_APF V1_PAI3P C D VC_FPI3P
Ps:113:14 ear to have and also, even, namely οὐχ before rough breathing to hear ć to have and also, even, namely not  
Ps:113:14 ears (nom|acc|voc) they-are-HAVE-ing, while HAVE-ing (dat) and not they-will-be-HEAR-ed   they-are-HAVE-ing, while HAVE-ing (dat) and not  
Ps:113:14 Ps_113:14_1 Ps_113:14_2 Ps_113:14_3 Ps_113:14_4 Ps_113:14_5 Ps_113:14_6 Ps_113:14_7 Ps_113:14_8 Ps_113:14_9 Ps_113:14_10
Ps:113:14 x x x x x x x x x x
Ps:113:15 χεῖρας ἔχουσιν καὶ οὐ ψηλαφήσουσιν, πόδας ἔχουσιν καὶ οὐ περιπατήσουσιν, οὐ φωνήσουσιν ἐν τῷ λάρυγγι αὐτῶν.
Ps:113:15 they have hands, but they cannot handle; they have feet, but they cannot walk: they cannot speak through their throat. (Psalm 115:7 Brenton)
Ps:113:15 Mają ręce, lecz nie dotykają; nogi mają, ale nie chodzą; gardłem swoim nie wydają głosu. (Psalm 115:7 BT_4)
Ps:113:15 χεῖρας ἔχουσιν καὶ οὐ ψηλαφήσουσιν, πόδας ἔχουσιν καὶ οὐ περιπατήσουσιν, οὐ φωνήσουσιν ἐν τῷ λάρυγγι αὐτῶν.
Ps:113:15 χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ψηλαφάω (ψηλαφ(α)-, ψηλαφη·σ-, ψηλαφη·σ-, -, -, ψηλαφη·θ-) πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ περι·πατέω (περι+πατ(ε)-, περι+πατη·σ-, περι+πατη·σ-, περι+πεπατη·κ-, -, -) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ φωνέω (φων(ε)-, φωνη·σ-, φωνη·σ-, -, -, φωνη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό λάρυγξ, -γγος, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:113:15 Ręka By mieć I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By czuć się Stopa By mieć I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By chodzić ??? Przed przydechem mocnym By brzmieć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Gardło On/ona/to/to samo
Ps:113:15 CHei=ras e)/CHousin kai\ ou) PSElafE/sousin, po/das e)/CHousin kai\ ou) peripatE/sousin, ou) fOnE/sousin e)n tO=| la/ruggi au)tO=n.
Ps:113:15 CHeiras eCHusin kai u PSElafEsusin, podas eCHusin kai u peripatEsusin, u fOnEsusin en tO laryngi autOn.
Ps:113:15 N3_APF V1_PAI3P C D VF_FAI3P N3D_APM V1_PAI3P C D VF_FAI3P D VF_FAI3P P RA_DSM N3G_DSM RD_GPM
Ps:113:15 hand to have and also, even, namely οὐχ before rough breathing to feel foot to have and also, even, namely οὐχ before rough breathing to walk οὐχ before rough breathing to sound in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the throat he/she/it/same
Ps:113:15 hands (acc) they-are-HAVE-ing, while HAVE-ing (dat) and not they-will-FEEL, going-to-FEEL (fut ptcp) (dat) feet (acc) they-are-HAVE-ing, while HAVE-ing (dat) and not they-will-WALK, going-to-WALK (fut ptcp) (dat) not they-will-SOUND, going-to-SOUND (fut ptcp) (dat) in/among/by (+dat) the (dat) throat (dat) them/same (gen)
Ps:113:15 Ps_113:15_1 Ps_113:15_2 Ps_113:15_3 Ps_113:15_4 Ps_113:15_5 Ps_113:15_6 Ps_113:15_7 Ps_113:15_8 Ps_113:15_9 Ps_113:15_10 Ps_113:15_11 Ps_113:15_12 Ps_113:15_13 Ps_113:15_14 Ps_113:15_15 Ps_113:15_16
Ps:113:15 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:113:16 ὅμοιοι αὐτοῖς γένοιντο οἱ ποιοῦντες αὐτὰ καὶ πάντες οἱ πεποιθότες ἐπ’ αὐτοῖς.
Ps:113:16 Let those that make them become like to them, and all who trust in them. (Psalm 115:8 Brenton)
Ps:113:16 Do nich są podobni ci, którzy je robią, i każdy, który im ufa. (Psalm 115:8 BT_4)
Ps:113:16 ὅμοιοι αὐτοῖς γένοιντο οἱ ποιοῦντες αὐτὰ καὶ πάντες οἱ πεποιθότες ἐπ’ αὐτοῖς.
Ps:113:16 ὅμοιος -α -ον αὐτός αὐτή αὐτό γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:113:16 Podobny On/ona/to/to samo By stawać się stawaj się, zdarzaj się By czynić/rób On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Ps:113:16 o(/moioi au)toi=s ge/nointo oi( poiou=ntes au)ta\ kai\ pa/ntes oi( pepoiTo/tes e)p’ au)toi=s.
Ps:113:16 homoioi autois genointo hoi poiuntes auta kai pantes hoi pepoiTotes ep’ autois.
Ps:113:16 A1A_NPM RD_DPM VB_AMO3P RA_NPM V2_PAPNPM RD_APN C A3_NPM RA_NPM VX_XAPNPM P RD_DPM
Ps:113:16 similar he/she/it/same to become become, happen the to do/make he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of the to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same
Ps:113:16 similar ([Adj] nom|voc) them/same (dat) they-happen-to-be-BECOME-ed (opt) the (nom) while DO/MAKE-ing (nom|voc) they/them/same (nom|acc) and all (nom|voc) the (nom) having PERSUADE/CONVINCE-ed (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (dat)
Ps:113:16 Ps_113:16_1 Ps_113:16_2 Ps_113:16_3 Ps_113:16_4 Ps_113:16_5 Ps_113:16_6 Ps_113:16_7 Ps_113:16_8 Ps_113:16_9 Ps_113:16_10 Ps_113:16_11 Ps_113:16_12
Ps:113:16 x x x x x x x x x x x x
Ps:113:17 οἶκος Ισραηλ ἤλπισεν ἐπὶ κύριον· βοηθὸς αὐτῶν καὶ ὑπερασπιστὴς αὐτῶν ἐστιν.
Ps:113:17 The house of Israel trusts in the Lord: he is their helper and defender. (Psalm 115:9 Brenton)
Ps:113:17 Dom Izraela pokłada ufność w Panu, On ich pomocą i tarczą. (Psalm 115:9 BT_4)
Ps:113:17 οἶκος Ισραηλ ἤλπισεν ἐπὶ κύριον· βοηθὸς αὐτῶν καὶ ὑπερασπιστὴς αὐτῶν ἐστιν.
Ps:113:17 οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Ἰσραήλ, ὁ ἐλπίζω (ελπιζ-, ελπι(ε)·[σ]-, ελπι·σ-, ηλπι·κ-, -, -) ἐπί κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] βοηθός -όν αὐτός αὐτή αὐτό καί ὑπερ·ασπιστής, -οῦ, ὁ [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Ps:113:17 Dom Izrael By mieć nadzieję utrzymuj się przy życiu, żyj na wskroś, trwaj dłużej, przeżyj Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Pomocny On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ochraniający On/ona/to/to samo By być
Ps:113:17 oi)=kos *israEl E)/lpisen e)pi\ ku/rion· boETo\s au)tO=n kai\ u(peraspistE\s au)tO=n e)stin.
Ps:113:17 oikos israEl Elpisen epi kyrion· boETos autOn kai hyperaspistEs autOn estin.
Ps:113:17 N2_NSM N_GSM VAI_AAI3S P N2_ASM N2_NSM RD_GPM C N1M_NSM RD_GPM V9_PAI3S
Ps:113:17 house Israel to hope survive, live through, outlast, outlive upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. helpful he/she/it/same and also, even, namely shielder he/she/it/same to be
Ps:113:17 house (nom) Israel (indecl) he/she/it-HOPE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) helpful ([Adj] nom) them/same (gen) and shielder (nom) them/same (gen) he/she/it-is
Ps:113:17 Ps_113:17_1 Ps_113:17_2 Ps_113:17_3 Ps_113:17_4 Ps_113:17_5 Ps_113:17_6 Ps_113:17_7 Ps_113:17_8 Ps_113:17_9 Ps_113:17_10 Ps_113:17_11
Ps:113:17 x x x x x x x x x x x
Ps:113:18 οἶκος Ααρων ἤλπισεν ἐπὶ κύριον· βοηθὸς αὐτῶν καὶ ὑπερασπιστὴς αὐτῶν ἐστιν.
Ps:113:18 The house of Aaron trusts in the Lord: he is their helper and defender. (Psalm 115:10 Brenton)
Ps:113:18 Dom Aarona pokłada ufność w Panu, On ich pomocą i tarczą. (Psalm 115:10 BT_4)
Ps:113:18 οἶκος Ααρων ἤλπισεν ἐπὶ κύριον· βοηθὸς αὐτῶν καὶ ὑπερασπιστὴς αὐτῶν ἐστιν.
Ps:113:18 οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Ἀαρών, ὁ ἐλπίζω (ελπιζ-, ελπι(ε)·[σ]-, ελπι·σ-, ηλπι·κ-, -, -) ἐπί κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] βοηθός -όν αὐτός αὐτή αὐτό καί ὑπερ·ασπιστής, -οῦ, ὁ [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Ps:113:18 Dom Aaron By mieć nadzieję utrzymuj się przy życiu, żyj na wskroś, trwaj dłużej, przeżyj Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Pomocny On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ochraniający On/ona/to/to samo By być
Ps:113:18 oi)=kos *aarOn E)/lpisen e)pi\ ku/rion· boETo\s au)tO=n kai\ u(peraspistE\s au)tO=n e)stin.
Ps:113:18 oikos aarOn Elpisen epi kyrion· boETos autOn kai hyperaspistEs autOn estin.
Ps:113:18 N2_NSM N_GSM VAI_AAI3S P N2_ASM N2_NSM RD_GPM C N1M_NSM RD_GPM V9_PAI3S
Ps:113:18 house Aaron to hope survive, live through, outlast, outlive upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. helpful he/she/it/same and also, even, namely shielder he/she/it/same to be
Ps:113:18 house (nom) Aaron (indecl) he/she/it-HOPE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) helpful ([Adj] nom) them/same (gen) and shielder (nom) them/same (gen) he/she/it-is
Ps:113:18 Ps_113:18_1 Ps_113:18_2 Ps_113:18_3 Ps_113:18_4 Ps_113:18_5 Ps_113:18_6 Ps_113:18_7 Ps_113:18_8 Ps_113:18_9 Ps_113:18_10 Ps_113:18_11
Ps:113:18 x x x x x x x x x x x
Ps:113:19 οἱ φοβούμενοι τὸν κύριον ἤλπισαν ἐπὶ κύριον· βοηθὸς αὐτῶν καὶ ὑπερασπιστὴς αὐτῶν ἐστιν.
Ps:113:19 They that fear the Lord trust in the Lord: he is their helper and defender. (Psalm 115:11 Brenton)
Ps:113:19 Bojący się Pana, pokładają ufność w Panu, On ich pomocą i tarczą. (Psalm 115:11 BT_4)
Ps:113:19 οἱ φοβούμενοι τὸν κύριον ἤλπισαν ἐπὶ κύριον· βοηθὸς αὐτῶν καὶ ὑπερασπιστὴς αὐτῶν ἐστιν.
Ps:113:19 ὁ ἡ τό φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐλπίζω (ελπιζ-, ελπι(ε)·[σ]-, ελπι·σ-, ηλπι·κ-, -, -) ἐπί κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] βοηθός -όν αὐτός αὐτή αὐτό καί ὑπερ·ασπιστής, -οῦ, ὁ [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Ps:113:19 By bać się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By mieć nadzieję utrzymuj się przy życiu, żyj na wskroś, trwaj dłużej, przeżyj Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Pomocny On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ochraniający On/ona/to/to samo By być
Ps:113:19 oi( fobou/menoi to\n ku/rion E)/lpisan e)pi\ ku/rion· boETo\s au)tO=n kai\ u(peraspistE\s au)tO=n e)stin.
Ps:113:19 hoi fobumenoi ton kyrion Elpisan epi kyrion· boETos autOn kai hyperaspistEs autOn estin.
Ps:113:19 RA_NPM V2_PMPNPM RA_ASM N2_ASM VAI_AAI3P P N2_ASM N2_NSM RD_GPM C N1M_NSM RD_GPM V9_PAI3S
Ps:113:19 the to fear the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to hope survive, live through, outlast, outlive upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. helpful he/she/it/same and also, even, namely shielder he/she/it/same to be
Ps:113:19 the (nom) while being-FEAR-ed (nom|voc) the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) they-HOPE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) helpful ([Adj] nom) them/same (gen) and shielder (nom) them/same (gen) he/she/it-is
Ps:113:19 Ps_113:19_1 Ps_113:19_2 Ps_113:19_3 Ps_113:19_4 Ps_113:19_5 Ps_113:19_6 Ps_113:19_7 Ps_113:19_8 Ps_113:19_9 Ps_113:19_10 Ps_113:19_11 Ps_113:19_12 Ps_113:19_13
Ps:113:19 x x x x x x x x x x x x x
Ps:113:20 κύριος ἐμνήσθη ἡμῶν καὶ εὐλόγησεν ἡμᾶς, εὐλόγησεν τὸν οἶκον Ισραηλ, εὐλόγησεν τὸν οἶκον Ααρων,
Ps:113:20 The Lord has remembered us, and blessed us: he has blessed the house of Israel, he has blessed the house of Aaron. (Psalm 115:12 Brenton)
Ps:113:20 Pan o nas pamięta: niech nam błogosławi; niech błogosławi domowi Izraela, niech błogosławi domowi Aarona; (Psalm 115:12 BT_4)
Ps:113:20 κύριος ἐμνήσθη ἡμῶν καὶ εὐλόγησεν ἡμᾶς, εὐλόγησεν τὸν οἶκον Ισραηλ, εὐλόγησεν τὸν οἶκον Ααρων,
Ps:113:20 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Ἰσραήλ, ὁ εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Ἀαρών, ὁ
Ps:113:20 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By pamiętać/stawaj się uważającym z Ja I też, nawet, mianowicie By błogosławić Ja By błogosławić Dom Izrael By błogosławić Dom Aaron
Ps:113:20 ku/rios e)mnE/sTE E(mO=n kai\ eu)lo/gEsen E(ma=s, eu)lo/gEsen to\n oi)=kon *israEl, eu)lo/gEsen to\n oi)=kon *aarOn,
Ps:113:20 kyrios emnEsTE hEmOn kai eulogEsen hEmas, eulogEsen ton oikon israEl, eulogEsen ton oikon aarOn,
Ps:113:20 N2_NSM VSI_API3S RP_GP C VA_AAI3S RP_AP VA_AAI3S RA_ASM N2_ASM N_GSM VA_AAI3S RA_ASM N2_ASM N_GSM
Ps:113:20 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to remember/become mindful of I and also, even, namely to bless I to bless the house Israel to bless the house Aaron
Ps:113:20 lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-was-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF us (gen) and he/she/it-BLESS-ed us (acc) he/she/it-BLESS-ed the (acc) house (acc) Israel (indecl) he/she/it-BLESS-ed the (acc) house (acc) Aaron (indecl)
Ps:113:20 Ps_113:20_1 Ps_113:20_2 Ps_113:20_3 Ps_113:20_4 Ps_113:20_5 Ps_113:20_6 Ps_113:20_7 Ps_113:20_8 Ps_113:20_9 Ps_113:20_10 Ps_113:20_11 Ps_113:20_12 Ps_113:20_13 Ps_113:20_14
Ps:113:20 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:113:21 εὐλόγησεν τοὺς φοβουμένους τὸν κύριον, τοὺς μικροὺς μετὰ τῶν μεγάλων.
Ps:113:21 He has blessed them that fear the Lord, both small and great. (Psalm 115:13 Brenton)
Ps:113:21 niech błogosławi bojącym się Pana, zarówno małym jak i wielkim! (Psalm 115:13 BT_4)
Ps:113:21 εὐλόγησεν τοὺς φοβουμένους τὸν κύριον, τοὺς μικροὺς μετὰ τῶν μεγάλων.
Ps:113:21 εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ὁ ἡ τό φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό μικρός -ά -όν μετά ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α
Ps:113:21 By błogosławić By bać się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Mały [zobacz micro] Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Wielki
Ps:113:21 eu)lo/gEsen tou\s foboume/nous to\n ku/rion, tou\s mikrou\s meta\ tO=n mega/lOn.
Ps:113:21 eulogEsen tus fobumenus ton kyrion, tus mikrus meta tOn megalOn.
Ps:113:21 VA_AAI3S RA_APM V2_PMPAPM RA_ASM N2_ASM RA_APM A1A_APM P RA_GPM A1_GPM
Ps:113:21 to bless the to fear the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the small [see micro] after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the great
Ps:113:21 he/she/it-BLESS-ed the (acc) while being-FEAR-ed (acc) the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (acc) small ([Adj] acc) after (+acc), with (+gen) the (gen) great ([Adj] gen)
Ps:113:21 Ps_113:21_1 Ps_113:21_2 Ps_113:21_3 Ps_113:21_4 Ps_113:21_5 Ps_113:21_6 Ps_113:21_7 Ps_113:21_8 Ps_113:21_9 Ps_113:21_10
Ps:113:21 x x x x x x x x x x
Ps:113:22 προσθείη κύριος ἐφ’ ὑμᾶς, ἐφ’ ὑμᾶς καὶ ἐπὶ τοὺς υἱοὺς ὑμῶν·
Ps:113:22 The Lord add blessings to you and to your children. (Psalm 115:14 Brenton)
Ps:113:22 Niech Pan was rozmnoży, was i synów waszych! (Psalm 115:14 BT_4)
Ps:113:22 προσθείη κύριος ἐφ’ ὑμᾶς, ἐφ’ ὑμᾶς καὶ ἐπὶ τοὺς υἱοὺς ὑμῶν·
Ps:113:22 προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ἐπί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Ps:113:22 By dodawać do Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Syn Ty
Ps:113:22 prosTei/E ku/rios e)f’ u(ma=s, e)f’ u(ma=s kai\ e)pi\ tou\s ui(ou\s u(mO=n·
Ps:113:22 prosTeiE kyrios ef’ hymas, ef’ hymas kai epi tus hyius hymOn·
Ps:113:22 VE_AAO3S N2_NSM P RP_AP P RP_AP C P RA_APM N2_APM RP_GP
Ps:113:22 to add to lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the son you
Ps:113:22 he/she/it-happens-to-ADD-TO (opt) lord (nom); a lord ([Adj] nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) sons (acc) you(pl) (gen)
Ps:113:22 Ps_113:22_1 Ps_113:22_2 Ps_113:22_3 Ps_113:22_4 Ps_113:22_5 Ps_113:22_6 Ps_113:22_7 Ps_113:22_8 Ps_113:22_9 Ps_113:22_10 Ps_113:22_11
Ps:113:22 x x x x x x x x x x x
Ps:113:23 εὐλογημένοι ὑμεῖς τῷ κυρίῳ τῷ ποιήσαντι τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν.
Ps:113:23 Blessed are ye of the Lord, who made the heaven and the earth. (Psalm 115:15 Brenton)
Ps:113:23 Błogosławieni jesteście przez Pana, co stworzył niebo i ziemię. (Psalm 115:15 BT_4)
Ps:113:23 εὐλογημένοι ὑμεῖς τῷ κυρίῳ τῷ ποιήσαντι τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν.
Ps:113:23 εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Ps:113:23 By błogosławić Ty Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By czynić/rób Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie Ziemi/ziemia
Ps:113:23 eu)logEme/noi u(mei=s tO=| kuri/O| tO=| poiE/santi to\n ou)rano\n kai\ tE\n gE=n.
Ps:113:23 eulogEmenoi hymeis tO kyriO tO poiEsanti ton uranon kai tEn gEn.
Ps:113:23 VM_XMPNPM RP_NP RA_DSM N2_DSM RA_DSM VA_AAPDSM RA_ASM N2_ASM C RA_ASF N1_ASF
Ps:113:23 to bless you the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the to do/make the sky/heaven and also, even, namely the earth/land
Ps:113:23 having-been-BLESS-ed (nom|voc) you(pl) (nom) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) the (dat) upon DO/MAKE-ing (dat) the (acc) sky/heaven (acc) and the (acc) earth/land (acc)
Ps:113:23 Ps_113:23_1 Ps_113:23_2 Ps_113:23_3 Ps_113:23_4 Ps_113:23_5 Ps_113:23_6 Ps_113:23_7 Ps_113:23_8 Ps_113:23_9 Ps_113:23_10 Ps_113:23_11
Ps:113:23 x x x x x x x x x x x
Ps:113:24 ὁ οὐρανὸς τοῦ οὐρανοῦ τῷ κυρίῳ, τὴν δὲ γῆν ἔδωκεν τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων.
Ps:113:24 The heaven of heavens belongs to the Lord: but he has given the earth to the sons of men. (Psalm 115:16 Brenton)
Ps:113:24 Niebo jest niebem Pana, synom zaś ludzkim dał ziemię. (Psalm 115:16 BT_4)
Ps:113:24 οὐρανὸς τοῦ οὐρανοῦ τῷ κυρίῳ, τὴν δὲ γῆν ἔδωκεν τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων.
Ps:113:24 ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό δέ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ
Ps:113:24 Nieba/niebo Nieba/niebo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. zaś Ziemi/ziemia By dawać Syn Ludzki
Ps:113:24 o( ou)rano\s tou= ou)ranou= tO=| kuri/O|, tE\n de\ gE=n e)/dOken toi=s ui(oi=s tO=n a)nTrO/pOn.
Ps:113:24 ho uranos tu uranu tO kyriO, tEn de gEn edOken tois hyiois tOn anTrOpOn.
Ps:113:24 RA_NSM N2_NSM RA_GSM N2_GSM RA_DSM N2_DSM RA_ASF x N1_ASF VAI_AAI3S RA_DPM N2_DPM RA_GPM N2_GPM
Ps:113:24 the sky/heaven the sky/heaven the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] earth/land to give the son the human
Ps:113:24 the (nom) sky/heaven (nom) the (gen) sky/heaven (gen) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) the (acc) Yet earth/land (acc) he/she/it-GIVE-ed the (dat) sons (dat) the (gen) humans (gen)
Ps:113:24 Ps_113:24_1 Ps_113:24_2 Ps_113:24_3 Ps_113:24_4 Ps_113:24_5 Ps_113:24_6 Ps_113:24_7 Ps_113:24_8 Ps_113:24_9 Ps_113:24_10 Ps_113:24_11 Ps_113:24_12 Ps_113:24_13 Ps_113:24_14
Ps:113:24 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:113:25 οὐχ οἱ νεκροὶ αἰνέσουσίν σε, κύριε, οὐδὲ πάντες οἱ καταβαίνοντες εἰς ᾅδου,
Ps:113:25 The dead shall not praise thee, O Lord, nor any that go down to Hades. (Psalm 115:17 Brenton)
Ps:113:25 To nie umarli chwalą Pana, nikt z tych, którzy zstępują do Szeolu, (Psalm 115:17 BT_4)
Ps:113:25 οὐχ οἱ νεκροὶ αἰνέσουσίν σε, κύριε, οὐδὲ πάντες οἱ καταβαίνοντες εἰς ᾅδου,
Ps:113:25 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὁ ἡ τό νεκρός -ά -όν αἰνέω (αιν(ε)-, αινε·σ-, αινε·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] οὐδέ (οὐ δέ) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) εἰς[1] ᾅδης, -ου, ὁ; ᾄδω (ᾳδ-, ᾳ[δ]·σ-, ᾳ[δ]·σ-, -, -, -)
Ps:113:25 ??? Przed przydechem mocnym Martwo {Całkowicie} By chwalić Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By schodzić Do (+przyspieszenie) Hades; by śpiewać
Ps:113:25 ou)CH oi( nekroi\ ai)ne/sousi/n se, ku/rie, ou)de\ pa/ntes oi( katabai/nontes ei)s a(/|dou,
Ps:113:25 uCH hoi nekroi ainesusin se, kyrie, ude pantes hoi katabainontes eis hadu,
Ps:113:25 D RA_NPM N2_NPM VF_FAI3P RP_AS N2_VSM C A3_NPM RA_NPM V1_PAPNPM P N1M_GSM
Ps:113:25 οὐχ before rough breathing the dead to praise you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) every all, each, every, the whole of the to go down into (+acc) Hades; to sing
Ps:113:25 not the (nom) dead ([Adj] nom|voc) they-will-PRAISE, going-to-PRAISE (fut ptcp) (dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) lord (voc); a lord ([Adj] voc) neither/nor all (nom|voc) the (nom) while GO DOWN-ing (nom|voc) into (+acc) Hades (gen); be-you(sg)-being-SING-ed!
Ps:113:25 Ps_113:25_1 Ps_113:25_2 Ps_113:25_3 Ps_113:25_4 Ps_113:25_5 Ps_113:25_6 Ps_113:25_7 Ps_113:25_8 Ps_113:25_9 Ps_113:25_10 Ps_113:25_11 Ps_113:25_12
Ps:113:25 x x x x x x x x x x x x
Ps:113:26 ἀλλ’ ἡμεῖς οἱ ζῶντες εὐλογήσομεν τὸν κύριον ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος.
Ps:113:26 But we, the living, will bless the Lord, from henceforth and for ever. (Psalm 115:18 Brenton)
Ps:113:26 lecz my błogosławimy Pana odtąd i aż na wieki. (Psalm 115:18 BT_4)
Ps:113:26 ἀλλ’ ἡμεῖς οἱ ζῶντες εὐλογήσομεν τὸν κύριον ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος.
Ps:113:26 ἀλλά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀπό ὁ ἡ τό νῦν καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ
Ps:113:26 Ale Ja Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) By błogosławić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Teraz I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
Ps:113:26 a)ll’ E(mei=s oi( DZO=ntes eu)logE/somen to\n ku/rion a)po\ tou= nu=n kai\ e(/Os tou= ai)O=nos.
Ps:113:26 all’ hEmeis hoi DZOntes eulogEsomen ton kyrion apo tu nyn kai heOs tu aiOnos.
Ps:113:26 C RP_NP RA_NPM V3_PAPNPM VF_FAI1P RA_ASM N2_ASM P RA_GSM D C P RA_GSM N3W_GSM
Ps:113:26 but I the to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) to bless the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the now and also, even, namely until; dawn the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
Ps:113:26 but we (nom) the (nom) while EXISTS-ing (nom|voc) we-will-BLESS the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) away from (+gen) the (gen) now and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) eon (gen)
Ps:113:26 Ps_113:26_1 Ps_113:26_2 Ps_113:26_3 Ps_113:26_4 Ps_113:26_5 Ps_113:26_6 Ps_113:26_7 Ps_113:26_8 Ps_113:26_9 Ps_113:26_10 Ps_113:26_11 Ps_113:26_12 Ps_113:26_13 Ps_113:26_14
Ps:113:26 x x x x x x x x x x x x x x