Ps:140:1 Ψαλμὸς τῷ Δαυιδ. Κύριε, ἐκέκραξα πρὸς σέ, εἰσάκουσόν μου· πρόσχες τῇ φωνῇ τῆς δεήσεώς μου ἐν τῷ κεκραγέναι με πρὸς σέ.
Ps:140:1 A Psalm of David. O Lord, I have cried to thee; hear me: attend to the voice of my supplication, when I cry to thee. (Psalm 141:1 Brenton)
Ps:140:1 Psalm. Dawidowy. Do Ciebie wołam, Panie, prędko mi dopomóż; usłysz głos mój, gdy wołam do Ciebie. (Psalm 141:1 BT_4)
Ps:140:1 Ψαλμὸς τῷ Δαυιδ. Κύριε, ἐκέκραξα πρὸς σέ, εἰσάκουσόν μου· πρόσχες τῇ φωνῇ τῆς δεήσεώς μου ἐν τῷ κεκραγέναι με πρὸς σέ.
Ps:140:1 ψαλμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κράζω (κραζ-, κραξ-/κεκραξ-, κραξ-/κεκραξ- or 2nd κεκραγ-, κεκραγ·[κ]-, -, -) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς προ·έχω (προ+εχ-, -, 2nd προ+σχ-/ath. προ+σχε-, -, -, -) ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ; φωνέω (φων(ε)-, φωνη·σ-, φωνη·σ-, -, -, φωνη·θ-) ὁ ἡ τό δέησις, -εως, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ὁ ἡ τό κράζω (κραζ-, κραξ-/κεκραξ-, κραξ-/κεκραξ- or 2nd κεκραγ-, κεκραγ·[κ]-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:140:1 Psalm David Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By krzyknąć Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) Ja Do za trzymaj się Dźwięku/głos płacze; by brzmieć Obrona Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By krzyknąć Ja Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg)
Ps:140:1 *PSalmo\s tO=| *dauid. *ku/rie, e)ke/kraXa pro\s se/, ei)sa/kouso/n mou· pro/sCHes tE=| fOnE=| tE=s deE/seO/s mou e)n tO=| kekrage/nai me pro\s se/.
Ps:140:1 PSalmos tO dauid. kyrie, ekekraXa pros se, eisakuson mu· prosCHes tE fOnE tEs deEseOs mu en tO kekragenai me pros se.
Ps:140:1 N2_NSM RA_DSM N_DSM N2_VSM VAI_AAI1S P RP_AS VA_AAD2S RP_GS VB_AAD2S RA_DSF N1_DSF RA_GSF N3I_GSF RP_GS P RA_DSN VX_XAN RP_AS P RP_AS
Ps:140:1 psalm the David lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to cry out toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) to heard (being heard, listen into, hearken) I to pro-hold the sound/voice cries; to sound the plea I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to cry out I toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg)
Ps:140:1 psalm (nom) the (dat) David (indecl) lord (voc); a lord ([Adj] voc) I-CRY-ed-OUT toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) do-HEARD-you(sg)!, going-to-HEARD (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) me (gen) do-PRO-HOLD-you(sg)! the (dat) sound/voice (dat); you(sg)-are-being-SOUND-ed, he/she/it-should-be-SOUND-ing, you(sg)-should-be-being-SOUND-ed the (gen) plea (gen) me (gen) in/among/by (+dat) the (dat) to-have-CRY-ed-OUT me (acc) toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
Ps:140:1 Ps_140:1_1 Ps_140:1_2 Ps_140:1_3 Ps_140:1_4 Ps_140:1_5 Ps_140:1_6 Ps_140:1_7 Ps_140:1_8 Ps_140:1_9 Ps_140:1_10 Ps_140:1_11 Ps_140:1_12 Ps_140:1_13 Ps_140:1_14 Ps_140:1_15 Ps_140:1_16 Ps_140:1_17 Ps_140:1_18 Ps_140:1_19 Ps_140:1_20 Ps_140:1_21
Ps:140:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:140:2 κατευθυνθήτω ἡ προσευχή μου ὡς θυμίαμα ἐνώπιόν σου, ἔπαρσις τῶν χειρῶν μου θυσία ἑσπερινή.
Ps:140:2 Let my prayer be set forth before thee as incense; the lifting up of my hands as an evening sacrifice. (Psalm 141:2 Brenton)
Ps:140:2 Niech moja modlitwa będzie stale przed Tobą jak kadzidło; wzniesienie rąk moich - jak ofiara wieczorna! (Psalm 141:2 BT_4)
Ps:140:2 κατευθυνθήτω προσευχή μου ὡς θυμίαμα ἐνώπιόν σου, ἔπαρσις τῶν χειρῶν μου θυσία ἑσπερινή.
Ps:140:2 κατ·ευ·θύνω (κατ+ευθυν-, -, κατ+ευθυν·[σ]-, -, -, κατ+ευθυν·θ-) ὁ ἡ τό προσ·ευχή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὡς θυμίαμα[τ], -ατος, τό ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἔπ·αρσις, -εως, ἡ [LXX] ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν; χείρων -ον, gen. sg. -ονος Comp. of κακός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς θυσία, -ας, ἡ  
Ps:140:2 By prowadzić bądź porządnym, kieruj, bezpośredni, nauczaj Modlitwa Ja Jak/jak Kadzidło W obecności z (+informacja); ??? Ty; twój/twój(sg) ??? Ręka; gorzej Ja Ofiara gnębią, poświęcają
Ps:140:2 kateuTunTE/tO E( proseuCHE/ mou O(s Tumi/ama e)nO/pio/n sou, e)/parsis tO=n CHeirO=n mou Tusi/a e(sperinE/.
Ps:140:2 kateuTynTEtO hE proseuCHE mu hOs Tymiama enOpion su, eparsis tOn CHeirOn mu Tysia hesperinE.
Ps:140:2 VC_APD3S RA_NSF N1_NSF RP_GS C N3M_NSN P RP_GS N3I_NSF RA_GPF N3_GPF RP_GS N1A_NSF A1_NSF
Ps:140:2 to lead keep straight, guide, direct, instruct the prayer I as/like incense in the presence of (+gen); ??? you; your/yours(sg) ??? the hand; worse I sacrifice victimize, immolate ć
Ps:140:2 let-him/her/it-be-LEAD-ed! the (nom) prayer (nom|voc) me (gen) as/like incense (nom|acc|voc) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) ??? (nom) the (gen) hands (gen); worse ([Adj] nom) me (gen) sacrifice (nom|voc)  
Ps:140:2 Ps_140:2_1 Ps_140:2_2 Ps_140:2_3 Ps_140:2_4 Ps_140:2_5 Ps_140:2_6 Ps_140:2_7 Ps_140:2_8 Ps_140:2_9 Ps_140:2_10 Ps_140:2_11 Ps_140:2_12 Ps_140:2_13 Ps_140:2_14
Ps:140:2 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:140:3 θοῦ, κύριε, φυλακὴν τῷ στόματί μου καὶ θύραν περιοχῆς περὶ τὰ χείλη μου.
Ps:140:3 Set a watch, O Lord, on my mouth, and a strong door about by lips. (Psalm 141:3 Brenton)
Ps:140:3 Postaw, Panie, straż moim ustom i wartę przy bramie warg moich! (Psalm 141:3 BT_4)
Ps:140:3 θοῦ, κύριε, φυλακὴν τῷ στόματί μου καὶ θύραν περιοχῆς περὶ τὰ χείλη μου.
Ps:140:3 τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] φυλακή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί θύρα, -ας, ἡ περι·οχή, -ῆς, ἡ περί ὁ ἡ τό χεῖλο·ς, -ους, τό, gen. pl. χειλέων ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:140:3 By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Więzienie zabezpieczają się Ust/żołądka por Ja I też, nawet, mianowicie Drzwi brama pericope Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Warga Ja
Ps:140:3 Tou=, ku/rie, fulakE\n tO=| sto/mati/ mou kai\ Tu/ran perioCHE=s peri\ ta\ CHei/lE mou.
Ps:140:3 Tu, kyrie, fylakEn tO stomati mu kai Tyran perioCHEs peri ta CHeilE mu.
Ps:140:3 VE_AMD2S N2_VSM N1_ASF RA_DSN N3M_DSN RP_GS C N1A_ASF N1_GSF P RA_APN N3E_APN RP_GS
Ps:140:3 to place lay, put, set, situate, station lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. prison guard the mouth/maw stoma I and also, even, namely door gate pericope about (+acc,+gen) the lip I
Ps:140:3 be-you(sg)-PLACE-ed! lord (voc); a lord ([Adj] voc) prison (acc) the (dat) mouth/maw (dat) me (gen) and door (acc) pericope (gen) about (+acc,+gen) the (nom|acc) lips (nom|acc|voc) me (gen)
Ps:140:3 Ps_140:3_1 Ps_140:3_2 Ps_140:3_3 Ps_140:3_4 Ps_140:3_5 Ps_140:3_6 Ps_140:3_7 Ps_140:3_8 Ps_140:3_9 Ps_140:3_10 Ps_140:3_11 Ps_140:3_12 Ps_140:3_13
Ps:140:3 x x x x x x x x x x x x x
Ps:140:4 μὴ ἐκκλίνῃς τὴν καρδίαν μου εἰς λόγους πονηρίας τοῦ προφασίζεσθαι προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις σὺν ἀνθρώποις ἐργαζομένοις ἀνομίαν, καὶ οὐ μὴ συνδυάσω μετὰ τῶν ἐκλεκτῶν αὐτῶν.
Ps:140:4 Incline not my heart to evil things, to employ pretexts for sins, with me who work iniquity: and let me not unite with their choice ones. (Psalm 141:4 Brenton)
Ps:140:4 Mojego serca nie skłaniaj do złego słowa, do popełniania czynów niegodziwych, bym nigdy z ludźmi, co czynią nieprawość, nie jadł ich potraw wybornych. (Psalm 141:4 BT_4)
Ps:140:4 μὴ ἐκκλίνῃς τὴν καρδίαν μου εἰς λόγους πονηρίας τοῦ προφασίζεσθαι προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις σὺν ἀνθρώποις ἐργαζομένοις ἀνομίαν, καὶ οὐ μὴ συνδυάσω μετὰ τῶν ἐκλεκτῶν αὐτῶν.
Ps:140:4 μή ἐκ·κλίνω (εκ+κλιν-, εκ+κλιν(ε)·[σ]-, εκ+κλιν·[σ]-, -, -, -) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] λόγος, -ου, ὁ πονηρία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό   πρό·φασις, -εως, ἡ ἐν ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ σύν ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἐργάζομαι (εργαζ-, εργ(α)·[σ]-, εργα·σ-, -, ειργασ-, εργασ·θ-) ἀ·νομία, -ας, ἡ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή   μετά ὁ ἡ τό ἐκ·λεκτός -ή -όν αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:140:4 Nie By cofać się/unikaj Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ja Do (+przyspieszenie) Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Bezeceństwo Na zewnątrz pokazywanie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Razem z/włączając (+dat) Ludzki By pracować/dąż Bezprawie I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Wybierany [zobacz eklektyczny] On/ona/to/to samo
Ps:140:4 mE\ e)kkli/nE|s tE\n kardi/an mou ei)s lo/gous ponEri/as tou= profasi/DZesTai profa/seis e)n a(marti/ais su\n a)nTrO/pois e)rgaDZome/nois a)nomi/an, kai\ ou) mE\ sundua/sO meta\ tO=n e)klektO=n au)tO=n.
Ps:140:4 mE ekklinEs tEn kardian mu eis logus ponErias tu profasiDZesTai profaseis en hamartiais syn anTrOpois ergaDZomenois anomian, kai u mE syndyasO meta tOn eklektOn autOn.
Ps:140:4 D V1_PAS2S RA_ASF N1A_ASF RP_GS P N2_APM N1A_GSF RA_GSN V1_PMN N3I_APF P N1A_DPF P N2_DPM V1_PMPDPM N1A_ASF C D D VF2_FAI1S P RA_GPM A1_GPM RP_GPM
Ps:140:4 not to recoil/avoid the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) I into (+acc) word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. wickedness the ć outward showing in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. together with/including (+dat) human to work/strive lawlessness and also, even, namely οὐχ before rough breathing not ć after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the selected [see eclectic] he/she/it/same
Ps:140:4 not you(sg)-should-be-RECOIL/AVOID-ing, you(sg)-should-RECOIL/AVOID the (acc) heart (acc) me (gen) into (+acc) words (acc) wickedness (gen), wickednesss (acc) the (gen)   outward showings (acc, nom|voc) in/among/by (+dat) sins (dat) together with/including (+dat) humans (dat) while being-WORK/STRIVE-ed (dat) lawlessness (acc) and not not   after (+acc), with (+gen) the (gen) selected ([Adj] gen) them/same (gen)
Ps:140:4 Ps_140:4_1 Ps_140:4_2 Ps_140:4_3 Ps_140:4_4 Ps_140:4_5 Ps_140:4_6 Ps_140:4_7 Ps_140:4_8 Ps_140:4_9 Ps_140:4_10 Ps_140:4_11 Ps_140:4_12 Ps_140:4_13 Ps_140:4_14 Ps_140:4_15 Ps_140:4_16 Ps_140:4_17 Ps_140:4_18 Ps_140:4_19 Ps_140:4_20 Ps_140:4_21 Ps_140:4_22 Ps_140:4_23 Ps_140:4_24 Ps_140:4_25
Ps:140:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:140:5 παιδεύσει με δίκαιος ἐν ἐλέει καὶ ἐλέγξει με, ἔλαιον δὲ ἁμαρτωλοῦ μὴ λιπανάτω τὴν κεφαλήν μου, ὅτι ἔτι καὶ ἡ προσευχή μου ἐν ταῖς εὐδοκίαις αὐτῶν.
Ps:140:5 The righteous shall chasten me with mercy, and reprove me: but let not the oil of the sinner anoint my head: for yet shall my prayer also be in their pleasures. (Psalm 141:5 Brenton)
Ps:140:5 Niech sprawiedliwy mię bije: to czyn miłości; olejek występnego niech nigdy nie ozdabia mojej głowy! Nieustannie przeciwstawiam swą modlitwę ich złości. (Psalm 141:5 BT_4)
Ps:140:5 παιδεύσει με δίκαιος ἐν ἐλέει καὶ ἐλέγξει με, ἔλαιον δὲ ἁμαρτωλοῦ μὴ λιπανάτω τὴν κεφαλήν μου, ὅτι ἔτι καὶ προσευχή μου ἐν ταῖς εὐδοκίαις αὐτῶν.
Ps:140:5 παιδεύω (παιδευ-, παιδευ·σ-, παιδευ·σ-, -, πεπαιδευ-, παιδευ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δίκαιος -αία -ον ἐν ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ; ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-) καί ἔλεγξις, -εως, ἡ; ἐλέγχω (ελεγχ-, ελεγξ-, ελεγξ-, -, -, ελεγχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἔλαιον, -ου, τό δέ ἁ·μαρτωλός -όν μή λιπαίνω [LXX] (λιπαιν-, -, λιπαν·[σ]-, -, -, λιπαν·θ-) ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι ἔτι καί ὁ ἡ τό προσ·ευχή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ὁ ἡ τό εὐ·δοκία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:140:5 Do karanego poprawny, dyscyplinę, pociąg, ucz, kształć, Ja Właśnie prawy, właśnie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Litość; by okazać miłosierdzie I też, nawet, mianowicie Upominaj; by ganić gań, upominaj, utrzymuj w karności, skazuj, wystawiaj, bądź widocznym być winny Ja Oliwa z oliwek zaś Grzeszny Nie Do annoint Głowa Ja Ponieważ/tamto Jeszcze/jeszcze I też, nawet, mianowicie Modlitwa Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Życzliwość On/ona/to/to samo
Ps:140:5 paideu/sei me di/kaios e)n e)le/ei kai\ e)le/gXei me, e)/laion de\ a(martOlou= mE\ lipana/tO tE\n kefalE/n mou, o(/ti e)/ti kai\ E( proseuCHE/ mou e)n tai=s eu)doki/ais au)tO=n.
Ps:140:5 paideusei me dikaios en eleei kai elenXei me, elaion de hamartOlu mE lipanatO tEn kefalEn mu, hoti eti kai hE proseuCHE mu en tais eudokiais autOn.
Ps:140:5 VF_FAI3S RP_AS A1A_NSM P N3E_DSN C VF_FAI3S RP_AS N2N_NSN x A1B_GSM D VZ_AAD3S RA_ASF N1_ASF RP_GS C D C RA_NSF N1_NSF RP_GS P RA_DPF N1A_DPF RP_GPM
Ps:140:5 to chastened correct, discipline, train, teach, educate, I just righteous, just in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among mercy; to show mercy and also, even, namely rebuke; to reprove reprove, rebuke, discipline, convict, expose, show to be guilty I olive oil δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] sinful not to annoint the head I because/that yet/still and also, even, namely the prayer I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the good will he/she/it/same
Ps:140:5 he/she/it-will-CHASTENED, you(sg)-will-be-CHASTENED-ed (classical) me (acc) just ([Adj] nom) in/among/by (+dat) mercy (dat); he/she/it-is-SHOW-ing-MERCY, you(sg)-are-being-SHOW-ed-MERCY (classical), be-you(sg)-SHOW-ing-MERCY! and rebuke (dat); he/she/it-will-REPROVE, you(sg)-will-be-REPROVE-ed (classical) me (acc) olive oil (nom|acc|voc) Yet sinful ([Adj] gen) not let-him/her/it-ANNOINT! the (acc) head (acc) me (gen) because/that yet/still and the (nom) prayer (nom|voc) me (gen) in/among/by (+dat) the (dat) good wills (dat) them/same (gen)
Ps:140:5 Ps_140:5_1 Ps_140:5_2 Ps_140:5_3 Ps_140:5_4 Ps_140:5_5 Ps_140:5_6 Ps_140:5_7 Ps_140:5_8 Ps_140:5_9 Ps_140:5_10 Ps_140:5_11 Ps_140:5_12 Ps_140:5_13 Ps_140:5_14 Ps_140:5_15 Ps_140:5_16 Ps_140:5_17 Ps_140:5_18 Ps_140:5_19 Ps_140:5_20 Ps_140:5_21 Ps_140:5_22 Ps_140:5_23 Ps_140:5_24 Ps_140:5_25 Ps_140:5_26
Ps:140:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:140:6 κατεπόθησαν ἐχόμενα πέτρας οἱ κριταὶ αὐτῶν· ἀκούσονται τὰ ῥήματά μου ὅτι ἡδύνθησαν.
Ps:140:6 Their mighty ones have been swallowed up near the rock: they shall hear my words, for they are sweet. (Psalm 141:6 Brenton)
Ps:140:6 Popadli w moc Skały ich sędziowie i usłyszeli, jak łagodne były moje słowa. (Psalm 141:6 BT_4)
Ps:140:6 κατεπόθησαν ἐχόμενα πέτρας οἱ κριταὶ αὐτῶν· ἀκούσονται τὰ ῥήματά μου ὅτι ἡδύνθησαν.
Ps:140:6 κατα·πίνω (κατα+πιν-, κατα+πι·[σ]-, 2nd κατα+πι-, -, -, κατα+πο·θ-) ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) πέτρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό κριτής, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι  
Ps:140:6 By przełykać By mieć Skała Sądź [zobacz krytyka] On/ona/to/to samo By słyszeć Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Ja Ponieważ/tamto
Ps:140:6 katepo/TEsan e)CHo/mena pe/tras oi( kritai\ au)tO=n· a)kou/sontai ta\ r(E/mata/ mou o(/ti E(du/nTEsan.
Ps:140:6 katepoTEsan eCHomena petras hoi kritai autOn· akusontai ta rEmata mu hoti hEdynTEsan.
Ps:140:6 VCI_API3P V1_PMPAPN N1A_GSF RA_NPM N1M_NPM RP_GPM VF_FMI3P RA_APN N3M_APN RP_GS C VC_API3P
Ps:140:6 to swallow to have rock the judge [see critic] he/she/it/same to hear the declaration statement, utterance I because/that ć
Ps:140:6 they-were-SWALLOW-ed while being-HAVE-ed (nom|acc|voc) rock (gen), rocks (acc) the (nom) judges (nom|voc) them/same (gen) they-will-be-HEAR-ed the (nom|acc) declarations (nom|acc|voc) me (gen) because/that  
Ps:140:6 Ps_140:6_1 Ps_140:6_2 Ps_140:6_3 Ps_140:6_4 Ps_140:6_5 Ps_140:6_6 Ps_140:6_7 Ps_140:6_8 Ps_140:6_9 Ps_140:6_10 Ps_140:6_11 Ps_140:6_12
Ps:140:6 x x x x x x x x x x x x
Ps:140:7 ὡσεὶ πάχος γῆς διερράγη ἐπὶ τῆς γῆς, διεσκορπίσθη τὰ ὀστᾶ ἡμῶν παρὰ τὸν ᾅδην.
Ps:140:7 As a lump of earth is crushed upon the ground, our bones have been scattered by the mouth of the grave. (Psalm 141:7 Brenton)
Ps:140:7 Jak kamień młyński rozbija się o ziemię, tak rozrzucono ich kości nad czeluścią Szeolu. (Psalm 141:7 BT_4)
Ps:140:7 ὡσεὶ πάχος γῆς διερράγη ἐπὶ τῆς γῆς, διεσκορπίσθη τὰ ὀστᾶ ἡμῶν παρὰ τὸν ᾅδην.
Ps:140:7 ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-)   γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ δια·ρρήγνυμι/-ρρήσσω (ath. δια+ρρηγνυ-/δια+ρρησσ-, δια+ρρηξ-, δια+ρρηξ-, δι+ερρηχ·[κ]-/δι+ερρηγ·[κ]-/δι+ερρωγ·[κ]-, δια+ερρηγ-, δια+ρραγ·[θ]-) ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ δια·σκορπίζω (δια+σκορπιζ-, δια+σκορπι(ε)·[σ]-/δια+σκορπι·σ-, δια+σκορπι·σ-, -, δι+εσκορπισ-, δια+σκορπισ·θ-) ὁ ἡ τό ὀστέον and ὀστοῦν, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς παρά ὁ ἡ τό ᾅδης, -ου, ὁ
Ps:140:7 Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się Ziemi/ziemia By zrywać przerwę na wskroś, włamywać się, robić wyłom, rozrywać {przerywać}, zbijać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia By rozpraszać się trwoń, niszczej, rozproszenie, 'rozpraszał się szeroko', wiej Kość Ja fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Hades
Ps:140:7 O(sei\ pa/CHos gE=s dierra/gE e)pi\ tE=s gE=s, dieskorpi/sTE ta\ o)sta= E(mO=n para\ to\n a(/|dEn.
Ps:140:7 hOsei paCHos gEs dierragE epi tEs gEs, dieskorpisTE ta osta hEmOn para ton hadEn.
Ps:140:7 D N2_NSM N1_GSF VDI_API3S P RA_GSF N1_GSF VCI_API3S RA_APN N2N_APN RP_GP P RA_ASM N1M_ASM
Ps:140:7 like/approximately [as-if]; to push ć earth/land to rupture break through, burgle, breach, disrupt, stave upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land to scatter squander, waste, dispersal, ‘scattered widely’, winnow the bone I frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the Hades
Ps:140:7 like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical)   earth/land (gen) he/she/it-was-RUPTURE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) he/she/it-was-SCATTER-ed the (nom|acc) bones (nom|acc|voc) us (gen) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (acc) Hades (acc)
Ps:140:7 Ps_140:7_1 Ps_140:7_2 Ps_140:7_3 Ps_140:7_4 Ps_140:7_5 Ps_140:7_6 Ps_140:7_7 Ps_140:7_8 Ps_140:7_9 Ps_140:7_10 Ps_140:7_11 Ps_140:7_12 Ps_140:7_13 Ps_140:7_14
Ps:140:7 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:140:8 ὅτι πρὸς σέ, κύριε κύριε, οἱ ὀφθαλμοί μου· ἐπὶ σὲ ἤλπισα, μὴ ἀντανέλῃς τὴν ψυχήν μου.
Ps:140:8 For mine eyes are to thee, O Lord God: I have hoped in thee; take not away my life. (Psalm 141:8 Brenton)
Ps:140:8 Do Ciebie bowiem, Panie mój, Panie, zwracam moje oczy; do Ciebie się uciekam: Ty nie gub mej duszy. (Psalm 141:8 BT_4)
Ps:140:8 ὅτι πρὸς σέ, κύριε κύριε, οἱ ὀφθαλμοί μου· ἐπὶ σὲ ἤλπισα, μὴ ἀντανέλῃς τὴν ψυχήν μου.
Ps:140:8 ὅτι πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐλπίζω (ελπιζ-, ελπι(ε)·[σ]-, ελπι·σ-, ηλπι·κ-, -, -) μή ἀντ·αν·αιρέω [LXX] (ανταν+αιρ(ε)-, ανταν+ελ(ε)·[σ]-, ανταν+ελ·[σ]- or 2nd ανταν+ελ-, -, -, ανταν+αιρε·θ-) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:140:8 Ponieważ/tamto Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Oko Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) By mieć nadzieję utrzymuj się przy życiu, żyj na wskroś, trwaj dłużej, przeżyj Nie Do ??? Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja
Ps:140:8 o(/ti pro\s se/, ku/rie ku/rie, oi( o)fTalmoi/ mou· e)pi\ se\ E)/lpisa, mE\ a)ntane/lE|s tE\n PSuCHE/n mou.
Ps:140:8 hoti pros se, kyrie kyrie, hoi ofTalmoi mu· epi se Elpisa, mE antanelEs tEn PSyCHEn mu.
Ps:140:8 C P RP_AS N2_VSM N2_VSM RA_NPM N2_NPM RP_GS P RP_AS VAI_AAI1S D VD_APS2S RA_ASF N1_ASF RP_GS
Ps:140:8 because/that toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the eye I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) to hope survive, live through, outlast, outlive not to ??? the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I
Ps:140:8 because/that toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) lord (voc); a lord ([Adj] voc) lord (voc); a lord ([Adj] voc) the (nom) eyes (nom|voc) me (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) I-HOPE-ed not you(sg)-should-??? the (acc) life (acc) me (gen)
Ps:140:8 Ps_140:8_1 Ps_140:8_2 Ps_140:8_3 Ps_140:8_4 Ps_140:8_5 Ps_140:8_6 Ps_140:8_7 Ps_140:8_8 Ps_140:8_9 Ps_140:8_10 Ps_140:8_11 Ps_140:8_12 Ps_140:8_13 Ps_140:8_14 Ps_140:8_15 Ps_140:8_16
Ps:140:8 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:140:9 φύλαξόν με ἀπὸ παγίδος, ἧς συνεστήσαντό μοι, καὶ ἀπὸ σκανδάλων τῶν ἐργαζομένων τὴν ἀνομίαν.
Ps:140:9 Keep me from the snare which they have set for me, and from the stumbling blocks of them that work iniquity. (Psalm 141:9 Brenton)
Ps:140:9 Strzeż mnie od sidła, które zastawili ma mnie, i od pułapek złoczyńców. (Psalm 141:9 BT_4)
Ps:140:9 φύλαξόν με ἀπὸ παγίδος, ἧς συνεστήσαντό μοι, καὶ ἀπὸ σκανδάλων τῶν ἐργαζομένων τὴν ἀνομίαν.
Ps:140:9 φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπό παγί[δ]ς, -ίδος, ἡ ὅς ἥ ὅ συν·ίστημι (ath. συν+ιστ(α)-/ath. συν+ιστ(η)-, συν+στη·σ-, συν+στη·σ- or 2nd ath. συν+στ(η)-/ath. συν+στ(α)-, συν+εστη·κ-/συν+εστ(α)·[κ]-, -, συν+στα·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἀπό σκάνδαλον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἐργάζομαι (εργαζ-, εργ(α)·[σ]-, εργα·σ-, -, ειργασ-, εργασ·θ-) ὁ ἡ τό ἀ·νομία, -ας, ἡ
Ps:140:9 By zabezpieczać się Ja Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pułapka {Trap} Kto/, który/, który By stać z L. cohaerere, od co -- 'razem' + haerere 'by tkwić {by trzymać się}'. Ja I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Skandalu zapadka, młotek By pracować/dąż Bezprawie
Ps:140:9 fu/laXo/n me a)po\ pagi/dos, E(=s sunestE/santo/ moi, kai\ a)po\ skanda/lOn tO=n e)rgaDZome/nOn tE\n a)nomi/an.
Ps:140:9 fylaXon me apo pagidos, hEs synestEsanto moi, kai apo skandalOn tOn ergaDZomenOn tEn anomian.
Ps:140:9 VA_AAD2S RP_AS P N3D_GSF RR_GSF VAI_AMI3P RP_DS C P N2N_GPN RA_GPM V1_PMPGPM RA_ASF N1A_ASF
Ps:140:9 to guard I from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing trap who/whom/which to stand with L. cohaerere, from co- 'together' + haerere 'to stick'. I and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing scandal trigger, hammer the to work/strive the lawlessness
Ps:140:9 do-GUARD-you(sg)!, going-to-GUARD (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) me (acc) away from (+gen) trap (gen) who/whom/which (gen) they-were-STand WITH-ed me (dat) and away from (+gen) scandals (gen) the (gen) while being-WORK/STRIVE-ed (gen) the (acc) lawlessness (acc)
Ps:140:9 Ps_140:9_1 Ps_140:9_2 Ps_140:9_3 Ps_140:9_4 Ps_140:9_5 Ps_140:9_6 Ps_140:9_7 Ps_140:9_8 Ps_140:9_9 Ps_140:9_10 Ps_140:9_11 Ps_140:9_12 Ps_140:9_13 Ps_140:9_14
Ps:140:9 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:140:10 πεσοῦνται ἐν ἀμφιβλήστρῳ αὐτοῦ ἁμαρτωλοί· κατὰ μόνας εἰμὶ ἐγὼ ἕως οὗ ἂν παρέλθω.
Ps:140:10 Sinners shall fall by their own net: I am alone until I shall escape. (Psalm 141:10 Brenton)
Ps:140:10 Niechaj występni wpadną w swoje sieci, podczas gdy ja ujdę cało. (Psalm 141:10 BT_4)
Ps:140:10 πεσοῦνται ἐν ἀμφιβλήστρῳ αὐτοῦ ἁμαρτωλοί· κατὰ μόνας εἰμὶ ἐγὼ ἕως οὗ ἂν παρέλθω.
Ps:140:10 πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ἐν ἀμφί·βληστρον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἁ·μαρτωλός -όν κατά μονή, -ῆς, ἡ; μόνος -η -ον εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ἄν παρ·έρχομαι (παρ+ερχ-, παρ+ελευ·σ-, παρ+ελθ·[σ]- or 2nd παρ+ελθ-, παρ+εληλυθ·[κ]-, -, -)
Ps:140:10 By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zarzutnia On/ona/to/to samo Grzeszny W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Miejsce by pozostawać; jedyny na boku, jedyny, tylko, tylko (zobacz ????µ???? G2651 na boku, jedynie, tylko, tylko) By iść; by być Ja Aż; świtaj Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By mijać mijaj, obok, albo przeszły
Ps:140:10 pesou=ntai e)n a)mfiblE/strO| au)tou= a(martOloi/· kata\ mo/nas ei)mi\ e)gO\ e(/Os ou(= a)/n pare/lTO.
Ps:140:10 pesuntai en amfiblEstrO autu hamartOloi· kata monas eimi egO heOs hu an parelTO.
Ps:140:10 VF2_FMI3P P N2N_DSN RP_GSM A1B_NPM P A1_APF V9_PAI1S RP_NS P RR_GSM x VB_AAS1S
Ps:140:10 to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among casting-net he/she/it/same sinful down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing place to stay; sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) to go; to be I until; dawn where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which ever (if ever) to pass by go by, beside, or past
Ps:140:10 they-will-be-FALL-ed in/among/by (+dat) casting-net (dat) him/it/same (gen) sinful ([Adj] nom|voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) places to stay (acc); sole ([Adj] acc) I-am-GO-ing; I-am I (nom) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) where; who/whom/which (gen) ever I-should-PASS BY
Ps:140:10 Ps_140:10_1 Ps_140:10_2 Ps_140:10_3 Ps_140:10_4 Ps_140:10_5 Ps_140:10_6 Ps_140:10_7 Ps_140:10_8 Ps_140:10_9 Ps_140:10_10 Ps_140:10_11 Ps_140:10_12 Ps_140:10_13
Ps:140:10 x x x x x x x x x x x x x