Ps:20:1 Εἰς τὸ τέλος· ψαλμὸς τῷ Δαυιδ.
Ps:20:1 For the end, a Psalm of David. O Lord, the king shall rejoice in thy strength; and in thy salvation he shall greatly exult. (Psalm 21:1 Brenton)
Ps:20:1 Kierownikowi chóru. Psalm. Dawidowy. (Psalm 21:1 BT_4)
Ps:20:1 Εἰς τὸ τέλος· ψαλμὸς τῷ Δαυιδ.
Ps:20:1 εἰς[1] ὁ ἡ τό τέλο·ς, -ους, τό ψαλμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ
Ps:20:1 Do (+przyspieszenie) Koniec (wypadek, spełnienie) Psalm David
Ps:20:1 *ei)s to\ te/los· PSalmo\s tO=| *dauid.
Ps:20:1 eis to telos· PSalmos tO dauid.
Ps:20:1 P RA_ASN N3E_ASN N2_NSM RA_DSM N_DSM
Ps:20:1 into (+acc) the end (event, consummation) psalm the David
Ps:20:1 into (+acc) the (nom|acc) end (nom|acc|voc) psalm (nom) the (dat) David (indecl)
Ps:20:1 Ps_20:1_1 Ps_20:1_2 Ps_20:1_3 Ps_20:1_4 Ps_20:1_5 Ps_20:1_6
Ps:20:1 x x x x x x
Ps:20:2 Κύριε, ἐν τῇ δυνάμει σου εὐφρανθήσεται ὁ βασιλεὺς καὶ ἐπὶ τῷ σωτηρίῳ σου ἀγαλλιάσεται σφόδρα.
Ps:20:2 For the end, a Psalm of David. O Lord, the king shall rejoice in thy strength; and in thy salvation he shall greatly exult. (Psalm 21:1 Brenton)
Ps:20:2 Panie, król się weseli z Twojej potęgi, jak bardzo się cieszy z Twojej pomocy! (Psalm 21:2 BT_4)
Ps:20:2 Κύριε, ἐν τῇ δυνάμει σου εὐφρανθήσεται βασιλεὺς καὶ ἐπὶ τῷ σωτηρίῳ σου ἀγαλλιάσεται σφόδρα.
Ps:20:2 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί ἐπί ὁ ἡ τό σωτήριος -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀγαλλιάω (αγαλλι(α)-, αγαλλια·σ-, αγαλλια·σ-, -, -, αγαλλια·θ-) σφόδρα
Ps:20:2 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zdolność Ty; twój/twój(sg) By celebrować/bądź wesoły Król I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Oszczędność Ty; twój/twój(sg) By radować się (zadowolona, wielka radość) Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony
Ps:20:2 *ku/rie, e)n tE=| duna/mei sou eu)franTE/setai o( basileu\s kai\ e)pi\ tO=| sOtEri/O| sou a)gallia/setai sfo/dra.
Ps:20:2 kyrie, en tE dynamei su eufranTEsetai ho basileus kai epi tO sOtEriO su agalliasetai sfodra.
Ps:20:2 N2_VSM P RA_DSF N3I_DSF RP_GS VC_FPI3S RA_NSM N3V_NSM C P RA_DSN N2N_DSN RP_GS VF_FMI3S D
Ps:20:2 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ability you; your/yours(sg) to celebrate/be merry the king and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the saving you; your/yours(sg) to exult (glad, great joy) vehement, intense, keen, inveighingly, eager
Ps:20:2 lord (voc); a lord ([Adj] voc) in/among/by (+dat) the (dat) ability (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-will-be-CELEBRATE/BE-ed-MERRY the (nom) king (nom) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) saving ([Adj] dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-will-be-EXULT-ed vehement,
Ps:20:2 Ps_20:2_1 Ps_20:2_2 Ps_20:2_3 Ps_20:2_4 Ps_20:2_5 Ps_20:2_6 Ps_20:2_7 Ps_20:2_8 Ps_20:2_9 Ps_20:2_10 Ps_20:2_11 Ps_20:2_12 Ps_20:2_13 Ps_20:2_14 Ps_20:2_15
Ps:20:2 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:20:3 τὴν ἐπιθυμίαν τῆς ψυχῆς αὐτοῦ ἔδωκας αὐτῷ καὶ τὴν θέλησιν τῶν χειλέων αὐτοῦ οὐκ ἐστέρησας αὐτόν. διάψαλμα.
Ps:20:3 Thou hast granted him the desire of his soul, and hast not withheld from him the request of his lips. Pause. (Psalm 21:2 Brenton)
Ps:20:3 Spełniłeś pragnienie jego serca i nie odmówiłeś błagania warg jego. (Psalm 21:3 BT_4)
Ps:20:3 τὴν ἐπιθυμίαν τῆς ψυχῆς αὐτοῦ ἔδωκας αὐτῷ καὶ τὴν θέλησιν τῶν χειλέων αὐτοῦ οὐκ ἐστέρησας αὐτόν. διάψαλμα.
Ps:20:3 ὁ ἡ τό ἐπι·θυμία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή αὐτός αὐτή αὐτό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό θέλησις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό χεῖλο·ς, -ους, τό, gen. pl. χειλέων αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ   αὐτός αὐτή αὐτό διά·ψαλμα[τ], -ατος, τό [LXX]
Ps:20:3 Życz sobie żądzy, apetytu, tęskniąc Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby On/ona/to/to samo By dawać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Chcący życzenie, będzie, zapragnie Warga On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo selah
Ps:20:3 tE\n e)piTumi/an tE=s PSuCHE=s au)tou= e)/dOkas au)tO=| kai\ tE\n Te/lEsin tO=n CHeile/On au)tou= ou)k e)ste/rEsas au)to/n. dia/PSalma.
Ps:20:3 tEn epiTymian tEs PSyCHEs autu edOkas autO kai tEn TelEsin tOn CHeileOn autu uk esterEsas auton. diaPSalma.
Ps:20:3 RA_ASF N1A_ASF RA_GSF N1_GSF RD_GSM VAI_AAI2S RD_DSM C RA_ASF N3I_ASF RA_GPN N3E_GPN RD_GSM D VAI_AAI2S RD_ASM N3M_NSN
Ps:20:3 the desire lust, appetite, yearning the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person he/she/it/same to give he/she/it/same and also, even, namely the wanting desire, will, wish the lip he/she/it/same οὐχ before rough breathing ć he/she/it/same selah
Ps:20:3 the (acc) desire (acc) the (gen) life (gen) him/it/same (gen) you(sg)-GIVE-ed him/it/same (dat) and the (acc) wanting (acc) the (gen) lips (gen) him/it/same (gen) not   him/it/same (acc) selah (nom|acc|voc)
Ps:20:3 Ps_20:3_1 Ps_20:3_2 Ps_20:3_3 Ps_20:3_4 Ps_20:3_5 Ps_20:3_6 Ps_20:3_7 Ps_20:3_8 Ps_20:3_9 Ps_20:3_10 Ps_20:3_11 Ps_20:3_12 Ps_20:3_13 Ps_20:3_14 Ps_20:3_15 Ps_20:3_16 Ps_20:3_17
Ps:20:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:20:4 ὅτι προέφθασας αὐτὸν ἐν εὐλογίαις χρηστότητος, ἔθηκας ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ στέφανον ἐκ λίθου τιμίου.
Ps:20:4 For thou hast prevented him with blessings of goodness: thou has set upon his head a crown of precious stone. (Psalm 21:3 Brenton)
Ps:20:4 Bo go uprzedzasz pomyślnymi błogosławieństwami, koronę szczerozłotą wkładasz mu na głowę. (Psalm 21:4 BT_4)
Ps:20:4 ὅτι προέφθασας αὐτὸν ἐν εὐλογίαις χρηστότητος, ἔθηκας ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ στέφανον ἐκ λίθου τιμίου.
Ps:20:4 ὅτι προ·φθάνω (-, προ+φθα·σ-, προ+φθα·σ-, προ+εφθα·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν εὐ·λογία, -ας, ἡ χρηστότη[τ]ς, -ητος, ἡ τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό στέφανος[1], -ου, ὁ; Στέφανος[2], -ου, ὁ ἐκ λίθος, -ου, ὁ τίμιος -α -ον
Ps:20:4 Ponieważ/tamto By oczekiwać On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród ??? Wspaniałomyślność By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Głowa On/ona/to/to samo Wieniec; wieniec wieńca (tylko) nie korona Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Kamień Cenny
Ps:20:4 o(/ti proe/fTasas au)to\n e)n eu)logi/ais CHrEsto/tEtos, e)/TEkas e)pi\ tE\n kefalE\n au)tou= ste/fanon e)k li/Tou timi/ou.
Ps:20:4 hoti proefTasas auton en eulogiais CHrEstotEtos, eTEkas epi tEn kefalEn autu stefanon ek liTu timiu.
Ps:20:4 C VAI_AAI2S RD_ASM P N1A_DPF N3T_GSF VAI_AAI2S P RA_ASF N1_ASF RD_GSM N2_ASM P N2_GSM A1A_GSM
Ps:20:4 because/that to anticipate he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ??? magnanimousness to place lay, put, set, situate, station upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the head he/she/it/same wreath; wreath wreath (only) not crown out of (+gen) ἐξ before vowels stone precious
Ps:20:4 because/that you(sg)-ANTICIPATE-ed him/it/same (acc) in/among/by (+dat) ???s (dat) magnanimousness (gen) you(sg)-PLACE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) head (acc) him/it/same (gen) wreath (acc); wreath (acc) out of (+gen) stone (gen) precious ([Adj] gen)
Ps:20:4 Ps_20:4_1 Ps_20:4_2 Ps_20:4_3 Ps_20:4_4 Ps_20:4_5 Ps_20:4_6 Ps_20:4_7 Ps_20:4_8 Ps_20:4_9 Ps_20:4_10 Ps_20:4_11 Ps_20:4_12 Ps_20:4_13 Ps_20:4_14 Ps_20:4_15
Ps:20:4 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:20:5 ζωὴν ᾐτήσατό σε, καὶ ἔδωκας αὐτῷ, μακρότητα ἡμερῶν εἰς αἰῶνα αἰῶνος.
Ps:20:5 He asked life of thee, and thou gavest him length of days for ever and ever. (Psalm 21:4 Brenton)
Ps:20:5 Prosił Ciebie o życie: Ty go obdarzyłeś długimi dniami na wieki i na zawsze. (Psalm 21:5 BT_4)
Ps:20:5 ζωὴν ᾐτήσατό σε, καὶ ἔδωκας αὐτῷ, μακρότητα ἡμερῶν εἰς αἰῶνα αἰῶνος.
Ps:20:5 ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] αἰτέω (αιτ(ε)-, αιτη·σ-, αιτη·σ-, ῃτη·κ-, ῃτη-, αιτη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό μακρότη[τ]ς, -ητος, ἡ [LXX] ἡμέρα, -ας -ἡ εἰς[1] αἰών, -ῶνος, ὁ αἰών, -ῶνος, ὁ
Ps:20:5 Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy By prosić {By pytać} Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo Długość Dzień Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
Ps:20:5 DZOE\n E)|tE/sato/ se, kai\ e)/dOkas au)tO=|, makro/tEta E(merO=n ei)s ai)O=na ai)O=nos.
Ps:20:5 DZOEn EtEsato se, kai edOkas autO, makrotEta hEmerOn eis aiOna aiOnos.
Ps:20:5 N1_ASF VAI_AMI3S RP_AS C VAI_AAI2S RD_DSM N3T_ASF N1A_GPF P N3W_ASM N3W_GSM
Ps:20:5 life being, living, spirit; alive to ask you; your/yours(sg) and also, even, namely to give he/she/it/same length day into (+acc) eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
Ps:20:5 life (acc); alive ([Adj] acc) he/she/it-was-ASK-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and you(sg)-GIVE-ed him/it/same (dat) length (acc) days (gen) into (+acc) eon (acc) eon (gen)
Ps:20:5 Ps_20:5_1 Ps_20:5_2 Ps_20:5_3 Ps_20:5_4 Ps_20:5_5 Ps_20:5_6 Ps_20:5_7 Ps_20:5_8 Ps_20:5_9 Ps_20:5_10 Ps_20:5_11
Ps:20:5 x x x x x x x x x x x
Ps:20:6 μεγάλη ἡ δόξα αὐτοῦ ἐν τῷ σωτηρίῳ σου, δόξαν καὶ μεγαλοπρέπειαν ἐπιθήσεις ἐπ’ αὐτόν·
Ps:20:6 His glory is great in thy salvation: thou wilt crown him with glory and majesty. (Psalm 21:5 Brenton)
Ps:20:6 Wielka jest jego chwała dzięki Twej pomocy, ozdobiłeś go blaskiem i dostojeństwem. (Psalm 21:6 BT_4)
Ps:20:6 μεγάλη δόξα αὐτοῦ ἐν τῷ σωτηρίῳ σου, δόξαν καὶ μεγαλοπρέπειαν ἐπιθήσεις ἐπ’ αὐτόν·
Ps:20:6 μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό σωτήριος -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) καί   ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:20:6 Wielki Sławy/wzbudzanie grozy On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oszczędność Ty; twój/twój(sg) Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do I też, nawet, mianowicie By umieszczać dalej Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Ps:20:6 mega/lE E( do/Xa au)tou= e)n tO=| sOtEri/O| sou, do/Xan kai\ megalopre/peian e)piTE/seis e)p’ au)to/n·
Ps:20:6 megalE hE doXa autu en tO sOtEriO su, doXan kai megaloprepeian epiTEseis ep’ auton·
Ps:20:6 A1_NSF RA_NSF N1S_NSF RD_GSM P RA_DSN N2N_DSN RP_GS N1S_ASF C N1A_ASF VF_FAI2S P RD_ASM
Ps:20:6 great the glory/awesomeness he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the saving you; your/yours(sg) glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to and also, even, namely ć to place on upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same
Ps:20:6 great ([Adj] nom|voc) the (nom) glory/awesomeness (nom|voc) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) the (dat) saving ([Adj] dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) glory/awesomeness (acc); upon GLORY-ing (nom|acc|voc) and   you(sg)-will-PLACE ON upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc)
Ps:20:6 Ps_20:6_1 Ps_20:6_2 Ps_20:6_3 Ps_20:6_4 Ps_20:6_5 Ps_20:6_6 Ps_20:6_7 Ps_20:6_8 Ps_20:6_9 Ps_20:6_10 Ps_20:6_11 Ps_20:6_12 Ps_20:6_13 Ps_20:6_14
Ps:20:6 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:20:7 ὅτι δώσεις αὐτῷ εὐλογίαν εἰς αἰῶνα αἰῶνος, εὐφρανεῖς αὐτὸν ἐν χαρᾷ μετὰ τοῦ προσώπου σου.
Ps:20:7 For thou wilt give him a blessing for ever and ever: thou wilt gladden him with joy with thy countenance. (Psalm 21:6 Brenton)
Ps:20:7 Bo go czynisz błogosławieństwem na wieki, napełniasz go radością przed Twoim obliczem. (Psalm 21:7 BT_4)
Ps:20:7 ὅτι δώσεις αὐτῷ εὐλογίαν εἰς αἰῶνα αἰῶνος, εὐφρανεῖς αὐτὸν ἐν χαρᾷ μετὰ τοῦ προσώπου σου.
Ps:20:7 ὅτι δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εὐ·λογία, -ας, ἡ εἰς[1] αἰών, -ῶνος, ὁ αἰών, -ῶνος, ὁ εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν χαρά, -ᾶς, ἡ μετά ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:20:7 Ponieważ/tamto By dawać On/ona/to/to samo ??? Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze By celebrować/bądź wesoły On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Radość Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Twarz Ty; twój/twój(sg)
Ps:20:7 o(/ti dO/seis au)tO=| eu)logi/an ei)s ai)O=na ai)O=nos, eu)franei=s au)to\n e)n CHara=| meta\ tou= prosO/pou sou.
Ps:20:7 hoti dOseis autO eulogian eis aiOna aiOnos, eufraneis auton en CHara meta tu prosOpu su.
Ps:20:7 C VF_FAI2S RD_DSM N1A_ASF P N3W_ASM N3W_GSM VF2_FAI2S RD_ASM P N1A_DSF P RA_GSN N2N_GSN RP_GS
Ps:20:7 because/that to give he/she/it/same ??? into (+acc) eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever to celebrate/be merry he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among joy after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the face you; your/yours(sg)
Ps:20:7 because/that you(sg)-will-GIVE him/it/same (dat) ??? (acc) into (+acc) eon (acc) eon (gen) you(sg)-will-CELEBRATE/BE-MERRY him/it/same (acc) in/among/by (+dat) joy (dat) after (+acc), with (+gen) the (gen) face (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:20:7 Ps_20:7_1 Ps_20:7_2 Ps_20:7_3 Ps_20:7_4 Ps_20:7_5 Ps_20:7_6 Ps_20:7_7 Ps_20:7_8 Ps_20:7_9 Ps_20:7_10 Ps_20:7_11 Ps_20:7_12 Ps_20:7_13 Ps_20:7_14 Ps_20:7_15
Ps:20:7 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:20:8 ὅτι ὁ βασιλεὺς ἐλπίζει ἐπὶ κύριον καὶ ἐν τῷ ἐλέει τοῦ ὑψίστου οὐ μὴ σαλευθῇ.
Ps:20:8 For the king trusts in the Lord, and through the mercy of the Highest he shall not be moved. (Psalm 21:7 Brenton)
Ps:20:8 Król bowiem w Panu pokłada nadzieję i z łaski Najwyższego się nie zachwieje. (Psalm 21:8 BT_4)
Ps:20:8 ὅτι βασιλεὺς ἐλπίζει ἐπὶ κύριον καὶ ἐν τῷ ἐλέει τοῦ ὑψίστου οὐ μὴ σαλευθῇ.
Ps:20:8 ὅτι ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ἐλπίζω (ελπιζ-, ελπι(ε)·[σ]-, ελπι·σ-, ηλπι·κ-, -, -) ἐπί κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἐν ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ; ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-) ὁ ἡ τό ὕψιστος -η -ον (Superl. of ὕψι) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή σαλεύω (σαλευ-, σαλευ·σ-, σαλευ·σ-, -, σεσαλευ-, σαλευ·θ-)
Ps:20:8 Ponieważ/tamto Król By mieć nadzieję utrzymuj się przy życiu, żyj na wskroś, trwaj dłużej, przeżyj Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Litość; by okazać miłosierdzie Najwyższy ??? Przed przydechem mocnym Nie By trząść się (drżenie)
Ps:20:8 o(/ti o( basileu\s e)lpi/DZei e)pi\ ku/rion kai\ e)n tO=| e)le/ei tou= u(PSi/stou ou) mE\ saleuTE=|.
Ps:20:8 hoti ho basileus elpiDZei epi kyrion kai en tO eleei tu hyPSistu u mE saleuTE.
Ps:20:8 C RA_NSM N3V_NSM V1_PAI3S P N2_ASM C P RA_DSN N3E_DSN RA_GSM A1_GSM D D VC_APS3S
Ps:20:8 because/that the king to hope survive, live through, outlast, outlive upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the mercy; to show mercy the highest οὐχ before rough breathing not to shake (tremor)
Ps:20:8 because/that the (nom) king (nom) he/she/it-is-HOPE-ing, you(sg)-are-being-HOPE-ed (classical) upon/over (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) and in/among/by (+dat) the (dat) mercy (dat); he/she/it-is-SHOW-ing-MERCY, you(sg)-are-being-SHOW-ed-MERCY (classical), be-you(sg)-SHOW-ing-MERCY! the (gen) highest ([Adj] gen) not not he/she/it-should-be-SHAKE-ed
Ps:20:8 Ps_20:8_1 Ps_20:8_2 Ps_20:8_3 Ps_20:8_4 Ps_20:8_5 Ps_20:8_6 Ps_20:8_7 Ps_20:8_8 Ps_20:8_9 Ps_20:8_10 Ps_20:8_11 Ps_20:8_12 Ps_20:8_13 Ps_20:8_14 Ps_20:8_15
Ps:20:8 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:20:9 εὑρεθείη ἡ χείρ σου πᾶσιν τοῖς ἐχθροῖς σου, ἡ δεξιά σου εὕροι πάντας τοὺς μισοῦντάς σε.
Ps:20:9 Let thy hand be found by all thine enemies: let thy right hand find all that hate thee. (Psalm 21:8 Brenton)
Ps:20:9 Niech spadnie Twa ręka na wszystkich Twoich wrogów; niech znajdzie Twa prawica tych, co nienawidzą Ciebie. (Psalm 21:9 BT_4)
Ps:20:9 εὑρεθείη χείρ σου πᾶσιν τοῖς ἐχθροῖς σου, δεξιά σου εὕροι πάντας τοὺς μισοῦντάς σε.
Ps:20:9 εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό δεξιός -ά -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό μισέω (μισ(ε)-, μιση·σ-, μιση·σ-, μεμιση·κ-, μεμιση-, μιση·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:20:9 By znajdować Ręka Ty; twój/twój(sg) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Wrogi Ty; twój/twój(sg) W prawo Ty; twój/twój(sg) By znajdować Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Do destest nie lub, nie cierp, nienawidź, czuj wstręt Ty; twój/twój(sg)
Ps:20:9 eu(reTei/E E( CHei/r sou pa=sin toi=s e)CHTroi=s sou, E( deXia/ sou eu(/roi pa/ntas tou\s misou=nta/s se.
Ps:20:9 heureTeiE hE CHeir su pasin tois eCHTrois su, hE deXia su heuroi pantas tus misuntas se.
Ps:20:9 VC_APO3S RA_NSF N3_NSF RP_GS A3_DPM RA_DPM N2_DPM RP_GS RA_NSF A1A_NSF RP_GS VB_AAO3S A3_APM RA_APM V2_PAPAPM RP_AS
Ps:20:9 to find the hand you; your/yours(sg) every all, each, every, the whole of the hostile you; your/yours(sg) the right you; your/yours(sg) to find every all, each, every, the whole of the to destest dislike, detest, hate, abominate you; your/yours(sg)
Ps:20:9 he/she/it-happens-to-be-FIND-ed (opt) the (nom) hand (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) all (dat) the (dat) hostile ([Adj] dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) right ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-happens-to-FIND (opt) all (acc) the (acc) while DESTEST-ing (acc) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
Ps:20:9 Ps_20:9_1 Ps_20:9_2 Ps_20:9_3 Ps_20:9_4 Ps_20:9_5 Ps_20:9_6 Ps_20:9_7 Ps_20:9_8 Ps_20:9_9 Ps_20:9_10 Ps_20:9_11 Ps_20:9_12 Ps_20:9_13 Ps_20:9_14 Ps_20:9_15 Ps_20:9_16
Ps:20:9 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:20:10 θήσεις αὐτοὺς ὡς κλίβανον πυρὸς εἰς καιρὸν τοῦ προσώπου σου· κύριος ἐν ὀργῇ αὐτοῦ συνταράξει αὐτούς, καὶ καταφάγεται αὐτοὺς πῦρ.
Ps:20:10 Thou shalt make them as a fiery oven at the time of thy presence: the Lord shall trouble them in his anger, and fire shall devour them. (Psalm 21:9 Brenton)
Ps:20:10 Uczyń ich jakby piecem ognistym, gdy się ukaże Twoje oblicze. Niech Pan ich pochłonie w swym gniewie, a ogień niechaj ich strawi! (Psalm 21:10 BT_4)
Ps:20:10 θήσεις αὐτοὺς ὡς κλίβανον πυρὸς εἰς καιρὸν τοῦ προσώπου σου· κύριος ἐν ὀργῇ αὐτοῦ συνταράξει αὐτούς, καὶ καταφάγεται αὐτοὺς πῦρ.
Ps:20:10 τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὡς κλίβανος, -ου, ὁ πῦρ, -ρός, τό εἰς[1] καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) αὐτός αὐτή αὐτό   αὐτός αὐτή αὐτό καί κατ·εσθίω (κατ+εσθι-/κατ+εσθ-, -, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό πῦρ, -ρός, τό
Ps:20:10 By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj On/ona/to/to samo Jak/jak Piec Ogień Do (+przyspieszenie) Okres czasu Twarz Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość On/ona/to/to samo On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By pożerać bądź wyżerany, wyżeraj On/ona/to/to samo Ogień
Ps:20:10 TE/seis au)tou\s O(s kli/banon puro\s ei)s kairo\n tou= prosO/pou sou· ku/rios e)n o)rgE=| au)tou= suntara/Xei au)tou/s, kai\ katafa/getai au)tou\s pu=r.
Ps:20:10 TEseis autus hOs klibanon pyros eis kairon tu prosOpu su· kyrios en orgE autu syntaraXei autus, kai katafagetai autus pyr.
Ps:20:10 VF_FAI2S RD_APM C N2_ASM N3_GSN P N2_ASM RA_GSN N2N_GSN RP_GS N2_NSM P N1_DSF RD_GSM VF_FAI3S RD_APM C VF_FMI3S RD_APM N3_NSN
Ps:20:10 to place lay, put, set, situate, station he/she/it/same as/like oven fire into (+acc) period of time the face you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among wrath fume, anger, rage he/she/it/same ć he/she/it/same and also, even, namely to devour be eaten away, eat away he/she/it/same fire
Ps:20:10 you(sg)-will-PLACE them/same (acc) as/like oven (acc) fire (gen) into (+acc) period of time (acc) the (gen) face (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) lord (nom); a lord ([Adj] nom) in/among/by (+dat) wrath (dat) him/it/same (gen)   them/same (acc) and he/she/it-will-be-DEVOUR-ed them/same (acc) fire (nom|acc|voc)
Ps:20:10 Ps_20:10_1 Ps_20:10_2 Ps_20:10_3 Ps_20:10_4 Ps_20:10_5 Ps_20:10_6 Ps_20:10_7 Ps_20:10_8 Ps_20:10_9 Ps_20:10_10 Ps_20:10_11 Ps_20:10_12 Ps_20:10_13 Ps_20:10_14 Ps_20:10_15 Ps_20:10_16 Ps_20:10_17 Ps_20:10_18 Ps_20:10_19 Ps_20:10_20
Ps:20:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:20:11 τὸν καρπὸν αὐτῶν ἀπὸ γῆς ἀπολεῖς καὶ τὸ σπέρμα αὐτῶν ἀπὸ υἱῶν ἀνθρώπων,
Ps:20:11 Thou shalt destroy their fruit from the earth, and their seed from among the sons of men. (Psalm 21:10 Brenton)
Ps:20:11 Wytrać ich potomstwo z ziemi, usuń ich plemię spośród synów ludzkich! (Psalm 21:11 BT_4)
Ps:20:11 τὸν καρπὸν αὐτῶν ἀπὸ γῆς ἀπολεῖς καὶ τὸ σπέρμα αὐτῶν ἀπὸ υἱῶν ἀνθρώπων,
Ps:20:11 ὁ ἡ τό καρπός[1], -οῦ, ὁ; Κάρπος[2], -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) καί ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄνθρωπος, -ου, ὁ
Ps:20:11 Owoc; Nadgarstek On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie I też, nawet, mianowicie Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Syn Ludzki
Ps:20:11 to\n karpo\n au)tO=n a)po\ gE=s a)polei=s kai\ to\ spe/rma au)tO=n a)po\ ui(O=n a)nTrO/pOn,
Ps:20:11 ton karpon autOn apo gEs apoleis kai to sperma autOn apo hyiOn anTrOpOn,
Ps:20:11 RA_ASM N2_ASM RD_GPM P N1_GSF VF2_FAI2S C RA_ASN N3M_ASN RD_GPM P N2_GPM N2_GPM
Ps:20:11 the fruit; Carpus he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing earth/land to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing and also, even, namely the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing son human
Ps:20:11 the (acc) fruit (acc); Carpus (acc) them/same (gen) away from (+gen) earth/land (gen) you(sg)-will-LOSE/DESTROY and the (nom|acc) seed (nom|acc|voc) them/same (gen) away from (+gen) sons (gen) humans (gen)
Ps:20:11 Ps_20:11_1 Ps_20:11_2 Ps_20:11_3 Ps_20:11_4 Ps_20:11_5 Ps_20:11_6 Ps_20:11_7 Ps_20:11_8 Ps_20:11_9 Ps_20:11_10 Ps_20:11_11 Ps_20:11_12 Ps_20:11_13
Ps:20:11 x x x x x x x x x x x x x
Ps:20:12 ὅτι ἔκλιναν εἰς σὲ κακά, διελογίσαντο βουλήν, ἣν οὐ μὴ δύνωνται στῆσαι.
Ps:20:12 For they intended evils against thee; they imagined a device which they shall by no means be able to perform. (Psalm 21:11 Brenton)
Ps:20:12 Choćby zamierzyli zło przeciwko Tobie, choćby uknuli podstęp, nie dopną niczego, (Psalm 21:12 BT_4)
Ps:20:12 ὅτι ἔκλιναν εἰς σὲ κακά, διελογίσαντο βουλήν, ἣν οὐ μὴ δύνωνται στῆσαι.
Ps:20:12 ὅτι κλίνω (κλιν-, -, κλιν·[σ]-, κεκλι·κ-, κεκλι-, κλι·θ-) εἰς[1] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) δια·λογίζομαι (δια+λογιζ-, δια+λογι(ε)·[σ]-, δια+λογι·σ-, -, -, -) βουλή, -ῆς, ἡ ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή δύνω/δύω (δυ-/δυν-, δυ·σ-, 2nd ath. δυ-, δεδυ·κ-, -, -); δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-)
Ps:20:12 Ponieważ/tamto By zginać/zmniejszanie się [zobacz nachylenie, opadaj, leż] Do (+przyspieszenie) Ty; twój/twój(sg) Niegodziwie by czynić źle By zastanawiać się rozważaj, przemyśliwuj, rozumuj Planu/zamiar Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym Nie By umieszczać schodź, umieszczaj (słońce albo gwiezdny). Zobacz Księga Eklezjastesa 1:5 LXX.; do zdolnego By powodować stać
Ps:20:12 o(/ti e)/klinan ei)s se\ kaka/, dielogi/santo boulE/n, E(\n ou) mE\ du/nOntai stE=sai.
Ps:20:12 hoti eklinan eis se kaka, dielogisanto bulEn, hEn u mE dynOntai stEsai.
Ps:20:12 C VAI_AAI3P P RP_AS A1_NPN VAI_AMI3P N1_ASF RR_ASF D D V6_PMS3P VA_AAN
Ps:20:12 because/that to bend/wane [see incline, decline, recline] into (+acc) you; your/yours(sg) wickedly to do evil to deliberate consider, ponder, reason plan/intention who/whom/which οὐχ before rough breathing not to set go down, set (sun or star). See Ecclesiastes 1:5 LXX.; to able to cause to stand
Ps:20:12 because/that they-BEND/WANE-ed into (+acc) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) wickedly ([Adj] nom|acc|voc) they-were-DELIBERATE-ed plan/intention (acc) who/whom/which (acc) not not they-should-be-being-SET-ed; they-should-be-being-ABLE-ed to-CAUSE-TO-STand, be-you(sg)-CAUSE-ed-TO-STand!, he/she/it-happens-to-CAUSE-TO-STand (opt)
Ps:20:12 Ps_20:12_1 Ps_20:12_2 Ps_20:12_3 Ps_20:12_4 Ps_20:12_5 Ps_20:12_6 Ps_20:12_7 Ps_20:12_8 Ps_20:12_9 Ps_20:12_10 Ps_20:12_11 Ps_20:12_12
Ps:20:12 x x x x x x x x x x x x
Ps:20:13 ὅτι θήσεις αὐτοὺς νῶτον· ἐν τοῖς περιλοίποις σου ἑτοιμάσεις τὸ πρόσωπον αὐτῶν.
Ps:20:13 For thou shalt make them turn their back in thy latter end, thou wilt prepare their face. (Psalm 21:12 Brenton)
Ps:20:13 bo Ty ich zmusisz do ucieczki, z Twego łuku będziesz mierzyć w ich twarze. (Psalm 21:13 BT_4)
Ps:20:13 ὅτι θήσεις αὐτοὺς νῶτον· ἐν τοῖς περιλοίποις σου ἑτοιμάσεις τὸ πρόσωπον αὐτῶν.
Ps:20:13 ὅτι τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό νῶτος, -ου, ὁ ἐν ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:20:13 Ponieważ/tamto By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj On/ona/to/to samo W tył W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty; twój/twój(sg) Do gotowy Twarz On/ona/to/to samo
Ps:20:13 o(/ti TE/seis au)tou\s nO=ton· e)n toi=s periloi/pois sou e(toima/seis to\ pro/sOpon au)tO=n.
Ps:20:13 hoti TEseis autus nOton· en tois periloipois su hetoimaseis to prosOpon autOn.
Ps:20:13 C VF_FAI2S RD_APM N2N_ASN P RA_DPM A1B_DPM RP_GS VF_FAI2S RA_ASN N2N_ASN RD_GPM
Ps:20:13 because/that to place lay, put, set, situate, station he/she/it/same back in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć you; your/yours(sg) to ready the face he/she/it/same
Ps:20:13 because/that you(sg)-will-PLACE them/same (acc) back (acc) in/among/by (+dat) the (dat)   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) you(sg)-will-READY the (nom|acc) face (nom|acc|voc) them/same (gen)
Ps:20:13 Ps_20:13_1 Ps_20:13_2 Ps_20:13_3 Ps_20:13_4 Ps_20:13_5 Ps_20:13_6 Ps_20:13_7 Ps_20:13_8 Ps_20:13_9 Ps_20:13_10 Ps_20:13_11 Ps_20:13_12
Ps:20:13 x x x x x x x x x x x x
Ps:20:14 ὑψώθητι, κύριε, ἐν τῇ δυνάμει σου· ᾄσομεν καὶ ψαλοῦμεν τὰς δυναστείας σου.
Ps:20:14 Be thou exalted, O Lord, in thy strength: we will sing and praise thy mighty acts. (Psalm 21:13 Brenton)
Ps:20:14 Powstań, Panie, w swej potędze, chcemy śpiewać i moc Twoją sławić. (Psalm 21:14 BT_4)
Ps:20:14 ὑψώθητι, κύριε, ἐν τῇ δυνάμει σου· ᾄσομεν καὶ ψαλοῦμεν τὰς δυναστείας σου.
Ps:20:14 ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ᾄδω (ᾳδ-, ᾳ[δ]·σ-, ᾳ[δ]·σ-, -, -, -) καί ψάλλω (ψαλλ-, ψαλ(ε)·[σ]-, ψαλ·[σ]-, -, -, -) ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:20:14 By podnosić/ustalony wysoko Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zdolność Ty; twój/twój(sg) By śpiewać I też, nawet, mianowicie By szarpać (instrument) Ty; twój/twój(sg)
Ps:20:14 u(PSO/TEti, ku/rie, e)n tE=| duna/mei sou· a)/|somen kai\ PSalou=men ta\s dunastei/as sou.
Ps:20:14 hyPSOTEti, kyrie, en tE dynamei su· asomen kai PSalumen tas dynasteias su.
Ps:20:14 VC_APD2S N2_VSM P RA_DSF N3I_DSF RP_GS VF_FMI1P C VF2_FAI1P RA_APF N1A_APF RP_GS
Ps:20:14 to elevate/set high lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ability you; your/yours(sg) to sing and also, even, namely to pluck (an instrument) the ć you; your/yours(sg)
Ps:20:14 be-you(sg)-ELEVATE/SET-ed-HIGH! lord (voc); a lord ([Adj] voc) in/among/by (+dat) the (dat) ability (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) we-will-SING and we-will-PLUCK-(AN-INSTRUMENT) the (acc)   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:20:14 Ps_20:14_1 Ps_20:14_2 Ps_20:14_3 Ps_20:14_4 Ps_20:14_5 Ps_20:14_6 Ps_20:14_7 Ps_20:14_8 Ps_20:14_9 Ps_20:14_10 Ps_20:14_11 Ps_20:14_12
Ps:20:14 x x x x x x x x x x x x