Ps:78:1 Ψαλμὸς τῷ Ασαφ. Ὁ θεός, ἤλθοσαν ἔθνη εἰς τὴν κληρονομίαν σου, ἐμίαναν τὸν ναὸν τὸν ἅγιόν σου, ἔθεντο Ιερουσαλημ εἰς ὀπωροφυλάκιον.
Ps:78:1 A Psalm for Asaph. O God, the heathen are come into thine inheritance; they have polluted thy holy temple; they have made Jerusalem a storehouse of fruits. (Psalm 79:1 Brenton)
Ps:78:1 Psalm. Asafowy. Boże, poganie przyszli do Twego dziedzictwa, zbezcześcili Twój święty przybytek, Jeruzalem obrócili w ruiny. (Psalm 79:1 BT_4)
Ps:78:1 Ψαλμὸς τῷ Ασαφ. θεός, ἤλθοσαν ἔθνη εἰς τὴν κληρονομίαν σου, ἐμίαναν τὸν ναὸν τὸν ἅγιόν σου, ἔθεντο Ιερουσαλημ εἰς ὀπωροφυλάκιον.
Ps:78:1 ψαλμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό Ἀσάφ v.l. Ἀσά, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη εἰς[1] ὁ ἡ τό κληρο·νομία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μιαίνω (μιαιν-, μιαν(ε)·[σ]-, μιαν·[σ]-, -, μεμιαν-, μιαν·θ-) ὁ ἡ τό ναός, -οῦ, ὁ (cf. ἱερόν) ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. εἰς[1]  
Ps:78:1 Psalm Asa(pH) Bóg  By przychodzić Naród [zobacz etniczny] Do (+przyspieszenie) Dziedzictwo Ty; twój/twój(sg) By zanieczyszczać Świątynia {Skroń} Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Ty; twój/twój(sg) By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Jerozolima [miasto z] Do (+przyspieszenie)
Ps:78:1 *PSalmo\s tO=| *asaf. *(o Teo/s, E)/lTosan e)/TnE ei)s tE\n klEronomi/an sou, e)mi/anan to\n nao\n to\n a(/gio/n sou, e)/Tento *ierousalEm ei)s o)pOrofula/kion.
Ps:78:1 PSalmos tO asaf. o Teos, ElTosan eTnE eis tEn klEronomian su, emianan ton naon ton hagion su, eTento ierusalEm eis opOrofylakion.
Ps:78:1 N2_NSM RA_DSM N_DSM RA_NSM N2_NSM VBI_AAI3P N3E_NPN P RA_ASF N1A_ASF RP_GS VAI_AAI3P RA_ASM N2_ASM RA_ASM A1A_ASM RP_GS VEI_AMI3P N_ASF P N2N_ASN
Ps:78:1 psalm the Asa(ph) the god [see theology] to come nation [see ethnic] into (+acc) the inheritance you; your/yours(sg) to pollute the temple the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) you; your/yours(sg) to place lay, put, set, situate, station Jerusalem [city of] into (+acc) ć
Ps:78:1 psalm (nom) the (dat) Asa(ph) (indecl) the (nom) god (nom) they-COME-ed nations (nom|acc|voc) into (+acc) the (acc) inheritance (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) they-POLLUTE-ed the (acc) temple (acc) the (acc) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) they-were-PLACE-ed Jerusalem (indecl) into (+acc)  
Ps:78:1 Ps_78:1_1 Ps_78:1_2 Ps_78:1_3 Ps_78:1_4 Ps_78:1_5 Ps_78:1_6 Ps_78:1_7 Ps_78:1_8 Ps_78:1_9 Ps_78:1_10 Ps_78:1_11 Ps_78:1_12 Ps_78:1_13 Ps_78:1_14 Ps_78:1_15 Ps_78:1_16 Ps_78:1_17 Ps_78:1_18 Ps_78:1_19 Ps_78:1_20 Ps_78:1_21
Ps:78:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:78:2 ἔθεντο τὰ θνησιμαῖα τῶν δούλων σου βρώματα τοῖς πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ, τὰς σάρκας τῶν ὁσίων σου τοῖς θηρίοις τῆς γῆς·
Ps:78:2 They have given the dead bodies of thy servants to be food for the birds of the sky, the flesh of thy holy ones for the wild beasts of the earth. (Psalm 79:2 Brenton)
Ps:78:2 Ciała sług Twoich wydali na pastwę ptakom powietrznym, zwierzętom ziemskim ciała Twoich świętych. (Psalm 79:2 BT_4)
Ps:78:2 ἔθεντο τὰ θνησιμαῖα τῶν δούλων σου βρώματα τοῖς πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ, τὰς σάρκας τῶν ὁσίων σου τοῖς θηρίοις τῆς γῆς·
Ps:78:2 τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δούλη, -ης, ἡ (cf. παιδίσκη); δοῦλος[1] -η -ον; δουλόω (δουλ(ο)-, δουλω·σ-, δουλω·σ-, -, δεδουλω-, δουλω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν βρῶμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό πετεινόν, -οῦ, τό ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ὁ ἡ τό σάρξ, -αρκός, ἡ ὁ ἡ τό ὅσιος -ία -ον (cf. ἅγιος and ἱερός) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό θηρίον, -ου, τό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Ps:78:2 By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Haruj jak niewolnik; haruj jak niewolnik dziewczyna; niewolniczy; by zniewolić Ty; twój/twój(sg) Żywność Ptak Nieba/niebo Ciało {Mięso} Święty Ty; twój/twój(sg) Zwierzę Ziemi/ziemia
Ps:78:2 e)/Tento ta\ TnEsimai=a tO=n dou/lOn sou brO/mata toi=s peteinoi=s tou= ou)ranou=, ta\s sa/rkas tO=n o(si/On sou toi=s TEri/ois tE=s gE=s·
Ps:78:2 eTento ta TnEsimaia tOn dulOn su brOmata tois peteinois tu uranu, tas sarkas tOn hosiOn su tois TEriois tEs gEs·
Ps:78:2 VEI_AMI3P RA_APN A1A_APN RA_GPM N2_GPM RP_GS N3M_APN RA_DPN N2N_DPN RA_GSM N2_GSM RA_APF N3K_APF RA_GPM A1A_GPM RP_GS RA_DPN N2N_DPN RA_GSF N1_GSF
Ps:78:2 to place lay, put, set, situate, station the ć the slave; slave girl; servile; to enslave you; your/yours(sg) food the bird the sky/heaven the flesh the holy you; your/yours(sg) the beast the earth/land
Ps:78:2 they-were-PLACE-ed the (nom|acc)   the (gen) slaves (gen); slave girls (gen); servile ([Adj] gen); while ENSLAVE-ing (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) foods (nom|acc|voc) the (dat) birds (dat) the (gen) sky/heaven (gen) the (acc) flesh (acc) the (gen) holy ([Adj] gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (dat) beasts (dat) the (gen) earth/land (gen)
Ps:78:2 Ps_78:2_1 Ps_78:2_2 Ps_78:2_3 Ps_78:2_4 Ps_78:2_5 Ps_78:2_6 Ps_78:2_7 Ps_78:2_8 Ps_78:2_9 Ps_78:2_10 Ps_78:2_11 Ps_78:2_12 Ps_78:2_13 Ps_78:2_14 Ps_78:2_15 Ps_78:2_16 Ps_78:2_17 Ps_78:2_18 Ps_78:2_19 Ps_78:2_20
Ps:78:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:78:3 ἐξέχεαν τὸ αἷμα αὐτῶν ὡς ὕδωρ κύκλῳ Ιερουσαλημ, καὶ οὐκ ἦν ὁ θάπτων.
Ps:78:3 They have shed their blood as water, round about Jerusalem; and there was none to bury them. (Psalm 79:3 Brenton)
Ps:78:3 Ich krew rozlali, jak wodę, wokół Jeruzalem i nie było komu ich pogrzebać. (Psalm 79:3 BT_4)
Ps:78:3 ἐξέχεαν τὸ αἷμα αὐτῶν ὡς ὕδωρ κύκλῳ Ιερουσαλημ, καὶ οὐκ ἦν θάπτων.
Ps:78:3 ἐκ·χέω/-χύν(ν)ω (εκ+χε-/εκ+χυνν-/εκ+χυν-, εκ+χε(ε)·[σ]-, εκ+χε·[σ]-, εκ+κεχυ·κ-, εκ+κεχυ-, εκ+χυ·θ-) ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὡς ὕδωρ, ὕδατος, τό κύκλῳ Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό θάπτω (θαπτ-, θαψ-, θαψ-, -, τεθαπτ-, ταφ·[θ]-)
Ps:78:3 By wylewać się Krew On/ona/to/to samo Jak/jak Woda W kole Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być By grzebać
Ps:78:3 e)Xe/CHean to\ ai(=ma au)tO=n O(s u(/dOr ku/klO| *ierousalEm, kai\ ou)k E)=n o( Ta/ptOn.
Ps:78:3 eXeCHean to haima autOn hOs hydOr kyklO ierusalEm, kai uk En ho TaptOn.
Ps:78:3 VAI_AAI3P RA_ASN N3M_ASN RD_GPM C N3_ASN N2_DSM N_GSF C D V9_IAI3S RA_NSM V1_PAPNSM
Ps:78:3 to pour out the blood he/she/it/same as/like water in a circle Jerusalem [city of] and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be the to bury
Ps:78:3 they-POUR-ed-OUT the (nom|acc) blood (nom|acc|voc) them/same (gen) as/like water (nom|acc|voc) in a circle Jerusalem (indecl) and not he/she/it-was the (nom) while BURY-ing (nom)
Ps:78:3 Ps_78:3_1 Ps_78:3_2 Ps_78:3_3 Ps_78:3_4 Ps_78:3_5 Ps_78:3_6 Ps_78:3_7 Ps_78:3_8 Ps_78:3_9 Ps_78:3_10 Ps_78:3_11 Ps_78:3_12 Ps_78:3_13
Ps:78:3 x x x x x x x x x x x x x
Ps:78:4 ἐγενήθημεν ὄνειδος τοῖς γείτοσιν ἡμῶν, μυκτηρισμὸς καὶ χλευασμὸς τοῖς κύκλῳ ἡμῶν.
Ps:78:4 We are become a reproach to our neighbours, a scorn and derision to them that are round about us. (Psalm 79:4 Brenton)
Ps:78:4 Staliśmy się przedmiotem wzgardy dla naszych sąsiadów, igraszką i pośmiewiskiem dla otaczających. (Psalm 79:4 BT_4)
Ps:78:4 ἐγενήθημεν ὄνειδος τοῖς γείτοσιν ἡμῶν, μυκτηρισμὸς καὶ χλευασμὸς τοῖς κύκλῳ ἡμῶν.
Ps:78:4 γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὄνειδο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό γείτων, -ονος, ὁ and ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   καί   ὁ ἡ τό κύκλῳ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:78:4 By stawać się stawaj się, zdarzaj się Gań Sąsiad Ja I też, nawet, mianowicie W kole Ja
Ps:78:4 e)genE/TEmen o)/neidos toi=s gei/tosin E(mO=n, muktErismo\s kai\ CHleuasmo\s toi=s ku/klO| E(mO=n.
Ps:78:4 egenETEmen oneidos tois geitosin hEmOn, myktErismos kai CHleuasmos tois kyklO hEmOn.
Ps:78:4 VCI_API1P N3E_ASN RA_DPM N3N_DPM RP_GP N2_NSM C N2_NSM RA_DPM N2_DSM RP_GP
Ps:78:4 to become become, happen reproach the neighbor I ć and also, even, namely ć the in a circle I
Ps:78:4 we-were-BECOME-ed reproach (nom|acc|voc) the (dat) neighbors (dat) us (gen)   and   the (dat) in a circle us (gen)
Ps:78:4 Ps_78:4_1 Ps_78:4_2 Ps_78:4_3 Ps_78:4_4 Ps_78:4_5 Ps_78:4_6 Ps_78:4_7 Ps_78:4_8 Ps_78:4_9 Ps_78:4_10 Ps_78:4_11
Ps:78:4 x x x x x x x x x x x
Ps:78:5 ἕως πότε, κύριε, ὀργισθήσῃ εἰς τέλος, ἐκκαυθήσεται ὡς πῦρ ὁ ζῆλός σου;
Ps:78:5 How long, O Lord? wilt thou be angry for ever? shall thy jealousy burn like fire? (Psalm 79:5 Brenton)
Ps:78:5 Dokądże, Panie? Czy wiecznie będziesz się gniewał? Czy Twoja zapalczywość będzie gorzeć jak ogień? (Psalm 79:5 BT_4)
Ps:78:5 ἕως πότε, κύριε, ὀργισθήσῃ εἰς τέλος, ἐκκαυθήσεται ὡς πῦρ ζῆλός σου;
Ps:78:5 ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω πότε[1] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὀργίζω (οργιζ-, -, -, -, -, οργισ·θ-) εἰς[1] τέλο·ς, -ους, τό ἐκ·καίω (εκ+και-, εκ+καυ·σ-, εκ+καυ·σ-, -, εκ+κεκαυ-, εκ+καυ·θ-/εκ+κα·[θ]-) ὡς πῦρ, -ρός, τό ὁ ἡ τό ζῆλος, -ου, ὁ and -ους, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:78:5 Aż; świtaj Kiedy? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By robić zły Do (+przyspieszenie) Koniec (wypadek, spełnienie) By zapłonąć Jak/jak Ogień Gorliwości/ferwor Ty; twój/twój(sg)
Ps:78:5 e(/Os po/te, ku/rie, o)rgisTE/sE| ei)s te/los, e)kkauTE/setai O(s pu=r o( DZE=lo/s sou;
Ps:78:5 heOs pote, kyrie, orgisTEsE eis telos, ekkauTEsetai hOs pyr ho DZElos su;
Ps:78:5 P x N2_VSM VS_FPI2S P N3E_ASN VC_FPI3S C N3_NSN RA_NSM N2_NSM RP_GS
Ps:78:5 until; dawn when? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to make angry into (+acc) end (event, consummation) to inflame as/like fire the zeal/fervor you; your/yours(sg)
Ps:78:5 until; dawn (nom|voc), dawns (acc) when? lord (voc); a lord ([Adj] voc) you(sg)-will-be-MAKE-ed-ANGRY into (+acc) end (nom|acc|voc) he/she/it-will-be-INFLAME-ed as/like fire (nom|acc|voc) the (nom) zeal/fervor (nom, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:78:5 Ps_78:5_1 Ps_78:5_2 Ps_78:5_3 Ps_78:5_4 Ps_78:5_5 Ps_78:5_6 Ps_78:5_7 Ps_78:5_8 Ps_78:5_9 Ps_78:5_10 Ps_78:5_11 Ps_78:5_12
Ps:78:5 x x x x x x x x x x x x
Ps:78:6 ἔκχεον τὴν ὀργήν σου ἐπὶ ἔθνη τὰ μὴ γινώσκοντά σε καὶ ἐπὶ βασιλείας, αἳ τὸ ὄνομά σου οὐκ ἐπεκαλέσαντο,
Ps:78:6 Pour out thy wrath upon the heathen that have not known thee, and upon the kingdoms which have not called upon thy name. (Psalm 79:6 Brenton)
Ps:78:6 Wylej gniew Twój na ludy, które Cię nie uznają, na królestwa, co nie wzywają Twojego imienia. (Psalm 79:6 BT_4)
Ps:78:6 ἔκχεον τὴν ὀργήν σου ἐπὶ ἔθνη τὰ μὴ γινώσκοντά σε καὶ ἐπὶ βασιλείας, αἳ τὸ ὄνομά σου οὐκ ἐπεκαλέσαντο,
Ps:78:6 ἐκ·χέω/-χύν(ν)ω (εκ+χε-/εκ+χυνν-/εκ+χυν-, εκ+χε(ε)·[σ]-, εκ+χε·[σ]-, εκ+κεχυ·κ-, εκ+κεχυ-, εκ+χυ·θ-) ὁ ἡ τό ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὁ ἡ τό μή γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐπί βασιλεία, -ας, ἡ ὅς ἥ ὅ ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-)
Ps:78:6 By wylewać się Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Ty; twój/twój(sg) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Naród [zobacz etniczny] Nie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Królestwo Kto/, który/, który Nazwisko {Imię} co do Ty; twój/twój(sg) ??? Przed przydechem mocnym By odwiedzać
Ps:78:6 e)/kCHeon tE\n o)rgE/n sou e)pi\ e)/TnE ta\ mE\ ginO/skonta/ se kai\ e)pi\ basilei/as, ai(\ to\ o)/noma/ sou ou)k e)pekale/santo,
Ps:78:6 ekCHeon tEn orgEn su epi eTnE ta mE ginOskonta se kai epi basileias, hai to onoma su uk epekalesanto,
Ps:78:6 VA_AAD2S RA_ASF N1_ASF RP_GS P N3E_APN RA_APN D V1_PAPASN RP_AS C P N1A_GSF RR_NPF RA_ASN N3M_ASN RP_GS D VAI_AMI3P
Ps:78:6 to pour out the wrath fume, anger, rage you; your/yours(sg) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing nation [see ethnic] the not to know i.e. recognize. you; your/yours(sg) and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing kingdom who/whom/which the name with regard to you; your/yours(sg) οὐχ before rough breathing to call upon
Ps:78:6 do-POUR-you(sg)-OUT!, while POUR-ing-OUT (nom|acc|voc, voc) the (acc) wrath (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) nations (nom|acc|voc) the (nom|acc) not while KNOW-ing (acc, nom|acc|voc) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and upon/over (+acc,+gen,+dat) kingdom (gen), kingdoms (acc) who/whom/which (nom) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not they-were-CALL-ed-UPON
Ps:78:6 Ps_78:6_1 Ps_78:6_2 Ps_78:6_3 Ps_78:6_4 Ps_78:6_5 Ps_78:6_6 Ps_78:6_7 Ps_78:6_8 Ps_78:6_9 Ps_78:6_10 Ps_78:6_11 Ps_78:6_12 Ps_78:6_13 Ps_78:6_14 Ps_78:6_15 Ps_78:6_16 Ps_78:6_17 Ps_78:6_18 Ps_78:6_19
Ps:78:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:78:7 ὅτι κατέφαγον τὸν Ιακωβ καὶ τὸν τόπον αὐτοῦ ἠρήμωσαν.
Ps:78:7 For they have devoured Jacob, and laid his place waste. (Psalm 79:7 Brenton)
Ps:78:7 Albowiem pożarli Jakuba i spustoszyli jego siedzibę. (Psalm 79:7 BT_4)
Ps:78:7 ὅτι κατέφαγον τὸν Ιακωβ καὶ τὸν τόπον αὐτοῦ ἠρήμωσαν.
Ps:78:7 ὅτι κατ·εσθίω (κατ+εσθι-/κατ+εσθ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό Ἰακώβ, ὁ καί ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἐρημόω (ερημ(ο)-, ερημω·σ-, ερημω·σ-, ηρημω·κ-, ηρημω-, ερημω·θ-)
Ps:78:7 Ponieważ/tamto By pożerać bądź wyżerany, wyżeraj Jacob I też, nawet, mianowicie Miejsce On/ona/to/to samo By leżeć odłogiem
Ps:78:7 o(/ti kate/fagon to\n *iakOb kai\ to\n to/pon au)tou= E)rE/mOsan.
Ps:78:7 hoti katefagon ton iakOb kai ton topon autu ErEmOsan.
Ps:78:7 C VBI_AAI3P RA_ASM N_ASM C RA_ASM N2_ASM RD_GSM VAI_AAI3P
Ps:78:7 because/that to devour be eaten away, eat away the Jacob and also, even, namely the place he/she/it/same to lay waste
Ps:78:7 because/that I-DEVOUR-ed, they-DEVOUR-ed the (acc) Jacob (indecl) and the (acc) place (acc) him/it/same (gen) they-LAY-ed-WASTE
Ps:78:7 Ps_78:7_1 Ps_78:7_2 Ps_78:7_3 Ps_78:7_4 Ps_78:7_5 Ps_78:7_6 Ps_78:7_7 Ps_78:7_8 Ps_78:7_9
Ps:78:7 x x x x x x x x x
Ps:78:8 μὴ μνησθῇς ἡμῶν ἀνομιῶν ἀρχαίων· ταχὺ προκαταλαβέτωσαν ἡμᾶς οἱ οἰκτιρμοί σου, ὅτι ἐπτωχεύσαμεν σφόδρα.
Ps:78:8 Remember not our old transgressions; let thy tender mercies speedily prevent us; for we are greatly impoverished. (Psalm 79:8 Brenton)
Ps:78:8 Nie pamiętaj nam win naszych przodków, niech rychło przyjdzie ku nam miłosierdzie Twoje: bo bardzo jesteśmy słabi. (Psalm 79:8 BT_4)
Ps:78:8 μὴ μνησθῇς ἡμῶν ἀνομιῶν ἀρχαίων· ταχὺ προκαταλαβέτωσαν ἡμᾶς οἱ οἰκτιρμοί σου, ὅτι ἐπτωχεύσαμεν σφόδρα.
Ps:78:8 μή μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀ·νομία, -ας, ἡ ἀρχαῖος -αία -ον ταχύ (Adv. of ταχύς); ταχύς -εῖα -ύ, gen. -έος and -έως   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό οἰκτιρμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅτι πτωχεύω (-, πτωχευ·σ-, πτωχευ·σ-, -, -, -) σφόδρα
Ps:78:8 Nie By pamiętać/stawaj się uważającym z Ja Bezprawie Starożytny Szybko; szybko pośpieszny, szybko, 'rzucaj głową naprzód' mocno {szybko}, ????. Strącaj Ja Współczucia/litość {szkoda} Ty; twój/twój(sg) Ponieważ/tamto By być biedny Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony
Ps:78:8 mE\ mnEsTE=|s E(mO=n a)nomiO=n a)rCHai/On· taCHu\ prokatalabe/tOsan E(ma=s oi( oi)ktirmoi/ sou, o(/ti e)ptOCHeu/samen sfo/dra.
Ps:78:8 mE mnEsTEs hEmOn anomiOn arCHaiOn· taCHy prokatalabetOsan hEmas hoi oiktirmoi su, hoti eptOCHeusamen sfodra.
Ps:78:8 D VS_APS2S RP_GP N1A_GPF A1A_GPF A3U_ASN VB_AAD3P RP_AP RA_NPM N2_NPM RP_GS C VAI_AAI1P D
Ps:78:8 not to remember/become mindful of I lawlessness ancient quickly; quick speedy, swift, ‘throw headlong’ fast, επίθ. precipitate ć I the compassion/pity you; your/yours(sg) because/that to be poor vehement, intense, keen, inveighingly, eager
Ps:78:8 not you(sg)-should-be-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF us (gen) lawlessnesss (gen) ancient ([Adj] gen) quickly; quick ([Adj] nom|acc|voc, voc)   us (acc) the (nom) compassions/pities (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) because/that we-BE-ed-POOR vehement,
Ps:78:8 Ps_78:8_1 Ps_78:8_2 Ps_78:8_3 Ps_78:8_4 Ps_78:8_5 Ps_78:8_6 Ps_78:8_7 Ps_78:8_8 Ps_78:8_9 Ps_78:8_10 Ps_78:8_11 Ps_78:8_12 Ps_78:8_13 Ps_78:8_14
Ps:78:8 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:78:9 βοήθησον ἡμῖν, ὁ θεὸς ὁ σωτὴρ ἡμῶν· ἕνεκα τῆς δόξης τοῦ ὀνόματός σου, κύριε, ῥῦσαι ἡμᾶς καὶ ἱλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν ἕνεκα τοῦ ὀνόματός σου,
Ps:78:9 Help us, O God our Saviour; for the glory of thy name, O Lord, deliver us; and be merciful to our sins, for thy name's sake. (Psalm 79:9 Brenton)
Ps:78:9 Wspomóż nas, Boże zbawienia naszego, przez wzgląd na chwałę Twojego imienia, i wyzwól nas, i odpuść nasze grzechy przez wzgląd na Twoje imię. (Psalm 79:9 BT_4)
Ps:78:9 βοήθησον ἡμῖν, θεὸς σωτὴρ ἡμῶν· ἕνεκα τῆς δόξης τοῦ ὀνόματός σου, κύριε, ῥῦσαι ἡμᾶς καὶ ἱλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν ἕνεκα τοῦ ὀνόματός σου,
Ps:78:9 βοηθέω (βοηθ(ε)-, βοηθη·σ-, βοηθη·σ-, -, βεβοηθη-, βοηθη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό σωτήρ, -ῆρος, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἕνεκα/ἕνεκεν/εἵνεκεν ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ῥύομαι (ρυ-, ρυ·σ-, ρυ·σ-, -, -, ρυσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἱλάσκομαι (ιλασκ-, ιλα·σ-, ιλα·σ-, -, -, ιλασ·θ-) ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἕνεκα/ἕνεκεν/εἵνεκεν ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:78:9 By pomagać Ja Bóg  Zbawiciela wybawca Ja Z powodu dla, dla Sławy/wzbudzanie grozy Nazwisko {Imię} co do Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By dostarczać [ciągnij jak prąd do siebie] Henry George Liddell, Robert Scott, grecki angielski Leksykon Ja I też, nawet, mianowicie By przejednywać Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Ja Z powodu dla, dla Nazwisko {Imię} co do Ty; twój/twój(sg)
Ps:78:9 boE/TEson E(mi=n, o( Teo\s o( sOtE\r E(mO=n· e(/neka tE=s do/XEs tou= o)no/mato/s sou, ku/rie, r(u=sai E(ma=s kai\ i(la/sTEti tai=s a(marti/ais E(mO=n e(/neka tou= o)no/mato/s sou,
Ps:78:9 boETEson hEmin, ho Teos ho sOtEr hEmOn· heneka tEs doXEs tu onomatos su, kyrie, rysai hEmas kai hilasTEti tais hamartiais hEmOn heneka tu onomatos su,
Ps:78:9 VA_AAD2S RP_DP RA_NSM N2_NSM RA_NSM N3_NSM RP_GP P RA_GSF N1S_GSF RA_GSN N3M_GSN RP_GS N2_VSM VA_AMD2S RP_AP C VC_APS2S RA_DPF N1A_DPF RP_GP P RA_GSN N3M_GSN RP_GS
Ps:78:9 to help I the god [see theology] the Savior rescuer I owing to for, for the sake of the glory/awesomeness the name with regard to you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to deliver [draw as a current to oneself] Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon I and also, even, namely to propitiate the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. I owing to for, for the sake of the name with regard to you; your/yours(sg)
Ps:78:9 do-HELP-you(sg)!, going-to-HELP (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) us (dat) the (nom) god (nom) the (nom) Savior (nom|voc) us (gen) owing to the (gen) glory/awesomeness (gen) the (gen) name (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) lord (voc); a lord ([Adj] voc) be-you(sg)-DELIVER-ed! us (acc) and be-you(sg)-PROPITIATE-ed! the (dat) sins (dat) us (gen) owing to the (gen) name (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:78:9 Ps_78:9_1 Ps_78:9_2 Ps_78:9_3 Ps_78:9_4 Ps_78:9_5 Ps_78:9_6 Ps_78:9_7 Ps_78:9_8 Ps_78:9_9 Ps_78:9_10 Ps_78:9_11 Ps_78:9_12 Ps_78:9_13 Ps_78:9_14 Ps_78:9_15 Ps_78:9_16 Ps_78:9_17 Ps_78:9_18 Ps_78:9_19 Ps_78:9_20 Ps_78:9_21 Ps_78:9_22 Ps_78:9_23 Ps_78:9_24 Ps_78:9_25
Ps:78:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:78:10 μήποτε εἴπωσιν τὰ ἔθνη Ποῦ ἐστιν ὁ θεὸς αὐτῶν; καὶ γνωσθήτω ἐν τοῖς ἔθνεσιν ἐνώπιον τῶν ὀφθαλμῶν ἡμῶν ἡ ἐκδίκησις τοῦ αἵματος τῶν δούλων σου τοῦ ἐκκεχυμένου.
Ps:78:10 Lets haply they should say among the heathen, Where is their God? and let the avenging of thy servant's blood that has been shed be known among the heathen before our eyes. (Psalm 79:10 Brenton)
Ps:78:10 Dlaczego mają mówić poganie: «Gdzie jest ich Bóg?» Niech na naszych oczach rozejdzie się wśród pogan wieść o pomście za przelaną krew Twoich sług. (Psalm 79:10 BT_4)
Ps:78:10 μήποτε εἴπωσιν τὰ ἔθνη Ποῦ ἐστιν θεὸς αὐτῶν; καὶ γνωσθήτω ἐν τοῖς ἔθνεσιν ἐνώπιον τῶν ὀφθαλμῶν ἡμῶν ἐκδίκησις τοῦ αἵματος τῶν δούλων σου τοῦ ἐκκεχυμένου.
Ps:78:10 μήποτε (μή ποτέ) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ποῦ[1] εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἐκδίκησις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δούλη, -ης, ἡ (cf. παιδίσκη); δοῦλος[1] -η -ον; δουλόω (δουλ(ο)-, δουλω·σ-, δουλω·σ-, -, δεδουλω-, δουλω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ἐκ·χέω/-χύν(ν)ω (εκ+χε-/εκ+χυνν-/εκ+χυν-, εκ+χε(ε)·[σ]-, εκ+χε·[σ]-, εκ+κεχυ·κ-, εκ+κεχυ-, εκ+χυ·θ-)
Ps:78:10 Nigdy By mówić/opowiadaj Naród [zobacz etniczny] Gdzie By być Bóg  On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Naród [zobacz etniczny] W obecności z (+informacja); ??? Oko Ja Zemsta Krew Haruj jak niewolnik; haruj jak niewolnik dziewczyna; niewolniczy; by zniewolić Ty; twój/twój(sg) By wylewać się
Ps:78:10 mE/pote ei)/pOsin ta\ e)/TnE *pou= e)stin o( Teo\s au)tO=n; kai\ gnOsTE/tO e)n toi=s e)/Tnesin e)nO/pion tO=n o)fTalmO=n E(mO=n E( e)kdi/kEsis tou= ai(/matos tO=n dou/lOn sou tou= e)kkeCHume/nou.
Ps:78:10 mEpote eipOsin ta eTnE pu estin ho Teos autOn; kai gnOsTEtO en tois eTnesin enOpion tOn ofTalmOn hEmOn hE ekdikEsis tu haimatos tOn dulOn su tu ekkeCHymenu.
Ps:78:10 D VB_AAS3P RA_NPN N3E_NPN D V9_PAI3S RA_NSM N2_NSM RD_GPM C VS_APD3S P RA_DPN N3E_DPN P RA_GPM N2_GPM RP_GP RA_NSF N3I_NSF RA_GSN N3M_GSN RA_GPM N2_GPM RP_GS RA_GSM VM_XMPGSM
Ps:78:10 never to say/tell the nation [see ethnic] where to be the god [see theology] he/she/it/same and also, even, namely to know i.e. recognize. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the nation [see ethnic] in the presence of (+gen); ??? the eye I the vengeance the blood the slave; slave girl; servile; to enslave you; your/yours(sg) the to pour out
Ps:78:10 never they-should-SAY/TELL the (nom|acc) nations (nom|acc|voc) where he/she/it-is the (nom) god (nom) them/same (gen) and let-him/her/it-be-KNOW-ed! in/among/by (+dat) the (dat) nations (dat) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) eyes (gen) us (gen) the (nom) vengeance (nom) the (gen) blood (gen) the (gen) slaves (gen); slave girls (gen); servile ([Adj] gen); while ENSLAVE-ing (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (gen) having-been-POUR-ed-OUT (gen)
Ps:78:10 Ps_78:10_1 Ps_78:10_2 Ps_78:10_3 Ps_78:10_4 Ps_78:10_5 Ps_78:10_6 Ps_78:10_7 Ps_78:10_8 Ps_78:10_9 Ps_78:10_10 Ps_78:10_11 Ps_78:10_12 Ps_78:10_13 Ps_78:10_14 Ps_78:10_15 Ps_78:10_16 Ps_78:10_17 Ps_78:10_18 Ps_78:10_19 Ps_78:10_20 Ps_78:10_21 Ps_78:10_22 Ps_78:10_23 Ps_78:10_24 Ps_78:10_25 Ps_78:10_26 Ps_78:10_27
Ps:78:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:78:11 εἰσελθάτω ἐνώπιόν σου ὁ στεναγμὸς τῶν πεπεδημένων, κατὰ τὴν μεγαλωσύνην τοῦ βραχίονός σου περιποίησαι τοὺς υἱοὺς τῶν τεθανατωμένων.
Ps:78:11 Let the groaning of the prisoners come in before thee; according to the greatness of thine arm preserve the sons of the slain ones. (Psalm 79:11 Brenton)
Ps:78:11 Niech jęk pojmanych dojdzie do Ciebie; mocą Twojego ramienia oszczędź na śmierć skazanych. (Psalm 79:11 BT_4)
Ps:78:11 εἰσελθάτω ἐνώπιόν σου στεναγμὸς τῶν πεπεδημένων, κατὰ τὴν μεγαλωσύνην τοῦ βραχίονός σου περιποίησαι τοὺς υἱοὺς τῶν τεθανατωμένων.
Ps:78:11 εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό στεναγμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό   κατά ὁ ἡ τό μεγαλω·σύνη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό βραχίων, -ονος, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν περι·ποιέω (περι+ποι(ε)-, περι+ποιη·σ-, περι+ποιη·σ-, -, περι+πεποιη-, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-)
Ps:78:11 By wchodzić W obecności z (+informacja); ??? Ty; twój/twój(sg) Jęcz jęk, wzdychaj, szum; (v. ja.) żargon specjalnie w modleniu się się. W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Wielkość Ręka {Broń} Ty; twój/twój(sg) By stręczyć do nierządu (utrzymuj się) Syn By zgładzać
Ps:78:11 ei)selTa/tO e)nO/pio/n sou o( stenagmo\s tO=n pepedEme/nOn, kata\ tE\n megalOsu/nEn tou= braCHi/ono/s sou peripoi/Esai tou\s ui(ou\s tO=n teTanatOme/nOn.
Ps:78:11 eiselTatO enOpion su ho stenagmos tOn pepedEmenOn, kata tEn megalOsynEn tu braCHionos su peripoiEsai tus hyius tOn teTanatOmenOn.
Ps:78:11 VB_AAD3S P RP_GS RA_NSM N2_NSM RA_GPM VM_XPPGPM P RA_ASF N1_ASF RA_GSM N3N_GSM RP_GS VA_AMD2S RA_APM N2_APM RA_GPM VM_XPPGPM
Ps:78:11 to enter in the presence of (+gen); ??? you; your/yours(sg) the groan moan, sigh, sough; (v. i.) a cant especially in praying. the ć down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the greatness the arm you; your/yours(sg) to procure (keep) the son the to put to death
Ps:78:11 let-him/her/it-ENTER! in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) groan (nom) the (gen)   down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) greatness (acc) the (gen) arm (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) to-PROCURE, be-you(sg)-PROCURE-ed!, he/she/it-happens-to-PROCURE (opt) the (acc) sons (acc) the (gen) having-been-PUT-ed-TO-DEATH (gen)
Ps:78:11 Ps_78:11_1 Ps_78:11_2 Ps_78:11_3 Ps_78:11_4 Ps_78:11_5 Ps_78:11_6 Ps_78:11_7 Ps_78:11_8 Ps_78:11_9 Ps_78:11_10 Ps_78:11_11 Ps_78:11_12 Ps_78:11_13 Ps_78:11_14 Ps_78:11_15 Ps_78:11_16 Ps_78:11_17 Ps_78:11_18
Ps:78:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:78:12 ἀπόδος τοῖς γείτοσιν ἡμῶν ἑπταπλασίονα εἰς τὸν κόλπον αὐτῶν τὸν ὀνειδισμὸν αὐτῶν, ὃν ὠνείδισάν σε, κύριε.
Ps:78:12 Repay to our neighbours sevenfold into their bosom their reproach, with which they have reproached thee, O Lord. (Psalm 79:12 Brenton)
Ps:78:12 I odpłać sąsiadom naszym siedmiokrotnie w ich zanadrze za zniewagę, którą Tobie, Panie, wyrządzili. (Psalm 79:12 BT_4)
Ps:78:12 ἀπόδος τοῖς γείτοσιν ἡμῶν ἑπταπλασίονα εἰς τὸν κόλπον αὐτῶν τὸν ὀνειδισμὸν αὐτῶν, ὃν ὠνείδισάν σε, κύριε.
Ps:78:12 ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) ὁ ἡ τό γείτων, -ονος, ὁ and ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἑπτα·πλασίων -ον [LXX], gen. sg. -ονος εἰς[1] ὁ ἡ τό κόλπος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ὀνειδισμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὀνειδίζω (ονειδιζ-, ονειδι(ε)·[σ]-/ονειδι·σ-, ονειδι·σ-, -, -, ονειδισ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ps:78:12 By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się Sąsiad Ja Siedmiokrotnie Do (+przyspieszenie) Łono serca On/ona/to/to samo Obrażaj On/ona/to/to samo Kto/, który/, który; by być By mówić lekceważąco [pogarda?] Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ps:78:12 a)po/dos toi=s gei/tosin E(mO=n e(ptaplasi/ona ei)s to\n ko/lpon au)tO=n to\n o)neidismo\n au)tO=n, o(\n O)nei/disa/n se, ku/rie.
Ps:78:12 apodos tois geitosin hEmOn heptaplasiona eis ton kolpon autOn ton oneidismon autOn, hon Oneidisan se, kyrie.
Ps:78:12 VO_AAD2S RA_DPM N3N_DPM RP_GP A3N_APN P RA_ASM N2_ASM RD_GPM RA_ASM N2_ASM RD_GPM RR_ASM VAI_AAI3P RP_AS N2_VSM
Ps:78:12 to give back restore, assign, impute, convey, refer the neighbor I sevenfold into (+acc) the bosom of the heart he/she/it/same the insult he/she/it/same who/whom/which; to be to disparage [scorn?] you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ps:78:12 do-GIVE BACK-you(sg)! the (dat) neighbors (dat) us (gen) sevenfold (nom|acc|voc), sevenfold (acc) into (+acc) the (acc) bosom (acc) them/same (gen) the (acc) insult (acc) them/same (gen) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) they-DISPARAGE-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) lord (voc); a lord ([Adj] voc)
Ps:78:12 Ps_78:12_1 Ps_78:12_2 Ps_78:12_3 Ps_78:12_4 Ps_78:12_5 Ps_78:12_6 Ps_78:12_7 Ps_78:12_8 Ps_78:12_9 Ps_78:12_10 Ps_78:12_11 Ps_78:12_12 Ps_78:12_13 Ps_78:12_14 Ps_78:12_15 Ps_78:12_16
Ps:78:12 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:78:13 ἡμεῖς δὲ λαός σου καὶ πρόβατα τῆς νομῆς σου ἀνθομολογησόμεθά σοι εἰς τὸν αἰῶνα, εἰς γενεὰν καὶ γενεὰν ἐξαγγελοῦμεν τὴν αἴνεσίν σου.
Ps:78:13 For we are thy people and the sheep of thy pasture; we will give thee thanks for ever; we will declare thy praise throughout all generations. (Psalm 79:13 Brenton)
Ps:78:13 My zaś, lud Twój i owce Twej trzody, będziemy Tobie dziękować na wieki i przez pokolenia głosić Twoją chwałę. (Psalm 79:13 BT_4)
Ps:78:13 ἡμεῖς δὲ λαός σου καὶ πρόβατα τῆς νομῆς σου ἀνθομολογησόμεθά σοι εἰς τὸν αἰῶνα, εἰς γενεὰν καὶ γενεὰν ἐξαγγελοῦμεν τὴν αἴνεσίν σου.
Ps:78:13 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δέ λαός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) ὁ ἡ τό νομή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀνθ·ομο·λογέομαι (ανθ+ομολογ(ε)-, ανθ+ομολογη·σ-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ εἰς[1] γενεά, -ᾶς, ἡ καί γενεά, -ᾶς, ἡ ἐξ·αγγέλλω (εξ+αγγελλ-, εξ+αγγελ(ε)·[σ]-, εξ+αγγειλ·[σ]-, -, -, -) ὁ ἡ τό αἴνεσις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:78:13 Ja zaś Ludzie Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Owca (sheepfold) Pastwisko Ty; twój/twój(sg) Do stąd {odtąd} jawnego Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Do (+przyspieszenie) Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie" I też, nawet, mianowicie Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie" Do robienia znanego (były widocznym naprzód, zawiadamiaj albo informuj za granicą) Chwal chwały Ty; twój/twój(sg)
Ps:78:13 E(mei=s de\ lao/s sou kai\ pro/bata tE=s nomE=s sou a)nTomologEso/meTa/ soi ei)s to\n ai)O=na, ei)s genea\n kai\ genea\n e)Xaggelou=men tE\n ai)/nesi/n sou.
Ps:78:13 hEmeis de laos su kai probata tEs nomEs su anTomologEsomeTa soi eis ton aiOna, eis genean kai genean eXangelumen tEn ainesin su.
Ps:78:13 RP_NP x N2_NSM RP_GS C N2N_NPN RA_GSF N1_GSF RP_GS VF_FMI1P RP_DS P RA_ASM N3W_ASM P N1A_ASF C N1A_ASF VF2_FAI1P RA_ASF N3I_ASF RP_GS
Ps:78:13 I δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] people you; your/yours(sg) and also, even, namely sheep (sheepfold) the pasturage you; your/yours(sg) to hence confessed you; your/yours(sg); to rub worn, rub into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever into (+acc) generation Race, Nation; sometimes "generation" and also, even, namely generation Race, Nation; sometimes "generation" to making known (shew forth, announce or report abroad) the praise of praise you; your/yours(sg)
Ps:78:13 we (nom) Yet people (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and sheep (nom|acc|voc) the (gen) pasturage (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) we-will-be-HENCE CONFESSED-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) into (+acc) the (acc) eon (acc) into (+acc) generation (acc) and generation (acc) we-will-MAKING KNOWN the (acc) praise (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:78:13 Ps_78:13_1 Ps_78:13_2 Ps_78:13_3 Ps_78:13_4 Ps_78:13_5 Ps_78:13_6 Ps_78:13_7 Ps_78:13_8 Ps_78:13_9 Ps_78:13_10 Ps_78:13_11 Ps_78:13_12 Ps_78:13_13 Ps_78:13_14 Ps_78:13_15 Ps_78:13_16 Ps_78:13_17 Ps_78:13_18 Ps_78:13_19 Ps_78:13_20 Ps_78:13_21 Ps_78:13_22
Ps:78:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x