Ps:88:1 Συνέσεως Αιθαν τῷ Ισραηλίτῃ.
Ps:88:1 A Psalm of instruction for Aetham the Israelite. I will sing of thy mercies, O Lord, for ever: I will declare thy truth with my mouth to all generations. (Psalm 89:1 Brenton)
Ps:88:1 Pieśń pouczająca. Etana Ezrachity. (Psalm 89:1 BT_4)
Ps:88:1 Συνέσεως Αιθαν τῷ Ισραηλίτῃ.
Ps:88:1 σύν·εσις, -εως, ἡ   ὁ ἡ τό Ἰσραηλίτης, -ου, ὁ, voc. pl. Ἰσραηλῖται
Ps:88:1 Wglądu/orientacja Izraelita
Ps:88:1 *sune/seOs *aiTan tO=| *israEli/tE|.
Ps:88:1 syneseOs aiTan tO israElitE.
Ps:88:1 N3I_GSF N_DSM RA_DSM N1M_DSM
Ps:88:1 insight/discernment ć the Israelite
Ps:88:1 insight/discernment (gen)   the (dat) Israelite (dat)
Ps:88:1 Ps_88:1_1 Ps_88:1_2 Ps_88:1_3 Ps_88:1_4
Ps:88:1 x x x x
Ps:88:2 Τὰ ἐλέη σου, κύριε, εἰς τὸν αἰῶνα ᾄσομαι, εἰς γενεὰν καὶ γενεὰν ἀπαγγελῶ τὴν ἀλήθειάν σου ἐν τῷ στόματί μου,
Ps:88:2 A Psalm of instruction for Aetham the Israelite. I will sing of thy mercies, O Lord, for ever: I will declare thy truth with my mouth to all generations. (Psalm 89:1 Brenton)
Ps:88:2 Na wieki będę opiewał łaski Pana, moimi ustami będę głosił Twą wierność przez wszystkie pokolenia, (Psalm 89:2 BT_4)
Ps:88:2 Τὰ ἐλέη σου, κύριε, εἰς τὸν αἰῶνα ᾄσομαι, εἰς γενεὰν καὶ γενεὰν ἀπαγγελῶ τὴν ἀλήθειάν σου ἐν τῷ στόματί μου,
Ps:88:2 ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ᾄδω (ᾳδ-, ᾳ[δ]·σ-, ᾳ[δ]·σ-, -, -, -) εἰς[1] γενεά, -ᾶς, ἡ καί γενεά, -ᾶς, ἡ ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) ὁ ἡ τό ἀ·λήθεια, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:88:2 Litość Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze By śpiewać Do (+przyspieszenie) Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie" I też, nawet, mianowicie Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie" By informować – informować albo opowiadać. PRAWDA Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ust/żołądka por Ja
Ps:88:2 *ta\ e)le/E sou, ku/rie, ei)s to\n ai)O=na a)/|somai, ei)s genea\n kai\ genea\n a)paggelO= tE\n a)lE/Teia/n sou e)n tO=| sto/mati/ mou,
Ps:88:2 ta eleE su, kyrie, eis ton aiOna asomai, eis genean kai genean apangelO tEn alETeian su en tO stomati mu,
Ps:88:2 RA_NPN N3E_NPN RP_GS N2_VSM P RA_ASM N3W_ASM VF_FMI1S P N1A_ASF C N1A_ASF VF2_FAI1S RA_ASF N1A_ASF RP_GS P RA_DSN N3M_DSN RP_GS
Ps:88:2 the mercy you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever to sing into (+acc) generation Race, Nation; sometimes "generation" and also, even, namely generation Race, Nation; sometimes "generation" to report – to report or tell. the truth you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the mouth/maw stoma I
Ps:88:2 the (nom|acc) mercies (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) lord (voc); a lord ([Adj] voc) into (+acc) the (acc) eon (acc) I-will-be-SING-ed into (+acc) generation (acc) and generation (acc) I-will-DELIVER A MESSAGE, I-should-be-DELIVER A MESSAGE-ed the (acc) truth (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) the (dat) mouth/maw (dat) me (gen)
Ps:88:2 Ps_88:2_1 Ps_88:2_2 Ps_88:2_3 Ps_88:2_4 Ps_88:2_5 Ps_88:2_6 Ps_88:2_7 Ps_88:2_8 Ps_88:2_9 Ps_88:2_10 Ps_88:2_11 Ps_88:2_12 Ps_88:2_13 Ps_88:2_14 Ps_88:2_15 Ps_88:2_16 Ps_88:2_17 Ps_88:2_18 Ps_88:2_19 Ps_88:2_20
Ps:88:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:88:3 ὅτι εἶπας Εἰς τὸν αἰῶνα ἔλεος οἰκοδομηθήσεται· ἐν τοῖς οὐρανοῖς ἑτοιμασθήσεται ἡ ἀλήθειά σου
Ps:88:3 For thou hast said, Mercy shall be built up for ever: thy truth shall be established in the heavens. (Psalm 89:2 Brenton)
Ps:88:3 albowiem powiedziałeś: «Na wieki ugruntowana jest łaska», utrwaliłeś swoją wierność w niebiosach. (Psalm 89:3 BT_4)
Ps:88:3 ὅτι εἶπας Εἰς τὸν αἰῶνα ἔλεος οἰκοδομηθήσεται· ἐν τοῖς οὐρανοῖς ἑτοιμασθήσεται ἀλήθειά σου
Ps:88:3 ὅτι λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-) ὁ ἡ τό ἀ·λήθεια, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:88:3 Ponieważ/tamto By mówić/opowiadaj Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Litość By budować/buduj moralnie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Nieba/niebo Do gotowy PRAWDA Ty; twój/twój(sg)
Ps:88:3 o(/ti ei)=pas *ei)s to\n ai)O=na e)/leos oi)kodomETE/setai· e)n toi=s ou)ranoi=s e(toimasTE/setai E( a)lE/Teia/ sou
Ps:88:3 hoti eipas eis ton aiOna eleos oikodomETEsetai· en tois uranois hetoimasTEsetai hE alETeia su
Ps:88:3 C VAI_AAI2S P RA_ASM N3W_ASM N3E_NSN VC_FPI3S P RA_DPM N2_DPM VS_FPI3S RA_NSF N1A_NSF RP_GS
Ps:88:3 because/that to say/tell into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever mercy to build/edify in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the sky/heaven to ready the truth you; your/yours(sg)
Ps:88:3 because/that you(sg)-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|voc) into (+acc) the (acc) eon (acc) mercy (nom, nom|acc|voc) he/she/it-will-be-BUILD/EDIFY-ed in/among/by (+dat) the (dat) skies/heavens (dat) he/she/it-will-be-READY-ed the (nom) truth (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:88:3 Ps_88:3_1 Ps_88:3_2 Ps_88:3_3 Ps_88:3_4 Ps_88:3_5 Ps_88:3_6 Ps_88:3_7 Ps_88:3_8 Ps_88:3_9 Ps_88:3_10 Ps_88:3_11 Ps_88:3_12 Ps_88:3_13 Ps_88:3_14
Ps:88:3 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:88:4 Διεθέμην διαθήκην τοῖς ἐκλεκτοῖς μου, ὤμοσα Δαυιδ τῷ δούλῳ μου
Ps:88:4 I made a covenant with my chosen ones, I sware unto David my servant. (Psalm 89:3 Brenton)
Ps:88:4 «Zawarłem przymierze z moim wybrańcem; przysiągłem słudze memu, Dawidowi: (Psalm 89:4 BT_4)
Ps:88:4 Διεθέμην διαθήκην τοῖς ἐκλεκτοῖς μου, ὤμοσα Δαυιδ τῷ δούλῳ μου
Ps:88:4 δια·τίθημι (ath. δια+τιθ(ε)-, δια+θη·σ-, δια+θη·κ- or 2nd ath. δια+θ(ε)-, -, -, -) δια·θήκη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό ἐκ·λεκτός -ή -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὀμνύω (ομνυ-, ομο·σ-, ομο·σ-, -, -, -) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:88:4 By robić konwencję Konwencja Wybierany [zobacz eklektyczny] Ja By przysięgać David Haruj jak niewolnik; niewolniczy Ja
Ps:88:4 *dieTe/mEn diaTE/kEn toi=s e)klektoi=s mou, O)/mosa *dauid tO=| dou/lO| mou
Ps:88:4 dieTemEn diaTEkEn tois eklektois mu, Omosa dauid tO dulO mu
Ps:88:4 VEI_AMI1S N1_ASF RA_DPM A1_DPM RP_GS VAI_AAI1S N_DSM RA_DSM N2_DSM RP_GS
Ps:88:4 to make covenant covenant the selected [see eclectic] I to swear David the slave; servile I
Ps:88:4 I-was-MAKE COVENANT-ed covenant (acc) the (dat) selected ([Adj] dat) me (gen) I-SWEAR-ed David (indecl) the (dat) slave (dat); servile ([Adj] dat) me (gen)
Ps:88:4 Ps_88:4_1 Ps_88:4_2 Ps_88:4_3 Ps_88:4_4 Ps_88:4_5 Ps_88:4_6 Ps_88:4_7 Ps_88:4_8 Ps_88:4_9 Ps_88:4_10
Ps:88:4 x x x x x x x x x x
Ps:88:5 Ἕως τοῦ αἰῶνος ἑτοιμάσω τὸ σπέρμα σου καὶ οἰκοδομήσω εἰς γενεὰν καὶ γενεὰν τὸν θρόνον σου. διάψαλμα.
Ps:88:5 I will establish thy seed for ever, and build up thy throne to all generations. Pause. (Psalm 89:4 Brenton)
Ps:88:5 Utrwalę na wieki twoje potomstwo i tron twój utrwalę z pokolenia na pokolenie». (Psalm 89:5 BT_4)
Ps:88:5 Ἕως τοῦ αἰῶνος ἑτοιμάσω τὸ σπέρμα σου καὶ οἰκοδομήσω εἰς γενεὰν καὶ γενεὰν τὸν θρόνον σου. διάψαλμα.
Ps:88:5 ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-) ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) εἰς[1] γενεά, -ᾶς, ἡ καί γενεά, -ᾶς, ἡ ὁ ἡ τό θρόνος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν διά·ψαλμα[τ], -ατος, τό [LXX]
Ps:88:5 Aż; świtaj Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Do gotowy Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By budować/buduj moralnie Do (+przyspieszenie) Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie" I też, nawet, mianowicie Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie" Tron Ty; twój/twój(sg) selah
Ps:88:5 *(/eOs tou= ai)O=nos e(toima/sO to\ spe/rma sou kai\ oi)kodomE/sO ei)s genea\n kai\ genea\n to\n Tro/non sou. dia/PSalma.
Ps:88:5 eOs tu aiOnos hetoimasO to sperma su kai oikodomEsO eis genean kai genean ton Tronon su. diaPSalma.
Ps:88:5 C RA_GSM N3W_GSM VF_FAI1S RA_ASN N3M_ASN RP_GS C VF_FAI1S P N1A_ASF C N1A_ASF RA_ASM N2_ASM RP_GS N3M_NSN
Ps:88:5 until; dawn the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever to ready the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) you; your/yours(sg) and also, even, namely to build/edify into (+acc) generation Race, Nation; sometimes "generation" and also, even, namely generation Race, Nation; sometimes "generation" the throne you; your/yours(sg) selah
Ps:88:5 until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) eon (gen) I-will-READY, I-should-READY the (nom|acc) seed (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and I-will-BUILD/EDIFY, I-should-BUILD/EDIFY into (+acc) generation (acc) and generation (acc) the (acc) throne (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) selah (nom|acc|voc)
Ps:88:5 Ps_88:5_1 Ps_88:5_2 Ps_88:5_3 Ps_88:5_4 Ps_88:5_5 Ps_88:5_6 Ps_88:5_7 Ps_88:5_8 Ps_88:5_9 Ps_88:5_10 Ps_88:5_11 Ps_88:5_12 Ps_88:5_13 Ps_88:5_14 Ps_88:5_15 Ps_88:5_16 Ps_88:5_17
Ps:88:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:88:6 ἐξομολογήσονται οἱ οὐρανοὶ τὰ θαυμάσιά σου, κύριε, καὶ τὴν ἀλήθειάν σου ἐν ἐκκλησίᾳ ἁγίων.
Ps:88:6 The heavens shall declare thy wonders, O Lord; and thy truth in the assembly of the saints. (Psalm 89:5 Brenton)
Ps:88:6 Niebiosa wysławiają cuda Twoje, Panie, i wierność Twoją w radzie świętych. (Psalm 89:6 BT_4)
Ps:88:6 ἐξομολογήσονται οἱ οὐρανοὶ τὰ θαυμάσιά σου, κύριε, καὶ τὴν ἀλήθειάν σου ἐν ἐκκλησίᾳ ἁγίων.
Ps:88:6 ἐξ·ομο·λογέω (εξ+ομολογ(ε)-, εξ+ομολογη·σ-, εξ+ομολογη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ὁ ἡ τό θαυμάσιος -α -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ὁ ἡ τό ἀ·λήθεια, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν ἐκ·κλησία, -ας, ἡ ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός)
Ps:88:6 By przyznawać Nieba/niebo Cudowny doskonały, cudowny Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie PRAWDA Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zgromadzenia zgromadzenie, zbierając się, zebranie, kościół Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży)
Ps:88:6 e)XomologE/sontai oi( ou)ranoi\ ta\ Tauma/sia/ sou, ku/rie, kai\ tE\n a)lE/Teia/n sou e)n e)kklEsi/a| a(gi/On.
Ps:88:6 eXomologEsontai hoi uranoi ta Taumasia su, kyrie, kai tEn alETeian su en ekklEsia hagiOn.
Ps:88:6 VF_FMI3P RA_NPM N2_NPM RA_APN A1A_APN RP_GS N2_VSM C RA_ASF N1A_ASF RP_GS P N1A_DSF A1A_GPM
Ps:88:6 to confess the sky/heaven the wonderful excellent, marvelous you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely the truth you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among assembly assembly, gathering, congregation, church dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine)
Ps:88:6 they-will-be-CONFESS-ed the (nom) skies/heavens (nom|voc) the (nom|acc) wonderful ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) lord (voc); a lord ([Adj] voc) and the (acc) truth (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) assembly (dat) holy ([Adj] gen)
Ps:88:6 Ps_88:6_1 Ps_88:6_2 Ps_88:6_3 Ps_88:6_4 Ps_88:6_5 Ps_88:6_6 Ps_88:6_7 Ps_88:6_8 Ps_88:6_9 Ps_88:6_10 Ps_88:6_11 Ps_88:6_12 Ps_88:6_13 Ps_88:6_14
Ps:88:6 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:88:7 ὅτι τίς ἐν νεφέλαις ἰσωθήσεται τῷ κυρίῳ, καὶ τίς ὁμοιωθήσεται τῷ κυρίῳ ἐν υἱοῖς θεοῦ;
Ps:88:7 For who in the heavens shall be compared to the Lord? and who shall be likened to the Lord among the sons of God? (Psalm 89:6 Brenton)
Ps:88:7 Bo któż na obłokach będzie równy Panu, któż wśród synów Bożych będzie do Pana podobny? (Psalm 89:7 BT_4)
Ps:88:7 ὅτι τίς ἐν νεφέλαις ἰσωθήσεται τῷ κυρίῳ, καὶ τίς ὁμοιωθήσεται τῷ κυρίῳ ἐν υἱοῖς θεοῦ;
Ps:88:7 ὅτι τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἐν νεφέλη, -ης, ἡ (cf. νέφο·ς) ἰσόω [LXX] (-, -, -, -, -, ισω·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁμοιόω (-, ομοιω·σ-, ομοιω·σ-, -, ωμοιω-, ομοιω·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί θεός, -οῦ, ὁ
Ps:88:7 Ponieważ/tamto Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Chmura By zrównywać się/poziomy Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By porównywać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Syn Bóg 
Ps:88:7 o(/ti ti/s e)n nefe/lais i)sOTE/setai tO=| kuri/O|, kai\ ti/s o(moiOTE/setai tO=| kuri/O| e)n ui(oi=s Teou=;
Ps:88:7 hoti tis en nefelais isOTEsetai tO kyriO, kai tis homoiOTEsetai tO kyriO en hyiois Teu;
Ps:88:7 C RI_NSM P N1_DPF VC_FPI3S RA_DSM N2_DSM C RI_NSM VC_FPI3S RA_DSM N2_DSM P N2_DPM N2_GSM
Ps:88:7 because/that who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among cloud to equalize/level the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to liken the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among son god [see theology]
Ps:88:7 because/that who/what/why (nom) in/among/by (+dat) clouds (dat) he/she/it-will-be-EQUALIZE/LEVEL-ed the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) and who/what/why (nom) he/she/it-will-be-LIKEN-ed the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) in/among/by (+dat) sons (dat) god (gen)
Ps:88:7 Ps_88:7_1 Ps_88:7_2 Ps_88:7_3 Ps_88:7_4 Ps_88:7_5 Ps_88:7_6 Ps_88:7_7 Ps_88:7_8 Ps_88:7_9 Ps_88:7_10 Ps_88:7_11 Ps_88:7_12 Ps_88:7_13 Ps_88:7_14 Ps_88:7_15
Ps:88:7 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:88:8 ὁ θεὸς ἐνδοξαζόμενος ἐν βουλῇ ἁγίων, μέγας καὶ φοβερὸς ἐπὶ πάντας τοὺς περικύκλῳ αὐτοῦ.
Ps:88:8 God is glorified in the council of the saints; great and terrible toward all that are round about him. (Psalm 89:7 Brenton)
Ps:88:8 Bóg w radzie świętych przejmuje bojaźnią, wielki jest i straszny - ponad wszystkich wokół Niego. (Psalm 89:8 BT_4)
Ps:88:8 θεὸς ἐνδοξαζόμενος ἐν βουλῇ ἁγίων, μέγας καὶ φοβερὸς ἐπὶ πάντας τοὺς περικύκλῳ αὐτοῦ.
Ps:88:8 ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐν·δοξάζομαι (εν+δοξαζ-, -, -, -, -, εν+δοξασ·θ-) ἐν βουλή, -ῆς, ἡ; βούλομαι (βουλ-, βουλη·σ-, -, -, -, βουλη·θ-) ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί φοβερός -ά -όν ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:88:8 Bóg  By być chwalony są trzymany na wysokościach szanują W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Planu/zamiar; by planować/decyduj się/zamierzaj Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Wielki I też, nawet, mianowicie Przestraszanie (przerażanie) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z On/ona/to/to samo
Ps:88:8 o( Teo\s e)ndoXaDZo/menos e)n boulE=| a(gi/On, me/gas kai\ fobero\s e)pi\ pa/ntas tou\s periku/klO| au)tou=.
Ps:88:8 ho Teos endoXaDZomenos en bulE hagiOn, megas kai foberos epi pantas tus perikyklO autu.
Ps:88:8 RA_NSM N2_NSM V1_PMPNSM P N1_DSF A1A_GPM A3_NSM C A1A_NSM P A3_APM RA_APM D RD_GSM
Ps:88:8 the god [see theology] to be glorified be held on high esteem in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among plan/intention; to plan/determine/intend dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) great and also, even, namely frightening (terrifying) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the ć he/she/it/same
Ps:88:8 the (nom) god (nom) while being-BE GLORIFIED-ed (nom) in/among/by (+dat) plan/intention (dat); you(sg)-are-being-PLAN/DETERMINE/INTEND-ed, you(sg)-should-be-being-PLAN/DETERMINE/INTEND-ed holy ([Adj] gen) great ([Adj] nom) and frightening ([Adj] nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) all (acc) the (acc)   him/it/same (gen)
Ps:88:8 Ps_88:8_1 Ps_88:8_2 Ps_88:8_3 Ps_88:8_4 Ps_88:8_5 Ps_88:8_6 Ps_88:8_7 Ps_88:8_8 Ps_88:8_9 Ps_88:8_10 Ps_88:8_11 Ps_88:8_12 Ps_88:8_13 Ps_88:8_14
Ps:88:8 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:88:9 κύριε ὁ θεὸς τῶν δυνάμεων, τίς ὅμοιός σοι; δυνατὸς εἶ, κύριε, καὶ ἡ ἀλήθειά σου κύκλῳ σου.
Ps:88:9 O Lord God of hosts, who is like to thee? thou art mighty, O Lord, and thy truth is round about thee. (Psalm 89:8 Brenton)
Ps:88:9 Panie, Boże Zastępów, któż równy jest Tobie? Potężny jesteś, Panie, a wierność Twoja w krąg Ciebie otacza. (Psalm 89:9 BT_4)
Ps:88:9 κύριε θεὸς τῶν δυνάμεων, τίς ὅμοιός σοι; δυνατὸς εἶ, κύριε, καὶ ἀλήθειά σου κύκλῳ σου.
Ps:88:9 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὅμοιος -α -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) δυνατός -ή -όν εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ὁ ἡ τό ἀ·λήθεια, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύκλῳ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:88:9 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Zdolność Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Podobny Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Zdolny By iść; by być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie PRAWDA Ty; twój/twój(sg) W kole Ty; twój/twój(sg)
Ps:88:9 ku/rie o( Teo\s tO=n duna/meOn, ti/s o(/moio/s soi; dunato\s ei)=, ku/rie, kai\ E( a)lE/Teia/ sou ku/klO| sou.
Ps:88:9 kyrie ho Teos tOn dynameOn, tis homoios soi; dynatos ei, kyrie, kai hE alETeia su kyklO su.
Ps:88:9 N2_VSM RA_NSM N2_NSM RA_GPF N3I_GPF RI_NSM A1A_NSM RP_DS A1_NSM V9_PAI2S N2_VSM C RA_NSF N1A_NSF RP_GS N2_DSM RP_GS
Ps:88:9 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] the ability who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. similar you; your/yours(sg); to rub worn, rub capable to go; to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely the truth you; your/yours(sg) in a circle you; your/yours(sg)
Ps:88:9 lord (voc); a lord ([Adj] voc) the (nom) god (nom) the (gen) abilities (gen) who/what/why (nom) similar ([Adj] nom) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) capable ([Adj] nom) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are lord (voc); a lord ([Adj] voc) and the (nom) truth (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in a circle you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:88:9 Ps_88:9_1 Ps_88:9_2 Ps_88:9_3 Ps_88:9_4 Ps_88:9_5 Ps_88:9_6 Ps_88:9_7 Ps_88:9_8 Ps_88:9_9 Ps_88:9_10 Ps_88:9_11 Ps_88:9_12 Ps_88:9_13 Ps_88:9_14 Ps_88:9_15 Ps_88:9_16 Ps_88:9_17
Ps:88:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:88:10 σὺ δεσπόζεις τοῦ κράτους τῆς θαλάσσης, τὸν δὲ σάλον τῶν κυμάτων αὐτῆς σὺ καταπραύνεις.
Ps:88:10 Thou rulest the power of the sea; and thou calmest the tumult of its waves. (Psalm 89:9 Brenton)
Ps:88:10 Ty ujarzmiasz pyszne morze, Ty poskramiasz jego wzdęte bałwany. (Psalm 89:10 BT_4)
Ps:88:10 σὺ δεσπόζεις τοῦ κράτους τῆς θαλάσσης, τὸν δὲ σάλον τῶν κυμάτων αὐτῆς σὺ καταπραύνεις.
Ps:88:10 σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς   ὁ ἡ τό κράτο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ ὁ ἡ τό δέ σάλος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό κῦμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς  
Ps:88:10 Ty Poruszaj się kołysać berło, posiadanie, stan, warunek {stan}, władzę polityczną Morze zaś Fala (kołysanie się, wściekając się) Fala puchną, unoszą się On/ona/to/to samo Ty
Ps:88:10 su\ despo/DZeis tou= kra/tous tE=s Tala/ssEs, to\n de\ sa/lon tO=n kuma/tOn au)tE=s su\ kataprau/neis.
Ps:88:10 sy despoDZeis tu kratus tEs TalassEs, ton de salon tOn kymatOn autEs sy kataprauneis.
Ps:88:10 RP_NS V1_PAI2S RA_GSN N3E_GSN RA_GSF N1S_GSF RA_ASM x N2_ASM RA_GPN N3M_GPN RD_GSF RP_NS V1_PAI2S
Ps:88:10 you ć the sway to sway the scepter, possession, state, condition, political power the sea the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] surge (tossing, raging) the wave swell, waft he/she/it/same you ć
Ps:88:10 you(sg) (nom)   the (gen) sway (gen) the (gen) sea (gen) the (acc) Yet surge (acc) the (gen) waves (gen) her/it/same (gen) you(sg) (nom)  
Ps:88:10 Ps_88:10_1 Ps_88:10_2 Ps_88:10_3 Ps_88:10_4 Ps_88:10_5 Ps_88:10_6 Ps_88:10_7 Ps_88:10_8 Ps_88:10_9 Ps_88:10_10 Ps_88:10_11 Ps_88:10_12 Ps_88:10_13 Ps_88:10_14
Ps:88:10 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:88:11 σὺ ἐταπείνωσας ὡς τραυματίαν ὑπερήφανον καὶ ἐν τῷ βραχίονι τῆς δυνάμεώς σου διεσκόρπισας τοὺς ἐχθρούς σου.
Ps:88:11 Thou has brought down the proud as one that is slain; and with the arm of thy power thou has scattered thine enemies. (Psalm 89:10 Brenton)
Ps:88:11 Ty podeptałeś Rahaba jak padlinę, rozproszyłeś Twych wrogów możnym Twym ramieniem. (Psalm 89:11 BT_4)
Ps:88:11 σὺ ἐταπείνωσας ὡς τραυματίαν ὑπερήφανον καὶ ἐν τῷ βραχίονι τῆς δυνάμεώς σου διεσκόρπισας τοὺς ἐχθρούς σου.
Ps:88:11 σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) ὡς   ὑπερή·φανος -ον καί ἐν ὁ ἡ τό βραχίων, -ονος, ὁ ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δια·σκορπίζω (δια+σκορπιζ-, δια+σκορπι(ε)·[σ]-/δια+σκορπι·σ-, δια+σκορπι·σ-, -, δι+εσκορπισ-, δια+σκορπισ·θ-) ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:88:11 Ty Do niżej Jak/jak Dumny I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka {Broń} Zdolność Ty; twój/twój(sg) By rozpraszać się trwoń, niszczej, rozproszenie, 'rozpraszał się szeroko', wiej Wrogi Ty; twój/twój(sg)
Ps:88:11 su\ e)tapei/nOsas O(s traumati/an u(perE/fanon kai\ e)n tO=| braCHi/oni tE=s duna/meO/s sou diesko/rpisas tou\s e)CHTrou/s sou.
Ps:88:11 sy etapeinOsas hOs traumatian hyperEfanon kai en tO braCHioni tEs dynameOs su dieskorpisas tus eCHTrus su.
Ps:88:11 RP_NS VAI_AAI2S C N1T_ASM A1B_ASM C P RA_DSM N3N_DSM RA_GSF N3I_GSF RP_GS VAI_AAI2S RA_APM N2_APM RP_GS
Ps:88:11 you to lower as/like ć proud and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the arm the ability you; your/yours(sg) to scatter squander, waste, dispersal, ‘scattered widely’, winnow the hostile you; your/yours(sg)
Ps:88:11 you(sg) (nom) you(sg)-LOWER-ed as/like   proud ([Adj] acc, nom|acc|voc) and in/among/by (+dat) the (dat) arm (dat) the (gen) ability (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) you(sg)-SCATTER-ed the (acc) hostile ([Adj] acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:88:11 Ps_88:11_1 Ps_88:11_2 Ps_88:11_3 Ps_88:11_4 Ps_88:11_5 Ps_88:11_6 Ps_88:11_7 Ps_88:11_8 Ps_88:11_9 Ps_88:11_10 Ps_88:11_11 Ps_88:11_12 Ps_88:11_13 Ps_88:11_14 Ps_88:11_15 Ps_88:11_16
Ps:88:11 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:88:12 σοί εἰσιν οἱ οὐρανοί, καὶ σή ἐστιν ἡ γῆ· τὴν οἰκουμένην καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς σὺ ἐθεμελίωσας.
Ps:88:12 The heavens are thine, and the earth is thine: thou hast founded the world, and the fullness of it. (Psalm 89:11 Brenton)
Ps:88:12 Twoje jest niebo i Twoja jest ziemia; Ty założyłeś świat wraz z tym, co go napełnia; (Psalm 89:12 BT_4)
Ps:88:12 σοί εἰσιν οἱ οὐρανοί, καὶ σή ἐστιν γῆ· τὴν οἰκουμένην καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς σὺ ἐθεμελίωσας.
Ps:88:12 σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί σός -ή -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό οἰκουμένη, -ης, ἡ; οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) καί ὁ ἡ τό πλήρωμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς θεμελιόω (θεμελι(ο)-, θεμελιω·σ-, θεμελιω·σ-, -, τεθεμελιω-, θεμελιω·θ-)
Ps:88:12 Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By iść; by być Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie Twój/twój(sg) By być Ziemi/ziemia Mieszkany rzymski świat ? ?????? ???µ?? Mieszkany rzymski świat, mieszkaną okolicę, całe ziemskie zwierzchnictwo; by mieszkać I też, nawet, mianowicie Całość On/ona/to/to samo Ty Do ???
Ps:88:12 soi/ ei)sin oi( ou)ranoi/, kai\ sE/ e)stin E( gE=· tE\n oi)koume/nEn kai\ to\ plE/rOma au)tE=s su\ e)Temeli/Osas.
Ps:88:12 soi eisin hoi uranoi, kai sE estin hE gE· tEn oikumenEn kai to plErOma autEs sy eTemeliOsas.
Ps:88:12 RP_DS V9_PAI3P RA_NPM N2_NPM C A1_NSF V9_PAI3S RA_NSF N1_NSF RA_ASF V2_PMPASF C RA_ASN N3M_ASN RD_GSF RP_NS VAI_AAI2S
Ps:88:12 you; your/yours(sg); to rub worn, rub to go; to be the sky/heaven and also, even, namely your/yours(sg) to be the earth/land the inhabited Roman world ὁ ἀγαθὸς δαίμων inhabited Roman world, inhabited region, whole earthly dominion; to dwell and also, even, namely the entirety he/she/it/same you to ???
Ps:88:12 you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) he/she/it-is-GO-ing; they-are the (nom) skies/heavens (nom|voc) and your/yours(sg) (nom|voc) he/she/it-is the (nom) earth/land (nom|voc) the (acc) inhabited Roman world (acc); while being-DWELL-ed (acc) and the (nom|acc) entirety (nom|acc|voc) her/it/same (gen) you(sg) (nom) you(sg)-???-ed
Ps:88:12 Ps_88:12_1 Ps_88:12_2 Ps_88:12_3 Ps_88:12_4 Ps_88:12_5 Ps_88:12_6 Ps_88:12_7 Ps_88:12_8 Ps_88:12_9 Ps_88:12_10 Ps_88:12_11 Ps_88:12_12 Ps_88:12_13 Ps_88:12_14 Ps_88:12_15 Ps_88:12_16 Ps_88:12_17
Ps:88:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:88:13 τὸν βορρᾶν καὶ θαλάσσας σὺ ἔκτισας, Θαβωρ καὶ Ερμων ἐν τῷ ὀνόματί σου ἀγαλλιάσονται.
Ps:88:13 Thou hast created the north and the west: Thabor and Hermon shall rejoice in thy name. (Psalm 89:12 Brenton)
Ps:88:13 Ty stworzyłeś północ i południe; Tabor i Hermon wykrzykują radośnie na cześć Twego imienia. (Psalm 89:13 BT_4)
Ps:88:13 τὸν βορρᾶν καὶ θαλάσσας σὺ ἔκτισας, Θαβωρ καὶ Ερμων ἐν τῷ ὀνόματί σου ἀγαλλιάσονται.
Ps:88:13 ὁ ἡ τό βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ καί θάλασσα, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς κτίζω (κτιζ-, -, κτι·σ-, -, εκτισ-, κτισ·θ-)   καί   ἐν ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀγαλλιάω (αγαλλι(α)-, αγαλλια·σ-, αγαλλια·σ-, -, -, αγαλλια·θ-)
Ps:88:13 Na północ I też, nawet, mianowicie Morze Ty By tworzyć tworzę, kształtuję się, kształtuję się, robię, zawsze z Boga. I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Nazwisko {Imię} co do Ty; twój/twój(sg) By radować się (zadowolona, wielka radość)
Ps:88:13 to\n borra=n kai\ Tala/ssas su\ e)/ktisas, *TabOr kai\ *ermOn e)n tO=| o)no/mati/ sou a)gallia/sontai.
Ps:88:13 ton borran kai Talassas sy ektisas, TabOr kai ermOn en tO onomati su agalliasontai.
Ps:88:13 RA_ASM N1T_ASM C N1S_APF RP_NS VAI_AAI2S N_NS C N_NS P RA_DSN N3M_DSN RP_GS VF_FMI3P
Ps:88:13 the north and also, even, namely sea you to create I create, form, shape, make, always of God. ć and also, even, namely ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the name with regard to you; your/yours(sg) to exult (glad, great joy)
Ps:88:13 the (acc) north (acc) and seas (acc) you(sg) (nom) you(sg)-CREATE-ed   and   in/among/by (+dat) the (dat) name (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) they-will-be-EXULT-ed
Ps:88:13 Ps_88:13_1 Ps_88:13_2 Ps_88:13_3 Ps_88:13_4 Ps_88:13_5 Ps_88:13_6 Ps_88:13_7 Ps_88:13_8 Ps_88:13_9 Ps_88:13_10 Ps_88:13_11 Ps_88:13_12 Ps_88:13_13 Ps_88:13_14
Ps:88:13 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:88:14 σὸς ὁ βραχίων μετὰ δυναστείας· κραταιωθήτω ἡ χείρ σου, ὑψωθήτω ἡ δεξιά σου.
Ps:88:14 Thine is the mighty arm: let thy hand be strengthened, let thy right hand be exalted. (Psalm 89:13 Brenton)
Ps:88:14 Ty masz ramię pełne potęgi, mocna jest ręka Twoja i Twoja prawica wzniesiona. (Psalm 89:14 BT_4)
Ps:88:14 σὸς βραχίων μετὰ δυναστείας· κραταιωθήτω χείρ σου, ὑψωθήτω δεξιά σου.
Ps:88:14 σός -ή -όν ὁ ἡ τό βραχίων, -ονος, ὁ μετά   κραταιόω (κραται(ο)-, κραταιω·σ-, κραταιω·σ-, -, κεκραταιω-, κραταιω·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) ὁ ἡ τό δεξιός -ά -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:88:14 Twój/twój(sg) Ręka {Broń} Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym By stawać się silnym Ręka Ty; twój/twój(sg) By podnosić/ustalony wysoko W prawo Ty; twój/twój(sg)
Ps:88:14 so\s o( braCHi/On meta\ dunastei/as· krataiOTE/tO E( CHei/r sou, u(PSOTE/tO E( deXia/ sou.
Ps:88:14 sos ho braCHiOn meta dynasteias· krataiOTEtO hE CHeir su, hyPSOTEtO hE deXia su.
Ps:88:14 A1_NSM RA_NSM N3N_NSM P N1A_GSF VC_APD3S RA_NSF N3_NSF RP_GS VC_APD3S RA_NSF A1A_APN RP_GS
Ps:88:14 your/yours(sg) the arm after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing ć to become strong the hand you; your/yours(sg) to elevate/set high the right you; your/yours(sg)
Ps:88:14 your/yours(sg) (nom) the (nom) arm (nom) after (+acc), with (+gen)   let-him/her/it-be-BECOME STRONG-ed! the (nom) hand (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) let-him/her/it-be-ELEVATE/SET-ed-HIGH! the (nom) right ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:88:14 Ps_88:14_1 Ps_88:14_2 Ps_88:14_3 Ps_88:14_4 Ps_88:14_5 Ps_88:14_6 Ps_88:14_7 Ps_88:14_8 Ps_88:14_9 Ps_88:14_10 Ps_88:14_11 Ps_88:14_12 Ps_88:14_13
Ps:88:14 x x x x x x x x x x x x x
Ps:88:15 δικαιοσύνη καὶ κρίμα ἑτοιμασία τοῦ θρόνου σου, ἔλεος καὶ ἀλήθεια προπορεύσεται πρὸ προσώπου σου.
Ps:88:15 Justice and judgment are the establishment of thy throne: mercy and truth shall go before thy face. (Psalm 89:14 Brenton)
Ps:88:15 Podstawą Twego tronu sprawiedliwość i prawo; przed Tobą kroczą łaska i wierność. (Psalm 89:15 BT_4)
Ps:88:15 δικαιοσύνη καὶ κρίμα ἑτοιμασία τοῦ θρόνου σου, ἔλεος καὶ ἀλήθεια προπορεύσεται πρὸ προσώπου σου.
Ps:88:15 δικαιο·σύνη, -ης, ἡ καί κρίμα[τ], -ατος, τό ἑτοιμασία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό θρόνος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ καί ἀ·λήθεια, -ας, ἡ προ·πορεύομαι (προ+πορευ-, προ+πορευ·σ-, προ+πορευ·σ-, -, -, -) πρό πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:88:15 Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa I też, nawet, mianowicie Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie Gotowość Tron Ty; twój/twój(sg) Litość I też, nawet, mianowicie PRAWDA By iść przedtem Przedtem (+informacja) Twarz Ty; twój/twój(sg)
Ps:88:15 dikaiosu/nE kai\ kri/ma e(toimasi/a tou= Tro/nou sou, e)/leos kai\ a)lE/Teia proporeu/setai pro\ prosO/pou sou.
Ps:88:15 dikaiosynE kai krima hetoimasia tu Tronu su, eleos kai alETeia proporeusetai pro prosOpu su.
Ps:88:15 N1_NSF C N3M_NSN N1A_NSF RA_GSM N2_GSM RP_GS N3E_NSN C N1A_NSF VF_FMI3S P N2N_GSN RP_GS
Ps:88:15 righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law and also, even, namely sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation readiness the throne you; your/yours(sg) mercy and also, even, namely truth to go before before (+gen) face you; your/yours(sg)
Ps:88:15 righteousness (nom|voc) and sentence (nom|acc|voc) readiness (nom|voc) the (gen) throne (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) mercy (nom, nom|acc|voc) and truth (nom|voc) he/she/it-will-be-GO-ed-BEFORE before (+gen) face (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:88:15 Ps_88:15_1 Ps_88:15_2 Ps_88:15_3 Ps_88:15_4 Ps_88:15_5 Ps_88:15_6 Ps_88:15_7 Ps_88:15_8 Ps_88:15_9 Ps_88:15_10 Ps_88:15_11 Ps_88:15_12 Ps_88:15_13 Ps_88:15_14
Ps:88:15 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:88:16 μακάριος ὁ λαὸς ὁ γινώσκων ἀλαλαγμόν· κύριε, ἐν τῷ φωτὶ τοῦ προσώπου σου πορεύσονται
Ps:88:16 Blessed is the people that knows the joyful sound: they shall walk, O Lord, in the light of thy countenance. (Psalm 89:15 Brenton)
Ps:88:16 Szczęśliwy lud, co umie się radować: chodzi, o Panie, w świetle Twego oblicza. (Psalm 89:16 BT_4)
Ps:88:16 μακάριος λαὸς γινώσκων ἀλαλαγμόν· κύριε, ἐν τῷ φωτὶ τοῦ προσώπου σου πορεύσονται
Ps:88:16 μακάριος -ία -ον ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ἀλαλαγμός, -οῦ, ὁ [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν ὁ ἡ τό φῶ[τ]ς, -ωτός, τό ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-)
Ps:88:16 Szczęśliwy Ludzie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Krzyk Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Lekki {Jasny} Twarz Ty; twój/twój(sg) By iść
Ps:88:16 maka/rios o( lao\s o( ginO/skOn a)lalagmo/n· ku/rie, e)n tO=| fOti\ tou= prosO/pou sou poreu/sontai
Ps:88:16 makarios ho laos ho ginOskOn alalagmon· kyrie, en tO fOti tu prosOpu su poreusontai
Ps:88:16 A1A_NSM RA_NSM N2_NSM RA_NSM V1_PAPNSM N2_ASM N2_VSM P RA_DSN N3T_DSN RA_GSN N2N_GSN RP_GS VF_FMI3P
Ps:88:16 fortunate the people the to know i.e. recognize. clamor lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the light the face you; your/yours(sg) to go
Ps:88:16 fortunate ([Adj] nom) the (nom) people (nom) the (nom) while KNOW-ing (nom) clamor (acc) lord (voc); a lord ([Adj] voc) in/among/by (+dat) the (dat) light (dat) the (gen) face (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) they-will-be-GO-ed
Ps:88:16 Ps_88:16_1 Ps_88:16_2 Ps_88:16_3 Ps_88:16_4 Ps_88:16_5 Ps_88:16_6 Ps_88:16_7 Ps_88:16_8 Ps_88:16_9 Ps_88:16_10 Ps_88:16_11 Ps_88:16_12 Ps_88:16_13 Ps_88:16_14
Ps:88:16 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:88:17 καὶ ἐν τῷ ὀνόματί σου ἀγαλλιάσονται ὅλην τὴν ἡμέραν καὶ ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου ὑψωθήσονται.
Ps:88:17 And in thy name shall they rejoice all the day: and in thy righteousness shall they be exalted. (Psalm 89:16 Brenton)
Ps:88:17 Cieszą się zawsze Twoim imieniem, wywyższa ich Twoja sprawiedliwość. (Psalm 89:17 BT_4)
Ps:88:17 καὶ ἐν τῷ ὀνόματί σου ἀγαλλιάσονται ὅλην τὴν ἡμέραν καὶ ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου ὑψωθήσονται.
Ps:88:17 καί ἐν ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀγαλλιάω (αγαλλι(α)-, αγαλλια·σ-, αγαλλια·σ-, -, -, αγαλλια·θ-) ὅλος -η -ον ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ καί ἐν ὁ ἡ τό δικαιο·σύνη, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-)
Ps:88:17 I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Nazwisko {Imię} co do Ty; twój/twój(sg) By radować się (zadowolona, wielka radość) Cały Dzień I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa Ty; twój/twój(sg) By podnosić/ustalony wysoko
Ps:88:17 kai\ e)n tO=| o)no/mati/ sou a)gallia/sontai o(/lEn tE\n E(me/ran kai\ e)n tE=| dikaiosu/nE| sou u(PSOTE/sontai.
Ps:88:17 kai en tO onomati su agalliasontai holEn tEn hEmeran kai en tE dikaiosynE su hyPSOTEsontai.
Ps:88:17 C P RA_DSN N3M_DSN RP_GS VF_FMI3P A1_ASF RA_ASF N1A_ASF C P RA_DSF N1_DSF RP_GS VC_FPI3P
Ps:88:17 and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the name with regard to you; your/yours(sg) to exult (glad, great joy) whole the day and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law you; your/yours(sg) to elevate/set high
Ps:88:17 and in/among/by (+dat) the (dat) name (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) they-will-be-EXULT-ed whole (acc) the (acc) day (acc) and in/among/by (+dat) the (dat) righteousness (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) they-will-be-ELEVATE/SET-ed-HIGH
Ps:88:17 Ps_88:17_1 Ps_88:17_2 Ps_88:17_3 Ps_88:17_4 Ps_88:17_5 Ps_88:17_6 Ps_88:17_7 Ps_88:17_8 Ps_88:17_9 Ps_88:17_10 Ps_88:17_11 Ps_88:17_12 Ps_88:17_13 Ps_88:17_14 Ps_88:17_15
Ps:88:17 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:88:18 ὅτι τὸ καύχημα τῆς δυνάμεως αὐτῶν εἶ σύ, καὶ ἐν τῇ εὐδοκίᾳ σου ὑψωθήσεται τὸ κέρας ἡμῶν.
Ps:88:18 For thou art the boast of their strength; and in thy good pleasure shall our horn be exalted, (Psalm 89:17 Brenton)
Ps:88:18 Bo Ty jesteś blaskiem ich potęgi, a dzięki Twej przychylności moc nasza się wznosi. (Psalm 89:18 BT_4)
Ps:88:18 ὅτι τὸ καύχημα τῆς δυνάμεως αὐτῶν εἶ σύ, καὶ ἐν τῇ εὐδοκίᾳ σου ὑψωθήσεται τὸ κέρας ἡμῶν.
Ps:88:18 ὅτι ὁ ἡ τό καύχημα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ἐν ὁ ἡ τό εὐ·δοκία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) ὁ ἡ τό κέρα[τ]ς, -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:88:18 Ponieważ/tamto Chwal się (chwal się, chełp się, ) Zdolność On/ona/to/to samo By iść; by być Ty I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Życzliwość Ty; twój/twój(sg) By podnosić/ustalony wysoko Róg Ja
Ps:88:18 o(/ti to\ kau/CHEma tE=s duna/meOs au)tO=n ei)= su/, kai\ e)n tE=| eu)doki/a| sou u(PSOTE/setai to\ ke/ras E(mO=n.
Ps:88:18 hoti to kauCHEma tEs dynameOs autOn ei sy, kai en tE eudokia su hyPSOTEsetai to keras hEmOn.
Ps:88:18 C RA_NSN N3M_NSN RA_GSF N3I_GSF RD_GPM V9_PAI2S RP_NS C P RA_DSF N1A_DSF RP_GS VC_FPI3S RA_NSN N3T_NSN RP_GP
Ps:88:18 because/that the boast (vaunt, brag, ) the ability he/she/it/same to go; to be you and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the good will you; your/yours(sg) to elevate/set high the horn I
Ps:88:18 because/that the (nom|acc) boast (nom|acc|voc) the (gen) ability (gen) them/same (gen) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are you(sg) (nom) and in/among/by (+dat) the (dat) good will (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-will-be-ELEVATE/SET-ed-HIGH the (nom|acc) horn (nom|acc|voc) us (gen)
Ps:88:18 Ps_88:18_1 Ps_88:18_2 Ps_88:18_3 Ps_88:18_4 Ps_88:18_5 Ps_88:18_6 Ps_88:18_7 Ps_88:18_8 Ps_88:18_9 Ps_88:18_10 Ps_88:18_11 Ps_88:18_12 Ps_88:18_13 Ps_88:18_14 Ps_88:18_15 Ps_88:18_16 Ps_88:18_17
Ps:88:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:88:19 ὅτι τοῦ κυρίου ἡ ἀντίλημψις καὶ τοῦ ἁγίου Ισραηλ βασιλέως ἡμῶν.
Ps:88:19 for our help is of the Lord; and of the Holy One of Israel, our king. (Psalm 89:18 Brenton)
Ps:88:19 Bo puklerz nasz należy do Pana, a król nasz - do Świętego Izraela. (Psalm 89:19 BT_4)
Ps:88:19 ὅτι τοῦ κυρίου ἀντίλημψις καὶ τοῦ ἁγίου Ισραηλ βασιλέως ἡμῶν.
Ps:88:19 ὅτι ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ἀντί·λη(μ)ψις, -εως, ἡ καί ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) Ἰσραήλ, ὁ βασιλεύς, -έως, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:88:19 Ponieważ/tamto Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Odchylenie bliskie I też, nawet, mianowicie Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Izrael Król Ja
Ps:88:19 o(/ti tou= kuri/ou E( a)nti/lEmPSis kai\ tou= a(gi/ou *israEl basile/Os E(mO=n.
Ps:88:19 hoti tu kyriu hE antilEmPSis kai tu hagiu israEl basileOs hEmOn.
Ps:88:19 C RA_GSM N2_GSM RA_NSF N3I_NSF C RA_GSM A1A_GSM N_GSM N3V_GSM RP_GP
Ps:88:19 because/that the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the deflection toward and also, even, namely the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) Israel king I
Ps:88:19 because/that the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (nom) deflection toward (nom) and the (gen) holy ([Adj] gen) Israel (indecl) king (gen) us (gen)
Ps:88:19 Ps_88:19_1 Ps_88:19_2 Ps_88:19_3 Ps_88:19_4 Ps_88:19_5 Ps_88:19_6 Ps_88:19_7 Ps_88:19_8 Ps_88:19_9 Ps_88:19_10 Ps_88:19_11
Ps:88:19 x x x x x x x x x x x
Ps:88:20 τότε ἐλάλησας ἐν ὁράσει τοῖς ὁσίοις σου καὶ εἶπας Ἐθέμην βοήθειαν ἐπὶ δυνατόν, ὕψωσα ἐκλεκτὸν ἐκ τοῦ λαοῦ μου·
Ps:88:20 Then thou spokest in vision to thy children, and saidst, I have laid help on a mighty one; I have exalted one chosen out of my people. (Psalm 89:19 Brenton)
Ps:88:20 Mówiłeś niegdyś w widzeniu do świętych Twoich i powiedziałeś: «Włożyłem na głowę mocarza koronę; wyniosłem wybrańca z ludu. (Psalm 89:20 BT_4)
Ps:88:20 τότε ἐλάλησας ἐν ὁράσει τοῖς ὁσίοις σου καὶ εἶπας Ἐθέμην βοήθειαν ἐπὶ δυνατόν, ὕψωσα ἐκλεκτὸν ἐκ τοῦ λαοῦ μου·
Ps:88:20 τότε λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ἐν ὅρασις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό ὅσιος -ία -ον (cf. ἅγιος and ἱερός) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) βοήθεια, -ας, ἡ ἐπί δυνατός -ή -όν ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) ἐκ·λεκτός -ή -όν ἐκ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:88:20 Wtedy By mówić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wizja {Wyobrażenie} Święty Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Pomagaj Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Zdolny By podnosić/ustalony wysoko Wybierany [zobacz eklektyczny] Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ludzie Ja
Ps:88:20 to/te e)la/lEsas e)n o(ra/sei toi=s o(si/ois sou kai\ ei)=pas *)eTe/mEn boE/Teian e)pi\ dunato/n, u(/PSOsa e)klekto\n e)k tou= laou= mou·
Ps:88:20 tote elalEsas en horasei tois hosiois su kai eipas eTemEn boETeian epi dynaton, hyPSOsa eklekton ek tu lau mu·
Ps:88:20 D VAI_AAI2S P N3I_DSF RA_DPM A1A_DPM RP_GS C VAI_AAI2S VEI_AMI1S N1A_ASF P A1_ASM V4_PAPNSF A1_ASM P RA_GSM N2_GSM RP_GS
Ps:88:20 then to speak in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among vision the holy you; your/yours(sg) and also, even, namely to say/tell to place lay, put, set, situate, station help upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing capable to elevate/set high selected [see eclectic] out of (+gen) ἐξ before vowels the people I
Ps:88:20 then you(sg)-SPEAK-ed in/among/by (+dat) vision (dat) the (dat) holy ([Adj] dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and you(sg)-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|voc) I-was-PLACE-ed help (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) capable ([Adj] acc, nom|acc|voc) I-ELEVATE/SET-ed-HIGH selected ([Adj] acc, nom|acc|voc) out of (+gen) the (gen) people (gen) me (gen)
Ps:88:20 Ps_88:20_1 Ps_88:20_2 Ps_88:20_3 Ps_88:20_4 Ps_88:20_5 Ps_88:20_6 Ps_88:20_7 Ps_88:20_8 Ps_88:20_9 Ps_88:20_10 Ps_88:20_11 Ps_88:20_12 Ps_88:20_13 Ps_88:20_14 Ps_88:20_15 Ps_88:20_16 Ps_88:20_17 Ps_88:20_18 Ps_88:20_19
Ps:88:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:88:21 εὗρον Δαυιδ τὸν δοῦλόν μου, ἐν ἐλαίῳ ἁγίῳ μου ἔχρισα αὐτόν.
Ps:88:21 I have found David my servant; I have anointed him by my holy mercy. (Psalm 89:20 Brenton)
Ps:88:21 Znalazłem Dawida, sługę mojego, namaściłem go świętym olejem moim, (Psalm 89:21 BT_4)
Ps:88:21 εὗρον Δαυιδ τὸν δοῦλόν μου, ἐν ἐλαίῳ ἁγίῳ μου ἔχρισα αὐτόν.
Ps:88:21 εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ἔλαιον, -ου, τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς χρίω (χρι-, χρι·σ-, χρι·σ-, κεχρι·κ-, κεχρισ-, χρισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:88:21 By znajdować David Haruj jak niewolnik; niewolniczy Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oliwa z oliwek Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Ja Do chrisen danego nazwisko {imię} od L. suffus --, suffundere 'leją do'. On/ona/to/to samo
Ps:88:21 eu(=ron *dauid to\n dou=lo/n mou, e)n e)lai/O| a(gi/O| mou e)/CHrisa au)to/n.
Ps:88:21 heuron dauid ton dulon mu, en elaiO hagiO mu eCHrisa auton.
Ps:88:21 VB_AAI1S N_ASM RA_ASM N2_ASM RP_GS P N2N_DSN A1A_DSN RP_GS VAI_AAI1S RD_ASM
Ps:88:21 to find David the slave; servile I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among olive oil dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) I to chrisen given a name from L. suffus-, suffundere 'pour into'. he/she/it/same
Ps:88:21 do-FIND-you(sg)!, I-FIND-ed, they-FIND-ed, upon FIND-ing (nom|acc|voc, voc) David (indecl) the (acc) slave (acc); servile ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen) in/among/by (+dat) olive oil (dat) holy ([Adj] dat) me (gen) I-CHRISEN-ed him/it/same (acc)
Ps:88:21 Ps_88:21_1 Ps_88:21_2 Ps_88:21_3 Ps_88:21_4 Ps_88:21_5 Ps_88:21_6 Ps_88:21_7 Ps_88:21_8 Ps_88:21_9 Ps_88:21_10 Ps_88:21_11
Ps:88:21 x x x x x x x x x x x
Ps:88:22 ἡ γὰρ χείρ μου συναντιλήμψεται αὐτῷ, καὶ ὁ βραχίων μου κατισχύσει αὐτόν·
Ps:88:22 For my hand shall support him; and mine arm shall strengthen him. (Psalm 89:21 Brenton)
Ps:88:22 aby ręka moja zawsze z nim była i umacniało go moje ramię. (Psalm 89:22 BT_4)
Ps:88:22 γὰρ χείρ μου συναντιλήμψεται αὐτῷ, καὶ βραχίων μου κατισχύσει αὐτόν·
Ps:88:22 ὁ ἡ τό γάρ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς συν·αντι·λαμβάνομαι (συναντι+λαμβαν-, συναντι+λημψ-, 2nd συναντι+λαβ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό βραχίων, -ονος, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κατ·ισχύω (κατ+ισχυ-, κατ+ισχυ·σ-, κατ+ισχυ·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:88:22 Dla odtąd, jak Ręka Ja Do ??? On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ręka {Broń} Ja Do ??? On/ona/to/to samo
Ps:88:22 E( ga\r CHei/r mou sunantilE/mPSetai au)tO=|, kai\ o( braCHi/On mou katisCHu/sei au)to/n·
Ps:88:22 hE gar CHeir mu synantilEmPSetai autO, kai ho braCHiOn mu katisCHysei auton·
Ps:88:22 RA_NSF x N3_NSF RP_GS VF_FMI3S RD_DSM C RA_NSM N3N_NSM RP_GS VF_FAI3S RD_ASM
Ps:88:22 the for since, as hand I to ??? he/she/it/same and also, even, namely the arm I to ??? he/she/it/same
Ps:88:22 the (nom) for hand (nom|voc) me (gen) he/she/it-will-be-???-ed him/it/same (dat) and the (nom) arm (nom) me (gen) he/she/it-will-???, you(sg)-will-be-???-ed (classical) him/it/same (acc)
Ps:88:22 Ps_88:22_1 Ps_88:22_2 Ps_88:22_3 Ps_88:22_4 Ps_88:22_5 Ps_88:22_6 Ps_88:22_7 Ps_88:22_8 Ps_88:22_9 Ps_88:22_10 Ps_88:22_11 Ps_88:22_12
Ps:88:22 x x x x x x x x x x x x
Ps:88:23 οὐκ ὠφελήσει ἐχθρὸς ἐν αὐτῷ, καὶ υἱὸς ἀνομίας οὐ προσθήσει τοῦ κακῶσαι αὐτόν·
Ps:88:23 The enemy shall have no advantage against him; and the son of transgression shall not hurt him again. (Psalm 89:22 Brenton)
Ps:88:23 Nie zwiedzie go nieprzyjaciel ani nie pognębi go złośnik. (Psalm 89:23 BT_4)
Ps:88:23 οὐκ ὠφελήσει ἐχθρὸς ἐν αὐτῷ, καὶ υἱὸς ἀνομίας οὐ προσθήσει τοῦ κακῶσαι αὐτόν·
Ps:88:23 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὠφελέω (ωφελ(ε)-, ωφελη·σ-, ωφελη·σ-, -, -, ωφελη·θ-) ἐχθρός -ά -όν ἐν αὐτός αὐτή αὐτό καί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἀ·νομία, -ας, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) ὁ ἡ τό κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:88:23 ??? Przed przydechem mocnym By przynosić korzyść zysk, zysk Wrogi W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Syn Bezprawie ??? Przed przydechem mocnym By dodawać do By robić rzeczy trudne dla On/ona/to/to samo
Ps:88:23 ou)k O)felE/sei e)CHTro\s e)n au)tO=|, kai\ ui(o\s a)nomi/as ou) prosTE/sei tou= kakO=sai au)to/n·
Ps:88:23 uk OfelEsei eCHTros en autO, kai hyios anomias u prosTEsei tu kakOsai auton·
Ps:88:23 D VF_FAI3S N2_NSM P RD_DSM C N2_NSM N1A_GSF D VF_FAI3S RA_GSN VA_AAN RD_ASM
Ps:88:23 οὐχ before rough breathing to benefit gain, profit hostile in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same and also, even, namely son lawlessness οὐχ before rough breathing to add to the to make things difficult for he/she/it/same
Ps:88:23 not he/she/it-will-ΚΡΑΤΈΩ, you(sg)-will-be-ΚΡΑΤΈΩ-ed (classical) hostile ([Adj] nom) in/among/by (+dat) him/it/same (dat) and son (nom) lawlessness (gen), lawlessnesss (acc) not he/she/it-will-ADD-TO, you(sg)-will-be-ADD-ed-TO (classical) the (gen) to-MAKE-THINGS-DIFFICULT-FOR, be-you(sg)-MAKE-ed-THINGS-DIFFICULT-FOR!, he/she/it-happens-to-MAKE-THINGS-DIFFICULT-FOR (opt) him/it/same (acc)
Ps:88:23 Ps_88:23_1 Ps_88:23_2 Ps_88:23_3 Ps_88:23_4 Ps_88:23_5 Ps_88:23_6 Ps_88:23_7 Ps_88:23_8 Ps_88:23_9 Ps_88:23_10 Ps_88:23_11 Ps_88:23_12 Ps_88:23_13
Ps:88:23 x x x x x x x x x x x x x
Ps:88:24 καὶ συγκόψω τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ καὶ τοὺς μισοῦντας αὐτὸν τροπώσομαι.
Ps:88:24 And I will hew down his foes before him, and put to flight those that hate him. (Psalm 89:23 Brenton)
Ps:88:24 Lecz zetrę przed nim jego przeciwników, porażę tych, co go nienawidzą. (Psalm 89:24 BT_4)
Ps:88:24 καὶ συγκόψω τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ καὶ τοὺς μισοῦντας αὐτὸν τροπώσομαι.
Ps:88:24 καί   ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό μισέω (μισ(ε)-, μιση·σ-, μιση·σ-, μεμιση·κ-, μεμιση-, μιση·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό  
Ps:88:24 I też, nawet, mianowicie Wrogi On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do destest nie lub, nie cierp, nienawidź, czuj wstręt On/ona/to/to samo
Ps:88:24 kai\ sugko/PSO tou\s e)CHTrou\s au)tou= a)po\ prosO/pou au)tou= kai\ tou\s misou=ntas au)to\n tropO/somai.
Ps:88:24 kai synkoPSO tus eCHTrus autu apo prosOpu autu kai tus misuntas auton tropOsomai.
Ps:88:24 C VF_FAI1S RA_APM N2_APM RD_GSM P N2N_GSN RD_GSM C RA_APM V2_PAPAPM RD_ASM VF_FMI1S
Ps:88:24 and also, even, namely ć the hostile he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face he/she/it/same and also, even, namely the to destest dislike, detest, hate, abominate he/she/it/same ć
Ps:88:24 and   the (acc) hostile ([Adj] acc) him/it/same (gen) away from (+gen) face (gen) him/it/same (gen) and the (acc) while DESTEST-ing (acc) him/it/same (acc)  
Ps:88:24 Ps_88:24_1 Ps_88:24_2 Ps_88:24_3 Ps_88:24_4 Ps_88:24_5 Ps_88:24_6 Ps_88:24_7 Ps_88:24_8 Ps_88:24_9 Ps_88:24_10 Ps_88:24_11 Ps_88:24_12 Ps_88:24_13
Ps:88:24 x x x x x x x x x x x x x
Ps:88:25 καὶ ἡ ἀλήθειά μου καὶ τὸ ἔλεός μου μετ’ αὐτοῦ, καὶ ἐν τῷ ὀνόματί μου ὑψωθήσεται τὸ κέρας αὐτοῦ·
Ps:88:25 But my truth and my mercy shall be with him; and in my name shall his horn be exalted. (Psalm 89:24 Brenton)
Ps:88:25 Z nim moja wierność i łaska; w moim imieniu moc jego się wzniesie. (Psalm 89:25 BT_4)
Ps:88:25 καὶ ἀλήθειά μου καὶ τὸ ἔλεός μου μετ’ αὐτοῦ, καὶ ἐν τῷ ὀνόματί μου ὑψωθήσεται τὸ κέρας αὐτοῦ·
Ps:88:25 καί ὁ ἡ τό ἀ·λήθεια, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μετά αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐν ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) ὁ ἡ τό κέρα[τ]ς, -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:88:25 I też, nawet, mianowicie PRAWDA Ja I też, nawet, mianowicie Litość Ja Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Nazwisko {Imię} co do Ja By podnosić/ustalony wysoko Róg On/ona/to/to samo
Ps:88:25 kai\ E( a)lE/Teia/ mou kai\ to\ e)/leo/s mou met’ au)tou=, kai\ e)n tO=| o)no/mati/ mou u(PSOTE/setai to\ ke/ras au)tou=·
Ps:88:25 kai hE alETeia mu kai to eleos mu met’ autu, kai en tO onomati mu hyPSOTEsetai to keras autu·
Ps:88:25 C RA_NSF N1A_NSF RP_GS C RA_NSN N3E_NSN RP_GS P RD_GSM C P RA_DSN N3M_DSN RP_GS VC_FPI3S RA_ASN N3T_ASN RD_GSM
Ps:88:25 and also, even, namely the truth I and also, even, namely the mercy I after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the name with regard to I to elevate/set high the horn he/she/it/same
Ps:88:25 and the (nom) truth (nom|voc) me (gen) and the (nom|acc) mercy (nom, nom|acc|voc) me (gen) after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) and in/among/by (+dat) the (dat) name (dat) me (gen) he/she/it-will-be-ELEVATE/SET-ed-HIGH the (nom|acc) horn (nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Ps:88:25 Ps_88:25_1 Ps_88:25_2 Ps_88:25_3 Ps_88:25_4 Ps_88:25_5 Ps_88:25_6 Ps_88:25_7 Ps_88:25_8 Ps_88:25_9 Ps_88:25_10 Ps_88:25_11 Ps_88:25_12 Ps_88:25_13 Ps_88:25_14 Ps_88:25_15 Ps_88:25_16 Ps_88:25_17 Ps_88:25_18 Ps_88:25_19
Ps:88:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:88:26 καὶ θήσομαι ἐν θαλάσσῃ χεῖρα αὐτοῦ καὶ ἐν ποταμοῖς δεξιὰν αὐτοῦ.
Ps:88:26 And I will set his hand in the sea, and his right hand in the rivers. (Psalm 89:25 Brenton)
Ps:88:26 I rękę jego wyciągnę na morze, a prawicę jego na rzeki. (Psalm 89:26 BT_4)
Ps:88:26 καὶ θήσομαι ἐν θαλάσσῃ χεῖρα αὐτοῦ καὶ ἐν ποταμοῖς δεξιὰν αὐτοῦ.
Ps:88:26 καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ἐν θάλασσα, -ης, ἡ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐν ποταμός, -οῦ, ὁ δεξιός -ά -όν αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:88:26 I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Morze Ręka On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Rzeka W prawo On/ona/to/to samo
Ps:88:26 kai\ TE/somai e)n Tala/ssE| CHei=ra au)tou= kai\ e)n potamoi=s deXia\n au)tou=.
Ps:88:26 kai TEsomai en TalassE CHeira autu kai en potamois deXian autu.
Ps:88:26 C VF_FMI1S P N1S_DSF N3_ASF RD_GSM C P N2_DPM A1A_ASF RD_GSM
Ps:88:26 and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sea hand he/she/it/same and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among river right he/she/it/same
Ps:88:26 and I-will-be-PLACE-ed in/among/by (+dat) sea (dat) hand (acc) him/it/same (gen) and in/among/by (+dat) rivers (dat) right ([Adj] acc) him/it/same (gen)
Ps:88:26 Ps_88:26_1 Ps_88:26_2 Ps_88:26_3 Ps_88:26_4 Ps_88:26_5 Ps_88:26_6 Ps_88:26_7 Ps_88:26_8 Ps_88:26_9 Ps_88:26_10 Ps_88:26_11
Ps:88:26 x x x x x x x x x x x
Ps:88:27 αὐτὸς ἐπικαλέσεταί με Πατήρ μου εἶ σύ, θεός μου καὶ ἀντιλήμπτωρ τῆς σωτηρίας μου·
Ps:88:27 He shall call upon me, saying, Thou art my Father, my God, and the helper of my salvation. (Psalm 89:26 Brenton)
Ps:88:27 On będzie wołał do Mnie: "Ty jesteś moim Ojcem, Bogiem moim i Skałą mojego ocalenia". (Psalm 89:27 BT_4)
Ps:88:27 αὐτὸς ἐπικαλέσεταί με Πατήρ μου εἶ σύ, θεός μου καὶ ἀντιλήμπτωρ τῆς σωτηρίας μου·
Ps:88:27 αὐτός αὐτή αὐτό ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἀντι·λή(μ)πτωρ, -ορος, ὁ [LXX] ὁ ἡ τό σωτηρία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:88:27 On/ona/to/to samo By odwiedzać Ja Ojciec Ja By iść; by być Ty Bóg  Ja I też, nawet, mianowicie Pomocnika/obrońca Zbawienia/wyzwolenie Ja
Ps:88:27 au)to\s e)pikale/setai/ me *patE/r mou ei)= su/, Teo/s mou kai\ a)ntilE/mptOr tE=s sOtEri/as mou·
Ps:88:27 autos epikalesetai me patEr mu ei sy, Teos mu kai antilEmptOr tEs sOtErias mu·
Ps:88:27 RD_NSM VF_FMI3S RP_AS N3_NSM RP_GS V9_PAI2S RP_NS N2_NSM RP_GS C N3R_NSM RA_GSF N1A_GSF RP_GS
Ps:88:27 he/she/it/same to call upon I father I to go; to be you god [see theology] I and also, even, namely helper/protector the salvation/deliverance I
Ps:88:27 he/it/same (nom) he/she/it-will-be-CALL-ed-UPON me (acc) father (nom) me (gen) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are you(sg) (nom) god (nom) me (gen) and helper/protector (nom) the (gen) salvation/deliverance (gen) me (gen)
Ps:88:27 Ps_88:27_1 Ps_88:27_2 Ps_88:27_3 Ps_88:27_4 Ps_88:27_5 Ps_88:27_6 Ps_88:27_7 Ps_88:27_8 Ps_88:27_9 Ps_88:27_10 Ps_88:27_11 Ps_88:27_12 Ps_88:27_13 Ps_88:27_14
Ps:88:27 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:88:28 κἀγὼ πρωτότοκον θήσομαι αὐτόν, ὑψηλὸν παρὰ τοῖς βασιλεῦσιν τῆς γῆς.
Ps:88:28 And I will make him my first-born, higher than the kings of the earth. (Psalm 89:27 Brenton)
Ps:88:28 A Ja go ustanowię pierworodnym, największym wśród królów ziemi. (Psalm 89:28 BT_4)
Ps:88:28 κἀγὼ πρωτότοκον θήσομαι αὐτόν, ὑψηλὸν παρὰ τοῖς βασιλεῦσιν τῆς γῆς.
Ps:88:28 κἀγώ (καὶ ἐγώ) πρωτό·τοκος -ον τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὑψηλός -ή -όν παρά ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Ps:88:28 I/też ja firstborn By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj On/ona/to/to samo Podniesiony fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Król Ziemi/ziemia
Ps:88:28 ka)gO\ prOto/tokon TE/somai au)to/n, u(PSElo\n para\ toi=s basileu=sin tE=s gE=s.
Ps:88:28 kagO prOtotokon TEsomai auton, hyPSElon para tois basileusin tEs gEs.
Ps:88:28 C+RPNS A1B_ASM VF_FMI1S RD_ASM A1_ASM P RA_DPM N3V_DPM RA_GSF N1_GSF
Ps:88:28 and/also I firstborn to place lay, put, set, situate, station he/she/it/same elevated frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the king the earth/land
Ps:88:28 and/also I (nom) firstborn ([Adj] acc, nom|acc|voc) I-will-be-PLACE-ed him/it/same (acc) elevated ([Adj] acc, nom|acc|voc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (dat) kings (dat) the (gen) earth/land (gen)
Ps:88:28 Ps_88:28_1 Ps_88:28_2 Ps_88:28_3 Ps_88:28_4 Ps_88:28_5 Ps_88:28_6 Ps_88:28_7 Ps_88:28_8 Ps_88:28_9 Ps_88:28_10
Ps:88:28 x x x x x x x x x x
Ps:88:29 εἰς τὸν αἰῶνα φυλάξω αὐτῷ τὸ ἔλεός μου, καὶ ἡ διαθήκη μου πιστὴ αὐτῷ·
Ps:88:29 I will keep my mercy for him for ever, and my covenant shall be firm with him. (Psalm 89:28 Brenton)
Ps:88:29 Zachowam dla niego łaskawość swą na wieki i wierne będzie moje z nim przymierze. (Psalm 89:29 BT_4)
Ps:88:29 εἰς τὸν αἰῶνα φυλάξω αὐτῷ τὸ ἔλεός μου, καὶ διαθήκη μου πιστὴ αὐτῷ·
Ps:88:29 εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό δια·θήκη, -ης, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πιστός -ή -όν αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:88:29 Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze By zabezpieczać się On/ona/to/to samo Litość Ja I też, nawet, mianowicie Konwencja Ja Wierny trusthworthy On/ona/to/to samo
Ps:88:29 ei)s to\n ai)O=na fula/XO au)tO=| to\ e)/leo/s mou, kai\ E( diaTE/kE mou pistE\ au)tO=|·
Ps:88:29 eis ton aiOna fylaXO autO to eleos mu, kai hE diaTEkE mu pistE autO·
Ps:88:29 P RA_ASM N3W_ASM VF_FAI1S RD_DSM RA_ASN N3E_ASN RP_GS C RA_NSF N1_NSF RP_GS A1_NSF RD_DSM
Ps:88:29 into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever to guard he/she/it/same the mercy I and also, even, namely the covenant I faithful trusthworthy he/she/it/same
Ps:88:29 into (+acc) the (acc) eon (acc) I-will-GUARD, I-should-GUARD him/it/same (dat) the (nom|acc) mercy (nom, nom|acc|voc) me (gen) and the (nom) covenant (nom|voc) me (gen) faithful ([Adj] nom|voc) him/it/same (dat)
Ps:88:29 Ps_88:29_1 Ps_88:29_2 Ps_88:29_3 Ps_88:29_4 Ps_88:29_5 Ps_88:29_6 Ps_88:29_7 Ps_88:29_8 Ps_88:29_9 Ps_88:29_10 Ps_88:29_11 Ps_88:29_12 Ps_88:29_13 Ps_88:29_14
Ps:88:29 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:88:30 καὶ θήσομαι εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος τὸ σπέρμα αὐτοῦ καὶ τὸν θρόνον αὐτοῦ ὡς τὰς ἡμέρας τοῦ οὐρανοῦ.
Ps:88:30 And I will establish his seed for ever and ever, and his throne as the days of heaven. (Psalm 89:29 Brenton)
Ps:88:30 Sprawię, że potomstwo jego będzie wieczne, a jego tron - trwały jak dni nieba. (Psalm 89:30 BT_4)
Ps:88:30 καὶ θήσομαι εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος τὸ σπέρμα αὐτοῦ καὶ τὸν θρόνον αὐτοῦ ὡς τὰς ἡμέρας τοῦ οὐρανοῦ.
Ps:88:30 καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό θρόνος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὡς ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί
Ps:88:30 I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Tron On/ona/to/to samo Jak/jak Dzień Nieba/niebo
Ps:88:30 kai\ TE/somai ei)s to\n ai)O=na tou= ai)O=nos to\ spe/rma au)tou= kai\ to\n Tro/non au)tou= O(s ta\s E(me/ras tou= ou)ranou=.
Ps:88:30 kai TEsomai eis ton aiOna tu aiOnos to sperma autu kai ton Tronon autu hOs tas hEmeras tu uranu.
Ps:88:30 C VF_FMI1S P RA_ASM N3W_ASM RA_GSM N3W_GSM RA_ASN N3M_ASN RD_GSM C RA_ASM N2_ASM RD_GSM C RA_APF N1A_APF RA_GSM N2_GSM
Ps:88:30 and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) he/she/it/same and also, even, namely the throne he/she/it/same as/like the day the sky/heaven
Ps:88:30 and I-will-be-PLACE-ed into (+acc) the (acc) eon (acc) the (gen) eon (gen) the (nom|acc) seed (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and the (acc) throne (acc) him/it/same (gen) as/like the (acc) day (gen), days (acc) the (gen) sky/heaven (gen)
Ps:88:30 Ps_88:30_1 Ps_88:30_2 Ps_88:30_3 Ps_88:30_4 Ps_88:30_5 Ps_88:30_6 Ps_88:30_7 Ps_88:30_8 Ps_88:30_9 Ps_88:30_10 Ps_88:30_11 Ps_88:30_12 Ps_88:30_13 Ps_88:30_14 Ps_88:30_15 Ps_88:30_16 Ps_88:30_17 Ps_88:30_18 Ps_88:30_19
Ps:88:30 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:88:31 ἐὰν ἐγκαταλίπωσιν οἱ υἱοὶ αὐτοῦ τὸν νόμον μου καὶ τοῖς κρίμασίν μου μὴ πορευθῶσιν,
Ps:88:31 If his children should forsake my law, and walk not in my judgments; (Psalm 89:30 Brenton)
Ps:88:31 A jeśli synowie jego porzucą moje prawo i nie będą postępować według mych przykazań, (Psalm 89:31 BT_4)
Ps:88:31 ἐὰν ἐγκαταλίπωσιν οἱ υἱοὶ αὐτοῦ τὸν νόμον μου καὶ τοῖς κρίμασίν μου μὴ πορευθῶσιν,
Ps:88:31 ἐάν (εἰ ἄν) ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό κρίμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μή πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-)
Ps:88:31 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj Syn On/ona/to/to samo Prawo Ja I też, nawet, mianowicie Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie Ja Nie By iść
Ps:88:31 e)a\n e)gkatali/pOsin oi( ui(oi\ au)tou= to\n no/mon mou kai\ toi=s kri/masi/n mou mE\ poreuTO=sin,
Ps:88:31 ean enkatalipOsin hoi hyioi autu ton nomon mu kai tois krimasin mu mE poreuTOsin,
Ps:88:31 C VB_AAS3P RA_NPM N2_NPM RD_GSM RA_ASM N2_ASM RP_GS C RA_DPN N3M_DPN RP_GS D VC_APS3P
Ps:88:31 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare the son he/she/it/same the law I and also, even, namely the sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation I not to go
Ps:88:31 if-ever they-should-GIVE UP the (nom) sons (nom|voc) him/it/same (gen) the (acc) law (acc) me (gen) and the (dat) sentences (dat) me (gen) not they-should-be-GO-ed
Ps:88:31 Ps_88:31_1 Ps_88:31_2 Ps_88:31_3 Ps_88:31_4 Ps_88:31_5 Ps_88:31_6 Ps_88:31_7 Ps_88:31_8 Ps_88:31_9 Ps_88:31_10 Ps_88:31_11 Ps_88:31_12 Ps_88:31_13 Ps_88:31_14
Ps:88:31 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:88:32 ἐὰν τὰ δικαιώματά μου βεβηλώσουσιν καὶ τὰς ἐντολάς μου μὴ φυλάξωσιν,
Ps:88:32 if they should profane my ordinances, and not keep my commandments; (Psalm 89:31 Brenton)
Ps:88:32 jeżeli naruszą moje ustawy i nie będą pełnili moich rozkazów, (Psalm 89:32 BT_4)
Ps:88:32 ἐὰν τὰ δικαιώματά μου βεβηλώσουσιν καὶ τὰς ἐντολάς μου μὴ φυλάξωσιν,
Ps:88:32 ἐάν (εἰ ἄν) ὁ ἡ τό δικαίωμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς βεβηλόω (βεβηλ(ο)-, βεβηλω·σ-, βεβηλω·σ-, -, βεβηλω-, βεβηλω·θ-) καί ὁ ἡ τό ἐντολή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μή φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-)
Ps:88:32 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] ??? Ja By kalać dosłownie: "By przekraczać próg z" (świecki, bezcześć) I też, nawet, mianowicie Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie Ja Nie By zabezpieczać się
Ps:88:32 e)a\n ta\ dikaiO/mata/ mou bebElO/sousin kai\ ta\s e)ntola/s mou mE\ fula/XOsin,
Ps:88:32 ean ta dikaiOmata mu bebElOsusin kai tas entolas mu mE fylaXOsin,
Ps:88:32 C RA_APN N3M_APN RP_GS VF_FAI3P C RA_APF N1_APF RP_GS D VA_AAS3P
Ps:88:32 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] the ??? I to defile literally: "to overstep the threshold of" (profane, desecrate) and also, even, namely the precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition I not to guard
Ps:88:32 if-ever the (nom|acc) ???s (nom|acc|voc) me (gen) they-will-DEFILE, going-to-DEFILE (fut ptcp) (dat) and the (acc) precepts (acc) me (gen) not they-should-GUARD
Ps:88:32 Ps_88:32_1 Ps_88:32_2 Ps_88:32_3 Ps_88:32_4 Ps_88:32_5 Ps_88:32_6 Ps_88:32_7 Ps_88:32_8 Ps_88:32_9 Ps_88:32_10 Ps_88:32_11
Ps:88:32 x x x x x x x x x x x
Ps:88:33 ἐπισκέψομαι ἐν ῥάβδῳ τὰς ἀνομίας αὐτῶν καὶ ἐν μάστιξιν τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν,
Ps:88:33 I will visit their transgressions with a rod, and their sins with scourges. (Psalm 89:32 Brenton)
Ps:88:33 ukarzę rózgą ich przewinienia, a winę ich biczami; (Psalm 89:33 BT_4)
Ps:88:33 ἐπισκέψομαι ἐν ῥάβδῳ τὰς ἀνομίας αὐτῶν καὶ ἐν μάστιξιν τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν,
Ps:88:33 ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-) ἐν ῥάβδος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό ἀ·νομία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐν μάστιξ, -ιγος, ἡ ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:88:33 By bywać [zobacz sceptyczny] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Haczykowaty obsadź personelem sheperd's zaczepiał personel, laskę, pręt, trzonek {szyb}, personel, berło, królewską batutę, odbijaj, stłucz, bij rózgą, rygluj, sztaba, batuta, hak, pałka gumowa, krawędź Bezprawie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Smagająca/nieszczęścia/choroba Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. On/ona/to/to samo
Ps:88:33 e)piske/PSomai e)n r(a/bdO| ta\s a)nomi/as au)tO=n kai\ e)n ma/stiXin ta\s a(marti/as au)tO=n,
Ps:88:33 episkePSomai en rabdO tas anomias autOn kai en mastiXin tas hamartias autOn,
Ps:88:33 VF_FMI1S P N2_DSF RA_APF N1A_APF RD_GPM C P N3G_DPF RA_APF N1A_APF RD_GPM
Ps:88:33 to visit [see skeptical] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hooked staff a sheperd's hooked staff, walking stick, rod, shaft, staff, scepter, royal baton, bandy, drub, ferule, bar, ingot, baton, crook, truncheon, verge the lawlessness he/she/it/same and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among scourging/affliction/malady the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. he/she/it/same
Ps:88:33 I-will-be-VISIT-ed in/among/by (+dat) hooked staff (dat) the (acc) lawlessness (gen), lawlessnesss (acc) them/same (gen) and in/among/by (+dat) scourgings/afflictions/maladies (dat) the (acc) sin (gen), sins (acc) them/same (gen)
Ps:88:33 Ps_88:33_1 Ps_88:33_2 Ps_88:33_3 Ps_88:33_4 Ps_88:33_5 Ps_88:33_6 Ps_88:33_7 Ps_88:33_8 Ps_88:33_9 Ps_88:33_10 Ps_88:33_11 Ps_88:33_12
Ps:88:33 x x x x x x x x x x x x
Ps:88:34 τὸ δὲ ἔλεός μου οὐ μὴ διασκεδάσω ἀπ’ αὐτοῦ οὐδὲ μὴ ἀδικήσω ἐν τῇ ἀληθείᾳ μου
Ps:88:34 But my mercy I will not utterly remove from him, nor wrong my truth. (Psalm 89:33 Brenton)
Ps:88:34 lecz nie odejmę mu łaski mojej i nie zawiodę w mojej wierności. (Psalm 89:34 BT_4)
Ps:88:34 τὸ δὲ ἔλεός μου οὐ μὴ διασκεδάσω ἀπ’ αὐτοῦ οὐδὲ μὴ ἀδικήσω ἐν τῇ ἀληθείᾳ μου
Ps:88:34 ὁ ἡ τό δέ ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή   ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό οὐδέ (οὐ δέ) μή ἀ·δικέω (αδικ(ε)-, αδικη·σ-, αδικη·σ-, ηδικη·κ-, ηδικη-, αδικη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἀ·λήθεια, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:88:34 zaś Litość Ja ??? Przed przydechem mocnym Nie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Nie Do szkody/popełniaj wykroczenie do W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród PRAWDA Ja
Ps:88:34 to\ de\ e)/leo/s mou ou) mE\ diaskeda/sO a)p’ au)tou= ou)de\ mE\ a)dikE/sO e)n tE=| a)lETei/a| mou
Ps:88:34 to de eleos mu u mE diaskedasO ap’ autu ude mE adikEsO en tE alETeia mu
Ps:88:34 RA_ASN x N3E_NSN RP_GS D D VA_AAS1S P RD_GSM C D VA_AAS1S P RA_DSF N1A_DSF RP_GS
Ps:88:34 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] mercy I οὐχ before rough breathing not ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) not to harm/do wrong to in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the truth I
Ps:88:34 the (nom|acc) Yet mercy (nom, nom|acc|voc) me (gen) not not   away from (+gen) him/it/same (gen) neither/nor not I-will-WRONG, I-should-WRONG in/among/by (+dat) the (dat) truth (dat) me (gen)
Ps:88:34 Ps_88:34_1 Ps_88:34_2 Ps_88:34_3 Ps_88:34_4 Ps_88:34_5 Ps_88:34_6 Ps_88:34_7 Ps_88:34_8 Ps_88:34_9 Ps_88:34_10 Ps_88:34_11 Ps_88:34_12 Ps_88:34_13 Ps_88:34_14 Ps_88:34_15 Ps_88:34_16
Ps:88:34 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:88:35 οὐδὲ μὴ βεβηλώσω τὴν διαθήκην μου καὶ τὰ ἐκπορευόμενα διὰ τῶν χειλέων μου οὐ μὴ ἀθετήσω.
Ps:88:35 Neither will I by any means profane my covenant; and I will not make void the things that proceed out of my lips. (Psalm 89:34 Brenton)
Ps:88:35 Nie zbezczeszczę mojego przymierza ani nie zmienię słowa ust moich. (Psalm 89:35 BT_4)
Ps:88:35 οὐδὲ μὴ βεβηλώσω τὴν διαθήκην μου καὶ τὰ ἐκπορευόμενα διὰ τῶν χειλέων μου οὐ μὴ ἀθετήσω.
Ps:88:35 οὐδέ (οὐ δέ) μή βεβηλόω (βεβηλ(ο)-, βεβηλω·σ-, βεβηλω·σ-, -, βεβηλω-, βεβηλω·θ-) ὁ ἡ τό δια·θήκη, -ης, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -) διά ὁ ἡ τό χεῖλο·ς, -ους, τό, gen. pl. χειλέων ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἀ·θετέω (αθετ(ε)-, αθετη·σ-, αθετη·σ-, ηθετη·κ-, -, αθετη·θ-)
Ps:88:35 ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Nie By kalać dosłownie: "By przekraczać próg z" (świecki, bezcześć) Konwencja Ja I też, nawet, mianowicie By wychodzić Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Warga Ja ??? Przed przydechem mocnym Nie By wypierać się [unieważniaj, miej do czynienia zdradziecko, ignoruj, odrzucaj]
Ps:88:35 ou)de\ mE\ bebElO/sO tE\n diaTE/kEn mou kai\ ta\ e)kporeuo/mena dia\ tO=n CHeile/On mou ou) mE\ a)TetE/sO.
Ps:88:35 ude mE bebElOsO tEn diaTEkEn mu kai ta ekporeuomena dia tOn CHeileOn mu u mE aTetEsO.
Ps:88:35 C D VA_AAS1S RA_ASF N1_ASF RP_GS C RA_APN V1_PMPAPN P RA_GPN N3E_GPN RP_GS D D VA_AAS1S
Ps:88:35 οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) not to defile literally: "to overstep the threshold of" (profane, desecrate) the covenant I and also, even, namely the to go out because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the lip I οὐχ before rough breathing not to repudiate [nullify, deal treacherously, ignore, reject]
Ps:88:35 neither/nor not I-will-DEFILE, I-should-DEFILE the (acc) covenant (acc) me (gen) and the (nom|acc) while being-GO-ed-OUT (nom|acc|voc) because of (+acc), through (+gen) the (gen) lips (gen) me (gen) not not I-will-REPUDIATE, I-should-REPUDIATE
Ps:88:35 Ps_88:35_1 Ps_88:35_2 Ps_88:35_3 Ps_88:35_4 Ps_88:35_5 Ps_88:35_6 Ps_88:35_7 Ps_88:35_8 Ps_88:35_9 Ps_88:35_10 Ps_88:35_11 Ps_88:35_12 Ps_88:35_13 Ps_88:35_14 Ps_88:35_15 Ps_88:35_16
Ps:88:35 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:88:36 ἅπαξ ὤμοσα ἐν τῷ ἁγίῳ μου, εἰ τῷ Δαυιδ ψεύσομαι
Ps:88:36 Once have I sworn by my holiness, that I will not lie to David. (Psalm 89:35 Brenton)
Ps:88:36 Raz przysiągłem na moją świętość: na pewno nie skłamię Dawidowi. (Psalm 89:36 BT_4)
Ps:88:36 ἅπαξ ὤμοσα ἐν τῷ ἁγίῳ μου, εἰ τῷ Δαυιδ ψεύσομαι
Ps:88:36 ἅπαξ ὀμνύω (ομνυ-, ομο·σ-, ομο·σ-, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰ ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ψεύδομαι (ψευδ-, ψευ[δ]·σ-, ψευ[δ]·σ-, -, εψευδ-, ψευδ·θ-)
Ps:88:36 Raz By przysięgać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Ja Jeżeli David By leżeć {By kłamać} zwodniczy, nieuczciwy; fałszywie, nieprawdziwy
Ps:88:36 a(/paX O)/mosa e)n tO=| a(gi/O| mou, ei) tO=| *dauid PSeu/somai
Ps:88:36 hapaX Omosa en tO hagiO mu, ei tO dauid PSeusomai
Ps:88:36 D VAI_AAI1S P RA_DSM A1A_DSM RP_GS C RA_DSM N_DSM VF_FMI1S
Ps:88:36 once to swear in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) I if the David to lie deceptive, dishonest; false, untrue
Ps:88:36 once I-SWEAR-ed in/among/by (+dat) the (dat) holy ([Adj] dat) me (gen) if the (dat) David (indecl) I-will-be-LIE-ed
Ps:88:36 Ps_88:36_1 Ps_88:36_2 Ps_88:36_3 Ps_88:36_4 Ps_88:36_5 Ps_88:36_6 Ps_88:36_7 Ps_88:36_8 Ps_88:36_9 Ps_88:36_10
Ps:88:36 x x x x x x x x x x
Ps:88:37 Τὸ σπέρμα αὐτοῦ εἰς τὸν αἰῶνα μενεῖ καὶ ὁ θρόνος αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος ἐναντίον μου
Ps:88:37 His see shall endure for ever, and his throne as the sun before me; (Psalm 89:36 Brenton)
Ps:88:37 Potomstwo jego trwać będzie wiecznie i tron jego będzie przede Mną jak słońce, (Psalm 89:37 BT_4)
Ps:88:37 Τὸ σπέρμα αὐτοῦ εἰς τὸν αἰῶνα μενεῖ καὶ θρόνος αὐτοῦ ὡς ἥλιος ἐναντίον μου
Ps:88:37 ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ μένω (μεν-, μεν(ε)·[σ]-, μειν·[σ]-, μεμενη·κ-, -, -) καί ὁ ἡ τό θρόνος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὡς ὁ ἡ τό ἥλιος, -ου, ὁ ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:88:37 Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze By pozostawać (mieszkaj) I też, nawet, mianowicie Tron On/ona/to/to samo Jak/jak Słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Ja
Ps:88:37 *to\ spe/rma au)tou= ei)s to\n ai)O=na menei= kai\ o( Tro/nos au)tou= O(s o( E(/lios e)nanti/on mou
Ps:88:37 to sperma autu eis ton aiOna menei kai ho Tronos autu hOs ho hElios enantion mu
Ps:88:37 RA_ASN N3M_ASN RD_GSM P RA_ASM N3W_ASM VF2_FAI3S C RA_NSM N2_NSM RD_GSM C RA_NSM N2_NSM P RP_GS
Ps:88:37 the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) he/she/it/same into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever to remain (dwell) and also, even, namely the throne he/she/it/same as/like the sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, I
Ps:88:37 the (nom|acc) seed (nom|acc|voc) him/it/same (gen) into (+acc) the (acc) eon (acc) he/she/it-is-REMAIN-ing, you(sg)-are-being-REMAIN-ed (classical), he/she/it-will-REMAIN, you(sg)-will-be-REMAIN-ed (classical) and the (nom) throne (nom) him/it/same (gen) as/like the (nom) sun (nom) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen)
Ps:88:37 Ps_88:37_1 Ps_88:37_2 Ps_88:37_3 Ps_88:37_4 Ps_88:37_5 Ps_88:37_6 Ps_88:37_7 Ps_88:37_8 Ps_88:37_9 Ps_88:37_10 Ps_88:37_11 Ps_88:37_12 Ps_88:37_13 Ps_88:37_14 Ps_88:37_15 Ps_88:37_16
Ps:88:37 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:88:38 καὶ ὡς ἡ σελήνη κατηρτισμένη εἰς τὸν αἰῶνα· καὶ ὁ μάρτυς ἐν οὐρανῷ πιστός. διάψαλμα.
Ps:88:38 and as the moon that is established for ever, and as the faithful witness in heaven. Pause. (Psalm 89:37 Brenton)
Ps:88:38 jak księżyc, co pozostaje na wieki, a świadek w chmurach jest wierny». (Psalm 89:38 BT_4)
Ps:88:38 καὶ ὡς σελήνη κατηρτισμένη εἰς τὸν αἰῶνα· καὶ μάρτυς ἐν οὐρανῷ πιστός. διάψαλμα.
Ps:88:38 καί ὡς ὁ ἡ τό σελήνη, -ης, ἡ κατ·αρτίζω (κατ+αρτιζ-, κατ+αρτι·σ-, κατ+αρτι·σ-, -, κατ+ηρτισ-, κατ+αρτισ·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ καί ὁ ἡ τό μάρτυ[ρ]ς, -υρος, ὁ, dat. pl. μάρτυ[ρ]σιν ἐν οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί πιστός -ή -όν διά·ψαλμα[τ], -ατος, τό [LXX]
Ps:88:38 I też, nawet, mianowicie Jak/jak Księżyc By poprawiać naprawę Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze I też, nawet, mianowicie Dowód W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Nieba/niebo Wierny trusthworthy selah
Ps:88:38 kai\ O(s E( selE/nE katErtisme/nE ei)s to\n ai)O=na· kai\ o( ma/rtus e)n ou)ranO=| pisto/s. dia/PSalma.
Ps:88:38 kai hOs hE selEnE katErtismenE eis ton aiOna· kai ho martys en uranO pistos. diaPSalma.
Ps:88:38 C C RA_NSF N1_NSF VMI_XMPNSF P RA_ASM N3W_ASM C RA_NSM N3_NSM P N2_DSM A1_NSM N3M_NSN
Ps:88:38 and also, even, namely as/like the moon to put right mend into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever and also, even, namely the witness in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sky/heaven faithful trusthworthy selah
Ps:88:38 and as/like the (nom) moon (nom|voc) having-been-REPAIR-ed (nom|voc) into (+acc) the (acc) eon (acc) and the (nom) witness (nom|voc) in/among/by (+dat) sky/heaven (dat) faithful ([Adj] nom) selah (nom|acc|voc)
Ps:88:38 Ps_88:38_1 Ps_88:38_2 Ps_88:38_3 Ps_88:38_4 Ps_88:38_5 Ps_88:38_6 Ps_88:38_7 Ps_88:38_8 Ps_88:38_9 Ps_88:38_10 Ps_88:38_11 Ps_88:38_12 Ps_88:38_13 Ps_88:38_14 Ps_88:38_15
Ps:88:38 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:88:39 σὺ δὲ ἀπώσω καὶ ἐξουδένωσας, ἀνεβάλου τὸν χριστόν σου·
Ps:88:39 But thou hast cast off and set at nought, thou has rejected thine anointed. (Psalm 89:38 Brenton)
Ps:88:39 A jednak odpędziłeś i odrzuciłeś, rozgniewałeś się na Twego pomazańca. (Psalm 89:39 BT_4)
Ps:88:39 σὺ δὲ ἀπώσω καὶ ἐξουδένωσας, ἀνεβάλου τὸν χριστόν σου·
Ps:88:39 σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δέ ἀπ·ωθέω (απ+ωθ(ε)-, απ+ω[θ]·σ-, απ+ω[θ]·σ-, -, απ+ωθ-, απ+ωσ·θ-) καί ἐξ·ουδενέω/-νόω (εξ+ουδεν(ε)-, εξ+ουδενω·σ-, εξ+ουδενη·σ-/εξ+ουδενω·σ-, εξ+ουδενω·κ-, εξ+ουδενω-, εξ+ουδενη·θ-/εξ+ουδενω·θ-) ἀνα·βάλλω (ανα+βαλλ-, -, 2nd ανα+βαλ-, -, ανα+βεβλη-, -) ὁ ἡ τό Χριστός, -οῦ, ὁ, voc. Χριστέ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:88:39 Ty zaś By odrzucać I też, nawet, mianowicie By umieszczać [na boku] od nikogo By zwlekać {By mieć wzgląd} Chrystus zapalał się. 'namaszczany' Ty; twój/twój(sg)
Ps:88:39 su\ de\ a)pO/sO kai\ e)Xoude/nOsas, a)neba/lou to\n CHristo/n sou·
Ps:88:39 sy de apOsO kai eXudenOsas, anebalu ton CHriston su·
Ps:88:39 RP_NS x VA_AAS1S C VAI_AAI2S VBI_AMI2S RA_ASM A1_ASM RP_GS
Ps:88:39 you δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to reject and also, even, namely to set [apart] from nobody to defer the Christ lit. 'anointed' you; your/yours(sg)
Ps:88:39 you(sg) (nom) Yet I-will-REJECT, you(sg)-were-REJECT-ed, I-should-REJECT and you(sg)-SET [APART] FROM NOBODY-ed, upon SET [APART] FROM NOBODY-ing (nom|voc) you(sg)-were-DEFER-ed the (acc) Christ (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:88:39 Ps_88:39_1 Ps_88:39_2 Ps_88:39_3 Ps_88:39_4 Ps_88:39_5 Ps_88:39_6 Ps_88:39_7 Ps_88:39_8 Ps_88:39_9
Ps:88:39 x x x x x x x x x
Ps:88:40 κατέστρεψας τὴν διαθήκην τοῦ δούλου σου, ἐβεβήλωσας εἰς τὴν γῆν τὸ ἁγίασμα αὐτοῦ.
Ps:88:40 Thou hast overthrown the covenant of thy servant; thou has profaned his sanctuary, casting it to the ground. (Psalm 89:39 Brenton)
Ps:88:40 Zerwałeś przymierze z Twoim sługą, poniżyłeś w proch jego diadem. (Psalm 89:40 BT_4)
Ps:88:40 κατέστρεψας τὴν διαθήκην τοῦ δούλου σου, ἐβεβήλωσας εἰς τὴν γῆν τὸ ἁγίασμα αὐτοῦ.
Ps:88:40 κατα·στρέφω (κατα+στρεφ-, κατα+στρεψ-, κατα+στρεψ-, -, κατ+εστραφ-, κατα+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό δια·θήκη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον; δουλόω (δουλ(ο)-, δουλω·σ-, δουλω·σ-, -, δεδουλω-, δουλω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν βεβηλόω (βεβηλ(ο)-, βεβηλω·σ-, βεβηλω·σ-, -, βεβηλω-, βεβηλω·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:88:40 Do ??? Konwencja Haruj jak niewolnik; niewolniczy; by zniewolić Ty; twój/twój(sg) By kalać dosłownie: "By przekraczać próg z" (świecki, bezcześć) Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia On/ona/to/to samo
Ps:88:40 kate/strePSas tE\n diaTE/kEn tou= dou/lou sou, e)bebE/lOsas ei)s tE\n gE=n to\ a(gi/asma au)tou=.
Ps:88:40 katestrePSas tEn diaTEkEn tu dulu su, ebebElOsas eis tEn gEn to hagiasma autu.
Ps:88:40 VAI_AAI2S RA_ASF N1_ASF RA_GSM N2_GSM RP_GS VAI_AAI2S P RA_ASF N1_ASF RA_ASN N3M_ASN RD_GSM
Ps:88:40 to ??? the covenant the slave; servile; to enslave you; your/yours(sg) to defile literally: "to overstep the threshold of" (profane, desecrate) into (+acc) the earth/land the ć he/she/it/same
Ps:88:40 you(sg)-???-ed the (acc) covenant (acc) the (gen) slave (gen); servile ([Adj] gen); be-you(sg)-ENSLAVE-ing!, be-you(sg)-being-ENSLAVE-ed! you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) you(sg)-DEFILE-ed into (+acc) the (acc) earth/land (acc) the (nom|acc)   him/it/same (gen)
Ps:88:40 Ps_88:40_1 Ps_88:40_2 Ps_88:40_3 Ps_88:40_4 Ps_88:40_5 Ps_88:40_6 Ps_88:40_7 Ps_88:40_8 Ps_88:40_9 Ps_88:40_10 Ps_88:40_11 Ps_88:40_12 Ps_88:40_13
Ps:88:40 x x x x x x x x x x x x x
Ps:88:41 καθεῖλες πάντας τοὺς φραγμοὺς αὐτοῦ, ἔθου τὰ ὀχυρώματα αὐτοῦ δειλίαν·
Ps:88:41 Thou hast broken down all his hedges; thou hast made his strong holds a terror. (Psalm 89:40 Brenton)
Ps:88:41 Porozwalałeś wszystkie jego mury, obróciłeś w gruzy jego twierdze. (Psalm 89:41 BT_4)
Ps:88:41 καθεῖλες πάντας τοὺς φραγμοὺς αὐτοῦ, ἔθου τὰ ὀχυρώματα αὐτοῦ δειλίαν·
Ps:88:41 καθ·αιρέω (καθ+αιρ(ε)-, καθ+ελ(ε)·[σ]-, καθ+ελ·[σ]- or 2nd καθ+ελ-, -, καθ+ῃρη-, καθ+αιρε·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό φραγμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ὁ ἡ τό ὀχύρωμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό δειλία, -ας, ἡ; δειλιάω (δειλι(α)-, δειλια·σ-, δειλια·σ-, -, -, -)
Ps:88:41 By zdejmować czyść Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Bariera On/ona/to/to samo By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Okopu wał, wał ochronny, solidność, fortyfikacja, vallasion, wał, lichtarzyk, forteca, forteca On/ona/to/to samo Tchórzostwa/nieśmiałość; by bać się obawiać się
Ps:88:41 kaTei=les pa/ntas tou\s fragmou\s au)tou=, e)/Tou ta\ o)CHurO/mata au)tou= deili/an·
Ps:88:41 kaTeiles pantas tus fragmus autu, eTu ta oCHyrOmata autu deilian·
Ps:88:41 VBI_AAI2S A3_APM RA_APM N2_APM RD_GSM VEI_AMI2S RA_APN N3M_APN RD_GSM N1A_ASF
Ps:88:41 to take down purge every all, each, every, the whole of the barrier he/she/it/same to place lay, put, set, situate, station the entrenchment rampart, bulwark, fastness, fortification, vallasion, rampart, sconce, stronghold, fortress he/she/it/same cowardice/timidity; to fear To be afraid
Ps:88:41 you(sg)-TAKE-ed-DOWN all (acc) the (acc) barriers (acc) him/it/same (gen) you(sg)-were-PLACE-ed the (nom|acc) entrenchments (nom|acc|voc) him/it/same (gen) cowardice/timidity (acc); to-be-FEAR-ing
Ps:88:41 Ps_88:41_1 Ps_88:41_2 Ps_88:41_3 Ps_88:41_4 Ps_88:41_5 Ps_88:41_6 Ps_88:41_7 Ps_88:41_8 Ps_88:41_9 Ps_88:41_10
Ps:88:41 x x x x x x x x x x
Ps:88:42 διήρπασαν αὐτὸν πάντες οἱ διοδεύοντες ὁδόν, ἐγενήθη ὄνειδος τοῖς γείτοσιν αὐτοῦ.
Ps:88:42 All that go by the way have spoiled him: he is become a reproach to his neighbours. (Psalm 89:41 Brenton)
Ps:88:42 Ograbili go wszyscy przechodzący drogą, stał się pośmiewiskiem dla swoich sąsiadów. (Psalm 89:42 BT_4)
Ps:88:42 διήρπασαν αὐτὸν πάντες οἱ διοδεύοντες ὁδόν, ἐγενήθη ὄνειδος τοῖς γείτοσιν αὐτοῦ.
Ps:88:42 δι·αρπάζω (δι+αρπαζ-, δι+αρπ(α)·[σ]-/δι+αρπα·σ-, δι+αρπα·σ-, -, δι+ηρπασ-, δι+αρπασ·θ-/δι+αρπαγ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό δι·οδεύω (δι+οδευ-, -, δι+οδευ·σ-, -, -, δι+οδευ·θ-) ὁδός, -οῦ, ἡ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὄνειδο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό γείτων, -ονος, ὁ and ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:88:42 By złupić rabuj, uprawiaj grabież, plądruj, niszcz, rujnuj On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Do ??? Drogi {Sposobu}/droga By stawać się stawaj się, zdarzaj się Gań Sąsiad On/ona/to/to samo
Ps:88:42 diE/rpasan au)to\n pa/ntes oi( diodeu/ontes o(do/n, e)genE/TE o)/neidos toi=s gei/tosin au)tou=.
Ps:88:42 diErpasan auton pantes hoi diodeuontes hodon, egenETE oneidos tois geitosin autu.
Ps:88:42 VAI_AAI3P RD_ASM A3_NPM RA_NPM V1_PAPNPM N2_ASF VCI_API3S N3E_NSN RA_DPM N3N_DPM RD_GSM
Ps:88:42 to spoliate rob, plunder, pillage, destroy, ruin he/she/it/same every all, each, every, the whole of the to ??? way/road to become become, happen reproach the neighbor he/she/it/same
Ps:88:42 they-SPOLIATE-ed him/it/same (acc) all (nom|voc) the (nom) while ???-ing (nom|voc) way/road (acc) he/she/it-was-BECOME-ed reproach (nom|acc|voc) the (dat) neighbors (dat) him/it/same (gen)
Ps:88:42 Ps_88:42_1 Ps_88:42_2 Ps_88:42_3 Ps_88:42_4 Ps_88:42_5 Ps_88:42_6 Ps_88:42_7 Ps_88:42_8 Ps_88:42_9 Ps_88:42_10 Ps_88:42_11
Ps:88:42 x x x x x x x x x x x
Ps:88:43 ὕψωσας τὴν δεξιὰν τῶν ἐχθρῶν αὐτοῦ, εὔφρανας πάντας τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ·
Ps:88:43 Thou hast exalted the right hand of his enemies; thou hast made all his enemies to rejoice. (Psalm 89:42 Brenton)
Ps:88:43 Podniosłeś prawicę jego nieprzyjaciół; radością napełniłeś wszystkich jego wrogów. (Psalm 89:43 BT_4)
Ps:88:43 ὕψωσας τὴν δεξιὰν τῶν ἐχθρῶν αὐτοῦ, εὔφρανας πάντας τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ·
Ps:88:43 ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) ὁ ἡ τό δεξιός -ά -όν ὁ ἡ τό ἔχθρα, -ας, ἡ; ἐχθρός -ά -όν αὐτός αὐτή αὐτό εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:88:43 By podnosić/ustalony wysoko W prawo Wrogość; wrogi On/ona/to/to samo By celebrować/bądź wesoły Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Wrogi On/ona/to/to samo
Ps:88:43 u(/PSOsas tE\n deXia\n tO=n e)CHTrO=n au)tou=, eu)/franas pa/ntas tou\s e)CHTrou\s au)tou=·
Ps:88:43 hyPSOsas tEn deXian tOn eCHTrOn autu, eufranas pantas tus eCHTrus autu·
Ps:88:43 VA_AAI2S RA_ASF A1A_ASF RA_GPM N2_GPM RD_GSM VA_AAI2S A3_APM RA_APM N2_APM RD_GSM
Ps:88:43 to elevate/set high the right the enmity; hostile he/she/it/same to celebrate/be merry every all, each, every, the whole of the hostile he/she/it/same
Ps:88:43 you(sg)-ELEVATE/SET-ed-HIGH, upon ELEVATE/SET-ing-HIGH (nom|voc) the (acc) right ([Adj] acc) the (gen) enmities (gen); hostile ([Adj] gen) him/it/same (gen) you(sg)-CELEBRATE/BE-ed-MERRY, upon CELEBRATE/BE-ing-MERRY (nom|voc) all (acc) the (acc) hostile ([Adj] acc) him/it/same (gen)
Ps:88:43 Ps_88:43_1 Ps_88:43_2 Ps_88:43_3 Ps_88:43_4 Ps_88:43_5 Ps_88:43_6 Ps_88:43_7 Ps_88:43_8 Ps_88:43_9 Ps_88:43_10 Ps_88:43_11
Ps:88:43 x x x x x x x x x x x
Ps:88:44 ἀπέστρεψας τὴν βοήθειαν τῆς ῥομφαίας αὐτοῦ καὶ οὐκ ἀντελάβου αὐτοῦ ἐν τῷ πολέμῳ.
Ps:88:44 Thou hast turned back the help of his sword, and hast not helped him in the battle. (Psalm 89:43 Brenton)
Ps:88:44 Także cofnąłeś jego miecz przed napastnikiem, nie pozwoliłeś mu ostać się w walce, (Psalm 89:44 BT_4)
Ps:88:44 ἀπέστρεψας τὴν βοήθειαν τῆς ῥομφαίας αὐτοῦ καὶ οὐκ ἀντελάβου αὐτοῦ ἐν τῷ πολέμῳ.
Ps:88:44 ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό βοήθεια, -ας, ἡ ὁ ἡ τό ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀντι·λαμβάνω (αντι+λαμβαν-, αντι+λημψ-, 2nd αντι+λαβ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό πόλεμος, -ου, ὁ
Ps:88:44 By odwracać się od Pomagaj Szpada On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By zbaczać bliski [anty biorą] On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wojna [zobacz polemiczny]
Ps:88:44 a)pe/strePSas tE\n boE/Teian tE=s r(omfai/as au)tou= kai\ ou)k a)ntela/bou au)tou= e)n tO=| pole/mO|.
Ps:88:44 apestrePSas tEn boETeian tEs romfaias autu kai uk antelabu autu en tO polemO.
Ps:88:44 VAI_AAI2S RA_ASF N1A_ASF RA_GSF N1A_GSF RD_GSM C D VBI_AMI2S RD_GSM P RA_DSM N2_DSM
Ps:88:44 to turn away from the help the sword he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to deflect toward [anti-take] he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the war [see polemic]
Ps:88:44 you(sg)-TURN-ed-AWAY-FROM the (acc) help (acc) the (gen) sword (gen), swords (acc) him/it/same (gen) and not you(sg)-were-DEFLECT-ed-TOWARD him/it/same (gen) in/among/by (+dat) the (dat) war (dat)
Ps:88:44 Ps_88:44_1 Ps_88:44_2 Ps_88:44_3 Ps_88:44_4 Ps_88:44_5 Ps_88:44_6 Ps_88:44_7 Ps_88:44_8 Ps_88:44_9 Ps_88:44_10 Ps_88:44_11 Ps_88:44_12 Ps_88:44_13
Ps:88:44 x x x x x x x x x x x x x
Ps:88:45 κατέλυσας ἀπὸ καθαρισμοῦ αὐτόν, τὸν θρόνον αὐτοῦ εἰς τὴν γῆν κατέρραξας·
Ps:88:45 Thou hast deprived him of glory: thou hast broken down his throne to the ground. (Psalm 89:44 Brenton)
Ps:88:45 pozbawiłeś blasku jego berło i wywróciłeś tron jego na ziemię. (Psalm 89:45 BT_4)
Ps:88:45 κατέλυσας ἀπὸ καθαρισμοῦ αὐτόν, τὸν θρόνον αὐτοῦ εἰς τὴν γῆν κατέρραξας·
Ps:88:45 κατα·λύω (κατα+λυ-, κατα+λυ·σ-, κατα+λυ·σ-, κατα+λελυ·κ-, -, κατα+λυ·θ-) ἀπό καθαρισμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό θρόνος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ κατα·ρράσσω [LXX] (-, -, κατα+ρραξ-, -, κατ+ερρασσ-, -)
Ps:88:45 By obalać rozluźniaj na dół, niszcz, anuluj, przynoś do końca Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Oczyszczanie On/ona/to/to samo Tron On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia Do ???
Ps:88:45 kate/lusas a)po\ kaTarismou= au)to/n, to\n Tro/non au)tou= ei)s tE\n gE=n kate/rraXas·
Ps:88:45 katelysas apo kaTarismu auton, ton Tronon autu eis tEn gEn katerraXas·
Ps:88:45 VAI_AAI2S P N2_GSM RD_ASM RA_ASM N2_ASM RD_GSM P RA_ASF N1_ASF VAI_AAI2S
Ps:88:45 to abolish unloose down, destroy, annul, bring to an end from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing purification he/she/it/same the throne he/she/it/same into (+acc) the earth/land to ???
Ps:88:45 you(sg)-ABOLISH-ed away from (+gen) purification (gen) him/it/same (acc) the (acc) throne (acc) him/it/same (gen) into (+acc) the (acc) earth/land (acc) you(sg)-???-ed
Ps:88:45 Ps_88:45_1 Ps_88:45_2 Ps_88:45_3 Ps_88:45_4 Ps_88:45_5 Ps_88:45_6 Ps_88:45_7 Ps_88:45_8 Ps_88:45_9 Ps_88:45_10 Ps_88:45_11
Ps:88:45 x x x x x x x x x x x
Ps:88:46 ἐσμίκρυνας τὰς ἡμέρας τοῦ χρόνου αὐτοῦ, κατέχεας αὐτοῦ αἰσχύνην. διάψαλμα.
Ps:88:46 Thou hast shortened the days of his throne: thou hast poured shame upon him. Pause. (Psalm 89:45 Brenton)
Ps:88:46 Skróciłeś dni jego młodości, okryłeś go niesławą. (Psalm 89:46 BT_4)
Ps:88:46 ἐσμίκρυνας τὰς ἡμέρας τοῦ χρόνου αὐτοῦ, κατέχεας αὐτοῦ αἰσχύνην. διάψαλμα.
Ps:88:46   ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό χρόνος, -ου, ὁ (cf. καιρός) αὐτός αὐτή αὐτό κατα·χέω (κατα+χε-, κατα+χε(ε)·[σ]-, κατα+χε·[σ]-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό αἰσχύνη, -ης, ἡ διά·ψαλμα[τ], -ατος, τό [LXX]
Ps:88:46 Dzień Wybieraj chwilę – wyraźny czas (wyszczególniany czas) albo przeciąg czasu (chwila). On/ona/to/to samo By lać On/ona/to/to samo ??? selah
Ps:88:46 e)smi/krunas ta\s E(me/ras tou= CHro/nou au)tou=, kate/CHeas au)tou= ai)sCHu/nEn. dia/PSalma.
Ps:88:46 esmikrynas tas hEmeras tu CHronu autu, kateCHeas autu aisCHynEn. diaPSalma.
Ps:88:46 VAI_AAI2S RA_APF N1A_APF RA_GSM N2_GSM RD_GSM VAI_AAI2S RD_GSM N1_ASF N3M_NSN
Ps:88:46 ć the day the time – a specific time (specified time) or space of time (a while). he/she/it/same to pour he/she/it/same ??? selah
Ps:88:46   the (acc) day (gen), days (acc) the (gen) time (gen) him/it/same (gen) you(sg)-TO POUR-ed him/it/same (gen) ??? (acc) selah (nom|acc|voc)
Ps:88:46 Ps_88:46_1 Ps_88:46_2 Ps_88:46_3 Ps_88:46_4 Ps_88:46_5 Ps_88:46_6 Ps_88:46_7 Ps_88:46_8 Ps_88:46_9 Ps_88:46_10
Ps:88:46 x x x x x x x x x x
Ps:88:47 ἕως πότε, κύριε, ἀποστρέψεις εἰς τέλος, ἐκκαυθήσεται ὡς πῦρ ἡ ὀργή σου;
Ps:88:47 How long, O Lord, wilt thou turn away, for ever? shall thine anger flame out as fire? (Psalm 89:46 Brenton)
Ps:88:47 Jak długo, Panie? Czy zawsze będziesz się ukrywał? Czy Twoje oburzenie będzie płonąć jak ogień? (Psalm 89:47 BT_4)
Ps:88:47 ἕως πότε, κύριε, ἀποστρέψεις εἰς τέλος, ἐκκαυθήσεται ὡς πῦρ ὀργή σου;
Ps:88:47 ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω πότε[1] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) εἰς[1] τέλο·ς, -ους, τό ἐκ·καίω (εκ+και-, εκ+καυ·σ-, εκ+καυ·σ-, -, εκ+κεκαυ-, εκ+καυ·θ-/εκ+κα·[θ]-) ὡς πῦρ, -ρός, τό ὁ ἡ τό ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:88:47 Aż; świtaj Kiedy? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By odwracać się od Do (+przyspieszenie) Koniec (wypadek, spełnienie) By zapłonąć Jak/jak Ogień Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Ty; twój/twój(sg)
Ps:88:47 e(/Os po/te, ku/rie, a)postre/PSeis ei)s te/los, e)kkauTE/setai O(s pu=r E( o)rgE/ sou;
Ps:88:47 heOs pote, kyrie, apostrePSeis eis telos, ekkauTEsetai hOs pyr hE orgE su;
Ps:88:47 P x N2_VSM VF_FAI2S P N3E_ASN VC_FPI3S C N3_ASN RA_NSF N1_NSF RP_GS
Ps:88:47 until; dawn when? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to turn away from into (+acc) end (event, consummation) to inflame as/like fire the wrath fume, anger, rage you; your/yours(sg)
Ps:88:47 until; dawn (nom|voc), dawns (acc) when? lord (voc); a lord ([Adj] voc) you(sg)-will-TURN-AWAY-FROM into (+acc) end (nom|acc|voc) he/she/it-will-be-INFLAME-ed as/like fire (nom|acc|voc) the (nom) wrath (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:88:47 Ps_88:47_1 Ps_88:47_2 Ps_88:47_3 Ps_88:47_4 Ps_88:47_5 Ps_88:47_6 Ps_88:47_7 Ps_88:47_8 Ps_88:47_9 Ps_88:47_10 Ps_88:47_11 Ps_88:47_12
Ps:88:47 x x x x x x x x x x x x
Ps:88:48 μνήσθητι τίς μου ἡ ὑπόστασις· μὴ γὰρ ματαίως ἔκτισας πάντας τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων;
Ps:88:48 Remember what my being is: for hast thou created all the sons of men in vain? (Psalm 89:47 Brenton)
Ps:88:48 Pamiętaj, jak krótkie jest moje życie, jak znikomymi stworzyłeś wszystkich ludzi. (Psalm 89:48 BT_4)
Ps:88:48 μνήσθητι τίς μου ὑπόστασις· μὴ γὰρ ματαίως ἔκτισας πάντας τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων;
Ps:88:48 μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ὑπό·στασις, -εως, ἡ μή γάρ   κτίζω (κτιζ-, -, κτι·σ-, -, εκτισ-, κτισ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ
Ps:88:48 By pamiętać/stawaj się uważającym z Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ja Istoty/źródło [zobacz hipostazę] popieraj, zaufanie, 'łodzi podwodnej stanowisko' (poniżej stój), będące,{zakładanie(podłoże)} Nie Dla odtąd, jak By tworzyć tworzę, kształtuję się, kształtuję się, robię, zawsze z Boga. Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Syn Ludzki
Ps:88:48 mnE/sTEti ti/s mou E( u(po/stasis· mE\ ga\r matai/Os e)/ktisas pa/ntas tou\s ui(ou\s tO=n a)nTrO/pOn;
Ps:88:48 mnEsTEti tis mu hE hypostasis· mE gar mataiOs ektisas pantas tus hyius tOn anTrOpOn;
Ps:88:48 VS_APD2S RI_NSM RP_GS RA_NSF N3I_NSF D x D VAI_AAI2S A3_APM RA_APM N2_APM RA_GPM N2_GPM
Ps:88:48 to remember/become mindful of who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. I the substance/source [see hypostasis] support, confidence, 'sub-stance' (below-stand), being,{foundation(substructure)} not for since, as ć to create I create, form, shape, make, always of God. every all, each, every, the whole of the son the human
Ps:88:48 be-you(sg)-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF! who/what/why (nom) me (gen) the (nom) substance/source (nom) not for   you(sg)-CREATE-ed all (acc) the (acc) sons (acc) the (gen) humans (gen)
Ps:88:48 Ps_88:48_1 Ps_88:48_2 Ps_88:48_3 Ps_88:48_4 Ps_88:48_5 Ps_88:48_6 Ps_88:48_7 Ps_88:48_8 Ps_88:48_9 Ps_88:48_10 Ps_88:48_11 Ps_88:48_12 Ps_88:48_13 Ps_88:48_14
Ps:88:48 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:88:49 τίς ἐστιν ἄνθρωπος, ὃς ζήσεται καὶ οὐκ ὄψεται θάνατον, ῥύσεται τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐκ χειρὸς ᾅδου; διάψαλμα.
Ps:88:49 What man is there who shall live, and not see death? shall any one deliver his soul from the hand of Hades? Pause. (Psalm 89:48 Brenton)
Ps:88:49 Czy jest ktoś, kto by żył, a nie zaznał śmierci, kto by życie swe wyrwał spod władzy Szeolu? (Psalm 89:49 BT_4)
Ps:88:49 τίς ἐστιν ἄνθρωπος, ὃς ζήσεται καὶ οὐκ ὄψεται θάνατον, ῥύσεται τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐκ χειρὸς ᾅδου; διάψαλμα.
Ps:88:49 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) θάνατος, -ου, ὁ ῥύομαι (ρυ-, ρυ·σ-, ρυ·σ-, -, -, ρυσ·θ-) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ᾅδης, -ου, ὁ; ᾄδω (ᾳδ-, ᾳ[δ]·σ-, ᾳ[δ]·σ-, -, -, -) διά·ψαλμα[τ], -ατος, τό [LXX]
Ps:88:49 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By być Ludzki Kto/, który/, który Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Śmierć By dostarczać [ciągnij jak prąd do siebie] Henry George Liddell, Robert Scott, grecki angielski Leksykon Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka Hades; by śpiewać selah
Ps:88:49 ti/s e)stin a)/nTrOpos, o(\s DZE/setai kai\ ou)k o)/PSetai Ta/naton, r(u/setai tE\n PSuCHE\n au)tou= e)k CHeiro\s a(/|dou; dia/PSalma.
Ps:88:49 tis estin anTrOpos, hos DZEsetai kai uk oPSetai Tanaton, rysetai tEn PSyCHEn autu ek CHeiros hadu; diaPSalma.
Ps:88:49 RI_NSM V9_PAI3S N2_NSM RR_NSM VF_FMI3S C D VF_FMI3S N2_ASM VF_FMI3S RA_ASF N1_ASF RD_GSM P N3_GSF N1M_GSM N3M_NSN
Ps:88:49 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to be human who/whom/which to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) and also, even, namely οὐχ before rough breathing to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), death to deliver [draw as a current to oneself] Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels hand Hades; to sing selah
Ps:88:49 who/what/why (nom) he/she/it-is human (nom) who/whom/which (nom) he/she/it-will-be-EXISTS-ed and not he/she/it-will-be-SEE-ed death (acc) he/she/it-will-be-DELIVER-ed the (acc) life (acc) him/it/same (gen) out of (+gen) hand (gen) Hades (gen); be-you(sg)-being-SING-ed! selah (nom|acc|voc)
Ps:88:49 Ps_88:49_1 Ps_88:49_2 Ps_88:49_3 Ps_88:49_4 Ps_88:49_5 Ps_88:49_6 Ps_88:49_7 Ps_88:49_8 Ps_88:49_9 Ps_88:49_10 Ps_88:49_11 Ps_88:49_12 Ps_88:49_13 Ps_88:49_14 Ps_88:49_15 Ps_88:49_16 Ps_88:49_17
Ps:88:49 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:88:50 ποῦ εἰσιν τὰ ἐλέη σου τὰ ἀρχαῖα, κύριε, ἃ ὤμοσας τῷ Δαυιδ ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου;
Ps:88:50 Where are thine ancient mercies, O Lord, which thou swarest to David in thy truth? (Psalm 89:49 Brenton)
Ps:88:50 Gdzież są, o Panie, Twoje dawne łaski, które zaprzysiągłeś Dawidowi na swoją wierność? (Psalm 89:50 BT_4)
Ps:88:50 ποῦ εἰσιν τὰ ἐλέη σου τὰ ἀρχαῖα, κύριε, ὤμοσας τῷ Δαυιδ ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου;
Ps:88:50 ποῦ[1] εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ἀρχαῖος -αία -ον κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅς ἥ ὅ ὀμνύω (ομνυ-, ομο·σ-, ομο·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό ἀ·λήθεια, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:88:50 Gdzie By iść; by być Litość Ty; twój/twój(sg) Starożytny Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Kto/, który/, który By przysięgać David W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród PRAWDA Ty; twój/twój(sg)
Ps:88:50 pou= ei)sin ta\ e)le/E sou ta\ a)rCHai=a, ku/rie, a(/ O)/mosas tO=| *dauid e)n tE=| a)lETei/a| sou;
Ps:88:50 pu eisin ta eleE su ta arCHaia, kyrie, ha Omosas tO dauid en tE alETeia su;
Ps:88:50 D V9_PAI3P RA_NPN N3E_NPN RP_GS RA_NPN A1A_NPN N2_VSM RR_APN VAI_AAI2S RA_DSM N_DSM P RA_DSF N1A_DSF RP_GS
Ps:88:50 where to go; to be the mercy you; your/yours(sg) the ancient lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. who/whom/which to swear the David in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the truth you; your/yours(sg)
Ps:88:50 where he/she/it-is-GO-ing; they-are the (nom|acc) mercies (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom|acc) ancient ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) lord (voc); a lord ([Adj] voc) who/whom/which (nom|acc) you(sg)-SWEAR-ed the (dat) David (indecl) in/among/by (+dat) the (dat) truth (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:88:50 Ps_88:50_1 Ps_88:50_2 Ps_88:50_3 Ps_88:50_4 Ps_88:50_5 Ps_88:50_6 Ps_88:50_7 Ps_88:50_8 Ps_88:50_9 Ps_88:50_10 Ps_88:50_11 Ps_88:50_12 Ps_88:50_13 Ps_88:50_14 Ps_88:50_15 Ps_88:50_16
Ps:88:50 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:88:51 μνήσθητι, κύριε, τοῦ ὀνειδισμοῦ τῶν δούλων σου, οὗ ὑπέσχον ἐν τῷ κόλπῳ μου, πολλῶν ἐθνῶν,
Ps:88:51 Remember, O Lord, the reproach of thy servants, which I have borne in my bosom, even the reproach of many nations; (Psalm 89:50 Brenton)
Ps:88:51 Pomnij, o Panie, na zniewagę sług Twoich: noszę w mym zanadrzu całą wrogość narodów, (Psalm 89:51 BT_4)
Ps:88:51 μνήσθητι, κύριε, τοῦ ὀνειδισμοῦ τῶν δούλων σου, οὗ ὑπέσχον ἐν τῷ κόλπῳ μου, πολλῶν ἐθνῶν,
Ps:88:51 μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ὀνειδισμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δούλη, -ης, ἡ (cf. παιδίσκη); δοῦλος[1] -η -ον; δουλόω (δουλ(ο)-, δουλω·σ-, δουλω·σ-, -, δεδουλω-, δουλω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ὑπ·έχω (υπ+εχ-, υφ+εξ-, 2nd υπο+σχ-, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό κόλπος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη
Ps:88:51 By pamiętać/stawaj się uważającym z Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Obrażaj Haruj jak niewolnik; haruj jak niewolnik dziewczyna; niewolniczy; by zniewolić Ty; twój/twój(sg) Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który Do ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Łono serca Ja Dużo Naród [zobacz etniczny]
Ps:88:51 mnE/sTEti, ku/rie, tou= o)neidismou= tO=n dou/lOn sou, ou(= u(pe/sCHon e)n tO=| ko/lpO| mou, pollO=n e)TnO=n,
Ps:88:51 mnEsTEti, kyrie, tu oneidismu tOn dulOn su, hu hypesCHon en tO kolpO mu, pollOn eTnOn,
Ps:88:51 VS_APD2S N2_VSM RA_GSM N2_GSM RA_GPM N2_GPM RP_GS RR_GSM VBI_AAI3P P RA_DSM N2_DSM RP_GS A1_GPN N3E_GPN
Ps:88:51 to remember/become mindful of lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the insult the slave; slave girl; servile; to enslave you; your/yours(sg) where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to ??? in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the bosom of the heart I much nation [see ethnic]
Ps:88:51 be-you(sg)-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF! lord (voc); a lord ([Adj] voc) the (gen) insult (gen) the (gen) slaves (gen); slave girls (gen); servile ([Adj] gen); while ENSLAVE-ing (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) where; who/whom/which (gen) I-???-ed, they-???-ed in/among/by (+dat) the (dat) bosom (dat) me (gen) many (gen) nations (gen)
Ps:88:51 Ps_88:51_1 Ps_88:51_2 Ps_88:51_3 Ps_88:51_4 Ps_88:51_5 Ps_88:51_6 Ps_88:51_7 Ps_88:51_8 Ps_88:51_9 Ps_88:51_10 Ps_88:51_11 Ps_88:51_12 Ps_88:51_13 Ps_88:51_14 Ps_88:51_15
Ps:88:51 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:88:52 οὗ ὠνείδισαν οἱ ἐχθροί σου, κύριε, οὗ ὠνείδισαν τὸ ἀντάλλαγμα τοῦ χριστοῦ σου.
Ps:88:52 wherewith thine enemies have reviled, O Lord: wherewith they have reviled the recompense of thine anointed. (Psalm 89:51 Brenton)
Ps:88:52 z jaką ubliżają przeciwnicy Twoi, Panie, z jaką ubliżają krokom Twego pomazańca. (Psalm 89:52 BT_4)
Ps:88:52 οὗ ὠνείδισαν οἱ ἐχθροί σου, κύριε, οὗ ὠνείδισαν τὸ ἀντάλλαγμα τοῦ χριστοῦ σου.
Ps:88:52 οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ὀνειδίζω (ονειδιζ-, ονειδι(ε)·[σ]-/ονειδι·σ-, ονειδι·σ-, -, -, ονειδισ·θ-) ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ὀνειδίζω (ονειδιζ-, ονειδι(ε)·[σ]-/ονειδι·σ-, ονειδι·σ-, -, -, ονειδισ·θ-) ὁ ἡ τό ἀντ·άλλαγμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό Χριστός, -οῦ, ὁ, voc. Χριστέ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:88:52 Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By mówić lekceważąco [pogarda?] Wrogi Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By mówić lekceważąco [pogarda?] Usługa za usługę Chrystus zapalał się. 'namaszczany' Ty; twój/twój(sg)
Ps:88:52 ou(= O)nei/disan oi( e)CHTroi/ sou, ku/rie, ou(= O)nei/disan to\ a)nta/llagma tou= CHristou= sou.
Ps:88:52 hu Oneidisan hoi