Pwt:1:1 Οὗτοι οἱ λόγοι, οὓς ἐλάλησεν Μωϋσῆς παντὶ Ισραηλ πέραν τοῦ Ιορδάνου ἐν τῇ ἐρήμῳ πρὸς δυσμαῖς πλησίον τῆς ἐρυθρᾶς ἀνὰ μέσον Φαραν, Τοφολ καὶ Λοβον καὶ Αυλων καὶ Καταχρύσεα·
Pwt:1:1 These are the words which Moses spoke to all Israel on this side Jordan in the desert towards the west near the Red Sea, between Pharan Tophol, and Lobon, and Aulon, and the gold works. (Deuteronomy 1:1 Brenton)
Pwt:1:1 Tymi słowami przemawiał Mojżesz do całego Izraela za Jordanem na pustyni, w Arabie naprzeciw Suf, między Paran, Tofel, Laban, Chaserot i Di-Zahab. (Pwt 1:1 BT_4)
Pwt:1:1 Οὗτοι οἱ λόγοι, οὓς ἐλάλησεν Μωϋσῆς παντὶ Ισραηλ πέραν τοῦ Ιορδάνου ἐν τῇ ἐρήμῳ πρὸς δυσμαῖς πλησίον τῆς ἐρυθρᾶς ἀνὰ μέσον Φαραν, Τοφολ καὶ Λοβον καὶ Αυλων καὶ Καταχρύσεα·
Pwt:1:1 οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός Ἰσραήλ, ὁ πέραν ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ ἐν ὁ ἡ τό ἔρημος -ον πρός δυσμή, -ῆς, ἡ πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ἐρυθρός -ά -όν ἀνά μέσος -η -ον     καί   καί αὐλός, -οῦ, ὁ; αὐλή, -ῆς, ἡ; αὐλέω (αυλ(ε)-, -, αυλη·σ-, -, -, -) καί  
Pwt:1:1 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Kto/, który/, który By mówić Mojżesz Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Izrael W poprzek Jordan [rzeka z] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Odludzie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Na zachód Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko Czerwony (trzcina?) W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Flet; owczarnia dziedzińca , pałac, dom; by grać na flecie {by żłobić} I też, nawet, mianowicie
Pwt:1:1 *ou(=toi oi( lo/goi, ou(\s e)la/lEsen *mou+sE=s panti\ *israEl pe/ran tou= *iorda/nou e)n tE=| e)rE/mO| pro\s dusmai=s plEsi/on tE=s e)ruTra=s a)na\ me/son *faran, *tofol kai\ *lobon kai\ *aulOn kai\ *kataCHru/sea·
Pwt:1:1 hutoi hoi logoi, hus elalEsen mo+ysEs panti israEl peran tu iordanu en tE erEmO pros dysmais plEsion tEs eryTras ana meson faran, tofol kai lobon kai aulOn kai kataCHrysea·
Pwt:1:1 RD_NPM RA_NPM N2_NPM RR_APM VAI_AAI3S N1M_NSM A3_DSM N_DSM D RA_GSM N1M_GSM P RA_DSF N2_DSF P N1_DPF D RA_GSF A1A_GSF P A1_ASM N_GS N_GS C N_GS C N_GS C N
Pwt:1:1 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. who/whom/which to speak Moses every all, each, every, the whole of Israel across the Jordan [river of] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wilderness toward (+acc,+gen,+dat) west neighbor one near, close to; near the red (reed?) up/each/by (+acc) middle ć ć and also, even, namely ć and also, even, namely flute; courtyard sheep-fold, palace, house; to flute and also, even, namely ć
Pwt:1:1 these (nom) the (nom) words (nom|voc) who/whom/which (acc) he/she/it-SPEAK-ed Moses (nom) every (dat) Israel (indecl) across the (gen) Jordan (gen) in/among/by (+dat) the (dat) wilderness ([Adj] dat) toward (+acc,+gen,+dat) wests (dat) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) red ([Adj] acc, gen) up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc)     and   and flutes (gen); courtyards (gen); while FLUTE-ing (nom) and  
Pwt:1:1 Pwt_1:1_1 Pwt_1:1_2 Pwt_1:1_3 Pwt_1:1_4 Pwt_1:1_5 Pwt_1:1_6 Pwt_1:1_7 Pwt_1:1_8 Pwt_1:1_9 Pwt_1:1_10 Pwt_1:1_11 Pwt_1:1_12 Pwt_1:1_13 Pwt_1:1_14 Pwt_1:1_15 Pwt_1:1_16 Pwt_1:1_17 Pwt_1:1_18 Pwt_1:1_19 Pwt_1:1_20 Pwt_1:1_21 Pwt_1:1_22 Pwt_1:1_23 Pwt_1:1_24 Pwt_1:1_25 Pwt_1:1_26 Pwt_1:1_27 Pwt_1:1_28 Pwt_1:1_29
Pwt:1:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:1:2 ἕνδεκα ἡμερῶν ἐν Χωρηβ ὁδὸς ἐπ’ ὄρος Σηιρ ἕως Καδης Βαρνη.
Pwt:1:2 It is a journey of eleven days from Choreb to mount Seir as far as Cades Barne. (Deuteronomy 1:2 Brenton)
Pwt:1:2 Jedenaście dni drogi jest przez góry Seir z Horebu do Kadesz-Barnea. (Pwt 1:2 BT_4)
Pwt:1:2 ἕνδεκα ἡμερῶν ἐν Χωρηβ ὁδὸς ἐπ’ ὄρος Σηιρ ἕως Καδης Βαρνη.
Pwt:1:2 ἕν·δεκα ἡμέρα, -ας -ἡ ἐν   ὁδός, -οῦ, ἡ ἐπί ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός)   ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω    
Pwt:1:2 Jedenaście Dzień W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drogi {Sposobu}/droga Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wchodź Aż; świtaj
Pwt:1:2 e(/ndeka E(merO=n e)n *CHOrEb o(do\s e)p’ o)/ros *sEir e(/Os *kadEs *barnE.
Pwt:1:2 hendeka hEmerOn en CHOrEb hodos ep’ oros sEir heOs kadEs barnE.
Pwt:1:2 M N1A_GPF P N_DSF N2_NSF P N3E_ASN N_GSN P N_GS N_GS
Pwt:1:2 eleven day in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć way/road upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing mount ć until; dawn ć ć
Pwt:1:2 eleven days (gen) in/among/by (+dat)   way/road (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) mount (nom|acc|voc)   until; dawn (nom|voc), dawns (acc)    
Pwt:1:2 Pwt_1:2_1 Pwt_1:2_2 Pwt_1:2_3 Pwt_1:2_4 Pwt_1:2_5 Pwt_1:2_6 Pwt_1:2_7 Pwt_1:2_8 Pwt_1:2_9 Pwt_1:2_10 Pwt_1:2_11
Pwt:1:2 x x x x x x x x x x x
Pwt:1:3 καὶ ἐγενήθη ἐν τῷ τεσσαρακοστῷ ἔτει ἐν τῷ ἑνδεκάτῳ μηνὶ μιᾷ τοῦ μηνὸς ἐλάλησεν Μωϋσῆς πρὸς πάντας υἱοὺς Ισραηλ κατὰ πάντα, ὅσα ἐνετείλατο κύριος αὐτῷ πρὸς αὐτούς.
Pwt:1:3 And it came to pass in the fortieth year, in the eleventh month, on the first day of the month, Moses spoke to all the children of Israel, according to all things which the Lord commanded him for them: (Deuteronomy 1:3 Brenton)
Pwt:1:3 W czterdziestym roku, jedenastym miesiącu, pierwszym dniu miesiąca powiedział Mojżesz Izraelitom wszystko, co mu Pan dla nich zlecił. (Pwt 1:3 BT_4)
Pwt:1:3 καὶ ἐγενήθη ἐν τῷ τεσσαρακοστῷ ἔτει ἐν τῷ ἑνδεκάτῳ μηνὶ μιᾷ τοῦ μηνὸς ἐλάλησεν Μωϋσῆς πρὸς πάντας υἱοὺς Ισραηλ κατὰ πάντα, ὅσα ἐνετείλατο κύριος αὐτῷ πρὸς αὐτούς.
Pwt:1:3 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό   ἔτο·ς, -ους, τό ἐν ὁ ἡ τό ἑν·δέκατος -η -ον μῆνις, -ιος, ἡ [LXX]; μήν[2], μηνός, ὁ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὁ ἡ τό μήν[2], μηνός, ὁ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ πρός πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ κατά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό πρός αὐτός αὐτή αὐτό
Pwt:1:3 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Rok W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jedenasty ???; miesiąc Jeden Miesiąc By mówić Mojżesz Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Syn Izrael W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak By zalecać rozkaz Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. On/ona/to/to samo Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo
Pwt:1:3 kai\ e)genE/TE e)n tO=| tessarakostO=| e)/tei e)n tO=| e(ndeka/tO| mEni\ mia=| tou= mEno\s e)la/lEsen *mou+sE=s pro\s pa/ntas ui(ou\s *israEl kata\ pa/nta, o(/sa e)netei/lato ku/rios au)tO=| pro\s au)tou/s.
Pwt:1:3 kai egenETE en tO tessarakostO etei en tO hendekatO mEni mia tu mEnos elalEsen mo+ysEs pros pantas hyius israEl kata panta, hosa eneteilato kyrios autO pros autus.
Pwt:1:3 C VCI_API3S P RA_DSN A1_DSN N3E_DSN P RA_DSM A1_DSM N3_DSM A1A_DSF RA_GSM N3_GSM VAI_AAI3S N1M_NSM P A3_APM N2_APM N_GSM P A3_APN A1_APN VAI_AMI3S N2_NSM RD_DSM P RD_APM
Pwt:1:3 and also, even, namely to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć year in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the eleventh ???; month one the month to speak Moses toward (+acc,+gen,+dat) every all, each, every, the whole of son Israel down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of as much/many as to enjoin command lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. he/she/it/same toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same
Pwt:1:3 and he/she/it-was-BECOME-ed in/among/by (+dat) the (dat)   year (dat) in/among/by (+dat) the (dat) eleventh (dat) ??? (voc); month (dat) one (dat) the (gen) month (gen) he/she/it-SPEAK-ed Moses (nom) toward (+acc,+gen,+dat) all (acc) sons (acc) Israel (indecl) down/according to/as per (+acc), against (+gen) all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) he/she/it-was-ENJOIN-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) him/it/same (dat) toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc)
Pwt:1:3 Pwt_1:3_1 Pwt_1:3_2 Pwt_1:3_3 Pwt_1:3_4 Pwt_1:3_5 Pwt_1:3_6 Pwt_1:3_7 Pwt_1:3_8 Pwt_1:3_9 Pwt_1:3_10 Pwt_1:3_11 Pwt_1:3_12 Pwt_1:3_13 Pwt_1:3_14 Pwt_1:3_15 Pwt_1:3_16 Pwt_1:3_17 Pwt_1:3_18 Pwt_1:3_19 Pwt_1:3_20 Pwt_1:3_21 Pwt_1:3_22 Pwt_1:3_23 Pwt_1:3_24 Pwt_1:3_25 Pwt_1:3_26 Pwt_1:3_27
Pwt:1:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:1:4 μετὰ τὸ πατάξαι Σηων βασιλέα Αμορραίων τὸν κατοικήσαντα ἐν Εσεβων καὶ Ωγ βασιλέα τῆς Βασαν τὸν κατοικήσαντα ἐν Ασταρωθ καὶ ἐν Εδραιν
Pwt:1:4 after he had smitten Seon king of the Amorites who dwelt in Esebon, and Og the king of Basan who dwelt in Astaroth and in Edrain; (Deuteronomy 1:4 Brenton)
Pwt:1:4 Po pokonaniu Sichona, króla Amorytów, mieszkającego w Cheszbonie, i Oga, króla Baszanu, mieszkającego w Asztarot w Edrei, (Pwt 1:4 BT_4)
Pwt:1:4 μετὰ τὸ πατάξαι Σηων βασιλέα Αμορραίων τὸν κατοικήσαντα ἐν Εσεβων καὶ Ωγ βασιλέα τῆς Βασαν τὸν κατοικήσαντα ἐν Ασταρωθ καὶ ἐν Εδραιν
Pwt:1:4 μετά ὁ ἡ τό πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -)   βασιλεύς, -έως, ὁ   ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν   καί   βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό βαίνω [LXX] (βαιν-, -, 2nd ath. β(η)-/ath. β(α)-, βεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν   καί ἐν  
Pwt:1:4 Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym By uderzać Król By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie Król By kroczyć (chodź) By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród
Pwt:1:4 meta\ to\ pata/Xai *sEOn basile/a *amorrai/On to\n katoikE/santa e)n *esebOn kai\ *Og basile/a tE=s *basan to\n katoikE/santa e)n *astarOT kai\ e)n *edrain
Pwt:1:4 meta to pataXai sEOn basilea amorraiOn ton katoikEsanta en esebOn kai Og basilea tEs basan ton katoikEsanta en astarOT kai en edrain
Pwt:1:4 P RA_ASN VA_AAN N_ASM N3V_ASM N2_GPM RA_ASM VA_AAPASM P N_DS C N_ASM N3V_ASM RA_GSF N_GS RA_ASM VA_AAPASM P N_DS C P N_DS
Pwt:1:4 after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the to smite ć king ć the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely ć king the to step (walk) the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć
Pwt:1:4 after (+acc), with (+gen) the (nom|acc) to-SMITE, be-you(sg)-SMITE-ed!, he/she/it-happens-to-SMITE (opt)   king (acc)   the (acc) upon RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat)   and   king (acc) the (gen) upon STEP-ing (acc) the (acc) upon RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat)   and in/among/by (+dat)  
Pwt:1:4 Pwt_1:4_1 Pwt_1:4_2 Pwt_1:4_3 Pwt_1:4_4 Pwt_1:4_5 Pwt_1:4_6 Pwt_1:4_7 Pwt_1:4_8 Pwt_1:4_9 Pwt_1:4_10 Pwt_1:4_11 Pwt_1:4_12 Pwt_1:4_13 Pwt_1:4_14 Pwt_1:4_15 Pwt_1:4_16 Pwt_1:4_17 Pwt_1:4_18 Pwt_1:4_19 Pwt_1:4_20 Pwt_1:4_21 Pwt_1:4_22
Pwt:1:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:1:5 ἐν τῷ πέραν τοῦ Ιορδάνου ἐν γῇ Μωὰβ ἤρξατο Μωϋσῆς διασαφῆσαι τὸν νόμον τοῦτον λέγων
Pwt:1:5 beyond Jordan in the land of Moab, Moses began to declare this law, saying, (Deuteronomy 1:5 Brenton)
Pwt:1:5 za Jordanem, w kraju Moabu, począł Mojżesz wpajać to prawo, mówiąc: (Pwt 1:5 BT_4)
Pwt:1:5 ἐν τῷ πέραν τοῦ Ιορδάνου ἐν γῇ Μωὰβ ἤρξατο Μωϋσῆς διασαφῆσαι τὸν νόμον τοῦτον λέγων
Pwt:1:5 ἐν ὁ ἡ τό πέραν ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ   ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ δια·σαφέω (δια+σαφ(ε)-, -, δια+σαφη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Pwt:1:5 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród W poprzek Jordan [rzeka z] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia By zaczynać się Mojżesz By udzielać wyjaśnienia jasno oświadczaj, jasno Prawo To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By mówić/opowiadaj
Pwt:1:5 e)n tO=| pe/ran tou= *iorda/nou e)n gE=| *mOa\b E)/rXato *mou+sE=s diasafE=sai to\n no/mon tou=ton le/gOn
Pwt:1:5 en tO peran tu iordanu en gE mOab ErXato mo+ysEs diasafEsai ton nomon tuton legOn
Pwt:1:5 P RA_DSN D RA_GSM N1M_GSM P N1_DSF N_GS VAI_AMI3S N1M_NSM VA_AAN RA_ASM N2_ASM RD_ASM V1_PAPNSM
Pwt:1:5 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the across the Jordan [river of] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land ć to begin Moses to explain clearly declare, plainly the law this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to say/tell
Pwt:1:5 in/among/by (+dat) the (dat) across the (gen) Jordan (gen) in/among/by (+dat) earth/land (dat)   he/she/it-was-BEGIN-ed Moses (nom) to-EXPLAIN, be-you(sg)-EXPLAIN-ed!, he/she/it-happens-to-EXPLAIN (opt) the (acc) law (acc) this (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Pwt:1:5 Pwt_1:5_1 Pwt_1:5_2 Pwt_1:5_3 Pwt_1:5_4 Pwt_1:5_5 Pwt_1:5_6 Pwt_1:5_7 Pwt_1:5_8 Pwt_1:5_9 Pwt_1:5_10 Pwt_1:5_11 Pwt_1:5_12 Pwt_1:5_13 Pwt_1:5_14 Pwt_1:5_15
Pwt:1:5 x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:1:6 Κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν ἐλάλησεν ἡμῖν ἐν Χωρηβ λέγων Ἱκανούσθω ὑμῖν κατοικεῖν ἐν τῷ ὄρει τούτῳ·
Pwt:1:6 The Lord your God spoke to us in Choreb, saying, Let it suffice you to have dwelt so long in this mountain. (Deuteronomy 1:6 Brenton)
Pwt:1:6 Pan, nasz Bóg mówił do nas na Horebie: «Już dość waszego pobytu na tej górze. (Pwt 1:6 BT_4)
Pwt:1:6 Κύριος θεὸς ἡμῶν ἐλάλησεν ἡμῖν ἐν Χωρηβ λέγων Ἱκανούσθω ὑμῖν κατοικεῖν ἐν τῷ ὄρει τούτῳ·
Pwt:1:6 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν   λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἱκανόω (ικαν(ο)-, -, ικανω·σ-, -, -, ικανω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) οὗτος αὕτη τοῦτο
Pwt:1:6 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ja By mówić Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By mówić/opowiadaj By wystarczać Ty By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wchodź To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Pwt:1:6 *ku/rios o( Teo\s E(mO=n e)la/lEsen E(mi=n e)n *CHOrEb le/gOn *(ikanou/sTO u(mi=n katoikei=n e)n tO=| o)/rei tou/tO|·
Pwt:1:6 kyrios ho Teos hEmOn elalEsen hEmin en CHOrEb legOn ikanusTO hymin katoikein en tO orei tutO·
Pwt:1:6 N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GP VAI_AAI3S RP_DP P N_DSF V1_PAPNSM V4_PMD3S RP_DP V2_PAN P RA_DSN N3E_DSN RD_DSN
Pwt:1:6 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] I to speak I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć to say/tell to suffice you to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the mount this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Pwt:1:6 lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) us (gen) he/she/it-SPEAK-ed us (dat) in/among/by (+dat)   while SAY/TELL-ing (nom) let-him/her/it-be-being-SUFFICE-ed! you(pl) (dat) to-be-RESIDE/SETTLE-ing-DOWN in/among/by (+dat) the (dat) mount (dat) this (dat)
Pwt:1:6 Pwt_1:6_1 Pwt_1:6_2 Pwt_1:6_3 Pwt_1:6_4 Pwt_1:6_5 Pwt_1:6_6 Pwt_1:6_7 Pwt_1:6_8 Pwt_1:6_9 Pwt_1:6_10 Pwt_1:6_11 Pwt_1:6_12 Pwt_1:6_13 Pwt_1:6_14 Pwt_1:6_15 Pwt_1:6_16
Pwt:1:6 x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:1:7 ἐπιστράφητε καὶ ἀπάρατε ὑμεῖς καὶ εἰσπορεύεσθε εἰς ὄρος Αμορραίων καὶ πρὸς πάντας τοὺς περιοίκους Αραβα εἰς ὄρος καὶ πεδίον καὶ πρὸς λίβα καὶ παραλίαν, γῆν Χαναναίων καὶ Ἀντιλίβανον ἕως τοῦ ποταμοῦ τοῦ μεγάλου Εὐφράτου.
Pwt:1:7 Turn ye and depart and enter into the mountain of the Amorites, and go to all that dwell near about Araba, to the mountain and the plain and to the south, and the land of the Chananites near the sea, and Antilibanus, as far as the great river, the river Euphrates. (Deuteronomy 1:7 Brenton)
Pwt:1:7 Ruszajcie, idźcie, ciągnijcie ku górom Amorytów, do wszystkich pobliskich narodów osiadłych w Arabie, w górach, w Szefeli, w Negebie, nad brzegiem morskim, w ziemi Kananejczyków i w Libanie: aż po wielką rzekę Eufrat. (Pwt 1:7 BT_4)
Pwt:1:7 ἐπιστράφητε καὶ ἀπάρατε ὑμεῖς καὶ εἰσπορεύεσθε εἰς ὄρος Αμορραίων καὶ πρὸς πάντας τοὺς περιοίκους Αραβα εἰς ὄρος καὶ πεδίον καὶ πρὸς λίβα καὶ παραλίαν, γῆν Χαναναίων καὶ Ἀντιλίβανον ἕως τοῦ ποταμοῦ τοῦ μεγάλου Εὐφράτου.
Pwt:1:7 ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) καί ἀπ·αίρω (απ+αιρ-, απ+αρ(ε)·[σ]-, απ+αρ·[σ]-, απ+ηρ·κ-, απ+ηρ-, απ+αρ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-) εἰς[1] ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός)   καί πρός πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό περί·οικος -ον Ἄραψ, -αβος, ὁ εἰς[1] ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) καί   καί πρός λίψ, -ιβός, ὁ καί παρ·άλιος (-α) -ον γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Χαναναῖος -α -ον καί   ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό ποταμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α Εὐφράτης, -οῦ, ὁ
Pwt:1:7 By odwracać się dookoła I też, nawet, mianowicie By zabierać Ty I też, nawet, mianowicie By wchodzić Do (+przyspieszenie) Wchodź I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z ??? Arab Do (+przyspieszenie) Wchodź I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Południowy zachód I też, nawet, mianowicie Brzeg morski Ziemi/ziemia Kananeńczyk I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Rzeka Wielki Eufrat
Pwt:1:7 e)pistra/fEte kai\ a)pa/rate u(mei=s kai\ ei)sporeu/esTe ei)s o)/ros *amorrai/On kai\ pro\s pa/ntas tou\s perioi/kous *araba ei)s o)/ros kai\ pedi/on kai\ pro\s li/ba kai\ parali/an, gE=n *CHananai/On kai\ *)antili/banon e(/Os tou= potamou= tou= mega/lou *eu)fra/tou.
Pwt:1:7 epistrafEte kai aparate hymeis kai eisporeuesTe eis oros amorraiOn kai pros pantas tus perioikus araba eis oros kai pedion kai pros liba kai paralian, gEn CHananaiOn kai antilibanon heOs tu potamu tu megalu eufratu.
Pwt:1:7 VD_APD2P C VA_AAD2P RP_NP C V1_PMD2P P N3E_ASN N2_GPM C P A3_APM RA_APM A1B_APM N_GSF P N3E_ASN C N2N_ASN C P N3B_ASM C A1A_ASF N1_ASF N2_GPM C N2_ASM P RA_GSM N2_GSM RA_GSM A1_GSM N1M_GSM
Pwt:1:7 to turn around and also, even, namely to take away you and also, even, namely to enter into (+acc) mount ć and also, even, namely toward (+acc,+gen,+dat) every all, each, every, the whole of the ??? Arab into (+acc) mount and also, even, namely ć and also, even, namely toward (+acc,+gen,+dat) southwest and also, even, namely seacoast earth/land Canaanite and also, even, namely ć until; dawn the river the great Euphrates
Pwt:1:7 be-you(pl)-TURN-ed-AROUND!, you(pl)-should-be-TURN-ed-AROUND and do-TAKE-you(pl)-AWAY! you(pl) (nom) and you(pl)-are-being-ENTER-ed, be-you(pl)-being-ENTER-ed! into (+acc) mount (nom|acc|voc)   and toward (+acc,+gen,+dat) all (acc) the (acc) ??? ([Adj] acc) Arab (acc) into (+acc) mount (nom|acc|voc) and   and toward (+acc,+gen,+dat) southwest (acc) and seacoast ([Adj] acc) earth/land (acc) Canaanite ([Adj] gen) and   until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) river (gen) the (gen) great ([Adj] gen) Euphrates (gen)
Pwt:1:7 Pwt_1:7_1 Pwt_1:7_2 Pwt_1:7_3 Pwt_1:7_4 Pwt_1:7_5 Pwt_1:7_6 Pwt_1:7_7 Pwt_1:7_8 Pwt_1:7_9 Pwt_1:7_10 Pwt_1:7_11 Pwt_1:7_12 Pwt_1:7_13 Pwt_1:7_14 Pwt_1:7_15 Pwt_1:7_16 Pwt_1:7_17 Pwt_1:7_18 Pwt_1:7_19 Pwt_1:7_20 Pwt_1:7_21 Pwt_1:7_22 Pwt_1:7_23 Pwt_1:7_24 Pwt_1:7_25 Pwt_1:7_26 Pwt_1:7_27 Pwt_1:7_28 Pwt_1:7_29 Pwt_1:7_30 Pwt_1:7_31 Pwt_1:7_32 Pwt_1:7_33 Pwt_1:7_34
Pwt:1:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:1:8 ἴδετε παραδέδωκα ἐνώπιον ὑμῶν τὴν γῆν· εἰσπορευθέντες κληρονομήσατε τὴν γῆν, ἣν ὤμοσα τοῖς πατράσιν ὑμῶν τῷ Αβρααμ καὶ Ισαακ καὶ Ιακωβ δοῦναι αὐτοῖς καὶ τῷ σπέρματι αὐτῶν μετ’ αὐτούς.
Pwt:1:8 Behold, God has delivered the land before you; go in and inherit the land, which I sware to your fathers, Abraam, and Isaac, and Jacob, to give it to them and to their seed after them. (Deuteronomy 1:8 Brenton)
Pwt:1:8 Patrzcie, wydaję wam ten kraj. Idźcie, posiądźcie tę ziemię, którą Pan poprzysiągł dać Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi, a po nich ich potomstwu». (Pwt 1:8 BT_4)
Pwt:1:8 ἴδετε παραδέδωκα ἐνώπιον ὑμῶν τὴν γῆν· εἰσπορευθέντες κληρονομήσατε τὴν γῆν, ἣν ὤμοσα τοῖς πατράσιν ὑμῶν τῷ Αβρααμ καὶ Ισαακ καὶ Ιακωβ δοῦναι αὐτοῖς καὶ τῷ σπέρματι αὐτῶν μετ’ αὐτούς.
Pwt:1:8 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-) κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅς ἥ ὅ ὀμνύω (ομνυ-, ομο·σ-, ομο·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό Ἀβραάμ, ὁ καί Ἰσαάκ, ὁ καί Ἰακώβ, ὁ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό μετά αὐτός αὐτή αὐτό
Pwt:1:8 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę W obecności z (+informacja); ??? Ty Ziemi/ziemia By wchodzić By dziedziczyć Ziemi/ziemia Kto/, który/, który By przysięgać Ojciec Ty Abraham I też, nawet, mianowicie Izaak I też, nawet, mianowicie Jacob By dawać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) On/ona/to/to samo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Pwt:1:8 i)/dete parade/dOka e)nO/pion u(mO=n tE\n gE=n· ei)sporeuTe/ntes klEronomE/sate tE\n gE=n, E(\n O)/mosa toi=s patra/sin u(mO=n tO=| *abraam kai\ *isaak kai\ *iakOb dou=nai au)toi=s kai\ tO=| spe/rmati au)tO=n met’ au)tou/s.
Pwt:1:8 idete paradedOka enOpion hymOn tEn gEn· eisporeuTentes klEronomEsate tEn gEn, hEn Omosa tois patrasin hymOn tO abraam kai isaak kai iakOb dunai autois kai tO spermati autOn met’ autus.
Pwt:1:8 VB_AAD2P VX_XAI1S P RP_GP RA_ASF N1_ASF VC_APPNPM VA_AAD2P RA_ASF N1_ASF RR_ASF VAI_AAI1S RA_DPM N3_DPM RP_GP RA_DSM N_DSM C N_DSM C N_DSM VO_AAN RD_DPM C RA_DSN N3M_DSN RD_GPM P RD_APM
Pwt:1:8 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine in the presence of (+gen); ??? you the earth/land to enter to inherit the earth/land who/whom/which to swear the father you the Abraham and also, even, namely Isaac and also, even, namely Jacob to give he/she/it/same and also, even, namely the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same
Pwt:1:8 do-SEE-you(pl)! I-have-Hand OVER-ed in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(pl) (gen) the (acc) earth/land (acc) upon being-ENTER-ed (nom|voc) do-INHERIT-you(pl)! the (acc) earth/land (acc) who/whom/which (acc) I-SWEAR-ed the (dat) fathers (dat) you(pl) (gen) the (dat) Abraham (indecl) and Isaac (indecl) and Jacob (indecl) to-GIVE them/same (dat) and the (dat) seed (dat) them/same (gen) after (+acc), with (+gen) them/same (acc)
Pwt:1:8 Pwt_1:8_1 Pwt_1:8_2 Pwt_1:8_3 Pwt_1:8_4 Pwt_1:8_5 Pwt_1:8_6 Pwt_1:8_7 Pwt_1:8_8 Pwt_1:8_9 Pwt_1:8_10 Pwt_1:8_11 Pwt_1:8_12 Pwt_1:8_13 Pwt_1:8_14 Pwt_1:8_15 Pwt_1:8_16 Pwt_1:8_17 Pwt_1:8_18 Pwt_1:8_19 Pwt_1:8_20 Pwt_1:8_21 Pwt_1:8_22 Pwt_1:8_23 Pwt_1:8_24 Pwt_1:8_25 Pwt_1:8_26 Pwt_1:8_27 Pwt_1:8_28 Pwt_1:8_29
Pwt:1:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:1:9 καὶ εἶπα πρὸς ὑμᾶς ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ λέγων Οὐ δυνήσομαι μόνος φέρειν ὑμᾶς·
Pwt:1:9 And I spoke to you at that time, saying, I shall not be able by myself to bear you. (Deuteronomy 1:9 Brenton)
Pwt:1:9 I rzekłem wam w owym czasie: Ja sam nie mogę już nosić ciężaru was wszystkich. (Pwt 1:9 BT_4)
Pwt:1:9 καὶ εἶπα πρὸς ὑμᾶς ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ λέγων Οὐ δυνήσομαι μόνος φέρειν ὑμᾶς·
Pwt:1:9 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ἐκεῖνος -η -ο λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) μόνος -η -ον φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Pwt:1:9 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okres czasu Tamto By mówić/opowiadaj ??? Przed przydechem mocnym Do zdolnego Jedyny na boku, jedyny, tylko, tylko (zobacz ????µ???? G2651 na boku, jedynie, tylko, tylko) By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Ty
Pwt:1:9 kai\ ei)=pa pro\s u(ma=s e)n tO=| kairO=| e)kei/nO| le/gOn *ou) dunE/somai mo/nos fe/rein u(ma=s·
Pwt:1:9 kai eipa pros hymas en tO kairO ekeinO legOn u dynEsomai monos ferein hymas·
Pwt:1:9 C VAI_AAI1S P RP_AP P RA_DSM N2_DSM RD_DSM V1_PAPNSM D VF_FMI1S A1_NSM V1_PAN RP_AP
Pwt:1:9 and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) you in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the period of time that to say/tell οὐχ before rough breathing to able sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth you
Pwt:1:9 and I-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc) in/among/by (+dat) the (dat) period of time (dat) that (dat) while SAY/TELL-ing (nom) not I-will-be-ABLE-ed sole ([Adj] nom) to-be-BRING-ing you(pl) (acc)
Pwt:1:9 Pwt_1:9_1 Pwt_1:9_2 Pwt_1:9_3 Pwt_1:9_4 Pwt_1:9_5 Pwt_1:9_6 Pwt_1:9_7 Pwt_1:9_8 Pwt_1:9_9 Pwt_1:9_10 Pwt_1:9_11 Pwt_1:9_12 Pwt_1:9_13 Pwt_1:9_14
Pwt:1:9 x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:1:10 κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν ἐπλήθυνεν ὑμᾶς, καὶ ἰδού ἐστε σήμερον ὡσεὶ τὰ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ τῷ πλήθει·
Pwt:1:10 The Lord your God has multiplied you, and, behold, ye are to-day as the stars of heaven for multitude. (Deuteronomy 1:10 Brenton)
Pwt:1:10 Pan, wasz Bóg, rozmnożył was: dziś jesteście liczni niby gwiazdy na niebie. (Pwt 1:10 BT_4)
Pwt:1:10 κύριος θεὸς ὑμῶν ἐπλήθυνεν ὑμᾶς, καὶ ἰδού ἐστε σήμερον ὡσεὶ τὰ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ τῷ πλήθει·
Pwt:1:10 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σήμερον ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-) ὁ ἡ τό ἄστρον, -ου, τό (See also ἀστήρ) ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ὁ ἡ τό πλῆθο·ς, -ους, τό
Pwt:1:10 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty By wzrastać/mnóż się Ty I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By być Dzisiaj dzień Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się Gwiezdny Nieba/niebo Los (mnóstwo )
Pwt:1:10 ku/rios o( Teo\s u(mO=n e)plE/Tunen u(ma=s, kai\ i)dou/ e)ste sE/meron O(sei\ ta\ a)/stra tou= ou)ranou= tO=| plE/Tei·
Pwt:1:10 kyrios ho Teos hymOn eplETynen hymas, kai idu este sEmeron hOsei ta astra tu uranu tO plETei·
Pwt:1:10 N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GP VAI_AAI3S RP_AP C I V9_PAI2P D D RA_APN N2N_APN RA_GSM N2_GSM RA_DSN N3E_DSN
Pwt:1:10 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you to increase/multiply you and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to be today day like/approximately [as-if]; to push the star the sky/heaven the lot (multitude )
Pwt:1:10 lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(pl) (gen) he/she/it-was-INCREASE/MULTIPLY-ing, he/she/it-INCREASE/MULTIPLY-ed you(pl) (acc) and be-you(sg)-SEE-ed! you(pl)-are, be-you(pl)! today like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical) the (nom|acc) stars (nom|acc|voc) the (gen) sky/heaven (gen) the (dat) lot (dat)
Pwt:1:10 Pwt_1:10_1 Pwt_1:10_2 Pwt_1:10_3 Pwt_1:10_4 Pwt_1:10_5 Pwt_1:10_6 Pwt_1:10_7 Pwt_1:10_8 Pwt_1:10_9 Pwt_1:10_10 Pwt_1:10_11 Pwt_1:10_12 Pwt_1:10_13 Pwt_1:10_14 Pwt_1:10_15 Pwt_1:10_16 Pwt_1:10_17
Pwt:1:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:1:11 κύριος ὁ θεὸς τῶν πατέρων ὑμῶν προσθείη ὑμῖν ὡς ἐστὲ χιλιοπλασίως καὶ εὐλογήσαι ὑμᾶς, καθότι ἐλάλησεν ὑμῖν.
Pwt:1:11 The Lord God of your fathers add to you a thousand-fold more than you are, and bless you as he has spoken to you. (Deuteronomy 1:11 Brenton)
Pwt:1:11 A Pan, Bóg ojców naszych, niech was jeszcze tysiąckrotnie pomnoży i błogosławi wam, jak to obiecał. (Pwt 1:11 BT_4)
Pwt:1:11 κύριος θεὸς τῶν πατέρων ὑμῶν προσθείη ὑμῖν ὡς ἐστὲ χιλιοπλασίως καὶ εὐλογήσαι ὑμᾶς, καθότι ἐλάλησεν ὑμῖν.
Pwt:1:11 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὡς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) χιλιο·πλασίως [LXX] καί εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καθότι λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Pwt:1:11 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ojciec Ty By dodawać do Ty Jak/jak By być thousandfold ly I też, nawet, mianowicie By błogosławić Ty Jak By mówić Ty
Pwt:1:11 ku/rios o( Teo\s tO=n pate/rOn u(mO=n prosTei/E u(mi=n O(s e)ste\ CHilioplasi/Os kai\ eu)logE/sai u(ma=s, kaTo/ti e)la/lEsen u(mi=n.
Pwt:1:11 kyrios ho Teos tOn paterOn hymOn prosTeiE hymin hOs este CHilioplasiOs kai eulogEsai hymas, kaToti elalEsen hymin.
Pwt:1:11 N2_NSM RA_NSM N2_NSM RA_GPM N3_GPM RP_GP VE_AAO3S RP_DP C V9_PAI2P D C VA_AAO3S RP_AP D VAI_AAI3S RP_DP
Pwt:1:11 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] the father you to add to you as/like to be thousandfold-ly and also, even, namely to bless you as to speak you
Pwt:1:11 lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) the (gen) fathers (gen) you(pl) (gen) he/she/it-happens-to-ADD-TO (opt) you(pl) (dat) as/like you(pl)-are, be-you(pl)! thousandfold-ly and to-BLESS, be-you(sg)-BLESS-ed!, you(sg)-have-been-BLESS-ed, he/she/it-happens-to-BLESS (opt) you(pl) (acc) as he/she/it-SPEAK-ed you(pl) (dat)
Pwt:1:11 Pwt_1:11_1 Pwt_1:11_2 Pwt_1:11_3 Pwt_1:11_4 Pwt_1:11_5 Pwt_1:11_6 Pwt_1:11_7 Pwt_1:11_8 Pwt_1:11_9 Pwt_1:11_10 Pwt_1:11_11 Pwt_1:11_12 Pwt_1:11_13 Pwt_1:11_14 Pwt_1:11_15 Pwt_1:11_16 Pwt_1:11_17
Pwt:1:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:1:12 πῶς δυνήσομαι μόνος φέρειν τὸν κόπον ὑμῶν καὶ τὴν ὑπόστασιν ὑμῶν καὶ τὰς ἀντιλογίας ὑμῶν;
Pwt:1:12 How shall I alone be able to bear your labour, and your burden, and your gainsayings? (Deuteronomy 1:12 Brenton)
Pwt:1:12 Jak zdołam sam udźwignąć wasz ciężar, wasze brzemię i wasze spory? (Pwt 1:12 BT_4)
Pwt:1:12 πῶς δυνήσομαι μόνος φέρειν τὸν κόπον ὑμῶν καὶ τὴν ὑπόστασιν ὑμῶν καὶ τὰς ἀντιλογίας ὑμῶν;
Pwt:1:12 πῶς[1] δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) μόνος -η -ον φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό κόπος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό ὑπό·στασις, -εως, ἡ; ὑφ·ίστημι [LXX] (ath. υφ+ιστ(α)-/ath. υφ+ιστ(η)-, υπο+στη·σ-, υπο+στη·σ- or 2nd ath. υπο+στ(η)-/ath. υπο+στ(α)-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό ἀντι·λογία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Pwt:1:12 Jak Do zdolnego Jedyny na boku, jedyny, tylko, tylko (zobacz ????µ???? G2651 na boku, jedynie, tylko, tylko) By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Praca trudzą się Ty I też, nawet, mianowicie Istoty/źródło [zobacz hipostazę] popieraj, zaufanie, 'łodzi podwodnej stanowisko' (poniżej stój), będące,{zakładanie(podłoże)}; do ??? Ty I też, nawet, mianowicie Spieraj się (spór, walczą, konflikt, zaprzeczenie, spór, spierają się) Ty
Pwt:1:12 pO=s dunE/somai mo/nos fe/rein to\n ko/pon u(mO=n kai\ tE\n u(po/stasin u(mO=n kai\ ta\s a)ntilogi/as u(mO=n;
Pwt:1:12 pOs dynEsomai monos ferein ton kopon hymOn kai tEn hypostasin hymOn kai tas antilogias hymOn;
Pwt:1:12 D VF_FMI1S A1_NSM V1_PAN RA_ASM N2_ASM RP_GP C RA_ASF N3I_ASF RP_GP C RA_APF N1A_APF RP_GP
Pwt:1:12 how to able sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth the labor toil you and also, even, namely the substance/source [see hypostasis] support, confidence, 'sub-stance' (below-stand), being,{foundation(substructure)}; to ??? you and also, even, namely the Dispute (contention, contend, strife, contradiction, controversy, dispute) you
Pwt:1:12 how I-will-be-ABLE-ed sole ([Adj] nom) to-be-BRING-ing the (acc) labor (acc) you(pl) (gen) and the (acc) substance/source (acc); upon ???-ing (dat) you(pl) (gen) and the (acc) Dispute (gen), Disputes (acc) you(pl) (gen)
Pwt:1:12 Pwt_1:12_1 Pwt_1:12_2 Pwt_1:12_3 Pwt_1:12_4 Pwt_1:12_5 Pwt_1:12_6 Pwt_1:12_7 Pwt_1:12_8 Pwt_1:12_9 Pwt_1:12_10 Pwt_1:12_11 Pwt_1:12_12 Pwt_1:12_13 Pwt_1:12_14 Pwt_1:12_15
Pwt:1:12 x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:1:13 δότε ἑαυτοῖς ἄνδρας σοφοὺς καὶ ἐπιστήμονας καὶ συνετοὺς εἰς τὰς φυλὰς ὑμῶν, καὶ καταστήσω ἐφ’ ὑμῶν ἡγουμένους ὑμῶν.
Pwt:1:13 Take to yourselves wise and understanding and prudent men for your tribes, and I will set your leaders over you. (Deuteronomy 1:13 Brenton)
Pwt:1:13 Wybierzcie sobie w waszych pokoleniach mężów rozumnych, mądrych i szanowanych, abym ich postawił wam na czele. (Pwt 1:13 BT_4)
Pwt:1:13 δότε ἑαυτοῖς ἄνδρας σοφοὺς καὶ ἐπιστήμονας καὶ συνετοὺς εἰς τὰς φυλὰς ὑμῶν, καὶ καταστήσω ἐφ’ ὑμῶν ἡγουμένους ὑμῶν.
Pwt:1:13 δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ σοφός -ή -όν καί ἐπι·στήμων -ον, gen. sg. -ονος καί συν·ετός -ή -όν εἰς[1] ὁ ἡ τό φυλή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἡγέομαι (ηγ(ε)-, -, ηγη·σ-, -, ηγη-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Pwt:1:13 By dawać Samo /nasz /twój /siebie Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Mądry I też, nawet, mianowicie Biegły I też, nawet, mianowicie insightful/bystry Do (+przyspieszenie) Szczep Ty I też, nawet, mianowicie By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty By uważać Ty
Pwt:1:13 do/te e(autoi=s a)/ndras sofou\s kai\ e)pistE/monas kai\ sunetou\s ei)s ta\s fula\s u(mO=n, kai\ katastE/sO e)f’ u(mO=n E(goume/nous u(mO=n.
Pwt:1:13 dote heautois andras sofus kai epistEmonas kai synetus eis tas fylas hymOn, kai katastEsO ef’ hymOn hEgumenus hymOn.
Pwt:1:13 VO_AAD2P RD_DPM N3_APM A1_APM C A3N_APM C A1_APM P RA_APF N1_APF RP_GP C VF_FAI1S P RP_GP V2_PMPAPM RP_GP
Pwt:1:13 to give self /our-/your-/themselves man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". wise and also, even, namely expert and also, even, namely insightful/discerning into (+acc) the tribe you and also, even, namely to enable lay, render widowed upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you to deem you
Pwt:1:13 do-GIVE-you(pl)! selves (dat) men, husbands (acc) wise ([Adj] acc) and expert ([Adj] acc) and insightful/discerning ([Adj] acc) into (+acc) the (acc) tribes (acc) you(pl) (gen) and I-will-ENABLE, I-should-ENABLE upon/over (+acc,+gen,+dat) you(pl) (gen) while being-DEEM-ed (acc) you(pl) (gen)
Pwt:1:13 Pwt_1:13_1 Pwt_1:13_2 Pwt_1:13_3 Pwt_1:13_4 Pwt_1:13_5 Pwt_1:13_6 Pwt_1:13_7 Pwt_1:13_8 Pwt_1:13_9 Pwt_1:13_10 Pwt_1:13_11 Pwt_1:13_12 Pwt_1:13_13 Pwt_1:13_14 Pwt_1:13_15 Pwt_1:13_16 Pwt_1:13_17 Pwt_1:13_18
Pwt:1:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:1:14 καὶ ἀπεκρίθητέ μοι καὶ εἴπατε Καλὸν τὸ ῥῆμα, ὃ ἐλάλησας ποιῆσαι.
Pwt:1:14 And ye answered me and said, The thing which thou hast told us is good to do. (Deuteronomy 1:14 Brenton)
Pwt:1:14 Odpowiedzieliście mi: «Dobre jest, co zamierzasz uczynić». (Pwt 1:14 BT_4)
Pwt:1:14 καὶ ἀπεκρίθητέ μοι καὶ εἴπατε Καλὸν τὸ ῥῆμα, ἐλάλησας ποιῆσαι.
Pwt:1:14 καί ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός) ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό ὅς ἥ ὅ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
Pwt:1:14 I też, nawet, mianowicie By odpowiadać Ja I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj W prawo odpowiedni (dosłownie), stąd {odtąd} też, dobrze, stosowny, w prawo, dobry, urodziwy, itd. (W kontraście do ??????, Które jest z natury dobre, to jest Bóg pracowało). Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Kto/, który/, który By mówić By czynić/rób
Pwt:1:14 kai\ a)pekri/TEte/ moi kai\ ei)/pate *kalo\n to\ r(E=ma, o(\ e)la/lEsas poiE=sai.
Pwt:1:14 kai apekriTEte moi kai eipate kalon to rEma, ho elalEsas poiEsai.
Pwt:1:14 C VCI_API2P RP_DS C VAI_AAI2P A1_ASN RA_NSN N3M_NSN RR_ASN VAI_AAI2S VA_AAN
Pwt:1:14 and also, even, namely to answer I and also, even, namely to say/tell right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought). the declaration statement, utterance who/whom/which to speak to do/make
Pwt:1:14 and you(pl)-were-ANSWER-ed me (dat) and you(pl)-SAY/TELL-ed, do-SAY/TELL-you(pl)! right ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) you(sg)-SPEAK-ed to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt)
Pwt:1:14 Pwt_1:14_1 Pwt_1:14_2 Pwt_1:14_3 Pwt_1:14_4 Pwt_1:14_5 Pwt_1:14_6 Pwt_1:14_7 Pwt_1:14_8 Pwt_1:14_9 Pwt_1:14_10 Pwt_1:14_11
Pwt:1:14 x x x x x x x x x x x
Pwt:1:15 καὶ ἔλαβον ἐξ ὑμῶν ἄνδρας σοφοὺς καὶ ἐπιστήμονας καὶ συνετοὺς καὶ κατέστησα αὐτοὺς ἡγεῖσθαι ἐφ’ ὑμῶν χιλιάρχους καὶ ἑκατοντάρχους καὶ πεντηκοντάρχους καὶ δεκαδάρχους καὶ γραμματοεισαγωγεῖς τοῖς κριταῖς ὑμῶν.
Pwt:1:15 So I took of you wise and understanding and prudent men, and I set them to rule over you as rulers of thousands, and rulers of hundreds, and rulers of fifties, and rulers of tens, and officers to your judges. (Deuteronomy 1:15 Brenton)
Pwt:1:15 Wtedy wybrałem spośród głów waszych pokoleń mężów mądrych, szanowanych i dałem wam ich za waszych przewodników: naczelników nad tysiącami i naczelników nad setkami, naczelników nad pięćdziesięcioma i naczelników nad dziesięcioma jako zwierzchników nad waszymi pokoleniami. (Pwt 1:15 BT_4)
Pwt:1:15 καὶ ἔλαβον ἐξ ὑμῶν ἄνδρας σοφοὺς καὶ ἐπιστήμονας καὶ συνετοὺς καὶ κατέστησα αὐτοὺς ἡγεῖσθαι ἐφ’ ὑμῶν χιλιάρχους καὶ ἑκατοντάρχους καὶ πεντηκοντάρχους καὶ δεκαδάρχους καὶ γραμματοεισαγωγεῖς τοῖς κριταῖς ὑμῶν.
Pwt:1:15 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἐκ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ σοφός -ή -όν καί ἐπι·στήμων -ον, gen. sg. -ονος καί συν·ετός -ή -όν καί καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἡγέομαι (ηγ(ε)-, -, ηγη·σ-, -, ηγη-, -) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς χιλί·αρχος, -ου, ὁ καί ἑκατοντ·άρχης and -χος, -ου, ὁ (See also κεντυρίων) καί   καί   καί γραμματο·εισ·αγωγεύς, -έως, ὁ [LXX] ὁ ἡ τό κριτής, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Pwt:1:15 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ty Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Mądry I też, nawet, mianowicie Biegły I też, nawet, mianowicie insightful/bystry I też, nawet, mianowicie By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały On/ona/to/to samo By uważać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty Tysiącznik [prowadzący tysiąc żołnierzy] I też, nawet, mianowicie Centurion I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Kierownik szkoły Sądź [zobacz krytyka] Ty
Pwt:1:15 kai\ e)/labon e)X u(mO=n a)/ndras sofou\s kai\ e)pistE/monas kai\ sunetou\s kai\ kate/stEsa au)tou\s E(gei=sTai e)f’ u(mO=n CHilia/rCHous kai\ e(katonta/rCHous kai\ pentEkonta/rCHous kai\ dekada/rCHous kai\ grammatoeisagOgei=s toi=s kritai=s u(mO=n.
Pwt:1:15 kai elabon eX hymOn andras sofus kai epistEmonas kai synetus kai katestEsa autus hEgeisTai ef’ hymOn CHiliarCHus kai hekatontarCHus kai pentEkontarCHus kai dekadarCHus kai grammatoeisagOgeis tois kritais hymOn.
Pwt:1:15 C VBI_AAI1S P RP_GP N3_APM A1_APM C A3N_APM C A1_APM C VHI_AAI1S RD_APM V2_PMN P RP_GP N2_APM C N2_APM C N2_APM C N2_APM C N3V_APM RA_DPM N1M_DPM RP_GP
Pwt:1:15 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand out of (+gen) ἐξ before vowels you man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". wise and also, even, namely expert and also, even, namely insightful/discerning and also, even, namely to enable lay, render widowed he/she/it/same to deem upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you chiliarch [leader of a thousand soldiers] and also, even, namely centurion and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely schoolmaster the judge [see critic] you
Pwt:1:15 and I-TAKE HOLD OF-ed, they-TAKE HOLD OF-ed out of (+gen) you(pl) (gen) men, husbands (acc) wise ([Adj] acc) and expert ([Adj] acc) and insightful/discerning ([Adj] acc) and I-ENABLE-ed them/same (acc) to-be-being-DEEM-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) you(pl) (gen) chiliarchs (acc) and centurions (acc) and   and   and schoolmasters (acc, nom|voc) the (dat) judges (dat) you(pl) (gen)
Pwt:1:15 Pwt_1:15_1 Pwt_1:15_2 Pwt_1:15_3 Pwt_1:15_4 Pwt_1:15_5 Pwt_1:15_6 Pwt_1:15_7 Pwt_1:15_8 Pwt_1:15_9 Pwt_1:15_10 Pwt_1:15_11 Pwt_1:15_12 Pwt_1:15_13 Pwt_1:15_14 Pwt_1:15_15 Pwt_1:15_16 Pwt_1:15_17 Pwt_1:15_18 Pwt_1:15_19 Pwt_1:15_20 Pwt_1:15_21 Pwt_1:15_22 Pwt_1:15_23 Pwt_1:15_24 Pwt_1:15_25 Pwt_1:15_26 Pwt_1:15_27 Pwt_1:15_28
Pwt:1:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:1:16 καὶ ἐνετειλάμην τοῖς κριταῖς ὑμῶν ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ λέγων Διακούετε ἀνὰ μέσον τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν καὶ κρίνατε δικαίως ἀνὰ μέσον ἀνδρὸς καὶ ἀνὰ μέσον ἀδελφοῦ καὶ ἀνὰ μέσον προσηλύτου αὐτοῦ.
Pwt:1:16 And I charged your judges at that time, saying, Hear causes between your brethren, and judge rightly between a man and his brother, and the stranger that is with him. (Deuteronomy 1:16 Brenton)
Pwt:1:16 Wtedy to rozkazałem waszym sędziom: Przesłuchujcie braci waszych, rozstrzygajcie sprawiedliwie spór każdego ze swym bratem czy też obcym. (Pwt 1:16 BT_4)
Pwt:1:16 καὶ ἐνετειλάμην τοῖς κριταῖς ὑμῶν ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ λέγων Διακούετε ἀνὰ μέσον τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν καὶ κρίνατε δικαίως ἀνὰ μέσον ἀνδρὸς καὶ ἀνὰ μέσον ἀδελφοῦ καὶ ἀνὰ μέσον προσηλύτου αὐτοῦ.
Pwt:1:16 καί ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) ὁ ἡ τό κριτής, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ἐκεῖνος -η -ο λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δι·ακούω (δι+ακου-, δι+ακου·σ-, -, -, -, -) ἀνά μέσος -η -ον ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί; ἀδελφή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) δικαίως ἀνά μέσος -η -ον ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ καί ἀνά μέσος -η -ον ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί καί ἀνά μέσος -η -ον προσ·ήλυτος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Pwt:1:16 I też, nawet, mianowicie By zalecać rozkaz Sądź [zobacz krytyka] Ty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okres czasu Tamto By mówić/opowiadaj By dawać kogoś słyszenie W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Brat; siostra Ty I też, nawet, mianowicie By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj Uczciwie {Dość} W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Brat I też, nawet, mianowicie W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Prozelita [neofita do judaizmu] On/ona/to/to samo
Pwt:1:16 kai\ e)neteila/mEn toi=s kritai=s u(mO=n e)n tO=| kairO=| e)kei/nO| le/gOn *diakou/ete a)na\ me/son tO=n a)delfO=n u(mO=n kai\ kri/nate dikai/Os a)na\ me/son a)ndro\s kai\ a)na\ me/son a)delfou= kai\ a)na\ me/son prosElu/tou au)tou=.
Pwt:1:16 kai eneteilamEn tois kritais hymOn en tO kairO ekeinO legOn diakuete ana meson tOn adelfOn hymOn kai krinate dikaiOs ana meson andros kai ana meson adelfu kai ana meson prosElytu autu.
Pwt:1:16 C VAI_AMI1S RA_DPM N1M_DPM RP_GP P RA_DSM N2_DSM RD_DSM V1_PAPNSM V1_PAD2P P A1_ASM RA_GPM N2_GPM RP_GP C VA_AAD2P D P A1_ASM N3_GSM C P A1_ASM N2_GSM C P A1_ASM N2_GSM RD_GSM
Pwt:1:16 and also, even, namely to enjoin command the judge [see critic] you in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the period of time that to say/tell to give someone a hearing up/each/by (+acc) middle the brother; sister you and also, even, namely to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn fairly up/each/by (+acc) middle man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". and also, even, namely up/each/by (+acc) middle brother and also, even, namely up/each/by (+acc) middle proselyte [a convert to Judaism] he/she/it/same
Pwt:1:16 and I-was-ENJOIN-ed the (dat) judges (dat) you(pl) (gen) in/among/by (+dat) the (dat) period of time (dat) that (dat) while SAY/TELL-ing (nom) you(pl)-are-GIVE-ing-SOMEONE-A-HEARING, be-you(pl)-GIVE-ing-SOMEONE-A-HEARING! up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) brothers (gen); sisters (gen) you(pl) (gen) and do-JUDGE-you(pl)! fairly up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) man, husband (gen) and up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) brother (gen) and up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) proselyte (gen) him/it/same (gen)
Pwt:1:16 Pwt_1:16_1 Pwt_1:16_2 Pwt_1:16_3 Pwt_1:16_4 Pwt_1:16_5 Pwt_1:16_6 Pwt_1:16_7 Pwt_1:16_8 Pwt_1:16_9 Pwt_1:16_10 Pwt_1:16_11 Pwt_1:16_12 Pwt_1:16_13 Pwt_1:16_14 Pwt_1:16_15 Pwt_1:16_16 Pwt_1:16_17 Pwt_1:16_18 Pwt_1:16_19 Pwt_1:16_20 Pwt_1:16_21 Pwt_1:16_22 Pwt_1:16_23 Pwt_1:16_24 Pwt_1:16_25 Pwt_1:16_26 Pwt_1:16_27 Pwt_1:16_28 Pwt_1:16_29 Pwt_1:16_30 Pwt_1:16_31
Pwt:1:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:1:17 οὐκ ἐπιγνώσῃ πρόσωπον ἐν κρίσει, κατὰ τὸν μικρὸν καὶ κατὰ τὸν μέγαν κρινεῖς, οὐ μὴ ὑποστείλῃ πρόσωπον ἀνθρώπου, ὅτι ἡ κρίσις τοῦ θεοῦ ἐστιν· καὶ τὸ ῥῆμα, ὃ ἐὰν σκληρὸν ᾖ ἀφ’ ὑμῶν, ἀνοίσετε αὐτὸ ἐπ’ ἐμέ, καὶ ἀκούσομαι αὐτό.
Pwt:1:17 Thou shalt not have respect to persons in judgment, thou shalt judge small and great equally; thou shalt not shrink from before the person of a man, for the judgment is God's; and whatsoever matter shall be too hard for you, ye shall bring it to me, and I will hear it. (Deuteronomy 1:17 Brenton)
Pwt:1:17 W sądzeniu unikajcie stronniczości, wysłuchujcie małego i wielkiego, nie lękajcie się nikogo, gdyż jest to sąd Boży. Gdyby wam sprawa wydawała się za trudna, mnie ją przedstawcie, abym ją wysłuchał. (Pwt 1:17 BT_4)
Pwt:1:17 οὐκ ἐπιγνώσῃ πρόσωπον ἐν κρίσει, κατὰ τὸν μικρὸν καὶ κατὰ τὸν μέγαν κρινεῖς, οὐ μὴ ὑποστείλῃ πρόσωπον ἀνθρώπου, ὅτι κρίσις τοῦ θεοῦ ἐστιν· καὶ τὸ ῥῆμα, ἐὰν σκληρὸν ἀφ’ ὑμῶν, ἀνοίσετε αὐτὸ ἐπ’ ἐμέ, καὶ ἀκούσομαι αὐτό.
Pwt:1:17 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐπι·γινώσκω (επι+γινωσκ-, επι+γνω·σ-, 2nd ath. επι+γν(ω)-/ath. επι+γν(ο)-, επ+εγνω·κ-, -, επι+γνωσ·θ-) πρόσ·ωπον, -ου, τό ἐν κρίσις, -εως, ἡ κατά ὁ ἡ τό μικρός -ά -όν καί κατά ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ὑπο·στέλλω (υπο+στελλ-, υπο+στελ(ε)·[σ]-, υπο+στειλ·[σ]-, -, -, -) πρόσ·ωπον, -ου, τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὅτι ὁ ἡ τό κρίσις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό ὅς ἥ ὅ ἐάν (εἰ ἄν) σκληρός -ά -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀπό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἀνα·φέρω (ανα+φερ-, αν+οι·σ-, αν+ενεγκ·[σ]- or 2nd αν+ενεγκ-, αν+ενηνοχ·[κ]-, αν+ενηνεγκ-, αν+ενεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Pwt:1:17 ??? Przed przydechem mocnym By rozpoznawać wgląd, consciousnes Twarz W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Mały [zobacz micro] I też, nawet, mianowicie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Wielki By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj ??? Przed przydechem mocnym Nie By cofać się Twarz Ludzki Ponieważ/tamto Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość Bóg  By być I też, nawet, mianowicie Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Kto/, który/, który Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Twardo {Ciężko} sztywny, sztywny By być Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty By wychowywać {By podnosić} wab, cytuj, wspominaj, źle cytuj, odnoś się, wiąż się {opowiadaj}, informuj, wyrażaj On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój I też, nawet, mianowicie By słyszeć On/ona/to/to samo
Pwt:1:17 ou)k e)pignO/sE| pro/sOpon e)n kri/sei, kata\ to\n mikro\n kai\ kata\ to\n me/gan krinei=s, ou) mE\ u(postei/lE| pro/sOpon a)nTrO/pou, o(/ti E( kri/sis tou= Teou= e)stin· kai\ to\ r(E=ma, o(\ e)a\n sklEro\n E)=| a)f’ u(mO=n, a)noi/sete au)to\ e)p’ e)me/, kai\ a)kou/somai au)to/.
Pwt:1:17 uk epignOsE prosOpon en krisei, kata ton mikron kai kata ton megan krineis, u mE hyposteilE prosOpon anTrOpu, hoti hE krisis tu Teu estin· kai to rEma, ho ean sklEron E af’ hymOn, anoisete auto ep’ eme, kai akusomai auto.
Pwt:1:17 D VF_FMI2S N2N_ASN P N3I_DSF P RA_ASM A1A_ASM C P RA_ASM A1P_ASM VF2_FAI2S D D VA_AMS2S N2N_ASN N2_GSM C RA_NSF N3I_NSF RA_GSM N2_GSM V9_PAI3S C RA_NSN N3M_NSN RR_NSN C A1A_NSN V9_PAS3S P RP_GP VF_FAI2P RD_ASN P RP_AS C VF_FMI1S RD_ASN
Pwt:1:17 οὐχ before rough breathing to recognize insight, consciousnes face in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the small [see micro] and also, even, namely down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the great to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn οὐχ before rough breathing not to withdraw face human because/that the judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit the god [see theology] to be and also, even, namely the declaration statement, utterance who/whom/which if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] hard rigid, stiff to be from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing you to bring up allure, cite, mention, misquote, refer, relate, report, state he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I; my/mine and also, even, namely to hear he/she/it/same
Pwt:1:17 not you(sg)-will-be-RECOGNIZE-ed face (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) judgment (dat) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) small ([Adj] acc, nom|acc|voc) and down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) great ([Adj] acc) you(sg)-are-JUDGE-ing, you(sg)-will-JUDGE not not he/she/it-should-WITHDRAW, you(sg)-should-be-WITHDRAW-ed face (nom|acc|voc) human (gen) because/that the (nom) judgment (nom) the (gen) god (gen) he/she/it-is and the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) if-ever hard ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-should-be away from (+gen) you(pl) (gen) you(pl)-will-BRING UP it/same (nom|acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) me (acc); my/mine (voc) and I-will-be-HEAR-ed it/same (nom|acc)
Pwt:1:17 Pwt_1:17_1 Pwt_1:17_2 Pwt_1:17_3 Pwt_1:17_4 Pwt_1:17_5 Pwt_1:17_6 Pwt_1:17_7 Pwt_1:17_8 Pwt_1:17_9 Pwt_1:17_10 Pwt_1:17_11 Pwt_1:17_12 Pwt_1:17_13 Pwt_1:17_14 Pwt_1:17_15 Pwt_1:17_16 Pwt_1:17_17 Pwt_1:17_18 Pwt_1:17_19 Pwt_1:17_20 Pwt_1:17_21 Pwt_1:17_22 Pwt_1:17_23 Pwt_1:17_24 Pwt_1:17_25 Pwt_1:17_26 Pwt_1:17_27 Pwt_1:17_28 Pwt_1:17_29 Pwt_1:17_30 Pwt_1:17_31 Pwt_1:17_32 Pwt_1:17_33 Pwt_1:17_34 Pwt_1:17_35 Pwt_1:17_36 Pwt_1:17_37 Pwt_1:17_38 Pwt_1:17_39 Pwt_1:17_40
Pwt:1:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:1:18 καὶ ἐνετειλάμην ὑμῖν ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ πάντας τοὺς λόγους, οὓς ποιήσετε.
Pwt:1:18 And I charged upon you at that time all the commands which ye shall perform. (Deuteronomy 1:18 Brenton)
Pwt:1:18 W owym czasie poleciłem wam wszystko, co macie czynić. (Pwt 1:18 BT_4)
Pwt:1:18 καὶ ἐνετειλάμην ὑμῖν ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ πάντας τοὺς λόγους, οὓς ποιήσετε.
Pwt:1:18 καί ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ἐκεῖνος -η -ο πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
Pwt:1:18 I też, nawet, mianowicie By zalecać rozkaz Ty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okres czasu Tamto Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Kto/, który/, który By czynić/rób
Pwt:1:18 kai\ e)neteila/mEn u(mi=n e)n tO=| kairO=| e)kei/nO| pa/ntas tou\s lo/gous, ou(\s poiE/sete.
Pwt:1:18 kai eneteilamEn hymin en tO kairO ekeinO pantas tus logus, hus poiEsete.
Pwt:1:18 C VAI_AMI1S RP_DP P RA_DSM N2_DSM RD_DSM A3_APM RA_APM N2_APM RR_APM VF_FAI2P
Pwt:1:18 and also, even, namely to enjoin command you in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the period of time that every all, each, every, the whole of the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. who/whom/which to do/make
Pwt:1:18 and I-was-ENJOIN-ed you(pl) (dat) in/among/by (+dat) the (dat) period of time (dat) that (dat) all (acc) the (acc) words (acc) who/whom/which (acc) you(pl)-will-DO/MAKE
Pwt:1:18 Pwt_1:18_1 Pwt_1:18_2 Pwt_1:18_3 Pwt_1:18_4 Pwt_1:18_5 Pwt_1:18_6 Pwt_1:18_7 Pwt_1:18_8 Pwt_1:18_9 Pwt_1:18_10 Pwt_1:18_11 Pwt_1:18_12
Pwt:1:18 x x x x x x x x x x x x
Pwt:1:19 καὶ ἀπάραντες ἐκ Χωρηβ ἐπορεύθημεν πᾶσαν τὴν ἔρημον τὴν μεγάλην καὶ τὴν φοβερὰν ἐκείνην, ἣν εἴδετε, ὁδὸν ὄρους τοῦ Αμορραίου, καθότι ἐνετείλατο κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν ἡμῖν, καὶ ἤλθομεν ἕως Καδης Βαρνη.
Pwt:1:19 And we departed from Choreb, and went through all that great wilderness and terrible, which ye saw, by the way of the mountain of the Amorite, as the Lord our God charged us, and we came as far as Cades Barne. (Deuteronomy 1:19 Brenton)
Pwt:1:19 Potem opuściliśmy Horeb i szliśmy przez całą tę pustynię wielką i straszną, którą widzieliście, w kierunku gór Amorytów, jak nam polecił Pan, nasz Bóg, i doszliśmy do Kadesz-Barnea. (Pwt 1:19 BT_4)
Pwt:1:19 Καὶ ἀπάραντες ἐκ Χωρηβ ἐπορεύθημεν πᾶσαν τὴν ἔρημον τὴν μεγάλην καὶ τὴν φοβερὰν ἐκείνην, ἣν εἴδετε, ὁδὸν ὄρους τοῦ Αμορραίου, καθότι ἐνετείλατο κύριος θεὸς ἡμῶν ἡμῖν, καὶ ἤλθομεν ἕως Καδης Βαρνη.
Pwt:1:19 καί ἀπ·αίρω (απ+αιρ-, απ+αρ(ε)·[σ]-, απ+αρ·[σ]-, απ+ηρ·κ-, απ+ηρ-, απ+αρ·θ-) ἐκ   πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἔρημος -ον ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί ὁ ἡ τό φοβερός -ά -όν ἐκεῖνος -η -ο ὅς ἥ ὅ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁδός, -οῦ, ἡ ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ὁ ἡ τό   καθότι ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω    
Pwt:1:19 I też, nawet, mianowicie By zabierać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami By iść Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Odludzie Wielki I też, nawet, mianowicie Przestraszanie (przerażanie) Tamto Kto/, który/, który By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Drogi {Sposobu}/droga Wchodź Jak By zalecać rozkaz Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ja Ja I też, nawet, mianowicie By przychodzić Aż; świtaj
Pwt:1:19 *kai\ a)pa/rantes e)k *CHOrEb e)poreu/TEmen pa=san tE\n e)/rEmon tE\n mega/lEn kai\ tE\n fobera\n e)kei/nEn, E(\n ei)/dete, o(do\n o)/rous tou= *amorrai/ou, kaTo/ti e)netei/lato ku/rios o( Teo\s E(mO=n E(mi=n, kai\ E)/lTomen e(/Os *kadEs *barnE.
Pwt:1:19 kai aparantes ek CHOrEb eporeuTEmen pasan tEn erEmon tEn megalEn kai tEn foberan ekeinEn, hEn eidete, hodon orus tu amorraiu, kaToti eneteilato kyrios ho Teos hEmOn hEmin, kai ElTomen heOs kadEs barnE.
Pwt:1:19 C VA_AAPNPM P N_GSF VCI_API1P A1S_ASF RA_ASF N2_ASF RA_ASF A1_ASF C RA_ASF A1A_ASF RD_ASF RR_ASF VBI_AAI2P N2_ASF N3E_GSN RA_GSM N2_GSM D VAI_AMI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GP RP_DP C VBI_AAI1P P N_GS N_GS
Pwt:1:19 and also, even, namely to take away out of (+gen) ἐξ before vowels ć to go every all, each, every, the whole of; to sprinkle the wilderness the great and also, even, namely the frightening (terrifying) that who/whom/which to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), way/road mount the ć as to enjoin command lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] I I and also, even, namely to come until; dawn ć ć
Pwt:1:19 and upon TAKE-ing-AWAY (nom|voc) out of (+gen)   we-were-GO-ed every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) wilderness ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (acc) great ([Adj] acc) and the (acc) frightening ([Adj] acc) that (acc) who/whom/which (acc) you(pl)-SEE-ed way/road (acc) mount (gen) the (gen)   as he/she/it-was-ENJOIN-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) us (gen) us (dat) and we-COME-ed until; dawn (nom|voc), dawns (acc)    
Pwt:1:19 Pwt_1:19_1 Pwt_1:19_2 Pwt_1:19_3 Pwt_1:19_4 Pwt_1:19_5 Pwt_1:19_6 Pwt_1:19_7 Pwt_1:19_8 Pwt_1:19_9 Pwt_1:19_10 Pwt_1:19_11 Pwt_1:19_12 Pwt_1:19_13 Pwt_1:19_14 Pwt_1:19_15 Pwt_1:19_16 Pwt_1:19_17 Pwt_1:19_18 Pwt_1:19_19 Pwt_1:19_20 Pwt_1:19_21 Pwt_1:19_22 Pwt_1:19_23 Pwt_1:19_24 Pwt_1:19_25 Pwt_1:19_26 Pwt_1:19_27 Pwt_1:19_28 Pwt_1:19_29 Pwt_1:19_30 Pwt_1:19_31 Pwt_1:19_32
Pwt:1:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:1:20 καὶ εἶπα πρὸς ὑμᾶς Ἤλθατε ἕως τοῦ ὄρους τοῦ Αμορραίου, ὃ ὁ κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν δίδωσιν ὑμῖν.
Pwt:1:20 And I said to you, Ye have come as far as the mountain of the Amorite, which the Lord our God gives to you: (Deuteronomy 1:20 Brenton)
Pwt:1:20 Wtedy wam powiedziałem: Przyszliście aż do gór Amorytów, które nam daje Pan, nasz Bóg. (Pwt 1:20 BT_4)
Pwt:1:20 καὶ εἶπα πρὸς ὑμᾶς Ἤλθατε ἕως τοῦ ὄρους τοῦ Αμορραίου, κύριος θεὸς ἡμῶν δίδωσιν ὑμῖν.
Pwt:1:20 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ὁ ἡ τό   ὅς ἥ ὅ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Pwt:1:20 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty By przychodzić Aż; świtaj Wchodź Kto/, który/, który Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ja By dawać Ty
Pwt:1:20 kai\ ei)=pa pro\s u(ma=s *)/ElTate e(/Os tou= o)/rous tou= *amorrai/ou, o(\ o( ku/rios o( Teo\s E(mO=n di/dOsin u(mi=n.
Pwt:1:20 kai eipa pros hymas ElTate heOs tu orus tu amorraiu, ho ho kyrios ho Teos hEmOn didOsin hymin.
Pwt:1:20 C VAI_AAI1S P RP_AP VAI_AAD2P P RA_GSN N3E_GSN RA_GSM N2_GSM RR_NSN RA_NSM N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GP V8_PAI3S RP_DP
Pwt:1:20 and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) you to come until; dawn the mount the ć who/whom/which the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] I to give you
Pwt:1:20 and I-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc) you(pl)-COME-ed until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) mount (gen) the (gen)   who/whom/which (nom|acc) the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) us (gen) he/she/it-is-GIVE-ing, they-should-be-GIVE-ing you(pl) (dat)
Pwt:1:20 Pwt_1:20_1 Pwt_1:20_2 Pwt_1:20_3 Pwt_1:20_4 Pwt_1:20_5 Pwt_1:20_6 Pwt_1:20_7 Pwt_1:20_8 Pwt_1:20_9 Pwt_1:20_10 Pwt_1:20_11 Pwt_1:20_12 Pwt_1:20_13 Pwt_1:20_14 Pwt_1:20_15 Pwt_1:20_16 Pwt_1:20_17 Pwt_1:20_18
Pwt:1:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:1:21 ἴδετε παραδέδωκεν ὑμῖν κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν πρὸ προσώπου ὑμῶν τὴν γῆν· ἀναβάντες κληρονομήσατε, ὃν τρόπον εἶπεν κύριος ὁ θεὸς τῶν πατέρων ὑμῶν ὑμῖν· μὴ φοβεῖσθε μηδὲ δειλιάσητε.
Pwt:1:21 behold, the Lord your God has delivered to us the land before you: go up and inherit it as the Lord God of your fathers said to you; fear not, neither be afraid. (Deuteronomy 1:21 Brenton)
Pwt:1:21 Patrz! Pan, twój Bóg, wydał tobie tę ziemię. Wejdź, weź ją w posiadanie, jak ci obiecał Pan, Bóg twoich ojców. Nie lękaj się, nie trać ducha! (Pwt 1:21 BT_4)
Pwt:1:21 ἴδετε παραδέδωκεν ὑμῖν κύριος θεὸς ὑμῶν πρὸ προσώπου ὑμῶν τὴν γῆν· ἀναβάντες κληρονομήσατε, ὃν τρόπον εἶπεν κύριος θεὸς τῶν πατέρων ὑμῶν ὑμῖν· μὴ φοβεῖσθε μηδὲ δειλιάσητε.
Pwt:1:21 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς πρό πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -) ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρόπος, -ου, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς μή φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) μηδέ (μή δέ); Μῆδος, -ου, ὁ δειλιάω (δειλι(α)-, δειλια·σ-, δειλια·σ-, -, -, -)
Pwt:1:21 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę Ty Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty Przedtem (+informacja) Twarz Ty Ziemi/ziemia By podnosić By dziedziczyć Kto/, który/, który; by być Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ojciec Ty Ty Nie By bać się µ??' Przedtem ?? [Jedno występowanie: 1 Pt 5:3]; Med [mieszkaniec Medii] By bać się obawiać się
Pwt:1:21 i)/dete parade/dOken u(mi=n ku/rios o( Teo\s u(mO=n pro\ prosO/pou u(mO=n tE\n gE=n· a)naba/ntes klEronomE/sate, o(\n tro/pon ei)=pen ku/rios o( Teo\s tO=n pate/rOn u(mO=n u(mi=n· mE\ fobei=sTe mEde\ deilia/sEte.
Pwt:1:21 idete paradedOken hymin kyrios ho Teos hymOn pro prosOpu hymOn tEn gEn· anabantes klEronomEsate, hon tropon eipen kyrios ho Teos tOn paterOn hymOn hymin· mE fobeisTe mEde deiliasEte.
Pwt:1:21 VB_AAD2P VX_XAI3S RP_DP N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GP P N2N_GSN RP_GP RA_ASF N1_ASF VZ_AAPNPM VA_AAD2P RR_ASM N2_ASM VBI_AAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RA_GPM N3_GPM RP_GP RP_DP D V2_PMD2P C VA_APD2P
Pwt:1:21 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine you lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you before (+gen) face you the earth/land to ascend to inherit who/whom/which; to be manner way, means, method,attitude to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] the father you you not to fear μηδ’ before ὡς [one occurrence: 1 Pt 5:3]; Mede [inhabitant of Media] to fear To be afraid
Pwt:1:21 do-SEE-you(pl)! he/she/it-has-Hand OVER-ed you(pl) (dat) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(pl) (gen) before (+gen) face (gen) you(pl) (gen) the (acc) earth/land (acc) upon ASCEND-ing (nom|voc) do-INHERIT-you(pl)! who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) manner (acc) he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) the (gen) fathers (gen) you(pl) (gen) you(pl) (dat) not you(pl)-are-being-FEAR-ed, be-you(pl)-being-FEAR-ed! neither/nor; Mede (voc) you(pl)-should-FEAR
Pwt:1:21 Pwt_1:21_1 Pwt_1:21_2 Pwt_1:21_3 Pwt_1:21_4 Pwt_1:21_5 Pwt_1:21_6 Pwt_1:21_7 Pwt_1:21_8 Pwt_1:21_9 Pwt_1:21_10 Pwt_1:21_11 Pwt_1:21_12 Pwt_1:21_13 Pwt_1:21_14 Pwt_1:21_15 Pwt_1:21_16 Pwt_1:21_17 Pwt_1:21_18 Pwt_1:21_19 Pwt_1:21_20 Pwt_1:21_21 Pwt_1:21_22 Pwt_1:21_23 Pwt_1:21_24 Pwt_1:21_25 Pwt_1:21_26 Pwt_1:21_27 Pwt_1:21_28
Pwt:1:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:1:22 καὶ προσήλθατέ μοι πάντες καὶ εἴπατε Ἀποστείλωμεν ἄνδρας προτέρους ἡμῶν, καὶ ἐφοδευσάτωσαν ἡμῖν τὴν γῆν καὶ ἀναγγειλάτωσαν ἡμῖν ἀπόκρισιν τὴν ὁδόν, δι’ ἧς ἀναβησόμεθα ἐν αὐτῇ, καὶ τὰς πόλεις, εἰς ἃς εἰσπορευσόμεθα εἰς αὐτάς.
Pwt:1:22 And ye all came to me, and said, Let us send men before us, and let them go up to the land for us; and let them bring back to us a report of the way by which we shall go up, and of the cities into which we shall enter. (Deuteronomy 1:22 Brenton)
Pwt:1:22 Wtedy przystąpiliście do mnie wszyscy i rzekliście: «Wyślijmy mężów przed sobą dla zbadania kraju i poznania drogi, którą mamy iść, oraz miast, do których mamy wkroczyć». (Pwt 1:22 BT_4)
Pwt:1:22 καὶ προσήλθατέ μοι πάντες καὶ εἴπατε Ἀποστείλωμεν ἄνδρας προτέρους ἡμῶν, καὶ ἐφοδευσάτωσαν ἡμῖν τὴν γῆν καὶ ἀναγγειλάτωσαν ἡμῖν ἀπόκρισιν τὴν ὁδόν, δι’ ἧς ἀναβησόμεθα ἐν αὐτῇ, καὶ τὰς πόλεις, εἰς ἃς εἰσπορευσόμεθα εἰς αὐτάς.
Pwt:1:22 καί προσ·έρχομαι (προσ+ερχ-, προσ+ελευ·σ-, προσ+ελθ·[σ]- or 2nd προσ+ελθ-, προσ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ πρό·τερος -α -ον (Comp. of πρῶτος) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπό·κρισις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ διά ὅς ἥ ὅ ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ εἰς[1] ὅς ἥ ὅ εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-) εἰς[1] αὐτός αὐτή αὐτό
Pwt:1:22 I też, nawet, mianowicie By nadchodzić Ja Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj zamawiać Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Wcześniej Ja I też, nawet, mianowicie Ja Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie By ogłaszać ogłaszaj, informuj Ja Odpowiedź Drogi {Sposobu}/droga Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Kto/, który/, który By podnosić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Miasto Do (+przyspieszenie) Kto/, który/, który By wchodzić Do (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo
Pwt:1:22 kai\ prosE/lTate/ moi pa/ntes kai\ ei)/pate *)apostei/lOmen a)/ndras prote/rous E(mO=n, kai\ e)fodeusa/tOsan E(mi=n tE\n gE=n kai\ a)naggeila/tOsan E(mi=n a)po/krisin tE\n o(do/n, di’ E(=s a)nabEso/meTa e)n au)tE=|, kai\ ta\s po/leis, ei)s a(/s ei)sporeuso/meTa ei)s au)ta/s.
Pwt:1:22 kai prosElTate moi pantes kai eipate aposteilOmen andras proterus hEmOn, kai efodeusatOsan hEmin tEn gEn kai anangeilatOsan hEmin apokrisin tEn hodon, di’ hEs anabEsomeTa en autE, kai tas poleis, eis has eisporeusomeTa eis autas.
Pwt:1:22 C VAI_AAD2P RP_DS A3_NPM C VAI_AAI2P VA_AAS2P N3_APM A1A_APM RP_GP C VA_AAD3P RP_DP RA_ASF N1_ASF C VA_AAD3P RP_DP N3I_ASF RA_ASF N2_ASF P RR_GSF VF_FMI1P P RD_DSF C RA_APF N3I_APF P RR_APF VF_FMI1P P RD_APF
Pwt:1:22 and also, even, namely to approach I every all, each, every, the whole of and also, even, namely to say/tell to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". earlier I and also, even, namely ć I the earth/land and also, even, namely to proclaim proclaim, report I answer the way/road because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) who/whom/which to ascend in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same and also, even, namely the city into (+acc) who/whom/which to enter into (+acc) he/she/it/same
Pwt:1:22 and you(pl)-APPROACH-ed me (dat) all (nom|voc) and you(pl)-SAY/TELL-ed, do-SAY/TELL-you(pl)! we-should-ORDER FORTH men, husbands (acc) earlier ([Adj] acc) us (gen) and   us (dat) the (acc) earth/land (acc) and let-them-PROCLAIM! us (dat) answer (acc) the (acc) way/road (acc) because of (+acc), through (+gen) who/whom/which (gen) we-will-be-ASCEND-ed in/among/by (+dat) her/it/same (dat) and the (acc) cities (acc, nom|voc) into (+acc) who/whom/which (acc) we-will-be-ENTER-ed into (+acc) them/same (acc)
Pwt:1:22 Pwt_1:22_1 Pwt_1:22_2 Pwt_1:22_3 Pwt_1:22_4 Pwt_1:22_5 Pwt_1:22_6 Pwt_1:22_7 Pwt_1:22_8 Pwt_1:22_9 Pwt_1:22_10 Pwt_1:22_11 Pwt_1:22_12 Pwt_1:22_13 Pwt_1:22_14 Pwt_1:22_15 Pwt_1:22_16 Pwt_1:22_17 Pwt_1:22_18 Pwt_1:22_19 Pwt_1:22_20 Pwt_1:22_21 Pwt_1:22_22 Pwt_1:22_23 Pwt_1:22_24 Pwt_1:22_25 Pwt_1:22_26 Pwt_1:22_27 Pwt_1:22_28 Pwt_1:22_29 Pwt_1:22_30 Pwt_1:22_31 Pwt_1:22_32 Pwt_1:22_33 Pwt_1:22_34
Pwt:1:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:1:23 καὶ ἤρεσεν ἐναντίον μου τὸ ῥῆμα, καὶ ἔλαβον ἐξ ὑμῶν δώδεκα ἄνδρας, ἄνδρα ἕνα κατὰ φυλήν.
Pwt:1:23 And the saying pleased me: and I took of you twelve men, one man of a tribe. (Deuteronomy 1:23 Brenton)
Pwt:1:23 Rzecz wydała mi się dobra. I wziąłem spośród was dwunastu mężów, po jednym z każdego pokolenia. (Pwt 1:23 BT_4)
Pwt:1:23 καὶ ἤρεσεν ἐναντίον μου τὸ ῥῆμα, καὶ ἔλαβον ἐξ ὑμῶν δώδεκα ἄνδρας, ἄνδρα ἕνα κατὰ φυλήν.
Pwt:1:23 καί ἀρέσκω (αρεσκ-, αρε·σ-, αρε·σ-, -, -, -) ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἐκ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δώ·δεκα/δεκα·δύο ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός κατά φυλή, -ῆς, ἡ
Pwt:1:23 I też, nawet, mianowicie Do proszę Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Ja Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ty Dwanaście Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Jeden W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Szczep
Pwt:1:23 kai\ E)/resen e)nanti/on mou to\ r(E=ma, kai\ e)/labon e)X u(mO=n dO/deka a)/ndras, a)/ndra e(/na kata\ fulE/n.
Pwt:1:23 kai Eresen enantion mu to rEma, kai elabon eX hymOn dOdeka andras, andra hena kata fylEn.
Pwt:1:23 C VAI_AAI3S P RP_GS RA_NSN N3M_NSN C VBI_AAI1S P RP_GP M N3_APM N3_ASM A3_ASM P N1_ASF
Pwt:1:23 and also, even, namely to please in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, I the declaration statement, utterance and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand out of (+gen) ἐξ before vowels you twelve man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". one down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing tribe
Pwt:1:23 and he/she/it-PLEASE-ed in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen) the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) and I-TAKE HOLD OF-ed, they-TAKE HOLD OF-ed out of (+gen) you(pl) (gen) twelve men, husbands (acc) man, husband (acc) one (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) tribe (acc)
Pwt:1:23 Pwt_1:23_1 Pwt_1:23_2 Pwt_1:23_3 Pwt_1:23_4 Pwt_1:23_5 Pwt_1:23_6 Pwt_1:23_7 Pwt_1:23_8 Pwt_1:23_9 Pwt_1:23_10 Pwt_1:23_11 Pwt_1:23_12 Pwt_1:23_13 Pwt_1:23_14 Pwt_1:23_15 Pwt_1:23_16
Pwt:1:23 x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:1:24 καὶ ἐπιστραφέντες ἀνέβησαν εἰς τὸ ὄρος καὶ ἤλθοσαν ἕως Φάραγγος βότρυος καὶ κατεσκόπευσαν αὐτήν.
Pwt:1:24 And they turned and went up to the mountain, and they came as far as the valley of the cluster, and surveyed it. (Deuteronomy 1:24 Brenton)
Pwt:1:24 Oni wyruszyli, poszli w góry i dotarli aż do doliny Eszkol, którą zbadali. (Pwt 1:24 BT_4)
Pwt:1:24 καὶ ἐπιστραφέντες ἀνέβησαν εἰς τὸ ὄρος καὶ ἤλθοσαν ἕως Φάραγγος βότρυος καὶ κατεσκόπευσαν αὐτήν.
Pwt:1:24 καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω φάραγξ, -αγγος, ἡ βότρυς, -υος, ὁ καί κατα·σκοπεύω [LXX] (κατα+σκοπευ-, -, κατα+σκοπευ·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Pwt:1:24 I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła By podnosić Do (+przyspieszenie) Wchodź I też, nawet, mianowicie By przychodzić Aż; świtaj ??? Grono I też, nawet, mianowicie Do ??? On/ona/to/to samo
Pwt:1:24 kai\ e)pistrafe/ntes a)ne/bEsan ei)s to\ o)/ros kai\ E)/lTosan e(/Os *fa/raggos bo/truos kai\ katesko/peusan au)tE/n.
Pwt:1:24 kai epistrafentes anebEsan eis to oros kai ElTosan heOs farangos botryos kai kateskopeusan autEn.
Pwt:1:24 C VD_APPNPM VZI_AAI3P P RA_ASN N3E_ASN C VBI_AAI3P P N3G_GSF N3U_GSM C VAI_AAI3P RD_ASF
Pwt:1:24 and also, even, namely to turn around to ascend into (+acc) the mount and also, even, namely to come until; dawn ??? cluster and also, even, namely to ??? he/she/it/same
Pwt:1:24 and upon being-TURN-ed-AROUND (nom|voc) they-ASCEND-ed into (+acc) the (nom|acc) mount (nom|acc|voc) and they-COME-ed until; dawn (nom|voc), dawns (acc) ??? (gen) cluster (gen) and they-???-ed her/it/same (acc)
Pwt:1:24 Pwt_1:24_1 Pwt_1:24_2 Pwt_1:24_3 Pwt_1:24_4 Pwt_1:24_5 Pwt_1:24_6 Pwt_1:24_7 Pwt_1:24_8 Pwt_1:24_9 Pwt_1:24_10 Pwt_1:24_11 Pwt_1:24_12 Pwt_1:24_13 Pwt_1:24_14
Pwt:1:24 x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:1:25 καὶ ἐλάβοσαν ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν ἀπὸ τοῦ καρποῦ τῆς γῆς καὶ κατήνεγκαν πρὸς ἡμᾶς καὶ ἔλεγον Ἀγαθὴ ἡ γῆ, ἣν κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν δίδωσιν ἡμῖν.
Pwt:1:25 And they took in their hands of the fruit of the land, and brought it to you, and said, The land is good which the Lord our God gives us. (Deuteronomy 1:25 Brenton)
Pwt:1:25 Wzięli w ręce trochę owocu tej ziemi, przynieśli wam i takie złożyli sprawozdanie: «Kraj, który nam daje Pan, nasz Bóg, jest dobry». (Pwt 1:25 BT_4)
Pwt:1:25 καὶ ἐλάβοσαν ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν ἀπὸ τοῦ καρποῦ τῆς γῆς καὶ κατήνεγκαν πρὸς ἡμᾶς καὶ ἔλεγον Ἀγαθὴ γῆ, ἣν κύριος θεὸς ἡμῶν δίδωσιν ἡμῖν.
Pwt:1:25 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό ὁ ἡ τό καρπός[1], -οῦ, ὁ; Κάρπος[2], -ου, ὁ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί κατα·φέρω (κατα+φερ-, -, κατ+ενεγκ·[σ]-, -, -, κατ+ενεχ·θ-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅς ἥ ὅ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Pwt:1:25 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Owoc; Nadgarstek Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie By oddawać głos przeciw ?????????? ????? Oddawaj głos przeciw Czynom 26:10 (???????? 2. ????? ??????: Philo, Deus Imm. 75; Mrówka, 2, 163; 10, 60 [obaj ???? ?????]) BAGD; śpiąc, by być przyczepa doczepiana do przewożenia ciężarów będący w śpiączce Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Ziemi/ziemia Kto/, który/, który Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ja By dawać Ja
Pwt:1:25 kai\ e)la/bosan e)n tai=s CHersi\n au)tO=n a)po\ tou= karpou= tE=s gE=s kai\ katE/negkan pro\s E(ma=s kai\ e)/legon *)agaTE\ E( gE=, E(\n ku/rios o( Teo\s E(mO=n di/dOsin E(mi=n.
Pwt:1:25 kai elabosan en tais CHersin autOn apo tu karpu tEs gEs kai katEnenkan pros hEmas kai elegon agaTE hE gE, hEn kyrios ho Teos hEmOn didOsin hEmin.
Pwt:1:25 C VBI_AAI3P P RA_DPF N3_DPF RD_GPM P RA_GSM N2_GSM RA_GSF N1_GSF C VAI_AAI3P P RP_AP C V1I_IAI3P A1_NSF RA_NSF N1_NSF RR_ASF N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GP V8_PAI3S RP_DP
Pwt:1:25 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the hand he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the fruit; Carpus the earth/land and also, even, namely to cast a vote against καταφιρειν ψήφον cast a vote against Acts 26:10 (καταφερω 2. ψήφον φεπειν: Philo, Deus Imm. 75; Ant, 2, 163; 10, 60 [both κατα τινος]) BAGD; asleep, to be semi-comatose toward (+acc,+gen,+dat) I and also, even, namely to say/tell good inherently good, i.e. God-wrought. the earth/land who/whom/which lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] I to give I
Pwt:1:25 and they-TAKE HOLD OF-ed in/among/by (+dat) the (dat) hands (dat) them/same (gen) away from (+gen) the (gen) fruit (gen); Carpus (gen) the (gen) earth/land (gen) and they-CAST A VOTE AGAINST-ed toward (+acc,+gen,+dat) us (acc) and I-was-SAY/TELL-ing, they-were-SAY/TELL-ing good ([Adj] nom|voc) the (nom) earth/land (nom|voc) who/whom/which (acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) us (gen) he/she/it-is-GIVE-ing, they-should-be-GIVE-ing us (dat)
Pwt:1:25 Pwt_1:25_1 Pwt_1:25_2 Pwt_1:25_3 Pwt_1:25_4 Pwt_1:25_5 Pwt_1:25_6 Pwt_1:25_7 Pwt_1:25_8 Pwt_1:25_9 Pwt_1:25_10 Pwt_1:25_11 Pwt_1:25_12 Pwt_1:25_13 Pwt_1:25_14 Pwt_1:25_15 Pwt_1:25_16 Pwt_1:25_17 Pwt_1:25_18 Pwt_1:25_19 Pwt_1:25_20 Pwt_1:25_21 Pwt_1:25_22 Pwt_1:25_23 Pwt_1:25_24 Pwt_1:25_25 Pwt_1:25_26 Pwt_1:25_27
Pwt:1:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:1:26 καὶ οὐκ ἠθελήσατε ἀναβῆναι καὶ ἠπειθήσατε τῷ ῥήματι κυρίου τοῦ θεοῦ ὑμῶν
Pwt:1:26 Yet ye would not go up, but rebelled against the words of the Lord our God. (Deuteronomy 1:26 Brenton)
Pwt:1:26 Lecz nie chcieliście iść i wzgardziliście nakazem Pana, waszego Boga. (Pwt 1:26 BT_4)
Pwt:1:26 καὶ οὐκ ἠθελήσατε ἀναβῆναι καὶ ἠπειθήσατε τῷ ῥήματι κυρίου τοῦ θεοῦ ὑμῶν
Pwt:1:26 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -) ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) καί ἀ·πειθέω (απειθ(ε)-, απειθη·σ-, απειθη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Pwt:1:26 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie By podnosić I też, nawet, mianowicie By być nieposłusznym kiedy związany do ewangelii, by nie wierzyć Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty
Pwt:1:26 kai\ ou)k E)TelE/sate a)nabE=nai kai\ E)peiTE/sate tO=| r(E/mati kuri/ou tou= Teou= u(mO=n
Pwt:1:26 kai uk ETelEsate anabEnai kai EpeiTEsate tO rEmati kyriu tu Teu hymOn
Pwt:1:26 C D VAI_AAI2P VZ_AAN C VAI_AAI2P RA_DSN N3M_DSN N2_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GP
Pwt:1:26 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to want want, wish, desire to ascend and also, even, namely to disobey when related to the gospel, to disbelieve the declaration statement, utterance lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you
Pwt:1:26 and not you(pl)-WANT-ed to-ASCEND and you(pl)-DISOBEY-ed the (dat) declaration (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) you(pl) (gen)
Pwt:1:26 Pwt_1:26_1 Pwt_1:26_2 Pwt_1:26_3 Pwt_1:26_4 Pwt_1:26_5 Pwt_1:26_6 Pwt_1:26_7 Pwt_1:26_8 Pwt_1:26_9 Pwt_1:26_10 Pwt_1:26_11 Pwt_1:26_12
Pwt:1:26 x x x x x x x x x x x x
Pwt:1:27 καὶ διεγογγύζετε ἐν ταῖς σκηναῖς ὑμῶν καὶ εἴπατε Διὰ τὸ μισεῖν κύριον ἡμᾶς ἐξήγαγεν ἡμᾶς ἐκ γῆς Αἰγύπτου παραδοῦναι ἡμᾶς εἰς χεῖρας Αμορραίων ἐξολεθρεῦσαι ἡμᾶς.
Pwt:1:27 And ye murmured in your tents, and said, Because the Lord hated us, he has brought us out of the land of Egypt to deliver us into the hands of the Amorites, to destroy us. (Deuteronomy 1:27 Brenton)
Pwt:1:27 Szemraliście w namiotach, mówiąc: «Z nienawiści do nas wyprowadził nas Pan z ziemi egipskiej, by wydać nas w ręce Amorytów na zagładę. (Pwt 1:27 BT_4)
Pwt:1:27 καὶ διεγογγύζετε ἐν ταῖς σκηναῖς ὑμῶν καὶ εἴπατε Διὰ τὸ μισεῖν κύριον ἡμᾶς ἐξήγαγεν ἡμᾶς ἐκ γῆς Αἰγύπτου παραδοῦναι ἡμᾶς εἰς χεῖρας Αμορραίων ἐξολεθρεῦσαι ἡμᾶς.
Pwt:1:27 καί δια·γογγύζω (δια+γογγυζ-, δια+γογγυ·σ-, δια+γογγυ·σ-, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) διά ὁ ἡ τό μισέω (μισ(ε)-, μιση·σ-, μιση·σ-, μεμιση·κ-, μεμιση-, μιση·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν   ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Pwt:1:27 I też, nawet, mianowicie Do przez gderaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Ty I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Do destest nie lub, nie cierp, nienawidź, czuj wstręt Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ja By prowadzić poza Ja Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ziemi/ziemia Egipt [kraj z] By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę Ja Do (+przyspieszenie) Ręka By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację Ja
Pwt:1:27 kai\ diegoggu/DZete e)n tai=s skEnai=s u(mO=n kai\ ei)/pate *dia\ to\ misei=n ku/rion E(ma=s e)XE/gagen E(ma=s e)k gE=s *ai)gu/ptou paradou=nai E(ma=s ei)s CHei=ras *amorrai/On e)XoleTreu=sai E(ma=s.
Pwt:1:27 kai diegongyDZete en tais skEnais hymOn kai eipate dia to misein kyrion hEmas eXEgagen hEmas ek gEs aigyptu paradunai hEmas eis CHeiras amorraiOn eXoleTreusai hEmas.
Pwt:1:27 C V1I_IAI2P P RA_DPF N1_DPF RP_GP C VAI_AAI2P P RA_ASN V2_PAN N2_ASM RP_AP VBI_AAI3S RP_AP P N1_GSF N2_GSF VO_AAN RP_AP P N3_APF N2_GPM VA_AAN RP_AP
Pwt:1:27 and also, even, namely to thru-grumble in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth you and also, even, namely to say/tell because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the to destest dislike, detest, hate, abominate lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I to lead out I out of (+gen) ἐξ before vowels earth/land Egypt [country of] to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine I into (+acc) hand ć to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination I
Pwt:1:27 and you(pl)-were-THRU-GRUMBLE-ing in/among/by (+dat) the (dat) tents (dat) you(pl) (gen) and you(pl)-SAY/TELL-ed, do-SAY/TELL-you(pl)! because of (+acc), through (+gen) the (nom|acc) to-be-DESTEST-ing lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) us (acc) he/she/it-LEAD-ed-OUT us (acc) out of (+gen) earth/land (gen) Egypt (gen) to-Hand OVER us (acc) into (+acc) hands (acc)   to-DESTROY UTTERLY, be-you(sg)-DESTROY UTTERLY-ed!, he/she/it-happens-to-DESTROY UTTERLY (opt) us (acc)
Pwt:1:27 Pwt_1:27_1 Pwt_1:27_2 Pwt_1:27_3 Pwt_1:27_4 Pwt_1:27_5 Pwt_1:27_6 Pwt_1:27_7 Pwt_1:27_8 Pwt_1:27_9 Pwt_1:27_10 Pwt_1:27_11 Pwt_1:27_12 Pwt_1:27_13 Pwt_1:27_14 Pwt_1:27_15 Pwt_1:27_16 Pwt_1:27_17 Pwt_1:27_18 Pwt_1:27_19 Pwt_1:27_20 Pwt_1:27_21 Pwt_1:27_22 Pwt_1:27_23 Pwt_1:27_24 Pwt_1:27_25
Pwt:1:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:1:28 ποῦ ἡμεῖς ἀναβαίνομεν; οἱ ἀδελφοὶ ὑμῶν ἀπέστησαν ὑμῶν τὴν καρδίαν λέγοντες Ἔθνος μέγα καὶ πολὺ καὶ δυνατώτερον ἡμῶν καὶ πόλεις μεγάλαι καὶ τετειχισμέναι ἕως τοῦ οὐρανοῦ, ἀλλὰ καὶ υἱοὺς γιγάντων ἑωράκαμεν ἐκεῖ.
Pwt:1:28 Whither do we go up? and your brethren drew away your heart, saying, It is a great nation and populous, and mightier than we; and there are cities great and walled up to heaven: moreover we saw there the sons of the giants. (Deuteronomy 1:28 Brenton)
Pwt:1:28 Gdzież pójdziemy? Nasi bracia napełnili nam serce strachem, mówiąc: Lud to jest liczniejszy i wyższy wzrostem od nas, miasta ogromne, obwarowane aż do nieba. Widzieliśmy tam nawet synów Anaka». (Pwt 1:28 BT_4)
Pwt:1:28 ποῦ ἡμεῖς ἀναβαίνομεν; οἱ ἀδελφοὶ ὑμῶν ἀπέστησαν ὑμῶν τὴν καρδίαν λέγοντες Ἔθνος μέγα καὶ πολὺ καὶ δυνατώτερον ἡμῶν καὶ πόλεις μεγάλαι καὶ τετειχισμέναι ἕως τοῦ οὐρανοῦ, ἀλλὰ καὶ υἱοὺς γιγάντων ἑωράκαμεν ἐκεῖ.
Pwt:1:28 ποῦ[1] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ καί δυνατώ·τερος -α -ον [LXX] (Comp. of ἐλεύθερος) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί πόλις, -εως, ἡ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί τειχίζω [LXX] (-, -, τειχι·σ-, -, τετειχισ-, -) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ἀλλά καί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐκεῖ
Pwt:1:28 Gdzie Ja By podnosić Brat Ty By uwalniać Ty Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) By mówić/opowiadaj Naród [zobacz etniczny] Wielki I też, nawet, mianowicie Dużo I też, nawet, mianowicie Bardziej potężny Ja I też, nawet, mianowicie Miasto Wielki I też, nawet, mianowicie Do ??? Aż; świtaj Nieba/niebo Ale I też, nawet, mianowicie Syn By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Tam
Pwt:1:28 pou= E(mei=s a)nabai/nomen; oi( a)delfoi\ u(mO=n a)pe/stEsan u(mO=n tE\n kardi/an le/gontes *)/eTnos me/ga kai\ polu\ kai\ dunatO/teron E(mO=n kai\ po/leis mega/lai kai\ teteiCHisme/nai e(/Os tou= ou)ranou=, a)lla\ kai\ ui(ou\s giga/ntOn e(Ora/kamen e)kei=.
Pwt:1:28 pu hEmeis anabainomen; hoi adelfoi hymOn apestEsan hymOn tEn kardian legontes eTnos mega kai poly kai dynatOteron hEmOn kai poleis megalai kai teteiCHismenai heOs tu uranu, alla kai hyius gigantOn heOrakamen ekei.
Pwt:1:28 D RP_NP V1_PAI1P RA_NPM N2_NPM RP_GP VHI_AAI3P RP_GP RA_ASF N1A_ASF V1_PAPNPM N3E_NSN A1P_NSN C A1P_NSN C A1_NSNC RP_GP C N3I_NPF A1_NPF C VM_XMPNPF P RA_GSM N2_GSM C C N2_APM N3_GPM VX_XAI1P D
Pwt:1:28 where I to ascend the brother you to disengage you the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) to say/tell nation [see ethnic] great and also, even, namely much and also, even, namely more powerful I and also, even, namely city great and also, even, namely to ??? until; dawn the sky/heaven but and also, even, namely son ć to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), there
Pwt:1:28 where we (nom) we-are-ASCEND-ing the (nom) brothers (nom|voc) you(pl) (gen) they-DISENGAGE-ed you(pl) (gen) the (acc) heart (acc) while SAY/TELL-ing (nom|voc) nation (nom|acc|voc) great ([Adj] nom|acc|voc) and much (nom|acc) and more powerful ([Adj] acc, nom|acc|voc) us (gen) and cities (acc, nom|voc) great ([Adj] nom|voc) and having-been-???-ed (nom|voc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) sky/heaven (gen) but and sons (acc)   we-have-SEE-ed there
Pwt:1:28 Pwt_1:28_1 Pwt_1:28_2 Pwt_1:28_3 Pwt_1:28_4 Pwt_1:28_5 Pwt_1:28_6 Pwt_1:28_7 Pwt_1:28_8 Pwt_1:28_9 Pwt_1:28_10 Pwt_1:28_11 Pwt_1:28_12 Pwt_1:28_13 Pwt_1:28_14 Pwt_1:28_15 Pwt_1:28_16 Pwt_1:28_17 Pwt_1:28_18 Pwt_1:28_19 Pwt_1:28_20 Pwt_1:28_21 Pwt_1:28_22 Pwt_1:28_23 Pwt_1:28_24 Pwt_1:28_25 Pwt_1:28_26 Pwt_1:28_27 Pwt_1:28_28 Pwt_1:28_29 Pwt_1:28_30 Pwt_1:28_31 Pwt_1:28_32
Pwt:1:28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:1:29 καὶ εἶπα πρὸς ὑμᾶς Μὴ πτήξητε μηδὲ φοβηθῆτε ἀπ’ αὐτῶν·
Pwt:1:29 And I said to you, Fear not, neither be ye afraid of them; (Deuteronomy 1:29 Brenton)
Pwt:1:29 I rzekłem wam: Nie drżyjcie, nie lękajcie się ich. (Pwt 1:29 BT_4)
Pwt:1:29 καὶ εἶπα πρὸς ὑμᾶς Μὴ πτήξητε μηδὲ φοβηθῆτε ἀπ’ αὐτῶν·
Pwt:1:29 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς μή πτήσσω [LXX] (-, -, πτηξ-, -, -, -) μηδέ (μή δέ); Μῆδος, -ου, ὁ φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό
Pwt:1:29 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty Nie Do ??? µ??' Przedtem ?? [Jedno występowanie: 1 Pt 5:3]; Med [mieszkaniec Medii] By bać się Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Pwt:1:29 kai\ ei)=pa pro\s u(ma=s *mE\ ptE/XEte mEde\ fobETE=te a)p’ au)tO=n·
Pwt:1:29 kai eipa pros hymas mE ptEXEte mEde fobETEte ap’ autOn·
Pwt:1:29 C VAI_AAI1S P RP_AP D VC_APD2P C VC_APS2P P RD_GPM
Pwt:1:29 and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) you not to ??? μηδ’ before ὡς [one occurrence: 1 Pt 5:3]; Mede [inhabitant of Media] to fear from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same
Pwt:1:29 and I-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc) not you(pl)-should-??? neither/nor; Mede (voc) be-you(pl)-FEAR-ed!, you(pl)-should-be-FEAR-ed away from (+gen) them/same (gen)
Pwt:1:29 Pwt_1:29_1 Pwt_1:29_2 Pwt_1:29_3 Pwt_1:29_4 Pwt_1:29_5 Pwt_1:29_6 Pwt_1:29_7 Pwt_1:29_8 Pwt_1:29_9 Pwt_1:29_10
Pwt:1:29 x x x x x x x x x x
Pwt:1:30 κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν ὁ προπορευόμενος πρὸ προσώπου ὑμῶν αὐτὸς συνεκπολεμήσει αὐτοὺς μεθ’ ὑμῶν κατὰ πάντα, ὅσα ἐποίησεν ὑμῖν ἐν γῇ Αἰγύπτῳ
Pwt:1:30 the Lord your God who goes before your face, he shall fight against them together with you effectually, according to all that he wrought for you in the land of Egypt; (Deuteronomy 1:30 Brenton)
Pwt:1:30 Pan, Bóg wasz, który idzie przed wami, będzie za was walczył, podobnie jak uczynił w Egipcie na waszych oczach. (Pwt 1:30 BT_4)
Pwt:1:30 κύριος θεὸς ὑμῶν προπορευόμενος πρὸ προσώπου ὑμῶν αὐτὸς συνεκπολεμήσει αὐτοὺς μεθ’ ὑμῶν κατὰ πάντα, ὅσα ἐποίησεν ὑμῖν ἐν γῇ Αἰγύπτῳ
Pwt:1:30 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό προ·πορεύομαι (προ+πορευ-, προ+πορευ·σ-, προ+πορευ·σ-, -, -, -) πρό πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς αὐτός αὐτή αὐτό   αὐτός αὐτή αὐτό μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς κατά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ
Pwt:1:30 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty By iść przedtem Przedtem (+informacja) Twarz Ty On/ona/to/to samo On/ona/to/to samo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak By czynić/rób Ty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Egipt [kraj z]
Pwt:1:30 ku/rios o( Teo\s u(mO=n o( proporeuo/menos pro\ prosO/pou u(mO=n au)to\s sunekpolemE/sei au)tou\s meT’ u(mO=n kata\ pa/nta, o(/sa e)poi/Esen u(mi=n e)n gE=| *ai)gu/ptO|
Pwt:1:30 kyrios ho Teos hymOn ho proporeuomenos pro prosOpu hymOn autos synekpolemEsei autus meT’ hymOn kata panta, hosa epoiEsen hymin en gE aigyptO
Pwt:1:30 N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GP RA_NSM V1_PMPNSM P N2N_GSN RP_GP RD_NSM VF_FAI3S RD_APM P RP_GP P A3_APN A1_APN VAI_AAI3S RP_DP P N1_DSF N2_DSF
Pwt:1:30 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you the to go before before (+gen) face you he/she/it/same ć he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of as much/many as to do/make you in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land Egypt [country of]
Pwt:1:30 lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(pl) (gen) the (nom) while being-GO-ed-BEFORE (nom) before (+gen) face (gen) you(pl) (gen) he/it/same (nom)   them/same (acc) after (+acc), with (+gen) you(pl) (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) he/she/it-DO/MAKE-ed you(pl) (dat) in/among/by (+dat) earth/land (dat) Egypt (dat)
Pwt:1:30 Pwt_1:30_1 Pwt_1:30_2 Pwt_1:30_3 Pwt_1:30_4 Pwt_1:30_5 Pwt_1:30_6 Pwt_1:30_7 Pwt_1:30_8 Pwt_1:30_9 Pwt_1:30_10 Pwt_1:30_11 Pwt_1:30_12 Pwt_1:30_13 Pwt_1:30_14 Pwt_1:30_15 Pwt_1:30_16 Pwt_1:30_17 Pwt_1:30_18 Pwt_1:30_19 Pwt_1:30_20 Pwt_1:30_21 Pwt_1:30_22