Pwt:13:1 Πᾶν ῥῆμα, ὃ ἐγὼ ἐντέλλομαί σοι σήμερον, τοῦτο φυλάξῃ ποιεῖν· οὐ προσθήσεις ἐπ’ αὐτὸ οὐδὲ ἀφελεῖς ἀπ’ αὐτοῦ.
Pwt:13:1 Every word that I command you this day, it shalt thou observe to do: thou shalt not add to it, nor diminish from it. (Deuteronomy 12:32 Brenton)
Pwt:13:1 Tych wszystkich rzeczy, przeze mnie nakazanych, pilnie będziesz przestrzegał, by je wykonać: niczego nie dodasz i niczego nie ujmiesz. (Pwt 13:1 BT_4)
Pwt:13:1 Πᾶν ῥῆμα, ἐγὼ ἐντέλλομαί σοι σήμερον, τοῦτο φυλάξῃ ποιεῖν· οὐ προσθήσεις ἐπ’ αὐτὸ οὐδὲ ἀφελεῖς ἀπ’ αὐτοῦ.
Pwt:13:1 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ῥῆμα[τ], -ατος, τό ὅς ἥ ὅ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) σήμερον οὗτος αὕτη τοῦτο φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό οὐδέ (οὐ δέ) ἀφ·αιρέω (αφ+αιρ(ε)-, αφ+ελ(ε)·[σ]-, αφ+ελ·[σ]- or 2nd αφ+ελ-, αφ+ῃρη·κ-, αφ+ῃρη-, αφ+αιρε·θ-) ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό
Pwt:13:1 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Kto/, który/, który Ja By zalecać rozkaz Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Dzisiaj dzień To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By zabezpieczać się By czynić/rób ??? Przed przydechem mocnym By dodawać do Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) By pozbawiać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Pwt:13:1 *pa=n r(E=ma, o(\ e)gO\ e)nte/llomai/ soi sE/meron, tou=to fula/XE| poiei=n· ou) prosTE/seis e)p’ au)to\ ou)de\ a)felei=s a)p’ au)tou=.
Pwt:13:1 pan rEma, ho egO entellomai soi sEmeron, tuto fylaXE poiein· u prosTEseis ep’ auto ude afeleis ap’ autu.
Pwt:13:1 A3_ASN N3M_ASN RR_ASN RP_NS V1_PMI1S RP_DS D RD_ASN VF_FMI2S V2_PAN D VF_FAI2S P RD_ASN C VF2_FAI2S P RD_GSN
Pwt:13:1 every all, each, every, the whole of declaration statement, utterance who/whom/which I to enjoin command you; your/yours(sg); to rub worn, rub today day this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to guard to do/make οὐχ before rough breathing to add to upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) to deprive from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same
Pwt:13:1 every (nom|acc|voc) declaration (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) I (nom) I-am-being-ENJOIN-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) today this (nom|acc) you(sg)-will-be-GUARD-ed, he/she/it-should-GUARD, you(sg)-should-be-GUARD-ed to-be-DO/MAKE-ing not you(sg)-will-ADD-TO upon/over (+acc,+gen,+dat) it/same (nom|acc) neither/nor you(sg)-will-DEPRIVE away from (+gen) him/it/same (gen)
Pwt:13:1 Pwt_13:1_1 Pwt_13:1_2 Pwt_13:1_3 Pwt_13:1_4 Pwt_13:1_5 Pwt_13:1_6 Pwt_13:1_7 Pwt_13:1_8 Pwt_13:1_9 Pwt_13:1_10 Pwt_13:1_11 Pwt_13:1_12 Pwt_13:1_13 Pwt_13:1_14 Pwt_13:1_15 Pwt_13:1_16 Pwt_13:1_17 Pwt_13:1_18
Pwt:13:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:13:2 Ἐὰν δὲ ἀναστῇ ἐν σοὶ προφήτης ἢ ἐνυπνιαζόμενος ἐνύπνιον καὶ δῷ σοι σημεῖον ἢ τέρας
Pwt:13:2 And if there arise within thee a prophet, or one who dreams a dream, and he gives thee a sign or a wonder, (Deuteronomy 13:1 Brenton)
Pwt:13:2 Jeśli powstanie u ciebie prorok, lub wyjaśniacz snów, i zapowie znak lub cud, (Pwt 13:2 BT_4)
Pwt:13:2 Ἐὰν δὲ ἀναστῇ ἐν σοὶ προφήτης ἐνυπνιαζόμενος ἐνύπνιον καὶ δῷ σοι σημεῖον τέρας
Pwt:13:2 ἐάν (εἰ ἄν) δέ ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) προφήτης, -ου, ὁ ἤ[1] ἐν·υπνιάζομαι (εν+υπνιαζ-, -, εν+υπνια·σ-/ενυπνια·σ-, -, -, εν+υπνιασ·θ-/ενυπνιασ·θ-) ἐν·ύπνιον, -ου, τό καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) σημεῖον, -ου, τό ἤ[1] τέρα[τ]ς, -ατος, τό
Pwt:13:2 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Prorok Albo By śnić Sen I też, nawet, mianowicie By dawać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Znak Albo Cud ??????? [Leksykon][zginaj][blisko]Rzeczownik (3. Decl.) ????[?]?, -????, ?? ?????·?? (neu) informacji pl zwierzęcia potwora Epicr.3.13; używany przez Cyceron cezara, Att.8.9.4. zwierząt (informacja)
Pwt:13:2 *)ea\n de\ a)nastE=| e)n soi\ profE/tEs E)\ e)nupniaDZo/menos e)nu/pnion kai\ dO=| soi sEmei=on E)\ te/ras
Pwt:13:2 ean de anastE en soi profEtEs E enypniaDZomenos enypnion kai dO soi sEmeion E teras
Pwt:13:2 C x VH_AAS3S P RP_DS N1M_NSM C V1_PMPNSM N2N_ASN C VO_AAS3S RP_DS N2N_ASN C N3T_ASN
Pwt:13:2 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to stand up put up, raise, resurrect in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you; your/yours(sg); to rub worn, rub prophet or to dream dream and also, even, namely to give you; your/yours(sg); to rub worn, rub sign or wonder τεράτων [lexicon][inflect][close]Noun (3rd Decl.) τέρα[τ]ς, -ατος, τό τερατ·ων (neu) gen pl beast monster Epicr.3.13; used by Cicero of Caesar, Att.8.9.4. beasts (gen)
Pwt:13:2 if-ever Yet he/she/it-should-STand-UP in/among/by (+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) prophet (nom) or while being-DREAM-ed (nom) dream (nom|acc|voc) and he/she/it-should-GIVE, you(sg)-should-be-GIVE-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) sign (nom|acc|voc) or wonder (nom|acc|voc)
Pwt:13:2 Pwt_13:2_1 Pwt_13:2_2 Pwt_13:2_3 Pwt_13:2_4 Pwt_13:2_5 Pwt_13:2_6 Pwt_13:2_7 Pwt_13:2_8 Pwt_13:2_9 Pwt_13:2_10 Pwt_13:2_11 Pwt_13:2_12 Pwt_13:2_13 Pwt_13:2_14 Pwt_13:2_15
Pwt:13:2 x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:13:3 καὶ ἔλθῃ τὸ σημεῖον ἢ τὸ τέρας, ὃ ἐλάλησεν πρὸς σὲ λέγων Πορευθῶμεν καὶ λατρεύσωμεν θεοῖς ἑτέροις, οὓς οὐκ οἴδατε,
Pwt:13:3 and the sign or the wonder come to pass which he spoke to thee, saying, Let us go and serve other gods, which ye know not; (Deuteronomy 13:2 Brenton)
Pwt:13:3 i spełni się znak albo cud, jak ci zapowiedział, a potem ci powie: «Chodźmy do bogów obcych - których nie znałeś - i służmy im», (Pwt 13:3 BT_4)
Pwt:13:3 καὶ ἔλθῃ τὸ σημεῖον τὸ τέρας, ἐλάλησεν πρὸς σὲ λέγων Πορευθῶμεν καὶ λατρεύσωμεν θεοῖς ἑτέροις, οὓς οὐκ οἴδατε,
Pwt:13:3 καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό σημεῖον, -ου, τό ἤ[1] ὁ ἡ τό τέρα[τ]ς, -ατος, τό ὅς ἥ ὅ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί λατρεύω (λατρευ-, λατρευ·σ-, λατρευ·σ-, -, -, -) θεός, -οῦ, ὁ ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -)
Pwt:13:3 I też, nawet, mianowicie By przychodzić Znak Albo Cud ??????? [Leksykon][zginaj][blisko]Rzeczownik (3. Decl.) ????[?]?, -????, ?? ?????·?? (neu) informacji pl zwierzęcia potwora Epicr.3.13; używany przez Cyceron cezara, Att.8.9.4. zwierząt (informacja) Kto/, który/, który By mówić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) By mówić/opowiadaj By iść I też, nawet, mianowicie By wykonywać rytuałów/obrządki zniewolone, niewola, z modlitwami i ofiarami Bóg  Inny Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z
Pwt:13:3 kai\ e)/lTE| to\ sEmei=on E)\ to\ te/ras, o(\ e)la/lEsen pro\s se\ le/gOn *poreuTO=men kai\ latreu/sOmen Teoi=s e(te/rois, ou(\s ou)k oi)/date,
Pwt:13:3 kai elTE to sEmeion E to teras, ho elalEsen pros se legOn poreuTOmen kai latreusOmen Teois heterois, hus uk oidate,
Pwt:13:3 C VB_AAS3S RA_NSN N2N_NSN C RA_NSN N3T_NSN RR_ASN VAI_AAI3S P RP_AS V1_PAPNSM VC_APS1P C VA_AAS1P N2_DPM A1A_DPM RR_APM D VX_XAI2P
Pwt:13:3 and also, even, namely to come the sign or the wonder τεράτων [lexicon][inflect][close]Noun (3rd Decl.) τέρα[τ]ς, -ατος, τό τερατ·ων (neu) gen pl beast monster Epicr.3.13; used by Cicero of Caesar, Att.8.9.4. beasts (gen) who/whom/which to speak toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) to say/tell to go and also, even, namely to perform rituals/rites enslaved, servitude, with prayers and sacrifices god [see theology] other who/whom/which οὐχ before rough breathing to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with
Pwt:13:3 and he/she/it-should-COME the (nom|acc) sign (nom|acc|voc) or the (nom|acc) wonder (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-SPEAK-ed toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) while SAY/TELL-ing (nom) we-should-be-GO-ed and we-should-PERFORM-RITUALS/RITES gods (dat) other (dat) who/whom/which (acc) not you(pl)-have-PERCEIVE-ed
Pwt:13:3 Pwt_13:3_1 Pwt_13:3_2 Pwt_13:3_3 Pwt_13:3_4 Pwt_13:3_5 Pwt_13:3_6 Pwt_13:3_7 Pwt_13:3_8 Pwt_13:3_9 Pwt_13:3_10 Pwt_13:3_11 Pwt_13:3_12 Pwt_13:3_13 Pwt_13:3_14 Pwt_13:3_15 Pwt_13:3_16 Pwt_13:3_17 Pwt_13:3_18 Pwt_13:3_19 Pwt_13:3_20
Pwt:13:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:13:4 οὐκ ἀκούσεσθε τῶν λόγων τοῦ προφήτου ἐκείνου ἢ τοῦ ἐνυπνιαζομένου τὸ ἐνύπνιον ἐκεῖνο, ὅτι πειράζει κύριος ὁ θεὸς ὑμᾶς εἰδέναι εἰ ἀγαπᾶτε κύριον τὸν θεὸν ὑμῶν ἐξ ὅλης τῆς καρδίας ὑμῶν καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς ὑμῶν.
Pwt:13:4 ye shall not hearken to the words of that prophet, or the dreamer of that dream, because the Lord thy God tries you, to know whether ye love your God with all your heart and with all your soul. (Deuteronomy 13:3 Brenton)
Pwt:13:4 nie usłuchasz słów tego proroka, albo wyjaśniacza snów. Gdyż Pan, Bóg twój, doświadcza cię, chcąc poznać, czy miłujesz Pana, Boga swego, z całego swego serca i z całej duszy. (Pwt 13:4 BT_4)
Pwt:13:4 οὐκ ἀκούσεσθε τῶν λόγων τοῦ προφήτου ἐκείνου τοῦ ἐνυπνιαζομένου τὸ ἐνύπνιον ἐκεῖνο, ὅτι πειράζει κύριος θεὸς ὑμᾶς εἰδέναι εἰ ἀγαπᾶτε κύριον τὸν θεὸν ὑμῶν ἐξ ὅλης τῆς καρδίας ὑμῶν καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς ὑμῶν.
Pwt:13:4 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ ἐκεῖνος -η -ο ἤ[1] ὁ ἡ τό ἐν·υπνιάζομαι (εν+υπνιαζ-, -, εν+υπνια·σ-/ενυπνια·σ-, -, -, εν+υπνιασ·θ-/ενυπνιασ·θ-) ὁ ἡ τό ἐν·ύπνιον, -ου, τό ἐκεῖνος -η -ο ὅτι πειράζω (πειραζ-, πειρα·σ-, πειρα·σ-, -, πεπειρασ-, πειρασ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) εἰ ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐκ ὅλος -η -ον ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ἐκ ὅλος -η -ον ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Pwt:13:4 ??? Przed przydechem mocnym By słyszeć Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Prorok Tamto Albo By śnić Sen Tamto Ponieważ/tamto zamawiać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Jeżeli By kochać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Cały Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ty I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Cały Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ty
Pwt:13:4 ou)k a)kou/sesTe tO=n lo/gOn tou= profE/tou e)kei/nou E)\ tou= e)nupniaDZome/nou to\ e)nu/pnion e)kei=no, o(/ti peira/DZei ku/rios o( Teo\s u(ma=s ei)de/nai ei) a)gapa=te ku/rion to\n Teo\n u(mO=n e)X o(/lEs tE=s kardi/as u(mO=n kai\ e)X o(/lEs tE=s PSuCHE=s u(mO=n.
Pwt:13:4 uk akusesTe tOn logOn tu profEtu ekeinu E tu enypniaDZomenu to enypnion ekeino, hoti peiraDZei kyrios ho Teos hymas eidenai ei agapate kyrion ton Teon hymOn eX holEs tEs kardias hymOn kai eX holEs tEs PSyCHEs hymOn.
Pwt:13:4 D VF_FMI2P RA_GPM N2_GPM RA_GSM N1M_GSM RD_GSM C RA_GSM V1_PMPGSM RA_ASN N2N_ASN RD_ASN C V1_PAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_AP VX_XAN C V3_PAI2P N2_ASM RA_ASM N2_ASM RP_GP P A1_GSF RA_GSF N1A_GSF RP_GP C P A1_GSF RA_GSF N1_GSF RP_GP
Pwt:13:4 οὐχ before rough breathing to hear the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. the prophet that or the to dream the dream that because/that to prove/test to tempt, attempt, make trial of, are tried, proved, seek to seduce, tempt, experiment, kidder vex, teaser [mocker] compare [1381] rallier [one who gathers together] annoy, gall, badinage, grate on, banter, haze, chaff, jar on, josh, peeve, rally, rile lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with if to love lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you out of (+gen) ἐξ before vowels whole the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) you and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels whole the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person you
Pwt:13:4 not you(pl)-will-be-HEAR-ed the (gen) words (gen) the (gen) prophet (gen) that (gen) or the (gen) while being-DREAM-ed (gen) the (nom|acc) dream (nom|acc|voc) that (nom|acc) because/that he/she/it-is-PROVE/TEST-ing, you(sg)-are-being-PROVE/TEST-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(pl) (acc) to-be-PERCEIVE-ing, to-have-PERCEIVE-ed if you(pl)-are-LOVE-ing, be-you(pl)-LOVE-ing!, you(pl)-should-be-LOVE-ing lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (acc) god (acc) you(pl) (gen) out of (+gen) whole (gen) the (gen) heart (gen), hearts (acc) you(pl) (gen) and out of (+gen) whole (gen) the (gen) life (gen) you(pl) (gen)
Pwt:13:4 Pwt_13:4_1 Pwt_13:4_2 Pwt_13:4_3 Pwt_13:4_4 Pwt_13:4_5 Pwt_13:4_6 Pwt_13:4_7 Pwt_13:4_8 Pwt_13:4_9 Pwt_13:4_10 Pwt_13:4_11 Pwt_13:4_12 Pwt_13:4_13 Pwt_13:4_14 Pwt_13:4_15 Pwt_13:4_16 Pwt_13:4_17 Pwt_13:4_18 Pwt_13:4_19 Pwt_13:4_20 Pwt_13:4_21 Pwt_13:4_22 Pwt_13:4_23 Pwt_13:4_24 Pwt_13:4_25 Pwt_13:4_26 Pwt_13:4_27 Pwt_13:4_28 Pwt_13:4_29 Pwt_13:4_30 Pwt_13:4_31 Pwt_13:4_32 Pwt_13:4_33 Pwt_13:4_34 Pwt_13:4_35 Pwt_13:4_36 Pwt_13:4_37
Pwt:13:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:13:5 ὀπίσω κυρίου τοῦ θεοῦ ὑμῶν πορεύεσθε καὶ αὐτὸν φοβηθήσεσθε καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ φυλάξεσθε καὶ τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσεσθε καὶ αὐτῷ προστεθήσεσθε.
Pwt:13:5 Ye shall follow the Lord your God, and fear him, and ye shall hear his voice, and attach yourselves to him. (Deuteronomy 13:4 Brenton)
Pwt:13:5 Za Panem, Bogiem swoim, pójdziesz. Jego się będziesz bał, przestrzegając Jego poleceń. Jego głosu będziesz słuchał, Jemu będziesz służył i przylgniesz do Niego. (Pwt 13:5 BT_4)
Pwt:13:5 ὀπίσω κυρίου τοῦ θεοῦ ὑμῶν πορεύεσθε καὶ αὐτὸν φοβηθήσεσθε καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ φυλάξεσθε καὶ τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσεσθε καὶ αὐτῷ προστεθήσεσθε.
Pwt:13:5 ὀπίσω κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί αὐτός αὐτή αὐτό φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) καί ὁ ἡ τό ἐντολή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) καί ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) καί αὐτός αὐτή αὐτό προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-)
Pwt:13:5 Z tyłu w tył, z tyłu, potem Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty By iść I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By bać się I też, nawet, mianowicie Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie On/ona/to/to samo By zabezpieczać się I też, nawet, mianowicie Dźwięku/głos płacze On/ona/to/to samo By słyszeć I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By dodawać do
Pwt:13:5 o)pi/sO kuri/ou tou= Teou= u(mO=n poreu/esTe kai\ au)to\n fobETE/sesTe kai\ ta\s e)ntola\s au)tou= fula/XesTe kai\ tE=s fOnE=s au)tou= a)kou/sesTe kai\ au)tO=| prosteTE/sesTe.
Pwt:13:5 opisO kyriu tu Teu hymOn poreuesTe kai auton fobETEsesTe kai tas entolas autu fylaXesTe kai tEs fOnEs autu akusesTe kai autO prosteTEsesTe.
Pwt:13:5 P N2_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GP V1_PMD2P C RD_ASM VC_FPI2P C RA_APF N1A_APF RD_GSM VF_FMI2P C RA_GSF N1_GSF RD_GSM VF_FMI2P C RD_DSM VC_FPI2P
Pwt:13:5 behind back, behind, after lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you to go and also, even, namely he/she/it/same to fear and also, even, namely the precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition he/she/it/same to guard and also, even, namely the sound/voice cries he/she/it/same to hear and also, even, namely he/she/it/same to add to
Pwt:13:5 behind lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) you(pl) (gen) you(pl)-are-being-GO-ed, be-you(pl)-being-GO-ed! and him/it/same (acc) you(pl)-will-be-FEAR-ed and the (acc) precepts (acc) him/it/same (gen) you(pl)-will-be-GUARD-ed and the (gen) sound/voice (gen) him/it/same (gen) you(pl)-will-be-HEAR-ed and him/it/same (dat) you(pl)-will-be-ADD-ed-TO
Pwt:13:5 Pwt_13:5_1 Pwt_13:5_2 Pwt_13:5_3 Pwt_13:5_4 Pwt_13:5_5 Pwt_13:5_6 Pwt_13:5_7 Pwt_13:5_8 Pwt_13:5_9 Pwt_13:5_10 Pwt_13:5_11 Pwt_13:5_12 Pwt_13:5_13 Pwt_13:5_14 Pwt_13:5_15 Pwt_13:5_16 Pwt_13:5_17 Pwt_13:5_18 Pwt_13:5_19 Pwt_13:5_20 Pwt_13:5_21 Pwt_13:5_22
Pwt:13:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:13:6 καὶ ὁ προφήτης ἐκεῖνος ἢ ὁ τὸ ἐνύπνιον ἐνυπνιαζόμενος ἐκεῖνος ἀποθανεῖται· ἐλάλησεν γὰρ πλανῆσαί σε ἀπὸ κυρίου τοῦ θεοῦ σου τοῦ ἐξαγαγόντος σε ἐκ γῆς Αἰγύπτου τοῦ λυτρωσαμένου σε ἐκ τῆς δουλείας ἐξῶσαί σε ἐκ τῆς ὁδοῦ, ἧς ἐνετείλατό σοι κύριος ὁ θεός σου πορεύεσθαι ἐν αὐτῇ· καὶ ἀφανιεῖς τὸν πονηρὸν ἐξ ὑμῶν αὐτῶν.
Pwt:13:6 And that prophet or that dreamer of a dream, shall die; for he has spoken to make thee err from the Lord thy God who brought thee out of the land of Egypt, who redeemed thee from bondage, to thrust thee out of the way which the Lord thy God commanded thee to walk in: so shalt thou abolish the evil from among you. (Deuteronomy 13:5 Brenton)
Pwt:13:6 Ów zaś prorok lub wyjaśniacz snów musi umrzeć, bo chcąc cię odwieść od drogi, jaką iść ci nakazał Pan, Bóg twój, głosił odstępstwo od Pana, Boga twego, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, wybawił cię z domu niewoli. W ten sposób usuniesz zło spośród siebie. (Pwt 13:6 BT_4)
Pwt:13:6 καὶ προφήτης ἐκεῖνος τὸ ἐνύπνιον ἐνυπνιαζόμενος ἐκεῖνος ἀποθανεῖται· ἐλάλησεν γὰρ πλανῆσαί σε ἀπὸ κυρίου τοῦ θεοῦ σου τοῦ ἐξαγαγόντος σε ἐκ γῆς Αἰγύπτου τοῦ λυτρωσαμένου σε ἐκ τῆς δουλείας ἐξῶσαί σε ἐκ τῆς ὁδοῦ, ἧς ἐνετείλατό σοι κύριος θεός σου πορεύεσθαι ἐν αὐτῇ· καὶ ἀφανιεῖς τὸν πονηρὸν ἐξ ὑμῶν αὐτῶν.
Pwt:13:6 καί ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ ἐκεῖνος -η -ο ἤ[1] ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό ἐν·ύπνιον, -ου, τό ἐν·υπνιάζομαι (εν+υπνιαζ-, -, εν+υπνια·σ-/ενυπνια·σ-, -, -, εν+υπνιασ·θ-/ενυπνιασ·θ-) ἐκεῖνος -η -ο ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) γάρ πλανάω (πλαν(α)-, πλανη·σ-, πλανη·σ-, πεπλανη·κ-, πεπλανη-, πλανη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐκ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό λυτρόω (λυτρ(ο)-, λυτρω·σ-, λυτρω·σ-, -, λελυτρω-, λυτρω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐκ ὁ ἡ τό δουλεία, -ας, ἡ ἐξ·ωθέω (-, εξ+ω[θ]·σ-, εξ+ω[θ]·σ-, -, εξ+ωθ-, εξ+ωσ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐκ ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ ὅς ἥ ὅ ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀ·φανίζω (αφανιζ-, αφανι(ε)·[σ]-/αφανι·σ-, αφανι·σ-, -, ηφανισ-, αφανισ·θ-) ὁ ἡ τό πονηρός -ά -όν ἐκ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς αὐτός αὐτή αὐτό
Pwt:13:6 I też, nawet, mianowicie Prorok Tamto Albo Sen By śnić Tamto By umierać By mówić Dla odtąd, jak By wędrować/powód by błądzić [zobacz planetę] Ty; twój/twój(sg) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) By prowadzić poza Ty; twój/twój(sg) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ziemi/ziemia Egipt [kraj z] By wykupywać być wypuszczany, na zapłacie okupu Ty; twój/twój(sg) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Niewolnictwo By wyganiać Ty; twój/twój(sg) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Drogi {Sposobu}/droga Kto/, który/, który By zalecać rozkaz Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) By iść W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By znikać Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ty On/ona/to/to samo
Pwt:13:6 kai\ o( profE/tEs e)kei=nos E)\ o( to\ e)nu/pnion e)nupniaDZo/menos e)kei=nos a)poTanei=tai· e)la/lEsen ga\r planE=sai/ se a)po\ kuri/ou tou= Teou= sou tou= e)Xagago/ntos se e)k gE=s *ai)gu/ptou tou= lutrOsame/nou se e)k tE=s doulei/as e)XO=sai/ se e)k tE=s o(dou=, E(=s e)netei/lato/ soi ku/rios o( Teo/s sou poreu/esTai e)n au)tE=|· kai\ a)faniei=s to\n ponEro\n e)X u(mO=n au)tO=n.
Pwt:13:6 kai ho profEtEs ekeinos E ho to enypnion enypniaDZomenos ekeinos apoTaneitai· elalEsen gar planEsai se apo kyriu tu Teu su tu eXagagontos se ek gEs aigyptu tu lytrOsamenu se ek tEs duleias eXOsai se ek tEs hodu, hEs eneteilato soi kyrios ho Teos su poreuesTai en autE· kai afanieis ton ponEron eX hymOn autOn.
Pwt:13:6 C RA_NSM N1M_NSM RD_NSM C RA_NSM RA_ASN N2N_ASN V1_PMPNSM RD_NSM VF2_FMI3S VAI_AAI3S x VA_AAN RP_AS P N2_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GS RA_GSM VB_AAPGSM RP_AS P N1_GSF N2_GSF RA_GSM VA_AMPGSM RP_AS P RA_GSF N1A_GSF VA_AAN RP_AS P RA_GSF N2_GSF RR_GSF VAI_AMI3S RP_DS N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS V1_PMN P RD_DSF C VF2_FAI2S RA_ASM A1A_ASM P RP_GP RD_GPM
Pwt:13:6 and also, even, namely the prophet that or the the dream to dream that to die to speak for since, as to wander/cause to stray [see planet] you; your/yours(sg) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) the to lead out you; your/yours(sg) out of (+gen) ἐξ before vowels earth/land Egypt [country of] the to redeem to be released, upon payment of ransom you; your/yours(sg) out of (+gen) ἐξ before vowels the slavery to expel you; your/yours(sg) out of (+gen) ἐξ before vowels the way/road who/whom/which to enjoin command you; your/yours(sg); to rub worn, rub lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) to go in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same and also, even, namely to disappear the wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος out of (+gen) ἐξ before vowels you he/she/it/same
Pwt:13:6 and the (nom) prophet (nom) that (nom) or the (nom) the (nom|acc) dream (nom|acc|voc) while being-DREAM-ed (nom) that (nom) he/she/it-will-be-DIE-ed he/she/it-SPEAK-ed for to-WandER/CAUSE-TO-STRAY, be-you(sg)-WandER/CAUSE-ed-TO-STRAY!, he/she/it-happens-to-WandER/CAUSE-TO-STRAY (opt) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) away from (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (gen) upon LEAD-ing-OUT (gen) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) out of (+gen) earth/land (gen) Egypt (gen) the (gen) upon being-REDEEM-ed (gen) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) out of (+gen) the (gen) slavery (gen), slaveries (acc) to-EXPEL, be-you(sg)-EXPEL-ed!, you(sg)-have-been-EXPEL-ed, he/she/it-happens-to-EXPEL (opt) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) out of (+gen) the (gen) way/road (gen) who/whom/which (gen) he/she/it-was-ENJOIN-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) to-be-being-GO-ed in/among/by (+dat) her/it/same (dat) and you(sg)-will-DISAPPEAR the (acc) wicked ([Adj] acc, nom|acc|voc) out of (+gen) you(pl) (gen) them/same (gen)
Pwt:13:6 Pwt_13:6_1 Pwt_13:6_2 Pwt_13:6_3 Pwt_13:6_4 Pwt_13:6_5 Pwt_13:6_6 Pwt_13:6_7 Pwt_13:6_8 Pwt_13:6_9 Pwt_13:6_10 Pwt_13:6_11 Pwt_13:6_12 Pwt_13:6_13 Pwt_13:6_14 Pwt_13:6_15 Pwt_13:6_16 Pwt_13:6_17 Pwt_13:6_18 Pwt_13:6_19 Pwt_13:6_20 Pwt_13:6_21 Pwt_13:6_22 Pwt_13:6_23 Pwt_13:6_24 Pwt_13:6_25 Pwt_13:6_26 Pwt_13:6_27 Pwt_13:6_28 Pwt_13:6_29 Pwt_13:6_30 Pwt_13:6_31 Pwt_13:6_32 Pwt_13:6_33 Pwt_13:6_34 Pwt_13:6_35 Pwt_13:6_36 Pwt_13:6_37 Pwt_13:6_38 Pwt_13:6_39 Pwt_13:6_40 Pwt_13:6_41 Pwt_13:6_42 Pwt_13:6_43 Pwt_13:6_44 Pwt_13:6_45 Pwt_13:6_46 Pwt_13:6_47 Pwt_13:6_48 Pwt_13:6_49 Pwt_13:6_50 Pwt_13:6_51 Pwt_13:6_52 Pwt_13:6_53 Pwt_13:6_54
Pwt:13:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:13:7 Ἐὰν δὲ παρακαλέσῃ σε ὁ ἀδελφός σου ἐκ πατρός σου ἢ ἐκ μητρός σου ἢ ὁ υἱός σου ἢ ἡ θυγάτηρ σου ἢ ἡ γυνὴ ἡ ἐν κόλπῳ σου ἢ ὁ φίλος ὁ ἴσος τῆς ψυχῆς σου λάθρᾳ λέγων Βαδίσωμεν καὶ λατρεύσωμεν θεοῖς ἑτέροις, οὓς οὐκ ᾔδεις σὺ καὶ οἱ πατέρες σου,
Pwt:13:7 And if thy brother by thy father or mother, or thy son, or daughter, or thy wife in thy bosom, or friend who is equal to thine own soul, entreat thee secretly, saying, Let us go and serve other gods, which neither thou nor thy fathers have known, (Deuteronomy 13:6 Brenton)
Pwt:13:7 Jeśli cię będzie pobudzał skrycie twój brat, syn twojej matki, twój syn lub córka albo żona, co na łonie twym spoczywa albo przyjaciel tak ci miły, jak ty sam, mówiąc: «Chodźmy, służmy bogom obcym», bogom, których nie znałeś ani ty, ani przodkowie twoi - (Pwt 13:7 BT_4)
Pwt:13:7 Ἐὰν δὲ παρακαλέσῃ σε ἀδελφός σου ἐκ πατρός σου ἐκ μητρός σου υἱός σου θυγάτηρ σου γυνὴ ἐν κόλπῳ σου φίλος ἴσος τῆς ψυχῆς σου λάθρᾳ λέγων Βαδίσωμεν καὶ λατρεύσωμεν θεοῖς ἑτέροις, οὓς οὐκ ᾔδεις σὺ καὶ οἱ πατέρες σου,
Pwt:13:7 ἐάν (εἰ ἄν) δέ παρα·καλέω (παρα+καλ(ε)-, παρα+καλε·σ-, παρα+καλε·σ-, -, παρα+κεκλη-, παρα+κλη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐκ πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἤ[1] ἐκ μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἤ[1] ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἤ[1] ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἤ[1] ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ὁ ἡ τό ἐν κόλπος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἤ[1] ὁ ἡ τό φίλος -η -ον ὁ ἡ τό ἴσος -η -ον ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν λάθρᾳ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   καί λατρεύω (λατρευ-, λατρευ·σ-, λατρευ·σ-, -, -, -) θεός, -οῦ, ὁ ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Pwt:13:7 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś By wnosić petycję do petycji, pocieszać, błagać, proszę, wołać {telefonować}, posyłać po, wezwać, zapraszać, napominać, zachęcać, odwoływać się do, żałować, żałować, pocieszać, błagać, przemawiać, prosić, prosić {pytać} poważnie, prośba, wstawiać się u Ty; twój/twój(sg) Brat Ty; twój/twój(sg) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ojciec Ty; twój/twój(sg) Albo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Matka Ty; twój/twój(sg) Albo Syn Ty; twój/twój(sg) Albo Córka Ty; twój/twój(sg) Albo Kobiety/żona W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Łono serca Ty; twój/twój(sg) Albo Przyjaciela towarzysz Bądź podobnym prosto, równy, zdolny, zdolny, zapałka {mecz}, odpowiadaj; bądź podobny do, to samo, identyczny Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ty; twój/twój(sg) Dyskretnie By mówić/opowiadaj I też, nawet, mianowicie By wykonywać rytuałów/obrządki zniewolone, niewola, z modlitwami i ofiarami Bóg  Inny Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Ty I też, nawet, mianowicie Ojciec Ty; twój/twój(sg)
Pwt:13:7 *)ea\n de\ parakale/sE| se o( a)delfo/s sou e)k patro/s sou E)\ e)k mEtro/s sou E)\ o( ui(o/s sou E)\ E( Tuga/tEr sou E)\ E( gunE\ E( e)n ko/lpO| sou E)\ o( fi/los o( i)/sos tE=s PSuCHE=s sou la/Tra| le/gOn *badi/sOmen kai\ latreu/sOmen Teoi=s e(te/rois, ou(\s ou)k E)/|deis su\ kai\ oi( pate/res sou,
Pwt:13:7 ean de parakalesE se ho adelfos su ek patros su E ek mEtros su E ho hyios su E hE TygatEr su E hE gynE hE en kolpO su E ho filos ho isos tEs PSyCHEs su laTra legOn badisOmen kai latreusOmen Teois heterois, hus uk Edeis sy kai hoi pateres su,
Pwt:13:7 C x VA_AAS3S RP_AS RA_NSM N2_NSM RP_GS P N3_GSM RP_GS C P N3R_GSF RP_GS C RA_NSM N2_NSM RP_GS C RA_NSF N3_NSF RP_GS C RA_NSF N3K_NSF RA_NSF P N2_DSM RP_GS C RA_NSM A1_NSM RA_NSM A1_NSM RA_GSF N1_GSF RP_GS D V1_PAPNSM VA_AAS1P C VA_AAS1P N2_DPM A1A_DPM RR_APM D VXI_YAI2S RP_NS C RA_NPM N3_NPM RP_GS
Pwt:13:7 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to petition petition, comfort, beseech, please, call, send for, summon, invite, exhort, encourage, appeal to, repent, regret, console, entreat, plead, beg, ask earnestly, request, plead with you; your/yours(sg) the brother you; your/yours(sg) out of (+gen) ἐξ before vowels father you; your/yours(sg) or out of (+gen) ἐξ before vowels mother you; your/yours(sg) or the son you; your/yours(sg) or the daughter you; your/yours(sg) or the woman/wife the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among bosom of the heart you; your/yours(sg) or the friend companion the resemble straight, equal, able, capable, match, correspond; be similar to, same, identical the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person you; your/yours(sg) discreetly to say/tell ć and also, even, namely to perform rituals/rites enslaved, servitude, with prayers and sacrifices god [see theology] other who/whom/which οὐχ before rough breathing to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with you and also, even, namely the father you; your/yours(sg)
Pwt:13:7 if-ever Yet you(sg)-will-be-PETITION-ed, he/she/it-should-PETITION, you(sg)-should-be-PETITION-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) the (nom) brother (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) out of (+gen) father (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) or out of (+gen) mother (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) or the (nom) son (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) or the (nom) daughter (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) or the (nom) woman/wife (nom) the (nom) in/among/by (+dat) bosom (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) or the (nom) friend ([Adj] nom) the (nom) resemble ([Adj] nom) the (gen) life (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) discreetly while SAY/TELL-ing (nom)   and we-should-PERFORM-RITUALS/RITES gods (dat) other (dat) who/whom/which (acc) not you(sg)-had-PERCEIVE-ed you(sg) (nom) and the (nom) fathers (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Pwt:13:7 Pwt_13:7_1 Pwt_13:7_2 Pwt_13:7_3 Pwt_13:7_4 Pwt_13:7_5 Pwt_13:7_6 Pwt_13:7_7 Pwt_13:7_8 Pwt_13:7_9 Pwt_13:7_10 Pwt_13:7_11 Pwt_13:7_12 Pwt_13:7_13 Pwt_13:7_14 Pwt_13:7_15 Pwt_13:7_16 Pwt_13:7_17 Pwt_13:7_18 Pwt_13:7_19 Pwt_13:7_20 Pwt_13:7_21 Pwt_13:7_22 Pwt_13:7_23 Pwt_13:7_24 Pwt_13:7_25 Pwt_13:7_26 Pwt_13:7_27 Pwt_13:7_28 Pwt_13:7_29 Pwt_13:7_30 Pwt_13:7_31 Pwt_13:7_32 Pwt_13:7_33 Pwt_13:7_34 Pwt_13:7_35 Pwt_13:7_36 Pwt_13:7_37 Pwt_13:7_38 Pwt_13:7_39 Pwt_13:7_40 Pwt_13:7_41 Pwt_13:7_42 Pwt_13:7_43 Pwt_13:7_44 Pwt_13:7_45 Pwt_13:7_46 Pwt_13:7_47 Pwt_13:7_48 Pwt_13:7_49 Pwt_13:7_50 Pwt_13:7_51 Pwt_13:7_52
Pwt:13:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:13:8 ἀπὸ τῶν θεῶν τῶν ἐθνῶν τῶν περικύκλῳ ὑμῶν τῶν ἐγγιζόντων σοι ἢ τῶν μακρὰν ἀπὸ σοῦ ἀπ’ ἄκρου τῆς γῆς ἕως ἄκρου τῆς γῆς,
Pwt:13:8 of the gods of the nations that are round about you, who are near thee or at a distance from thee, from one end of the earth to the other; (Deuteronomy 13:7 Brenton)
Pwt:13:8 jakiemuś spośród bóstw okolicznych narodów, czy też dalekich od jednego krańca ziemi do drugiego - (Pwt 13:8 BT_4)
Pwt:13:8 ἀπὸ τῶν θεῶν τῶν ἐθνῶν τῶν περικύκλῳ ὑμῶν τῶν ἐγγιζόντων σοι τῶν μακρὰν ἀπὸ σοῦ ἀπ’ ἄκρου τῆς γῆς ἕως ἄκρου τῆς γῆς,
Pwt:13:8 ἀπό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ; θεά, -ᾶς, ἡ ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό ἐγγίζω (εγγιζ-, εγγι(ε)·[σ]-, εγγι·σ-, ηγγι·κ-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἤ[1] ὁ ἡ τό μακράν; μακρός -ά -όν ἀπό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπό ἄκρον, -ου, τό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἄκρον, -ου, τό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Pwt:13:8 Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Bóg ; bogini Naród [zobacz etniczny] Ty Do blisko (zbliżaj się, gróź, pod ręką, pobliski, przychodź blisko, (nadchodź)) Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Albo Daleko; daleko [zobacz makro] Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Najdalszy obszaru/wierzchołek Ziemi/ziemia Aż; świtaj Najdalszy obszaru/wierzchołek Ziemi/ziemia
Pwt:13:8 a)po\ tO=n TeO=n tO=n e)TnO=n tO=n periku/klO| u(mO=n tO=n e)ggiDZo/ntOn soi E)\ tO=n makra\n a)po\ sou= a)p’ a)/krou tE=s gE=s e(/Os a)/krou tE=s gE=s,
Pwt:13:8 apo tOn TeOn tOn eTnOn tOn perikyklO hymOn tOn engiDZontOn soi E tOn makran apo su ap’ akru tEs gEs heOs akru tEs gEs,
Pwt:13:8 P RA_GPM N2_GPM RA_GPN N3E_GPN RA_GPN D RP_GP RA_GPN V1_PAPGPN RP_DS C RA_GPN D P RP_GS P A1A_GSN RA_GSF N1_GSF P A1A_GSN RA_GSF N1_GSF
Pwt:13:8 from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the god [see theology]; goddess the nation [see ethnic] the ć you the to near (draw near, be imminent, at hand, nearby, come nigh, (approach)) you; your/yours(sg); to rub worn, rub or the far; far [see macro] from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing furthest extent/apex the earth/land until; dawn furthest extent/apex the earth/land
Pwt:13:8 away from (+gen) the (gen) gods (gen); goddesses (gen) the (gen) nations (gen) the (gen)   you(pl) (gen) the (gen) let-them-be-NEAR-ing! (classical), while NEAR-ing (gen) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) or the (gen) far; far ([Adj] acc) away from (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) away from (+gen) furthest extent/apex (gen) the (gen) earth/land (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) furthest extent/apex (gen) the (gen) earth/land (gen)
Pwt:13:8 Pwt_13:8_1 Pwt_13:8_2 Pwt_13:8_3 Pwt_13:8_4 Pwt_13:8_5 Pwt_13:8_6 Pwt_13:8_7 Pwt_13:8_8 Pwt_13:8_9 Pwt_13:8_10 Pwt_13:8_11 Pwt_13:8_12 Pwt_13:8_13 Pwt_13:8_14 Pwt_13:8_15 Pwt_13:8_16 Pwt_13:8_17 Pwt_13:8_18 Pwt_13:8_19 Pwt_13:8_20 Pwt_13:8_21 Pwt_13:8_22 Pwt_13:8_23 Pwt_13:8_24
Pwt:13:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:13:9 οὐ συνθελήσεις αὐτῷ καὶ οὐκ εἰσακούσῃ αὐτοῦ, καὶ οὐ φείσεται ὁ ὀφθαλμός σου ἐπ’ αὐτῷ, οὐκ ἐπιποθήσεις ἐπ’ αὐτῷ οὐδ’ οὐ μὴ σκεπάσῃς αὐτόν·
Pwt:13:9 thou shalt not consent to him, neither shalt thou hearken to him; and thine eye shall not spare him, thou shalt feel no regret for him, neither shalt thou at all protect him: (Deuteronomy 13:8 Brenton)
Pwt:13:9 nie usłuchasz go, nie ulegniesz mu, nie spojrzysz na niego z litością, nie będziesz miał miłosierdzia, nie będziesz taił jego przestępstwa. (Pwt 13:9 BT_4)
Pwt:13:9 οὐ συνθελήσεις αὐτῷ καὶ οὐκ εἰσακούσῃ αὐτοῦ, καὶ οὐ φείσεται ὀφθαλμός σου ἐπ’ αὐτῷ, οὐκ ἐπιποθήσεις ἐπ’ αὐτῷ οὐδ’ οὐ μὴ σκεπάσῃς αὐτόν·
Pwt:13:9 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ   αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ φείδομαι (φειδ-, φει[δ]·σ-, φει[δ]·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐπι·πόθησις, -εως, ἡ; ἐπι·ποθέω (επι+ποθ(ε)-, επι+ποθη·σ-, επι+ποθη·σ-, -, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό οὐδέ (οὐ δέ) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή σκεπάζω [LXX] (σκεπαζ-, σκεπα·σ-, σκεπα·σ-, -, -, σκεπασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Pwt:13:9 ??? Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Zbywający {Oszczędzać} Oko Ty; twój/twój(sg) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym Pragnięcie; do długo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) ??? Przed przydechem mocnym Nie By chronić się On/ona/to/to samo
Pwt:13:9 ou) sunTelE/seis au)tO=| kai\ ou)k ei)sakou/sE| au)tou=, kai\ ou) fei/setai o( o)fTalmo/s sou e)p’ au)tO=|, ou)k e)pipoTE/seis e)p’ au)tO=| ou)d’ ou) mE\ skepa/sE|s au)to/n·
Pwt:13:9 u synTelEseis autO kai uk eisakusE autu, kai u feisetai ho ofTalmos su ep’ autO, uk epipoTEseis ep’ autO ud’ u mE skepasEs auton·
Pwt:13:9 D VF_FAI2S RD_DSM C D VF_FMI2S RD_GSM C D VF_FMI3S RA_NSM N2_NSM RP_GS P RD_DSM D VF_FAI2S P RD_DSM C D D VA_AAS2S RD_ASM
Pwt:13:9 οὐχ before rough breathing ć he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to heard (being heard, listen into, hearken) he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to spare the eye you; your/yours(sg) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same οὐχ before rough breathing longing; to long upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) οὐχ before rough breathing not to shelter he/she/it/same
Pwt:13:9 not   him/it/same (dat) and not you(sg)-will-be-HEARD-ed, he/she/it-should-HEARD, you(sg)-should-be-HEARD-ed him/it/same (gen) and not he/she/it-will-be-SPARE-ed the (nom) eye (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (dat) not longings (acc, nom|voc); you(sg)-will-LONG upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (dat) neither/nor not not you(sg)-should-SHELTER him/it/same (acc)
Pwt:13:9 Pwt_13:9_1 Pwt_13:9_2 Pwt_13:9_3 Pwt_13:9_4 Pwt_13:9_5 Pwt_13:9_6 Pwt_13:9_7 Pwt_13:9_8 Pwt_13:9_9 Pwt_13:9_10 Pwt_13:9_11 Pwt_13:9_12 Pwt_13:9_13 Pwt_13:9_14 Pwt_13:9_15 Pwt_13:9_16 Pwt_13:9_17 Pwt_13:9_18 Pwt_13:9_19 Pwt_13:9_20 Pwt_13:9_21 Pwt_13:9_22 Pwt_13:9_23 Pwt_13:9_24
Pwt:13:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:13:10 ἀναγγέλλων ἀναγγελεῖς περὶ αὐτοῦ, αἱ χεῖρές σου ἔσονται ἐπ’ αὐτὸν ἐν πρώτοις ἀποκτεῖναι αὐτόν, καὶ αἱ χεῖρες παντὸς τοῦ λαοῦ ἐπ’ ἐσχάτῳ,
Pwt:13:10 thou shalt surely report concerning him, and thy hands shall be upon him among the first to slay him, and the hands of all the people at the last. (Deuteronomy 13:9 Brenton)
Pwt:13:10 Winieneś go zabić, pierwszy podniesiesz rękę, aby go zgładzić, a potem cały lud. (Pwt 13:10 BT_4)
Pwt:13:10 ἀναγγέλλων ἀναγγελεῖς περὶ αὐτοῦ, αἱ χεῖρές σου ἔσονται ἐπ’ αὐτὸν ἐν πρώτοις ἀποκτεῖναι αὐτόν, καὶ αἱ χεῖρες παντὸς τοῦ λαοῦ ἐπ’ ἐσχάτῳ,
Pwt:13:10 ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) περί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ἐν πρῶτος -η -ον ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐπί ἔσχατος -η -ον
Pwt:13:10 By ogłaszać ogłaszaj, informuj By ogłaszać ogłaszaj, informuj Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) On/ona/to/to samo Ręka Ty; twój/twój(sg) By być Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Po pierwsze By zabijać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ręka Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ostatni
Pwt:13:10 a)nagge/llOn a)naggelei=s peri\ au)tou=, ai( CHei=re/s sou e)/sontai e)p’ au)to\n e)n prO/tois a)poktei=nai au)to/n, kai\ ai( CHei=res panto\s tou= laou= e)p’ e)sCHa/tO|,
Pwt:13:10 anangellOn anangeleis peri autu, hai CHeires su esontai ep’ auton en prOtois apokteinai auton, kai hai CHeires pantos tu lau ep’ esCHatO,
Pwt:13:10 V1_PAPNSM VF2_FAI2S P RD_GSM RA_NPF N3_NPF RP_GS VF_FMI3P P RD_ASM P A1_DPNS VA_AAN RD_ASM C RA_NPF N3_NPF A3_GSM RA_GSM N2_GSM P A1_DSN
Pwt:13:10 to proclaim proclaim, report to proclaim proclaim, report about (+acc,+gen) he/she/it/same the hand you; your/yours(sg) to be upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among first to kill he/she/it/same and also, even, namely the hand every all, each, every, the whole of the people upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing last
Pwt:13:10 while PROCLAIM-ing (nom) you(sg)-will-PROCLAIM, upon being-PROCLAIM-ed (nom|voc) about (+acc,+gen) him/it/same (gen) the (nom) hands (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) they-will-be upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) in/among/by (+dat) first (dat) to-KILL, be-you(sg)-KILL-ed!, he/she/it-happens-to-KILL (opt) him/it/same (acc) and the (nom) hands (nom|voc) every (gen) the (gen) people (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) last (dat)
Pwt:13:10 Pwt_13:10_1 Pwt_13:10_2 Pwt_13:10_3 Pwt_13:10_4 Pwt_13:10_5 Pwt_13:10_6 Pwt_13:10_7 Pwt_13:10_8 Pwt_13:10_9 Pwt_13:10_10 Pwt_13:10_11 Pwt_13:10_12 Pwt_13:10_13 Pwt_13:10_14 Pwt_13:10_15 Pwt_13:10_16 Pwt_13:10_17 Pwt_13:10_18 Pwt_13:10_19 Pwt_13:10_20 Pwt_13:10_21 Pwt_13:10_22
Pwt:13:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:13:11 καὶ λιθοβολήσουσιν αὐτὸν ἐν λίθοις, καὶ ἀποθανεῖται, ὅτι ἐζήτησεν ἀποστῆσαί σε ἀπὸ κυρίου τοῦ θεοῦ σου τοῦ ἐξαγαγόντος σε ἐκ γῆς Αἰγύπτου ἐξ οἴκου δουλείας.
Pwt:13:11 And they shall stone him with stones, and he shall die, because he sought to draw thee away from the Lord thy God who brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. (Deuteronomy 13:10 Brenton)
Pwt:13:11 Ukamienujesz go na śmierć, ponieważ usiłował cię odwieść od Pana, Boga twojego, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. (Pwt 13:11 BT_4)
Pwt:13:11 καὶ λιθοβολήσουσιν αὐτὸν ἐν λίθοις, καὶ ἀποθανεῖται, ὅτι ἐζήτησεν ἀποστῆσαί σε ἀπὸ κυρίου τοῦ θεοῦ σου τοῦ ἐξαγαγόντος σε ἐκ γῆς Αἰγύπτου ἐξ οἴκου δουλείας.
Pwt:13:11 καί λιθο·βολέω (λιθοβολ(ε)-, λιθοβολη·σ-, λιθοβολη·σ-, -, λελιθοβολη-, λιθοβολη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν λίθος, -ου, ὁ καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ὅτι ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐκ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ ἐκ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) δουλεία, -ας, ἡ
Pwt:13:11 I też, nawet, mianowicie By ukamienować zabijanie z kamieniami, futrem z kamieniami On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kamień I też, nawet, mianowicie By umierać Ponieważ/tamto By szukać By uwalniać Ty; twój/twój(sg) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) By prowadzić poza Ty; twój/twój(sg) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ziemi/ziemia Egipt [kraj z] Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Dom; by mieszkać Niewolnictwo
Pwt:13:11 kai\ liTobolE/sousin au)to\n e)n li/Tois, kai\ a)poTanei=tai, o(/ti e)DZE/tEsen a)postE=sai/ se a)po\ kuri/ou tou= Teou= sou tou= e)Xagago/ntos se e)k gE=s *ai)gu/ptou e)X oi)/kou doulei/as.
Pwt:13:11 kai liTobolEsusin auton en liTois, kai apoTaneitai, hoti eDZEtEsen apostEsai se apo kyriu tu Teu su tu eXagagontos se ek gEs aigyptu eX oiku duleias.
Pwt:13:11 C VF_FAI3P RD_ASM P N2_DPM C VF2_FMI3S C VAI_AAI3S VA_AAN RP_AS P N2_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GS RA_GSM VB_AAPGSM RP_AS P N1_GSF N2_GSF P N2_GSM N1A_GSF
Pwt:13:11 and also, even, namely to stone kill with stones, pelt with stones he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among stone and also, even, namely to die because/that to seek to disengage you; your/yours(sg) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) the to lead out you; your/yours(sg) out of (+gen) ἐξ before vowels earth/land Egypt [country of] out of (+gen) ἐξ before vowels house; to dwell slavery
Pwt:13:11 and they-will-STONE, going-to-STONE (fut ptcp) (dat) him/it/same (acc) in/among/by (+dat) stones (dat) and he/she/it-will-be-DIE-ed because/that he/she/it-SEEK-ed to-DISENGAGE, be-you(sg)-DISENGAGE-ed!, he/she/it-happens-to-DISENGAGE (opt) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) away from (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (gen) upon LEAD-ing-OUT (gen) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) out of (+gen) earth/land (gen) Egypt (gen) out of (+gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! slavery (gen), slaveries (acc)
Pwt:13:11 Pwt_13:11_1 Pwt_13:11_2 Pwt_13:11_3 Pwt_13:11_4 Pwt_13:11_5 Pwt_13:11_6 Pwt_13:11_7 Pwt_13:11_8 Pwt_13:11_9 Pwt_13:11_10 Pwt_13:11_11 Pwt_13:11_12 Pwt_13:11_13 Pwt_13:11_14 Pwt_13:11_15 Pwt_13:11_16 Pwt_13:11_17 Pwt_13:11_18 Pwt_13:11_19 Pwt_13:11_20 Pwt_13:11_21 Pwt_13:11_22 Pwt_13:11_23 Pwt_13:11_24 Pwt_13:11_25
Pwt:13:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:13:12 καὶ πᾶς Ισραηλ ἀκούσας φοβηθήσεται καὶ οὐ προσθήσουσιν ἔτι ποιῆσαι κατὰ τὸ ῥῆμα τὸ πονηρὸν τοῦτο ἐν ὑμῖν.
Pwt:13:12 And all Israel shall hear, and fear, and shall not again do according to this evil thing among you. (Deuteronomy 13:11 Brenton)
Pwt:13:12 Cały Izrael, słysząc to, ulęknie się i przestanie czynić to zło pośród siebie. (Pwt 13:12 BT_4)
Pwt:13:12 καὶ πᾶς Ισραηλ ἀκούσας φοβηθήσεται καὶ οὐ προσθήσουσιν ἔτι ποιῆσαι κατὰ τὸ ῥῆμα τὸ πονηρὸν τοῦτο ἐν ὑμῖν.
Pwt:13:12 καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός Ἰσραήλ, ὁ ἄκων[τ] ἄκουσα ἆκο[υ]ν[τ]; ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) ἔτι ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κατά ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό πονηρός -ά -όν οὗτος αὕτη τοῦτο ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Pwt:13:12 I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Izrael Niechętny; by słyszeć By bać się I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By dodawać do Jeszcze/jeszcze By czynić/rób W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty
Pwt:13:12 kai\ pa=s *israEl a)kou/sas fobETE/setai kai\ ou) prosTE/sousin e)/ti poiE=sai kata\ to\ r(E=ma to\ ponEro\n tou=to e)n u(mi=n.
Pwt:13:12 kai pas israEl akusas fobETEsetai kai u prosTEsusin eti poiEsai kata to rEma to ponEron tuto en hymin.
Pwt:13:12 C A3_NSM N_NSM VA_AAPNSM VC_FPI3S C D VF_FAI3P D VA_AAN P RA_ASN N3M_ASN RA_ASN A1A_ASN RD_ASN P RP_DP
Pwt:13:12 and also, even, namely every all, each, every, the whole of Israel unwilling; to hear to fear and also, even, namely οὐχ before rough breathing to add to yet/still to do/make down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the declaration statement, utterance the wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you
Pwt:13:12 and every (nom|voc) Israel (indecl) unwilling ([Adj] acc); upon HEAR-ing (nom|voc) he/she/it-will-be-FEAR-ed and not they-will-ADD-TO, going-to-ADD (fut ptcp) (dat) yet/still to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) the (nom|acc) wicked ([Adj] acc, nom|acc|voc) this (nom|acc) in/among/by (+dat) you(pl) (dat)
Pwt:13:12 Pwt_13:12_1 Pwt_13:12_2 Pwt_13:12_3 Pwt_13:12_4 Pwt_13:12_5 Pwt_13:12_6 Pwt_13:12_7 Pwt_13:12_8 Pwt_13:12_9 Pwt_13:12_10 Pwt_13:12_11 Pwt_13:12_12 Pwt_13:12_13 Pwt_13:12_14 Pwt_13:12_15 Pwt_13:12_16 Pwt_13:12_17 Pwt_13:12_18
Pwt:13:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:13:13 Ἐὰν δὲ ἀκούσῃς ἐν μιᾷ τῶν πόλεών σου, ὧν κύριος ὁ θεός σου δίδωσίν σοι κατοικεῖν σε ἐκεῖ, λεγόντων
Pwt:13:13 And if in one of thy cities which the Lord God gives thee to dwell therein, thou shalt hear men saying, (Deuteronomy 13:12 Brenton)
Pwt:13:13 Jeśli usłyszysz w jednym z miast, które Pan, Bóg twój, daje ci na mieszkanie, (Pwt 13:13 BT_4)
Pwt:13:13 Ἐὰν δὲ ἀκούσῃς ἐν μιᾷ τῶν πόλεών σου, ὧν κύριος θεός σου δίδωσίν σοι κατοικεῖν σε ἐκεῖ, λεγόντων
Pwt:13:13 ἐάν (εἰ ἄν) δέ ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ἐν εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅς ἥ ὅ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐκεῖ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Pwt:13:13 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś By słyszeć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jeden Miasto Ty; twój/twój(sg) Kto/, który/, który Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) By dawać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Ty; twój/twój(sg) Tam By mówić/opowiadaj
Pwt:13:13 *)ea\n de\ a)kou/sE|s e)n mia=| tO=n po/leO/n sou, O(=n ku/rios o( Teo/s sou di/dOsi/n soi katoikei=n se e)kei=, lego/ntOn
Pwt:13:13 ean de akusEs en mia tOn poleOn su, hOn kyrios ho Teos su didOsin soi katoikein se ekei, legontOn
Pwt:13:13 C x VA_AAS2S P A1A_DSF RA_GPF N3I_GPF RP_GS RR_GPF N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS V8_PAI3S RP_DS V2_PAN RP_AS D V1_PAPGPM
Pwt:13:13 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to hear in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among one the city you; your/yours(sg) who/whom/which lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) to give you; your/yours(sg); to rub worn, rub to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) you; your/yours(sg) there to say/tell
Pwt:13:13 if-ever Yet you(sg)-should-HEAR in/among/by (+dat) one (dat) the (gen) cities (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) who/whom/which (gen) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-is-GIVE-ing, they-should-be-GIVE-ing you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) to-be-RESIDE/SETTLE-ing-DOWN you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) there let-them-be-SAY/TELL-ing! (classical), while SAY/TELL-ing (gen)
Pwt:13:13 Pwt_13:13_1 Pwt_13:13_2 Pwt_13:13_3 Pwt_13:13_4 Pwt_13:13_5 Pwt_13:13_6 Pwt_13:13_7 Pwt_13:13_8 Pwt_13:13_9 Pwt_13:13_10 Pwt_13:13_11 Pwt_13:13_12 Pwt_13:13_13 Pwt_13:13_14 Pwt_13:13_15 Pwt_13:13_16 Pwt_13:13_17 Pwt_13:13_18 Pwt_13:13_19
Pwt:13:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:13:14 Ἐξήλθοσαν ἄνδρες παράνομοι ἐξ ὑμῶν καὶ ἀπέστησαν πάντας τοὺς κατοικοῦντας τὴν πόλιν αὐτῶν λέγοντες Πορευθῶμεν καὶ λατρεύσωμεν θεοῖς ἑτέροις, οὓς οὐκ ᾔδειτε,
Pwt:13:14 Evil men have gone out from you, and have caused all the inhabitants of their land to fall away, saying, Let us go and worship other gods, whom ye knew not, (Deuteronomy 13:13 Brenton)
Pwt:13:14 że wyszli spośród ciebie ludzie przewrotni i uwodzą mieszkańców swego miasta mówiąc: «Chodźmy, służmy obcym bogom!», których nie znacie - (Pwt 13:14 BT_4)
Pwt:13:14 Ἐξήλθοσαν ἄνδρες παράνομοι ἐξ ὑμῶν καὶ ἀπέστησαν πάντας τοὺς κατοικοῦντας τὴν πόλιν αὐτῶν λέγοντες Πορευθῶμεν καὶ λατρεύσωμεν θεοῖς ἑτέροις, οὓς οὐκ ᾔδειτε,
Pwt:13:14 ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ παρα·νομέω/παρ·α·νομέω (παρα+νομ(ε)-/παρ+ανομ(ε)-, -, παρα+νομη·σ-/παρ+ανομη·σ-, -, -, -) ἐκ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί λατρεύω (λατρευ-, λατρευ·σ-, λατρευ·σ-, -, -, -) θεός, -οῦ, ὁ ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -)
Pwt:13:14 By wychodzić Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By być na zewnątrz prawa Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ty I też, nawet, mianowicie By uwalniać Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Miasto On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj By iść I też, nawet, mianowicie By wykonywać rytuałów/obrządki zniewolone, niewola, z modlitwami i ofiarami Bóg  Inny Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z
Pwt:13:14 *)eXE/lTosan a)/ndres para/nomoi e)X u(mO=n kai\ a)pe/stEsan pa/ntas tou\s katoikou=ntas tE\n po/lin au)tO=n le/gontes *poreuTO=men kai\ latreu/sOmen Teoi=s e(te/rois, ou(\s ou)k E)/|deite,
Pwt:13:14 eXElTosan andres paranomoi eX hymOn kai apestEsan pantas tus katoikuntas tEn polin autOn legontes poreuTOmen kai latreusOmen Teois heterois, hus uk Edeite,
Pwt:13:14 VAI_AAI3P N3_NPM A1B_NPM P RP_GP C VHI_AAI3P A3_APM RA_APM V2_PAPAPM RA_ASF N3I_ASF RD_GPM V1_PAPNPM VC_APS1P C VA_AAS1P N2_DPM A1A_DPM RR_APM D VXI_YAI2P
Pwt:13:14 to come out man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". to be outside the law out of (+gen) ἐξ before vowels you and also, even, namely to disengage every all, each, every, the whole of the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) the city he/she/it/same to say/tell to go and also, even, namely to perform rituals/rites enslaved, servitude, with prayers and sacrifices god [see theology] other who/whom/which οὐχ before rough breathing to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with
Pwt:13:14 they-COME-ed-OUT men, husbands (nom|voc) he/she/it-happens-to-be-BE-ing-OUTSIDE-THE-LAW (opt) out of (+gen) you(pl) (gen) and they-DISENGAGE-ed all (acc) the (acc) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (acc) the (acc) city (acc) them/same (gen) while SAY/TELL-ing (nom|voc) we-should-be-GO-ed and we-should-PERFORM-RITUALS/RITES gods (dat) other (dat) who/whom/which (acc) not you(pl)-had-PERCEIVE-ed
Pwt:13:14 Pwt_13:14_1 Pwt_13:14_2 Pwt_13:14_3 Pwt_13:14_4 Pwt_13:14_5 Pwt_13:14_6 Pwt_13:14_7 Pwt_13:14_8 Pwt_13:14_9 Pwt_13:14_10 Pwt_13:14_11 Pwt_13:14_12 Pwt_13:14_13 Pwt_13:14_14 Pwt_13:14_15 Pwt_13:14_16 Pwt_13:14_17 Pwt_13:14_18 Pwt_13:14_19 Pwt_13:14_20 Pwt_13:14_21 Pwt_13:14_22
Pwt:13:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:13:15 καὶ ἐρωτήσεις καὶ ἐραυνήσεις σφόδρα, καὶ ἰδοὺ ἀληθὴς σαφῶς ὁ λόγος, γεγένηται τὸ βδέλυγμα τοῦτο ἐν ὑμῖν,
Pwt:13:15 then thou shalt enquire and ask, and search diligently, and behold, if the thing is clearly true, and this abomination has taken place among you, (Deuteronomy 13:14 Brenton)
Pwt:13:15 przeprowadzisz dochodzenia, zbadasz, spytasz, czy to prawda. Jeśli okaże się prawdą, że taką obrzydliwość popełniono pośród ciebie, (Pwt 13:15 BT_4)
Pwt:13:15 καὶ ἐρωτήσεις καὶ ἐραυνήσεις σφόδρα, καὶ ἰδοὺ ἀληθὴς σαφῶς λόγος, γεγένηται τὸ βδέλυγμα τοῦτο ἐν ὑμῖν,
Pwt:13:15 καί ἐρωτάω (ερωτ(α)-, ερωτη·σ-, ερωτη·σ-, -, ηρωτη-, ερωτη·θ-) καί ἐραυνάω v.l. ἐρευνάω (εραυν(α)-/ερευν(α)-, εραυνη·σ-/ερευνη·σ-, εραυνη·σ-/ερευνη·σ-, -, -, -) σφόδρα καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἀ·ληθής -ες   ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό βδέλυγμα[τ], -ατος, τό οὗτος αὕτη τοῦτο ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Pwt:13:15 I też, nawet, mianowicie By prosić {By pytać} zapytuj, pytanie dowiadują się,pytają, szukają I też, nawet, mianowicie By badać Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Prawdziwy/nieomylny Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. By stawać się stawaj się, zdarzaj się Wstręt To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty
Pwt:13:15 kai\ e)rOtE/seis kai\ e)raunE/seis sfo/dra, kai\ i)dou\ a)lETE\s safO=s o( lo/gos, gege/nEtai to\ bde/lugma tou=to e)n u(mi=n,
Pwt:13:15 kai erOtEseis kai eraunEseis sfodra, kai idu alETEs safOs ho logos, gegenEtai to bdelygma tuto en hymin,
Pwt:13:15 C VF_FAI2S C VF_FAI2S D C I A3H_NSM D RA_NSM N2_NSM VM_XMI3S RA_NSN N3M_NSN RD_NSN P RP_DP
Pwt:13:15 and also, even, namely to ask interrogate, question inquire,query, quest and also, even, namely to search vehement, intense, keen, inveighingly, eager and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), true/unerring ć the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. to become become, happen the abomination this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you
Pwt:13:15 and you(sg)-will-ASK and you(sg)-will-SEARCH vehement, and be-you(sg)-SEE-ed! true/unerring ([Adj] nom)   the (nom) word (nom) he/she/it-has-been-BECOME-ed the (nom|acc) abomination (nom|acc|voc) this (nom|acc) in/among/by (+dat) you(pl) (dat)
Pwt:13:15 Pwt_13:15_1 Pwt_13:15_2 Pwt_13:15_3 Pwt_13:15_4 Pwt_13:15_5 Pwt_13:15_6 Pwt_13:15_7 Pwt_13:15_8 Pwt_13:15_9 Pwt_13:15_10 Pwt_13:15_11 Pwt_13:15_12 Pwt_13:15_13 Pwt_13:15_14 Pwt_13:15_15 Pwt_13:15_16 Pwt_13:15_17
Pwt:13:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:13:16 ἀναιρῶν ἀνελεῖς πάντας τοὺς κατοικοῦντας ἐν τῇ πόλει ἐκείνῃ ἐν φόνῳ μαχαίρας, ἀναθέματι ἀναθεματιεῖτε αὐτὴν καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτῇ
Pwt:13:16 thou shalt utterly destroy all the dwellers in that land with the edge of the sword; ye shall solemnly curse it, and all things in it. (Deuteronomy 13:15 Brenton)
Pwt:13:16 mieszkańców tego miasta wybijesz ostrzem miecza, a samo miasto razem ze zwierzętami obłożysz klątwą. (Pwt 13:16 BT_4)
Pwt:13:16 ἀναιρῶν ἀνελεῖς πάντας τοὺς κατοικοῦντας ἐν τῇ πόλει ἐκείνῃ ἐν φόνῳ μαχαίρας, ἀναθέματι ἀναθεματιεῖτε αὐτὴν καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτῇ
Pwt:13:16 ἀν·αιρέω (αν+αιρ(ε)-, αν+ελ(ε)·[σ]-, αν+ελ·[σ]- or 2nd αν+ελ-, -, αν+ῃρη-, αν+αιρε·θ-) ἀν·αιρέω (αν+αιρ(ε)-, αν+ελ(ε)·[σ]-, αν+ελ·[σ]- or 2nd αν+ελ-, -, αν+ῃρη-, αν+αιρε·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ἐκεῖνος -η -ο ἐν φόνος, -ου, ὁ μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) ἀνάθεμα[τ], -ατος, τό ἀνα·θεματίζω (ανα+θεματιζ-, ανα+θεματι(ε)·[σ]-, ανα+θεματι·σ-, -, ανα+τεθεματισ-, ανα+θεματισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἐν αὐτός αὐτή αὐτό
Pwt:13:16 By zabijać (zabijaj) By zabijać (zabijaj) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto Tamto W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Morderstwo Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????” Klnij Do ??? On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
Pwt:13:16 a)nairO=n a)nelei=s pa/ntas tou\s katoikou=ntas e)n tE=| po/lei e)kei/nE| e)n fo/nO| maCHai/ras, a)naTe/mati a)naTematiei=te au)tE\n kai\ pa/nta ta\ e)n au)tE=|
Pwt:13:16 anairOn aneleis pantas tus katoikuntas en tE polei ekeinE en fonO maCHairas, anaTemati anaTematieite autEn kai panta ta en autE
Pwt:13:16 V2_PAPNSM VF2_FAI2S A3_APM RA_APM V2_PAPAPM P RA_DSF N3I_DSF RD_DSF P N2_DSM N1_GSF N3M_DSN VF2_FAI2P RD_ASF C A3_APN RA_APN P RD_DSF
Pwt:13:16 to kill (slay) to kill (slay) every all, each, every, the whole of the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the city that in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among murder sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” curse to ??? he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same
Pwt:13:16 while KILL-ing (nom) you(sg)-will-KILL all (acc) the (acc) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (acc) in/among/by (+dat) the (dat) city (dat) that (dat) in/among/by (+dat) murder (dat) sacrificial knife (gen), sacrificial knifes (acc) curse (dat) you(pl)-will-??? her/it/same (acc) and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) in/among/by (+dat) her/it/same (dat)
Pwt:13:16 Pwt_13:16_1 Pwt_13:16_2 Pwt_13:16_3 Pwt_13:16_4 Pwt_13:16_5 Pwt_13:16_6 Pwt_13:16_7 Pwt_13:16_8 Pwt_13:16_9 Pwt_13:16_10 Pwt_13:16_11 Pwt_13:16_12 Pwt_13:16_13 Pwt_13:16_14 Pwt_13:16_15 Pwt_13:16_16 Pwt_13:16_17 Pwt_13:16_18 Pwt_13:16_19 Pwt_13:16_20
Pwt:13:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:13:17 καὶ πάντα τὰ σκῦλα αὐτῆς συνάξεις εἰς τὰς διόδους αὐτῆς καὶ ἐμπρήσεις τὴν πόλιν ἐν πυρὶ καὶ πάντα τὰ σκῦλα αὐτῆς πανδημεὶ ἐναντίον κυρίου τοῦ θεοῦ σου, καὶ ἔσται ἀοίκητος εἰς τὸν αἰῶνα, οὐκ ἀνοικοδομηθήσεται ἔτι.
Pwt:13:17 And all its spoils thou shalt gather into its public ways, and thou shalt burn the city with fire, and all its spoils publicly before the Lord thy God; and it shall be uninhabited for ever, it shall not be built again. (Deuteronomy 13:16 Brenton)
Pwt:13:17 Cały swój łup zgromadzisz na środku placu i spalisz ogniem - miasto i cały łup jako ofiarę ku czci Pana, Boga twego. Zostanie ono wiecznym zwaliskiem, już go nie odbudujesz. (Pwt 13:17 BT_4)
Pwt:13:17 καὶ πάντα τὰ σκῦλα αὐτῆς συνάξεις εἰς τὰς διόδους αὐτῆς καὶ ἐμπρήσεις τὴν πόλιν ἐν πυρὶ καὶ πάντα τὰ σκῦλα αὐτῆς πανδημεὶ ἐναντίον κυρίου τοῦ θεοῦ σου, καὶ ἔσται ἀοίκητος εἰς τὸν αἰῶνα, οὐκ ἀνοικοδομηθήσεται ἔτι.
Pwt:13:17 καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό σκῦλον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐμ·πίμπρημι (ath. εν+πιμπρ(α)-, εν+πρη·σ-, εν+πρη·σ-, -, -, εν+πρησ·θ-) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ἐν πῦρ, -ρός, τό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό σκῦλον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό   ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀν·οικο·δομέω (αν+οικοδομ(ε)-, αν+οικοδομη·σ-, αν+οικοδομη·σ-, -, -, αν+οικοδομη·θ-) ἔτι
Pwt:13:17 I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Łup On/ona/to/to samo By zbierać się razem Do (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do ??? Miasto W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ogień I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Łup On/ona/to/to samo Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By być Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze ??? Przed przydechem mocnym Do ??? Jeszcze/jeszcze
Pwt:13:17 kai\ pa/nta ta\ sku=la au)tE=s suna/Xeis ei)s ta\s dio/dous au)tE=s kai\ e)mprE/seis tE\n po/lin e)n puri\ kai\ pa/nta ta\ sku=la au)tE=s pandEmei\ e)nanti/on kuri/ou tou= Teou= sou, kai\ e)/stai a)oi/kEtos ei)s to\n ai)O=na, ou)k a)noikodomETE/setai e)/ti.
Pwt:13:17 kai panta ta skyla autEs synaXeis eis tas diodus autEs kai emprEseis tEn polin en pyri kai panta ta skyla autEs pandEmei enantion kyriu tu Teu su, kai estai aoikEtos eis ton aiOna, uk anoikodomETEsetai eti.
Pwt:13:17 C A3_APN RA_APN N2N_APN RD_GSF VF_FAI2S P RA_APF N2_APF RD_GSF C VF_FAI2S RA_ASF N3I_ASF P N3_DSN C A3_APN RA_APN N2N_APN RD_GSF D P N2_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GS C VF_FMI3S A1B_NSF P RA_ASM N3W_ASM D VC_FPI3S D
Pwt:13:17 and also, even, namely every all, each, every, the whole of the spoil he/she/it/same to gather together into (+acc) the ć he/she/it/same and also, even, namely to ??? the city in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among fire and also, even, namely every all, each, every, the whole of the spoil he/she/it/same ć in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) and also, even, namely to be ć into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever οὐχ before rough breathing to ??? yet/still
Pwt:13:17 and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) spoils (nom|acc|voc) her/it/same (gen) you(sg)-will-GATHER TOGETHER into (+acc) the (acc)   her/it/same (gen) and you(sg)-will-??? the (acc) city (acc) in/among/by (+dat) fire (dat) and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) spoils (nom|acc|voc) her/it/same (gen)   in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and he/she/it-will-be   into (+acc) the (acc) eon (acc) not he/she/it-will-be-???-ed yet/still
Pwt:13:17 Pwt_13:17_1 Pwt_13:17_2 Pwt_13:17_3 Pwt_13:17_4 Pwt_13:17_5 Pwt_13:17_6 Pwt_13:17_7 Pwt_13:17_8 Pwt_13:17_9 Pwt_13:17_10 Pwt_13:17_11 Pwt_13:17_12 Pwt_13:17_13 Pwt_13:17_14 Pwt_13:17_15 Pwt_13:17_16 Pwt_13:17_17 Pwt_13:17_18 Pwt_13:17_19 Pwt_13:17_20 Pwt_13:17_21 Pwt_13:17_22 Pwt_13:17_23 Pwt_13:17_24 Pwt_13:17_25 Pwt_13:17_26 Pwt_13:17_27 Pwt_13:17_28 Pwt_13:17_29 Pwt_13:17_30 Pwt_13:17_31 Pwt_13:17_32 Pwt_13:17_33 Pwt_13:17_34 Pwt_13:17_35 Pwt_13:17_36
Pwt:13:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:13:18 οὐ προσκολληθήσεται ἐν τῇ χειρί σου οὐδὲν ἀπὸ τοῦ ἀναθέματος, ἵνα ἀποστραφῇ κύριος ἀπὸ θυμοῦ τῆς ὀργῆς αὐτοῦ καὶ δώσει σοι ἔλεος καὶ ἐλεήσει σε καὶ πληθυνεῖ σε, ὃν τρόπον ὤμοσεν κύριος τοῖς πατράσιν σου,
Pwt:13:18 And there shall nothing of the cursed thing cleave to thy hand, that the Lord may turn from his fierce anger, and shew thee mercy, and pity thee, and multiply thee, as he sware to thy fathers; (Deuteronomy 13:17 Brenton)
Pwt:13:18 Nie przylgnie do twojej ręki nic z rzeczy poddanych klątwie, aby Pan zaniechał zapalczywości swego gniewu, a okazał litość i miłosierdzie, rozmnażając cię, jak przysiągł twym przodkom, (Pwt 13:18 BT_4)
Pwt:13:18 οὐ προσκολληθήσεται ἐν τῇ χειρί σου οὐδὲν ἀπὸ τοῦ ἀναθέματος, ἵνα ἀποστραφῇ κύριος ἀπὸ θυμοῦ τῆς ὀργῆς αὐτοῦ καὶ δώσει σοι ἔλεος καὶ ἐλεήσει σε καὶ πληθυνεῖ σε, ὃν τρόπον ὤμοσεν κύριος τοῖς πατράσιν σου,
Pwt:13:18 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ προσ·κολλάω (προσ+κολλ(α)-, προσ+κολλη·σ-, προσ+κολλη·σ-, -, -, προσ+κολλη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν ἀπό ὁ ἡ τό ἀνάθεμα[τ], -ατος, τό ἵνα ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀπό θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή); θυμόω (θυμ(ο)-, -, θυμω·σ-, -, -, θυμω·θ-) ὁ ἡ τό ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) αὐτός αὐτή αὐτό καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ καί ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρόπος, -ου, ὁ ὀμνύω (ομνυ-, ομο·σ-, ομο·σ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Pwt:13:18 ??? Przed przydechem mocnym Do ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Ty; twój/twój(sg) Nie jeden (nic, nikt) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Klnij żeby / ażeby / bo By odwracać się od Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????.; by rozgniewać Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By dawać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Litość I też, nawet, mianowicie By okazać miłosierdzie Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By wzrastać/mnóż się Ty; twój/twój(sg) Kto/, który/, który; by być Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie By przysięgać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ojciec Ty; twój/twój(sg)
Pwt:13:18 ou) proskollETE/setai e)n tE=| CHeiri/ sou ou)de\n a)po\ tou= a)naTe/matos, i(/na a)postrafE=| ku/rios a)po\ Tumou= tE=s o)rgE=s au)tou= kai\ dO/sei soi e)/leos kai\ e)leE/sei se kai\ plETunei= se, o(\n tro/pon O)/mosen ku/rios toi=s patra/sin sou,
Pwt:13:18 u proskollETEsetai en tE CHeiri su uden apo tu anaTematos, hina apostrafE kyrios apo Tymu tEs orgEs autu kai dOsei soi eleos kai eleEsei se kai plETynei se, hon tropon Omosen kyrios tois patrasin su,
Pwt:13:18 D VC_FPI3S P RA_DSF N3_DSF RP_GS A3_NSN P RA_GSN N3M_GSN C VD_APS3S N2_NSM P N2_GSM RA_GSF N1_GSF RD_GSM C VF_FAI3S RP_DS N3E_ASN C VF_FAI3S RP_AS C VF2_FAI3S RP_AS RR_ASM N2_ASM VAI_AAI3S N2_NSM RA_DPM N3_DPM RP_GS
Pwt:13:18 οὐχ before rough breathing to ??? in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the hand you; your/yours(sg) not one (nothing, no one) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the curse so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to turn away from lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν.; to anger the wrath fume, anger, rage he/she/it/same and also, even, namely to give you; your/yours(sg); to rub worn, rub mercy and also, even, namely to show mercy you; your/yours(sg) and also, even, namely to increase/multiply you; your/yours(sg) who/whom/which; to be manner way, means, method,attitude to swear lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the father you; your/yours(sg)
Pwt:13:18 not he/she/it-will-be-???-ed in/among/by (+dat) the (dat) hand (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not one (nom|acc) away from (+gen) the (gen) curse (gen) so that / in order to /because he/she/it-should-be-TURN-ed-AWAY-FROM lord (nom); a lord ([Adj] nom) away from (+gen) wrath (gen); be-you(sg)-ANGER-ing!, be-you(sg)-being-ANGER-ed! the (gen) wrath (gen) him/it/same (gen) and he/she/it-will-GIVE, you(sg)-will-be-GIVE-ed (classical) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) mercy (nom, nom|acc|voc) and he/she/it-will-SHOW-MERCY, you(sg)-will-be-SHOW-ed-MERCY (classical) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and he/she/it-is-INCREASE/MULTIPLY-ing, you(sg)-are-being-INCREASE/MULTIPLY-ed (classical), he/she/it-will-INCREASE/MULTIPLY, you(sg)-will-be-INCREASE/MULTIPLY-ed (classical) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) manner (acc) he/she/it-SWEAR-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (dat) fathers (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Pwt:13:18 Pwt_13:18_1 Pwt_13:18_2 Pwt_13:18_3 Pwt_13:18_4 Pwt_13:18_5 Pwt_13:18_6 Pwt_13:18_7 Pwt_13:18_8 Pwt_13:18_9 Pwt_13:18_10 Pwt_13:18_11 Pwt_13:18_12 Pwt_13:18_13 Pwt_13:18_14 Pwt_13:18_15 Pwt_13:18_16 Pwt_13:18_17 Pwt_13:18_18 Pwt_13:18_19 Pwt_13:18_20 Pwt_13:18_21 Pwt_13:18_22 Pwt_13:18_23 Pwt_13:18_24 Pwt_13:18_25 Pwt_13:18_26 Pwt_13:18_27 Pwt_13:18_28 Pwt_13:18_29 Pwt_13:18_30 Pwt_13:18_31 Pwt_13:18_32 Pwt_13:18_33 Pwt_13:18_34 Pwt_13:18_35
Pwt:13:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pwt:13:19 ἐὰν ἀκούσῃς τῆς φωνῆς κυρίου τοῦ θεοῦ σου φυλάσσειν πάσας τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ, ὅσας ἐγὼ ἐντέλλομαί σοι σήμερον, ποιεῖν τὸ καλὸν καὶ τὸ ἀρεστὸν ἐναντίον κυρίου τοῦ θεοῦ σου.
Pwt:13:19 if thou wilt hear the voice of the Lord thy God, to keep his commandments, all that I charge thee this day, to do that which is good and pleasing before the Lord thy God. (Deuteronomy 13:18 Brenton)
Pwt:13:19 jeśli będziesz słuchał głosu Pana, Boga swego, strzegąc poleceń, które ja ci dzisiaj nakazuję wykonywać, czyniąc to, co słuszne jest w oczach Pana, Boga twego. (Pwt 13:19 BT_4)
Pwt:13:19 ἐὰν ἀκούσῃς τῆς φωνῆς κυρίου τοῦ θεοῦ σου φυλάσσειν πάσας τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ, ὅσας ἐγὼ ἐντέλλομαί σοι σήμερον, ποιεῖν τὸ καλὸν καὶ τὸ ἀρεστὸν ἐναντίον κυρίου τοῦ θεοῦ σου.
Pwt:13:19 ἐάν (εἰ ἄν) ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἐντολή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὅσος -η -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) σήμερον ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός) καί ὁ ἡ τό ἀρεστός -ή -όν ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Pwt:13:19 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By słyszeć Dźwięku/głos płacze Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) By zabezpieczać się Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie On/ona/to/to samo Tyleż/wiele jak Ja By zalecać rozkaz Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Dzisiaj dzień By czynić/rób W prawo odpowiedni (dosłownie), stąd {odtąd} też, dobrze, stosowny, w prawo, dobry, urodziwy, itd. (W kontraście do ??????, Które jest z natury dobre, to jest Bóg pracowało). I też, nawet, mianowicie Podobanie Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg)
Pwt:13:19 e)a\n a)kou/sE|s tE=s fOnE=s kuri/ou tou= Teou= sou fula/ssein pa/sas ta\s e)ntola\s au)tou=, o(/sas e)gO\ e)nte/llomai/ soi sE/meron, poiei=n to\ kalo\n kai\ to\ a)resto\n e)nanti/on kuri/ou tou= Teou= sou.
Pwt:13:19 ean akusEs tEs fOnEs kyriu tu Teu su fylassein pasas tas entolas autu, hosas egO entellomai soi sEmeron, poiein to kalon kai to areston enantion kyriu tu Teu su.
Pwt:13:19 C VA_AAS2S RA_GSF N1_GSF N2_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GS V1_PAN A1S_APF RA_APF N1A_APF RD_GSM A1_APF RP_NS V1_PMI1S RP_DS D V2_PAN RA_ASN A1_ASN C RA_ASN A1_ASN P N2_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GS
Pwt:13:19 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to hear the sound/voice cries lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) to guard every all, each, every, the whole of; to sprinkle the precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition he/she/it/same as much/many as I to enjoin command you; your/yours(sg); to rub worn, rub today day to do/make the right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought). and also, even, namely the pleasing in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg)
Pwt:13:19 if-ever you(sg)-should-HEAR the (gen) sound/voice (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) to-be-GUARD-ing all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) precepts (acc) him/it/same (gen) as much/many as (acc) I (nom) I-am-being-ENJOIN-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) today to-be-DO/MAKE-ing the (nom|acc) right ([Adj] acc, nom|acc|voc) and the (nom|acc) pleasing ([Adj] acc, nom|acc|voc) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Pwt:13:19 Pwt_13:19_1 Pwt_13:19_2 Pwt_13:19_3 Pwt_13:19_4 Pwt_13:19_5 Pwt_13:19_6 Pwt_13:19_7 Pwt_13:19_8 Pwt_13:19_9 Pwt_13:19_10 Pwt_13:19_11 Pwt_13:19_12 Pwt_13:19_13 Pwt_13:19_14 Pwt_13:19_15 Pwt_13:19_16 Pwt_13:19_17 Pwt_13:19_18 Pwt_13:19_19 Pwt_13:19_20 Pwt_13:19_21 Pwt_13:19_22 Pwt_13:19_23 Pwt_13:19_24 Pwt_13:19_25 Pwt_13:19_26 Pwt_13:19_27 Pwt_13:19_28 Pwt_13:19_29
Pwt:13:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x